Inhoudsopgave. Inleiding 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en criminaliteit 7 Bedrijvigheid en veiligheid 7 Brandweerzorg en hulpverlening 8 Crisisbeheersing 8 Evenementen 8 Vuurwerk 9 Hoofdstuk 3. Zorg en welzijn 10 Wet maatschappelijke ondersteuning 10 Vrijwilligerswerk 11 Jeugd 11 Decentralisatie Jeugdzorg 11 Zorg voor ouderen 12 Volksgezondheid 12 Verslaving 13 Hoofdstuk 4. Lokale economie, werk en inkomen 14 Zondagsrust 14 Werk! 14 Geen werk? 14 Financiële ondersteuning 15 Schuldhulpverlening 15 Hoofdstuk 5. Educatie 17 Onderwijsbeleid 17 Huisvesting 17 Onderwijsachterstand 17 Brede School 18 Bibliotheek 18 Hoofdstuk 6. Cultuur, recreatie en sport 19 Cultuur 19 Cultuurhistorie 19 Recreatie 19 Recreatieve sport 20 2

3 Hoofdstuk 7. Leefomgeving 21 Groen 21 Water 21 Milieubeleid 22 Afvalstoffenbeleid 22 Verkeer 22 Speelplaatsenplan 23 Hoofdstuk 8. Ruimtelijke ordening en wonen 24 Structuurvisie 24 Bestemmingsplan 24 Welstandsnota 25 Woningbouw en leefmilieu 25 Hoofdstuk 9. Financiën en risico s 27 Het huis op orde 27 Risicomanagement 27 Transparantie 27 Financieel beleid 27 Treasury 28 Subsidiebeleid 28 3

4 Inleiding Beste inwoner van Ridderkerk, Een vaste koers. Dat is wat de SGP al ruim negentig jaar als vertrouwde partij in de Ridderkerkse gemeenteraad voorstaat. Een vaste koers met duidelijke opvattingen. Een baken van rust en betrouwbaarheid in een periode van nogal wat politieke onrust. Onrust tast het vertrouwen aan in de politiek en daarmee in de overheid. De SGP vindt het belangrijk te blijven bouwen aan vertrouwen. In de bijna afgelopen raadsperiode maakte de SGP deel uit van het college van burgemeester en wethouders. De partij heeft een constructieve bijdrage willen en kunnen leveren aan het openbaar bestuur, zowel in de raad als in het college. Wij zien onze politieke taak in de samenleving als een grote verantwoordelijkheid. De SGP wil zich in de uitoefening daarvan laten leiden door Bijbelse waarden en normen, omdat wij vinden dat deze goed zijn voor iedereen. Een stevig en goed fundament waarop een vaste koers kan worden uitgezet. Een koers die rekening houdt met de omstandigheden van de tijd van nu, maar die zich niet overgeeft aan de (politieke) waan van de dag. Veel is naar wens gegaan. Zo zijn in een raadsperiode, die vanaf het begin tot aan het einde werd beheerst door een economische crisis, de gemeentefinanciën stap voor stap afgestemd op lagere baten nu de rijksbijdragen kleiner worden. En dat zonder noemenswaardige maatschappelijke effecten of aantasting van de woonlasten. Nieuw- Reijerwaard is inmiddels bestemd tot bedrijventerrein voor de AGF-sector. Volgens ons verkiezingsprogramma mocht het zich binnen randvoorwaarden ontwikkelen tot een bedrijventerrein voor de AGF-sector, al had de bestemming glastuinbouw onze voorkeur. De SGP wenste geen aanleg van een Tramplusverbinding met Rotterdam. De plannen voor deze Tramplus zijn in de periode 'op de plank' gelegd. In dit nieuwe programma is te lezen dat de SGP zich ervoor inzet om die plannen rustig op die plank te laten liggen. Niet alles is gegaan zoals de SGP graag had gewild. Verantwoordelijkheid nemen betekent immers per definitie dat er de bereidheid moet zijn om compromissen te sluiten. Daarnaast heeft de gemeente te maken met wet- en regelgeving en aanwijzingen van hogere overheden. Dat is soms jammer, maar onvermijdelijk. De SGP wil echter niet zijn als de bekende stuurlui aan de wal. In de afgelopen jaren is er een vaste koers gevolgd vanuit een heldere en samenhangende visie. Daar gaan we de komende vier jaren graag mee door. Dat kan alleen met hulp van u. Stem daarom op 19 maart op de SGP. Deze versie is te downloaden via 4

5 1 Burger en bestuur Het overheidsbestuur richt zich op de samenleving en staat ten dienste van de burger. De SGP streeft naar een gemeentebestuur dat functioneert dicht bij de burger. Dat vraagt van bestuurders een luisterhouding en actieve betrokkenheid op het geheel van de samenleving. Volgens de SGP moeten de volgende vier thema s daarbij leidend zijn. Bestuur in contact met de burger Het gemeentebestuur hoedt zich voor isolement. Het zoekt gericht het contact met de samenleving en moedigt aan tot participatie. Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar gevoelens en argumenten. Dat kan goed tijdens wijkoverleggen, hoorzittingen, informatiebijeenkomsten en raadsbezoeken. De eerste verantwoordelijkheid voor het algemeen belang ligt bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur heeft eigen opvattingen, die geworteld zijn in politieke overtuigingen. In dit spanningsveld motiveert het gemeentebestuur tegenover de samenleving de keuzes die het maakt. Het spreekuur van de wethouders wordt gecontinueerd. Het gemeentebestuur heeft oog voor de verscheidenheid in de samenleving. Bestuur mét de samenleving Het gemeentebestuur staat niet alleen in de uitoefening van de publieke taak. Wat de burger zelf kan aanpakken, moet de overheid niet overnemen. Het gemeentebestuur rekent met en speelt in op het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Het gemeentebestuur betrekt mensen en groepen uit de samenleving bij de uitoefening van zijn zorgtaken (veiligheid, leefbaarheid, ontwikkeling). Het gemeentebestuur stimuleert en faciliteert het maatschappelijk en privaat initiatief. Duidelijk Het gemeentebestuur maakt duidelijk wat zijn rol is en hoe de bevoegdheden liggen. Hierover moeten bij de burger geen verkeerde verwachtingen worden gewekt. Helderheid in bewoordingen. Reële verwachtingen. Adequate voorlichting op het juiste moment. Aandacht voor goede digitale dienstverlening, rekening houdend met burgers die daar geen gebruik van kunnen maken. Snelle en adequate respons op vragen. 5

6 Samenwerken De gemeente krijgt te maken met meer en complexere regelgeving. Daarnaast is er van rijkswege een drang tot schaalvergroting, juist ook met het oog op de nieuwe taken die adequaat uitgevoerd moeten worden. De schaal waarop de taken zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd, kan daarom ter discussie komen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met karakteristieke kenmerken van Ridderkerk. 'Lokaal wat kan, regionaal wat moet', blijft ons uitgangspunt. Ook blijft ons uitgangspunt dat zo min mogelijk bevoegdheden mogen worden overgedragen aan samenwerkingsverbanden en dat onze gemeente binnen deze samenwerkingsverbanden een zo stevig mogelijke positie moet innemen door bijvoorbeeld vetorechten. Allerlei bestuurlijke samenwerkingsverbanden van lokale (en andere) overheden als 'verlengd lokaal bestuur' mogen niet worden vervangen door 'nieuwe zelfstandige bestuurlijke verbanden' tussen gemeenten en provincies met eigen bevoegdheden. Samenwerking mag niet ten koste gaan van het relatief dorpse karakter van Ridderkerk. Samenwerking met andere gemeenten is een probaat middel om efficiënter en goedkoper te werken, dat geldt in het bijzonder de ambtelijke organisaties. Bij samenwerken dient er een goede verantwoording te worden afgelegd aan de raad. De samengevoegde ambtelijke organisatie van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk mag geen opmaat zijn naar een gemeentelijke herindeling. Deze samenwerking moet naast meer kwaliteit in de dienstverlening voor onze inwoners financieel voordeel opleveren voor het lokale huishoudboekje. Bij samenwerking verliezen we de Drechtsteden niet uit het oog. Samenwerking in de Metropoolregio (samenvoeging Stadsregio's Rotterdam en Haaglanden) moet beperkt blijven tot deelname aan de Vervoersautoriteit (verdeling overheidsgelden voor openbaar vervoer) en regionale thema's die overduidelijk gemeenteoverstijgend en voor Ridderkerk van belang zijn. 6

7 2 Veiligheid Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente heeft daarbij een belangrijke taak, zowel om onveilige situaties te voorkomen als om handhavend op te treden tegen burgers en bedrijven die de veiligheid in gevaar brengen. De SGP wil de komende jaren sterker inzetten op preventie, zonder trouwens de handhavende rol van de overheid te veronachtzamen. De eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen blijft intussen staan. Veiligheidsbeleid vraagt om een samenhangend pakket aan maatregelen, variërend van het vandalismebestendig inrichten van de openbare ruimte tot het maken van afspraken over de inzet van politie en brandweer. Ridderkerk legt de lokale prioriteiten op het vlak van de openbare orde en veiligheid vast in een integraal veiligheidsplan. Dit wordt eens in de vier jaar vernieuwd en jaarlijks geëvalueerd met de gemeenteraad. Overlast, vernieling en criminaliteit De SGP blijft zich sterk maken voor voldoende blauw op straat om krachtig te kunnen optreden tegen zinloos geweld, overlast, vandalisme en criminaliteit. Wie overlast geeft, is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn of haar wangedrag. Ouders moeten aangesproken worden op het gedrag van hun kind. Op hen rust de taak van een goede morele vorming van hun kind. Inwoners kunnen vaak ook zelf een bijdrage leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de eigen leefomgeving. Wijkagenten en toezichthouders zijn duidelijk zichtbaar op straat aanwezig. Bevorderen van de inzet van politievrijwilligers. Inzet gemeentelijke toezichthouders intensiveren. Hoge prioriteit geven aan de opsporing en vervolging van daders van woninginbraken en overvallen. De politie neemt actief deel aan het lokale zorgnetwerk om bij te dragen aan preventief handelen. Actieve deelname van burgers stimuleren via Burgernet of SMS-Alert. Cameratoezicht in onveilige gebieden optimaal toepassen. Schade als gevolg van vandalisme verhalen op de dader. Bijdragen aan de bewustwording van burgers door het bijhouden van een vandalismemonitor. In samenwerking met de woningcorporaties bevorderen dat nieuwe en te renoveren woningen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen worden voorzien. Succesvolle buurtpreventieprojecten uitbreiden naar alle wijken. Bij buurtbemiddeling zo veel mogelijk gebruik maken van vrijwilligers. Bedrijvigheid en veiligheid Ook bedrijven hebben te maken met overlast en vernielingen. Samen met de gemeente worden afspraken gemaakt over het tegengaan van deze problematiek. Bedrijvigheid is van groot belang voor de lokale economie. De gemeente moet zich echter wel bewust zijn van de risico s die bepaalde bedrijven met zich meebrengen, zoals tankstations en chemische opslag. 7

8 Samenwerken met een ondernemersvereniging of collectief van bedrijven om inbraken terug te dringen. Afspraken maken met het bedrijfsleven over de beveiliging van bedrijventerreinen in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zorgen dat de vergunningverlening en handhaving op orde is, in het bijzonder ten aanzien van risico s van bedrijven voor de omgeving. De afspraken daarover met brandweer en milieudienst regelmatig evalueren. Brandweerzorg en hulpverlening De hulpdiensten, brandweer en ambulancezorg, zijn voldoende toegerust om hun taken goed te kunnen vervullen. De brandweer investeert, naast de reguliere brandbestrijding, ook in preventieve taken. Regionalisering van de brandweer mag niet de ondermijning van de vrijwillige brandweer betekenen. Opzet van een jeugdbrandweerkorps stimuleren, onder andere als kweekvijver voor de professionele en vrijwillige brandweer. De brandweer blijft zich toeleggen op preventie, onder andere door uitreiking van brandmelders en voorlichting aan specifieke groepen (zoals ouderen en mindervaliden) en op scholen. De AED-punten uitbreiden, in samenwerking met EHBO-verenigingen. Ambulancevervoer is gebiedsdekkend, de aanrijtijden liggen binnen de landelijke norm en ook voor de nachtelijke uren moeten mensen kunnen rekenen op effectieve inzet van de ambulance. Harde aanpak van personen die de inzet van de brandweer en andere hulpverleners blokkeren. Crisisbeheersing Ridderkerkers moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op een eventuele crisis en dat zij in staat is daadkrachtig op te treden om de negatieve gevolgen ervan te beperken. Samenwerking met omliggende gemeenten in het kader van de veiligheidsregio is daarbij een eerste vereiste. Het regionaal crisisplan jaarlijks evalueren en actualiseren. Voldoende middelen reserveren voor het opleiden, trainen en oefenen van bestuurders en medewerkers in de crisisorganisatie. Voldoende aandacht voor specifieke situaties, zoals bedrijven met een verhoogd risico, rijkswegen (A15/A16), spoorveiligheid (Kijfhoek) en rivierveiligheid (ook voor passagiers op de aanlegsteiger voor de waterbus). Streven naar dekkend radarnetwerk voor vervoer op water, in het bijzonder bij het Drierivierenpunt. Evenementen Evenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid van de gemeente. De SGP staat open voor gezellige activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. Het initiatief ligt bij particulieren. De gemeente is uitsluitend verantwoordelijk voor vergunningverlening. Er zijn duidelijke spelregels nodig, onder andere om overlast voor omwonenden te voorkomen. In 8

9 verband daarmee wil de SGP op een sobere wijze uitvoering geven aan het evenementenbeleid. Bij evenementen op zondag wordt gekozen voor een oplossing die het meeste recht doet aan de zondagsrust. : Kleinschalige evenementen voor alle leeftijden op wijkniveau, die de sociale samenhang (het samen leven en/of de onderlinge ontmoeting) bevorderen, worden aangemoedigd. Bij buitenevenementen moet de geluidsoverlast binnen de perken blijven. Geen vergunning voor evenementen met een verhoogd risico op drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik en activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden. Vuurwerk De SGP kiest ervoor het gebruik van vuurwerk, binnen de landelijke wettelijke kaders, zoveel mogelijk te ontmoedigen en overlast door vuurwerk hard aan te pakken. Meer vuurwerkvrije zones rond verzorgingstehuizen, winkelcentra en kerken. Streng toezicht om het afsteken van illegaal vuurwerk te voorkomen alsook het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. Waar mogelijk geen opslag van vuurwerk in woonwijken en rondom zorginstellingen, scholen en andere kwetsbare centra. 9

10 3 Zorg en welzijn De SGP wil graag omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Vanuit Bijbelse naastenliefde willen wij hen zorg en ondersteuning of zelfs bescherming bieden en helpen om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. De basis vormt de ondersteuning vanuit familie, kerk en maatschappelijke verbanden. Waar deze tekortschiet, wil de SGP zorgen voor adequate aanvulling. Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt vanaf 2015 veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers, als het gaat om de zorg voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving, waarbij de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis levert. De gemeente geeft in een Wmo-beleidsplan elke vier jaar aan hoe ze deze taak gestalte wil geven. De SGP pleit voor een ruimhartig beleid, dat voorwaarden schept voor de burger om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn ten opzichte van mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte. De SGP wil daarnaast een optimale keuzevrijheid, zodat de burger hulp kan kiezen die bij hem past. Stimulerende maatregelen om de onderlinge betrokkenheid binnen familie, kerk en maatschappelijke verbanden te (helpen) verbeteren. Ook niet-kwetsbaren moeten opgeroepen worden tot actief burgerschap, om zich in te zetten voor hun medeburgers. Kerken kunnen hierin een stimulerende en ondersteunende rol vervullen. Goede ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers. Voldoende en adequate psychosociale hulp via het maatschappelijk werk. Optimale keuzevrijheid garanderen, zodat burgers de hulp kunnen kiezen die zij willen. Ook lokale (identiteitsgebonden) organisaties behoren tot de zorgaanbieders en kunnen meedoen bij de aanbesteding. Voor dezelfde zorg worden met meerdere partners contracten afgesloten, zodat burgers de zorg kunnen krijgen die zij zoeken. Maximale ruimte bieden aan het persoonsgebonden budget of een vergelijkbare systematiek (zoals een persoonsvolgend budget). Ouderen en gehandicapten indien mogelijk zelfstandig thuis laten wonen; daarbij dient wel gewaakt te worden voor sociaal isolement en eenzaamheid. Goede spreiding van algemene voorzieningen en welzijnsdiensten, zodat deze ook voor de minder mobiele Ridderkerker bereikbaar en toegankelijk zijn. Zoveel mogelijk en kwalitatief goede collectieve en individuele voorzieningen in stand houden. Zorgen voor de aanwezigheid van een maatschappelijk werkende bij de voedselbank, die samen met de gebruikers kijkt hoe het probleem is ontstaan en helpt om daar weer bovenop te komen. Goede informatie, advies en ondersteuning geven via een (digitaal) zorgloket. Bijvoorbeeld door opvoedcursussen aan te bieden aan ouders, zodat zij beter in staat zijn hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding waar te maken. Ervaringsdeskundigheid uit de samenleving benutten vanuit de Wmo-adviesraad en klanttevredenheidsonderzoeken. Zorg dragen voor een sluitende zorgketen om dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen, overmatig alcohol- en drugsgebruik terug te dringen en overlast door verslaving, huiselijk geweld en dergelijke te verminderen. 10

11 Vrijwilligerswerk De SGP koestert vrijwilligerswerk. Vrijwilligers verdienen de waardering van de samenleving. De autonomie van verenigingen dient gewaarborgd te blijven, ook al krijgen zij gemeentelijke subsidie. Identiteitsgebonden en interkerkelijke hulpverleningsorganisaties dienen ook een plaats te krijgen in het lokale zorgnetwerk. Vrijwilligers zijn van onbetaalbare waarde voor de samenleving, daarom is een gemeentelijk schouderklopje (bijvoorbeeld een bijeenkomst één keer per jaar) gewenst. Jeugd Het uitgangspunt bij het jeugdbeleid is gelijk aan dat bij de Wmo, namelijk veel verantwoordelijkheid bij de burgers. De zorg geldt (kwetsbare) jongeren en gezinnen, waarbij de gemeente een goed vangnet realiseert. In het gezin moet de basis worden gelegd voor een goed functioneren in de maatschappij. De SGP heeft als ideaal dat jongeren gezond en veilig opgroeien tot burgers die vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Daarom wil de SGP investeren in de jeugd en werken aan goede voorzieningen en netwerken. Kinderen moeten ook vooral kind kunnen zijn en daarvoor kansen krijgen. Ouders zijn de eerstverantwoordelijken in het opgroeien en opvoeden. Daarom is de SGP terughoudend ten aanzien van kinderopvang en buitenschoolse opvang. De SGP gaat uit van de zelfredzaamheid van jongeren, ouders en de gemeenschap. Waar ondersteuning nodig is, behoort deze zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de jeugdigen en gezinnen plaats te vinden, hoewel dat niet altijd haalbaar of wenselijk is. De sociaal-emotionele ontwikkeling aandacht geven in samenspraak met de scholen. Opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg signaleren, bijvoorbeeld via het zorgadviesteam en hulp bieden via onder andere schoolmaatschappelijk werk, en zo nodig een gezinscoach. Bevorderen dat jongeren pas het onderwijs verlaten als ze een diploma hebben (startkwalificatie); hierbij vervullen de leerplicht en het jongerenloket (voor voortijdige schoolverlaters) een belangrijke rol. Verantwoorde recreatieve en sportieve voorzieningen, speelterreinen en trapveldjes voor jongeren en goed onderhoud hiervan. Jongerenwerk wijk- en doelgericht aanpakken. Een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin in stand houden met een goede samenwerking en afstemming tussen de diverse partijen, waarbij gebruikgemaakt wordt van het elektronisch kinddossier en de verwijsindex. Decentralisatie Jeugdzorg Vanaf 1 januari 2015 gaan de verantwoordelijkheden op het terrein van Jeugdzorg over naar gemeenten; de zogenaamde decentralisatie Jeugdzorg. Doel hiervan is: meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Deze doelstelling sluit aan bij het uitgangspunt van de SGP. Voor de SGP zijn bij deze decentralisatie drie keuzes van cruciaal belang. Ten eerste biedt de gemeente zorgvragers in de Jeugdzorg keuzevrijheid, waardoor rekening gehouden wordt met de levensovertuiging van ouders en jongeren. Ten tweede betekent decentralisatie dat zorgvoorzieningen daadwerkelijk dichter bij de burger worden georganiseerd. Oplossingen worden zo veel mogelijk gezocht in het eigen netwerk en zo weinig mogelijk bij specifieke instellingen. Ten derde gaat de gemeente zorgvuldig om met de financiële risico s van deze 11

12 decentralisatie. De kwaliteit van zorg mag niet onder druk komen te staan door het behalen van een zo groot mogelijke korting. Ook wordt geld dat voor jeugdzorg bedoeld is, ingezet op jeugdzorg. De gemeente respecteert de achtergrond van de cliënt waar het gaat om de levensovertuiging van ouders en jongeren. Zorg die aansluit bij de overtuiging van het gezin is effectiever en daardoor goedkoper. De gemeente contracteert zoveel als mogelijk zorgaanbieders die de taal spreken van de zorgvrager. De gemeente zet in op een daadwerkelijke transformatie: zo veel mogelijk ondersteunen in de natuurlijke omgeving van een jongere, eventueel in een pleeggezin, en zo weinig mogelijk in instellingen waarin jongeren langdurig verblijven. Het Centrum voor Jeugd en Gezin of het (digitale) zorgloket krijgt een spilfunctie in de decentralisatie Jeugdzorg. De gemeente zorgt ervoor dat zij contacten heeft in de breedte van de gemeente (met kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen). Gezinnen ondersteunen in de vorm van één gezin, één plan, één gezinscoach. Zorg voor ouderen Ouderen en kwetsbaren moeten zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De SGP vindt dat de gemeente een belangrijke regierol heeft om een goed en samenhangend pakket aan voorzieningen te realiseren en in stand te houden. Bij de uitvoering van het welzijnsbeleid voor ouderen moeten de ouderen zelf zo veel mogelijk betrokken worden. Meer integrale thuiszorg verlenen, zoals vroeger de wijkverpleegkundige deed. Naast verpleegkundige zorg kan deze ook andere behoeften en bedreigingen signaleren en hierop actie ondernemen. Werken aan een sluitend zorgpakket en -netwerk, zoals thuiszorg, maaltijdvoorziening, alarmering, voorlichting (voeding, beweging, veiligheid) en terminale thuiszorg. Een goede spreiding van voldoende seniorenwoningen met bereikbare en (ook voor gehandicapten) toegankelijke voorzieningen in de directe omgeving ( woonservicezone ). Voorzieningen spreiden om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen. Goede ondersteuning voor mantelzorgers bieden. Wijkgerichte buurtzorg stimuleren. Kerkelijke verantwoordelijkheid stimuleren, bijvoorbeeld via Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Volksgezondheid Welvaart brengt risico s met zich mee voor de volksgezondheid. Menig burger leeft niet (geheel) gezond. Te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en overmatig alcoholgebruik vormen bedreigingen voor de gezondheid. Daarnaast vragen zaken als depressiviteit, eenzaamheid en diabetes de aandacht, aangezien die het welbevinden beïnvloeden. De SGP vindt gezond leven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger zelf, maar wil wel actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen. Het vormgeven van het lokale gezondheidsbeleid en een samenhangend pakket van maatregelen komt tot stand in overleg met diverse (lokale) deskundigen, waarbij ook de deskundigheid van de GGD wordt benut. 12

13 Toezicht houden op de effecten van gezondheidsbeleid en zo nodig beleidsmatig bijsturen. Toegankelijke hulpverlening, onafhankelijk van het inkomen. Voldoende aanbod en goede bereikbaarheid van eerstelijnsvoorzieningen zoveel mogelijk stimuleren, waaronder de continuïteit van de huisartsenzorg. Verslaving De SGP vraagt speciale aandacht voor het verslavingsbeleid. Er bestaan veel vormen van verslaving. Met name verslaving aan alcohol, drugs, roken en gokken vragen gerichte behandeling. Verslaving vormt een bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de persoon in kwestie en leidt soms ook tot openbare overlast. Daarom wil de SGP een actief verslavingsbeleid, dat begint met erkenning van de problematiek en vraagt om gerichte maatregelen. Een integraal verslavingsbeleid vaststellen in samenspraak met de partners in de zorgstructuur en de burgers. In bestaande zorgstructuren verankeren dat verschillende maatschappelijke partijen, kerken (diaconieën) en deskundige organisaties (zoals GGD, politie en verslavingszorg) de zorg voor verslaafden coördineren. Nu beneden de achttien jaar geen alcohol meer verkocht mag worden en het toezicht daarop door de gemeenten plaatsvindt, moet daarop adequaat gehandhaafd worden. Afspraken maken met de horeca over alcoholmatiging en (glijdende) sluitingstijden en ook daadwerkelijk handhaven. Nulbeleid ten aanzien van coffeeshops voortzetten. Kansspelen zoveel mogelijk terugdringen. Wettelijke beperkingen betreffende het roken goed naleven. 13

14 4 Lokale economie, werk en inkomen Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten en voor het persoonlijk welbevinden. Wie werkt, vereenzaamt doorgaans niet. Maar wie dat niet kan, verdient ondersteuning. Zondagsrust Conform de Bijbel als Gods Woord en de christelijke traditie, is de zondag als de dag van de Heere een dag waarop de mens mág rusten. Daarom is de SGP principieel tegen commercieel gerichte bedrijvigheid op zondag en de zondagsopenstelling van winkels. Daar komt bij dat vooral de grotere winkelketens op zondag opengaan, wat veelal ten koste gaat van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. De rustdag is ook vanuit sociale motieven en uit het oogpunt van welzijn en gezondheid van belang. Geen 24 uurseconomie. Zondag is rustdag. Geen koopzondagen. Werk! De SGP wil economische activiteiten stimuleren, maar trekt daarbij ook grenzen. Werk is geen doel in zichzelf, maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij en het verwerven van inkomen. Werk is geen vanzelfsprekendheid meer gezien de huidige economische crisis. Het vraagt om een betrokken samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven. Behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Bedrijfsterreinen zo nodig herontwikkelen. Cornelisland zo snel mogelijk uitgeven. Bevorderen van mkb inzet voor voldoende (winkel)voorzieningen in de wijken, vooral bij woon-zorgzones. Geen voorstander van uitbreiding betaald parkeren. Functiemenging van wonen en werken in de wijk op beperkte schaal, zoals in het geval van zzp ers. De gemeente streeft een goede relatie met ondernemers na door een eenduidig, eenvoudig loket en door frequent overleg met ondernemers. Beperken van gemeentelijke administratieve lasten voor ondernemers. Aandacht voor de maatschappelijke taken van bedrijven in het kader van sociale werkvoorziening, maatschappelijk ondernemen en onderwijs. Stimuleren van werk voor jongeren om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan en te voorkomen dat jongeren wegtrekken uit de gemeente omdat er geen werk is. Geen werk? Mensen met geringe kansen op de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen om aan werk te komen. Daarbij 14

15 werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en in de regio en met de sociale werkplaatsen. De SGP houdt oog voor mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen. De instroom in de bijstand beperken (strenge poortwachter). Met bedrijven afspraken maken over het re-integreren op de werkvloer, werk, leer- en stageplaatsen. Bedrijven compenseren voor inspanningen op dit gebied. Social return opnemen als contractvoorwaarde bij inkopen en aanbestedingen. De gemeente stelt zich open voor meerdere aanbieders van re-integratietrajecten. Strikt toezien op niet naleving van arbeids- en re-integratieverplichtingen en adequate sancties opleggen. Uitkeringsgerechtigden naar vermogen een tegenprestatie vragen in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten. Voldoende middelen beschikbaar stellen voor mensen die aangewezen zijn op sociale werkvoorzieningen. Ruimhartig individuele ontheffingen van de arbeidsplicht verlenen wie door omstandigheden niet in staat is aan het arbeidsproces deel te nemen, zoals alleenstaande ouders met jonge kinderen. Speciale aandacht voor jeugdwerkloosheid. Financiële ondersteuning Wie niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. De gemeente moet zich houden aan landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf iets doen. De SGP voert een pleidooi om alle wettelijke mogelijkheden te benutten. Inkomensondersteunende maatregelen zijn er voor burgers die een inkomen hebben tot 110 procent van het sociaal minimum. Ambtshalve kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen. Ruimhartige verlening van bijzondere bijstand. Categoriale bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten. Goede en betaalbare aanvullende ziektekostenverzekering. Speciale aandacht voor kinderen. Beter benutten van samenwerkingsrelaties met andere instellingen op het vlak van armoedebestrijding, zoals diaconieën en voedselbanken. Fraude met uitkering actief bestrijden door inzet sociaal rechercheur. De SGP wil zich inspannen om het gebruik van lokale tegemoetkomingen te bevorderen. Goede voorlichting. Niet afwachten maar mensen actief benaderen. Beschikbare netwerken gebruiken, zoals voedselbank en kerken. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. De SGP vindt dat voorkomen beter is dan genezen. Met hulpverleners afspraken maken over het vroegsignaleren. Gerichte budgetvoorlichting. 15

16 Begeleiding van burgers die onvoldoende financieel bewustzijn tonen. Verschil maken tussen schulden en schulden: wie zelf verantwoordelijk is voor zijn schuld moet anders aangepakt worden dan wie slachtoffer is. Bij dreigende uithuiszetting van gezinnen met kinderen met voorrang een schuldhulpverleningstraject starten. De SGP laat er geen misverstand over bestaan: wie misbruik maakt van de regelingen moet passend gestraft worden en dient terug te betalen. 16

17 5 Educatie Het belang van onderwijs van goede kwaliteit kan moeilijk worden overschat. De rol van de gemeenten het creëren van optimale raadvoorwaarden hiertoe is beperkt, maar niet onbelangrijk. Immers, zaken als huisvesting, lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvervoer vallen onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. De vrijheid van onderwijs is leidend voor het gemeentelijk onderwijsbeleid. Onderwijsbeleid Het lokale onderwijsbeleid is vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda. De ontwikkelingen rondom het passend onderwijs vormen een belangrijk agendapunt. De SGP is van mening dat een goede verstandhouding tussen de verschillende partners (schoolbesturen, directies en gemeente) van groot belang is. Schoolbesturen als serieuze partners zien om samen te komen tot een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid, dat afgestemd wordt op de ondersteuningsplannen passend onderwijs. Een integrale aanpak van ondersteuning en zorg realiseren, in en buiten de school. Geen actieve inmenging in de inhoud van het onderwijs. In overleg met het onderwijsveld maatregelen nemen ter voorkoming van vroegtijdige schooluitval. Het leerlingenvervoer adequaat regelen, zodat ouders in staat zijn hun kinderen passend onderwijs te laten volgen dat aansluit bij de gewenste identiteit. Muziekschool: tariefbeleid gericht op toegankelijkheid voor iedereen. Huisvesting De gemeente is verantwoordelijk voor adequate huisvesting van het onderwijs. Rekening houden met het levensbeschouwelijk karakter en de identiteit van de school bij gebruikmaking van het vorderingsrecht op leegstaande lokalen. Zorg dragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting, waarbij binnenklimaat, veiligheid en duurzaamheid prioriteit hebben. Veiligheid/verkeerszones om scholen. Onderwijsgebouwen zodanig inrichten dat tegemoetgekomen kan worden aan een toenemende diversiteit van leerlingen als gevolg van passend onderwijs. Onderwijsachterstand De gemeente heeft een sturende en coördinerende rol bij de bestrijding van onderwijsachterstanden en neemt de aanpak hiervan voortvarend ter hand. Kritisch zijn op de besteding van middelen voor Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) en bestrijding van ontwikkelingsachterstanden. Scherp afbakenen welke kinderen echt ondersteuning nodig hebben en welke niet. Onderscheid tussen achterstanden als gevolg 17

18 van gebrekkige blootstelling aan Nederlandse taal en echte spraakontwikkelingsstoornissen. Achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart brengen, bijvoorbeeld door een goede samenwerking tussen consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen. Brede School De Brede School kan een goed instrument zijn voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het bevorderen van sociale cohesie in de buurt. Een Brede School wordt vormgegeven vanuit scholen en/of instellingen. De mogelijkheid van een breed zorgnetwerk binnen een Brede School optimaal benutten (consultatiebureau, fysiotherapie, logopedie). Geen dwang uitoefenen op scholen of instanties om te participeren binnen een Brede School. Bibliotheek De SGP streeft in deze tijd van beeldcultuur de bevordering van de leescultuur onder jong en oud na. De openbare bibliotheek vervult hierbij een belangrijke functie. Zeker ook in het huidige tijdperk als informatiemakelaar. Bij samenstelling en uitbreiding van het assortiment is er aandacht voor verschillende doelgroepen, zoals laaggeletterden, en verschillende denominaties binnen de gemeente. De internetcomputers in de openbare bibliotheek zijn voorzien van een adequaat filter of zijn zo geplaatst dat misbruik bemoeilijkt wordt. 18

19 6 Cultuur, recreatie en sport De SGP ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht, zoals de Bijbel leert, de eer van God en het welzijn van de naaste. Deze visie geeft ook richting aan de invulling van cultuur, recreatie en sport. Het karakter van de lokale samenleving heeft een samenbindende functie. Mensen willen zichzelf kunnen zijn en de eigenheid ook delen met elkaar. De SGP wil een samenleving en geen naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin een belangrijke rol spelen, evenals het verantwoord samen recreëren en sporten. Cultuur De SGP hecht grote waarde aan de beleving van de cultuur. (Sociaal-)culturele activiteiten en structuren kunnen hieraan bijdragen. Culturele activiteiten komen bij voorkeur voort uit particulier initiatief, maar de gemeente vervult daarbij een stimulerende en ondersteunende rol. Kunstuitingen in de publieke ruimte mogen niet aanstootgevend zijn. Bevordering van actieve of passieve deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners. Scholieren in aanraking brengen met diverse cultuurvormen (zoals het Kunstmenu, dat basisschoolleerlingen in contact brengt met professionele kunst); hierbij wordt rekening gehouden met de identiteit van een school. Ruimte voor beeldende kunst in de openbare ruimte als uitingsvorm van identiteit en cultuur(beleving). Stimuleren van tentoonstellingen. Cultuurhistorie Naast cultuurbeleving is cultuurhistorie erg belangrijk. De geschiedenis hangt nauw samen met de lokale identiteit. De SGP maakt zich sterk voor het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden. De gemeente schept mogelijkheden, ordent en beschermt. Cultuurhistorische waarden (archeologie en monumenten) behouden en de gemeentelijke monumentenlijst met gebouwen, dorpsgezichten, oorlogsmonumenten en dijklinten regelmatig actualiseren. Het nog maar recent door middel van een monumentenverordening, archeologieverordening en gemeentelijke subsidieverordening voor monumenten vormgegeven erfgoedbeleid bewaken en dit in 2016 evalueren. Steun voor instellingen die de lokale geschiedenis bewaren, zoals de Oudheidkamer. Recreatie De hoge woningdichtheid en veeleisende arbeidsomstandigheden veroorzaken behoefte aan ontspanning. De SGP wil daarom bijdragen aan verantwoorde recreatie. De gemeentelijke taak bestaat vooral in het scheppen van goede randvoorwaarden. Zorgen voor een goed voorzieningenniveau van vrijwilligersverenigingen die een verantwoorde vrijetijdsbesteding bieden. 19

20 Recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente. Aandacht voor onderhoud bestaande parken en geen inperking van bestaande parken en groene accommodaties. Verbeteren en/of realiseren van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes. Zorgen voor evenwichtige spreiding van veilige speelvoorzieningen voor kinderen, en jongeren en omwonenden betrekken bij de ontwikkeling ervan. Recreatieve sport Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd, aan de volksgezondheid in het algemeen en aan sociale verbanden. Veel vrijwilligers zijn op dit terrein actief, en ook ouders tonen vaak grote betrokkenheid. De SGP onderkent de positieve aspecten van sport en wil deze ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden, waarbij speciale aandacht is voor ouderen en mensen met een beperking. Helaas heeft sport ook negatieve aspecten. De SGP is huiverig voor sportverdwazing en wil geen zondagssport. Door sportieve kennismakingsprogramma s leerlingen stimuleren tot meer bewegen. Bij de kennismakingsprogramma s aandacht besteden aan fair play : het stimuleren van sportief gedrag en het ontmoedigen van sportverdwazing. Sportaccommodaties moeten (brand)veilig, doelmatig en zo mogelijk multifunctioneel zijn. Het sportaanbod is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Streven naar een goede verhouding tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen. Ontmoedigen en beperken van alcoholgebruik in sportkantines. Voorzieningen voor ouderen realiseren, ten behoeve van de ontmoeting en beweging. Zondagssport niet bevorderen. 20

Bouwen aan Vertrouwen

Bouwen aan Vertrouwen Bouwen aan Vertrouwen SGP-verkiezingsprogramma gemeente Voorst 2014 2018 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 7 Bestuur in interactie met de burger 7 Bestuur mét de samenleving 7 Duidelijkheid

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Solide, Getrouw en Principieel

Solide, Getrouw en Principieel Solide, Getrouw en Principieel SGP-verkiezingsprogramma gemeente Kampen 2014 2018 Inhoudsopgave Inleiding 5 Burger en bestuur 7 Bestuur in interactie met de burger 7 Bestuur mét de samenleving 7 Duidelijkheid

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Christelijk, solide & betrokken

Christelijk, solide & betrokken Christelijk, solide & betrokken SGP-verkiezingsprogramma gemeente Rijssen-Holten 2014 2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Identiteit 5 APV 5 Zondagsrust 5 Subsidiebeleid 5 Begraafplaatsen 6 Milieu en leefomgeving

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Inleiding 3. Hoofdstuk 4. Lokale economie, werk en inkomen 13 Zondagsrust 13 Werk! 13 Geen werk? 14 Financiële ondersteuning 14 Schuldhulpverlening 15

Inleiding 3. Hoofdstuk 4. Lokale economie, werk en inkomen 13 Zondagsrust 13 Werk! 13 Geen werk? 14 Financiële ondersteuning 14 Schuldhulpverlening 15 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 4 Bestuur in interactie met de burger 4 Bestuur mét de samenleving 4 Duidelijkheid 4 Verbinding 5 Zichtbaarheid 5 Samenwerken/samengaan 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Staatkundig Gereformeerde Partij Middelburg

Verkiezingsprogramma Staatkundig Gereformeerde Partij Middelburg Verkiezingsprogramma Staatkundig Gereformeerde Partij Middelburg 2014-2018 Samen - Zorgen - Vertrouwen Samen 4 Zorgen 4 Vertrouwen 5 Elke stem telt 5 Samenvatting 6 1. Bestuur 7 Gemeenteraad 7 College

Nadere informatie

de SGP... Juist nu! SGP-verkiezingsprogramma gemeente Neerijnen 2014-2018

de SGP... Juist nu! SGP-verkiezingsprogramma gemeente Neerijnen 2014-2018 de SGP... Juist nu! SGP-verkiezingsprogramma gemeente Neerijnen 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding 4 Burger en bestuur 5 Het gemeentebestuur: de gemeenteraad 5 Het gemeentebestuur: de organisatie 5 Het

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Gemeente Neerijnen Vertrekpunt In dit coalitieprogramma zijn de beleidsvoornemens van SGP, VVD, CDA en PvdA opgenomen voor de periode van 2014-2018. Het coalitieprogramma is een programma

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

DE SGP STAAT ER VOOR! Verkiezingsprogramma 2010-2014. Oud-Beijerland. gemeenteraadsverkiezingen 2010. www.sgpoudbeijerland.nl

DE SGP STAAT ER VOOR! Verkiezingsprogramma 2010-2014. Oud-Beijerland. gemeenteraadsverkiezingen 2010. www.sgpoudbeijerland.nl DE SGP STAAT ER VOOR! Verkiezingsprogramma 2010-2014 Oud-Beijerland gemeenteraadsverkiezingen 2010 www.sgpoudbeijerland.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 1. Besturen en dienstverlening

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Voorzitter: Mattheus 5:1 12.

Voorzitter: Mattheus 5:1 12. Voorzitter: Rond Hervormingsdag is het goed naar onze inspiratiebronnen te kijken. Hoeveel welvaart, techniek en wetenschap we ook hebben de woorden van Jezus in de Bergrede 1, heb je vijanden lief, zegen

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

Vraag vooraf. Agenda. Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer. 1. Achtergrond en doelstelling

Vraag vooraf. Agenda. Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer. 1. Achtergrond en doelstelling Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer Vraag vooraf Wat is het belangrijkste dat met de uitvoering van de Wabo de afgelopen 2 jaar is bereikt voor onze gemeenschap? Reflectie eerste uitwerking Raadscommissie

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Raadsprogramma concept in 48 punten

Raadsprogramma concept in 48 punten Raadsprogramma concept in 48 punten Fracties formuleren gezamenlijke visie Op 2, 8 en 9 april zijn afgevaardigden van de verschillende fracties met elkaar aan tafel gegaan en hebben zij 86 punten besproken.

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie