Actualiserend onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiserend onderzoek"

Transcriptie

1 Actualiserend onderzoek Locatie Tiendweg 22 te Zeist Voormalige adres: Tiendweg 1d te Zeist Gegevens opdrachtgever de heer S. de Vos Tiendweg JP Zeist Contactpersoon: de heer S. de Vos Contactpersoon CSO Dhr. S.F. Uiterwijk Dhr. G. Hoekstra Projectcode: 12M443 Rapportnummer: Versiedatum: Status:

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergronden Locatiegegevens Reeds uitgevoerde (bodem)onderzoeken Regionale bodemopbouw en geohydrologie Hypothese en onderzoeksstrategie Uitgevoerd onderzoek Onderzoeksopzet Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek Resultaten Veldonderzoek Laboratoriumonderzoek Grond Evaluatie onderzoeksresultaten Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen...11 Bijlagen Bijlage 1: Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage 2: Situatietekening met boorpunten Bijlage 3: Kadastrale kaart Bijlage 4: Boorprofielbeschrijvingen (asbestgaten) Bijlage 5: Analysecertificaten grond Bijlage 6: Wettelijke toetsingskader Bijlage 7: Grondverzet, sloop en asbest Bijlage 8: Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen Bijlage 9: Bepaling gehalte asbest grond

4 1. Inleiding In opdracht van de heer S. de Vos heeft CSO Adviesbureau een actualiserend onderzoek asbest op het maaiveld en in de grond uitgevoerd aan de Tiendweg 22 te Zeist (voorheen Tiendweg 1d). De regionale ligging van de locatie is weergegeven op de kaart, bijgevoegd als bijlage 1. Uit informatie van de opdrachtgever is gebleken dat de eigenaar van het aangrenzend perceel (Tiendweg 28) aangegeven heeft bezwaar te zullen maken tegen de bouw van ecologische woningen. De aanleiding hiervoor is het ontbreken van een recentelijk uitgevoerd onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal op het maaiveld en in de bodem. Het doel van het uitvoeren van dit onderzoek is: Het vaststellen van de kwaliteit van de bodem (asbest) en het beoordelen of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het voorgenomen gebruik; Derden ervan overtuigen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (voor wat betreft asbest), bij het huidige gebruik en het toekomstige gebruik (woningen met tuin), geen risico's voor de mens veroorzaakt. Het uitgevoerde onderzoek heeft bestaan uit een bodemonderzoek conform NEN Tevens zijn de beschikbare gegevens geëvalueerd. Het onderzoek heeft zich beperkt tot het zuidwestelijk deel van de locatie (aangrenzend aan het perceel met huisnummer 28). In hoofdstuk 2 worden de gegevens van de locatie gepresenteerd alsmede de resultaten van het vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. In hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde werkzaamheden besproken, de certificering en de kwaliteitsborging. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten weergegeven. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en in hoofdstuk 6 volgen de conclusies en aanbevelingen. Voor een uitleg van de in dit rapport gebruikte begrippen en afkortingen wordt verwezen naar bijlage 8. Pagina 1

5 2. Achtergronden Voorafgaand aan het bodemonderzoek is op basisniveau historisch vooronderzoek verricht, conform de NEN 5725 (strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009). Daarnaast zijn gegevens over de bodemopbouw en geohydrologie en gegevens over de (financieel-)juridische situatie verzameld (via het Kadaster). De kadastrale gegevens zijn opgevraagd bij het Kadaster. Tijdens de locatie-inspectie heeft een interview plaatsgevonden met de huidige eigenaar en opdrachtgever. De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen opgenomen. 2.1 Locatiegegevens Op de locatie is een nertsenfokkerij aanwezig geweest. In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen: adres : Tiendweg 22 te Zeist oppervlakte : Circa m² kadastrale gegevens : Kadastrale gemeente Zeist, sectie F, perceelsnummer voormalig gebruik : Bos en nertsenfokkerij toekomstig gebruik : Woningen met tuin en natuur verhardingen : Grotendeels onverhard gedempte sloten : Voor zover bekend zijn geen gedempte sloten op de locatie aanwezig De oppervlakte van het perceel bedraagt circa m² en is onderverdeeld in: Twee bouwpercelen nrs. 24 en 26 (oppervlakte circa m²). Woning nr. 22 met tuin en schuur (oppervlakte circa m²). Overig deel tussen de schuur en de twee bouwpercelen m²). Aan de noordzijde van het perceel is een woning aanwezig. Het overig deel van het terrein is grotendeels begroeid (braakliggend). In de directe omgeving bevinden zich één woning (nr. 28), weilanden en een spoor. Een overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage 2. In bijlage 3 is de kadastrale kaart bijgevoegd. Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie geen ondergrondse tanks geïnstalleerd (geweest). De huidige eigenaar wil op een deel van de locatie twee woningen realiseren aan de zuidwestzijde van de locatie (oppervlakte per perceel circa m²). Bij het ontwerp is rekening gehouden met de omgeving. De woningen worden ecologisch ontworpen. Pagina 2

6 Dit houdt onder andere in: Realisatie van een groen dak. Nul energie (energie neutraal). Het gebruik van duurzame materialen. Vogelvriendelijke natuurtuinen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de aanleg van vogelvriendelijke natuurtuinen. Aan de noordwestzijde van de locatie bevindt zich nu nog een betonnen schutting. Deze wordt vervangen door een wal van natuurlijke materialen afkomstig van de locatie (hout etc). Ten opzichte van de huidige situatie zullen de natuurwaarden toenemen. 2.2 Reeds uitgevoerde (bodem)onderzoeken Op de locatie zijn reeds enkele (bodem)onderzoeken verricht. In het kader van de herziening van een bestaande hinderwetvergunning is door CSO adviesbureau in 1993 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer ). Dit onderzoek diende als 'nul-situatie'. In 2001 is door CSO tevens een eind-situatie onderzoek verricht (projectnumer 01L234.10). Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen, zoals aangegeven door de NVN Door Fibrecount is in oktober 2002 reeds een asbestonderzoek verricht (dossiernummer DN X). Aanleiding voor dit onderzoek was de asbestsanering. Hierbij zijn golfplaten van de daken van de nertsenkooien verwijderd. Een nabije omwonende heeft bezorgdheid over de aanwezigheid van asbest kenbaar gemaakt. Alle verharde delen van het terrein en de weg zijn visueel geïnspecteerd. Veegmonsters van de weg, de buitenplaats en de schuur zijn genomen. Van het overig deel van het terrein zijn bodemmonsters van de toplaag genomen. In de veeg- en mengmonsters is geen asbest aangetroffen. In de grondmonsters is eveneens geen asbest aangetroffen. Bij de visuele inspectie is asbesthoudend plaatmateriaal op het maaiveld aangetroffen (chrysotiel 10-15%). Geconcludeerd is dat er geen direct gevaar is voor het vrijkomen van asbestvezels. Door CSO adviesbureau is in augustus 2007 een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is tevens een indicatief onderzoek naar de aanwezigheid van asbest verricht. In de grond is geen asbest aangetoond. Naar aanleiding hiervan is de grond onverdacht voor de aanwezigheid van asbest. 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie De navolgende gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, blad Utrecht (TNO-Dienst Grondwaterverkenning, 1978). De maaiveldhoogte in de gemeente Zeist varieert van 2 tot 10 m+nap en bedraagt gemiddeld circa 8 m+nap. Pagina 3

7 De regionale bodemopbouw in de gemeente Zeist kan globaal als volgt worden geschematiseerd: Meters geologische omschrijving lithostratigrafie grondsoort t.o.v. NAP 8 tot 3 Slecht doorlatende deklaag Klei/veen 3 tot 35 1 e watervoerend pakket Formaties van Twente, Kreftenheije, Urk (matig) grof zand en Sterksel -35 tot 40 1 e slecht doorlatende laag Eemformatie Klei Vanaf 40 2 e watervoerende pakket (matig) grof zand De slecht doorlatende deklaag is aanwezig in het zuidelijke en zuidwestelijke deel van de gemeente. Het eerste watervoerend pakket heeft een doorlaatvermogen (transmissiviteit) van tot m 2 /dag. De locatie ligt in een gebied waar regionaal infiltratie optreedt. Het ondiepe grondwater staat op circa 2 tot 5 m- mv. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt regionaal in westelijke tot zuidwestelijke richting. In de gemeente Zeist worden op enkele punten relatief grote hoeveelheden grondwater onttrokken. De stromingsrichting in het eerste watervoerend pakket wordt hierdoor op regionale schaal echter niet beïnvloed. 2.4 Hypothese en onderzoeksstrategie Het asbestonderzoek grond is uitgevoerd conform de NEN 5707 Bodem: inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem (2003). Indien zich in de bodem meer dan 20 volumeprocent puin bevindt, dient het onderzoek te worden uitgevoerd conform de NEN 5897, monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (2005). Uit de voorgaande onderzoeken blijkt dat zich waarschijnlijk niet meer dan 20% puin in de bodem bevindt en dat derhalve de NEN 5707 van toepassing is. In 2007 is op het maaiveld en in de bodem geen asbest aangetroffen (indicatief onderzoek). De bodem is onverdacht voor de aanwezigheid van asbest in de bodem. Het zuidwestelijk deel, aangrenzend aan het perceel met huisnummer 28, is actualiserend onderzocht (bouwpercelen). De oppervlakte van de deellocatie bedraagt circa m². De bovenstaande hypothese is met het bodemonderzoek getoetst. In de volgende hoofdstukken komen de uitgevoerde werkzaamheden, alsmede de resultaten daarvan aan bod. Pagina 4

8 3. Uitgevoerd onderzoek 3.1 Onderzoeksopzet Het perceel bij de woning aan de Tiendweg nr. 22 en de schuur zijn niet onderzocht. Op basis van de in 2.4 vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is het volgende onderzoeksprogramma uitgevoerd: Tabel 3.1: Oppervlakte deellocatie Onderzoeksprogramma Gaten tot 0,5 m diep (actuele contactzone) Boringen tot ondergrond (max. 2m-mv) Analyse asbest grond NEN 5707 Circa m² Analyse matariaalmonster 3.2 Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek CSO Adviesbureauis door SGS Intron gecertificeerd volgens VCA**, ISO 9001 en ISO CSO Adviesbureau vestiging Bunnik is tevens gecertificeerd voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door CSO Adviesbureau onder het certificaat (protocollen 2018). De veldwerkzaamheden zijn op 22 november 2012 uitgevoerd door CSO Adviesbureau vestiging Bunnik onder het BRL SIKB 2000 certificaat (protocol 2018) door de erkende veldwerker, de heer S. Corton. Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van CSO Adviesbureau of de overige aan deze bedrijven gelieerde ondernemingen, wordt voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL SIKB Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de protocollen beschreven in de BRL SIKB Ten eerste is een visuele inspectie van het maaiveld uitgevoerd, waarbij het maaiveld (daar waar niet afgedekt) rastergewijs is geïnspecteerd (conform NEN 5707). Op het maaiveld is zintuiglijk op twee plaatsen asbestverdacht materiaal aangetroffen (plaatmateriaal). Ten tweede zijn, in het kader van het asbestonderzoek grond, verspreid over de locatie met een schep 11 gaten gegraven (G01 t/m G11; minimaal 30 x 30 x 50 cm). De locatie van de gaten is mede bepaald aan de hand van de resultaten van de visuele inspectie van het maaiveld. De asbestgaten zijn afgedicht met de ontgraven grond. Indien te weinig grond voorhanden was, zijn de gaten met klei afgedicht. Pagina 5

9 De gaten zijn conform VKB-protocol 2018 geïnspecteerd en bemonsterd. De uit de asbestgaten vrijgekomen grond is gezeefd over 20 mm. Van de fijne fractie (< 20 mm) zijn (meng)monsters samengesteld (circa 10 kg) voor analytisch onderzoek op asbest door middel van lichtmicroscopie conform de NEN Bij gat 1 is in de grond asbestverdacht plaatmateriaalmateriaal aangetroffen. Volgens de NEN 5707 is de analyse van grondmonsters (de fijne fracties) bij een verkennend asbestonderzoek niet noodzakelijk. Echter, om een goed beeld te krijgen van de asbestconcentratie in de bodem zijn 2 (meng)monsters geanalyseerd. De grondmonsters zijn kwantitatief geanalyseerd op asbest met behulp van lichtmicroscopie conform de NEN De selectie van de bodemmonsters heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke waarnemingen en herkomst. De selectie van monsters voor analyse en de wijze waarop de mengmonsters zijn samengesteld, is weergegeven in de onderstaande tabel. Tabel 3.2: Monsternummer Afkomstig uit gaten Analyseprogramma verkennend onderzoek asbest grond Traject (mmv) Analyse asbest grond (NEN5707) Analyse materiaalmonsters Opmerkingen G01 G01 0,5 1 x - Noordoostzijde locatie MM01 G06 en G07 0,5 1 x - Zuidwestzijde locatie (bouwperceel) PL-01 G x Asbesthoudend plaatje op maaiveld * Stereo electronen microscopie De situering van de gaten is op de kaartbijlage, bijgevoegd als bijlage 2, weergegeven. De analyses zijn uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Rotterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd conform de IEC en gecertificeerd volgens ISO 9001 door Lloyd s Register Quality Assurance. Daarnaast is ALcontrol Laboratories AS3000 gecertificeerd. De asbestverdachte materialen afkomstig van het maaiveld en afkomstig uit de gaten zijn per materiaalsoort in het laboratorium geanalyseerd met behulp van lichtmicroscopie conform de NEN Pagina 6

10 4. Resultaten 4.1 Veldonderzoek Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging en eventuele bijzonderheden. De beschrijvingen van de gaten zijn opgenomen in bijlage Laboratoriumonderzoek De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 (Staatscourant 2012, 6563). De betekenis van deze waarden is als volgt: Achtergrondwaarde grond / streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de achtergrondwaarde voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken over niet verontreinigde bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde of de streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht verhoogd gehalte of een lichte verontreiniging. tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek): dit is het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijding van de tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte of matige verontreiniging genoemd. interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte. De gewogen asbestconcentratie zijn getoetst aan de vigerende norm. De landelijke normen die voor asbest in grond, bodem en puingranulaat van toepassing zijn vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (serpentijnconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). De interventiewaarde en hergebruikswaarde voor asbest zijn opgenomen in de circulaire bodemsanering en de Regeling bodemkwaliteit. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 6. Pagina 7

11 4.2.1 Grond De analysecertificaten van de grondmonsters en het materiaalmonster zijn opgenomen in bijlage 5. In gat G01 zijn in de grond 4 plaatjes aangetroffen die asbestverdacht zijn. Bij G06 is op het maaiveld een asbestverdacht plaatje aangetroffen. Het plaatmateriaal is bemonsterd en geanalyseerd. De hoeveelheid asbest in de grond is bepaald (zie bijlage 9). In de onderstaande tabel is een samenvatting van de resultaten van de analyses weergegeven: Tabel 4.1: Concentraties asbest in (grond)mengmonsters Monsternummer Traject (m-mv) Gewicht (gram) Concentratie asbest (mg/kg ) Grove fractie (> 16 mm) veld Fijne fractie (< 16 mm) lab Serpentijn Amfibool Serpentijn Amfibool G01 0,0-0,5 123,16 121,88-1,2 - MM01 0,0-0, ,2 0,3 Pagina 8

12 5. Evaluatie onderzoeksresultaten Ter plaatse van de Tiendweg 22 te Zeist (voormalig Tiendweg 1d) is een nertsenfokkerij aanwezig geweest. Enkele opstallen zijn nog aanwezig. Het terrein ligt momenteel grotendeels braak en is nagenoeg volledig begroeid met bomen, struiken en pioniersbegroeing. De huidige eigenaar is voornemens op een deel van de locatie twee ecologische woningen te realiseren. De daken bij voormalige nertsenfokkerij bestonden deels uit asbesthoudende golfplaten. Dergelijke platen zijn jarenlang gebruikt voor stallen en schuurtjes en komen nog steeds veel voor. Zolang men geen verspanende handelingen verricht, zoals zagen en slijpen, zal dit geen risico's opleveren. In principe mag een particulier dergelijke asbestplaten zelf verwijderen, mits deze geschroefd zijn en het oppervlakte niet groter is dan 34 m². Tijdens de asbestsanering, door een gecertificeerd bedrijf, is enig asbesthoudend materiaal op het maaiveld terechtgekomen. Tijdens de visuele inspectie, in november 2012, is op het maaiveld nog een asbesthoudend plaatje aangetroffen. Het betreft een plaatje met hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels sterk verankerd in het dragermateriaal. Dit betekent dat nauwelijks vezels zullen vrijkomen indien het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Door Fibrecount is in oktober 2002 reeds een asbestonderzoek verricht (dossiernummer DN X). Veegmonsters van de weg, de buitenplaats en de schuur zijn genomen. Van het overig deel van het terrein zijn bodemmonsters van de toplaag genomen. In de veeg- en mengmonsters is geen asbest aangetroffen. In de grondmonsters is eveneens geen asbest aangetroffen. Geconcludeerd is dat er geen direct gevaar is voor het vrijkomen van asbestvezels. In totaal zijn 11 asbestgaten onderzocht, verdeeld over het terrein. De situering van de gaten is weergegeven op kaartbijlage 2. Ter plaatse van de asbestgaten aan de zuidwestzijde van het perceel, grenzend aan de Tiendweg 28, is visueel geen asbest aangetroffen; zowel op het maaiveld als in de bodem (actuele contactzone). Bij 1 asbestgat is in de grond zowel visueel asbestverdacht materiaal als analytisch asbest aangetroffen. G01 is ter plaatse van de grondwal verricht aan de noordoostzijde van de onderzoekslocatie. Hier zijn geen woningen gepland. De bepaling toetsing asbest is bijgevoegd als bijlage 9. De restconcentratienorm wordt overschreden (omgerekend 123,1 mg/kg ds). Bij G07 is op het maaiveld een plaatje aangetroffen wat asbesthoudend is. Het plaatje is verwijderd in verband met analyse. Uit het analysecetrificaat, met rapportnummer , blijkt dat het asbest hechtgebonden is. Pagina 9

13 Om te bepalen of in de grond aan de zuidwestzijde asbest aanwezig is, is een mengmonster van de grond uit G06 en G07 samengesteld. Uit het veld en chemisch onderzoek kan worden geconcudeerd dat de concentratie ruim binnen de norm blijft (serpentijnconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie; zie bijlage 9). Het chemische en fysische karakter van asbest heeft tot gevolg dat alleen sprake is van schadelijke blootstelling ten gevolge van het inademen van asbestvezels 1. Verspreiding via het grondwater zal niet plaatsvinden omdat de vezels niet in grondwater oplossen. Effecten op het (bodem)ecosysteem zijn naar verwachting niet relevant Derhalve is geen sprake van ecologische- en verspreidingsrisico's. De aan- of afwezigheid van onaanvaardbare risico's voor de mens gebeurt in stappen (conform de circulaire bodemsanering): Stap 1. Vastgesteld wordt of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hiervan is sprake indien de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg ds (gewogen). Hierbij dient opgemerkt te worden dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van toepassing is, bij het vaststellen van de ernst. Stap 2. In onderhavig onderzoek is vastgesteld dat asbest aanwezig is in de bovenste 0,5 meter van de bodem (enkele stukjses plaatmateriaal). Uit het veld- en chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de concentratie hechtgebonden asbest zich beneden de mg/kg ds bevindt en de concentratie niet hechtgebonden asbest beneden de 100 mg/kg ds. Op basis van het veld- en chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat er geen onaanvaardbare risico's aanwezig zijn, bij het huidige en toekomstige gebruik (bouwpercelen). 1 Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant 2009, nr. 67, d.d. 7 april 2009 Pagina 10

14 6. Conclusies en aanbevelingen 6.1 Conclusies In opdracht van de heer S. de Vos heeft CSO Adviesbureau een actualiserend asbestonderzoek grond conform de NEN 5707 uitgevoerd op de locatie Tiendweg 22 te Zeist. Uit informatie van de opdrachtgever is gebleken dat de eigenaar van het aangrenzend perceel (Tiendweg 28) aangegeven heeft bezwaar te zullen maken tegen de bouw van ecologische woningen. De aanleiding hiervoor is het ontbreken van een recentelijk uitgevoerd onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal op het maaiveld en in de bodem. Het doel van het uitvoeren van dit onderzoek is: Het vaststellen van de kwaliteit van de bodem (asbest) en het beoordelen of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het voorgenomen gebruik; Derden ervan overtuigen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (voor wat betreft asbest), bij het huidige gebruik, geen actuele risico's voor de mens veroorzaakt. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn onderstaand weergegeven: plaatselijk is op het maaiveld en in de grond asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen (hechtgebonden); analytisch is asbest in de grond aangetoond. Bij 1 gat (G01) wordt de rstconcentratienorm overschreden. Dit gat bevindt zich aan dee noordoostzijde van de locatie. Hier worden geen woningen gerealiseerd. Uit het veld- en chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de concentratie hechtgebonden asbest zich beneden de mg/kg ds bevindt en de concentratie niet hechtgebonden asbest beneden de 100 mg/kg ds. In de grond is plaatselijk asbest aangetoond. Op basis van het uitgevoerde veld- en chemisch onderzoek kan worden geconludeerd dat er geen onaanvaardbare risico's aanwezig zijn (circulaire bodemsanering 2009). 6.2 Aanbevelingen Voorafgaand aan de sloop van een object op de locatie dient een type A asbestinventarisatie te worden uitgevoerd (schuren, betonnen schutting etc). Bij de herontwikkeling van het terrein dient rekening te worden gehouden met de aanvraag van de benodigde vergunningen en de proceduretijd. Pagina 11

15 Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van (verontreinigde) grond, welke kunnen leiden tot extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen om bij grondverzet zoveel mogelijk grond op de locatie zelf te laten. Bij grondverzet dient rekening te worden gehouden met de aangetroffen verontreiniging (o. (voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 7. Indien er geen sprake is van onaanvaardbare risico's kan bij het huidige of toekomstige terreininrichting worden volstaan met een beperkingenregistratie van de bodemverontreiniging. Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig te worden geregistreerd in het gemeentelijk beperkingeregister. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico's opnieuw te worden beoordeeld. Voor verdere informatie over de mogelijkheden hiervan kunt u zich tot CSO Adviesbureau wenden. Pagina 12

16 Bijlage 1: Regionale ligging van de onderzoekslocatie

17 Kartografie: Topografische Dienst Opdrachtgever Dhr. S. de Vos Project nummer Tiendweg 22 te Zeist Locatie BIJLAGE Titel Subtitlel Ligging onderzoekslocatie Tekenaar Q. Jaeger Regiokantoor Midden 2de Tekenaar - Postbus 2 Gezien door S. Uiterwijk 3980 CA Bunnik Datum Schaal : Formaat A m Tel: Fax:

18 Bijlage 2: Situatietekening met boorpunten

19 LEGENDA Asbestsleuf Betonverharding Betonwand Begrenzing onderzoekslocatie G02 G01 G03 G04 G05 G06 G07 G09 G08 G11 G10 Opdrachtgever Project nummer Locatie Titel Subtitlel Tekenaar 2de Tekenaar - Postbus 2 Gezien door Datum Dhr. S. de Vos Tiendweg 22 te Zeist Overzicht onderzoekslocatie Q. Jaeger S. Uiterwijk Schaal 1: 500 Formaat A3 Regiokantoor Midden 3980 CA Bunnik Tel: Fax: BIJLAGE m

20 Bijlage 3: Kadastrale kaart

21 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 12M Tiendweg m 10 m 50 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 13 februari 2013 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:1000 Kadastrale gemeente Sectie Perceel ZEIST F 1064 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

22 Bijlage 4: Boorprofielbeschrijvingen (asbestgaten)

23 0 G01 tuin 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, bruin, sporen grind, zwak puin, zwak asbest 0 G02 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, bruin, sporen grind : klei, zwak siltig, bruin, beige 50 Datum Boormeester Sander Corton : klei, sterk zandig, bruin, beige : zand, matig fijn, zwak siltig, beige, bruin 200 Datum Boormeester Sander Corton 0 G03 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, beige, bruin 0 G04 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, bruin, sporen grind, resten hout 50 Datum Boormeester Sander Corton : klei, zwak siltig, bruin, beige : klei, matig zandig, bruin, beige : zand, matig fijn, zwak siltig, beige, bruin 200 Datum Boormeester Sander Corton Boorprofielen Getekend conform NEN 5104 Projectnaam Asbestonderzoek Tiendweg 22 te Zeist Projectnummer 12M443 Opdrachtgever - Pagina 1 van 3

24 0 G05 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, bruin, bruin, zwak puin 0 G06 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, bruin, bruin Datum Boormeester Sander Corton Datum Boormeester Sander Corton 0 G07 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, bruin, bruin 0 G08 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, bruin : klei, zwak siltig, bruin, beige 50 Datum Boormeester Sander Corton : klei, matig zandig, grijs, grijs : zand, matig fijn, zwak siltig, beige, bruin 200 Datum Boormeester Sander Corton Boorprofielen Getekend conform NEN 5104 Projectnaam Asbestonderzoek Tiendweg 22 te Zeist Projectnummer 12M443 Opdrachtgever - Pagina 2 van 3

25 0 G09 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, bruin 0 G10 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, bruin Datum Boormeester Sander Corton Datum Boormeester Sander Corton 0 G11 bosgrond 0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, bruin 50 Datum Boormeester Sander Corton Boorprofielen Getekend conform NEN 5104 Projectnaam Asbestonderzoek Tiendweg 22 te Zeist Projectnummer 12M443 Opdrachtgever - Pagina 3 van 3

26 Bijlage 5: Analysecertificaten grond

27 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Analyserapport C.S.O. Bunnik Dhr. S. Uiterwijk Postbus CA BUNNIK Blad 1 van 4 Uw projectnaam : Tiendweg 22 te Zeist Uw projectnummer : 12M443.1 ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rapport verificatie nummer : 1Z9Q3IC3 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 12M Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

28 C.S.O. Bunnik Dhr. S. Uiterwijk Analyserapport Blad 2 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Tiendweg 22 te Zeist 12M Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 001 ASBESTONDERZOEK aangeleverd materiaal g ASBEST IN MATERIAALMONSTERS amosiet % (m/m) Q <0.1 actinoliet % (m/m) Q <0.1 tremoliet % (m/m) Q <0.1 crocidoliet % (m/m) Q 3.5 chrysotiel % (m/m) Q 12.5 anthophylliet % (m/m) Q <0.1 hechtgebondenheid Q hechtgebonden De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 001 Asbestverdacht PL-01 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl BK Bodem BV Postbus 264 1970 AG IJMUIDEN Blad 1 van 9 Uw projectnaam : Uw projectnummer

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0) 231 47 00 Fax: +31 (0) 416 30 34 www.alcontrol.nl M&A milieu adviesbureau Koolweg 64 5759 PZ HELENAVEEN Blad 1 van 4 Uw projectnaam :

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 13-P-101 / Verkennend asbestonderzoek (NEN 5897 en NEN 5707) Noordeinde 41 te Oostzaan 17 mei

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 13-P-101 / Verkennend asbestonderzoek (NEN 5897 en NEN 5707) Noordeinde 41 te Oostzaan 17 mei HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 13-P-101 / 13134-2 Verkennend asbestonderzoek (NEN 5897 en NEN 5707) Noordeinde 41 te Oostzaan 17 mei 2013 2 De uitvoering van de analyses wordt verricht door het door de

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen

Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen Gemeente Groningen 29 oktober 2012 Rapportage 9X5553.02 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding en doel 1 1.2 Kwaliteitsborging 1 1.3

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Roermond : 24 september 2014 Ons kenmerk : AM Betreft : Analyseresultaten onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Kerkdriel

Roermond : 24 september 2014 Ons kenmerk : AM Betreft : Analyseresultaten onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Kerkdriel postadres: Postbus 115 64 KA Roermond bezoekadres: Zuidhoven 9m 642 PB Roermond telefoon 475 32 - fax 475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL7 INGB 66 33 8 596

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek asbest

Nader bodemonderzoek asbest Nader bodemonderzoek asbest Sprokkelenburg te Culemborg Opdrachtgever Explosive Clearance Group Nieuweweg 2 663 BV WIJCHEN Projectnummer Autorisatie 5282 Redactie: paraaf datum status D.J. Westra 4-2-25

Nadere informatie

Project 424WRT/11/R4 d.d

Project 424WRT/11/R4 d.d Project 424WRT/11/R4 d.d. 28 10 2015 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Analyserapport MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek asbest

Nader bodemonderzoek asbest Nader bodemonderzoek asbest Locatie Limmelderweg e.o. te Maastricht Gegevens opdrachtgever Gemeente Maastricht Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Contactpersoon: De heer R. Peelen CSO Adviesbureau Sleperweg

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek naar asbest, Julianastraat 12 t/m 16 te Kerkdriel

Nader bodemonderzoek naar asbest, Julianastraat 12 t/m 16 te Kerkdriel VAN VOORDENPARK 16 5301 KP ZALTBOMMEL TEL. 0418 572060 FAX 0418 515722 BANK: RABOBANK REK.NR: 15 34 09 746 K.V.K. TIEL 11028756 WWW.VERHOEVENMILIEU.NL INFO@VERHOEVENMILIEU.NL Woningstichting Maasdriel

Nadere informatie

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34

Nadere informatie

Nader onderzoek Hildenberg 1 te Appelscha

Nader onderzoek Hildenberg 1 te Appelscha Nader onderzoek Hildenberg 1 te Appelscha Gemeente Ooststellingwerf 26 juni 2012 Rapport 9X4974 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding en doel 1 1.2 Kwaliteitsborging 1 1.3 Leeswijzer 1 2 LOCATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Partijkeuring asbest-in-grond conform Besluit bodemkwaliteit. Zandvoorterweg (Haringbuys) te Aerdenhout. Depots Noord en Zuid. projectnummer 141652

Partijkeuring asbest-in-grond conform Besluit bodemkwaliteit. Zandvoorterweg (Haringbuys) te Aerdenhout. Depots Noord en Zuid. projectnummer 141652 Partijkeuring asbest-in-grond conform Besluit bodemkwaliteit Zandvoorterweg (Haringbuys) te Aerdenhout Depots Noord en Zuid projectnummer 141652 Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal Afdeling Gemeentewerken

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 )RWR )RWR )RWR )RWR Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK. Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: J. Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk. Datum rapport: Status:

NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK. Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: J. Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk. Datum rapport: Status: NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: 1243701J Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en rapporteur: Gemeente Nijkerk 6 september 2012 Definitief

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl HB Adviesbureau Postbus 9230 1800 GE ALKMAAR Blad 1 van 6

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek asbest (fase 2)

Nader bodemonderzoek asbest (fase 2) Nader bodemonderzoek asbest (fase 2) prokkelenburg te Culemborg Opdrachtgever Explosive Clearance Group Nieuweweg 21 663 BV WIJCHEN Projectnummer Autorisatie 1649 Redactie: paraaf datum status D.J. Westra

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Actualiserend onderzoek

Actualiserend onderzoek Actualiserend onderzoek Locatie Burgemeester Fockema Andreaelaan 15 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Plometorengracht 9 Postbus 8542 358 AA Utrecht Contactpersoon: De heer A. Nieuwendijk Contactpersoon

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE + KADASTRALE GEGEVENS

BIJLAGE 1 REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE + KADASTRALE GEGEVENS BIJLAGE 1 REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE + KADASTRALE GEGEVENS Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 11347 839 2a 37 641 162 39 Oranjestraat 41 642 2b 643 158 159 45 43 4351a 436 434 1 3 433

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem en asbestonderzoek Locatie Noordstraat 1 t/m 63 te Waalwijk Gegevens opdrachtgever Casade Woonstichting P/a Lavertuur Planontwikkeling Postbus 1190 5004 BD Tilburg Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERWEG 212-214 TE DE BILT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERWEG 212-214 TE DE BILT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERWEG 212-214 TE DE BILT Rapportnummer: 08-P-074-I Verkennend bodemonderzoek Waterweg 212-214 te De Bilt Opdrachtgever: Witte Makelaars B.V. Postbus 577 4000 AN Tiel HOPMAN

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert Postadres: Postbus 1015 6040 KA Roermond Bezoekadres: Zuidhoven 9m 6042 PB Roermond telefoon 0475 32 00 00 - fax 0475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL70 INGB

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Europa-Allee te Kampen Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 oktober 211 GM-3651 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp 30 oktober 2009 Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Kenmerk R001-4664010LRG-ltr-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 13217 Opdrachtgever: Woningbouwvereniging 't Heem de heer S. Putters Postbus 62 57 AB Udenhout Versienummer: 1.1 Plaats, datum: Udenhout, 18 augustus 213 Auteur:

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Projectgegevens Beknopte beschrijving locatie Huidig gebruik terrein : Agrarische bedrijfsvoering Adres : Wolbertsdijk 13 Plaats : Wapenveld

Nadere informatie

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE Grondslag BV Project 15.791 PROJECT 15.791 VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE opdrachtgever: Milieudienst IJmond Postbus 325 194 AH Beverwijk contactpersoon:

Nadere informatie

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k Inhoudsopgave Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2. Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese

Nadere informatie

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn VERKENNEND BODEMONDERZOEK Acacialaan 58 Baarn Kenmerk: 0502503A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider: Rapporteur: Autorisatie: Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn 9 november

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

25 juni 2009 B01034.233900

25 juni 2009 B01034.233900 25 juni 2009 B01034.233900 1 1.1 In opdracht van Vestaal Vastgoed BV heeft ARCADIS Nederland BV, vestiging Apeldoorn, in mei 2009 een verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek conform NEN 5740 en een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen BK Bodem pagina 2 van 16 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek... 3 1.2 Indeling van de rapportage... 4 2 Vooronderzoek... 5 2.1 Historische en actuele gegevens

Nadere informatie

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk DHV bv Dhr. F. Loupias Postbus 80007 5600 JZ Eindhoven Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV09562DIV-BRF 09-03-2010 Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk Geachte

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Verkennend bodemonderzoek Kleermakerstraat te Velserbroek projectnummer 12176 Opdrachtgever: Groeneweg Projekten B.V. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Versienummer: 1.1 Plaats,

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT C4--O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie ten oosten van de Tulpstraat te Moordrecht (Oostpoldererf). Capelle aan den IJssel, 7 maart 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle

Nadere informatie

Horsterweg 239 te Ermelo

Horsterweg 239 te Ermelo Horsterweg 239 te Ermelo Verkennend bodemonderzoek Opdrachtgever Contactpersoon dhr. G. de Vries Horsterweg 239 3853 JD ERMELO dhr. G. de Vries Projectnummer P2013-1171 - versie 1 Auteur I. van der Burgh

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 Contactpersonen SIMON VAN DEN BOSSE Teamleider Bodem&Ondergrond T +31884261261 M +31627060772 E simon.vandenbosse@arcadis.com

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth Provincie Limburg juli 2009 Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth dossier : B9554-01-001 registratienummer : LI20092430 versie

Nadere informatie

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0147162 17 november 2014 323386 Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Inleiding Grontmij Nederland B.V. heeft,

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de rapportage van het aanvullend verkennend asbestonderzoek dat is uitgevoerd op de bovengenoemde locatie.

Hierbij ontvangt u de rapportage van het aanvullend verkennend asbestonderzoek dat is uitgevoerd op de bovengenoemde locatie. Gemeente Castricum T.a.v. mevr. H. Goverde Postbus 9 BH Castricum Heerhugowaard, juni 4 project: 6, Albertshoeve vlek A te Castricum betreft: aanvullend verkennend asbestonderzoek Geachte mevrouw Goverde,

Nadere informatie

Verkennend- en nader bodemonderzoek

Verkennend- en nader bodemonderzoek Verkennend- en nader bodemonderzoek Locatie Binnenterrein Boogschutter- Dierenriem te Amersfoort Gegevens opdrachtgever Servicebureau Gemeenten Informatie, advies- en uitvoeringstaken Utrechtseweg 12 3811

Nadere informatie

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging.

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging. Hieronder zijn de locaties weergegeven waar sprake is (geweest) van gevallen van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Tevens wordt kort omschreven wat de status van de locatie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

6 VERANTWOORDING. Rapport nader bodemonderzoek asbest en lood 10 oktober 2011 Projectnummer 110816 pagina 15 van 16

6 VERANTWOORDING. Rapport nader bodemonderzoek asbest en lood 10 oktober 2011 Projectnummer 110816 pagina 15 van 16 6 VERANTWOORDING Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers bv is een onafhankelijk adviesbureau en verklaart hierbij geen financiële of juridische belangen te hebben bij de uitkomst van het uitgevoerde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT H3-45-O Verkennend en aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de Lieve Vrouwegracht 2 te Montfoort. Amersfoort, 2 januari 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle a/d IJssel Postbus 333

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT SANERING AAN DE EIKELENBURGLAAN TE RIJSWIJK

EVALUATIERAPPORT SANERING AAN DE EIKELENBURGLAAN TE RIJSWIJK EVALUATIERAPPORT SANERING AAN DE EIKELENBURGLAAN TE RIJSWIJK Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk T.a.v. de heer A.J. Lugthart Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel

Nadere informatie

Gemeente Oldebroek. Rapportage beperkt aanvullend bodemonderzoek voormalige opslag wegenzout Oude Wapenveldseweg 1 te Wezep.

Gemeente Oldebroek. Rapportage beperkt aanvullend bodemonderzoek voormalige opslag wegenzout Oude Wapenveldseweg 1 te Wezep. Gemeente Oldebroek Rapportage beperkt aanvullend bodemonderzoek voormalige opslag wegenzout Oude Wapenveldseweg 1 te Wezep Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570

Nadere informatie

: Van Luyk Loenen Vastgoed bv : De heer E. Loenen : Postbus 40 : 1230 AA Loosdrecht

: Van Luyk Loenen Vastgoed bv : De heer E. Loenen : Postbus 40 : 1230 AA Loosdrecht RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Rading 154 te Loosdrecht Datum : 3 oktober 2013 Kenmerk : 1305F421/RKO/rap1 Auteur : De heer R. Kok Vrijgave : De heer B.C.R. Willems :. Opdrachtgever

Nadere informatie

Regionale ligging van de onderzoekslocatie

Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage 1: Regionale ligging van de onderzoekslocatie 15 april 2010 LOCATIE Kaartbijlage 1 Titel: Regionale ligging van de onderzoekslocatie Projectcode: Projectnaam: Beatrixplantsoen ong. te Lopik Schaal:

Nadere informatie

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / 12230 Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei 2012 2 Uitgevoerde bodemonderzoeken Op de locatie zijn diverse bodemonderzoeken

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Kolk te Wapenveld Definitief gemeente Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 mei 2009 99047521 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA Rapportage Keuringen Grondbereik Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA-2015.014 Opdrachtgever: Contactpersoon: Grondbereik dhr. ing. R.M. Messing Rapportnummer: P2015-0723 Datum: 22

Nadere informatie

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 131667 Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Houten, 29 mei 2013 Auteur: mr. V.

Nadere informatie

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma,

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma, Aan: Gemeente Harderwijk projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Veluvia terrein te Harderwijk Projectnummer: 134434.05

Nadere informatie

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van de aanvullende grondwaterbemonstering ter plaatse van t Voert te Grootebroek.

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van de aanvullende grondwaterbemonstering ter plaatse van t Voert te Grootebroek. VKB 2002 telefoon e-mail HB Adviesbureau Comeniusstraat 7 1817 MS Alkmaar Postbus 9230 1800 GE Alkmaar 088 472 0600 info@hbadvies.nl www.hbadvies.nl BPD Ontwikkeling bv T.a.v. dhr. R. Bosselaar Postbus

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/700201 B01032.700201 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Referentiekader 3

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest. Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg. projectnummer 141442

Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest. Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg. projectnummer 141442 Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg projectnummer 141442 Opdrachtgever: Woningstichting Volksbelang Ad Caron Postbus 87 4920 AB

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK IN GROND AAN RIETVELD 33A TE WOERDEN

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK IN GROND AAN RIETVELD 33A TE WOERDEN VERKENNEND ASBESTONDERZOEK IN GROND AAN RIETVELD 33A TE WOERDEN Opdrachtgever: SAB Postbus 479 6800 AL ARNHEM Rapportnr.: Datum: Opgesteld door: AT16097 mei 2016 ing. W.R. van Wolferen, protocol 2018 AT

Nadere informatie

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Locatie Demmerik 118A te Vinkeveen Gegevens opdrachtgever M.W.M. de Kuijer Demmerik 118A 3645 EG Vinkeveen CSO Adviesbureau Postbus 2 398 CA Bunnik Tel. 3

Nadere informatie

1 Inleiding... 5. Algemeen... 6. Aanleiding en doelstelling... 5 Kwaliteitsborging... 5 Opbouw van het rapport... 5. 2 Vooronderzoek...

1 Inleiding... 5. Algemeen... 6. Aanleiding en doelstelling... 5 Kwaliteitsborging... 5 Opbouw van het rapport... 5. 2 Vooronderzoek... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 1.2 Algemeen... 5 Aanleiding en doelstelling... 5 1.3 1.4 Kwaliteitsborging... 5 Opbouw van het rapport... 5 2 Vooronderzoek... 6 2.1 2.2 Algemeen... 6 Historie en actuele

Nadere informatie

Bramert Noord te Urmond. Indicatief bodemonderzoek veldweg Oude Baan. Opdrachtgever Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein

Bramert Noord te Urmond. Indicatief bodemonderzoek veldweg Oude Baan. Opdrachtgever Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein Indicatief bodemonderzoek veldweg Oude Baan Bramert Noord te Urmond Opdrachtgever Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein Contactpersoon Dhr. R.F.A. Denis CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Stadburen te Nijelamer. Documentcode: 14J136.RAP002.NL.FG

Verkennend bodemonderzoek Stadburen te Nijelamer. Documentcode: 14J136.RAP002.NL.FG Verkennend bodemonderzoek Stadburen te Nijelamer Documentcode: 14J136.RAP002.NL.FG Verkennend bodemonderzoek Stadburen te Nijelamer Documentcode: 14J136.RAP002.NL.FG Opdrachtgever Dhr. G. Ziel Schipslootweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg

Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg 25 maart 2014 Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg Kenmerk R002-1219308TNY-mwl-V03-NL Verantwoording Titel Bodemonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT Verkennend onderzoek asbest in bodem Pastoor van Breugelstraat te Bosschenhoofd

RAPPORT Verkennend onderzoek asbest in bodem Pastoor van Breugelstraat te Bosschenhoofd RAPPORT Verkennend onderzoek asbest in bodem Pastoor van Breugelstraat te Bosschenhoofd Opdrachtgever Ordito Gilze Postbus 94 5126 ZH Gilze Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM14302 Status rapport

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek

Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Bijlage(n) Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Commandeurstraat 13/ Willem Barentszkade 14 te West-Terschelling Gegevens opdrachtgever Zeelen Haven West Willem Barentszkade 15

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) rapport nr. CV14403vbo Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vanvleutenconsult.nl

Nadere informatie

Nader onderzoek asbest Fort Willemweg 38-40 (resterende vakken) in de gemeente Maastricht

Nader onderzoek asbest Fort Willemweg 38-40 (resterende vakken) in de gemeente Maastricht Nader onderzoek asbest Fort Willemweg 38-40 (resterende vakken) in de gemeente Maastricht Gemeente Maastricht de heer E. Helgers 22 november 2013 Eindrapport 9X4469-103-100 HAKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING

Nadere informatie