VEERE. 09b Handhavingsstannennlan horeca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEERE. 09b Handhavingsstannennlan horeca"

Transcriptie

1 G E Ml I.1 E Handhavingsstannennlan horeca VEERE 09b Regelgeving en handhaving 1.1. Inleiding Voor de horecabedrijven gelden vele wetten en regels. Voor de handhaving van deze regeis geldt dat deze consequent en eenduidig moet plaatsvinden. Het toepassen van een stappenplan is hiervoor een uitstekend middel. Door middel van een stappenplan is het voor iedere belanghebbende duidelijk op welke wijze het bestuursorgaan handhavend gaat optreden wanneer de regels worden overtreden. De handhaving van deze regels kan zowel strafrechtelijk ais bestuursrechtelijk plaatsvinden. Ook is een combinatie van beide middelen mogelijk. De wijze van handhaven zoals omschreven in dit stappenplan wordt al jaren in de praktijk zo toegepast in de gemeente Veere. Dit handhavingsstappenplan horeca is van toepassing op de volgende vergunningen: 1. exploitatievergunning horecabedrijven; 2. drank- en horecavergunning; 3. terrasvergunningen; 4. aanwezigheidsvergunning; 5. exploitatievergunning speelautomatenhal; 6. sluitingstijden horecabedrijven. In bijlage I die bij dit stappenplan zijn gevoegd wordt ingegaan op de regelgeving die van toepassing is op de vergunningen. 2. Stappenplan 2.1. Inleiding Er is per overtreding een stappenplan gemaakt die van toepassing is voor alle vergunningen Alleen voor de sluitingstijden geldt een eigen stappenplan. In bepaalde bijzondere situaties kan worden afgeweken van het stappenplan, zoals bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een overtreding van artikel 20 van de Drank- en Horecawet (leeftijdsgrenzen) in verband met de expertise van de Voedselen Warenautoriteit op dit gebied. De volgende stappenplannen worden hieronder besproken: 1. het niet beschikken over de vereiste vergunning; 2. het weigeren van de vereiste vergunning; 3. de vereiste vergunning is ingetrokken; 4. het niet naleven van de vergunningvoorschriften; 5. bij niet naleving van de sluitingstijden. Constateren overtreding Cluster Handhaving 1 e pv opleggen Cluster Veiligheid & Milieu Voornemen tot opleggen last onder dwangsom van 500,- *per dag dat overtreding voortduurt met een max. van ,-*. Termijn van 2 weken stellen voor het indienen van een zienswijze

2 Termijn van 2 weken afwachten na afhandeling eventueel ingediende zienswijze overtreding 2 e pv opleggen Opleggen last onder dwangsom van 500,-* per dag dat overtreding voortduurt met een max. van ,-* Na opleggen dwangsom overtreding Verbeurd verklaren en invorderen dwangsom Dit stappenplan is van toepassing nadat de vereiste vergunning is geweigerd Cluster Handhaving Cluster Veiligheid & Milieu Constatering dat bedrijf nog geopend is na weigering vergunning pv opleggen Opleggen last onder dwangsom van 500,- *per dag dat overtreding voortduurt met een max. van ,-* Na opleggen dwangsom overtreding Verbeurdverklaren en invorderen dwangsom Dit stappenplan is van toepassing nadat de vereiste vergunning is ingetrokken Cluster Handhaving Cluster Veiligheid & Milieu Constatering dat bedrijf nog geopend is nadat vereiste vergunning is ingetrokken pv opleggen Opleggen last onder dwangsom van 500,- *per dag dat overtreding voortduurt met een max. van ,-* Na opleggen dwangsom overtreding Verbeurdverklaren en invorderen dwangsom Dit stappenplan is van toepassing wanneer de vergunningvoorschriften niet nageleefd worden Cluster Handhaving Cluster Veiligheid & Milieu Constatering dat vergunningvoorschriften niet nageleefd worden Waarschuwen dat overtreding beëindigd moet worden Waarschuwingsbrief met daarin een redelijke termijn om de overtreding te beëindigen Na aangegeven termijn overtreding 1 pv opleggen Voornemen tot opleggen last onder dwangsom van 500,- * per dag dat overtreding voortduurt met een max. van ,-*. Termijn van 2 weken stellen voor het indienen van een zienswijze

3 Termijn van 2 weken afwachten na afhandeling eventueel ingediende zienswijze overtreding 2 e pv opleggen Opleggen iast onder dwangsom van 500,- * per dag dat overtreding voortduurt met een max. van ,-* Na opleggen dwangsom overtreding Verbeurdverklaren en invorderen dwangsom Dit stappenplan is van toepassing wanneer de sluitingstijden niet worden nageleefd Cluster Handhaving/politie Cluster Veiligheid & Milieu Constatering van overtreding sluitingstijd Constatering van overtreding sluitingstijd binnen I jaar na voorgaande overtreding pv opleggen 2 e pv opleggen Voornemen tot opleggen last onder dwangsom van 500,-* per overtreding met een max. van ,-*. Termijn van 2 weken stellen voor het indienen van een zienswijze Opleggen last onder dwangsom van 500,-* per overtreding met een max. van ,-* Na opleggen dwangsom overtreding Verbeurdverklaren en invorderen dwangsom Constatering van overtreding sluitingstijd binnen 2 jaar na voorgaande overtreding 3 C pv opleggen De burgemeester beveelt dat het horecabedrijf gedurende 4 weken direct volgend op de overtreding 2 uur eerder moet sluiten Bij een overschrijding van het sluitingsuur van minder dan 15 minuten wordt geen procesverbaal opgemaakt indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1. er worden geen consumpties verstrekt; 2. de lichten zijn aan; 3. de muziek staat uit. Bij meer dan 3 overtredingen van het sluitingsuur bij hetzelfde horecabedrijf binnen 3 jaar wordt iedere keer overgegaan tot de laatste stap. Indien de laatste overtreding meer dan 2 jaar geleden is dan volgt stap 2. in bijzonder gevallen kunnen deze bedragen worden aangepast.

4 Bijlage I h Vergunningen en nadere regelgeving 1.1 Inleiding In deze bijlage wordt een nadere toelichting gegeven op de regelgeving die van toepassing is op de vergunningen en regelingen die in het stappenplan aan de orde komen. Achtereenvolgens komen aan de orde de volgende vergunningen en de daarop van toepassing zijnde regelgeving: 1. exploitatievergunning/ Algemene plaatselijke verordening Veere; 2. drank- en horecavergunning/ Drank- en Horecawet; 3. terrassen/ Algemene plaatselijke verordening Veere; 4. aanwezigheidsvergunning/ Wet op de kansspelen 5. exploitatievergunning/ Speelautomatenverordening; 6. sluitingstijden/ Algemene plaatselijke verordening Veere Imperatieve/ facultatieve weigerings- en intrekkingsgronden In dit handhavingsstappenplan wordt ook nader ingegaan op het weigeren en intrekken van de vergunning. Wanneer blijkt dat het horecabedrijf na een weigering of intrekking nog geopend is, zal er ook gehandhaafd moeten worden. Bij het weigeren en intrekken van de vergunning is het van belang een onderscheid te maken tussen imperatieve (moeten) en facultatieve (kunnen) gronden. Wanneer er sprake is van een imperatieve intrekkingsgrond dan moet de vergunning worden ingetrokken. De gemeente is in dit geval verplicht om de vergunning te weigeren of in te trekken. Wanneer er sprake is van een facultatieve intrekkingsgrond dan kan de vergunning worden ingetrokken. Er bestaat dus geen verplichting. De gemeente heeft hierbij beleidsvrijheid. In de wettelijke bepaling staat duidelijk aangegeven van welke grond er sprake is. 2. Exploitatievergunning 2.1. Exploiteren zonder exploitatievergunning Het is niet toegestaan een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. Dit is geregeld in artikel van de Algemene plaatselijke verordening Veere. Deze vergunning geldt zowel voor de horecabedrijven die alcoholhoudende drank verstrekken ats de horecabedrijven die geen alcoholhoudende drank verstrekken Niet naleven voorschriften exploitatievergunning Aan een exploitatievergunning worden voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op het beschermen van het woon- en leefklimaat en de openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf. In principe zijn deze voorwaarden voor alle horecabedrijven gelijk. In bijzondere gevallen kan de aard van het bedrijf of de ligging van het bedrijf eisen dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld. Er wordt dan bijvoorbeeld een vroeger sluitingstijdstip vastgesteld of er worden portiers geëist Intrekken of weigeren van de exploitatievergunning 2.3.Ï. Weigeren exploitatievergunning In de Algemene Plaatselijke Verordening Veere staat dat de burgemeester slechts in 2 gevallen een exploitatievergunning weigert: 1. indien de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan moet de exploitatievergunning geweigerd worden (imperatieve weigering); 2. indien moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf kan de exploitatievergunning geweigerd worden (facultatieve weigering); Voordat een exploitatievergunning definitief wordt geweigerd, heeft de ondernemer de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tegen het voornemen tot het weigeren van de exploitatievergunning.

5 Intrekken exploitatievergunning De exploitatievergunning kan worden ingetrokken: 1. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt; 2. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist; 3. indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; 4. indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; 5. indien de houder dit verzoekt. Bij de intrekkingsgronden zoals genoemd onder I en 2 zal gezien de ernst van de situatie worden overgegaan tot het intrekken van de exploitatievergunning. Eventueel in bijzondere omstandigheden - ter beoordeling aan de burgemeester- kan besloten worden om hiertoe niet over te gaan. In eerste instantie wordt aan de ondernemer een voornemen tot intrekking van de exploitatievergunning gestuurd waarbij er gelegenheid is voor het indienen van een zienswijze. Bij de intrekkingsgronden genoemd onder 4 en 5 is het niet waarschijnlijk dat er in deze gevallen gehandhaafd moet worden. 3; Drank- en Horecavergunning 3.1. Verstrekken van alcoholhoudende dranken zonder drank- en horecavergunning Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een horecabedrijf, voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, uit te oefenen. Dit geldt ook voor een slijtersbedrijf waarbij het uiteraard gaat om het verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse. Zodra een horecaondernemer/slijter zich inschrijft in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is hij/zij vergunningplichtig in de zin van de Drank- en Horecawet. Wanneer om wat voor reden dan ook deze inschrijving achterwege blijft, is de ondernemer vergunningpiichtig zodra het horecabedrijf geopend is voor het publiek Intrekken of weigeren van de drank- en horecavergunning Weigeren van de drank- en horecavergunning Een drank- en horecavergunning moet worden verleend wanneer er geen weigeringsgronden aanwezig zijn (artikel 28, lid 1 van de Drank- en Horecawet). Als zich een van de weigeringsgronden van artikel 27, lid I, voordoet moet de vergunning geweigerd worden Imperatieve weigeringsgrond Een drank- en horecavergunning moet worden geweigerd indien: 1. niet wordt voldaan aan de zedelijkheidseisen of de inrichtingseisen; 2. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming is; 3. de activiteiten niet vanuit een inrichting plaatsvinden; 4. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat één of meer verbodsbepalingen (artikelen 2 en 13 t/m 24) zal worden overtreden of dat in strijd wordt gehandeld met aan de vergunning verbonden beperkingen of voorschriften 5. geen bestuursreglement aanwezig is (bij een paracommerciële instelling) Facultatieve weigeringsgrond Een vergunning kan worden geweigerd in de volgende situaties: 1. wanneer voor een bepaald horecabedrijf de vergunning is ingetrokken omdat er zich feiten hebben voorgedaan die de vrees rechtvaardigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Dit kan alleen als dit bij de intrekking is bepaald en daarbij een termijn is vastgesteld gedurende welke dat kan (maximaal 5 jaar);

6 2. wanneer er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt om uit strafbare feiten verkregen ofte verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of het ernstig gevaar bestaat dat de vergunning wordt misbruikt om strafbare feiten te plegen. Aan deze grond zal altijd een advies van het Bureau Bibob ten grondslag liggen. Gezien de ernst van de situaties genoemd onder 1 en 2 zal de vergunning geweigerd worden tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die ter nadere beoordeling worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders Intrekken van de drank- en horecavergunning Imperatieve intrekkingsgronden In artikel 31 van de Drank- en Horecawet worden de intrekkingsgronden genoemd van de drank- en horecavergunning. In lid 1 staan de imperatieve intrekkingsgronden vermeid en in lid 2 de facultatieve intrekkingsgronden. Op grond van het eerste lid moet de vergunning worden ingetrokken indien er: 1. sprake is van onjuiste of onvolledige gegevens in de aanvraag om een vergunning; 2. niet langer voldaan wordt aan de zedelijkheids- of inrichtingseisen; 3. sprake is van een nieuwe leidinggevende in de horeca-inrichting; 4. zich in de inrichting feiten hebben voorgedaan die de vrees rechtvaardigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid; 5. er is geen melding gedaan aan de gemeente wanneer de inrichting zodanige verandering heeft ondergaan dat deze niet langer in overeenstemming is met wat in de vergunning staat omschreven (artikel 30 Drank- en Horecawet). Bij de intrekkingsgronden zoais genoemd in het eerste lid zal het stappenplan gelijk worden toegepast. Bij de gevallen genoemd in lid 1, onder 2, 3 of 5 heeft de vergunninghouder nog een hersteltermijn tenzij de intrekkingsgrond de persoon van de vergunninghouder betreft. Burgemeester en wethouders stellen de vergunninghouder schriftelijk in kennis dat zij na verloop van één maand tot intrekking van de vergunning zullen overgaan tenzij hij tijdig maatregelen neemt om aan de met de wet strijdige toestand een einde te maken Facultatieve intrekkingsgronden Bij de intrekkingsgronden zoais genoemd in het tweede lid kan worden overgegaan tot het intrekken van de drank- en horecavergunning. Het gaat om de volgende gronden: 1. er is gehandeld in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen (paracommerciëie bedrijven); 2. één of meer gebodsbepalingen (artikelen 2 en 13 t/m 17, 19 tot en met 21, 22, eerste lid, onder b, tot en met 23, tweede lid, 24 of 29, tweede lid)) is overtreden; 3. het bestuursreglement niet wordt nageleefd of dat de tijden en dagen waarop bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt duidelijk zichtbaar in de horecalokaliteit zijn aangegeven; 4. wanneer er sprake is van het geva! zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, oftewel wanneer het gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt om uit strafbare feiten verkregen ofte verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of het gevaar bestaat dat de vergunning wordt misbruikt om strafbare feiten te plegen. Bij deze intrekkingsgrond zal er altijd sprake moeten zijn van een ernstig gevaar. Hieraan kan een advies van het Bureau Bibob ten grondslag liggen. Bij de gevallen genoemd in lid 2 heeft de vergunninghouder nog een hersteltermijn tenzij de intrekkingsgrond de persoon van de vergunninghouder betreft. Burgemeester en wethouders stellen de vergunninghouder schriftelijk in kennis dat zij na verloop van één maand tot intrekking van de vergunning zuilen overgaan tenzij hij tijdig maatregelen neemt om aan de met de wet strijdige toestand een einde te maken. Uitsluitend in bijzondere omstandigheden -ter beoordeling aan burgemeester en wethouders- kan besloten worden om niet tot intrekking over te gaan.

7 4. Terrassen 4.1. Plaatsen terras zonder terrasvergimning Wanneer een terras op de openbare weg staat dan is een terrasvergunning nodig van de burgemeester. Dit is geregeld in artikel en artikel 2,1.5.1, van de Algemene Plaatselijke Verordening Veere Niet naleven van de vergunningvoorschriften van de terrasvergunning Aan een terrasvergunning worden voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op het beschermen van het woon- en leefklimaat en de openbare orde in de omgeving van het terras. Ook mag een terras geen schade toebrengen aan de weg dan wel gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan. In principe zijn deze voorwaarden voor alle horecabedrijven gelijk. In bepaalde gevallen worden er aanvullende voorwaarden gesteld. Bijvoorbeeld dat er tijdens een evenement, kermis of markt minder terras mag worden ingenomen Weigeren of intrekken terrasvergunning Weigering terrasvergunning Er zijn een viertal gronden om de terras vergunning te weigeren. Deze gronden zijn neergelegd in artikel van de Algemene plaatselijke verordening Veere. Er is 1 imperatieve weigeringsgrond waarbij de terrasvergunning moet worden geweigerd. Bij de overige 3 gronden kan de terrasvergunning worden geweigerd Imperatieve weigering De terrasvergunning moet geweigerd worden: Wanneer er op het pand ten behoeve waarvan de terrasvergunning wordt aangevraagd op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan geen horecabestemming rust Facultatieve weigering Op grond van de Algemene plaatselijke verordening Veere kan een aanvraag om terrasvergunning worden geweigerd op de volgende gronden: De woon- en leefsituatie in de omgeving van het terras en/of de openbare orde wordt door de aanwezigheid van het terras op ontoelaatbare wijze beïnvloed. Bij het oordeel moet rekening worden gehouden met het karakter van de straat en de wijk, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse blootstaat of bloot gesteld zal worden door de exploitatie van het terras; Het beoogde gebruik brengt schade toe aan de weg dan wel levert gevaar op voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan; Het gebruik is een belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg; Als uit adviezen van deskundigen (politie en/of verkeerskundige) blijkt dat de plaatsing van een terras op de betreffende locatie ontoelaatbaar is voor de woon- en leefsituatie dan wel het gebruik een belemmering is en/of schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veiiig gebruik wordt de terrasvergunning geweigerd. Naast deze weigeringsgronden staan er in het Terrassenbeleid ook nog een aantal uitgangspunten waaraan voldaan moet worden voordat een terrasvergunning verleend wordt. Het gaat om de volgende punten: het innemen van het terras is slechts toegestaan voor het horecabedrijf zelf. Dit betekent dat voor een detail handelsbedrij f geen terras kan worden geplaatst; indien de ruimte -inrichting van het desbetreffende gebied - dat toelaat kan daarnaast ook bijvoorbeeld aan de zijkant van het horecabedrijf of aan de andere zijde van de straat een terras worden ingenomen; er mag geen terras worden ingenomen voor particuliere woningen; het terras kan geplaatst worden wanneer er op het trottoir een vrije loopruimte is gegarandeerd van tenminste 1,50 meter tussen de rijbaan en het terras. Terrassen belemmeren het vrije gebruik van straatmeubilair (bankjes, fietsenrekken etc.) niet; er mogen door de aanwezigheid van het terras geen belemmeringen ontstaan voor de omliggende percelen; het plaatsen van een terras mag niet ten koste gaan van openbare parkeerplaatsen. In eerste instantie wordt aan de ondernemer een voornemen tot weigering van de terrasvergunning gestuurd waarbij er gelegenheid is voor het indienen van een zienswijze.

8 Intrekken terrasvergunning In artikel 1.6 van de APV Veere staat dat de terrasvergunning kan worden ingetrokken indien: 1. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt; 2. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten optreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist; 3. de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; 4. van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; 5. indien de houder dit verzoekt. Bij de intrekkingsgronden zoals genoemd onder 1 t/m 2 zal worden overgegaan tot het intrekken van de terrasvergunning. Eventueel in bijzondere omstandigheden -ter beoordeling aan de burgemeesterkan besloten worden om hiertoe niet over te gaan. In eerste instantie wordt aan de ondernemer een voornemen tot intrekking van de terrasvergunning gestuurd waarbij er gelegenheid is voor het indienen van een zienswijze. Gezien de intrekkingsgronden genoemd onder 4 en 5 is het niet waarschijnlijk dat er in deze gevallen gehandhaafd moet worden. 5. Aanwezigheidsvergunning speelautomaten 5.1. Exploiteren zonder aanwezigheidsvergunning Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester speelautomaten te plaatsen. Deze vergunning wordt ook wel aanwezigheidsvergunning genoemd. Deze vergunningsverplichting staat in artikel 30b en geldt voor alle plaatsen waar speelautomaten kunnen staan, behalve in een privé-ruimte Niet naleven vergunningvoorschriften aanwezigheidsvergunning Aan een aanwezigheidsvergunning kunnen voorwaarden en beperkingen worden verbonden. Vanzelfsprekend moeten deze binnen het kader en de doelstellingen van de Wet op de Kansspelen blijven. In artikel 30d van de Wet op de Kansspelen staan welke voorschriften verplicht aan een aanwezigheidsvergunning moeten worden verbonden. Deze voorschriften hebben bijvoorbeeld betrekking op het opstellen van speelautomaten die het eigendom zijn van personen die daarvoor een exploitatievergunning hebben. Er kunnen ook voorwaarden worden opgenomen die niet verplicht zijn zoals, voorwaarden ter bescherming van de speler. Ook kunnen voorwaarden worden opgenomen om de controle en het toezicht te vereenvoudigen Weigeren of intrekken aanwezigheidsvergunning Weigering van de aanwezigheidsvergunning De weigeringsgronden van een aanwezigheidsvergunning staan opgenomen in artikel 30 e van de Wet op de kansspelen. Er zijn in artikel 30 e zowel imperatieve als facultatieve weigeringsgronden voor een vergunningaanvraag opgenomen Imperatieve weigeringsgrond De burgemeester moet de aanwezigheidsvergunning weigeren als: 1. door het verlenen van de vergunning wordt afgeweken van hetgeen bepaald is in artikel 30c van de wet. Dus als het geen laag- of hoogdrempelige inrichting of een speelautomatenhal betreft waar speelautomaten worden geplaatst, als het maximum aantal vergunningen voor die inrichting al is verleend en als er ook geen sprake is van een zogenaamde samengestelde inrichting; 2. niet voldaan wordt aan de eisen die gesteld zijn ten aanzien van het zedelijk gedrag door de aanvrager van de vergunning en de bedrijfsleiders en beheerders Facultatieve weigeringsgrond De burgemeester kan de aanwezigheidsvergunning weigeren als: 1. de aanvrager van de vergunningen één van de bepalingen uit titel Va van de Wet op de kansspelen in de 3 jaar voorafgaande aan het moment van de aanvraag heeft overtreden; 2. er ernstige vrees is dat het verlenen van de vergunning ernstig gevaar zou opleveren voor de openbare orde,, veiligheid of zedelijkheid.

9 Bij de weigeringsgrond zoals genoemd onder 1 zal uit de ernst van de overtreding moeten blijken of wordt overgegaan tot het intrekken van de aanwezigheidsvergunning. In eerste instantie wordt aan de ondernemer een voornemen tot weigering van de aanwezigheidsvergunning gestuurd waarbij er gelegenheid is voor het indienen van een zienswijze. Bij de weigeringsgrond genoemd onder 2 zal gezien de ernst van de situatie onmiddellijk worden overgegaan tot het intrekken van de vergunning. Deze ernstige vrees moet blijken uit een rapport van de politie of andere ter zake bevoegde ambtenaren Intrekken van de aanwezigheidsvergunning Imperatieve intrekkingsgronden Een aanwezigheidsvergunning moet worden ingetrokken indien: 1. als de gegevens die zijn verstrekt bij de aanvraag van de vergunning onjuist of onvolledig blijken en als op de aanvraag anders zou zijn beslist als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend zouden zijn geweest.; 2. als een inrichting geen geldige vergunning bezit die daarvoor vereist is, zoal bijvoorbeeld een drank- en horeca vergunning voor ene hoogdrempelige inrichting; 3. als niet (meer) wordt voldaan aan de eisen omtrent het zedelijk gedrag door de aanvrager, bedrijfsleiders of beheerders. Bij alle 3 de gevallen heeft de vergunninghouder nog een hersteltermijn. Voordat de burgemeester besluit over te gaan tot het intrekken van de vergunning kan hij een termijn stellen waarbinnen de vergunninghouder alsnog aan de gestelde eisen kan voldoen. Daarna wordt aan de ondernemer een voornemen tot intrekking van de aanwezigheidsvergunning gestuurd waarbij er gelegenheid is voor het indienen van een zienswijze Facultatieve intrekkingsgronden Een aanwezigheidsvergunning kan worden ingetrokken: 1. als een vergunninghouder bepalingen uit Titel Va heeft overtreden. Ook voor deze intrekkingsgrond kan de burgemeester, voordat hij de vergunning intrekt, een termijn stellen waarbinnen de vergunninghouder de gelegenheid krijgt alsnog tot naleving van de bepalingen over te gaan; 2. als er gegronde vrees is dat het van kracht blijven van de vergunning ernstig gevaar zou opleveren voor de openbare orde en veiligheid of zedelijkheid. Alleen indien er sprake is van dringende omstandigheden kan vergunning direct worden ingetrokken. Bij de intrekkingsgrond zoals genoemd onder 1 zal uit de ernst van de overtreding moeten blijken of wordt overgegaan tot het intrekken van de aanwezigheidsvergunning. In eerste instantie wordt aan de ondernemer een voornemen tot intrekking van de exploitatievergunning gestuurd waarbij er gelegenheid is voor het indienen van een zienswijze. Bij de intrekkingsgrond genoemd onder 2 zal gezien de ernst van de situatie onmiddellijk worden overgegaan tot het intrekken van de vergunning. Deze ernstige vrees moet blijken uit een rapport van de politie of andere ter zake bevoegde ambtenaren. De vergunninghouder heeft bij de l e intrekkkingsgrond nog een hersteltermijn. Voordat de burgemeester besluit over te gaan tot het intrekken van de vergunning kan hij een termijn stellen waarbinnen de vergunninghouder alsnog aan de gestelde eisen kan voldoen. Daarna wordt aan de ondernemer een voornemen tot intrekking van de aanwezigheidsvergunning gestuurd waarbij er gelegenheid is voor het indienen van een zienswijze. 6 Exploitatievergunning speelautomatenhal 6.1. Exploiteren zonder vergunning Voor een speelautomatenhai is -naast een aanwezigheidsvergunning- ook een exploitatievergunning nodig. Deze vergunningplicht is opgenomen in artikel 2 van de Speelautomatenverordening Veere Niet naleven vergunningvoorschriften exploitatievergunning Aan een exploitatievergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Dit staat omschreven in de speelautomatenverordening. Deze voorschriften en beperkingen hebben in ieder geval betrekking op de openings- en sluitingstijden van de speelautomatenhai, het toezicht in de speelautomatenhai, het aantal en type speelautomaten dat mag worden opgesteld en de exploitatie van de hal.

10 10 Verder is het mogelijk om voorschriften en beperkingen op te nemen met betrekking tot het aantal en het type speelautomaten Weigeren of intrekken exploitatievergunning speelautomatenhal Weigeren exploitatievergunning spectautomatenhal De exploitatievergunning wordt geweigerd indien: 1. het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verteend; 2. de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de weg voor het publiek toegankelijk is; 3. de beheerders) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt. De burgemeester kan een ontheffing verlenen van deze eis; 4. de exploitant of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over een of meer aan hen toebehorende goederen als bedoeld in Boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek; 5. door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leefen woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed; 6. de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan Intrekken exploitatievergunning speelautomatenhal De burgemeester kan de vergunning intrekken: 1. indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; 2. indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e (zie punt onder 5); 3. indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen; 4. indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan 6 maanden wordt onderbroken. Bij de intrekkingsgronden zoais genoemd onder 1 en 3 zal gezien de ernst van de situatie worden overgegaan tot het intrekken van de exploitatievergunning. Eventueel in bijzondere omstandigheden -ter beoordeling aan de burgemeester- kan besloten worden om hiertoe niet over te gaan. In eerste instantie wordt aan de ondernemer een voornemen tot intrekking van de exploitatievergunning gestuurd waarbij er gelegenheid is voor het indienen van een zienswijze. De intrekkingsgrond zoals genoemd onder 2 zal gezien de ernst van de situatie onmiddellijk worden overgegaan tot het intrekken van de vergunning. Deze ernstige vrees moet blijken uit een rapport van de politie of andere ter zake bevoegde ambtenaren. Punt 4 hoeft niet altijd tot gevolg te hebben dat de exploitatievergunning wordt ingetrokken. Hierbij kan gedacht worden aan een ingrijpende verbouwing die langer dan 6 maanden duurt of aan een camping die buiten het seizoen gesloten is. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor Speelautomatenhal De Boemerang te Biggekerke. 7. Overtreding Sluitingstijd Voor de horecabedrijven in de gemeente Veere zijn sluitingstijden vastgesteld. Deze sluitingstijden zijn vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening Veere. Een horecabedrijf mag geopend zijn tussen uur en uur. Op het terras mag vanaf uur geen drank meer verstrekt worden. Een uitzondering hierop zijn de strandpaviljoens en de nachtbedrijven. De strandpaviljoens mogen van uur tot uur geopend zijn en in het hoogseizoen (van 15 mei tot 15 september) tot uur. Voor de strandpaviljoens geldt een regeling waarbij ze maximaal 32 ontheffingen van het sluitingsuur kunnen aanvragen. De reguliere horecabedrijven krijgen slechts in beperkte gevallen een ontheffing van het sluitingsuur.

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen (Stb.

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Hoofdstuk II Aanwezigheidsvergunning hoog- en laagdrempelige inrichtingen

Hoofdstuk II Aanwezigheidsvergunning hoog- en laagdrempelige inrichtingen Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 DECEMBER 2001 (De Zeekant van 2 JANUARI 2002) De raad der gemeente Noordwijk; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2001;

Nadere informatie

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Verordening betreffende speelautomatenhallen Valkenburg aan de Geul 2016.

Verordening betreffende speelautomatenhallen Valkenburg aan de Geul 2016. Verordening betreffende speelautomatenhallen Valkenburg aan de Geul 2016. Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer 15.06162 Documentnummer U15.009324 Inlichtingen bij raadsgriffier Mevr. H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief 2015, nr. 31

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag CVDR Officiële uitgave Enschede. Nr. CVDR465_ 5 oktober 06 Handhavingsstrategie Drank en horecawet Enschede 04 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst Handhavingsstrategie Drank en Horecawet februari 04,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2011, nr. 11.04.09.; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, de Drank- en Horecawet en

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

2. Onder horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid wordt ook verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden.

2. Onder horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid wordt ook verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden. HORECAVERORDENING S-HERTOGENBOSCH 2012 AFDELING 1 ALGEMEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Horecabedrijf: een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte

Nadere informatie

Burgemeester (en wethouders)

Burgemeester (en wethouders) Handhavingmatrix 2013 A. Overtredingen Drank- en Horecawet (DHw) Overtreding/andere bepalingen Artikel 2, tweede lid Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens

Nadere informatie

Algemene procedure horeca-aanvragen

Algemene procedure horeca-aanvragen Algemene procedure horeca-aanvragen Hoe aanvragen Voor de aanvraag van een exploitatievergunnning en drank- en horecavergunning en overige vergunningen heeft de Gemeente Leidschendam-Voorburg standaardformulieren

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2004:AR2515

ECLI:NL:RVS:2004:AR2515 ECLI:NL:RVS:2004:AR2515 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-09-2004 Datum publicatie 22-09-2004 Zaaknummer 200400106/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV), Aanpassing horecabepalingen

Voorstel van het college inzake Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV), Aanpassing horecabepalingen Bestuursdienst BSD/2016.297 RIS 294179 Voorstel van het college inzake Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV), Aanpassing horecabepalingen In de gemeenteraadsvergadering

Nadere informatie

De burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

De burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft De burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft Besluiten: Vast te stellen het Handhavingsprotocol horeca gemeente Schouwen-Duiveland 1.

Nadere informatie

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB Bureau BIBOB 1 De Woningwet vóór de Wet BIBOB De Woningwet (Ww) verbiedt bouwen zonder bouwvergunning (art. 40 Ww). Hoofdregel is dat een reguliere bouwvergunning

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart nr. BWV14.018 gelezen en besluit; overwegende dat het wenselijk is de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

Horecastappenplan Gemeente Valkenswaard

Horecastappenplan Gemeente Valkenswaard Horecastappenplan 2013 Gemeente Valkenswaard vastgesteld door de burgemeester en burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2013 in werking getreden d.d. 14 februari 2013 gewijzigd d.d. 26 februari en

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Deze aanvraag ten minste 8 weken voordat u wilt starten zenden aan: Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, afdeling Publieksbalie, team vergunningen,

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet;

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13147 4 februari 2016 Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 Voorstel no. 10-2016 G Agenda no. 6 De raad van Edam-Volendam;

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

HET SPEELAUTOMATENBELEID van de GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

HET SPEELAUTOMATENBELEID van de GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE HET SPEELAUTOMATENBELEID van de GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE In de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2000 heeft de burgemeester het speelautomatenbeleid voor de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstappenplan op grond van de Drank en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet op de kansspelen Aangepast: 9 mei 06 Z-06/050495

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie Categorie 1 en strafrechtelijke sanctiemiddelen Categorie 1-overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden

Nadere informatie

BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM. Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen

BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM. Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen Vastgesteld door het college van B&W op 16 mei 2006, herzien op 4 maart 2008 en op 19 oktober 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HG 17758 GemHG/INT/12671

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten Aan de burgemeester van de gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning 1. Soort vergunningaanvraag Artikel 3 Drank- en Horecawet het horecabedrijf het slijtersbedrijf Exploitatievergunning horecabedrijf als gevolg

Nadere informatie

*Z F21* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS

*Z F21* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z0146564F21* Registratienummer : Z -13-06113 / 864 Agendanummer : Portefeuillehouder : Burgemeester Kleijwegt Raadsvergadering : 16 mei

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV).

Voorstel van het college inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV). rv 34 Bestuursdienst BSD/2009.5162 RIS 170627_100212 Gemeente Den Haag RIS170627_12-FEB-2010 Voorstel van het college inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV).

Nadere informatie

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer:

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer: Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING / EXPLOITATIEVERGUNNING

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Drank en Horecabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 17 december 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Betreft "Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004"

Betreft Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004 Stein Gemeenteblad Afdeling A 2004, no. Agendapunt Bijlagen 1 Concept-raadsvoorstel Aan De Raad Betreft "Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004" Inleiding De per 1 november 2000 gewijzigde Drank-

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 110 Besluit: Burgemeester 11 december 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 De burgemeester van Helmond; b e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013.

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiebeleid Gemeente Heiloo Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiestrategie In dit beleid wordt een sanctiestrategie

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn vergunningen horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen

BIBOB beleidslijn vergunningen horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen I Toepassing Wet BIBOB in Vaals De Wet BIBOB geeft bestuursorganen een preventief instrument in handen om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen. Bij misbruik moet met name gedacht worden aan

Nadere informatie

Jaar: 2009 Nummer: 108 Besluit: B&W 01 december 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL STAPPENPLAN HANDHAVING HORECA HELMOND 2009

Jaar: 2009 Nummer: 108 Besluit: B&W 01 december 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL STAPPENPLAN HANDHAVING HORECA HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 108 Besluit: B&W 01 december 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL STAPPENPLAN HANDHAVING HORECA HELMOND 2009 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit: vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A Dit formulier kunt u ingevuld en ondertekend sturen naar: Gemeente Wijk bij Duurstede Postbus 83 3960 BB Wijk bij Duurstede t (0343)595595 e info@wijkbijduurstede.nl

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven) Zaaknummer:... Vereniging/stichting:... Adres:... Contactpersoon:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven) drank-

Nadere informatie

Oplossing: Aan de burgemeester wordt in een apart voorstel geadviseerd dit gebrek te herstellen de Bibobbeleidsregels te bekrachtigen.

Oplossing: Aan de burgemeester wordt in een apart voorstel geadviseerd dit gebrek te herstellen de Bibobbeleidsregels te bekrachtigen. Collegevoorstel Inleiding: In 2005 zijn beleidsregels op grond van de wet Bibob vastgesteld. In deze beleidsregels is onder meer vastgelegd in welke gevallen de wet Bibob binnen de gemeente Heusden wordt

Nadere informatie

Gemeente Zandvoort. Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 info@zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort. Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 info@zandvoort.nl Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort d.d. 14 november 2003 Inwerkingtreding d.d. 8 december 2003 Gemeente Zandvoort Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 E-mail:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN

AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN gemeente Hardinxveld-Giessendam AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN Wet op de kansspelen NADERE INLICHTINGEN Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Afdeling BurgerBalie, cluster Vergunningen

Nadere informatie

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bijlage 1 Overtreding / Prioriteit Exploitatie zonder registratie barvrijwilligers in bestuursreglement in Verbod verstrekking alcohol voor gebruik elders dan in de aangegeven lokaliteit of terras Verbod

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen.

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. A. Uittreksel uit het concept-raadsvoorstel: Samenvatting Het voorstel is om de Algemene plaatselijke verordening (verder

Nadere informatie

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning Exploitatievergunning Als u in Kapelle een horecabedrijf wilt exploiteren, heeft u in de meeste gevallen een exploitatievergunning nodig. De horecabedrijven die in het bezit zijn van een rechtsgeldige

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen April 2017

Beleidsregels Terrassen April 2017 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; Kenmerk: 210761 / 211308 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) Zaaknummer:... Horecabedrijf:... Adres:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) drank- en horecavergunning (schenken alcoholische dranken)

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Hoe kunt u de Lex silencio positivo invoeren? Een handreiking voor medeoverheden

Hoe kunt u de Lex silencio positivo invoeren? Een handreiking voor medeoverheden Hoe kunt u de Lex silencio positivo invoeren? Een handreiking voor medeoverheden Hoe wordt de Lex silencio positivo ingevoerd? Een handreiking voor medeoverheden 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Kansspelen beleid. Mei * * KansspelenbeleidD

Kansspelen beleid. Mei * * KansspelenbeleidD Kansspelen beleid Mei 2016 *16-0014495* 16-0014495 KansspelenbeleidD14-0175331 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Reikwijdte 3 2 Juridische kaders 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Wet op

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Opdrachtgever: Burgemeester Sectie Algemeen Juridische Zaken Vastgesteld op 16 maart 2016 De burgemeester van Edam-Volendam,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2013. Nr. 21. Horecaverordening Utrecht 2013 (raadsbesluit van 28 februari 2013) BESLUIT. vast te stellen de volgende

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2013. Nr. 21. Horecaverordening Utrecht 2013 (raadsbesluit van 28 februari 2013) BESLUIT. vast te stellen de volgende GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2013 Nr. 21 Horecaverordening Utrecht 2013 (raadsbesluit van 28 februari 2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

verordening speelautomaten

verordening speelautomaten regeling nummer 5.2.1 verordening speelautomaten vastgesteld 27 april 1987 bekendgemaakt 8 februari 1995 inwerkingtreding 11 februari 1995 laatste wijziging 23 januari 1995 pagina 2 nr. 5.2.1 de raad van

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Drank- en Horecaverordening

Tekstuitgave van de Drank- en Horecaverordening Tekstuitgave van de Drank- en Horecaverordening De raad der gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 1967, no. 2420; gelet op de artikelen 6,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening. 1.

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Een horecabedrijf starten

Een horecabedrijf starten Een horecabedrijf starten Welke vergunningen moet u bij de gemeente vragen als u een horecabedrijf gaat starten? Welke eisen stelt de Drank- en Horecawet? Hoe gaat het aanvragen van de vergunningen? In

Nadere informatie

artikel 4:5 van de Awb is de aanvrager de vergunning of

artikel 4:5 van de Awb is de aanvrager de vergunning of A Artikel 1:3 Artikel 1:3 De wetgever heeft in de Awb Indiening aanvraag Indiening aanvraag een sluitend systeem 1. Indien een aanvraag voor een [Gereserveerd], neergelegd voor de afhandeling vergunning

Nadere informatie

Handhaving@horeca Breda

Handhaving@horeca Breda Handhaving@horeca Breda 1. Inleiding Breda is een Bourgondische en gezellige uitgaansstad. De haven is opgeknapt waardoor er een groot aantal terrassen aan het water is verschenen. Door de komst van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horecavergunning

Aanvraagformulier Horecavergunning Aanvraagformulier Horecavergunning Aanvraag ter verkrijging van een gecombineerde horecavergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet Aanvraagformulier Drank- en Horecawet model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële

Nadere informatie