Christophe Coudron Advocaat Tiberghien Advocaten Gepubliceerd in T.F.R. nr oktober I. Feiten en rechtspleging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christophe Coudron Advocaat Tiberghien Advocaten Gepubliceerd in T.F.R. nr. 468 - oktober 2014. I. Feiten en rechtspleging"

Transcriptie

1 Hof van beroep te Gent beslist dat geen terugbetaling van roerende voorheffing op grond van de vrijstelling op grond van de interest- en royaltyrichtlijn mogelijk is, indien formaliteiten van latere datum dan toekenning van de rente, en dan de inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing Christophe Coudron Advocaat Tiberghien Advocaten Gepubliceerd in T.F.R. nr oktober 2014 I. Feiten en rechtspleging Een in België gevestigde NV betaalt in 2006 interesten aan haar in het Verenigd Koninkrijk gevestigde meerderheids-aandeelhouder met betrekking tot leningen. Bij de rente-betalingen wordt roerende voorheffing afgehouden. In mei 2007 worden de relevante attesten opgemaakt om vrijstelling van roerende voorheffing te kunnen genieten, en wordt de roerende voorheffing middels een bezwaarschrift teruggevorderd. In de bezwaarprocedure alsook door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge wordt de terugbetaling van de roerende voorheffing geweigerd. Voor het hof van beroep te Gent stelt de fiscale administratie dat de terugbetaling geweigerd moet worden omdat het attest, zoals voorgeschreven door artikel 117, 6bis KB/WIB 1992, van latere datum is dan de storting van de roerende voorheffing. Over de vervulling van de grondvoorwaarden van de vrijstelling bestaat nochtans geen discussie. II. Arrest van het hof van beroep te Gent Het hof van beroep te Gent weigert in het arrest d.d. 18 maart 2014 de terugbetaling van de ingehouden roerende voorheffing, en wijst het beroep van de Belgische NV af als zijnde ongegrond. De argumenten van het hof kunnen als volgt worden samengevat: - het attest van artikel 117, 6bis KB/WIB 1992moet voorhanden zijn op de datum van de toekenning en betaling van de interest, en dit was in casu niet het geval. Deze vereiste inzake de "tijdigheid" van de formaliteiten "vloeit impliciet want noodzakelijk voort uit het doel van het attest"; - het hof verwijst naar artikel 1, 11. van de interest- en royaltyrichtlijn (richtlijn 2003/49/EG van 3 juni 2003): "De bronstaat kan eisen dat op het tijdstip van de uitbetaling van de interest of royalty's door middel van een attest wordt aangetoond dat de voorwaarden van dit artikel en van artikel 3 vervuld zijn. Indien op het tijdstip van uitbetaling niet is aangetoond dat de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn, staat het de lidstaat vrij inhouding van bronbelasting op te leggen." Uit het feit dat de Belgische regelgever ervoor gekozen heeft om als voorwaarde te stellen dat een attest moet worden voorgelegd (in art. 117, 6bis KB/WIB 1992) leidt het hof af dat artikel 1, 11. van de richtlijn als dusdanig in het Belgisch positief recht werd omgezet, en dat ook vereist is dat dit attest voorhanden is bij de uitbetaling van de interest;

2 - het hof stelt ten slotte dat de lidstaten geen keuzevrijheid hadden omtrent de voorwaarden inzake het tijdstip waarop het attest moet voorhanden zijn, indien de keuze wordt gemaakt om de verplichting van een attest te voorzien (voeren ze de vereiste van een attest in, dan moet dat attest voorliggen op het moment van het tijdstip van de uitbetaling). III. Rechtspraak inzake formaliteiten m.b.t. het inroepen van verdragsvoordelen In een vonnis d.d. 9 juni 2004 bevestigde de rechtbank van eerste aanleg te Gent dat het verlaagde tarief inzake dividenden waarin het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg voorziet kan worden toegepast, ondanks het feit dat de vorm- en termijnvoorschriften voorzien in de administratieve commentaar op de dubbelbelastingverdragen (formulier 276 Div. inzake dividenden dan wel formulier 276. Int. inzake interesten) niet werden nageleefd (Rb. Gent 9 juni 2004, FJF, No. 2005/68; M. Wauman, "Verlaagde bronheffing niet afhankelijk van formaliteiten", Fiscoloog (I.) 2004 nr. 249, 1). Aangezien de vorm- en termijnvoorschriften om aanspraak te kunnen maken op de vermindering van de roerende voorheffing op basis van artikel 10 van het dubbelbelastingverdrag, aldus de rechtbank, enkel gebaseerd zijn op de administratieve commentaar, en geen steun vinden in enige wetsbepaling, kon de niet-naleving ervan de toepassing van het bij dubbelbelastingverdrag voorziene verlaagde tarief niet beletten. De rechtbank van Gent verwees overigens naar de regel dat een belasting slechts kan gevestigd worden in overeenstemming met wettelijke bepalingen, gelet op de artikelen 170 en 172 Gw. (fiscaal legaliteitsbeginsel). Deze beslissing van de rechtbank te Gent strookt met eerdere rechtspraak die ook al aanvaardde dat vrijstelling van roerende voorheffing voorzien door een dubbelbelastingverdrag ook kan worden toegekend indien de daartoe voorziene formaliteiten laattijdig worden toegekend (zie P. Smet, Handboek roerende voorheffing, Kalmthout, Biblo, 2003, 427, randnr. 1104, met verwijzing naar Gent 28 juli 1992). Met andere woorden: de naleving van de formaliteiten is geen grondvoorwaarde. Het feit dat de formaliteiten niet tijdig worden nageleefd, kan als dusdanig niet leiden tot het definitief verlies van de verdragsvoordelen, zo niet zou een voorwaarde aan het verdrag worden toegevoegd (zie P. Smet, Handboek roerende voorheffing, Kalmthout, Biblo, 2003, 427, randnr. 1104, met verwijzing naar Gent 28 juli 1992). Dit strookt overigens met het gegeven dat er twee manieren zijn om de verdragsvoordelen inzake interesten (of dividenden) in te roepen. Ofwel door de verdragsvoordelen onmiddellijk toe te passen, en aan de schatkist enkel het bedrag door te storten wat relevant is na toepassing van het verlaagde tarief (of desgevallend vrijstelling). Ofwel, indien de nodige formele voorwaarden niet tijdig konden worden toegepast, door het gedeelte van de roerende voorheffing dat, gelet op de verdragsvoordelen "te veel" werd betaald, terug te vorderen. De tweede procedure is precies bedoeld voor de situatie waar de belastingplichtige niet de tijd heeft gehad om de nodige formaliteiten voor te bereiden. IV. Interne wetgeving voorziet geen tijdsbepaling inzake de op te maken attesten De tekst van het KB voorziet in artikel 117, 6bis KB/WIB 1992 dat een attest moet worden opgemaakt, ter bevestiging van de grondvoorwaarden met het oog op de toepassing van de vrijstelling van artikel 107, 6 KB/WIB De vrijstelling voorzien door artikel 107, 6 KB/WIB 1992 (ter uitvoering van de interest- en royaltyrichtlijn) verschilt in dit opzicht overigens niet van de meeste andere vrijstellingen van roerende voorheffing, die worden voorzien door artikelen 106 et seq. KB/WIB In artikelen 117 en 118 worden formaliteiten voorgeschreven voor vele van deze vrijstellingen. Zoals ook voor de andere vrijstellingen het geval is, wordt er inzake de vrijstelling van artikel 107, 6 KB/WIB 1992 nergens voorzien dat de bewuste attestering "op straffe van verval" uiterlijk op datum van de betaling (of betaalbaarstelling) van het rente-inkomen dan wel van doorstorting van de roerende voorheffing aan de Belgische schatkist moet worden opgemaakt. Dit wordt in het arrest van het hof van beroep te Gent ook toegegeven ("De appellante voert wel met reden aan dat het KB/WIB 1992 nergens uitdrukkelijk bepaalt dat het attest voorhanden moet zijn op het moment van de toekenning en betaling van de interest ( )."). Dat het ontijdig vervullen van de relevante formaliteiten niet tot gevolg kan hebben dat men het recht zou verbeuren om de aan de schatkist doorgestorte roerende voorheffing terug te vorderen kan eerst en vooral al worden vermoed, gelet op het bepaalde in artikel 119, 1 KB/WIB Aldaar wordt voorzien dat bepaalde genieters van roerende inkomsten, waaronder buitenlandse genieters ("spaarders niet-inwoners"), gerechtigd zijn om de roerende voorheffing middels een bezwaarschrift

3 terug te vorderen, daar waar zij aan de bron werd afgehouden, alhoewel de grondvoorwaarden met het oog op de toepassing van de vrijstelling vervuld zijn: " 1. Mits daartoe, in de vormen en termijnen die zijn voorgeschreven in artikel 371 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, een bezwaarschrift in te dienen bij de directeur van de directe belastingen van de provincie of het gewest in wiens ambtsgebied de roerende voorheffing is gestort, kan de teruggave van de bij de bron geïnde roerende voorheffing worden verkregen door: ( ) 2 spaarders niet-inwoners, in de gevallen waarin die voorheffing aan de bron is geheven terwijl zij werkelijk de verzaking van de inning van de roerende voorheffing kunnen genieten;" In de administratieve commentaar worden hieraan een aantal nummers gewijd (261/ en 487), doch nergens vermeldt de commentaar dat de terugvordering van de roerende voorheffing vereist dat de relevante attesten uiterlijk op datum van de betaling van het roerende inkomen werden opgemaakt. V. Commentaar bij de argumenten van het hof van beroep te Gent De argumenten van het hof van beroep te Gent om te beslissen dat de belastingplichtige het recht op vrijstelling van roerende voorheffing "verliest" indien de formaliteiten van artikel 117, 6bis KB/WIB 1992 niet uiterlijk bij de betaalbaarstelling van de interest werden opgemaakt kunnen ons niet overtuigen. Uit het enkele feit dat de Belgische regelgever beslist heeft dat een attest moet worden voorgelegd (art. 117, 6bis KB/WIB 1992), kan o.i. niet worden afgeleid dat het recht om van de vrijstelling te genieten definitief wordt "verbeurd" om reden dat de relevante formaliteiten nog niet voldaan werden op de datum van de rentebetaling. Het komt ons voor dat het arrest d.d. 18 maart 2014 een zeer formalistische lezing geeft aan de interest- en royaltyrichtlijn, die eerst en vooral wordt tegengesproken door de tekst zelf van de richtlijn. Artikel 1, 15. van de richtlijn bepaalt immers: "Indien de uitbetalende onderneming ( ) bronbelasting waarvoor op grond van dit artikel vrijstelling moet worden verleend, heeft ingehouden, kan een vordering tot teruggave van die bronbelasting worden ingesteld. De lidstaat kan de in lid 13 genoemde gegevens opeisen. Het verzoek om teruggave moet binnen de gestelde termijn worden ingediend. Die termijn bedraagt ten minste twee jaar en gaat in op de datum waarop de interest of royalty's uitgekeerd zijn." Het zou o.i. onlogisch zijn dat de richtlijn uitdrukkelijk in een vordering tot teruggave voorziet in artikel 1, 15., indien het de bedoeling zou zijn van artikel 1, 11. van diezelfde richtlijn dat de formaliteiten om de vrijstelling te kunnen genieten al bij de betaling van het inkomen in orde moeten zijn gebracht. Indien de formaliteiten "op straffe van verval" op datum van de betaling van de rente of op datum van de doorstorting van de roerende voorheffing aan de Belgische schatkist zouden moeten worden voldaan, waarom dan nog uitdrukkelijk een vordering tot teruggave van de roerende voorheffing voorzien, naast het stelsel van de "onmiddellijke toepassing" van de vrijstelling? Het is inderdaad nuttig om met het oog op de onmiddellijke toepassing van de vrijstelling te vereisen dat de formaliteiten uiterlijk bij de betaling van de rente dienen te worden vervuld. Wanneer de vrijstelling daarentegen ook kan worden ingeroepen middels terugvordering van de roerende voorheffing achteraf, dan is er geen enkele reden waarom daar ook zou moeten worden vereist dat de relevante formaliteiten voorafgaandelijk aan de uitbetaling van het inkomen dienden te worden voldaan. In de rechtsleer wordt er dan ook van uitgegaan dat het nog niet vervullen van de relevante formaliteiten op datum van de betaling van het inkomen een terugvordering van de roerende voorheffing achteraf niet in de weg staat; de procedure van terugvordering van roerende voorheffing is immers precies onder meer voor dergelijke situaties bedoeld (zie M. Distaso en R. Russo, "The EC Interest and Royalties Directive - A Comment", ET 2004, 153; P. Smet, Handboek roerende voorheffing, 2003, 379, nr. 967: "Wanneer bronheffing werd ingehouden in gevallen dat de vrijstellingsvoorwaarden toch vervuld zijn (bv. omdat het attest niet tijdig werd voorgelegd), kan een vordering tot teruggave worden ingediend)."; B.J.M. Terra en P.J. Wattel, European Tax Law 2012, 767, nr : "If the procedural requirements legitimately imposed by the source State are not satisfied timely before payment, that State may require the withholding tax by the payer, but that does not mean that such tax is eventually due by the recipient. Even after initial withholding, the beneficial owner may still demonstrate to the

4 source State that the interest or royalty payment qualified for exemption and may claim repayment of the tax withheld (Art. 1(15))." Het valt dan ook te betreuren dat de problematiek van de interpretatie van de richtlijn niet werd voorgelegd aan het Hof van Justitie middels een prejudiciële vraag. Verder komt het ons voor dat de lectuur die het hof in zijn arrest van 18 maart 2014 geeft aan de vrijstelling van roerende voorheffing ter uitvoering van de interest- en royaltyrichtlijn ook wringt met de expliciete doelstellingen van de Interest- en Royaltyrichtlijn, zoals deze werden geformuleerd in de preambule: "(1) In een interne markt die de kenmerken van een binnenlandse markt heeft, zouden transacties tussen ondernemingen van verschillende lidstaten niet aan minder gunstige belastingvoorschriften onderworpen moeten zijn dan die welke voor soortgelijke transacties tussen ondernemingen van eenzelfde lidstaat gelden. (2) Met betrekking tot uitkeringen van interest en royalty's wordt thans niet aan deze eis voldaan; de nationale belastingwetten, in voorkomend geval in samenhang met bilaterale of multilaterale overeenkomsten, kunnen niet altijd waarborgen dat dubbele belasting wordt geëlimineerd en de toepassing ervan plaatst de betrokken ondernemingen vaak voor belastende administratieve formaliteiten en kasmiddelenproblemen. (3) Er moet worden gewaarborgd dat uitkeringen van interest en royalty's eenmaal in een lidstaat worden belast. (4) De afschaffing van de belasting op uitkeringen van interest en royalty's in de lidstaat waar zij ontstaan, ongeacht of deze door inhouding aan de bron of door aanslag wordt geïnd, is het geschiktste middel om deze formaliteiten en problemen uit te bannen en een gelijke fiscale behandeling van nationale en transnationale transacties te waarborgen. Deze belasting moet met name worden afgeschaft voor uitkeringen tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten en tussen vaste inrichtingen van deze ondernemingen." De doelstelling van de richtlijn is duidelijk om uitkeringen van interest en royalty's - binnen de toepassingsvoorwaarden - onbelast te laten, maar ook om een oplossing te bieden voor de "belastende administratieve formaliteiten" inzake de toepassing van vrijstellingen voorzien door bijvoorbeeld bilaterale of multilaterale overeenkomsten. Het lijkt ons bij gevolg weinig overtuigend om op grond van de richtlijn een zeer formalistische interpretatie inzake de toepassing van de formaliteiten te verantwoorden, en te stellen dat de toepassing van de vrijstelling "op straffe van verval" veronderstelt dat de relevante formaliteiten uiterlijk bij de betaling van het inkomen moeten worden vervuld. Het weze overigens benadrukt dat de tekst van artikel 117, 6bis KB/WIB 1992 zelf niet voorziet dat de bewuste attestering "op straffe van verval" uiterlijk op datum van de betaling (of betaalbaarstelling) van het rente-inkomen moet worden opgemaakt, en dat dit in het arrest d.d. 18 maart 2014 ook uitdrukkelijk wordt toegegeven ("De appellante voert wel met reden aan dat het KB/WIB 1992 nergens uitdrukkelijk bepaalt dat het attest voorhanden moet zijn op het moment van de toekenning en betaling van de interest ( )." Ook indien de tekst van artikel 1, 11. van de richtlijn zou impliceren dat de formaliteiten "op straffe van verval" moeten worden vervuld uiterlijk op datum van de betaling van het inkomen, quod non, dan nog zou dit niet als argument kunnen volstaan om de terugvordering van de roerende voorheffing te weigeren, en wel omdat deze voorwaarde niet blijkt uit de Belgische implementatie van de richtlijn. Het arrest voegt m.a.w. een niet in het KB/WIB 1992 voorziene voorwaarde toe aan de toepassing van de vrijstelling. Het komt ons voor dat, door de toepassing van een bij interne wetgeving (art. 107, 6 KB/WIB 1992) voorziene vrijstelling te laten afhangen van een voorwaarde die niet door interne wetgeving is voorzien, maar die - althans in de optiek van de fiscale administratie en van het arrest - zou moeten worden afgeleid uit de tekst en/of de doelstelling van de richtlijn, het arrest voorbij gaat aan de regel dat een niet uitgevoerde richtlijn geen verplichtingen kan opleggen aan een rechtzoekende van een lidstaat. Bij gevolg kan een niet-uitgevoerde richtlijn door deze lidstaat ook niet tégen een rechtzoekende worden ingeroepen (HvJ 26 februari 1986, nr. 152/84, Marshall, nr. 48; HvJ 8 oktober 1987, nrs , Kolpinghuis Nijmegen, nr. 9-10; K. Lenaerts en P. Van Nuffel, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, nr. 778). Er is geen enkele reden waarom dit anders zou zijn in de mate dat een richtlijn weliswaar werd uitgevoerd door een lidstaat, doch waarbij een bepaald deelaspect (waarover de lidstaten dan nog een keuzevrijheid hadden) van de richtlijn niet (of niet volledig) in de interne rechtsorde werd omgezet. Een richtlijn kan door een lidstaat

5 enkel worden ingeroepen tégen een particuliere rechtzoekende in de mate dat de richtlijn effectief in de interne rechtsorde werd omgezet. Ten overvloede, ook op grond van het principe van de zogeheten "richtlijnconforme interpretatie" kan, bij gebrek aan duidelijke bepaling in de interne Belgische wetgeving, niet de voorwaarde worden opgelegd dat de formaliteiten van artikel 117, 6bis KB/WIB 1992 "op straffe van verval" op het tijdstip van de betaling van de interest moeten vervuld zijn. De richtlijnconforme interpretatie gaat immers niet zover dat aan bepalingen van nationaal recht een uitlegging moet worden gegeven die niet strookt met de bewoordingen ervan (K. Lenaerts en P. Van Nuffel, Europees recht, 2011, Antwerpen, Intersentia, nr. 782, met verwijzing naar HvJ 4 juli 2006, C-212/04, Adeneler et al., r.o. 110). Bovendien - zo wordt aangenomen - vindt de richtlijnconforme interpretatie haar begrenzing, wanneer zij ertoe zou leiden dat aan een particulier een door een niet (correct) omgezette richtlijn opgelegde verplichting zou worden tegengeworpen (K. Lenaerts en P. VanNuffel, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, nr. 782, met verwijzing naar HvJ 16 juli 1998, C-355/96, Silhouette International Schmied, r.o ). Ten slotte komt het ons voor dat het arrest niet kan worden gevolgd waar het stelt dat de lidstaten geen keuzevrijheid hadden omtrent de voorwaarden inzake het tijdstip waarop het attest moet voorhanden zijn. Uit de letterlijke tekst van artikel 1, 11. van de richtlijn blijkt immers dat de lidstaten met betrekking tot de uitvoering van de bepaling over een beleidsvrijheid beschikken. De tekst van de richtlijn bepaalt immers: "De bronstaat kan eisen ( )." Indien de lidstaten a priori de vrijheid hebben om al dan niet te voorzien dat formaliteiten moeten worden vervuld, waarom zouden de lidstaten dan niet vrij zijn om de gevolgen te bepalen van het ontijdig voldoen ervan ("Qui peut le plus, peut le moins")? Gelet op de duidelijke formulering van artikel 1, 11. blijkt overigens dat het een bepaling zonder directe werking in de interne rechtsorde betreft. Los van het feit dat - anders dan wat het arrest heeft beslist - het niet de bedoeling is van artikel 1, 11. van de richtlijn om terugvordering van de roerende voorheffing te verbieden bij een ontijdige vervulling van de formaliteiten, en los van het feit dat een niet-omgezette bepaling met rechtstreekse werking van een richtlijn enkel kan worden ingeroepen door de rechtzoekenden tégen de lidstaten en niet omgekeerd (zie supra), zou het in casu sowieso niet kunnen volstaan te verwijzen naar de richtlijn om de weigering van terugbetaling van vrijgestelde roerende voorheffing te verantwoorden indien deze voorwaarde niet uitdrukkelijk blijkt uit de Belgische (uitvoerings-)wetgeving. De bepaling waarop de fiscale administratie en het arrest zich in casu beroepen (art. 1, 11. van de richtlijn) kan, gelet op de wijze waarop ze is geformuleerd, immers geen rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde. Christophe Coudron Advocaat Tiberghien Advocaten T.F.R. nr oktober 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

RV-vrijstelling geconformeerd aan EU-recht en geactualiseerd maar niet volledig

RV-vrijstelling geconformeerd aan EU-recht en geactualiseerd maar niet volledig RV-vrijstelling geconformeerd aan EU-recht en geactualiseerd maar niet volledig Auteurs: Christophe Coudron en Matthias Vekeman Editie: Fiscale Actualiteit nr. 2016-04 p. 3-7 Publicatiedatum: 21 januari

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 33/99 van 17 maart 1999 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 33/99 van 17 maart 1999 A R R E S T Rolnummer 1294 Arrest nr. 33/99 van 17 maart 1999 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 419, eerste lid, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Auteur(s): Filip Smet Editie: 1202 p. 9 Publicatiedatum: 21 april 2010 Rechtbank/Hof: Cassatie Datum van uitspraak: 11 februari 2010 Wetboek: W.I.B.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T Rolnummer 4100 Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 12, 1, en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten Onderwerp: - vrijstelling van successierechten (SR) voor bossen - vrijstelling van successierechten en onroerende voorheffing voor gronden gelegen in het VEN 1. Rechtsgrond Decreet van 9 mei 2003 (B.S.

Nadere informatie

Imprimer le(s) document(s)

Imprimer le(s) document(s) Page 1 of 5 Home > FISCALITÉ > IMPÔTS SUR LES REVENUS > Directives et commentaires administratifs > Circulaires > Impôt des sociétés > Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013) dd. 28.06.2013

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

Rolnummer 1448. Arrest nr. 10/2000 van 2 februari 2000 A R R E S T

Rolnummer 1448. Arrest nr. 10/2000 van 2 februari 2000 A R R E S T Rolnummer 1448 Arrest nr. 10/2000 van 2 februari 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 51, 1, 3, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is

Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is Art. 1. Dit Verdrag is van toepassing op personen die inwoner zijn van een of van beide verdragsluitende Staten. 2 larcier

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994 Une indemnité de non concurrence est-elle une indemnité de préavis déguisée? Arrêt Advocaten:

Nadere informatie

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SITA BELGIUM 22, RUE DE L'AVENIR 4460 GRACE-HOLLOGNE (BELGIË) FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.FR Brussel, 7 september 2011 Belastingheffing van toepassing

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T Rolnummer 5678 Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN PT A. Brief van de Portugese Republiek Mevrouw/Mijnheer, Ik heb

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013). Roerende voorheffing.vrijstelling van de RV. Vrijstellingsvoorwaarde. Dividend.

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 DECEMBER 2015 F.14.0073.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0073.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2015 F.14.0080.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0080.N SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM nv, met zetel te 9130 Beveren, Sint-Jansweg 9, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN 809 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 16 OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof van beroep te Gent op heeft de appellante hoger beroep ingesteld.

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof van beroep te Gent op heeft de appellante hoger beroep ingesteld. Gent, 9 september 2003, 5e K. V.M.M. / n.v. S.E.L. (...) Bij vonnis van 21.2.2002 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, zesde kamer, werd de vordering van de geentimeerde ontvankelijk en gegrond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Vertaling C-303/12-1 Zaak C-303/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 juni 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Rolnummer 2460. Arrest nr. 90/2003 van 24 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2460. Arrest nr. 90/2003 van 24 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2460 Arrest nr. 90/2003 van 24 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 308, eerste lid, en 309, eerste lid, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 6141 Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 5, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

DUBBELBELASTINGVERDRAGEN EN DE KUNSTENAAR PROGRAMMA BOEK. webinar maandag 18 september Dr. Dick Molenaar

DUBBELBELASTINGVERDRAGEN EN DE KUNSTENAAR PROGRAMMA BOEK. webinar maandag 18 september Dr. Dick Molenaar DUBBELBELASTINGVERDRAGEN EN DE KUNSTENAAR webinar maandag 18 september 2017 Dr. Dick Molenaar PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Woonplaats 3. Recht om belasting te heffen / OESO Modelverdrag 4. Belgische dubbelbelastingverdragen

Nadere informatie

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van. Financiën, wiens kabinet gevestigd is te Brussel, Wetstraat 12,

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van. Financiën, wiens kabinet gevestigd is te Brussel, Wetstraat 12, 6 OKTOBER 2000 F.97.0038.N/1 F.97.0038.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de directeur der directe

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2015 F.13.0146.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0146.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Date de réception : 01/12/2011

Date de réception : 01/12/2011 Date de réception : 01/12/2011 Resumé C-544/11-1 Zaak C-544/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Vertaling C-65/14-1 Zaak C-65/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 februari 2014 Verwijzende rechter: Arbeidsrechtbank te Nijvel (België)

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Politiek compromis over getrapt systeem fiscaal bankgeheim

Politiek compromis over getrapt systeem fiscaal bankgeheim Fiscoloog 2011, afl. 1241, 3-6 9 maart 2011 Auteur: Filip Smet, advocaat Politiek compromis over getrapt systeem fiscaal bankgeheim Vorige week werd in de Commissie Financiën een compromis bereikt tussen

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 A R R E S T Rolnummer 4725 Arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van kracht vóór de opheffing ervan bij artikel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN:

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: IN ZAKE A.R. nr. 03.0250.A N.V. [...] met zetel te [...] ingeschreven in het

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Vertaling C-334/14-1 Zaak C-334/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 juli 2014 Verwijzende rechter: Hof van beroep te Bergen (België)

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2006/2/11 ARREST van 19 maart 2007 Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT Procestaal : Nederlands ARRET du 19 mars 2007 En cause METABOUW BOUWBEDRIJF

Nadere informatie

Algemene informatie verkeersbelastingen

Algemene informatie verkeersbelastingen Algemene informatie verkeersbelastingen A. Belasting op inverkeerstelling De belasting op de inverkeerstelling of kortweg de BIV wordt geheven op elke eerste inverkeerstelling op de openbare weg door één

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*)

ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*) ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*) Prejudiciële verwijzing Inkomstenbelasting Wetgeving ter voorkoming van dubbele belasting Belasting van in een andere lidstaat dan de woonstaat

Nadere informatie

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Besluit 22-06-2006 nr CPP2006-1404 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Date de réception : 01/12/2011

Date de réception : 01/12/2011 Date de réception : 01/12/2011 Vertaling C-540/11-1 Zaak C-540/11 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 24 oktober 2011 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Nadere informatie

HANS SYMOENS - KATLEEN VAN BAELEN

HANS SYMOENS - KATLEEN VAN BAELEN K.B. 10 april 1992 - WIB (Art. 368) Niettegenstaande de oorspronkelijke aanslag bij gebrek aan een tijdig ingediend bezwaarschrift definitief en onherroepelijk is geworden, kan de belastingplichtige op

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende:

Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende: SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SUEZ-TRACTEBEL SA TROONPLEIN 1 (T530) 1000 BRUSSELS FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM Brussel, 7 april 2009 Mevrouw, mijnheer, Met het oog op een

Nadere informatie

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan 10.000 verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 5 september 2016 ADVIES 2016-78 met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige

Nadere informatie

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106 RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 29.4.2004 tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG waarbij bepaalde lidstaten overgangsperioden mogen instellen

Nadere informatie