Rapportage gewasbescherming nalevingsindicatie bloembollen Datum december 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage gewasbescherming nalevingsindicatie bloembollen Datum december 2015"

Transcriptie

1 Rapportage gewasbescherming nalevingsindicatie bloembollen 2014 Datum december 2015

2

3 Nalevingsindicatie bloembollen 2014 juni 2015 Colofon Nalevingsindicatie bloembollen 2014 Divisie Landbouw & Natuur Gewasbescherming Catharijnesingel 59 Utrecht Postbus AA Utrecht Pagina 3 van 14

4

5 Nalevingsindicatie bloembollen 2014 juni 2015 Inhoud Colofon 3 1 Samenvatting 7 2 Inleiding 8 3 Resultaten 10 4 Overige observaties 13 5 Conclusies Aanbevelingen 144 Pagina 5 van 14

6

7 Nalevingsindicatie bloembollen 2014 juni Samenvatting De naleving van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen de doelgroep bloembollen is laag. Met uitzondering van het gewas tulp (hogere naleving), is de naleving vergelijkbaar tussen de verschillende geïnspecteerde teelten. Op basis van de uitkomsten van het NVWA inspectieproject 2014 is de indicatie van de naleving 55%. Het percentage is gebaseerd op die afwijkingen waarbij verwijtbaar handelen door de gebruiker vastgesteld kon worden met een boete tot gevolg. Er zijn weliswaar meer afwijkingen geconstateerd maar deze konden óf worden hersteld óf er was geen sprake van verwijtbaar handelen, of onvoldoende bewijs daarvoor. Dit beeld is vergelijkbaar met de resultaten van de nalevingsmeting uit Bij de 100 gecontroleerde bedrijven zijn 100 gewasmonsters en 54 grondmonsters genomen. Bij 49 bedrijven werd in het gewas- en/of grondmonster niet (in de teelt) toegelaten werkzame stoffen aangetroffen. Uit nader (administratief) onderzoek bleek dat bij 20 van de 49 bedrijven, waar niet toegelaten werkzame stoffen zijn aangetroffen in de monsters, er sprake was van verwijtbaar handelen. Van de 80 bedrijven waar de monsters akkoord zijn bevonden, bleek bij 25 bedrijven na administratief onderzoek dat er toch sprake was van verwijtbaar handelen aangaande gebruik, voorraad of registratie, waarvoor een boeterapport is opgemaakt. In totaal was op 45% van de bedrijven sprake van verwijtbaar handelen. De meeste bedrijven zijn beboet voor het gebruik van niet toegelaten middelen of gebruik van middelen in strijd met de voorschriften. Een enkel bedrijf kreeg een boete voor het op voorraad hebben van niet toegelaten middelen en niet voldoen aan de administratieve voorschriften. Pagina 7 van 14

8 2 Inleiding De NVWA voert periodiek 1 een onderzoek uit naar de naleving van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in een specifieke doelgroep. Het doel is om een indicatie van de naleving te kunnen geven. In 2010 is dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd in de doelgroep bloembollen (0-meting). In 2014 is opnieuw onderzoek gedaan (1-meting). Dit onderzoek betreft een inspectieproject met een steekproef van 100 aselect gekozen bloembollenbedrijven De doelgroep in cijfers Het totaal aantal bloembollenbedrijven in 2014 was bijna Het totaal beteelde oppervlakte van bloembolgewassen was ruim hectare (bron: GDI 2014). Uitgesplitst naar de grotere bloembolgewassen lelie en tulp is dit hectare versus hectare aan kleinere bloembolgewassen zoals dahlia, iris, hyacint, gladiool, krokus, narcis, zantedeschia en bijgoed. Methode van onderzoek Selectie van bedrijven De bedrijven werden aselect gehaald uit het GDI bestand. Bij het maken van de selectie van de bedrijven is per bloembolgewas een onderverdeling gemaakt, zodat bedrijven van alle type gewassen terugkomen in de steekproef. Bij de selectie is, net als in 2010, de verdeling in het aantal adressen en het aantal monsters per gewasgroep gemaakt op basis van het geteeld areaal en/of het aantal telers. Inspectie op het bedrijf De onderstaande aspecten werden door de NVWA inspecteurs gecontroleerd. Dit gebeurde tijdens een fysieke controle van de op het bedrijf aanwezige voorraad gewasbeschermingsmiddelen, aan de hand van de spuitregistratie en de inkoopgegevens: gebruik van in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen; gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften; voorhanden of in voorraad hebben van niet (meer) toegelaten gewasbeschermingsmiddelen; beschikken over een gewasbeschermingsmiddelenplan en een volledige en actuele spuitregistratie; beschikken over een geldig bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie); zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen, restanten en verpakkingen. Monstername Op alle 100 bedrijven is tijdens het bedrijfsbezoek een gewasmonster genomen van een vooraf aangewezen bloembolgewas. Dit gewasmonster is onderzocht op de aanwezigheid van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit gebeurt via de zogenaamde multi-methode analyse van het Rikilt waarbij meer dan 400 werkzame stoffen geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast is op 54 van de 100 bedrijven ook een grondmonster genomen van het perceel waar ook een gewasmonster van is genomen. Dit grondmonster is onderzocht op de aanwezigheid van 33 verschillende werkzame stoffen van onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden). Bij de gecontroleerde bedrijven zijn 100 gewasmonsters en 54 grondmonsters genomen van 10 verschillende bloembolgewasgroepen: Dahlia Hyacint Gladiool Iris Krokus 8 gewasmonsters en 4 grondmonsters 8 gewasmonsters en 4 grondmonsters 11 gewasmonsters en 7 grondmonsters 5 gewasmonsters en 4 grondmonsters 6 gewasmonsters en 4 grondmonsters 1 Periodiek wil hier zeggen: in principe elke primaire doelgroep eens in de 4 jaar Pagina 8 van 14

9 Nalevingsindicatie bloembollen 2014 juni 2015 Lelie 19 gewasmonsters en 8 grondmonsters Narcis 8 gewasmonsters en 4 grondmonsters Tulp 7 gewasmonsters en 4 grondmonsters Zantedeschia 7 gewasmonsters en 4 grondmonsters Overige bloembollen (bijgoed) 2 17 gewasmonsters en 11 grondmonsters Bepaling percentage indicatie naleving Op basis van de onderzoekresultaten wordt een percentage naleving bepaald. Het betreft een indicatie van de naleving voor een doelgroep. Er worden 100 bedrijven van de bijna bezocht. Dit is een percentage van 6,9%. In het percentage naleving worden alleen meegenomen die afwijkingen die een bestuursrechterlijke maatregel (boeterapport) dan wel een strafrechtelijk vervolgtraject (proces-verbaal) tot gevolg hebben gehad. Schriftelijke waarschuwingen zijn in dit percentage niet meegenomen, omdat deze afdoening bestuursrechterlijk niet in aanmerking komt voor bezwaar of beroep en strafrechtelijk geen juridische status hebben. Hetzelfde geldt voor maatregelen ingezet voor direct herstel van een afwijking (akkoord na correctie/mondelinge waarschuwing). Met deze berekening houdt de NVWA dus alleen rekening met die afwijkingen die onomstotelijk verwijtbaar gedrag bewijzen en een boeterapport of proces-verbaal tot gevolg hebben gehad. De indicatie geeft daarmee maximale naleving weer. In sommige gevallen kan niet onomstotelijk aangetoond worden dat er verwijtbaar gehandeld is of wordt niet (direct) sanctionerend opgetreden. Dit heeft een positief effect op de nalevingsindicatie. 2 Allium, canna, croccosunia, freesia, frittelaria, herfststijlloos, leucojum, muscari, nerine, oxalis en trigidia Pagina 9 van 14

10 3 Resultaten Monsteronderzoek Van de geanalyseerde 100 gewasmonsters bleken 66 monsters uitsluitend in Nederland én in de betreffende teelt toegelaten werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen te bevatten. In 23 van de 54 grondmonsters zijn één of meerdere werkzame stoffen van herbiciden aangetroffen die geen toelating (meer) hebben in Nederland of de betreffende teelt. Bij 49 van de 100 gecontroleerde bloembollenbedrijven bleken het gewasmonster en/of grondmonster één of meerdere werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen te bevatten die geen toelating (meer) hebben in Nederland of de betreffende teelt. Per bedrijf is per monster aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de aanwezigheid van werkzame stof(fen). Hoewel bij 49 bedrijven in de monsters één of meerdere niet (in de teelt) toegelaten werkzame stoffen zijn aangetroffen resulteerde aanvullend onderzoek in 20 gevallen in een boete door verwijtbaar handelen. Afwijking in monster, geen overtreding Bij 29 van de 49 bedrijven, met in het gewas- en/of grondmonsters één of meerdere niet toegelaten werkzame stoffen, is uit nader onderzoek niet aantoonbaar gebleken dat het om bewust gebruik van niet (in de teelt) toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gaat. Bij deze monsters is de aanwezigheid van de niet toegelaten werkzame stoffen verklaarbaar vanwege: - drift vanaf een naastgelegen perceel, of - restant van gebruik in een vorige teelt (lage afbraaksnelheid werkzame stof), - het niet goed inwendig reinigen van de spuitmachine na een bespuiting in een andere teelt. Overzicht totale resultaten bedrijfsinspecties (incluis monstername) Aspecten Bevindingen Afwijkingen Akkoord na correctie Waarschuwing Boeterapport Gebruik toegelaten middelen Gebruik middelen conform voorschriften Voorraad gewasbeschermingsmiddelen Spuitregistratie Gewasbeschermingsmiddelenplan Bewijs van vakbekwaamheid Zorgvuldigheid Totaal Van de 100 bedrijven zijn op 34 bedrijven geen afwijkingen aangetroffen. Van de 66 bedrijven waarop wel één of meerdere afwijkingen zijn aangetroffen zijn in totaal 57 afwijkingen hersteld (akkoord na correctie), 23 schriftelijke waarschuwingen gegeven en 45 boeterapporten opgemaakt waarvan 20 op basis van monstername aangevuld met administratief onderzoek en 25 op basis van administratief onderzoek. In totaal is daarmee de indicatie van de naleving in de bloembollenteelt 55%. 3 Op een aantal bedrijven is een boeterapport opgemaakt voor meerdere aspecten. Pagina 10 van 14

11 Nalevingsindicatie bloembollen 2014 juni 2015 A. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen Gebruik niet (meer) toegelaten gewasbeschermingsmiddelen Bij 9 bedrijven is aan de hand van de monsteranalyse en/of administratief onderzoek geconstateerd dat er gewasbeschermingsmiddelen/werkzame stoffen zijn gebruikt die geen toelating (meer) kennen in Nederland. Bij 8 bedrijven is hiervoor een boeterapport opgemaakt. Het betrof in alle gevallen het gebruik van een middel waarvan de toelating reeds vervallen was. Bij 1 bedrijf wees nader onderzoek uit dat de niet toegelaten werkzame stof mogelijk was gebruikt door het toeleveringsbedrijf van het plantmateriaal. Er was derhalve geen sprake van verwijtbaar handelen door de betreffende teler. Gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen in strijd met de voorschriften Bij 55 bedrijven is aan de hand van de monsteranalyse en/of administratief onderzoek geconstateerd dat er één of meerdere middelen zijn gebruikt in strijd met de wettelijke gebruiksvoorschriften. Tegen 41 bedrijven werd een boeterapport opgemaakt vanwege het niet in acht nemen van de gebruiksvoorschriften, met de volgende verdeling: bij 23 bedrijven was dit vanwege het gebruiken van niet in de teelt toegelaten middelen. bij 4 bedrijven bleek dat de restricties bij het gebruik niet waren opgevolgd 4. bij 6 bedrijven voor zowel het gebruiken van niet in de teelt toegelaten gewasbeschermingsmiddelen als het niet opvolgen van de restricties bij het gebruik. bij 2 bedrijven vanwege het gebruiken van niet in de teelt toegelaten biociden. bij 3 bedrijven voor zowel het gebruiken van niet in de teelt toegelaten gewasbeschermingsmiddelen als het gebruiken van niet in de teelt toegelaten biociden. bij 1 bedrijf voor zowel het gebruiken van niet in de teelt toegelaten biociden als het niet opvolgen van de restricties bij het gebruik. bij 2 bedrijven voor zowel het gebruiken van niet in de teelt toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biocide als het niet opvolgen van de restricties bij het gebruik. Bij 19 van de 41 boeterapporten was sprake van gebruik van een middel dat niet in de onderhave teelt was toegelaten maar wel in een ander bloembolgewas. In 7 gevallen was sprake van meerdere overtredingen. In 3 gevallen is een boeterapport opgemaakt voor gebruik van formaline, waarvan in 1 geval in combinatie met andere overtredingen. Bij 14 bedrijven is, vanwege het niet in acht nemen van de gebruiksvoorschriften, volstaan met een (schriftelijke) waarschuwing. Bij een aantal bedrijven ging het om geringe hoeveelheden van niet in de teelt toegelaten werkzame stoffen in de monsters, waarbij uit nader onderzoek bleek dat deze stoffen hoogstwaarschijnlijk op het gewas zijn gekomen vanwege het niet goed reinigen van de spuitapparatuur na een vorig gebruik. Bij de andere bedrijven ging het om een geringe overtreding van het niet opvolgen van de restricties bij het gebruik. In het gewas tulp zijn relatief weinig overtredingen geconstateerd. In voorraad hebben van niet (meer) toegelaten middelen Tegen één bloembollenbedrijf is een boeterapport opgemaakt vanwege het op voorraad hebben van een niet in Nederland toegelaten middel. Bij 27 bedrijven werd een geringe hoeveelheid vervallen middelen aangetroffen (minder dan 5 verpakkingen en/of 5 liter). Deze werden op een overzicht vermeld en de bloembollenteler kreeg de gelegenheid deze naar een erkend inzamelaar van chemisch afval te brengen. Vervolgens stuurde de teler het overzicht, ondertekend door het bedrijf dat de middelen heeft ingenomen, naar de inspecteur. Indien de 4 Onder andere vaker toepassen van een middel dan is toegestaan, het gebruiken van een te hoge dosering, toepassen buiten de toegestane periode of binnen de gestelde minimum interval, hetgeen bleek uit de spuitregistratie. Pagina 11 van 14

12 vervallen middelen op deze wijze zijn afgevoerd, werd geen sanctie opgelegd. In alle gevallen zijn de overzichten ondertekend geretourneerd. B. Administratieve voorschriften en overige aspecten Spuitregistratie 63 bedrijven hielden een volledige, conform wet- en regelgeving, spuitregistratie bij. Bij 37 bedrijven bleek dat de spuitadministratie onvolledig was. Bij 2 van deze bedrijven ontbraken er (bewust) gegevens en/of waren er middelen verschreven in de spuitregistratie. Tegen deze bloembollentelers is een boeterapport opgemaakt. Bij de overige 35 bedrijven werden de tekortkomingen gedurende de controle hersteld en werden deze aspecten met een waarschuwing of als akkoord na correctie afgedaan. Met name de middelen die worden gebruikt bij de dompelbehandelingen zijn veelal niet opgenomen in de spuitregistratie. Bewijs van vakbekwaamheid en gewasbeschermingsplan Er zijn geen afwijkingen geconstateerd aangaande het aspect geldig Bewijs van Vakbekwaamheid (spuitlicentie) noch aan de administratieve eis dat een gebruiker van professionele gewasbeschermingsmiddelen moet beschikken over een gewasbeschermingsplan. Zorgvuldigheid Op 3 bedrijven werd niet voldaan aan de zorgvuldigheidplicht, doordat de gewasbeschermingsmiddelen op een onveilige plaats werden bewaard. Dit is tijdens de controle hersteld. Alle 3 bedrijven kregen voor het onzorgvuldig opslaan een waarschuwing. Pagina 12 van 14

13 Nalevingsindicatie bloembollen 2014 juni Overige observaties. Het areaal bloembollen blijft met jaarlijks ruim hectare al jarenlang stabiel. Alleen het aantal bloembollenbedrijven blijft dalen. In 2010 waren er nog circa 1700 bedrijven ten opzichte van 1500 bedrijven in 2014 (bron: CBS). Zie verder de beschrijving in de inleiding. Op het bloembollengewas tulpen na, beschikken de andere bloembollengewassen niet over een door telers ervaren effectief middelenpakket om met name onkruiden en een aantal specifieke ziekten en plagen te bestrijden. De telers geven aan dat men door deze situatie genoodzaakt is om niet toegelaten middelen te gebruiken. Net als in 2010 geeft het merendeel van de telers aan dat men met één toepassing van een niet in de teelt toegelaten herbicide veel minder bespuitingen hoeft uit te voeren met in de teelt toegelaten herbiciden die niet afdoende werken. Verder is het niet toegelaten gebruik van Formaline in de bloembollenteelt en de hoeveelheid die wordt geleverd aan de sector opvallend. In de teeltjaren voor 2014 zijn er regelmatig vrijstellingen verleend voor het gebruik van Formaline (dompelbehandeling) in enkele bloembolgewassen ter bestrijding van ziekten en plagen. Voor het teeltjaar 2014 is deze vrijstelling niet verleend. Inspecteurs van de NVWA hebben tijdens de inspecties signalen opgevangen dat bijna alle telers van hyacint, lelie en narcis Formaline gebruiken tijdens de dompelbehandeling. Bij het gewas lelie wordt aangegeven dat het percentage door woekerziekte aangetaste leliebollen zonder het gebruik van Formaline 25% is ten opzichte van slechts 1% bij het gebruik van Formaline. De sector geeft aan niet zonder die middel te kunnen. Alternatieven die er zijn, zouden niet passen in de bedrijfsvoering en/of economisch niet rendabel zijn. Effectieve controle door de NVWA op gebruik van formaline wordt daarbij bemoeilijkt doordat het product vrij verhandelbaar is en het aantonen van gebruik vaak niet mogelijk is. Niet meegenomen tijdens deze nalevingsmeting, maar wel geconstateerd tijdens toepassingcontroles, is dat nog bijna een derde van de bloembollentelers bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op percelen langs oppervlaktewater de emissiebeperkende maatregelen niet goed naleeft (in de jaren 2013 en 2014 respectievelijk 27% en 30%). Afwijkingen worden met name geconstateerd bij de gebruikte spuitdoppen; deze zijn veelal niet driftreducerend zoals is voorgeschreven. 5. Conclusies De resultaten uit deze nalevingsindicatie laten zien dat de naleving in de bloembollenteelt 55% is. Aangaande het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is de naleving ten opzichte van 2010 gelijk gebleven. Met uitzondering van het grootste gewas tulp, waarin weinig overtredingen zijn, is de naleving in de andere bloembolgewassen nagenoeg gelijk. Bij 34 van de 45 (76%) opgemaakte boeterapporten was, naast andere overtredingen, een niet in de teelt toegelaten herbicide gebruikt. Dit beeld is gelijk aan Er worden in bijna alle verschillende bloembolgewassen (m.u.v. tulp) herbiciden gebruikt die geen toelating hebben in te teelt van bloembollen of niet breed zijn toegelaten in alle bloembollengewassen. Een punt van aandacht hierbij is dat uit de observaties blijkt dat de telers het gevoel hebben over een onvoldoende effectief middelen pakket te beschikken. Bij het overige niet toegelaten gebruik van fungiciden, insecticiden en acariciden is geen duidelijk beeld zichtbaar. Dit zijn veelal op zich staande gevallen. Bij overtredingen met insecticiden gaat het veelal om het vaker toepassen van een middel dan is toegestaan. Er is 3 maal een overtreding door gebruik van Formaline geconstateerd. Uit de observaties komt naar voren dat de gehele sector het gevoel heeft niet zonder het middel te kunnen. Pagina 13 van 14

14 6. Aanbevelingen Inspectie Uitvoeren van een hercontrole bij elk bedrijf waar een boeterapport is opgemaakt door de NVWA voor het niet toegelaten gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In een apart project gericht onderzoek uitvoeren op de verkoop en het gebruik van Formaline aan/in de bloembollensector. Sector/communicatie Het naleefgedrag aangaande het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen de doelgroep bloembollen is laag en in de afgelopen vier jaar niet verbeterd. Het lage nalevingsniveau zal besproken moeten worden met sector. De bloembollensector geeft aan dat men niet zonder Formaline kan om bepaalde ziekten en plagen onder controle te kunnen houden. De alternatieven die er zijn, zouden niet toepasbaar zijn. Er zal gekeken moeten worden naar oplossingen. Bij een groot aantal bedrijven (29 van de 100) zijn in het gewas- en/of grondmonster één of meerdere niet (in de teelt) toegelaten werkzame stoffen aangetroffen. Bij veel van deze monsters is het niet goed inwendig reinigen van de spuitapparatuur na een bespuiting in een ander (bloembol)gewas de oorzaak. Met de sector zal besproken moeten worden hoe bloembollentelers gewezen kunnen worden op dit probleem en de verantwoordelijkheid die ze hier in moeten nemen. Bij 19 van de 45 boeterapporten was sprake van gebruik van een middel dat niet in de onderhave teelt was toegelaten maar wel in een ander bloembolgewas. Beleid Gezien het groot aantal bedrijven waar een boeterapport is opgemaakt voor het niet toegelaten gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zal met beleid besproken moeten worden welke invulling er aan de herinspecties gegeven moet worden. Bespreken in hoeverre certificering/kwaliteitssystemen kunnen bijdragen aan een betere naleving van de gewasbeschermingsregelgeving. Bespreken in hoeverre de afnemers, handelaren en consumenten een rol kunnen en moeten spelen bij het stimuleren van een betere naleving van de regelgeving, bijvoorbeeld via eisen van afnemers aan de productie of het product. Pagina 14 van 14

Rapportage Gewasbescherming Controleresultaten Akkerbouw Datum Februari 2015

Rapportage Gewasbescherming Controleresultaten Akkerbouw Datum Februari 2015 Rapportage Gewasbescherming Controleresultaten Akkerbouw 2013 Datum Februari 2015 Rapport evaluatie akkerbouw Februari 2015 Colofon Nalevingsindicatie akkerbouw 2013 Versienummer 1 Divisie Landbouw &

Nadere informatie

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Datum December 2015 Colofon Inspectieresultaten Boomteelt/vaste planten Gewasbescherming Divisie Landbouw & natuur Catharijnesingel

Nadere informatie

Rapport Controleresultaten nalevingsmeting fruit 2012 WGB

Rapport Controleresultaten nalevingsmeting fruit 2012 WGB Rapport Controleresultaten nalevingsmeting fruit 2012 WGB DATUM OMSCHRIJVING AUTEUR 30-05-2013 Evaluatierapport controles bij fruittelers 2012 NVWA Divisie L&N 1 Evaluatierapport controles bij fruittelers

Nadere informatie

Rapportage Gewasbescherming Controleresultaten Sierteelt onder glas Datum Februari 2015

Rapportage Gewasbescherming Controleresultaten Sierteelt onder glas Datum Februari 2015 Rapportage Gewasbescherming Controleresultaten Sierteelt onder glas 2012-2014 Datum Februari 2015 Rapport evaluatie sierteelt onder glas Februari 2015 Colofon Nalevingsindicatie Sierteelt onder glas 2012-2014

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14898 5 juni 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 28 mei 2015, nr.15073569, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20077 21 april 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 8 april 2016, nr. 16052648, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Factsheet Toezicht kermisattracties

Factsheet Toezicht kermisattracties Factsheet Toezicht kermisattracties 2012-2013 Datum: 17 juli 2014 1 Colofon Projectnaam Toezicht Kermisattracties 2012-2013 Projectnummer P3NT12 (2012) en PDNT0000 (2013) Versienummer 8 juli 2014 Projectleiders

Nadere informatie

Algemene Inspectiedienst. Inspectie- en opsporingsdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Algemene Inspectiedienst. Inspectie- en opsporingsdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Algemene Inspectiedienst Inspectie- en opsporingsdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Gewasbeschermingsmiddelen en Openbaar Groen Richard van t Wout (controleur Plant

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18289 2 juli 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 24 juni 2014 nr. 14099747, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Milieukeur. Keurmerk voor duurzamere bloembollen. Informatiebijeenkomst Bollenteeelt 29-09-2015 Stefanie de Kool, SMK

Milieukeur. Keurmerk voor duurzamere bloembollen. Informatiebijeenkomst Bollenteeelt 29-09-2015 Stefanie de Kool, SMK Milieukeur Keurmerk voor duurzamere bloembollen Informatiebijeenkomst Bollenteeelt 29-09-2015 Stefanie de Kool, SMK Programma Uitleg Milieukeur Criteria in het certificatieschema Betrokken instanties Certificering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17050 23 juni 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 16 juni 2015, nr. 15077865, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

De NVWA toezicht op gewasbescherming. A.C.L. (Toon) Driessen Inspecteur Toezicht Ontwikkeling Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

De NVWA toezicht op gewasbescherming. A.C.L. (Toon) Driessen Inspecteur Toezicht Ontwikkeling Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) De NVWA toezicht op gewasbescherming A.C.L. (Toon) Driessen Inspecteur Toezicht Ontwikkeling Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) 1 Handhaving regelgeving gewasbeschermingsmiddelen. Indeling presentatie:

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Algemene Inspectiedienst. aid. Gewasbeschermingsmiddelen en Openbaar Groen. Mei 2008

Algemene Inspectiedienst. aid. Gewasbeschermingsmiddelen en Openbaar Groen. Mei 2008 Algemene Inspectiedienst aid Gewasbeschermingsmiddelen en Openbaar Groen Mei 2008 Problematiek Openbaar Groen Verkeerd gebruik van glyfosaat op verhardingen leidt tot Emissie naar oppervlaktewater Problemen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24591 28 april 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 april 2017, nr. 17060593, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 18. Nr. 86 24 maart 20 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 13 maart 20, BM 13219991, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7774 20 maart 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 maart 2013, nr. PAV / 13042620, houdende

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelating van het gewasbeschermingsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68838 16 december 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 9 december 2016, nr.16185574, houdende tijdelijke

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 september 2009, nr. 52726 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15391 4 juni 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 21 mei 2014, nr. 14087404, houdende tijdelijke

Nadere informatie

EU-Verordening Deze verordening geeft voorschriften betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

EU-Verordening Deze verordening geeft voorschriften betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. code IB02-SPEC 05 versie 2 ingangsdatum 27-07-2016 pag. 1 van 5 Versiebeheer en toelichting versie datum toelichting 1 01-12-2013 Opstellen van het document. 2 27-07-2016 Bijlage 1 gewijzigd. Interventie

Nadere informatie

W.2 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. 4 december Actueel WG van het middel Centurion Plus, N

W.2 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. 4 december Actueel WG van het middel Centurion Plus, N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 4 december 2015 Actueel WG van het middel Centurion Plus, 14300 N W.2 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het

Nadere informatie

Milieukeur. Keurmerk voor duurzamere bloembollen Stefanie de Kool, SMK

Milieukeur. Keurmerk voor duurzamere bloembollen Stefanie de Kool, SMK Milieukeur Keurmerk voor duurzamere bloembollen 18-2-2016 Stefanie de Kool, SMK Inhoud Uitleg Milieukeur Criteria in het certificatieschema Betrokken instanties Certificering voor producenten en handelsbedrijven

Nadere informatie

De NVWA en de handhaving op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen De NVWA Prioriteren inspecties Belangrijkste regels gbm Controle-bevindingen

De NVWA en de handhaving op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen De NVWA Prioriteren inspecties Belangrijkste regels gbm Controle-bevindingen De NVWA en de handhaving op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen De NVWA Prioriteren inspecties Belangrijkste regels gbm Controle-bevindingen A.C.L. (Toon) Driessen R. (Ronald) van Lubek Inspecteurs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33053 12 juni 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 juni 2017, nr. 17085070 houdende tijdelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Overige Bolgewassen

Uitvoeringsrichtlijn Overige Bolgewassen Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst, gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007,

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

400 g/l pendimethalin

400 g/l pendimethalin Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.14 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 50/53 Zeer vergiftig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 18. Nr. 9528 21 februari 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van februari 2017, nr. 17021888, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6447 4 maart 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 2 maart 2015, nr. 15018279, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid

Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid Helma Verberkt Beleidsspecialist Gewasbescherming / Plantgezondheid LTO Glaskracht Nederland 4 december 2013 Ontwikkelingen op nationaal en Europees

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2010 Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken Datum 5 november 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en veilig

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7690 17 februari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 februari 2016, nr. 16009225, houdende

Nadere informatie

Aspecten van het gewasbeschermingsplan

Aspecten van het gewasbeschermingsplan Aspecten van het gewasbeschermingsplan In het gewasbeschermingsplan moeten de volgende aspecten aandacht krijgen: preventie; teelttechnische maatregelen; waarschuwings- en adviessystemen; niet-chemische

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT UITBREIDING TOEPASSINGSGEBIED AFGELEIDE TOELATING Op 23 november 2016 is van: Nufarm B.V. Rivium Quadrant 75-7 2909 LC

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25401 11 september 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 3 september 2014, nr. 14123667, houdende

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 12477 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Dit is een herstelbesluit. Het besluit van 24 juni 2016 komt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7668 19 maart 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 13 maart 2015 nr. 15032214, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen

Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen DLV Plant Postbus 7001 6700 CA Wageningen Agro Business Park 65 6708 PV Wageningen T 0317 49 15 78 F 0317 46 04 00 In opdracht van: Begeleidende groep

Nadere informatie

Statistiek Bloembollen

Statistiek Bloembollen Statistiek Bloembollen Van Ed Slagboom Afdeling Statistiek Telefoonnummer 079-3470652 Pt-nummer Uw emailadres Zoetermeer d.d. 03 augustus 2009 Hierbij bieden wij u aan de exportstatistiek over de bloembollen

Nadere informatie

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden

Nadere informatie

Resultaten legionellapreventie Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Resultaten legionellapreventie Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Resultaten legionellapreventie 2009 Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door : Bedrijfslocatie :

Vertegenwoordigd door : Bedrijfslocatie : Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon Antoon Hermans Aardappeltarragrond T 088 223 11 45 M 065 318 25 49 F 088 223 33 34 a.t.j.hermans@minlnv.nl 3

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 9 december 2014 (20146682 AG) van Syngenta Crop Protection B.V.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47570 21 augustus 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 augustus 2017, nr. 17122018 houdende

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 22 oktober 2014 (20146391 AG) van BELCHIM Crop Protection nv/sa

Nadere informatie

Rol adviseur cruciaal in toekomstige (behoud van) bloembollenteelt. Agrodis 20 november 2014 Jan Bouwman Manager Duurzaamheid & Stewardship

Rol adviseur cruciaal in toekomstige (behoud van) bloembollenteelt. Agrodis 20 november 2014 Jan Bouwman Manager Duurzaamheid & Stewardship Rol adviseur cruciaal in toekomstige (behoud van) bloembollenteelt Agrodis 20 november 2014 Jan Bouwman Manager Duurzaamheid & Stewardship Zonale toelatings proces EU (Her) registratie dossier Syngenta

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Op 29 maart 2017 is van: Syngenta Crop Protection B.V. Postbus 512 4600 AM BERGEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16886 13 augustus 2012 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 augustus 2012,

Nadere informatie

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering:

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin Verpakking: 10 x 1 l en 2 x 10 l Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34430 4 juli 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 23 juni 2016, nr. 16091766, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33059 16 juni 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 8 juni 2017, nr. 17077881, houdende tijdelijke

Nadere informatie

VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II

VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II . VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT04H010-1E September 2005 OT04H010-1E 15-12-2005 pagina 1 van 8 INHOUD SAMENVATTING...

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2012/0097033

Provinciaal blad nr. 2012/0097033 Provinciaal blad nr. 2012/0097033 Wijziging beleidsregels verlagen POP 2 subsidies besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 27 maart 2012 kenmerk: 2012/0097033 gepubliceerd op: 30 maart 2012 inwerkingtreding

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT VERLENGING WEDERZIJDSE ERKENNING Op 16 juli 2015 is van Albaugh Europe SARL Avenue Gratta-Paille 2 1018 LAUSANNE ZWITSERLAND

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38371 6 juli 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 30 juni 2017, nr. 17104508, houdende tijdelijke

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 6 november 2014 (20146564 AG) van Nufarm Deutschland GmbH Im Mediapark

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT VERLENGING AFGELEIDE TOELATING Op 23 juni 2015 is van Brinkman Agro B.V. Woutersweg 10 2691 PR 'S-GRAVENZANDE een aanvraag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6208 28 maart 2012 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 maart 2012, nr.

Nadere informatie

WGGA van het middel Kohinor 700 WG, N W.4 25 november 2015 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

WGGA van het middel Kohinor 700 WG, N W.4 25 november 2015 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT WGGA van het middel Kohinor 700 WG, 13831 N W.4 25 november 2015 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel: a) in de teelt van appels en peren

Nadere informatie

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, code IB02-SPEC37 versie 05 Inwerkingtreding: 15 februari 2017 pag. 1 van 6 De Minister van Versie Datum vaststelling Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ De Nederlandse Voedsel en Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in de bollenteelt

Onkruidbestrijding in de bollenteelt Onkruidbestrijding in de bollenteelt BolleNoord, 23 februari 2009 Annette Bulle en Aad koster PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit Onderwerpen Onkruidbestrijding (voor planten) op leeg land Inundatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24789 28 augustus 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 augustus 2014, nr. 14139668, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14500 30 maart 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 25 maart 2016, nr. 15175859, houdende tijdelijke

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1. TOELATING TOEVOEGINGSSTOF Op d.d. 21 december 2012 hebben we een aanvraag 20121404 TT voor de toelating van een toevoegingsstof

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: zwembaden en sauna's. Datum 25 september 2009 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: zwembaden en sauna's. Datum 25 september 2009 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2009 Cluster 1: zwembaden en sauna's Datum 25 september 2009 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig water Rijnstraat

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelating van het gewasbeschermingsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening

Nadere informatie

Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA

Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA Rapport Toezicht Energielabel NVWA 2013-2014 Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Mei 2015 Colofon Projectnaam Toezicht energie labeling consumenten producten Versienummer 1.0 Projectleiders

Nadere informatie

10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Breed werkend fungicide

10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Breed werkend fungicide Mirage Plus 570 SC Zacht geformuleerd breedwerkend fungicide voor gebruik tegen vele schimmels op de bollen en in het gewas Fungicide Breed werkend fungicide Voor het gebruik in onder andere gladiool,

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 3 december 2013 (20131581 NLTHG) van Syngenta Crop Protection

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 27 januari 205 is van Kreglinger Europe N.V. Grote Markt 7 B-2000 ANTWERPEN BELGIE een aanvraag afgeleide

Nadere informatie

Landbouwkwaliteitswet : Landbouwkwaliteitswet; Landbouwkwaliteitsregeling : Landbouwkwaliteitsregeling 2007;

Landbouwkwaliteitswet : Landbouwkwaliteitswet; Landbouwkwaliteitsregeling : Landbouwkwaliteitsregeling 2007; Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst heeft, gelet op het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de Landbouwkwaliteitswet, in zijn vergadering van 9 april 2013 vastgesteld het navolgende reglement,

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelating van het gewasbeschermingsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening

Nadere informatie

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Controleresultaten legionellapreventie 2009 Cluster 3: Zorginstellingen Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig Water Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Projectplan KEW 2007 Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A823 Status projectplan Definitief Inspectieonderwerp Ioniserende straling AI-bedrijfstak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2274 Vragen van het lid

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer 6598 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Herstelbesluit Certis toelating (6598 N) 1. Inleiding Op 8 januari 2010 heeft het College voor de toelating

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/06/2011

Gearchiveerd op 09/06/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 228 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden [228] v4 C : conform

Nadere informatie

Dual Gold 960 EC WG en aanbevelingen, N W.9 bij etiketinstructie versie 9

Dual Gold 960 EC WG en aanbevelingen, N W.9 bij etiketinstructie versie 9 Dual Gold 960 EC WG en aanbevelingen, 12096 N W.9 bij etiketinstructie versie 9 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende

Nadere informatie

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Collis Toelatingsnummer 12504 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: suspensie concentraat 200 g/l boscalid en Werkzame stof: 100 g/l kresoxim-methyl Gevarenaanduidingen: Gevaar H351 H410 Verdacht

Nadere informatie

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Pagina: 1 Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van het Beleid van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28292 4 september 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 31 augustus 2015, nr. 15099298, houdende

Nadere informatie

Gewasbescherming en omwonenden

Gewasbescherming en omwonenden Gewasbescherming en omwonenden Grondontsmetting Grondontsmetting op land- en tuinbouwpercelen Informatie voor omwonenden Waarom ontvangt u deze folder? Binnenkort wordt er in uw omgeving een grondontsmetting

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectiebevindingen 2007 en 2008 Fact sheet Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuidwest Maart 2009 (Deel)projectnummer:

Nadere informatie

Hoe werkt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen?

Hoe werkt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen? Buzzing toxicity Hoe werkt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen? Jacoba Wassenberg, Ctgb, 5 april 2013 Inhoud 1. Organisatie Ctgb 2. Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen 3. Proces stofbeoordeling 4.

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 28 augustus 2015 is van FINE AGROCHEMICALS LTD HILL END HOUSE WORCESTER WR5 2RQ GROOT-BRITTANNIE

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen

Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen Inspectieresultaten 2009 Factsheet 26 augustus 2010 Speeltoestellen bij speeltuinverenigingen - inspectieresultaten 2009 26 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden

SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspo-emulsie Resistentiegroep: C1, N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.

Nadere informatie

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten Datum 1 september 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Bodem en Afval

Nadere informatie

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Een onkruidbestrijdingsmiddel o.a. in teelt van suikerbieten BETTIX SC TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE W2 : 11503 N : SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) : METAMITRON : 700 G/L GEVARENAANDUIDINGEN

Nadere informatie

Frontier Optima. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.3 Productgroep: herbicide Formulering:

Frontier Optima. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.3 Productgroep: herbicide Formulering: Frontier Optima Toelatingsnummer 12283 N W.3 Productgroep: herbicide Formulering: emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: 64% dimethenamide-p Waarschuwingszinnen: Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk 22

Nadere informatie