ACCESS TO INNOVATION MONITOR III

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACCESS TO INNOVATION MONITOR III"

Transcriptie

1 Persmap : ACCESS TO INNOVATION MONITOR III Januari tot juni 2007 Inleiding pharma.be legt u deze persmap voor, getiteld Access to innovation Monitor III. Dit dossier biedt een algemeen overzicht van de geneesmiddelen die tijdens het voorgaande semester een gunstige beslissing tot terugbetaling kregen. Als duiding zetten wij voor u nog eens kort de terugbetalingsprocedure in België uiteen, in een bijlage, en verklaren wij het vakjargon waarmee dit dossier is doorspekt. Wij hebben ons als doel gesteld u samengebalde en objectieve informatie aan te reiken. Met dit dossier willen wij geen oordeel vellen over de beslissingen genomen door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG), maar veeleer u in kennis stellen van de belangrijke ontwikkelingen op het vlak van terugbetaling in ons land. De toegang tot de meest adequate geneesmiddelen en gezondheidszorg voor de patiënten, is één van de belangrijkste bekommernissen van pharma.be en zijn leden. In dat kader is de terugbetaling van geneesmiddelen van het grootste belang voor de patiënten, aangezien zij zonder de minste vertraging gebruik moeten kunnen maken van innovatieve geneesmiddelen. 1. De terugbetaalde geneesmiddelen in België tussen januari en juni 2007 Methodologie Met dit dossier willen wij niet in detail ingaan op ieder geneesmiddel dat sinds kort wordt terugbetaald. Wij leggen u de resultaten voor in functie van de typologie die wij hierna hebben gedefinieerd.

2 Typologie: Nieuwe terugbetalingsbeslissingen Aantal (6 maand) ORIGINELEN a Nieuwe specialiteit (nieuwe merknaam) met een nieuwe molecule 1b Nieuwe specialiteit (nieuwe merknaam) met een gekende molecule met een nieuwe indicatie c 1d Bestaande specialiteit (bestaande merknaam) met gekende molecule maar met een, nieuwe indicatie Nieuwe specialiteit met een gekend werkzaam bestanddeel maar volledig nieuwe toedieningsvorm Nieuwe specialiteit (nieuwe merknaam) met een gekende molecule en een gekende indicatie 3 Nieuwe specialiteit (nieuwe merknaam) bestaande uit een combinatie van reeds in de terugbetaling gekende molecules Bestaande specialiteit, nieuwe farmaceutische vorm 5 5 Bestaande specialiteit, nieuwe dosering 6 6 Bestaande specialiteit, nieuwe verpakkingsgrootte 3 7 Bestaande specialiteit, andere wijzigingen δ 19 GENERIEKEN G 1 G 2 Nieuwe generiek met een gekende molecule die voor het eerst door een generiek wordt aangeboden Nieuwe generiek met een gekende molecule die reeds door een andere generiek wordt aangeboden 8 29 G 3 Andere wijzigingen In werking getreden tussen 1 januari 2007 en 30 juni I.c. technische of procedurele wijzigingen 2

3 2. Belangrijkste tendensen in de terugbetaling 1ste semester 2007 A. Focus op 28 beslissingen tot terugbetaling in werking getreden We vestigen bijzonder de aandacht op 28 beslissingen inzake terugbetaling die de resultaten van researchinspanningen van farmaceutische bedrijven voor de Belgische bevolking toegankelijk maken. Het gaat om: 15 nieuwe geneesmiddelen met een nieuw werkzaam bestanddeel dat tot nu toe nog niet beschikbaar was in het geheel van in België terugbetaalbare geneesmiddelen 3 ; 1 nieuw geneesmiddel met een gekend werkzaam bestanddeel maar met een nieuwe indicatie; 11 bestaande geneesmiddelen met een reeds gekend werkzaam bestanddeel maar met een nieuwe indicatie; 1 nieuw geneesmiddel met een gekend werkzaam bestanddeel maar volledig nieuwe toedieningsvorm. 11 van de 28 beslissingen betreffen nieuwe indicaties voor gekende molecules: een zeer belangrijk gedeelte van de researchinspanningen van de industrie betreft wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe toepassingsdomeinen voor gekende molecules. Na fundamenteel onderzoek om de kennis over de pathologie te vergroten en mogelijke targets te selecteren, volgt het onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen. Vervolgens blijft men investeren in de verdere ontwikkeling van het geneesmiddel naar bijkomende actiedomeinen en indicaties. Dit is met name het geval in de oncologie. Meerdere vormen van kanker, ook al hebben ze misschien verschillende oorzaken, kennen een gelijkaardig ontwikkelingsproces. Bestanddelen die ingrijpen in die ontwikkeling, kunnen dan voor de behandeling van die verschillende vormen van kanker ingezet worden. De werkzaamheid moet echter voor elke vorm van kanker afzonderlijk bewezen worden met nieuwe klinische studies, die bijkomende investeringen vergen. B. Welke therapeutische domeinen kennen recente innovaties? ATC-1 code Aantal % omzet totale markt 2006, marktaandee l % A: spijsverteringsstelsel en metabolisme 2 7,1% 10,2% B: Bloed en bloedvormende organen 0 0,0% 8,8% C: Cardiovasculair systeem 1 3,6% 15,5% D: Dermatologica 1 3,6% 1,9% G: Genito-urinaire systeem en geslachtshormonen 3 10,7% 4,1% 3 Er zijn ook 2 geneesmiddelen (Marevan & Celebrex) die vroeger wel terugbetaalbaar waren, uit de terugbetaling geschrapt zijn en opnieuw in de terugbetaling opgenomen. Deze zijn buiten beschouwing gelaten. 3

4 H: Systemische hormonale preparaten, met uitzondering van insuline en geslachtshormonen 1 3,6% 2,0% J: Anti-infectiemiddelen voor systemisch gebruik 1 3,6% 10,7% K:Oplossingen voor ziekenhuisgebruik 0 0,0% 2,4% L: Antineoplasie 4 en immunomodulerende stoffen 12 42,9% 11,1% M: Spier- en skeletsysteem 1 3,6% 5,7% N: Zenuwstelsel 3 10,7% 16,9% P: Antiparasitische middelen, insecticiden en repellents 0 0,0% 0,2% R: Ademhalingssysteem 0 0,0% 7,8% S: Sensorische organen 1 3,6% 1,2% T: Diagnostica 0 0,0% 1,3% V: varia 2 7,1% 0,5% Totaal ,0% 100,0% Meer dan 65% van de vernieuwingen is geconcentreerd in drie klassen, zijnde de klasse L waarin o.m. de kankergeneesmiddelen zich bevinden, de klasse N die betrekking heeft op het zenuwstelsel en de klasse G waartoe de genito-urinaire systeem en geslachtshormonen. Deze drie klassen vertegenwoordigen samen ongeveer 32% van de markt van geneesmiddelen. Deze gegevens zijn grotendeels in lijn met internationale cijfers. De belangrijkste klasse evenwel waarin de industrie haar onderzoek voert is de klasse N waarin zich de geneesmiddelen bevinden met betrekking tot het zenuwstelsel. De op één na belangrijkste klasse is klasse L. 4 oncologie 4

5 Therapeutic area breakdown of lead projects in development for first launch in 2005 Perspective Insight Opinion Other 8% Respiratory 7% Alimentary & Metabolism 14% Other Category Breakdown % Other - GU/sex hormones 4.6 Other - Dermatologicals 1.4 Other - Sensory 1.2 Other - Anti-parasitics 0.7 Other - Hormones 0.2 Nervous system 21% Oncology & Immunomodulators 19% Musculoskeletal 9% CMR International 2006/2007 Pharmaceutical R&D Factbook Blood 4% Anti-infectives 8% Cardiac 10% The data presented in this graph are based on data from 30 companies providing data. Total number of active substances = 956 Bron : CMR International 2006/2007 Pharmaceutical R&D Factbook, July 2006 Confidential Slide No. 44 5

6 C. 27 van de 28 vernieuwingen zijn terugbetaalbaar in hoofdstuk IV Terugbetaling in Hoofdstuk IV houdt in dat de terugbetaling pas is verworven na voorafgaandelijke goedkeuring van het voorschrift van de behandelende arts door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Zoals uit de toegevoegde tabel blijkt, is de terugbetaling meestal beperkter dan de indicaties waarvoor het geneesmiddel is erkend. De inschrijving in hoofdstuk IV heeft daarmee duidelijk een dubbel doel: enerzijds beoogt deze regeling een controle van de omstandigheden waarin het geneesmiddel wordt voorgeschreven, en anderzijds een beperking van het gebruik tot strikte indicaties. De ziekteverzekering maakt bij de beslissing tot terugbetaling immers een keuze: is het voor de gemeenschap de moeite waard om tussen te komen in de kost van het gebruik van een geneesmiddel, ja of nee. Naast wetenschappelijke argumenten is deze keuze ook op sociale, maatschappelijke of ethische argumenten gebaseerd, en uiteindelijk eveneens op een afweging van de kosten-baten-verhouding in het licht van een beperking van de uitgaven. D. Systematische prijsdaling bij uitbreiding van de terugbetaalbare indicatie Vaak hebben geneesmiddelen meerdere geregistreerde indicaties; soms kennen de registratieautoriteiten ook nieuwe indicaties toe, wanneer de ondernemingen bijkomende studieresultaten kunnen voorleggen die de toets van veiligheid en effectiviteit hebben doorstaan. In tegenstelling tot de meeste andere landen dient België voor de terugbetaling van het geneesmiddel voor een nieuwe indicatie een nieuw terugbetalingsdossier te worden ingediend. Sinds enige tijd poogt de CTG bij uitbreiding van indicatie systematisch een prijsdaling op te leggen, op basis van de redenering dat de verkoop van het geneesmiddel, met de bijkomende terugbetaalbare indicatie, zal toenemen. Nochtans rust de bijkomende indicatie op nieuwe klinische studies die aanzienlijke bijkomende investeringen hebben gevergd; dit element wordt vaak veronachtzaamd. In iets meer dan één derde van de gevallen van indicatie-uitbreiding werd een effectieve prijsdaling opgelegd. Dit fenomeen leidt ertoe dat de prijzen van de nieuwe geneesmiddelen in België tot de laagste binnen Europa behoren. E. Termijnen en beslissingen tot terugbetaling Alle 28 beslissingen tot terugbetaling zijn genomen binnen een termijn van 180 dagen na indiening van de aanvraag, rekening houdend met eventuele perioden van schorsing. Evenwel, van de 28 vernieuwingen zijn er 7 die pas na een tweede procedure zijn terugbetaald. Met andere woorden, zij hadden reeds een eerste procedure doorlopen die geëindigd was met een negatieve beslissing. Er verstrijkt te veel tijd tussen de mededeling van de positieve beslissing van de Minister van sociale zaken aan de onderneming, en het ogenblik waarop de terugbetaling effectief in werking treedt. Voor de 28 beslissingen zijn er zo gemiddeld 75 dagen verstreken tussen de mededeling van de beslissing en de inwerkingtreding van de beslissing. In 2002 bedroeg deze periode gemiddeld 46 dagen, in dagen, in dagen, in dagen en in dagen. Er is dus een verbetering opgetreden ten opzichte van Nochtans is er geen verklaring voor een wachttijd van ongeveer 2,5 maanden vooraleer patiënten effectief terugbetaling kunnen krijgen, terwijl enkele jaren geleden de publicatie nog na ongeveer 1,5 maand gebeurde. In deze periode 6

7 zijn, zoals voordien, de raadpleging van de Raad van State, de publicatie in het Staatsblad en de termijn van inwerkingtreding begrepen. F. Procedure gevolgd om de vergunning tot het in de handel brengen te bekomen Van de 28 vernieuwingen zijn er slechts 7 waarvan de vergunning tot het in de handel brengen is afgeleverd via de Belgische autoriteiten, na een procedure tot wederzijdse erkenning. In het grootste deel van de gevallen is de vergunning voor het in de handel brengen afgeleverd door de Europese Commissie, na een evaluatie door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMEA). Binnenkort zal de CTG (Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen) de terugbetalingsprocedure versnellen voor de geneesmiddelen die op Europees niveau geregistreerd werden. Van zodra het advies van het CHMP (Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik van het EMEA) gekend is zal de onderneming de terugbetalingsaanvraag kunnen indienen. In de praktijk zal daarmee ongeveer 67 dagen sneller kunnen worden beslist t.a.v. een nieuwe molecule, en 37 dagen t.a.v. een nieuwe indicatie. G. Weesgeneesmiddelen Van de 28 vernieuwingen waren er 4 weesgeneesmiddelen. Eind juni 2007 bedraagt het aantal weesgeneesmiddelen dat in België wordt terugbetaald in totaal 17 geneesmiddelen. 7

8 Bijlagen 8

9 Bijlage 1 : De terugbetalingsprocedure in België De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) van het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering (Riziv), speelt een centrale rol in de terugbetalingsprocedure van een geneesmiddel. De Minister van Sociale Zaken neemt een gemotiveerde beslissing tot al dan niet terugbetaling van een geneesmiddel op basis van een gemotiveerd voorstel van die commissie. De artsen, apothekers en gezondheidseconomen die in de CTG zetelen, vertegenwoordigen de ministers van Sociale Zaken, van Volksgezondheid en van Economische Zaken, de Dienst voor geneeskundige verzorging, de universiteiten, de beroepsverenigingen van apothekers en artsen, de verzekeringsinstellingen en de farmaceutische industrie. De Commissie kan een beroep doen op deskundigen om de ingediende dossiers kritisch te bekijken naar kwaliteit en volledigheid. 22 voting members, decides with 2/3 majority CRM CRM, 22 voting members, decides with 2/3 majority Externe experten External experts Internal experts Bureau CRM industry consultative 3 4 Academics Sickfunds Doctors Pharmacists 9

10 De terugbetalingsprocedure kan opgesplitst worden in 4 verschillende fases: Overview procedure s e c Econ. affairs experts and CRM s e c CRM CRM f i n b u d Min. soc. affairs R v S B S Company Company Phase 1 Phase 2 Phase 3Phase 4 Tijdens de eerste fase, die in principe 90 dagen duurt, maken deskundigen, in samenspraak met de Commissie, een wetenschappelijke evaluatie van het dossier voor de aanvraag van de terugbetaling, nadat het secretariaat van de CTG het reeds als ontvankelijk heeft bestempeld. Een voorlopig rapport wordt aan de aanvrager bezorgd, alvorens men de definitieve evaluatie formuleert op basis van de reactie van de aanvrager. De prijsprocedure en de terugbetalingsprocedure verlopen trouwens parallel tijdens deze eerste fase. Tijdens de tweede fase, die in principe 60 dagen duurt, stelt de CTG een voorstel op inzake terugbetaling, op basis van de wetenschappelijke evaluatie van de deskundigen en van de ondertussen door economische zaken toegekende prijs. Opnieuw wordt een voorlopig voorstel aan de aanvrager meegedeeld, waarna die een reactie formuleert. Op basis daarvan wordt een definitief gemotiveerd voorstel geformuleerd. De derde fase, die 30 dagen in beslag neemt en die altijd van start gaat op dag 151, is deze waarin de minister van Sociale Zaken de uiteindelijke beslissing neemt, hetzij op basis van het voorstel van de CTG, hetzij op basis van de door het secretariaat verzamelde stukken omdat de CTG de termijn niet heeft gerespecteerd. De minister moet ook het advies inwinnen van de Inspectie van Financiën en het akkoord van de minister van Begroting verkrijgen. Indien er op dag 180 nog steeds geen beslissing is, wordt het voorstel zoals het op tafel ligt, aangenomen. Daarna volgt de vierde en laatste fase met de tussenkomst van de Raad van State en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 10

11 Bijlage 2 : Verklaring belangrijkste begrippen ATC-code Een uit letters en cijfers samengestelde code die wordt toegekend aan de voornaamste werkzame bestanddelen van de farmaceutische specialiteiten in de Anatomical Therapeutical Chemical Classification, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de World Health Organisation s Collaborating Center for Drug statistics Methodology ; die classificatie verloopt in niveaus op basis van de anatomische groep 1e niveau), vervolgens de therapeutische hoofdgroep (2e niveau), de therapeutische en farmacologische subgroep (3e niveau), de chemische, therapeutische en farmacologische subgroep (4e niveau) en tenslotte de subgroep van het chemische bestanddeel (5e niveau). Categorie De terugbetaalbare specialiteiten worden onderverldeeld in vijf terugbetalingscategorieën. Elke categorie bedt verschillende terugbetalingspercentages van 100% tot 20%. Oorspronkelijk waren er drie terugbetalingscategorieën : categorie A voor vitale geneesmiddelen (antitumorale middelen, antidiabetica, anti-aidsmiddelen, middelen voor behandeling van zware pathologieën, enz.), wordt 100 % terugbetaald. categorie B voor belangrijke geneesmiddelen waarvan de pathologie echter geen direct levensgevaar inhoudt (cardiovasulaire aandoeningen, astma, infectieziekten,...) categorie C voor de geneesmiddelen die als comfortgeneesmiddelen kunnen worden beschouwd. In het kader van besparingsmaatregelen zijn er nog de categorieën Cs en Cx bijgekomen. Deze categorieën bevatten voornamelijk specialiteiten die vroeger tot de categorie C behoorden. Naast de terugbetalingscategorie is eveneens een cijfer vermeld. Dit cijfer samen met de letter van de terugbetalingscategorie geeft de vergoedingsgroep weer. De vergoedingsgroepen zijn gebaseerd op een therapeutische classificatie opgesteld door het RIZIV en opgenomen in bijlage II van het K.B. van 21 december Cible/doelgroep Conditionering Datum terugbetaling De indicatie De doelgroep heeft betrekking op de hoofdstukken. Hierin wordt de groep patiënten afgelijnd die volgens de vergoedingsvoorwaarden in aanmerking komt voor de terugbetaling van het geneesmiddel. Indien een geneesmiddel is opgenomen in hoofdstuk I, komt de doelgroep overeen met de indicatie. Aantal eenheden opgenomen in de verpakking Datum waarop de terugbetaling in werking is getreden. Deze datum is altijd een éérste dag van de maand. De indicatie vindt men terug in de bijsluiter van het geneesmiddel. Het is de verwijzing naar de pathologie(en) ten aanzien van dewelke op wetenschappelijke wijze (op basis van klinische studies) het geneesmiddel een gunstige werking is bewezen en die door de overheid die instaat voor 11

12 het verlenen van de vergunning om op de markt toegelaten te worden, is erkend. Dosering Farmaceutische specialiteit Farmaceutische vorm Hoofdstukken Het gehalte aan actieve stof, uitgedrukt in hoeveelheid per gebruikseenheid, per volume-eenheid of per gewichtseenheid, naargelang de presentatie. Elk tevoren bereid geneesmiddel dat onder een speciale benaming en in een bijzondere verpakking in de handel wordt gebracht. Wijze waarop een geneesmiddel klaar voor gebruik gepresenteerd wordt (tabletten, siroop, injecteerbare oplossing,...) De onderverdeling van de geneesmiddelen in hoofdstukken heeft betrekking op de voorwaarden die verbonden zijn aan de terugbetaling ervan. Die vergoedingswoorwaarden kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de leeftijdscategorie, de noodzaak van diagnostische onderzoeken, het al dan niet vereist zijn van een machtiging van de adviserend geneesheer,... Er zijn vier hoofdstukken : Hoofdstuk I : deze geneesmiddelen zijn niet onderworpen aan enige bijkomende beperking van de vergoedbaarheid. Alle indicaties die vermeld worden in de wetenschappelijke bijsluiter komen in aanmerking voor vergoeding. Hoofdstuk II : slechts een bepaalde groep patiënten komt in aanmerking voor de terugbetaling van deze geneesmiddelen. De geneesmiddelen ingeschreven in dit hoofdstuk onderscheiden zich echter van die ingeschreven in hoofstuk IV, omdat de voorschrijvende geneesheer in dit geval slechts a posteriori gecontroleerd kan worden. Hoofdstuk III: perfusievloeistoffen en -oplossingen Hoofdstuk IV : in dit geval is de vergoedbaarheid afhankelijk van een voorafgaande machtiging van de adviserend geneesheer: de zogenaamde a priori controle. Hoofdstuk II en IV zijn verder onderverdeeld in paragrafen. Het cijfer naast het hoofdstuk geeft de paragraaf weer. Klassen Klasse 1 : farmaceutische specialiteiten met een aangetoonde therapeutische meerwaarde tegenover bestaande therapeutische alternatieven. Deze geneesmiddelen worden als innovatief beschouwd, een afweging die gemaakt wordt ten opzichte van de reeds bestaande geneesmiddelen. Klasse 2 : farmaceutische specialiteiten zonder aangetoonde therapeutische meerwaarde tegenover bestaande therapeutische alternatieven en die niet tot klasse 3 behoren. Deze geneesmiddelen vinden echter wel hun rechtstreekse oorsprong in O&O. Klasse 3 : deze geneesmiddelen zijn niet het rechtstreekse gevolg van O&O aangezien het kopieën zijn van merkgeneesmiddelen die wel voortkomen uit innovatie en O&O. Een behandeling beschikt over een therapeutische meerwaarde indien de behandeling met de betreffende speialiteit tot een hogere therapeutische waarde leidt dan de aanvaarde standaardbehandeling. De therapeutische waarde situeert zich op het niveau van morbiditeit, mortaliteit of 12

13 levenskwalteit. Onderneming Naam van de onderneming die bij het RIZIV gekend is als de verantwoordelijke voor het in de handel brengen van het geneesmiddel. Substantie Elke stof, ongeacht haar oorspong: van menselijke oorsprong zoals menselijk bloed en daarvan afgeleide producten, van dierlijke oorsprong zoals micro-organismen, gehele dieren, delen van organen, afscheidingsproducten van dieren, toxinen, door extractie verkregen substanties, van bloed afgeleide producten, enz., van plantaardige oorsprong zoals micro-organismen, planten, delen van planten, plantaardige afscheidingsproducten, door extractie verkregen substanties, enz., van chemische oorsprong zoals elementen, natuurlijke chemische stoffen en chemische producten verkregen door omzetting of synthese. 13

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar?

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Vlaamse Liga tegen Kanker Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame kankerzorg 1 COLOFON De Vlaamse Liga tegen Kanker dankt de volgende

Nadere informatie

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Rapport Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Op 21 september 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

Goedkoop voorschrijven

Goedkoop voorschrijven Goedkoop voorschrijven Focus op zo goedkoop mogelijk Brochure voor de artsen en tandartsen Inhoud 1 Inhoud In een oogopslag...2 Nieuwe definitie goedkoop voorschrijven...2 Inleiding...4 I. Goedkoop voorschrijven:

Nadere informatie

Een nieuw. Medicijn. Medicijn. Hoe Europese patiëntenorganisaties een rol kunnen spelen bij het beschikbaar komen van nieuwe medicijnen

Een nieuw. Medicijn. Medicijn. Hoe Europese patiëntenorganisaties een rol kunnen spelen bij het beschikbaar komen van nieuwe medicijnen Een nieuw Medicijn Medicijn Hoe Europese patiëntenorganisaties een rol kunnen spelen bij het beschikbaar komen van nieuwe medicijnen Een nieuw Medicijn Hoe Europese patiëntenorganisaties een rol kunnen

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 HOOFDSTUK I. - Algemeenheden. Artikel 1. 1. Voor de toepassing van deze wet wordt begrepen onder : - Verdrag van Parijs :

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering 50 jaar ZIV Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering Naïma Regueras, Departement Onderzoek en Ontwikkeling Samenvatting Ter gelegenheid van 50 jaar verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars

Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars stand per 1 januari 2012 Een rapport van: STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR LEGALE CANNABIS EN HAAR STOFFEN ALS MEDICATIE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geneesmiddelen met een therapeutische minderwaarde ten opzichte van andere in het pakket opgenomen behandelmogelijkheden. Hiervan is sprake indien

Geneesmiddelen met een therapeutische minderwaarde ten opzichte van andere in het pakket opgenomen behandelmogelijkheden. Hiervan is sprake indien Criteria voor beoordeling therapeutische waarde 1. Inleiding De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) beoordeelt geneesmiddelen met een tweeledig doel. Enerzijds is dat het geven van een duidelijke plaatsbepaling

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

1.1. De patiënt ondersteunen in zijn toegang tot zorg 1.2 Toegang tot innovatieve geneesmiddelen 1.3. Doelmatigheid 1.4.

1.1. De patiënt ondersteunen in zijn toegang tot zorg 1.2 Toegang tot innovatieve geneesmiddelen 1.3. Doelmatigheid 1.4. INHOUDSTAFEL 1. Toegankelijkheid 1.1. De patiënt ondersteunen in zijn toegang tot zorg 1.2 Toegang tot innovatieve geneesmiddelen 1.3. Doelmatigheid 1.4. Beschikbaarheid 2. Groei en innovatie 2.1. Biotech

Nadere informatie

Geneesmiddelenbeleid 2020. Strategische nota en concrete voorstellen. Geneesmiddelencel CM, 26 mei 2014

Geneesmiddelenbeleid 2020. Strategische nota en concrete voorstellen. Geneesmiddelencel CM, 26 mei 2014 Geneesmiddelenbeleid 2020 Strategische nota en concrete voorstellen Geneesmiddelencel CM, 26 mei 2014 Inleiding: België, een fantastisch farmaland Eind vorig jaar kwam de deal in Nederland tussen Janssen-Cilag

Nadere informatie

Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg. Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België

Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg. Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Afleveren van het goedkoopste geneesmiddel bij

Afleveren van het goedkoopste geneesmiddel bij Afleveren van het goedkoopste geneesmiddel bij - Voorschrijven op stofnaam - Antibiotica en antimycotica brochure voor de arts, tandarts en apotheker Inhoud 1 Inhoud Inleiding... 2 I. VOS voorschrift...

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.9.2012 COM(2012) 541 final 2012/0267 (COD)C7-0317/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Tegemoetkoming van geneesmiddelen in Belgïe sedert 2002

Tegemoetkoming van geneesmiddelen in Belgïe sedert 2002 Tegemoetkoming van geneesmiddelen in Belgïe sedert 2002 Paul M. Tulkens, PD, PhD Université catholique de Louvain Academische Lid van de Commissie voor Tegemoetkoming van Geneesmiddelen Bayer-Belgium -

Nadere informatie

Een beter systeem van terugbetalingen voor chronische ziekten

Een beter systeem van terugbetalingen voor chronische ziekten S T U D I E S Een beter systeem van terugbetalingen voor chronische ziekten Een onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij personen met multiple sclerose 2 Een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Nadere informatie

EVALUATIE SALDUZ WET. Eindrapport

EVALUATIE SALDUZ WET. Eindrapport EVALUATIE SALDUZ WET Eindrapport Hildegard PENNE (sponsor) An RAES (projectleider) Saaske DE KEULENAER Ariane DELADRIERE Marie FRANSSENS Emilie DEVEUX Kris DECRAMER Salih SIVRI 15 februari 2013 Dienst

Nadere informatie

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Marketingdoeleinden bij onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen Den Haag, april 2009 Aan

Nadere informatie