CAO. ING Verzekeren/ING Investment Management. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO. ING Verzekeren/ING Investment Management. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012"

Transcriptie

1 CAO ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Kenmerk: CAO-V/IM-2012

2 Inhoudsopgave CAO-verklaring 4 Voorwoord 5 1. Mijn Arbeidsovereenkomst Doelgroep Looptijd CAO Arbeidsovereenkomst Einde dienstverband Voorbehoud wet- en regelgeving Monitoring en interpretatie CAO 8 2. Mijn Arbeidsrelatie CAO en HR-gids Dialoog en klachtrecht Verwijtbaar gedrag 9 3. Mijn Tijd Arbeidsduur Werktijd Het Nieuwe Werken Meerwerk en vergoeding Nationale feestdagen Vakantie-uren Bijzonder en buitengewoon verlof Overgangsbeleid medewerkers geboren voor Mijn Prestatie Prestatie- en ontwikkelbeleid Resultaatafspraken Ontwikkelafspraken Dialoog Mijn Beloning Beloningssystematiek Functiewaardering en benchmark Vaste beloning Variabele beloning Garantieregeling Beleidsvrijheid in belonen Vakantietoeslag en dertiende maand Levensloop Specifieke uitkeringen 20 2

3 6. Mijn Ontwikkeling Opleidingen Loopbaancheck, -coaching en advies Bijzondere initiatieven Mijn Keuze Persoonlijk Keuze Budget Opbouw Benutten Mijn Gezondheid Vitaliteit Ziekte Loondoorbetaling tijdens het eerste en tweede ziektejaar Aanvulling loonbetaling tijdens het tweede ziektejaar Werkhervatting in- of extern Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid en aanvullingen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering Mijn Pensioen Mijn Vakorganisatie Rol bij Verzekeren/Investment Management Meer informatie over en lid worden van een van de vakorganisaties? Informeren en geheimhouding Faciliteiten voor vakorganisaties Bescherming Werkgeversbijdrage vakorganisaties Eenmalige bijdrage Werk- en studieafspraken HR-gids 31 Mijn Bijlagen 32 Bijlage I Salarisschalen 32 Bijlage II Garantieregeling 33 Bijlage III Overgangsbeleid beloning 34 Bijlage IV Pensioen 35 Bijlage VI Eigen bijdrage in de pensioenpremie 45 Bijlage VII Overgangsregelingen vervroegde uittreding 47 Bijlage VIII Definities 49 3

4 CAO-verklaring De ondergetekenden ING Verzekeringen Personeel B.V. ING Investment Management Personeel B.V. hierna aangeduid met: Verzekeren/Investment Management of werkgever partij aan de ene kant en CNV Dienstenbond (gevestigd te Hoofddorp) FNV Bondgenoten (gevestigd te Utrecht) De Unie (gevestigd te Culemborg) hierna te noemen: vakorganisaties partij aan de andere kant verklaren met ingang van 1 januari 2012 de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) te zijn aangegaan. 4

5 Voorwoord Voor je ligt de eerste CAO van Verzekeren/Investment Management. Deze CAO is tot stand gekomen via een innovatief proces waarin de vakorganisaties en Verzekeren/Investment Management in een korte periode intensief hebben samengewerkt. Daarbij heeft de betrokkenheid van medewerkers en medezeggenschap een centrale rol gespeeld. Verzekeren/Investment Management heeft de ambitie om als zelfstandig bedrijf marktleider te zijn en te blijven in een sterk veranderende markt. De markt en deze ambitie dwingen de organisatie om de slagvaardigheid en efficiëntie te vergroten; om dynamischer, flexibeler en sneller te worden. Gericht op de relatie met en het belang van de klant. Verzekeren/Investment Management wil het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die de klant het bedrijf geeft, waarmaken en verder uitbouwen. Innovatieve arbeidsverhoudingen Om deze ambities te realiseren zijn jij, jouw collega s en stabiele, constructieve en innovatieve arbeidsverhoudingen een absolute randvoorwaarde. In meer dynamiek dan ooit werken vakorganisaties en Verzekeren/Investment Management samen aan arbeidsverhoudingen. Maar het omvat echt veel meer dan er in een CAO aan afspraken terechtkomt. Want volwaardige arbeidsrelaties zijn essentieel voor een prettig werkklimaat. Het gaat niet alleen om de werkrelatie tussen jou, je collega s en je manager, maar ook om de relatie tussen de medezeggenschap en de directie, tussen de vakorganisaties en jou en jouw collega s. Dit opbouwen en onderhouden vraagt om intensieve samenwerking, een groeiend vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Het is een blijvend thema dat niet eindigt bij een aantal goede CAO-afspraken. Het zet aan tot grotere betrokkenheid van jou, je collega s en sociale partners om zo samen verder te werken aan de uitvoering van Mijn CAO. Mijn CAO De vakorganisaties en Verzekeren/Investment Management hebben vier belangrijke thema s benoemd: Vakmanschap en Ontwikkeling, Performance Management en Beloning, Maatwerk en Echt(e) Sociale Partners. Vakmanschap en Ontwikkeling De vakorganisaties en Verzekeren/Investment Management vinden het belangrijk dat jij en jouw collega s worden gewaardeerd vanwege jullie kennis in de breedte van het vak. Jullie initiatieven bieden oplossingen die bijdragen aan de klanttevredenheid. Als CAO-partijen vinden wij Vakmanschap en Ontwikkeling een centraal thema. Daarbij gaan we ervan uit dat jij de spil bent van de organisatie. Verzekeren/Investment Management wil investeren in jouw ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, zodat je in alle fasen van je leven gezond, vitaal en met plezier aan het werk bent en blijft. Van jou vragen we dat je ook in jezelf investeert, bijvoorbeeld door uitdagende werkzaamheden op te pakken, die in een complexe omgeving tot succes te maken en actief met je ontwikkeling aan de slag te gaan. Performance Management en Belonen Naast de focus op persoonlijke ontwikkeling vinden Verzekeren/Investment Management en de vakorganisaties het belangrijk dat het beloningsbeleid gekoppeld is aan prestaties. Een deel van je inkomen ademt mee met het succes van het bedrijf en met de klanttevredenheid en een deel met je eigen succes. Het blijft dus belangrijk om samen met je manager goede afspraken te maken, de 5

6 voortgang te bewaken en uiteindelijk terug te kijken op de resultaten die je hebt geboekt. Samen zorgen jullie ervoor dat de gemaakte afspraken aan het einde van het jaar zijn gerealiseerd, ieder vanuit zijn/haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Belonen is gekoppeld aan de realisatie van afspraken en laat concreet zien wat succesvol functioneren jou oplevert. Maatwerk Verzekeren/Investment Management vindt dat een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket bijdraagt aan een modern en aantrekkelijk werkgeverschap in een krapper wordende arbeidsmarkt. Daarom kun je een vrij besteedbaar bedrag inzetten voor een pakket van arbeidsvoorwaarden dat aansluit bij jouw specifieke wensen en levensfase. Maatwerk is meer dan alleen flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden. Het gaat ook over anders omgaan met werktijden en locaties waar wordt gewerkt (Het Nieuwe Werken), behoeften van jou en je collega s aan balans tussen werk en privé en arbeidsrelaties die zijn aangepast aan de lokale behoefte binnen de pluriforme organisatie van Verzekeren/Investment Management. Echt(e) Sociale Partners Met deze accenten in de CAO wordt de arbeidsrelatie tussen jou en je manager nog belangrijker, want de basis voor de invulling van deze flexibiliteit is het gesprek dat jullie hierover voeren en de afspraken die jullie samen maken. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Afspraken maak je op basis van volwaardigheid en vertrouwen. Begrippen als samenwerking, wederzijdse verantwoordelijkheid, open communicatie, oog voor individuele en collectieve belangen, coachend leiderschap, delen van informatie en iedereen laten participeren, vormen de basis voor dit vertrouwen en deze volwaardigheid. Samen geven jullie inhoud aan deze begrippen, zodat die voor jullie beiden duidelijk zijn. Tot slot Als CAO-partijen vinden wij het belangrijk dat de tekst van de eerste CAO van Verzekeren/Investment Management eenvoudig en helder is. Duidelijk taalgebruik staat daarbij centraal, zodat we ook wat dat betreft kunnen spreken van een vernieuwende CAO. We hopen dat we in die opzet geslaagd zijn. 6

7 1. Mijn Arbeidsovereenkomst Heb je een arbeidsovereenkomst met Verzekeren/Investment Management, dan gelden de afspraken over arbeidsvoorwaarden in deze CAO voor jou. De CAO is een overeenkomst tussen CAO-partijen: Verzekeren/Investment Management en de vakorganisaties. 1.1 Doelgroep De CAO geldt voor iedere medewerker in dienst van Verzekeren/Investment Management van wie de functie is ingedeeld in de functieschalen 1 tot en met 15. Ben je stagiair, vakantiewerker, uitzendkracht of ben je gedetacheerd en heb je een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever dan Verzekeren/Investment Management, dan geldt deze CAO niet voor jou. 1.2 Looptijd Deze CAO loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december Uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd kunnen CAO-partijen per aangetekende brief aangeven of beëindiging van deze overeenkomst of wijziging van een of meer bepalingen gewenst is. Als dit niet gebeurt dan wordt de looptijd telkens met een jaar verlengd. Tot en met 31 december 2011 gelden voor de medewerkers van Verzekeren/Investment Management de arbeidsvoorwaarden uit de ING-CAO CAO Bepalingen van deze CAO treden in de plaats van de bepalingen van eerdere, nawerkende CAObepalingen, die thans geen nawerking meer hebben; alle andere afspraken komen te vervallen. Deze CAO heeft een standaard karakter, wat betekent dat de afspraken in deze CAO bindend zijn en hier niet in het voor- of nadeel van de medewerker van kan worden afgeweken. Afwijking is slechts mogelijk: Als dit in de CAO uitdrukkelijk is bepaald. Als CAO-partijen voor een bedrijfsonderdeel of voor bepaalde groepen medewerkers afspraken maken waarin wordt afgeweken van de CAO. Deze afwijking wordt schriftelijk door CAO-partijen vastgelegd en bekendgemaakt aan de betrokken medewerkers. Door schriftelijke vastlegging van deze afspraken worden deze onderdeel van de CAO. 1.4 Arbeidsovereenkomst Verzekeren/Investment Management stelt medewerkers in het algemeen aan in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Op jouw arbeidsovereenkomst zijn voor wat betreft de duur en de beëindiging de wettelijke bepalingen van toepassing (artikelen 7:667 tot en met 7:686 Burgerlijk Wetboek). Afwijkingen ten opzichte van de wet: Verzekeren/Investment Management en jij kunnen in alle gevallen in de individuele arbeidsovereenkomst een proeftijd van ten hoogste twee maanden overeenkomen (artikel 7:652 Burgerlijk Wetboek). 7

8 De wettelijke opzegtermijn kan worden verlengd in de individuele arbeidsovereenkomst. Deze overeengekomen termijn geldt dan voor jou en voor Verzekeren/Investment Management (artikelen 7:670 tot en met 7:672 Burgerlijk Wetboek). Heb je voorafgaand aan je dienstverband bij Verzekeren/Investment Management als uitzendkracht bij Verzekeren/Investment Management gewerkt, dan geldt de totale uitzendperiode (inclusief onderbrekingen van minder dan drie maanden) als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (artikel 7:668a lid 1 en 2 Burgerlijk Wetboek). 1.5 Einde dienstverband Je dienstverband eindigt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin je met pensioen gaat, maar in ieder geval van rechtswege op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin je 65 jaar wordt. 1.6 Voorbehoud wet- en regelgeving Belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van de CAO. Ook kunnen toezichthouders hierop aandringen. In dat geval bespreken CAO-partijen samen de noodzaak en maken eventuele nadere afspraken. 1.7 Monitoring en interpretatie CAO CAO-partijen zien toe op de gemaakte afspraken. Zijn er onduidelijkheden over de toepassing van de CAO, dan geven CAO-partijen een verduidelijking. Geven de CAO-teksten aanleiding tot onbedoelde interpretatieverschillen, dan kunnen CAO-partijen in overleg treden en de teksten aanpassen. 8

9 2. Mijn Arbeidsrelatie De volwaardige arbeidsverhouding is het kernbegrip in deze CAO. Die arbeidsverhouding komt het meest tot uitdrukking in je relatie met je manager en de afspraken die jullie samen maken. Afspraken maak je op basis van volwaardigheid en vertrouwen. Daar zijn jullie samen verantwoordelijk voor. 2.1 CAO en HR-gids Een aantal CAO-afspraken is verder uitgewerkt in regelingen. Een overzicht hiervan vind je in hoofdstuk 10. Deze en andere arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de HR-gids op HR2read. De regelingen in de CAO en HR-gids geven de kaders aan waarbinnen jij en je manager zelf invulling geven aan de arbeidsrelatie en werkafspraken. 2.2 Dialoog en klachtrecht In geval van meningsverschillen of onenigheid met iemand binnen Verzekeren/Investment Management of bij ongewenst gedrag van anderen probeer je altijd eerst in een gesprek tot een oplossing te komen. Leidt dat gesprek niet tot een oplossing, dan kun je je op vrijwillige basis laten bijstaan door en/of vragen om bemiddeling van iemand binnen de organisatie. Komen jullie er samen dan nog niet uit, dan is het mogelijk om hierover een formele klacht in te dienen. Verdere informatie over dit onderwerp vind je in de HR-gids. 2.3 Verwijtbaar gedrag Schorsing Als Verzekeren/Investment Management meent dat jij je verwijtbaar hebt gedragen (denk hierbij aan ernstige en/of herhaalde overtreding van wettelijke of bedrijfsvoorschriften), dan kun je geschorst worden voor de duur van maximaal zeven werkdagen. Je ontvangt dan geen salaris. Op non-actiefstelling Is je vermeende verwijtbare gedrag zo ernstig dat dit grond zou kunnen zijn voor ontslag op staande voet (een dringende reden in de zin van de artikelen 7:677 en 7:678 Burgerlijk Wetboek), dan kun je op non-actief worden gesteld zolang het onderzoek naar dit gedrag duurt. Je salaris kan dan gedurende die periode worden ingehouden. Blijkt uit het onderzoek dat je je niet verwijtbaar hebt gedragen, dan volgt op jouw verzoek een schriftelijke rehabilitatie. Eventueel ingehouden salaris betaalt Verzekeren/Investment Management alsnog aan je uit. Volgt op het verwijtbare gedrag geen ontslag op staande voet, maar opzegging of een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan kan Verzekeren/Investment Management de op nonactiefstelling voortzetten (al dan niet met inhouding van salaris). 9

10 3. Mijn Tijd Een optimale balans tussen jouw belangen (balans werk-privé) en die van het bedrijf verhoogt de medewerkertevredenheid en de productiviteit. Het is daarom belangrijk dat jij als medewerker de ruimte krijgt en neemt om in dialoog met je manager tot passende (maatwerk)afspraken te komen over jouw werktijd, werklocatie en verlof. 3.1 Arbeidsduur De gemiddelde arbeidsduur bedraagt 36 uur per week (1.872 uur per jaar). Over de arbeidsuren boven de 36 uur wordt een arbeidsduurtoeslag toegekend. In overleg met je manager kun je je gemiddelde arbeidsduur per week verminderen of vermeerderen. Op jouw verzoek om vermindering van de arbeidsduur is de Wet Aanpassing Arbeidsduur van toepassing. Deze wet is niet van toepassing op jouw verzoek om vermeerdering van de arbeidsduur. Een (schriftelijk) verzoek om vermeerdering van de arbeidsduur zal je manager in redelijkheid beoordelen. Als je verzoek wordt afgewezen, dan wordt dit (schriftelijk) gemotiveerd. Ook kan je manager jou verzoeken om de arbeidsduur te vermeerderen tot maximaal 40 uur. Hierover vindt overleg plaats tussen jou en je manager, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van jou, je collega's en van Verzekeren/Investment Management. Als jij en je manager niet tot een passende oplossing kunnen komen, dan is jouw standpunt doorslaggevend. 3.2 Werktijd In overleg met je manager spreek je een werkpatroon af. Hierbij houden jullie rekening met klantbelang, het werk(aanbod) en vereiste resultaten, met wensen en mogelijkheden van jou en je collega s en met het bedrijfsbelang. Kaders voor het vaststellen van de werk- en rusttijden zijn de normen die zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet. Verzekeren/Investment Management heeft de mogelijkheid om voor een specifieke groep of een specifiek onderdeel een collectieve werktijdregeling in te stellen of te wijzigen. In dat geval wordt artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden toegepast. Werk je volgens je werkpatroon op zaterdag, dan ontvang je een toeslag van 25%. Dit geldt niet als je in afwijking van je werkpatroon zelf de keuze maakt om op een zaterdag te werken of als sprake is van meerwerk. Dit geldt ook niet als je een buitendienstmedewerker bent. 3.3 Het Nieuwe Werken Verzekeren/Investment Management voert gefaseerd Het Nieuwe Werken in. Dat betekent dat steeds meer medewerkers de mogelijkheid krijgen om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Als je hiertoe de mogelijkheid hebt, dan bepaal je in overleg met je manager waar en wanneer en met welke technologische hulpmiddelen jij het best je werkzaamheden verricht. De richtlijnen van Het Nieuwe Werken zijn opgenomen in de HR-gids. 10

11 3.4 Meerwerk en vergoeding Het kan voorkomen dat je op verzoek van je manager werkzaamheden verricht waardoor je tijdelijk meer werkt dan de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur en deze extra gewerkte uren niet gecompenseerd kunnen worden binnen je gemiddelde arbeidsduur. In dat geval kun je, tot en met functieschaal 10, in aanmerking komen voor een meerwerkvergoeding. Voor meerwerk geldt een vergoeding van 125% van je uurloon, tenzij je op een van de onderstaande tijden werkt. Bepaal je zelf wanneer je het meerwerk uitvoert, dan geldt een vergoeding van 125% van je uurloon. Voor het werken op onderstaande tijden bedraagt de vergoeding: Op: Van het uurloon maandag tot en met vrijdag van uur tot uur 150% zaterdag voor uur 150% zaterdag na uur, zondag en op een nationale feestdag 200% Als het organisatorisch mogelijk is, kun je in plaats van een vergoeding in geld kiezen voor opname in vrije tijd. Deze bepaling geldt niet als je zelf de keuze maakt om op bovenstaande tijdstippen te werken en als er geen sprake is van meerwerk. Deze bepaling is niet van toepassing op de buitendienstmedewerker. 3.5 Nationale feestdagen Je hebt recht op verlof met behoud van salaris op de volgende nationale feestdagen: Nieuwjaarsdag Eerste en tweede paasdag Koninginnedag Hemelvaartsdag Eerste en tweede pinksterdag Eerste en tweede kerstdag 5 mei in de lustrumjaren 3.6 Vakantie-uren Bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week heb je wettelijk recht op 144 vakantie-uren per jaar, met behoud van salaris. Werk je volgens een andere gemiddelde arbeidsduur, dan geldt het aantal uren naar evenredigheid. Bij aanvang of beëindiging van je dienstverband in de loop van het kalenderjaar wordt het aantal vakantie-uren naar evenredigheid verminderd. Daarnaast heb je bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week recht op 50,4 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar. Ook hier geldt een aanpassing van aantal uren naar evenredigheid bij een andere gemiddelde arbeidsduur. Bovenwettelijke vakantie-uren worden in geld en niet in tijd toegekend. De waarde van de bovenwettelijke vakantie-uren maakt onderdeel uit van je Persoonlijk Keuze Budget (PKB). 11

12 Het kan zijn dat je als gevolg van een garantieregeling een hoger aantal bovenwettelijke vakantieuren hebt. De waarde van de gegarandeerde extra bovenwettelijke vakantie-uren maakt onderdeel uit van je Persoonlijk Keuze Budget. Bij aanpassing van de gemiddelde arbeidsduur worden de garantie-uren naar evenredigheid aangepast. Je kunt je Persoonlijk Keuze Budget gebruiken om verlofuren bij te kopen. Dit kan tot je het plafond bereikt van 2,5 maal het aantal wettelijke vakantie-uren. Neem je vakantie-uren op, dan kun je opnieuw tot het plafond bijkopen. Het opnemen van je vakantie-uren doe je in overleg met je manager en collega s (artikel 7:638 Burgerlijk Wetboek). Kijk voor vakantie-uren bij arbeidsongeschiktheid in hoofdstuk Bijzonder en buitengewoon verlof Verzekeren/Investment Management volgt de Wet Arbeid en Zorg voor de daarin beschreven verlofvormen en de bijbehorende bepalingen met betrekking tot duur en eventueel behoud van salaris. Voor adoptie- en kraamverlof hanteert Verzekeren/Investment Management ruimere regelingen dan in deze wet zijn vastgelegd. Daarnaast heeft Verzekeren/Investment Management een regeling onbetaald verlof. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor je verlof wilt hebben, dan kun je een beroep doen op buitengewoon verlof. Voorziet een (wettelijke) regeling niet, dan overleg je dat met je manager. Samen spreken jij en je manager af of en zo ja, hoeveel verlof je hiervoor krijgt. Kijk voor alle verlofregelingen in de HR-gids. 3.8 Overgangsbeleid medewerkers geboren voor 1955 Als je geboren bent voor 1955 heb je de mogelijkheid om je arbeidsduur met 10% of met 20% te verminderen vanaf het moment dat je de leeftijd van 58 jaar hebt bereikt. Het werkpatroon wordt in overleg met je manager aangepast, zodanig dat er in de praktijk sprake is van hanteerbare werkpatronen. Het aantal vakantie-uren wordt berekend op basis van het daadwerkelijk te werken aantal jaaruren. De andere arbeidsvoorwaarden worden met 5%, respectievelijk 10% verminderd, met uitzondering van je pensioenopbouw. De pensioenopbouw vindt plaats op basis van de oorspronkelijke arbeidsduur. 12

13 4. Mijn Prestatie Jij en jouw collega s zetten zich continu in om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Met het prestatiebeleid Succesvol Functioneren wil Verzekeren/Investment Management jouw resultaten en ontwikkeling optimaal ondersteunen en stimuleren. Dat lukt alleen met motiverende afspraken die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. 4.1 Prestatie- en ontwikkelbeleid Succesvol Functioneren vormt de methodiek voor het prestatie- en ontwikkelbeleid. In deze methodiek heb je jaarlijks terugkerende gesprekken waarin jij en je manager: Afspraken maken over resultaten en ontwikkeling (plannen). De voortgang bespreken van de uitvoering van je afspraken en de wijze waarop je hieraan invulling geeft (coachen). De geleverde prestatie vaststellen en de daarbij behorende beloning (beoordelen). De bedrijfsdoelstellingen van Verzekeren/Investment Management vormen de basis voor jouw individuele resultaat- en ontwikkelafspraken. Door samen met je manager de vertaalslag te maken naar je eigen doelen, heb je altijd scherp voor ogen hoe je daadkrachtig en in het belang van de klant kunt bijdragen aan je team en ons bedrijf. Je manager coacht en ondersteunt je hierbij. Verzekeren/Investment Management kent een ombudsfunctie Succesvol Functioneren ten behoeve van medewerkers en managers. Over de meldingen bij de ombudspersoon vindt periodiek een terugkoppeling plaats aan CAO-partijen. 4.2 Resultaatafspraken Verzekeren/Investment Management streeft naar transparante, uitdagende en betekenisvolle resultaatafspraken. Afspraken die voldoende speelruimte bieden om recht te doen aan de professionaliteit van onze mensen in een continu veranderende omgeving. Door afspraken in samenspraak op te stellen, leggen jij en je manager de basis voor gelijkwaardigheid en vertrouwen in jullie samenwerking. Je manager concentreert zich daarbij op het uitdragen van de bedrijfs- en teamdoelstellingen en de criteria waarbinnen deze gerealiseerd moeten worden. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het kiezen van de beste oplossingen en de uitvoering daarvan en je manager faciliteert je daarbij. 4.3 Ontwikkelafspraken Afspraken over Vakmanschap en Ontwikkeling zijn net zo belangrijk als resultaatafspraken. Je houding, kennis en competenties bepalen namelijk voor een groot deel hoe klanten, collega s en je manager jouw inbreng ervaren. Het is daarom vanzelfsprekend dat je gedrag tot uiting komt in je beoordeling. Afspraken over ontwikkeling zijn ook bedoeld om jouw talenten nog bewuster in te zetten en het maximale uit jezelf te halen. Door jou te laten groeien in je kwaliteiten, worden zowel jijzelf als het bedrijf sterker. 4.4 Dialoog Een goede uitvoering van het prestatiebeleid vraagt om continu aandacht voor de dialoog tussen jou en je manager. Om de kwaliteit van de gespreksvoering te verhogen kunnen jij en je manager gebruikmaken van hiervoor ontwikkelde faciliteiten. Kijk hiervoor op HR2read. 13

14 5. Mijn Beloning Verzekeren/Investment Management wil een aantrekkelijke werkgever zijn om zo nieuwe talenten binnen te kunnen halen en huidige medewerkers te behouden. Een goed beloningsmodel, dat ook nog eens rekening houdt met het internationale karakter van het bedrijf, helpt daarbij. Verzekeren/Investment Management biedt je de zekerheid van een goed vast salaris. Daarnaast speelt in de variabele beloning het belang van de klant een nadrukkelijke rol. 5.1 Beloningssystematiek Naast een vaste salarissystematiek is er een regeling voor variabele beloning. Met variabele beloning kun je gerichter en meer onderscheidend beloond worden voor jouw resultaten, die van het bedrijf en de waardering van onze klanten. Je manager beoordeelt jaarlijks je persoonlijke ontwikkeling en de behaalde prestaties en kent je een beoordelingsscore toe. Deze score is het uitgangspunt voor je individuele salarisverhoging en een factor bij je variabele beloning. 5.2 Functiewaardering en benchmark Je beloning is gebaseerd op een systematiek van functiewaardering en benchmark. De systematiek van functiewaardering waarborgt de onderlinge rangorde tussen functies en maakt een vergelijking (benchmark) met de externe markt mogelijk. Om de beloningsniveaus binnen Verzekeren/Investment Management op marktconformiteit te kunnen beoordelen, wordt gebruikgemaakt van specifieke benchmarks. Periodiek worden de beloningsniveaus hieraan getoetst en zo nodig aangepast. Je salarisperspectief kan hierdoor veranderen. Indelen van functies Alle functies binnen Verzekeren/Investment Management zijn zo beschreven dat ze voor jou en je manager herkenbaar zijn. Door het toepassen van een door CAO-partijen erkend functiewaarderingssysteem zijn de functies naar aard, inhoud en niveau samengebracht in functiestraten met standaardfuncties. Van Toepassing Verklaring Verzekeren/Investment Management stelt functies vast door middel van de Van Toepassing Verklaring van een van de standaardfuncties (een herkenbare, breed toe te passen functie). De in te delen functie wordt vergeleken met een standaardfunctie die het best aansluit op deze in te delen functie. Deze werkwijze waarborgt de onderlinge verhouding tussen de functies en hun niveau binnen en tussen de bedrijfsonderdelen. Deze werkwijze, evenals het Klachtrecht Functiewaardering, wordt vastgesteld na instemming van de medezeggenschap. Kijk voor meer informatie in de HR-gids. Functieschalenstructuur Verzekeren/Investment Management kent een functieschalenstructuur die bestaat uit 15 opeenvolgende schalen. 14

15 5.3 Vaste beloning Collectieve structurele salarisverhoging De persoonlijke maandsalarissen en de salarisschalen worden met ingang van 1 juni 2012 verhoogd met 2% Basis voor je salariëring Verzekeren/Investment Management beloont je binnen de bandbreedte van de salarisschaal die behoort bij je functieschaal. Het jaarsalaris is gebaseerd op de gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week. Werk je meer dan 36 uur, dan wordt over de arbeidsuren boven de 36 uur een arbeidsduurtoeslag toegekend. Werk je minder dan 36 uur, dan is je jaarsalaris evenredig lager Aanpassing van je maandsalaris Je maakt samen met je manager afspraken die passen bij jouw functie. Deze afspraken komen tot uitdrukking in: Resultaatafspraken. Ontwikkelafspraken. Afspraken maak je in principe voor de beoordelingsperiode van één jaar. Je evalueert de afspraken tussentijds minimaal eenmaal in een coachingsgesprek met je manager. Aan het einde van de beoordelingsperiode vormen de resultaten van je afspraken de input voor de beoordeling. Je manager geeft je een beoordelingsscore. Op basis van je beoordelingsscore volgt een structurele verhoging van jouw maandsalaris aan de hand van de volgende tabel. Een salarisverhoging is mogelijk tot je het maximum van je salarisschaal hebt bereikt. Deze individuele salarisaanpassing vindt jaarlijks plaats per april. Beoordelingsscore Omschrijving Verhoging maandsalaris 1 Uitstekend 7% 2 Zeer goed 5% 3 Normaal / goed 3% 4 Nog te ontwikkelen 2% 5 Matig 1% 6 Onvoldoende 0% Functieschaalwijziging Functieschaalverlaging Als je een functie gaat vervullen in een lagere functieschaal, dan wordt je nieuwe maandsalaris door Verzekeren/Investment Management vastgesteld. Je ontvangt dit nieuwe maandsalaris per de eerste dag van de maand waarin je in je nieuwe functie bent geplaatst of waarin de functieschaalwijziging als gevolg van een functieherwaardering ingaat. Je ontvangt een Persoonlijke Toeslag met Afbouw (PTA) als je huidige maandsalaris het maximum van de schaal van je nieuwe functie te boven gaat. Hierdoor blijft het totaal van je nieuwe salaris en de toeslag als bedrag gelijk. Je ontvangt maandelijks een PTA tot deze is inverdiend. Inverdienen betekent dat de toeslag wordt afgebouwd met het bedrag waarmee je nieuwe salaris op grond van 15

16 overeengekomen CAO-verhogingen stijgt. Daalt je functieschaal met meer dan één schaal, dan geldt het volgende. Je nieuwe maandsalaris is hooguit het maximum van de bij je nieuwe functie horende schaal. Het verschil tussen je nieuw vastgestelde maandsalaris en het maximum van de eerstvolgende hogere functieschaal wordt als Persoonlijke Toeslag met Afbouw (PTA) toegekend. Daarnaast ontvang je eenmalig een brutobedrag. Dit is het verschil tussen het oude persoonlijke maandsalaris en het maximale maandsalaris van de eerstvolgende hogere functieschaal maal 13,96. Functieschaalverhoging Als je een functie gaat vervullen in een hogere functieschaal, dan wordt je nieuwe maandsalaris door Verzekeren/Investment Management verhoogd met minimaal 3% en maximaal 7%. Je ontvangt dit nieuwe maandsalaris per de eerste dag van de maand waarin je in je nieuwe functie bent benoemd of waarin de functieschaalwijziging als gevolg van een functieherwaardering ingaat. Heb je een persoonlijke toeslag, dan wordt eerst de verhoging met 3% tot 7% uitgevoerd en daarna wordt de persoonlijke toeslag ingebracht in de overblijvende schaalruimte tot het schaalmaximum is bereikt. Mocht er nog een restbedrag overblijven, dan blijft deze als Persoonlijke Toeslag bestaan. 5.4 Variabele beloning Basis voor je variabele beloning Je jaarsalaris vormt het uitgangspunt voor je variabele beloning. De berekening wordt gedaan op basis van de volgende drie elementen: Vast percentage op basis van je functieschaal. Individuele beoordelingsscore. Collectieve prestatie van Verzekeren/Investment Management Formule voor berekening De berekening van je variabele beloning is als volgt. Door de factoren V, I en C met elkaar te vermenigvuldigen wordt het percentage voor de variabele beloning verkregen. Dit percentage wordt vermenigvuldigd met je jaarsalaris. V = een vast percentage gekoppeld aan je functieschaal. Functieschaal Percentage 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 De percentages voor de schalen 13 tot en met 15 worden gepubliceerd op HR2read. 16

17 Klant / kwaliteitsfactor I = vermenigvuldigingsfactor gebaseerd op je beoordelingsscore. Beoordelingsscore Beoordeling Factor 1 Uitstekend 1,5 2 Zeer goed 1,25 3 Normaal goed 1 4 Nog te ontwikkelen 0,9 5 Matig 0,25 6 Onvoldoende 0 C = vermenigvuldigingsfactor gebaseerd op collectieve prestaties. In de C-factor komen de gemeenschappelijke prestaties van Verzekeren/Investment Management op het gebied van klantbelang (dat voor 1/3 meetelt) en financiële resultaten (die voor 2/3 meetellen) samen Rendementsdoelstelling <50% 50%-70% 70%-90% 90%-110% 110%-130% >130% <50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50%-70% 0,00 0,20 0,47 0,73 0,90 1,07 70%-90% 0,00 0,33 0,60 0,87 1,03 1,20 90%-110% 0,00 0,47 0,73 1,00 1,17 1,33 110%-130% 0,00 0,55 0,82 1,08 1,25 1,42 >130% 0,00 0,63 0,90 1,17 1,33 1,50 De collectieve factor is per bedrijfsonderdeel voor iedereen gelijk en wordt aan de hand van de daadwerkelijke resultaten vastgesteld. In onderstaande tabel zie je de samenstelling van de factor per bedrijfsonderdeel. Rendementsdoelstelling* Verzekeren NL CRE Insurance Group Investment Management Return on Equity Insurance Group Clean Profit Before Bonus and Tax (CPBB&T) * Voor bepaalde groepen medewerkers kan op grond van wet- en regelgeving een andere rendementsdoelstelling gelden. Klant/kwaliteitsfactor Verzekeren NL CRE Insurance Group Investment Management NPS NL NPS aangesloten landen NPS NL + CRE Investment Performance In de loop van 2012 bespreken CAO-partijen op basis van de 2011-cijfers de werking van het model en de indicatoren van de C-factor en de verhouding daartussen. 17

18 5.4.3 Bijzonderheden variabele beloning De variabele beloning wordt in april uitgekeerd. De variabele beloning telt niet mee als grondslag voor de berekening van enige andere in de CAO genoemde vergoeding, toeslag of uitkering en evenmin voor de berekening van de pensioengrondslag en de grondslag van de aanvullingsregeling, zoals bedoeld in bijlage VII sub 2. Wanneer je dienstverband met Verzekeren/Investment Management voor april eindigt, kan Verzekeren/Investment Management een vast te stellen variabele beloning uitkeren. Voor bijzondere situaties is een uitwerking in de HR-gids opgenomen. Kijk voor meer bijzonderheden over de variabele beloning in de HR-gids. 5.5 Garantieregeling In de ING CAO is de volgende bepaling opgenomen: [ ] In 2011 zal, na advies, van de in genoemde commissie, door partijen overlegd worden over herijking van de garantieregeling. Indien partijen tot aanpassing van de garantieregeling wensen over te gaan, is hiervoor instemming van de Centrale Ondernemingsraad vereist. Bij het bereiken van het CAO-akkoord in juni 2011 is het voornoemde proces van herijking nog niet afgerond. Dit proces wordt constructief voortgezet, rekening houdend met de achtergronden van de totstandkoming van de garantieregeling, de gewijzigde maatschappelijke en wettelijke context en de (werking van de) nieuwe CAO-beloningsregeling. De garantieregeling (oud artikel ING-CAO ) is opgenomen in bijlage II. 5.6 Beleidsvrijheid in belonen Uitgangspunt voor beleidsvrijheid Consistentie in het beloningsbeleid vormt voor Verzekeren/Investment Management het uitgangspunt. Met inachtneming hiervan heeft Verzekeren beleidsvrijheid in de vaststelling van de beloning en het beloningsbeleid voor de functieschalen vanaf 13. Investment Management heeft deze beleidsvrijheid vanaf functieschaal 11. Voor wat betreft variabele beloning is deze beleidsvrijheid ook van toepassing op van buiten Nederland werkzame medewerkers, de zogeheten Dutch Based Assignees (c.q. Commuters en Long Term Assignees). Maatwerk in belonen Om een aantrekkelijke werkgever te zijn, is het soms nodig om voor een groep medewerkers maatwerk in belonen aan te bieden. Bestaande voorbeelden zijn de buitendienstmedewerkers van Nationale-Nederlanden en de asset managers bij Investment Management. Maatwerk in belonen is alleen mogelijk na toetsing op noodzaak en wordt regelmatig geëvalueerd op doelmatigheid en kan daaraan ook worden aangepast of daardoor eindigen. Voorbeelden van toetsingscriteria zijn: Belang en aard van de functie voor Verzekeren/Investment Management. Periode dat vacatures niet vervuld worden. Salarisinformatie vanuit een (specifieke) benchmark. 18

19 Als Verzekeren/Investment Management een nieuwe groep medewerkers onder maatwerk in belonen wil brengen, dan wel het beloningsbeleid van een groep medewerkers wil wijzigen, dan zal dit vooraf met de medezeggenschap worden afgestemd conform artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden. Verzekeren/Investment Management informeert en consulteert vakorganisaties tijdens dit instemmingstraject. Van de CAO afwijkend beloningsbeleid wordt gepubliceerd op HR2read. Arbeidsmarkttoeslag Als de situatie op de arbeidsmarkt volgens Verzekeren/Investment Management daartoe aanleiding geeft, kan Verzekeren/Investment Management in incidentele gevallen en op individuele basis tijdelijk een arbeidsmarkttoeslag toekennen. Een arbeidsmarkttoeslag wordt getoetst aan de jaarlijkse benchmark en kan daarmee ook vervallen. Een arbeidsmarkttoeslag wordt uitgekeerd als een Persoonlijke Toeslag Nominaal (PTN). 5.7 Vakantietoeslag en dertiende maand Verzekeren/Investment Management kent een vakantietoeslag en een dertiende maand. Beide zijn onderdeel van het Persoonlijk Keuze Budget, welke de eerste van de maand wordt toegekend. Je vakantietoeslag wordt maandelijks berekend en bedraagt 8% van je persoonlijk maandsalaris. Je dertiende maand wordt eveneens maandelijks berekend en bedraagt 8,33% van je persoonlijk maandsalaris. 5.8 Levensloop Als medewerker van Verzekeren/Investment Management kun je, binnen de wettelijke kaders, fiscaal vriendelijk sparen voor onbetaald verlof tijdens of aan het einde van je loopbaan. Meer informatie over levensloop en de Levensloopregeling is te vinden in de HR-gids. Werkgeversbijdrage Levensloop Ben je geboren op of na 1 januari 1950, dan ontvang je een werkgeversbijdrage ter waarde van 3,5% van je jaarsalaris inclusief je eventuele consignatietoeslag, arbeidsduurtoeslag en Persoonlijke Toeslag met Afbouw (PTA). De waarde van de werkgeversbijdrage levensloop wordt maandelijks ter beschikking gesteld in je Persoonlijk Keuze Budget. Eenmalige extra bijdrage Levensloop in 2012 Was je op 31 december 2005 in dienst en ben je geboren in 1954, dan ontvang je bij het bereiken van de 58-jarige leeftijd (als je dan nog in dienst bent) eenmalig een extra bijdrage levensloop van 11%. Deze eenmalige bijdrage wordt ter beschikking gesteld in de maand waarin je 58 wordt en wordt berekend over 13,96 maal je persoonlijk maandsalaris inclusief consignatietoeslag, arbeidsduurtoeslag en Persoonlijke Toeslag met Afbouw (PTA), in de maand waarin je 58 jaar wordt. Ten aanzien van pensioenopbouw gedurende onbetaald verlof gefinancierd uit levensloop geldt het bepaalde in bijlage V sub 4. 19

20 5.9 Specifieke uitkeringen - Gratificatie bij jubilea - Uitkering bij overlijden - Maaltijdvergoeding Kijk hiervoor in de HR-gids. 20

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management CAO ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor medewerkers van ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot

Nadere informatie

Collectieve structurele salarisverhoging De persoonlijke maandsalarissen en de salarisschalen worden met ingang van 1 juni 2012 verhoogd met 2%.

Collectieve structurele salarisverhoging De persoonlijke maandsalarissen en de salarisschalen worden met ingang van 1 juni 2012 verhoogd met 2%. Principeakkoord CAO ING Verzekeren/ ING Investment Management 2012 ING Verzekeren, ING Investment Management en vakorganisaties CNV Dienstenbond, De Unie en FNV Bondgenoten (verder te noemen: partijen)

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CAO. 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015

CAO. 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 CAO ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Kenmerk: CAO-V/IM-2013-2015-2 Inhoudsopgave Cao-verklaring 4 Voorwoord 5 1. Mijn Arbeidsovereenkomst 7 1.1 Doelgroep

Nadere informatie

Principe-akkoord ING CAO

Principe-akkoord ING CAO Principe-akkoord ING CAO 2007 2008 1 ING enerzijds en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en de BBV anderzijds hebben een principe-akkoord bereikt met betrekking tot de ING CAO

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

CAO NN. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018

CAO NN. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 CAO NN 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 Inhoudsopgave Verklaring 3 Voorwoord 4 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 5 1.1 Doelgroep 5 1.2 Looptijd 5 1.3 Cao 5 1.4 Arbeidsovereenkomst 5 1.5 Einde dienstverband

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

CAO NN. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018

CAO NN. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 Inhoud Verklaring 4 Voorwoord 5 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 6 1.1 Doelgroep 7 1.2 Looptijd 7 1.3 Cao 7 1.4 Arbeidsovereenkomst 7 1.5 Einde dienstverband 7 1.6

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

5. PENSIOEN 24 5.1 Algemeen 24 5.2 Algemene pensioenregelingen 24 5.3 Eigen Bijdrage in de Pensioenpremie 25

5. PENSIOEN 24 5.1 Algemeen 24 5.2 Algemene pensioenregelingen 24 5.3 Eigen Bijdrage in de Pensioenpremie 25 ING-CAO 1 INHOUDSOPGAVE ING-CAO 1. ALGEMEEN 5 1.1 Looptijd 5 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Toepassing CAO 5 1.4 Informatie 5 1.5 De individuele arbeidsovereenkomst 5 1.6 Proeftijd 5 1.7 Opzegtermijnen 6 1.8

Nadere informatie

4. VERLOFREGELINGEN 21 4.1 Feestdagen 21 4.2 Vakantie 21 4.3 Buitengewoon verlof 22 4.4 Bijzondere verloven 23

4. VERLOFREGELINGEN 21 4.1 Feestdagen 21 4.2 Vakantie 21 4.3 Buitengewoon verlof 22 4.4 Bijzondere verloven 23 ING-CAO 1 INHOUDSOPGAVE ING-CAO 1. ALGEMEEN 5 1.1 Looptijd 5 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Toepassing CAO 5 1.4 Informatie 5 1.5 De individuele arbeidsovereenkomst 5 1.6 Proeftijd 6 1.7 Opzegtermijnen 6 1.8

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Principe-akkoord ING CAO

Principe-akkoord ING CAO Principe-akkoord ING CAO 2008 2010 ING enerzijds en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en de BBV anderzijds hebben een principe-akkoord bereikt met betrekking tot de ING CAO

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V.

Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Colofon Titel Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Versie 3.0 Ingangsdatum 1 januari 2016 Geldig tot 1 januari 2017 Samengesteld door Laatste versie bewerkt

Nadere informatie

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie )

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie ) Bedrijfs-Cao TenneT TSO B.V. Ingangsdatum 1-7-2011 (Versie 2011.2) PAGINA 2 van 12 Voorwoord De bedrijfs-cao van TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres:

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) 1 januari 2016 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL

Nadere informatie

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V.

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. Uit de CAO Energie voortvloeiende bedrijfs-cao. Inhoudsopgave: Aanhef en begripsomschrijving. Hoofdstuk I : De salarisregeling. Bijlage A: Functieschalen. Bijlage B: Salaristabel.

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014

Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014 Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014-1 - Een nieuw onderhandelingsresultaat Op donderdag 24 april hebben vakbonden en Carglass

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Mei 2011 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaardenpakket: modules

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

PROTOCOL CAO VOOR HET PERSONEEL VAN STAF EN SERVICES VAN ALBERT HEIJN BV EN KONINKLIJKE AHOLD NV

PROTOCOL CAO VOOR HET PERSONEEL VAN STAF EN SERVICES VAN ALBERT HEIJN BV EN KONINKLIJKE AHOLD NV Conceptversie 26102005 PROTOCOL CAO VOOR HET PERSONEEL VAN STAF EN SERVICES VAN ALBERT HEIJN BV EN KONINKLIJKE AHOLD NV 2004-2007 Partijen, 1. Albert Heijn BV en Koninklijke Ahold NV, vertegenwoordigd

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat:

I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat: Eindbod van UWV voor nieuwe cao I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat: 1. Looptijd UWV stelt een looptijd

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen NVZ

Wijzigingsvoorstellen NVZ Wijzigingsvoorstellen NVZ Cao Ziekenhuizen 2014 tot expiratiedatum 1. Looptijd De NVZ stelt voor te komen tot een meerjarige cao. 2. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Het in 2009 ingevoerde Persoonlijk

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015.

Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015. 3/8 1. De elementen van het cao-pakket: Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015. Wachtgeld huidige groep boventallige medewerkers Voor de groep medewerkers die

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

PENSIOENREGELING SNS REAAL

PENSIOENREGELING SNS REAAL PENSIOENREGELING 2014 PENSIOENREGELING SNS REAAL SNS REAAL Pensioenregeling 2014 1 Pensioenregeling SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2 SNS REAAL Pensioenregeling 2014

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014 AVW 2014 Arbeidsvoorwaarden 2014 onze oplossing voor meer keuze en flexibel belonen Sogeti Nederland B.V. 2014 Inhoud 01 02 03 04 05 06 07 08 Definities Dienstverband Verlof Vitaliteit Vergoedingen Opleidingen

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2006/2007 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie