Inhoudsopgave. Inleiding 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en criminaliteit 7 Bedrijvigheid en veiligheid 7 Brandweerzorg en hulpverlening 8 Crisisbeheersing 8 Evenementen 8 Vuurwerk 9 Hoofdstuk 3. Zorg en welzijn 10 Wet maatschappelijke ondersteuning 10 Vrijwilligerswerk 11 Jeugd 11 Decentralisatie Jeugdzorg 11 Zorg voor ouderen 12 Volksgezondheid 12 Verslaving 13 Hoofdstuk 4. Lokale economie, werk en inkomen 14 Zondagsrust 14 Werk! 14 Geen werk? 14 Financiële ondersteuning 15 Schuldhulpverlening 15 Hoofdstuk 5. Educatie 17 Onderwijsbeleid 17 Huisvesting 17 Onderwijsachterstand 17 Brede School 18 Bibliotheek 18 Hoofdstuk 6. Cultuur, recreatie en sport 19 Cultuur 19 Cultuurhistorie 19 Recreatie 19 Recreatieve sport 20 2

3 Hoofdstuk 7. Leefomgeving 21 Groen 21 Water 21 Milieubeleid 22 Afvalstoffenbeleid 22 Verkeer 22 Speelplaatsenplan 23 Hoofdstuk 8. Ruimtelijke ordening en wonen 24 Structuurvisie 24 Bestemmingsplan 24 Welstandsnota 25 Woningbouw en leefmilieu 25 Hoofdstuk 9. Financiën en risico s 27 Het huis op orde 27 Risicomanagement 27 Transparantie 27 Financieel beleid 27 Treasury 28 Subsidiebeleid 28 3

4 Inleiding Beste inwoner van Ridderkerk, Een vaste koers. Dat is wat de SGP al ruim negentig jaar als vertrouwde partij in de Ridderkerkse gemeenteraad voorstaat. Een vaste koers met duidelijke opvattingen. Een baken van rust en betrouwbaarheid in een periode van nogal wat politieke onrust. Onrust tast het vertrouwen aan in de politiek en daarmee in de overheid. De SGP vindt het belangrijk te blijven bouwen aan vertrouwen. In de bijna afgelopen raadsperiode maakte de SGP deel uit van het college van burgemeester en wethouders. De partij heeft een constructieve bijdrage willen en kunnen leveren aan het openbaar bestuur, zowel in de raad als in het college. Wij zien onze politieke taak in de samenleving als een grote verantwoordelijkheid. De SGP wil zich in de uitoefening daarvan laten leiden door Bijbelse waarden en normen, omdat wij vinden dat deze goed zijn voor iedereen. Een stevig en goed fundament waarop een vaste koers kan worden uitgezet. Een koers die rekening houdt met de omstandigheden van de tijd van nu, maar die zich niet overgeeft aan de (politieke) waan van de dag. Veel is naar wens gegaan. Zo zijn in een raadsperiode, die vanaf het begin tot aan het einde werd beheerst door een economische crisis, de gemeentefinanciën stap voor stap afgestemd op lagere baten nu de rijksbijdragen kleiner worden. En dat zonder noemenswaardige maatschappelijke effecten of aantasting van de woonlasten. Nieuw- Reijerwaard is inmiddels bestemd tot bedrijventerrein voor de AGF-sector. Volgens ons verkiezingsprogramma mocht het zich binnen randvoorwaarden ontwikkelen tot een bedrijventerrein voor de AGF-sector, al had de bestemming glastuinbouw onze voorkeur. De SGP wenste geen aanleg van een Tramplusverbinding met Rotterdam. De plannen voor deze Tramplus zijn in de periode 'op de plank' gelegd. In dit nieuwe programma is te lezen dat de SGP zich ervoor inzet om die plannen rustig op die plank te laten liggen. Niet alles is gegaan zoals de SGP graag had gewild. Verantwoordelijkheid nemen betekent immers per definitie dat er de bereidheid moet zijn om compromissen te sluiten. Daarnaast heeft de gemeente te maken met wet- en regelgeving en aanwijzingen van hogere overheden. Dat is soms jammer, maar onvermijdelijk. De SGP wil echter niet zijn als de bekende stuurlui aan de wal. In de afgelopen jaren is er een vaste koers gevolgd vanuit een heldere en samenhangende visie. Daar gaan we de komende vier jaren graag mee door. Dat kan alleen met hulp van u. Stem daarom op 19 maart op de SGP. Deze versie is te downloaden via 4

5 1 Burger en bestuur Het overheidsbestuur richt zich op de samenleving en staat ten dienste van de burger. De SGP streeft naar een gemeentebestuur dat functioneert dicht bij de burger. Dat vraagt van bestuurders een luisterhouding en actieve betrokkenheid op het geheel van de samenleving. Volgens de SGP moeten de volgende vier thema s daarbij leidend zijn. Bestuur in contact met de burger Het gemeentebestuur hoedt zich voor isolement. Het zoekt gericht het contact met de samenleving en moedigt aan tot participatie. Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar gevoelens en argumenten. Dat kan goed tijdens wijkoverleggen, hoorzittingen, informatiebijeenkomsten en raadsbezoeken. De eerste verantwoordelijkheid voor het algemeen belang ligt bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur heeft eigen opvattingen, die geworteld zijn in politieke overtuigingen. In dit spanningsveld motiveert het gemeentebestuur tegenover de samenleving de keuzes die het maakt. Het spreekuur van de wethouders wordt gecontinueerd. Het gemeentebestuur heeft oog voor de verscheidenheid in de samenleving. Bestuur mét de samenleving Het gemeentebestuur staat niet alleen in de uitoefening van de publieke taak. Wat de burger zelf kan aanpakken, moet de overheid niet overnemen. Het gemeentebestuur rekent met en speelt in op het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Het gemeentebestuur betrekt mensen en groepen uit de samenleving bij de uitoefening van zijn zorgtaken (veiligheid, leefbaarheid, ontwikkeling). Het gemeentebestuur stimuleert en faciliteert het maatschappelijk en privaat initiatief. Duidelijk Het gemeentebestuur maakt duidelijk wat zijn rol is en hoe de bevoegdheden liggen. Hierover moeten bij de burger geen verkeerde verwachtingen worden gewekt. Helderheid in bewoordingen. Reële verwachtingen. Adequate voorlichting op het juiste moment. Aandacht voor goede digitale dienstverlening, rekening houdend met burgers die daar geen gebruik van kunnen maken. Snelle en adequate respons op vragen. 5

6 Samenwerken De gemeente krijgt te maken met meer en complexere regelgeving. Daarnaast is er van rijkswege een drang tot schaalvergroting, juist ook met het oog op de nieuwe taken die adequaat uitgevoerd moeten worden. De schaal waarop de taken zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd, kan daarom ter discussie komen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met karakteristieke kenmerken van Ridderkerk. 'Lokaal wat kan, regionaal wat moet', blijft ons uitgangspunt. Ook blijft ons uitgangspunt dat zo min mogelijk bevoegdheden mogen worden overgedragen aan samenwerkingsverbanden en dat onze gemeente binnen deze samenwerkingsverbanden een zo stevig mogelijke positie moet innemen door bijvoorbeeld vetorechten. Allerlei bestuurlijke samenwerkingsverbanden van lokale (en andere) overheden als 'verlengd lokaal bestuur' mogen niet worden vervangen door 'nieuwe zelfstandige bestuurlijke verbanden' tussen gemeenten en provincies met eigen bevoegdheden. Samenwerking mag niet ten koste gaan van het relatief dorpse karakter van Ridderkerk. Samenwerking met andere gemeenten is een probaat middel om efficiënter en goedkoper te werken, dat geldt in het bijzonder de ambtelijke organisaties. Bij samenwerken dient er een goede verantwoording te worden afgelegd aan de raad. De samengevoegde ambtelijke organisatie van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk mag geen opmaat zijn naar een gemeentelijke herindeling. Deze samenwerking moet naast meer kwaliteit in de dienstverlening voor onze inwoners financieel voordeel opleveren voor het lokale huishoudboekje. Bij samenwerking verliezen we de Drechtsteden niet uit het oog. Samenwerking in de Metropoolregio (samenvoeging Stadsregio's Rotterdam en Haaglanden) moet beperkt blijven tot deelname aan de Vervoersautoriteit (verdeling overheidsgelden voor openbaar vervoer) en regionale thema's die overduidelijk gemeenteoverstijgend en voor Ridderkerk van belang zijn. 6

7 2 Veiligheid Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente heeft daarbij een belangrijke taak, zowel om onveilige situaties te voorkomen als om handhavend op te treden tegen burgers en bedrijven die de veiligheid in gevaar brengen. De SGP wil de komende jaren sterker inzetten op preventie, zonder trouwens de handhavende rol van de overheid te veronachtzamen. De eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen blijft intussen staan. Veiligheidsbeleid vraagt om een samenhangend pakket aan maatregelen, variërend van het vandalismebestendig inrichten van de openbare ruimte tot het maken van afspraken over de inzet van politie en brandweer. Ridderkerk legt de lokale prioriteiten op het vlak van de openbare orde en veiligheid vast in een integraal veiligheidsplan. Dit wordt eens in de vier jaar vernieuwd en jaarlijks geëvalueerd met de gemeenteraad. Overlast, vernieling en criminaliteit De SGP blijft zich sterk maken voor voldoende blauw op straat om krachtig te kunnen optreden tegen zinloos geweld, overlast, vandalisme en criminaliteit. Wie overlast geeft, is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn of haar wangedrag. Ouders moeten aangesproken worden op het gedrag van hun kind. Op hen rust de taak van een goede morele vorming van hun kind. Inwoners kunnen vaak ook zelf een bijdrage leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de eigen leefomgeving. Wijkagenten en toezichthouders zijn duidelijk zichtbaar op straat aanwezig. Bevorderen van de inzet van politievrijwilligers. Inzet gemeentelijke toezichthouders intensiveren. Hoge prioriteit geven aan de opsporing en vervolging van daders van woninginbraken en overvallen. De politie neemt actief deel aan het lokale zorgnetwerk om bij te dragen aan preventief handelen. Actieve deelname van burgers stimuleren via Burgernet of SMS-Alert. Cameratoezicht in onveilige gebieden optimaal toepassen. Schade als gevolg van vandalisme verhalen op de dader. Bijdragen aan de bewustwording van burgers door het bijhouden van een vandalismemonitor. In samenwerking met de woningcorporaties bevorderen dat nieuwe en te renoveren woningen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen worden voorzien. Succesvolle buurtpreventieprojecten uitbreiden naar alle wijken. Bij buurtbemiddeling zo veel mogelijk gebruik maken van vrijwilligers. Bedrijvigheid en veiligheid Ook bedrijven hebben te maken met overlast en vernielingen. Samen met de gemeente worden afspraken gemaakt over het tegengaan van deze problematiek. Bedrijvigheid is van groot belang voor de lokale economie. De gemeente moet zich echter wel bewust zijn van de risico s die bepaalde bedrijven met zich meebrengen, zoals tankstations en chemische opslag. 7

8 Samenwerken met een ondernemersvereniging of collectief van bedrijven om inbraken terug te dringen. Afspraken maken met het bedrijfsleven over de beveiliging van bedrijventerreinen in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zorgen dat de vergunningverlening en handhaving op orde is, in het bijzonder ten aanzien van risico s van bedrijven voor de omgeving. De afspraken daarover met brandweer en milieudienst regelmatig evalueren. Brandweerzorg en hulpverlening De hulpdiensten, brandweer en ambulancezorg, zijn voldoende toegerust om hun taken goed te kunnen vervullen. De brandweer investeert, naast de reguliere brandbestrijding, ook in preventieve taken. Regionalisering van de brandweer mag niet de ondermijning van de vrijwillige brandweer betekenen. Opzet van een jeugdbrandweerkorps stimuleren, onder andere als kweekvijver voor de professionele en vrijwillige brandweer. De brandweer blijft zich toeleggen op preventie, onder andere door uitreiking van brandmelders en voorlichting aan specifieke groepen (zoals ouderen en mindervaliden) en op scholen. De AED-punten uitbreiden, in samenwerking met EHBO-verenigingen. Ambulancevervoer is gebiedsdekkend, de aanrijtijden liggen binnen de landelijke norm en ook voor de nachtelijke uren moeten mensen kunnen rekenen op effectieve inzet van de ambulance. Harde aanpak van personen die de inzet van de brandweer en andere hulpverleners blokkeren. Crisisbeheersing Ridderkerkers moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op een eventuele crisis en dat zij in staat is daadkrachtig op te treden om de negatieve gevolgen ervan te beperken. Samenwerking met omliggende gemeenten in het kader van de veiligheidsregio is daarbij een eerste vereiste. Het regionaal crisisplan jaarlijks evalueren en actualiseren. Voldoende middelen reserveren voor het opleiden, trainen en oefenen van bestuurders en medewerkers in de crisisorganisatie. Voldoende aandacht voor specifieke situaties, zoals bedrijven met een verhoogd risico, rijkswegen (A15/A16), spoorveiligheid (Kijfhoek) en rivierveiligheid (ook voor passagiers op de aanlegsteiger voor de waterbus). Streven naar dekkend radarnetwerk voor vervoer op water, in het bijzonder bij het Drierivierenpunt. Evenementen Evenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid van de gemeente. De SGP staat open voor gezellige activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. Het initiatief ligt bij particulieren. De gemeente is uitsluitend verantwoordelijk voor vergunningverlening. Er zijn duidelijke spelregels nodig, onder andere om overlast voor omwonenden te voorkomen. In 8

9 verband daarmee wil de SGP op een sobere wijze uitvoering geven aan het evenementenbeleid. Bij evenementen op zondag wordt gekozen voor een oplossing die het meeste recht doet aan de zondagsrust. : Kleinschalige evenementen voor alle leeftijden op wijkniveau, die de sociale samenhang (het samen leven en/of de onderlinge ontmoeting) bevorderen, worden aangemoedigd. Bij buitenevenementen moet de geluidsoverlast binnen de perken blijven. Geen vergunning voor evenementen met een verhoogd risico op drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik en activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden. Vuurwerk De SGP kiest ervoor het gebruik van vuurwerk, binnen de landelijke wettelijke kaders, zoveel mogelijk te ontmoedigen en overlast door vuurwerk hard aan te pakken. Meer vuurwerkvrije zones rond verzorgingstehuizen, winkelcentra en kerken. Streng toezicht om het afsteken van illegaal vuurwerk te voorkomen alsook het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. Waar mogelijk geen opslag van vuurwerk in woonwijken en rondom zorginstellingen, scholen en andere kwetsbare centra. 9

10 3 Zorg en welzijn De SGP wil graag omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Vanuit Bijbelse naastenliefde willen wij hen zorg en ondersteuning of zelfs bescherming bieden en helpen om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. De basis vormt de ondersteuning vanuit familie, kerk en maatschappelijke verbanden. Waar deze tekortschiet, wil de SGP zorgen voor adequate aanvulling. Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt vanaf 2015 veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers, als het gaat om de zorg voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving, waarbij de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis levert. De gemeente geeft in een Wmo-beleidsplan elke vier jaar aan hoe ze deze taak gestalte wil geven. De SGP pleit voor een ruimhartig beleid, dat voorwaarden schept voor de burger om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn ten opzichte van mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte. De SGP wil daarnaast een optimale keuzevrijheid, zodat de burger hulp kan kiezen die bij hem past. Stimulerende maatregelen om de onderlinge betrokkenheid binnen familie, kerk en maatschappelijke verbanden te (helpen) verbeteren. Ook niet-kwetsbaren moeten opgeroepen worden tot actief burgerschap, om zich in te zetten voor hun medeburgers. Kerken kunnen hierin een stimulerende en ondersteunende rol vervullen. Goede ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers. Voldoende en adequate psychosociale hulp via het maatschappelijk werk. Optimale keuzevrijheid garanderen, zodat burgers de hulp kunnen kiezen die zij willen. Ook lokale (identiteitsgebonden) organisaties behoren tot de zorgaanbieders en kunnen meedoen bij de aanbesteding. Voor dezelfde zorg worden met meerdere partners contracten afgesloten, zodat burgers de zorg kunnen krijgen die zij zoeken. Maximale ruimte bieden aan het persoonsgebonden budget of een vergelijkbare systematiek (zoals een persoonsvolgend budget). Ouderen en gehandicapten indien mogelijk zelfstandig thuis laten wonen; daarbij dient wel gewaakt te worden voor sociaal isolement en eenzaamheid. Goede spreiding van algemene voorzieningen en welzijnsdiensten, zodat deze ook voor de minder mobiele Ridderkerker bereikbaar en toegankelijk zijn. Zoveel mogelijk en kwalitatief goede collectieve en individuele voorzieningen in stand houden. Zorgen voor de aanwezigheid van een maatschappelijk werkende bij de voedselbank, die samen met de gebruikers kijkt hoe het probleem is ontstaan en helpt om daar weer bovenop te komen. Goede informatie, advies en ondersteuning geven via een (digitaal) zorgloket. Bijvoorbeeld door opvoedcursussen aan te bieden aan ouders, zodat zij beter in staat zijn hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding waar te maken. Ervaringsdeskundigheid uit de samenleving benutten vanuit de Wmo-adviesraad en klanttevredenheidsonderzoeken. Zorg dragen voor een sluitende zorgketen om dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen, overmatig alcohol- en drugsgebruik terug te dringen en overlast door verslaving, huiselijk geweld en dergelijke te verminderen. 10

11 Vrijwilligerswerk De SGP koestert vrijwilligerswerk. Vrijwilligers verdienen de waardering van de samenleving. De autonomie van verenigingen dient gewaarborgd te blijven, ook al krijgen zij gemeentelijke subsidie. Identiteitsgebonden en interkerkelijke hulpverleningsorganisaties dienen ook een plaats te krijgen in het lokale zorgnetwerk. Vrijwilligers zijn van onbetaalbare waarde voor de samenleving, daarom is een gemeentelijk schouderklopje (bijvoorbeeld een bijeenkomst één keer per jaar) gewenst. Jeugd Het uitgangspunt bij het jeugdbeleid is gelijk aan dat bij de Wmo, namelijk veel verantwoordelijkheid bij de burgers. De zorg geldt (kwetsbare) jongeren en gezinnen, waarbij de gemeente een goed vangnet realiseert. In het gezin moet de basis worden gelegd voor een goed functioneren in de maatschappij. De SGP heeft als ideaal dat jongeren gezond en veilig opgroeien tot burgers die vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Daarom wil de SGP investeren in de jeugd en werken aan goede voorzieningen en netwerken. Kinderen moeten ook vooral kind kunnen zijn en daarvoor kansen krijgen. Ouders zijn de eerstverantwoordelijken in het opgroeien en opvoeden. Daarom is de SGP terughoudend ten aanzien van kinderopvang en buitenschoolse opvang. De SGP gaat uit van de zelfredzaamheid van jongeren, ouders en de gemeenschap. Waar ondersteuning nodig is, behoort deze zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de jeugdigen en gezinnen plaats te vinden, hoewel dat niet altijd haalbaar of wenselijk is. De sociaal-emotionele ontwikkeling aandacht geven in samenspraak met de scholen. Opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg signaleren, bijvoorbeeld via het zorgadviesteam en hulp bieden via onder andere schoolmaatschappelijk werk, en zo nodig een gezinscoach. Bevorderen dat jongeren pas het onderwijs verlaten als ze een diploma hebben (startkwalificatie); hierbij vervullen de leerplicht en het jongerenloket (voor voortijdige schoolverlaters) een belangrijke rol. Verantwoorde recreatieve en sportieve voorzieningen, speelterreinen en trapveldjes voor jongeren en goed onderhoud hiervan. Jongerenwerk wijk- en doelgericht aanpakken. Een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin in stand houden met een goede samenwerking en afstemming tussen de diverse partijen, waarbij gebruikgemaakt wordt van het elektronisch kinddossier en de verwijsindex. Decentralisatie Jeugdzorg Vanaf 1 januari 2015 gaan de verantwoordelijkheden op het terrein van Jeugdzorg over naar gemeenten; de zogenaamde decentralisatie Jeugdzorg. Doel hiervan is: meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Deze doelstelling sluit aan bij het uitgangspunt van de SGP. Voor de SGP zijn bij deze decentralisatie drie keuzes van cruciaal belang. Ten eerste biedt de gemeente zorgvragers in de Jeugdzorg keuzevrijheid, waardoor rekening gehouden wordt met de levensovertuiging van ouders en jongeren. Ten tweede betekent decentralisatie dat zorgvoorzieningen daadwerkelijk dichter bij de burger worden georganiseerd. Oplossingen worden zo veel mogelijk gezocht in het eigen netwerk en zo weinig mogelijk bij specifieke instellingen. Ten derde gaat de gemeente zorgvuldig om met de financiële risico s van deze 11

12 decentralisatie. De kwaliteit van zorg mag niet onder druk komen te staan door het behalen van een zo groot mogelijke korting. Ook wordt geld dat voor jeugdzorg bedoeld is, ingezet op jeugdzorg. De gemeente respecteert de achtergrond van de cliënt waar het gaat om de levensovertuiging van ouders en jongeren. Zorg die aansluit bij de overtuiging van het gezin is effectiever en daardoor goedkoper. De gemeente contracteert zoveel als mogelijk zorgaanbieders die de taal spreken van de zorgvrager. De gemeente zet in op een daadwerkelijke transformatie: zo veel mogelijk ondersteunen in de natuurlijke omgeving van een jongere, eventueel in een pleeggezin, en zo weinig mogelijk in instellingen waarin jongeren langdurig verblijven. Het Centrum voor Jeugd en Gezin of het (digitale) zorgloket krijgt een spilfunctie in de decentralisatie Jeugdzorg. De gemeente zorgt ervoor dat zij contacten heeft in de breedte van de gemeente (met kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen). Gezinnen ondersteunen in de vorm van één gezin, één plan, één gezinscoach. Zorg voor ouderen Ouderen en kwetsbaren moeten zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De SGP vindt dat de gemeente een belangrijke regierol heeft om een goed en samenhangend pakket aan voorzieningen te realiseren en in stand te houden. Bij de uitvoering van het welzijnsbeleid voor ouderen moeten de ouderen zelf zo veel mogelijk betrokken worden. Meer integrale thuiszorg verlenen, zoals vroeger de wijkverpleegkundige deed. Naast verpleegkundige zorg kan deze ook andere behoeften en bedreigingen signaleren en hierop actie ondernemen. Werken aan een sluitend zorgpakket en -netwerk, zoals thuiszorg, maaltijdvoorziening, alarmering, voorlichting (voeding, beweging, veiligheid) en terminale thuiszorg. Een goede spreiding van voldoende seniorenwoningen met bereikbare en (ook voor gehandicapten) toegankelijke voorzieningen in de directe omgeving ( woonservicezone ). Voorzieningen spreiden om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen. Goede ondersteuning voor mantelzorgers bieden. Wijkgerichte buurtzorg stimuleren. Kerkelijke verantwoordelijkheid stimuleren, bijvoorbeeld via Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Volksgezondheid Welvaart brengt risico s met zich mee voor de volksgezondheid. Menig burger leeft niet (geheel) gezond. Te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en overmatig alcoholgebruik vormen bedreigingen voor de gezondheid. Daarnaast vragen zaken als depressiviteit, eenzaamheid en diabetes de aandacht, aangezien die het welbevinden beïnvloeden. De SGP vindt gezond leven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger zelf, maar wil wel actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen. Het vormgeven van het lokale gezondheidsbeleid en een samenhangend pakket van maatregelen komt tot stand in overleg met diverse (lokale) deskundigen, waarbij ook de deskundigheid van de GGD wordt benut. 12

13 Toezicht houden op de effecten van gezondheidsbeleid en zo nodig beleidsmatig bijsturen. Toegankelijke hulpverlening, onafhankelijk van het inkomen. Voldoende aanbod en goede bereikbaarheid van eerstelijnsvoorzieningen zoveel mogelijk stimuleren, waaronder de continuïteit van de huisartsenzorg. Verslaving De SGP vraagt speciale aandacht voor het verslavingsbeleid. Er bestaan veel vormen van verslaving. Met name verslaving aan alcohol, drugs, roken en gokken vragen gerichte behandeling. Verslaving vormt een bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de persoon in kwestie en leidt soms ook tot openbare overlast. Daarom wil de SGP een actief verslavingsbeleid, dat begint met erkenning van de problematiek en vraagt om gerichte maatregelen. Een integraal verslavingsbeleid vaststellen in samenspraak met de partners in de zorgstructuur en de burgers. In bestaande zorgstructuren verankeren dat verschillende maatschappelijke partijen, kerken (diaconieën) en deskundige organisaties (zoals GGD, politie en verslavingszorg) de zorg voor verslaafden coördineren. Nu beneden de achttien jaar geen alcohol meer verkocht mag worden en het toezicht daarop door de gemeenten plaatsvindt, moet daarop adequaat gehandhaafd worden. Afspraken maken met de horeca over alcoholmatiging en (glijdende) sluitingstijden en ook daadwerkelijk handhaven. Nulbeleid ten aanzien van coffeeshops voortzetten. Kansspelen zoveel mogelijk terugdringen. Wettelijke beperkingen betreffende het roken goed naleven. 13

14 4 Lokale economie, werk en inkomen Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten en voor het persoonlijk welbevinden. Wie werkt, vereenzaamt doorgaans niet. Maar wie dat niet kan, verdient ondersteuning. Zondagsrust Conform de Bijbel als Gods Woord en de christelijke traditie, is de zondag als de dag van de Heere een dag waarop de mens mág rusten. Daarom is de SGP principieel tegen commercieel gerichte bedrijvigheid op zondag en de zondagsopenstelling van winkels. Daar komt bij dat vooral de grotere winkelketens op zondag opengaan, wat veelal ten koste gaat van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. De rustdag is ook vanuit sociale motieven en uit het oogpunt van welzijn en gezondheid van belang. Geen 24 uurseconomie. Zondag is rustdag. Geen koopzondagen. Werk! De SGP wil economische activiteiten stimuleren, maar trekt daarbij ook grenzen. Werk is geen doel in zichzelf, maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij en het verwerven van inkomen. Werk is geen vanzelfsprekendheid meer gezien de huidige economische crisis. Het vraagt om een betrokken samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven. Behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Bedrijfsterreinen zo nodig herontwikkelen. Cornelisland zo snel mogelijk uitgeven. Bevorderen van mkb inzet voor voldoende (winkel)voorzieningen in de wijken, vooral bij woon-zorgzones. Geen voorstander van uitbreiding betaald parkeren. Functiemenging van wonen en werken in de wijk op beperkte schaal, zoals in het geval van zzp ers. De gemeente streeft een goede relatie met ondernemers na door een eenduidig, eenvoudig loket en door frequent overleg met ondernemers. Beperken van gemeentelijke administratieve lasten voor ondernemers. Aandacht voor de maatschappelijke taken van bedrijven in het kader van sociale werkvoorziening, maatschappelijk ondernemen en onderwijs. Stimuleren van werk voor jongeren om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan en te voorkomen dat jongeren wegtrekken uit de gemeente omdat er geen werk is. Geen werk? Mensen met geringe kansen op de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen om aan werk te komen. Daarbij 14

15 werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en in de regio en met de sociale werkplaatsen. De SGP houdt oog voor mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen. De instroom in de bijstand beperken (strenge poortwachter). Met bedrijven afspraken maken over het re-integreren op de werkvloer, werk, leer- en stageplaatsen. Bedrijven compenseren voor inspanningen op dit gebied. Social return opnemen als contractvoorwaarde bij inkopen en aanbestedingen. De gemeente stelt zich open voor meerdere aanbieders van re-integratietrajecten. Strikt toezien op niet naleving van arbeids- en re-integratieverplichtingen en adequate sancties opleggen. Uitkeringsgerechtigden naar vermogen een tegenprestatie vragen in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten. Voldoende middelen beschikbaar stellen voor mensen die aangewezen zijn op sociale werkvoorzieningen. Ruimhartig individuele ontheffingen van de arbeidsplicht verlenen wie door omstandigheden niet in staat is aan het arbeidsproces deel te nemen, zoals alleenstaande ouders met jonge kinderen. Speciale aandacht voor jeugdwerkloosheid. Financiële ondersteuning Wie niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. De gemeente moet zich houden aan landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf iets doen. De SGP voert een pleidooi om alle wettelijke mogelijkheden te benutten. Inkomensondersteunende maatregelen zijn er voor burgers die een inkomen hebben tot 110 procent van het sociaal minimum. Ambtshalve kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen. Ruimhartige verlening van bijzondere bijstand. Categoriale bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten. Goede en betaalbare aanvullende ziektekostenverzekering. Speciale aandacht voor kinderen. Beter benutten van samenwerkingsrelaties met andere instellingen op het vlak van armoedebestrijding, zoals diaconieën en voedselbanken. Fraude met uitkering actief bestrijden door inzet sociaal rechercheur. De SGP wil zich inspannen om het gebruik van lokale tegemoetkomingen te bevorderen. Goede voorlichting. Niet afwachten maar mensen actief benaderen. Beschikbare netwerken gebruiken, zoals voedselbank en kerken. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. De SGP vindt dat voorkomen beter is dan genezen. Met hulpverleners afspraken maken over het vroegsignaleren. Gerichte budgetvoorlichting. 15

16 Begeleiding van burgers die onvoldoende financieel bewustzijn tonen. Verschil maken tussen schulden en schulden: wie zelf verantwoordelijk is voor zijn schuld moet anders aangepakt worden dan wie slachtoffer is. Bij dreigende uithuiszetting van gezinnen met kinderen met voorrang een schuldhulpverleningstraject starten. De SGP laat er geen misverstand over bestaan: wie misbruik maakt van de regelingen moet passend gestraft worden en dient terug te betalen. 16

17 5 Educatie Het belang van onderwijs van goede kwaliteit kan moeilijk worden overschat. De rol van de gemeenten het creëren van optimale raadvoorwaarden hiertoe is beperkt, maar niet onbelangrijk. Immers, zaken als huisvesting, lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvervoer vallen onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. De vrijheid van onderwijs is leidend voor het gemeentelijk onderwijsbeleid. Onderwijsbeleid Het lokale onderwijsbeleid is vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda. De ontwikkelingen rondom het passend onderwijs vormen een belangrijk agendapunt. De SGP is van mening dat een goede verstandhouding tussen de verschillende partners (schoolbesturen, directies en gemeente) van groot belang is. Schoolbesturen als serieuze partners zien om samen te komen tot een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid, dat afgestemd wordt op de ondersteuningsplannen passend onderwijs. Een integrale aanpak van ondersteuning en zorg realiseren, in en buiten de school. Geen actieve inmenging in de inhoud van het onderwijs. In overleg met het onderwijsveld maatregelen nemen ter voorkoming van vroegtijdige schooluitval. Het leerlingenvervoer adequaat regelen, zodat ouders in staat zijn hun kinderen passend onderwijs te laten volgen dat aansluit bij de gewenste identiteit. Muziekschool: tariefbeleid gericht op toegankelijkheid voor iedereen. Huisvesting De gemeente is verantwoordelijk voor adequate huisvesting van het onderwijs. Rekening houden met het levensbeschouwelijk karakter en de identiteit van de school bij gebruikmaking van het vorderingsrecht op leegstaande lokalen. Zorg dragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting, waarbij binnenklimaat, veiligheid en duurzaamheid prioriteit hebben. Veiligheid/verkeerszones om scholen. Onderwijsgebouwen zodanig inrichten dat tegemoetgekomen kan worden aan een toenemende diversiteit van leerlingen als gevolg van passend onderwijs. Onderwijsachterstand De gemeente heeft een sturende en coördinerende rol bij de bestrijding van onderwijsachterstanden en neemt de aanpak hiervan voortvarend ter hand. Kritisch zijn op de besteding van middelen voor Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) en bestrijding van ontwikkelingsachterstanden. Scherp afbakenen welke kinderen echt ondersteuning nodig hebben en welke niet. Onderscheid tussen achterstanden als gevolg 17

18 van gebrekkige blootstelling aan Nederlandse taal en echte spraakontwikkelingsstoornissen. Achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart brengen, bijvoorbeeld door een goede samenwerking tussen consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen. Brede School De Brede School kan een goed instrument zijn voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het bevorderen van sociale cohesie in de buurt. Een Brede School wordt vormgegeven vanuit scholen en/of instellingen. De mogelijkheid van een breed zorgnetwerk binnen een Brede School optimaal benutten (consultatiebureau, fysiotherapie, logopedie). Geen dwang uitoefenen op scholen of instanties om te participeren binnen een Brede School. Bibliotheek De SGP streeft in deze tijd van beeldcultuur de bevordering van de leescultuur onder jong en oud na. De openbare bibliotheek vervult hierbij een belangrijke functie. Zeker ook in het huidige tijdperk als informatiemakelaar. Bij samenstelling en uitbreiding van het assortiment is er aandacht voor verschillende doelgroepen, zoals laaggeletterden, en verschillende denominaties binnen de gemeente. De internetcomputers in de openbare bibliotheek zijn voorzien van een adequaat filter of zijn zo geplaatst dat misbruik bemoeilijkt wordt. 18

19 6 Cultuur, recreatie en sport De SGP ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht, zoals de Bijbel leert, de eer van God en het welzijn van de naaste. Deze visie geeft ook richting aan de invulling van cultuur, recreatie en sport. Het karakter van de lokale samenleving heeft een samenbindende functie. Mensen willen zichzelf kunnen zijn en de eigenheid ook delen met elkaar. De SGP wil een samenleving en geen naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin een belangrijke rol spelen, evenals het verantwoord samen recreëren en sporten. Cultuur De SGP hecht grote waarde aan de beleving van de cultuur. (Sociaal-)culturele activiteiten en structuren kunnen hieraan bijdragen. Culturele activiteiten komen bij voorkeur voort uit particulier initiatief, maar de gemeente vervult daarbij een stimulerende en ondersteunende rol. Kunstuitingen in de publieke ruimte mogen niet aanstootgevend zijn. Bevordering van actieve of passieve deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners. Scholieren in aanraking brengen met diverse cultuurvormen (zoals het Kunstmenu, dat basisschoolleerlingen in contact brengt met professionele kunst); hierbij wordt rekening gehouden met de identiteit van een school. Ruimte voor beeldende kunst in de openbare ruimte als uitingsvorm van identiteit en cultuur(beleving). Stimuleren van tentoonstellingen. Cultuurhistorie Naast cultuurbeleving is cultuurhistorie erg belangrijk. De geschiedenis hangt nauw samen met de lokale identiteit. De SGP maakt zich sterk voor het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden. De gemeente schept mogelijkheden, ordent en beschermt. Cultuurhistorische waarden (archeologie en monumenten) behouden en de gemeentelijke monumentenlijst met gebouwen, dorpsgezichten, oorlogsmonumenten en dijklinten regelmatig actualiseren. Het nog maar recent door middel van een monumentenverordening, archeologieverordening en gemeentelijke subsidieverordening voor monumenten vormgegeven erfgoedbeleid bewaken en dit in 2016 evalueren. Steun voor instellingen die de lokale geschiedenis bewaren, zoals de Oudheidkamer. Recreatie De hoge woningdichtheid en veeleisende arbeidsomstandigheden veroorzaken behoefte aan ontspanning. De SGP wil daarom bijdragen aan verantwoorde recreatie. De gemeentelijke taak bestaat vooral in het scheppen van goede randvoorwaarden. Zorgen voor een goed voorzieningenniveau van vrijwilligersverenigingen die een verantwoorde vrijetijdsbesteding bieden. 19

20 Recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente. Aandacht voor onderhoud bestaande parken en geen inperking van bestaande parken en groene accommodaties. Verbeteren en/of realiseren van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes. Zorgen voor evenwichtige spreiding van veilige speelvoorzieningen voor kinderen, en jongeren en omwonenden betrekken bij de ontwikkeling ervan. Recreatieve sport Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd, aan de volksgezondheid in het algemeen en aan sociale verbanden. Veel vrijwilligers zijn op dit terrein actief, en ook ouders tonen vaak grote betrokkenheid. De SGP onderkent de positieve aspecten van sport en wil deze ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden, waarbij speciale aandacht is voor ouderen en mensen met een beperking. Helaas heeft sport ook negatieve aspecten. De SGP is huiverig voor sportverdwazing en wil geen zondagssport. Door sportieve kennismakingsprogramma s leerlingen stimuleren tot meer bewegen. Bij de kennismakingsprogramma s aandacht besteden aan fair play : het stimuleren van sportief gedrag en het ontmoedigen van sportverdwazing. Sportaccommodaties moeten (brand)veilig, doelmatig en zo mogelijk multifunctioneel zijn. Het sportaanbod is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Streven naar een goede verhouding tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen. Ontmoedigen en beperken van alcoholgebruik in sportkantines. Voorzieningen voor ouderen realiseren, ten behoeve van de ontmoeting en beweging. Zondagssport niet bevorderen. 20

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1 VerantWoorde politiek 1 2 Inhoud VerantWoorde politiek... 1 Verkiezingsprogramma 2014 2018... 1 SGP EDE... 2 Inhoud... 3 Inleiding... 4 1. Economie, werk en inkomen... 5 2. Educatie en opvoeding... 10

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014

Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014 Inleiding Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014 Christelijk-sociaal: dienstbaar en duurzaam De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie