Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C indd :39:28

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Naam, adres, telefoon, , website Naam en logo Schoolbeschrijving: onze visie Schoolbeschrijving: de cijfers Bestuursvorm en organisatiestructuur 9 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? Strategisch beleidsplan De Linge Wat betekent dat voor Donatushof? 11 Schoolplan Jaarplan : waar gaan we dit jaar aan werken? Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? 12 Evaluatie jaarplan ONDERWIJS & BEGELEIDING HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Inschrijving en toelating 15 Aanmelding en toelating nieuwe kinderen 15 Kinderen van andere basisscholen 15 Kinderen met een handicap De vakken nader bekeken BEGELEIDING VAN ONZE KINDEREN Sociale veiligheid De speciale begeleiding van kinderen met specifieke behoeften Dyslexievergoeding in de basisverzekering Kinderen met leerlinggebonden financiering Begaafde kinderen Spelpraatgroep Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 23 Onderzoek vijf- en zesjarigen 23 Onderzoek tien- en elfjarigen 23 Telefonisch spreekuur Langdurig zieke kinderen Logopedische screening Dossiervorming Overgaan of verlenging? Naar het voortgezet onderwijs 24 Algemeen 24 Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) DE MEETBARE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS Methodegebonden toetsen CITO LOVS en Schoolzelfevaluatie Rapporten Onze resultaten op de CITO Eindtoets basisonderwijs Uitstroomgegevens 26 4 HET TEAM De samenstelling van het team Vergaderingen Ontwikkeling van stamgroepleidsters Vervanging Arbocoördinator Bedrijfshulpverlening (BHV) Stagiaires 29 5 OUDERS Het belang van de betrokkenheid van ouders bij onze school Informatievoorziening aan ouders Inspraak van ouders via de medezeggenschapsraad Ouderraad en ouderbijdrage Werkgroepen Tussenschoolse Opvang (TSO) Buitenschoolse Opvang (BSO) Leerplicht 32 Gronden voor vrijstelling 32 Verlof buiten de schoolvakanties Schorsing en verwijdering Wat te doen bij problemen? 34 Algemeen 34 De contactpersoon 34 De klachtenprocedure 34 Vertrouwenspersoon en -inspecteur 34 Meldplicht seksueel geweld 35 6 DIVERSE PRAKTISCHE ZAKEN Schooltijden en vakanties 37 Verantwoording onderwijstijd Polderdagen, kamp en zomerweek Verjaardagen Trakteren en allergieën Gymmen en gymkleding Weeksluitingen en andere vieringen Schoolfotograaf Schoolverzekering Hoofdluis Gevonden en verloren voorwerpen Sponsoring Foto- en video opnamen Ziek melden 41 7 NAMEN & ADRESSEN Personeel van Donatushof Stichting Primair Onderwijs De Linge Medezeggenschapsraad Donatushof Ouderraad Donatushof Jeugdgezondheidszorg Inspectie van het onderwijs Leerplichtambtenaar Externe vertrouwenspersoon Schoolverzekering Peuterspeelzaal Overblijfgroep SKAR Coördinator hoofdluis 44 Binn-Donatushof-C indd :39:28

2 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Binn-Donatushof-C indd :39:38

3 1.1 Naam, adres, telefoon, , website r.-k. Jenaplanbasisschool Donatushof Locatie Flierenhof Locatie Flierenhof Flierenhofstraat BZ Bemmel tel Locatie Kinkellink Cuperstraat 9A 6681 AR Bemmel tel Correspondentieadres Postbus 72, 6680 AB Bemmel website: 1.2 Naam en logo In 1960 werd onze school toen nog Donatusschool geheten - als derde lagere school in ons dorp geopend. In 2010 vieren we ons 50-jarig jubileum. Onder de bezielende leiding van de toenmalige schoolleider J. van Merwijk werd in 1966 gestart met de invoering van het jenaplanconcept. Het jenaplanconcept is ontleend aan de universiteit van Jena, waar Peter Petersen - de grondlegger van het jenaplanonderwijs - in 1923 als hoogleraar verbonden was. In 1985 werden enkele klassen van de kleuterschool Kleuterhof en lagere school Donatusschool samengevoegd tot basisschool Donatushof. Door toename van het aantal kinderen werd in 2006 een tweede locatie ingericht, Kinkellink, die gevestigd is aan de Cuperstraat in Bemmel. Op deze locatie zijn vijf stamgroepen gehuisvest; in hoofdgebouw de Flierenhof tien stamgroepen. Op beide locaties wordt het jenaplanconcept toegepast: alle bouwen zijn vertegenwoordigd. Team en bouwvergaderingen, studiedagen worden door alle teamleden bijgewoond. Wilt u meer informatie over het jenaplanonderwijs? Kijk dan op Op vindt u schoolspecifieke informatie. Op school liggen ook een algemene brochure over jenaplanonderwijs en een eigen folder voor belangstellende ouders klaar. Locatie Kinkellink 3 Binn-Donatushof-C indd :39:47

4 ONS MOTTO IS: LEVEN IS LEREN ELKE DAG WEER! Informatie over actuele zaken in de jenaplanscholen vindt u in het tijdschrift Mensenkinderen. Dit tijdschrift ligt - samen met andere achtergrondliteratuur - ter inzage in de tijdschriftenkast in de personeelskamer. Onze school is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging. Deze vereniging behartigt de belangen van alle Nederlandse jenaplanscholen en legt contacten tussen de scholen. Ruim 300 jenaplanscholen zijn bij deze vereniging aangesloten. Met de scholen in de regio Nijmegen vindt er directieoverleg plaats en er zijn regelmatig studiedagen om nieuwe ontwikkelingen in het jenaplanonderwijs met elkaar te bespreken. Jaarlijks wordt door een aantal teamleden landelijke studiedagen bezocht. Ons logo namelijk een kring van kinderen samen kijkend naar- en pratend over een schildpad - laat zien wat de kern van het jenaplan is: samen in de kring, rond een kijktafel, leren met elkaar en leren van elkaar. Als team en directie van Donatushof stellen wij onszelf de taak kinderen uit te dagen om samen actief te leren in een veilige omgeving en stil te staan bij de wereld om ons heen. 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie Basisschool Donatushof is een katholieke jenaplanbasisschool. De belangrijkste uitgangspunten van een jenaplanschool zijn vastgelegd in twintig basisprincipes. We passen ze niet letterlijk toe, ze vormen een inspiratiebron voor de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. De identiteit van de school is daarmee tweeledig. Door de katholieke identiteit nemen we een plaats in binnen de joods-christelijke levensovertuiging; door het jenaplanconcept dragen we zorg voor het gedachtegoed van Peter Petersen. Identiteit Voorop staat in beide tradities dat kinderen respect leren opbrengen voor de wereld om hen heen. Respect voor de mensen, de natuur en de dingen die je omringen. Dat houdt tevens in dat kinderen moeten leren ruimte te geven aan anders-zijn, aan elementen die anders zijn dan die zijzelf kennen. In onze visie kan dat laatste plaatsvinden als er voldoende ruimte is voor ieder individu, want pas als er voldoende ruimte en veiligheid is om jezelf te zijn, 4 Binn-Donatushof-C indd :40:05

5 kun je die ruimte opbrengen voor een ander. Dergelijke stappen in de ontwikkeling van kinderen zijn niet vanzelfsprekend. Het is aan ons daarin te begeleiden en hiervoor in de stamgroep gericht tijd vrij te maken. De jenaplanprincipes helpen ons hieraan vorm te geven, in het bijzonder het eerste en het derde basisprincipe. - Ieder mens is uniek; zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde. - Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig: met andere mensen, met de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur en met de niet-zintuiglijke waarneembare werkelijkheid. Ook de christelijke tradities, bijvoorbeeld ten tijde van Kerstmis en Pasen, helpen de kinderen stil te staan bij al die grote woorden die hierboven genoemd zijn, zoals uniek, onvervangbare waarde, identiteit, persoonlijke relaties, (niet-) zintuiglijke waarneembare werkelijkheid en een begin te maken met de eigen invulling van die begrippen. Organisatie van de stamgroep De stamgroep is op school de omgeving waarin het kind leert, werkt en leeft. Een stamgroep bestaat uit een groep kinderen van verschillende leeftijden. In deze opzet ervaart het kind wat het betekent een jongere in een groep te zijn en later tot de ouderen te behoren. De stamgroepsleidsters sturen, leiden en begeleiden het leer- en ontwikkelingsproces, maar ook het leefklimaat binnen de eigen stamgroep, en zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Binnen de stamgroep kennen we de tafelgroepen. Dit zijn groepjes van 4 à 5 kinderen, die aan dezelfde groepstafel werken. De tafelgroep wordt uit kinderen van verschillende leeftijden gevormd. Het verschil in leeftijd zorgt voor een gevarieerde inbreng waarbij elkaar helpen en leren van elkaar belangrijk zijn. Samenwerking is een belangrijk onderdeel van het jenaplanonderwijs. Op onze school wordt op vele manieren samengewerkt: kinderen onderling (binnen de stamgroep en daarbuiten), kinderen met stamgroepsleidsters, stamgroepsleidsters onderling, team en ouders, ouders en kinderen samen en ouders onderling. Ruimte en tijd De ruimte waarin kinderen werken is belangrijk. De klaslokalen zijn zo ingericht dat de kinderen zich er veilig en vertrouwd voelen en tot onderzoek worden uitgedaagd. De kijktafel vormt hier een belangrijk onderdeel van. Het werk van kinderen staat er centraal. Tijdens een project is de kijktafel een bron van ervaring over het nieuwe onderwerp. Op diverse plaatsen in de gangen en in de aula zijn werkplekken. Hier kunnen kinderen zelfstandig aan opdrachten werken. Het weekrooster van een jenaplanschool is een ritmisch weekplan. Hierbij wordt gezorgd voor een afwisseling tussen soorten activiteiten, spanning en ontspanning en tussen groepswerk en individueel werk. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met de tijd. De structuur van het dagritme helpt hen daarbij. Om hierin te groeien leren we de kinderen doelgericht plannen en handelen, zodat elk kind een evenwicht vindt tussen spanning en ontspanning. Door het onderwijs in vier basisactiviteiten (gesprek, spel, werk en viering) te verdelen komen we hieraan tegemoet. 5 Binn-Donatushof-C indd :40:20

6 De vier basisactiviteiten De grondlegger van het jenaplanonderwijs onderscheidde vier ontmoetingsvormen. Waar mensen elkaar ontmoeten, vindt gesprek, spel, werk en/of viering plaats. Die vier ontmoetingsvormen worden ook wel de pijlers of de basisactiviteiten van het jenaplanonderwijs genoemd. Gesprek Gesprek is de belangrijkste van de vier basisactiviteiten. Het kind wordt in een sprekende wereld geboren, de taal van anderen roept op tot activiteit. Het gesprek vindt o.a. plaats in kringsituaties. Door met elkaar te praten leren we te verwoorden waar we mee bezig zijn, leren we naar anderen te luisteren. Door samen over een onderwerp te praten, leren we een mening te vormen, ontdekken we gaandeweg de wereld. Een kringgesprek heeft vooral kans van slagen als het onderwerp binnen de leefwereld van de kinderen valt. Dan is er sprake van wezenlijke betrokkenheid en daar gaat het om. We kennen een open- en een gesloten kringgesprek. Tijdens een open kringgesprek is het onderwerp van tevoren niet vastgelegd (bv. week/dag-opening). Wel kan tijdens de weekopening 6 Binn-Donatushof-C indd :40:36

7 een groepje kinderen iets presenteren wat ze in de afgelopen week hebben voorbereid en wat in de komende week in de actualiteit staat. In een gesloten kringgesprek staat het onderwerp vast. Voorbeelden hiervan zijn: kijk- en vertelkring, verslagkring, nieuwskring, leeskring. Spel Kinderen die eindeloos herhalen en zichzelf proberen te verbeteren bij het touwtje springen en kinderen die zich proberen in te leven in een drama-activiteit, zijn aan het spelen. Het eerste is vrij spel, het laatste is een geleide onderwijsactiviteit. De overeenkomst is dat kinderen bij deze activiteiten leren met hun hele lijf. Bij spel speelt een belangrijke rol: de bouw- en poppenhoek, poppenkastspel, dramatische expressie, buitenspel, bewegingsonderwijs, gezelschapsspelen, e.d. Door spel wordt geleerd in zowel onder-, midden- als bovenbouw. Werk Werk is de basisactiviteit waar de kinderen zich het meeste mee bezig houden. Inhoudelijk bestaat het werk bijvoorbeeld uit omgaan met ontwikkelingsmateriaal, Nederlandse taal, Engelse taal, rekenen, wereldoriëntatie. Veel werk gebeurt in de blokperiode, het moment waarop kinderen zelfstandig werken. In overleg met de stamgroepleidster hebben de kinderen bepaald wat ze gaan doen, hoe ze dat gaan doen en met wie ze samenwerken. Ze kunnen dan alleen of samen bezig zijn met: het verfijnen van de motoriek, het omgaan met ontwikkelingsmateriaal, het maken van oefeningen op het gebied van o.a. schrijven, taal, spelling en rekenen, het schrijven en illustreren van eigen teksten in de vorm van een verslag over een zelfgekozen onderwerp of in de vorm van creatief schrijven (stellen), het voorbereiden van vieringen en kringen (o.a. leeskring, toneel), het werken aan een creatieve opdracht. De activiteiten waaruit kinderen een keuze kunnen maken, verschillen per bouw. Doordat in het blokuur het zelfstandig werken bevorderd wordt, kan de stamgroepsleidster meer tijd besteden aan individuele hulp. Rekenen doen we niet in de stamgroep, maar wordt per jaargroep gegeven. Kinderen rekenen dus met hun jaargroepgenoten, mogelijk bij een andere stamgroepleidster. Groep 3 tot en met 8 rekent dagelijks op een vast tijdstip, namelijk van uur. Viering Vieringen zijn een manier om kinderen zich thuis te laten voelen in de groep en in de school. We beleven hoe goed het is samen te zijn, in de stamgroep en in de school. Het vieren komt o.a. tot uitdrukking in weekopeningen, weeksluitingen, verjaardagen en de vaste jaarfeesten zoals Sinterklaas, Kersten Paasviering. Er is iets te vieren betekent niet hetzelfde als we gaan een feestje bouwen. We staan als stamgroep of als hele school samen stil rond een gebeurtenis, onderwerp of feest door middel van zang en muziek, woord en gebaar, beweging en dans. Het vieren werpt duidelijk vruchten af: kinderen leren om te durven optreden, het ontwikkelt hun fantasie en creativiteit, het brengt hun gevoel bij voor stijl, mooie dingen, ontroering en humor. Een viering is een weerspiegeling van wat zich binnen de groepen afspeelt en het zorgt voor een hechte onderlinge band. Weeksluitingen op de Flierenhof vinden plaats in de aula; de vieringen op de Kinkellink vinden plaats in de theaterzaal van de Kinkel. Ouders zijn van harte welkom bij de weeksluitingen. Het jonge kind In de onderbouw staat de brede ontwikkeling van de kinderen centraal. In gesprek, spel, werk en viering worden alle belangrijke ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Om nog beter tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van jonge kinderen, laten de stamgroepleidsters in de onderbouw zich inspireren door een werkwijze uit het Italiaanse Reggio 7 Binn-Donatushof-C indd :40:54

8 Emilia. Deze werkwijze sluit goed aan bij onze jenaplanvisie. Een aantal van hen is in Italië op werkbezoek geweest en probeert de onderwijsideeën te vertalen naar onze school. In de aanpak van Reggio Emilia gaat het er om dat het onderwijs gegeven wordt vanuit de kinderen zelf en juist de sterke punten in de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Kinderen moeten zo veel mogelijk kansen krijgen zich te uiten. Er wordt wel eens gezegd dat een kind 100 talen heeft Het onderwijs is er op gericht dat een kind die 100 talen ook kan en leert te gebruiken. Goede communicatie zorgt er voor dat een kind veel meer van de wereld leert. Een van de pijlers is thematisch onderwijs, waarbij de thema s door de kinderen zelf worden aangedragen en hun creatieve vorming die daar inhoudelijk op aansluit. Werken aan uitdagend onderwijs is een belangrijke opdracht. Kinderen moeten op school de ruimte krijgen ontdekkend en experimenterend al hun mogelijkheden te ontplooien. Het is aan de stamgroepleidsters binnen dit dynamische proces de onderbouwstof aan te bieden. Onze school is niet gebonden aan een wijk. Uit de ouderenquête van april 2008 kwam naar voren dat ouders kiezen voor het jenaplanconcept; de kinderen komen aldus uit alle wijken van Bemmel en zelfs van buiten het dorp. 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers Op teldatum 1 oktober 2009 zaten er 389 kinderen op school. Onze school kent 15 groepen die allemaal de naam van een boom dragen: - Onderbouw Berk, Linde en Klimop (4-5-6 jaar): groep 1-2 en de nieuwe kinderen die instromen - Middenbouw Eik, Vlier, Wilg, Sering, Hazelaar en Jasmijn ( jaar): groep Bovenbouw Kastanje, Populier, Iep, Esdoorn, Meidoorn en Plataan ( jaar): groep Basisschool Donatushof, locatie Flierenhof, staat in de kern van het dorp in een historische omgeving. Locatie Kinkellink is gesitueerd op 600 meter afstand van deze locatie, tussen de openbare school de Regenboog en cultureel centrum de Kinkel. De Kinkellink is een semi-permanent gebouw, dat door stichting de Linge sinds 2006 gebruikt wordt voor basisscholen met ernstig plaatsgebrek. Op locatie Flierenhof zijn de stamgroepen Linde en Klimop; Eik, Vlier, Sering en Wilg; Populier, Esdoorn, Meidoorn en Iep gehuisvest. Op locatie Kinkellink bevinden zich de stamgroepen Berk, Hazelaar, Jasmijn, Kastanje en Plataan. 8 Binn-Donatushof-C indd :41:14

9 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur Onze school is één van de negen basisscholen die horen bij Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. Stichting Voorschools en Primair Onderwijs DE LINGE De volgende scholen in de gemeente Lingewaard maken deel uit van De Linge: P.C. Daltonbasisschool De Borgwal te Bemmel, Katholieke Basisschool De Doornick te Doornenburg, Katholieke Jenaplanbasisschool Donatushof te Bemmel, P.C. Daltonbasisschool Het Drieluik te Huissen, Katholieke Basisschool Marang te Angeren, Katholieke Mariaschool te Bemmel, Katholieke Basisschool t Pänneke te Haalderen, Katholieke Basisschool Pius X te Bemmel, Katholieke Basisschool De Vonkenmorgen te Gendt. Het bestuur is tevens bestuur van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente, die de volgende tien peuterspeelzalen beheert voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar: t Blagehöfke te Huissen, Dikkie Dik te Huissen, Gijsje te Doornenburg, t Hölleke te Gendt, Hummelhonk op twee locaties te Bemmel, Peuterhofje te Haalderen, Pinkeltje te Angeren, De Vlindertuin te Huissen, De Zandkabouter te Huissen. Door inhoudelijke samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs versterken we de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. 9 Binn-Donatushof-C indd :41:28

10 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 10 Binn-Donatushof-C indd :41:42

11 Onderwijs en opvoeding binnen de scholen van De Linge stelt alle kinderen in staat de beste leerresultaten te behalen. In partnerschap met de ouders bereiden teams de kinderen in een veilig en inspirerend klimaat voor op optimale ontplooiing van hun talenten. De Linge is trots op alle talenten. We herkennen en erkennen verschillen tussen kinderen en verschillen tussen medewerkers. De scholen bieden maximaal ruimte aan die verschillen. Door hun eigen identiteit, ondernemerschap voor iedereen en een open relatie met de omgeving. De strategische beleidsvoornemens van De Linge voor de periode zijn kaderstellend geformuleerd. Een open formulering op hoofdlijnen biedt de schoolteams ruimte het aanbod passend bij hun school vorm te geven. Bij het ontwerpen van het plan zijn medewerkers, kinderen, ouders en externe partners maximaal betrokken. Centrale opdracht In deze beleidsperiode stellen we onszelf als gezamenlijke opdracht: Samen koersen op Passend Onderwijs! Motto De manier waarop we werken aan het bereiken van onze centrale opdracht, komt het beste tot uitdrukking in ons motto: Samen leren met onderlinge verschillen. Voor Lingescholen is Passend Onderwijs op maat gesneden onderwijs en opvoeding, dat ieder kind optimaal toerust op de maatschappij. In 2012 is dit samen gerealiseerd door in te zetten op de vijf coördinaten: primair proces, medewerkers, organisatie, financiën en huisvesting. Binnen deze coördinaten zijn telkens een aantal doelen geformuleerd die, zoals de spaken in een stuurwiel, een nadrukkelijke samenhang kennen. Op vindt u een volledige beschrijving van het strategisch beleidsplan. 2.2 Wat betekent dat voor jenaplanbasisschool Donatushof? Schoolplan In ons schoolplan hebben we het meerschools beleid naar beleid voor Donatushof vertaald. De door ons te bereiken resultaten op de vijf coördinaten van passend onderwijs zijn hierin uitgewerkt. In het voorjaar van 2008 is onder ouders en kinderen een enquête afgenomen. Bij de samenstelling van het schoolplan is rekening gehouden met aanbevelingen vanuit de ouder- en kinderenquête. Op vindt u het volledige schoolplan. Jaarplan : waar gaan we dit jaar aan werken? Ieder schooljaar realiseren we een deel van onze doelen. In het jaarplan hebben we vastgelegd met welke onderwerpen we aan de slag gaan. - Het leesverbeterplan Alle negen Lingescholen, dus ook Donatushof, doen mee aan een ambitieus leesproject. Gedurende drie jaar wordt er door onder- en middenbouw hard gewerkt de (technische) leesresultaten te verhogen. Schooljaar is het derde, tevens laatste, jaar van dit project. Stamgroepleidsters continueren de instructies zoals die voorgaande jaren ontwikkeld zijn. Leesresultaten worden nauwgezet gevolgd. Bij dit project hoort ook scholing. Drie keer per jaar krijgen alle stamgroepleidsters van onder- en middenbouw bezoek van externe deskundigen, die meekijken naar leeslessen en nabespreken. Studiedagen zijn gezamenlijk, voor alle Lingeleerkrachten. - Jenaplanscholing Zoals ook afgelopen schooljaar, wordt het voltallige team geschoold in het uitvoeren en uitdragen van jenaplanvisie. Dit schooljaar staan de kinderen centraal die extra begeleiding nodig hebben: wat willen we bereiken en hoe realiseren wij dat? Externe deskundigen helpen ons hierbij. - Computervaardigheden kinderen verbeteren Hoe leren we alle kinderen de vaardigheden die bij deze tijd horen? Hoe zetten we onze stamgroepen maximaal in om dit doel te bereiken? 11 Binn-Donatushof-C indd :41:55

12 - Scholing in werkvormen Het voltallige team wordt geschoold in (coöperatieve) werkvormen, die o.a. ruimte geven aan zelfontdekkend, activerend leren, aan samenwerken en aan samen leren. - Plaatsing digitale schoolborden In schooljaar worden in de overige acht stamgroepen digitale schoolborden geïnstalleerd. De stamgroepleidsters volgen de scholing die daarbij hoort. - Cultuurbeleid Het beleid dat vorig schooljaar is vastgesteld, wordt vanaf dit jaar in de praktijk gebracht. - Opfrissen van het werken met portfolio Portfolio hebben we een aantal jaren geleden ingevoerd. Nu nemen we tijd om het werken ermee op te frissen en verder af te stemmen. - Invoering Kijk als registratieinstrument In de onderbouw wordt Kijk ingevoerd, een voor ons nieuw instrument om ontwikkeling van kinderen vast te leggen. Kijk vervangt de Pravoolijsten. - Werken aan goed personeelsbeleid Op stichtingsniveau wordt gewerkt aan Integraal Personeelsbeleid. Een aantal teamleden van Donatushof is daar bij betrokken. - Beoordeling Donatushofteam Tweejaarlijks beoordelen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun stamgroepleidster(s) zo ook dit schooljaar. In de nieuwsbrief wordt u met regelmaat over de voortgang geïnformeerd. Belangrijker nog is dat u ziet en merkt dat we bovenstaande onderwerpen aanpakken. 2.3 Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? Evaluatie jaarplan Vorig schooljaar hebben we gewerkt aan een aantal onderwerpen waar we in willen groeien. Wat hebben we gedaan en wat zijn de resultaten? - De invoering van de nieuwe schrijfmethode Een groepje teamleden heeft zich, samen met een externe deskundige op het gebied van handschriftontwikkeling, ingezet ten behoeve van een goede invoering van de nieuwe schrijfmethode. - De invoering van digitale schoolborden In schooljaar zijn zeven stamgroepen voorzien van een digitaal 12 Binn-Donatushof-C indd :42:09

13 schoolbord. De stamgroepleidsters hebben twee workshops gevolgd om de digiborden optimaal in te zetten. - Jenaplanscholing We hebben gewerkt aan de vormgeving van de blokperiode; bovenbouwen onderbouwcollega s zijn bij elkaar gaan kijken (onder schooltijd) bij wijze van didactisch afkijken ; er is uitwisseling van good practice; een extern deskundige heeft een basiscursus verzorgd over jenaplanonderwijs (afgestemd op de behoeften van het team); een 7-tal collega s heeft deelgenomen aan landelijk congres Nederlandse Jenaplanvereniging; de directie heeft deelgenomen aan de Dag van de Jenaplandirecteur. - Het leesverbeterplan Alle negen Lingescholen, dus ook Donatushof, deden in voor het tweede jaar mee aan het leesverbeterplan, met als doel de (technische) leesresultaten te verhogen. Stamgroepleidsters hebben daartoe hun instructies geïntensiveerd; de organisatie rondom lezen is aangepast. Leesresultaten zijn nauwgezet gevolgd. Bij dit project hoorde ook scholing. In schooljaar zijn lessen van alle onderbouwen middenbouwstamgroepleidsters drie keer bezocht door externe deskundigen. Studiedagen zijn bijgewoond. - Cultuurbeleidsplan Er is een cultuurbeleidsplan voor Donatushof geschreven en vastgesteld. - Werken aan goed personeelsbeleid Op stichtingsniveau wordt gewerkt aan Integraal Personeelsbeleid. Een aantal teamleden van Donatushof is daar bij betrokken. In de bovenbouw heeft nog een extra project plaatsgevonden: techniek. In samenwerking met de praktijkschool Joannesschool in Bemmel hebben Plataan, Kastanje en Iep ieder vijf maandagmiddagen gewerkt met uiteenlopende techniekvormen. Het technieklokaal van de Joannesschool is goed toegerust en de kinderen zijn begeleid door praktijkschoolleerlingen, ouders en onze conciërge. 13 Binn-Donatushof-C indd :42:22

14 3 ONDERWIJS & BEGELEIDING 14 Binn-Donatushof-C indd :42:34

15 3.1 HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Inschrijving en toelating Aanmelding en toelating nieuwe kinderen In de maanden maart-april van ieder schooljaar vinden de informatieavonden, rondleidingen en open dagen plaats van alle basisscholen in Bemmel. U bent van harte welkom op onze informatieavond; tijdens de rondleidingen en de open dag zijn ook uw kinderen van harte welkom. Aanmeldingen van kinderen lopen via de school. Dit geldt voor 4-jarigen, maar ook voor oudere kinderen die tussentijds aangemeld worden (bijvoorbeeld bij verhuizing). Aanmeldingsformulieren liggen op beide locaties. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Voorafgaand aan hun vierde verjaardag kunnen de kinderen ter kennismaking de groep drie keer een dagdeel bezoeken. De groepsleidster van de stamgroep waarin uw kind geplaatst is, neemt een paar weken vóór de vierde verjaardag contact met u op. U kunt dan samen deze dagdelen plannen. Intakegesprek In de eerste weken vindt er een intakegesprek plaats tussen de ouders en de stamgroepleidster. Dit intakegesprek is gericht op kennismaking en een goede overdracht vanuit de voorschoolse periode, zodat school en thuis zo goed mogelijk aansluiten. Kinderen van andere basisscholen Het komt voor dat kinderen van andere scholen de overstap maken naar onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Als nieuwe school ontvangen we -met toestemming van ouders- informatie van eventuele externen, bijvoorbeeld een logopediste, fysiotherapeut of psycholoog. Ook gegevens en resultaten van de vorige school worden overgedragen. Overleg vindt plaats tussen de intern begeleiders van beide scholen met uitwisseling van gegevens. De directie neemt de beslissing over plaatsing, waarbij afstemming tussen de vraag van het kind en het aanbod van de school als belangrijkste voorwaarde geldt. Kinderen met een handicap Vanaf 2005 is de landelijke politiek in gesprek met onderwijs- en ouderorganisaties over de ontwikkeling en invoering van Passend Onderwijs, ofwel passende onderwijszorgarrangementen voor ieder kind. Bij deze vernieuwing van de zorgstructuur staat de zorgplicht centraal. Ingewikkelde wet- en regelgeving wordt door de overheid verminderd. Hierbij krijgen de scholen de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen, ongeacht hun beperking, passend onderwijsaanbod te realiseren. Wanneer een school dit aanbod niet (volledig) zelf kan verzorgen, moet zij dit in overleg met andere scholen/besturen realiseren. Dit versterkt de positie van de ouders. Ook de bekostigingssystematiek, indicatiestelling en inspectietoezicht worden aangepast. De Lingescholen bieden passende onderwijszorgarrangementen aan alle kinderen. Na een aanmelding door ouders, start een gesprek over de verdere procedure. De ouders geven toestemming om gegevens over hun kind elders op te vragen. De intern begeleider, onderwijskundig begeleider en de directie 15 Binn-Donatushof-C indd :42:46

16 bespreken en analyseren de gegevens, waarbij alle facetten meewegen. Doel is een school te vinden waar het tot zijn recht komt. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kan de school besluiten tot verder onderzoek. Na toelating van het kind volgt een gesprek met de ouders. Hierbij worden de afspraken over de begeleiding schriftelijk vastgelegd. Bij niet-plaatsing volgt een gesprek met de ouders, waarbij de school de onderbouwing op schrift zet en met de ouders naar alternatieven zoekt. De intern begeleider begeleidt de ouders bij het vinden van een passende, andere school De vakken nader bekeken Het belangrijkste doel van onderwijs is: kinderen de werkelijkheid te leren kennen en ze voor te bereiden op hun eigen plaats in de wereld om hen heen. Kinderen ervaren de wereld niet als losse stukjes maar als een geheel. Daarom kiezen we voor wereld-oriëntatie (W.O.) als belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Onze school maakt gebruik van methode De Grote Reis. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zijn hierin geïntegreerd. Deze vakken vormen het gereedschap om de wereld om je heen goed te kunnen verkennen. Naast deze methode gebruiken we vele andere bronnen en instrumenten om informatie te verkrijgen en ervaring op te doen. We noemen er hier vier. * taal/lezen NEDERLANDSE TAAL LEZEN BEGRIJPEND LEZEN TAAL IN BEELD DE LEESLIJN NIEUWSBEGRIP Taal in beeld is de taalmethode die we in 2007 hebben ingevoerd. Deze methode is geschikt om zelfstandig mee te werken, om met begeleiding de lessen te maken en om samen met andere kinderen aan de opdrachten te werken. Er wordt uitgegaan van een basisprogramma dat door iedereen doorlopen wordt, daarnaast is er verrijkings- en herhalingsstof voor wie dat nodig heeft. De taal- en spellingsinstructie wordt de kinderen aan het begin van de week aangeboden en de verdere verwerking en begeleiding door de stamgroepleidster vindt plaats in de blokperiode. Ook de leesmethode is twee jaar geleden vernieuwd. De Leeslijn is een methode waarin men veel rekening houdt met de begeleidingsbehoefte van het kind. Kinderen leren lezen óf in groepjes óf individueel. Op het moment dat de kinderen aangeven dat ze aan het leesproces toe zijn, kunnen ze met deze methode beginnen. Soms begint dat al in groep 2. Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip; deze methode maakt gebruik van teksten die betrekking hebben op het nieuws. leeskring Deze kring komt wekelijks aan de orde: één of twee kinderen presenteren een boek en lezen er stukjes uit voor. Vanaf de onderbouw verzorgen de kinderen zelf deze kring. In de onderbouw individueel, in de midden- en bovenbouw soms ook in duo s. De voorbereiding vindt meestal op school plaats, soms ook gedeeltelijk thuis. Het doel van deze kring is de kinderen te stimuleren tot het lezen van goede boeken, het vergroten van het leesplezier en het oefenen van presenteren voor een groep. 1. ict-ruimte De Flierenhof heeft een ict-ruimte. Naast de computers die daar staan, kunnen de kinderen ook informatie vinden over allerlei onderwerpen in boekvorm (informatieboekjes, encyclopedieën en andere informatiebronnen). Kinderen kunnen hier zelfstandig werken of onder begeleiding van de stamgroepleid(st)er. De kinderen van de Kinkellink gebruiken, naast de eigen boeken en bronnen, de openbare bibliotheek (op loopafstand!) als documentatiecentrum en de computers in de stamgroep. 2. excursie Regelmatig worden door kinderen (per stamgroep of in kleine groepjes) bezoeken afgelegd binnen Bemmel en in de regio, zodat koppeling tussen lesstof en omge-ving gemakkelijk gelegd wordt. Kinderen bezoeken regelmatig het Dijkmagazijn, een winkel, een museum, een boerderij, een natuurgebied. De frequentie verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van het project waar aan gewerkt wordt. 16 Binn-Donatushof-C indd :42:59

17 bibliotheek Er wordt op onze school veel aandacht aan lezen besteed. In de middenbouw assisteert een groot aantal ouders bij het lezen. Ook verwijzen wij kinderen regelmatig naar de bieb voor informatie over hun wereldoriëntatie(w.o.)- onderwerp. De kinderen uit de bovenbouw bezoeken jaarlijks twee keer de bibliotheek. Ze kunnen dan informatie zoeken over de w.o.-onderwerpen waar ze op school mee bezig zijn. Iedere groep heeft een groepspas en mag 15 boeken lenen voor een periode van 6 weken. De onderbouw mag 25 boeken lenen. Naast onze eigen collectie aan w.o.- en leesboeken maken we gebruik van de wisselcollectie van de Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland. * rekenen/wiskunde METHODE WERELD IN GETALLEN Wij werken met de methode De wereld in getallen. Deze zogenaamde realistische rekenmethode heeft een aantal belangrijke uitgangspunten die goed binnen het jenaplanonderwijs passen. Het rekenen is ervaringsgericht. De voorbeelden komen bijna altijd uit de rekenomgeving van de kinderen zelf. Ze kunnen het geleerde vrijwel meteen toepassen. Ook wordt de kinderen geleerd zoveel mogelijk eigen rekenstrategieën te ontwikkelen. Door met elkaar over hun oplossingen te praten ontdekken kinderen de handigste rekenstrategieën. * kunstzinnige vorming METHODE MOET JE DOEN WERELD KUNST KLAPPER Het Cultureel Platform Lingewaard coördineert voor alle Bemmelse basisscholen het aabod op het gebied van cultuur, kunst en historie. Dit schooljaar staat beeldende vorming op het programma. U leest er meer over in de Nieuwsbrief. Eerder hebben we aandacht besteed aan projecten over dans, film, kunst, muziek en poëzie. Muziek, tekenen, schilderen, handvaardigheid (textiele werkvormen), dans, creatief schrijven en 3. vijvertuin Voor onderzoekjes (insecten, bloemen, water-diertjes e.d.) kunnen de kinderen terecht in de vijvertuin naast onze school op de Flierenhof, gelegen aan de Leemkuilselaan. Daarnaast maken we gebruik van het natuur- en milieueducatiecentrum Het Dijkmagazijn aan de Waaldijk in Bemmel. 4. t muszolder Op de zolder boven de speelzaal is op de Flierenhof met behulp van subsidie een klein museum ingericht, t muszolder genaamd. Onder begeleiding van een groepsleid(st)er/ouder/student kan een beperkt aantal kinderen aan een thema werken, bijvoorbeeld naar aanleiding van projecten of een thema uit de methode De Grote Reis. Techniekonderwijs vindt hier ook regelmatig plaats. 17 Binn-Donatushof-C indd :43:12

18 dramatische expressie komen regelmatig aan de orde in ons weekplan. We gebruiken hiervoor onder andere de methode Moet je doen, en onze eigen methode de Wereld Kunst Klapper. Ook onze school neemt deel aan het project de Tuin van de Vrijheid rond 4 en 5 mei, samen met de andere Bemmelse basisscholen. In dit project worden geschiedenis en kunst met elkaar verbonden. * levensbeschouwelijk onderwijs/filosofie We vinden het belangrijk dat er regelmatig tijd wordt besteed aan levensbeschouwelijk onderwijs. Er is aandacht voor de kerkelijke feesten en bijbelverhalen in alle bouwen, daarnaast is er aandacht voor niet-christelijke culturen. De voorbereiding van de kinderen op de Eerste Communie (groep 4) en op het Vormsel (groep 8 / voortgezet onderwijs) gebeurt in de parochie. * Engels METHODE THE TEAM In de bovenbouw wordt Engels gegeven. Wij gebruiken een communicatieve methode die het kind op een gevarieerde manier met deze taal laat kennis maken. Wij streven ernaar de kinderen interesse en plezier in het leren van Engels te laten krijgen. * overige methodes SCHRIJVEN ZWART OP WIT VERKEER JEUGDVERKEERSKRANT OP VOETEN EN FIETSEN * ICT: computers in de school Op dit moment beschikt iedere stamgroep op onze school over een aantal computers dat met een netwerk aan elkaar verbonden is. Het gebruik van de computer in de groep is een werkvorm die het leerproces verrijkt. De computer wordt op verschillende manieren in de groep ingezet; als aanvulling en verrijking van de leerstof, en ook om kinderen te motiveren of voor extra oefening. De digitale schoolborden vergroten de mogelijkheden om computergebruik te integreren in het onderwijs. In de onderbouw wordt gewerkt met diverse educatieve programma s. Kinderen leren met de muis bijvoorbeeld een mozaïek te maken, een memoryspel te spelen of letters te herkennen. In de hogere jaargroepen wordt de computer ingezet bij spelling en rekenen. Ook voor wereldoriëntatie wordt 18 Binn-Donatushof-C indd :43:27

19 uiteraard de computer gebruikt. Vanaf groep 3 maken kinderen teksten en verslagen op de computer. Flierenhof heeft een ict-ruimte waar tien computers staan. Hier kunnen kinderen zelfstandig werken, in groepjes of individueel. Kinkellink heeft een extra lokaal dat gebruikt wordt om zelfstandig te werken en waar tien extra computers staan. * bewegingsonderwijs: gymnastiek De gymlessen voor de midden- en bovenbouw vinden plaats in de Bongerd. Sommige middenbouwgroepen hebben ook les in de Hoenderik. Bijna alle groepen krijgen les van een vakleerkracht. De kinderen van de onderbouw (Berk, Linde en Klimop) gymmen in de eigen speelzaal. Kleding voor onderbouw: gymschoenen Bij goed weer worden de gymnastieklessen soms buiten gegeven. Wilt u dan buitenschoenen meegeven? Wanneer uw kind niet mee kan doen aan de gymnastiekles, wilt u dan even een briefje meegeven? Sieraden zoals kettinkjes en oorbellen kunnen gevaar opleveren. Houd hier rekening mee. Leren reflecteren: portfolio Sinds ruim vijf jaar werken wij met portfolio. Een portfolio kent u waarschijnlijk van kunstenaars; zij bewaren in hun portfolio hun mooiste en beste werken. In het onderwijs is portfolio een verzameling werkstukken van een kind, van groep 1 tot en met 8. Dit kan van alles zijn: tekeningen, schrijfwerk, rekenopdrachten, verhalen, foto s van driedimensionaal werk. Kinderen verzamelen hun werk in eerste instantie in een werkportfolio. Vandaaruit maakt het kind een weloverwogen keuze voor het echte portfolio. Samen met de stamgroepleidster wordt die keuze besproken. Zo denken kind en stamgroepleidster samen na over de manier waarop het werkstuk gemaakt is, naar aanleiding van welke opdracht, wat moeilijk was, waar je trots op bent. Die reflectie is erg belangrijk. Bij het werken met portfolio heeft het kind dus een actieve rol: het denkt na over zijn leerproces, ontdekt sterke en zwakke punten en wordt uitgedaagd om zichzelf nieuwe leerdoelen te stellen. In een portfolio wordt het kind niet met een ander vergeleken maar met zichzelf. Eens per jaar worden ouders uitgenodigd samen met hun kind het portfolio te bekijken. Dat kan natuurlijk ook altijd tussentijds. 3.2 BEGELEIDING VAN ONZE KINDEREN Sociale veiligheid Voor álle kinderen een veilige, prettige plek op onze school juist door de driejarige stamgroep werken we hier heel bewust aan. Er is veel aandacht voor hoe we met elkaar omgaan. Kinderen van verschillende leeftijden reageren op elkaar, werken samen en vullen elkaar aan. Rekening houden met de ander en ruimte geven aan de ander worden als vanzelfsprekende waarden aangeleerd. Toch wordt er ook bij ons op school af en toe gepest. We hebben een pestprotocol om gericht te werken aan het voorkómen ervan. We dragen zeven heldere afspraken uit, en verwachten van de kinderen dat ze die nakomen. Het protocol biedt tevens houvast als duidelijk is dat er gepest wordt. Iedere stamgroep heeft een exemplaar van het pestprotocol; u kunt het daar inzien De speciale begeleiding van kinderen met specifieke behoeften Bij het begeleiden van kinderen binnen een school is het hele team betrokken. Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin. We kunnen de begeleiding die geboden wordt, uiteen zetten in een aantal stappen: 1. Onderwijs en begeleiding op maat binnen de groep 2. Probleemsignalering/extra hulp 3. Begeleiding door onderwijskundig begeleider 4. Externe begeleiding/aanvullend onderzoek (intern en extern) 5. Permanente Commissie Leerlingenzorg/Commissie van Indicatiestelling 6. Speciale school voor basisonderwijs/speciaal onderwijs Stap 1: Onderwijs en begeleiding op maat binnen de groep De basis van begeleiding ligt in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het is onze opdracht om kinderen in staat te stellen zich individueel te ontwikkelen en te werken aan de binnen de school gestelde doelen: het passend onderwijs. Stamgroepleidsters geven les aan kinderen met verschillende vaardigheden en mogelijkheden. Het is een uitdaging hier goed mee om te gaan. Binnen de groep creëert de stamgroepleidster mogelijkheden om kinderen in kleinere groepen te laten werken; op verschillend niveau, elk kind in zijn eigen tempo. Aan het einde van een bouwperiode vindt een overdrachtgesprek plaats tussen de stamgroepleidster en de stamgroepleidster van de nieuwe groep. 19 Binn-Donatushof-C indd :43:39

20 Begeleiding die al ingezet is, loopt direct door in het nieuwe schooljaar. Stap 2: Probleemsignalering/extra hulp Wij werken volgens de cyclus van planmatig handelen. Signaleren: De stamgroepleidster signaleert een probleem bij één of meerdere kinderen op didactisch of sociaal-emotioneel gebied. Dit kan zijn via observaties, via de methodes, of op basis van de gegevens van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Probleemverkenning: Als een stamgroepleidster een probleem signaleert bij een kind of groepje kinderen, brengt zij dit in tijdens een groepsbespreking met de intern begeleider. Kerntaak van de intern begeleider is de organisatie en coördinatie van de leerlingbegeleiding. Intern begeleider is bij ons op school Christa Kreeftenberg. De stamgroepleidster legt de tijdens de groepsbespreking afgesproken acties vast in een handelingsplan / groepsplan. In dit plan staat concreet beschreven wat de beginsituatie is, welke doelen bereikt moeten worden en op welke manier dit precies vormgegeven en geëvalueerd wordt. De stamgroepleidster gaat hierover in gesprek met de ouders. Diagnosticering: Om een goed beeld te krijgen, is soms meer informatie nodig. De stamgroepleidster, de onderwijsassistent of de intern begeleider verkrijgen deze informatie door een observatie in de groep. Ook verder onderzoek met behulp van materialen uit de orthotheek van de school kan worden verricht. Begeleiden: De wijze van de begeleiding is afhankelijk van de vastgestelde behoefte van het kind. We streven naar het bieden van begeleiding binnen de groep door de eigen stamgroepleidster. Evaluatie: De stamgroepleidster evalueert ieder handelingsplan/groepsplan door de vraag te beantwoorden of het gewenste doel bereikt is. Is dat niet het geval, dan geeft de stamgroepleidster aan wat de oorzaak kan zijn. Samen met de intern begeleider bespreekt zij wat nu nodig is. Stap 3: Begeleiding door onderwijskundig begeleider Wanneer de genomen maatregelen onvoldoende effect hebben, brengt de intern begeleider het kind in tijdens een bespreking met een van de onderwijskundig begeleiders van de Linge. Deze besprekingen vinden vier keer per schooljaar plaats. De stamgroepleidster informeert de ouders over dit gesprek en de uitkomsten hiervan. Samen met de stamgroepleidster stellen intern begeleider en onderwijskundig begeleider een plan op voor in de groep. De onderwijskundig begeleider vertaalt actuele leerlingbegeleidingsen/of onderwijsontwikkelingen naar schoolniveau. Stap 4: Externe begeleiding/aanvullend onderzoek Wanneer tijdens het gesprek tussen intern begeleider en onderwijskundig begeleider blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is, worden externe en interne dienstverleners ingeschakeld. De school heeft een directe samenwerking met onderwijsbegeleidingsdienst Marant. Verder hoort onze school samen met 38 basisscholen en één speciale school voor basisonderwijs bij het samenwerkingsverband Overbetuwe (SVOB). Ook hebben we contact met de jeugdarts (ofwel vanuit haar screening, ofwel vanuit onze behoefte), het Zorgadviesteam (multi-disciplinair team dat adviseert bestaande uit politie, leerplichtambtenaar, maatschappelijk werk, jeugdarts, wijkverpleegkundige als vertegenwoordiging van KleinCasuistiekOverleg 0-4 jaar en Bureau Jeugdzorg) en de logopedist (vanuit haar screening/ behandeling of vanuit onze behoefte). Soms adviseert de school ouders een externe specialist in te schakelen, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, kinderarts, jeugdhulpverlening of psycholoog. Uiteraard kunnen ouders ook zelf een externe specialist inschakelen. In het belang van uw kind adviseren we vooraf contact op te nemen met de school om tot een gezamenlijke onderzoeksvraag te komen. Na het onderzoek kan dan worden bekeken welke adviezen en werkpunten uit het onderzoek bruikbaar en/of haalbaar zijn voor de school. Stap 5: Permanente Commissie Leerlingenzorg/Commissie voor Indicatiestelling Onze school biedt ieder kind de begeleiding die het nodig heeft. Soms heeft een kind echter baat bij specialistische hulp, een kleinere groep en/of meer individuele aandacht. Wij overwegen dan of er een andere school is die deze begeleiding beter kan bieden. Het kan gaan om een reguliere school voor 20 Binn-Donatushof-C indd :43:52

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

- Dominantie van bepaalde zintuigen: visueel, auditief of tactiel ingesteld.

- Dominantie van bepaalde zintuigen: visueel, auditief of tactiel ingesteld. Over leren gesproken a. Leren doe je zelf Kinderen construeren zelf hun kennis en bepalen uiteindelijk zelf wat ze willen vasthouden. Je kunt iemand niet 'laten leren', wel iemand uitdagen tot leren en

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie