CAO. ING Verzekeren/ING Investment Management. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO. ING Verzekeren/ING Investment Management. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012"

Transcriptie

1 CAO ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Kenmerk: CAO-V/IM-2012

2 Inhoudsopgave CAO-verklaring 4 Voorwoord 5 1. Mijn Arbeidsovereenkomst Doelgroep Looptijd CAO Arbeidsovereenkomst Einde dienstverband Voorbehoud wet- en regelgeving Monitoring en interpretatie CAO 8 2. Mijn Arbeidsrelatie CAO en HR-gids Dialoog en klachtrecht Verwijtbaar gedrag 9 3. Mijn Tijd Arbeidsduur Werktijd Het Nieuwe Werken Meerwerk en vergoeding Nationale feestdagen Vakantie-uren Bijzonder en buitengewoon verlof Overgangsbeleid medewerkers geboren voor Mijn Prestatie Prestatie- en ontwikkelbeleid Resultaatafspraken Ontwikkelafspraken Dialoog Mijn Beloning Beloningssystematiek Functiewaardering en benchmark Vaste beloning Variabele beloning Garantieregeling Beleidsvrijheid in belonen Vakantietoeslag en dertiende maand Levensloop Specifieke uitkeringen 20 2

3 6. Mijn Ontwikkeling Opleidingen Loopbaancheck, -coaching en advies Bijzondere initiatieven Mijn Keuze Persoonlijk Keuze Budget Opbouw Benutten Mijn Gezondheid Vitaliteit Ziekte Loondoorbetaling tijdens het eerste en tweede ziektejaar Aanvulling loonbetaling tijdens het tweede ziektejaar Werkhervatting in- of extern Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid en aanvullingen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering Mijn Pensioen Mijn Vakorganisatie Rol bij Verzekeren/Investment Management Meer informatie over en lid worden van een van de vakorganisaties? Informeren en geheimhouding Faciliteiten voor vakorganisaties Bescherming Werkgeversbijdrage vakorganisaties Eenmalige bijdrage Werk- en studieafspraken HR-gids 31 Mijn Bijlagen 32 Bijlage I Salarisschalen 32 Bijlage II Garantieregeling 33 Bijlage III Overgangsbeleid beloning 34 Bijlage IV Pensioen 35 Bijlage VI Eigen bijdrage in de pensioenpremie 45 Bijlage VII Overgangsregelingen vervroegde uittreding 47 Bijlage VIII Definities 49 3

4 CAO-verklaring De ondergetekenden ING Verzekeringen Personeel B.V. ING Investment Management Personeel B.V. hierna aangeduid met: Verzekeren/Investment Management of werkgever partij aan de ene kant en CNV Dienstenbond (gevestigd te Hoofddorp) FNV Bondgenoten (gevestigd te Utrecht) De Unie (gevestigd te Culemborg) hierna te noemen: vakorganisaties partij aan de andere kant verklaren met ingang van 1 januari 2012 de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) te zijn aangegaan. 4

5 Voorwoord Voor je ligt de eerste CAO van Verzekeren/Investment Management. Deze CAO is tot stand gekomen via een innovatief proces waarin de vakorganisaties en Verzekeren/Investment Management in een korte periode intensief hebben samengewerkt. Daarbij heeft de betrokkenheid van medewerkers en medezeggenschap een centrale rol gespeeld. Verzekeren/Investment Management heeft de ambitie om als zelfstandig bedrijf marktleider te zijn en te blijven in een sterk veranderende markt. De markt en deze ambitie dwingen de organisatie om de slagvaardigheid en efficiëntie te vergroten; om dynamischer, flexibeler en sneller te worden. Gericht op de relatie met en het belang van de klant. Verzekeren/Investment Management wil het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die de klant het bedrijf geeft, waarmaken en verder uitbouwen. Innovatieve arbeidsverhoudingen Om deze ambities te realiseren zijn jij, jouw collega s en stabiele, constructieve en innovatieve arbeidsverhoudingen een absolute randvoorwaarde. In meer dynamiek dan ooit werken vakorganisaties en Verzekeren/Investment Management samen aan arbeidsverhoudingen. Maar het omvat echt veel meer dan er in een CAO aan afspraken terechtkomt. Want volwaardige arbeidsrelaties zijn essentieel voor een prettig werkklimaat. Het gaat niet alleen om de werkrelatie tussen jou, je collega s en je manager, maar ook om de relatie tussen de medezeggenschap en de directie, tussen de vakorganisaties en jou en jouw collega s. Dit opbouwen en onderhouden vraagt om intensieve samenwerking, een groeiend vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Het is een blijvend thema dat niet eindigt bij een aantal goede CAO-afspraken. Het zet aan tot grotere betrokkenheid van jou, je collega s en sociale partners om zo samen verder te werken aan de uitvoering van Mijn CAO. Mijn CAO De vakorganisaties en Verzekeren/Investment Management hebben vier belangrijke thema s benoemd: Vakmanschap en Ontwikkeling, Performance Management en Beloning, Maatwerk en Echt(e) Sociale Partners. Vakmanschap en Ontwikkeling De vakorganisaties en Verzekeren/Investment Management vinden het belangrijk dat jij en jouw collega s worden gewaardeerd vanwege jullie kennis in de breedte van het vak. Jullie initiatieven bieden oplossingen die bijdragen aan de klanttevredenheid. Als CAO-partijen vinden wij Vakmanschap en Ontwikkeling een centraal thema. Daarbij gaan we ervan uit dat jij de spil bent van de organisatie. Verzekeren/Investment Management wil investeren in jouw ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, zodat je in alle fasen van je leven gezond, vitaal en met plezier aan het werk bent en blijft. Van jou vragen we dat je ook in jezelf investeert, bijvoorbeeld door uitdagende werkzaamheden op te pakken, die in een complexe omgeving tot succes te maken en actief met je ontwikkeling aan de slag te gaan. Performance Management en Belonen Naast de focus op persoonlijke ontwikkeling vinden Verzekeren/Investment Management en de vakorganisaties het belangrijk dat het beloningsbeleid gekoppeld is aan prestaties. Een deel van je inkomen ademt mee met het succes van het bedrijf en met de klanttevredenheid en een deel met je eigen succes. Het blijft dus belangrijk om samen met je manager goede afspraken te maken, de 5

6 voortgang te bewaken en uiteindelijk terug te kijken op de resultaten die je hebt geboekt. Samen zorgen jullie ervoor dat de gemaakte afspraken aan het einde van het jaar zijn gerealiseerd, ieder vanuit zijn/haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Belonen is gekoppeld aan de realisatie van afspraken en laat concreet zien wat succesvol functioneren jou oplevert. Maatwerk Verzekeren/Investment Management vindt dat een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket bijdraagt aan een modern en aantrekkelijk werkgeverschap in een krapper wordende arbeidsmarkt. Daarom kun je een vrij besteedbaar bedrag inzetten voor een pakket van arbeidsvoorwaarden dat aansluit bij jouw specifieke wensen en levensfase. Maatwerk is meer dan alleen flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden. Het gaat ook over anders omgaan met werktijden en locaties waar wordt gewerkt (Het Nieuwe Werken), behoeften van jou en je collega s aan balans tussen werk en privé en arbeidsrelaties die zijn aangepast aan de lokale behoefte binnen de pluriforme organisatie van Verzekeren/Investment Management. Echt(e) Sociale Partners Met deze accenten in de CAO wordt de arbeidsrelatie tussen jou en je manager nog belangrijker, want de basis voor de invulling van deze flexibiliteit is het gesprek dat jullie hierover voeren en de afspraken die jullie samen maken. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Afspraken maak je op basis van volwaardigheid en vertrouwen. Begrippen als samenwerking, wederzijdse verantwoordelijkheid, open communicatie, oog voor individuele en collectieve belangen, coachend leiderschap, delen van informatie en iedereen laten participeren, vormen de basis voor dit vertrouwen en deze volwaardigheid. Samen geven jullie inhoud aan deze begrippen, zodat die voor jullie beiden duidelijk zijn. Tot slot Als CAO-partijen vinden wij het belangrijk dat de tekst van de eerste CAO van Verzekeren/Investment Management eenvoudig en helder is. Duidelijk taalgebruik staat daarbij centraal, zodat we ook wat dat betreft kunnen spreken van een vernieuwende CAO. We hopen dat we in die opzet geslaagd zijn. 6

7 1. Mijn Arbeidsovereenkomst Heb je een arbeidsovereenkomst met Verzekeren/Investment Management, dan gelden de afspraken over arbeidsvoorwaarden in deze CAO voor jou. De CAO is een overeenkomst tussen CAO-partijen: Verzekeren/Investment Management en de vakorganisaties. 1.1 Doelgroep De CAO geldt voor iedere medewerker in dienst van Verzekeren/Investment Management van wie de functie is ingedeeld in de functieschalen 1 tot en met 15. Ben je stagiair, vakantiewerker, uitzendkracht of ben je gedetacheerd en heb je een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever dan Verzekeren/Investment Management, dan geldt deze CAO niet voor jou. 1.2 Looptijd Deze CAO loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december Uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd kunnen CAO-partijen per aangetekende brief aangeven of beëindiging van deze overeenkomst of wijziging van een of meer bepalingen gewenst is. Als dit niet gebeurt dan wordt de looptijd telkens met een jaar verlengd. Tot en met 31 december 2011 gelden voor de medewerkers van Verzekeren/Investment Management de arbeidsvoorwaarden uit de ING-CAO CAO Bepalingen van deze CAO treden in de plaats van de bepalingen van eerdere, nawerkende CAObepalingen, die thans geen nawerking meer hebben; alle andere afspraken komen te vervallen. Deze CAO heeft een standaard karakter, wat betekent dat de afspraken in deze CAO bindend zijn en hier niet in het voor- of nadeel van de medewerker van kan worden afgeweken. Afwijking is slechts mogelijk: Als dit in de CAO uitdrukkelijk is bepaald. Als CAO-partijen voor een bedrijfsonderdeel of voor bepaalde groepen medewerkers afspraken maken waarin wordt afgeweken van de CAO. Deze afwijking wordt schriftelijk door CAO-partijen vastgelegd en bekendgemaakt aan de betrokken medewerkers. Door schriftelijke vastlegging van deze afspraken worden deze onderdeel van de CAO. 1.4 Arbeidsovereenkomst Verzekeren/Investment Management stelt medewerkers in het algemeen aan in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Op jouw arbeidsovereenkomst zijn voor wat betreft de duur en de beëindiging de wettelijke bepalingen van toepassing (artikelen 7:667 tot en met 7:686 Burgerlijk Wetboek). Afwijkingen ten opzichte van de wet: Verzekeren/Investment Management en jij kunnen in alle gevallen in de individuele arbeidsovereenkomst een proeftijd van ten hoogste twee maanden overeenkomen (artikel 7:652 Burgerlijk Wetboek). 7

8 De wettelijke opzegtermijn kan worden verlengd in de individuele arbeidsovereenkomst. Deze overeengekomen termijn geldt dan voor jou en voor Verzekeren/Investment Management (artikelen 7:670 tot en met 7:672 Burgerlijk Wetboek). Heb je voorafgaand aan je dienstverband bij Verzekeren/Investment Management als uitzendkracht bij Verzekeren/Investment Management gewerkt, dan geldt de totale uitzendperiode (inclusief onderbrekingen van minder dan drie maanden) als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (artikel 7:668a lid 1 en 2 Burgerlijk Wetboek). 1.5 Einde dienstverband Je dienstverband eindigt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin je met pensioen gaat, maar in ieder geval van rechtswege op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin je 65 jaar wordt. 1.6 Voorbehoud wet- en regelgeving Belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van de CAO. Ook kunnen toezichthouders hierop aandringen. In dat geval bespreken CAO-partijen samen de noodzaak en maken eventuele nadere afspraken. 1.7 Monitoring en interpretatie CAO CAO-partijen zien toe op de gemaakte afspraken. Zijn er onduidelijkheden over de toepassing van de CAO, dan geven CAO-partijen een verduidelijking. Geven de CAO-teksten aanleiding tot onbedoelde interpretatieverschillen, dan kunnen CAO-partijen in overleg treden en de teksten aanpassen. 8

9 2. Mijn Arbeidsrelatie De volwaardige arbeidsverhouding is het kernbegrip in deze CAO. Die arbeidsverhouding komt het meest tot uitdrukking in je relatie met je manager en de afspraken die jullie samen maken. Afspraken maak je op basis van volwaardigheid en vertrouwen. Daar zijn jullie samen verantwoordelijk voor. 2.1 CAO en HR-gids Een aantal CAO-afspraken is verder uitgewerkt in regelingen. Een overzicht hiervan vind je in hoofdstuk 10. Deze en andere arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de HR-gids op HR2read. De regelingen in de CAO en HR-gids geven de kaders aan waarbinnen jij en je manager zelf invulling geven aan de arbeidsrelatie en werkafspraken. 2.2 Dialoog en klachtrecht In geval van meningsverschillen of onenigheid met iemand binnen Verzekeren/Investment Management of bij ongewenst gedrag van anderen probeer je altijd eerst in een gesprek tot een oplossing te komen. Leidt dat gesprek niet tot een oplossing, dan kun je je op vrijwillige basis laten bijstaan door en/of vragen om bemiddeling van iemand binnen de organisatie. Komen jullie er samen dan nog niet uit, dan is het mogelijk om hierover een formele klacht in te dienen. Verdere informatie over dit onderwerp vind je in de HR-gids. 2.3 Verwijtbaar gedrag Schorsing Als Verzekeren/Investment Management meent dat jij je verwijtbaar hebt gedragen (denk hierbij aan ernstige en/of herhaalde overtreding van wettelijke of bedrijfsvoorschriften), dan kun je geschorst worden voor de duur van maximaal zeven werkdagen. Je ontvangt dan geen salaris. Op non-actiefstelling Is je vermeende verwijtbare gedrag zo ernstig dat dit grond zou kunnen zijn voor ontslag op staande voet (een dringende reden in de zin van de artikelen 7:677 en 7:678 Burgerlijk Wetboek), dan kun je op non-actief worden gesteld zolang het onderzoek naar dit gedrag duurt. Je salaris kan dan gedurende die periode worden ingehouden. Blijkt uit het onderzoek dat je je niet verwijtbaar hebt gedragen, dan volgt op jouw verzoek een schriftelijke rehabilitatie. Eventueel ingehouden salaris betaalt Verzekeren/Investment Management alsnog aan je uit. Volgt op het verwijtbare gedrag geen ontslag op staande voet, maar opzegging of een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan kan Verzekeren/Investment Management de op nonactiefstelling voortzetten (al dan niet met inhouding van salaris). 9

10 3. Mijn Tijd Een optimale balans tussen jouw belangen (balans werk-privé) en die van het bedrijf verhoogt de medewerkertevredenheid en de productiviteit. Het is daarom belangrijk dat jij als medewerker de ruimte krijgt en neemt om in dialoog met je manager tot passende (maatwerk)afspraken te komen over jouw werktijd, werklocatie en verlof. 3.1 Arbeidsduur De gemiddelde arbeidsduur bedraagt 36 uur per week (1.872 uur per jaar). Over de arbeidsuren boven de 36 uur wordt een arbeidsduurtoeslag toegekend. In overleg met je manager kun je je gemiddelde arbeidsduur per week verminderen of vermeerderen. Op jouw verzoek om vermindering van de arbeidsduur is de Wet Aanpassing Arbeidsduur van toepassing. Deze wet is niet van toepassing op jouw verzoek om vermeerdering van de arbeidsduur. Een (schriftelijk) verzoek om vermeerdering van de arbeidsduur zal je manager in redelijkheid beoordelen. Als je verzoek wordt afgewezen, dan wordt dit (schriftelijk) gemotiveerd. Ook kan je manager jou verzoeken om de arbeidsduur te vermeerderen tot maximaal 40 uur. Hierover vindt overleg plaats tussen jou en je manager, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van jou, je collega's en van Verzekeren/Investment Management. Als jij en je manager niet tot een passende oplossing kunnen komen, dan is jouw standpunt doorslaggevend. 3.2 Werktijd In overleg met je manager spreek je een werkpatroon af. Hierbij houden jullie rekening met klantbelang, het werk(aanbod) en vereiste resultaten, met wensen en mogelijkheden van jou en je collega s en met het bedrijfsbelang. Kaders voor het vaststellen van de werk- en rusttijden zijn de normen die zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet. Verzekeren/Investment Management heeft de mogelijkheid om voor een specifieke groep of een specifiek onderdeel een collectieve werktijdregeling in te stellen of te wijzigen. In dat geval wordt artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden toegepast. Werk je volgens je werkpatroon op zaterdag, dan ontvang je een toeslag van 25%. Dit geldt niet als je in afwijking van je werkpatroon zelf de keuze maakt om op een zaterdag te werken of als sprake is van meerwerk. Dit geldt ook niet als je een buitendienstmedewerker bent. 3.3 Het Nieuwe Werken Verzekeren/Investment Management voert gefaseerd Het Nieuwe Werken in. Dat betekent dat steeds meer medewerkers de mogelijkheid krijgen om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Als je hiertoe de mogelijkheid hebt, dan bepaal je in overleg met je manager waar en wanneer en met welke technologische hulpmiddelen jij het best je werkzaamheden verricht. De richtlijnen van Het Nieuwe Werken zijn opgenomen in de HR-gids. 10

11 3.4 Meerwerk en vergoeding Het kan voorkomen dat je op verzoek van je manager werkzaamheden verricht waardoor je tijdelijk meer werkt dan de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur en deze extra gewerkte uren niet gecompenseerd kunnen worden binnen je gemiddelde arbeidsduur. In dat geval kun je, tot en met functieschaal 10, in aanmerking komen voor een meerwerkvergoeding. Voor meerwerk geldt een vergoeding van 125% van je uurloon, tenzij je op een van de onderstaande tijden werkt. Bepaal je zelf wanneer je het meerwerk uitvoert, dan geldt een vergoeding van 125% van je uurloon. Voor het werken op onderstaande tijden bedraagt de vergoeding: Op: Van het uurloon maandag tot en met vrijdag van uur tot uur 150% zaterdag voor uur 150% zaterdag na uur, zondag en op een nationale feestdag 200% Als het organisatorisch mogelijk is, kun je in plaats van een vergoeding in geld kiezen voor opname in vrije tijd. Deze bepaling geldt niet als je zelf de keuze maakt om op bovenstaande tijdstippen te werken en als er geen sprake is van meerwerk. Deze bepaling is niet van toepassing op de buitendienstmedewerker. 3.5 Nationale feestdagen Je hebt recht op verlof met behoud van salaris op de volgende nationale feestdagen: Nieuwjaarsdag Eerste en tweede paasdag Koninginnedag Hemelvaartsdag Eerste en tweede pinksterdag Eerste en tweede kerstdag 5 mei in de lustrumjaren 3.6 Vakantie-uren Bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week heb je wettelijk recht op 144 vakantie-uren per jaar, met behoud van salaris. Werk je volgens een andere gemiddelde arbeidsduur, dan geldt het aantal uren naar evenredigheid. Bij aanvang of beëindiging van je dienstverband in de loop van het kalenderjaar wordt het aantal vakantie-uren naar evenredigheid verminderd. Daarnaast heb je bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week recht op 50,4 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar. Ook hier geldt een aanpassing van aantal uren naar evenredigheid bij een andere gemiddelde arbeidsduur. Bovenwettelijke vakantie-uren worden in geld en niet in tijd toegekend. De waarde van de bovenwettelijke vakantie-uren maakt onderdeel uit van je Persoonlijk Keuze Budget (PKB). 11

12 Het kan zijn dat je als gevolg van een garantieregeling een hoger aantal bovenwettelijke vakantieuren hebt. De waarde van de gegarandeerde extra bovenwettelijke vakantie-uren maakt onderdeel uit van je Persoonlijk Keuze Budget. Bij aanpassing van de gemiddelde arbeidsduur worden de garantie-uren naar evenredigheid aangepast. Je kunt je Persoonlijk Keuze Budget gebruiken om verlofuren bij te kopen. Dit kan tot je het plafond bereikt van 2,5 maal het aantal wettelijke vakantie-uren. Neem je vakantie-uren op, dan kun je opnieuw tot het plafond bijkopen. Het opnemen van je vakantie-uren doe je in overleg met je manager en collega s (artikel 7:638 Burgerlijk Wetboek). Kijk voor vakantie-uren bij arbeidsongeschiktheid in hoofdstuk Bijzonder en buitengewoon verlof Verzekeren/Investment Management volgt de Wet Arbeid en Zorg voor de daarin beschreven verlofvormen en de bijbehorende bepalingen met betrekking tot duur en eventueel behoud van salaris. Voor adoptie- en kraamverlof hanteert Verzekeren/Investment Management ruimere regelingen dan in deze wet zijn vastgelegd. Daarnaast heeft Verzekeren/Investment Management een regeling onbetaald verlof. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor je verlof wilt hebben, dan kun je een beroep doen op buitengewoon verlof. Voorziet een (wettelijke) regeling niet, dan overleg je dat met je manager. Samen spreken jij en je manager af of en zo ja, hoeveel verlof je hiervoor krijgt. Kijk voor alle verlofregelingen in de HR-gids. 3.8 Overgangsbeleid medewerkers geboren voor 1955 Als je geboren bent voor 1955 heb je de mogelijkheid om je arbeidsduur met 10% of met 20% te verminderen vanaf het moment dat je de leeftijd van 58 jaar hebt bereikt. Het werkpatroon wordt in overleg met je manager aangepast, zodanig dat er in de praktijk sprake is van hanteerbare werkpatronen. Het aantal vakantie-uren wordt berekend op basis van het daadwerkelijk te werken aantal jaaruren. De andere arbeidsvoorwaarden worden met 5%, respectievelijk 10% verminderd, met uitzondering van je pensioenopbouw. De pensioenopbouw vindt plaats op basis van de oorspronkelijke arbeidsduur. 12

13 4. Mijn Prestatie Jij en jouw collega s zetten zich continu in om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Met het prestatiebeleid Succesvol Functioneren wil Verzekeren/Investment Management jouw resultaten en ontwikkeling optimaal ondersteunen en stimuleren. Dat lukt alleen met motiverende afspraken die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. 4.1 Prestatie- en ontwikkelbeleid Succesvol Functioneren vormt de methodiek voor het prestatie- en ontwikkelbeleid. In deze methodiek heb je jaarlijks terugkerende gesprekken waarin jij en je manager: Afspraken maken over resultaten en ontwikkeling (plannen). De voortgang bespreken van de uitvoering van je afspraken en de wijze waarop je hieraan invulling geeft (coachen). De geleverde prestatie vaststellen en de daarbij behorende beloning (beoordelen). De bedrijfsdoelstellingen van Verzekeren/Investment Management vormen de basis voor jouw individuele resultaat- en ontwikkelafspraken. Door samen met je manager de vertaalslag te maken naar je eigen doelen, heb je altijd scherp voor ogen hoe je daadkrachtig en in het belang van de klant kunt bijdragen aan je team en ons bedrijf. Je manager coacht en ondersteunt je hierbij. Verzekeren/Investment Management kent een ombudsfunctie Succesvol Functioneren ten behoeve van medewerkers en managers. Over de meldingen bij de ombudspersoon vindt periodiek een terugkoppeling plaats aan CAO-partijen. 4.2 Resultaatafspraken Verzekeren/Investment Management streeft naar transparante, uitdagende en betekenisvolle resultaatafspraken. Afspraken die voldoende speelruimte bieden om recht te doen aan de professionaliteit van onze mensen in een continu veranderende omgeving. Door afspraken in samenspraak op te stellen, leggen jij en je manager de basis voor gelijkwaardigheid en vertrouwen in jullie samenwerking. Je manager concentreert zich daarbij op het uitdragen van de bedrijfs- en teamdoelstellingen en de criteria waarbinnen deze gerealiseerd moeten worden. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het kiezen van de beste oplossingen en de uitvoering daarvan en je manager faciliteert je daarbij. 4.3 Ontwikkelafspraken Afspraken over Vakmanschap en Ontwikkeling zijn net zo belangrijk als resultaatafspraken. Je houding, kennis en competenties bepalen namelijk voor een groot deel hoe klanten, collega s en je manager jouw inbreng ervaren. Het is daarom vanzelfsprekend dat je gedrag tot uiting komt in je beoordeling. Afspraken over ontwikkeling zijn ook bedoeld om jouw talenten nog bewuster in te zetten en het maximale uit jezelf te halen. Door jou te laten groeien in je kwaliteiten, worden zowel jijzelf als het bedrijf sterker. 4.4 Dialoog Een goede uitvoering van het prestatiebeleid vraagt om continu aandacht voor de dialoog tussen jou en je manager. Om de kwaliteit van de gespreksvoering te verhogen kunnen jij en je manager gebruikmaken van hiervoor ontwikkelde faciliteiten. Kijk hiervoor op HR2read. 13

14 5. Mijn Beloning Verzekeren/Investment Management wil een aantrekkelijke werkgever zijn om zo nieuwe talenten binnen te kunnen halen en huidige medewerkers te behouden. Een goed beloningsmodel, dat ook nog eens rekening houdt met het internationale karakter van het bedrijf, helpt daarbij. Verzekeren/Investment Management biedt je de zekerheid van een goed vast salaris. Daarnaast speelt in de variabele beloning het belang van de klant een nadrukkelijke rol. 5.1 Beloningssystematiek Naast een vaste salarissystematiek is er een regeling voor variabele beloning. Met variabele beloning kun je gerichter en meer onderscheidend beloond worden voor jouw resultaten, die van het bedrijf en de waardering van onze klanten. Je manager beoordeelt jaarlijks je persoonlijke ontwikkeling en de behaalde prestaties en kent je een beoordelingsscore toe. Deze score is het uitgangspunt voor je individuele salarisverhoging en een factor bij je variabele beloning. 5.2 Functiewaardering en benchmark Je beloning is gebaseerd op een systematiek van functiewaardering en benchmark. De systematiek van functiewaardering waarborgt de onderlinge rangorde tussen functies en maakt een vergelijking (benchmark) met de externe markt mogelijk. Om de beloningsniveaus binnen Verzekeren/Investment Management op marktconformiteit te kunnen beoordelen, wordt gebruikgemaakt van specifieke benchmarks. Periodiek worden de beloningsniveaus hieraan getoetst en zo nodig aangepast. Je salarisperspectief kan hierdoor veranderen. Indelen van functies Alle functies binnen Verzekeren/Investment Management zijn zo beschreven dat ze voor jou en je manager herkenbaar zijn. Door het toepassen van een door CAO-partijen erkend functiewaarderingssysteem zijn de functies naar aard, inhoud en niveau samengebracht in functiestraten met standaardfuncties. Van Toepassing Verklaring Verzekeren/Investment Management stelt functies vast door middel van de Van Toepassing Verklaring van een van de standaardfuncties (een herkenbare, breed toe te passen functie). De in te delen functie wordt vergeleken met een standaardfunctie die het best aansluit op deze in te delen functie. Deze werkwijze waarborgt de onderlinge verhouding tussen de functies en hun niveau binnen en tussen de bedrijfsonderdelen. Deze werkwijze, evenals het Klachtrecht Functiewaardering, wordt vastgesteld na instemming van de medezeggenschap. Kijk voor meer informatie in de HR-gids. Functieschalenstructuur Verzekeren/Investment Management kent een functieschalenstructuur die bestaat uit 15 opeenvolgende schalen. 14

15 5.3 Vaste beloning Collectieve structurele salarisverhoging De persoonlijke maandsalarissen en de salarisschalen worden met ingang van 1 juni 2012 verhoogd met 2% Basis voor je salariëring Verzekeren/Investment Management beloont je binnen de bandbreedte van de salarisschaal die behoort bij je functieschaal. Het jaarsalaris is gebaseerd op de gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week. Werk je meer dan 36 uur, dan wordt over de arbeidsuren boven de 36 uur een arbeidsduurtoeslag toegekend. Werk je minder dan 36 uur, dan is je jaarsalaris evenredig lager Aanpassing van je maandsalaris Je maakt samen met je manager afspraken die passen bij jouw functie. Deze afspraken komen tot uitdrukking in: Resultaatafspraken. Ontwikkelafspraken. Afspraken maak je in principe voor de beoordelingsperiode van één jaar. Je evalueert de afspraken tussentijds minimaal eenmaal in een coachingsgesprek met je manager. Aan het einde van de beoordelingsperiode vormen de resultaten van je afspraken de input voor de beoordeling. Je manager geeft je een beoordelingsscore. Op basis van je beoordelingsscore volgt een structurele verhoging van jouw maandsalaris aan de hand van de volgende tabel. Een salarisverhoging is mogelijk tot je het maximum van je salarisschaal hebt bereikt. Deze individuele salarisaanpassing vindt jaarlijks plaats per april. Beoordelingsscore Omschrijving Verhoging maandsalaris 1 Uitstekend 7% 2 Zeer goed 5% 3 Normaal / goed 3% 4 Nog te ontwikkelen 2% 5 Matig 1% 6 Onvoldoende 0% Functieschaalwijziging Functieschaalverlaging Als je een functie gaat vervullen in een lagere functieschaal, dan wordt je nieuwe maandsalaris door Verzekeren/Investment Management vastgesteld. Je ontvangt dit nieuwe maandsalaris per de eerste dag van de maand waarin je in je nieuwe functie bent geplaatst of waarin de functieschaalwijziging als gevolg van een functieherwaardering ingaat. Je ontvangt een Persoonlijke Toeslag met Afbouw (PTA) als je huidige maandsalaris het maximum van de schaal van je nieuwe functie te boven gaat. Hierdoor blijft het totaal van je nieuwe salaris en de toeslag als bedrag gelijk. Je ontvangt maandelijks een PTA tot deze is inverdiend. Inverdienen betekent dat de toeslag wordt afgebouwd met het bedrag waarmee je nieuwe salaris op grond van 15

16 overeengekomen CAO-verhogingen stijgt. Daalt je functieschaal met meer dan één schaal, dan geldt het volgende. Je nieuwe maandsalaris is hooguit het maximum van de bij je nieuwe functie horende schaal. Het verschil tussen je nieuw vastgestelde maandsalaris en het maximum van de eerstvolgende hogere functieschaal wordt als Persoonlijke Toeslag met Afbouw (PTA) toegekend. Daarnaast ontvang je eenmalig een brutobedrag. Dit is het verschil tussen het oude persoonlijke maandsalaris en het maximale maandsalaris van de eerstvolgende hogere functieschaal maal 13,96. Functieschaalverhoging Als je een functie gaat vervullen in een hogere functieschaal, dan wordt je nieuwe maandsalaris door Verzekeren/Investment Management verhoogd met minimaal 3% en maximaal 7%. Je ontvangt dit nieuwe maandsalaris per de eerste dag van de maand waarin je in je nieuwe functie bent benoemd of waarin de functieschaalwijziging als gevolg van een functieherwaardering ingaat. Heb je een persoonlijke toeslag, dan wordt eerst de verhoging met 3% tot 7% uitgevoerd en daarna wordt de persoonlijke toeslag ingebracht in de overblijvende schaalruimte tot het schaalmaximum is bereikt. Mocht er nog een restbedrag overblijven, dan blijft deze als Persoonlijke Toeslag bestaan. 5.4 Variabele beloning Basis voor je variabele beloning Je jaarsalaris vormt het uitgangspunt voor je variabele beloning. De berekening wordt gedaan op basis van de volgende drie elementen: Vast percentage op basis van je functieschaal. Individuele beoordelingsscore. Collectieve prestatie van Verzekeren/Investment Management Formule voor berekening De berekening van je variabele beloning is als volgt. Door de factoren V, I en C met elkaar te vermenigvuldigen wordt het percentage voor de variabele beloning verkregen. Dit percentage wordt vermenigvuldigd met je jaarsalaris. V = een vast percentage gekoppeld aan je functieschaal. Functieschaal Percentage 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 De percentages voor de schalen 13 tot en met 15 worden gepubliceerd op HR2read. 16

17 Klant / kwaliteitsfactor I = vermenigvuldigingsfactor gebaseerd op je beoordelingsscore. Beoordelingsscore Beoordeling Factor 1 Uitstekend 1,5 2 Zeer goed 1,25 3 Normaal goed 1 4 Nog te ontwikkelen 0,9 5 Matig 0,25 6 Onvoldoende 0 C = vermenigvuldigingsfactor gebaseerd op collectieve prestaties. In de C-factor komen de gemeenschappelijke prestaties van Verzekeren/Investment Management op het gebied van klantbelang (dat voor 1/3 meetelt) en financiële resultaten (die voor 2/3 meetellen) samen Rendementsdoelstelling <50% 50%-70% 70%-90% 90%-110% 110%-130% >130% <50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50%-70% 0,00 0,20 0,47 0,73 0,90 1,07 70%-90% 0,00 0,33 0,60 0,87 1,03 1,20 90%-110% 0,00 0,47 0,73 1,00 1,17 1,33 110%-130% 0,00 0,55 0,82 1,08 1,25 1,42 >130% 0,00 0,63 0,90 1,17 1,33 1,50 De collectieve factor is per bedrijfsonderdeel voor iedereen gelijk en wordt aan de hand van de daadwerkelijke resultaten vastgesteld. In onderstaande tabel zie je de samenstelling van de factor per bedrijfsonderdeel. Rendementsdoelstelling* Verzekeren NL CRE Insurance Group Investment Management Return on Equity Insurance Group Clean Profit Before Bonus and Tax (CPBB&T) * Voor bepaalde groepen medewerkers kan op grond van wet- en regelgeving een andere rendementsdoelstelling gelden. Klant/kwaliteitsfactor Verzekeren NL CRE Insurance Group Investment Management NPS NL NPS aangesloten landen NPS NL + CRE Investment Performance In de loop van 2012 bespreken CAO-partijen op basis van de 2011-cijfers de werking van het model en de indicatoren van de C-factor en de verhouding daartussen. 17

18 5.4.3 Bijzonderheden variabele beloning De variabele beloning wordt in april uitgekeerd. De variabele beloning telt niet mee als grondslag voor de berekening van enige andere in de CAO genoemde vergoeding, toeslag of uitkering en evenmin voor de berekening van de pensioengrondslag en de grondslag van de aanvullingsregeling, zoals bedoeld in bijlage VII sub 2. Wanneer je dienstverband met Verzekeren/Investment Management voor april eindigt, kan Verzekeren/Investment Management een vast te stellen variabele beloning uitkeren. Voor bijzondere situaties is een uitwerking in de HR-gids opgenomen. Kijk voor meer bijzonderheden over de variabele beloning in de HR-gids. 5.5 Garantieregeling In de ING CAO is de volgende bepaling opgenomen: [ ] In 2011 zal, na advies, van de in genoemde commissie, door partijen overlegd worden over herijking van de garantieregeling. Indien partijen tot aanpassing van de garantieregeling wensen over te gaan, is hiervoor instemming van de Centrale Ondernemingsraad vereist. Bij het bereiken van het CAO-akkoord in juni 2011 is het voornoemde proces van herijking nog niet afgerond. Dit proces wordt constructief voortgezet, rekening houdend met de achtergronden van de totstandkoming van de garantieregeling, de gewijzigde maatschappelijke en wettelijke context en de (werking van de) nieuwe CAO-beloningsregeling. De garantieregeling (oud artikel ING-CAO ) is opgenomen in bijlage II. 5.6 Beleidsvrijheid in belonen Uitgangspunt voor beleidsvrijheid Consistentie in het beloningsbeleid vormt voor Verzekeren/Investment Management het uitgangspunt. Met inachtneming hiervan heeft Verzekeren beleidsvrijheid in de vaststelling van de beloning en het beloningsbeleid voor de functieschalen vanaf 13. Investment Management heeft deze beleidsvrijheid vanaf functieschaal 11. Voor wat betreft variabele beloning is deze beleidsvrijheid ook van toepassing op van buiten Nederland werkzame medewerkers, de zogeheten Dutch Based Assignees (c.q. Commuters en Long Term Assignees). Maatwerk in belonen Om een aantrekkelijke werkgever te zijn, is het soms nodig om voor een groep medewerkers maatwerk in belonen aan te bieden. Bestaande voorbeelden zijn de buitendienstmedewerkers van Nationale-Nederlanden en de asset managers bij Investment Management. Maatwerk in belonen is alleen mogelijk na toetsing op noodzaak en wordt regelmatig geëvalueerd op doelmatigheid en kan daaraan ook worden aangepast of daardoor eindigen. Voorbeelden van toetsingscriteria zijn: Belang en aard van de functie voor Verzekeren/Investment Management. Periode dat vacatures niet vervuld worden. Salarisinformatie vanuit een (specifieke) benchmark. 18

19 Als Verzekeren/Investment Management een nieuwe groep medewerkers onder maatwerk in belonen wil brengen, dan wel het beloningsbeleid van een groep medewerkers wil wijzigen, dan zal dit vooraf met de medezeggenschap worden afgestemd conform artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden. Verzekeren/Investment Management informeert en consulteert vakorganisaties tijdens dit instemmingstraject. Van de CAO afwijkend beloningsbeleid wordt gepubliceerd op HR2read. Arbeidsmarkttoeslag Als de situatie op de arbeidsmarkt volgens Verzekeren/Investment Management daartoe aanleiding geeft, kan Verzekeren/Investment Management in incidentele gevallen en op individuele basis tijdelijk een arbeidsmarkttoeslag toekennen. Een arbeidsmarkttoeslag wordt getoetst aan de jaarlijkse benchmark en kan daarmee ook vervallen. Een arbeidsmarkttoeslag wordt uitgekeerd als een Persoonlijke Toeslag Nominaal (PTN). 5.7 Vakantietoeslag en dertiende maand Verzekeren/Investment Management kent een vakantietoeslag en een dertiende maand. Beide zijn onderdeel van het Persoonlijk Keuze Budget, welke de eerste van de maand wordt toegekend. Je vakantietoeslag wordt maandelijks berekend en bedraagt 8% van je persoonlijk maandsalaris. Je dertiende maand wordt eveneens maandelijks berekend en bedraagt 8,33% van je persoonlijk maandsalaris. 5.8 Levensloop Als medewerker van Verzekeren/Investment Management kun je, binnen de wettelijke kaders, fiscaal vriendelijk sparen voor onbetaald verlof tijdens of aan het einde van je loopbaan. Meer informatie over levensloop en de Levensloopregeling is te vinden in de HR-gids. Werkgeversbijdrage Levensloop Ben je geboren op of na 1 januari 1950, dan ontvang je een werkgeversbijdrage ter waarde van 3,5% van je jaarsalaris inclusief je eventuele consignatietoeslag, arbeidsduurtoeslag en Persoonlijke Toeslag met Afbouw (PTA). De waarde van de werkgeversbijdrage levensloop wordt maandelijks ter beschikking gesteld in je Persoonlijk Keuze Budget. Eenmalige extra bijdrage Levensloop in 2012 Was je op 31 december 2005 in dienst en ben je geboren in 1954, dan ontvang je bij het bereiken van de 58-jarige leeftijd (als je dan nog in dienst bent) eenmalig een extra bijdrage levensloop van 11%. Deze eenmalige bijdrage wordt ter beschikking gesteld in de maand waarin je 58 wordt en wordt berekend over 13,96 maal je persoonlijk maandsalaris inclusief consignatietoeslag, arbeidsduurtoeslag en Persoonlijke Toeslag met Afbouw (PTA), in de maand waarin je 58 jaar wordt. Ten aanzien van pensioenopbouw gedurende onbetaald verlof gefinancierd uit levensloop geldt het bepaalde in bijlage V sub 4. 19

20 5.9 Specifieke uitkeringen - Gratificatie bij jubilea - Uitkering bij overlijden - Maaltijdvergoeding Kijk hiervoor in de HR-gids. 20

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management CAO ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor medewerkers van ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2014

CAO APG Groep tot 1 april 2014 CAO APG Groep tot 1 april 2014 1 CAO Inhoudsopgave INLEIDING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN... 6 ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK... 8 HOOFDSTUK 2 INDIENSTTREDING...

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 CAO 2012-2013 CAO SNS REAAL Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2012-2013 1 Utrecht, maart 2013

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 CAO SNS REAAL SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 Utrecht, december 2014 De ondergetekenden:

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 CAO Movares Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 Tussen de ondergetekenden: Movares Nederland B.V. als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 april 2015 tot en met 1 januari 2016. HR Compensation & Benefits. 16 juli 2015

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 april 2015 tot en met 1 januari 2016. HR Compensation & Benefits. 16 juli 2015 Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS 1 april 2015 tot en met 1 januari 2016. HR Compensation & Benefits 16 juli 2015 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Algemeen 1.1 Begrippenlijst

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 27 juni 2013 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015. HR Compensation & Benefits. 18 december 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015. HR Compensation & Benefits. 18 december 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015. HR Compensation & Benefits 18 december 2014 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Algemeen

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017. CAO Movares

1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017. CAO Movares 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017 CAO Movares Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017 Tussen de ondergetekenden: Movares Nederland B.V. als partij ter ene zijde en FNV Zakelijke

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX. 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1

1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX. 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1 1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1 CAO boekje 2006.indd 1 21-03-2006 14:53:36 CAO FNV Bondgenoten Postbus 9239 1006 AE Amsterdam telefoon 020-585 60 00 De Unie Postbus

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

ALGEMENE BANK-CAO. collectieve arbeidsovereenkomst. voor de periode

ALGEMENE BANK-CAO. collectieve arbeidsovereenkomst. voor de periode ALGEMENE BANK-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 januari 2006 tot 1 januari 2008 INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD... 6 DEEL 1... 7 ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 7 Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Utrecht. Tekstversie 16-06-09

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Utrecht. Tekstversie 16-06-09 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO 2009-2010 Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang Utrecht Tekstversie 16-06-09 CAO-Kinderopvang 2009-2010 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Panteia

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Panteia Collectieve Arbeidsovereenkomst Panteia Zoetermeer, 30 september 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst Looptijd van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nuplex Resins BV Nederland Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Art 1 Definities 4 Art 2 Duur

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst

collectieve arbeidsovereenkomst ID=1495578 Arjowiggins Security B.V. collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 Tussen de ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) De ondergetekenden: Teijin Twaron BV, gevestigd te Arnhem, als partij aan werkgeverszijde en VMHP Fibers te Duiven FNV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te

Nadere informatie