Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management"

Transcriptie

1 Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015

2 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst 1.5 Einde dienstverband 1.6 Voorbehoud wet- en regelgeving 1.7 Monitoring en interpretatie cao 2 Mijn Arbeidsrelatie 2.1 Echte Sociale Partners 2.2 Monitoring 2.3 Cao en HR-gids 2.4 Dialoog en klachtrecht 2.5 Verwijtbaar gedrag 3 Mijn Tijd 3.1 Arbeidsduur 3.2 Werktijd 3.3 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken 3.4 Meerwerk en vergoeding 3.5 Nationale feestdagen 3.6 Vakantie-uren 3.7 Bijzonder en buitengewoon verlof 3.8 Overgangsbeleid medewerkers geboren voor Inhoudsopgave 2

3 3.9 Langer vitaal aan het werk blijven 3.10 Flexibilisering in pensioen 4 Mijn Prestatie 4.1 Prestatie- en ontwikkelbeleid 4.2 Resultaatafspraken 4.3 Ontwikkelafspraken 4.4 Dialoog 5 Mijn Beloning 5.1 Beloningssystematiek 5.2 Functiewaardering en benchmark 5.3 Vaste beloning 5.4 Variabele beloning 5.5 Beleidsvrijheid in belonen 5.6 Samenhangend beloningsbeleid 5.7 Arbeidsvoorwaarden in Persoonlijk Keuze Budget 5.8 Toeslagen 5.9 ZKV-garantie en voorschot 13e maand 5.10 Flexibele arbeidskrachten 5.11 Specifieke uitkeringen 6 Mijn Keuze 6.1 Persoonlijk Keuze Budget 6.2 Afspraken in Mijn Ontwikkeling 7.1 Opleidingen 7.2 Loopbaancheck, -coaching en -advies 7.3 Strategische Personeelsplanning (SPP) 7.4 Flexpool Inhoudsopgave 3

4 7.5 Levensfasen 7.6 Samen werken aan ontwikkeling 8. Mijn Gezondheid 8.1 Vitaliteit 8.2 Ziekte 8.3 Loondoorbetaling tijdens het eerste en tweede ziektejaar 8.4 Aanvulling loonbetaling tijdens het tweede ziektejaar 8.5 Werkhervatting in- of extern 8.6 Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 8.7 Arbeidsongeschiktheid en aanvullingen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering 9 Mijn Pensioen 9.1 De pensioenregeling vanaf 1 januari De pensioenregeling in Toeslagverlening 10 Mijn Vakorganisatie 10.1 Rol bij Verzekeren/Investment Management 10.2 Meer informatie over en lid worden van een van de vakorganisaties? 10.3 Informeren en geheimhouding 10.4 Faciliteiten voor vakorganisaties 10.5 Bescherming 10.6 Werkgeversbijdrage vakorganisaties 10.7 Fonds vakorganisatie 10.8 HR-gids 11 Onze Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Mijn Bijlagen Bijlage I: Salarisschalen Bijlage II: Overgangsbeleid beloning Bijlage III: Definities Inhoudsopgave 4

5 Cao-verklaring De ondergetekenden ING Verzekeringen Personeel B.V. ING Investment Management Personeel B.V. hierna aangeduid met: Verzekeren/Investment Management en CNV Dienstenbond (gevestigd te Hoofddorp) FNV Finance (onderdeel van FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht) De Unie (gevestigd te Culemborg) hierna te noemen: vakorganisaties gezamenlijk te noemen: cao-partijen verklaren met ingang van 1 januari 2013 de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te zijn aangegaan. Cao-verklaring 5

6 Voorwoord De tweede cao van ING in Nederland voor Verzekeren/ Investment Management bouwt qua inhoud en proces voort op de basis die cao-partijen met de cao van 2012 hebben gelegd. In deze uitdagende economische omstandigheden met veel onzekerheid voor medewerkers hebben cao-partijen opnieuw bewust gekozen voor co-creatie. Gezamenlijk is via de thema s Blijven werken, Waarderen en Vergemakkelijken gewerkt aan deze cao. Medewerkers zijn betrokken bij de dialoog. Solidariteit en perspectief In alle openheid zijn vraagstukken met grote impact op arbeidsvoorwaarden besproken en zijn vanuit solidariteit en perspectief keuzes gemaakt. Het perspectief op blijven werken en zekerheid voor medewerkers die hun baan verliezen, vragen van alle medewerkers een bijdrage die gevoeld wordt in het inkomen. Door solidair te zijn, draagt iedereen bij aan kansen op perspectief; voor collega s die blijven en voor collega s die Verzekeren/Investment Management helaas moeten verlaten. Echte Sociale partners Volwaardige arbeidsrelaties zijn essentieel voor een prettig werkklimaat. De manier waarop we samenwerken en resultaten bereiken is de basis van ons bedrijf. De dialoog aangaan, afspraken maken met oog voor individuele en collectieve belangen, coachend leiderschap, het delen van informatie en iedereen laten participeren, vormen de basis voor vertrouwen en volwaardigheid. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid inhoud aan deze begrippen te geven. Deze cao geeft naast concrete afspraken, kaders van waaruit medewerker en manager in dialoog samen tot goede afspraken kunnen komen. Volwaardige arbeidsrelaties en goede samenwerking regel je niet in een cao. Mensen maken die zelf. Deze cao bouwt voort Met de afspraken in deze cao bouwen we voort op de thema s uit de cao Blijven werken legt nog meer dan vakmanschap en ontwikkeling de focus op continue ontwikkeling met het oog op een blijvend perspectief op werk. Hierdoor kan op termijn het accent in het Sociaal Plan verschuiven naar een vangnet voor wie het echt nodig heeft. Het verdienmodel van Verzekeren/Investment Management wijzigt sterk, onze kostenstructuur moet zich aanpassen om nog concurrerender te worden. Vanuit het thema Waarderen zijn oplossingen onderzocht om loonkosten betaalbaar te houden, zonder het fundament van performance management en belonen aan te tasten. Voorwoord 6

7 Om in deze uitdagende tijd perspectief te geven aan blijven werken, verminderen we de groei in loonkosten. Het behoud van variabel belonen geeft mogelijkheden om individuele prestaties gepast te belonen en perspectief op een aanvullende uitkering. Vanuit het thema maatwerk zijn in de cao van 2012 belangrijke stappen gezet in het flexibeler maken van werktijden en locaties, het individuele arbeidsvoorwaardenpakket en het inspelen op lokale behoeften. In deze cao zetten we een aantal belangrijke stappen die flexibiliteit en verandervermogen dichterbij brengen. Arbeidsvoorwaarden worden transparanter en eenvoudiger. Waar mogelijk is tijd- en plaatsonafhankelijk werken het uitgangspunt. Tot slot Met deze cao willen we bijdragen aan het fundament voor het nieuwe zelfstandige Europese Verzekeren en Investment Management bedrijf. Een bedrijf dat slagvaardig kan anticiperen en reageren op veranderingen in de markt. Een bedrijf gericht op de relatie met de klant. Een bedrijf om trots op te zijn. Voorwoord 7

8 1. Mijn Arbeidsovereenkomst Heb je een arbeidsovereenkomst met Verzekeren/Investment Management, dan gelden de afspraken over arbeidsvoorwaarden in deze cao voor jou. De cao is een overeenkomst tussen cao-partijen: Verzekeren/Investment Management en de vakorganisaties. 8

9 1.1 Doelgroep De cao geldt voor iedere medewerker in dienst van Verzekeren/Investment Management van wie de functie is ingedeeld in de functieschalen 1 tot en met 15. Ben je stagiair, vakantiewerker, uitzendkracht of ben je gedetacheerd en heb je een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever dan Verzekeren/Investment Management, dan geldt deze cao niet voor jou. 1.2 Looptijd 1.3 Cao Deze cao loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december Uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd kunnen cao-partijen per aangetekende brief aangeven of beëindiging van deze overeenkomst of wijziging van een of meer bepalingen gewenst is. Als dit niet gebeurt dan wordt de looptijd telkens met een jaar verlengd. Bepalingen van deze cao treden in de plaats van de bepalingen van eerdere, nawerkende cao-bepalingen, die thans geen nawerking meer hebben; alle andere afspraken komen te vervallen. Deze cao heeft een standaard karakter, wat betekent dat de afspraken in deze cao bindend zijn en hier niet in het voor- of nadeel van de medewerker van kan worden afgeweken. Afwijking is slechts mogelijk: Als dit in de cao uitdrukkelijk is bepaald. Als cao-partijen voor een bedrijfsonderdeel of voor bepaalde groepen medewerkers afspraken maken waarin wordt afgeweken van de cao. Deze afwijking wordt schriftelijk door cao-partijen vastgelegd en bekendgemaakt aan de betrokken medewerkers. Door schriftelijke vastlegging van deze afspraken worden deze onderdeel van de cao. 1. Mijn Arbeidsovereenkomst 9

10 1.4 Arbeidsovereenkomst Verzekeren/Investment Management streeft ernaar medewerkers in het algemeen een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te bieden. Op jouw arbeidsovereenkomst zijn voor wat betreft de duur en de beëindiging de wettelijke bepalingen van toepassing (artikelen 7:667 tot en met 7:686 Burgerlijk Wetboek). Afwijkingen ten opzichte van de wet: Verzekeren/Investment Management en jij kunnen in alle gevallen in de individuele arbeidsovereenkomst een proeftijd van ten hoogste twee maanden overeenkomen (artikel 7:652 Burgerlijk Wetboek). De wettelijke opzegtermijn kan worden verlengd in de individuele arbeidsovereenkomst. Deze overeengekomen termijn geldt dan voor jou en voor Verzekeren/Investment Management (artikelen 7:670 tot en met 7:672 Burgerlijk Wetboek). Heb je voorafgaand aan je dienstverband bij Verzekeren/Investment Management als uitzendkracht bij Verzekeren/Investment Management gewerkt, dan geldt de totale uitzendperiode (inclusief onderbrekingen van minder dan drie maanden) als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (artikel 7:668a lid 1 en 2 Burgerlijk Wetboek). 1.5 Einde dienstverband Je dienstverband eindigt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin je met pensioen gaat, maar in ieder geval van rechtswege: Met ingang van 1 januari 2013: op de dag voorafgaand aan de dag waarop je de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Met ingang van 1 januari 2014: op de dag voorafgaand aan de dag waarop je 67 jaar wordt. 1. Mijn Arbeidsovereenkomst 10

11 Je hebt de mogelijkheid om het dienstverband voor de hiervoor genoemde data te beëindigen en het ouderdomspensioen vervroegd in te laten gaan. De mogelijkheden en voorwaarden zijn uitgewerkt in de Pensioenovereenkomst. 1.6 Voorbehoud wet- en regelgeving 1.7 Monitoring en interpretatie cao Belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van de cao. Ook kunnen toezichthouders hierop aandringen. In dat geval bespreken cao-partijen samen de noodzaak en maken eventuele nadere afspraken. Cao-partijen zien toe op de gemaakte afspraken. Zijn er onduidelijkheden over de toepassing van de cao, dan geven cao-partijen een verduidelijking. Geven de cao-teksten aanleiding tot onbedoelde interpretatieverschillen, dan kunnen cao-partijen in overleg treden en de teksten aanpassen. 1. Mijn Arbeidsovereenkomst 11

12 2. Mijn Arbeidsrelatie De volwaardige arbeidsverhouding is het kernbegrip in deze cao. Die arbeidsverhouding komt het meest tot uitdrukking in je relatie met je manager en de afspraken die jullie samen maken. Afspraken maak je op basis van volwaardigheid en vertrouwen. Daar zijn jullie samen verantwoordelijk voor. 12

13 2.1 Echte Sociale partners 2.2 Monitoring 2.3 Cao en HR-gids 2.4 Dialoog en klachtrecht In vertrouwen op een zichtbaar groeiende en steeds volwaardiger dialoog tussen medewerker en manager zetten we de ingeslagen weg in de nieuwe cao voort. De aandacht die volwaardige arbeidsrelaties en dialoog tussen manager en medewerkers voortdurend vragen, wordt geborgd door dit in de stadia (plannen, coachen, beoordelen) van Succesvol Functioneren en de medewerkersbetrokkenheidsmetingen te betrekken. De volwaardige arbeidsrelaties worden ook als terugkerend onderwerp met de vakorganisaties en de medezeggenschap (minimaal 2 keer per jaar) besproken. Ook kunnen situaties waarin verbetering gewenst is bij de Ombudspersoon worden gemeld en/of besproken. Rapportages hierover worden behandeld in het Periodiek Overleg van cao-partijen. Cao-partijen monitoren de implementatie en uitvoering van de cao. Over de invulling, doelstelling en werkwijze worden tussen cao-partijen nadere afspraken gemaakt. Een aantal cao-afspraken is verder uitgewerkt in regelingen. Een overzicht hiervan vind je in hoofdstuk 10. Deze en andere arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de HR-gids op HR2read. De regelingen in de cao en HR-gids geven de kaders aan waarbinnen jij en je manager zelf invulling geven aan de arbeidsrelatie en werkafspraken. In geval van meningsverschillen of onenigheid met iemand binnen Verzekeren/ Investment Management of bij ongewenst gedrag van anderen probeer je altijd eerst in een gesprek tot een oplossing te komen. Leidt dat gesprek niet tot een oplossing, dan kun je je op vrijwillige basis laten bijstaan door en/of vragen om bemiddeling van iemand binnen de organisatie. Komen jullie er samen dan nog niet uit, dan is het mogelijk om een formele klacht in te dienen. Verdere informatie over dit onderwerp vind je in de HR-gids. 2. Mijn Arbeidsrelatie 13

14 2.5 Verwijtbaar gedrag Schorsing Als Verzekeren/Investment Management meent dat jij je verwijtbaar hebt gedragen (denk hierbij aan ernstige en/of herhaalde overtreding van wettelijke of bedrijfsvoorschriften), dan kun je geschorst worden voor de duur van maximaal zeven werkdagen. Je ontvangt dan geen salaris. Op non-actiefstelling Is je vermeende verwijtbare gedrag zo ernstig dat dit grond zou kunnen zijn voor ontslag op staande voet (een dringende reden in de zin van de artikelen 7:677 en 7:678 Burgerlijk Wetboek), dan kun je op non-actief worden gesteld zolang het onderzoek naar dit gedrag duurt. Je salaris kan dan gedurende die periode worden ingehouden. Blijkt uit het onderzoek dat je je niet verwijtbaar hebt gedragen, dan volgt op jouw verzoek een schriftelijke rehabilitatie. Eventueel ingehouden salaris betaalt Verzekeren/Investment Management alsnog aan je uit. Volgt op het verwijtbare gedrag geen ontslag op staande voet, maar opzegging of een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan kan Verzekeren/ Investment Management de op non-actiefstelling voortzetten (al dan niet met inhouding van salaris). 2. Mijn Arbeidsrelatie 14

15 3. Mijn Tijd Een optimale balans tussen jouw belangen (balans werk-privé) en die van het bedrijf verhoogt de medewerkertevredenheid en de productiviteit. Het is daarom belangrijk dat jij als medewerker de ruimte krijgt en neemt om in dialoog met je manager tot passende (maatwerk)afspraken te komen over jouw werktijd, werklocatie en verlof. 15

16 3.1 Arbeidsduur De gemiddelde arbeidsduur bedraagt 36 uur per week (1.872 uur per jaar). Het uurloon vormt de basis voor de berekening van het salaris. Tot 1 januari 2014 geldt dat over de arbeidsuren boven de 36 uur een arbeidsduurtoeslag wordt toegekend. Per 1 januari 2014 worden uren boven 36 uur per week uitbetaald als gewoon salaris. In overleg met je manager kun je je gemiddelde arbeidsduur per week verminderen of vermeerderen. Op jouw verzoek om vermindering van de arbeidsduur is de Wet Aanpassing Arbeidsduur van toepassing. Deze wet is niet van toepassing op jouw verzoek om vermeerdering van de arbeidsduur. Een (schriftelijk) verzoek om vermeerdering van de arbeidsduur zal je manager in redelijkheid beoordelen. Als je verzoek wordt afgewezen, dan wordt dit (schriftelijk) gemotiveerd. Ook kan je manager jou verzoeken om de arbeidsduur te vermeerderen tot maximaal 40 uur. Hierover vindt overleg plaats tussen jou en je manager, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van jou, je collega s en van Verzekeren/Investment Management. Als jij en je manager niet tot een passende oplossing kunnen komen, dan is jouw standpunt doorslaggevend. 3.2 Werktijd In overleg met je manager spreek je een werkpatroon af. Hierbij houden jullie rekening met klantbelang, het werk(aanbod) en vereiste resultaten, met wensen en mogelijkheden van jou en je collega s en met het bedrijfsbelang. Kaders voor het vaststellen van de werk- en rusttijden zijn de normen die zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet. 3. Mijn Tijd 16

17 Verzekeren/Investment Management heeft de mogelijkheid om voor een specifieke groep of een specifiek onderdeel een collectieve werktijdregeling in te stellen of te wijzigen. In dat geval wordt artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden toegepast. Werk je volgens je werkpatroon op zaterdag, dan ontvang je een toeslag van 25%. Dit geldt niet als je in afwijking van je werkpatroon zelf de keuze maakt om op een zaterdag te werken of als sprake is van meerwerk. Dit geldt ook niet als je een buitendienstmedewerker bent. 3.3 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Verzekeren/Investment Management hanteert als uitgangspunt dat medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Je bepaalt in overleg met je manager en collega s welke taakelementen uit de functie zich lenen voor tijden/of plaatsonafhankelijk werken, rekening houdend met bedrijfsprocessen, klantvraag, bezetting en rooster. In alle vormen van werk maken jij en je manager afspraken over de beschikbaarheid en bereikbaarheid en over de werk-patronen, op basis van volwaardige arbeidsverhoudingen. Verzekeren/Investment Management voert gefaseerd tijd- en plaatsonafhankelijk werken in. Dat betekent dat steeds meer medewerkers de mogelijkheid krijgen om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Als je hiertoe de mogelijkheid hebt, dan bepaal je in overleg met je manager waar en wanneer en met welke technologische hulpmiddelen jij het best je werkzaamheden verricht. De richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in de HR-gids. 3.4 Meerwerk en vergoeding Het kan voorkomen dat je op verzoek van je manager werkzaamheden verricht waardoor je tijdelijk meer werkt dan de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur en deze extra gewerkte uren niet gecompenseerd kunnen worden binnen je gemiddelde arbeidsduur. In dat geval kun je, tot en met functieschaal 10, in aanmerking komen voor een meerwerkvergoeding. 3. Mijn Tijd 17

18 Voor meerwerk geldt een vergoeding van 125% van je uurloon, tenzij je op een van de onderstaande tijden werkt. Bepaal je zelf wanneer je het meerwerk uitvoert, dan geldt een vergoeding van 125% van je uurloon. Voor het werken op onderstaande tijden bedraagt de vergoeding: Op: Van het uurloon maandag tot en met vrijdag van uur tot uur 150% zaterdag voor uur 150% zaterdag na uur, zondag en op een nationale 200% feestdag Als het organisatorisch mogelijk is, kun je in plaats van een vergoeding in geld kiezen voor opname in vrije tijd. Deze bepaling geldt niet als je zelf de keuze maakt om op bovenstaande tijdstippen te werken en als er geen sprake is van meerwerk. Deze bepaling is niet van toepassing op de buitendienstmedewerker. 3.5 Nationale feestdagen Je hebt recht op verlof met behoud van salaris op de volgende nationale feestdagen: Nieuwjaarsdag Eerste en tweede paasdag Koningsdag Hemelvaartsdag Eerste en tweede pinksterdag Eerste en tweede kerstdag Bevrijdingsdag; op 5 mei in de lustrumjaren (2015, 2020, enz.) 3. Mijn Tijd 18

19 3.6 Vakantie-uren Bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week heb je wettelijk recht op 144 vakantie-uren per jaar, met behoud van salaris. Werk je volgens een andere gemiddelde arbeidsduur, dan geldt het aantal uren naar evenredigheid. Bij aanvang of beëindiging van je dienstverband in de loop van het kalenderjaar wordt het aantal vakantie-uren naar evenredigheid verminderd. Daarnaast heb je bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week recht op 50,4 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar. Ook hier geldt een aanpassing van aantal uren naar evenredigheid bij een andere gemiddelde arbeidsduur. Bovenwettelijke vakantie-uren worden in geld en niet in tijd toegekend. De waarde van de bovenwettelijke vakantie-uren maakt onderdeel uit van je Persoonlijk Keuze Budget (PKB). Het kan zijn dat je als gevolg van een garantieregeling een hoger aantal bovenwettelijke vakantie-uren hebt. De gegarandeerde extra bovenwettelijke vakantie-uren worden bijgeschreven in het verlofoverzicht. Bij aanpassing van de gemiddelde arbeidsduur worden de garantie-uren naar evenredigheid aangepast. Tot 1 januari 2014 maakt de waarde van de gegarandeerde extra bovenwettelijke vakantie-uren onderdeel uit van je Persoonlijk Keuze Budget. Je kunt extra verlofuren kopen. Dit kan tot je het plafond bereikt van 2,5 maal het aantal wettelijke vakantie-uren. Neem je vakantie-uren op, dan kun je opnieuw tot het plafond bijkopen. Het opnemen van je vakantie-uren doe je in overleg met je manager en collega s (artikel 7:638 Burgerlijk Wetboek). Kijk voor vakantie-uren bij arbeidsongeschiktheid in hoofdstuk Mijn Tijd 19

20 3.7 Bijzonder en buitengewoon verlof Verzekeren/Investment Management volgt de Wet Arbeid en Zorg voor de daarin beschreven verlofvormen en de bijbehorende bepalingen met betrekking tot duur en eventueel behoud van salaris. Voor adoptie- en kraamverlof hanteert Verzekeren/Investment Management ruimere regelingen dan in deze wet zijn vastgelegd. Daarnaast heeft Verzekeren/Investment Management een regeling onbetaald verlof. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor je verlof wilt hebben, dan kun je een beroep doen op buitengewoon verlof. Voorziet een (wettelijke) regeling niet, dan overleg je dat met je manager. Samen spreken jij en je manager af of en zo ja, hoeveel verlof je hiervoor krijgt. Kijk voor alle verlofregelingen in de HR-gids. 3.8 Overgangsbeleid medewerkers geboren voor Langer vitaal aan het werk blijven 3.10 Flexibilisering in pensioen Als je geboren bent voor 1955 dan heb je tot 1 september 2013 de mogelijkheid om je arbeidsduur met 10% of met 20% te verminderen. Het werkpatroon wordt in overleg met je manager aangepast, zodanig dat er in de praktijk sprake is van hanteerbare werkpatronen. Het aantal vakantie-uren wordt berekend op basis van het daadwerkelijk te werken aantal jaaruren. De andere arbeidsvoorwaarden worden met 5%, respectievelijk 10% verminderd, met uitzondering van je pensioenopbouw. De pensioenopbouw vindt plaats op basis van de oorspronkelijke arbeidsduur. Verzekeren/Investment Management zal in haar levensfasebewust personeelsbeleid rekening houden met de consequenties van het door de nieuwe pensioenregeling verlengde loopbaanpad, alsmede voor de verschillende instrumenten, zoals vitaliteitscheck, opleidingen, flexpensioen en flexpool. Het gesprek hierover vraagt van medewerkers en organisatie een actieve rol. Per 1 januari 2014 treedt een nieuwe pensioenregeling in werking, met de uitgebreidere mogelijkheid om met deeltijdpensioen te gaan. De mogelijkheid om met deeltijdpensioen te gaan staat beschreven in de Pensioenovereenkomst. 3. Mijn Tijd 20

21 4. Mijn Prestatie Jij en jouw collega s zetten zich continu in om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Met het prestatiebeleid Succesvol Functioneren wil Verzekeren/Investment Management jouw resultaten en ontwikkeling optimaal ondersteunen en stimuleren. Dat lukt alleen met motiverende afspraken die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. 21

22 4.1 Prestatie- en ontwikkelbeleid Succesvol Functioneren vormt de methodiek voor het prestatie- en ontwikkelbeleid. In deze methodiek heb je jaarlijks terugkerende gesprekken waarin jij en je manager: Afspraken maken over resultaten en ontwikkeling (plannen). De voortgang bespreken van de uitvoering van je afspraken en de wijze waarop je hieraan invulling geeft (coachen). De geleverde prestatie vaststellen en de daarbij behorende beloning (beoordelen). De bedrijfsdoelstellingen van Verzekeren/Investment Management vormen de basis voor jouw individuele resultaat- en ontwikkelafspraken. Door samen met je manager de vertaalslag te maken naar je eigen resultaatafspraken, heb je altijd scherp voor ogen hoe je daadkrachtig en in het belang van de klant kunt bijdragen aan je team en ons bedrijf. Je manager coacht en ondersteunt je hierbij. Verzekeren/Investment Management kent een ombudsfunctie Succesvol Functioneren ten behoeve van medewerkers en managers. Over de meldingen bij de ombudspersoon vindt periodiek een terugkoppeling plaats aan cao-partijen. 4.2 Resultaatafspraken Verzekeren/Investment Management streeft naar transparante, uitdagende en betekenisvolle resultaatafspraken. Afspraken die voldoende speelruimte bieden om recht te doen aan de professionaliteit van onze mensen in een continu veranderende omgeving. Door met respect voor elkaar afspraken in samenspraak op te stellen, leggen jij en je manager de basis voor gelijkwaardigheid en vertrouwen in jullie samenwerking. Je manager concentreert zich daarbij op het uitdragen van de bedrijfs- en teamdoelstellingen en de criteria waarbinnen deze gerealiseerd moeten worden. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het kiezen van de beste oplossingen en de uitvoering daarvan en je manager faciliteert je daarbij. 4. Mijn Prestatie 22

23 4.3 Ontwikkelafspraken Afspraken over vakmanschap en ontwikkeling zijn net zo belangrijk als resultaatafspraken. Je houding, kennis en competenties bepalen namelijk voor een groot deel hoe klanten, collega s en je manager jouw inbreng ervaren. Het is daarom vanzelfsprekend dat je gedrag tot uiting komt in je beoordeling. Afspraken over ontwikkeling zijn ook bedoeld om jouw talenten nog bewuster in te zetten en het maximale uit jezelf te halen. Door jou te laten groeien in je kwaliteiten, worden zowel jijzelf als het bedrijf sterker. 4.4 Dialoog Een goede uitvoering van de prestatie- en ontwikkelafspraken vragen om continue aandacht voor de dialoog tussen jou en je manager. Om de kwaliteit van de gespreksvoering te verhogen kunnen jij en je manager gebruikmaken van hiervoor ontwikkelde faciliteiten. Kijk hiervoor op HR2read. 4. Mijn Prestatie 23

24 5. Mijn Beloning Verzekeren/Investment Management wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Een beloningsmodel dat een logisch verband heeft met de strategie van het bedrijf, in lijn ligt met de markt en rekening houdt met het internationale karakter van het bedrijf, helpt daarbij. Verzekeren/ Investment Management biedt je de zekerheid van een goed vast salaris. Daarnaast speelt in de variabele beloning het belang van de klant en prestaties van het bedrijf een nadrukkelijke rol. 24

25 5.1 Beloningssystematiek Naast een vaste salarissystematiek is er een regeling voor variabele beloning. Met variabele beloning kun je gerichter en meer onderscheidend beloond worden voor jouw resultaten, die van het bedrijf en de waardering van onze klanten. Je manager beoordeelt jaarlijks je persoonlijke ontwikkeling en de behaalde prestaties en kent je een beoordelingsscore toe. Deze score is het uitgangspunt voor je individuele salarisverhoging en een factor bij je variabele beloning. Verzekeren/Investment Management wil haar medewerkers naast vaste en variabele beloning ook anders waarderen voor bijzondere prestaties. Caopartijen zullen daartoe de diverse elementen nader onderzoeken. Daarbij wordt onder andere gedacht aan innovatieve en onderscheidende elementen. Binnen afdelingsbudgetten wordt hiertoe (beperkte) ruimte gecreëerd. 5.2 Functiewaardering en benchmark Je beloning is gebaseerd op een systematiek van functiewaardering en benchmark. De systematiek van functiewaardering waarborgt de onderlinge rangorde tussen functies en maakt een vergelijking (benchmark) met de externe markt mogelijk. Om de beloningsniveaus binnen Verzekeren/Investment Management op marktconformiteit te kunnen beoordelen, wordt gebruikgemaakt van specifieke benchmarks. Periodiek worden de beloningsniveaus hieraan getoetst en zo nodig aangepast. Je salarisperspectief kan hierdoor veranderen. Indelen van functies Alle functies binnen Verzekeren/Investment Management zijn zo beschreven dat ze voor jou en je manager herkenbaar zijn. Door het toepassen van een door cao-partijen erkend functiewaarderingssysteem zijn de functies naar aard, inhoud en niveau samengebracht in functiestraten met standaardfuncties. Van Toepassing Verklaring Verzekeren/Investment Management stelt functies vast door middel van de Van Toepassing Verklaring van een van de standaardfuncties (een herkenbare, 5. Mijn Beloning 25

26 breed toe te passen functie). De in te delen functie wordt vergeleken met een standaardfunctie die het best aansluit op deze in te delen functie. Deze werkwijze waarborgt de onderlinge verhouding tussen de functies en hun niveau binnen en tussen de bedrijfsonderdelen. Deze werkwijze, evenals het Klachtrecht Functiewaardering, wordt vastgesteld na instemming van de medezeggenschap. Kijk voor meer informatie in de HR-gids. Functieschalenstructuur Verzekeren/Investment Management kent een functieschalenstructuur die bestaat uit 15 opeenvolgende schalen. 5.3 Vaste beloning Verhogen salarisschalen en salaris Basis voor je salariëring De salarisschalen worden zowel per 1 januari als per 1 oktober 2015 met 0,5% verhoogd. Per 1 oktober 2015 worden de salarissen collectief structureel met 0,5% verhoogd. Verzekeren/Investment Management beloont je binnen de bandbreedte van de salarisschaal die behoort bij je functieschaal. Het jaarsalaris is gebaseerd op jouw gemiddelde arbeidsduur per week. Tot 1 januari 2014 wordt over de arbeidsuren boven de 36 uur een arbeidsduurtoeslag toegekend Aanpassing van je maandsalaris Je maakt samen met je manager afspraken die passen bij jouw functie. Deze afspraken komen tot uitdrukking in: Resultaatafspraken Ontwikkelafspraken 5. Mijn Beloning 26

27 Afspraken maak je in principe voor de beoordelingsperiode van één jaar. Je evalueert de afspraken tussentijds minimaal eenmaal in een coaching gesprek met je manager. Aan het einde van de beoordelingsperiode vormen de resultaten van je afspraken de input voor de beoordeling. Je manager geeft je een beoordelingsscore. Op basis van je beoordelingsscore volgt een structurele verhoging van jouw maandsalaris aan de hand van de volgende tabel. Een salarisverhoging is mogelijk tot je het maximum van je salarisschaal hebt bereikt. Deze individuele salarisaanpassing vindt jaarlijks plaats per april. Beoordelingsscore Omschrijving Verhoging maandsalaris 1 Uitstekend 4,8% 2 Zeer goed 3,6% 3 Normaal / goed 2,4% 4 Nog te ontwikkelen 1,2 % 5 Matig 0% 6 Onvoldoende 0% Functieschaalwijziging Functieschaalverlaging Als je een functie gaat vervullen in een lagere functieschaal, dan wordt je nieuwe maandsalaris door Verzekeren/Investment Management vastgesteld op basis van de nieuwe functieschaal. Je ontvangt dit nieuwe maandsalaris per de eerste dag van de maand waarin je in je nieuwe functie bent geplaatst of waarin de functieschaalwijziging als gevolg van een functieherwaardering ingaat. Daalt je functie één functieschaal, dan ontvang je een Persoonlijke Toeslag met Afbouw (PTA) als je huidige maandsalaris het maximum van de schaal van je nieuwe functie te boven gaat. De PTA wordt eenmalig vastgesteld en stijgt niet op grond van salarisverhogingen. Hierdoor blijft het totaal van je nieuwe maandsalaris en de toeslag als bedrag op gelijk niveau. 5. Mijn Beloning 27

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Cao Theater en Dans. 1 januari 2014 30 juni 2016

Cao Theater en Dans. 1 januari 2014 30 juni 2016 1 januari 2014 30 juni 2016 FNV Kunsten Informatie en Media (FNV Kiem) Jan Tooropstraat 1 1062 BK Amsterdam T. 020 355 36 36 E. algemeen@fnv-kiem.nl W. www.fnv-kiem.nl Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. STAATSCOURANT Nr. 154 25 januari 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4815 2 maart 2015 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Verbindendverklaring

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten 1. Visie Herstel van vertrouwen Economisch

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie