Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013"

Transcriptie

1 1 Opgelucht dat ik ben gegaan Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013

2 Colofon Auteur: drs. Anneke Dorrestein Zij is als senior onderzoeker en adviseur 21 jaar verbonden geweest aan het Provinciaal Onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut in Noord-Brabant, het PON. Titel: Uitspraak van een kind uit het onderzoek van 2013 Illustratie: Katrien Holland, Tilburg 2014 Het auteursrecht van deze publicatie berust bij de Vereniging van Integraal Therapeuten. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Deze publicatie is te bestellen bij de Vereniging van Integraal Therapeuten. adres: Internet:

3 Inhoud Inleiding Opzet rapportage 6 2 Onderzoeksverantwoording Doel De vragenlijst en centrale thema s Methode Selectie cliënten Tijd en organisatie 9 3 Beeld van respondenten Respons Achtergrondkenmerken Keuze niet-reguliere hulp Initiatief hulp zoeken 12 4 Ouders blikken terug Goede keuze therapie Gesignaleerde verandering Aanmeldingsklachten volgens ouders Doelen en resultaat volgens ouders Negatief effect Ondersteuning ouders Beoordeling ouderondersteuning Beoordeling therapie Beleving van therapie door ouders Kritische opmerkingen van ouders 19 5 Door de ogen van kinderen Ervaren probleem Resultaat volgens kinderen Beoordeling therapie Beoordeling kindertherapeut Mening over de praktijkruimte Uit eigen koker 23 6 Houding therapeut en informatie Respectvolle bejegening Deskundigheid Informatie van therapeut Op de hoogte 25 7 Waardering organisatie en praktijksfeer Bereikbaarheid kindertherapeut Tijdsduur Tijdstip van sessies 27

4 7.4 Wachten Bereikbaarheid praktijk Waardering praktijkruimte 28 8 De keuze Vergoeding van de hulp Motivatie toegang hulpvorm De weg er naartoe 30 9 Conclusie Kwaliteit hulp en therapeut Beoordeling van hulp door kinderen Beoordeling ondersteuning ouders Informatie Praktijkvoering Toegang hulpverleningsvorm Conclusie en aanbeveling 34 Bijlage 1 Achtergrondkenmerken ouders - kind 35 VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 4 van 36

5 1 Inleiding Al vanaf 2005 vraagt de Vereniging van Integraal Therapeuten, de VIT, cliënten naar hun mening over de therapie die zij bij een VIT-therapeut hebben gevolgd. Dit is het cliënttevredenheidsonderzoek, oftewel het CTO. Dit heeft zich ontwikkeld tot een continu online cliëntenonderzoek, waarvan elk jaar een rapportage verschijnt. De VIT is een beroepsvereniging van gekwalificeerde therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. Zij hebben minimaal een hbo-vooropleiding en hebben voor het vak dat zij uitoefenen een door de VIT erkende beroepsopleiding met een diploma afgerond. Daarnaast wordt met kandidaatsleden een toelatingsgesprek gevoerd, waarin wordt nagegaan hoe de praktijk is georganiseerd, of de therapeut in staat is binnen zijn therapeutschap zijn kwaliteiten te benutten, zijn valkuilen te signaleren en hier actie op te ondernemen en of de therapeut de openheid heeft collega s te raadplegen. Verder wordt nagegaan hoe de houding van de therapeut is tegenover de reguliere hulpverleners en of hij een netwerk heeft waarbinnen doorverwijzing mogelijk is. Het kwaliteitsbeleid van de VIT laat zich ook zien in het toetsen van de na- en bijscholing en het visiteren van de praktijk van de leden van de vereniging. De VIT realiseert zich dat deze aandacht geconcentreerd is op de leden. Zij stelde zich de vraag: wat merken cliënten hiervan? Zijn zij tevreden over de hulp of begeleiding die onze therapeuten bieden? Wat is hun oordeel over de praktijk en de organisatie van onze therapeuten? Wat vinden zij belangrijk? Om daar duidelijkheid over te krijgen heeft de VIT in 2005 een pilotstudie uitgevoerd, waarvan in 2006 de publicatie Alles naar wens verscheen. Op basis van de pilotstudie is besloten een continu online-tevredenheidonderzoek onder cliënten uit te voeren. De VIT heeft als leden, therapeuten die met kinderen werken, de kindertherapeuten, en therapeuten die met volwassen cliënten werken. Voor u ligt de rapportage van het tevredenheidonderzoek over het jaar 2013 onder cliënten van kindertherapeuten, de kindcliënten, en de ouders van de kindcliënten. Van het onderzoek onder volwassen cliënten is een aparte rapportage verschenen. We spreken in dit rapport over kindcliënten om hen te onderscheiden van volwassen cliënten. Vanuit juridisch perspectief gezien is dit wellicht een onjuist gebruik van de term cliënt, omdat, afhankelijk van de gezinssituatie, de ouders of één ouder van het kind dat therapie krijgt, de wettelijke vertegenwoordigers zijn van het kind. Voor het cliënttevredenheidonderzoek vinden wij de term echter wel op zijn plaats, omdat de kindertherapeut het kind en niet de ouders op therapeutische basis behandelt. VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 5 van 36

6 1.1 Opzet rapportage We zetten in hoofdstuk twee de wijze uiteen waarop het onderzoek is uitgevoerd en geven in hoofdstuk drie een beeld van de respondenten. In hoofdstuk vier gaan we in op de vraag hoe ouders de hulpverlening aan hun kind hebben ervaren. Was deze therapievorm een goede keuze voor hun kind? Wat ervaren zij als resultaat bij hun kind? Hoe is hun waardering van de ouderondersteuning? Welk rapportcijfer geven zij het werk van de kindertherapeut? In hoofdstuk vijf laten we de kinderen aan het woord. Zij geven hun mening over de therapie, de therapeut en de praktijkruimte. Dan vervolgen we in hoofdstuk zes met de mening van ouders over de houding, deskundigheid en de informatieverstrekking van de kindertherapeut. In hoofdstuk zeven laten we zien hoe zij de organisatie van de praktijkuitvoering en de praktijkruimte beoordelen. In hoofdstuk zeven vertellen ouders waarom zij voor deze hulpverleningsvorm hebben gekozen en wat hun mening is over de toegankelijkheid van deze hulpvorm binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ook komt naar voren hoe zij op het spoor kwamen van deze hulpverleningsvorm of praktijk. Ten slotte geven we in hoofdstuk acht een overzicht van de resultaten en formuleren we enkele conclusies. De genoemde percentages in dit rapport zijn bij 0,5 en hoger naar boven afgerond en bij 0,4 of minder naar beneden. Daardoor kan het totale percentage soms net boven of net onder 100% uitkomen. Wanneer in een tabel meerkeuzevragen worden weergegeven zijn de afzonderlijke percentages niet tot een totaal op te tellen. VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 6 van 36

7 2 Onderzoeksverantwoording In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe het onderzoek is uitgevoerd. Wat is het doel van het onderzoek en waarover zijn vragen gesteld? Welke methode is gebruikt en hoe zijn respondenten geworven? 2.1 Doel Het onderzoek is opgezet om te achterhalen wat de mening van cliënten is over de hulp die zij van VIT-kindertherapeuten hebben ontvangen. Met de uitkomsten stelt het bestuur van de VIT het kwaliteitsbeleid van de vereniging bij of scherpt het aan. Daarnaast krijgen de kindertherapeuten de feedback van hun cliënten toegestuurd, indien respondenten de naam van de praktijk of therapeut hebben vermeld. Zij kunnen op grond hiervan zien wat goed verloopt en waaraan zij in hun werk (extra) aandacht moeten geven. We zien dat zorgverzekeraars invloed willen uitoefenen op de kwaliteitscriteria voor scholing van therapeuten in de zogenaamde nietreguliere hulp. Immers veel cliënten met een aanvullend pakket krijgen sessies van deze therapeuten (voor een deel) vergoed. Men wil er zeker van zijn dat er goede hulp wordt geboden en dat de therapeut met zijn scholing in staat is de grenzen van zijn eigen kunnen in het contact met cliënten aan te voelen, het zogenaamde pluis-/ niet-pluisgevoel. Voor dit laatste zou de therapeut in het bezit moeten zijn van psychosociale en/of medische basiskennis. Met dit onderzoek willen we hen, maar ook andere buitenstaanders inzicht geven in de kwaliteit van ons werk en laten zien dat we openstaan voor feedback en dat de cliënt voor ons centraal staat. 2.2 De vragenlijst en centrale thema s In 2013 zijn de tot dan gebruikte vragenlijsten herzien. We wilden met de resultaatmeting van de therapie beter aansluiten bij onderzoeken van andere hulpverleningsvormen, zodat gelijke informatie verstrekt kan worden. Er is daarom opnieuw bronnenonderzoek gedaan naar vragenlijsten die door andere hulpverleningsinstellingen gebruikt worden. Zo is gekeken naar: Zinvol Rommen LSC; de GGZ-Thermometer voor waardering door cliënten; Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg, CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Versie 4.1. Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd op de CAHPS vragenlijst en ontwikkeld door het Trimbos instituut. Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Verder is bezien: de Richtlijnen voor metingen met de CQI Kortdurende ambulante GGZ in het kader van de Jaarlijkse Maatschappelijke Verantwoording, Verslagjaar 2011; Kernset prestatieindicatoren 2012 Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg; Handboek Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, Verpleging Verzorging & Thuiszorg - Het meten van Verantwoorde Zorg in de VV&T; en Health of the Nations Outcomes Scales Scoreformulier (HoNOS). VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 7 van 36

8 Ook is de wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van zorg bezien. De relevante informatie die hieruit naar voren kwam is, naast de eigen criteria en vragen die de beroepsvereniging van belang vindt, gebruikt voor de vragenlijst voor ouders en kind in De onderzoeksvragen in de vragenlijst voor ouders zijn gecentreerd rond de thema s informatieverstrekking, organisatie van de praktijk, werkwijze van en bejegening door de therapeut en de waarde die de behandeling heeft gehad. We hebben in de vragenlijst voor ouders ook gevraagd naar hun mening over de plaats van niet-reguliere hulpverlening binnen het zorgstelsel en welke reden zij hebben gehad om voor hun kind deze hulp te kiezen. In de vragenlijst voor kinderen zijn vragen gesteld naar hun mening over de houding van de kindertherapeut, het tijdstip van therapie, de praktijkruimte en vragen naar hun mening over het resultaat van de therapie. 2.3 Methode De kindcliënten en diens ouders zijn bevraagd aan de hand van een onlinevragenlijst. De vragenlijst voor de ouders is half-gestructureerd. Dit betekent dat er naast gesloten vragen -vragen waarop de antwoordmogelijkheden zijn aangegeven- er vaak de mogelijkheid is om een antwoord te formuleren dat op de eigen situatie betrekking heeft en niet terug te zien is in de antwoordmogelijkheden. Ook zijn in de vragenlijst een aantal open vragen opgenomen. Voor de kinderen is het voornamelijk een gestructureerde vragenlijst. De ouders die geen internetaansluiting of computer hebben, kunnen de vragenlijst toegestuurd krijgen met een retourenveloppe. In 2013 is daar geen gebruik van gemaakt. Het voordeel van een digitale vragenlijst is dat de vragen die niet op de situatie van toepassing zijn automatisch worden overgeslagen, zodat respondenten niet belast worden met irrelevante vragen en de lijst makkelijk kunnen invullen. Een ander voordeel is dat het weinig extra werk van de respondent vraagt: eenmaal ingevuld hoeft men niets meer te doen. Voor de verwerking van de gegevens is deze vorm eveneens tijdbesparend, omdat de gegevens niet nog eens handmatig in het SPSS-programma ingevoerd hoeven te worden. De gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd met het statistisch programmapakket SPSS. 2.4 Selectie cliënten Ouders bij wie de therapie van hun kind in 2013 is afgerond, zijn per door de onderzoeker uitgenodigd de online vragenlijst te beantwoorden. De adressen zijn zonder naam door de kindertherapeuten aan de onderzoeker doorgegeven, mits de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven via het behandelingscontract. VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 8 van 36

9 Therapeuten zijn verplicht in het behandelingscontract de cliënt hiervoor toestemming te vragen. Als voorbeeldvraag is gesteld: Vindt u het goed dat uw adres na afloop van de therapie voor het cliënttevredenheidonderzoek wordt doorgegeven aan de beroepsvereniging waarbij ik als therapeut ben aangesloten? Ja nee. U weet dat u dan na beëindiging van de therapie een krijgt met de vraag of u de onlinevragenlijst wilt invullen. Ouders bepalen dus zelf of zij mee willen doen aan het onderzoek. Als ze ja hebben aangegeven, krijgen ze per mail een verzoek de online-vragenlijst in te vullen. Maar ook op dat moment kunnen ze zelf besluiten of ze aan dit verzoek gehoor geven. Elk kwartaal stuurt de onderzoeker alle VIT-kindertherapeuten een reminder om adressen door te geven van ouders van kindcliënten die de therapie hebben afgerond en hiervoor toestemming hebben gegeven. VIT-therapeuten zijn verplicht aan het onderzoek mee te werken. De kindcliënten zijn en worden niet via de benaderd. Kindertherapeuten geven hen bij beëindiging van de therapie een uitnodigingskaartje mee waarop de link naar de vragenlijst staat. Wel worden ouders die aan het onderzoek meedoen in de uitnodigingsmail geattendeerd op de vragenlijst voor hun kind. 2.5 Tijd en organisatie Het cliënttevredenheidonderzoek is een continu onderzoek. De vragenlijst staat voor kindcliënten en hun ouders online. De gegevens in deze rapportage betreffen kindcliënten en ouders die in de periode 1 januari 2013 tot en met 7 januari 2014 de vragenlijst hebben ingevuld. VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 9 van 36

10 3 Beeld van respondenten In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de kindcliënten en de ouders die aan het onderzoek hebben meegedaan. 3.1 Respons In totaal hebben 377 ouders van kindcliënten per een uitnodiging gekregen aan het onderzoek mee te doen, omdat ze de kindertherapeut hiervoor toestemming hadden gegeven. Daar hebben 178 ouders gehoor aan gegeven. Zij hebben de online-vragenlijst (gedeeltelijk) ingevuld. Dat is 47%. Er zijn 32 kindcliënten die de online-vragenlijst (gedeeltelijk) hebben ingevuld. Kijken we naar het aantal sessies dat kinderen hebben gehad, dan ligt dat met name tussen de 6 en 10 sessies, 48%. Tussen 1 en 5 sessies geldt voor 29% van de kinderen en tussen de 11 en 15 sessies is voor 15% van de kinderen. Een aantal kinderen heeft meer dan 20 sessies gehad. Tabel 1: Aantal sessies van kind Aantal sessies van kind Antwoord ouders (N=175) 1 tot en met 5 sessies 29% 6 tot en met 10 sessies 48% 11 tot en met 15 sessies 15% > 15 sessies 8% 3.2 Achtergrondkenmerken De leeftijd van de kindcliënten die de vragen hebben beantwoord ligt vooral tussen 10 jaar en 14 jaar (63%). Van hen is 45% jongen en 54% meisje. Het zijn vooral de moeders die de vragenlijst hebben beantwoord 89%. De meeste ouders vallen in de leeftijdscategorie tussen de 40 en 50 jaar, 65% en zijn gehuwd of samenwonend, 83%. Een tiende van de ouders is gescheiden, en één ouder gaat scheiden (anders), 4% is alleenstaand en bij 2% van de ouders is de partner overleden. Kijken we naar de opleiding van de ouders dan hebben de meeste van hen een opleiding op hbo-niveau gevolgd, 41%. En heeft een kleinere groep een universitaire opleiding gehad (22%). Ouders met een vmbo-opleiding zijn er maar weinig, 3%. Een kwart van de ouders heeft het mbo als hoogst genoten opleiding aangegeven (25%). De meeste ouders hebben een inkomen dat boven de netto per maand ligt (61%). Dit keer was het mogelijk geen antwoord op deze vraag te geven. Bijna een kwart van de ouders heeft hiervan gebruikgemaakt. VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 10 van 36

11 3.3 Keuze niet-reguliere hulp Was het voor ouders een bewuste keuze om te kiezen voor hulp die buiten de structuur van de reguliere hulpverlening staat? Zo n 60% van de ouders heeft inderdaad bewust gekozen voor deze vorm van hulp. Dan is er 40% van de ouders die hier geen bewuste keuze voor heeft gemaakt. Hoe zijn zij bij deze hulpverlening gekomen? Deze ouders hebben de therapie vooral gekozen vanwege de positieve verhalen die zij hebben gehoord over de therapeut 61%, of over de therapievorm, 24%. Ook is bijna een kwart van deze ouders op de praktijk geattendeerd. Vaak door school. Zo schreef een ouder: Ik kreeg een tip van de nieuwe school van mijn zoon. Een ander zegt: Naam genoemd door school; of, Op advies van schoolmaatschappelijk werk. Maar ook jeugdzorg kwam voor: Suggestie van bureau jeugdzorg, schrijft een ouder. Hoewel zij geen bewuste keuze voor niet-reguliere hulp maakten, hebben ouders, als zij niet zijn getipt, wel gezocht naar een therapeut waar hun kind of zij zich goed over voelden. Soms waren zij op een andere manier al bekend met de therapeut, zo blijkt uit de aanvullende opmerkingen. Ik was bekend met therapeut door mijn werk; Eerder oudercursus bij haar gevolgd; Mijn zoon was al bekend met deze therapeut. Hij vond dit erg prettig. Sommige ouders zijn zelf op zoek gegaan en hebben zich georiënteerd, veelal via de website. Zo schrijven zij: Aantal therapeuten benaderd en bij deze therapeute het beste gevoel; Vergelijking van verschillende therapeuten; Positieve indruk door de website en het eerste contact. Na zoektocht op internet; Via website; Op internet gezocht. Een ouder omschrijft zijn vergelijkende indruk: Meer laagdrempelig dan een psycholoog. Ook blijkt dat ouders, naast de positieve geluiden over de therapeut, het prettig vinden dat de hulp in de leefomgeving van hun kind geboden wordt. Zo is opgemerkt om de keuze te motiveren: Dichtbij huis; Dichtbij school, goede reputatie. Tabel 2: Reden niet-reguliere hulp (meerdere antwoorden mogelijk) Redenen niet-reguliere hulpverlening Ouders (N=67) Positieve verhalen over praktijk/therapeut 61% Verwezen door anderen 24% Positieve verhalen over deze therapie 24% Wachttijd in reguliere zorg --- Hulp binnen reguliere zorg had geen effect 3% Anders 28% VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 11 van 36

12 3.4 Initiatief hulp zoeken Wie nam volgens de kinderen het initiatief om hulp bij een kindertherapeut te zoeken? Kwamen zij zelf op het idee, was het afkomstig van hun ouders, of gebeurde dat in overleg met hen? De meeste kinderen geven aan dat de ouders het initiatief namen en in overleg met hen hulp hebben gezocht (n=23). Bij zes kinderen namen de ouders het initiatief, maar had het van hen niet gehoeven. Ze hebben ook niet tegengestribbeld. Eén kind kwam zelf met het idee en één kind ging omdat het moest van zijn ouders, maar zag het zelf echt niet zitten. Twee kinderen hebben een eigen antwoord geformuleerd. Het ene kind zegt het advies van ouders na het eerst te weigeren, toch te hebben opgevolgd. Hij zag in dat hij wel hulp nodig had: Mijn ouders wilden dit. Van mij hoefde het eigenlijk niet, want ik wou het niet. Maar ik heb het er met mijn ouders nog eens goed over gehad en ik zat echt niet lekker in mijn vel, dus heb ik het wel gedaan. Het andere kind zegt gestuurd te zijn. Zijn eigen mening hierover komt niet naar voren. Tabel 3: Initiatief hulp zoeken Reden Kinderen (N=33) Ik ben zelf op het idee gekomen 1 Dat wilden mijn ouders en ik vond het een goed idee (dus 23 samen of in overleg) Dat wilden mijn ouders, van mij hoefde het niet, maar ik heb 6 wel meegedaan Dat wilden mijn ouders, maar ik zag dat echt niet zitten 1 VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 12 van 36

13 4 Ouders blikken terug In dit hoofdstuk laten we zien hoe ouders terugblikken op de hulp die hun kind heeft gehad. Was de gevolgde therapie een goede keuze? En zien zij dat het hun kind verder geholpen heeft? Nu terugkijkend welk rapportcijfer geven zij de therapie? En dan hun aandeel als ouder, hoe is de kindertherapeut hiermee omgegaan? Kregen ze ondersteuning hierbij? 4.1 Goede keuze therapie Een overgrote meerderheid van de ouders, 91%, vindt dat de gevolgde therapie een goede manier was om de problemen die hun kind ervoer aan te pakken. Een aantal ouders geeft aan zich hierover geen mening te kunnen vormen, 7%. En er zijn drie ouders die achteraf vinden dat het geen goede keuze was (2%). 4.2 Gesignaleerde verandering We hebben ouders gevraagd nu ze terugkijken op de therapie of hun kind door de therapie meer greep op zijn problemen heeft (gekregen) en of hij nu beter in staat is zijn leven te leiden, zoals hij dat wil. Ook is gevraagd of hun kind door de therapie beter kan omgaan met mensen met wie hij eerder problemen had en met situaties waar hij eerder problemen mee had. Deze vragen zijn afkomstig uit de GGZ-thermometer voor waardering door cliënten. Tabel 4: Gesignaleerde verandering door therapie* Gesignaleerde verandering door therapie ja Niet van toepassing Weet ik niet Nee Meer greep op problemen (gekregen) Beter in staat leven te leiden naar eigen wens Beter omgaan met mensen met wie eerder problemen Beter omgaan met situaties waarmee eerder problemen 89% 1% 6% 5% 83% 2% 9% 6% 61% 23% 12% 5% 86% -- 8% 6% * Door afronding van percentages is het totaal soms net onder of net boven 100% Om gerichter te vragen naar het effect van de therapie is het belangrijk te weten met welke klachten of problemen kinderen bij een kindertherapeut kwamen en welke doelen met de therapie zijn gesteld. We hebben in de vragenlijst een aantal klachten of problemen aangegeven. Ook konden ouders en kinderen een eigen antwoord formuleren. VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 13 van 36

14 4.3 Aanmeldingsklachten volgens ouders Wat zijn de klachten of problemen waarvoor ouders voor hun kind hulp zochten bij een kindertherapeut? De meeste kinderen hebben klachten als: onzeker voelen, een negatief zelfbeeld hebben, gedragsproblemen en faalangst, respectievelijk 60%, 29%, 28% en 27%. Daarna volgt moeilijk contact maken met andere kinderen en het gepest worden. Concentratieproblemen, het verwerken van echtscheiding van de ouders en/of spanning in het gezin, maar ook een onverklaarbare angst kunnen spelen. Ook zoeken ouders ondersteuning in hun ouderschap bij het probleem dat hun kind heeft. Er zijn veertien kinderen waarvan de ouders zien dat zij depressief zijn. Tabel 5: Klachten of problemen waarvoor ouders hulp zochten (men kon meerdere klachten aangeven) Klachten of problemen van het kind waarvoor ouders hulp zochten Ouders (N=178) Onzeker voelen 60% Negatief zelfbeeld 29% Gedragsproblemen, bijv woedeaanvallen 28% Faalangst 27% Moeilijk contact maken met andere kinderen 19% Gepest worden 18% Ondersteuning in ouderschap 16% Concentratieproblemen 15% Onverklaarbare angst 15% Echtscheiding ouders/spanning in het gezin 15% Perfectionistisch gedrag 12% Lichamelijke problemen 12% Depressieve klachten 8% Verwerking dood geliefd persoon, of hebben van ziekte 7% Verwerken trauma, nare ervaring 5% Bedplassen 2% Bij anders hebben 32 ouders iets ingevuld, omdat ze het niet terug zagen in de aangegeven categorieën, of om uitleg te geven. Een ouder zocht hulp voor haar kind, omdat het hoogbegaafd en hoogsensitief zou zijn en met deze kwaliteiten moest leren omgaan binnen een omgeving die hier niet op afgestemd is. We zien dat meerdere ouders noemen dat hun kind niet meer naar school wil Weerzin om naar school te gaan of hier geen uitdaging vindt. Verandering van school vanwege hoogbegaafdheid en te weinig uitdaging oude school, schrijft een ouder. En een ander: Verveling op school en hierdoor niet meer naar school willen. VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 14 van 36

15 Ook in broek plassen en poepproblemen worden genoemd, of gedragingen die op het eerste gezicht niet verklaarbaar zijn, zoals friemelen aan plasser, of een tic. Niet kunnen slapen komt eveneens voor. Daarnaast worden moeilijkheden in de gezinssituatie genoemd, zoals een kind dat negatief reageert op de hoge eisen die zijn vader aan hem stelt. Ook adoptiegerelateerde problematiek wordt genoemd. 4.4 Doelen en resultaat volgens ouders Om gerichter te vragen naar het resultaat van de therapie hebben we ouders gevraagd wat zij wilden bereiken met de therapie voor hun kind. Ouders willen vooral dat hun kind weer lekker in zijn vel zit, zelfvertrouwen heeft, kan omgaan met zijn gevoelens, inzicht krijgt in wat er nu precies in hem of haar omgaat en kan omgaan met de situatie waarin hij of zij zit. En zien zij bij hun kinderen dat de therapie hieraan heeft bijgedragen? Vrijwel alle ouders kunnen hierop bevestigend antwoorden, hetzij voor honderd procent, hetzij gedeeltelijk. Er zijn een aantal ouders die vinden dat de kindertherapie dat niet heeft bereikt. Over de aanvullende doelen die dertien ouders hebben geformuleerd zegt slechts één ouder dat deze niet zijn bereikt. Ouders kunnen meerdere doelen voor hun kind hebben. Nadere analyse wijst uit dat twee ouders vinden dat de doelen die zij voor hun kind voor ogen hadden door de kindertherapie niet zijn gerealiseerd. Hun ervaren resultaat is ook terug te zien in het rapportcijfer dat zij gaven, een vier en een zes. De twee vijfgevers hadden drie doelen voor ogen. Beide ouders geven te kennen dat twee doelen gedeeltelijk zijn gerealiseerd en een niet. Tabel 6: Doelen en positief effect van de therapie volgens ouders (men kon meerdere doelen aangeven) Doelen therapie (N=177) Positief effect therapie in aantal ja gedeeltelijk nee weet niet Lekker in zijn/haar vel zitten 83% n= Omgaan met zijn/haar gevoelens 62% n= Zelfvertrouwen 61% n= Kind krijgt inzicht in wat er met 45% n= hem/haar gebeurt Situatie waarin hij/zij zit aankunnen 38% n= Opkomen voor zichzelf 32% n= Plezier in het leven hebben 30% n= Zich kunnen ontspannen 19% n= Anders 7% n= VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 15 van 36

16 4.4.1 Negatief effect Drie ouders geven aan ook een nadelig effect van de therapie bij hun kind te hebben bemerkt. Bij twee van hen leek dit bij het proces te horen. Zo schrijft een ouder: Na de eerste sessies werden de klachten eerst heftiger, ze gedroeg zich zelfs wat meer kinds. Maar dit was blijkbaar nodig om te komen waar ze nu is. Maar voor ons, als ouders, was dat wel even heftig. Een ander zegt: Onze dochter sloeg af en toe door naar te veel voor zichzelf opkomen, was aan het oefenen met nieuw gedrag, wat ook niet altijd goed uitpakte. Ze heeft vervolgens balans weer gevonden. Uit wat de derde ouder schrijft zou je kunnen concluderen dat de aanpak van de kindertherapeute geen goede voor het kind was: Werd als erg belastend ervaren, met name het iedere keer maar praten. Met als gevolg misdraging om er onderuit te komen. 4.5 Ondersteuning ouders De therapie is gericht op het kind, maar uiteraard dient de kindertherapeut de opvoeder van het kind ook te betrekken bij de therapie en bij het oplossen van het probleem dat bij het kind speelt. We hebben ouders gevraagd op welke manier kindertherapeuten hen daarbij betrokken. En of zij hierover tevreden waren. De meeste ouders kregen tips en adviezen voor het ondersteunen van hun kind en ook waren er gesprekken ingeruimd om aandacht te geven aan de beleving van ouders en aan hun ouderschap. Tabel 7: Soort ondersteuning voor ouders (meerdere antwoorden mogelijk) Ondersteuning ouders (N=168) Tips en adviezen 82% Aandacht voor invulling ouderrol 69% Advies doorverwijzing van kind 4% Advies aan ouder voor zichzelf hulp te zoeken 3% Advies oudertraining volgen met andere 2% ouders 4.6 Beoordeling ouderondersteuning Op twee na zijn alle ouders tevreden met de ondersteuning die zij als ouders hebben gekregen. 67% van de ouders is 100 procent tevreden, 25% is 80 procent tevreden, 5% is 60 procent tevreden en 2% van de ouders is 50 procent tevreden. Twee ouders zijn ontevreden over de ouderondersteuning. Hebben ouders ook iets gemist in de ondersteuning bij hun aanpak van het probleem dat zij bij hun kind zien. Nee, zegt 92% van de ouders. Veertien ouders geven te kennen dat zij ook iets gemist hebben. En dat is vooral dat het inzicht, de tips, niet beklijven en ze deze graag op papier zien om er na het therapietraject mee door te kunnen. Een ouder schrijft: Echte concrete handvatten eventueel ook schriftelijk aan de hand van VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 16 van 36

17 praktijkvoorbeelden. Een ander merkt op: Een schriftelijk verslag wat je kunt gebruiken als naslagwerk. Of: het op papier zetten en meekrijgen als geheugensteun. En nog een ouder die dit uit: Kort verslag met beeld van dochter + tips voor haar en ons was behulpzaam geweest om dit vast te houden, nog eens te kunnen nalezen. En een ander punt dat in de opmerkingen naar voren komt, is hetgeen de therapeut aan ouders terugkoppelt. Sommige ouders vinden dat de kindertherapeut hen te weinig vertelt, of onvoldoende naar hen luistert. Iemand schrijft: We vonden de communicatie tussen ons als ouders en de therapeut niet optimaal. Therapeut lijkt sterker in communicatie met het kind dan met ouders. Een ander laat weten: Ik heb het idee dat er niet voldoende naar onze vragen en onze ideeën omtrent onze zoon is geluisterd. Of de opmerking: Wij wisten niet waar de therapeut mee bezig was, betreffende ons kind. Wij hadden het prettig gevonden om de sessies bij de therapeut ineen te laten lopen met de zorg thuis. Opmerkingen van soortgelijke strekking kwamen ook vorig jaar naar voren. 4.7 Beoordeling therapie Als ouders, terugblikkend, een rapportcijfer voor de gevolgde therapie geven dan is het voor drie ouders een onvoldoende. Twee van hen geven een vijf en één een vier. Voor zes ouders is het met een zes voldoende. En 8% geeft met een zeven een ruim voldoende. Echter het overgrote deel van de ouders beoordeelt de therapie met goed tot uitmuntend. Zo geeft 41% een acht, 36% een negen en 10% een tien. 4.8 Beleving van therapie door ouders Aan het einde van de vragenlijst krijgen ouders de mogelijkheid opmerkingen te maken die ze bij voorgaande vragen niet kwijt konden. Soms is men kort en krachtig om hun positieve waardering voor de praktijk uit te drukken, zoals deze citaten laten zien: Zeer waardevol en als prettig ervaren; Mijn zoon vond het geweldig fijn!; Het kind ging er graag naar toe; GEWELDIG!!!!!!!; Rustig en duidelijk, voelde onze zoon goed aan. Of men drukt zijn tevredenheid door de praktijk aan te bevelen. Ik kan de praktijk zeer aanbevelen in alle opzichten. Veel ouders waarderen de kindertherapeut om zijn attitude en kennis, zowel naar hen als ouders als naar hun kind. We zijn met 2 van onze kinderen bij deze betrokken therapeut geweest. Het was een positieve/'rustige' ondersteuning + grote betrokkenheid bij kind en gezin + heel stimulerende interactie therapeut-ouders. Wij zijn zeer tevreden. Met name hoe wij zelf als ouders anders naar het gedrag van onze zoon hebben leren kijken en hem beter kunnen ondersteunen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 17 van 36

18 De therapeut stelde zich professioneel betrokken op, heeft een prettige manier van communiceren met het kind en ouders. Wij zijn ook zeeeeeer tevreden en blij met de hulp die onze dochter gekregen heeft en ook wij hebben ons prettig gevoeld bij de gesprekken. En nieuwe inzichten gekregen. Heel fijn! Onze therapeute dacht daadwerkelijk met je mee en had veel geduld en altijd alle aandacht voor je. Wij, mijn zoon en zijn ouders, zijn ontzettend blij met het resultaat, ik heb mijn eigen kind weer terug, open en vrolijk, geweldig. We zijn zo blij dat we bij deze therapeut terecht zijn gekomen. Het heeft het leven van ons kind positief veranderd. Mijn complimenten!!! Mijn dochter heeft zich ontzettend op haar gemak gevoeld, geen druk en heeft goede inzichten meegekregen. Ze ging er met veel plezier heen! Onze dochter heeft veel geleerd en we zijn de therapeut erg dankbaar voor haar hulp! In een periode waarin mijn dochter behoefte had aan steun, die mijn inmiddels overleden echtgenote en ikzelf haar onvoldoende konden geven, nam de therapeute ook deels onze rol over. Ze deed dit vanuit ONZE levensvisie en het voelde erg vertrouwd. En de waardering voor het feit dat de kindertherapeute zich zo goed kon afstemmen op het kind. Het inlevingsvermogen om aan te sluiten bij mijn kind was positief. De therapeute geeft een heel veilig en vertrouwd gevoel. mijn zoon kon/durfde alles aan haar te vertellen en voelde zich heel fijn bij haar. De kinderen hebben het heel fijn gehad en zouden nog wel eens terug willen. Dat onze dochter een fijne vertrouwensband heeft opgebouwd met de therapeut waardoor de therapie succesvol werd! Dat de therapeute een goede balans had tussen ruimte geven en begrenzen, iets dat voor ons kind (en alle andere kinderen) o.i. heel belangrijk is. Maar ook dat als kindertherapie niet de oplossing bood, dit besproken werd met ouders en gezocht werd naar een andere of aanvullende oplossing. Goede begeleiding gehad met goede diagnose en eerlijke doorverwijzing voor onze zoon. We zijn erg blij met hoe het allemaal is gegaan, ook fantastisch dat het via de school kon, met bijbehorende korte lijnen en gezamenlijke aanpak, jammer dat we verder moeten zoeken. VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 18 van 36

19 Via medicatie is de verbetering bereikt. Verder een ouder die de sessies niet meer kon betalen en daar zijn spijt over betuigt. Wel heel jammer dat ik de therapie niet vergoed krijg door de Amersfoortse en nu vanwege financiële redenen hiermee moet stoppen! Kritische opmerkingen van ouders Er zijn bij de aanvullende opmerkingen ook kritische geluiden naar voren gebracht. Zo vindt een ouder van de therapeut: Ze laat soms haar persoonlijke voorkeuren erg overheersen. Of hebben sommige ouders het gevoel dat de kindertherapeut iets over het hoofd heeft gezien. Therapie heeft voor het probleem waar wij primair mee gekomen zijn niet geholpen. Ik vind dat hier onvoldoende aandacht aan is besteed. Dochter had probleem met communicatie met therapeute, zij heeft zich niet opengesteld voor haar hulp. Het probleem wat speelt is juist dit - extreme verlegenheid. De sessies leverden weinig op behalve de bevestiging dat dit aan de hand is. Al met al een hoge prijs voor die bevestiging. En een ouder vindt dat de therapeute eerder had moeten zien dat vanuit haar deskundigheid geen mogelijkheden waren voor het kind. Dat had volgens deze ouder geld bespaard. Jammer dat we uiteindelijk voor zoveel sessies hebben moeten betalen. Ze had er eerder mee moeten stoppen. Dan de laatste opmerking van een ouder, die expliciet de betaling betreft en het gedrag van de kindertherapeut(e) hierin. Het financiële gedeelte vonden wij zeer slecht. Halverwege werden wij verzocht om de therapie direct contant af te rekenen. Dit kwam wel door faillissement van Europsyche, maar wij vinden dat wij als ouders daar niet mee lastig gevallen moeten worden. De eerste helft van de therapie werd ook opeens een nota ingediend voor onze verzekering met een bedrag dat vele malen hoger was, dan de 80,00 per sessie wat afgesproken was. Erg onprofessioneel. VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 19 van 36

20 5 Door de ogen van kinderen En nu de kinderen aan het woord. Wat vinden zij achteraf van de hulp die zij hebben gekregen van hun kindertherapeut? Heeft het hen geholpen? Wat hebben ze aan veranderingen ervaren? Maar eerst laten we zien wat zij als probleem ervoeren voordat ze bij de kindertherapeut kwamen. 5.1 Ervaren probleem De meeste kinderen voelden zich vaak verdrietig of gewoon niet fijn, sliepen slecht, of vonden het op school moeilijk. Ook zijn er kinderen die werden gepest, iets verdrietigs hadden meegemaakt, of die bang of boos waren. In onderstaande tabel hebben we de percentages en aantallen weergegeven. We kunnen de klachten die kinderen noemen niet vergelijken met wat ouders hebben aangegeven, omdat we de antwoorden van de ouder niet aan de antwoorden van zijn kind kunnen koppelen. De groepen worden op een andere wijze benaderd en daarnaast zijn er vanwege de anonimiteit geen gegevens van de respondenten bekend die koppeling mogelijk maken. Tabel 8: Klachten of problemen volgens kind (meerdere antwoorden mogelijk) Klachten of problemen Kinderen (N=32) Ik voelde me verdrietig 35% n=12 ik kon slecht slapen 32% n=11 Ik voelde me niet fijn 30% n=10 Ik vond het op school heel moeilijk 30% n=10 Ik werd gepest 24% n=8 Ik had iets ergs/verdrietigs meegemaakt 21% n=7 Ik was vaak bang 15% n=5 Ik was vaak boos 15% n=5 Ik had pijn van binnen 12% n=4 Ik had pijn ergens in mijn lichaam 12% n=4 Ik voelde me alleen 12% n=4 Ik had vaak ruzie 6% n=2 Problemen met mijn ouders 6% n=2 Ik had geen vriendjes 3% n=1 Ik plaste nog in bed 3% n=1 Ik weet het eigenlijk niet 9% n=3 VIT CTO Ouders en kinderen 2013 Rapportage: Opgelucht dat ik ben gegaan. Pagina 20 van 36

Ieder resultaat is goed. De kwaliteit en keuze van therapie bij VITtherapeuten beoordeeld door cliënten in 2013

Ieder resultaat is goed. De kwaliteit en keuze van therapie bij VITtherapeuten beoordeeld door cliënten in 2013 Ieder resultaat is goed De kwaliteit en keuze van therapie bij VITtherapeuten beoordeeld door cliënten in 2013 Colofon Auteur: drs. Anneke Dorrestein Zij is als senior onderzoeker en adviseur 21 jaar verbonden

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie Informatie brochure Integratieve Kindertherapie De Praktijk Rijksstraatweg 39a (ingang aan de zijkant) 2121 AA BENNEBROEK Tel: 06-24223671 depraktijk@quicknet.nl Mijn naam is Linda Wennekers, moeder van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg We willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum?

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum? Net als bij de CQ-index Revalidatiecentra Volwassenen is met de begeleidingscommissie besproken welke items worden verwijderd of worden aangepast. De items waarvan besloten is om deze te verwijderen zijn

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Inhoud. Hallo!...5. Wie is wie? Even voorstellen...7. Wat is mijn PrOP? PrOP opstellen Doelen voor mijn PrOP...19

Inhoud. Hallo!...5. Wie is wie? Even voorstellen...7. Wat is mijn PrOP? PrOP opstellen Doelen voor mijn PrOP...19 Inhoud Hallo!...5 Wie is wie? Even voorstellen...7 Wat is mijn PrOP?...9 1 PrOP opstellen...11 2 Doelen voor mijn PrOP...19 Ik verander mijn P!...23 3 Leren van anderen: het sociogram...25 4 Omgaan met

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Onze cliënten aan het woord

Onze cliënten aan het woord Onze cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Naam cliënt : Naam invuller vragenlijst : Woning cliënt : Datum : 1 Toelichting Inleiding Naam instelling wil graag

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de podologie / podoposturaletherapie te meten zoals deze door (ouders van) patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Als opvoeden even lastig is

Als opvoeden even lastig is Als opvoeden even lastig is Hoe pak je dat dan aan? Soms weet ik niet meer wat ik moet doen om hem stil te krijgen. Schattig? Je moest eens weten. Hoezo roze wolk? Mijn dochter kan af en toe het bloed

Nadere informatie

Ervaringen van deelnemers Individuele begeleiding

Ervaringen van deelnemers Individuele begeleiding PRAKTIJK VOOR VERLIESVERWERKING Wilma Luyke Doetinchem Ervaringen van deelnemers Individuele begeleiding "Ik kan U vertellen dat ik in zak en as zat voordat ik bij Wilma aanklopte. Mijn vrouw is plotseling

Nadere informatie

Bijlage Stoere Schildpadden

Bijlage Stoere Schildpadden Bijlage Stoere Schildpadden Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Stoere Schildpadden, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Kinderen vinden dat ze een (heel) fijn leven hebben, maar school levert veel spanningen op

Kinderen vinden dat ze een (heel) fijn leven hebben, maar school levert veel spanningen op Persbericht 2 november 2015 Geen embargo Kinderen vinden dat ze een (heel) fijn leven hebben, maar school levert veel spanningen op Veel kinderen bespreken hun zorgen met hun lievelingsknuffel 93% van

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline ggz voor doven & slechthorenden Borderline Als gevoelens en gedrag snel veranderen Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline Herkent u dit? Bij iedereen gaat wel

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O 0-3 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERSIE VOOR PLEEGOUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 3 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR: MAN PLEEGMOEDER

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O KORT 4-18 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERKORTE VERSIE VOOR OUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 4 T/M 18 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR:

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

PROTOCOL. School en echtscheiding 2013-2017

PROTOCOL. School en echtscheiding 2013-2017 PROTOCOL School en echtscheiding 2013-2017 De Malelande Juttepeergaarde 2 3824 BE Amerfoort 033-4564410 malelande@kpoa.nl Inleiding Dit protocol is geschreven om ouders en leerkrachten een handreiking

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Judith Suyling. kindertherapie ouderbegeleiding. Poppenkast

Judith Suyling. kindertherapie ouderbegeleiding. Poppenkast Judith Suyling kindertherapie ouderbegeleiding Poppenkast 023 525 33 28, Bloemendaal kindertherapie@judithsuyling.nl Nadenken op een bankje Lang geleden, toen Judith nog een klein meisje was, zat zij eens

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16 Inhoud Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7 Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11 Activiteit 03: Acting out 16 Activiteit 04: Schuld 22 Activiteit 05: Angst 26 Activiteit 06: Verdriet

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal augustus september 2009 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Gezinspsychiatrie in Beilen

Gezinspsychiatrie in Beilen informatie voor kinderen Gezinspsychiatrie in Beilen Dagbehandeling, kliniek en centrum voor gezinshereniging www.ggzdrenthe.nl Met het hele gezin in behandeling Jouw gezin komt misschien in behandeling

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein juni 2015 Inleiding Sinds 2013 is de patiëntenenquête van de KNMT vernieuwd. 1 De organisatie

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 5 0.0% 0 6 2.0% 1 7 18.4% 9 8 38.8% 19 9 18.4% 9 10 20.4% 10

1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 5 0.0% 0 6 2.0% 1 7 18.4% 9 8 38.8% 19 9 18.4% 9 10 20.4% 10 De bereikbaarheid van de praktijk De dagelijkse openingstijden van de praktijk? 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 5 0.0 0 6 2.0 1 7 18.4 9 8 38.8 19 9 18.4 9 10 20.4 10 Gemiddeld cijfer 8.4 De bereikbaarheid

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

KIDSCREEN 52-items. Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren. Vragenlijst voor ouders

KIDSCREEN 52-items. Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren. Vragenlijst voor ouders KIDSCREEN 52-items Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren Vragenlijst voor ouders Page 1 of 8 Datum: Maand Jaar Beste ouders, Hoe gaat het met uw kind? Hoe voelt

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Cedin Lianne Bleker Februari 204 COLOFON Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Lianne Bleker Drachten, februari 204 Cedin Lavendelheide 2 9202 PD DRACHTEN T 088 0200300

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 2 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van geweld in het gezin net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis Les 10: Hoe zeg ik nee Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten het verschil tussen prettige en onprettige situaties en kunnen deze herkennen. Kinderen weten dat ze onprettige aanrakingen mogen weigeren.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Je mag toch geen suiker? Dat dacht mijn oma. Na drie jaar... Had ze een hele vieze taart voor me gemaakt, terwijl de hele familie iets lekkers at.

Je mag toch geen suiker? Dat dacht mijn oma. Na drie jaar... Had ze een hele vieze taart voor me gemaakt, terwijl de hele familie iets lekkers at. ~1~ s n a l a b n i Happy A ls ouder van een kind met een chronische ziekte weet u vast als geen ander hoe moeilijk de balans is tussen goede zelfzorg en een prettig en gelukkig leven. Om er achter te

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? RESPECT

WAAROM DIT BOEKJE? RESPECT WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over pesten op het werk. Iemand kan bijvoorbeeld gepest worden door een collega. Of door de baas. PESTEN OF PLAGEN? Pesten is wat anders dan plagen. Iedereen maakt wel

Nadere informatie

Onderzoek (v)echtscheidingen

Onderzoek (v)echtscheidingen Onderzoek (v)echtscheidingen 31 augustus 2012 Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 4.445 ouders mee die in scheiding liggen of die gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden,

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

ZML SO Leerlijn Sociale en emotionele ontwikkeling: zelfbeeld en sociaal gedrag

ZML SO Leerlijn Sociale en emotionele ontwikkeling: zelfbeeld en sociaal gedrag ZML SO Leerlijn Sociale en emotionele ontwikkeling: zelfbeeld en sociaal gedrag SOCIALE EN EMOTIONELE ONTWIKKELING: ZELFBEELD EN SOCIAAL GEDRAG Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Jezelf presenteren 1.2. Een keuze

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

voor OUDERS Formulier doelstellingen Gedrag van mijn kind Ik wil graag dat mijn kind: Datum: Dit formulier is ingevuld door: Adres: Postcode: Tel:

voor OUDERS Formulier doelstellingen Gedrag van mijn kind Ik wil graag dat mijn kind: Datum: Dit formulier is ingevuld door: Adres: Postcode: Tel: Gedrag van mijn kind Ik wil graag dat mijn kind: Datum: Dit formulier is ingevuld door: : Postcode: Tel: beter om kan gaan met leeftijdsgenoten sociaal vaardiger wordt beter zijn/haar vrije tijd kan invullen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Praktijk Jonker & Koetsier Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Praktijk Jonker & Koetsier is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

De Raad van Europa is een internationale organisatie met 47 lidstaten. Haar werk beïnvloedt 150 miljoen kinderen en jongeren.

De Raad van Europa is een internationale organisatie met 47 lidstaten. Haar werk beïnvloedt 150 miljoen kinderen en jongeren. Kindvriendelijke Gezondheidszorg- Kinderen en Jongeren: zeg ons wat je denkt! De Raad van Europa is een internationale organisatie met 47 lidstaten. Haar werk beïnvloedt 150 miljoen kinderen en jongeren.

Nadere informatie