Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan SM Leiderdorp Telefoon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36"

Transcriptie

1 Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan SM Leiderdorp Telefoon: Website :

2 INHOUD pagina Voorwoord Hoofdstuk Algemeen Hoofdstuk Doelstelling Doelgroep Financiën Van RegiPro naar RegiCare als cliëntvolgsysteem Hoofdstuk Bestuur Medewerkers Vrijwilligers Privacyreglement Klankbordcommissie Regionale Klachtencommissie Hoofdstuk Informatie & advies De website Het Oudereninformatiepunt (OIP) Thema-ochtenden De Nieuwsbrief De OUDERenWIJZER Welzijnsbezoek 75-plus (WZB) Hoofdstuk Persoonlijke ondersteuning door de ouderenadviseurs Dagprogramma voor Senioren Maaltijdvoorziening Alarmering Klus aan Huisdienst Praktische Hulpverlening Hoofdstuk Stimuleren van samenwerking tussen betrokken organisaties Lokale netwerken Bezoekwerk Hoofdstuk Het bieden van Mantelzorgondersteuning Ondersteunen van vrijwilligers Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 1

3 Hoofdstuk Creatieve clubs Lunchcafé Pluspunt Actief Klassieke Muziekkring Koren zingen voor Ouderen Interessekring OpStapBus, voorheen BoodschappenPlusBus Het Zomers Palet, Zomeractiviteiten Boottocht Scootmobielclubs Winkelochtend Winkelhof Bijblijven met technische ontwikkelingen Informatiemiddag over het geheugen Hoofdstuk Sportgroepen jaar Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) Sportclub De Does Tai Chi en Chi Kung Volksdansen en Zitdansen Koersbal Pluspunt Sportief Hoofdstuk Regionale samenwerking Stichtingen Welzijn Ouderen Leidse Regio Welzijnsbezoek Rijnwoude Ondersteuning Stichting De Spil in Kaag en Braassem IVO Zuid-Holland en MO-groep LIJST VAN AFKORTINGEN Bijlage Prestatievelden Wmo Bijlage Welzijnsvisie en producten gemeente Leiderdorp Bijlage De acht bakens Welzijn Nieuwe Stijl Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 2

4 Voorwoord Vol trots bieden wij u hierbij weer een nieuw jaarverslag van Pluspunt aan. Trots omdat we telkens, na lezing van alweer een nieuw verslag, er van versteld staan hoe veel Pluspunt weer te bieden heeft. Een veelheid van activiteiten en diensten die je toch iedere keer weer doet verbazen als je het verslag doorleest. Al die activiteiten en diensten hebben maar één doel namelijk de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking te stimuleren. Dat deze doelgroepen mee kunnen blijven doen in de maatschappij, liefst op eigen kracht, is het doel van al onze inspanningen. Niet alleen van Pluspunt maar gelukkig ook van de Leiderdorpse samenleving. Het afgelopen jaar is er met de Gemeente Leiderdorp veel gesproken over het Wmo-beleid in zijn algemeenheid en met name over deelonderwerpen zoals het Mantelzorgbeleid en het Vrijwilligersbeleid. De Gemeente heeft van beide onderwerpen een speerpunt gemaakt en dat steunt ons weer bij onze inzet voor de mantelzorgers en onze vrijwilligers. Pluspunt heeft op diverse momenten de gelegenheid gehad om haar zorgen en aandachtspunten met de Gemeente te delen. Wij zien dat wij als gesprekspartner van de Gemeente worden gehoord en erkend. Dit is het laatste jaarverslag dat onder leiding van Marijke van Pernis, onze directeur, tot stand is gebracht. Marijke neemt medio 2013 afscheid van Pluspunt en gaat, na meer dan 16 jaar onze organisatie geleid te hebben, met pensioen. Het is hier op zijn plaats om Marijke te danken voor haar inzet om Pluspunt te laten worden tot wat het nu is: een leuke en gerespecteerde welzijnsinstelling binnen Leiderdorp waarop duizenden inwoners in de afgelopen 16 jaar een beroep konden doen. Wij, het bestuur en de medewerkers onder leiding van een nieuwe directeur, zullen er alles aan doen om dat wat er nu staat, de komende jaren in volle bloei te houden. Ik wens u veel leesplezier bij dit jaarverslag en dank het team en de vrijwilligers voor hun betrokkenheid en enthousiasme bij de uitvoering van de dienstverlening en de activiteiten. M.M.W. Dooper, voorzitter Pluspunt Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 3

5 Hoofdstuk 1 Algemeen Zo lang mogelijk zelfstandig leven en wonen in een inspirerende omgeving, zelfredzaam blijven, zelf sturing geven aan je leven, deel blijven uitmaken van sociale structuren, voldoende contacten houden. Dat zijn belangrijke factoren voor de kwaliteit van het leven. Komen die factoren in het gedrang, dan is de balans zoek en ligt vereenzaming en verwaarlozing vooral bij ouderen en mensen met een beperking op de loer. Stichting Pluspunt helpt ouderen in balans te blijven. Leidend binnen de werkzaamheden van Pluspunt zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het model Welzijn Nieuwe Stijl, de Kanteling van de Wmo en de prestatieovereenkomst met de gemeente Leiderdorp. Binnen de kanteling van de Wmo gaat men uit van de eigen kracht en wordt de verantwoordelijkheid meer bij de inwoners gelegd. Bij een hulpvraag zal eerst in de eigen omgeving naar een oplossing gezocht moeten worden voordat professionele hulp ingezet en vergoed kan worden. Door deze veranderingen hebben de welzijnsactiviteiten een extra dimensie gekregen. De landelijke ontwikkelingen benadrukken het belang van de door Pluspunt uitgevoerde activiteiten gericht op informatie, advies, voorlichting, bemiddeling, individuele of groepsgewijze ondersteuning en zinvolle dagbesteding. Stichting Pluspunt Leiderdorp heeft een uitgebreid pakket van producten, diensten en activiteiten die mensen ondersteunen, helpen hun "zelfsturend vermogen" te herwinnen en zorgen voor behoud van hun sociale netwerk. Zo blijven ouderen, ook als hun gezondheidstoestand achteruit gaat, in staat zelfstandig te leven en te participeren in de samenleving. Alle producten, diensten en activiteiten zijn daarop gericht, ook in onderlinge samenhang en in verbinding met wonen en zorg. Pluspunt levert zo een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van het leven van ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Het aanbod gaat uit van de vraag en kan daarom ook regelmatig veranderen. Toch is er altijd een rode draad in het aanbod van producten: Aandacht voor participatie Deelnemen aan de samenleving en een rol kunnen blijven vervullen in maatschappelijke verbanden is onmisbaar en draagt in belangrijke mate bij aan het welbevinden. Pluspunt organiseert diverse activiteiten en ondersteunt organisaties bij het opzetten en/of uitvoeren van hun activiteiten. Als vrijwilligers spelen veel ouderen een niet te onderschatten rol binnen het aanbod van Pluspunt. Aandacht voor preventie Veel sportieve en creatieve activiteiten en diensten hebben een preventieve werking. Ze komen niet alleen de oudere zelf ten goede, maar ook de maatschappij, die het gebruik van veel duurdere voorzieningen (zorg) nog niet hoeft te betalen. Pluspunt levert, door het organiseren van het Dagprogramma voor senioren en overige activiteiten, een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid. Via het welzijnsbezoek spoort Pluspunt eventuele problemen in een vroeg stadium op. Aandacht voor persoonlijke ondersteuning Ouderen kunnen met veel vragen terecht bij Pluspunt. Zijn er problemen die de zelfstandigheid beperken, dan wordt samen naar een oplossing gezocht. Pluspunt kent de lokale en regionale sociale kaart en de hulpverleningsnetwerken als geen ander. Via het oudereninformatiepunt, huisbezoek of de telefoon krijgen ouderen informatie en advies en, zo nodig, een verwijzing. Pluspunt beschikt zelf over diverse vormen van dienstverlening, zoals personenalarmering, maaltijdvoorziening, vervoer, boodschappenhulp, hulp bij klusjes in en om de woning, enzovoorts. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 4

6 Aan de basis van het werk van Pluspunt ligt het model van de levensloopbenadering van Prof. Houben. Dit model gaat uit van het vermogen tot zelfsturing van het individu in de verschillende levensfases. Het vermogen tot zelfsturing houdt verband met stuurkracht van het individu, maar ook met een balans tussen een aantal verschillende levensdomeinen: lichaam en geest, sociale relaties, materiële zekerheid, arbeid en presteren, waarden en inspiratie. Uitgangspunt bij deze domeinen is dat ze met elkaar in relatie staan. Als er verandering plaatsvindt op het ene domein zal in andere domeinen compensatie moeten plaatsvinden om het evenwicht te behouden. Voor ouderen zijn de domeinen lichaam en geest (gezondheid), sociale contacten en waarden en inspiratie (zingeving) kwetsbaar. Voor Pluspunt de taak om met haar activiteiten en dienstverlening hierin te investeren. Voor de verstrekking van exploitatiesubsidie hanteert de gemeente vanaf 2009 een nieuwe subsidieverordening met als uitgangspunt een welzijnsvisie met welzijndoelen in plaats van resultaatgebieden (zie bijlage 2). De offerte voor 2012 ging uit van een kostprijsbegroting en is conform deze welzijnsvisie opgesteld. Dit jaarverslag volgt ook de volgorde van de welzijnsdoelen van de gemeente. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 5

7 Hoofdstuk Doelstelling Stichting Pluspunt heeft als doelstelling: "Het bevorderen dat ouderen, mensen met een functiebeperking en/of chronisch zieken op het terrein van wonen, welzijn en zorg, een zelfstandige leefwijze kunnen voeren en maatschappelijk kunnen participeren". 2.2 Doelgroep Stichting Pluspunt richt zich met haar werkzaamheden tot mensen van vijfenvijftig jaar en ouder, chronisch zieken en mensen met een functiebeperking en hun mantelzorgers. 2.3 Financiën Subsidie Naast de exploitatiesubsidie verstrekte de gemeente ook een bijdrage voor het uitvoeren van het Dagprogramma voor Senioren Overige fondsen en giften De Diaconie van de Protestantse Gemeente Leiderdorp (PG-L) gaf een financiële bijdrage voor mantelzorgondersteunende projecten. Voor de Winkelochtend ontving Pluspunt subsidie van Fonds Pluspunt deed ook voor de organisatie van de Winkelochtend weer met succes een beroep op de Lionsclub Leiderdorp. De Lionsclub Leiderdorp Rhijnlandt sponsorde de BoodschappenPlusBus. De OuderenWijzer kwam tot stand dankzij giften van Fonds 1818, Zorg & Zekerheid en bijdragen van overige organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Leiderdorp. Tot slot subsidieerden de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiderdorp in het kader van het Participatiefonds Kunst en Cultuur de zomeractiviteiten in Regionale contacten Met subsidie van de gemeente Rijnwoude kon Pluspunt de uitvoering van het welzijnsbezoek voor 75-plussers in Benthuizen, Koudekerk, Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk continueren. Ook ondersteunde Pluspunt de ouderenadviseur die in dienst is van stichting De Spil in Kaag en Braassem. Deze regionale samenwerking geschiedt al jaren tot volle tevredenheid van alle partijen Bijdragen deelnemers Pluspunt organiseert veel activiteiten voor ouderen waarbij het uitgangspunt altijd is dat deze activiteiten kostendekkend uitgevoerd moeten worden. Dit houdt in dat alle directe kosten, zoals vergoeding voor de lesgevers, zaalhuur, vervoer en koffie bijeengebracht worden door de deelnemers Huurinkomsten zaalruimte Splinterlaan Op dagdelen dat de ruimtes in het gebouw Splinterlaan niet door Pluspunt gebruikt worden, bestaat de mogelijkheid dat derden, die activiteiten aanbieden voor ouderen, de ruimtes kunnen huren. In 2012 heeft de Leiderdorpse Volksuniversiteit hier op twee tot drie avonden per week gebruik van gemaakt voor haar bewegingslessen. Jespa huurt iedere zaterdag voor het rolstoeldansen de achterzaal. Eenmaal per maand huurt Regelzorg de vergaderruimte voor de rijbewijskeuring voor 70-plussers. Incidenteel wordt de zaal verhuurd aan Balance op de Splinterlaan voor haar ouder en kind trainingen. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 6

8 2.4 Van RegiPro naar RegiCare als cliëntvolgsysteem Pluspunt werkte voor de persoonlijke begeleiding met het cliëntvolgsysteem van RegiPro. Omdat dit programma overging naar een ander systeem en updates daarom niet meer verstrekt werden, is nagedacht over een vervangend programma. Hierin meegenomen werd de vraag van de gemeente naar getallen en verdere gegevens van de aangeboden producten. Ook was er sterke behoefte om naast de gegevens in een cliëntvolgsysteem ook de deelnemers aan activiteiten, de mantelzorgers en de vrijwilligers in het zelfde programma onder te brengen. Na diverse informatiebijeenkomsten is gekozen voor het programma RegiCare van AdSysCo uit Heemstede. Dit programma is ontwikkeld voor organisaties op het gebied van welzijn en maatschappelijke ondersteuning en volgt het programma van de MO-groep. Eind 2012 is het programma geïnstalleerd en is men na een intensieve instructie begonnen met het overzetten van alle adresbestanden. In de eerste helft van 2013 zullen alle verdere gegevens ingevoerd worden, waarna Pluspunt klaar is voor de toekomst. Dankzij dit computerprogramma is niet alleen een cliënt of deelnemer te volgen, maar zijn ook dwarsverbanden, matches met vrijwilligers en mantelzorgers te zien en facturen te printen. Voor de cliënten is dit plezierig omdat zij maar eenmaal hun gegevens hoeven op te geven en voor de medewerkers is het zinvol omdat zij direct een overzicht hebben van alle trajecten die eerder gelopen zijn of nog lopen. Bijkomend voordeel van een nieuw programma is dat alle gegevens gecheckt worden en het programma weer up to date is. Dankzij het nieuwe programma weten we nu dat er in 2012 totaal 524 ouderen deelgenomen hebben aan één of meerdere clubs of activiteiten. Hierbij niet meegeteld zijn de mensen die deelnamen aan een inloopprogramma, waarvoor ze zich niet van te voren hoefden opgeven. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 7

9 totaal aantal vrijwilligers Zomeractiviteiten Welzijnsbezoek Vervoer Thema-ochtend Scootmobieltochten Praktische hulpverlening Pluspunt Actief / Sportief Papierwinkel Oudereninfopunt B&C Lunchcafé Interessekring Incidentele activiteiten Gastvrouw Dagprogramma Creatieve clubs Computer/Administratie Boodschappenplusbus Bijblijven Bezorgers en chauffeurs TDJ Bezoekwerk Bestuur Belastinghulp Hoofdstuk Bestuur Samenstelling bestuur en directie in 2012 De heer M.M.W. Dooper De heer A.G.G. van der Ark Mevrouw A. E. Duvekot Mevrouw H. M. Mollee-van der Velden De heer J.W.C. Rouw Mevrouw M.H. van Pernis-van der Wees voorzitter penningmeester bestuurslid bestuurslid bestuurslid directeur, ambtelijk secretaris 3.2 Medewerkers Bij Pluspunt waren in 2012 werkzaam: Mevrouw M.H. van Pernis-van der Wees Mevrouw M.P. Laman-Stolp Mevrouw C.A. Schwencke Mevrouw M.A.M. van Trigt-Boons Mevrouw J.P. Telgen-de Jong Mevrouw G. van der Ven Mevrouw M.H. Kleijn-van Eeden sinds directeur sinds hoofd administratie sinds ouderenadviseur sinds administratief medewerker sinds administratief medewerker sinds activiteitencoördinator sinds ouderenadviseur Aanstellingen in uren in 2012: Directeur Ouderenadviseurs Activiteitencoördinator Administratieve medewerkers Totaal 29 uur 36 uur, exclusief 8 uur welzijnsbezoek in Rijnwoude 24 uur 60 uur 149 uur = 4,1 Fte. Ook in 2012 waren er op het bureau van Pluspunt bijna dagelijks vrijwilligers actief die hulp boden bij administratieve werkzaamheden zoals het kopieerwerk, de ICT en het verzorgen van de website. In 2012 waren er geen langdurige ziektegevallen, het ziekteverzuimpercentage in het team was met 1,6 % net als vorige jaren laag. 3.3 Vrijwilligers Pluspunt kon in 2012 een beroep doen op 127 vrijwilligers verdeeld over de volgende projecten: Veel vrijwilligers verleenden hun medewerking aan meerdere projecten. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 8

10 3.4 Privacyreglement Pluspunt heeft conform het model van de MOgroep een privacyreglement opgesteld met een bijbehorende folder en overeenkomst voor het hanteren van de regels die met privacybeleid te maken hebben. Deze overeenkomst is door werknemers, lesgevers en vrijwilligers getekend. 3.5 Klankbordcommissie Om het contact met de doelgroep niet te verliezen en de vertegenwoordigers van onze doelgroep inzicht te geven in het beleid van Pluspunt is een klankbordcommissie ingesteld die in 2012 tweemaal bij elkaar is geweest. 3.6 Regionale Klachtencommissie Samen met Stichting Radius Leiden/Oegstgeest en Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten werd in juni 2007 een Klachtencommissie ingesteld. Naast een gezamenlijk klachtenreglement werd ook een intern reglement vastgesteld. Incidenten worden geregistreerd maar bij geen van de organisaties leidden zaken die mis gingen tot klachten die door de commissie behandeld moesten worden. Vanaf eind 2010 kunnen ook de Stichting Welzijn Ouderen uit Lisse en Stichting De Spil uit Kaag en Braassem een beroep doen op deze klachtencommissie. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 9

11 Hoofdstuk 4 Doelstelling 1. Het stimuleren van bewoners en organisaties om naar eigen vermogen en behoefte een bijdrage te leveren aan een vitale en zelfredzame samenleving Het realiseren van voldoende laagdrempelig aanbod van informatie en advies over ondersteunende diensten, voorzieningen en regelingen 4.1 Informatie & advies Het bureau van Pluspunt is elke werkdag van 9 tot 12 uur bereikbaar voor informatie en advies. Duidelijk merkbaar is dat na de verhuizing naar de Splinterlaan veel meer ouderen ook even binnenlopen met een vraag of een probleem op het moment dat zij toch in het gebouw zijn voor deelname aan een activiteit. Telefonisch kwamen er hulpvragen binnen. In de rubriek "Nieuws van Pluspunt", die wekelijks verschijnt in het Leiderdorps Weekblad, geeft Pluspunt informatie over diverse onderwerpen. Alle activiteiten worden wekelijks aangekondigd in de agenda van de TV-krant van UnityFM en in de overige nieuwsbladen. 4.2 De website Pluspunt is onder "www.pluspuntleiderdorp.nl" op internet te vinden. Eind 2012 kreeg de website een facelift met nog meer inhoudelijke informatie. 4.3 Het Oudereninformatiepunt (OIP) Het Oudereninformatiepunt is een samenwerkingsproject van BplusC bibliotheek Leiderdorp en Pluspunt en heeft als doel een laagdrempelige informatievoorziening te zijn voor ouderen. Folders en andere documentatie liggen de hele week tijdens de openingsuren van de bibliotheek ter inzage en om mee te nemen. Op donderdagmorgen zijn er vrijwilligers van Pluspunt aanwezig voor het geven van informatie en het bieden van een luisterend oor. In 2012 hebben 25 mensen op donderdag het OIP bezocht met als doel een medewerker/vrijwilliger te spreken. In de helft van de gevallen gaat het om informatie over dienstverlening en activiteiten. Het onderwerp van de overige gesprekken was heel divers; voorzieningen vanuit de Wmo, financiële regelingen waarover in de krant geschreven is, uiten van verontwaardiging over verschraling van de zorg, mogelijkheden voor het leren omgaan met een computer en vrijwilligerswerk. Voorafgaand aan grote activiteiten zoals de boottocht voor ouderen en de zomeractiviteiten is het aantal (niet getelde) bezoekers hoog geweest, omdat het OIP ook als inschrijfpunt fungeerde. In het najaar is met de vrijwilligers de bemensing van het OIP geëvalueerd. Hieruit bleek dat het regelmatig voorkomt dat er wel bezoekers komen, maar niet met een gerichte vraag en daarom niet geregistreerd zijn. De mogelijkheid voor een luisterend oor is daarop duidelijker in de aankondiging van het OIP meegenomen en de vrijwilligers hebben zich ook meer gericht op de mensen die zomaar even langs komen. 4.4 Thema-ochtenden In samenwerking met BplusC Bibliotheek Leiderdorp werd iedere derde woensdagochtend van de maand in de bibliotheek een informatieve themaochtend georganiseerd. Na een inleiding is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en/of het stellen van vragen. De thema's zijn zeer gevarieerd en afgestemd op de leefwereld van 55-plussers. In 2012 waren de onderwerpen: Economische crisis, Belastingaangifte, Natuur in de seizoenen, Verkeersvoorlichting, Erf- en Schenkingsrecht, Monuta overlijden en uitvaart, Pensioenen, Blauwe Tram, Leesclub en de Tablet In totaal waren er 185 bezoekers; gemiddeld 18,5 bezoekers per onderwerp. In 2011 waren er 138 bezoekers; gemiddeld 14 bezoekers per onderwerp. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 10

12 4.5 De Nieuwsbrief Ieder kwartaal verschijnt een door Pluspunt samengestelde "Nieuwsbrief", waarin bestaande en nieuwe activiteiten een plaats krijgen. Naast verspreiding onder de deelnemers aan de activiteiten is de Nieuwsbrief op diverse plaatsen in Leiderdorp op te halen. 4.6 De OUDERenWIJZER In december 2012 ontvingen alle inwoners van 65 jaar en ouder de OuderenWijzer De OuderenWijzer is een kalender met foto s gemaakt in Leiderdorp door Ellis Groothoff. Maar belangrijker is de katern met veel informatie op het gebied van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening. De leden van de ouderenbonden en vrijwilligers van Pluspunt bezorgden de OuderenWijzer bij adressen in Leiderdorp. De OuderenWijzer kon gerealiseerd worden dankzij bijdragen van Fonds 1818, Zorg & Zekerheid en diverse organisaties. 4.7 Welzijnsbezoek 75-plus (WZB) De eenmalige huisbezoeken aan 75-plussers hebben tot doel ouderen te informeren over de vele voorzieningen die er voor hen zijn. Bovendien kunnen eventuele leemtes in de dienstverlening onder de aandacht gebracht worden van de verantwoordelijke instanties. In 2012 zijn 374 uitnodigingen verzonden in de wijken Buitenhof, Vogelwijk en Leyhof. 40% Van de mensen heeft laten weten geen behoefte te hebben aan een bezoek, door het insturen van het nee-kaartje dat bij de uitnodiging zat. Tijdens het telefoongesprek met de vrijwilliger, die belde om een afspraak te maken voor het bezoek, gaf 15 % alsnog aan bezoek niet op prijs te stellen. In het laatste geval vaak nog wel een kort gesprek gevoerd waarin informatie is uitgewisseld. In 2012 zijn er 169 mensen bezocht, ongeveer 45% van de aangeschrevenen. Om te proberen het aantal mensen dat op de uitnodiging ingaat te verhogen, is in het regionaal overleg van coördinatoren Welzijnsbezoek afgesproken m.i.v iedereen een op naam gerichte brief te sturen. Hierdoor is het aantal mensen dat direct op de uitnodiging reageert door het ja-kaartje (ik wil graag bezoek, maar mijn nummer staat niet in het telefoonboek) of het neekaartje (ik wil geen bezoek + eventuele opgave van reden) in te sturen inderdaad verhoogd. Door de mogelijkheid om bij het insturen van het nee-kaartje ook een reden op te geven, is het in een aantal gevallen wel gelukt een bezoek af te leggen omdat bijvoorbeeld rekening gehouden kon worden met de aangegeven beperkte energie van een longpatiënt, een bezoek later in het jaar afgesproken kon worden of een doventolk ingezet kon worden. Eind 2011 hebben de mensen in de nieuwe woningen aan de Engelendaal en de Ommedijk een uitnodiging ontvangen. Vooral mensen die van buiten Leiderdorp daar zijn komen wonen waren blij met het bezoek en de informatie die zij daarbij kregen. De vrijwilligers worden regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe of veranderde regelingen, activiteiten van Pluspunt en veranderingen in de sociale kaart van Leiderdorp. Zij kunnen de senioren die zij bezoeken vaak direct informeren en/of brengen naderhand nog folders langs. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 11

13 Hoofdstuk 5 Realisatie en coördinatie van een sluitende keten als vangnet voor degenen die ondersteuning nodig hebben. 5.1 Persoonlijke ondersteuning door de ouderenadviseurs In 2012 hebben de ouderenadviseurs hulp en begeleiding geboden aan 222 cliënten. Hieronder waren 149 cliënten uit 2011 en eerder en 73 nieuwe cliënten. Gedurende het jaar werden 89 trajecten afgesloten. De begeleiding betrof vooral het op weg helpen van ouderen in de wirwar van voorzieningen en het versterken van de regie over het eigen leven. Hoewel de inzet is dat de ouderenadviseurs de cliënten tijdelijk helpen hun leven weer op de rails te krijgen, blijkt in de praktijk dat de ondersteuning moeilijk afgesloten kan worden omdat de hulpvragen zwaarder en complexer zijn en meer en langduriger hulp en begeleiding vragen. Dit blijkt ook heel duidelijk aan het aantal contactmomenten. Nieuwe aanvragen voor hulp van de ouderenadviseur kwamen binnen via: Cliënt Familie/ Huisartsen Thuiszor OIP/ Totaal Mantelzorger g Lijnszorg WZB De hulpvragen die in 2012 bij de ouderenadviseurs neergelegd werden zijn als volgt te verdelen: Gezondheid en hulpbehoefte 2012 Psychosociaal welbevinden Dienstverlening Wonen Vervoer 1 e Financiën en administratie Contacten en activiteiten Mantelzorg Overig Contactmomenten In 2012 zijn het volgende aantal contactmomenten met cliënten en derden door de ouderenadviseurs geregistreerd. Onder derden worden verstaan mantelzorgers, familieleden, hulpverleners en instellingen. Telefonisch/ Huisbezoek Bureaubezoek Totaal Cliënten Derden Totaal 2012 Totaal Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 12

14 5.2 Dagprogramma voor Senioren Na het wegvallen van de sociale indicatie voor de Ondersteunende Begeleiding Dagverzorging (OB-dag) en het verscherpen van de criteria voor de Dagverzorging vielen vooral ouderen met een klein netwerk tussen wal en schip. Dit zijn vaak ouderen die moeite hebben zich in een groep te handhaven en snel buiten de groep komen te staan, waardoor zij afhaken en in een isolement terecht komen. Voor deze groep ouderen in Leiderdorp die (nog) geen indicatie ontvangen voor de bestaande voorzieningen ontving Pluspunt een speciale subsidie voor het opzetten van een Dagprogramma voor Senioren, één dag in de week op de locatie van Pluspunt. Het doel van het Dagprogramma is de cliënt te ondersteunen bij het behoud van de zelfredzaamheid, het voorkomen of verminderen van de geestelijke en lichamelijke achteruitgang en het bijdragen aan een positief ervaren kwaliteit van leven. Het Dagprogramma telt gemiddeld 11 bezoekers. De mensen die geplaatst zijn, gaven aan zich eenzaam te voelen en ontvangen over het algemeen thuiszorg en/of mantelzorg. Een aantal deelnemers heeft al de diagnose beginnende dementie en zij zullen t.z.t. worden doorverwezen naar een Ontmoetingscentrum voor dementie. De leeftijd van de deelnemers loopt uiteen van 57 jaar tot 93 jaar. Er is, als dat nodig is, wekelijks contact met de mantelzorger, zodat deze weet wat er gedaan is en hoe de dag verlopen is. Iedere dinsdag zijn er 3 vrijwilligers en één professionele kracht aanwezig die de deelnemers begeleiden. Er is een vaste dagindeling; na de ontvangst met koffie wordt de krant doorgenomen. Daarna wordt er een creatieve activiteit gedaan, een geheugenspel of een thema besproken. Hierna volgt de uitgebreide lunch, die door de deelnemers erg gewaardeerd wordt omdat samen eten nu eenmaal gezelliger is dan alleen. s Middags zijn er bewegings- of muziekactiviteiten. En na de thee wordt er nog gesjoeld, een muziekquiz of een andere activiteit gedaan. In 2012 zijn er uitstapjes gemaakt naar de tentoonstelling van Roelofse in het Leiderdorps museum, de Pannenkoekenboerderij in Vogelensang en museum de Lakenhal. Ook is men mee geweest met de jaarlijkse boottocht op de "Olympia" en hebben diverse deelnemers meegevaren met De heere Schouten" over de Kagerplassen. Zeven maal was er een muzieksessie o.l.v. een professionele muziektherapeut en elke 4 e dinsdag van de maand is er Zitdansen. Bij deze laatste activiteit sluiten soms ook mensen van buiten aan, voor wie volksdansen te zwaar geworden is. In 2012 is er één deelnemer overleden en hebben twee personen een indicatie voor het Ontmoetingscentrum Dementie ontvangen. Er zijn ook weer nieuwe aanmeldingen binnengekomen en zo blijft de groepsgrootte op een gemiddelde van 11/12 staan. Zoals verwacht werd, is er een natuurlijk verloop onder de deelnemers van het Dagprogramma. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 13

15 5.3 Maaltijdvoorziening Pluspunt werkt voor het bezorgen van maaltijden aan huis samen met Radius Leiden. Pluspunt geeft voorlichting, verzorgt de intake en regelt de incidentele en structurele mutaties. De koelverse maaltijden, en sinds najaar 2011 ook diepvriesmaaltijden, komen van Dinnerland uit Eindhoven en worden vanuit de locatie Rooseveltstraat in Leiden door vrijwilligers van Pluspunt rondgebracht in Leiderdorp. Deelnemers Deelnemers per Nieuwe deelnemers Gestopt in Deelnemers per Totaal aantal deelnemers Aantal mutaties* * Een mutatie bestaat uit meerdere, soms tijdrovende, handelingen/contacten. Aantal maaltijden in Hoofdgerecht Voorgerecht Nagerecht Salade Het aantal cliënten voor koelvers is afgenomen, maar het aantal maaltijden is niet erg gezakt. De dalende lijn, die enkele jaren geleden is ingezet door de komst van een uitgebreide sortering kanten-klaarmaaltijden in de supermarkten, zet zich voort. Mensen maken ook korter gebruik van de mogelijkheid van Tafeltje Dek Je, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. De meest kwetsbare groep blijft over, waarbij de bezorgers een signalerende rol spelen en aan de bel trekken bij een "niet pluisgevoel". Gemiddeld bestelt men 3 à 4 maaltijden per week. 5.4 Alarmering Pluspunt is in Leiderdorp belast met de verzorging van de aanvragen voor een alarmtoestel voor verzekerden bij Zorg & Zekerheid. In 2012 is er 73 maal een aanvraag voor alarmering in ontvangst genomen. Dit is fors hoger dan het vorige jaar, maar het is moeilijk om hier een verklaring voor te vinden. Voor het laten plaatsen van een alarmering met vergoeding van de Zorgverzekeraar is er altijd een medische verklaring van de huisarts nodig. De aanvragen worden gevolgd door een intakebezoek, waarna het toestel in de meeste gevallen binnen een week door Radius Leiden geplaatst kan worden. Eind 2012 zijn in Leiderdorp 184 mensen aangesloten op de alarmcentrale in Rotterdam. Begin 2012 zijn alle deelnemers bezocht door vrijwilligers, zijn de apparaten getest en mutaties doorgegeven aan Radius Leiden. 5.5 Klus aan Huisdienst Deze dienst is bestemd voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een functiebeperking, die niet meer zelfstandig klussen in en rondom het huis kunnen opknappen en niemand in hun directe omgeving hebben die dit voor hen kan doen. In 2012 hebben 6 ouderen voor een wat grotere klus een beroep gedaan op de Klus aan Huisdienst van Radius. Cliënten betalen een eigen bijdrage per half uur plus de materiaalkosten. Voor kleinere klussen zet Pluspunt via het project Praktische Hulpverlening eigen vrijwilligers in. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 14

16 5.6 Praktische Hulpverlening Doel van de Praktische Hulpverlening is het verlenen van hand- en spandiensten aan ouderen die geen beroep kunnen doen op iemand in hun naaste omgeving. De hulp door vrijwilligers wordt ook geboden ter ontlasting van de mantelzorg. Incidenteel aantal cliënten kleine klusjes computerhulp hulp bij (instellen) audio/tv/telefoon administratieve ondersteuning hulp met invullen belastingformulier boodschappen begeleiding ziekenhuis. etc. tuinwerk Totaal contacten Structureel aantal cliënten hulp bij administratie boodschappen doen voor cliënt boodschappen doen met cliënt 5 6 wandelen 6 4 overige 4 7 totaal Structurele hulp bestaat uit wekelijks tot maandelijks contact. Totaal zijn er door vrijwilligers voor de structurele cliënten 808 keer hand- en spandiensten verricht. Onder overig valt hond uitlaten, gehoortraining, hulp bij Nederlandse taal en hulp bij activiteiten in huis. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 15

17 Hoofdstuk 6 Doelstelling 2. Bevorderen van sociale cohesie Stimuleren van samenwerking tussen betrokken organisaties 6.1 Lokale netwerken Meldpunt Zorg en Overlast Het Meldpunt Zorg en Overlast Zuid-Holland Noord (waar Leiderdorp onder valt) is ondergebracht bij de GGD Hollands Midden in Leiden en bespreekt de meldingen van zorg en overlast met de lokale organisaties. Het netwerk Leiderdorp - met vertegenwoordigers van GGD, GGZ, Brijder, Kwadraad, gemeente Leiderdorp, Rijnhart Wonen, Politie Hollands Midden en Pluspunt - komt zes keer per jaar bij elkaar bij Pluspunt. Zorgnetwerk Kwetsbare ouderen In 2010 is een Zorgnetwerk voor kwetsbare ouderen opgericht. De werkgroep organiseerde in 2012 in de zaal van Pluspunt tweemaal een thema-avond voor hulpverleners die met kwetsbare ouderen werkzaam zijn. De avonden werden druk bezocht en voorzien duidelijk in een behoefte. Sinds 2011 verleent Pluspunt ook administratieve ondersteuning aan de werkgroep en verzorgt de uitnodigingen voor de netwerkavonden. Onderling Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) De directeur en/of de activiteitencoördinator hebben diverse malen contact gehad met bestuursleden van de ouderenbonden over de themaochtenden, de computeractiviteiten, de belastingservice en de zomeractiviteiten. Serviceclubs Leiderdorp kent drie Serviceclubs, die zich ook in 2012 ingezet hebben voor ouderen in Leiderdorp. De Lionsclub Leiderdorp Rhijnlandt bood ouderen in het voorjaar een autotocht door het Groene Hart met een koffiestop in Oudewater. Pluspunt mocht 28 ouderen hiervoor uitnodigen. De Lionsclub Leiderdorp Rhijnlandt sponsorde in 2012 ook weer de BoodschappenPlusBus. De Lionsclub Leiderdorp was met menskracht en een financiële bijdrage alweer voor het negende jaar betrokken bij de Winkelochtend die op 7 november georganiseerd werd in de Winkelhof. De Rotary Leiderdorp adopteerde het lunchcafé tijdens het Zomers Palet. Zij zorgden zes weken lang voor een lezing tijdens de lunch in de achterzaal van Pluspunt. Ook organiseerden leden van de Rotary Leiden / Leiderdorp alweer voor het achtste jaar een "3 oktoberfeest" in de Lorentzhof in Leiden waar zes Leiderdorpers een daglang in de watten gelegd werden en 1 e rang van de optocht genoten. Op verzoek van de Rotary verzorgt Pluspunt de aanmeldingen van de ouderen uit de Leidse regio voor deze feestelijke 3 oktoberdag. Zonnebloem Het overleg met de Zonnebloem is nieuw leven in geblazen. Pluspunt is met voorlichting aanwezig geweest op één van de bijeenkomsten met hun vrijwilligers. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 16

18 Verminderen van sociale uitsluiting en eenzaamheid. 6.2 Bezoekwerk Pluspunt biedt onder de noemer "Bezoekwerk" verschillende vormen van bezoek door vrijwilligers aan Activerend huisbezoek Deze bezoekvorm is geschikt voor ouderen die zich eenzaam voelen en/of door verschillende omstandigheden tijdelijk uit hun evenwicht zijn gebracht en daarin verandering willen aanbrengen. Doel van het activerend huisbezoek is dat door gesprekken en het ondernemen van activiteiten de oudere weer zelf actief wordt waardoor hij/zij de regie weer in eigen handen neemt Begeleidend huisbezoek Deze bezoekvorm is bestemd voor cliënten van de ouderenadviseur die moeite hebben om geheel zelfstandig te functioneren maar die geen structurele hulp van de ouderenadviseur (meer) nodig hebben. Onder de werkzaamheden vallen: samen de post doornemen, maaltijdlijsten invullen, boodschappenlijstjes maken en boodschappen doen, een luisterend oor bieden, etc. Ook wordt van de vrijwilliger gevraagd goed te kijken en te luisteren naar de cliënt. Als iets opvalt dat aandacht vraagt, moet men dit altijd melden bij één van de ouderenadviseurs Respijtzorg (voorheen Oppasservice) Deze bezoekvorm is bedoeld ter ondersteuning van de mantelzorger. Als de mantelzorger niet meer het huis uit kan, doordat de partner of huisgenoot met dementie of een chronische ziekte niet meer alleen thuis kan blijven, is deze vorm van bezoekwerk een welkome aanvulling op de hulpverlening. De vrijwilliger blijft bij de cliënt zodat de mantelzorger iets kan gaan ondernemen. Afhankelijk van de situatie van de cliënt kan de vrijwilliger activiteiten ondernemen, zoals (voor)lezen, een spelletje spelen of wandelen. De vrijwilliger is maximaal een dagdeel per week bij de cliënt Vriendschappelijk huisbezoek Omdat deze hulpvraag komt van personen met een klein netwerk is het belangrijk dat het bezoekwerk met een bepaalde regelmaat plaatsvindt. De vrijwilliger gaat 1 à 2 maal per maand bij de oudere op bezoek. Luisteren en de cliënt de ruimte geven zijn/haar verhaal te doen is een belangrijk onderdeel van dit bezoekwerk. Aantal Meegenomen Nieuw in Totaal aan Afgesloten Doorlopend cliënten uit vorig jaar contacten De 25 vrijwilligers, verdeeld over de verschillende vormen van bezoekwerk, hebben totaal 373 bezoeken afgelegd in Bezoekdienst weduwen en weduwnaars De bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars wordt uitgevoerd door vrijwilligers die zelf hun partner verloren hebben. Pluspunt werkt in dit project samen met Stichting Radius. Ieder kwartaal ontvangen inwoners, die tussen de 6 en 9 maanden daarvoor hun partner verloren hebben, een brief met de werkwijze van de bezoekdienst en het aanbod hiervan gebruik te maken. In 2012 werden 35 brieven verstuurd. Op hun verzoek zijn daarna 2 inwoners uit Leiderdorp door de coördinator van het project in contact gebracht met een vrijwilliger van de bezoekdienst Gespreksgroep Verliesverwerking In november en december waren er zes bijeenkomsten voor mensen die in hun naaste omgeving iemand verloren hadden en hier graag met anderen in dezelfde situatie over wilden praten. Deze bijeenkomsten werden geleid door twee ervaren vrijwilligers, afkomstig uit de VIC (vrijwilligers Individuele Contacten), die elke najaar een groep begeleiden. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 17

19 Hoofdstuk 7 Doelstelling 3. Bevorderen van participatie. Stimuleren en ondersteunen van de vrijwillige inzet van mensen in de samenleving 7.1 Het bieden van Mantelzorgondersteuning Steunpunt Mantelzorg Het Steunpunt Mantelzorg Leiderdorp is ondergebracht bij Pluspunt en heeft als doel informatie te geven en praktische en emotionele steun te bieden aan mantelzorgers. Contacten met mantelzorgers hebben vooral betrekking op: - emotionele ondersteuning; - probleemverduidelijking; - grenzen stellen aan de zorg; - veranderingen in de hulpverlening door de Wmo; - regelen van vervangende mantelzorg; - aanvragen van het mantelzorgcompliment: - informatie en advies over dagbehandeling, verzorging, PGB, enz. De 139 bij Pluspunt bekende mantelzorgers zijn voor het merendeel woonachtig in Leiderdorp, enkelen zorgen voor een oudere die buiten Leiderdorp woont. De meeste mantelzorgers zorgen voor hun partner of (één van) hun ouders. Pluspunt is voor oudere mantelzorgers of mantelzorgers voor ouderen vaak het eerste adres waar men aanklopt voor ondersteuning, de zgn. front-office. Bij ActiVite zijn mantelzorgconsulenten in dienst, die door Pluspunt ingeschakeld kunnen worden als meer begeleiding noodzakelijk is. In de praktijk betekent dit dat de medewerkers van Pluspunt al veel vragen kunnen beantwoorden en informatie en advies kunnen geven bij problemen die zich voordoen, waardoor verwijzen naar de mantelzorgconsulent niet zo vaak voorkomt Lotgenotenbijeenkomsten De "Jasserie" is het ontmoetingspunt voor mantelzorgers en werd in 2012 samen met ActiVite georganiseerd in de maanden maart, juni en september. De onderwerpen waren: Communicatie met anderen als het gedrag verandert, wat vertel je wel en wat niet, Juridische zaken, waar moet je aan denken als je zorgt voor iemand die niet zelf zijn belangen (meer) kan behartigen, en Het netwerk, over hulp vragen en op wie je dan een beroep kunt doen. De bijeenkomsten werden begeleid door een ouderenadviseur van Pluspunt en de mantelzorgconsulent van ActiVite. Gemiddeld waren er 10 mantelzorgers per keer aanwezig. Op 8 november 2012 is ter gelegenheid van de Landelijke Dag van de Mantelzorg in het ACrestaurant een lunch aangeboden aan ca. 50 mantelzorgers. Als intermezzo was mevrouw Desiree van Keulen aanwezig die enkele Leidse verhalen vertelde. Op deze bijeenkomst werd door de heer Wassenaar, wethouder, ook de nieuwe website gelanceerd en ontvingen twee mantelzorgers een bon voor een weekendje respijt Regionaal overleg Mantelzorg Naar aanleiding van de beleidsnota Mantelzorg van de gemeente Leiderdorp is een overleggroep mantelzorg opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van ActiVite, Pluspunt, MEE, Kwadraad en Rivierduinen. Doel is met elkaar vorm te geven aan de actiepunten die genoemd worden in de nota "Leiderdorps Mantelzorgbeleid ". De werkgroep komt 4 tot 6 maal per jaar bij elkaar in het gebouw van Pluspunt. In 2012 is er een nieuwe website ontwikkeld plus een informatiekaart. Ook is er een plan opgesteld voor de themajaren Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 18

20 7.1.4 Alzheimercafé Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. De gasten praten rondom een thema met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over de mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Iedere tweede donderdagavond van de maand is er een Alzheimercafé in het OCL Het Waterlandcollege in Leiden. Het Alzheimercafé wordt georganiseerd door Stichting Alzheimer Nederland, Stichting Radius Leiden, Topaz, Rijnland Zorggroep, Stichting Pluspunt Leiderdorp, Libertas Leiden, ActiVite, Zorgcentrum Roomburgh en Woon- en zorgcentrum Huis op de Waard. Eén van de ouderenadviseurs neemt deel aan de werkgroep en is maandelijks aanwezig. De directeur neemt deel aan de Klankbordgroep met vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties Klankbordgroep Mantelzorg Het Steunpunt Mantelzorg wordt ondersteund door de Klankbordgroep Mantelzorg, waarin vertegenwoordigers van de ouderenbonden, de kerken en de StAG zitting hebben. Met hen bespraken we o.a. de rozenactie van de kerken op de zondag na 10 november. 7.2 Ondersteunen van vrijwilligers Ondersteuning en begeleiding vrijwilligers Pluspunt Uitgangspunt in het Vrijwilligersbeleidsplan van Pluspunt is dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk doen omdat het van waarde is voor degenen voor wie zij het doen èn voor henzelf èn voor de samenleving. Aldus: van waarde voor drie! Stichting Pluspunt is vanuit de vrijwilligers gezien een middel om de waarde voor drie te kunnen realiseren. Dat betekent dat Pluspunt de omstandigheden dient te creëren waarin vrijwilligers zich thuis voelen. De beloning wordt vooral gegeven in de vorm van respect en waardering. Pluspunt is van mening dat vrijwilligers een essentiële rol in de uitvoering van het ouderenwerk vervullen. Pluspunt kon in 2012 een beroep doen op ca. 130 vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn via Pluspunt verzekerd tegen WA en ongevallen. Ook is een auto- inzittendenverzekering afgesloten voor hen die ouderen in hun eigen auto vervoeren. Elk project vraagt om een eigen manier van begeleiding van de vrijwilligers. Dit varieert van maandelijkse groepsbijeenkomsten, waarin ervaringen uitgewisseld worden en informatie gegeven wordt, tot individuele contacten per telefoon of waarin afspraken gemaakt worden of verslag wordt uitgebracht. Gedurende het jaar bieden zich spontaan nieuwe vrijwilligers aan. Ook op vacatures in de vrijwilligersrubriek in het Leiderdorps Weekblad werd geregeld positief gereageerd. Bij de OuderenWijzer zat ook een aanmeldformulier om vrijwilligerswerk te gaan doen. Hier hebben diverse mensen op gereageerd. Het verloop onder de vrijwilligers is gering en de reden tot stoppen had nooit te maken met onvrede over de werkzaamheden of het beleid. In november verzorgde toneelgroep Gray uit Nijmegen voor de vrijwilligers een optreden met nabespreking onder de titel Ik weet het nog heel goed., een theatervoorstelling over homoseksualiteit, ouder worden en dementie. In plaats van een "Eindejaarsbijeenkomst" begonnen we in 2012 en in 2013 met een "Nieuwjaarsbijeenkomst" voor vrijwilligers, waarin hen ook een kleine attentie overhandigd werd als dank voor hun inzet Vrijwilligersrubriek in het Leiderdorps weekblad In 2012 verzorgde Pluspunt driemaal een rubriek "Vrijwilligers gevraagd" in het Leiderdorps Weekblad. Pluspunt verzamelt hiervoor vacatures voor vrijwilligers bij alle organisaties op het gebied van Welzijn, Recreatie, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg in Leiderdorp. De rubriek is succesvol en levert de organisaties regelmatig nieuwe vrijwilligers op. Jaarverslag Pluspunt 2012 pagina 19

informatie over vrijwilligerswerk bij Pluspunt

informatie over vrijwilligerswerk bij Pluspunt informatie over vrijwilligerswerk bij Pluspunt 1 2 Doelstelling Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp heeft als doelstelling: "het bevorderen dat ouderen, mensen met een functiebeperking

Nadere informatie

Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36 E-mail :

Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36 E-mail : Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36 E-mail : info@pluspuntleiderdorp.nl Website : www.pluspuntleiderdorp.nl 2 jaarverslag

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Nieuwsbrief 55+, voorjaar 2013 Informatie over activiteiten voor ouderen in Leiderdorp

Nieuwsbrief 55+, voorjaar 2013 Informatie over activiteiten voor ouderen in Leiderdorp Stichting Pluspunt Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp telefoon 541 35 36, tussen 9 en 12 uur website: www.pluspuntleiderdorp.nl Nieuwsbrief 55+, voorjaar 2013 Informatie over activiteiten voor ouderen

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers -

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

Alles voor dementie Zorg in elke fase

Alles voor dementie Zorg in elke fase Alles voor dementie Zorg in elke fase Als vergeten gewoon wordt Dementie is, voor alle betrokkenen en in alle fasen, een ingrijpende ziekte. Na de diagnose is er schrik en verwarring. U zult veel vragen

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Extramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Extramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Extramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Extramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Dagverzorging. Thuiszorg

Dagverzorging. Thuiszorg Dagverzorging Thuiszorg ActiVite ActiVite is een professionele, betrokken en betrouw - bare zorgorganisatie. Een organisatie die zorg biedt aan iedereen: of u nu jong bent of oud, ziek, gezond of gehandicapt.

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 2 Doelstelling 2 2 Organisatie 3 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Coördinatie 3 3.3 Vrijwilligers 3 Activiteiten 4 3 4.1 Werkzaamheden/activiteiten

Nadere informatie

MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum

MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum Voor mensen die problemen ondervinden met het verwerken van informatie en/of geheugen en taal Dagactiviteitencentrum Inovum in Loosdrecht

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Dementie

Ontmoetingscentrum Dementie Ontmoetingscentrum Dementie Thuiszorg Samen zorgen, niet vergeten De zorg voor iemand met een ernstig geheugen - probleem kan heel zwaar zijn. U loopt tegen veel vragen en problemen op. Hoe kunt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd! Dagverzorging

Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd! Dagverzorging Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd! Dagverzorging Dagverzorging Alerimus Wie komt er in aanmerking voor dagverzorging? Cliënten dienen geïndiceerd te zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Nadere informatie

Dagverzorging. Zorg voor elkaar

Dagverzorging. Zorg voor elkaar Dagverzorging Zorg voor elkaar Dagverzorging: ontspannen en afwisselend Welkom bij Wittenbergzorg Woont u nog zelfstandig, maar mist u het contact met mensen? Of is iedere dag hetzelfde en zoekt u daarom

Nadere informatie

Respijtzorg om u als mantelzorger te ondersteunen

Respijtzorg om u als mantelzorger te ondersteunen Respijtzorg om u als mantelzorger te ondersteunen DSV verzorgd leven is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen de gemeenten Katwijk

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt. NIEUWSFLITS September NIEUWSFLITS september 2016

Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt. NIEUWSFLITS September NIEUWSFLITS september 2016 Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt September 2016 september 2016 In deze editie: Hoi Ingeborg, dit is een test! Trefpunt Mantelzorg Wandelen Werkt! Wandelen met een wandelcoach door mooi Bellingwedde

Nadere informatie

Laurens in t Slag. Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers LAURENS IN T SLAG

Laurens in t Slag. Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers LAURENS IN T SLAG Laurens in t Slag Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers LAURENS IN T SLAG Laurens in t Slag opent haar deuren in september 2012 Wat is een ontmoetingscentrum? Een ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.2. 4 e kwartaal 2014

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.2. 4 e kwartaal 2014 Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.2. 4 e kwartaal 2014 Inleiding Aan het eind van het jaar kijk ik dankbaar terug op een half jaar Odensehuis in de Hoeksche Waard. Het bezoekers aantal neemt toe

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerken aan Samenhang. Vrijwilligersorganisaties in de thuishulp in de gemeente Aa en Hunze

Samenwerken aan Samenhang. Vrijwilligersorganisaties in de thuishulp in de gemeente Aa en Hunze Samenwerken aan Samenhang Vrijwilligersorganisaties in de thuishulp in de gemeente Aa en Hunze werken aan Samenhang Samenwerken aan Samenhang Inleiding In de gemeente Aa en Hunze zijn verschillende vrijwillige

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Dagbehandeling Grubbeveld

Dagbehandeling Grubbeveld Dagbehandeling Grubbeveld 1 Bij (beginnende) dementie kan het moeilijk zijn om zeven dagen per week 24 uur lang thuis te verblijven. Locatie Grubbeveld van Envida biedt een dagbehandeling voor dementerenden

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht kaderstelling subsidieverlening. OUDERENBELEID door Pluspunt. registratienr.: 2012I02247

Bijlage 2. Overzicht kaderstelling subsidieverlening. OUDERENBELEID door Pluspunt. registratienr.: 2012I02247 1 registratienr.: 2012I02247 Bijlage 2 Overzicht kaderstelling subsidieverlening OUDERENBELEID door Pluspunt Algemene maatschappelijke doelen Het stimuleren van bewoners en organisaties om naar eigen vermogen

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Ben je mantelzorger? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een ziek of gehandicapt

Nadere informatie

Dagbehandeling Grubbeveld

Dagbehandeling Grubbeveld Dagbehandeling Grubbeveld Reguliere dagbehandeling Jong dementerenden Vivre_Dagbehandeling_Grubbeveld_v4.indd 1 06-04-2011 13:12:14 Dagbehandeling Grubbeveld Reguliere dagbehandeling en jong dementerenden

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

1. Resultaten van het onderzoek

1. Resultaten van het onderzoek 1. Resultaten van het onderzoek 1.1 Respons De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Vrijwilligersvacatures Rijckehove

Vrijwilligersvacatures Rijckehove Vrijwilligersvacatures Rijckehove Gastvrouw/gastheer terras Bijrijder dagbus Dagbehandeling Chauffeur Dagbehandeling met eigen vervoer Chauffeur dagbus Dagbehandeling Hondenclub vrijwilliger met hond Ondersteunen

Nadere informatie

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 Signalerend huisbezoek Het signalerend huisbezoek is voor de eerste keer als project in 2004-2005 uitgevoerd, daarna herhaald

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp. Vragen & discussie

Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp. Vragen & discussie Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp Vragen & discussie Voor, tijdens en na keukentafelgesprek Keukentafelgesprek De levensloop theorie prof. Paul Houben Rol Vrijwillige Ouderenadvisering

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander Per direct. is er een vacature voor de functie van Vrijwillige Gastvrouw Wij zijn op zoek naar een aantal trouwe vrijwilligers die onze cliënten, beroepskrachten

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Voorjaar 2017 Respijtdagen

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Voorjaar 2017 Respijtdagen Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Voorjaar 2017 Het is alweer tijd voor de nieuwsbrief van voorjaar 2017. Een hartelijk welkom voor de nieuw geregistreerde mantelzorgers. U ontvangt hopelijk al de andere

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST Wie zijn wij? In het Netwerk Vrijwillige Thuishulp werken een tiental organisaties

Nadere informatie

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015 Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015 1 De aanloop Veranderend beleid bij de overheid Langer zelfstandig Meer zelf en met behulp van eigen netwerk Hoog % ouderen in de wijk Bezuinigingen

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie