De junior kennismanager Periodewijzer VBI5 januari 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De junior kennismanager Periodewijzer VBI5 januari 2006"

Transcriptie

1 De junior kennismanager Periodewijzer VBI5 januari

2 De junior kennismanager Periodewijzer VBI5 januari 2005 Onderwijseenheid van de opleidingen: Bedrijfskundige Informatica en Informatiedienstverlening en management Academie voor ICT en Media Breda, januari 2006 Auteurs: Jan van Driel Marga Jacobs Leo Meerman Carla Smulders 2

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING COMPETENTIES DE PROFTAAK DE PROFTAAK DE PROFTAAKPRODUCTEN BEOORDELINGSCRITERIA PROFTAAKPRODUCT BEOORDELINGSCRITERIA PROFTAAKPRODUCT DE INDIVIDUELE PRAKTIJKREFLECTIE DE IPR OPDRACHT BEOORDELINGSCRITERIA IPR FACILITEREND ONDERWIJS INLEIDING STUDIELOOPBAANBEGELEIDING/P&OC COLLEGES VBI TRAININGEN TOEGANG TOT INFORMATIE TRAININGEN METHODEN VAN ONDERZOEK COMPUTERPRACTICA CMS JURIDISCHE ASPECTEN VAN DE INFORMATIEVOORZIENING VRAGEN STELLEN OVERZICHT VAN HET FACILITEREND ONDERWIJS MIDDELEN BEOORDELING INLEIDING DE PROFTAAKPRODUCTEN 1 EN DE INDIVIDUELE PRAKTIJKREFLECTIE (IPR) DE TOETSEN HET ASSESSMENT OVERZICHT VAN INLEVERDATA VAN TE BEOORDELEN PRODUCTEN

4 1. Inleiding "Organisaties bezitten een kapitaal aan kennis. De primaire bron van kennis is de mens, maar het aantal kennisbronnen neemt toe. De kennisbronnen bevinden zich ook op steeds meer verschillende locaties. Het kapitaal aan kennis moet goed worden benut. Het ontwikkelen, beheren, opslaan, delen, ordenen, vinden en presenteren van kennis wordt kennismanagement genoemd. Kennismanagement richt zich zowel op de informatie die is toevertrouwd aan een bepaalde drager (bijvoorbeeld een document), als de ervaringen, vaardigheden en attitude van de medewerkers." (R. van Erkel e.a., 2003) Kennismanagement kan daarbij voor allerlei doelen worden ingezet. Zie het onderstaande Groeimodel voor kennismanagement. Bron: aanpak3.gif In VBI-5 zal geleerd worden de informatiebehoefte van een groep kenniswerkers in kaart te brengen, de benodigde informatie voor die groep te verzamelen en toegankelijk te ontsluiten in een webportal dat gebruik maakt van een content management systeem. Omdat bij het gebruik van informatie van anderen gelet moet worden op de juridische aspecten zal hieraan in VBI-5 ook aandacht worden besteed. De competenties uit VBI-2 op het gebied van documentaire informatie, ontsluitingstechnieken en vaardigheden op het gebied van informatie opsporen zal in VBI-5 worden toegepast. In deze periodewijzer vind je een overzicht van de competenties in hoofdstuk 2, de omschrijving van de proftaak in hoofdstuk 3 en de toelichting op de IPR in hoofdstuk 4. Een overzicht van de ondersteunende colleges, trainingen en dergelijke vind je in hoofdstuk 5. Na het overzicht van de benodigde leermiddelen in hoofdstuk 6 wordt ten slotte in hoofdstuk 7 ingegaan op de beoordeling van de verschillende onderdelen. 4

5 2. Competenties 1. Voert zelfstandig voor een (deel van de) organisatie een informatiebehoeftenanalyse uit om te achterhalen welke kennis cruciaal is en welk (potentieel) kennistekort er is in een kleinere organisatie. 2. Ontwikkelt informatie-zoekstrategieën voor derden voor een eenvoudig probleem in een kleinere organisatie en voert deze uit. 3. Bereidt zelfstandig een informatiezoekactie voor een onderzoek voor derden voor een eenvoudig probleem in een kleinere organisatie, voert deze uit en rapporteert over de resultaten effectief en op maat. 4. Analyseert zelfstandig documenten en informatie content voor een ingewikkeld probleem in een overzichtelijke organisatie. 5. Ontwikkelt, implementeert en evalueert zelfstandig volgens één methode formele ontsluitingssystemen voor een eenvoudige organisatie in een geautomatiseerde (web)omgeving. 6. Ontwikkelt, implementeert en evalueert inhoudelijke ontsluitingssystemen zelfstandig volgens één methode voor een eenvoudige organisatie in een geautomatiseerde (web) omgeving. 7. Ontwikkelt selecteert en onderhoudt trefwoordensystemen, thesauri, classificatieschema's en taxonomieën voor een geautomatiseerde omgeving in een eenvoudige organisatie in samenwerking met een domeindeskundige. 8. Plaatst documentaire informatie in een juridische context. 9. Adviseert over, ontwerpt, implementeert en evalueert diverse toepassingen (zoals Intranet, Website, DIS, MIS) in samenwerking met een domeindeskundige. 10. Ontwerpt een systeemontwikkelingtraject en voert een definitiestudie uit, maakt een functioneel model, selecteert standaard software, maakt een datamodel/documentmodel. 11. Analyseert informatie- en bedrijfsprocessen om informatie- en kennisstromen op te sporen als vervolg op eerdere analyses. 12. Weet anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en probeert daarmee instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methoden (overtuigingskracht). 5

6 3. De proftaak In dit hoofdstuk wordt de proftaak met de op te leveren producten en hun beoordelingscriteria toegelicht. 3.1 De proftaak Bij de Academie voor ICT en Media wil men kunnen beschikken over een webportal met daarin informatie over Content Management Systemen (CMS) en Enterprise Information Portals (EIP). De opdrachtgever van de webportal is AIM in dit geval vertegenwoordigt door de onderwijseenheideigenaar van VBI-5: Marga Jacobs. Doelgroep van de portal zijn mensen die voor dit onderwerp belangstelling hebben en docenten die met dit onderwerp in het onderwijs aan de slag willen. Het webportal moet dus veel informatie bevatten over de relevante basisbegrippen met een goede uitleg, goede voorbeelden, mooie toepassingen, soorten software, voorbeelden van functionele en technische ontwerpen en vooral veel trainingsmateriaal. Uiteraard maak je als groep een eigen selectie en je gaat niet een al bestaande CMS-portal kopiëren al kun je je natuurlijk wel laten inspireren. Een van de randvoorwaarden voor de te bouwen webportal is verder dat in het kader van de internationalisering van het onderwijs minstens de helft van de informatie in het webportal in het Engels moet zijn. Wat betreft de informatie software in de webportal concentreer je je voor de uitleg en toelichting op 5 verschillende soorten software waaronder minstens 2 open source soorten (motiveer je keuze). Omdat jullie portal in smartsite gebouwd wordt ligt het voor de hand om ook smartsite bij de software, die je bespreekt, op te nemen. Zorg voor samenhang in je portal niet alleen door een goede ontsluiting maar ook door een goede diversiteit en kwaliteit van je bronnen en goede inleidende, verbindende en toelichtende teksten (uiteraard met bronvermeldingen!). Er is door de opdrachtgever een gebruikers/klantengroep vastgesteld met in deze fase alleen interne gebruikers. Uiteraard willen deze medewerkers goede informatie tot hun beschikking hebben om hun werk uit te kunnen voeren of hebben belang bij de portal vanuit een PRperspectief. Iedere proftaakgroep heeft als opdracht het in kaart te brengen van de informatiebehoefte van deze medewerkers is. Daarnaast moet iedere proftaakgroepen informatie verzamelen en in het webportal beschikbaar maken. Er kan daarbij voortgebouwd worden op de informatie die in een eerder blok (VBI-2) over dit onderwerp verzameld is. Uiteraard laat de proftaakgroep zich in de selectie van de typen en de formats van deze informatie leiden door de vragen van de klant en de wensen van de opdrachtgever. Zorg voor een weldoordachte selectie! Om alle gebruikers van goede informatie te voorzien wordt de gevonden informatie goed toegankelijk in een webportal ontsloten. De organisatie heeft doorvoor het content management systeem (CMS) Smartsite geselecteerd. Deze software wordt door het bedrijf Smartsite (www.smartsite.nl) ter beschikking gesteld voor het onderwijs. Een trainer van Smartsite verzorgt de eerste introductie van de software. Je portal kan, als het goed gebouwd is, geselecteerd 6

7 worden om door AIM en/of door Smartsite als demonstratie gebruikt te worden voor PRdoeleinden. De ontsluiting van de webportal moet geworteld zijn in een goede indeling van de informatie in de vorm van een boomstructuur (classificatie of taxonomie) met alle relevante beschrijvingen, toelichtingen, documenten, links e.d. daaraan gekoppeld. Daarnaast moeten aan alle documenten trefwoorden worden toegekend. Deze trefwoorden kunnen dan met behulp van de software van Smartsite in een thesaurusvorm gepresenteerd worden. Smartsite is hetzelfde CMS waarin het internet en intranet van Avans Hogeschool zijn gebouwd. CMS-en kunnen echter op heel verschillende manieren ingericht (geconfigureerd) worden. De CMS die binnen het AIM-onderwijs in VBI-5 gebruikt wordt is heel anders geconfigureerd dan die van het intranet en het intranet van Avans Hogeschool. 3.2 De proftaakproducten Iedere proftaakgroep levert 2 proftaakproducten op die op hun beurt weer in twee onderdelen uiteen vallen. De precieze criteria vind je in paragraaf 3.3. Globaal gaat het om de volgende producten: Proftaakproduct 1 bestaat uit 2 onderdelen: De uitkomsten van het onderzoek naar de informatiebehoefte van de medewerkers van AIM. Hierbij zal behalve op de uitkomsten van het onderzoek ook sterk gelet worden op een goede verantwoording van de aanpak. De (op papier) uitgewerkte ordening voor de webportal. Deze ordening wordt natuurlijk niet zelf uit de losse pols bedacht maar wordt gebaseerd op documenten uit het vakgebied, bestaande classificaties, taxonomieën e.d. Relatie IPR Iedere student werkt tenminste een interview uit en neemt deze uitwerking samen met de oorspronkelijke vragenlijst op in zijn of haar IPR. Proftaakproduct 2 bestaat uit twee onderdelen: Een goed ontsloten webportal over CMS en EIP met alle benodigde informatie voor de medewerkers van AIM en alle anderen die voor het onderwerp belangstelling hebben; een adviesrapport waarin de gemaakte keuzes en adviezen worden toegelicht en verantwoord. Ook worden hierin aanbevelingen en aandachtspunten gegeven voor de studenten die volgend jaar bij VBI-5 verder aan het webportal gaan werken. Uiteraard vormen voor het adviesrapport en de webportal de eisen en wensen van proftaakproduct 1 het uitgangspunt. Natuurlijk besteed je in het adviesrapport ook aandacht aan de juridische aspecten van de het informatiegebruik en de manier waarop het beheer van de webportal in de toekomst het beste geregeld zal kunnen worden. 3.3 Beoordelingscriteria proftaakproduct 1 De beoordelingscriteria van de twee deelproducten van proftaakproduct 1 zien er als volgt uit: 7

8 Informatiebehoefte-onderzoek a. De opmaak en de indeling van het rapport volgen de richtlijnen van het boek rapportagetechniek (inclusief bijv. de informatieve samenvatting en de literatuurlijst). b. In de inleiding wordt een het probleem duidelijke ingeleid met voldoende aandacht voor de context en het probleem (belang van de informatie voor de organisatie) c. Doel, verwachte resultaten en concrete randvoorwaarden voor het onderzoek worden in de inleiding gegeven. d. De opzet en uitvoering van het informatiebehoefte-onderzoek wordt duidelijk verantwoord op basis van Baarda en de Goede (2001). e. Duidelijk wordt aangegeven hoe de gegevens verwerkt zijn. f. De eisen en wensen van de medewerkers worden helder geanalyseerd en geprioriteerd. g. De vragenlijsten en de uitwerkingen van de interviews zijn bijgevoegd. Ordening webportal a. De opmaak en de indeling van het rapport volgen de richtlijnen van het boek rapportagetechniek (inclusief bijv. de informatieve samenvatting + literatuurlijst). b. In een korte inleiding wordt het probleem duidelijk ingeleid. c. Doel, verwachte resultaten en concrete randvoorwaarden worden in de inleiding gegeven. d. De aanpak van het maken van de indeling wordt duidelijk beschreven. Daarbij worden ook de gebruikte sleuteldocumenten besproken en de indelingen uit de praktijk die je geëvalueerd hebt voor je onderzoek. e. De gemaakte indeling wordt schematisch weergegeven in een boomstructuur, compleet met een toelichting en verantwoording van de gemaakte keuzes. Relatie IPR Iedere student evalueert tenminste een relevante (deel)taxonomie of classificatie of thesaurus en neemt deze evaluatie met relevante bronvermeldingen op in zijn of haar IPR. 3.4 Beoordelingscriteria proftaakproduct 2 De beoordelingscriteria van de twee deelproducten van proftaakproduct 2 zien er als volgt uit: Webportal a. De op papier ontworpen indeling (classificatie of taxonomie) is in de portal toegepast en levert een heldere navigatie. b. Op de homepage van de portal staat kort aangeduid wat het onderwerp van de webportal is, wie de makers zijn (jullie) en in welk kader het portal is gebouwd. Nadere informatie, zoals de informatie uit jullie informatiebehoefte-onderzoek en jullie voorstel voor de classificatie worden in aparte achtergrondpagina's opgenomen. Als jullie willen kunnen jullie over jezelf nadere informatie opnemen (in een pagina van het soort "about us). Doe dit echter niet op de homepage en houd het professioneel. De portals worden openbaar en je weet anders nooit waar en wanneer je nog eens last hebt van die (eventueel wel grappige maar niet professionele) informatie over jezelf. c. De webportal bevat tenminste 250 (verwijzingen naar) relevante documenten, links, tutorials, presentaties enz. binnen de voorgestelde indelingstructuur. De variatie in 8

9 aangeboden bronnen is, naast de aansluiting bij de eisen en wensen van de gebruikers, een expliciet aspect van de beoordeling. d. Van iedere opgenomen informatiebron wordt in enkele regels de relevantie en de inhoud aangeduid in indicatieve samenvattingen. e. Goede inleidende, verbindende en toelichtende teksten bij de links, documenten en afbeeldingen. f. Een heldere begrippenlijst. g. Van de opgenomen documenten zijn voldoende formele gegevens opgenomen in een standaard format (standaarden kunnen uiteraard afwijken afhankelijk van het type informatiebron, maar zijn per type informatiebron constant). h. Zoveel mogelijk is de informatie full text opgenomen (let daarbij op de juridische aspecten!) i. Aan alle document zijn de juiste trefwoorden toegekend zodat en deze worden met behulp van smartsite in een thesaurus weergegeven. j. In de webportal is een bronnenlijst (literatuurlijst) opgenomen van alle gebruikte en opgenomen informatiebronnen. Adviesrapport a. De opmaak en de indeling van het rapport volgen de richtlijnen van het boek rapportagetechniek (inclusief bijv. de informatieve samenvatting en de literatuurlijst). b. In de inleiding wordt kort het advies ingeleid met (o.a.) een samenvatting van de eisen en wensen van de potentiële gebruikers (uitkomst onderzoek informatiebehoefte). c. Geef in de inleiding ook de probleemstelling (met deelvragen), doel en randvoorwaarden van het advies. d. Beschrijf in het kort de mogelijkheden van het Content Management Systeem Smartsite en verantwoord hoe je deze mogelijkheden in je webportal hebt toegepast. e. Geef in het kort aan hoe jullie de informatie voor de webportal verzameld hebben, beargumenteer duidelijk je selectiecriteria en licht toe hoe je deze selectiecriteria op de verzamelde info hebt toegepast om tot een afgewogen inhoud (content) van je webportal te komen. f. Licht toe hoe je de ontworpen indeling hebt toegepast en geef aan (indien nodig) in hoeverre je hiervan bent afgeweken. Motiveer natuurlijk deze afwijkingen. g. Geef een overzicht van de trefwoordenlijst die je gebruikt hebt om je informatiebronnen van trefwoorden te voorzien. h. Licht toe welke juridische aspecten met betrekking tot intellectueel eigendom en bescherming persoonsgegevens een rol spelen en geef aan hoe je daar in het webportal mee bent omgegaan. i. Formuleer een advies aan de opdrachtgever voor het beheer van de webportal voor het geval AIM jullie demosite echt in gebruik willen nemen. j. Adviseer de opdrachtgever over andere relevante kennismanagementaspecten die je in de loop van je onderzoek (interviews en documentenanalyse) bent tegengekomen. Relatie IPR: Iedere student evalueert Smartsite grondig. In deze evaluatie wordt ook de aanwezige documentatie betrokken. Deze individuele evaluatie vormt een onderdeel van de IPR. 9

10 4. De individuele praktijkreflectie 4.1 De IPR opdracht In dit hoofdstuk wordt de individuele praktijkreflectie (IPR) nader toegelicht. De IPR heeft in VBI-5 de vorm van een portfolio dat je lopende de periode vult. Het is een dossier waarin de volgende documenten verzameld worden: a. Interviewvragen en verslag Voor het informatiebehoefteonderzoek heeft iedere student minstens een klant/gebruiker geïnterviewd. De bespreekpunten, de vragenlijst met specifieke doorvraagvragen en de uitwerking van dit interview worden in het dossier opgenomen. Geschatte omvang 5 tot 10 bladzijden. b. Evaluatie ontsluiting Om zich voor te bereiden op een goede ontsluiting van het webportal evalueert iedere student een classificatie, taxonomie of thesaurus zoals die in de praktijk in een bestaand webportal is toegepast. Ieder type webportal onderwerp kan gekozen worden. Denk bijvoorbeeld aan de ontsluiting van site van een verzekeringsmaatschappij, een e- commerce-bedrijf, een gemeente enz. Bepaal je criteria op basis van de leerboeken van VBI-2 en VBI-5 (woordsystemen en classificatie) en geeft een professionele evaluatie. Verbetervoorstellen zijn natuurlijk ook welkom als je de ontsluiting matig vindt. Deze evaluatie wordt met bronvermeldingen opgenomen in het IPR-dossier. Geschatte omvang: 10 bladzijden. c. Evaluatie Smartsite Het professioneel kunnen evalueren van software is een belangrijke competentie van BIer en IDM-ers. Na lezing van het boek Content management & Portals. Kennis- en contentbeheer op het web van R. van Erkel e.a. heb je een goed beeld wat de functionaliteiten van CMS-en (kunnen) zijn. Schrijf je evaluatie enerzijds op basis van je ervaringen met smartsite en anderzijds op basis van je theoretische kennis. Maak dit onderscheid in je verslag wel duidelijk. Verder heeft het bedrijf smartsite enkele specifieke vragen waarop het in deze evaluatie van jullie een antwoord wil: o De Smartsite Manager is qua gebruikersinterface nauw verwant met Windows. Is dat een voordeel of een nadeel? o Sommige functies, die in een Windows applicatie wel aanwezig zijn, zijn in de webgebaseerde Smartsite Manager niet aanwezig. Welke functies heb je gemist? o Welke ergonomische suggesties heb je ten aanzien van de huidige gebruikersinterface die door gebruikers in de rol van content redacteuren wordt gezien? o Welke suggesties ten aanzien van productiviteit heb je ten aanzien van de huidige gebruikersinterface die door gebruikers in de rol van contentredacteuren wordt gezien? o Als de Smartsite Manager een ander uitgangspunt zou kunnen hebben dan de look-and-feel van een Windows applicatie, welke metafoor zou zich daarvoor dan het beste lenen? Graag toelichten met behulp van tekst en afbeeldingen. 10

11 Deze evaluatie maken jullie als onderdeel voor je IPR, maar sturen jullie ook (zonder naam en proftaakgroep op het document enz.) per mail naar Marga Jacobs. Ze zal ze dan bundelen en anoniem naar Smartsite sturen. Geschatte omvang: 20 bladzijden. d. Overtuigen In de competenties van VBI-5 speelt overtuigen een grote rol. Deze vaardigheid heb je binnen het werken in de groep nodig om elkaar te kunnen overtuigen. Verder heb je deze competentie nodig om bij je adviezen de opdrachtgever te kunnen overtuigen. Individueel werk je eraan door je eigen vaardigheden op dit punt tegen het licht te houden, je slb-er coacht je daarbij. Een door de slb-er voldoende beoordeelde P&OCopdracht POP Communiceren niveau 2, vormt een onderdeel van je IPR. e. Juridische aspect van de informatievoorziening De juridische aspecten van de informatievoorziening vormen een belangrijk onderwerp in VBI-5, maar het is ook een taai onderwerp. Voor de beroepspraktijk is het bijzonder relevant dus daarom besteden we er bij de IPR apart aandacht aan. Schrijf een korte beschouwing naar aanleiding van een juridische thema dat je in de krant of in het boek bent tegengekomen. Gebruik 3 verschillende bronnen en belicht waarom het onderwerp voor een BI-er en/of IDM-er relevant is. Geschatte omvang: 3 tot 5 bladzijden. 4.2 Beoordelingscriteria IPR De verschillende onderdelen van de IPR zijn op zichzelf staande teksten Op ieder afzonderlijk onderdeel staat duidelijke bovenaan je naam, proftaakgroep, adres, onderwerp, datum en de aanduiding VBI-5 IPR. Ieder stuk begint met een duidelijk inleiding op de bedoeling van de tekst. Je geeft duidelijke bronvermeldingen in de tekst met een voerzicht van de gebruikte bronnen op het einde van iedere tekst. De vormgeving van je IPR is een papieren dossier met tabbladen tussen de verschillende afzonderlijke documenten. 11

12 5. Faciliterend onderwijs 5.1 Inleiding De vormen van het faciliterend onderwijs in VBI-5 zijn: Leerprocesbegeleiding/P&OC Colleges VBI-5 Trainingen toegang tot informatie Trainingen methoden van onderzoek Computerpractica CMS Werkcolleges juridische aspecten Vragen stellen aan experts Hieronder wordt beschreven welke onderwerpen bij deze verschillende typen faciliterend onderwijs aan de orde komen. 5.2 Studieloopbaanbegeleiding/P&OC Tijdens de slb-bijeenkomsten werkt de groep op basis van de eigen inhoudelijke agenda, notulen en actiepunten aan de proftaak. De slb-er is aanwezig om te coachen en feedback en tips te geven over de P&OC, die noodzakelijk zijn voor het bereiken van een goed resultaat. In VBI5 staat Communiceren (op niveau 2) centraal. In het verlengde hiervan krijg je in week 4 de P&OC-training Overtuigingskracht aangeboden. De tabel met de P&OC-definities en de P&OC-opdracht POP Communiceren niveau 2, als hardcopy in te leveren bij je slb-er in week 2, vind je op blackboard. Het vormt een onderdeel van je IPR. 5.3 Colleges VBI-5 Iedere week wordt er een (of soms twee keer) college gegeven over de volgende onderwerpen: Inleiding op de proftaak en de IPR Content Management Systemen Enterprise Information Portals Kennismanagement Hulpmiddelen kennismanagement Van de volgorde kan, als dat nodig is, afgeweken worden, bijvoorbeeld als er een gastspreker uitgenodigd is. 5.4 Trainingen toegang tot informatie De training Toegang tot informatie van 2 lesuren wordt, verdeeld over 6 weken, drie keer gegeven. Deze trainingen bouwen voort op de gelijknamige trainingen uit VBI-2. 12

13 De deelnemers van de trainingen worden geholpen met het bouwen van de indeling voor de portal en het bepalen van correcte trefwoorden. Een actieve voorbereiding op de trainingen is voor deelname een vereiste. 5.5 Trainingen methoden van onderzoek In week 1 tot en met 5 is er wekelijks een training van twee lesuren per week over methoden van onderzoek. Het doen van kwalitatief onderzoek is belangrijk om tot een duidelijk beeld te komen van de eisen en wensen van de klanten. In deze trainingen word je daarmee geholpen en stap voor stap begeleid. Het onderzoek naar de informatiebehoefte van de gebruikers/klanten wordt gecoördineerd vanuit de onderwijseenheideigenaar in overleg met de trainers. Deze interviewtijdstippen worden zoveel mogelijk geroosterd. Ga dus niet, voordat hierover afspraken zijn gemaakt, medewerkers benaderen. 5.6 Computerpractica CMS CMS-1 is een heel belangrijke opstarttraining van een halve dag om je te leren werken met Smartsite. Daarna heb je iedere week een training (CMS-2) die er vooral op gericht is je te ondersteunen bij het gebruik van smartsite. Tijdens de computerpractica is de begeleiding voornamelijk gericht op het gebruik en het bouwen van een portal met behulp van Smartsite. Indien gewenst kan de begeleiding tijdens de practica je helpen met tips en trucs om je zoektechnieken te verbeteren. 5.7 Juridische aspecten van de informatievoorziening In VBI-5 zijn per klas 3 keer werkcolleges ingepland over juridische aspecten van de informatievoorziening. Deze werkcolleges ondersteunen je bij het bestuderen van het boek Juridische aspecten van de informatievoorziening en helpen je bij het schrijven van een kort paper voor je IPR-portfolio. Zoek een recent artikel (niet ouder dan een half jaar) over een onderwerp uit het boek en formuleer je eigen opvatting over dit onderwerp waarbij je gebruik maakt van het artikel en de informatie uit het boek. 5.8 Vragen stellen Het is de bedoeling dat in VBI-5 binnen blackboard een vraagfunctie beschikbaar komt waarin je vragen over de IPR en de proftaak kunt stellen. Totdat deze functie gerealiseerd is kunnen vragen gesteld worden door een mailtje te sturen naar Elly de Bruijn en naar Marga Jacobs (aan beide tegelijk). Zij zullen dit mailje dan antwoorden en deze antwoorden voor iedereen toegankelijk publiceren (ook een aspect van kennismanagement). Deze mogelijkheid tot vragen stellen is deze onderwijseenheid niet beperkt. Iedere groep kan zoveel vragen stellen als ze nodig vindt. Kijk wel altijd eerst of de vraag al niet eerder gesteld is en zorg dat de formulering duidelijk is. 13

14 5.8 Overzicht van het faciliterend onderwijs In de onderstaande tabel is het faciliterend onderwijs te zien dat per klas is ingeroosterd. VAK VAK- CODE UREN PER WEEK GROEPS- WEEK GROOTTE College VBI-5 COLBI X X X X X X X Practicum CMS-1 CMS X Practicum CMS-2 CMS X X X X Methoden van onderzoek ONDZ 2 24 X X X X X Toegang tot informatie TOEG 2 24 X X X Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding SLB 1 6 X X X X SLB 1/2 individeel X Training overtuigen OVERT 2 12 X Juridische aspecten Jur 2 24 X X X 14

15 6. Middelen Aanschaffen: o Bruggen, van R.D. en andere. Juridische aspecten van de informatievoorziening - Schoonhoven: Academic Service, derde herziene druk ISBN Hieruit Hoofdstuk 5, 9, 10 en 11 o Erkel, R. van e.a., Content management & Portals. Kennis- en contentbeheer op het web. Den Haag: ten Hagen & Stam, ISBN Ook gebruiken en aanschaffen als je dat nog niet eerder hebt gedaan: o o o o o Baarda D.B. en M.P.M. de Goede, J. Teunissen. Basisboek kwalitatief onderzoek: praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek Groningen: Stenfert Kroese, Elling, R. e.a., Rapportagetechniek. Schrijven voor lezers met weinig tijd. - Groningen: Wolters Noordhoff, Hofstede, M. Het zoekboek voor het web - Rijswijk: Elmar 2001 (of recenter) of Dasselaar, A. Handboek Internetresearch - Eck en Wiel: van Duuren Media, 2004 (of recenter) Magrijn, H., S.A.Th.M. Pontzen, G.J.A. Riesthuis, e.a. Woordsystemen: theorie en praktijk van thesauri en trefwoordensystemen Den Haag : Biblion Uitgeverij, ISBN Meer K. van der, Documentaire informatiesystemen Den Haag: Biblion, vierde herzien druk ISBN X o Riesthuis, G.J.A., Classificaties en systematische catalogi blz (tekst staat bij VBI-2) o Timmerhuis F., Handboek documentmanagement: compleet en praktisch Rijswijk: Elmar, p. (niet meer beschikbaar, staat digitaal bij VBI-2). 15

16 Op de blackboard pagina zijn verder nog relevante informatiebronnen, e.d. opgenomen om te gebruiken zoals: o 3 artikelen over kennismanagement (voor toets 2) Feldman, S. The high cost of not finding information. KM World, March (2004). Gevonden op: =1725&Publication_ID=108. Nielsen, J. (2003). Information foraging: Why Google makes people leave your site faster. Retrieved from Swaak, J. Overleven in de kenniseconomie. Management Team nr. 20 (3 december) (gevonden 15 december 2004) Verder worden op de course pagina in Blackboard nog aanvullende relevante documenten, sheets, opdrachten en links gezet. 16

17 7. Beoordeling 7.1 Inleiding Voor de rapportages van proftaakproduct 1, 2 en de IPR gelden de volgende algemene criteria: Correct taalgebruik. Schrijf zo dat ook een (relatieve) buitenstaander het rapport kan begrijpen. Gebruik je eigen woorden. Zorg bij de rapportages van de proftaakproducten voor een goede (eind)redactie van de verschillende bijdragen van de proftaakgroepsleden. Indeling en opmaak van het rapport volgens het boek van Elling, R. e.a. Rapportagetechniek. Literatuurverwijzingen, literatuurlijst, omgaan met bronnen en opname van bijlagen volgens Elling, R. e.a. Rapportagetechniek. Enkele aandachtspunten Interviewverslagen van andere groepen en plaatjes van internet zijn ook informatiebronnen. Verwijs bij websites naar de precieze pagina en niet naar de homepage. Letterlijke citaties moeten tussen aanhalingstekens met natuurlijk direct daarbij de concrete bronvermelding. Alle inleverdata en de beoordelaars staan in hoofdstuk 8 evenals de herkansingsdata. Eventuele wijzigingen worden via de opleidingenpagina op blackboard bekendgemaakt. 7.2 De proftaakproducten 1 en 2 Criteria Zie hoofdstuk 3 van deze periodewijzer. Procedure Voor product 1 en product 2 gelden aparte inleverdata. De proftaakproducten worden met voldoende/onvoldoende beoordeeld. Inleveren in het postvak van de beoordelaar. Herkansing Indien proftaakproduct 1 en/of 2 met een onvoldoende worden beoordeeld, moeten deze worden verbeterd en tijdig opnieuw ingeleverd worden. 17

18 7.3 De individuele praktijkreflectie (IPR) Criteria Zie hoofdstuk 4 van deze periodewijzer Procedure De IPR wordt met een cijfer beoordeeld Het IPR - dossier moet op papier ingeleverd worden bij Marga Jacobs. De evaluatie van Smartsite moet ook (in een anonieme versie ) g d worden naar Marga Jacobs. Herkansing Indien de IPR met een onvoldoende wordt beoordeeld, moet deze worden verbeterd, en tijdig opnieuw ingeleverd worden. 7.4 De toetsen Criteria toets 1 Procedure Herkansing Kennen: Baarda D.B. en M.P.M. de Goede, J. Teunissen. Basisboek kwalitatief onderzoek: praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek Groningen: Stenfert Kroese, Hieruit: hoofdstuk 1 t/m 5 en 7 t/m 9. Schriftelijke toets in week 6, geen materialen toegestaan. Duur 90 minuten. Deze toets wordt met een cijfer beoordeeld. Een onvoldoende toets wordt in week 10 herkanst. Criteria toets 2 Procedure Herkansing Kennen: Erkel, R. van e.a., Content management & Portals. Kennis- en contentbeheer op het web. Den Haag: ten Hagen & Stam, Alle hoofdstukken. Bruggen, van R.D. en andere. Juridische aspecten van de informatievoorziening - Schoonhoven: Academic Service, derde herziene druk Hieruit Hoofdstuk 1, 2, 5, 9, 10 en artikelen over kennismanagement (beschikbaar op blackboard) Schriftelijke toets in week 8, geen materialen toegestaan. Duur 90 minuten. Deze toets wordt met een cijfer beoordeeld. Een onvoldoende toets wordt in week 10 herkanst. 18

19 7.5 Het assessment Criteria Procedure Herkansing In het assessment staat de mate van beheersing en integratie van alle competenties van de junior kennismanager centraal. De proftaakgroep presenteert kort (hooguit 10 minuten) het door hen gebouwde webportal. Daarbij besteedt de groep expliciet aandacht aan de (on)mogelijkheden van de gebruikte software en de gekozen ontsluiting. Een expert en een slb-er beoordelen samen het assessment. Het assessment is een ondervraging van de gemaakte keuzes, de verzamelde informatie en de zoekmogelijkheden van het portal. Alle proftaakgroepsleden moeten gemaakte keuzes, de inhoud van het portal, de adviezen en de presentatie kunnen toelichten en verdedigen. Uiteraard zal daarbij gelet worden op het vermogen om te overtuigen. De proftaakgroep heeft bij aanvang van het assessment het portal klaar staan. Alle leden van de proftaakgroep zijn aanwezig. Bij afwezigheid van een of meer studenten zal het assessment niet door kunnen gaan en zal een herassessment gedaan moeten worden. Alleen als een student door overmacht (tijdig aangegeven en goedgekeurd door de OE-eigenaar) niet aanwezig kan zijn zal voor deze student een afzonderlijk individueel assessment georganiseerd worden en kan het assessment van de rest van de groep doorgaan. De beoordelaars kunnen besluiten de eindbeoordeling van het assessment pas te geven als alle studenten van een proftaakgroep een positieve beoordeling hebben gekregen. Iedereen zorgt dat ervoor dat de relevante documenten (proftaakproducten 1 en 2) en de documenten van iedere IPR bij het assessment beschikbaar zijn. Een onvoldoende assessment moet opnieuw gedaan worden. Het herassessment mag alleen gedaan worden als de IPR en de proftaakproducten met een voldoende zijn beoordeeld. 19

20 8. Overzicht van inleverdata van te beoordelen producten Inleverdata In het onderstaande overzicht kun je terugvinden wanneer de verschillende producten of opdrachten moeten worden ingeleverd en bij wie. Periode 3 Tijdstip Wat Beoordeling door Nadere info week 6 maandag uur Proftaakproduct 1 Carla Smulders Jan van Driel week 8 maandag uur week 6 zie rooster week 9 maandag uur begin week 8 zie rooster week 10 zie rooster IPR Toets 1 Proftaakproduct 2 Toets 2 Assessment Jan van Driel Leo Meerman Marga Jacobs Jan van Driel en Evert Jan de Voogt Carla Smulders Jan van Driel Marga Jacobs Leo Meerman Carla Smulders Elly de Bruijn Evert Jan de Voogt Jan van Driel Jolanda van Houten Leo Meerman Marga Jacobs Precieze verdeling over de proftaakgroepen wordt nog bekend gemaakt Verdeling over de proftaakgroepen is identiek aan de verdeling bij proftaakproduct 1. Bij het assessment is steeds aanwezig: een slber (niet van de eigen klas) en tenminste een expert als gast/ toehoorder soms ook iemand van smartsite. Herkansingen Tijdstip Wat Door Nadere info week 10 maandag uur Proftaakproduct 1 Carla Smulders Jan van Driel Dezelfde beoordelaar als bij de eerste beoordeling. week 3 (periode 4) maandag uur IPR Jan van Driel Leo Meerman Marga Jacobs Dezelfde beoordelaar als bij de eerste beoordeling. week 3 (periode 4) maandag uur eind week 10 zie rooster eind week 10 zie rooster Week 9 en 10 (periode 4) rooster wordt later bekendgemaakt. Proftaakproduct 2 Toets 1 Toets 2 Assessment Een herassessment wordt alleen afgenomen als de proftaakproducten en de IPR voldoende zijn. Carla Smulders Jan van Driel Jan van Driel en Evert Jan de Voogt Marga Jacobs Leo Meerman Carla Smulders Elly de Bruijn Evert Jan de Voogt Jan van Driel Jolanda van Houten Leo Meerman Marga Jacobs Dezelfde beoordelaar als bij de eerste beoordeling. Hetzelfde als bij de eerste beoordeling of twee experts. 20

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 In de Vrije School proberen we om het leren niet een

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

Schrijven van studiemateriaal

Schrijven van studiemateriaal Schrijven van studiemateriaal BKO workshop 25 oktober 2012 Door Marjo Stalmeier Programma van vandaag Kennismaking Focus van deze workshop Formuleren van teksten: theorie en oefenen Lunchpauze Structureren

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

TYPO3 redacteuren cursus

TYPO3 redacteuren cursus TYPO3 redacteuren cursus Inleiding Voorstellen docent Communicatie Expertise Centrum (CEC) Voorstellen cursisten Aanwezigheidsformulier Evaluatieformulier / e-mailadres Reden: verbeteren cursus Doel:TYPO3

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

Schrijven van studiemateriaal

Schrijven van studiemateriaal Schrijven van studiemateriaal BKO workshop 8 mei 2012 Door Marjo Stalmeier Programma van vandaag Kennismaking Focus van deze workshop Formuleren van teksten: theorie en oefenen Lunchpauze Structureren

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

TYPO3 redacteuren cursus w3.tue.nl

TYPO3 redacteuren cursus w3.tue.nl TYPO3 redacteuren cursus w3.tue.nl Inleiding Voorstellen docent Communicatie Expertise Centrum (CEC) Voorstellen cursisten Aanwezigheidsformulier Evaluatieformulier / e-mailadres Reden: verbeteren cursus

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Naam student: Datum: SLB: Studentversie Onderdelen Basisdeel Kerntaak 1: Assisteert

Nadere informatie

Een spannend project!

Een spannend project! Een spannend project! 1hv blok 3 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding op het project 3 Opdrachten 4 Planning 9 1hv blok 3 Pagina 2 Een spannend project Inleiding op het project Tijdens dit mini-project werk

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT TOEZICHTHOUDER 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad, een

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT)

Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT) universitair onderwijscentrum groningen Cursusontwerp Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT) Versie Augustus 2013 Naam: Datum: Dit sjabloon geeft een structuur voor het ontwerpen van uw cursus. Onder

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Les 6. Bespreking recente ontwikkeling 4 Voorselectie site eindopdracht Toelichting aanpak verbeteradvies

Les 6. Bespreking recente ontwikkeling 4 Voorselectie site eindopdracht Toelichting aanpak verbeteradvies Les 6 Bespreking recente ontwikkeling 4 Voorselectie site eindopdracht Toelichting aanpak verbeteradvies Recente ontwikkeling 4 Vragen: wat gaat Google allemaal digitaliseren? worden bibliotheken overbodig?

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Module 3. Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 3. Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 3 Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Hoe gebruik ik informatie

Nadere informatie

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Student: Vincent van der Maaden, MSc Studentnummer: 5783070 Opleiding: Interfacultaire lerarenopleiding, UvA Vakgebied: Aardrijkskunde

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Sociale en recreatieve activiteiten

Sociale en recreatieve activiteiten Sociale en recreatieve activiteiten Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Richard Prins Inhoudelijke redactie: Patricia Streng Eindredactie: Astrid

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Exameneisen NLP Practitioner

Exameneisen NLP Practitioner Exameneisen NLP Practitioner Het examen Onze opleiding wordt afgesloten met een toetsmoment. Wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer voor zichzelf helder heeft waar hij/zij staat ten opzichte van

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Naam:. Handleiding voor de leerling

Naam:. Handleiding voor de leerling Naam:. Handleiding voor de leerling Inleiding Sommige leerlingen weten al lang wat ze na het VMBO willen doen. Anderen nog steeds niet. Een goede keuze is moeilijk, want wat weet je eigenlijk van je toekomstige

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 8 Studiepunten: 17 Naam student: Mariska van Gorp Stagebedrijf: Uitgeverij PS Docentbegeleider: Mark Mol Praktijkbegeleider: Frank Lindner Stageperiode: september

Nadere informatie

Media en creativiteit. Trend Research Medmec02-5 les 6

Media en creativiteit. Trend Research Medmec02-5 les 6 Media en creativiteit Trend Research Medmec02-5 les 6 Les week Onderwerpen 1 Inleiding tot de module in les Doorspreken en theorie opdracht 1 Hoorcollege basis principes trends weekoverzicht Voorbereiding

Nadere informatie

Algemene Informatie. 3 leerlijnen

Algemene Informatie. 3 leerlijnen 2 0 1 2 Algemene Informatie Buro Beeldwerk is voor iedereen die vanuit zijn vakgebied met vormgeving en creativiteit te maken heeft. De minor is een creatief lab waarin mensen vanuit verschillende disciplines

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 2017-2018 Beste 4-Havo leerling, Het schrijven van een profielwerkstuk (afgekort PWS) is onderdeel van je HAVO opleiding en wordt vermeld op het HAVO diploma en de daarbij behorende

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5 Audit Charter TenneT PAGINA 2 van 5 1. Selectie en werving van de accountant De AC stelt de selectiecriteria vast op voordracht

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder de tab Opleidingsgegevens, alle onderdelen die relevant zijn voor uw deelname aan de opleiding.

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder de tab Opleidingsgegevens, alle onderdelen die relevant zijn voor uw deelname aan de opleiding. INFORMATIE OVER RINO PORTAL versie BIG16.09 Voor deelnemers BIG-opleidingen De RINO Groep biedt u als deelnemer aan een van de BIG-opleidingen een online service aan ter ondersteuning van het opleidingsproces.

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY R E A D E R PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 MODEL STRUCTUUR EN INDELING VAN DE ITP3 PAPER VERSIE 3.0 PARAMARIBO 21 OKTOBER 2016 BY MCT

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 1

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 1 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT INTRODUCTIE AQUA & LEISURE 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad,

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4 Handleiding sectorwerkstuk Mavo 4 2017 2018 Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. Het doel van het sectorwerkstuk is dat je leert op een zelfstandige manier onderzoek te doen. Daarnaast

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

ROC Zeeland Introductie Grafi-Media

ROC Zeeland Introductie Grafi-Media ROC Zeeland Introductie GrafiMedia Opdracht: Vorm met een aantal medestudenten een projectgroep en bedenk een naam. Jullie projectgroep is gevraagd om een schooleindfeest te organiseren en bedenk ook hiervoor

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

https://commons.wikimedia.org/wiki/file:rubric.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/file:rubric.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/file:rubric.jpg Bron: Ministry of education, New Zealand samenwerken presenteren informatievaardigheid Verbeteren Viewbrics : Beeldvorming van vaardigheid? Kwaliteit

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie