Verkennend bodemonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkennend bodemonderzoek"

Transcriptie

1 Verkennend bodemonderzoek Europa-Allee te Kampen Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 oktober 211 GM-3651

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Aanleiding en doelstelling Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid Opbouw van het rapport Vooronderzoek Algemeen Locatiegegevens Geraadpleegde bronnen Gebruik van de locatie Resultaten terreininspectie Bodemopbouw en geohydrologie Resultaten voorgaande bodemonderzoeken Opstelling onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie Veld- en laboratoriumwerkzaamheden Veldonderzoek Laboratoriumonderzoek Resultaten veldonderzoek Bodemopbouw en grondwatergegevens Resultaten veldonderzoek Monsterselectie Resultaten laboratoriumonderzoek Analyseresultaten Toetsingskader Overschrijdingen Evaluatie Algemeen Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem Conclusies en aanbevelingen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Bijlage 7: Topografische ligging onderzoekslocatie Situatie met boringen en peilbuizen Boorprofielen en verklaringsblad Analysecertificaten Toetsing analyseresultaten Toetsingskader bodemkwaliteit Kwaliteitsborging Grontmij GM-3651, revisie Pagina 3 van 13

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen In opdracht van Gemeente Kampen heeft Grontmij Nederland B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Europa-Allee te Kampen. Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 574 (januari 29), Bodem Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. De bovengenoemde bodemonderzoeksnorm is uitgegeven door het NEN. De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage Aanleiding en doelstelling Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van kantoren op de locatie. In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) noodzakelijk. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt vastgesteld of de gewenste vorm van bodemgebruik, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, mogelijk is en zo niet, welke vervolgacties noodzakelijk zijn. Het verkennend bodemonderzoek is een steekproef en is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 1.3 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. De wijze waarop de kwaliteit van de door Grontmij uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen wordt gewaarborgd, is vermeld in bijlage 7. Grontmij Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij, de NV waar Grontmij Nederland B.V. deel van uitmaakt, en haar onderaannemers geen belang hebben bij de uitkomsten van het bodemonderzoek. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit onafhankelijk uitgevoerd. Volgens het Besluit bodemkwaliteit dient onderzoek uitgevoerd te worden volgens, door de SIKB, vastgestelde beoordelingsrichtlijnen. In de rapportage wordt expliciet vermeld welke werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de beoordelingsrichtlijnen en onderliggende protocollen. Tevens is opgenomen op welke punten eventueel is afgeweken van de protocollen en wat de mogelijke consequenties zijn van de afwijkingen. 1.4 Opbouw van het rapport In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2); de uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3); de resultaten van het veldonderzoek (hoofdstuk 4); de resultaten van het laboratoriumonderzoek en de interpretatie (hoofdstuk 5); een evaluatie van de onderzoeksresultaten, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). De bijbehorende tekeningen, boorprofielen en analysecertificaten zijn als bijlage opgenomen. GM-3651 Pagina 4 van 13

5 2 Vooronderzoek 2.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van bodemverontreiniging op de locatie. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 met uitzondering van de financieel/ juridische aspecten en heeft vooral bestaan uit een historisch bureauonderzoek. De resultaten van het vooronderzoek zijn in de onderstaande paragrafen weergegeven. 2.2 Locatiegegevens In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat. Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens Adres locatie Kantorenlocatie Europa-Allee te Kampen Kadastrale gegevens locatie Gemeente Kampen, sectie P nr (ged.) en 483 (ged.) Coördinaten x: / y: Oppervlakte locatie (in m²) 7.5 waarvan bebouwd (in m²) Huidig gebruik Voetbalveld en groenstrook Verhardingen n.v.t. 2.3 Geraadpleegde bronnen Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en of bij de geraadpleegde bronnen informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen. In paragraaf 2.4 zijn de resultaten van het vooronderzoek toegelicht. Tabel 2.2: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek Bron Geraadpleegd? Informatie beschikbaar? Korte toelichting Internet Ja Ja Geen bijzonderheden Ja Ja Zie bijlage 1 voor historische kaarten uit 193, 1933, 1955, 1964, 1974, 1988, 1995 Gemeente / Milieudienst Bodemarchief Ja Nee Hinderwetarchief Ja Nee Wet milieubeheerarchief Ja Nee Tankenbestand Ja Nee Bouw- en woningtoezicht Ja Nee Bodemkwaliteitskaart Ja Ja Zie 2.7 Overige bronnen Provincie Overijssel (Grondwateronttrekkingen/bescher mingszones) Ja Ja Geen bijzonderheden GM-3651 Pagina 5 van 13

6 Vooronderzoek 2.4 Gebruik van de locatie Bij de gemeente Kampen is bekend dat de onderzoekslocatie altijd een agrarische bestemming heeft gehad en dat er voor zover bekend geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. De onderzoekslocatie is momenteel grotendeels in gebruik als voetbalveld. Het overige deel is in gebruik als groenstrook. Op dit terrein zullen kantoren ontwikkeld worden. Uit de geraadpleegde historische kaarten (zie bijlage 1) blijkt dat de onderzoekslocatie en de directe omgeving op de kaarten uit 193, 1933, 1955 en 1964 inderdaad een agrarische bestemming heeft. Voor zover bekend hebben geen dempingen op de onderzoekslocatie plaats gevonden. Op de kaarten uit 1974, 1988 en 1995 is te zien dat de onderzoekslocatie als sportterrein in gebruik is. 2.5 Resultaten terreininspectie De terreininspectie is uitgevoerd door Het Veldwerkbureau op 8 september 211. Hieruit is gebleken dat het terrein uit sportvelden bestaat en de groenstrook uit dichte begroeiing. 2.6 Bodemopbouw en geohydrologie De regionale bodemopbouw is weergegeven in onderstaande tabel. De gegevens uit deze tabel zijn ontleend aan De maaiveldhoogte ter plaatse van de locatie komt globaal overeen met,1 m +NAP. Tabel 2.3: Regionale bodemopbouw Globale diepte (m -mv) Samenstelling Geohydrologische Formatie eenheid 8,1 Klei, veen en leem Deklaag Holocene afzettingen 8,1 22,25 Zand Eerste watervoerend pakket Kreftenheye Het freatisch grondwater stroomt globaal in oostelijke richting. Plaatselijk kan de grondwaterstroming afwijken. Binnen de onderzoekslocatie is vermoedelijk nauwelijks sprake van enig peilverschil tussen het freatisch grondwater en het watervoerend pakket. De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, een waterwingebied of een boringsvrije zone (bron: provincie Overijssel). In de omgeving van de onderzoekslocatie is geen industriële grondwateronttrekking aanwezig die de stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloed. 2.7 Resultaten voorgaande bodemonderzoeken Op de onderzoekslocatie zijn in het verleden, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de gegevens van de bodemkwaliteitskaart 1 van de gemeente Kampen volgt dat het gebied waar de onderzoekslocatie in ligt Wijk betreft. De bovengrond is aangeduid als schone grond. De ondergrond is niet geheel schoon. Bij hergebruik van de ondergrond in een ander gebied is een partijkeuring noodzakelijk. 2.8 Opstelling onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie Conform de aanpak van de NEN 574 dient, op basis van de resultaten van het vooronderzoek een onderzoekshypothese te worden vastgesteld. Hierbij wordt de onderzoekslocatie zonodig onderverdeeld in deellocaties. Per (deel)locatie moet een onderzoekshypothese worden opgesteld, op basis waarvan de onderzoeksstrategie wordt bepaald. De hypothese geeft het volgende aan: of de bodem naar verwachting wel of niet verontreinigd is; 1 Bodemkwaliteitskaart gemeenten Kampen, Oranjewoud, projectnummer , revisie 2, maart 27. GM-3651 Pagina 6 van 13

7 Vooronderzoek de aard van de verontreinigende stoffen; de plaats van voorkomen van de verontreinigende stoffen; of de stoffen worden verwacht in grond en/of grondwater. In onderstaande tabel is de indeling in deellocaties met de bijbehorende onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie weergegeven. Tabel 2.4: Te onderscheiden deellocaties met onderzoeksstrategie Deellocatie Oppervlakte (in m 2 ) Verdacht/ Onverdacht Aard verwachte stoffen Plaats van voorkomen Onderzoeksstrategie Gehele locatie 7.5 Onverdacht n.v.t. n.v.t. ONV 1 ONV Onverdacht Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 574) niet geschikt is om de eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest in de grond dient plaats te vinden conform de NEN 577 en/of NEN De locatie is op basis van het vooronderzoek niet verdacht op asbest. In hoofdstuk 3 is de onderzoekstrategie (boringen, peilbuizen en analyses) uitgewerkt in de vorm van een onderzoeksinspanning (veldwerk en laboratorium). GM-3651 Pagina 7 van 13

8 3 Veld- en laboratoriumwerkzaamheden 3.1 Veldonderzoek Het veldonderzoek is verricht door Het Veldwerkbureau B.V. Deze groep is erkend voor het uitvoeren van veldwerk onder het procescertificaat BRL SIKB 2 Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek (versie 3.2a, 13 maart 27). De werkzaamheden zijn uitgevoerd door J. Boonstra op 8 september 211, onder voornoemd procescertificaat BRL SIKB 2 en de bijhorende VKB-protocollen 21 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (versie 3.2, 13 maart 27) en 22 Het nemen van grondwatermonsters (versie 3.1, 13 maart 27). Het veldwerk heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden: het uitvoeren van een visuele terreininspectie. Mede aan de hand hiervan is de plaats van de boringen bepaald; het uitvoeren van in totaal 19 handboringen; het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodemkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken, inclusief eventuele asbestverdachte materialen; het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal. De monstertrajecten zijn weergegeven aan de rechterzijde van de boorprofielen in bijlage 3; het plaatsen van een peilbuis met een filterlengte van 1, m in twee van de diepere boorgaten; het doorpompen van de peilbuizen direct na plaatsing hiervan. Onderstaande werkzaamheden zijn door H. Bunt op 16 september 211 verricht: het opnemen van de grondwaterstand in de peilbuizen; het bepalen van de zuurgraad (ph) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater; het nemen van grondwatermonsters uit de peilbuizen. In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde boringen en peilbuizen met boordieptes weergegeven. Bijlage 2 geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen en de geplaatste peilbuizen. 3.2 Laboratoriumonderzoek De geselecteerde grond(meng)monsters en grondwatermonsters zijn in het door RvA geaccrediteerde laboratorium van ALcontrol Laboratories geanalyseerd. Menging van de grondmonsters heeft plaatsgevonden in het laboratorium. De analyses zijn uitgevoerd conform de protocollen die vallen onder het accreditatieschema van de AS 3 richtlijn. Voor een toelichting op de analysemethoden wordt verwezen naar de analysecertificaten in bijlage 4. Een overzicht van het aantal en van de verrichte laboratoriumanalyses is weergegeven in tabel 3.1. GM-3651 Pagina 8 van 13

9 Veld- en laboratoriumwerkzaamheden Tabel 3.1 Overzicht veld- en laboratoriumonderzoek Deellocatie Onderzoeks- Aantal boringen en peilbuizen Aantal en soort analyses 1 strategie,5 m mv 2, m mv 2, m mv Grond met peilbuis Gehele locatie NEN NENg (bg) 2 NENg (og) Grondwater 2 NENw 1 NENg droge stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 1 van VROM), polychloorbifenylen (PCB 7 van VROM) en minerale olie (GC), conform AS 3 bg: bovengrond og: ondergrond NENw ph, Ec, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 verbindingen) en minerale olie (GC), conform AS 3 GM-3651 Pagina 9 van 13

10 4 Resultaten veldonderzoek 4.1 Bodemopbouw en grondwatergegevens De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn in bijlage 3 in de vorm van boorprofielen weergegeven. Voor een beeld van de locale bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. Tabel 4.1: Resultaten veldmetingen grondwater Peilbuis Filterstelling (m -mv) Grondwaterstand ph (-) Ec (us/cm) (m -mv) 1 1,1-2,1,45 6, ( ) 1,1 2,1,61 7, ( ) 1,1 2,1,75 6,4 77 Een eventueel afwijkende zuurgraad (ph) en geleidingsvermogen (EC) in het grondwater kan een indicator zijn voor de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De in de tabel 4.1 weergegeven waarden voor de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen worden niet als afwijkend beschouwd. 4.2 Resultaten veldonderzoek Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen kenmerken waargenomen die duiden op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem. Ook zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen in het opgeboorde bodemmateriaal. Hierbij wordt opgemerkt dat geen onderzoek naar asbest conform de NEN 577 en/of NEN 5897 is gedaan. 4.3 Monsterselectie De selectie van de te analyseren grondmonsters, zoals genoemd in 3.2, heeft plaatsgevonden op basis van de in de voorgaande paragrafen genoemde resultaten van het veldonderzoek. De monsters zijn dusdanig geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, een zo representatief mogelijk beeld verkregen wordt van de milieuhygiënische kwaliteit van boven- en ondergrond. De samenstelling van de geselecteerde (meng)monsters is weergegeven in onderstaande tabel en weergegeven in bijlage 4. Alle monsters zijn voorbehandeld conform AS3. Tabel 4.3: Monsterselectie milieuhygiënisch onderzoek Codering Monstertraject (m -mv) Boringnummer Analysepakket Motivatie (meng)monster MM1 (bg zand), -,5 1, 11, 12, 14, 3, 4, 6, 8 Standaardpakket incl. lutum en organische stof Zintuiglijk schone bovengrond MM2 (bg zand), -,5 13, 5, 7, 9 Standaardpakket incl. lutum en organische stof Zintuiglijk schone bovengrond MM3 (bg klei), -,5 15, 16, 17, 18, 19 Standaardpakket incl. lutum en organische stof Zintuiglijk schone bovengrond MM4 (og klei),3-1, 12, 6, 9 Standaardpakket incl. lutum en organische stof Zintuiglijk schone ondergrond MM5 (og veen),5-1,1 15, 18 Standaardpakket incl. lutum en organische stof Zintuiglijk schone ondergrond GM-3651 Pagina 1 van 13

11 5 Resultaten laboratoriumonderzoek 5.1 Analyseresultaten De analysecertificaten met de resultaten van het laboratoriumonderzoek en een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 4. Het is mogelijk om de originaliteit van deze certificaten te controleren door via de website van ALcontrol Laboratories ( het rapportnummer te raadplegen en daarbij de unieke code, vermeld op de certificaten, in te vullen. 5.2 Toetsingskader Mate van bodemverontreiniging Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn toetsingswaarden opgenomen in de Circulaire bodemsanering 29. De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden in deze circulaire. Het toetsingsresultaat is in bijlage 5 weergegeven, daarbij zijn tevens de toetsingswaarden voor de bodemtypen opgenomen. Een toelichting op dit toetsingskader is opgenomen in bijlage 6 bij dit rapport. De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden voor grond: AW: Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en landbouwgronden; T: Tussenwaarde, het gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde, criterium voor nader onderzoek; I: Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen van de bodem. Voor grondwater gelden de volgende toetsingswaarden: S: Streefwaarde, ijkpunt voor een milieukwaliteit van het grondwater op de lange termijn op basis van het verwaarloosbaar risiconiveau voor het ecosysteem; T: Tussenwaarde, het gemiddelde van de Streefwaarde en de Interventiewaarde, criterium voor nader onderzoek; I: Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen van de bodem. 5.3 Overschrijdingen Uit de toetsing van de gemeten waarden in bijlage 5 blijkt dat in een aantal van de onderzochte monsters gehalten boven de toetsingswaarden zijn aangetroffen. Deze overschrijdingen zijn weergegeven in de tabellen 5.1 (grond) en 5.2 (grondwater). GM-3651 Pagina 11 van 13

12 Resultaten laboratoriumonderzoek Tabel 5.1: Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Circulaire bodemsanering) Monster Monstertraject Deelmonsters Mate van verontreiniging (m -mv) > AW > T > I MM1 (bg zand) - - (, -,5) 1-1; 11-1; 14-1; 12-1; 3-1; 4-1; 8-1; 6-1 Cadmium [Cd], Kwik [Hg], PCB (7) (som,.7 factor), Zink [Zn] MM2 (bg zand) MM3 (bg klei) MM4 (og klei) MM5 (og veen) (, -,5) 13-1; 5-1; 7-1; 9-1 Lood [Pb] - - (, -,5) 16-1; 17-1; 19-1; 15-1; 18-1 Kwik [Hg], Lood [Pb] - - (,3-1,) 12-3; 6-2; (,5-1,1) 15-3; > AW : overschrijding van de achtergrondwaarde > T : overschrijding van de tussenwaarde > I : overschrijding van de interventiewaarde - : geen overschrijding Tabel 5.2: Overschrijdingen van toetsingwaarden grondwatermonsters (Circulaire bodemsanering) Monster Filtertraject Mate van verontreiniging (m -mv) > S > T > I Peilbuis 1 (1,1-2,1) Barium (Br) - - Dichloorethenen Tetrachlooretheen Peilbuis 15 ( ) (1,1-2,1) Zink (Zn) Naftaleen Barium - Peilbuis 15 ( ) Dichloorethenen (1,1-2,1) > S : overschrijding van de streefwaarde > T : overschrijding van de tussenwaarde > I : overschrijding van de interventiewaarde Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6. GM-3651 Pagina 12 van 13

13 6 Evaluatie 6.1 Algemeen In dit hoofdstuk vindt de integratie plaats van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek. Op basis hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) beschreven. 6.2 Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn geen zintuiglijke waarnemingen gedaan, die kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Op de onderzoekslocatie zijn in de bovengrond enkele verontreinigingen aangetroffen. Het betreft licht verhoogde gehalten van cadmium, kwik, PCB s, zink en lood. In de ondergrond zijn geen ten opzichte van de achtergrondwaarde verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater zijn eveneens enkele verontreinigingen aangetroffen. Het betreft licht verhoogde gehalten van dichloorethenen, tetrachlooretheen, zink, naftaleen en barium. Het barium gehalte in het watermonster van peilbuis 15 gaf een matig verhoogd gehalte. Naar aanleiding van het aangetroffen bariumgehalte is peilbuis 15 op 6 oktober 211 opnieuw bemonsterd en geanalyseerd op barium. Uit de analyseresultaten van de herbemonstering blijkt dat het bariumgehalte gelijk is aan de streefwaarde. 6.3 Conclusies en aanbevelingen Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie opgestelde hypothese onverdachte locatie, strikt genomen niet juist is. Gezien de relatief lage gehalten en de toekomstige bestemming van de locatie is er echter geen aanleiding tot het verrichten van vervolgonderzoek met een aangepaste hypothese. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek behoeven er vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien geen beperkingen te worden gesteld aan het toekomstige gebruik van de locatie. GM-3651 Pagina 13 van 13

14 Bijlage 1 Topografische ligging onderzoekslocatie In deze bijlage is opgenomen: Topografische ligging Historische kaarten GM-3651

15

16 Figuur 1, 193

17 Figuur 2, 1933

18 Figuur 3, 1955

19 Figuur 4, 1964

20 Figuur 5, 1974

21 Figuur 6, 1988

22 Figuur 7, 1995

23 Bijlage 2 Situatie met boringen en peilbuizen In deze bijlage is opgenomen: Tekeningnummer 44A-61129, d.d , formaat A3, schaal 1: 5 GM-3651, revisie

24

25 Bijlage 3 Boorprofielen en verklaringsblad GM-3651, revisie

26 Evaluatie Projectnummer: Projectnaam: Europa-allee te Kampen Boring: 1 Boormeester: J. Boonstra Datum: Opdrachtgever: Projectleider: Boring: 2 Boormeester: J. Boonstra Datum: Gemeente Kampen K. Kea Opmerking: 1 bosgrond Klei, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak roesthoudend, neutraalbruin, Edelmanboor Opmerking: 1-5 gras Zand, zeer fijn, zw ak siltig, matig humeus, matig w ortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Klei, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak roesthoudend, licht grijsbruin, Edelmanboor 3 Veen, mineraalarm, donkerbruin, Edelmanboor Boring: 3 Boormeester: J. Boonstra Datum: Boring: 4 Boormeester: J. Boonstra Datum: Opmerking: 1 gras Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, brokken klei, zw ak w ortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Opmerking: 1 gras Zand, matig fijn, zw ak siltig, brokken klei, licht grijsbruin, Edelmanboor GM-3651 Schaal (A4): 1: 4 Pagina: 1 van 5

27 Evaluatie Projectnummer: Projectnaam: Europa-allee te Kampen Boring: 5 Boormeester: J. Boonstra Datum: Opdrachtgever: Projectleider: Boring: 6 Boormeester: J. Boonstra Datum: Gemeente Kampen K. Kea Opmerking: 1 bosgrond Zand, zeer fijn, zw ak siltig, matig humeus, matig w ortelhoudend, brokken klei, donkerbruin, Edelmanboor Opmerking: 1 gras Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, brokken klei, zw ak roesthoudend, donkerbruin, Edelmanboor Klei, zw ak siltig, zw ak humeus, grijsblauw, Edelmanboor Veen, mineraalarm, donkerbruin, Edelmanboor Boring: 7 Boormeester: J. Boonstra Datum: Boring: 8 Boormeester: J. Boonstra Datum: Opmerking: bosgrond Zand, zeer fijn, zw ak siltig, matig humeus, matig w ortelhoudend, brokken klei, donkerbruin, Edelmanboor Klei, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak roesthoudend, neutraalbruin, Edelmanboor Opmerking: gras Zand, matig fijn, zw ak siltig, brokken klei, zw ak roesthoudend, zw ak w ortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor GM-3651 Schaal (A4): 1: 4 Pagina: 2 van 5

28 Evaluatie Projectnummer: Projectnaam: Europa-allee te Kampen Boring: 9 Boormeester: J. Boonstra Datum: Opdrachtgever: Projectleider: Boring: 1 Boormeester: J. Boonstra Datum: Gemeente Kampen K. Kea Opmerking: 1-3 bosgrond Zand, zeer fijn, zw ak siltig, matig humeus, matig w ortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Opmerking: 1-3 gras Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak w ortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Klei, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak roesthoudend, zw ak w ortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Klei, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak roesthoudend, neutraalbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak w ortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zw ak siltig, licht grijsbruin, Zuigerboor Boring: 11 Boormeester: J. Boonstra Datum: Boring: 12 Boormeester: J. Boonstra Datum: Opmerking: 1-3 gras Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak w ortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Opmerking: 1-3 gras Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, brokken klei, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zw ak siltig, lichtgrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, zw ak siltig, lichtgrijs, Edelmanboor 3 Klei, zw ak siltig, grijsblauw, Edelmanboor Veen, mineraalarm, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zw ak siltig, neutraal grijsbruin, Zuigerboor GM-3651 Schaal (A4): 1: 4 Pagina: 3 van 5

29 Evaluatie Projectnummer: Projectnaam: Europa-allee te Kampen Boring: 13 Boormeester: J. Boonstra Datum: Opdrachtgever: Projectleider: Boring: 14 Boormeester: J. Boonstra Datum: Gemeente Kampen K. Kea Opmerking: 1-3 bosgrond Zand, zeer fijn, zw ak siltig, matig humeus, matig w ortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Opmerking: 1 gras Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, matig roesthoudend, brokken klei, donker grijsbruin, Edelmanboor Klei, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak roesthoudend, neutraalbruin, Edelmanboor 5-5 Boring: 15 Boormeester: J. Boonstra Datum: Boring: 16 Boormeester: J. Boonstra Datum: Opmerking: 1-3 gras Klei, sterk zandig, zw ak humeus, zw ak w ortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Opmerking: 1 bosgrond Klei, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor Klei, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor Veen, mineraalarm, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, resten slib, donker zw artbruin, Edelmanboor GM-3651 Schaal (A4): 1: 4 Pagina: 4 van 5

30 Evaluatie Projectnummer: Projectnaam: Europa-allee te Kampen Boring: 17 Boormeester: J. Boonstra Datum: Opdrachtgever: Projectleider: Boring: 18 Boormeester: J. Boonstra Datum: Gemeente Kampen K. Kea Opmerking: 1 bosgrond Klei, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak roesthoudend, zw ak w ortelhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor Opmerking: 1 bosgrond Klei, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak roesthoudend, zw ak w ortelhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor Veen, mineraalarm, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zw ak siltig, licht grijsbruin, Zuigerboor Boring: 19 Boormeester: J. Boonstra Datum: Opmerking: 1 bosgrond Klei, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak w ortelhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor 5-5 GM-3651 Schaal (A4): 1: 4 Pagina: 5 van 5

31 Legenda (conform NEN 514) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke geur Grind, matig zandig Klei, sterk siltig uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Zand, kleiïg Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde > >1 Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig >1 >1 >1 >1 Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster zwak humeus veen Veen, mineraalarm matig humeus overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis blinde buis casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand bentoniet afdichting filter GM-3651, revisie

32 Evaluatie Bijlage 4 Analysecertificaten In deze bijlage zijn opgenomen: ALcontrol Laboratories, certificaat , d.d , 8 pagina s; ALcontrol Laboratories, certificaat , d.d , 5 pagina s; ALcontrol Laboratories, certificaat , d.d , 4 pagina s. GM-3651

33 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport Grontmij Nederland BV R.Oerlemans Postbus AL ARNHEM Blad 1 van 8 Uw projectnaam : Europa-allee te Kampen Uw projectnummer : ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rapport verificatie nummer : E1P3HTSU Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

34 Grontmij Nederland BV R.Oerlemans Analyserapport Blad 2 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1 aard van de artefacten g S geen geen geen geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S METALEN barium mg/kgds S cadmium mg/kgds S 1. <.35 <.35 <.35 <.35 kobalt mg/kgds S koper mg/kgds S kwik mg/kgds S.18 < <.16 3) lood mg/kgds S molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 nikkel mg/kgds S <16 3) zink mg/kgds S POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S <.1 <.1 <.1 <.1 <.3 3) fenantreen mg/kgds S.4.1 <.1.2 <.2 3) antraceen mg/kgds S.2 <.1 <.1 <.1.3 fluoranteen mg/kgds S benzo(a)antraceen mg/kgds S.6 <.1 <.1 <.1 <.3 3) chryseen mg/kgds S.6.1 <.1 <.1 <.3 3) benzo(k)fluoranteen mg/kgds S.4.1 <.1 <.1 <.3 3) benzo(a)pyreen mg/kgds S.6.1 <.1 <.1 <.2 3) benzo(ghi)peryleen mg/kgds S.5.2 <.1 <.1 <.2 3) indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S.4.1 <.1 <.1 <.2 3) pak-totaal (1 van VROM) (.7 factor) mg/kgds S.47 1).11 1).8 1).1 1).2 1) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds S 1.7 2) <1 <1 <1 <1.6 3) PCB 52 µg/kgds S 1.1 <1 <1 <1 <1.8 3) PCB 11 µg/kgds S 1.6 <1 <1 <1 <1.5 3) PCB 118 µg/kgds S 1.3 <1 <1 <1 <1.7 3) De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) MM1 (bg zand) 1 (-3) 11 (-3) 12 (-3) 14 (-5) 3 (-5) 4 (-5) 6 (-5) 8 (-5) MM2 (bg zand) 13 (-3) 5 (-5) 7 (-4) 9 (-3) MM3 (bg klei) 15 (-3) 16 (-5) 17 (-5) 18 (-5) 19 (-5) MM4 (og klei) 12 (5-8) 6 (5-1) 9 (3-5) MM5 (og veen) 15 (6-11) 18 (5-8) Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

35 Grontmij Nederland BV R.Oerlemans Analyserapport Blad 3 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q PCB 138 µg/kgds S 1.5 <1 <1 <1 <1.6 3) PCB 153 µg/kgds S 2.6 <1 <1 <1 <1.1 3) PCB 18 µg/kgds S 1.6 <1 <1 <1 <1.6 3) som PCB (7) (.7 factor) µg/kgds S 11 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 7.6 1) MINERALE OLIE fractie C1 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 11 fractie C12 - C22 mg/kgds <5 37 <5 <5 11 fractie C22 - C3 mg/kgds <5 <5 <5 <5 74 fractie C3 - C4 mg/kgds <5 5 <5 <5 46 totaal olie C1 - C4 mg/kgds S <2 4 <2 <2 24 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) MM1 (bg zand) 1 (-3) 11 (-3) 12 (-3) 14 (-5) 3 (-5) 4 (-5) 6 (-5) 8 (-5) MM2 (bg zand) 13 (-3) 5 (-5) 7 (-4) 9 (-3) MM3 (bg klei) 15 (-3) 16 (-5) 17 (-5) 18 (-5) 19 (-5) MM4 (og klei) 12 (5-8) 6 (5-1) 9 (3-5) MM5 (og veen) 15 (6-11) 18 (5-8) Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

36 Grontmij Nederland BV R.Oerlemans Analyserapport Blad 4 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 1 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 4 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 5 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten 1 De sommatie na verrekening van de.7 factor conform AS3 2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31 3 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. lage droge stof. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

37 Grontmij Nederland BV R.Oerlemans Analyserapport Blad 5 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA 2/II/A.1 Grond (AS3): conform AS31-2 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3, NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3): conform AS31 lutum (bodem) Grond (AS3) Conform AS31-4 barium Grond (AS3) Conform AS31-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 2236). cadmium Grond (AS3) Idem kobalt Grond (AS3) Idem koper Grond (AS3) Idem kwik Grond (AS3) Conform AS 31-5 en conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-ISO 16772) lood Grond (AS3) Conform AS31-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 2236). molybdeen Grond (AS3) Idem nikkel Grond (AS3) Idem zink Grond (AS3) Idem naftaleen Grond (AS3) Conform AS31-6 fenantreen Grond (AS3) Idem antraceen Grond (AS3) Idem fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)antraceen Grond (AS3) Idem chryseen Grond (AS3) Idem benzo(k)fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)pyreen Grond (AS3) Idem benzo(ghi)peryleen Grond (AS3) Idem indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3) Idem pak-totaal (1 van VROM) (.7 factor) Grond (AS3) PCB 28 Grond (AS3) Conform AS31-8 Idem PCB 52 Grond (AS3) Idem PCB 11 Grond (AS3) Idem PCB 118 Grond (AS3) Idem PCB 138 Grond (AS3) Idem PCB 153 Grond (AS3) Idem PCB 18 Grond (AS3) Idem som PCB (7) (.7 factor) Grond (AS3) Idem totaal olie C1 - C4 Grond (AS3) Conform AS31-7 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 Y ALC21 1 Y ALC21 1 Y ALC21 1 Y ALC21 1 Y ALC21 1 Y ALC21 1 Y ALC21 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

38 Grontmij Nederland BV R.Oerlemans Analyserapport Blad 6 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 Y ALC21 2 Y ALC21 2 Y ALC21 2 Y ALC21 2 Y ALC21 3 Y ALC21 3 Y ALC21 3 Y ALC21 3 Y ALC21 3 Y ALC21 4 Y ALC21 4 Y ALC21 4 Y ALC21 5 Y ALC21 5 Y ALC21 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

39 Grontmij Nederland BV R.Oerlemans Analyserapport Blad 7 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen 2 MM2 (bg zand)13 (-3) 5 (-5) 7 (-4) 9 (-3) Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C14 C1-C16 C1-C28 C2-C36 C1-C36 De C1 en C4 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

40 Grontmij Nederland BV R.Oerlemans Analyserapport Blad 8 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen 5 MM5 (og veen)15 (6-11) 18 (5-8) Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C14 C1-C16 C1-C28 C2-C36 C1-C36 De C1 en C4 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

41 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport Grontmij Nederland BV R. Oerlemans Postbus AL ARNHEM Blad 1 van 5 Uw projectnaam : Europa-allee te Kampen Uw projectnummer : _WM ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rapport verificatie nummer : PQY4A3H2 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project _WM. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

42 Grontmij Nederland BV R. Oerlemans Analyserapport Blad 2 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen _WM Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 1 2 METALEN barium µg/l S cadmium µg/l S <.8 <.8 kobalt µg/l S <5 <5 koper µg/l S <15 <15 kwik µg/l S <.5 <.5 lood µg/l S <15 <15 molybdeen µg/l S <3.6 <3.6 nikkel µg/l S <15 <15 zink µg/l S <6 3 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <.2 <.2 tolueen µg/l S ethylbenzeen µg/l S <.2 <.2 o-xyleen µg/l S <.1 <.1 p- en m-xyleen µg/l S <.2 <.2 xylenen (.7 factor) µg/l S styreen µg/l S <.2 <.2 naftaleen µg/l S <.5 <.3 1) GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,1-dichloorethaan µg/l S <.6 <.6 1,2-dichloorethaan µg/l S <.6 <.6 1,1-dichlooretheen µg/l S <.1 <.1 cis-1,2-dichlooretheen µg/l S 1..3 trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <.1 <.1 som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (.7 factor) µg/l S dichloormethaan µg/l S <.2 <.2 1,1-dichloorpropaan µg/l S <.25 <.25 1,2-dichloorpropaan µg/l S <.25 <.25 1,3-dichloorpropaan µg/l S <.25 <.25 som dichloorpropanen (.7 factor) µg/l S tetrachlooretheen µg/l S.1 <.1 tetrachloormethaan µg/l S <.1 <.1 1,1,1-trichloorethaan µg/l S <.1 <.1 1,1,2-trichloorethaan µg/l S <.1 <.1 trichlooretheen µg/l S <.6 <.6 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 1 2 Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) (11-21) (11-21) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

43 Grontmij Nederland BV R. Oerlemans Analyserapport Blad 3 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen _WM Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 1 2 chloroform µg/l S <.6 <.6 vinylchloride µg/l S <.1 <.1 tribroommethaan µg/l S <.2 <.2 MINERALE OLIE fractie C1 - C12 µg/l <25 <25 fractie C12 - C22 µg/l <25 <25 fractie C22 - C3 µg/l <25 <25 fractie C3 - C4 µg/l <25 <25 totaal olie C1 - C4 µg/l S <1 <1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 1 2 Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) (11-21) (11-21) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

44 Grontmij Nederland BV R. Oerlemans Analyserapport Blad 4 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen _WM Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 1 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten 1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

45 Grontmij Nederland BV R. Oerlemans Analyserapport Blad 5 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen _WM Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm barium Grondwater (AS3) Conform AS311-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885) cadmium Grondwater (AS3) Idem kobalt Grondwater (AS3) Idem koper Grondwater (AS3) Idem kwik Grondwater (AS3) Conform AS311-3 en conform NEN-EN-ISO lood Grondwater (AS3) Conform AS311-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885) molybdeen Grondwater (AS3) Idem nikkel Grondwater (AS3) Idem zink Grondwater (AS3) Idem benzeen Grondwater (AS3) Conform AS313-1 tolueen Grondwater (AS3) Idem ethylbenzeen Grondwater (AS3) Idem o-xyleen Grondwater (AS3) Idem p- en m-xyleen Grondwater (AS3) Idem xylenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Conform AS313-1 styreen Grondwater (AS3) Conform AS313-1 naftaleen Grondwater (AS3) Idem 1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3) Idem 1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3) Idem 1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem dichloormethaan Grondwater (AS3) Idem 1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem 1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem 1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem som dichloorpropanen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem tetrachlooretheen Grondwater (AS3) Idem tetrachloormethaan Grondwater (AS3) Idem 1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem 1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem trichlooretheen Grondwater (AS3) Idem chloroform Grondwater (AS3) Idem vinylchloride Grondwater (AS3) Idem tribroommethaan Grondwater (AS3) Idem totaal olie C1 - C4 Grondwater (AS3) Conform AS311-5 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 B ALC24 1 G ALC236 1 G ALC236 2 B ALC24 2 G ALC236 2 G ALC236 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

46 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport Grontmij Arnhem proj. K. Kea Postbus AL ARNHEM Blad 1 van 4 Uw projectnaam : Europa-allee te Kampen Uw projectnummer : ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rapport verificatie nummer : 1BG33UJY Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

47 Grontmij Arnhem proj. K. Kea Analyserapport Blad 2 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 1 METALEN barium µg/l S 5 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 1 Grondwater (AS3) pb pb15 (11-21) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

48 Grontmij Arnhem proj. K. Kea Analyserapport Blad 3 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 1 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

49 Grontmij Arnhem proj. K. Kea Analyserapport Blad 4 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Europa-allee te Kampen Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm barium Grondwater (AS3) Conform AS311-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885) Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 B ALC24 1 B ALC24 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 )RWR )RWR )RWR )RWR Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk

Nadere informatie

Project 424WRT/11/R4 d.d

Project 424WRT/11/R4 d.d Project 424WRT/11/R4 d.d. 28 10 2015 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Analyserapport MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Postbus 2205 5001 CE TILBURG Blad 1 van 6 Uw projectnaam : Uw projectnummer : ALcontrol

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl HB Adviesbureau Postbus 9230 1800 GE ALKMAAR Blad 1 van 6

Nadere informatie

Ons kenmerk : Uw Kenmerk: 2 juli 2014 Datum : 2 juli 2014 Contactpersoon : F.Lutz

Ons kenmerk : Uw Kenmerk: 2 juli 2014 Datum : 2 juli 2014 Contactpersoon : F.Lutz MOS Milieu B.V. Kleidijk 35, 3161 EK Rhoon Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon 0548-634780 Telefax 0548-521342 KvK 59424249 BTW-nummer NL853476408B01 ABN Amro 505525917 E-Mail info@mosmilieu.nl Mos Grondmechanica

Nadere informatie

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Verkennend bodemonderzoek Kleermakerstraat te Velserbroek projectnummer 12176 Opdrachtgever: Groeneweg Projekten B.V. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Versienummer: 1.1 Plaats,

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0) 231 47 00 Fax: +31 (0) 416 30 34 www.alcontrol.nl M&A milieu adviesbureau Koolweg 64 5759 PZ HELENAVEEN Blad 1 van 4 Uw projectnaam :

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo14347 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object SOEST G 9311 Nieuweweg 6A, SOEST CC-BY

Nadere informatie

Horsterweg 239 te Ermelo

Horsterweg 239 te Ermelo Horsterweg 239 te Ermelo Verkennend bodemonderzoek Opdrachtgever Contactpersoon dhr. G. de Vries Horsterweg 239 3853 JD ERMELO dhr. G. de Vries Projectnummer P2013-1171 - versie 1 Auteur I. van der Burgh

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 31 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Geijzerstraat 3-9 5753 RP DEURNE Blad 1 van 7 Uw projectnaam

Nadere informatie

Regionale ligging. Bijlage 1. Middelweg 1 Vierpolders (nieuwbouwlocatie) Onderzoekslocatie

Regionale ligging. Bijlage 1. Middelweg 1 Vierpolders (nieuwbouwlocatie) Onderzoekslocatie Onderzoekslocatie Bijlage 1 Regionale ligging Locatie Middelweg 1 Vierpolders (nieuwbouwlocatie) Datum 27 februari 2018 Formaat A4 Projectnummer 514363.001 Schaal 1 : 50.000 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 Boring:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 13217 Opdrachtgever: Woningbouwvereniging 't Heem de heer S. Putters Postbus 62 57 AB Udenhout Versienummer: 1.1 Plaats, datum: Udenhout, 18 augustus 213 Auteur:

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Huygensweg 24 5482 TG SCHIJNDEL Blad 1 van 6 Uw projectnaam

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

ⱱ* ⱱ* NOTITIE. Norm Veld 3 Veld 4 Mengselnorm. Consumentennorm. Speelgoed. Bouwstoffenbesluit RÏVM

ⱱ* ⱱ* NOTITIE. Norm Veld 3 Veld 4 Mengselnorm. Consumentennorm. Speelgoed. Bouwstoffenbesluit RÏVM NOTITIE Datum 6 februari 2017 Onderwerp Onderzoek SBR rubber gemeente Maasdriel Projectnummer 17NW33601 Ons kenmerk 170206 17NW33601 In opdracht van de gemeente Maasdriel heeft Newæ onderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Kolk te Wapenveld Definitief gemeente Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 mei 2009 99047521 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Laagriebroekseweg 26 te Leunen in de gemeente Venray Opdrachtgever Kinderdagverblijf De Mukkenstal Laagriebroekseweg

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het nader bodemonderzoek op het sportpark De Koepel te Vught.

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het nader bodemonderzoek op het sportpark De Koepel te Vught. Gemeente Vught T.a.v. heer R. Agterdenbos Postbus 10100 5260 GA VUGHT Heeswijk, 15 juni 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 54161/256445.2 Betreft : Nader bodemonderzoek sportpark De Koepel te Vught

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 131667 Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Houten, 29 mei 2013 Auteur: mr. V.

Nadere informatie

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k Inhoudsopgave Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2. Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Traject langs de N226 te Amersfoort en Leusden Definitief Opdrachtgever: Provincie Utrecht t.a.v. Ed Milder Postbus 83 358 TH Utrecht Grontmij Nederland B.V. Houten, 15 juni 21

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) rapport nr. CV14403vbo Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vanvleutenconsult.nl

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0147162 17 november 2014 323386 Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Inleiding Grontmij Nederland B.V. heeft,

Nadere informatie

Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV16217NBO-BRF (v1.0) - 10 oktober 2016

Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV16217NBO-BRF (v1.0) - 10 oktober 2016 Plasmans Vastgoedontwikkeling BV T.a.v. de heer M. Plasmans Prunuslaan 6 5691 CM Son en Breugel Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV16217NBO-BRF (v1.) - 1 oktober 216 Onderwerp: Briefrapportage nader bodemonderzoek

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert Postadres: Postbus 1015 6040 KA Roermond Bezoekadres: Zuidhoven 9m 6042 PB Roermond telefoon 0475 32 00 00 - fax 0475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL70 INGB

Nadere informatie

Roermond : 19 maart 2012 Behandeld door : Gé Reuver Ons kenmerk : AM11393 Betreft : Aanvullend bodemonderzoek De Gagelrijzen 4 te St.

Roermond : 19 maart 2012 Behandeld door : Gé Reuver Ons kenmerk : AM11393 Betreft : Aanvullend bodemonderzoek De Gagelrijzen 4 te St. Ordito Gilze B.V. t.a.v. dhr. C. van Kuijk Postbus 94 56 ZH Gilze Roermond : 9 maart Behandeld door : Gé Reuver Ons kenmerk : AM393 Betreft : Aanvullend bodemonderzoek De Gagelrijzen 4 te St. Willebrord

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA BILTHOVEN Blad 1 van

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 ()1 231 47 Fax: +31 ()1 416 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV M. Verschoor Postbus

Nadere informatie

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek Bijlage A, verkennend bodemonderzoek COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 6 november 2013

Opdrachtnummer: Datum rapport: 6 november 2013 Opdrachtgever: Eelerwoude Postbus 53 747 AB Goor Opdrachtnummer: 66173 Status rapport: Definitief Datum rapport: 6 november 213 Rapport Verkennend bodemonderzoek Achterstraat 5 en 52 te Nistelrode Lankelma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT C4--O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie ten oosten van de Tulpstraat te Moordrecht (Oostpoldererf). Capelle aan den IJssel, 7 maart 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle

Nadere informatie

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA Rapportage Keuringen Grondbereik Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA-2015.014 Opdrachtgever: Contactpersoon: Grondbereik dhr. ing. R.M. Messing Rapportnummer: P2015-0723 Datum: 22

Nadere informatie

Bijlage 11: Bodemonderzoek

Bijlage 11: Bodemonderzoek Bijlage 11: Bodemonderzoek !! " #$%&!'( ') * )+, -.!/' & 1 2 3 1 4 ' %! 1!"#$%& %#$%& '('$'%)% *'+,--'-.--- (%%(%% !, 8 '!! $ *! ( 6$, 8 '! $, 6#,!! ' 6'!#, 2!1!!+,, % +,$ &!!!+, ( 6 6'!+,, 2 ' 9,$ :!

Nadere informatie

Verkennend en nader Bodemonderzoek

Verkennend en nader Bodemonderzoek Verkennend en nader Bodemonderzoek ALDI Borger Definitief Aldi Ommen B.V. Postbus 65 773 AB Ommen Grontmij Nederland B.V. Assen, 5 juli 2 397-BO, revisie Inhoudsopgave Inleiding... 4. Algemeen... 4.2

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. BEM1600034 gemeente Steenbergen Wematech Bodem Adviseurs B.V. BVR Groep B.V. Postbus 1355 4700 BJ Roosendaal Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 11-03-2016 ZK16000047 Medewerker Publiekszaken/vergunningen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps) rapport nr. CV14034VBO (v1.0) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vleuten-milieu.nl

Nadere informatie

Actualiserend onderzoek

Actualiserend onderzoek Actualiserend onderzoek Locatie Burgemeester Fockema Andreaelaan 15 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Plometorengracht 9 Postbus 8542 358 AA Utrecht Contactpersoon: De heer A. Nieuwendijk Contactpersoon

Nadere informatie

Actualisatie bodemkwaliteitskaart Gemeente Eersel

Actualisatie bodemkwaliteitskaart Gemeente Eersel Actualisatie bodemkwaliteitskaart Gemeente Eersel Actualisatie bodemkwaliteitskaart Gemeente Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gecontroleerd Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. De Lind 11 te Oisterwijk projectnummer De heer E. Clout De Lind 13a 5061 HS Oisterwijk. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. De Lind 11 te Oisterwijk projectnummer De heer E. Clout De Lind 13a 5061 HS Oisterwijk. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek De Lind 11 te Oisterwijk projectnummer 131683 Opdrachtgever: Dok Vast B.V. De heer E. Clout De Lind 13a 5061 HS Oisterwijk Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 6 mei 2013

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Veldmansweg (ongenummerd) te Noardburgum Gegevens opdrachtgever Zeldenrust VROM-advies Projectmanagement Fûgelleane 18 8702 CD Bolsward Contactpersoon: De heer C. Zeldenrust CSO-Milfac

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Meerweg 47-III te Berkel en Rodenrijs

Verkennend bodemonderzoek. Meerweg 47-III te Berkel en Rodenrijs Verkennend bodemonderzoek Meerweg 47-III te Berkel en Rodenrijs Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 TITELBLAD Projectnaam

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek

Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Bijlage(n) Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Commandeurstraat 13/ Willem Barentszkade 14 te West-Terschelling Gegevens opdrachtgever Zeelen Haven West Willem Barentszkade 15

Nadere informatie

Rapport. dhr. j. van rijt. Perceel aan de Napoleonsweg te Neer, gemeente Leudal. Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Rapport. dhr. j. van rijt. Perceel aan de Napoleonsweg te Neer, gemeente Leudal. Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Rapport dhr. j. van rijt Perceel aan de Napoleonsweg te Neer, gemeente Leudal Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Dhr. J. Van rijt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. Ontwikkelingscombinatie NBU / Maas-Jacobs B.V. T.a.v. de heer J. Stoutjesdijk Postbus 110 4870 AC Etten-Leur Oud Gastel, 12 augustus 2016 Verzonden: 12 augustus 2016 Contactpersoon:

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. Ontwikkelingscombinatie NBU / Maas-Jacobs B.V. T.a.v. de heer J. Stoutjesdijk Postbus 110 4870 AC Etten-Leur Oud Gastel, 12 augustus 2016 Verzonden: 12 augustus 2016 Contactpersoon:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT H3-45-O Verkennend en aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de Lieve Vrouwegracht 2 te Montfoort. Amersfoort, 2 januari 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle a/d IJssel Postbus 333

Nadere informatie

Recreatieplas Cattenbroek en Natuurplas Breeveld

Recreatieplas Cattenbroek en Natuurplas Breeveld Recreatieplas Cattenbroek en Natuurplas Breeveld Inhoudsopgave Bijlagen bij toelichting 3 Bijlage 1 Bodemonderzoek 4 Bijlage 2 Onderzoek flora en fauna 82 Bijlage 3 Archeologisch vooronderzoek: een bureau-

Nadere informatie

Kybys De heer B. Bongers Postbus AJ BOXTEL

Kybys De heer B. Bongers Postbus AJ BOXTEL Kybys De heer B. Bongers Postbus 371 5280 AJ BOXTEL -/- 20160950_a1BRF.docx Indicatief onderzoek funderingszand Bavoorsteweg 27 te Leusden 20153415/JLIN 6 juni 2016 De heer J.A.C. Linders BASc. j.linders@geofoxx.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN KRAAIJEVEN TE GEFFEN (BRO BOXTEL)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN KRAAIJEVEN TE GEFFEN (BRO BOXTEL) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN KRAAIJEVEN TE GEFFEN (BRO BOXTEL) rapport nr. CV08711VBO-RAP Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Postbus 79 5298 ZH Liempde Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Verkennend waterbodemonderzoek

Verkennend waterbodemonderzoek Verkennend waterbodemonderzoek Ruimte voor Ruimte - locatie Vughtse Hoeve te Vught Definitief Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 22 februari

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Ruimtelijke onderbouwing 'Fietsenstalling gemeentehuis' NL.IMRO.1640.PB10HyWalk2a-VG01 Projectbesluit 10B339.R003.XR.LK 21 september 2010 Pagina 18 Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Vinkenberg te Moergestel Definitief Ruimte voor Ruimte cv Postbus 79 521 AB 's-hertogenbosch Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 4 oktober 211 GM-3535, revisie d1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ACHTERZEEDIJK 57 BARENDRECHT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ACHTERZEEDIJK 57 BARENDRECHT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ACHTERZEEDIJK 57 BARENDRECHT (UITBREIDING DEELLOCATIE 2) BRL2001 + BRL2002 Uitgevoerd door: rapportnummer: Milieutechnisch adviesbureau RSK - EMN 511702.002 Pottenbakkerstraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Pakopseweg 1 en 1a te Didam (gemeente Montferland)

Verkennend bodemonderzoek Pakopseweg 1 en 1a te Didam (gemeente Montferland) Verkennend bodemonderzoek Pakopseweg 1 en 1a te Didam (gemeente Montferland) Opdrachtgever: Familie R.A.A. Derksen en familie J. Verbücheln Projectnummer: P1740.01 Datum: 14 januari 2010 Rapporteur: S.

Nadere informatie

Rapport. Hoogheemraadschap Delfland. Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw. Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Rapport. Hoogheemraadschap Delfland. Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw. Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Rapport Hoogheemraadschap Delfland Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 3

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 24 juni 2013

Opdrachtnummer: Datum rapport: 24 juni 2013 Opdrachtgever: gemeente Valkenswaard De Hofnar 15 5554 DA Valkenswaard Opdrachtnummer: 66277 Status rapport: Definitief Datum rapport: 24 juni 213 Rapport Verkennend bodemonderzoek Dragonder ong. te Valkenswaard

Nadere informatie

Engelenweide - Cuneraweg te Rhenen

Engelenweide - Cuneraweg te Rhenen Titel VO Engelenweide - Cuneraweg te Rhenen Projectnummer 76310 Opdrachtgever Ingenious Vastgoed B.V. Auteur(s) De heer J. Rosenkamp Paraaf Datum Kwaliteitscontrole De heer J. Ros Paraaf Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest. Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg. projectnummer 141442

Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest. Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg. projectnummer 141442 Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg projectnummer 141442 Opdrachtgever: Woningstichting Volksbelang Ad Caron Postbus 87 4920 AB

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma,

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma, Aan: Gemeente Harderwijk projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Veluvia terrein te Harderwijk Projectnummer: 134434.05

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

Bijlagen bij de Toelichting bestemmingsplan Hof van Bernardus. Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0744.BPhofvanbernardus-VS01

Bijlagen bij de Toelichting bestemmingsplan Hof van Bernardus. Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0744.BPhofvanbernardus-VS01 Bijlagen bij de Toelichting bestemmingsplan Hof van Bernardus Planstatus: vastgesteld Datum: 2015-01-27 Plan identificatie: NL.IMRO.0744.BPhofvanbernardus-VS01 Schoenmakers Advies Achtmaal BV 1. Archeologisch

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 WETHOUDER LINDERSSTRAAT NAAST 115 TE WILBERTOORD (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE P, NUMMER 905) GEMEENTE MILL & ST.

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 WETHOUDER LINDERSSTRAAT NAAST 115 TE WILBERTOORD (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE P, NUMMER 905) GEMEENTE MILL & ST. VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 WETHOUDER LINDERSSTRAAT NAAST 115 TE WILBERTOORD (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE P, NUMMER 905) GEMEENTE MILL & ST. HUBERT 0 0 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING... 1 1. INLEIDING...

Nadere informatie

RAPPORT C O. Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de De Ruyterstraat 15 te Capelle aan den IJssel. Capelle aan den IJssel, 13 januari 2014

RAPPORT C O. Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de De Ruyterstraat 15 te Capelle aan den IJssel. Capelle aan den IJssel, 13 januari 2014 RAPPORT C13-218-O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de De Ruyterstraat 15 te Capelle aan den IJssel. Capelle aan den IJssel, 13 januari 2014 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 2908 LJ Capelle a/d IJssel

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek

Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek Fokko Kortlanglaan 153-157 te Harderwijk Definitief Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC Harderwijk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 14 november

Nadere informatie

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND INHOUDSOPGAVE Bijlage 1 Geluid - Verkennend Bodemonderzoek (AV consulting B.V., 9 juni 2011) Bijlage 2 Archeologie - Archeologisch onderzoek

Nadere informatie

: Van Luyk Loenen Vastgoed bv : De heer E. Loenen : Postbus 40 : 1230 AA Loosdrecht

: Van Luyk Loenen Vastgoed bv : De heer E. Loenen : Postbus 40 : 1230 AA Loosdrecht RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Rading 154 te Loosdrecht Datum : 3 oktober 2013 Kenmerk : 1305F421/RKO/rap1 Auteur : De heer R. Kok Vrijgave : De heer B.C.R. Willems :. Opdrachtgever

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 1 juli 2014

Opdrachtnummer: Datum rapport: 1 juli 2014 Opdrachtgever: dhr. G. van de Wiel Julianalaan 227 3722 GL Bilthoven Opdrachtnummer: 66846 Status rapport: Definitief Datum rapport: 1 juli 214 Rapport Verkennend bodemonderzoek Sint-Michielsgestelseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie: Vrijheidstraat (naast Kruidvat) Raamsdonksveer Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Postbus 10001 4940 GA Raamsdonksveer Document nr.: VB/821121-1 Project

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue

Nadere informatie

Verkennend milieukundig bodemonderzoek

Verkennend milieukundig bodemonderzoek VN-51989-1 Verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op het perceel gelegen Kapelstraat 65 en een groenstrook aan de overzijde van Kapelstraat 65 te Emmen Opdrachtnummer VN-51989-1 (Uw projectnummer:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 2b & 2c te Eindhoven projectnummer

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 2b & 2c te Eindhoven projectnummer Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 2b & 2c te Eindhoven projectnummer 144692 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

Bijlagen: Topografische overzichtskaart. Toetsing Wet bodembescherming

Bijlagen: Topografische overzichtskaart. Toetsing Wet bodembescherming INHOUDSOPGAVE: 1 INLEIDING... 1 2 VOORONDERZOEK (NEN 5725)... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Geraadpleegde bronnen... 2 2.3 Situering onderzoekslocatie... 2 2.4 Archiefonderzoek... 3 2.5 Terreininspectie / locatiebezoek

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 23 mei 2013

Opdrachtnummer: Datum rapport: 23 mei 2013 Opdrachtgever: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten Opdrachtnummer: 6625 Status rapport: Definitief Datum rapport: 23 mei 213 Rapport Verkennend bodemonderzoek Hongarijesedijk 12 te Bergeijk

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Eindhovensebaan 25 Veldhoven

Verkennend bodemonderzoek Eindhovensebaan 25 Veldhoven Verkennend bodemonderzoek Eindhovensebaan 25 Veldhoven Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier documentnummer: 37/7/TB-, versie SAMENVATTING In opdracht van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 5 februari 2016

Opdrachtnummer: Datum rapport: 5 februari 2016 Opdrachtgever: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten Opdrachtnummer: 67591 Status rapport: Definitief Datum rapport: 5 februari 216 Rapport Verkennend bodemonderzoek Oirschotseweg 49 te Moergestel

Nadere informatie

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk DHV bv Dhr. F. Loupias Postbus 80007 5600 JZ Eindhoven Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV09562DIV-BRF 09-03-2010 Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk Geachte

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie