Bijlage bij: Uitvoeringsnota Horeca 2014, Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Afdeling VKH, 20 januari 2014 Z-2014/ D-2014/016532

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij: Uitvoeringsnota Horeca 2014, Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Afdeling VKH, 20 januari 2014 Z-2014/ D-2014/016532"

Transcriptie

1 Handhavingsstrategie Drank en Horeca Handhavingsstappenplan op grond van de Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en Wet op de kansspelen Afdeling VKH, 20 januari 204 Bijlage bij: Uitvoeringsnota Horeca 204, Vergunningverlening, toezicht en handhaving

2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk Uitgangspunten handhavingsstrategie 3 Hoofdstuk 2 Toelichting op de systematiek 4 Hoofdstuk 3 Overtredingen, maatregelen en overzichtstabellen 7 3. Categorie I: last onder dwangsom of bestuurlijke boete Toelichting Categorie I Categorie II: tijdelijke schorsing vergunning Toelichting Categorie II Categorie III: Last onder bestuursdwang Toelichting Categorie III 6

3 2 Inleiding Vanaf januari 203 is het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet (hierna: DHW) overgeheveld van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) naar de gemeenten. Daarnaast heeft de burgemeester door de inhoudelijke wijziging van de DHW een aantal nieuwe bevoegdheden gekregen. Zo kan de burgemeester vergunningen tijdelijk schorsen (voorheen was er alleen de mogelijkheid tot intrekking van de vergunning voor onbepaalde tijd). Daarnaast kan de burgemeester de bevoegdheid zwak-alcoholhoudende drank te verkopen ontzeggen aan onder andere supermarkten, warenhuizen en traiteurs die binnen een periode van 2 maanden drie maal alcoholhoudende drank hebben verstrekt aan minderjarigen (het three strikes out principe). In deze handhavingsstrategie wordt een aantal overtredingen afgedaan middels de nieuwe sanctiemogelijkheid, de bestuurlijke boete. Bij het toepassen van dit sanctiemiddel wordt aangesloten bij het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet en bij de daarin opgenomen boetebedragen. Vanwege deze wijzigingen is het noodzakelijk om het stappenplan DHW te actualiseren. Om te komen tot een verhoging van de kwaliteit en uniformiteit van de handhaving van de horeca is er voor gekozen om tegelijk met de aanpassing van het stappenplan DHW, het stappenplan Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) en het sanctiebeleid Wet op de kansspelen (hierna: Wok) te actualiseren. Het stappenplan DHW, het stappenplan APV en het sanctiebeleid Wok worden in één strategie samengevoegd: Handhavingsstrategie Drank en Horeca gemeente Amstelveen. Aan deze strategie liggen drie uitgangspunten ten grondslag:. afname van de toezichtlast 2. aantoonbaar beter handhaven van regels 3. uniform en eenduidig toezicht en handhaving 2

4 3 Hoofdstuk Uitgangspunten handhavingsstrategie Hieronder is nader uitgewerkt welke taken en verantwoordelijkheden de drie uitgangspunten van de handhavingsstrategie met zich meebrengen voor bestuur en ondernemers. De afname van de toezichtlast Deze wordt gerealiseerd door de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer centraal te stellen. Het exploiteren van een horecaonderneming brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee: de ondernemer met een dergelijk openbaar toegankelijke zaak gaat de verantwoordelijkheid aan ervoor te zorgen dat deze zaak geen overlast veroorzaakt voor de omgeving en geen onveilige situaties en andere verstoringen van de openbare orde en het woonen leefklimaat creëert. Om de openbare orde en het woon- en leefklimaat te beschermen is de horeca aan een vergunningstelsel gebonden. De ondernemer dient derhalve tijdig vergunningen aan te vragen. De voorschriften die in de exploitatievergunning voor het horecabedrijf zijn opgenomen bieden de ondernemer een leidraad: deze voorschriften maken expliciet hoe de ondernemer zijn verantwoordelijkheid in ieder geval dient in te zetten. Door de ondernemers collectief op de nieuwe handhavingsstrategie te wijzen worden de administratieve lasten verminderd: geen eindeloze handhavingstrajecten, maar helder en kordaat optreden aan de hand van een aantal korte maatregelen. Door het bekendmaken van voorliggende handhavingsstrategie met korte stappenplannen zijn de vergunninghouders zich bewust van de consequenties die het overtreden van de regels met zich meebrengt. Er wordt voor geconstateerde overtredingen die vallen in categorie I en categorie II, behoudens de overtredingen die gesanctioneerd worden middels de bestuurlijke boete, eerst een waarschuwingsbrief verzonden. Na het verzenden van deze brief zal op een korte termijn een hercontrole worden uitgevoerd. Mocht de overtreding dan wederom geconstateerd worden dan zal deze handhavingsstrategie in werking treden. Startende ondernemers worden bij de vergunningaanvraag door de gemeente direct op de hoogte gesteld van de handhavingsstrategie. Aantoonbaar beter handhaven van regels Het streven is om te komen tot een slagvaardig handhavingsregime waarbij effectiviteit en zichtbaarheid voorop staan. Er is een indeling gemaakt naar type overtreding. De gemeente is van mening dat bij sommige overtredingen een financiële sanctie het meest effectief is om herhaling van de overtreding te voorkomen. In andere gevallen biedt een beperkende sanctie (tijdelijke schorsing van de vergunning) het meeste soelaas. Bij een beperkende sanctie is de zichtbaarheid voor omwonenden en bezoekers van de horeca bovendien groter, wat de effectiviteit van de maatregel ook kan bevorderen. Uniform en eenduidig toezicht en handhaving In de overtredingen komt dit tot uitdrukking door eenduidigheid in de systematiek, geldend voor geheel Amstelveen. Zo gelden voor vergelijkbare typen overtredingen vergelijkbare maatregelen; er geldt een eenduidige verjaringstermijn. Voor wat betreft overtredingen van de Wet op de kansspelen geldt dat de politie op grond van de bevoegdheden uit de Wet Economische Delicten controleert. In het verleden is gebleken dat over het algemeen strafrechtelijke handhaving van economische delicten in de horeca onvoldoende effect sorteert, aangezien de hoogte van de transacties niet de gewenste prikkel oplevert voor ondernemers. Dit heeft erin geresulteerd dat de voorschriften op 3

5 4 grond van de APV en de relevante bepalingen uit de Wok (titel VA, paragraaf 2) door aangewezen gemeentelijke toezichthouders worden gecontroleerd en indien nodig er bestuurlijk wordt gehandhaafd. Hetgeen overigens niet uitsluit dat daarnaast ook strafrechtelijk wordt opgetreden. Hoofdstuk 2 Toelichting op de systematiek Heldere communicatie vooraf De waarschuwingsbrief is in de nieuwe handhavingsstrategie afgeschaft voor de overtredingen die onder categorie III vallen en voor overtredingen die middels de bestuurlijke boete worden gesanctioneerd. Alle ondernemers krijgen eenmalig de handhavingsstrategie uitgereikt. Ondernemers die een horecabedrijf willen starten en nog niet in het bezit zijn van een exploitatievergunning worden op de hoogte gesteld van de handhavingsstrategie via de website Bij afgifte van iedere nieuwe exploitatievergunning zal de handhavingsstrategie eenmalig worden toegevoegd. Voor de overige overtredingen (categorie I en II) blijft de waarschuwingsbrief wel bestaan. Drie categorieën overtredingen handhavingsstrategie Er is een driedeling aangebracht in de overtredingen waarbij de zwaarte en/of de aard van de bestuurlijke maatregel is afgestemd op het type overtreding. Omwille van de rechtsgelijkheid en proportionaliteit is ervoor gekozen om vergelijkbare typen overtredingen volgens een vergelijkbaar handhavingsstramien te handhaven (voorbeeld: alle overtredingen waarbij wordt geconstateerd dat er geen leidinggevende in de zaak aanwezig is die op de vergunning is vermeld, worden gehandhaafd volgens Categorie I). In bijzondere of afwijkende omstandigheden kunnen er echter afwijkende maatregelen worden getroffen (zie afwijken van de handhavingsstrategie ). Per categorie is aangegeven welke typen overtredingen binnen die categorie worden gehandhaafd. Het betreft hier overigens geen limitatieve vermelding van overtredingen (zie ook: Handhaving van niet in de handhavingsstrategie vermelde overtredingen, Afwijken van de handhavingsstrategie ). De verschillen van de drie categorieën worden hieronder weergegeven. Categorie I sub I: een last onder dwangsom met een werkingstermijn van jaar en in Categorie I sub II: een bestuurlijke boete. Bij overtredingen die ondergebracht zijn in Categorie II wordt als eerste en tweede stap een tijdelijke schorsing van de drankvergunning toegepast. De zichtbaarheid van een tijdelijke schorsing is voor omwonenden en bezoekers van de horeca groter, wat de effectiviteit van de maatregel kan bevorderen. De vervolgstap betreft de intrekking van de drankvergunning voor onbepaalde tijd. Categorie III overtredingen hebben betrekking op de meest ernstige overtredingen, waarbij een bestuurlijke maatregel tot intrekking van de drankvergunning voor onbepaalde tijd, vergezeld van een last onder dwangsom het meest passend zijn. In bepaalde gevallen kan het gewenst en proportioneel zijn om bij cumulatie van overtredingen naast het opleggen van de bestuurlijke maatregel tijdelijk intrekken vergunning eveneens een justitiële transactie op te leggen. 4

6 5 Handhaving van niet in de handhavingsstrategie vermelde overtredingen Indien een overtreding wordt geconstateerd, die niet specifiek is vermeld in de overtredingen van de handhavingsstrategie, dan zal volgens de standaardcategorie Categorie I, last onder dwangsom, worden gehandhaafd. Dit is anders, indien deze categorie niet passend wordt geacht, gelet op de aard of ernst van de concrete overtreding. Bij dergelijke overtredingen zal per geval beoordeeld en gemotiveerd worden waarom tot welke categorie maatregelen uit de handhavingsstrategie besloten wordt. Handhaving artikel 45 DHW Een overtreding die niet in de handhavingsstrategie is vermeld, is overtreding van artikel 45 lid DHW. Dit artikel verbiedt degene die de leeftijd van 8 jaar nog niet heeft bereikt, op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben, met uitzondering van plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse wordt verstrekt. Overtreding van dit artikel wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie. Omdat jeugd/alcohol een speerpunt is van de gemeente, zal bij overtreding van dit artikel niet alleen een geldboete worden opgelegd, maar zal er ook een signaal aan jongerenwerk worden gegeven. Van hieruit zal dan een gespecialiseerde vervolgactie kunnen plaatsvinden. Afwijken van de handhavingsstrategie Cumulatie: de ondernemer dient er in ieder geval rekening mee te houden dat bij cumulatie van overtredingen behorend tot eenzelfde categorie een bij een hogere categorie uit de handhavingsstrategie horende (dus zwaardere) maatregel kan worden toegepast (met name in geval van cumulatie categorie I overtredingen). Ook is het mogelijk dat er een handhavingsstap binnen de eigen categorie wordt overgeslagen (met name in geval van cumulatie categorie II overtredingen). Maatwerk: indien de individuele situatie daar om vraagt, kan de burgemeester gemotiveerd afwijken van de voor de overtreding geldende maatregel uit de handhavingsstrategie. De ernst van de overtreding en/of de mate waarin overlast / risico voor de gezondheid wordt veroorzaakt kunnen aanleiding zijn om een zwaardere, dan wel lichtere maatregel op te leggen dan die behorend bij de categorie overtreding. Dit zal per geval worden beoordeeld en gemotiveerd in de beschikking. Om te komen tot een hogere effectiviteit in de handhaving zal er ingeval van cumulatie van overtredingen behorend tot diverse categorieën eveneens maatwerk worden toegepast. Verjaringstermijn jaar Er is in de handhavingsstrategie een eenduidige verjaringstermijn gehanteerd van jaar. Dit houdt in dat indien een jaar (dus geen kalenderjaar) is verstreken na de laatste overtreding, zonder dat sprake is van een opvolgende overtreding voor hetzelfde feit, de ondernemer met een schone lei begint. Volgt na afloop van een jaar opnieuw een overtreding voor hetzelfde feit, dan wordt weer de eerste stap opgelegd. Voor het ruimhartige verjaringsbeleid is gekozen wegens het strengere handhavingsbeleid dat in de maatregelen van de handhavingsstrategie is neergelegd. Het relatief zware handhavingregime wordt aanvaardbaar geacht, omdat goed gedrag na een jaar wordt beloond. De hercontrole dient binnen dit jaar plaats te vinden. 5

7 6 Overgangsregeling De maatregelen van de handhavingsstrategie wijken op een aantal punten af van de vorige (vervallen) stappenplannen zoals opgenomen in de Horecanota Als na de inwerkingtreding van de nieuwe handhavingsstrategie een overtreding wordt begaan, wordt stap van de nieuwe strategie opgelegd ongeacht in welke stap van het oude plan de ondernemer zich ook bevond. In feite begint iedere ondernemer die al in het oude stappenplan zat met een schone lei in de nieuwe handhavingsstrategie. Uitzondering hierop zijn lopende zaken die zich reeds in een stap bevinden die een bezwaar- of beroepprocedure tot gevolg heeft. De maatregelen van de handhavingsstrategie worden toegepast per ondernemer Als een ondernemer zijn onderneming tussentijds overdraagt aan een ander (nadat de handhavingsstrategie is toegepast) begint de nieuwe exploitant bij een overtreding bij stap of ontvangt hij eerst een waarschuwingsbrief. Deze regel is niet van toepassing als de ondernemingsvorm wijzigt, maar dezelfde ondernemer nog steeds betrokken is bij de zaak. 2 Indien een ondernemer meerdere horecazaken in de gemeente exploiteert en hij begaat een ondernemingsgebonden overtreding dan wordt de sanctie opgelegd aan de ondernemer, gerelateerd aan die bepaalde onderneming. Dus voor de ene onderneming kan de ondernemer in stap zitten en voor de andere onderneming kan de ondernemer in stap 2 zitten. Als er binnen een jaar verschillende tapontheffingen (artikel 35 DHW) worden afgegeven aan dezelfde leidinggevende/organisator (ten behoeve van verschillende gelegenheden in dezelfde gemeente) en deze leidinggevende/organisator overtreedt meerdere malen in dat jaar het bepaalde in de DHW of de aan de ontheffing verbonden voorschriften dan vindt cumulatie van deze verschillende overtredingen plaats. Awb-procedure De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is van toepassing op de besluitvorming. Op de voorbereiding van een beschikking van een bestuursorgaan is de Awb van toepassing. Dit houdt in dat de burgemeester voordat hij een beschikking geeft het voornemen hiertoe aan de ondernemer kenbaar maakt en deze in staat stelt zijn zienswijze naar voren te brengen (afdeling 4..2 van de Awb). Hersteltermijn/ begunstigingstermijn Daar waar een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang wordt opgelegd, dient op grond van artikel 5:24 respectievelijk 5:32a van de Awb een termijn te worden gesteld waarbinnen de in het besluit voorgeschreven herstelmaatregelen kunnen worden uitgevoerd. Als na afloop van die termijn de overtreding niet ongedaan is gemaakt, is toepassing van bestuursdwang mogelijk respectievelijk wordt de dwangsom verbeurd. Echter, bij veel van de in deze handhavingsstrategie genoemde overtredingen gaat het niet zozeer om het ongedaan maken van een overtreding, maar om het voorkomen van herhaling van een overtreding. Een begunstigingstermijn als bedoeld in artikel 5:32a Awb is in dat geval niet nodig, onder bijzondere omstandigheden kan dit anders zijn (toelichting op dit artikel in Tekst&Commentaar (AB 2002, 47)). Als laatste sanctie is in deze strategie voorzien in het intrekken van de vergunning en het sluiten van de inrichting. Bij de last onder bestuursdwang die daarbij wordt opgelegd, wordt wél een begunstigingstermijn gegeven. 2 Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een stromanconstructie. 6

8 7 Toepassen bestuursdwang: intrekken vergunning voor onbepaalde tijd / sluiting Voor zover in de handhavingsstrategie een last onder bestuursdwang is opgenomen, is sprake van een besluit waarin een termijn wordt gegeven waarbinnen de inrichting de exploitatie op basis van de drank- en horecavergunning moet beëindigen. Schenken van niet alcoholhoudende drank blijft overigens wel toegestaan. Wordt aan de last niet voldaan, dan wordt de tapinstallatie afgesloten en de alcoholhoudende drank in beslag genomen. Bij overtreding van het bepaalde in de APV wordt de inrichting van gemeentewege gesloten. Dit zal per geval worden beoordeeld en gemotiveerd in de beschikking. Sluiting op grond van art. 3b Opiumwet of art. 4.3 lid 7 onder b APV De maatregelen uit de handhavingsstrategie laten onverlet dat de burgemeester in gevallen als bedoeld in artikel 4.3 lid 7 onder b van de APV en/of artikel 3b van de Opiumwet de publiek toegankelijke inrichting onmiddellijk kan sluiten. Hoofdstuk 3 Overtredingen, maatregelen en overzichtstabellen In het volgende hoofdstuk zijn de bestuurlijke maatregelen die worden opgelegd binnen de drie categorieën in een overzichtstabel weergegeven. In de linkerkolom is het type overtreding vermeld. De bestuurlijke maatregelen die achtereenvolgens worden opgelegd als er een overtreding is geconstateerd, zijn in de overige kolommen weergegeven als (stap), 2 enzovoort. Als de maatregel een tijdelijke schorsing van de vergunning is, is bij de betreffende kolom de duur van de schorsing vermeld. 7

9 8 3. Categorie I: last onder dwangsom of bestuurlijke boete Sub I: Last onder dwangsom Categorie I sub I bestaat uit overtredingen van de vergunningvoorschriften van de DHW en de APV. Eerste actie. Verkoop van alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse door niet in artikel 8 lid en DHW genoemde bedrijven (DHW) Opleggen preventieve last onder dwangsom Dwangsom wordt verbeurd 2 3 Intrekking vergunning onbepaalde tijd en opleggen last onder bestuursdwang 3 à Toepassing last onder bestuursdwang: afsluiten tapinstallatie/ inbeslagname drank (DHW). Feitelijke sluiting inrichting (APV)..2 Verkoop van alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse door horecalokaliteit (DHW) Toegang minderjarige tot slijterij (zonder toezicht van een persoon van 2 jaar of ouder) (DHW) Overtreding exploitatievergunning terras (APV) Geen leidinggevende aanwezig: bij alcoholverstrekkend bedrijf (horeca- of slijtlokaliteit) (DHW); bij een tapontheffing (DHW); of barvrijwilliger gedurende de tijd dat er alcoholhoudende drank wordt verstrekt bij een paracommerciële rechtspersoon (DHW); een alcoholvrij bedrijf (APV) Voor zover in de stappenplannen last onder bestuursdwang is opgenomen is sprake van een besluit waarin een termijn van één week wordt gegeven waarbinnen de exploitatie op grond van de drankvergunning beëindigd moet zijn. Wordt aan de last niet voldaan, dan wordt de tapinstallatie afgesloten, drank in beslag genomen of de inrichting van gemeentewege gesloten. 8

10 9 Eerste actie.6 Aanwezigheid toestaan van dronken bezoekers in horeca, terras en slijterij (binnen laten van dronken bezoekers + bezoekers die binnen dronken zijn geworden) (DHW) Opleggen preventieve last onder dwangsom Dwangsom wordt verbeurd 2 3 Intrekking vergunning onbepaalde tijd en opleggen last onder bestuursdwang 4 à Toepassing last onder bestuursdwang: afsluiten tapinstallatie/ inbeslagname drank (DHW). Feitelijke sluiting inrichting (APV)..7 Overtredingen van overige (niet onder categorie II en III genoemde) voorschriften van de dranken horecavergunning (DHW), de aanwezigheidsvergunning speelautomaten (Wok), de exploitatievergunning (APV) en het bepaalde in de verordening paracommercie (DHW) 2 3 Sub II Bestuurlijke boete Categorie I sub II bestaat uit de overtreding afwezigheid leidinggevende/barvrijwilliger en de overtreding verstrekken van alcoholhoudende dranken aan personen die nog niet de vereiste leeftijd hebben bereikt. De laatst genoemde overtreding kan worden begaan door: a) niet-vergunningplichtige bedrijven als winkels, warenhuizen en traiteurs; b) vergunningplichtige bedrijven. Deze tweedeling a en b is gemaakt omdat de regels en voorschriften voor winkels afwijken van die voor horeca en slijterij. Daarnaast wordt in categorie b) opgenomen de overtreding personen onder de achttien jaar een kansspelautomaat te laten bespelen. 4 Voor zover in de stappenplannen last onder bestuursdwang is opgenomen is sprake van een besluit waarin een termijn van één week wordt gegeven waarbinnen de exploitatie op grond van de drankvergunning beëindigd moet zijn. Wordt aan de last niet voldaan, dan wordt de tapinstallatie afgesloten, drank in beslag genomen of de inrichting van gemeentewege gesloten. 9

11 0 a) Overtreding van DHW door levensmiddelen winkels, warenhuizen en traiteurs. Eerste actie Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 2.8 Verkoop van alcoholhoudende drank aan minderjarigen (DHW) ( 360,-) 2 ( 2.040,-) Bestuurlijke boete 3 3 ( 2.720,-) à Bestuurlijke maatregel: Tijdelijke ontzegging van verkoop zwak alcoholhoudende drank (4 weken) en last onder bestuursdwang. 4 b) Overtreding van de DHW door horeca, slijterijen, paracommerciële instellingen en bij evenementen. Overtreding van de Wok. Eerste actie Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 2 Bestuurlijke boete 3 à Bestuurlijke maatregel: Schorsing vergunning (4 weken) en last onder bestuursdwang (DHW). Intrekken vergunning (Wok)..9 Verkoop van alcoholhoudende drank aan minderjarigen (DHW) (.360,-) 2 ( 2.040,-) 3 ( 2.720,-) 4.0 Minderjarigen onder de 8 jaar aan kansspelautomaten toestaan (Wok) (.360,-) 2 ( 2.040,-) 3 ( 2.720,-) Toelichting categorie I Algemeen Deze categorie bevat de overtredingen waarvan de verwachting is dat een financiële prikkel er toe leidt dat de overtreding in de toekomst wordt voorkomen. De hoogte van de dwangsom wordt bepaald op grond van de zwaarte van het geschonden belang enerzijds en anderzijds de beoogde effectieve werking van de dwangsomoplegging (het economische voordeel dat de exploitant naar verwachting heeft genoten door de overtreding te begaan). De hoogte van de dwangsom varieert, is afhankelijk van het type overtreding en wordt per geconstateerde overtreding of per dag opgelegd (hoogte: 2.000,- met een maximum van 0.000,-). 0

12 Na het opleggen van een last onder dwangsom wordt bij een tweede overtreding de dwangsom verbeurd. Hiervoor wordt een inningsbeschikking vastgesteld. Indien de exploitant een derde keer de overtreding begaat, wordt de drankvergunning voor onbepaalde tijd ingetrokken. In dit besluit wordt tevens een last onder bestuursdwang opgenomen. Wordt aan de last niet voldaan dan wordt vervolgens van gemeentewege de tapinstallatie afgesloten, de drank in beslag genomen of de inrichting gesloten. Bij het opleggen van een bestuurlijke boete is sprake van lik op stuk, de boete wordt gelijk opgelegd. De hoogte van de bestuurlijke boete is vastgesteld middels een ministerieel besluit, het Besluit bestuurlijke boete DHW. Bij constatering van een eerste overtreding wordt meteen een bestuurlijke boete opgelegd. Bij herhaling van de overtreding binnen een jaar wordt een volgende boete opgelegd (50% verhoogd) conform het bepaalde in artikel 4 lid 3 van het Besluit bestuurlijke boete. Wordt de overtreding voor een derde keer binnen een periode van een jaar begaan, dan volgt een derde boete (verhoogd met 00%) conform het bepaalde in artikel 4 lid 4 van het Besluit bestuurlijke boete. Bij de vierde overtreding binnen een jaar gaat de burgemeester over tot het ontzeggen van de bevoegdheid van de betreffende winkel om zwak-alcoholhoudende drank te verkopen voor een periode van vier weken. Bij categorie b zal dan de vergunning geschorst worden voor een periode van vier weken. Specifiek categorie I sub I.. Verkoop van alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse door alcoholschenkend bedrijf (artikel 8 lid DHW) De (winkel)verkoop van alcoholhoudende drank voor elders dan ter plaatse is niet toegestaan, met uitzondering van een slijtersbedrijf (met vergunning). Ook geldt voor een aantal specifieke winkels (waaronder supermarkten) een uitzondering ten aanzien de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank (zie categorie sub II onder a). Bij constatering van de overtreding volgen de stappen zoals hiervoor omschreven..2. Verkoop van alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse door horecalokaliteit (artikel 3 lid DHW) Een horecalokaliteit mag geen alcoholhoudende drank tappen en slijten vanuit dezelfde lokaliteit. Indien er een drank- en horecavergunning is verstrekt, mag er geen alcoholhoudende drank worden verstrekt voor het gebruik elders dan ter plaatse..3 Toegang minderjarige tot slijterij (zonder begeleiding) (artikel 20 lid 2 DHW) Het is verboden om in een slijtlokaliteit een persoon onder de 8 jaar toe te laten, zonder begeleiding/onder toezicht van een persoon van 2 jaar of ouder. Bij constatering van de overtreding volgen de stappen zoals hierboven omschreven..4 Overtreding exploitatievergunning terras (artikel 4.6 lid 4 APV) Overtredingen van de exploitatievergunning voor een terras (bijvoorbeeld uitwaaiering) worden hier apart genoemd omdat het bijzondere overtredingen betreffen waarbij het gaat om een deel van de voor een horecabedrijf verleende exploitatievergunning. Het is daarom wenselijk dat de overtredingen van dit deel van de vergunningen ook alleen gevolgen hebben voor het deel dat ziet op het terras. Nadat de dwangsom is uitgewerkt in stap één en twee, wordt de terrasvergunning bij een derde overtreding voor onbepaalde tijd ingetrokken. In dit besluit tevens de last onder bestuursdwang opgenomen waarin de termijn wordt genoemd waarbinnen het terras gesloten moet zijn.

13 2 Wordt aan de last niet voldaan dan wordt vervolgens van gemeentewege het terras gesloten en worden de terrasattributen in beslag genomen. Dit betreft geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht maar feitelijk handelen waartegen de bezwaar- en beroepsmogelijkheid niet open staat. Twee andere punten zijn bij dit handhavingsstappenplan van belang: Overtredingen met betrekking tot de openingstijden van het terras vallen onder 2. van Categorie II Overtredingen met betrekking tot overlast van een terras vallen onder 2.4 van Categorie II..5 Geen leidinggevende aanwezig; bij een alcoholschenkend bedrijf (artikel 24 lid DHW) Voor het publiek geopend houden van een horeca- of slijtlokaliteit dient een leidinggevende aanwezig te zijn (die vermeldt staat op het aanhangsel van de vergunning) of een persoon die als leidinggevende is bijgeschreven. bij een tapontheffing (artikel 35 DHW) Indien er een tapontheffing is verleend, dient de verstrekking onder onmiddellijke leiding van een persoon te geschieden die de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt, niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is en wiens naam op de ontheffing staat vermeld. of barvrijwilliger aanwezig bij een paracommerciële rechtspersoon (artikel 24 lid 2 DHW) Indien er alcoholhoudende drank wordt verstrekt in een horecalokaliteit dient een leidinggevende aanwezig te zijn (die vermeldt staat op het aanhangsel van de vergunning) of een persoon die als leidinggevende is bijgeschreven of een barvrijwilliger die een voorlichtingsinstructie als bedoeld in artikel 9 lid 2 DHW heeft gekregen. bij een alcoholvrij bedrijf (artikel 4.8 lid 2 APV) De houder van een alcoholvrij bedrijf is verplicht, als beheerder van het horecabedrijf op te laten treden degene die als zodanig in de vergunning is vermeld..6 Aanwezigheid toestaan van personen onder invloed (artikel 20 lid 5 DHW) Het is verboden in een horeca- of slijtlokaliteit of op een terras een persoon toe te laten die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert. Het gaat hierbij zowel om het toestaan van bezoekers die herkenbaar onder invloed zijn bij binnenkomst (optreden als portier), als het toestaan van personen die na binnenkomst herkenbaar onder invloed geraken (voorkomen van doorschenken)..7 Overtredingen van overige (niet onder categorie II en III genoemde) voorschriften Indien sprake is van een overtreding van voorschriften van een drank- en horecavergunning, aanwezigheidsvergunning speelautomaten, de exploitatievergunning en het bepaalde in de verordening paracommercie, die niet elders in de Categorieën I, II en III worden omschreven, geldt dit stappenplan. 2

14 3 Specifiek categorie I sub II Onder a:.8 Verkoop van zwak-alcoholhoudende drank aan minderjarigen (winkels, warenhuizen, traiteurs) (artikel 20 lid DHW) Deze categorie heeft betrekking op de bepaling dat bepaalde winkelbedrijven zwakalcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren mogen verstrekken (artikel 8 lid 2 van de DHW), zonder dat een drankvergunning vereist is. Ook wel: winkelverkoop van zwakalcoholhoudende drank. Uiteraard mag niet aan minderjarigen worden verkocht. Gebeurt dit wel, dan volgen na constatering van de overtreding de stappen zoals hierboven beschreven. Na constatering van de vierde overtreding binnen een jaar volgt een tijdelijke ontzegging van de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank voor een periode van vier weken. Onder b:.9 Verkoop van alcoholhoudende drank aan minderjarigen (vergunningplichtige bedrijven) (artikel 20 lid DHW) Deze overtreding heeft betrekking op de bepaling dat het verboden is om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen jonger dan 8 jaar. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt (artikel 20 lid van de DHW). Bij constatering van de overtreding volgen de stappen zoals hierboven omschreven, echter bij de vierde overtreding binnen een jaar gaat de burgemeester over tot schorsing van de vergunning voor een periode van vier weken..0 Minderjarigen onder de 8 jaar aan kansspelautomaten toestaan (artikel 30g lid Wok) Deze overtreding heeft betrekking op de bepaling dat het de vergunninghouder verboden is personen beneden de leeftijd van8 jaar een kansspelautomaat te laten bespelen. De vergunninghouder zal moeten zorgen voor toezicht op de aanwezige kansspelautomaten en maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat minderjarigen deze automaten kunnen bespelen. 3

15 4 3.3 Categorie II: tijdelijke schorsing vergunning Eerste actie Tijdelijke schorsing vergunning 2. Overtreding sluitingstijden (incl. terras) (APV) (terugbrengen van de sluitingstijd met één uur gedurende één week) Tijdelijke schorsing vergunning 2 2 (schorsen van de exploitatievergunning voor de duur van één week) Bestuurlijke maatregel: Intrekking vergunning onbepaalde tijd en opleggen last onder bestuursdwang 3 à Toepassen bestuursdwang: Afsluiten tapinstallatie/ inbeslagname drank (DHW). Feitelijke sluiting inrichting (APV) Personeel onder invloed (DHW) ( week) 2 ( maand) Overlast horeca (APV) ( week) 2 ( maand) Toelichting categorie II Algemeen Bij overtredingen uit Categorie II wordt uitgegaan van het feit dat een financiële prikkel minder passend is bij de aard van de overtredingen in deze categorie. Het opleggen van beperkende maatregelen wordt effectiever geacht. Het betreft hier alcoholverstrekking aan en/of door mensen die al in kennelijke staat van dronkenschap verkeren en hiermee een mogelijk gevaar voor zowel zichzelf als anderen vormen of overlast veroorzaken. Ook overtreding van de sluitingstijden en overlast van de horeca vallen onder deze categorie. De zichtbaarheid van de maatregel wordt bij deze overtredingen van belang geacht voor de effectiviteit. De eerste stap van overtredingen uit categorie II bestaat dan ook uit een tijdelijke schorsing van de drankvergunning voor een periode van week. Wordt binnen een periode van een jaar hetzelfde feit nogmaals begaan, dan wordt de vergunning nogmaals tijdelijk geschorst, dit keer voor een periode van een maand. Bij de derde overtreding van hetzelfde feit binnen een periode van een jaar gaat de burgemeester over tot intrekking van de drankvergunning voor onbepaalde tijd. Bij alle stappen wordt last onder bestuursdwang aangezegd. Indien de vergunninghouder vervolgens niet uit eigen beweging de exploitatie van alcoholhoudende drank beëindigt, 4

16 5 wordt bestuursdwang toegepast. Dit kan inhouden dat de bar wordt afgesloten, de in de inrichting aanwezige alcoholhoudende drank in beslag worden genomen, of dat de inrichting wordt gesloten. Specifiek 2.. Overtreden openingstijden (incl. terras) (artikel 4.3 lid 5 en artikel 4.4 APV) Overtreding van de openingstijden leidt tot beperking van de exploitatievergunning gedurende een week met één uur. Dit houdt in dat de openingstijden van de horecagelegenheid (incl. terras) met één uur gedurende een week worden beperkt. De tweede overtreding leidt tot een week algehele sluiting terwijl een derde overtreding tot intrekking van de exploitatievergunning voor onbepaalde tijd leidt. Hoewel deze maatregel er toe kan leiden dat de exploitatie geheel beëindigd moet worden, wordt dit acceptabel geacht omdat met de invoering van deze handhavingsstrategie een verjaringstermijn van één jaar gaat gelden op grond waarvan na een jaar alle voorgaande overtredingen vervallen Personeel onder invloed in alcoholschenkend bedrijf (artikel 20 lid 6 DHW) Het is verboden in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen dienst te doen in een horeca- of slijtlokaliteit. 2.3 Overlast horeca (artikel 4.8 lid 3 APV) Deze maatregel is van toepassing als sprake is van overlast voor de omgeving door de horecagelegenheid/ het terras of bezoekers van de horecagelegenheid/ het terras. Hierbij valt te denken aan geluidsoverlast van terrasbezoekers. Overlast van een terras is eerder aanwezig dan wanneer de overlast binnen plaatsvindt. Het gaat hier niet zo zeer om een verstoring van de openbare orde, maar om situaties waarin van zodanige overlast sprake is dat het woon- en leefklimaat ter plaatse wordt aangetast. Bij constatering van een eerste overtreding, wordt de exploitatievergunning voor de horecazaak een week ingetrokken. Bij een tweede overtreding volgt de intrekking van een maand en bij de derde overtreding wordt de vergunning voor onbepaalde tijd ingetrokken. Bij alle stappen wordt een last onder bestuursdwang aangezegd. 5

17 6 3.5 Categorie III: last onder bestuursdwang Eerste actie 3. - Exploitatie zonder exploitatievergunning (APV); - Aanwezig hebben van kanspelautomaten zonder vergunning (WOK) Bestuurlijke maatregel: (Intrekking vergunning onbepaalde tijd en) opleggen last onder bestuursdwang à Toepassen bestuursdwang: afsluiten tapinstallatie/inbeslagname drank (DHW)/inbeslagname automaat (WOK). Feitelijke sluiting inrichting Exploitatie na weigering, intrekking vergunning of na buiten behandeling stellen aanvraag (APV) 3.3. Alcoholhoudende drank verstrekken zonder drankvergunning / sterke drank verstrekken zonder slijterijvergunning (DHW) 3.4. Alcoholhoudende drank verstrekken na weigering /intrekking drankvergunning / sterke drank verstrekken na weigering / intrekking drankvergunning (DHW) 3.6 Toelichting categorie III Algemeen In deze strategie wordt het exploiteren zonder vergunning gehandhaafd volgens categorie III. Bij constatering van de overtreding wordt direct bestuursdwang aangezegd. Bij overtredingen in deze categorie kan de exploitatievergunning direct voor onbepaalde tijd worden ingetrokken onder aanzeggen van bestuursdwang. De bestuursdwang wordt toegepast indien een exploitant niet eigenhandig stopt met exploiteren. De horecagelegenheid kan dan van gemeentewege worden gesloten. 6

18 7 Specifiek 3. - Exploitatie horecabedrijf zonder exploitatievergunning (artikel 4.3 lid APV) Exploitatie zonder vergunning wordt als zeer ernstige overtreding aangemerkt. Na constatering zal per geval worden bekeken of uitzicht op een vergunning bestaat en of het zinvol is dat een aanvraag wordt ingediend. Er zal met de ondernemer worden gesproken en onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om een vergunning te verlenen. Voor de termijn waarbinnen een en ander zijn beslag moet krijgen wordt aangesloten bij artikel 4.7 lid 2 APV waarin wordt bepaald dat een nieuwe ondernemer binnen 4 weken na overname van het bedrijf een aanvraag voor een exploitatievergunning moet indienen. Indien na 4 weken de aanvraag niet voldoet aan de vereisten die daaraan worden gesteld kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Indien zwaarwegende omstandigheden daartoe nopen kan de last onder bestuursdwang ook onmiddellijk worden opgelegd. - Aanwezig hebben van kansspelautomaten zonder vergunning (artikel 30 b lid Wok) Als zeer ernstige overtreding wordt ook aangemerkt het aanwezig hebben van kansspelautomaten zonder de vereiste aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten. Het aanwezig hebben van kansspelautomaten wordt gezien als een grote verantwoordelijkheid, daar het risico bestaat dat spelers verslaafd raken aan het kansspel. Bij het afgeven van een aanwezigheidsvergunning worden daarom vereisten gesteld aan de locatie en de vergunninghouder. 3.2 Exploitatie na weigering/intrekking van de exploitatievergunning of na buiten behandeling stellen van de aanvraag (artikel 4.3 lid APV) Het besluit tot weigering of intrekking of het buiten behandeling stellen van een aanvraag voor een exploitatievergunning zal in de praktijk tevens de last onder bestuursdwang bevatten. De exploitant dient de exploitatie te staken binnen een aangegeven termijn (i.v.m. bederfelijke voorraad) Indien de exploitant de exploitatie niet staakt wordt van gemeentewege bestuursdwang toegepast: deze sluiting betreft feitelijk handelen. 3.3 Alcoholhoudende drank verstrekken zonder drankvergunning / sterke drank verstrekken zonder slijterijvergunning (artikel 3 lid DHW) In geval van exploitatie van een alcoholschenkend bedrijf zonder drankvergunning wordt bestuursdwang aangezegd. De ondernemer dient de verstrekking van alcohol onmiddellijk te staken. Hij heeft de mogelijkheid een vergunning op grond van de DHW aan te vragen. Indien de exploitant het schenken van alcohol niet staakt, wordt bestuursdwang toegepast: inbeslagname van aanwezige drank- en/of feitelijke sluiting van de inrichting. 3.4 Alcoholhoudende drank verstrekken na weigering/ intrekking drankvergunning / sterke drank verstrekken na weigering/intrekking drankvergunning (artikel 3 lid DHW) In geval van exploitatie van een alcoholschenkend bedrijf na weigering of intrekking van de vergunning, dan wel buiten behandeling stellen van de aanvraag om vergunning, wordt bestuursdwang aangezegd. Indien de exploitant het schenken van alcohol niet staakt, wordt bestuursdwang toegepast: inbeslagname van aanwezige drank- en/of feitelijke sluiting van de inrichting. 7

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstappenplan op grond van de Drank en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet op de kansspelen Aangepast: 9 mei 06 Z-06/050495

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie Categorie 1 en strafrechtelijke sanctiemiddelen Categorie 1-overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

Burgemeester (en wethouders)

Burgemeester (en wethouders) Handhavingmatrix 2013 A. Overtredingen Drank- en Horecawet (DHw) Overtreding/andere bepalingen Artikel 2, tweede lid Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag CVDR Officiële uitgave Enschede. Nr. CVDR465_ 5 oktober 06 Handhavingsstrategie Drank en horecawet Enschede 04 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst Handhavingsstrategie Drank en Horecawet februari 04,

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Toelichting op sanctietabel

Toelichting op sanctietabel Bijlage 1 Toelichting op sanctietabel Art. 3 DHW Drankverstrekking zonder vergunning Het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf zonder vergunning is niet toegestaan (art. 3 DHW eventueel i.c.m.

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Last onder Openbaar Ministerie Bijzonderheden Overtredingen op grond van de Drank- en Horecawet 1. Artikel 2, lid

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer 15.06162 Documentnummer U15.009324 Inlichtingen bij raadsgriffier Mevr. H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief 2015, nr. 31

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Implementatie Nieuwe Drank- en Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Versie 23 mei 2013 Oplegnotitie bij handhavingsmatrix Drank- en Horeca De regionale werkgroep wijziging Drank- en

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bijlage 1 Overtreding / Prioriteit Exploitatie zonder registratie barvrijwilligers in bestuursreglement in Verbod verstrekking alcohol voor gebruik elders dan in de aangegeven lokaliteit of terras Verbod

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013.

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiebeleid Gemeente Heiloo Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiestrategie In dit beleid wordt een sanctiestrategie

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. In deze wet is het toezicht opgedragen aan de door de burgemeester aangewezen ambtenaren.

Nadere informatie

Horecastappenplan gemeente Someren

Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Titel: Horecastappenplan gemeente Someren Versie: [Vul handmatig versienummer, bij voorkeur synchroon aan versienr. Verseon] Datum:

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA HELMOND 2015

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 74481 12 augustus 2015 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA HELMOND 2015 De burgemeester van Helmond; Besluit: I. vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Houten Gemeenteblad nr. 13 1 Inhoud Inleiding 3 1. Handhavingsbevoegdheid 4 2. Uitganspunten handhavend optreden 4 3. Overzicht in te zetten sancties

Nadere informatie

Gemeenteblad afd. 3B nr. 44

Gemeenteblad afd. 3B nr. 44 Gemeenteblad afd. 3B nr. 44 Vaststelling stappenplannen voor de handhaving van de exploitatievergunning en vergunningen ingevolge de Drank- en Horecawet en Wet op de Kansspelen. De Burgemeester van Amsterdam

Nadere informatie

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS PURMEREND 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Kader... 2 1.3 Reikwijdte... 2 1.4 Doel... 3 1.5 Leeswijzer... 3 2

Nadere informatie

Bijlage 5. Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet. Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015.

Bijlage 5. Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet. Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015. Bijlage 5 Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015 Gemeente Zeist 1 Woord vooraf Hieronder is het handhavingsbeleid vormgegeven

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oostzaan. Nr. 62801 6 november 2014 Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015 Inleiding De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 2 1 Inleiding 2 2 Middelen 3 Deel 2 Sanctiebeleid 8 3 Stappenplan 8 4 Sanctiecategorieën 8 5 Handreiking 10 6 Overige

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

VEERE. 09b Handhavingsstannennlan horeca

VEERE. 09b Handhavingsstannennlan horeca G E Ml I.1 E Handhavingsstannennlan horeca VEERE 09b.00066 1. Regelgeving en handhaving 1.1. Inleiding Voor de horecabedrijven gelden vele wetten en regels. Voor de handhaving van deze regeis geldt dat

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet 1 ^J gemeentelij Heemskerk Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet November 2015 BIVO/2015/30133 IIII III II MM IIII Z01868B87D7 $ JjS^_ BELEIDSREGEL HANDHAVING DRANK- EN HORECAWET Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Toezicht- en handhavingsmodel. 4 Deel A: Toezichtstrategie.. 5 Deel B: Handhavingsstrategie 7 Slotbepalingen

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet Intrekking vergunning/ ontheffing e/of schorsing (1) Bestuurlijke boete (2) Dwangsom/bestuursdwang (3) Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank-

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Wijdemeren 2014 Versie 21 mei 2014 Inhoud Inleiding. 3 Sanctiestrategie 4 1. Handhavingsbevoegdheid.4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren Officiële naam regeling Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016 Citeertitel Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 24 maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Prioriteiten in toezicht... 4 2. Handhavingsbevoegdheid...

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 4 maart 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Handhavingsbevoegdheid... 4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 2015

Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borsele. Nr. 8494 7 september 05 Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 05 De burgemeester van de gemeente Borsele, overwegende, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Toezicht 4 4. Preventie 5 5. Resultaten 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

SANCTIEBELEID DRANK EN HORECA GEMEENTE ZANDVOORT 2013

SANCTIEBELEID DRANK EN HORECA GEMEENTE ZANDVOORT 2013 SANCTIEBELEID DRANK EN HORECA GEMEENTE ZANDVOORT 2013 Vastgesteld door de burgemeester en het college : d.d. 3 december 2013 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. 12 december 2013 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Horecabeleid

Uitvoeringsregels Horecabeleid Uitvoeringsregels Horecabeleid Beleidsregels voor de uitvoering van het horecabeleid, de hoofdstukken in de Algemene plaatselijke verordening waarin de horecaexploitatievergunning en terrasvergunning alsmede

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 3867 9 december 2013 Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

OVERZICHT SANCTIEMOGELIJKHEDEN PER ARTIKEL VAN DE DRANK- EN HORECAWET

OVERZICHT SANCTIEMOGELIJKHEDEN PER ARTIKEL VAN DE DRANK- EN HORECAWET I r k k i v e r g u n n i n g / o n t h e f f i n g e / o f B Bestuurlijke boete (2) D Dwangsom/bestuursdwang (3) S Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 bij 'Preventie- en handhavingsplan 2014-2018

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit Besluit van de Raad van Bestuur van de als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Kenmerk: Besluit Samenvatting 1. De heeft vastgesteld dat de heer xxx speelautomaten exploiteert zonder daarvoor

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Drank- en Horeca Nalevingsbeleid Gemeente Ede. 1 november 2015. Afdeling: Veiligheid

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Drank- en Horeca Nalevingsbeleid Gemeente Ede. 1 november 2015. Afdeling: Veiligheid Drank- en Horeca Nalevingsbeleid Gemeente Ede 1 november Afdeling: Veiligheid Opstellers: W.N. Marijs en C.A. Hardeman Ondertekening Datum vaststelling:.. Burgemeester, Gemeenteblad nr. 974 1 C. van der

Nadere informatie

Handhaving@horeca Breda

Handhaving@horeca Breda Handhaving@horeca Breda 1. Inleiding Breda is een Bourgondische en gezellige uitgaansstad. De haven is opgeknapt waardoor er een groot aantal terrassen aan het water is verschenen. Door de komst van de

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie

Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 405 7 maart 04 Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving horeca en alcohol

Beleidsregels handhaving horeca en alcohol DE BURGEMEESTER VAN PAPENDRECHT Beleidsregels handhaving horeca en alcohol Toezicht en handhaving 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding... 3 1.1 Onderwerp... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Opzet... 3 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Drank en Horecabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 17 december 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie In SWW verband

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie In SWW verband Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie In SWW verband Inhoud Inleiding... 3 Sanctiestrategie... 4 1. Handhavingsbevoegdheid... 4 2. Uitgangspunten handhavend optreden... 4 3. Overzicht in te zetten

Nadere informatie

Sanctiebeleid Horeca en Alcohol Súdwest-Fryslân

Sanctiebeleid Horeca en Alcohol Súdwest-Fryslân O14.002525 O14.002525* Sanctiebeleid Horeca en Alcohol Súdwest-Fryslân Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene zaken... 4 3. Sanctiestrategie... 7 4. Sanctietabel... 9 5. Bijlagen... 10 2/10 O14.002525

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers

Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers 1. Inleiding a. Aanleiding In de horecanota Hoorn Gastvrij is aangegeven dat het gemeentelijke beleid en regelgeving voor horecabedrijven opgeschoond

Nadere informatie

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken Art. 252 WvS: verkopen en doorschenken aan dronken klanten en jongeren dronken

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator Rapportage toezicht Drank- en Horecawet 2014 19 maart 2015 Frans van Zoest, Projectleider Dirk Klein, BOA coordinator Deze notitie kijkt terug op het toezicht op de Drank- en Horecawet in 2014 zoals dat

Nadere informatie

Handhavingbeleid horeca & alcohol

Handhavingbeleid horeca & alcohol Handhavingbeleid horeca & alcohol Opdrachtgever : Burgemeester / College van burgemeester & wethouders Versienummer: : 2 Concept vastgesteld : 8 april 2014 Definitief vastgesteld op : 16 juni 2014 Zaaknummer

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Inleiding Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 en artikel 25d lid 1 onder a van de Drank- en Horecawet (DHW). Een nieuwe afdeling 8A wordt ingevoegd

Nadere informatie

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur,

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur, *500843* Raadscommissie Bestuur Wijkservice, Beleid en Advies Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari 2013 500843 Geachte commissie Bestuur,

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Opdrachtgever: Burgemeester Sectie Algemeen Juridische Zaken Vastgesteld op 16 maart 2016 De burgemeester van Edam-Volendam,

Nadere informatie

HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA GEMEENTE GRONINGEN Onderdeel van de Horecanota Gemeente Groningen 2005

HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA GEMEENTE GRONINGEN Onderdeel van de Horecanota Gemeente Groningen 2005 HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA GEMEENTE GRONINGEN 2010 Onderdeel van de Horecanota Gemeente Groningen 2005 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN en de burgemeester, ieder voor zover het hun

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie