De junior kennismanager Periodewijzer VBI5 januari 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De junior kennismanager Periodewijzer VBI5 januari 2006"

Transcriptie

1 De junior kennismanager Periodewijzer VBI5 januari

2 De junior kennismanager Periodewijzer VBI5 januari 2005 Onderwijseenheid van de opleidingen: Bedrijfskundige Informatica en Informatiedienstverlening en management Academie voor ICT en Media Breda, januari 2006 Auteurs: Jan van Driel Marga Jacobs Leo Meerman Carla Smulders 2

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING COMPETENTIES DE PROFTAAK DE PROFTAAK DE PROFTAAKPRODUCTEN BEOORDELINGSCRITERIA PROFTAAKPRODUCT BEOORDELINGSCRITERIA PROFTAAKPRODUCT DE INDIVIDUELE PRAKTIJKREFLECTIE DE IPR OPDRACHT BEOORDELINGSCRITERIA IPR FACILITEREND ONDERWIJS INLEIDING STUDIELOOPBAANBEGELEIDING/P&OC COLLEGES VBI TRAININGEN TOEGANG TOT INFORMATIE TRAININGEN METHODEN VAN ONDERZOEK COMPUTERPRACTICA CMS JURIDISCHE ASPECTEN VAN DE INFORMATIEVOORZIENING VRAGEN STELLEN OVERZICHT VAN HET FACILITEREND ONDERWIJS MIDDELEN BEOORDELING INLEIDING DE PROFTAAKPRODUCTEN 1 EN DE INDIVIDUELE PRAKTIJKREFLECTIE (IPR) DE TOETSEN HET ASSESSMENT OVERZICHT VAN INLEVERDATA VAN TE BEOORDELEN PRODUCTEN

4 1. Inleiding "Organisaties bezitten een kapitaal aan kennis. De primaire bron van kennis is de mens, maar het aantal kennisbronnen neemt toe. De kennisbronnen bevinden zich ook op steeds meer verschillende locaties. Het kapitaal aan kennis moet goed worden benut. Het ontwikkelen, beheren, opslaan, delen, ordenen, vinden en presenteren van kennis wordt kennismanagement genoemd. Kennismanagement richt zich zowel op de informatie die is toevertrouwd aan een bepaalde drager (bijvoorbeeld een document), als de ervaringen, vaardigheden en attitude van de medewerkers." (R. van Erkel e.a., 2003) Kennismanagement kan daarbij voor allerlei doelen worden ingezet. Zie het onderstaande Groeimodel voor kennismanagement. Bron: aanpak3.gif In VBI-5 zal geleerd worden de informatiebehoefte van een groep kenniswerkers in kaart te brengen, de benodigde informatie voor die groep te verzamelen en toegankelijk te ontsluiten in een webportal dat gebruik maakt van een content management systeem. Omdat bij het gebruik van informatie van anderen gelet moet worden op de juridische aspecten zal hieraan in VBI-5 ook aandacht worden besteed. De competenties uit VBI-2 op het gebied van documentaire informatie, ontsluitingstechnieken en vaardigheden op het gebied van informatie opsporen zal in VBI-5 worden toegepast. In deze periodewijzer vind je een overzicht van de competenties in hoofdstuk 2, de omschrijving van de proftaak in hoofdstuk 3 en de toelichting op de IPR in hoofdstuk 4. Een overzicht van de ondersteunende colleges, trainingen en dergelijke vind je in hoofdstuk 5. Na het overzicht van de benodigde leermiddelen in hoofdstuk 6 wordt ten slotte in hoofdstuk 7 ingegaan op de beoordeling van de verschillende onderdelen. 4

5 2. Competenties 1. Voert zelfstandig voor een (deel van de) organisatie een informatiebehoeftenanalyse uit om te achterhalen welke kennis cruciaal is en welk (potentieel) kennistekort er is in een kleinere organisatie. 2. Ontwikkelt informatie-zoekstrategieën voor derden voor een eenvoudig probleem in een kleinere organisatie en voert deze uit. 3. Bereidt zelfstandig een informatiezoekactie voor een onderzoek voor derden voor een eenvoudig probleem in een kleinere organisatie, voert deze uit en rapporteert over de resultaten effectief en op maat. 4. Analyseert zelfstandig documenten en informatie content voor een ingewikkeld probleem in een overzichtelijke organisatie. 5. Ontwikkelt, implementeert en evalueert zelfstandig volgens één methode formele ontsluitingssystemen voor een eenvoudige organisatie in een geautomatiseerde (web)omgeving. 6. Ontwikkelt, implementeert en evalueert inhoudelijke ontsluitingssystemen zelfstandig volgens één methode voor een eenvoudige organisatie in een geautomatiseerde (web) omgeving. 7. Ontwikkelt selecteert en onderhoudt trefwoordensystemen, thesauri, classificatieschema's en taxonomieën voor een geautomatiseerde omgeving in een eenvoudige organisatie in samenwerking met een domeindeskundige. 8. Plaatst documentaire informatie in een juridische context. 9. Adviseert over, ontwerpt, implementeert en evalueert diverse toepassingen (zoals Intranet, Website, DIS, MIS) in samenwerking met een domeindeskundige. 10. Ontwerpt een systeemontwikkelingtraject en voert een definitiestudie uit, maakt een functioneel model, selecteert standaard software, maakt een datamodel/documentmodel. 11. Analyseert informatie- en bedrijfsprocessen om informatie- en kennisstromen op te sporen als vervolg op eerdere analyses. 12. Weet anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en probeert daarmee instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methoden (overtuigingskracht). 5

6 3. De proftaak In dit hoofdstuk wordt de proftaak met de op te leveren producten en hun beoordelingscriteria toegelicht. 3.1 De proftaak Bij de Academie voor ICT en Media wil men kunnen beschikken over een webportal met daarin informatie over Content Management Systemen (CMS) en Enterprise Information Portals (EIP). De opdrachtgever van de webportal is AIM in dit geval vertegenwoordigt door de onderwijseenheideigenaar van VBI-5: Marga Jacobs. Doelgroep van de portal zijn mensen die voor dit onderwerp belangstelling hebben en docenten die met dit onderwerp in het onderwijs aan de slag willen. Het webportal moet dus veel informatie bevatten over de relevante basisbegrippen met een goede uitleg, goede voorbeelden, mooie toepassingen, soorten software, voorbeelden van functionele en technische ontwerpen en vooral veel trainingsmateriaal. Uiteraard maak je als groep een eigen selectie en je gaat niet een al bestaande CMS-portal kopiëren al kun je je natuurlijk wel laten inspireren. Een van de randvoorwaarden voor de te bouwen webportal is verder dat in het kader van de internationalisering van het onderwijs minstens de helft van de informatie in het webportal in het Engels moet zijn. Wat betreft de informatie software in de webportal concentreer je je voor de uitleg en toelichting op 5 verschillende soorten software waaronder minstens 2 open source soorten (motiveer je keuze). Omdat jullie portal in smartsite gebouwd wordt ligt het voor de hand om ook smartsite bij de software, die je bespreekt, op te nemen. Zorg voor samenhang in je portal niet alleen door een goede ontsluiting maar ook door een goede diversiteit en kwaliteit van je bronnen en goede inleidende, verbindende en toelichtende teksten (uiteraard met bronvermeldingen!). Er is door de opdrachtgever een gebruikers/klantengroep vastgesteld met in deze fase alleen interne gebruikers. Uiteraard willen deze medewerkers goede informatie tot hun beschikking hebben om hun werk uit te kunnen voeren of hebben belang bij de portal vanuit een PRperspectief. Iedere proftaakgroep heeft als opdracht het in kaart te brengen van de informatiebehoefte van deze medewerkers is. Daarnaast moet iedere proftaakgroepen informatie verzamelen en in het webportal beschikbaar maken. Er kan daarbij voortgebouwd worden op de informatie die in een eerder blok (VBI-2) over dit onderwerp verzameld is. Uiteraard laat de proftaakgroep zich in de selectie van de typen en de formats van deze informatie leiden door de vragen van de klant en de wensen van de opdrachtgever. Zorg voor een weldoordachte selectie! Om alle gebruikers van goede informatie te voorzien wordt de gevonden informatie goed toegankelijk in een webportal ontsloten. De organisatie heeft doorvoor het content management systeem (CMS) Smartsite geselecteerd. Deze software wordt door het bedrijf Smartsite (www.smartsite.nl) ter beschikking gesteld voor het onderwijs. Een trainer van Smartsite verzorgt de eerste introductie van de software. Je portal kan, als het goed gebouwd is, geselecteerd 6

7 worden om door AIM en/of door Smartsite als demonstratie gebruikt te worden voor PRdoeleinden. De ontsluiting van de webportal moet geworteld zijn in een goede indeling van de informatie in de vorm van een boomstructuur (classificatie of taxonomie) met alle relevante beschrijvingen, toelichtingen, documenten, links e.d. daaraan gekoppeld. Daarnaast moeten aan alle documenten trefwoorden worden toegekend. Deze trefwoorden kunnen dan met behulp van de software van Smartsite in een thesaurusvorm gepresenteerd worden. Smartsite is hetzelfde CMS waarin het internet en intranet van Avans Hogeschool zijn gebouwd. CMS-en kunnen echter op heel verschillende manieren ingericht (geconfigureerd) worden. De CMS die binnen het AIM-onderwijs in VBI-5 gebruikt wordt is heel anders geconfigureerd dan die van het intranet en het intranet van Avans Hogeschool. 3.2 De proftaakproducten Iedere proftaakgroep levert 2 proftaakproducten op die op hun beurt weer in twee onderdelen uiteen vallen. De precieze criteria vind je in paragraaf 3.3. Globaal gaat het om de volgende producten: Proftaakproduct 1 bestaat uit 2 onderdelen: De uitkomsten van het onderzoek naar de informatiebehoefte van de medewerkers van AIM. Hierbij zal behalve op de uitkomsten van het onderzoek ook sterk gelet worden op een goede verantwoording van de aanpak. De (op papier) uitgewerkte ordening voor de webportal. Deze ordening wordt natuurlijk niet zelf uit de losse pols bedacht maar wordt gebaseerd op documenten uit het vakgebied, bestaande classificaties, taxonomieën e.d. Relatie IPR Iedere student werkt tenminste een interview uit en neemt deze uitwerking samen met de oorspronkelijke vragenlijst op in zijn of haar IPR. Proftaakproduct 2 bestaat uit twee onderdelen: Een goed ontsloten webportal over CMS en EIP met alle benodigde informatie voor de medewerkers van AIM en alle anderen die voor het onderwerp belangstelling hebben; een adviesrapport waarin de gemaakte keuzes en adviezen worden toegelicht en verantwoord. Ook worden hierin aanbevelingen en aandachtspunten gegeven voor de studenten die volgend jaar bij VBI-5 verder aan het webportal gaan werken. Uiteraard vormen voor het adviesrapport en de webportal de eisen en wensen van proftaakproduct 1 het uitgangspunt. Natuurlijk besteed je in het adviesrapport ook aandacht aan de juridische aspecten van de het informatiegebruik en de manier waarop het beheer van de webportal in de toekomst het beste geregeld zal kunnen worden. 3.3 Beoordelingscriteria proftaakproduct 1 De beoordelingscriteria van de twee deelproducten van proftaakproduct 1 zien er als volgt uit: 7

8 Informatiebehoefte-onderzoek a. De opmaak en de indeling van het rapport volgen de richtlijnen van het boek rapportagetechniek (inclusief bijv. de informatieve samenvatting en de literatuurlijst). b. In de inleiding wordt een het probleem duidelijke ingeleid met voldoende aandacht voor de context en het probleem (belang van de informatie voor de organisatie) c. Doel, verwachte resultaten en concrete randvoorwaarden voor het onderzoek worden in de inleiding gegeven. d. De opzet en uitvoering van het informatiebehoefte-onderzoek wordt duidelijk verantwoord op basis van Baarda en de Goede (2001). e. Duidelijk wordt aangegeven hoe de gegevens verwerkt zijn. f. De eisen en wensen van de medewerkers worden helder geanalyseerd en geprioriteerd. g. De vragenlijsten en de uitwerkingen van de interviews zijn bijgevoegd. Ordening webportal a. De opmaak en de indeling van het rapport volgen de richtlijnen van het boek rapportagetechniek (inclusief bijv. de informatieve samenvatting + literatuurlijst). b. In een korte inleiding wordt het probleem duidelijk ingeleid. c. Doel, verwachte resultaten en concrete randvoorwaarden worden in de inleiding gegeven. d. De aanpak van het maken van de indeling wordt duidelijk beschreven. Daarbij worden ook de gebruikte sleuteldocumenten besproken en de indelingen uit de praktijk die je geëvalueerd hebt voor je onderzoek. e. De gemaakte indeling wordt schematisch weergegeven in een boomstructuur, compleet met een toelichting en verantwoording van de gemaakte keuzes. Relatie IPR Iedere student evalueert tenminste een relevante (deel)taxonomie of classificatie of thesaurus en neemt deze evaluatie met relevante bronvermeldingen op in zijn of haar IPR. 3.4 Beoordelingscriteria proftaakproduct 2 De beoordelingscriteria van de twee deelproducten van proftaakproduct 2 zien er als volgt uit: Webportal a. De op papier ontworpen indeling (classificatie of taxonomie) is in de portal toegepast en levert een heldere navigatie. b. Op de homepage van de portal staat kort aangeduid wat het onderwerp van de webportal is, wie de makers zijn (jullie) en in welk kader het portal is gebouwd. Nadere informatie, zoals de informatie uit jullie informatiebehoefte-onderzoek en jullie voorstel voor de classificatie worden in aparte achtergrondpagina's opgenomen. Als jullie willen kunnen jullie over jezelf nadere informatie opnemen (in een pagina van het soort "about us). Doe dit echter niet op de homepage en houd het professioneel. De portals worden openbaar en je weet anders nooit waar en wanneer je nog eens last hebt van die (eventueel wel grappige maar niet professionele) informatie over jezelf. c. De webportal bevat tenminste 250 (verwijzingen naar) relevante documenten, links, tutorials, presentaties enz. binnen de voorgestelde indelingstructuur. De variatie in 8

9 aangeboden bronnen is, naast de aansluiting bij de eisen en wensen van de gebruikers, een expliciet aspect van de beoordeling. d. Van iedere opgenomen informatiebron wordt in enkele regels de relevantie en de inhoud aangeduid in indicatieve samenvattingen. e. Goede inleidende, verbindende en toelichtende teksten bij de links, documenten en afbeeldingen. f. Een heldere begrippenlijst. g. Van de opgenomen documenten zijn voldoende formele gegevens opgenomen in een standaard format (standaarden kunnen uiteraard afwijken afhankelijk van het type informatiebron, maar zijn per type informatiebron constant). h. Zoveel mogelijk is de informatie full text opgenomen (let daarbij op de juridische aspecten!) i. Aan alle document zijn de juiste trefwoorden toegekend zodat en deze worden met behulp van smartsite in een thesaurus weergegeven. j. In de webportal is een bronnenlijst (literatuurlijst) opgenomen van alle gebruikte en opgenomen informatiebronnen. Adviesrapport a. De opmaak en de indeling van het rapport volgen de richtlijnen van het boek rapportagetechniek (inclusief bijv. de informatieve samenvatting en de literatuurlijst). b. In de inleiding wordt kort het advies ingeleid met (o.a.) een samenvatting van de eisen en wensen van de potentiële gebruikers (uitkomst onderzoek informatiebehoefte). c. Geef in de inleiding ook de probleemstelling (met deelvragen), doel en randvoorwaarden van het advies. d. Beschrijf in het kort de mogelijkheden van het Content Management Systeem Smartsite en verantwoord hoe je deze mogelijkheden in je webportal hebt toegepast. e. Geef in het kort aan hoe jullie de informatie voor de webportal verzameld hebben, beargumenteer duidelijk je selectiecriteria en licht toe hoe je deze selectiecriteria op de verzamelde info hebt toegepast om tot een afgewogen inhoud (content) van je webportal te komen. f. Licht toe hoe je de ontworpen indeling hebt toegepast en geef aan (indien nodig) in hoeverre je hiervan bent afgeweken. Motiveer natuurlijk deze afwijkingen. g. Geef een overzicht van de trefwoordenlijst die je gebruikt hebt om je informatiebronnen van trefwoorden te voorzien. h. Licht toe welke juridische aspecten met betrekking tot intellectueel eigendom en bescherming persoonsgegevens een rol spelen en geef aan hoe je daar in het webportal mee bent omgegaan. i. Formuleer een advies aan de opdrachtgever voor het beheer van de webportal voor het geval AIM jullie demosite echt in gebruik willen nemen. j. Adviseer de opdrachtgever over andere relevante kennismanagementaspecten die je in de loop van je onderzoek (interviews en documentenanalyse) bent tegengekomen. Relatie IPR: Iedere student evalueert Smartsite grondig. In deze evaluatie wordt ook de aanwezige documentatie betrokken. Deze individuele evaluatie vormt een onderdeel van de IPR. 9

10 4. De individuele praktijkreflectie 4.1 De IPR opdracht In dit hoofdstuk wordt de individuele praktijkreflectie (IPR) nader toegelicht. De IPR heeft in VBI-5 de vorm van een portfolio dat je lopende de periode vult. Het is een dossier waarin de volgende documenten verzameld worden: a. Interviewvragen en verslag Voor het informatiebehoefteonderzoek heeft iedere student minstens een klant/gebruiker geïnterviewd. De bespreekpunten, de vragenlijst met specifieke doorvraagvragen en de uitwerking van dit interview worden in het dossier opgenomen. Geschatte omvang 5 tot 10 bladzijden. b. Evaluatie ontsluiting Om zich voor te bereiden op een goede ontsluiting van het webportal evalueert iedere student een classificatie, taxonomie of thesaurus zoals die in de praktijk in een bestaand webportal is toegepast. Ieder type webportal onderwerp kan gekozen worden. Denk bijvoorbeeld aan de ontsluiting van site van een verzekeringsmaatschappij, een e- commerce-bedrijf, een gemeente enz. Bepaal je criteria op basis van de leerboeken van VBI-2 en VBI-5 (woordsystemen en classificatie) en geeft een professionele evaluatie. Verbetervoorstellen zijn natuurlijk ook welkom als je de ontsluiting matig vindt. Deze evaluatie wordt met bronvermeldingen opgenomen in het IPR-dossier. Geschatte omvang: 10 bladzijden. c. Evaluatie Smartsite Het professioneel kunnen evalueren van software is een belangrijke competentie van BIer en IDM-ers. Na lezing van het boek Content management & Portals. Kennis- en contentbeheer op het web van R. van Erkel e.a. heb je een goed beeld wat de functionaliteiten van CMS-en (kunnen) zijn. Schrijf je evaluatie enerzijds op basis van je ervaringen met smartsite en anderzijds op basis van je theoretische kennis. Maak dit onderscheid in je verslag wel duidelijk. Verder heeft het bedrijf smartsite enkele specifieke vragen waarop het in deze evaluatie van jullie een antwoord wil: o De Smartsite Manager is qua gebruikersinterface nauw verwant met Windows. Is dat een voordeel of een nadeel? o Sommige functies, die in een Windows applicatie wel aanwezig zijn, zijn in de webgebaseerde Smartsite Manager niet aanwezig. Welke functies heb je gemist? o Welke ergonomische suggesties heb je ten aanzien van de huidige gebruikersinterface die door gebruikers in de rol van content redacteuren wordt gezien? o Welke suggesties ten aanzien van productiviteit heb je ten aanzien van de huidige gebruikersinterface die door gebruikers in de rol van contentredacteuren wordt gezien? o Als de Smartsite Manager een ander uitgangspunt zou kunnen hebben dan de look-and-feel van een Windows applicatie, welke metafoor zou zich daarvoor dan het beste lenen? Graag toelichten met behulp van tekst en afbeeldingen. 10

11 Deze evaluatie maken jullie als onderdeel voor je IPR, maar sturen jullie ook (zonder naam en proftaakgroep op het document enz.) per mail naar Marga Jacobs. Ze zal ze dan bundelen en anoniem naar Smartsite sturen. Geschatte omvang: 20 bladzijden. d. Overtuigen In de competenties van VBI-5 speelt overtuigen een grote rol. Deze vaardigheid heb je binnen het werken in de groep nodig om elkaar te kunnen overtuigen. Verder heb je deze competentie nodig om bij je adviezen de opdrachtgever te kunnen overtuigen. Individueel werk je eraan door je eigen vaardigheden op dit punt tegen het licht te houden, je slb-er coacht je daarbij. Een door de slb-er voldoende beoordeelde P&OCopdracht POP Communiceren niveau 2, vormt een onderdeel van je IPR. e. Juridische aspect van de informatievoorziening De juridische aspecten van de informatievoorziening vormen een belangrijk onderwerp in VBI-5, maar het is ook een taai onderwerp. Voor de beroepspraktijk is het bijzonder relevant dus daarom besteden we er bij de IPR apart aandacht aan. Schrijf een korte beschouwing naar aanleiding van een juridische thema dat je in de krant of in het boek bent tegengekomen. Gebruik 3 verschillende bronnen en belicht waarom het onderwerp voor een BI-er en/of IDM-er relevant is. Geschatte omvang: 3 tot 5 bladzijden. 4.2 Beoordelingscriteria IPR De verschillende onderdelen van de IPR zijn op zichzelf staande teksten Op ieder afzonderlijk onderdeel staat duidelijke bovenaan je naam, proftaakgroep, adres, onderwerp, datum en de aanduiding VBI-5 IPR. Ieder stuk begint met een duidelijk inleiding op de bedoeling van de tekst. Je geeft duidelijke bronvermeldingen in de tekst met een voerzicht van de gebruikte bronnen op het einde van iedere tekst. De vormgeving van je IPR is een papieren dossier met tabbladen tussen de verschillende afzonderlijke documenten. 11

12 5. Faciliterend onderwijs 5.1 Inleiding De vormen van het faciliterend onderwijs in VBI-5 zijn: Leerprocesbegeleiding/P&OC Colleges VBI-5 Trainingen toegang tot informatie Trainingen methoden van onderzoek Computerpractica CMS Werkcolleges juridische aspecten Vragen stellen aan experts Hieronder wordt beschreven welke onderwerpen bij deze verschillende typen faciliterend onderwijs aan de orde komen. 5.2 Studieloopbaanbegeleiding/P&OC Tijdens de slb-bijeenkomsten werkt de groep op basis van de eigen inhoudelijke agenda, notulen en actiepunten aan de proftaak. De slb-er is aanwezig om te coachen en feedback en tips te geven over de P&OC, die noodzakelijk zijn voor het bereiken van een goed resultaat. In VBI5 staat Communiceren (op niveau 2) centraal. In het verlengde hiervan krijg je in week 4 de P&OC-training Overtuigingskracht aangeboden. De tabel met de P&OC-definities en de P&OC-opdracht POP Communiceren niveau 2, als hardcopy in te leveren bij je slb-er in week 2, vind je op blackboard. Het vormt een onderdeel van je IPR. 5.3 Colleges VBI-5 Iedere week wordt er een (of soms twee keer) college gegeven over de volgende onderwerpen: Inleiding op de proftaak en de IPR Content Management Systemen Enterprise Information Portals Kennismanagement Hulpmiddelen kennismanagement Van de volgorde kan, als dat nodig is, afgeweken worden, bijvoorbeeld als er een gastspreker uitgenodigd is. 5.4 Trainingen toegang tot informatie De training Toegang tot informatie van 2 lesuren wordt, verdeeld over 6 weken, drie keer gegeven. Deze trainingen bouwen voort op de gelijknamige trainingen uit VBI-2. 12

13 De deelnemers van de trainingen worden geholpen met het bouwen van de indeling voor de portal en het bepalen van correcte trefwoorden. Een actieve voorbereiding op de trainingen is voor deelname een vereiste. 5.5 Trainingen methoden van onderzoek In week 1 tot en met 5 is er wekelijks een training van twee lesuren per week over methoden van onderzoek. Het doen van kwalitatief onderzoek is belangrijk om tot een duidelijk beeld te komen van de eisen en wensen van de klanten. In deze trainingen word je daarmee geholpen en stap voor stap begeleid. Het onderzoek naar de informatiebehoefte van de gebruikers/klanten wordt gecoördineerd vanuit de onderwijseenheideigenaar in overleg met de trainers. Deze interviewtijdstippen worden zoveel mogelijk geroosterd. Ga dus niet, voordat hierover afspraken zijn gemaakt, medewerkers benaderen. 5.6 Computerpractica CMS CMS-1 is een heel belangrijke opstarttraining van een halve dag om je te leren werken met Smartsite. Daarna heb je iedere week een training (CMS-2) die er vooral op gericht is je te ondersteunen bij het gebruik van smartsite. Tijdens de computerpractica is de begeleiding voornamelijk gericht op het gebruik en het bouwen van een portal met behulp van Smartsite. Indien gewenst kan de begeleiding tijdens de practica je helpen met tips en trucs om je zoektechnieken te verbeteren. 5.7 Juridische aspecten van de informatievoorziening In VBI-5 zijn per klas 3 keer werkcolleges ingepland over juridische aspecten van de informatievoorziening. Deze werkcolleges ondersteunen je bij het bestuderen van het boek Juridische aspecten van de informatievoorziening en helpen je bij het schrijven van een kort paper voor je IPR-portfolio. Zoek een recent artikel (niet ouder dan een half jaar) over een onderwerp uit het boek en formuleer je eigen opvatting over dit onderwerp waarbij je gebruik maakt van het artikel en de informatie uit het boek. 5.8 Vragen stellen Het is de bedoeling dat in VBI-5 binnen blackboard een vraagfunctie beschikbaar komt waarin je vragen over de IPR en de proftaak kunt stellen. Totdat deze functie gerealiseerd is kunnen vragen gesteld worden door een mailtje te sturen naar Elly de Bruijn en naar Marga Jacobs (aan beide tegelijk). Zij zullen dit mailje dan antwoorden en deze antwoorden voor iedereen toegankelijk publiceren (ook een aspect van kennismanagement). Deze mogelijkheid tot vragen stellen is deze onderwijseenheid niet beperkt. Iedere groep kan zoveel vragen stellen als ze nodig vindt. Kijk wel altijd eerst of de vraag al niet eerder gesteld is en zorg dat de formulering duidelijk is. 13

14 5.8 Overzicht van het faciliterend onderwijs In de onderstaande tabel is het faciliterend onderwijs te zien dat per klas is ingeroosterd. VAK VAK- CODE UREN PER WEEK GROEPS- WEEK GROOTTE College VBI-5 COLBI X X X X X X X Practicum CMS-1 CMS X Practicum CMS-2 CMS X X X X Methoden van onderzoek ONDZ 2 24 X X X X X Toegang tot informatie TOEG 2 24 X X X Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding SLB 1 6 X X X X SLB 1/2 individeel X Training overtuigen OVERT 2 12 X Juridische aspecten Jur 2 24 X X X 14

15 6. Middelen Aanschaffen: o Bruggen, van R.D. en andere. Juridische aspecten van de informatievoorziening - Schoonhoven: Academic Service, derde herziene druk ISBN Hieruit Hoofdstuk 5, 9, 10 en 11 o Erkel, R. van e.a., Content management & Portals. Kennis- en contentbeheer op het web. Den Haag: ten Hagen & Stam, ISBN Ook gebruiken en aanschaffen als je dat nog niet eerder hebt gedaan: o o o o o Baarda D.B. en M.P.M. de Goede, J. Teunissen. Basisboek kwalitatief onderzoek: praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek Groningen: Stenfert Kroese, Elling, R. e.a., Rapportagetechniek. Schrijven voor lezers met weinig tijd. - Groningen: Wolters Noordhoff, Hofstede, M. Het zoekboek voor het web - Rijswijk: Elmar 2001 (of recenter) of Dasselaar, A. Handboek Internetresearch - Eck en Wiel: van Duuren Media, 2004 (of recenter) Magrijn, H., S.A.Th.M. Pontzen, G.J.A. Riesthuis, e.a. Woordsystemen: theorie en praktijk van thesauri en trefwoordensystemen Den Haag : Biblion Uitgeverij, ISBN Meer K. van der, Documentaire informatiesystemen Den Haag: Biblion, vierde herzien druk ISBN X o Riesthuis, G.J.A., Classificaties en systematische catalogi blz (tekst staat bij VBI-2) o Timmerhuis F., Handboek documentmanagement: compleet en praktisch Rijswijk: Elmar, p. (niet meer beschikbaar, staat digitaal bij VBI-2). 15

16 Op de blackboard pagina zijn verder nog relevante informatiebronnen, e.d. opgenomen om te gebruiken zoals: o 3 artikelen over kennismanagement (voor toets 2) Feldman, S. The high cost of not finding information. KM World, March (2004). Gevonden op: =1725&Publication_ID=108. Nielsen, J. (2003). Information foraging: Why Google makes people leave your site faster. Retrieved from Swaak, J. Overleven in de kenniseconomie. Management Team nr. 20 (3 december) (gevonden 15 december 2004) Verder worden op de course pagina in Blackboard nog aanvullende relevante documenten, sheets, opdrachten en links gezet. 16

17 7. Beoordeling 7.1 Inleiding Voor de rapportages van proftaakproduct 1, 2 en de IPR gelden de volgende algemene criteria: Correct taalgebruik. Schrijf zo dat ook een (relatieve) buitenstaander het rapport kan begrijpen. Gebruik je eigen woorden. Zorg bij de rapportages van de proftaakproducten voor een goede (eind)redactie van de verschillende bijdragen van de proftaakgroepsleden. Indeling en opmaak van het rapport volgens het boek van Elling, R. e.a. Rapportagetechniek. Literatuurverwijzingen, literatuurlijst, omgaan met bronnen en opname van bijlagen volgens Elling, R. e.a. Rapportagetechniek. Enkele aandachtspunten Interviewverslagen van andere groepen en plaatjes van internet zijn ook informatiebronnen. Verwijs bij websites naar de precieze pagina en niet naar de homepage. Letterlijke citaties moeten tussen aanhalingstekens met natuurlijk direct daarbij de concrete bronvermelding. Alle inleverdata en de beoordelaars staan in hoofdstuk 8 evenals de herkansingsdata. Eventuele wijzigingen worden via de opleidingenpagina op blackboard bekendgemaakt. 7.2 De proftaakproducten 1 en 2 Criteria Zie hoofdstuk 3 van deze periodewijzer. Procedure Voor product 1 en product 2 gelden aparte inleverdata. De proftaakproducten worden met voldoende/onvoldoende beoordeeld. Inleveren in het postvak van de beoordelaar. Herkansing Indien proftaakproduct 1 en/of 2 met een onvoldoende worden beoordeeld, moeten deze worden verbeterd en tijdig opnieuw ingeleverd worden. 17

18 7.3 De individuele praktijkreflectie (IPR) Criteria Zie hoofdstuk 4 van deze periodewijzer Procedure De IPR wordt met een cijfer beoordeeld Het IPR - dossier moet op papier ingeleverd worden bij Marga Jacobs. De evaluatie van Smartsite moet ook (in een anonieme versie ) g d worden naar Marga Jacobs. Herkansing Indien de IPR met een onvoldoende wordt beoordeeld, moet deze worden verbeterd, en tijdig opnieuw ingeleverd worden. 7.4 De toetsen Criteria toets 1 Procedure Herkansing Kennen: Baarda D.B. en M.P.M. de Goede, J. Teunissen. Basisboek kwalitatief onderzoek: praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek Groningen: Stenfert Kroese, Hieruit: hoofdstuk 1 t/m 5 en 7 t/m 9. Schriftelijke toets in week 6, geen materialen toegestaan. Duur 90 minuten. Deze toets wordt met een cijfer beoordeeld. Een onvoldoende toets wordt in week 10 herkanst. Criteria toets 2 Procedure Herkansing Kennen: Erkel, R. van e.a., Content management & Portals. Kennis- en contentbeheer op het web. Den Haag: ten Hagen & Stam, Alle hoofdstukken. Bruggen, van R.D. en andere. Juridische aspecten van de informatievoorziening - Schoonhoven: Academic Service, derde herziene druk Hieruit Hoofdstuk 1, 2, 5, 9, 10 en artikelen over kennismanagement (beschikbaar op blackboard) Schriftelijke toets in week 8, geen materialen toegestaan. Duur 90 minuten. Deze toets wordt met een cijfer beoordeeld. Een onvoldoende toets wordt in week 10 herkanst. 18

19 7.5 Het assessment Criteria Procedure Herkansing In het assessment staat de mate van beheersing en integratie van alle competenties van de junior kennismanager centraal. De proftaakgroep presenteert kort (hooguit 10 minuten) het door hen gebouwde webportal. Daarbij besteedt de groep expliciet aandacht aan de (on)mogelijkheden van de gebruikte software en de gekozen ontsluiting. Een expert en een slb-er beoordelen samen het assessment. Het assessment is een ondervraging van de gemaakte keuzes, de verzamelde informatie en de zoekmogelijkheden van het portal. Alle proftaakgroepsleden moeten gemaakte keuzes, de inhoud van het portal, de adviezen en de presentatie kunnen toelichten en verdedigen. Uiteraard zal daarbij gelet worden op het vermogen om te overtuigen. De proftaakgroep heeft bij aanvang van het assessment het portal klaar staan. Alle leden van de proftaakgroep zijn aanwezig. Bij afwezigheid van een of meer studenten zal het assessment niet door kunnen gaan en zal een herassessment gedaan moeten worden. Alleen als een student door overmacht (tijdig aangegeven en goedgekeurd door de OE-eigenaar) niet aanwezig kan zijn zal voor deze student een afzonderlijk individueel assessment georganiseerd worden en kan het assessment van de rest van de groep doorgaan. De beoordelaars kunnen besluiten de eindbeoordeling van het assessment pas te geven als alle studenten van een proftaakgroep een positieve beoordeling hebben gekregen. Iedereen zorgt dat ervoor dat de relevante documenten (proftaakproducten 1 en 2) en de documenten van iedere IPR bij het assessment beschikbaar zijn. Een onvoldoende assessment moet opnieuw gedaan worden. Het herassessment mag alleen gedaan worden als de IPR en de proftaakproducten met een voldoende zijn beoordeeld. 19

20 8. Overzicht van inleverdata van te beoordelen producten Inleverdata In het onderstaande overzicht kun je terugvinden wanneer de verschillende producten of opdrachten moeten worden ingeleverd en bij wie. Periode 3 Tijdstip Wat Beoordeling door Nadere info week 6 maandag uur Proftaakproduct 1 Carla Smulders Jan van Driel week 8 maandag uur week 6 zie rooster week 9 maandag uur begin week 8 zie rooster week 10 zie rooster IPR Toets 1 Proftaakproduct 2 Toets 2 Assessment Jan van Driel Leo Meerman Marga Jacobs Jan van Driel en Evert Jan de Voogt Carla Smulders Jan van Driel Marga Jacobs Leo Meerman Carla Smulders Elly de Bruijn Evert Jan de Voogt Jan van Driel Jolanda van Houten Leo Meerman Marga Jacobs Precieze verdeling over de proftaakgroepen wordt nog bekend gemaakt Verdeling over de proftaakgroepen is identiek aan de verdeling bij proftaakproduct 1. Bij het assessment is steeds aanwezig: een slber (niet van de eigen klas) en tenminste een expert als gast/ toehoorder soms ook iemand van smartsite. Herkansingen Tijdstip Wat Door Nadere info week 10 maandag uur Proftaakproduct 1 Carla Smulders Jan van Driel Dezelfde beoordelaar als bij de eerste beoordeling. week 3 (periode 4) maandag uur IPR Jan van Driel Leo Meerman Marga Jacobs Dezelfde beoordelaar als bij de eerste beoordeling. week 3 (periode 4) maandag uur eind week 10 zie rooster eind week 10 zie rooster Week 9 en 10 (periode 4) rooster wordt later bekendgemaakt. Proftaakproduct 2 Toets 1 Toets 2 Assessment Een herassessment wordt alleen afgenomen als de proftaakproducten en de IPR voldoende zijn. Carla Smulders Jan van Driel Jan van Driel en Evert Jan de Voogt Marga Jacobs Leo Meerman Carla Smulders Elly de Bruijn Evert Jan de Voogt Jan van Driel Jolanda van Houten Leo Meerman Marga Jacobs Dezelfde beoordelaar als bij de eerste beoordeling. Hetzelfde als bij de eerste beoordeling of twee experts. 20

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Kan een aantal instrumenten voor omgevingsanalyse toepassen op een niet te complexe organisatie; Kan een bedrijfskundige analyse uitvoeren en hierover

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Technology Human Computer Interaction HCI Blok 1.4 4 ects Docenten Klaas Jan Mollema Peter Vossen Onderwijsvorm Werkcollege / Computerpracticum

Nadere informatie

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Periodeboek 2.1 Pedagogiek. Tweede jaar periode één. Programma 4 jaar Voltijd

Periodeboek 2.1 Pedagogiek. Tweede jaar periode één. Programma 4 jaar Voltijd Periodeboek 2.1 Pedagogiek Tweede jaar periode één Programma 4 jaar Voltijd Auteurs: Josine Dekker, Carla Cornelissen, Ted de Jager, Trudie Groen, Wiepke de Heij, Bas Lizé, Miriam Moons, Ron Roozendaal,

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Doelstelling en opdrachten

Doelstelling en opdrachten Studie- en beroepscoaching (SBC) Het studie- en beroepscoachingsprogramma ondersteunt studenten bij het opbouwen van zelfkennis en het optimaal inrichten en benutten van hun studie. Studie- en beroepscoaching

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie