GRI-index BNG Bank BANK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRI-index BNG Bank BANK"

Transcriptie

1 12 GRI-index BNG Bank BANK

2 BANK

3 3 1 In dit verslag rapporteert BNG Bank volgens de systematiek van GRI. In onderstaande tabel volgens G3 zijn alle GRI-indicatoren opgenomen waarover voor zover van toepassing wordt gerapporteerd met toelichting en/of verwijzing naar het jaarverslag en de (web)pagina s waar de desbetreffende informatie staat vermeld. 1 BNG Bank is vanaf maart 2013 de benaming voor het gehele concern, inclusief de dochtermaatschappijen BNG Vermogensbeheer en BNG Gebiedsontwikkeling. Waar nodig of zinvol is in deze matrix specifiek melding gemaakt van de dochtermaatschappijen.

4 4 GRI-index Toelichting 1.1 Strategie en analyse Verklaring van de CEO Zie voorwoord. 1.2 Beschrijving van Zie de paragraaf duurzaamheid en het MVO-beleid BNG Bank op onze website belangrijke gevolgen, (bngbank.nl/mvo). risico s en mogelijkheden op het gebied van MVO 2.1 Organisatieprofiel Naam organisatie N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Producten en diensten BNG Bank biedt financiële dienstverlening op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advies, elektronisch bankieren en vermogensbeheer via dochteronderneming BNG Vermogensbeheer. Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking (PPS) via dochteronderneming Gebiedsontwikkeling. 2.3 Operationele structuur Voor de operationele structuur van BNG Bank en haar twee 100% dochtermaatschappijen BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.: zie de websites bngbank.nl; bngvermogensbeheer.nl en bnggo.nl. Zie voor nadere informatie de paragraaf organisatie en bijlage A van het jaarverslag. De belangrijkste samenwerkingsverbanden betreffen de uitbestedingsrelaties met Centric Financial Solutions & Services B.V. en Institutional Trust Services B.V. 2 Benaming volgens de statuten. 2.4 Locatie hoofdkantoor Den Haag.

5 5 2.5 Landen van vestiging Nederland. 2.6 Rechtsvorm Naamloze vennootschap met als aandeelhouders: Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. 2.7 Afzetmarkten BNG Bank richt zich primair op Nederlandse overheden en Nederlandse instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. In beperkte mate verleent de bank financiële diensten aan overheden en instellingen in andere lidstaten van de Europese Gemeenschap. Ten behoeve van de funding is BNG Bank actief op de internationale geld- en kapitaalmarkt. 2.8 Bedrijfsomvang Zie de kerngegevens. 2.9 Organisatieveranderingen Geen Onderscheidingen Tweede plaats voor BNG Bank op de ranglijst World s Safest Banks 2011 en 2012 van Global Finance magazine. 12 e Plaats op de Transparantiebenchmark 2012 van het Ministerie van Economische Zaken (2 e plaats onder financiële instellingen; 1 e plaats onder banken). 12 e Plaats bij 'Beste Werkgevers 2012' in de categorie met minder dan medewerkers en 3 e plaats in de categorie financiële dienstverleners Verslagparameters Verslagperiode 1 januari 2012 tot en met 31 december Voorgaand verslag Maatschappelijk jaarverslag Verslaggevingscyclus Jaarlijks.

6 6 3.4 Contactperso(o)n(en) Zie colofon in het jaarverslag. 3.5 Proces inhoud verslag In het jaarverslag over 2012 is de maatschappelijke verslaggeving geïntegreerd, inclusief de dochtermaatschappijen BNG Vermogensbeheer en BNG Gebiedsontwikkeling. De beschrijving van het MVO-beleid en de GRI-index 2012, onlosmakelijk verbonden met dit verslag, zijn samen met de begrippenlijst 2012 gepubliceerd op bngbank.nl. De betrokken onderdelen van het jaarverslag zijn opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) inclusief het GRIsector-supplement voor de financiële sector, applicatieniveau A +. De stukken zijn getoetst door de interne accountantsdienst en door Ernst & Young Accountants LLP. Een afzonderlijke verklaring van Ernst & Young Accountants LLP, waarin reikwijdte en diepgang van dit verificatieproces zijn opgenomen, is aan dit verslag toegevoegd. 3.6 Afbakening De gegevens betreffen BNG Bank (inclusief BNG Vermogensbeheer en BNG Gebiedsontwikkeling). Ten opzichte van het verslag over 2011 is de reikwijdte gelijk gebleven. 3.7 Afbakening beperkingen BNG Bank rapporteert over de hele organisatie. 3.8 BNG Bank rapporteert over de hele organisatie van BNG Bank inclusief de dochter- maatschappijen BNG Vermogensbeheer en BNG Gebiedsontwikkeling. BNG Bank heeft een ketenbeleid dat is toegelicht in het MVO-beleid BNG Bank, maar in haar verslaggeving neemt zij geen informatie op over onderaannemers of toeleveranciers zoals Centric FSS, omdat zij hiervoor nauwelijks toegevoegde waarde kan bieden. Basis voor verslaggeving samenwerkingsverbanden en dochters 3.9 Technieken en grondslagen voor gegevensmetingen Bronnen voor gegevens zijn onder meer de personeelsadministratie, financiële rapportages, de incidentenregistratie, de registratie van meldingen van de interne vertrouwenspersonen en Compliance/Compliance Officer, de administratie van

7 7 energieverbruik van Facilitair Beheer. Er zijn aannames/schattingen gedaan met betrekking tot de berekening van de CO 2 -footprint. Dit betreft de schatting van het totale kantooroppervlak en het gas- en elektriciteitsverbruik. Het aantal zakelijke autokilometers dat is afgelegd door medewerkers in privéauto s is niet bekend. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd in een voorzichtige schatting van privégebruik van leaseauto s. Voor berekening van de afvalhoeveelheid is uitgegaan van het aantal containerledigingen (volume) vermenigvuldigd met het soortelijk gewicht van de afvalsoort. Hierbij is de aanname gedaan dat elke aangeboden container voor 80% is gevuld. Afwijkende toepassing van GRI-indicatoren: EC9: BNG Bank voorziet als kerntaak in een kostenoptimale wijze van (mede)financiering van overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Daarin uit zich de indirecte bijdrage aan de economie en de samenleving, zoals beschreven in het jaarverslag. De GRI-indicator die deze indirecte invloed op de economie en andere partners in de financiële keten het beste benadert is EC9, die de organisatie vraagt de indirecte impact van activiteiten op de economie te rapporteren Herformuleringen N.v.t Veranderingen in de reikwijdte N.v.t GRI Inhoudsopgave Zie linkerkolom van deze GRI-index Beleid externe assurance De externe accountant van BNG Bank (Ernst & Young Accountants LLP) levert met betrekking tot de MVO-onderdelen van het jaarverslag 2012 een assurance rapport met redelijke mate van zekerheid.

8 8 4.1 Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid Bestuursstructuur De organisatie wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB). Verbijzonderde RvB-vergaderingen zijn: 1) Directieoverleg, 2) Asset & Liability committee. Daarnaast kent de bank de volgende commissies die worden aangestuurd door een RvB-lid: 4) Kredietcommissie, 5) Investment Committee, 6) Commissie Financiële Tegenpartijen en 7) Commissie Capital Budgeting. De voorzitter van de RvB is verantwoordelijk voor het MVO-beleid en de uitvoering hiervan. De managementbenadering voor MVO is beschreven in het MVO-beleid BNG Bank. Het onderwerp MVO komt aan de orde in het directieoverleg. Het toezicht op de activiteiten van de bank wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen (RvC). Het MVO-beleid wordt besproken in de vergadering van de RvC-commissie Marktstrategie en goedgekeurd door de RvC. 4.2 Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam N.v.t. BNG Bank heeft een two-tier board waarbij bestuur en toezicht gescheiden zijn in respectievelijk de RvB en de RvC. 4.3 Onafhankelijkheid bestuur N.v.t. Zie Mechanismen voor aanbevelingen en medezeggenschap Elke aandeelhouder van BNG Bank heeft het formele recht schriftelijk voorstellen voor de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders in te dienen. Alle medewerkers van BNG Bank worden formeel vertegenwoordigd door de gekozen Ondernemingsraad. Medewerkers van BNG Vermogensbeheer en BNG Gebiedsontwikkeling kenden plenaire overleggen waaraan alle medewerkers konden deelnemen voor een deel van Vanaf het voorjaar van 2012 maken zij deel uit van de OR van BNG Bank.

9 9 4.5 Koppeling prestatie en vergoeding Zie verslag van de RvC in het jaarverslag. Zie ook het beloningsbeleid. 4.6 Processen om strijdige belangen te vermijden De RvC oefent toezicht uit op de activiteiten van de Raad van Bestuur. Intern toezicht op de RvB wordt uitgeoefend door de Compliance Officer en het hoofd Interne Accountantsdienst (IAD). Er zijn diverse interne voorschriften ter voorkoming van belangenconflicten zoals met betrekking tot privé-beleggingstransacties, informatiescheiding, bestuurderskredieten, neven activiteiten, het ontvangen van relatiegeschenken en privétransacties met leveranciers. BNG Vermogensbeheer kent specifiek beleid voor het voorkomen van belangenconflicten. 4.7 Proces om kwalificaties en kennis vast te stellen De RvC en de RvB volgen op grond van de Code Banken jaarlijks een toegesneden programma in het kader van permanente educatie. Zie ook het verslag van de RvC. 4.8 Intern ontwikkelde missies, gedragscodes, beginselverklaringen relevant voor economische, milieu- en sociale prestaties De bank beschikt over een bedrijfscode en bijbehorende interne voorschriften en procedures. Zie ook de doelstellingen in het kader van MVO. 4.9 De managementbenadering ten aanzien van de door GRI onderscheiden categorieën van indicatoren is weergegeven in het MVO-beleid BNG Bank. De interne risico- beheer- en controlesystemen zijn beschreven in de paragraaf corporate governance van het jaarverslag. Managementsystemen worden periodiek door de IAD in haar audit betrokken. De IAD geeft een oordeel over de kwaliteit en betrouwbaar heid van de systemen. Procedures van het hoogste bestuursorgaan om toezicht te houden op de legitimatie van de organisatie en management van economische, milieu-, en sociale prestaties

10 Processen voor evalueren van eigen prestaties De bedrijfsprocessen van BNG Bank, inclusief dochtermaatschappijen, zijn periodiek onderwerp van audit door de IAD. Jaarlijks beoordeelt de IAD de MVO-delen van het jaarverslag en de GRI-index met daarin opgenomen milieu- en sociale aspecten Uitleg voorzorgprincipe Nieuwe producten en diensten doorlopen het productgoedkeuringsproces van de bank c.q. BNG Vermogensbeheer. Nieuwe kredietverlening van de bank alsook nieuwe projecten van BNG Gebiedsontwikkeling worden voorafgaand op risico s beoordeeld. Zie ook bngbank.nl Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten BNG Vermogensbeheer heeft de VN Principles for Responsible Investment onder tekend. BNG Vermogensbeheer is lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling Lidmaatschap van verenigingen BNG Bank is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken. Medewerkers van BNG Bank nemen deel aan bestuur, commissies en werkgroepen. Daarnaast is BNG Bank lid van International Centre for Local Credit en de European Association of Public Banks. BNG Vermogensbeheer is lid van de Dutch Fund and Asset Management Association. BNG Bank met inbegrip van BNG Vermogensbeheer is aangesloten bij het Dutch Securities Institute Lijst van groepen betrokken stakeholders Zie MVO-beleid BNG Bank (bngbank.nl/mvo) Selectie van stakeholders Zie MVO-beleid BNG Bank (bngbank.nl/mvo) Betrekken stakeholders Zie MVO-beleid BNG Bank (bngbank.nl/mvo) Thema s stakeholders Zie MVO-beleid BNG Bank (bngbank.nl/mvo).

11 11 Ec1/Fsss Economische indicatoren Directe economische Zie de jaarrekening en de paragraaf duurzaamheid in het jaarverslag, de kerngegevens waarden alsmede het MVO-beleid BNG Bank. EC2 Financiële implicaties als gevolg van klimaatverandering In relatie tot klimaatverandering zijn modellen en initiatieven ontwikkeld ten behoeve van de financiering van duurzame investeringen voor klanten, zoals zonnepanelen en verduurzaming van accommodaties. Hierbij zijn diverse partijen betrokken. Zie de paragraaf duurzaamheid in het jaarverslag. De omvang van de kredietverlening is momenteel moeilijk te schatten aangezien deze vooralsnog voor het grootste deel via zogenoemde balansfinanciering plaatsvindt en niet op voorhand bekend is of en eventueel in welke mate deze bestemd is voor de financiering van duurzame investeringen. EC3 Pensioenverplichtingen Zie de grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening in het jaarverslag onder Personeelsbeloningen. EC4 Financiële steun overheid De Nederlandse staat en een reeks van Nederlandse gemeenten zijn aandeelhouder van BNG Bank. BNG Bank ontvangt op geen enkele andere wijze financiële steun of financiële voordelen van de overheid. EC5 Spreiding verhouding salarissen tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties BNG Bank volgt de Algemene Bank-CAO en heeft een functiewaarderingssysteem. EC6 N.v.t. BNG Bank opereert alleen op de Nederlandse markt. BNG Bank is een service- verlener en heeft geen activiteiten die een significante impact op de lokale economie hebben in de bedoelde context. Beleid lokale leveranciers op op belangrijke bedrijfslocaties

12 12 EC7 Procedures lokale personeelswerving BNG Bank is in Nederland gevestigd en de medewerkers zijn voornamelijk afkomstig uit Nederland. EC8 N.v.t. BNG Bank opereert alleen op de Nederlandse markt, niet in ontwikkelings- landen. Overigens financiert BNG Bank in Nederland in consortiumverband inves- teringen in infrastructuur die tot stand komen door publiek-private samenwerking al dan niet met DBFMO-constructies. Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten EC9 Inzicht in en beschrijving De dienstverlening van BNG Bank draagt indirect bij aan het zo laag mogelijk houden van significante indirecte van kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De dienstverlening economische gevolgen, van BNG Bank draagt bij aan onder meer de kwaliteit van de Nederlandse infrawaaronder de omvang structuur, de betaalbaarheid van sociale huurwoningen en de toegankelijkheid van ervan gezondheidszorg en onderwijs. Langlopende leningen aan deze klantengroepen publieke sector, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen bedragen per ultimo ,5 miljard, 94% van de langlopende leningportefeuille van de bank (2011: EUR 75,4 miljard, 94%). Zie ook de paragraaf duurzaamheid. Marktsegmenten Publieke sector Volkshuisvesting Gezondheidszorg Onderwijs Totaal

13 13 EN1 Milieu Zie EN22 voor tabellen verbruik en uitstoot en overzicht van afval voor de onder- verdeling naar direct en indirect energieverbruik. Hierin is eveneens het gebruik van kantoorpapier opgenomen. Gebruikte materialen naar gewicht of volume EN2 Percentage gerecycled materiaal uit externe bronnen N.v.t. BNG Bank gebruikt geen gerecycled materiaal uit externe bronnen. EN3 Direct energieverbruik Zie EN22. EN4 Indirect energieverbruik naar bron Zie EN22 en onder EN12. EN5 In 2012 heeft BNG 4 nieuwe stoombevochtigers aangeschaft voor regulering van het binnenklimaat. De stoomopwekking in deze apparaten is veel efficiënter en energie- zuiniger dan in de voorlopers. Energie bespaard door behoud en efficiëntieverbeteringen EN6 Initiatieven resulterend in reductie energiebehoefteverbruik N.v.t. BNG Bank is een relatief financiële instelling met producten en diensten die geen energiebehoefte hebben. EN7 Initiatieven om indirecte energieconsumptie te reduceren Het aantal vliegkilometers vormt een afgeleide van de bedrijfsvoering. Deze dient effectief en efficiënt te zijn. In 2012 is het aantal vliegkilometers toegenomen. Het aantal kilometers met leaseauto s voor zakenreizen daarentegen is afgenomen.

14 14 EN8 Totale wateronttrekking per bron N.v.t. BNG Bank is een financiële dienstverlener met één kantoorpand. Zie EN22. EN9 Waterbronnen, significant beïnvloed door wateropname N.v.t. BNG Bank is een financiële dienstverlener met één kantoorpand. Zie EN22. EN10 Percentage en totaal volume van gereycled of hergebruikt water N.v.t. BNG Bank is een financiële dienstverlener met één kantoorpand. Zie EN22. EN11 Locatie en grootte van grondbezit, -huur, -beheer of gebieden grenzend aan beschermd natuurgebied en grenzend aan gebieden met een hoge biodiversiteits waarde buiten beschermde gebieden N.v.t. BNG Bank is een financiële dienstverlener met beperkte kantoorruimte in Den Haag en heeft geen eigen invloed. EN12 N.v.t. Gevolgen uit de kredietverlening van BNG Bank kunnen indirect impact hebben op de biodiversiteit. BNG Bank's kredietverlening ten behoeve van dergelijke investe- ringen vindt in Nederland plaats en eventuele biodiversiteitskwesties worden door- gaans al in de fase voor financieringsaanvraag (deels) afgehandeld door onder andere de vergunningsaanvraag en de wet- en regelgeving. Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden

15 15 EN13 Beschermde of herstelde leefgebieden N.v.t. BNG Bank is een financieel dienstverlenend bedrijf en heeft geen activiteiten op biodiversiteit in beschermde gebieden. EN14 Strategieën, recente acties en plannen voor de toekomst om de impact op de biodiversiteit te beheren N.v.t. BNG Bank is een financieel dienstverlenend bedrijf en heeft geen activiteiten op biodiversiteit in beschermde gebieden. EN15 Aantal IUCN Red list soorten en nationale beschermde diersoorten met leefgebieden in gebieden die worden beinvloed bij uitvoerend werk, benoemd met het risico van uitsterven N.v.t. BNG Bank is een financieel dienstverlenend bedrijf en heeft geen activiteiten op biodiversiteit in beschermde gebieden. EN16/FSSS Emissies, afval(water) Totale directe en indirecte emissies van broeikas- Zakenreizen gassen naar gewicht Per leaseauto (km) Per vliegtuig (km) EN17 N.v.t. BNG Bank is een dienstverlenende kantoororganisatie, zonder andere broeikas- gasgenererende activiteiten. Overige relevante broeikasgasemissies

16 16 EN18 In 2012 is door BNG Bank een intern onderzoek gestart ten behoeve van het terug- dringen van de CO 2 -uitstoot van het leasewagenpark. Daarnaast is bezien welk CO 2 -plafond de leaseregeling kan stellen. Begin 2013 doet de RvB een uitspraak over de norm. De CO 2 -uitstoot per fte is gelijk aan De afname in zakelijke autokilometers is wel gerealiseerd. Negatieve invloed heeft echter de toename van het aantal vliegkilometers en de relatief koude winter (in % meer gewogen graaddagen dan in 2011). Op het gebied van duurzame inkoop was 50% van de ingekochte kantoorartikelen groen (2011: 75%). De teruggang is te verklaren door een wijziging in de definitie van de leverancier wat betreft duurzame inkoop. De verwachting is dat de bank dit niveau kan handhaven. Initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen naar gewicht EN19 Emissies van ozon aantastende stoffen naar gewicht N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie. EN20 NO x, SO x en andere significante luchtemissies naar type en gewicht N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie. EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie.

17 17 EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Zie ook EN1, EN3, EN4, EN8, EN9 en EN10. Er is gekozen voor een samenvattende tabel onder EN22, zodat een goede vergelijking met voorgaande jaren mogelijk is. Overzicht van verbruik en uitstoot Verbruik Totaal Per fte * Totaal Per fte Elektriciteit (MWh) , ,9 Stadsverwarming (GJ) , ,5 (excl. BNG Gebiedsontwikkeling Aardgas (m 3 ) , ,9 (alleen BNG Gebiedsontwikkeling) Waterverbruik (m 3 ) , ,1 Uitstoot CO 2 -uitstoot (ton) ** 436 1, ,6 Overzicht van afval *** * In 2012 BNG Bank 242,7 fte, BNG GO 24,0 fte, BNG VB 12,3 fte ** De CO 2 -uitstoot wordt berekend uit gebruik leaseauto s, aardgas, vliegkilometers, elektriciteit en verwarming. *** De berekeningen van de afvalcijfers zijn gebaseerd op schattingen. Verbruik Totaal Per fte Totaal Per fte Papier (kg) , ,2 Kunststof (kg) 0 0, ,9 Hout (kg) , ,3 Klein chemisch afval (kg) 0 0,0 0 0,0 Restafval (kg) , ,6 Totaal (kg) ,

18 18 EN23 Totaal aantal en volume van significante verspillingen N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie. EN24 Gewicht van getransporteerd, geëxporteerd of behandeld afval beschouwd als gevaarlijk volgens de Conventie van Basel I, II, III en VIII en het percentage van internationaal verscheept afval N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie. EN25 Identiteit, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van waterlichamen en gerelateerde leefgebieden die significant worden beïnvloed door de uitstoot van waterstromingen door de organisatie N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie. EN26 Producten en diensten Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie N.v.t. BNG Bank levert geen financiële diensten waaraan initiatieven zijn gekoppeld ter compensatie van de milieugevolgen.

19 19 EN27 Percentage producten verkocht en hun heringezamelde verpakkingsmateriaal naar categorie N.v.t. BNG Bank is een dienstverlenende organisatie. EN28 Boetes en sancties nietnaleven milieuwetten en -regels Er zijn aan BNG Bank inclusief dochtermaatschappijen in 2012 geen sancties of boetes opgelegd in verband met milieuwet- en regelgeving. Er waren in 2012 geen rechtszaken tegen BNG Bank inclusief dochtermaatschappijen vanwege milieuweten regelgeving. EN29 Significante milieu-impact door het transporteren van producten en andere goederen en materialen gebruikt voor de organisatie's activiteiten, en van het transporteren van medewerkers Voor BNG Bank is alleen de milieu-impact van het transporteren van medewerkers van belang. Dit is meegenomen in de CO 2 -footprint. De impact is niet significant. EN30 Totale milieubeschermingsuitgaven en investeringen per type N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie.

20 20 LA1 Sociale indicatoren Profiel personeelsbestand Medewerkers naar leeftijd en geslacht concern Leeftijd Totaal Man Vrouw Fte Totaal Man Vrouw Fte , , , , , , , ,0 65 en ouder 1 1 0, ,7 Totaal , ,8 BNG registreert geen andere diversiteitsgegevens dan leeftijd en geslacht. Personeelsverloop naar leeftijd en geslacht Leeftijds- man Vrouw Totaal 2012 (2011) categorie (1) 3(2) 3(3) (2) 1(2) 4(4) (2) 1(0) 3(2) (2) 2(0) 4(2) 65 en ouder 1(2) 0(0) 1(2) Totaal 8(9) 7(4) 15(13)

21 21 RvC naar leeftijd en geslacht Leeftijds- man Vrouw Totaal 2012 (2011) categorie (0) 0 1(0) (4) 2(2) 6(6) 65 en ouder 1(2) 1(1) 2(3) Totaal 6(6) 3(3) 9(9) LA2 Netto werkgelegenheid Zie LA1. LA3 Er zijn geen voordelen voor voltijdmedewerkers die niet gelden voor deeltijd- medewerkers. Voordelen voor voltijdmedewerkers en niet voor deeltijdmedewerkers, per significante activiteit LA4 Percentage medewerkers 12 Medewerkers (RvB/Directie) van de 292 vallen per niet onder de dat onder de CAO valt Algemene Bank-CAO. Dit is circa 4%. LA5 Op grond van artikel 25 van de Wet op Ondernemingsraden heeft de personeels- vertegenwoordiging (Ondernemingsraad, OR) van een onderneming adviesrecht bij belangrijke voorgenomen wijzgingen in de organisatie van de onderneming. De bestuurder van de onderneming moet de OR in de gelegenheid stellen om advies uit te brengen over de voorgenomen wijziging. Er is hierbij geen sprake van een in acht te nemen minimale, specifieke termijn van aankondiging van organisatiewijzigingen. BNG Bank wil de genoemde wetgeving volgen en vraagt haar OR bij organisatie wijzigingen tijdig om advies. Minimale aankondigingstermijn organisatiebeschrijvingen

22 22 LA6 De OR volgt het beleid van BNG Bank en overlegt daarover namens de medewerkers met de RvB. De OR verwoordt de wensen van de medewerkers. De RvB moet de OR om advies vragen bij besluiten over financiële en bedrijfsorganisatorische aangelegen- heden. Daarnaast kan de OR zelf een onderwerp aankaarten. Ook heeft zij informatierecht; dit betreft naast basisinformatie over BNG Bank ook informatie over financieel- economisch en sociaal beleid. De Arbo-commissie van de OR is een wettelijk verplichte commissie en heeft de formele benaming: VGWM-commissie. VGWM staat voor: veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. De commissie komt bij elkaar naar aanleiding van wetswijzigingen en Arbo-technische wijzigingen binnen BNG Bank. 1,7% van het personeelsbestand is vertegenwoordigd in Arbo-commissies (5 medewerkers). Percentage van het totale totale personeelsbestand vertegenwoordigd in formele gezamelijke Arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over Arbo-programma's LA7 Ongelukken, ziekte, uitval Arbodienst en bedrijfsarts hebben een wettelijke verplichting beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (N.C.v.B). Er zijn geen beroepsziektes gemeld in 2012 (evenmin in 2011), er hebben geen bedrijfsongevallen plaatsgevonden, er zijn in 2012 geen werkgerelateerde sterftegevallen geweest. Er is helaas één medewerkster volledig arbeidsongeschikt verklaard. Om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden neemt BNG Bank diverse preventieve maatregelen. Het ziekteverzuim is licht gestegen maar blijft laag, circa 2,78% (2011: circa 2,1%). Mannen (68% van alle medewerkers) zijn verantwoordelijk voor 2,17% van het ziekteverzuim (2011: 59%) en vrouwen (32% van alle medewerkers) voor 4,24% van het ziekteverzuim (2011: 41%). De gemiddelde leeftijd van BNG Bank-medewerkers is 44,5 jaar. Zij zijn gemiddeld 12,0 jaar in dienst. Uitgesplitst naar het bankonderdeel en de dochters kwam het ziekteverzuim uit op:

23 23 Ziekteverzuim BNG Bankonderdeel 2,85% 2,09% BNG Vermogensbeheer 3,51% 4,86% BNG Gebiedsontwikkeling 1,75% 0,93% Oorzaken van verzuim Psychische klachten 33% 10% Klachten hartvaatstelsel 0% 8% Klachten van zenuwstelsel 17% 34% Klachten van botten, gewrichten, spieren 2% 16% Klachten van luchtwegen 11% 7% Overige klachten 37% 25% In het bank- en verzekeringswezen veroorzaken psychische aandoeningen en gedragsstoornissen het hoogste percentage verzuim (40 à 45%). In 2012 was dat bij BNG Bank bijna het geval (33%, 2011: 10%). Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat het ziekteverzuim laag is geweest bij een relatief beperkte personeelsbezetting.

24 24 LA8 BNG Bank heeft beleid dat is gericht op het voorkomen van ongewenste omgangs- vormen. BNG Bank heeft twee interne vertrouwenspersonen. Zij zijn door een extern bureau getraind voor deze functie en volgen jaarlijks een (herhalings)training om mede- werkers bij te staan ingeval zich ongewenste omgangsvormen voordoen. BNG Bank heeft diverse preventieve Arbo-maatregelen genomen om uitval door ziekte te voorkomen, zoals jaarlijkse griepvaccinatie en preventief gebruik van een fysiotherapeut. Opleidings-, trainings-, advies-, preventieen risicobeheersingsprogrammma s LA9 Gezondheids- en veiligheidszaken, formeel overeengekomen met vakbonden Dergelijke gezondheids- en veiligheidszaken zijn in Nederland geregeld in de Arbowet. LA10 Gemiddeld aantal uren dat BNG Bank rapporteert over de kosten in plaats van de uren training, omdat onze een medewerker per jaar organisatiesystemen niet ingericht zijn op het bijhouden van individuele uren. In 2012 besteedt aan opleidingen, is EUR aan opleidingskosten besteed (inclusief congressen en seminars). onderverdeeld naar Alle BNG ers hebben een training of opleiding gevolgd. De gemiddelde opleidingsgeslacht en werknemers- kosten per medewerker bedragen EUR De kosten zijn lager dan in 2011 categorie (EUR , respectievelijk EUR 1.840). Dit komt mede doordat een relatief groter aantal medewerkers in 2011 met een universitaire of postdoctorale opleiding is gestart en afgelopen jaar deze studie nog volgt. LA11 Programma s voor competentiemanagement en levenslang leren De professionaliteit en het gedrag van medewerkers zijn bepalend voor de reputatie van de bank. Uitgangspunt is dat een medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar ontwikkeling. De bank schept daartoe de voorwaarden. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij aangeven wat medewerkers nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Gezamenlijk maken medewerker en leidinggevende jaarlijks een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) dat als leidraad geldt. Daarnaast zijn met alle BNG Bankmedewerkers resultaatgerichte afspraken (RGA s) gemaakt over te behalen

25 25 resultaten, samenwerken en klantgerichtheid. De meeste functieprofielen geven aan welke kennis en vaardigheden vereist zijn voor de desbetreffende functie. Jaarlijks wordt voor iedere medewerker vastgesteld in hoeverre hij of zij aan die functie-eisen voldoet en of het noodzakelijk is ontwikkelingsafspraken te maken. BNG Bank kent in voorkomende gevallen een outplacementtraject. Zie het verslag van de RvC voor het programma voor permanente educatie voor de RvC en RvB en bngbank.nl. LA12 Prestatie- en loopbaanontwikkeling Met alle medewerkers worden periodiek gesprekken gehouden over prestatie- en loopbaanontwikkeling. Zie verder LA11 alsmede de paragraaf duurzaamheid. LA13 Medewerkers en bestuur naar geslacht, leeftijd en andere indicatoren van diversiteit Zie LA1. LA14 Verhouding salarissen en renumeratie mannen/vrouwen per medewerkerscategorie BNG Bank past voor functiewaardering de methode van het vergelijkend indelen toe. Hiertoe is een ondernemingsfunctiebestand gemaakt dat een deel van de bij BNG Bank bestaande functies omvat. De opgenomen functies in het bestand zijn opgesteld volgens de BASYS methode. Dat wil zeggen: door middel van functiebeschrijving, analyse, gradering, motivering en de functiegroepindeling. Met behulp van dit bestand worden nieuwe functies van individuele functiehouders vergelijkenderwijs ingedeeld. Volgens de procedure wordt een medewerker, ongeacht of het een man of vrouw is, ingedeeld in de bij de functie behorende salarisschaal als aan de kwalificaties wordt voldaan. LA15 In 2012 hebben 6 mannen en 9 vrouwen ouderschapsverlof opgenomen (totaal 15 mede- werkers). Allen zijn teruggekeerd in hun oude functie. Terugkeer naar werk na ouderschapsverlof, uitgesplitst naar geslacht

MVO-beleid BNG Bank. Dit document vormt een onlosmakelijk onderdeel van het jaarverslag 2012 van BNG Bank.

MVO-beleid BNG Bank. Dit document vormt een onlosmakelijk onderdeel van het jaarverslag 2012 van BNG Bank. MVO-beleid BNG Bank Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Dit document vormt een onlosmakelijk onderdeel van het jaarverslag 2012 van BNG Bank. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten,

Nadere informatie

1-13 en 14-15. Corporate Governance

1-13 en 14-15. Corporate Governance Index GRI G3, inclusief sector supplement electric utilities, uitgave april 2009. Kernindicatoren zijn met grijze balk gemarkeerd. Sectorindicatoren zijn gemarkeerd door EU nummer sectorsupplement GRI

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag Jobgepast

Duurzaamheidsverslag Jobgepast sverslag VERSLAGPERIODE 1/08/2007 TOT EN MET 30/06/2010 Uw medewerkers kunnen het verschil maken! Uw bedrijf kan het verschil maken! 2 De Mens Pagina 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 16-18 19 20 3 Naam

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag Jobgepast

Duurzaamheidsverslag Jobgepast sverslag VERSLAGPERIODE 1/08/2007 TOT EN MET 30/06/2010 Uw medewerkers kunnen het verschil maken! Uw bedrijf kan het verschil maken! 2 De Mens Pagina 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 16-18 19 20 3 Naam

Nadere informatie

Bouwinvest in de Maatschappij. MVO Beleidsplan 2011 en verder. Environment Social Governance

Bouwinvest in de Maatschappij. MVO Beleidsplan 2011 en verder. Environment Social Governance Bouwinvest in de Maatschappij MVO Beleidsplan 2011 en verder Environment Social Governance voorwoord directievoorzitter Maatschappelijk verantwoord ondernemen en rendement gaan heel goed samen. Basis voor

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. 2012 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 1. Verslag van de directie 1.1 Uitdagen en versnellen 1.2 Profiel van de onderneming 1.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Art. Principe Toepassing door Staalbankiers 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Nadere informatie

Tussen winst en waarde maatschappelijk jaarverslag 2010

Tussen winst en waarde maatschappelijk jaarverslag 2010 Tussen winst en waarde maatschappelijk jaarverslag 2010 Inhoud Inhoud VAN DE VOORZITTER SAMENVATTING PROFIEL 1 MVO en Achmea Kerncijfers 1.1 MVO en Achmea: beleid 1.2 Stakeholderrelaties 1.3 Verantwoording

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording. Een onderzoeksrapport voor de

Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording. Een onderzoeksrapport voor de Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording Een onderzoeksrapport voor de Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording Een onderzoeksrapport voor de n Willem van Gelder Sanne van der Lugt Ward

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 BANK

Jaarverslag 2014 BANK Jaarverslag 2014 BANK BANK INHOUD 3 PROFIEL 5 KERNGEGEVENS 6 VOORWOORD 7 1 ORGANISATIE 11 2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 16 3 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 29 Inleiding 30 Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI)

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) Duurzaamheidverslag BinckBank 2010 Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) 2 Inhoudsopgave 1 Over BinckBank 3 1.1 Strategie en analyse 3 1.2 Organisatieprofiel

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2

Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Maatschappelijk Jaarverslag 2014 52 Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Over van Lanschot 3 Profiel 3 Strategie 4 Kerngegevens 8 1. Verantwoord

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Corporate Governance Raamwerk

Corporate Governance Raamwerk Corporate Governance Raamwerk Inhoudsopgave Introductie p. 3 1. Richtlijnen p. 4 2. Stembeleid p. 4 3. Betrokkenheid p. 6 4. Aandeelhoudersgeschillen p. 7 5. Samenwerking p. 7 6. Betrokkenheid bij het

Nadere informatie