Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.mikadobemmel.nl"

Transcriptie

1 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp Naar de website: SCHOOLGIDS

2 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ 1.1 Naam, adres, telefoon, fax, , website 1.2 Schoolbeschrijving 1.3 Naam en logo 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 11 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? Strategisch beleidsplan De Linge Wat betekent dat voor (schoolnaam)? 12 Schoolplan Jaarplan : waar gaan we dit jaar aan werken? 2.3 Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd Evaluatie jaarplan ONDERWIJS & BEGELEIDING HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Inschrijving en toelating 15 Aanmelding en toelating nieuwe kinderen 15 Kinderen van andere basisscholen 15 Passend Onderwijs De vakken nader bekeken 3.2 BEGELEIDING VAN ONZE KINDEREN Sociale veiligheid De speciale begeleiding van leerlingen met specifieke behoeften Dyslexievergoeding in de basisverzekering Leerlingen met leerlinggebonden financiering Begaafde leerlingen Spelpraatgroep Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 24 Onderzoek vijf- en zesjarigen 24 Onderzoek tien- en elfjarigen 25 Telefonisch spreekuur Langdurig zieke leerlingen Logopedische screening Dossiervorming Overgang naar de volgende groep Naar het voortgezet onderwijs 26 Algemeen 26 Ontwikkelingsperspectief 26 Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) DE MEETBARE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS Methodegebonden toetsen CITO LOVS en Schoolzelfevaluatie Rapporten Onze resultaten op de CITO Eindtoets basisonderwijs Uitstroomgegevens 4 HET TEAM De samenstelling van het team Vergaderingen Ontwikkeling van leerkrachten Vervanging Arbocoördinator Bedrijfshulpverlening (BHV) Stagiaires 31 5 OUDERS Het belang van de betrokkenheid van ouders bij onze school Informatievoorziening aan ouders Gescheiden ouders 5.3 Inspraak van ouders via (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 5.4 Oudervereniging en ouderbijdrage 5.5 Peuterspeelzaal 5.6 Tussenschoolse Opvang (TSO) 5.7 Buitenschoolse Opvang (BSO) 5.8 Ouderhulp 5.9 Leerplicht 34 Gronden voor vrijstelling 34 Verlof buiten de schoolvakanties Schorsing en verwijdering Wat te doen bij problemen? 36 Algemeen 36 De contactpersoon 36 De klachtenprocedure 37 Vertrouwenspersoon en -inspecteur 37 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 37 Meldplicht seksueel geweld 37 6 DIVERSE PRAKTISCHE ZAKEN Schooltijden en vakanties 38 Verantwoording onderwijstijd Groepsindeling en klassenbezetting 6.3 Schoolreisje en kamp 6.4 Buitenschoolse activiteiten 6.5 Afspraken over spelen, binnenkomen, eten en drinken 6.6 Verjaardagen 6.7 Trakteren en allergieën 6.8 Gymkleding 6.9 Week- en maandviering 6.10 Bibliotheek 6.11 Abonnementen en boeken via school 6.12 Schoolfotograaf 6.13 Schoolverzekering Hoofdluis Sponsoring Ziek melden 6.17 SOS formulier 6.18 Gebruik van mobiele telefoon 7 NAMEN & ADRESSEN Personeel (schoolnaam) Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge 7.3 Medezeggenschapsraad (schoolnaam) 7.4 Ouderraad (schoolnaam) 7.5 Jeugdgezondheidszorg 7.6 Inspectie van het onderwijs Leerplichtambtenaar Externe vertrouwenspersoon Schoolverzekering Peuterspeelzaal Voor-, tussen- en buitenschoolse opvang

3 VOORWOORD Een keuze maken voor een basisschool is geen eenvoudige zaak. Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer, in resultaten en in de prioriteiten die zij stellen. Minstens acht jaar vertrouwt u de zorg van uw kind toe aan de leerkrachten van de basisschool. Dat is een heel belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. De naam basisschool zegt het al: het is een onderwijsvorm die de basis legt voor het verdere leven. Deze gids helpt u bij het bewust kiezen van een basisschool. In deze schoolgids schrijven wij over onze visie, de methoden die we gebruiken, de aandacht voor de zorg, de resultaten en de wijze waarop de kwaliteit wordt verbeterd. De schoolgids is gemaakt voor ouders waarvan de kinderen bij ons op school zitten en voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan de ouders die al kinderen op school hebben, leggen we in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en behaalde resultaten. De andere ouders lezen wat zij mogen verwachten als hun kind leerling van onze school wordt. We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u welkom voor een mondelinge toelichting. Met vriendelijke groet, J. Bastmeijer Directeur RK Basisschool Mikado In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen we alle volwassenen die de zorg voor de leerlingen hebben.

4 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Naam, adres, telefoon, fax, , website Postadres: RK Basisschool Mikado Dr. Hoyngstraat XL Bemmel Telefoon: Website: Schoolbeschrijving Kenmerken van onze school Basisschool Mikado is één van de negen scholen van stichting De Linge. Het is een school met katholieke signatuur. Op school worden nu ongeveer 120 kinderen verdeeld over 5 groepen, die waar nodig gecombineerd worden. De kleutergroep is een combinatie van de leerjaren 1 en 2. Het gebouw dateert uit Er zijn 8 lokalen, (waarvan 1 lokaal is ingericht als mediatheek) een aula, een speelzaal, een atelier, een werkruimte voor de intern begeleider en gangen die gebruikt kunnen worden door groepjes kinderen. De school is omgeven door een speelplaats met speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden. Basisschool Mikado is één van de vijf basisscholen in Bemmel. Het is vooral een wijkschool, gelegen in de oude dorpskern van Bemmel. Naast de school staat peuterspeelzaal t Olifantenbos. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in Sporthal de Bongerd, deze ligt ongeveer 800m. van de school Identiteit Onze school heeft de katholieke identiteit. Tijdens vieringen (o.a. Kerst, Pasen) wordt hier samen met de ouders een praktische invulling aan gegeven. Continurooster Op onze school hanteren we een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school, samen met de leerkracht, een lunch nuttigen. Na de gaan de leerlingen onder begeleiding van ouders naar buiten. Er zijn geen kosten verbonden aan het overblijven.

5 Kenmerken directie en leraren De directeur van de school is Jolande Bastmeijer. De school heeft verder acht groepsleerkrachten en een parttime conciërge. Ten behoeve van de leerlingenzorg is een meerschools intern begeleider werkzaam op de school. Kenmerken van de leerlingen, ouders en omgeving Er is een redelijk evenwichtige opbouw te zien in de opleidingen en beroepen van de ouders. De school ligt in de landelijke omgeving van de Betuwe. Het grootste deel van de kinderen heeft een leerling-gewicht van 0 Schoolorganisatie Onze school werkt volgens het principe van het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat alle kinderen van hetzelfde leerjaar in een groep bij elkaar zitten. Een uitzondering hierop vormen de groepen 1 en 2. Deze kinderen zitten in een groep van 4 tot en met 6-jarigen, omdat bij de jongere kinderen de totale ontwikkeling dan beter tot zijn recht komt. Gezien het leerlingenaantal en de daarbij behorende formatie op basisschool Mikado zijn er jaargroepen gecombineerd waardoor zogenaamde combinatiegroepen ontstaan. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken hoe deze combinatiegroepen het best geformeerd kunnen worden. Binnen de jaargroepen volgen de kinderen hetzelfde jaarprogramma. Alle leerkrachten geven les volgens een vast instructiemodel. Het instructiemodel zorgt ervoor dat de instructie optimaal gegeven wordt en er ruimte is voor interactie tussen de leerkracht en het kind. Deze manier van werken bevordert de prestaties van de leerlingen. Natuurlijk zijn er individuele verschillen. Daarom vindt differentiatie plaats naar aanleg en tempo van het kind, maar ook naar de aard van de activiteit. We streven ernaar, dat alle kinderen de minimumdoelen bereiken. Een kind dat meer aankan, krijgt extra verrijkingsstof. Dit geldt uiteraard ook voor die kinderen die zich langzamer ontwikkelen. Op deze wijze krijgen de leerlingen de beste mogelijkheden om de totale leerstof van de basisschool te doorlopen. Meervoudige intelligentie. We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft talenten en die mogen bij ons tot uiting komen. In 2010 zijn we gestart met het onderwijsconcept Vier keer wijzer, waarbij iedereen op meer manieren intelligent kan zijn. Onze leerlingen werken wekelijks aan projecten op basis van Meervoudige Intelligentie (MI). De verschillende intelligenties van de leerlingen worden op deze manier aangesproken.

6 Wat is meervoudige intelligentie? Kinderen willen graag leren, zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken. Echter: Op hun eigen manier! De één wil voelen en bewegen, uitproberen. Een ander moet het voor zich zien, weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de muziek start, als er een ritme te ontdekken valt. Het ene kind wil samen en de ander juist alleen leren. De Amerikaanse leerpsycholoog Gardner ontwikkelde de theorie van 8 intelligenties. Iedereen heeft ze, maar ieder gebruikt ze op eigen wijze. De ene intelligentie is bij de ene mens beter ontwikkeld dan bij de ander, mensen zijn verschillend. De volgende intelligenties zijn bij de mens aangetoond: De lichamelijk-kinesthetische intelligentie (doe) Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken. Ze leren door te doen. De visueel-ruimtelijke intelligentie (kijk) Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. De logisch mathematische intelligentie (getal) Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Kinderen kunnen ervan genieten om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen. De interpersoonlijke intelligentie (samen) Empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander. Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Dit kind leert door feedback

7 De verbaal linguïstische intelligentie (taal) Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Taal is hun communicatiemiddel. De muzikaal-ritmische intelligentie (muziek) Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muzieken ritmiek. Muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen helpen hen te leren. De naturalistische intelligentie (natuur) Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details. De intrapersoonlijke intelligentie (ik) De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Het kind houdt van stilte en alleen zijn. Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft. Vier belangrijke stappen bij elk project zijn: De V van Vragen. Het is belangrijk dat een leerkracht weet wat er geleerd moet worden. Wat zijn de (kern)doelen per schooljaar en voor de gehele schooltijd. Tijdens ieder project worden een aantal kerndoelen omgezet in vragen. Deze vragen staan centraal tijdens het project. De leerlingen gaan aan de slag om tijdens het project antwoorden te vinden op de vragen. 2. De I van Ik. Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen Wat weet ik al? en Wat zou ik willen weten?. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creë ren. 3. De E van Experimenteren en Ervaren. De leerlingen gaan aan de slag, de kinderen maken zelf een keus op welke manier zij gaan werken, dit gebeurt door het maken van de MI-kaarten of andere vormen van werken. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren en experimenteren. 4. De R van Resultaat. We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat. De vragen bij de thema s moeten beantwoord worden, dit kan door een gesprek met de leerlingen of doormiddel van de doelentoets. Ook geven kinderen regelmatig een presentatie van hun uitgewerkte opdrachten. Wat heb je gedaan in de afgelopen weken.

8 1.3 Naam en logo De geschiedenis van de school: De school is in 1864 opgericht als Mariaschool door de zusters Franciscanessen uit Oirschot. Aanvankelijk was het een meisjesschool. Bij het ontstaan van de basisschool werden kleuterschool Het Drempeltje en een gedeelte van kleuterschool Kleuterhof toegevoegd. Vanaf 1968 is de school een gemengde school.omdat de gebouwen in het centrum van Bemmel plaats moesten maken voor een nieujaarlw winkelgebied, verhuisde onze school in september 1985 naar een nieuw gebouw aan de Dr. Hoyngstraat. In 2011 is de naam van de school veranderd in RK Basisschool Mikado

9 1.5 Bestuursvorm en organisatiestructuur Onze school is één van de negen basisscholen die horen bij Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. De volgende scholen in de gemeente Lingewaard maken deel uit van De Linge: De Borgwal te Bemmel, Donatushof te Bemmel, Doornick te Doornenburg, Het Drieluik te Huissen, Marang te Angeren, Mikado te Bemmel, Basisschool de Wieling te Haalderen, Pius X te Bemmel en De Vonkenmorgen te Gendt. De directeurbestuurder vormt tevens het bevoegd gezag van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente, dat de volgende tien peuterspeelzalen beheert voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar: t Blagehöfke te Huissen, Dikkie Dik te Huissen, Gijsje te Doornenburg, t Hölleke te Gendt, Hummelhonk te Bemmel, Het Olifantenbos te Bemmel, Peuterhofje te Haalderen, Pinkeltje te Angeren, De Vlindertuin te Huissen, De Zandkabouter te Huissen. Door inhoudelijke samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs versterken we de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. CR = Cliëntenraad PV= Personeelsvergadering GMR = Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad MR= medezeggenschapsraad

10

11 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge De strategische beleidsvoornemens van De Linge voor de periode zijn kaderstellend geformuleerd. Een open formulering op hoofdlijnen biedt de schoolteams ruimte het aanbod passend bij hun school vorm te geven. Bij het ontwerpen van het plan zijn medewerkers, leerlingen, ouders en externe partners maximaal betrokken. Op vindt u een volledige beschrijving van het strategisch beleidsplan. 2.2 Wat betekent dat voor RKBS Mikado? Schoolplan In ons schoolplan voor de beleidsperiode hebben we het meerschools beleid naar specifiek beleid voor Mikado vertaald. Hierin werken we de door de school te bereiken resultaten uit. In het voorjaar van 2011 is onder ouders en leerlingen een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Bij de samenstelling van het schoolplan is rekening gehouden met aanbevelingen. Op onze website vindt u een volledige beschrijving van het schoolplan. Visie van Basisschool Mikado Respect en waardering voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. Ieder kind is uniek en zo willen we hen ook benaderen in een veilig, open en eerlijk klimaat. Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken en samen met de leerkracht de verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces, waarbij de sociale en emotionele ontwikkeling niet vergeten wordt. Leerlingen met leer- en sociale emotionele problemen worden begeleid door de leerkracht(en) en intern adviseur. Daarnaast is er ook volop aandacht voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Naast de kennisvakken wordt er veel aandacht besteed aan de creatieve vorming van de leerlingen op het gebied van handvaardigheid, tekenen, dans en drama. Basisschool Mikado is volop in ontwikkeling en beweging. Om meer rekening te houden met de verschillen tussen de leerlingen wordt het taal- en rekenonderwijs op drie niveaus aangeboden.

12 Basisschool Mikado is de school waar: - elk kind, kind mag zijn. - ieder kind uniek is. - niet alleen gefocust wordt op de resultaten, de weg er naartoe is even belangrijk - kinderen de kans krijgen alle ontwikkelingsgebieden te ontplooien - kinderen leren om samen te leven, leren en werken - kinderen geleerd wordt zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces. - een goede balans bestaat tussen kunstzinnige vakken en zaakvakken. Meervoudige intelligentie. We werken op Mikado volgens de principes van Meervoudige intelligentie en zorgen dan ook voor een leerrijke werkomgeving voor de kinderen. We begeleiden kinderen in zelfstandigheid en taakgerichtheid door: 1. het kind verantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces. Het kind weet wat het doel is van de les en kent zijn eigen verantwoording om dit doel te bereiken. 2. gedragsverwachtingen uit te spreken / mee te geven tijdens het zelfstandig werken en feedbackgesprekken hierover te hebben. 3. te benoemen wat goed ging. Onze benadering heeft resultaat in het gedrag en de houding van onze kinderen. Het kind wordt aangesproken en gestimuleerd om er echt voor te gaan: voor eigen succes, maar ook voor elkaar. De interesse blijft niet beperkt tot de eigen klas, maar is een gedeelde verantwoordelijkheid in de hele school. Onze leerlingen wekelijks aan projecten op basis van Meervoudige Intelligentie (MI). De verschillende intelligenties van de leerlingen worden op deze manier aangesproken, zodat ieder kind zijn talenten beter kan ontwikkelen en benutten. Primaire proces, onderwijs en opvoeding Sociale veiligheid Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt op school. Veiligheid creëer je o.a. door een bepaalde voorspelbaarheid in school. In andere woorden de kinderen weten wat ze op school kunnen verwachten van hun medeleerlingen en leerkrachten. Hiervoor hebben we een Pedagogische huisstijl ontwikkeld. Een huisstijl, omdat het bij de school en het team past. Een pedagogische huisstijl houdt in dat onder bepaalde omstandigheden het team op een gelijksoortige manier reageert. Het gedrag van volwassenen wordt hierdoor voorspelbaar. Kinderen ondervinden op die manier meer steun aan het gedrag van volwassenen. Ze voelen zich veilig. Het hebben van een pedagogische huisstijl, onderbouwd met heldere afspraken, werkwijzen en houdingen maakt het mogelijk elkaar te ondersteunen in het realiseren van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling en een veilig klimaat in iedere groep en op school. Op Mikado hebben wij de Pedagogische huisstijl beschreven: Deze is gebaseerd op een enthousiaste grondhouding. Deze houding is direct voelbaar aan de hele sfeer in school. Bezoekers ervaren in onze school een prettig, veilig en open leerklimaat. Het team is zeer betrokken, straalt vertrouwen uit en is bewust positief in de omgang met kinderen. Er wordt werkelijk inhoud aan deze grondhouding gegeven door: - écht contact te maken - werkelijke interesse: wie ben jij? - af te stemmen op wat het kind nodig heeft, zowel in gevoel als cognitief - veel te motiveren en véél complimenten te geven - successen bewust te vieren, want we zijn trots op. - elkaar ruimte te geven - te leren van onze fouten - doelen transparant te maken - het kind te vertrouwen in zijn zelfstandigheid - naar elkaars werk te kijken - het samen beleven van Op Mikado mogen de kinderen écht kind zijn en groeien in wie ze zijn! Didactisch handelen Wij willen onze kinderen een stimulerende leeromgeving bieden, waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die vol vertrouwen de wereld tegemoet kunnen treden. We proberen tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen door het zelfstandig werken en het samenwerkend leren steeds meer te ontwikkelen en de instructie en lesstof af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de kinderen. We leren de kinderen samenwerken, behulpzaam zijn voor elkaar en vooral de ander te respecteren in wat die wel en niet kan. We streven ernaar dat de kinderen zich binnen het onderwijsaanbod begrepen, gesteund en gemotiveerd voelen, zodat ze het vanzelfsprekend en prettig vinden om te leren en graag naar school gaan. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag nieuwe dingen leren. Wij vinden het belangrijk ze daarbij te stimuleren en uit te dagen.

13 Jaarplan waar gaan we dit jaar aan werken? Ieder schooljaar realiseren we een stukje van onze doelen. In het jaarplan is vastgelegd met welke ontwikkelonderwerpen we in het schooljaar aan de slag gaan. Verschillende teamleden vormen een projectgroep, die een ontwikkelonderwerp aanpakt. Het jaarplan heeft de volgende projectplannen Verdere ontwikkeling van: Meervoudige intelligentie; Sociaal emotionele ontwikkeling; Woordenschat; Hoogbegaafdheid; Nieuwe projectplannen: 1-zorgroute rekenen/wiskunde Deze projectplannen worden regelmatig geëvalueerd. Deze evaluatie wordt besproken met de stichtingsdirecteur, het team en de MR. 2.3 Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? Evaluatie jaarplan Het toetsen op inhoud en opbrengst van ontwikkelactiviteiten, begint bij onszelf. Evalueren van eigen handelen is belangrijk, op grond daarvan kan het veranderingsproces starten. Hieronder volgt een rapportage over de geboekte resultaten bij de verschillende projecten vorig schooljaar: Projectplannen evaluatie Meervoudige intelligentie Dit schooljaar is de werkwijze van vier keer wijzer / meervoudige intelligentie verder geïmplementeerd op Mikado. Dit is zichtbaar door: Groep 1-2 integreert meervoudige intelligentie in het gehele onderwijs tijdens Schatkist- en MI projecten. Groepen 3-4 geven voorbereidend wereldoriëntatie op projectbasis volgens de werkwijze van 4 keer wijzer / meervoudige intelligentie. De thema s van de projecten sluiten aan bij de thema s van veilig leren lezen. Groepen 5 t/m 8 geven aardrijkskunde en geschiedenis op projectbasis volgens de werkwijze van 4 keer wijzer / meervoudige intelligentie. Het team heeft gedurende het schooljaar 3 studiedagen gehad onder begeleiding van dhr. M. Bastmeijer van Klassenadvies. Hierbij stond de werkwijze van vier keer wijzer centraal. De uitgevoerde projecten werden besproken en geëvalueerd wat weer resulteerde in nieuwe ontwikkelingen van de leerkrachten. Alle leerkrachten zijn geobserveerd tijdens een werkles, waarbij de leerkrachtvaardigheden, de organisatie en de kindgesprekken centraal stonden. Opvallend is de grote betrokkenheid en het enthousiasme van de leerlingen en de leerkrachten. Volgend schooljaar krijgt het projectplan een vervolg. Biologie zal onderdeel gaan uitmaken van het invoeringstraject in groep 5 t/m 8. Verder zal de focus liggen op het vergroten van leerkrachtvaardigheden en de taak/ werkhouding van de leerlingen tijdens de projecten. Sociaal emotionele ontwikkeling Het team heeft gedurende het schooljaar meerdere gesprekken gevoerd over de gewenste pedagogische sfeer binnen de school. Voor kinderen is het belangrijk dat er een zekere mate van gelijkgerechtigdheid is in de manier van omgaan met kinderen. Naar de kinderen levert dit voorspelbaar gedrag op van de volwassenen. In bepaalde omstandigheden handelen volwassenen op een gelijksoortige manier. Kinderen ondervinden dan ook meer steun aan het gedrag van de volwassenen. Een dergelijke gelijksoortige handelwijze in vergelijkbare omstandigheden noemen we pedagogische huisstijl. Het team van Mikado heeft uitgebreid gesproken over een Pedagogische huisstijl, dat past bij de school en het team en heeft dit beschreven. Van nieuwkomers in ons team verwachten wij dat zij de positieve en opbouwende houding van harte met ons delen, maar ook de verantwoording op zich nemen om onze grondhouding merkbaar en zichtbaar te laten worden in de dagelijkse praktijk. In het schooljaar worden de gesprekken over de Pedagogische huisstijl voortgezet. Het team heeft een pestprotocol ontwikkeld, dit is ondertekend door het team en de MR. In de groepen hebben de leerkrachten een lessenserie gegeven over pesten, daaruit is een hoe gaan wij met elkaar om protocol ontstaan. In is een het SEO volgsysteem Viseon ingevoerd. N.a.v. de resultaten die voortkwamen uit de ingevoerde gegevens zijn groepsoverzichten en groepsplannen gemaakt voor de ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. In deze groepsoverzichten staat beschreven welke belemmerende en stimulerende factoren leerlingen ondervinden bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. In het groepsplan staat beschreven wat de behoeften zijn van leerlingen voor een optimale sociaal emotionele ontwikkeling. Volgens schooljaar krijgt het projectplan een gevolg. Woordenschat In maart 2012 zijn alle leerkrachten geschoold door C. Bakker, taalspecialist van Marant. De instructie van woordenschat d.m.v. het 4-tact model van dhr. Verhallen stond hierbij centraal. Het woordenschatonderwijs op Mikado wordt gekoppeld aan de thema s van MI en is zichtbaar op de themamuren die in iedere groep aanwezig is. Naast de scholing omtrent woordenschat zijn alle leerkrachten geobserveerd tijdens de instructie van woordenschatonderwijs. De observatie richtte zich op het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden, de interactie tussen leerkracht en leerlingen en het juist hanteren van het 4-tact model. Dit heeft een groei opgeleverd van de leerkrachtvaardigheden. De observaties zijn in het team geëvalueerd waarbij geconstateerd is dat er zeker een groei heeft plaatsgevonden van leerkrachtvaardigheden, maar dat het woordenschatonderwijs volgend schooljaar nog aandacht nodig heeft. Het projectplan zal volgend schooljaar gecontinueerd worden.

14 Hoogbegaafdheid Iedere dinsdagmorgen komen de leerlingen van de Plusgroep van de Borgwal en Mikado samen en krijgen begeleiding en instructie van de plusgroepleerkracht. Het programma van de plusgroepleerlingen heeft een vaste plek op de weektaak in de groep, zodat de leerlingen in de groep verder kunnen met hun taken vanuit de Plusgroep. Afgelopen schooljaar heeft het team scholing gehad op het gebied van hoogbegaafdheid. Dit heeft de kennis van hoogbegaafdheid bevorderd. In alle groepen wordt gewerkt met compacten en verrijken tijdens de taal en rekenlessen. Hier zit echter nog onvoldoende structuur in. Het team zal volgend schooljaar het compacten en verrijken verder ontwikkelen. Er is op school materiaal aanwezig voor verrijking, maar dit wordt te weinig structureel aangeboden. Volgend schooljaar wordt bekeken welke materialen er zijn en nieuw aangeschaft gaan worden, zodat het aanbod voor de slimme kinderen uitgebreid wordt. Technisch lezen waaronder leesbeleving In voorgaande drie jaren heeft de school meegedaan aan het Lees Verbeter Project, dit heeft een positieve bijdrage geleverd aan de leesresultaten van de leerlingen. Het projectplan technisch lezen heeft een voortgang gekregen in dit schooljaar, aangezien nog niet alle doelstellingen gehaald waren. Alle leerkrachten zijn één of twee keer geobserveerd door de leesdeskundige binnen de Linge, om zo de leerkrachtvaardigheden nog verder te ontwikkelen. De wijze waarop technisch lezen aangeboden wordt staat beschreven in een kwaliteitskaart, die minimaal twee maal per jaar geëvalueerd wordt. De kwaliteitskaart technisch lezen heeft een vaste plek gekregen binnen de school. Op deze manier is geborgd dat leerkrachten op een eenduidige wijze technisch lezen aanbieden. Een onderdeel van het projectplan is de leesmotivatie/leesbeleving. Ter bevordering van het vrij lezen is er binnen de school een mediatheek ingericht. Hier kunnen de leerlingen informatieboeken halen voor hun projecten en verschillende leesboeken. Geregeld worden nieuwe boeken aangeschaft, die tentoongesteld worden voor de leerlingen. Er is een kwaliteitskaart leesmotivatie/leesbeleving ontwikkeld ter bevordering van het leesplezier van kinderen. 3 ONDERWIJS & BEGELEIDING 3.1 HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Inschrijving en toelating Aanmelding en toelating nieuwe kinderen Als een kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Op onze school mag het kind al direct na de vierde verjaardag naar school komen. Het inschrijven van de leerlingen kan bij de directeur van de school. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. Het inschrijven gebeurt bij voorkeur onder schooltijd, zodat ouder(s) en kind direct kennis kunnen maken met de school. U wordt tijdens het gesprek geïnformeerd over de school en u heeft de gelegenheid om vragen te stellen Na de aanmelding volgt een intakegesprek met de groepsleerkracht om verdere informatie uit te wisselen Voordat de kinderen daadwerkelijk naar onze school komen, worden zij eerst een ochtend of middag uitgenodigd in haar /zijn toekomstige groep om vast wat te wennen. U kunt uw kind het gehele jaar door opgeven. In het voorjaar van 2013 wordt er door de school een informatieavond en een open ochtend georganiseerd voor ouders die een school zoeken voor hun kind. Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden in alle groepen een informatieavond plaats. Hier krijgen ouders informatie over het onderwijsprogramma voor de betreffende groep. Kinderen van andere basisscholen Het komt voor dat kinderen van andere scholen de overstap maken naar onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Als nieuwe school ontvangen we -met toestemming van ouders- informatie van eventuele externen, bijvoorbeeld een logopediste, fysiotherapeut of psycholoog. Ook gegevens en resultaten van de vorige school worden overgedragen. Overleg vindt plaats tussen de intern begeleiders van beide scholen met uitwisseling van gegevens. De directie neemt de beslissing over plaatsing, waarbij afstemming tussen de vraag van het kind en het aanbod van de school als belangrijkste voorwaarde geldt. Passend Onderwijs Scholen hebben vanaf 1 augustus 2013 een zorgplicht: scholen hebben de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen, ongeacht hun beperking, een passend onderwijsaanbod te realiseren. Wanneer een school dit aanbod niet (volledig) zelf kan verzorgen, moet zij dit binnen het regionale samenwerkingsverband in overleg met andere scholen/besturen realiseren. De scholen leggen de afspraken van de samenwerkingsverbanden eens in de vier jaar vast in een ondersteuningsplan. Hierin vermelden de samenwerkingsverbanden onder meer: hoe ze passend onderwijs in hun regio kunnen realiseren; hoe ze het geld voor de extra ondersteuning verdelen en besteden; hoe ze ondersteuning voor leerlingen in het gewone onderwijs toewijzen; hoe de verwijzing naar het speciaal onderwijs gaat verlopen en hoe ze ouders informeren over de manier waarop de ondersteuning voor leerlingen is ingericht.

15 3.1.2 De vakken nader bekeken Rekenen Voor rekenen gebruiken wij de methode Pluspunt in de groepen 3 t/m 8. Dit is een realistische rekenmethode met een adaptief karakter, met andere woorden: er wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen. Taal- leesonderwijs We gebruiken de volgende taalmethoden: Schatkist in de groepen 1-2 Veilig leren lezen in groep 3 Taal in beeld en Spelling in beeld in de groepen 4 t/m 8 Estafette-nieuw in de groepen 4 t/m 8 Tekstverwerken-nieuw in de groepen 4 t/m 8 Schatkist In de groepen 1/2 gebruiken we de nieuwste versie van Schatkist. In dit programma wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaalemotionele aspecten. Veilig leren lezen De methode Veilig Leren Lezen, die gebruikt wordt in groep 3, gaat er vanuit dat álle kinderen optimale kansen moeten krijgen om te leren lezen. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Wij maken met veel plezier gebruik van het ruime aanbod van materialen waarmee kinderen de leerstof zelfstandig op hun eigen niveau kunnen verwerken. Veilig Leren Lezen wordt ondersteund door de extra mogelijkheden van het digibord. Taal in beeld Met Taal in beeld krijgen leerlingen maximale mogelijkheden om zelfstandig te leren. Doordat alle lesfasen in het leerling-materiaal staan, zijn leerlingen in staat om individueel of samen met klasgenoten lessen te volgen en opdrachten te maken. Uiteraard worden er lessen of delen daarvan klassikaal of in groepjes aangeboden. Zodoende krijgen de kinderen waar ze behoefte aan hebben: zelfstandig leren als het kan en samen waar het moet. Op die manier is het binnen deze methode makkelijk om te differentiëren. Spelling in beeld Als methode voor spelling gebruiken wij Spelling in beeld, die qua opbouw en organisatie prima aansluit bij Taal in beeld en Veilig leren lezen. Estafette-nieuw Binnen onze school werken alle groepen met Estafette-nieuw. Deze methode sluit goed aan bij Veilig Leren Lezen. Estafette-nieuw gebruikt de nieuwe AVI normen. De methode gaat uit van 3 niveaus: risico lezers, methodevolgers en snelle lezers. Zo wordt het leesonderwijs beter afgestemd op de onderwijsbehoefte van ieder kind. Tekstverwerken-nieuw Tekstverwerken is een methode voor begrijpend lezen Tekstverwerken heeft een aanpak die erop gericht is om de leerlingen een beperkt aantal leesstrategieën te leren toepassen, waarmee zij hun proces van begrijpend lezen vorm kunnen geven. Dit gebeurt door middel van instructies van de leerkracht en met behulp van leerzame vragen. Leerzame vragen zijn vragen die de leerlingen informatie geven over de leerstof waarop de vraag gericht is. Schrijven In de groepen 1 t/m 8 gebruiken we de methode Pennenstreken. Een methode die naadloos aansluit bij de methode Veilig leren lezen. Wereldoriëntatie Voor wereldoriëntatie wordt in onze school niet gewerkt met een methode. De werkvormen vanuit de theorie over Meervoudige Intelligentie (MI) worden ingevoerd in de wereldoriëntatielessen. Door gebruik te maken van de MI theorie van Gardner willen we ieder kind zijn talenten beter laten benutten en ontwikkelen. Werkwijze: De groepen 3 t/m 8 werken aan een aantal projecten per jaar op het gebied van wereldoriëntatie. Tijdens de projecten geeft de leerkracht minimaal één keer per week zijn/haar themales: vertelt een verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, verhaalt zijn belevenissen, geeft instructie enz. Twee keer per week is er tevens een praktijkles. De leerlingen hebben dan de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te onderzoeken en te ervaren. De thema s in de groepen 3 en 4 zijn gekoppeld aan de thema s van Veilig leren lezen. In de groepen 1 en 2 is meervoudige intelligentie geïntegreerd in het totale onderwijsaanbod. Alle kerndoelen behorend bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs komen aan bod tijdens de projecten. Verkeer Doel van ons verkeeronderwijs is om kennis en vaardigheden bij te brengen alsmede sociaal gedrag aan te leren. Hierdoor proberen wij een veilige verkeersbeleving bij de kinderen te bereiken. We werken met de Verkeerskranten van 3VO. In groep 7 doen de kinderen mee aan het Nationaal Verkeersexamen (zowel theoretisch als praktisch). Engels Het vakgebied Engels komt aan bod in de groepen 7 en 8. Hiervoor gebruiken wij de methode Let s do it! De Engelse taal speelt in de wereld om ons heen een belangrijke rol. Kinderen krijgen er op jonge leeftijd mee te maken door o.a. computers, films en vakanties. Wij willen de kinderen laten oriënteren op het Engels als internationaal communicatiemiddel. De nadruk ligt voortdurend op het kunnen gebruiken

16 van het Engels in veel voorkomende situaties. De luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid wordt daarbij op een speelse en gevarieerde manier met behulp van actuele thema s en onderwerpen geoefend. Cultuureducatie Onze cultuurcoördinator zorgt in samenwerking met het team voor een evenwichtig cultuuraanbod. Zo hebben we afgelopen jaar workshops gehad met dans, drama en beeldende vorming. Daarnaast zijn er voorstellingen geweest van theatergroepen. Bewegingsonderwijs Hieronder verstaan we alle activiteiten, waarbij het bewegen een belangrijke plaats inneemt. Daarnaast leren de kinderen omgaan met elementen als spanning, verlies en winst. De activiteiten vinden plaats in de speelzaal van onze school (groepen 1 en 2), op het schoolplein, in het gymlokaal (groepen 3 t/m 8) en op het (sport) veld. We maken gebruik van de gymzaal de Bongerd. De groepen 3 t/m 8 hebben één keer per week bewegingsonderwijs. Elk jaar wordt er voor de leerlingen van de middenen bovenbouw een sportdag georganiseerd. Onze school neemt deel aan diverse voetbaltoernooien. Expressie Bij ons op school vormt kunstzinnige vorming een onderdeel van het lesprogramma. Onder expressie valt tekenen, handvaardigheid, drama en muziek. Voor tekenen, handvaardigheid en muziek gebruiken we als bronnenboeken Moet je doen. Voor muziek wordt er o.a. gebruik gemaakt van de Liedmachine. Voor drama gebruiken de leerkrachten de know-how vanuit de opleiding en hun ervaring. Actief burgerschap Lingescholen vinden het belangrijk dat de school zelf ook een gemeenschap is, waar kinderen en volwassenen leren samen te werken en samen te leren. Leerlingen worden serieus genomen en delen mede de verantwoordelijkheid voor een plezierige en veilige omgeving. De school is een open gemeenschap. Leren gebeurt niet alleen op school. Daarom onderhouden de Lingescholen contacten met instanties en organisaties die aan het leren kunnen bijdragen. De school staat midden in de maatschappij en haalt de maatschappij naar binnen. Een meerschools beleidsplan beschrijft de basiswijze waarop de Lingescholen in hun onderwijs aandacht besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Onze school heeft de eigen beginsituatie beschreven en in een projectplan de vervolgstappen bepaald. ICT De ICT vindt zijn uitwerking per vakonderdeel via de software van de methodes. Daarnaast zijn er remediërende programma s waar kinderen mee werken. Bij de verwerking van werkstukken wordt de computer ingezet op het gebied van internet en PowerPoint. We houden ons computerbestand up to date wat betreft de hardware en software en de werking ervan. We leren van elkaar en van externen hoe we effectief met programma s om kunnen gaan. ICT wordt op maat ingezet voor kinderen en leerkrachten. In de groepen 3 t/m 8 zijn digiborden beschikbaar. Alle methoden die binnen de school gebruikt worden voldoen aan de kerndoelen. De programma s worden volgens de handleidingen uitgevoerd. 3.2 BEGELEIDING VAN ONZE KINDEREN Sociale veiligheid Als een kind zich veilig voelt zal hij/ zij zich goed kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving is het kind in staat eigen keuzes te maken, te ontdekken, initiatief te tonen en dingen te ondernemen. Op onze school vinden wij de sociale veiligheid een zeer belangrijk aspect. Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben in de schooljaren de sociaal emotionele ontwikkeling, inclusief de sociale veiligheid, centraal te stellen. Aan de orde komen: - De pedagogische huisstijl op onze school, dat wil zeggen: hoe gaan we met elkaar om. Hoe gaan onze leerkrachten om met de leerlingen en welk voorbeeld geven zij. (zie pedagogische huisstijl) - leren omgaan met gevoelens - zelfvertrouwen en weerbaarheid - inleven in de ander - normen en waarden Wij zijn een school waar ieder in zijn eigenheid gezien, begrepen en gerespecteerd wordt. Op onze school mag het kind, kind zijn en zullen we alle mogelijkheden tot groei benutten. We werken aan een positief zelfbeeld, zodat kinderen geloven in zichzelf. Op onze school spelen, leren en werken we samen. Dit alles komt met name tot ontwikkeling tijdens de projecten vanuit het werken met meervoudige intelligentie. De leerlingen werken samen, ontplooien hun talenten, zijn zelfsturend en ontdekkend bezig om uiteindelijk te komen tot een presentatie van datgene wat ze hebben geleerd De speciale begeleiding van leerlingen met specifieke behoeften Bij het begeleiden van leerlingen binnen een school is het hele team betrokken. Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin. We kunnen de begeleiding die geboden wordt, uiteen zetten in een aantal stappen: 1. Onderwijs en begeleiding op maat binnen de groep 2. Probleemsignalering/extra hulp 3. Begeleiding door interne consultatie 4. Externe begeleiding/aanvullend onderzoek 5. Permanente Commissie Leerlingenzorg/ Commissie van Indicatiestelling 6. Speciale school voor basisonderwijs/speciaal onderwijs

17 Stap 1: Onderwijs en begeleiding op maat binnen de groep De basis van begeleiding ligt in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het is onze opdracht om kinderen in staat te stellen zich individueel te ontwikkelen en te werken aan de binnen de school gestelde doelen: het passend onderwijs. Leerkrachten geven les aan leerlingen met verschillende vaardigheden en mogelijkheden. Het is een uitdaging hier goed mee om te gaan. Binnen de groep creëert de leerkracht mogelijkheden om kinderen in kleinere groepen te laten werken; op verschillend niveau, elk kind in zijn eigen tempo. Aan het einde van het schooljaar vindt een overdrachtgesprek plaats tussen de leerkracht en de leerkracht van de nieuwe groep. Begeleiding die al ingezet is, loopt direct door in het nieuwe schooljaar. Stap 2: Probleemsignalering/extra hulp Wij werken volgens de planmatige cyclus van handelings- en opbrengstgericht begeleiden: Signaleren: De groepsleerkracht signaleert een probleem bij één of meerdere kinderen op didactisch of sociaal-emotioneel gebied. Dit kan zijn via observaties, via de methodes, of op basis van de gegevens van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Ook voor signalen van ouders is de groepsleerkracht eerste aanspreekpunt. Probleemverkenning: Als een leerkracht een probleem signaleert bij een leerling of een groepje kinderen, brengt hij / zij dit in tijdens een groeps- of leerlingbespreking met de intern begeleider. Kerntaak van de intern begeleider is de organisatie en coördinatie van de leerlingbegeleiding. De actuele leerlingbegeleidings- en/of onderwijsontwikkelingen worden naar schoolniveau vertaald. Bij ons op school (naam). De leerkracht legt de tijdens de groeps- of leerlingbespreking afgesproken acties vast in een groeps- of handelingsplan. In dit plan staat concreet beschreven wat de beginsituatie is, welke doelen bereikt moeten worden en op welke manier dit precies vormgegeven en geëvalueerd wordt. De leerkracht gaat hierover in gesprek met de ouders. Diagnosticering: Om een goed beeld te krijgen, is soms meer informatie nodig. De leerkracht of de intern begeleider verkrijgen deze informatie door een observatie in de groep. Ook kan verder onderzoek met behulp van materialen uit de orthotheek van de school worden verricht. Begeleiden: De wijze van de begeleiding is afhankelijk van de vastgestelde behoefte van de leerling. We streven naar het bieden van begeleiding binnen de groep door de eigen leerkracht. Evaluatie: De leerkracht evalueert ieder handelingsplan/groepsplan door de vraag te beantwoorden of het gewenste doel bereikt is. Is dat niet het geval, dan geeft de leerkracht aan wat de oorzaak kan zijn. Samen met de intern begeleider bespreekt hij/zij wat nu nodig is. Stap 3: Interne consultatie Wanneer de genomen maatregelen onvoldoende effect hebben, kan de intern begeleider de leerling inbrengen tijdens een bespreking met een andere intern begeleider van De Linge. De leerkracht informeert de ouders over dit gesprek en de uitkomsten hiervan. Samen met de leerkracht stellen de intern begeleiders een nieuw plan op voor in de groep. Stap 4: Externe begeleiding/aanvullend onderzoek Wanneer tijdens het consultatieve gesprek tussen intern begeleiders blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is, worden externe en interne dienstverleners ingeschakeld. De school heeft een directe samenwerking met onderwijsbegeleidingsdienst Marant. Verder hoort onze school samen met 38 basisscholen en één speciale school voor basisonderwijs bij het samenwerkingsverband Overbetuwe (SVOB). Ook hebben we contact met de jeugdarts (ofwel vanuit haar screening, ofwel vanuit onze behoefte), de logopedist (vanuit haar screening/behandeling of vanuit onze behoefte), het KleinCasusOverleg (KCO - multidisciplinair team dat adviseert bestaande uit intern begeleider, jeugdarts en maatschappelijk werker), ZorgAdviesTeam (ZAT - multidisciplinair team dat adviseert bestaande uit intern begeleider, politie, leerplichtambtenaar, maatschappelijk werk, jeugdarts, wijkverpleegkundige en Bureau Jeugdzorg), en Centrum Jeugd en Gezin Lingewaard. Soms adviseert de school ouders een externe specialist in te schakelen, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, kinderarts, jeugdhulpverlening of psycholoog. Uiteraard kunnen ouders ook zelf een externe specialist inschakelen. In het belang van uw kind adviseren we vooraf contact op te nemen met de school om tot een gezamenlijke onderzoeksvraag te komen. Na het onderzoek kan dan worden bekeken welke adviezen en werkpunten uit het onderzoek bruikbaar en/of haalbaar zijn voor de school.

18 Stap 5: Permanente Commissie Leerlingenzorg/Commissie voor Indicatiestelling Onze school biedt ieder kind de begeleiding die het nodig heeft. Soms heeft een kind echter baat bij specialistische hulp, een kleinere groep en/of meer individuele aandacht. Wij overwegen dan of er een andere school is, die deze begeleiding beter kan bieden. Het kan gaan om een reguliere school voor basisonderwijs, maar ook om een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs. Vanzelfsprekend worden deze stappen in nauw overleg met de ouders gezet. Stap 6: Speciale school voor basisonderwijs/speciaal onderwijs Er zijn op dit moment zes mogelijkheden als een kind verwezen wordt naar een andere dan een reguliere school voor basisonderwijs. Ieder type heeft een eigen commissie die bepaalt of de leerling inderdaad gebaat is bij de specifieke vorm van onderwijs. - Jonge Risico Kind. Voor kinderen t/m 6 jaar. Verbonden aan De Vlinderboom in Bemmel. - Speciaal Basisonderwijs. Kleinere groepen, meer individuele hulp mogelijk, meer expertise met name gericht op didactische problemen. Voorbeeld: De Vlinderboom in Bemmel. - Speciaal onderwijs REC 1. Cluster 1 school voor blinde en slechtziende kinderen. Voorbeeld: Sensis in Grave. - Speciaal onderwijs REC 2. Cluster 2 school voor kinderen met ernstige taal- spraak en/of gehoorproblemen. Voorbeeld: Dr Bosschool in Arnhem en Martinus van Beek in Nijmegen. - Speciaal onderwijs REC 3. Cluster 3 school voor kinderen met een lichamelijke handicap en/of zeer moeilijk lerende kinderen of langdurig zieke kinderen (epilepsie, lage intelligentie, astma, kind in een rolstoel). Voorbeeld:St. Maartenschool te Nijmegen, SG Mariëndael te Arnhem. - Speciaal onderwijs REC 4. Cluster 4 school voor kinderen met gedragsproblemen (ADHD, autisme, opstandig gedrag). Voorbeeld: Buitenschool in Arnhem, PI-school in Nijmegen. De REC scholen bieden tevens de mogelijkheid voor ambulante begeleiding, waarbij een leerkracht van het speciaal onderwijs naar de school komt om een leerling te begeleiden. De leerling heeft dan een rugzak. Dit betekent dat de school gelden krijgt voor extra begeleiding en lesmateriaal, ofwel: leerlinggebonden financiering. Zie verder in paragraaf Ook de scholen voor het speciaal onderwijs gaan deelnemen in de regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Binnen de samenwerkingsverbanden spreken de scholen af welke leerlingen kunnen worden doorverwezen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor leerlingen die worden doorverwezen, geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. Daarmee komt de indicatiestelling zoals beschreven in stap 5 te vervallen Dyslexievergoeding in de basisverzekering Sinds januari 2009 komen kinderen, geboren na 1 januari 2001, met ernstige dyslexie in aanmerking voor een vergoeding voor de diagnostiek (psychologisch onderzoek en een diagnose) en behandeling. Voordat dyslexie bij kinderen kan worden vastgesteld, fungeert de school als poortwachter door het volgen van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Na het eerste jaar leesonderwijs stelt de school vast of het kind leesproblemen heeft, of dat er een vermoeden van dyslexie bestaat. Als blijkt dat de leerling alleen leesachterstand heeft, biedt de school in eerste instantie extra leesinstructie aan. Bij onvoldoende resultaten hiervan en een goede onderbouwing van het vermoeden van ernstige dyslexie, heeft het kind recht op diagnostiek. Volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling wordt de ernst van de dyslexie vastgesteld. Na vaststelling van ernstige dyslexie, heeft het kind recht op vergoede gespecialiseerde behandeling van dyslexie. Dit valt onder het basispakket van de zorgverzekering. Dyslexie in samenhang met ernstige gedragsproblemen is uitgesloten van de zorgverzekering. Lichte gevallen van dyslexie worden door de school zelf begeleid met extra leesinstructie. Alleen instanties die een contract hebben met de ziektekostenverzekeraars mogen de diagnostiek en behandeling doen. We adviseren u om, voordat u uw kind aanmeldt, contact op te nemen met de intern begeleider Leerlingen met leerlinggebonden financiering Leerlinggebonden financiering (lgf), de rugzak, is extra geld dat een school krijgt voor leerlingen met een handicap, ziekte, ernstige gedragsstoornis of psychisch probleem. Stichting De Linge beschikt over een pool van onderwijsassistenten, die meerschools inzetbaar zijn voor de invulling van leerlinggebonden financiering. Voor een rugzakleerling verzorgt de leerkracht samen met een onderwijsassistent begeleiding op maat. Een ambulant begeleider van het betreffende cluster helpt bij het vormgeven van deze begeleiding. De ambulant begeleider, de intern begeleider, de leerkracht en de onderwijsassistent stellen in overleg met de ouders een begeleidingsplan op voor de leerling. Dit plan wordt steeds geëvalueerd en aangepast. De huidige regeling zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 augustus 2013

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2015-2016

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Naam,

Nadere informatie

kijk doe samen taal natuur

kijk doe samen taal natuur Meervoudige intelligentie en vierkeerwijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website:

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2011-2012 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Mariaschool

Inhoudsopgave. Basisschool Mariaschool Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1. Schoolbeschrijving 2 1.2. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

daltonplusklas: info voor ouders

daltonplusklas: info voor ouders daltonplusklas: info voor ouders In dit stuk kunt u alvast het één en ander lezen over de daltonplusklas. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij de leerkrachten van de

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2014-2015

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2015-2016

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Naam, adres, telefoon, fax,

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.marang.nl SCHOOLGIDS 2011-2012

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.marang.nl SCHOOLGIDS 2011-2012 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp Naar de website: www.marang.nl SCHOOLGIDS 2011-2012 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs De lijst bestaat uit 114 vragen (stellingen) en kan in 30 minuten worden ingevuld. De lijst bestaat uit vier onderdelen: 1. Visie, draagvlak en kennis 2.

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. dewi ling basisschool. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.delinge.

SCHOOLGIDS 2012-2013. dewi ling basisschool. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.delinge. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp dewi ling basisschool Naar de website: www.delinge.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Strategisch schoolplan 2012-2016. Passie voor Leren! Basisschool van

Strategisch schoolplan 2012-2016. Passie voor Leren! Basisschool van Strategisch schoolplan 2012-2016 Passie voor Leren! Basisschool van Passie voor Leren! Strategisch schoolplan 2012-2016 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 6 Visie van Basisschool Mikado 10 Schoolbeschrijving

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DONATUSHOF

SCHOOLGIDS DONATUSHOF SCHOOLGIDS DONATUSHOF Algemeen voorwoord > Locatie Dr. Hoijngstraat Met ingang van 1 augustus 2016 maakt Jenaplan basisschool Donatushof onderdeel uit van Jenaplan Integraal Kind Centrum Donatushof. Deze

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie