CAO. 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO. 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015"

Transcriptie

1 CAO ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Kenmerk: CAO-V/IM

2 Inhoudsopgave Cao-verklaring 4 Voorwoord 5 1. Mijn Arbeidsovereenkomst Doelgroep Looptijd Cao Arbeidsovereenkomst Einde dienstverband Voorbehoud wet- en regelgeving Monitoring en interpretatie cao 8 2. Mijn Arbeidsrelatie Echte Sociale Partners Monitoring Cao en HR-gids Dialoog en klachtrecht Verwijtbaar gedrag 9 3. Mijn Tijd Arbeidsduur Werktijd Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Meerwerk en vergoeding Nationale feestdagen Vakantie-uren Bijzonder en buitengewoon verlof Overgangsbeleid medewerkers geboren voor Langer vitaal aan het werk Flexibilisering in pensioen Mijn Prestatie Prestatie- en ontwikkelbeleid Resultaatafspraken Ontwikkelafspraken Dialoog Mijn Beloning Beloningssystematiek Functiewaardering en benchmark Vaste beloning Variabele beloning Beleidsvrijheid in belonen Samenhangend beloningsbeleid Arbeidsvoorwaarden in Persoonlijk Keuze Budget 23 2

3 5.8 Toeslagen ZKV-garantie en voorschot 13 e maand Flexibele arbeidskrachten Specifieke uitkeringen Mijn Keuze Persoonlijk Keuze Budget Afspraken in Mijn Ontwikkeling Opleidingen Loopbaancheck, -coaching en -advies Strategische Personeelsplanning (SPP) Flexpool Levensfasen Samen werken aan ontwikkeling Mijn Gezondheid Vitaliteit Ziekte Loondoorbetaling tijdens het eerste en tweede ziektejaar Aanvulling loonbetaling tijdens het tweede ziektejaar Werkhervatting in- of extern Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid en aanvullingen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering Mijn Pensioen A. De pensioenregeling vanaf 1 januari B. De pensioenregeling in C. Toeslagverlening Mijn Vakorganisatie Rol bij Verzekeren/Investment Management Meer informatie over en lid worden van een van de vakorganisaties? Informeren en geheimhouding Faciliteiten voor vakorganisaties Bescherming Werkgeversbijdrage vakorganisaties Fonds vakorganisaties HR-gids Onze Maatschappelijke verantwoordelijkheid 45 Mijn Bijlagen 46 Bijlage I Salarisschalen 46 Bijlage II Overgangsbeleid beloning 48 Bijlage III Definities 49 3

4 Cao-verklaring De ondergetekenden ING Verzekeringen Personeel B.V. ING Investment Management Personeel B.V. hierna aangeduid met: Verzekeren/Investment Management en CNV Dienstenbond (gevestigd te Hoofddorp) FNV Finance (onderdeel van FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht) De Unie (gevestigd te Culemborg) hierna te noemen: vakorganisaties gezamenlijk te noemen: cao-partijen verklaren met ingang van 1 januari 2013 de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te zijn aangegaan. 4

5 Voorwoord De tweede cao van ING in Nederland voor Verzekeren/Investment Management bouwt qua inhoud en proces voort op de basis die cao-partijen met de cao van 2012 hebben gelegd. In deze uitdagende economische omstandigheden met veel onzekerheid voor medewerkers hebben caopartijen opnieuw bewust gekozen voor co-creatie. Gezamenlijk is via de thema s Blijven werken, Waarderen en Vergemakkelijken gewerkt aan deze cao. Medewerkers zijn betrokken bij de dialoog. Solidariteit en perspectief In alle openheid zijn vraagstukken met grote impact op arbeidsvoorwaarden besproken en zijn vanuit solidariteit en perspectief keuzes gemaakt. Het perspectief op blijven werken en zekerheid voor medewerkers die hun baan verliezen, vragen van alle medewerkers een bijdrage die gevoeld wordt in het inkomen. Door solidair te zijn, draagt iedereen bij aan kansen op perspectief; voor collega's die blijven en voor collega's die Verzekeren/Investment Management helaas moeten verlaten. Echte Sociale Partners Volwaardige arbeidsrelaties zijn essentieel voor een prettig werkklimaat. De manier waarop we samenwerken en resultaten bereiken is de basis van ons bedrijf. De dialoog aangaan, afspraken maken met oog voor individuele en collectieve belangen, coachend leiderschap, het delen van informatie en iedereen laten participeren, vormen de basis voor vertrouwen en volwaardigheid. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid inhoud aan deze begrippen te geven. Deze cao geeft naast concrete afspraken, kaders van waaruit medewerker en manager in dialoog samen tot goede afspraken kunnen komen. Volwaardige arbeidsrelaties en goede samenwerking regel je niet in een cao. Mensen maken die zelf. Deze cao bouwt voort Met de afspraken in deze cao bouwen we voort op de thema s uit de cao Blijven werken legt nog meer dan vakmanschap en ontwikkeling de focus op continue ontwikkeling met het oog op een blijvend perspectief op werk. Hierdoor kan op termijn het accent in het Sociaal Plan verschuiven naar een vangnet voor wie het echt nodig heeft. Het verdienmodel van Verzekeren/Investment Management wijzigt sterk, onze kostenstructuur moet zich aanpassen om nog concurrerender te worden. Vanuit het thema Waarderen zijn oplossingen onderzocht om loonkosten betaalbaar te houden, zonder het fundament van performance management en belonen aan te tasten. Om in deze uitdagende tijd perspectief te geven aan blijven werken, verminderen we de groei in loonkosten. Het behoud van variabel belonen geeft mogelijkheden om individuele prestaties gepast te belonen en perspectief op een aanvullende uitkering. Vanuit het thema maatwerk zijn in de cao van 2012 belangrijke stappen gezet in het flexibeler maken van werktijden en locaties, het individuele arbeidsvoorwaardenpakket en het inspelen op lokale behoeften. In deze cao zetten we een aantal belangrijke stappen die flexibiliteit en 5

6 verandervermogen dichterbij brengen. Arbeidsvoorwaarden worden transparanter en eenvoudiger. Waar mogelijk is tijd- en plaatsonafhankelijk werken het uitgangspunt. Tot slot Met deze cao willen we bijdragen aan het fundament voor het nieuwe zelfstandige Europese Verzekeren en Investment Management bedrijf. Een bedrijf dat slagvaardig kan anticiperen en reageren op veranderingen in de markt. Een bedrijf gericht op de relatie met de klant. Een bedrijf om trots op te zijn. 6

7 1. Mijn Arbeidsovereenkomst Heb je een arbeidsovereenkomst met Verzekeren/Investment Management, dan gelden de afspraken over arbeidsvoorwaarden in deze cao voor jou. De cao is een overeenkomst tussen caopartijen: Verzekeren/Investment Management en de vakorganisaties. 1.1 Doelgroep De cao geldt voor iedere medewerker in dienst van Verzekeren/Investment Management van wie de functie is ingedeeld in de functieschalen 1 tot en met 15. Ben je stagiair, vakantiewerker, uitzendkracht of ben je gedetacheerd en heb je een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever dan Verzekeren/Investment Management, dan geldt deze cao niet voor jou. 1.2 Looptijd Deze cao loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december Uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd kunnen cao-partijen per aangetekende brief aangeven of beëindiging van deze overeenkomst of wijziging van een of meer bepalingen gewenst is. Als dit niet gebeurt dan wordt de looptijd telkens met een jaar verlengd. 1.3 Cao Bepalingen van deze cao treden in de plaats van de bepalingen van eerdere, nawerkende caobepalingen, die thans geen nawerking meer hebben; alle andere afspraken komen te vervallen. Deze cao heeft een standaard karakter, wat betekent dat de afspraken in deze cao bindend zijn en hier niet in het voor- of nadeel van de medewerker van kan worden afgeweken. Afwijking is slechts mogelijk: Als dit in de cao uitdrukkelijk is bepaald. Als cao-partijen voor een bedrijfsonderdeel of voor bepaalde groepen medewerkers afspraken maken waarin wordt afgeweken van de cao. Deze afwijking wordt schriftelijk door cao-partijen vastgelegd en bekendgemaakt aan de betrokken medewerkers. Door schriftelijke vastlegging van deze afspraken worden deze onderdeel van de cao. 1.4 Arbeidsovereenkomst Verzekeren/Investment Management streeft ernaar medewerkers in het algemeen een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te bieden. Op jouw arbeidsovereenkomst zijn voor wat betreft de duur en de beëindiging de wettelijke bepalingen van toepassing (artikelen 7:667 tot en met 7:686 Burgerlijk Wetboek). Afwijkingen ten opzichte van de wet: Verzekeren/Investment Management en jij kunnen in alle gevallen in de individuele arbeidsovereenkomst een proeftijd van ten hoogste twee maanden overeenkomen (artikel 7:652 Burgerlijk Wetboek). De wettelijke opzegtermijn kan worden verlengd in de individuele arbeidsovereenkomst. Deze overeengekomen termijn geldt dan voor jou en voor Verzekeren/Investment Management (artikelen 7:670 tot en met 7:672 Burgerlijk Wetboek). 7

8 Heb je voorafgaand aan je dienstverband bij Verzekeren/Investment Management als uitzendkracht bij Verzekeren/Investment Management gewerkt, dan geldt de totale uitzendperiode (inclusief onderbrekingen van minder dan drie maanden) als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (artikel 7:668a lid 1 en 2 Burgerlijk Wetboek). 1.5 Einde dienstverband Je dienstverband eindigt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin je met pensioen gaat, maar in ieder geval van rechtswege: Met ingang van 1 januari 2013: op de dag voorafgaand aan de dag waarop je de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Met ingang van 1 januari 2014: op de dag voorafgaand aan de dag waarop je 67 jaar wordt. Je hebt de mogelijkheid om het dienstverband voor de hiervoor genoemde data te beëindigen en het ouderdomspensioen vervroegd in te laten gaan. De mogelijkheden en voorwaarden zijn uitgewerkt in de Pensioenovereenkomst. 1.6 Voorbehoud wet- en regelgeving Belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van de cao. Ook kunnen toezichthouders hierop aandringen. In dat geval bespreken cao-partijen samen de noodzaak en maken eventuele nadere afspraken. 1.7 Monitoring en interpretatie cao Cao-partijen zien toe op de gemaakte afspraken. Zijn er onduidelijkheden over de toepassing van de cao, dan geven cao-partijen een verduidelijking. Geven de cao-teksten aanleiding tot onbedoelde interpretatieverschillen, dan kunnen cao-partijen in overleg treden en de teksten aanpassen. 8

9 2. Mijn Arbeidsrelatie De volwaardige arbeidsverhouding is het kernbegrip in deze cao. Die arbeidsverhouding komt het meest tot uitdrukking in je relatie met je manager en de afspraken die jullie samen maken. Afspraken maak je op basis van volwaardigheid en vertrouwen. Daar zijn jullie samen verantwoordelijk voor. 2.1 Echte Sociale Partners In vertrouwen op een zichtbaar groeiende en steeds volwaardiger dialoog tussen medewerker en manager zetten we de ingeslagen weg in de nieuwe cao voort. De aandacht die volwaardige arbeidsrelaties en dialoog tussen manager en medewerkers voortdurend vragen, wordt geborgd door dit in de stadia (plannen, coachen, beoordelen) van Succesvol Functioneren en de medewerkersbetrokkenheidsmetingen te betrekken. De volwaardige arbeidsrelaties worden ook als terugkerend onderwerp met de vakorganisaties en de medezeggenschap (minimaal 2 keer per jaar) besproken. Ook kunnen situaties waarin verbetering gewenst is bij de Ombudspersoon worden gemeld en/of besproken. Rapportages hierover worden behandeld in het Periodiek Overleg van cao-partijen. 2.2 Monitoring Cao-partijen monitoren de implementatie en uitvoering van de cao. Over de invulling, doelstelling en werkwijze worden tussen cao-partijen nadere afspraken gemaakt. 2.3 Cao en HR-gids Een aantal cao-afspraken is verder uitgewerkt in regelingen. Een overzicht hiervan vind je in hoofdstuk 10. Deze en andere arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de HR-gids op HR2read. De regelingen in de cao en HR-gids geven de kaders aan waarbinnen jij en je manager zelf invulling geven aan de arbeidsrelatie en werkafspraken. 2.4 Dialoog en klachtrecht In geval van meningsverschillen of onenigheid met iemand binnen Verzekeren/Investment Management of bij ongewenst gedrag van anderen probeer je altijd eerst in een gesprek tot een oplossing te komen. Leidt dat gesprek niet tot een oplossing, dan kun je je op vrijwillige basis laten bijstaan door en/of vragen om bemiddeling van iemand binnen de organisatie. Komen jullie er samen dan nog niet uit, dan is het mogelijk om hierover een formele klacht in te dienen. Verdere informatie over dit onderwerp vind je in de HR-gids. 2.5 Verwijtbaar gedrag Schorsing Als Verzekeren/Investment Management meent dat jij je verwijtbaar hebt gedragen (denk hierbij aan ernstige en/of herhaalde overtreding van wettelijke of bedrijfsvoorschriften), dan kun je geschorst worden voor de duur van maximaal zeven werkdagen. Je ontvangt dan geen salaris. Op non-actiefstelling Is je vermeende verwijtbare gedrag zo ernstig dat dit grond zou kunnen zijn voor ontslag op staande voet (een dringende reden in de zin van de artikelen 7:677 en 7:678 Burgerlijk Wetboek), dan kun je op non-actief worden gesteld zolang het onderzoek naar dit gedrag duurt. Je salaris kan dan gedurende die periode worden ingehouden. 9

10 Blijkt uit het onderzoek dat je je niet verwijtbaar hebt gedragen, dan volgt op jouw verzoek een schriftelijke rehabilitatie. Eventueel ingehouden salaris betaalt Verzekeren/Investment Management alsnog aan je uit. Volgt op het verwijtbare gedrag geen ontslag op staande voet, maar opzegging of een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan kan Verzekeren/Investment Management de op nonactiefstelling voortzetten (al dan niet met inhouding van salaris). 10

11 3. Mijn Tijd Een optimale balans tussen jouw belangen (balans werk-privé) en die van het bedrijf verhoogt de medewerkertevredenheid en de productiviteit. Het is daarom belangrijk dat jij als medewerker de ruimte krijgt en neemt om in dialoog met je manager tot passende (maatwerk)afspraken te komen over jouw werktijd, werklocatie en verlof. 3.1 Arbeidsduur De gemiddelde arbeidsduur bedraagt 36 uur per week (1.872 uur per jaar). Het uurloon vormt de basis voor de berekening van het salaris. Tot 1 januari 2014 geldt dat over de arbeidsuren boven de 36 uur een arbeidsduurtoeslag wordt toegekend. Per 1 januari 2014 worden uren boven 36 uur per week uitbetaald als gewoon salaris. In overleg met je manager kun je je gemiddelde arbeidsduur per week verminderen of vermeerderen. Op jouw verzoek om vermindering van de arbeidsduur is de Wet Aanpassing Arbeidsduur van toepassing. Deze wet is niet van toepassing op jouw verzoek om vermeerdering van de arbeidsduur. Een (schriftelijk) verzoek om vermeerdering van de arbeidsduur zal je manager in redelijkheid beoordelen. Als je verzoek wordt afgewezen, dan wordt dit (schriftelijk) gemotiveerd. Ook kan je manager jou verzoeken om de arbeidsduur te vermeerderen tot maximaal 40 uur. Hierover vindt overleg plaats tussen jou en je manager, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van jou, je collega's en van Verzekeren/Investment Management. Als jij en je manager niet tot een passende oplossing kunnen komen, dan is jouw standpunt doorslaggevend. 3.2 Werktijd In overleg met je manager spreek je een werkpatroon af. Hierbij houden jullie rekening met klantbelang, het werk(aanbod) en vereiste resultaten, met wensen en mogelijkheden van jou en je collega s en met het bedrijfsbelang. Kaders voor het vaststellen van de werk- en rusttijden zijn de normen die zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet. Verzekeren/Investment Management heeft de mogelijkheid om voor een specifieke groep of een specifiek onderdeel een collectieve werktijdregeling in te stellen of te wijzigen. In dat geval wordt artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden toegepast. Werk je volgens je werkpatroon op zaterdag, dan ontvang je een toeslag van 25%. Dit geldt niet als je in afwijking van je werkpatroon zelf de keuze maakt om op een zaterdag te werken of als sprake is van meerwerk. Dit geldt ook niet als je een buitendienstmedewerker bent. 3.3 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Verzekeren/Investment Management hanteert als uitgangspunt dat medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Je bepaalt in overleg met je manager en collega s welke taakelementen uit de functie zich lenen voor tijd- en/of plaatsonafhankelijk werken, rekening houdend met bedrijfsprocessen, klantvraag, bezetting en rooster. 11

12 In alle vormen van werk maken jij en je manager afspraken over de beschikbaarheid en bereikbaarheid en over de werkpatronen, op basis van volwaardige arbeidsverhoudingen. Verzekeren/Investment Management voert gefaseerd tijd- en plaatsonafhankelijk werken in. Dat betekent dat steeds meer medewerkers de mogelijkheid krijgen om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Als je hiertoe de mogelijkheid hebt, dan bepaal je in overleg met je manager waar en wanneer en met welke technologische hulpmiddelen jij het best je werkzaamheden verricht. De richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in de HR-gids. 3.4 Meerwerk en vergoeding Het kan voorkomen dat je op verzoek van je manager werkzaamheden verricht waardoor je tijdelijk meer werkt dan de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur en deze extra gewerkte uren niet gecompenseerd kunnen worden binnen je gemiddelde arbeidsduur. In dat geval kun je, tot en met functieschaal 10, in aanmerking komen voor een meerwerkvergoeding. Voor meerwerk geldt een vergoeding van 125% van je uurloon, tenzij je op een van de onderstaande tijden werkt. Bepaal je zelf wanneer je het meerwerk uitvoert, dan geldt een vergoeding van 125% van je uurloon. Voor het werken op onderstaande tijden bedraagt de vergoeding: Op: Van het uurloon maandag tot en met vrijdag van uur tot uur 150% zaterdag voor uur 150% zaterdag na uur, zondag en op een nationale feestdag 200% Als het organisatorisch mogelijk is, kun je in plaats van een vergoeding in geld kiezen voor opname in vrije tijd. Deze bepaling geldt niet als je zelf de keuze maakt om op bovenstaande tijdstippen te werken en als er geen sprake is van meerwerk. Deze bepaling is niet van toepassing op de buitendienstmedewerker. 3.5 Nationale feestdagen Je hebt recht op verlof met behoud van salaris op de volgende nationale feestdagen: Nieuwjaarsdag Eerste en tweede paasdag Koningsdag Hemelvaartsdag Eerste en tweede pinksterdag Eerste en tweede kerstdag Bevrijdingsdag; op 5 mei in de lustrumjaren (in 2015, 2020 enz.) 3.6 Vakantie-uren Bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week heb je wettelijk recht op 144 vakantie-uren per jaar, met behoud van salaris. Werk je volgens een andere gemiddelde arbeidsduur, dan geldt het aantal uren naar evenredigheid. Bij aanvang of beëindiging van je dienstverband in de loop van het kalenderjaar wordt het aantal vakantie-uren naar evenredigheid verminderd. 12

13 Daarnaast heb je bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week recht op 50,4 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar. Ook hier geldt een aanpassing van aantal uren naar evenredigheid bij een andere gemiddelde arbeidsduur. Bovenwettelijke vakantie-uren worden in geld en niet in tijd toegekend. De waarde van de bovenwettelijke vakantie-uren maakt onderdeel uit van je Persoonlijk Keuze Budget (PKB). Het kan zijn dat je als gevolg van een garantieregeling een hoger aantal bovenwettelijke vakantieuren hebt. De gegarandeerde extra bovenwettelijke vakantie-uren worden bijgeschreven in het verlofoverzicht. Bij aanpassing van de gemiddelde arbeidsduur worden de garantie-uren naar evenredigheid aangepast. Tot 1 januari 2014 maakt de waarde van de gegarandeerde extra bovenwettelijke vakantie-uren onderdeel uit van je Persoonlijk Keuze Budget. Je kunt extra verlofuren kopen. Dit kan tot je het plafond bereikt van 2,5 maal het aantal wettelijke vakantie-uren. Neem je vakantie-uren op, dan kun je opnieuw tot het plafond bijkopen. Het opnemen van je vakantie-uren doe je in overleg met je manager en collega s (artikel 7:638 Burgerlijk Wetboek). Kijk voor vakantie-uren bij arbeidsongeschiktheid in hoofdstuk Bijzonder en buitengewoon verlof Verzekeren/Investment Management volgt de Wet Arbeid en Zorg voor de daarin beschreven verlofvormen en de bijbehorende bepalingen met betrekking tot duur en eventueel behoud van salaris. Voor adoptie- en kraamverlof hanteert Verzekeren/Investment Management ruimere regelingen dan in deze wet zijn vastgelegd. Daarnaast heeft Verzekeren/Investment Management een regeling onbetaald verlof. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor je verlof wilt hebben, dan kun je een beroep doen op buitengewoon verlof. Voorziet een (wettelijke) regeling niet, dan overleg je dat met je manager. Samen spreken jij en je manager af of en zo ja, hoeveel verlof je hiervoor krijgt. Kijk voor alle verlofregelingen in de HR-gids. 3.8 Overgangsbeleid medewerkers geboren voor 1955 Als je geboren bent voor 1955 dan heb je tot 1 september 2013 de mogelijkheid om je arbeidsduur met 10% of met 20% te verminderen. Het werkpatroon wordt in overleg met je manager aangepast, zodanig dat er in de praktijk sprake is van hanteerbare werkpatronen. Het aantal vakantie-uren wordt berekend op basis van het daadwerkelijk te werken aantal jaaruren. De andere arbeidsvoorwaarden worden met 5%, respectievelijk 10% verminderd, met uitzondering van je pensioenopbouw. De pensioenopbouw vindt plaats op basis van de oorspronkelijke arbeidsduur. 3.9 Langer vitaal aan het werk blijven Verzekeren/Investment Management zal in haar levensfasebewust personeelsbeleid rekening houden met de consequenties van het door de nieuwe pensioenregeling verlengde loopbaanpad, alsmede voor de verschillende instrumenten, zoals vitaliteitscheck, opleidingen, flexpensioen en flexpool. Het gesprek hierover vraagt van medewerkers en organisatie een actieve rol. 13

14 3.10 Flexibilisering in pensioen Per 1 januari 2014 treedt een nieuwe pensioenregeling in werking, met de uitgebreidere mogelijkheid om met deeltijdpensioen te gaan. De mogelijkheid om met deeltijdpensioen te gaan staat beschreven in de Pensioenovereenkomst. 14

15 4. Mijn Prestatie Jij en jouw collega s zetten zich continu in om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Met het prestatiebeleid Succesvol Functioneren wil Verzekeren/Investment Management jouw resultaten en ontwikkeling optimaal ondersteunen en stimuleren. Dat lukt alleen met motiverende afspraken die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. 4.1 Prestatie- en ontwikkelbeleid Succesvol Functioneren vormt de methodiek voor het prestatie- en ontwikkelbeleid. In deze methodiek heb je jaarlijks terugkerende gesprekken waarin jij en je manager: Afspraken maken over resultaten en ontwikkeling (plannen) De voortgang bespreken van de uitvoering van je afspraken en de wijze waarop je hieraan invulling geeft (coachen) De geleverde prestatie vaststellen en de daarbij behorende beloning (beoordelen) De bedrijfsdoelstellingen van Verzekeren/Investment Management vormen de basis voor jouw individuele resultaat- en ontwikkelafspraken. Door samen met je manager de vertaalslag te maken naar je eigen resultaatafspraken, heb je altijd scherp voor ogen hoe je daadkrachtig en in het belang van de klant kunt bijdragen aan je team en ons bedrijf. Je manager coacht en ondersteunt je hierbij. Verzekeren/Investment Management kent een ombudsfunctie Succesvol Functioneren ten behoeve van medewerkers en managers. Over de meldingen bij de ombudspersoon vindt periodiek een terugkoppeling plaats aan cao-partijen. 4.2 Resultaatafspraken Verzekeren/Investment Management streeft naar transparante, uitdagende en betekenisvolle resultaatafspraken. Afspraken die voldoende speelruimte bieden om recht te doen aan de professionaliteit van onze mensen in een continu veranderende omgeving. Door met respect voor elkaar afspraken in samenspraak op te stellen, leggen jij en je manager de basis voor gelijkwaardigheid en vertrouwen in jullie samenwerking. Je manager concentreert zich daarbij op het uitdragen van de bedrijfs- en teamdoelstellingen en de criteria waarbinnen deze gerealiseerd moeten worden. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het kiezen van de beste oplossingen en de uitvoering daarvan en je manager faciliteert je daarbij. 4.3 Ontwikkelafspraken Afspraken over vakmanschap en ontwikkeling zijn net zo belangrijk als resultaatafspraken. Je houding, kennis en competenties bepalen namelijk voor een groot deel hoe klanten, collega s en je manager jouw inbreng ervaren. Het is daarom vanzelfsprekend dat je gedrag tot uiting komt in je beoordeling. Afspraken over ontwikkeling zijn ook bedoeld om jouw talenten nog bewuster in te zetten en het maximale uit jezelf te halen. Door jou te laten groeien in je kwaliteiten, worden zowel jijzelf als het bedrijf sterker. 15

16 4.4 Dialoog Een goede uitvoering van de prestatie- en ontwikkelafspraken vragen om continue aandacht voor de dialoog tussen jou en je manager. Om de kwaliteit van de gespreksvoering te verhogen kunnen jij en je manager gebruikmaken van hiervoor ontwikkelde faciliteiten. Kijk hiervoor op HR2read. 16

17 5. Mijn Beloning Verzekeren/Investment Management wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Een beloningsmodel dat een logisch verband heeft met de strategie van het bedrijf, in lijn ligt met de markt en rekening houdt met het internationale karakter van het bedrijf, helpt daarbij. Verzekeren/Investment Management biedt je de zekerheid van een goed vast salaris. Daarnaast speelt in de variabele beloning het belang van de klant en prestaties van het bedrijf een nadrukkelijke rol. 5.1 Beloningssystematiek Naast een vaste salarissystematiek is er een regeling voor variabele beloning. Met variabele beloning kun je gerichter en meer onderscheidend beloond worden voor jouw resultaten, die van het bedrijf en de waardering van onze klanten. Je manager beoordeelt jaarlijks je persoonlijke ontwikkeling en de behaalde prestaties en kent je een beoordelingsscore toe. Deze score is het uitgangspunt voor je individuele salarisverhoging en een factor bij je variabele beloning. Verzekeren/Investment Management wil haar medewerkers naast vaste en variabele beloning ook anders waarderen voor bijzondere prestaties. Cao-partijen zullen daartoe de diverse elementen nader onderzoeken. Daarbij wordt onder andere gedacht aan innovatieve en onderscheidende elementen. Binnen afdelingsbudgetten wordt hiertoe (beperkte) ruimte gecreëerd. 5.2 Functiewaardering en benchmark Je beloning is gebaseerd op een systematiek van functiewaardering en benchmark. De systematiek van functiewaardering waarborgt de onderlinge rangorde tussen functies en maakt een vergelijking (benchmark) met de externe markt mogelijk. Om de beloningsniveaus binnen Verzekeren/Investment Management op marktconformiteit te kunnen beoordelen, wordt gebruikgemaakt van specifieke benchmarks. Periodiek worden de beloningsniveaus hieraan getoetst en zo nodig aangepast. Je salarisperspectief kan hierdoor veranderen. Indelen van functies Alle functies binnen Verzekeren/Investment Management zijn zo beschreven dat ze voor jou en je manager herkenbaar zijn. Door het toepassen van een door cao-partijen erkend functiewaarderingssysteem zijn de functies naar aard, inhoud en niveau samengebracht in functiestraten met standaardfuncties. Van Toepassing Verklaring Verzekeren/Investment Management stelt functies vast door middel van de Van Toepassing Verklaring van een van de standaardfuncties (een herkenbare, breed toe te passen functie). De in te delen functie wordt vergeleken met een standaardfunctie die het best aansluit op deze in te delen functie. Deze werkwijze waarborgt de onderlinge verhouding tussen de functies en hun niveau binnen en tussen de bedrijfsonderdelen. Deze werkwijze, evenals het Klachtrecht Functiewaardering, wordt vastgesteld na instemming van de medezeggenschap. Kijk voor meer informatie in de HR-gids. Functieschalenstructuur Verzekeren/Investment Management kent een functieschalenstructuur die bestaat uit 15 opeenvolgende schalen. 17

18 5.3 Vaste beloning Verhogen salarisschalen en salaris De salarisschalen worden zowel per 1 januari als per 1 oktober 2015 met 0,5% verhoogd. Per 1 oktober 2015 worden de salarissen collectief structureel met 0,5% verhoogd Basis voor je salariëring Verzekeren/Investment Management beloont je binnen de bandbreedte van de salarisschaal die behoort bij je functieschaal. Het jaarsalaris is gebaseerd op jouw gemiddelde arbeidsduur per week. Tot 1 januari 2014 wordt over de arbeidsuren boven de 36 uur een arbeidsduurtoeslag toegekend Aanpassing van je maandsalaris Je maakt samen met je manager afspraken die passen bij jouw functie. Deze afspraken komen tot uitdrukking in: Resultaatafspraken Ontwikkelafspraken Afspraken maak je in principe voor de beoordelingsperiode van één jaar. Je evalueert de afspraken tussentijds minimaal eenmaal in een coaching gesprek met je manager. Aan het einde van de beoordelingsperiode vormen de resultaten van je afspraken de input voor de beoordeling. Je manager geeft je een beoordelingsscore. Op basis van je beoordelingsscore volgt een structurele verhoging van jouw maandsalaris aan de hand van de volgende tabel. Een salarisverhoging is mogelijk tot je het maximum van je salarisschaal hebt bereikt. Deze individuele salarisaanpassing vindt jaarlijks plaats per april. Beoordelingsscore Omschrijving Verhoging maandsalaris 1 Uitstekend 4,8% 2 Zeer goed 3,6% 3 Normaal / goed 2,4% 4 Nog te ontwikkelen 1,2% 5 Matig 0% 6 Onvoldoende 0% Functieschaalwijziging Functieschaalverlaging Als je een functie gaat vervullen in een lagere functieschaal, dan wordt je nieuwe maandsalaris door Verzekeren/Investment Management vastgesteld op basis van de nieuwe functieschaal. Je ontvangt dit nieuwe maandsalaris per de eerste dag van de maand waarin je in je nieuwe functie bent geplaatst of waarin de functieschaalwijziging als gevolg van een functieherwaardering ingaat. Daalt je functie één functieschaal, dan ontvang je een Persoonlijke Toeslag met Afbouw (PTA) als je huidige maandsalaris het maximum van de schaal van je nieuwe functie te boven gaat. De PTA wordt eenmalig vastgesteld en stijgt niet op grond van salarisverhogingen. Hierdoor blijft het totaal van je nieuwe maandsalaris en de toeslag als bedrag op gelijk niveau. Je ontvangt maandelijks een 18

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management CAO ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor medewerkers van ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot

Nadere informatie

CAO. ING Verzekeren/ING Investment Management. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012

CAO. ING Verzekeren/ING Investment Management. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 CAO ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Kenmerk: CAO-V/IM-2012 Inhoudsopgave CAO-verklaring 4 Voorwoord 5 1. Mijn Arbeidsovereenkomst 7 1.1 Doelgroep 7 1.2

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2014

CAO APG Groep tot 1 april 2014 CAO APG Groep tot 1 april 2014 1 CAO Inhoudsopgave INLEIDING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN... 6 ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK... 8 HOOFDSTUK 2 INDIENSTTREDING...

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 CAO 2012-2013 CAO SNS REAAL Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2012-2013 1 Utrecht, maart 2013

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 CAO SNS REAAL SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 Utrecht, december 2014 De ondergetekenden:

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX. 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1

1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX. 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1 1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1 CAO boekje 2006.indd 1 21-03-2006 14:53:36 CAO FNV Bondgenoten Postbus 9239 1006 AE Amsterdam telefoon 020-585 60 00 De Unie Postbus

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Panteia

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Panteia Collectieve Arbeidsovereenkomst Panteia Zoetermeer, 30 september 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 april 2015 tot en met 1 januari 2016. HR Compensation & Benefits. 16 juli 2015

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 april 2015 tot en met 1 januari 2016. HR Compensation & Benefits. 16 juli 2015 Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS 1 april 2015 tot en met 1 januari 2016. HR Compensation & Benefits 16 juli 2015 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Algemeen 1.1 Begrippenlijst

Nadere informatie

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 CAO Movares Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 Tussen de ondergetekenden: Movares Nederland B.V. als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015. HR Compensation & Benefits. 18 december 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015. HR Compensation & Benefits. 18 december 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015. HR Compensation & Benefits 18 december 2014 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Algemeen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 27 juni 2013 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

CAO MSD 2014-2015 CAO MSD 2014-2015 1

CAO MSD 2014-2015 CAO MSD 2014-2015 1 CAO MSD 2014-2015 CAO MSD 2014-2015 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen Merck Sharp & Dohme B.V. Merck Sharp & Dohme International Services B.V. Merck Sharp & Dohme

Nadere informatie

ALGEMENE BANK-CAO. collectieve arbeidsovereenkomst. voor de periode

ALGEMENE BANK-CAO. collectieve arbeidsovereenkomst. voor de periode ALGEMENE BANK-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 januari 2006 tot 1 januari 2008 INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD... 6 DEEL 1... 7 ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 7 Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

hierna te noemen werkgever, in de relatie tot de Werknemer die met die vennootschap (of diens rechtsopvolger) een arbeidsovereenkomst heeft

hierna te noemen werkgever, in de relatie tot de Werknemer die met die vennootschap (of diens rechtsopvolger) een arbeidsovereenkomst heeft Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen Merck Sharp & Dohme B.V. Merck Sharp & Dohme International Services B.V. te Hoofddorp Merck Sharp & Dohme Latin America Services te Hoofddorp N.V. Organon te Oss

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Collectieve arbeidsovereenkomst Artikel 1; Definities... 2 Artikel 2; Algemene verplichtingen van Teva Pharmachemie... 4 Artikel 3; Algemene verplichtingen van de werknemersvereniging...

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst

collectieve arbeidsovereenkomst ID=1495578 Arjowiggins Security B.V. collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 Tussen de ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Cao Smurfit Kappa Corrugated Benelux 2012-2014 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Smurfit Kappa Vandra B.V. te Oosterhout

Nadere informatie

1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017. CAO Movares

1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017. CAO Movares 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017 CAO Movares Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017 Tussen de ondergetekenden: Movares Nederland B.V. als partij ter ene zijde en FNV Zakelijke

Nadere informatie

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015 1 Cao Huisartsenzorg 1 januari 2014-28 februari 2015 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Cao 4 Artikel 1.1 Begrippen 4 Artikel 1.2 Werkingssfeer 4 Artikel 1.3 Geldigheidsduur 4 Artikel 1.4 Afwijken cao 4

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie