Jurist in de Zorg. Verkorte opleiding voor de. Extra! Masterclass Privacy binnen de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jurist in de Zorg. Verkorte opleiding voor de. Extra! Masterclass Privacy binnen de zorg"

Transcriptie

1 4-DAAGSE OPLEIDING + MASTERCLASS 28 oktober, 4, 11, 20 november en/of 2 december 2014 Regardz Eenhoorn Amersfoort Bent u klaar voor de grote veranderingen in 2015? Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg In slechts 4 dagen volledig inzicht in de wet- en regelgeving van de gezondheidszorg Verhoog de kwaliteit van uw juridisch advies: Grote veranderingen rondom de Wlz, AWBZ, Wmo, Zvw Alles over financiering en ordening in de care en cure De verhouding tussen zorgplichten van de zorgaanbieder en patiëntenrechten Do's and don'ts rondom contracteren, zorginkoop, aanbesteden en mededinging Inclusief 3 maanden gratis toegang tot Zorginformatie Portaal (ZiP) Extra! Masterclass Privacy binnen de zorg NOVA en NEVOA opleidingspunten vraagt u eenvoudig zelf aan i.s.m.

2 4-DAAGSE OPLEIDING + MASTERCLASS 28 OKTOBER, 4, 11, 20 NOVEMBER EN/OF 2 DECEMBER 2014 REGARDZ EENHOORN AMERSFOORT MODULE 1 28 OKTOBER 2014 Het juridische en financiële kader binnen de cure In één opleiding een volledig inzicht in het gezondheidsrecht Bent u werkzaam in de gezondheidszorg? Of heeft u cliënten die werkzaam zijn in de zorg? Dan weet u als geen ander dat binnen de gezondheidszorg complexe wet- en regelgeving geldig is. Als juridisch expert binnen de zorg heeft u te maken met veelal onduidelijke en soms zelfs tegenstrijdige richtlijnen. Daarnaast vinden aankomend jaar grote veranderingen plaats rondom de AWBZ, Wmo en Wlz. Heeft u een volledig inzicht in de werking van de AWBZ en Wmo? En bent u klaar voor de grote veranderingen rondom de transitie? Worstelt u met het verkrijgen en verstrekken van informatie over cliënten, patiënten, nabestaanden, zorgaanbieders of verzekeraars? Weet u alles van de structuur en de financiering binnen de zorg? Kortom: bent u die allrounder die van alle zorgmarkten thuis is? Verhoog de kwaliteit van uw juridisch zorgadvies In deze vierdaagse opleiding krijg u een volledig overzicht van de juridische kaders binnen het dynamische zorglandschap. Na deze opleiding kunt u uw directie en management nog beter adviseren op alle juridische vraagstukken van uw zorginstelling. In slechts vier dagen krijgt u inzicht in: Alle (juridische) ontwikkelingen binnen de zorg De financiering en ordening binnen de care en cure De verhouding tussen plichten van de zorgverlener en rechten van de patiënt/cliënt De do's and don'ts omtrent contracteren, zorginkoop, mededinging en aanbesteding in de zorg Klacht- & tuchtrecht en privacy issues binnen de zorg Opleiding op maat en praktijkgericht Middels een intake stelt u uw persoonlijke leerdoelen vast. Deze doelstellingen worden gedurende de opleiding nauwkeurig in het oog gehouden zodat al uw vragen worden beantwoord. Door de behandeling van zeer gerichte en actuele casuïstiek kunt u, na het volgen van deze opleiding, het geleerde direct in de praktijk toepassen. Extra: gratis toegang tot Zorginformatie Portaal (ZiP) Bij inschrijving voor deze opleiding krijgt u gratis drie maanden toegang tot het Zorginformatie Portaal (ZiP), ontwikkeld door de Zorg Zaken Groep. In deze online databank is alle relevante juridische informatie voor de zorg overzichtelijk geordend en vindt u de voortgang van behandeling van relevante wetsontwerpen. Dit maakt het ZiP een waardevolle, volledige en actuele database voor juristen, adviseurs en beleidsmedewerkers in de zorg. Financiering in de curatieve zorg Hoe wordt de curatieve zorg in Nederland gefinancierd? Zorgverzekeringswet De rol van de verschillende actoren: Zorgverzekeraars Zorginstellingen Patiënten/verzekerden Zorgverzekeringswet en aanvullende verzekeringen Juridische aspecten van de driehoek: patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraar Restitutie en natura: Artikel 13 Zorgverzekeringswet Zorgplicht Selectief contracteringsbeleid zorgverzekeraar Acceptatieplicht en juridische (on)mogelijkheden Juridische aspecten van aanbod gestuurde zorg naar vraaggestuurde zorg Ordening in de zorg Wet marktordening gezondheidszorg en de rol van de NZa Tarifering in de zorg, grote verschillen tussen aanbieders Toezicht marktwerking Welke instrumenten zijn beschikbaar en hoe worden deze ingezet? Wet Toelating Zorginstellingen: winst behalen in de tweede lijn? De laatste ontwikkelingen en jurisprudentie Wijzigingen in de financiering van de medisch specialistische zorg Docenten: Mr. Wim Wickering, directeur Zorg Zaken Groep en Mr. Marleen Minasian, jurist Zorg Zaken Groep VOOR WIE BESTEMD? Juristen gezondheidsrecht (Juridisch) beleidsmedewerkers (Juridisch) adviseurs Bestuurssecretarissen Advocaten gezondheidsrecht Klachtfunctionarissen Privacy officers Functionarisen voor de gegevensbescherming Werkzaam bij: Zorginstellingen in de cure of care Zorgverzekeraars en koepelorganisaties Advocatenkantoren Gemeenten/rijksoverheid Advieskantoren

3 MODULE 2 4 NOVEMBER 2014 MODULE 3 11 NOVEMBER 2014 Het juridische en financiële kader binnen de care Contracteren, inkopen, aanbesteden en mededinging Financiering binnen de care Hoe wordt de care zorg in Nederland gefinancierd? De financieringswetgeving: AWBZ en Wmo De rol van de verschillende actoren: Zorginstellingen Zorgverzekeraars Gemeenten Zorgkantoren Natura en PGB Veranderingen in de langdurige Zorg De aanstaande Wet langdurig zorg (Wlz) Verschillen en overeenkomsten met de huidige AWBZ De nieuwe Wmo Verschillen en overeenkomsten met de huidige Wmo De rol van de gemeenten en de nieuwe uitvoerders langdurige zorg Juridische aspecten van de driehoek: Patiënt Zorgaanbieder Gemeenten/zorgkantoor Juridische aspecten van de extramuralisering van de lichtere ZZP's Scheiden wonen en zorg Personele aspecten Overige aspecten Overgangsrecht De verschillende juridische aspecten van het overgangsrecht Docenten: Mr. Wim Wickering, directeur Zorg Zaken Groep en Mr. Marleen Minasian, jurist Zorg Zaken Groep De enige opleiding in Nederland speciaal voor juristen, juridisch adviseurs en juridisch beleidsmedewerkers in de zorg Contracteren in de zorg Algemeen overeenkomstenrecht Hoe komt een overeenkomst tot stand? Wat zijn de gevolgen van een overeenkomst? Specifieke eisen in de zorg? Overeenkomsten in de zorg Inhoud, aanleiding en aandachtspunten. Hoofd- en onderaannemerovereenkomsten Rolverdeling van partijen. Samenwerkingsovereenkomsten in de zorg Wanneer samenwerken? Redenen voor de samenwerking zoals ketenzorg en inhoud van de overeenkomst. Zorgovereenkomst instelling Scheiden van wonen en zorg Koppelbeding Opzegging zonder huurbescherming? WGBO (Wet geneeskundige behandelovereenkomst) Wat is de reikwijdte? Hoe kan een behandelovereenkomst worden opgezegd en beëindigd? Praktijkvoorbeelden en jurisprudentie Mr. Lonneke Greveling, jurist Zorg Zaken Groep Mededinging en aanbesteding in de zorg Welke mededingingsregels moet de zorgjurist kennen en toepassen? Omgaan met zorginkoop- en aanbestedingen Hoe doet u succesvol mee aan inkooptrajecten? Aanmerkelijke marktmacht en contracteerplicht: Wie is de baas'? Onder welke voorwaarden mag de samenwerking tussen de zorgverzekeraar en de zorginstelling worden beëindigd? Bevoegdheden van de NZa Het opzetten en ontvlechten van samenwerkingsverbanden De top 10 kopzorgen van de zorgbestuurder Ketenzorg De haat-liefde verhouding van bestuurders en raad van toezicht Hoe gaat u hier mee om? Hoe kunnen gerechtelijke procedures worden voorkomen? Mr. Drs. Tom van Helmond, advocaat Loyens & Loeff

4 MODULE 4 20 NOVEMBER 2014 MASTERCLASS 2 DECEMBER 2014 Instellingseisen en patiëntenrechten Extra Masterclass Privacy binnen de zorg Zorgplichten van en eisen aan de zorginstelling en de professional Kwaliteitswet Zorginstellingen Aan welke kwaliteitseisen moeten zorginstellingen voldoen? Hoe is het toezicht geregeld? WKCZ: Klagen volgens de Wet klachtrecht cliënten zorgsector Wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Stand van zaken wetsvoorstel. Wat gaat er veranderen? Wet BIG en tuchtrecht Kwaliteitsbewaking en bevordering door het tuchtcollege: een aantal in het oog springende uitspraken en casuïstiek uit de praktijk Goed hulpverlener schap Wat is de zorgplicht van een behandelaar? Patiëntenrechten en WGBO Wanneer is een hulpverlener aansprakelijk voor schade als gevolg van medisch handelen? Een aantal belangrijke uitspraken en casuïstiek uit de praktijk Mr. Simona Tiems, advocaat/partner Legaltree Patiëntenrechten De rechtspositie van de patiënt De betekenis van (internationale) grondrechten voor de zorg Wat doen richtlijnen in de zorg voor de patiënt? Hoe vrij kiest de patiënt zijn hulpverlener? De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): Informed consent Vertegenwoordiging Dossierplicht Noodsituaties Kwaliteit van zorg Recente ontwikkelingen patiëntenwetgeving Patiënt en samenwerking in de zorg (ketenzorg; transmurale zorg) Medisch-wetenschappelijk onderzoek met patiënten Mr. dr. Ernst Hulst, Universitair docent Gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam Tijdschema alle dagen 09:30 Ontvangst 10:00 Aanvang ochtendprogramma 12:30 Lunch 13:30 Aanvang middagprogramma 17:00 Afsluiting Tussendoor vinden koffie- en theepauzes plaats Binnen de zorg heeft u te maken met zeer persoonlijke en gevoelige persoonsgegevens. Privacy is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Echter heeft u binnen de zorg ook te maken met sectorspecifieke wetgeving en (nieuwe) richtlijnen. Deze masterclass biedt u praktische informatie én handvatten om privacy binnen de zorg goed te reguleren. Privacybeginselen: de toepassing en werking van de Wbp Uitgangspunten Wbp Privacybeginselen (proportionaliteit, subsidiariteit) Wat is een (bijzonder) persoonsgegeven en wat niet? Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens? Aanvullende bepalingen medische persoonsgegevens Rechtsbescherming; toezicht en handhaving door het CBP Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder? Welke boetes kunnen worden opgelegd? mr. Anton Ekker, advocaat bij HeidemanBoot Advocaten Privacy in relatie tot zorgspecifieke wetgeving Beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht (WGBO, BIG, WSr) Doorbreking medisch beroepsgeheim (o.a. meldcodes) Rechten van de patiënt in relatie tot de Wbp en WGBO Hoe ver gaat de informatieplicht? Heeft een patiënt recht op inzage, correctie, aanvulling of vernietiging? WOB en privacy: liggen medische persoonsgegevens te gemakkelijk op straat? Nieuwe wetgeving: Wkkgz Verstrekken en delen van medische gegevens aan andere instanties Docenten: mr. Caren Velink en mr. Mieke de Die, beiden advocaat bij Velink & de Die EPD, ehealth en privacy Elektronisch patiëntendossier: juridische aandachtspunten Wetsvoorstel cliëntenrechten elektronische gegevensverwerking Gedragscode elektronische gegevensverwerking in de zorg Wetsvoorstel EPD Rapport CBP: toegang tot digitale patiëntendossiers binnen zorginstellingen Concept NEN 7521: toegang tot en uitwisseling van patiëntengegevens Koppelen van gegevens, toegang tot medisch dossier en overdracht ehealth en privacy Consult op afstand en privacy Social media: handreiking KNMG mr. Anton Ekker, advocaat bij HeidemanBoot Advocaten

5 4-DAAGSE OPLEIDING + MASTERCLASS 28 OKTOBER, 4, 11, 20 NOVEMBER EN/OF 2 DECEMBER 2014 REGARDZ EENHOORN AMERSFOORT DOCENTEN mr. Wim Wickering heeft, na bijna 15 jaar in de directie van een grote zorgverzekeraar te hebben gefunctioneerd, in 2008 de Zorg Zaken Groep opgericht. Vanuit de Zorg Zaken Groep adviseert en ondersteunt Wim zorginstellingen en praktijken op alle voorkomende juridische vraagstukken. Wim is lid van het expertteam Zorg van het CDA. mr. drs. Tom van Helmond is gespecialiseerd in mededingingsrecht en zorgrecht. Tom is tevens afgestudeerd in Geneeskunde en heeft zodoende een zeer uitgebreide kennis van de zorg. Tom adviseert en procedeert voor talloze zorginstellingen over regulatoire problemen, mededingingsrecht, Wmg, Werkingsverdrag EU, tariefregulering etc. Daarnaast treedt hij regelmatig op voor diverse zorgverzekeraars. mr. Simona Tiems is als partner/advocaat werkzaam bij legaltree, waar zij adviseert en procedeert op het gebied van patiëntenrechten, medische aansprakelijkheid, contracten in de zorg en maatschaps- en toelatingsgeschillen. Daarnaast is Simona plv lid-jurist van de medisch ethische toetsingscommissie van een academisch ziekenhuis. Simona publiceert en doceert regelmatig binnen haar vakgebied. mr. Lonneke Greveling studeerde notarieel recht in Utrecht. Haar focus binnen de Zorg Zaken Groep ligt op het contractenrecht, alsmede het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht. In het verleden heeft zij op deze gebieden ervaring opgedaan als jurist bij de overheid, bij een groot advocatenkantoor en bij projectontwikkelaar. In de praktijk staat zij zorgaanbieders bij, bij het onderhandelen over en het beoordelen van overeenkomsten die door zorgaanbieders zijn gesloten. mr. dr. Ernst Huls t is universitair docent Gezondheidsrecht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gepromoveerd op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en publiceert op het brede gebied van het gezondheidsrecht. Hij is lid van een erkende medischethische toetsingscommissie en bekleedde diverse bestuursfuncties. mr. Marleen Minasian studeerde Nederlands recht en notarieel recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij is afgestudeerd in privaatrecht. Binnen Zorg Zaken Groep richt zij zich naast het behandelen van juridische dossiers voornamelijk op de langdurige zorg. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het onderhouden van de juridische databank ZIP (Zorg Informatie Portaal). mr. Anton Ekker is juridisch adviseur bij het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) en advocaat bij HeidemanBoot Advocaten te Amsterdam. Anton Ekker heeft bijzondere expertise op het gebied van ehealth, gezondheidsrecht, privacyrecht en Zorg&ICT. mr. Mieke de Die is deskundig in de volle breedte van het recht in de gezondheidszorg. Ze stond met haar voeten in de modder in het ziekenhuis en de GGZ, en haar periode bij de Raad voor de Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaf haar goed inzicht in het functioneren van het zorgstelsel. In 2011 heeft zij samen met Caren Velink een eigen kantoor opgericht. mr. Caren Velink heeft veel ervaring op het gebied van regulering en financiering in de zorg en het zorgverzekeringsrecht. Samen met Mieke de Die heeft zij in 2011 een eigen kantoor opgericht. Naast haar werk bij Velink en de Die publiceert Caren regelmatig op haar vakgebied en is spreker op symposia en congressen. Een greep uit de reacties van oud-deelnemers: De interactiviteit van de opleiding is mij zeer goed bevallen Zeer inspirerende dagen - goede combinatie van theorie en praktijk Erg leuk om andere juristen uit de branche te ontmoeten Veel praktijkvoorbeelden, dat is erg goed bevallen i.s.m.

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Vermeld uw aanmeldcode bij registratie: Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg In slechts 4 dagen volledig inzicht in de wet- en regelgeving in de gezondheidszorg Meer informatie Klantenservice: Data en locatie 28 oktober, 4, 11, 20 november en/of 2 december 2014 Regardz Eenhoorn Amersfoort Voor routebeschrijving zie: Persoonlijk opleidingsadvies Voor inhoudelijke vragen belt u met: Tonnie van Zanten makkelijke manieren om u aan te melden! 1. Via internet: Via Telefonisch: Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk uw persoonlijke code 777 te vermelden. Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw adres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via . Incompany mogelijkheid Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen? Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt dan specifiek op uw organisatie afgestemd. In overleg met u bepalen we een datum, locatie en tijdstip. Neem voor meer informatie contact op: Guusje Verhoeven, Adviseur Incompany trainingen Ondersteund door online leeromgeving Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken. Uw investering 4-daagse opleiding: 2.499,- (excl. btw) per persoon Masterclass privacy binnen de zorg 699,- (excl. btw) per persoon 4-daagse opleiding + masterclass privacy binnen de zorg 2999,- (excl. btw) per persoon Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches, toegang tot de online leeromgeving en drie maanden toegang tot Zorginformatie Portaal (ZiP). Wilt u per module inschrijven? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg. Samen met het Institute for International Research (IIR), Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB), Euroforum en Secretary Management Institute (SMI) maakt SBO deel uit van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. Meer informatie op:

6-daagse opleiding. 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman Advocaten te Amersfoort Vorige editie beoordeeld met een 8,0!

6-daagse opleiding. 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman Advocaten te Amersfoort Vorige editie beoordeeld met een 8,0! 6-daagse opleiding 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman Advocaten te Amersfoort Vorige editie beoordeeld met een 8,0! Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist Van bedrijfsjurist

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 4-DAAGSE CURSUS + (OPTIONEEL) INDIVIDUEEL COACHING TRAJECT 19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015 Van Aetsveld Amersfoort Ontwikkel een plan van aanpak voor uw veiligheidsproject PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt 5-daagse opleiding 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 > BCN Utrecht Energie Doorgrond de complexe energiemarkt en vertaal deze kennis naar uw eigen toekomstbestendige energiestrategie Uniek: Dé

Nadere informatie

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Herstructurering / Informatiemanagement

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab 6-DAAGSE CURSUS 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 december 2015 Universiteit Twente Campus EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 november

Nadere informatie

Business Controllers

Business Controllers 5-daagse opleiding 8 en 15 oktober, 5, 10 en 19 november 2015 NBC Nieuwegein Verkorte Business Controllers opleiding Naast de financial skills ook ruim aandacht voor strategisch management! Voor de profit

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg

Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg 5-Daagse opleiding 24 april, 23 en 30 mei, 13 en 20 juni 2013 NBC Nieuwegein Wegens succes start de 2 e editie Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg voor de beleidsmedewerker Sociale Zaken, directie Sociale

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Ketenregisseur Risicojeugd

Ketenregisseur Risicojeugd 5-daagse opleiding 10, 15, 24, 31 mei en 7 juni 2012 Regardz La Vie Utrecht Nieuw en uniek Max. 25 deelnemers Verkorte opleiding voor Ketenregisseur Risicojeugd Effectief regisseren en organiseren van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 32 402 Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

Duurzame Energieprojecten

Duurzame Energieprojecten 3-DAAGSE BASISOPLEIDING + 4 KEUZEMODULES 17 & 24 september, 1, 8 & 15 oktober en 5 & 12 november 2015 BCN Utrecht Docenten gemiddeld beoordeeld met een 8! VERKORTE OPLEIDING Duurzame Energieprojecten Krijg

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in de zorg

Informatiebeveiliging in de zorg 5-daagse opleiding Inclusief ipad Air met digitaal lesmateriaal! Informatiebeveiliging in de zorg Reduceer de risico s rondom beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van informatie voor maximale

Nadere informatie

CONTROLLER OPLEIDINGSGIDS 2014 VOOR ELKE CONTROLLERSWENS EEN OPLEIDING! Business Controllersopleiding. Project Control. Controller in de Zorg

CONTROLLER OPLEIDINGSGIDS 2014 VOOR ELKE CONTROLLERSWENS EEN OPLEIDING! Business Controllersopleiding. Project Control. Controller in de Zorg CONTROLLER OPLEIDINGSGIDS 2014 VOOR ELKE CONTROLLERSWENS EEN OPLEIDING! Business Controllersopleiding Project Control Controller in de Zorg Operational Auditing Financial Controller Verkorte controllersopleiding

Nadere informatie

Normen, wetten en de beroepscode

Normen, wetten en de beroepscode 13 Normen, wetten en de beroepscode Introductie Om met het zorgplan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat je het (juridisch) kader kent waarbinnen het zorgplan valt. Om de zorg betaald ( bekostigd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20 Concept publicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Totstandkoming van dit document... 7 3. Leeswijzer... 8 4. ECD grondtonen en ontwikkeling... 9 5. Het primaire proces, de basis

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Opleidingsagenda voor de Finance Professional

Opleidingsagenda voor de Finance Professional Opleidingsagenda voor de Finance Professional Kies uit meer dan 15 Finance opleidingen, waaronder: 1 Business Controllersopleiding 2 Project Control 3 Controller in de Zorg 4 Operational Auditing 5 Financial

Nadere informatie

Opleidingsgids. Professional

Opleidingsgids. Professional Opleidingsgids voor de Finance Professional Kies uit ons grote aanbod voor de finance professional, onder andere: > Risicomanagement voor verzekeraars > Controller in de zorg > Business Controllersopleiding

Nadere informatie

opleidingsgids 2014 Voor elke controllerswens een opleiding! Business Controllersopleiding Project Control Controller in de Zorg Operational Auditing

opleidingsgids 2014 Voor elke controllerswens een opleiding! Business Controllersopleiding Project Control Controller in de Zorg Operational Auditing Controller opleidingsgids 2014 Voor elke controllerswens een opleiding! Project Control Controller in de Zorg Operational Auditing Financial Controller controllersopleiding Financial Partner Risicomanagement

Nadere informatie

OP WEG NAAR DECENNIUM 3.0

OP WEG NAAR DECENNIUM 3.0 23 september: ONG R ESDG 2 oktober: M STER L SSES 10e editie: het Nationaal VMO/MO congres Leerhotel het Klooster in mersfoort Hét landelijke platform voor alle specialisten in het VMO en MO OP WEG NR

Nadere informatie

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee # Inschrijfformulier (sbo-63806) q Ja, ik schrijf me in/wij schrijven ons in voor het actualiteitencongres én de verdiepingsdag BODEMENERGIE, 30 juni en 1 juli 2010 (sbo-64651 / M100 / M200) q Ja, ik schrijf

Nadere informatie

Privacy Audit Fundamentals

Privacy Audit Fundamentals Privacy Audit Fundamentals Herken en analyseer de impact van Privacy op uw organisatie en breng uw audit naar een hoger niveau Privacy audit: Alle need-to-know privacy regels De invloed van privacy regels

Nadere informatie

Overheid & Jongerenbeleid

Overheid & Jongerenbeleid R e g i o n a l e s t u d i e d a g e n Bereik uw doelen binnen uw regio! Overheid & Jongerenbeleid Jeugd, Gezin en Privacy Slagvaardig organiseren en implementeren van beleid Optimaliseer uw regionale

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Opdrachtgevers: Directie Justitieel Jeugdbeleid, Ministerie van V&J en Ministerie van VWS Uitgevoerd

Nadere informatie

Marketing & Communicatie

Marketing & Communicatie Marketing & Communicatie in het onderwijs Al jaren hét landelijke kennisplatform voor marketingen communicatieprofessionals in het onderwijs. Speel succesvol in op de actuele ontwikkelingen: De veranderende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Privacy Officer 2.0 4-DAAGSE PRAKTIJKCURSUS. de Data Protection Officer van morgen

Privacy Officer 2.0 4-DAAGSE PRAKTIJKCURSUS. de Data Protection Officer van morgen 4-DAAGSE PRAKTIJKCURSUS Privacy Officer 2.0 de Data Protection Officer van morgen Realiseer een privacy bewuste én compliant organisatie voor vertrouwen van klant, medewerker en toezichthouder HIGHLIGHTS

Nadere informatie