SGP Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SGP Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma 2014-2018"

Transcriptie

1 SGP Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma

2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Burger en bestuur 7 Bestuur in interactie met de burger 7 Bestuur mét de samenleving 7 Duidelijkheid 7 Verbinding 8 Zichtbaarheid 8 Samenwerken/samengaan 8 2 Veiligheid 10 Overlast, vernieling en criminaliteit 10 Bedrijvigheid en veiligheid 11 Brandweerzorg en hulpverlening 11 Crisis- en rampenbestrijding 11 Vuurwerk 12 3 Zorg en welzijn 13 Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Vrijwilligerswerk 14 Jeugd en decentralisatie Jeugdzorg 14 Zorg voor ouderen 15 Volksgezondheid 16 Verslaving 16 4 Lokale economie, werk en inkomen 18 Zondagsrust 18 Werk! 18 Geen werk? 19 Financiële ondersteuning 19 5 Educatie 21 Onderwijsbeleid 21 Huisvesting 21 Onderwijsachterstand 21 Brede School 22 Bibliotheek 22 6 Cultuur recreatie en sport 23 Cultuur 23 Recreatie 23 Evenementen 23 Toerisme 24 Recreatieve sport 24 7 Leefomgeving 26 Groen 26 Water 26 Milieubeleid 27 Afvalstoffenbeleid 27 Verkeer 27 Speelplaatsenplan 28 8 Ruimtelijke ordening en wonen 29 Monumentenbeleid en archeologie 29 Woningbouw en leefmilieu 29 Agrarische sector en Visserij 30 2

3 9 Financiën en risico s 31 Het huis op orde 31 Risicomanagement 31 Transparantie 31 Financieel beleid 31 Treasury 32 Subsidiebeleid 32 Aanpassen leges 32 3

4 Van links naar rechts, vooraan: Florus van der Paauw en Leendert de Bruine Van links naar rechts achteraan: Cees van den Bos, Wim Houtekamer en Kees van den Berge 4

5 Inleiding Voor de SGP is de overheid Gods dienares. Dat is geen populistisch, maar een Bijbels gegeven. Hecht de SGP dan niet aan een overheid voor de burgers? Jazeker. Juist daarom ziet de SGP de overheid als Gods dienares, u ten goede. De overheid beoogt in die visie het welzijn en de welvaart van de burgers. Een overheid die handelt naar de normen van de Bijbel zorgt voor rust en stabiliteit in de samenleving, zodat God naar Zijn Woord gediend kan worden. De SGP, de oudste politieke partij in ons land, heeft in al die jaren getoond een constructieve bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur, zowel in vertegenwoordigende, als besturende organen. De publieke taak in de samenleving ziet zij als een grote verantwoordelijkheid. In die bijdrage wil de SGP zich laten leiden door Gods Woord, omdat zij ervan overtuigd is dat juist Gods geboden heilzaam zijn voor alle burgers van Nederland. Als een rode draad loopt de principiële invalshoek van Gods Woord door de beleidshoofdstukken waarvan de SGP overtuigd is, dat zij relevant zijn voor de bestuurslaag die het dichtste bij de burger staat, namelijk de gemeente. De SGP wil tegen de stroom van de seculiere samenleving in de dienst van God herkenbaar houden in het publieke domein. Gods naam mag niet worden gelasterd. Godslasterlijke teksten, die per definitie al zinloos zijn, moeten geweerd worden. Gods dag, een dag van rust, is de SGP lief. Werken op zondag, het houden van evenementen op zondag, het houden allerlei activiteiten op zondag, etc., ze moeten alle niet plaatsvinden. Gods wet geeft eveneens richtlijnen voor de omgang met de andere mensen. Moord, doodslag en allerlei andere soorten van geweld moeten worden geweerd. Stelen en andere vormen van criminaliteit moeten worden tegengegaan. Het voorkomen van criminaliteit en het bevorderen van de veiligheid van burgers is een belangrijke taak. Zorg voor de kwetsbaren in de samenleving, zoals ouderen, jongeren, zieken, gehandicapten en vele anderen rekent de SGP tot het takenpakket van de gemeente. Zedeloos gedrag ondermijnt de verhouding tot God en de naaste. Eerbaarheid in de samenleving is een groot goed. De gemeente Schouwen-Duiveland moet daarom prostitutie en zedeloze uitingen in het publieke domein weren. Betrouwbaarheid staat hoog genoteerd in de samenleving. Dat is volgens Gods Woord: waarheid bevorderen en leugen afstraffen. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie. In het verkiezingsprogramma zijn de beginselen van Gods Woord nog verder concreet toegesneden op de praktijk van het gemeentelijk beleid. Na een schets van de intentie van de SGP en de bestuurlijke werkelijkheid staan in dit programma concrete acties en voornemens, die een bijdrage kunnen en zullen leveren aan het welzijn en de welvaart van de inwoners van ons mooie Schouwen-Duiveland! 5

6 6

7 1 Burger en bestuur Het overheidsbestuur richt zich op de samenleving en staat ten dienste van de burger. De SGP streeft naar een gemeentebestuur dat functioneert dicht bij de burger. Dat vraagt van bestuurders een zorgvuldige luisterhouding en vervolgens een actieve betrokkenheid op het geheel van de samenleving. De SGP meent dat daarbij de volgende zes thema s leidend zouden moeten zijn. Bestuur in interactie met de burger Het gemeentebestuur hoedt zich voor isolement. Het zoekt gericht het contact met de samenleving en moedigt aan tot participatie. Het gemeentebestuur zoekt actief de samenspraak met de samenleving en luistert naar gevoelens en argumenten. Dat laat onverlet de eerste verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur voor het algemeen belang, dat tegenover individuele belangen kan staan. Ook heeft het gemeentebestuur eigen opvattingen, die geworteld zijn in politieke overtuigingen. In dit spanningsveld motiveert het gemeentebestuur tegenover de samenleving de keuzes die het maakt. Mediation inzetten om conflicten tussen de burger en de gemeente op te lossen. Samen met omliggende gemeenten een mediatorspool opzetten, waarin deskundigen een bemiddelende rol kunnen spelen om als strijdende partijen met elkaar tot een oplossing te komen. Bestuur mét de samenleving Het gemeentebestuur staat niet alleen in de uitoefening van de publieke taak. Wat de burger zelf kan aanpakken, zal de overheid niet overnemen. Het gemeentebestuur oefent zijn zorgtaken (veiligheid, leefbaarheid, ontwikkeling) uit met degenen die de samenleving vormen. Het gemeentebestuur stimuleert en faciliteert krachtig het maatschappelijk en privaat initiatief. Het gemeentebestuur rekent met en speelt in op het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Duidelijkheid Het gemeentebestuur maakt duidelijk wat zijn rol is en hoe de bevoegdheden liggen. Te allen tijde moet worden voorkomen dat verkeerde verwachtingen tegenover de burger worden gewekt. Juist als interactie en bestuur met de samenleving uitgangspunt zijn, is het bieden van duidelijkheid een eerste vereiste: waarover gaat het wel en waarover niet, hoe liggen de formele bevoegdheden, etc. 7

8 Het vraagt van het gemeentebestuur helderheid in bewoordingen, realisme in te wekken verwachtingen en bewustheid van de concrete context. Verbinding De samenleving vertoont een grote verscheidenheid. Het gemeentebestuur is gericht op een vreedzaam samenleven. Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving: in de regel gaat het algemeen belang voor het individuele belang. Ondertussen bevordert het gemeentebestuur de veiligheid van een ieder. Om dat te bereiken streeft het gemeentebestuur naar verbindingen: initiatieven vanuit de samenleving bij elkaar brengen, verschillen overbruggen, respect en uitwisseling tussen mensen en groepen met verschillende achtergronden stimuleren. Zichtbaarheid De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Het gemeentebestuur vult die positie in door zichtbaar, bekend en nabij te zijn. De wisselwerking tussen bestuur en burger vraagt om heldere communicatie en uitwisseling: aanspreken en aangesproken worden, zichtbaar zijn en gekend worden. Dit vergt een zichtbare aanwezigheid van het bestuur in de samenleving. Daarom dienen er weer 4 wethouders te komen i.p.v. de huidige 3. De gemeente organiseert opnieuw een nieuwjaarsreceptie, eventueel samen met andere organisaties, zoals de OSD (Ondernemerskring Schouwen-Duiveland). Nog betere dienstverlening. De gemeente komt naar de inwoners toe. De situatie ter plaatse bekijken en bespreken maakt het ambtelijk ook makkelijker een situatie te beoordelen. Dit zal vergunning verlenen te goede komen. Samenwerken/samengaan De gemeente krijgt te maken met meer en complexere regelgeving. Daarnaast is er van rijkswege een aansporing tot opschaling, juist ook met het oog om de nieuwe taken adequaat te kunnen blijven uitvoeren. De schaal waarop de taken zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd kan daarom ter discussie komen. Intergemeentelijke samenwerking is een probaat middel om efficiënter en daarmee goedkoper te werken, dat geldt in het bijzonder de ambtelijke organisaties. De gemeenteraad moet er op toe zien dat het grip houdt op het verlengd lokaal bestuur (diverse gemeenschappelijke regelingen). Gemeentelijke herindeling is alleen aan de orde indien dat gebeurt op vrijwillige basis, de dienstverlening aan de burger daarbij gebaat is en de identiteit van de plaatselijke gemeenschap daar niet onder leidt. 8

9 Van links naar rechts: Leendert de Bruine, Kees van den Berge, Florus van der Paauw, Wim Houtekamer en Cees van den Bos 9

10 2 Veiligheid Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente heeft hierbij een belangrijke taak, zowel door onveilige situaties te voorkomen als door handhavend op te treden tegen burgers en bedrijven die de veiligheid in gevaar brengen. De SGP wil de komende jaren sterker inzetten op preventie, zonder de handhavende rol van de overheid te veronachtzamen. De eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen wordt daarbij niet uit het oog verloren. Veiligheidsbeleid vraagt om een samenhangend pakket aan maatregelen, variërend van het vandalismebestendig inrichten van de openbare ruimte tot het maken van afspraken over de inzet van politie en brandweer. Gemeenten leggen hun lokale prioriteiten op het vlak van de openbare orde en veiligheid vast in een integraal veiligheidsplan. Dit wordt eens in de vier jaar vernieuwd en jaarlijks geëvalueerd met de gemeenteraad. Overlast, vernieling en criminaliteit De SGP blijft zich sterk maken voor voldoende blauw op straat om krachtig op te kunnen treden tegen zinloos geweld, overlast, vandalisme en criminaliteit. Jongeren die overlast geven, zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun wangedrag. Maar ook ouders moeten aangesproken worden op het gedrag van hun kinderen. Op hen rust de taak van een goede morele vorming van hun kinderen. Inwoners kunnen vaak ook zelf een bijdrage leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de eigen leefomgeving. De wijkagent en de BOA s blijven behouden en zijn duidelijk zichtbaar op straat aanwezig. De politie participeert actief in het lokale zorgnetwerk om bij te dragen aan preventief handelen. Actieve deelname van burgers stimuleren via Burgernet of SMS-Alert. De inzet van politievrijwilligers bevorderen. In het kader van Halt-trajecten ouders nauw betrekken bij de aanpak van overlastgevende jongeren. In risicogebieden cameratoezicht instellen, bv. in Renesse. Schade als gevolg van vandalisme zoveel mogelijk verhalen op de dader. Bijdragen aan de bewustwording van burgers door het bijhouden van een vandalismemonitor. In samenwerking met de woningcorporaties het verkrijgen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen bij nieuwe woningen en grootschalige renovaties bevorderen. Openstaan voor buurtpreventieprojecten. Middelen voor buurtbemiddeling beschikbaar stellen, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers. Het doen van elektronische aangifte verloren voorwerpen bevorderen. 10

11 Bedrijvigheid en veiligheid Ook bedrijven hebben te maken met overlast en vernielingen. Samen met de gemeente worden afspraken gemaakt over het tegengaan van deze problematiek. Bedrijvigheid is van groot belang voor de lokale economie. De gemeente moet zich echter wel bewust zijn van de risico s die bepaalde bedrijven met zich meebrengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zware bedrijven, tankstations en chemische opslag. Samenwerken met een ondernemersvereniging of collectief van bedrijven om inbraken terug te dringen. Afspraken maken met het bedrijfsleven over de beveiliging van bedrijventerreinen in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zorgen dat de vergunningverlening en handhaving op orde is, in het bijzonder ten aanzien van risico s van bedrijven voor de omgeving. De afspraken daarover met brandweer en milieudienst regelmatig evalueren. Brandweerzorg en hulpverlening De hulpdiensten, brandweer en ambulancezorg, zijn voldoende toegerust om hun taken goed te kunnen vervullen. De brandweer investeert, naast de reguliere brandbestrijding, ook in preventieve taken. De regionalisering (Veiligheidsregio) van de brandweer mag niet leiden tot uitholling van de vrijwillige brandweer. Het jeugdbrandweerkorps voorziet in een behoefte, o.a. als kweekvijver voor de professionele en vrijwillige brandweer. De brandweer gaat zich meer toeleggen op preventie, o.a. door uitreiking van brandmelders en voorlichting aan specifieke groepen en op scholen. Zorgen voor voldoende dekking van kazernes om uitruktijden te garanderen. De 9 kazernes blijven behouden. Er wordt niet bezuinigd op personeel van de brandweer. De 7 beroepskrachten en 165 vrijwilligers blijven behouden. De brandweer op basis van een afgestemd plan tevens inzetten bij reanimatie. De AED-punten in kernen uitbreiden, in samenwerking met EHBO-verenigingen. Ambulancevervoer is gebiedsdekkend, de aanrijtijden liggen binnen de landelijke norm en ook voor de nachtelijke uren moet men kunnen rekenen op effectieve inzet van de ambulance. Goede huisvesting voor ambulancevervoer, bv. in Burgh-Haamstede in/naast de brandweerkazerne. Overlast veroorzakende personen die de inzet van de brandweer en andere hulpverleners blokkeren, hard aanpakken. Mensen die hulpverleners belagen en verwonden tijdens het uitoefenen van hun werk, streng straffen. Crisis- en rampenbestrijding De gemeenschap moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op een crisis en dat zij in staat is daadkrachtig op te treden om de negatieve gevolgen ervan te beperken. Samenwerking met omliggende gemeenten in het kader van de veiligheidsregio is daarbij een eerste vereiste. Het regionaal crisisplan jaarlijks evalueren en actualiseren. Voldoende middelen reserveren voor het opleiden, trainen en oefenen van bestuurders en medewerkers in de crisisorganisatie. 11

12 Voldoende aandacht hebben voor specifieke situaties, zoals bv. veiligheid voor overstromingen als gevolg van zware stormen/hoog water! Vuurwerk De SGP kiest ervoor het gebruik van vuurwerk, binnen de landelijke wettelijke kaders, zoveel mogelijk te ontmoedigen en overlast door vuurwerk hard aan te pakken. Vuurwerkvrije zones aanwijzen rond verzorgingstehuizen, winkelcentra en kerken. Streng toezien op het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. 12

13 3 Zorg en welzijn De SGP vindt het belangrijk dat er in de maatschappij omgezien wordt naar mensen in kwetsbare omstandigheden, de zwakkeren in de samenleving. Niet in de laatste plaats omdat dit een voluit Bijbels uitgangspunt is. In eerste instantie is dit een verantwoordelijkheid van iedereen en wordt daarbij gebruik gemaakt van de sociale omgeving: de familie, de buren, de kerk en andere maatschappelijke verbanden. Pas als daar niet langer de benodigde ondersteuning georganiseerd kan worden, is de overheid aan zet. Op dat moment is het belangrijk dat de juiste ondersteuning zo snel mogelijk wordt georganiseerd en zoveel mogelijk aansluit bij de vertrouwde omgeving. De mens staat daarbij centraal. Wet maatschappelijke ondersteuning De taken die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, worden vanaf 2015 fors uitgebreid. De SGP gaat daarbij voor zinnige en zuinige zorg. Alleen zo houden we de zorg gezond. Zorg moet voor iedereen die het nodig heeft goed, toegankelijk, snel geregeld en betaalbaar zijn. De vraag van de inwoner staat daarbij centraal. Zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en andere partijen die actief zijn in zorgland worden gestimuleerd rondom die vraag samen te werken. Dit levert winst op, doordat de zorg beter op elkaar en beter op de persoonlijke situatie is afgestemd. Meer maatwerk dus. Maar ook de professionals behalen winst: kortere lijnen, interessanter werk, etc. De gemeente vervult hier een belangrijke, initiërende, rol en moet zich actief opstellen. Daarbij moet zij buiten de kaders denken en niet schuwen om bijvoorbeeld de samenwerking te zoeken met zorgverzekeraars en/of het zorgkantoor en het maatschappelijk middenveld. Wat de SGP betreft komen er minder (zorg)voeten over de drempel en meer handen aan het bed. De SGP is van mening dat de overheid ten dienste staat van de samenleving en haar beleid daarom vormgeeft in nauwe samenspraak met die samenleving. Dit geldt zeker het Wmobeleid. Een leefbare gemeente is een belangrijk uitgangspunt voor de invoering van de nieuwe Wmo. De leefbaarheid van wijken wordt in toenemende mate een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke verbanden. Op Schouwen-Duiveland is de sociale cohesie goed. Wat de SGP betreft maakt de gemeente daar volop gebruik van. Niet in de laatste plaats, omdat dit leidt tot nieuwe verbindingen en breed gedragen oplossingen. Stimulerende maatregelen nemen om de onderlinge betrokkenheid - binnen familie, kerk en maatschappelijke verbanden - te (helpen) verbeteren. Ook niet-kwetsbaren moeten opgeroepen worden tot actief burgerschap, om zich in te zetten voor hun medeburgers. Kerken, dorpsraden en de talloze verenigingen en stichtingen die Schouwen-Duiveland rijk is, kunnen hierin een stimulerende en ondersteunende rol vervullen. Dit betekent een verschuiving van zorg naar welzijn. Goede ondersteuning blijven bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers. Optimale keuzevrijheid garanderen, zodat mensen hulp kunnen kiezen bij een organisatie die bij hen past. Een goede kwaliteit blijft daarbij een voorwaarde. Zoveel mogelijk hulp via voorliggende collectieve voorzieningen vormgeven. Dit betekent dat nieuwe collectieve voorzieningen ontwikkeld moeten worden. 13

14 Inwoners de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen en daarbij oog hebben voor het gevaar van een sociaal isolement en eenzaamheid. Ook moeten de veiligheidsaspecten van deze ontwikkeling serieuze aandacht krijgen. Algemene voorzieningen en welzijnsdiensten goed spreiden, zodat deze ook voor de minder mobiele medemens bereikbaar en toegankelijk zijn. Fysieke toegankelijkheid van voorzieningen bevorderen. Goede informatie, advies en ondersteuning geven door een (digitaal) zorgloket. Vrijwilligerswerk De hiervoor beschreven ontwikkelingen brengen met zich mee dat mantelzorgers en vrijwilligers nog belangrijker worden dan ze al zijn. Schouwen-Duiveland kent veel sterke sociale netwerken die prima functioneren en ook geen hulp van de gemeente nodig hebben. Dit moeten we zo proberen te houden. Van deze netwerken moet gebruik gemaakt worden bij het vormgeven van de veranderingen in het sociale domein. Daarbij moet de gemeente zich realiseren dat deze netwerken onder druk kunnen komen te staan vanwege de demografische ontwikkelingen en rijksbeleid. Vanzelf moet deze ondersteuning geen betaalde ondersteuning worden, maar de gemeente moet haar mantelzorgers en vrijwilligers wel koesteren. Zij vormen het sociaal kapitaal van de samenleving! Het gemeentelijk beleid om vrijwilligers jaarlijks bedanken voor de getoonde inzet, verdient dan ook voortzetting. Daarnaast verdienen projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke betrokkenheid (Hart van Leefbaarheid) continuering. Jeugd en decentralisatie Jeugdzorg Voor de SGP is en heeft de jeugd de toekomst. Juist daarom is het van belang dat de gemeente effectieve hulpverlening organiseert. Bij jongeren is winst te behalen: tijdige hulpverlening voorkomt doorontwikkeling naar ernstige problemen. De SGP vindt dat de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van jongeren bij de ouders ligt. Ouders moeten hierin ondersteund worden met eenvoudige hulpverlening zoals voorlichtingsbijeenkomsten, een opvoedbureau en een digitaal ondersteuningsplatform. Het CJG vervult hierin een belangrijke rol. Pas als deze ondersteuning niet meer werkt, komt de overheid in beeld. De mens en diens vraag blijft op dat moment centraal staan. We moeten ons realiseren dat opvoedproblemen niet altijd alleen maar het gevolg zijn van pedagogische onmacht. Vaak is er meer aan de hand zoals het ontbreken van een werkkring of het hebben van schulden. Hulpverlening aan jongeren en opvoeders moet daarom gecombineerd worden met andere vormen van hulpverlening zoals de OGGZ-hulpverlening of hulpverlening op het gebied van inkomen en arbeidsparticipatie. De rol die het huidige gemeentelijk OGGZ-platform nu vervult verdient voortzetting en wordt niet voor niets als voorbeeld genoemd. Eerder de juiste zorg inzetten is vooral inhoudelijk maar ook kostentechnisch belangrijk. De gemeente is aan zet om hierop aan te sturen vanuit haar onafhankelijke positie en met respect voor de professionals die hierbij betrokken zijn. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor jeugdhulpaanbieders die in deze ontwikkelingen mee zullen moeten groeien. Ook met het onderwijs is afstemming gewenst zodat innovatieve onderwijsen zorgarrangementen tot ontwikkeling gaan komen. Om zo vroeg mogelijk ontwikkelingsachterstanden op te sporen blijft de gemeente beleid uitvoeren om kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden intensief te begeleiden (VVE=voor- en vroegschoolse educatie). Dit beleid is gebaseerd op vrijwilligheid en moet niet zo ver gaan dat kinderen verplicht worden een bepaalde vorm van onderwijs te volgen voordat zij de leerplichtige leeftijd hebben bereikt. De SGP vindt dat ook de komende raadsperiode het excessief alcoholgebruik en gebruik van soft- en harddrugs door jongeren en de overlast en vernielingen die daarmee vaak gepaard gaan, moet worden teruggedrongen. De projecten die op dit gebied lopen, zoals Laat ze niet verzuipen, verdienen continuering. 14

15 De jeugdwerkloosheid op Schouwen groeit en dat baart de SGP zorgen. Het is blijvend noodzakelijk beleid te voeren, dat erop gericht is om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie het onderwijs te laten verlaten. Bijvoorbeeld door het aanbieden van speciale leer-/werktrajecten. Onderwijsinstelling en leerplichtfunctionarissen vervullen hierin een belangrijke rol. Kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden intensief begeleiden (voor- en vroegschoolse educatie en schakelklas). Opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg signaleren via o.a. het ZAT (=zorgadviesteam) en hulp bieden via o.a. schoolmaatschappelijk werk, en zo nodig een gezinscoach. Een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin in stand houden met een goede samenwerking en afstemming tussen de partijen (zorgregisseur). Goede informatie, advies en ondersteuning geven door een (digitaal) zorgloket. Onder meer door de opvoedcursussen die reeds vanuit het CJG aangeboden worden te continueren, zodat ouders beter in staat zijn hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding waar te maken. Gezinnen ondersteunen in de vorm van één gezin, één plan, één begeleider en zo mogelijk: één budget. De gemeente vervult hier een regisserende functie in. Scholen, kerken en andere maatschappelijke instellingen blijven intensief betrokken bij het tot stand komen van gemeentelijke beleid bij de decentralisatie Jeugdzorg. Ook na 1 januari Identiteitsgebonden zorgaanbieders worden betrokken in het aanbestedingstraject om zorg te leveren. Dat geldt ook voor kleinere of nieuwe zorginstellingen. Als direct contracteren niet mogelijk is, wordt gekeken naar de mogelijkheden van onderaannemerschap. De jeugdzorg is een onderdeel in de keten van integrale overlastbestrijding. Zorg voor ouderen Ouderen en kwetsbaren moeten zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De SGP vindt dat de gemeente een belangrijke regierol heeft om een goed en samenhangend pakket aan voorzieningen te realiseren en in stand te houden. Terugkeer van de wijkverpleegkundige stimuleren. Naast verpleegkundige zorg kan zij ook andere behoeften en bedreigingen signaleren en hierop actie ondernemen. Hoewel dit de verantwoordelijkheid is van de zorgverzekeraar moeten samenwerkingsmogelijkheden tussen de gemeente en de zorgverzekeraar op dit punt onderzocht worden. Werken aan een sluitend zorgpakket en zorgnetwerk, zoals thuiszorg, maaltijdvoorziening, alarmering, voorlichting (voeding, beweging, veiligheid) en terminale thuiszorg. Daarin is vooral een rol weggelegd voor aanbieders van zorg en maatschappelijke ondersteuning (welzijnswerk). Zorgen voor een goede spreiding van voldoende seniorenwoningen met bereikbare en (ook voor gehandicapten) toegankelijke voorzieningen in de directe omgeving ( woonservicezone ). Voorzieningen spreiden om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen. 15

16 Volksgezondheid Welvaart brengt risico s met zich mee voor de volksgezondheid. Teveel mensen leven niet (geheel) gezond. Te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en overmatig alcoholgebruik vormen bedreigingen voor de gezondheid. Daarnaast vragen zaken als depressiviteit, eenzaamheid en diabetes de aandacht, aangezien die het welbevinden beïnvloeden. De SGP vindt gezond leven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger zelf, maar wil wel actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen. Al dan niet in samenwerking met andere spelers die op dit veld actief zijn. Het vastgestelde volksgezondheidsbeleid en de daarin opgenomen prioriteiten de komende jaren ten uitvoer brengen. Toezicht houden op de effecten van gezondheidsbeleid (door middel van monitoring GGD, SCOOP, etc.) en zo nodig beleidsmatig bijsturen. Binnen de mogelijkheden van de gemeente een voldoende aanbod en goede bereikbaarheid van eerstelijnsvoorzieningen stimuleren, waaronder de continuïteit van de huisartsenzorg. De ligging van Schouwen-Duiveland benutten voor innovatieve zorginitiatieven. Verslaving Het middelengebruik op Schouwen-Duiveland is inmiddels onderdeel van de gemeentelijke nota volksgezondheid. De SGP blijft het van belang vinden om hierin te investeren. Verslaving vormt een bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de betrokkene en leidt soms ook tot openbare overlast. Het gemeentelijk verslavingsbeleid Laat ze niet verzuipen continueren. Adequaat handhaven, omdat preventie en zorg alleen dan effectief zijn. De leeftijd voor alcoholverkoop is verhoogd naar 18 jaar en daarop dus ook handhaven, nu het toezicht door de gemeenten plaatsvindt. Alcoholcontrole moet ook op campings. Afspraken maken met de horeca over alcoholmatiging en sluitingstijden; hierbij kiezen voor een oplossing die het meeste recht doet aan de zondagsrust. Coffeeshops blijven weren uit de gemeente (0-optie). Kansspelen zoveel mogelijk terugdringen. Wettelijke beperkingen betreffende het roken goed naleven. 16

17 Maarstraat Zierikzee 17

18 4 Lokale economie, werk en inkomen Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten. Wie werkt, vereenzaamt doorgaans niet. Maar wie dat niet kan, verdient ondersteuning van de overheid die zorgt voor haar burgers. Zondagsrust Conform de Bijbel als Gods Woord en de christelijke traditie, is de zondag als de dag van de Heere een dag waarop de mens niet alleen moet, maar vooral ook mág rusten. Ook vanwege sociale motieven en vanuit het oogpunt van welzijn/gezondheid is het van belang om wekelijks te rusten. Daar komt bij dat vooral de grotere winkelketens op zondag opengaan, wat veelal ten koste gaat van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Daarom is de SGP principieel tegen een verdere aantasting van de zondag als rustdag. Wat ons betreft geen commercieel gerichte bedrijvigheid op zondag en geen zondagsopenstelling van winkels. Geen 24-uurs economie Zondag is rustdag Geen koopzondagen! (Snuffel)markten/toeristendagen moeten meer onderscheidend zijn naar het voorbeeld van de Burghse Dag, de Brouwse dag, de Bruse Visserijdagen en de Zierikzeese Havendagen! Deze worden georganiseerd op maandag t/m zaterdag. Werk! De SGP wil economische activiteiten stimuleren, maar trekt daarbij ook grenzen. Werk is geen doel op zichzelf, maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij en het verwerven van inkomen. Werk is geen vanzelfsprekendheid meer gezien de economische crisis. Het vraagt om een betrokken samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven. Een goede relatie gemeente-ondernemers nastreven, mede in het licht van de komende Participatiewet. Het MKB versterken. Een ondernemersloket inrichten.. Industrieterreinen ontwikkelen of revitaliseren.. De gemeentelijke administratieve lasten voor ondernemers beperken.. Mogelijkheden creëren voor bedrijven aan huis. De mogelijkheden bestuderen om door middel van de Europa 2020-agenda op Schouwen-Duiveland ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar te laten komen om innovatieve projecten op te zetten waarin onderwijs en arbeidsmarkt gekoppeld worden. 18

19 Geen werk? Omdat werk, wat de SGP betreft, de beste vorm van sociale zekerheid is, moeten mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) door de gemeente actief geholpen om aan werk te komen. De SGP houdt daarbij altijd oog voor burgers die door omstandigheden niet in staat zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen. Deze burgers verdienen ruimhartig steun. Een goed participatiebeleid vereist structureel overleg met het bedrijfsleven. Bedrijven en gemeente zijn op dit punt partners. De samenwerking met het bedrijfsleven bij het sociaal werkvoorzieningschap De Zuidhoek is hiervan een goed voorbeeld en moet zo blijven. Ook bij de invoering van de Participatiewet staat de SGP daarom een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven voor. De Zuidhoek ontwikkelt zich verder om werkloze burgers toe te leiden naar een plaats op de arbeidsmarkt (mensontwikkelbedrijf). De instroom in de bijstand inperken (strenge, maar rechtvaardige poortwachter). Met bedrijven afspraken maken over het re-integreren op de werkvloer, werk, leer- en stageplaatsen. Bedrijven compenseren voor hun inspanningen. Daarnaast ontzorgt de gemeente door begeleiding en een uitstekende werkgeversdienstverlening. Bij inkopen en aanbestedingen social return opnemen als contractvoorwaarde. Dit betekent dat bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente stelt zich open voor meerdere aanbieders van re-integratietrajecten. Van uitkeringsgerechtigden naar vermogen een tegenprestatie vragen in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten zodra hier wettelijk meer over duidelijk is. Voldoende middelen beschikbaar stellen voor mensen die aangewezen zijn op sociale werkvoorzieningen dan wel beschut werken (na 1 januari 2015). Aandacht voor specifieke gevallen zoals alleenstaande ouders met jonge kinderen. Financiële ondersteuning Wie niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. De gemeente moet zich houden aan landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf iets doen. De SGP voert een pleidooi om alle wettelijke mogelijkheden te benutten, zeker daar waar het gaat om kinderen. Hierbij kan ook schuldhulpverlening noodzakelijk zijn. Blijven inzetten op extra gemeentelijk (bijstand)beleid voor kinderen van werkgevers. Ambtshalve kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen. Vergoeding voor maatschappelijke deelname van 150 euro per persoon. Ruimhartige verlening van bijzondere bijstand. Categoriale bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten. Goede en betaalbare aanvullende ziektekostenverzekering. Samenwerkingsrelaties met andere instellingen op het vlak van armoedebestrijding beter benutten. De SGP wil zich inspannen om het niet-gebruik van lokale tegemoetkomingen terug te dringen. Enerzijds omdat alle inwoners er recht op hebben. Anderzijds omdat inkomensproblematiek vaak het eerste signaal is dat naar buiten komt en in die zin kan(!) duiden op meer onderliggende problematiek waarvoor andere gemeentelijke ondersteuningsvormen oplossingen kunnen bewerkstelligen. Wervende teksten plaatsen in huis-aan-huisbladen. Gericht folderen in bepaalde wijken. 19

Bouwen aan Vertrouwen

Bouwen aan Vertrouwen Bouwen aan Vertrouwen SGP-verkiezingsprogramma gemeente Voorst 2014 2018 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 7 Bestuur in interactie met de burger 7 Bestuur mét de samenleving 7 Duidelijkheid

Nadere informatie

Solide, Getrouw en Principieel

Solide, Getrouw en Principieel Solide, Getrouw en Principieel SGP-verkiezingsprogramma gemeente Kampen 2014 2018 Inhoudsopgave Inleiding 5 Burger en bestuur 7 Bestuur in interactie met de burger 7 Bestuur mét de samenleving 7 Duidelijkheid

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Inleiding 3. Hoofdstuk 4. Lokale economie, werk en inkomen 13 Zondagsrust 13 Werk! 13 Geen werk? 14 Financiële ondersteuning 14 Schuldhulpverlening 15

Inleiding 3. Hoofdstuk 4. Lokale economie, werk en inkomen 13 Zondagsrust 13 Werk! 13 Geen werk? 14 Financiële ondersteuning 14 Schuldhulpverlening 15 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 4 Bestuur in interactie met de burger 4 Bestuur mét de samenleving 4 Duidelijkheid 4 Verbinding 5 Zichtbaarheid 5 Samenwerken/samengaan 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Christelijk, solide & betrokken

Christelijk, solide & betrokken Christelijk, solide & betrokken SGP-verkiezingsprogramma gemeente Rijssen-Holten 2014 2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Identiteit 5 APV 5 Zondagsrust 5 Subsidiebeleid 5 Begraafplaatsen 6 Milieu en leefomgeving

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma SGP Rhenen 2014-2018 1

Verkiezingsprogramma SGP Rhenen 2014-2018 1 Verkiezingsprogramma SGP Rhenen 2014-2018 1 Waarom de SGP? De SGP in Rhenen staat voor beleid dat gegrond is op drie kernbegrippen: Bijbels, betrokken en betrouwbaar. In het verkiezingsprogramma 2014-2018

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Gemeente Neerijnen Vertrekpunt In dit coalitieprogramma zijn de beleidsvoornemens van SGP, VVD, CDA en PvdA opgenomen voor de periode van 2014-2018. Het coalitieprogramma is een programma

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Staatkundig Gereformeerde Partij Middelburg

Verkiezingsprogramma Staatkundig Gereformeerde Partij Middelburg Verkiezingsprogramma Staatkundig Gereformeerde Partij Middelburg 2014-2018 Samen - Zorgen - Vertrouwen Samen 4 Zorgen 4 Vertrouwen 5 Elke stem telt 5 Samenvatting 6 1. Bestuur 7 Gemeenteraad 7 College

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Verkiezingspamflet

Verkiezingspamflet Verkiezingspamflet 2014-2018 Dienend Betrokken Haarlemmermeer Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer baseert haar standpunten op de Bijbel. De Bijbel is een bron van

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Raadsprogramma concept in 48 punten

Raadsprogramma concept in 48 punten Raadsprogramma concept in 48 punten Fracties formuleren gezamenlijke visie Op 2, 8 en 9 april zijn afgevaardigden van de verschillende fracties met elkaar aan tafel gegaan en hebben zij 86 punten besproken.

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

de SGP... Juist nu! SGP-verkiezingsprogramma gemeente Neerijnen 2014-2018

de SGP... Juist nu! SGP-verkiezingsprogramma gemeente Neerijnen 2014-2018 de SGP... Juist nu! SGP-verkiezingsprogramma gemeente Neerijnen 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding 4 Burger en bestuur 5 Het gemeentebestuur: de gemeenteraad 5 Het gemeentebestuur: de organisatie 5 Het

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

DE SGP STAAT ER VOOR! Verkiezingsprogramma 2010-2014. Oud-Beijerland. gemeenteraadsverkiezingen 2010. www.sgpoudbeijerland.nl

DE SGP STAAT ER VOOR! Verkiezingsprogramma 2010-2014. Oud-Beijerland. gemeenteraadsverkiezingen 2010. www.sgpoudbeijerland.nl DE SGP STAAT ER VOOR! Verkiezingsprogramma 2010-2014 Oud-Beijerland gemeenteraadsverkiezingen 2010 www.sgpoudbeijerland.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 1. Besturen en dienstverlening

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Voorzitter: Mattheus 5:1 12.

Voorzitter: Mattheus 5:1 12. Voorzitter: Rond Hervormingsdag is het goed naar onze inspiratiebronnen te kijken. Hoeveel welvaart, techniek en wetenschap we ook hebben de woorden van Jezus in de Bergrede 1, heb je vijanden lief, zegen

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

CDA Weststellingwerf. Visie en programma

CDA Weststellingwerf. Visie en programma CDA Weststellingwerf Visie en programma 2014 2018 HELDER GROEN Vertrouwen Verbinden Verantwoordelijkheid Visie Het CDA draagt het christelijk democratisch gedachtegoed uit. De samenleving staat hierbij

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG Zorgen voor een evenwichtig beleid en een optimale verdeling van de beschikbare middelen over alle dorpskernen. OPEN, EENVOUDIG, EERLIJK EN DUIDELIJK Wij

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

1 oktober 2013 RV/13/00356

1 oktober 2013 RV/13/00356 Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt 1 oktober 2013 RV/13/00356 Datum vergadering Voorbereidende Voorstelnummer gemeenteraad 17 september 2013 RV/13/00356 Agendapunt Voorstel ingebracht

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie