SGP Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SGP Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma 2014-2018"

Transcriptie

1 SGP Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma

2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Burger en bestuur 7 Bestuur in interactie met de burger 7 Bestuur mét de samenleving 7 Duidelijkheid 7 Verbinding 8 Zichtbaarheid 8 Samenwerken/samengaan 8 2 Veiligheid 10 Overlast, vernieling en criminaliteit 10 Bedrijvigheid en veiligheid 11 Brandweerzorg en hulpverlening 11 Crisis- en rampenbestrijding 11 Vuurwerk 12 3 Zorg en welzijn 13 Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Vrijwilligerswerk 14 Jeugd en decentralisatie Jeugdzorg 14 Zorg voor ouderen 15 Volksgezondheid 16 Verslaving 16 4 Lokale economie, werk en inkomen 18 Zondagsrust 18 Werk! 18 Geen werk? 19 Financiële ondersteuning 19 5 Educatie 21 Onderwijsbeleid 21 Huisvesting 21 Onderwijsachterstand 21 Brede School 22 Bibliotheek 22 6 Cultuur recreatie en sport 23 Cultuur 23 Recreatie 23 Evenementen 23 Toerisme 24 Recreatieve sport 24 7 Leefomgeving 26 Groen 26 Water 26 Milieubeleid 27 Afvalstoffenbeleid 27 Verkeer 27 Speelplaatsenplan 28 8 Ruimtelijke ordening en wonen 29 Monumentenbeleid en archeologie 29 Woningbouw en leefmilieu 29 Agrarische sector en Visserij 30 2

3 9 Financiën en risico s 31 Het huis op orde 31 Risicomanagement 31 Transparantie 31 Financieel beleid 31 Treasury 32 Subsidiebeleid 32 Aanpassen leges 32 3

4 Van links naar rechts, vooraan: Florus van der Paauw en Leendert de Bruine Van links naar rechts achteraan: Cees van den Bos, Wim Houtekamer en Kees van den Berge 4

5 Inleiding Voor de SGP is de overheid Gods dienares. Dat is geen populistisch, maar een Bijbels gegeven. Hecht de SGP dan niet aan een overheid voor de burgers? Jazeker. Juist daarom ziet de SGP de overheid als Gods dienares, u ten goede. De overheid beoogt in die visie het welzijn en de welvaart van de burgers. Een overheid die handelt naar de normen van de Bijbel zorgt voor rust en stabiliteit in de samenleving, zodat God naar Zijn Woord gediend kan worden. De SGP, de oudste politieke partij in ons land, heeft in al die jaren getoond een constructieve bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur, zowel in vertegenwoordigende, als besturende organen. De publieke taak in de samenleving ziet zij als een grote verantwoordelijkheid. In die bijdrage wil de SGP zich laten leiden door Gods Woord, omdat zij ervan overtuigd is dat juist Gods geboden heilzaam zijn voor alle burgers van Nederland. Als een rode draad loopt de principiële invalshoek van Gods Woord door de beleidshoofdstukken waarvan de SGP overtuigd is, dat zij relevant zijn voor de bestuurslaag die het dichtste bij de burger staat, namelijk de gemeente. De SGP wil tegen de stroom van de seculiere samenleving in de dienst van God herkenbaar houden in het publieke domein. Gods naam mag niet worden gelasterd. Godslasterlijke teksten, die per definitie al zinloos zijn, moeten geweerd worden. Gods dag, een dag van rust, is de SGP lief. Werken op zondag, het houden van evenementen op zondag, het houden allerlei activiteiten op zondag, etc., ze moeten alle niet plaatsvinden. Gods wet geeft eveneens richtlijnen voor de omgang met de andere mensen. Moord, doodslag en allerlei andere soorten van geweld moeten worden geweerd. Stelen en andere vormen van criminaliteit moeten worden tegengegaan. Het voorkomen van criminaliteit en het bevorderen van de veiligheid van burgers is een belangrijke taak. Zorg voor de kwetsbaren in de samenleving, zoals ouderen, jongeren, zieken, gehandicapten en vele anderen rekent de SGP tot het takenpakket van de gemeente. Zedeloos gedrag ondermijnt de verhouding tot God en de naaste. Eerbaarheid in de samenleving is een groot goed. De gemeente Schouwen-Duiveland moet daarom prostitutie en zedeloze uitingen in het publieke domein weren. Betrouwbaarheid staat hoog genoteerd in de samenleving. Dat is volgens Gods Woord: waarheid bevorderen en leugen afstraffen. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie. In het verkiezingsprogramma zijn de beginselen van Gods Woord nog verder concreet toegesneden op de praktijk van het gemeentelijk beleid. Na een schets van de intentie van de SGP en de bestuurlijke werkelijkheid staan in dit programma concrete acties en voornemens, die een bijdrage kunnen en zullen leveren aan het welzijn en de welvaart van de inwoners van ons mooie Schouwen-Duiveland! 5

6 6

7 1 Burger en bestuur Het overheidsbestuur richt zich op de samenleving en staat ten dienste van de burger. De SGP streeft naar een gemeentebestuur dat functioneert dicht bij de burger. Dat vraagt van bestuurders een zorgvuldige luisterhouding en vervolgens een actieve betrokkenheid op het geheel van de samenleving. De SGP meent dat daarbij de volgende zes thema s leidend zouden moeten zijn. Bestuur in interactie met de burger Het gemeentebestuur hoedt zich voor isolement. Het zoekt gericht het contact met de samenleving en moedigt aan tot participatie. Het gemeentebestuur zoekt actief de samenspraak met de samenleving en luistert naar gevoelens en argumenten. Dat laat onverlet de eerste verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur voor het algemeen belang, dat tegenover individuele belangen kan staan. Ook heeft het gemeentebestuur eigen opvattingen, die geworteld zijn in politieke overtuigingen. In dit spanningsveld motiveert het gemeentebestuur tegenover de samenleving de keuzes die het maakt. Mediation inzetten om conflicten tussen de burger en de gemeente op te lossen. Samen met omliggende gemeenten een mediatorspool opzetten, waarin deskundigen een bemiddelende rol kunnen spelen om als strijdende partijen met elkaar tot een oplossing te komen. Bestuur mét de samenleving Het gemeentebestuur staat niet alleen in de uitoefening van de publieke taak. Wat de burger zelf kan aanpakken, zal de overheid niet overnemen. Het gemeentebestuur oefent zijn zorgtaken (veiligheid, leefbaarheid, ontwikkeling) uit met degenen die de samenleving vormen. Het gemeentebestuur stimuleert en faciliteert krachtig het maatschappelijk en privaat initiatief. Het gemeentebestuur rekent met en speelt in op het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Duidelijkheid Het gemeentebestuur maakt duidelijk wat zijn rol is en hoe de bevoegdheden liggen. Te allen tijde moet worden voorkomen dat verkeerde verwachtingen tegenover de burger worden gewekt. Juist als interactie en bestuur met de samenleving uitgangspunt zijn, is het bieden van duidelijkheid een eerste vereiste: waarover gaat het wel en waarover niet, hoe liggen de formele bevoegdheden, etc. 7

8 Het vraagt van het gemeentebestuur helderheid in bewoordingen, realisme in te wekken verwachtingen en bewustheid van de concrete context. Verbinding De samenleving vertoont een grote verscheidenheid. Het gemeentebestuur is gericht op een vreedzaam samenleven. Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving: in de regel gaat het algemeen belang voor het individuele belang. Ondertussen bevordert het gemeentebestuur de veiligheid van een ieder. Om dat te bereiken streeft het gemeentebestuur naar verbindingen: initiatieven vanuit de samenleving bij elkaar brengen, verschillen overbruggen, respect en uitwisseling tussen mensen en groepen met verschillende achtergronden stimuleren. Zichtbaarheid De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Het gemeentebestuur vult die positie in door zichtbaar, bekend en nabij te zijn. De wisselwerking tussen bestuur en burger vraagt om heldere communicatie en uitwisseling: aanspreken en aangesproken worden, zichtbaar zijn en gekend worden. Dit vergt een zichtbare aanwezigheid van het bestuur in de samenleving. Daarom dienen er weer 4 wethouders te komen i.p.v. de huidige 3. De gemeente organiseert opnieuw een nieuwjaarsreceptie, eventueel samen met andere organisaties, zoals de OSD (Ondernemerskring Schouwen-Duiveland). Nog betere dienstverlening. De gemeente komt naar de inwoners toe. De situatie ter plaatse bekijken en bespreken maakt het ambtelijk ook makkelijker een situatie te beoordelen. Dit zal vergunning verlenen te goede komen. Samenwerken/samengaan De gemeente krijgt te maken met meer en complexere regelgeving. Daarnaast is er van rijkswege een aansporing tot opschaling, juist ook met het oog om de nieuwe taken adequaat te kunnen blijven uitvoeren. De schaal waarop de taken zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd kan daarom ter discussie komen. Intergemeentelijke samenwerking is een probaat middel om efficiënter en daarmee goedkoper te werken, dat geldt in het bijzonder de ambtelijke organisaties. De gemeenteraad moet er op toe zien dat het grip houdt op het verlengd lokaal bestuur (diverse gemeenschappelijke regelingen). Gemeentelijke herindeling is alleen aan de orde indien dat gebeurt op vrijwillige basis, de dienstverlening aan de burger daarbij gebaat is en de identiteit van de plaatselijke gemeenschap daar niet onder leidt. 8

9 Van links naar rechts: Leendert de Bruine, Kees van den Berge, Florus van der Paauw, Wim Houtekamer en Cees van den Bos 9

10 2 Veiligheid Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente heeft hierbij een belangrijke taak, zowel door onveilige situaties te voorkomen als door handhavend op te treden tegen burgers en bedrijven die de veiligheid in gevaar brengen. De SGP wil de komende jaren sterker inzetten op preventie, zonder de handhavende rol van de overheid te veronachtzamen. De eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen wordt daarbij niet uit het oog verloren. Veiligheidsbeleid vraagt om een samenhangend pakket aan maatregelen, variërend van het vandalismebestendig inrichten van de openbare ruimte tot het maken van afspraken over de inzet van politie en brandweer. Gemeenten leggen hun lokale prioriteiten op het vlak van de openbare orde en veiligheid vast in een integraal veiligheidsplan. Dit wordt eens in de vier jaar vernieuwd en jaarlijks geëvalueerd met de gemeenteraad. Overlast, vernieling en criminaliteit De SGP blijft zich sterk maken voor voldoende blauw op straat om krachtig op te kunnen treden tegen zinloos geweld, overlast, vandalisme en criminaliteit. Jongeren die overlast geven, zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun wangedrag. Maar ook ouders moeten aangesproken worden op het gedrag van hun kinderen. Op hen rust de taak van een goede morele vorming van hun kinderen. Inwoners kunnen vaak ook zelf een bijdrage leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de eigen leefomgeving. De wijkagent en de BOA s blijven behouden en zijn duidelijk zichtbaar op straat aanwezig. De politie participeert actief in het lokale zorgnetwerk om bij te dragen aan preventief handelen. Actieve deelname van burgers stimuleren via Burgernet of SMS-Alert. De inzet van politievrijwilligers bevorderen. In het kader van Halt-trajecten ouders nauw betrekken bij de aanpak van overlastgevende jongeren. In risicogebieden cameratoezicht instellen, bv. in Renesse. Schade als gevolg van vandalisme zoveel mogelijk verhalen op de dader. Bijdragen aan de bewustwording van burgers door het bijhouden van een vandalismemonitor. In samenwerking met de woningcorporaties het verkrijgen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen bij nieuwe woningen en grootschalige renovaties bevorderen. Openstaan voor buurtpreventieprojecten. Middelen voor buurtbemiddeling beschikbaar stellen, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers. Het doen van elektronische aangifte verloren voorwerpen bevorderen. 10

11 Bedrijvigheid en veiligheid Ook bedrijven hebben te maken met overlast en vernielingen. Samen met de gemeente worden afspraken gemaakt over het tegengaan van deze problematiek. Bedrijvigheid is van groot belang voor de lokale economie. De gemeente moet zich echter wel bewust zijn van de risico s die bepaalde bedrijven met zich meebrengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zware bedrijven, tankstations en chemische opslag. Samenwerken met een ondernemersvereniging of collectief van bedrijven om inbraken terug te dringen. Afspraken maken met het bedrijfsleven over de beveiliging van bedrijventerreinen in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zorgen dat de vergunningverlening en handhaving op orde is, in het bijzonder ten aanzien van risico s van bedrijven voor de omgeving. De afspraken daarover met brandweer en milieudienst regelmatig evalueren. Brandweerzorg en hulpverlening De hulpdiensten, brandweer en ambulancezorg, zijn voldoende toegerust om hun taken goed te kunnen vervullen. De brandweer investeert, naast de reguliere brandbestrijding, ook in preventieve taken. De regionalisering (Veiligheidsregio) van de brandweer mag niet leiden tot uitholling van de vrijwillige brandweer. Het jeugdbrandweerkorps voorziet in een behoefte, o.a. als kweekvijver voor de professionele en vrijwillige brandweer. De brandweer gaat zich meer toeleggen op preventie, o.a. door uitreiking van brandmelders en voorlichting aan specifieke groepen en op scholen. Zorgen voor voldoende dekking van kazernes om uitruktijden te garanderen. De 9 kazernes blijven behouden. Er wordt niet bezuinigd op personeel van de brandweer. De 7 beroepskrachten en 165 vrijwilligers blijven behouden. De brandweer op basis van een afgestemd plan tevens inzetten bij reanimatie. De AED-punten in kernen uitbreiden, in samenwerking met EHBO-verenigingen. Ambulancevervoer is gebiedsdekkend, de aanrijtijden liggen binnen de landelijke norm en ook voor de nachtelijke uren moet men kunnen rekenen op effectieve inzet van de ambulance. Goede huisvesting voor ambulancevervoer, bv. in Burgh-Haamstede in/naast de brandweerkazerne. Overlast veroorzakende personen die de inzet van de brandweer en andere hulpverleners blokkeren, hard aanpakken. Mensen die hulpverleners belagen en verwonden tijdens het uitoefenen van hun werk, streng straffen. Crisis- en rampenbestrijding De gemeenschap moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op een crisis en dat zij in staat is daadkrachtig op te treden om de negatieve gevolgen ervan te beperken. Samenwerking met omliggende gemeenten in het kader van de veiligheidsregio is daarbij een eerste vereiste. Het regionaal crisisplan jaarlijks evalueren en actualiseren. Voldoende middelen reserveren voor het opleiden, trainen en oefenen van bestuurders en medewerkers in de crisisorganisatie. 11

12 Voldoende aandacht hebben voor specifieke situaties, zoals bv. veiligheid voor overstromingen als gevolg van zware stormen/hoog water! Vuurwerk De SGP kiest ervoor het gebruik van vuurwerk, binnen de landelijke wettelijke kaders, zoveel mogelijk te ontmoedigen en overlast door vuurwerk hard aan te pakken. Vuurwerkvrije zones aanwijzen rond verzorgingstehuizen, winkelcentra en kerken. Streng toezien op het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. 12

13 3 Zorg en welzijn De SGP vindt het belangrijk dat er in de maatschappij omgezien wordt naar mensen in kwetsbare omstandigheden, de zwakkeren in de samenleving. Niet in de laatste plaats omdat dit een voluit Bijbels uitgangspunt is. In eerste instantie is dit een verantwoordelijkheid van iedereen en wordt daarbij gebruik gemaakt van de sociale omgeving: de familie, de buren, de kerk en andere maatschappelijke verbanden. Pas als daar niet langer de benodigde ondersteuning georganiseerd kan worden, is de overheid aan zet. Op dat moment is het belangrijk dat de juiste ondersteuning zo snel mogelijk wordt georganiseerd en zoveel mogelijk aansluit bij de vertrouwde omgeving. De mens staat daarbij centraal. Wet maatschappelijke ondersteuning De taken die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, worden vanaf 2015 fors uitgebreid. De SGP gaat daarbij voor zinnige en zuinige zorg. Alleen zo houden we de zorg gezond. Zorg moet voor iedereen die het nodig heeft goed, toegankelijk, snel geregeld en betaalbaar zijn. De vraag van de inwoner staat daarbij centraal. Zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en andere partijen die actief zijn in zorgland worden gestimuleerd rondom die vraag samen te werken. Dit levert winst op, doordat de zorg beter op elkaar en beter op de persoonlijke situatie is afgestemd. Meer maatwerk dus. Maar ook de professionals behalen winst: kortere lijnen, interessanter werk, etc. De gemeente vervult hier een belangrijke, initiërende, rol en moet zich actief opstellen. Daarbij moet zij buiten de kaders denken en niet schuwen om bijvoorbeeld de samenwerking te zoeken met zorgverzekeraars en/of het zorgkantoor en het maatschappelijk middenveld. Wat de SGP betreft komen er minder (zorg)voeten over de drempel en meer handen aan het bed. De SGP is van mening dat de overheid ten dienste staat van de samenleving en haar beleid daarom vormgeeft in nauwe samenspraak met die samenleving. Dit geldt zeker het Wmobeleid. Een leefbare gemeente is een belangrijk uitgangspunt voor de invoering van de nieuwe Wmo. De leefbaarheid van wijken wordt in toenemende mate een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke verbanden. Op Schouwen-Duiveland is de sociale cohesie goed. Wat de SGP betreft maakt de gemeente daar volop gebruik van. Niet in de laatste plaats, omdat dit leidt tot nieuwe verbindingen en breed gedragen oplossingen. Stimulerende maatregelen nemen om de onderlinge betrokkenheid - binnen familie, kerk en maatschappelijke verbanden - te (helpen) verbeteren. Ook niet-kwetsbaren moeten opgeroepen worden tot actief burgerschap, om zich in te zetten voor hun medeburgers. Kerken, dorpsraden en de talloze verenigingen en stichtingen die Schouwen-Duiveland rijk is, kunnen hierin een stimulerende en ondersteunende rol vervullen. Dit betekent een verschuiving van zorg naar welzijn. Goede ondersteuning blijven bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers. Optimale keuzevrijheid garanderen, zodat mensen hulp kunnen kiezen bij een organisatie die bij hen past. Een goede kwaliteit blijft daarbij een voorwaarde. Zoveel mogelijk hulp via voorliggende collectieve voorzieningen vormgeven. Dit betekent dat nieuwe collectieve voorzieningen ontwikkeld moeten worden. 13

14 Inwoners de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen en daarbij oog hebben voor het gevaar van een sociaal isolement en eenzaamheid. Ook moeten de veiligheidsaspecten van deze ontwikkeling serieuze aandacht krijgen. Algemene voorzieningen en welzijnsdiensten goed spreiden, zodat deze ook voor de minder mobiele medemens bereikbaar en toegankelijk zijn. Fysieke toegankelijkheid van voorzieningen bevorderen. Goede informatie, advies en ondersteuning geven door een (digitaal) zorgloket. Vrijwilligerswerk De hiervoor beschreven ontwikkelingen brengen met zich mee dat mantelzorgers en vrijwilligers nog belangrijker worden dan ze al zijn. Schouwen-Duiveland kent veel sterke sociale netwerken die prima functioneren en ook geen hulp van de gemeente nodig hebben. Dit moeten we zo proberen te houden. Van deze netwerken moet gebruik gemaakt worden bij het vormgeven van de veranderingen in het sociale domein. Daarbij moet de gemeente zich realiseren dat deze netwerken onder druk kunnen komen te staan vanwege de demografische ontwikkelingen en rijksbeleid. Vanzelf moet deze ondersteuning geen betaalde ondersteuning worden, maar de gemeente moet haar mantelzorgers en vrijwilligers wel koesteren. Zij vormen het sociaal kapitaal van de samenleving! Het gemeentelijk beleid om vrijwilligers jaarlijks bedanken voor de getoonde inzet, verdient dan ook voortzetting. Daarnaast verdienen projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke betrokkenheid (Hart van Leefbaarheid) continuering. Jeugd en decentralisatie Jeugdzorg Voor de SGP is en heeft de jeugd de toekomst. Juist daarom is het van belang dat de gemeente effectieve hulpverlening organiseert. Bij jongeren is winst te behalen: tijdige hulpverlening voorkomt doorontwikkeling naar ernstige problemen. De SGP vindt dat de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van jongeren bij de ouders ligt. Ouders moeten hierin ondersteund worden met eenvoudige hulpverlening zoals voorlichtingsbijeenkomsten, een opvoedbureau en een digitaal ondersteuningsplatform. Het CJG vervult hierin een belangrijke rol. Pas als deze ondersteuning niet meer werkt, komt de overheid in beeld. De mens en diens vraag blijft op dat moment centraal staan. We moeten ons realiseren dat opvoedproblemen niet altijd alleen maar het gevolg zijn van pedagogische onmacht. Vaak is er meer aan de hand zoals het ontbreken van een werkkring of het hebben van schulden. Hulpverlening aan jongeren en opvoeders moet daarom gecombineerd worden met andere vormen van hulpverlening zoals de OGGZ-hulpverlening of hulpverlening op het gebied van inkomen en arbeidsparticipatie. De rol die het huidige gemeentelijk OGGZ-platform nu vervult verdient voortzetting en wordt niet voor niets als voorbeeld genoemd. Eerder de juiste zorg inzetten is vooral inhoudelijk maar ook kostentechnisch belangrijk. De gemeente is aan zet om hierop aan te sturen vanuit haar onafhankelijke positie en met respect voor de professionals die hierbij betrokken zijn. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor jeugdhulpaanbieders die in deze ontwikkelingen mee zullen moeten groeien. Ook met het onderwijs is afstemming gewenst zodat innovatieve onderwijsen zorgarrangementen tot ontwikkeling gaan komen. Om zo vroeg mogelijk ontwikkelingsachterstanden op te sporen blijft de gemeente beleid uitvoeren om kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden intensief te begeleiden (VVE=voor- en vroegschoolse educatie). Dit beleid is gebaseerd op vrijwilligheid en moet niet zo ver gaan dat kinderen verplicht worden een bepaalde vorm van onderwijs te volgen voordat zij de leerplichtige leeftijd hebben bereikt. De SGP vindt dat ook de komende raadsperiode het excessief alcoholgebruik en gebruik van soft- en harddrugs door jongeren en de overlast en vernielingen die daarmee vaak gepaard gaan, moet worden teruggedrongen. De projecten die op dit gebied lopen, zoals Laat ze niet verzuipen, verdienen continuering. 14

15 De jeugdwerkloosheid op Schouwen groeit en dat baart de SGP zorgen. Het is blijvend noodzakelijk beleid te voeren, dat erop gericht is om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie het onderwijs te laten verlaten. Bijvoorbeeld door het aanbieden van speciale leer-/werktrajecten. Onderwijsinstelling en leerplichtfunctionarissen vervullen hierin een belangrijke rol. Kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden intensief begeleiden (voor- en vroegschoolse educatie en schakelklas). Opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg signaleren via o.a. het ZAT (=zorgadviesteam) en hulp bieden via o.a. schoolmaatschappelijk werk, en zo nodig een gezinscoach. Een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin in stand houden met een goede samenwerking en afstemming tussen de partijen (zorgregisseur). Goede informatie, advies en ondersteuning geven door een (digitaal) zorgloket. Onder meer door de opvoedcursussen die reeds vanuit het CJG aangeboden worden te continueren, zodat ouders beter in staat zijn hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding waar te maken. Gezinnen ondersteunen in de vorm van één gezin, één plan, één begeleider en zo mogelijk: één budget. De gemeente vervult hier een regisserende functie in. Scholen, kerken en andere maatschappelijke instellingen blijven intensief betrokken bij het tot stand komen van gemeentelijke beleid bij de decentralisatie Jeugdzorg. Ook na 1 januari Identiteitsgebonden zorgaanbieders worden betrokken in het aanbestedingstraject om zorg te leveren. Dat geldt ook voor kleinere of nieuwe zorginstellingen. Als direct contracteren niet mogelijk is, wordt gekeken naar de mogelijkheden van onderaannemerschap. De jeugdzorg is een onderdeel in de keten van integrale overlastbestrijding. Zorg voor ouderen Ouderen en kwetsbaren moeten zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De SGP vindt dat de gemeente een belangrijke regierol heeft om een goed en samenhangend pakket aan voorzieningen te realiseren en in stand te houden. Terugkeer van de wijkverpleegkundige stimuleren. Naast verpleegkundige zorg kan zij ook andere behoeften en bedreigingen signaleren en hierop actie ondernemen. Hoewel dit de verantwoordelijkheid is van de zorgverzekeraar moeten samenwerkingsmogelijkheden tussen de gemeente en de zorgverzekeraar op dit punt onderzocht worden. Werken aan een sluitend zorgpakket en zorgnetwerk, zoals thuiszorg, maaltijdvoorziening, alarmering, voorlichting (voeding, beweging, veiligheid) en terminale thuiszorg. Daarin is vooral een rol weggelegd voor aanbieders van zorg en maatschappelijke ondersteuning (welzijnswerk). Zorgen voor een goede spreiding van voldoende seniorenwoningen met bereikbare en (ook voor gehandicapten) toegankelijke voorzieningen in de directe omgeving ( woonservicezone ). Voorzieningen spreiden om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen. 15

16 Volksgezondheid Welvaart brengt risico s met zich mee voor de volksgezondheid. Teveel mensen leven niet (geheel) gezond. Te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en overmatig alcoholgebruik vormen bedreigingen voor de gezondheid. Daarnaast vragen zaken als depressiviteit, eenzaamheid en diabetes de aandacht, aangezien die het welbevinden beïnvloeden. De SGP vindt gezond leven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger zelf, maar wil wel actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen. Al dan niet in samenwerking met andere spelers die op dit veld actief zijn. Het vastgestelde volksgezondheidsbeleid en de daarin opgenomen prioriteiten de komende jaren ten uitvoer brengen. Toezicht houden op de effecten van gezondheidsbeleid (door middel van monitoring GGD, SCOOP, etc.) en zo nodig beleidsmatig bijsturen. Binnen de mogelijkheden van de gemeente een voldoende aanbod en goede bereikbaarheid van eerstelijnsvoorzieningen stimuleren, waaronder de continuïteit van de huisartsenzorg. De ligging van Schouwen-Duiveland benutten voor innovatieve zorginitiatieven. Verslaving Het middelengebruik op Schouwen-Duiveland is inmiddels onderdeel van de gemeentelijke nota volksgezondheid. De SGP blijft het van belang vinden om hierin te investeren. Verslaving vormt een bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de betrokkene en leidt soms ook tot openbare overlast. Het gemeentelijk verslavingsbeleid Laat ze niet verzuipen continueren. Adequaat handhaven, omdat preventie en zorg alleen dan effectief zijn. De leeftijd voor alcoholverkoop is verhoogd naar 18 jaar en daarop dus ook handhaven, nu het toezicht door de gemeenten plaatsvindt. Alcoholcontrole moet ook op campings. Afspraken maken met de horeca over alcoholmatiging en sluitingstijden; hierbij kiezen voor een oplossing die het meeste recht doet aan de zondagsrust. Coffeeshops blijven weren uit de gemeente (0-optie). Kansspelen zoveel mogelijk terugdringen. Wettelijke beperkingen betreffende het roken goed naleven. 16

17 Maarstraat Zierikzee 17

18 4 Lokale economie, werk en inkomen Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten. Wie werkt, vereenzaamt doorgaans niet. Maar wie dat niet kan, verdient ondersteuning van de overheid die zorgt voor haar burgers. Zondagsrust Conform de Bijbel als Gods Woord en de christelijke traditie, is de zondag als de dag van de Heere een dag waarop de mens niet alleen moet, maar vooral ook mág rusten. Ook vanwege sociale motieven en vanuit het oogpunt van welzijn/gezondheid is het van belang om wekelijks te rusten. Daar komt bij dat vooral de grotere winkelketens op zondag opengaan, wat veelal ten koste gaat van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Daarom is de SGP principieel tegen een verdere aantasting van de zondag als rustdag. Wat ons betreft geen commercieel gerichte bedrijvigheid op zondag en geen zondagsopenstelling van winkels. Geen 24-uurs economie Zondag is rustdag Geen koopzondagen! (Snuffel)markten/toeristendagen moeten meer onderscheidend zijn naar het voorbeeld van de Burghse Dag, de Brouwse dag, de Bruse Visserijdagen en de Zierikzeese Havendagen! Deze worden georganiseerd op maandag t/m zaterdag. Werk! De SGP wil economische activiteiten stimuleren, maar trekt daarbij ook grenzen. Werk is geen doel op zichzelf, maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij en het verwerven van inkomen. Werk is geen vanzelfsprekendheid meer gezien de economische crisis. Het vraagt om een betrokken samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven. Een goede relatie gemeente-ondernemers nastreven, mede in het licht van de komende Participatiewet. Het MKB versterken. Een ondernemersloket inrichten.. Industrieterreinen ontwikkelen of revitaliseren.. De gemeentelijke administratieve lasten voor ondernemers beperken.. Mogelijkheden creëren voor bedrijven aan huis. De mogelijkheden bestuderen om door middel van de Europa 2020-agenda op Schouwen-Duiveland ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar te laten komen om innovatieve projecten op te zetten waarin onderwijs en arbeidsmarkt gekoppeld worden. 18

19 Geen werk? Omdat werk, wat de SGP betreft, de beste vorm van sociale zekerheid is, moeten mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) door de gemeente actief geholpen om aan werk te komen. De SGP houdt daarbij altijd oog voor burgers die door omstandigheden niet in staat zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen. Deze burgers verdienen ruimhartig steun. Een goed participatiebeleid vereist structureel overleg met het bedrijfsleven. Bedrijven en gemeente zijn op dit punt partners. De samenwerking met het bedrijfsleven bij het sociaal werkvoorzieningschap De Zuidhoek is hiervan een goed voorbeeld en moet zo blijven. Ook bij de invoering van de Participatiewet staat de SGP daarom een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven voor. De Zuidhoek ontwikkelt zich verder om werkloze burgers toe te leiden naar een plaats op de arbeidsmarkt (mensontwikkelbedrijf). De instroom in de bijstand inperken (strenge, maar rechtvaardige poortwachter). Met bedrijven afspraken maken over het re-integreren op de werkvloer, werk, leer- en stageplaatsen. Bedrijven compenseren voor hun inspanningen. Daarnaast ontzorgt de gemeente door begeleiding en een uitstekende werkgeversdienstverlening. Bij inkopen en aanbestedingen social return opnemen als contractvoorwaarde. Dit betekent dat bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente stelt zich open voor meerdere aanbieders van re-integratietrajecten. Van uitkeringsgerechtigden naar vermogen een tegenprestatie vragen in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten zodra hier wettelijk meer over duidelijk is. Voldoende middelen beschikbaar stellen voor mensen die aangewezen zijn op sociale werkvoorzieningen dan wel beschut werken (na 1 januari 2015). Aandacht voor specifieke gevallen zoals alleenstaande ouders met jonge kinderen. Financiële ondersteuning Wie niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. De gemeente moet zich houden aan landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf iets doen. De SGP voert een pleidooi om alle wettelijke mogelijkheden te benutten, zeker daar waar het gaat om kinderen. Hierbij kan ook schuldhulpverlening noodzakelijk zijn. Blijven inzetten op extra gemeentelijk (bijstand)beleid voor kinderen van werkgevers. Ambtshalve kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen. Vergoeding voor maatschappelijke deelname van 150 euro per persoon. Ruimhartige verlening van bijzondere bijstand. Categoriale bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten. Goede en betaalbare aanvullende ziektekostenverzekering. Samenwerkingsrelaties met andere instellingen op het vlak van armoedebestrijding beter benutten. De SGP wil zich inspannen om het niet-gebruik van lokale tegemoetkomingen terug te dringen. Enerzijds omdat alle inwoners er recht op hebben. Anderzijds omdat inkomensproblematiek vaak het eerste signaal is dat naar buiten komt en in die zin kan(!) duiden op meer onderliggende problematiek waarvoor andere gemeentelijke ondersteuningsvormen oplossingen kunnen bewerkstelligen. Wervende teksten plaatsen in huis-aan-huisbladen. Gericht folderen in bepaalde wijken. 19

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2010 2014. Woord houden! SGP-Zwartewaterland

Verkiezingsprogramma 2010 2014. Woord houden! SGP-Zwartewaterland Verkiezingsprogramma 2010 2014 Woord houden! SGP-Zwartewaterland Inhoudsopgave Woord houden! 2 1. Bestuur en Dienstverlening 3 2. Veiligheid 5 3. Welzijn en WMO 6 4. Locale economie, werk en inkomen 8

Nadere informatie

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1 VerantWoorde politiek 1 2 Inhoud VerantWoorde politiek... 1 Verkiezingsprogramma 2014 2018... 1 SGP EDE... 2 Inhoud... 3 Inleiding... 4 1. Economie, werk en inkomen... 5 2. Educatie en opvoeding... 10

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Gemeente Gulpen-Wittem. Coalitieprogramma 2014-2018. Samen bouwen aan leefbaarheid

Gemeente Gulpen-Wittem. Coalitieprogramma 2014-2018. Samen bouwen aan leefbaarheid Gemeente Gulpen-Wittem Coalitieprogramma 2014-2018 Samen bouwen aan leefbaarheid 15 april 2014 Inhoudsopgave Coalitie akkoord 2014 Inleiding/voorwoord... 2 1. Algemeen bestuur... 3 1.1. Dienstverlening...

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1: Inleiding 3. Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 2010 : een terugblik 4

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1: Inleiding 3. Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 2010 : een terugblik 4 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 2010 : een terugblik 4 Hoofdstuk 3: Opvoeding, onderwijs, sport en jongeren 5 3.1 Opvoeding 5 3.2 Onderwijs 5 3.3 Sport 6 3.4 Jongeren

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 -

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 - INHOUDSOPGAVE 1 Leeuwarden: Meest veilige stad van het noorden 3 2 Er is maar één partij van de arbeid: De VVD 6 3 Verkeer en vervoer: De auto is geen betaalmiddel,

Nadere informatie

ChristenUnie. Midden - Drenthe. Samenvatting Programma 2010 2014

ChristenUnie. Midden - Drenthe. Samenvatting Programma 2010 2014 ChristenUnie Midden - Drenthe Samenvatting Programma 2010 2014 Stabiel, betrokken, ChristenUnie verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 1 van 14 verkiezingsprogramma Christen

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie