Actualiserend onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiserend onderzoek"

Transcriptie

1 Actualiserend onderzoek Locatie Tiendweg 22 te Zeist Voormalige adres: Tiendweg 1d te Zeist Gegevens opdrachtgever de heer S. de Vos Tiendweg JP Zeist Contactpersoon: de heer S. de Vos Contactpersoon CSO Dhr. S.F. Uiterwijk Dhr. G. Hoekstra Projectcode: 12M443 Rapportnummer: Versiedatum: Status:

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergronden Locatiegegevens Reeds uitgevoerde (bodem)onderzoeken Regionale bodemopbouw en geohydrologie Hypothese en onderzoeksstrategie Uitgevoerd onderzoek Onderzoeksopzet Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek Resultaten Veldonderzoek Laboratoriumonderzoek Grond Evaluatie onderzoeksresultaten Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen...11 Bijlagen Bijlage 1: Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage 2: Situatietekening met boorpunten Bijlage 3: Kadastrale kaart Bijlage 4: Boorprofielbeschrijvingen (asbestgaten) Bijlage 5: Analysecertificaten grond Bijlage 6: Wettelijke toetsingskader Bijlage 7: Grondverzet, sloop en asbest Bijlage 8: Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen Bijlage 9: Bepaling gehalte asbest grond

4 1. Inleiding In opdracht van de heer S. de Vos heeft CSO Adviesbureau een actualiserend onderzoek asbest op het maaiveld en in de grond uitgevoerd aan de Tiendweg 22 te Zeist (voorheen Tiendweg 1d). De regionale ligging van de locatie is weergegeven op de kaart, bijgevoegd als bijlage 1. Uit informatie van de opdrachtgever is gebleken dat de eigenaar van het aangrenzend perceel (Tiendweg 28) aangegeven heeft bezwaar te zullen maken tegen de bouw van ecologische woningen. De aanleiding hiervoor is het ontbreken van een recentelijk uitgevoerd onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal op het maaiveld en in de bodem. Het doel van het uitvoeren van dit onderzoek is: Het vaststellen van de kwaliteit van de bodem (asbest) en het beoordelen of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het voorgenomen gebruik; Derden ervan overtuigen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (voor wat betreft asbest), bij het huidige gebruik en het toekomstige gebruik (woningen met tuin), geen risico's voor de mens veroorzaakt. Het uitgevoerde onderzoek heeft bestaan uit een bodemonderzoek conform NEN Tevens zijn de beschikbare gegevens geëvalueerd. Het onderzoek heeft zich beperkt tot het zuidwestelijk deel van de locatie (aangrenzend aan het perceel met huisnummer 28). In hoofdstuk 2 worden de gegevens van de locatie gepresenteerd alsmede de resultaten van het vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. In hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde werkzaamheden besproken, de certificering en de kwaliteitsborging. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten weergegeven. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en in hoofdstuk 6 volgen de conclusies en aanbevelingen. Voor een uitleg van de in dit rapport gebruikte begrippen en afkortingen wordt verwezen naar bijlage 8. Pagina 1

5 2. Achtergronden Voorafgaand aan het bodemonderzoek is op basisniveau historisch vooronderzoek verricht, conform de NEN 5725 (strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009). Daarnaast zijn gegevens over de bodemopbouw en geohydrologie en gegevens over de (financieel-)juridische situatie verzameld (via het Kadaster). De kadastrale gegevens zijn opgevraagd bij het Kadaster. Tijdens de locatie-inspectie heeft een interview plaatsgevonden met de huidige eigenaar en opdrachtgever. De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen opgenomen. 2.1 Locatiegegevens Op de locatie is een nertsenfokkerij aanwezig geweest. In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen: adres : Tiendweg 22 te Zeist oppervlakte : Circa m² kadastrale gegevens : Kadastrale gemeente Zeist, sectie F, perceelsnummer voormalig gebruik : Bos en nertsenfokkerij toekomstig gebruik : Woningen met tuin en natuur verhardingen : Grotendeels onverhard gedempte sloten : Voor zover bekend zijn geen gedempte sloten op de locatie aanwezig De oppervlakte van het perceel bedraagt circa m² en is onderverdeeld in: Twee bouwpercelen nrs. 24 en 26 (oppervlakte circa m²). Woning nr. 22 met tuin en schuur (oppervlakte circa m²). Overig deel tussen de schuur en de twee bouwpercelen m²). Aan de noordzijde van het perceel is een woning aanwezig. Het overig deel van het terrein is grotendeels begroeid (braakliggend). In de directe omgeving bevinden zich één woning (nr. 28), weilanden en een spoor. Een overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage 2. In bijlage 3 is de kadastrale kaart bijgevoegd. Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie geen ondergrondse tanks geïnstalleerd (geweest). De huidige eigenaar wil op een deel van de locatie twee woningen realiseren aan de zuidwestzijde van de locatie (oppervlakte per perceel circa m²). Bij het ontwerp is rekening gehouden met de omgeving. De woningen worden ecologisch ontworpen. Pagina 2

6 Dit houdt onder andere in: Realisatie van een groen dak. Nul energie (energie neutraal). Het gebruik van duurzame materialen. Vogelvriendelijke natuurtuinen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de aanleg van vogelvriendelijke natuurtuinen. Aan de noordwestzijde van de locatie bevindt zich nu nog een betonnen schutting. Deze wordt vervangen door een wal van natuurlijke materialen afkomstig van de locatie (hout etc). Ten opzichte van de huidige situatie zullen de natuurwaarden toenemen. 2.2 Reeds uitgevoerde (bodem)onderzoeken Op de locatie zijn reeds enkele (bodem)onderzoeken verricht. In het kader van de herziening van een bestaande hinderwetvergunning is door CSO adviesbureau in 1993 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer ). Dit onderzoek diende als 'nul-situatie'. In 2001 is door CSO tevens een eind-situatie onderzoek verricht (projectnumer 01L234.10). Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen, zoals aangegeven door de NVN Door Fibrecount is in oktober 2002 reeds een asbestonderzoek verricht (dossiernummer DN X). Aanleiding voor dit onderzoek was de asbestsanering. Hierbij zijn golfplaten van de daken van de nertsenkooien verwijderd. Een nabije omwonende heeft bezorgdheid over de aanwezigheid van asbest kenbaar gemaakt. Alle verharde delen van het terrein en de weg zijn visueel geïnspecteerd. Veegmonsters van de weg, de buitenplaats en de schuur zijn genomen. Van het overig deel van het terrein zijn bodemmonsters van de toplaag genomen. In de veeg- en mengmonsters is geen asbest aangetroffen. In de grondmonsters is eveneens geen asbest aangetroffen. Bij de visuele inspectie is asbesthoudend plaatmateriaal op het maaiveld aangetroffen (chrysotiel 10-15%). Geconcludeerd is dat er geen direct gevaar is voor het vrijkomen van asbestvezels. Door CSO adviesbureau is in augustus 2007 een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is tevens een indicatief onderzoek naar de aanwezigheid van asbest verricht. In de grond is geen asbest aangetoond. Naar aanleiding hiervan is de grond onverdacht voor de aanwezigheid van asbest. 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie De navolgende gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, blad Utrecht (TNO-Dienst Grondwaterverkenning, 1978). De maaiveldhoogte in de gemeente Zeist varieert van 2 tot 10 m+nap en bedraagt gemiddeld circa 8 m+nap. Pagina 3

7 De regionale bodemopbouw in de gemeente Zeist kan globaal als volgt worden geschematiseerd: Meters geologische omschrijving lithostratigrafie grondsoort t.o.v. NAP 8 tot 3 Slecht doorlatende deklaag Klei/veen 3 tot 35 1 e watervoerend pakket Formaties van Twente, Kreftenheije, Urk (matig) grof zand en Sterksel -35 tot 40 1 e slecht doorlatende laag Eemformatie Klei Vanaf 40 2 e watervoerende pakket (matig) grof zand De slecht doorlatende deklaag is aanwezig in het zuidelijke en zuidwestelijke deel van de gemeente. Het eerste watervoerend pakket heeft een doorlaatvermogen (transmissiviteit) van tot m 2 /dag. De locatie ligt in een gebied waar regionaal infiltratie optreedt. Het ondiepe grondwater staat op circa 2 tot 5 m- mv. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt regionaal in westelijke tot zuidwestelijke richting. In de gemeente Zeist worden op enkele punten relatief grote hoeveelheden grondwater onttrokken. De stromingsrichting in het eerste watervoerend pakket wordt hierdoor op regionale schaal echter niet beïnvloed. 2.4 Hypothese en onderzoeksstrategie Het asbestonderzoek grond is uitgevoerd conform de NEN 5707 Bodem: inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem (2003). Indien zich in de bodem meer dan 20 volumeprocent puin bevindt, dient het onderzoek te worden uitgevoerd conform de NEN 5897, monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (2005). Uit de voorgaande onderzoeken blijkt dat zich waarschijnlijk niet meer dan 20% puin in de bodem bevindt en dat derhalve de NEN 5707 van toepassing is. In 2007 is op het maaiveld en in de bodem geen asbest aangetroffen (indicatief onderzoek). De bodem is onverdacht voor de aanwezigheid van asbest in de bodem. Het zuidwestelijk deel, aangrenzend aan het perceel met huisnummer 28, is actualiserend onderzocht (bouwpercelen). De oppervlakte van de deellocatie bedraagt circa m². De bovenstaande hypothese is met het bodemonderzoek getoetst. In de volgende hoofdstukken komen de uitgevoerde werkzaamheden, alsmede de resultaten daarvan aan bod. Pagina 4

8 3. Uitgevoerd onderzoek 3.1 Onderzoeksopzet Het perceel bij de woning aan de Tiendweg nr. 22 en de schuur zijn niet onderzocht. Op basis van de in 2.4 vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is het volgende onderzoeksprogramma uitgevoerd: Tabel 3.1: Oppervlakte deellocatie Onderzoeksprogramma Gaten tot 0,5 m diep (actuele contactzone) Boringen tot ondergrond (max. 2m-mv) Analyse asbest grond NEN 5707 Circa m² Analyse matariaalmonster 3.2 Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek CSO Adviesbureauis door SGS Intron gecertificeerd volgens VCA**, ISO 9001 en ISO CSO Adviesbureau vestiging Bunnik is tevens gecertificeerd voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door CSO Adviesbureau onder het certificaat (protocollen 2018). De veldwerkzaamheden zijn op 22 november 2012 uitgevoerd door CSO Adviesbureau vestiging Bunnik onder het BRL SIKB 2000 certificaat (protocol 2018) door de erkende veldwerker, de heer S. Corton. Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van CSO Adviesbureau of de overige aan deze bedrijven gelieerde ondernemingen, wordt voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL SIKB Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de protocollen beschreven in de BRL SIKB Ten eerste is een visuele inspectie van het maaiveld uitgevoerd, waarbij het maaiveld (daar waar niet afgedekt) rastergewijs is geïnspecteerd (conform NEN 5707). Op het maaiveld is zintuiglijk op twee plaatsen asbestverdacht materiaal aangetroffen (plaatmateriaal). Ten tweede zijn, in het kader van het asbestonderzoek grond, verspreid over de locatie met een schep 11 gaten gegraven (G01 t/m G11; minimaal 30 x 30 x 50 cm). De locatie van de gaten is mede bepaald aan de hand van de resultaten van de visuele inspectie van het maaiveld. De asbestgaten zijn afgedicht met de ontgraven grond. Indien te weinig grond voorhanden was, zijn de gaten met klei afgedicht. Pagina 5

9 De gaten zijn conform VKB-protocol 2018 geïnspecteerd en bemonsterd. De uit de asbestgaten vrijgekomen grond is gezeefd over 20 mm. Van de fijne fractie (< 20 mm) zijn (meng)monsters samengesteld (circa 10 kg) voor analytisch onderzoek op asbest door middel van lichtmicroscopie conform de NEN Bij gat 1 is in de grond asbestverdacht plaatmateriaalmateriaal aangetroffen. Volgens de NEN 5707 is de analyse van grondmonsters (de fijne fracties) bij een verkennend asbestonderzoek niet noodzakelijk. Echter, om een goed beeld te krijgen van de asbestconcentratie in de bodem zijn 2 (meng)monsters geanalyseerd. De grondmonsters zijn kwantitatief geanalyseerd op asbest met behulp van lichtmicroscopie conform de NEN De selectie van de bodemmonsters heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke waarnemingen en herkomst. De selectie van monsters voor analyse en de wijze waarop de mengmonsters zijn samengesteld, is weergegeven in de onderstaande tabel. Tabel 3.2: Monsternummer Afkomstig uit gaten Analyseprogramma verkennend onderzoek asbest grond Traject (mmv) Analyse asbest grond (NEN5707) Analyse materiaalmonsters Opmerkingen G01 G01 0,5 1 x - Noordoostzijde locatie MM01 G06 en G07 0,5 1 x - Zuidwestzijde locatie (bouwperceel) PL-01 G x Asbesthoudend plaatje op maaiveld * Stereo electronen microscopie De situering van de gaten is op de kaartbijlage, bijgevoegd als bijlage 2, weergegeven. De analyses zijn uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Rotterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd conform de IEC en gecertificeerd volgens ISO 9001 door Lloyd s Register Quality Assurance. Daarnaast is ALcontrol Laboratories AS3000 gecertificeerd. De asbestverdachte materialen afkomstig van het maaiveld en afkomstig uit de gaten zijn per materiaalsoort in het laboratorium geanalyseerd met behulp van lichtmicroscopie conform de NEN Pagina 6

10 4. Resultaten 4.1 Veldonderzoek Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging en eventuele bijzonderheden. De beschrijvingen van de gaten zijn opgenomen in bijlage Laboratoriumonderzoek De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 (Staatscourant 2012, 6563). De betekenis van deze waarden is als volgt: Achtergrondwaarde grond / streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de achtergrondwaarde voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken over niet verontreinigde bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde of de streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht verhoogd gehalte of een lichte verontreiniging. tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek): dit is het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijding van de tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte of matige verontreiniging genoemd. interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte. De gewogen asbestconcentratie zijn getoetst aan de vigerende norm. De landelijke normen die voor asbest in grond, bodem en puingranulaat van toepassing zijn vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (serpentijnconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). De interventiewaarde en hergebruikswaarde voor asbest zijn opgenomen in de circulaire bodemsanering en de Regeling bodemkwaliteit. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 6. Pagina 7

11 4.2.1 Grond De analysecertificaten van de grondmonsters en het materiaalmonster zijn opgenomen in bijlage 5. In gat G01 zijn in de grond 4 plaatjes aangetroffen die asbestverdacht zijn. Bij G06 is op het maaiveld een asbestverdacht plaatje aangetroffen. Het plaatmateriaal is bemonsterd en geanalyseerd. De hoeveelheid asbest in de grond is bepaald (zie bijlage 9). In de onderstaande tabel is een samenvatting van de resultaten van de analyses weergegeven: Tabel 4.1: Concentraties asbest in (grond)mengmonsters Monsternummer Traject (m-mv) Gewicht (gram) Concentratie asbest (mg/kg ) Grove fractie (> 16 mm) veld Fijne fractie (< 16 mm) lab Serpentijn Amfibool Serpentijn Amfibool G01 0,0-0,5 123,16 121,88-1,2 - MM01 0,0-0, ,2 0,3 Pagina 8

12 5. Evaluatie onderzoeksresultaten Ter plaatse van de Tiendweg 22 te Zeist (voormalig Tiendweg 1d) is een nertsenfokkerij aanwezig geweest. Enkele opstallen zijn nog aanwezig. Het terrein ligt momenteel grotendeels braak en is nagenoeg volledig begroeid met bomen, struiken en pioniersbegroeing. De huidige eigenaar is voornemens op een deel van de locatie twee ecologische woningen te realiseren. De daken bij voormalige nertsenfokkerij bestonden deels uit asbesthoudende golfplaten. Dergelijke platen zijn jarenlang gebruikt voor stallen en schuurtjes en komen nog steeds veel voor. Zolang men geen verspanende handelingen verricht, zoals zagen en slijpen, zal dit geen risico's opleveren. In principe mag een particulier dergelijke asbestplaten zelf verwijderen, mits deze geschroefd zijn en het oppervlakte niet groter is dan 34 m². Tijdens de asbestsanering, door een gecertificeerd bedrijf, is enig asbesthoudend materiaal op het maaiveld terechtgekomen. Tijdens de visuele inspectie, in november 2012, is op het maaiveld nog een asbesthoudend plaatje aangetroffen. Het betreft een plaatje met hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels sterk verankerd in het dragermateriaal. Dit betekent dat nauwelijks vezels zullen vrijkomen indien het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Door Fibrecount is in oktober 2002 reeds een asbestonderzoek verricht (dossiernummer DN X). Veegmonsters van de weg, de buitenplaats en de schuur zijn genomen. Van het overig deel van het terrein zijn bodemmonsters van de toplaag genomen. In de veeg- en mengmonsters is geen asbest aangetroffen. In de grondmonsters is eveneens geen asbest aangetroffen. Geconcludeerd is dat er geen direct gevaar is voor het vrijkomen van asbestvezels. In totaal zijn 11 asbestgaten onderzocht, verdeeld over het terrein. De situering van de gaten is weergegeven op kaartbijlage 2. Ter plaatse van de asbestgaten aan de zuidwestzijde van het perceel, grenzend aan de Tiendweg 28, is visueel geen asbest aangetroffen; zowel op het maaiveld als in de bodem (actuele contactzone). Bij 1 asbestgat is in de grond zowel visueel asbestverdacht materiaal als analytisch asbest aangetroffen. G01 is ter plaatse van de grondwal verricht aan de noordoostzijde van de onderzoekslocatie. Hier zijn geen woningen gepland. De bepaling toetsing asbest is bijgevoegd als bijlage 9. De restconcentratienorm wordt overschreden (omgerekend 123,1 mg/kg ds). Bij G07 is op het maaiveld een plaatje aangetroffen wat asbesthoudend is. Het plaatje is verwijderd in verband met analyse. Uit het analysecetrificaat, met rapportnummer , blijkt dat het asbest hechtgebonden is. Pagina 9

13 Om te bepalen of in de grond aan de zuidwestzijde asbest aanwezig is, is een mengmonster van de grond uit G06 en G07 samengesteld. Uit het veld en chemisch onderzoek kan worden geconcudeerd dat de concentratie ruim binnen de norm blijft (serpentijnconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie; zie bijlage 9). Het chemische en fysische karakter van asbest heeft tot gevolg dat alleen sprake is van schadelijke blootstelling ten gevolge van het inademen van asbestvezels 1. Verspreiding via het grondwater zal niet plaatsvinden omdat de vezels niet in grondwater oplossen. Effecten op het (bodem)ecosysteem zijn naar verwachting niet relevant Derhalve is geen sprake van ecologische- en verspreidingsrisico's. De aan- of afwezigheid van onaanvaardbare risico's voor de mens gebeurt in stappen (conform de circulaire bodemsanering): Stap 1. Vastgesteld wordt of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hiervan is sprake indien de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg ds (gewogen). Hierbij dient opgemerkt te worden dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van toepassing is, bij het vaststellen van de ernst. Stap 2. In onderhavig onderzoek is vastgesteld dat asbest aanwezig is in de bovenste 0,5 meter van de bodem (enkele stukjses plaatmateriaal). Uit het veld- en chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de concentratie hechtgebonden asbest zich beneden de mg/kg ds bevindt en de concentratie niet hechtgebonden asbest beneden de 100 mg/kg ds. Op basis van het veld- en chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat er geen onaanvaardbare risico's aanwezig zijn, bij het huidige en toekomstige gebruik (bouwpercelen). 1 Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant 2009, nr. 67, d.d. 7 april 2009 Pagina 10

14 6. Conclusies en aanbevelingen 6.1 Conclusies In opdracht van de heer S. de Vos heeft CSO Adviesbureau een actualiserend asbestonderzoek grond conform de NEN 5707 uitgevoerd op de locatie Tiendweg 22 te Zeist. Uit informatie van de opdrachtgever is gebleken dat de eigenaar van het aangrenzend perceel (Tiendweg 28) aangegeven heeft bezwaar te zullen maken tegen de bouw van ecologische woningen. De aanleiding hiervoor is het ontbreken van een recentelijk uitgevoerd onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal op het maaiveld en in de bodem. Het doel van het uitvoeren van dit onderzoek is: Het vaststellen van de kwaliteit van de bodem (asbest) en het beoordelen of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het voorgenomen gebruik; Derden ervan overtuigen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (voor wat betreft asbest), bij het huidige gebruik, geen actuele risico's voor de mens veroorzaakt. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn onderstaand weergegeven: plaatselijk is op het maaiveld en in de grond asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen (hechtgebonden); analytisch is asbest in de grond aangetoond. Bij 1 gat (G01) wordt de rstconcentratienorm overschreden. Dit gat bevindt zich aan dee noordoostzijde van de locatie. Hier worden geen woningen gerealiseerd. Uit het veld- en chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de concentratie hechtgebonden asbest zich beneden de mg/kg ds bevindt en de concentratie niet hechtgebonden asbest beneden de 100 mg/kg ds. In de grond is plaatselijk asbest aangetoond. Op basis van het uitgevoerde veld- en chemisch onderzoek kan worden geconludeerd dat er geen onaanvaardbare risico's aanwezig zijn (circulaire bodemsanering 2009). 6.2 Aanbevelingen Voorafgaand aan de sloop van een object op de locatie dient een type A asbestinventarisatie te worden uitgevoerd (schuren, betonnen schutting etc). Bij de herontwikkeling van het terrein dient rekening te worden gehouden met de aanvraag van de benodigde vergunningen en de proceduretijd. Pagina 11

15 Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van (verontreinigde) grond, welke kunnen leiden tot extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen om bij grondverzet zoveel mogelijk grond op de locatie zelf te laten. Bij grondverzet dient rekening te worden gehouden met de aangetroffen verontreiniging (o. (voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 7. Indien er geen sprake is van onaanvaardbare risico's kan bij het huidige of toekomstige terreininrichting worden volstaan met een beperkingenregistratie van de bodemverontreiniging. Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig te worden geregistreerd in het gemeentelijk beperkingeregister. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico's opnieuw te worden beoordeeld. Voor verdere informatie over de mogelijkheden hiervan kunt u zich tot CSO Adviesbureau wenden. Pagina 12

16 Bijlage 1: Regionale ligging van de onderzoekslocatie

17 Kartografie: Topografische Dienst Opdrachtgever Dhr. S. de Vos Project nummer Tiendweg 22 te Zeist Locatie BIJLAGE Titel Subtitlel Ligging onderzoekslocatie Tekenaar Q. Jaeger Regiokantoor Midden 2de Tekenaar - Postbus 2 Gezien door S. Uiterwijk 3980 CA Bunnik Datum Schaal : Formaat A m Tel: Fax:

18 Bijlage 2: Situatietekening met boorpunten

19 LEGENDA Asbestsleuf Betonverharding Betonwand Begrenzing onderzoekslocatie G02 G01 G03 G04 G05 G06 G07 G09 G08 G11 G10 Opdrachtgever Project nummer Locatie Titel Subtitlel Tekenaar 2de Tekenaar - Postbus 2 Gezien door Datum Dhr. S. de Vos Tiendweg 22 te Zeist Overzicht onderzoekslocatie Q. Jaeger S. Uiterwijk Schaal 1: 500 Formaat A3 Regiokantoor Midden 3980 CA Bunnik Tel: Fax: BIJLAGE m

20 Bijlage 3: Kadastrale kaart

21 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 12M Tiendweg m 10 m 50 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 13 februari 2013 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:1000 Kadastrale gemeente Sectie Perceel ZEIST F 1064 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

22 Bijlage 4: Boorprofielbeschrijvingen (asbestgaten)

23 0 G01 tuin 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, bruin, sporen grind, zwak puin, zwak asbest 0 G02 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, bruin, sporen grind : klei, zwak siltig, bruin, beige 50 Datum Boormeester Sander Corton : klei, sterk zandig, bruin, beige : zand, matig fijn, zwak siltig, beige, bruin 200 Datum Boormeester Sander Corton 0 G03 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, beige, bruin 0 G04 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, bruin, sporen grind, resten hout 50 Datum Boormeester Sander Corton : klei, zwak siltig, bruin, beige : klei, matig zandig, bruin, beige : zand, matig fijn, zwak siltig, beige, bruin 200 Datum Boormeester Sander Corton Boorprofielen Getekend conform NEN 5104 Projectnaam Asbestonderzoek Tiendweg 22 te Zeist Projectnummer 12M443 Opdrachtgever - Pagina 1 van 3

24 0 G05 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, bruin, bruin, zwak puin 0 G06 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, bruin, bruin Datum Boormeester Sander Corton Datum Boormeester Sander Corton 0 G07 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, bruin, bruin 0 G08 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, bruin : klei, zwak siltig, bruin, beige 50 Datum Boormeester Sander Corton : klei, matig zandig, grijs, grijs : zand, matig fijn, zwak siltig, beige, bruin 200 Datum Boormeester Sander Corton Boorprofielen Getekend conform NEN 5104 Projectnaam Asbestonderzoek Tiendweg 22 te Zeist Projectnummer 12M443 Opdrachtgever - Pagina 2 van 3

25 0 G09 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, bruin 0 G10 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, bruin Datum Boormeester Sander Corton Datum Boormeester Sander Corton 0 G11 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, bruin 50 Datum Boormeester Sander Corton Boorprofielen Getekend conform NEN 5104 Projectnaam Asbestonderzoek Tiendweg 22 te Zeist Projectnummer 12M443 Opdrachtgever - Pagina 3 van 3

26 Bijlage 5: Analysecertificaten grond

27 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Analyserapport C.S.O. Bunnik Dhr. S. Uiterwijk Postbus CA BUNNIK Blad 1 van 4 Uw projectnaam : Tiendweg 22 te Zeist Uw projectnummer : 12M443.1 ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rapport verificatie nummer : 1Z9Q3IC3 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 12M Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

28 C.S.O. Bunnik Dhr. S. Uiterwijk Analyserapport Blad 2 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Tiendweg 22 te Zeist 12M Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 001 ASBESTONDERZOEK aangeleverd materiaal g ASBEST IN MATERIAALMONSTERS amosiet % (m/m) Q <0.1 actinoliet % (m/m) Q <0.1 tremoliet % (m/m) Q <0.1 crocidoliet % (m/m) Q 3.5 chrysotiel % (m/m) Q 12.5 anthophylliet % (m/m) Q <0.1 hechtgebondenheid Q hechtgebonden De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 001 Asbestverdacht PL-01 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam. Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723.

Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam. Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723. Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723.wpAltena vs01 Milec Bv, Bodemonderzoek d.d. 7 mei 2010 Kraaij Akoestisch Adviseurs,

Nadere informatie

Evaluatierapportage. : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013

Evaluatierapportage. : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013 Bijlage 2 Evaluatierapportage Locatie : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek evaluatie sanering Doelstelling

Nadere informatie

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04.

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04. kantooradres telefoon telefax e-mail adres internet adres k.v.k. Rotterdam abn-amro bank btw nummer : Einsteinweg 13 6662 PWEIst : 0481-365340 : 0481-372296 : info@udm.nl : www.udm.nl : 24385492 : 48.85.92.887

Nadere informatie

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies:

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies: . jbl A,ooo na4c{ad4v SANERINGSPLAN r` NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---... BEHO::;i ;i ti;......-3.. i Advies: Opdrachtgever: NBM Milieu BV Dr. van Stratenweg 5 Postbus 007 4200 CA GORINCHEM Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Berkelland Waterschap Rijn en IJssel Dienst Landelijk Gebied

Gemeente Berkelland Waterschap Rijn en IJssel Dienst Landelijk Gebied Gemeente Berkelland Waterschap Rijn en IJssel Dienst Landelijk Gebied Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan II: Noordwesthelft gemeente Berkelland (vml. gemeenten Borculo, Neede en Ruurlo, inclusief

Nadere informatie

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem VKB-protocol 2018 Dit protocol, versie 3, is op 10 mei 2007 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht

Nadere informatie

Stichting Circuit van Drenthe

Stichting Circuit van Drenthe Circuit van Drentha Aanvraag vergunning Wet milieubeheer CIRCUIT ASSEN Stichting Circuit van Drenthe 20 maart 2001 BMDAdvies ftnlb.. -...,,,,... BMD Advies Drenthe CIRCUIT ASSEN VERGUNNINGAANVRAAG Wet

Nadere informatie

Plan van aanpak asbestbrand. Uitgave in het kader van het overheidsoptreden bij bijzondere milieu-omstandigheden

Plan van aanpak asbestbrand. Uitgave in het kader van het overheidsoptreden bij bijzondere milieu-omstandigheden Plan van aanpak asbestbrand Uitgave in het kader van het overheidsoptreden bij bijzondere milieu-omstandigheden Leeswijzer PvA Asbestbrand Hoofdstuk Inhoud Voor wie Wanneer te lezen 1 Inleiding 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht

t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht Opdrachtgever: Resort t Satersloo B.V. Projectnr: ARC017 Rapportnr: 10-022 Datum: 06-09-2013 Kragten t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

S02. 235 vragen over asbest

S02. 235 vragen over asbest S02 STOFFEN 235 vragen over asbest 235 vragen over asbest Een herziene uitgave van InfoMil en het Ministerie van VROM, januari 2002. InfoMil Grote Marktstraat 43 2511 BH Den Haag Postbus 30732 2500 GS

Nadere informatie

Vastgesteld. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg de Lindehoeve Horsterweg 49-51 Grubbenvorst

Vastgesteld. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg de Lindehoeve Horsterweg 49-51 Grubbenvorst Vastgesteld Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg de Lindehoeve Horsterweg 49-51 Grubbenvorst Vastgesteld Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg

Nadere informatie

PRAKTIJKPROEF THERMISCHE VERWERKING VAN BAGGERSPECIE UIT DE PETROLEUMHAVEN AMSTERDAM

PRAKTIJKPROEF THERMISCHE VERWERKING VAN BAGGERSPECIE UIT DE PETROLEUMHAVEN AMSTERDAM Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) Fase N (1992-1996) projectleiding en secretariaat: Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) Postbus 17,8200

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer

Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer CMS Derks Star Busmann T.a.v. P. Handgraaf Amstelplein 8 1096 BC Amsterdam Cluster / Team Doorkiesnummer aanvraag Bijlage(n) Uw kenmerk Onderwerp Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer

Nadere informatie

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem Inspectie van een depot puingranulaat (afkomstig uit deelgebied 2) middels een partijkeuring op het terrein van Chemie-Pack (Vlasweg 6) in Moerdijk Rapport 13091345, 13 november 2013 Opdrachtgever Provincie

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

Bepaling actueel risico van verspreiding via grondwater

Bepaling actueel risico van verspreiding via grondwater Ministerie van Verkeer en Waterstaat sklmnopq Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA Bepaling actueel risico van verspreiding via grondwater Achtergronddocument in

Nadere informatie

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN Maandag 17 juni 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. C. Binnenkade Klein Binnenkade Notarissen Prinses Irenestraat 43, 1077 VW Amsterdam Telefoonnummer 020-5407070

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel

Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel Gemeente Zuidplas Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de inpassing in het bestemmingsplan Esse-Kleinpolder Augustus 2011 NL.IMRO.1892.BpKerklaan19_21.Co01

Nadere informatie

ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer

ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer Inhoud 1 Inleiding... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 De onderzoekslocatie Landsmeer... 7 1.3 Doelen

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Ontwerp-bodembeleidsplan 2007-2010 Bodem in breder perspectief. Witteveen+Bos. Van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Heusden. Ontwerp-bodembeleidsplan 2007-2010 Bodem in breder perspectief. Witteveen+Bos. Van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Heusden Ontwerp-bodembeleidsplan 2007-2010 Bodem in breder perspectief Van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 Gemeente Heusden Ontwerp-bodembeleidsplan

Nadere informatie

GGD-Richtlijn medische milieukunde. Gezondheidsrisico van asbest in woningen en publieke gebouwen

GGD-Richtlijn medische milieukunde. Gezondheidsrisico van asbest in woningen en publieke gebouwen GGD-Richtlijn medische milieukunde Gezondheidsrisico van asbest in woningen en publieke gebouwen GGD-Richtlijn medische milieukunde Gezondheidsrisico van asbest in woningen en publieke gebouwen RIVM Rapport

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 Planstatus: Vastgesteld Datum: 28 februari 2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1719.5bp11Kerkstraat41-vg01 Auteur: Ir. C.C.F. Mureau Opdrachtgever: De heer Dudok

Nadere informatie

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Gebiedsdossier Ameland Buren Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013 Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Ameland Buren Gebiedsdossier grondwaterbeschermingsgebieden

Nadere informatie

Economische consequenties invoering CTTnorm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens

Economische consequenties invoering CTTnorm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens Economische consequenties invoering CTTnorm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens Analyse CTT-norm 1999-2003 Vincent Linderhof (IVM) Sebastiaan Hess (IVM) Gideon Kruseman (IVM) Bert van Hattum (IVM)

Nadere informatie