Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C indd :39:28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Naam, adres, telefoon, , website Naam en logo Schoolbeschrijving: onze visie Schoolbeschrijving: de cijfers Bestuursvorm en organisatiestructuur 9 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? Strategisch beleidsplan De Linge Wat betekent dat voor Donatushof? 11 Schoolplan Jaarplan : waar gaan we dit jaar aan werken? Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? 12 Evaluatie jaarplan ONDERWIJS & BEGELEIDING HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Inschrijving en toelating 15 Aanmelding en toelating nieuwe kinderen 15 Kinderen van andere basisscholen 15 Kinderen met een handicap De vakken nader bekeken BEGELEIDING VAN ONZE KINDEREN Sociale veiligheid De speciale begeleiding van kinderen met specifieke behoeften Dyslexievergoeding in de basisverzekering Kinderen met leerlinggebonden financiering Begaafde kinderen Spelpraatgroep Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 23 Onderzoek vijf- en zesjarigen 23 Onderzoek tien- en elfjarigen 23 Telefonisch spreekuur Langdurig zieke kinderen Logopedische screening Dossiervorming Overgaan of verlenging? Naar het voortgezet onderwijs 24 Algemeen 24 Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) DE MEETBARE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS Methodegebonden toetsen CITO LOVS en Schoolzelfevaluatie Rapporten Onze resultaten op de CITO Eindtoets basisonderwijs Uitstroomgegevens 26 4 HET TEAM De samenstelling van het team Vergaderingen Ontwikkeling van stamgroepleidsters Vervanging Arbocoördinator Bedrijfshulpverlening (BHV) Stagiaires 29 5 OUDERS Het belang van de betrokkenheid van ouders bij onze school Informatievoorziening aan ouders Inspraak van ouders via de medezeggenschapsraad Ouderraad en ouderbijdrage Werkgroepen Tussenschoolse Opvang (TSO) Buitenschoolse Opvang (BSO) Leerplicht 32 Gronden voor vrijstelling 32 Verlof buiten de schoolvakanties Schorsing en verwijdering Wat te doen bij problemen? 34 Algemeen 34 De contactpersoon 34 De klachtenprocedure 34 Vertrouwenspersoon en -inspecteur 34 Meldplicht seksueel geweld 35 6 DIVERSE PRAKTISCHE ZAKEN Schooltijden en vakanties 37 Verantwoording onderwijstijd Polderdagen, kamp en zomerweek Verjaardagen Trakteren en allergieën Gymmen en gymkleding Weeksluitingen en andere vieringen Schoolfotograaf Schoolverzekering Hoofdluis Gevonden en verloren voorwerpen Sponsoring Foto- en video opnamen Ziek melden 41 7 NAMEN & ADRESSEN Personeel van Donatushof Stichting Primair Onderwijs De Linge Medezeggenschapsraad Donatushof Ouderraad Donatushof Jeugdgezondheidszorg Inspectie van het onderwijs Leerplichtambtenaar Externe vertrouwenspersoon Schoolverzekering Peuterspeelzaal Overblijfgroep SKAR Coördinator hoofdluis 44 Binn-Donatushof-C indd :39:28

2 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Binn-Donatushof-C indd :39:38

3 1.1 Naam, adres, telefoon, , website r.-k. Jenaplanbasisschool Donatushof Locatie Flierenhof Locatie Flierenhof Flierenhofstraat BZ Bemmel tel Locatie Kinkellink Cuperstraat 9A 6681 AR Bemmel tel Correspondentieadres Postbus 72, 6680 AB Bemmel website: Naam en logo In 1960 werd onze school toen nog Donatusschool geheten - als derde lagere school in ons dorp geopend. In 2010 vieren we ons 50-jarig jubileum. Onder de bezielende leiding van de toenmalige schoolleider J. van Merwijk werd in 1966 gestart met de invoering van het jenaplanconcept. Het jenaplanconcept is ontleend aan de universiteit van Jena, waar Peter Petersen - de grondlegger van het jenaplanonderwijs - in 1923 als hoogleraar verbonden was. In 1985 werden enkele klassen van de kleuterschool Kleuterhof en lagere school Donatusschool samengevoegd tot basisschool Donatushof. Door toename van het aantal kinderen werd in 2006 een tweede locatie ingericht, Kinkellink, die gevestigd is aan de Cuperstraat in Bemmel. Op deze locatie zijn vijf stamgroepen gehuisvest; in hoofdgebouw de Flierenhof tien stamgroepen. Op beide locaties wordt het jenaplanconcept toegepast: alle bouwen zijn vertegenwoordigd. Team en bouwvergaderingen, studiedagen worden door alle teamleden bijgewoond. Wilt u meer informatie over het jenaplanonderwijs? Kijk dan op Op vindt u schoolspecifieke informatie. Op school liggen ook een algemene brochure over jenaplanonderwijs en een eigen folder voor belangstellende ouders klaar. Locatie Kinkellink 3 Binn-Donatushof-C indd :39:47

4 ONS MOTTO IS: LEVEN IS LEREN ELKE DAG WEER! Informatie over actuele zaken in de jenaplanscholen vindt u in het tijdschrift Mensenkinderen. Dit tijdschrift ligt - samen met andere achtergrondliteratuur - ter inzage in de tijdschriftenkast in de personeelskamer. Onze school is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging. Deze vereniging behartigt de belangen van alle Nederlandse jenaplanscholen en legt contacten tussen de scholen. Ruim 300 jenaplanscholen zijn bij deze vereniging aangesloten. Met de scholen in de regio Nijmegen vindt er directieoverleg plaats en er zijn regelmatig studiedagen om nieuwe ontwikkelingen in het jenaplanonderwijs met elkaar te bespreken. Jaarlijks wordt door een aantal teamleden landelijke studiedagen bezocht. Ons logo namelijk een kring van kinderen samen kijkend naar- en pratend over een schildpad - laat zien wat de kern van het jenaplan is: samen in de kring, rond een kijktafel, leren met elkaar en leren van elkaar. Als team en directie van Donatushof stellen wij onszelf de taak kinderen uit te dagen om samen actief te leren in een veilige omgeving en stil te staan bij de wereld om ons heen. 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie Basisschool Donatushof is een katholieke jenaplanbasisschool. De belangrijkste uitgangspunten van een jenaplanschool zijn vastgelegd in twintig basisprincipes. We passen ze niet letterlijk toe, ze vormen een inspiratiebron voor de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. De identiteit van de school is daarmee tweeledig. Door de katholieke identiteit nemen we een plaats in binnen de joods-christelijke levensovertuiging; door het jenaplanconcept dragen we zorg voor het gedachtegoed van Peter Petersen. Identiteit Voorop staat in beide tradities dat kinderen respect leren opbrengen voor de wereld om hen heen. Respect voor de mensen, de natuur en de dingen die je omringen. Dat houdt tevens in dat kinderen moeten leren ruimte te geven aan anders-zijn, aan elementen die anders zijn dan die zijzelf kennen. In onze visie kan dat laatste plaatsvinden als er voldoende ruimte is voor ieder individu, want pas als er voldoende ruimte en veiligheid is om jezelf te zijn, 4 Binn-Donatushof-C indd :40:05

5 kun je die ruimte opbrengen voor een ander. Dergelijke stappen in de ontwikkeling van kinderen zijn niet vanzelfsprekend. Het is aan ons daarin te begeleiden en hiervoor in de stamgroep gericht tijd vrij te maken. De jenaplanprincipes helpen ons hieraan vorm te geven, in het bijzonder het eerste en het derde basisprincipe. - Ieder mens is uniek; zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde. - Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig: met andere mensen, met de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur en met de niet-zintuiglijke waarneembare werkelijkheid. Ook de christelijke tradities, bijvoorbeeld ten tijde van Kerstmis en Pasen, helpen de kinderen stil te staan bij al die grote woorden die hierboven genoemd zijn, zoals uniek, onvervangbare waarde, identiteit, persoonlijke relaties, (niet-) zintuiglijke waarneembare werkelijkheid en een begin te maken met de eigen invulling van die begrippen. Organisatie van de stamgroep De stamgroep is op school de omgeving waarin het kind leert, werkt en leeft. Een stamgroep bestaat uit een groep kinderen van verschillende leeftijden. In deze opzet ervaart het kind wat het betekent een jongere in een groep te zijn en later tot de ouderen te behoren. De stamgroepsleidsters sturen, leiden en begeleiden het leer- en ontwikkelingsproces, maar ook het leefklimaat binnen de eigen stamgroep, en zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Binnen de stamgroep kennen we de tafelgroepen. Dit zijn groepjes van 4 à 5 kinderen, die aan dezelfde groepstafel werken. De tafelgroep wordt uit kinderen van verschillende leeftijden gevormd. Het verschil in leeftijd zorgt voor een gevarieerde inbreng waarbij elkaar helpen en leren van elkaar belangrijk zijn. Samenwerking is een belangrijk onderdeel van het jenaplanonderwijs. Op onze school wordt op vele manieren samengewerkt: kinderen onderling (binnen de stamgroep en daarbuiten), kinderen met stamgroepsleidsters, stamgroepsleidsters onderling, team en ouders, ouders en kinderen samen en ouders onderling. Ruimte en tijd De ruimte waarin kinderen werken is belangrijk. De klaslokalen zijn zo ingericht dat de kinderen zich er veilig en vertrouwd voelen en tot onderzoek worden uitgedaagd. De kijktafel vormt hier een belangrijk onderdeel van. Het werk van kinderen staat er centraal. Tijdens een project is de kijktafel een bron van ervaring over het nieuwe onderwerp. Op diverse plaatsen in de gangen en in de aula zijn werkplekken. Hier kunnen kinderen zelfstandig aan opdrachten werken. Het weekrooster van een jenaplanschool is een ritmisch weekplan. Hierbij wordt gezorgd voor een afwisseling tussen soorten activiteiten, spanning en ontspanning en tussen groepswerk en individueel werk. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met de tijd. De structuur van het dagritme helpt hen daarbij. Om hierin te groeien leren we de kinderen doelgericht plannen en handelen, zodat elk kind een evenwicht vindt tussen spanning en ontspanning. Door het onderwijs in vier basisactiviteiten (gesprek, spel, werk en viering) te verdelen komen we hieraan tegemoet. 5 Binn-Donatushof-C indd :40:20

6 De vier basisactiviteiten De grondlegger van het jenaplanonderwijs onderscheidde vier ontmoetingsvormen. Waar mensen elkaar ontmoeten, vindt gesprek, spel, werk en/of viering plaats. Die vier ontmoetingsvormen worden ook wel de pijlers of de basisactiviteiten van het jenaplanonderwijs genoemd. Gesprek Gesprek is de belangrijkste van de vier basisactiviteiten. Het kind wordt in een sprekende wereld geboren, de taal van anderen roept op tot activiteit. Het gesprek vindt o.a. plaats in kringsituaties. Door met elkaar te praten leren we te verwoorden waar we mee bezig zijn, leren we naar anderen te luisteren. Door samen over een onderwerp te praten, leren we een mening te vormen, ontdekken we gaandeweg de wereld. Een kringgesprek heeft vooral kans van slagen als het onderwerp binnen de leefwereld van de kinderen valt. Dan is er sprake van wezenlijke betrokkenheid en daar gaat het om. We kennen een open- en een gesloten kringgesprek. Tijdens een open kringgesprek is het onderwerp van tevoren niet vastgelegd (bv. week/dag-opening). Wel kan tijdens de weekopening 6 Binn-Donatushof-C indd :40:36

7 een groepje kinderen iets presenteren wat ze in de afgelopen week hebben voorbereid en wat in de komende week in de actualiteit staat. In een gesloten kringgesprek staat het onderwerp vast. Voorbeelden hiervan zijn: kijk- en vertelkring, verslagkring, nieuwskring, leeskring. Spel Kinderen die eindeloos herhalen en zichzelf proberen te verbeteren bij het touwtje springen en kinderen die zich proberen in te leven in een drama-activiteit, zijn aan het spelen. Het eerste is vrij spel, het laatste is een geleide onderwijsactiviteit. De overeenkomst is dat kinderen bij deze activiteiten leren met hun hele lijf. Bij spel speelt een belangrijke rol: de bouw- en poppenhoek, poppenkastspel, dramatische expressie, buitenspel, bewegingsonderwijs, gezelschapsspelen, e.d. Door spel wordt geleerd in zowel onder-, midden- als bovenbouw. Werk Werk is de basisactiviteit waar de kinderen zich het meeste mee bezig houden. Inhoudelijk bestaat het werk bijvoorbeeld uit omgaan met ontwikkelingsmateriaal, Nederlandse taal, Engelse taal, rekenen, wereldoriëntatie. Veel werk gebeurt in de blokperiode, het moment waarop kinderen zelfstandig werken. In overleg met de stamgroepleidster hebben de kinderen bepaald wat ze gaan doen, hoe ze dat gaan doen en met wie ze samenwerken. Ze kunnen dan alleen of samen bezig zijn met: het verfijnen van de motoriek, het omgaan met ontwikkelingsmateriaal, het maken van oefeningen op het gebied van o.a. schrijven, taal, spelling en rekenen, het schrijven en illustreren van eigen teksten in de vorm van een verslag over een zelfgekozen onderwerp of in de vorm van creatief schrijven (stellen), het voorbereiden van vieringen en kringen (o.a. leeskring, toneel), het werken aan een creatieve opdracht. De activiteiten waaruit kinderen een keuze kunnen maken, verschillen per bouw. Doordat in het blokuur het zelfstandig werken bevorderd wordt, kan de stamgroepsleidster meer tijd besteden aan individuele hulp. Rekenen doen we niet in de stamgroep, maar wordt per jaargroep gegeven. Kinderen rekenen dus met hun jaargroepgenoten, mogelijk bij een andere stamgroepleidster. Groep 3 tot en met 8 rekent dagelijks op een vast tijdstip, namelijk van uur. Viering Vieringen zijn een manier om kinderen zich thuis te laten voelen in de groep en in de school. We beleven hoe goed het is samen te zijn, in de stamgroep en in de school. Het vieren komt o.a. tot uitdrukking in weekopeningen, weeksluitingen, verjaardagen en de vaste jaarfeesten zoals Sinterklaas, Kersten Paasviering. Er is iets te vieren betekent niet hetzelfde als we gaan een feestje bouwen. We staan als stamgroep of als hele school samen stil rond een gebeurtenis, onderwerp of feest door middel van zang en muziek, woord en gebaar, beweging en dans. Het vieren werpt duidelijk vruchten af: kinderen leren om te durven optreden, het ontwikkelt hun fantasie en creativiteit, het brengt hun gevoel bij voor stijl, mooie dingen, ontroering en humor. Een viering is een weerspiegeling van wat zich binnen de groepen afspeelt en het zorgt voor een hechte onderlinge band. Weeksluitingen op de Flierenhof vinden plaats in de aula; de vieringen op de Kinkellink vinden plaats in de theaterzaal van de Kinkel. Ouders zijn van harte welkom bij de weeksluitingen. Het jonge kind In de onderbouw staat de brede ontwikkeling van de kinderen centraal. In gesprek, spel, werk en viering worden alle belangrijke ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Om nog beter tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van jonge kinderen, laten de stamgroepleidsters in de onderbouw zich inspireren door een werkwijze uit het Italiaanse Reggio 7 Binn-Donatushof-C indd :40:54

8 Emilia. Deze werkwijze sluit goed aan bij onze jenaplanvisie. Een aantal van hen is in Italië op werkbezoek geweest en probeert de onderwijsideeën te vertalen naar onze school. In de aanpak van Reggio Emilia gaat het er om dat het onderwijs gegeven wordt vanuit de kinderen zelf en juist de sterke punten in de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Kinderen moeten zo veel mogelijk kansen krijgen zich te uiten. Er wordt wel eens gezegd dat een kind 100 talen heeft Het onderwijs is er op gericht dat een kind die 100 talen ook kan en leert te gebruiken. Goede communicatie zorgt er voor dat een kind veel meer van de wereld leert. Een van de pijlers is thematisch onderwijs, waarbij de thema s door de kinderen zelf worden aangedragen en hun creatieve vorming die daar inhoudelijk op aansluit. Werken aan uitdagend onderwijs is een belangrijke opdracht. Kinderen moeten op school de ruimte krijgen ontdekkend en experimenterend al hun mogelijkheden te ontplooien. Het is aan de stamgroepleidsters binnen dit dynamische proces de onderbouwstof aan te bieden. Onze school is niet gebonden aan een wijk. Uit de ouderenquête van april 2008 kwam naar voren dat ouders kiezen voor het jenaplanconcept; de kinderen komen aldus uit alle wijken van Bemmel en zelfs van buiten het dorp. 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers Op teldatum 1 oktober 2009 zaten er 389 kinderen op school. Onze school kent 15 groepen die allemaal de naam van een boom dragen: - Onderbouw Berk, Linde en Klimop (4-5-6 jaar): groep 1-2 en de nieuwe kinderen die instromen - Middenbouw Eik, Vlier, Wilg, Sering, Hazelaar en Jasmijn ( jaar): groep Bovenbouw Kastanje, Populier, Iep, Esdoorn, Meidoorn en Plataan ( jaar): groep Basisschool Donatushof, locatie Flierenhof, staat in de kern van het dorp in een historische omgeving. Locatie Kinkellink is gesitueerd op 600 meter afstand van deze locatie, tussen de openbare school de Regenboog en cultureel centrum de Kinkel. De Kinkellink is een semi-permanent gebouw, dat door stichting de Linge sinds 2006 gebruikt wordt voor basisscholen met ernstig plaatsgebrek. Op locatie Flierenhof zijn de stamgroepen Linde en Klimop; Eik, Vlier, Sering en Wilg; Populier, Esdoorn, Meidoorn en Iep gehuisvest. Op locatie Kinkellink bevinden zich de stamgroepen Berk, Hazelaar, Jasmijn, Kastanje en Plataan. 8 Binn-Donatushof-C indd :41:14

9 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur Onze school is één van de negen basisscholen die horen bij Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. Stichting Voorschools en Primair Onderwijs DE LINGE De volgende scholen in de gemeente Lingewaard maken deel uit van De Linge: P.C. Daltonbasisschool De Borgwal te Bemmel, Katholieke Basisschool De Doornick te Doornenburg, Katholieke Jenaplanbasisschool Donatushof te Bemmel, P.C. Daltonbasisschool Het Drieluik te Huissen, Katholieke Basisschool Marang te Angeren, Katholieke Mariaschool te Bemmel, Katholieke Basisschool t Pänneke te Haalderen, Katholieke Basisschool Pius X te Bemmel, Katholieke Basisschool De Vonkenmorgen te Gendt. Het bestuur is tevens bestuur van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente, die de volgende tien peuterspeelzalen beheert voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar: t Blagehöfke te Huissen, Dikkie Dik te Huissen, Gijsje te Doornenburg, t Hölleke te Gendt, Hummelhonk op twee locaties te Bemmel, Peuterhofje te Haalderen, Pinkeltje te Angeren, De Vlindertuin te Huissen, De Zandkabouter te Huissen. Door inhoudelijke samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs versterken we de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. 9 Binn-Donatushof-C indd :41:28

10 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 10 Binn-Donatushof-C indd :41:42

11 Onderwijs en opvoeding binnen de scholen van De Linge stelt alle kinderen in staat de beste leerresultaten te behalen. In partnerschap met de ouders bereiden teams de kinderen in een veilig en inspirerend klimaat voor op optimale ontplooiing van hun talenten. De Linge is trots op alle talenten. We herkennen en erkennen verschillen tussen kinderen en verschillen tussen medewerkers. De scholen bieden maximaal ruimte aan die verschillen. Door hun eigen identiteit, ondernemerschap voor iedereen en een open relatie met de omgeving. De strategische beleidsvoornemens van De Linge voor de periode zijn kaderstellend geformuleerd. Een open formulering op hoofdlijnen biedt de schoolteams ruimte het aanbod passend bij hun school vorm te geven. Bij het ontwerpen van het plan zijn medewerkers, kinderen, ouders en externe partners maximaal betrokken. Centrale opdracht In deze beleidsperiode stellen we onszelf als gezamenlijke opdracht: Samen koersen op Passend Onderwijs! Motto De manier waarop we werken aan het bereiken van onze centrale opdracht, komt het beste tot uitdrukking in ons motto: Samen leren met onderlinge verschillen. Voor Lingescholen is Passend Onderwijs op maat gesneden onderwijs en opvoeding, dat ieder kind optimaal toerust op de maatschappij. In 2012 is dit samen gerealiseerd door in te zetten op de vijf coördinaten: primair proces, medewerkers, organisatie, financiën en huisvesting. Binnen deze coördinaten zijn telkens een aantal doelen geformuleerd die, zoals de spaken in een stuurwiel, een nadrukkelijke samenhang kennen. Op vindt u een volledige beschrijving van het strategisch beleidsplan. 2.2 Wat betekent dat voor jenaplanbasisschool Donatushof? Schoolplan In ons schoolplan hebben we het meerschools beleid naar beleid voor Donatushof vertaald. De door ons te bereiken resultaten op de vijf coördinaten van passend onderwijs zijn hierin uitgewerkt. In het voorjaar van 2008 is onder ouders en kinderen een enquête afgenomen. Bij de samenstelling van het schoolplan is rekening gehouden met aanbevelingen vanuit de ouder- en kinderenquête. Op vindt u het volledige schoolplan. Jaarplan : waar gaan we dit jaar aan werken? Ieder schooljaar realiseren we een deel van onze doelen. In het jaarplan hebben we vastgelegd met welke onderwerpen we aan de slag gaan. - Het leesverbeterplan Alle negen Lingescholen, dus ook Donatushof, doen mee aan een ambitieus leesproject. Gedurende drie jaar wordt er door onder- en middenbouw hard gewerkt de (technische) leesresultaten te verhogen. Schooljaar is het derde, tevens laatste, jaar van dit project. Stamgroepleidsters continueren de instructies zoals die voorgaande jaren ontwikkeld zijn. Leesresultaten worden nauwgezet gevolgd. Bij dit project hoort ook scholing. Drie keer per jaar krijgen alle stamgroepleidsters van onder- en middenbouw bezoek van externe deskundigen, die meekijken naar leeslessen en nabespreken. Studiedagen zijn gezamenlijk, voor alle Lingeleerkrachten. - Jenaplanscholing Zoals ook afgelopen schooljaar, wordt het voltallige team geschoold in het uitvoeren en uitdragen van jenaplanvisie. Dit schooljaar staan de kinderen centraal die extra begeleiding nodig hebben: wat willen we bereiken en hoe realiseren wij dat? Externe deskundigen helpen ons hierbij. - Computervaardigheden kinderen verbeteren Hoe leren we alle kinderen de vaardigheden die bij deze tijd horen? Hoe zetten we onze stamgroepen maximaal in om dit doel te bereiken? 11 Binn-Donatushof-C indd :41:55

12 - Scholing in werkvormen Het voltallige team wordt geschoold in (coöperatieve) werkvormen, die o.a. ruimte geven aan zelfontdekkend, activerend leren, aan samenwerken en aan samen leren. - Plaatsing digitale schoolborden In schooljaar worden in de overige acht stamgroepen digitale schoolborden geïnstalleerd. De stamgroepleidsters volgen de scholing die daarbij hoort. - Cultuurbeleid Het beleid dat vorig schooljaar is vastgesteld, wordt vanaf dit jaar in de praktijk gebracht. - Opfrissen van het werken met portfolio Portfolio hebben we een aantal jaren geleden ingevoerd. Nu nemen we tijd om het werken ermee op te frissen en verder af te stemmen. - Invoering Kijk als registratieinstrument In de onderbouw wordt Kijk ingevoerd, een voor ons nieuw instrument om ontwikkeling van kinderen vast te leggen. Kijk vervangt de Pravoolijsten. - Werken aan goed personeelsbeleid Op stichtingsniveau wordt gewerkt aan Integraal Personeelsbeleid. Een aantal teamleden van Donatushof is daar bij betrokken. - Beoordeling Donatushofteam Tweejaarlijks beoordelen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun stamgroepleidster(s) zo ook dit schooljaar. In de nieuwsbrief wordt u met regelmaat over de voortgang geïnformeerd. Belangrijker nog is dat u ziet en merkt dat we bovenstaande onderwerpen aanpakken. 2.3 Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? Evaluatie jaarplan Vorig schooljaar hebben we gewerkt aan een aantal onderwerpen waar we in willen groeien. Wat hebben we gedaan en wat zijn de resultaten? - De invoering van de nieuwe schrijfmethode Een groepje teamleden heeft zich, samen met een externe deskundige op het gebied van handschriftontwikkeling, ingezet ten behoeve van een goede invoering van de nieuwe schrijfmethode. - De invoering van digitale schoolborden In schooljaar zijn zeven stamgroepen voorzien van een digitaal 12 Binn-Donatushof-C indd :42:09

13 schoolbord. De stamgroepleidsters hebben twee workshops gevolgd om de digiborden optimaal in te zetten. - Jenaplanscholing We hebben gewerkt aan de vormgeving van de blokperiode; bovenbouwen onderbouwcollega s zijn bij elkaar gaan kijken (onder schooltijd) bij wijze van didactisch afkijken ; er is uitwisseling van good practice; een extern deskundige heeft een basiscursus verzorgd over jenaplanonderwijs (afgestemd op de behoeften van het team); een 7-tal collega s heeft deelgenomen aan landelijk congres Nederlandse Jenaplanvereniging; de directie heeft deelgenomen aan de Dag van de Jenaplandirecteur. - Het leesverbeterplan Alle negen Lingescholen, dus ook Donatushof, deden in voor het tweede jaar mee aan het leesverbeterplan, met als doel de (technische) leesresultaten te verhogen. Stamgroepleidsters hebben daartoe hun instructies geïntensiveerd; de organisatie rondom lezen is aangepast. Leesresultaten zijn nauwgezet gevolgd. Bij dit project hoorde ook scholing. In schooljaar zijn lessen van alle onderbouwen middenbouwstamgroepleidsters drie keer bezocht door externe deskundigen. Studiedagen zijn bijgewoond. - Cultuurbeleidsplan Er is een cultuurbeleidsplan voor Donatushof geschreven en vastgesteld. - Werken aan goed personeelsbeleid Op stichtingsniveau wordt gewerkt aan Integraal Personeelsbeleid. Een aantal teamleden van Donatushof is daar bij betrokken. In de bovenbouw heeft nog een extra project plaatsgevonden: techniek. In samenwerking met de praktijkschool Joannesschool in Bemmel hebben Plataan, Kastanje en Iep ieder vijf maandagmiddagen gewerkt met uiteenlopende techniekvormen. Het technieklokaal van de Joannesschool is goed toegerust en de kinderen zijn begeleid door praktijkschoolleerlingen, ouders en onze conciërge. 13 Binn-Donatushof-C indd :42:22

14 3 ONDERWIJS & BEGELEIDING 14 Binn-Donatushof-C indd :42:34

15 3.1 HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Inschrijving en toelating Aanmelding en toelating nieuwe kinderen In de maanden maart-april van ieder schooljaar vinden de informatieavonden, rondleidingen en open dagen plaats van alle basisscholen in Bemmel. U bent van harte welkom op onze informatieavond; tijdens de rondleidingen en de open dag zijn ook uw kinderen van harte welkom. Aanmeldingen van kinderen lopen via de school. Dit geldt voor 4-jarigen, maar ook voor oudere kinderen die tussentijds aangemeld worden (bijvoorbeeld bij verhuizing). Aanmeldingsformulieren liggen op beide locaties. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Voorafgaand aan hun vierde verjaardag kunnen de kinderen ter kennismaking de groep drie keer een dagdeel bezoeken. De groepsleidster van de stamgroep waarin uw kind geplaatst is, neemt een paar weken vóór de vierde verjaardag contact met u op. U kunt dan samen deze dagdelen plannen. Intakegesprek In de eerste weken vindt er een intakegesprek plaats tussen de ouders en de stamgroepleidster. Dit intakegesprek is gericht op kennismaking en een goede overdracht vanuit de voorschoolse periode, zodat school en thuis zo goed mogelijk aansluiten. Kinderen van andere basisscholen Het komt voor dat kinderen van andere scholen de overstap maken naar onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Als nieuwe school ontvangen we -met toestemming van ouders- informatie van eventuele externen, bijvoorbeeld een logopediste, fysiotherapeut of psycholoog. Ook gegevens en resultaten van de vorige school worden overgedragen. Overleg vindt plaats tussen de intern begeleiders van beide scholen met uitwisseling van gegevens. De directie neemt de beslissing over plaatsing, waarbij afstemming tussen de vraag van het kind en het aanbod van de school als belangrijkste voorwaarde geldt. Kinderen met een handicap Vanaf 2005 is de landelijke politiek in gesprek met onderwijs- en ouderorganisaties over de ontwikkeling en invoering van Passend Onderwijs, ofwel passende onderwijszorgarrangementen voor ieder kind. Bij deze vernieuwing van de zorgstructuur staat de zorgplicht centraal. Ingewikkelde wet- en regelgeving wordt door de overheid verminderd. Hierbij krijgen de scholen de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen, ongeacht hun beperking, passend onderwijsaanbod te realiseren. Wanneer een school dit aanbod niet (volledig) zelf kan verzorgen, moet zij dit in overleg met andere scholen/besturen realiseren. Dit versterkt de positie van de ouders. Ook de bekostigingssystematiek, indicatiestelling en inspectietoezicht worden aangepast. De Lingescholen bieden passende onderwijszorgarrangementen aan alle kinderen. Na een aanmelding door ouders, start een gesprek over de verdere procedure. De ouders geven toestemming om gegevens over hun kind elders op te vragen. De intern begeleider, onderwijskundig begeleider en de directie 15 Binn-Donatushof-C indd :42:46

16 bespreken en analyseren de gegevens, waarbij alle facetten meewegen. Doel is een school te vinden waar het tot zijn recht komt. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kan de school besluiten tot verder onderzoek. Na toelating van het kind volgt een gesprek met de ouders. Hierbij worden de afspraken over de begeleiding schriftelijk vastgelegd. Bij niet-plaatsing volgt een gesprek met de ouders, waarbij de school de onderbouwing op schrift zet en met de ouders naar alternatieven zoekt. De intern begeleider begeleidt de ouders bij het vinden van een passende, andere school De vakken nader bekeken Het belangrijkste doel van onderwijs is: kinderen de werkelijkheid te leren kennen en ze voor te bereiden op hun eigen plaats in de wereld om hen heen. Kinderen ervaren de wereld niet als losse stukjes maar als een geheel. Daarom kiezen we voor wereld-oriëntatie (W.O.) als belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Onze school maakt gebruik van methode De Grote Reis. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zijn hierin geïntegreerd. Deze vakken vormen het gereedschap om de wereld om je heen goed te kunnen verkennen. Naast deze methode gebruiken we vele andere bronnen en instrumenten om informatie te verkrijgen en ervaring op te doen. We noemen er hier vier. * taal/lezen NEDERLANDSE TAAL LEZEN BEGRIJPEND LEZEN TAAL IN BEELD DE LEESLIJN NIEUWSBEGRIP Taal in beeld is de taalmethode die we in 2007 hebben ingevoerd. Deze methode is geschikt om zelfstandig mee te werken, om met begeleiding de lessen te maken en om samen met andere kinderen aan de opdrachten te werken. Er wordt uitgegaan van een basisprogramma dat door iedereen doorlopen wordt, daarnaast is er verrijkings- en herhalingsstof voor wie dat nodig heeft. De taal- en spellingsinstructie wordt de kinderen aan het begin van de week aangeboden en de verdere verwerking en begeleiding door de stamgroepleidster vindt plaats in de blokperiode. Ook de leesmethode is twee jaar geleden vernieuwd. De Leeslijn is een methode waarin men veel rekening houdt met de begeleidingsbehoefte van het kind. Kinderen leren lezen óf in groepjes óf individueel. Op het moment dat de kinderen aangeven dat ze aan het leesproces toe zijn, kunnen ze met deze methode beginnen. Soms begint dat al in groep 2. Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip; deze methode maakt gebruik van teksten die betrekking hebben op het nieuws. leeskring Deze kring komt wekelijks aan de orde: één of twee kinderen presenteren een boek en lezen er stukjes uit voor. Vanaf de onderbouw verzorgen de kinderen zelf deze kring. In de onderbouw individueel, in de midden- en bovenbouw soms ook in duo s. De voorbereiding vindt meestal op school plaats, soms ook gedeeltelijk thuis. Het doel van deze kring is de kinderen te stimuleren tot het lezen van goede boeken, het vergroten van het leesplezier en het oefenen van presenteren voor een groep. 1. ict-ruimte De Flierenhof heeft een ict-ruimte. Naast de computers die daar staan, kunnen de kinderen ook informatie vinden over allerlei onderwerpen in boekvorm (informatieboekjes, encyclopedieën en andere informatiebronnen). Kinderen kunnen hier zelfstandig werken of onder begeleiding van de stamgroepleid(st)er. De kinderen van de Kinkellink gebruiken, naast de eigen boeken en bronnen, de openbare bibliotheek (op loopafstand!) als documentatiecentrum en de computers in de stamgroep. 2. excursie Regelmatig worden door kinderen (per stamgroep of in kleine groepjes) bezoeken afgelegd binnen Bemmel en in de regio, zodat koppeling tussen lesstof en omge-ving gemakkelijk gelegd wordt. Kinderen bezoeken regelmatig het Dijkmagazijn, een winkel, een museum, een boerderij, een natuurgebied. De frequentie verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van het project waar aan gewerkt wordt. 16 Binn-Donatushof-C indd :42:59

17 bibliotheek Er wordt op onze school veel aandacht aan lezen besteed. In de middenbouw assisteert een groot aantal ouders bij het lezen. Ook verwijzen wij kinderen regelmatig naar de bieb voor informatie over hun wereldoriëntatie(w.o.)- onderwerp. De kinderen uit de bovenbouw bezoeken jaarlijks twee keer de bibliotheek. Ze kunnen dan informatie zoeken over de w.o.-onderwerpen waar ze op school mee bezig zijn. Iedere groep heeft een groepspas en mag 15 boeken lenen voor een periode van 6 weken. De onderbouw mag 25 boeken lenen. Naast onze eigen collectie aan w.o.- en leesboeken maken we gebruik van de wisselcollectie van de Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland. * rekenen/wiskunde METHODE WERELD IN GETALLEN Wij werken met de methode De wereld in getallen. Deze zogenaamde realistische rekenmethode heeft een aantal belangrijke uitgangspunten die goed binnen het jenaplanonderwijs passen. Het rekenen is ervaringsgericht. De voorbeelden komen bijna altijd uit de rekenomgeving van de kinderen zelf. Ze kunnen het geleerde vrijwel meteen toepassen. Ook wordt de kinderen geleerd zoveel mogelijk eigen rekenstrategieën te ontwikkelen. Door met elkaar over hun oplossingen te praten ontdekken kinderen de handigste rekenstrategieën. * kunstzinnige vorming METHODE MOET JE DOEN WERELD KUNST KLAPPER Het Cultureel Platform Lingewaard coördineert voor alle Bemmelse basisscholen het aabod op het gebied van cultuur, kunst en historie. Dit schooljaar staat beeldende vorming op het programma. U leest er meer over in de Nieuwsbrief. Eerder hebben we aandacht besteed aan projecten over dans, film, kunst, muziek en poëzie. Muziek, tekenen, schilderen, handvaardigheid (textiele werkvormen), dans, creatief schrijven en 3. vijvertuin Voor onderzoekjes (insecten, bloemen, water-diertjes e.d.) kunnen de kinderen terecht in de vijvertuin naast onze school op de Flierenhof, gelegen aan de Leemkuilselaan. Daarnaast maken we gebruik van het natuur- en milieueducatiecentrum Het Dijkmagazijn aan de Waaldijk in Bemmel. 4. t muszolder Op de zolder boven de speelzaal is op de Flierenhof met behulp van subsidie een klein museum ingericht, t muszolder genaamd. Onder begeleiding van een groepsleid(st)er/ouder/student kan een beperkt aantal kinderen aan een thema werken, bijvoorbeeld naar aanleiding van projecten of een thema uit de methode De Grote Reis. Techniekonderwijs vindt hier ook regelmatig plaats. 17 Binn-Donatushof-C indd :43:12

18 dramatische expressie komen regelmatig aan de orde in ons weekplan. We gebruiken hiervoor onder andere de methode Moet je doen, en onze eigen methode de Wereld Kunst Klapper. Ook onze school neemt deel aan het project de Tuin van de Vrijheid rond 4 en 5 mei, samen met de andere Bemmelse basisscholen. In dit project worden geschiedenis en kunst met elkaar verbonden. * levensbeschouwelijk onderwijs/filosofie We vinden het belangrijk dat er regelmatig tijd wordt besteed aan levensbeschouwelijk onderwijs. Er is aandacht voor de kerkelijke feesten en bijbelverhalen in alle bouwen, daarnaast is er aandacht voor niet-christelijke culturen. De voorbereiding van de kinderen op de Eerste Communie (groep 4) en op het Vormsel (groep 8 / voortgezet onderwijs) gebeurt in de parochie. * Engels METHODE THE TEAM In de bovenbouw wordt Engels gegeven. Wij gebruiken een communicatieve methode die het kind op een gevarieerde manier met deze taal laat kennis maken. Wij streven ernaar de kinderen interesse en plezier in het leren van Engels te laten krijgen. * overige methodes SCHRIJVEN ZWART OP WIT VERKEER JEUGDVERKEERSKRANT OP VOETEN EN FIETSEN * ICT: computers in de school Op dit moment beschikt iedere stamgroep op onze school over een aantal computers dat met een netwerk aan elkaar verbonden is. Het gebruik van de computer in de groep is een werkvorm die het leerproces verrijkt. De computer wordt op verschillende manieren in de groep ingezet; als aanvulling en verrijking van de leerstof, en ook om kinderen te motiveren of voor extra oefening. De digitale schoolborden vergroten de mogelijkheden om computergebruik te integreren in het onderwijs. In de onderbouw wordt gewerkt met diverse educatieve programma s. Kinderen leren met de muis bijvoorbeeld een mozaïek te maken, een memoryspel te spelen of letters te herkennen. In de hogere jaargroepen wordt de computer ingezet bij spelling en rekenen. Ook voor wereldoriëntatie wordt 18 Binn-Donatushof-C indd :43:27

19 uiteraard de computer gebruikt. Vanaf groep 3 maken kinderen teksten en verslagen op de computer. Flierenhof heeft een ict-ruimte waar tien computers staan. Hier kunnen kinderen zelfstandig werken, in groepjes of individueel. Kinkellink heeft een extra lokaal dat gebruikt wordt om zelfstandig te werken en waar tien extra computers staan. * bewegingsonderwijs: gymnastiek De gymlessen voor de midden- en bovenbouw vinden plaats in de Bongerd. Sommige middenbouwgroepen hebben ook les in de Hoenderik. Bijna alle groepen krijgen les van een vakleerkracht. De kinderen van de onderbouw (Berk, Linde en Klimop) gymmen in de eigen speelzaal. Kleding voor onderbouw: gymschoenen Bij goed weer worden de gymnastieklessen soms buiten gegeven. Wilt u dan buitenschoenen meegeven? Wanneer uw kind niet mee kan doen aan de gymnastiekles, wilt u dan even een briefje meegeven? Sieraden zoals kettinkjes en oorbellen kunnen gevaar opleveren. Houd hier rekening mee. Leren reflecteren: portfolio Sinds ruim vijf jaar werken wij met portfolio. Een portfolio kent u waarschijnlijk van kunstenaars; zij bewaren in hun portfolio hun mooiste en beste werken. In het onderwijs is portfolio een verzameling werkstukken van een kind, van groep 1 tot en met 8. Dit kan van alles zijn: tekeningen, schrijfwerk, rekenopdrachten, verhalen, foto s van driedimensionaal werk. Kinderen verzamelen hun werk in eerste instantie in een werkportfolio. Vandaaruit maakt het kind een weloverwogen keuze voor het echte portfolio. Samen met de stamgroepleidster wordt die keuze besproken. Zo denken kind en stamgroepleidster samen na over de manier waarop het werkstuk gemaakt is, naar aanleiding van welke opdracht, wat moeilijk was, waar je trots op bent. Die reflectie is erg belangrijk. Bij het werken met portfolio heeft het kind dus een actieve rol: het denkt na over zijn leerproces, ontdekt sterke en zwakke punten en wordt uitgedaagd om zichzelf nieuwe leerdoelen te stellen. In een portfolio wordt het kind niet met een ander vergeleken maar met zichzelf. Eens per jaar worden ouders uitgenodigd samen met hun kind het portfolio te bekijken. Dat kan natuurlijk ook altijd tussentijds. 3.2 BEGELEIDING VAN ONZE KINDEREN Sociale veiligheid Voor álle kinderen een veilige, prettige plek op onze school juist door de driejarige stamgroep werken we hier heel bewust aan. Er is veel aandacht voor hoe we met elkaar omgaan. Kinderen van verschillende leeftijden reageren op elkaar, werken samen en vullen elkaar aan. Rekening houden met de ander en ruimte geven aan de ander worden als vanzelfsprekende waarden aangeleerd. Toch wordt er ook bij ons op school af en toe gepest. We hebben een pestprotocol om gericht te werken aan het voorkómen ervan. We dragen zeven heldere afspraken uit, en verwachten van de kinderen dat ze die nakomen. Het protocol biedt tevens houvast als duidelijk is dat er gepest wordt. Iedere stamgroep heeft een exemplaar van het pestprotocol; u kunt het daar inzien De speciale begeleiding van kinderen met specifieke behoeften Bij het begeleiden van kinderen binnen een school is het hele team betrokken. Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin. We kunnen de begeleiding die geboden wordt, uiteen zetten in een aantal stappen: 1. Onderwijs en begeleiding op maat binnen de groep 2. Probleemsignalering/extra hulp 3. Begeleiding door onderwijskundig begeleider 4. Externe begeleiding/aanvullend onderzoek (intern en extern) 5. Permanente Commissie Leerlingenzorg/Commissie van Indicatiestelling 6. Speciale school voor basisonderwijs/speciaal onderwijs Stap 1: Onderwijs en begeleiding op maat binnen de groep De basis van begeleiding ligt in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het is onze opdracht om kinderen in staat te stellen zich individueel te ontwikkelen en te werken aan de binnen de school gestelde doelen: het passend onderwijs. Stamgroepleidsters geven les aan kinderen met verschillende vaardigheden en mogelijkheden. Het is een uitdaging hier goed mee om te gaan. Binnen de groep creëert de stamgroepleidster mogelijkheden om kinderen in kleinere groepen te laten werken; op verschillend niveau, elk kind in zijn eigen tempo. Aan het einde van een bouwperiode vindt een overdrachtgesprek plaats tussen de stamgroepleidster en de stamgroepleidster van de nieuwe groep. 19 Binn-Donatushof-C indd :43:39

20 Begeleiding die al ingezet is, loopt direct door in het nieuwe schooljaar. Stap 2: Probleemsignalering/extra hulp Wij werken volgens de cyclus van planmatig handelen. Signaleren: De stamgroepleidster signaleert een probleem bij één of meerdere kinderen op didactisch of sociaal-emotioneel gebied. Dit kan zijn via observaties, via de methodes, of op basis van de gegevens van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Probleemverkenning: Als een stamgroepleidster een probleem signaleert bij een kind of groepje kinderen, brengt zij dit in tijdens een groepsbespreking met de intern begeleider. Kerntaak van de intern begeleider is de organisatie en coördinatie van de leerlingbegeleiding. Intern begeleider is bij ons op school Christa Kreeftenberg. De stamgroepleidster legt de tijdens de groepsbespreking afgesproken acties vast in een handelingsplan / groepsplan. In dit plan staat concreet beschreven wat de beginsituatie is, welke doelen bereikt moeten worden en op welke manier dit precies vormgegeven en geëvalueerd wordt. De stamgroepleidster gaat hierover in gesprek met de ouders. Diagnosticering: Om een goed beeld te krijgen, is soms meer informatie nodig. De stamgroepleidster, de onderwijsassistent of de intern begeleider verkrijgen deze informatie door een observatie in de groep. Ook verder onderzoek met behulp van materialen uit de orthotheek van de school kan worden verricht. Begeleiden: De wijze van de begeleiding is afhankelijk van de vastgestelde behoefte van het kind. We streven naar het bieden van begeleiding binnen de groep door de eigen stamgroepleidster. Evaluatie: De stamgroepleidster evalueert ieder handelingsplan/groepsplan door de vraag te beantwoorden of het gewenste doel bereikt is. Is dat niet het geval, dan geeft de stamgroepleidster aan wat de oorzaak kan zijn. Samen met de intern begeleider bespreekt zij wat nu nodig is. Stap 3: Begeleiding door onderwijskundig begeleider Wanneer de genomen maatregelen onvoldoende effect hebben, brengt de intern begeleider het kind in tijdens een bespreking met een van de onderwijskundig begeleiders van de Linge. Deze besprekingen vinden vier keer per schooljaar plaats. De stamgroepleidster informeert de ouders over dit gesprek en de uitkomsten hiervan. Samen met de stamgroepleidster stellen intern begeleider en onderwijskundig begeleider een plan op voor in de groep. De onderwijskundig begeleider vertaalt actuele leerlingbegeleidingsen/of onderwijsontwikkelingen naar schoolniveau. Stap 4: Externe begeleiding/aanvullend onderzoek Wanneer tijdens het gesprek tussen intern begeleider en onderwijskundig begeleider blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is, worden externe en interne dienstverleners ingeschakeld. De school heeft een directe samenwerking met onderwijsbegeleidingsdienst Marant. Verder hoort onze school samen met 38 basisscholen en één speciale school voor basisonderwijs bij het samenwerkingsverband Overbetuwe (SVOB). Ook hebben we contact met de jeugdarts (ofwel vanuit haar screening, ofwel vanuit onze behoefte), het Zorgadviesteam (multi-disciplinair team dat adviseert bestaande uit politie, leerplichtambtenaar, maatschappelijk werk, jeugdarts, wijkverpleegkundige als vertegenwoordiging van KleinCasuistiekOverleg 0-4 jaar en Bureau Jeugdzorg) en de logopedist (vanuit haar screening/ behandeling of vanuit onze behoefte). Soms adviseert de school ouders een externe specialist in te schakelen, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, kinderarts, jeugdhulpverlening of psycholoog. Uiteraard kunnen ouders ook zelf een externe specialist inschakelen. In het belang van uw kind adviseren we vooraf contact op te nemen met de school om tot een gezamenlijke onderzoeksvraag te komen. Na het onderzoek kan dan worden bekeken welke adviezen en werkpunten uit het onderzoek bruikbaar en/of haalbaar zijn voor de school. Stap 5: Permanente Commissie Leerlingenzorg/Commissie voor Indicatiestelling Onze school biedt ieder kind de begeleiding die het nodig heeft. Soms heeft een kind echter baat bij specialistische hulp, een kleinere groep en/of meer individuele aandacht. Wij overwegen dan of er een andere school is die deze begeleiding beter kan bieden. Het kan gaan om een reguliere school voor 20 Binn-Donatushof-C indd :43:52

1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DONATUSHOF

SCHOOLGIDS DONATUSHOF SCHOOLGIDS DONATUSHOF Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) Voorwoord VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 1.2 Naam en logo 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie

Nadere informatie

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek!

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek! JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND Ieder kind is uniek! WAT IS JENAPLANONDERWIJS? Nederland telt circa 7000 scholen voor basisonderwijs. In Nederland heeft iedere school de vrijheid om zijn eigen onderwijsconcept

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school!

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school! Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!! m o welk...kiezen voor een goede school! INFORMATIE Via deze folder willen wij u een beeld geven van het jenaplanonderwijs

Nadere informatie

Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016

Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016 Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016 Openbare Jenaplan basisschool de Triolier en PSZ de Boemeltrein basisschool en peuterspeelzaal onder één dak Inhoud Voorwoord 3 Onze school missie en visie 4 Jenaplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Mariaschool

Inhoudsopgave. Basisschool Mariaschool Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1. Schoolbeschrijving 2 1.2. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.mikadobemmel.nl

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.mikadobemmel.nl Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ 1.1 Naam,

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Portfolio. Gerrit Fronik. Inhoudsopgave. 1 Uitgangspunten. 1.1 Basisprincipe 17. 1.2 Basisprincipe 19

Portfolio. Gerrit Fronik. Inhoudsopgave. 1 Uitgangspunten. 1.1 Basisprincipe 17. 1.2 Basisprincipe 19 Portfolio Gerrit Fronik Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 1.1 Basisprincipe 17 1.2 Basisprincipe 19 2 Dat rapporteren kan zijn 3 Portfolio 1.3 Naast cognitieve doelen is er veel aandacht voor opvoedingsdoelen

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs De lijst bestaat uit 114 vragen (stellingen) en kan in 30 minuten worden ingevuld. De lijst bestaat uit vier onderdelen: 1. Visie, draagvlak en kennis 2.

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.marang.nl SCHOOLGIDS 2011-2012

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.marang.nl SCHOOLGIDS 2011-2012 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp Naar de website: www.marang.nl SCHOOLGIDS 2011-2012 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2015-2016

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Naam,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school!

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school! Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!! m o welk...kiezen voor een goede school! INFORMATIE Via deze folder willen wij u een beeld geven van het jenaplanonderwijs

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2015-2016

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Naam, adres, telefoon, fax,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Dyslexie, wat is dat eigenlijk?

Dyslexie, wat is dat eigenlijk? Dyslexie, wat is dat eigenlijk? Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie.

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2014-2015

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

NL Onderwijszorg Nederland

NL Onderwijszorg Nederland 0 NL Onderwijszorg Nederland Dyslexie, wat is dat eigenlijk? Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website:

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2011-2012 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

Uw leerling en dyslexie

Uw leerling en dyslexie Uw leerling en dyslexie Brochure voor scholen Dyslexie, wat is dat eigenlijk? Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 8 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL januari 2013 WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM GRONINGEN

ONDERSTEUNINGSPROFIEL januari 2013 WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM GRONINGEN ONDERSTEUNINGSPROFIEL januari 2013 WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM GRONINGEN VWO/GYMNASIUM ALGEMEEN De volgende kernwaarden van het Willem Lodewijk Gymnasium -geformuleerd in het meerjarenplan- vormen de basis

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

I.K.C. De Verrekijker Ell

I.K.C. De Verrekijker Ell I.K.C. De Verrekijker Ell Basisschool, Peuterspeelzaal, Kinderopvang & Bibliotheek onder één dak DE VERREKIJKER is volop in ontwikkeling en daar zijn wij heel trots op! Dit willen we graag met ú delen.

Nadere informatie

6.15.4.4 Relatie met basisactiviteiten. 6.15.4.6 Een pedagogische situatie rondom bewegingsonderwijs

6.15.4.4 Relatie met basisactiviteiten. 6.15.4.6 Een pedagogische situatie rondom bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs Jaap Meijer Inhoudsopgave 6.15.1 Samenvatting 6.15.2 Hoe te gebruiken 6.15.3 Achtergronden 6.15.4 Praktische uitwerkingen 6.15.4.1 Relatie met groepering 6.15.4.2 Relatie met ruimte

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

ONL_Folder2011_scholen_WT.indd 1

ONL_Folder2011_scholen_WT.indd 1 2899.1026 ONL_Folder2011_scholen_WT.indd 1 29-03-2011 17:42:01 Dyslexie, wat is dat eigenlijk? Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie