GRI-index BNG Bank BANK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRI-index BNG Bank BANK"

Transcriptie

1 12 GRI-index BNG Bank BANK

2 BANK

3 3 1 In dit verslag rapporteert BNG Bank volgens de systematiek van GRI. In onderstaande tabel volgens G3 zijn alle GRI-indicatoren opgenomen waarover voor zover van toepassing wordt gerapporteerd met toelichting en/of verwijzing naar het jaarverslag en de (web)pagina s waar de desbetreffende informatie staat vermeld. 1 BNG Bank is vanaf maart 2013 de benaming voor het gehele concern, inclusief de dochtermaatschappijen BNG Vermogensbeheer en BNG Gebiedsontwikkeling. Waar nodig of zinvol is in deze matrix specifiek melding gemaakt van de dochtermaatschappijen.

4 4 GRI-index Toelichting 1.1 Strategie en analyse Verklaring van de CEO Zie voorwoord. 1.2 Beschrijving van Zie de paragraaf duurzaamheid en het MVO-beleid BNG Bank op onze website belangrijke gevolgen, (bngbank.nl/mvo). risico s en mogelijkheden op het gebied van MVO 2.1 Organisatieprofiel Naam organisatie N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Producten en diensten BNG Bank biedt financiële dienstverlening op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advies, elektronisch bankieren en vermogensbeheer via dochteronderneming BNG Vermogensbeheer. Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking (PPS) via dochteronderneming Gebiedsontwikkeling. 2.3 Operationele structuur Voor de operationele structuur van BNG Bank en haar twee 100% dochtermaatschappijen BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.: zie de websites bngbank.nl; bngvermogensbeheer.nl en bnggo.nl. Zie voor nadere informatie de paragraaf organisatie en bijlage A van het jaarverslag. De belangrijkste samenwerkingsverbanden betreffen de uitbestedingsrelaties met Centric Financial Solutions & Services B.V. en Institutional Trust Services B.V. 2 Benaming volgens de statuten. 2.4 Locatie hoofdkantoor Den Haag.

5 5 2.5 Landen van vestiging Nederland. 2.6 Rechtsvorm Naamloze vennootschap met als aandeelhouders: Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. 2.7 Afzetmarkten BNG Bank richt zich primair op Nederlandse overheden en Nederlandse instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. In beperkte mate verleent de bank financiële diensten aan overheden en instellingen in andere lidstaten van de Europese Gemeenschap. Ten behoeve van de funding is BNG Bank actief op de internationale geld- en kapitaalmarkt. 2.8 Bedrijfsomvang Zie de kerngegevens. 2.9 Organisatieveranderingen Geen Onderscheidingen Tweede plaats voor BNG Bank op de ranglijst World s Safest Banks 2011 en 2012 van Global Finance magazine. 12 e Plaats op de Transparantiebenchmark 2012 van het Ministerie van Economische Zaken (2 e plaats onder financiële instellingen; 1 e plaats onder banken). 12 e Plaats bij 'Beste Werkgevers 2012' in de categorie met minder dan medewerkers en 3 e plaats in de categorie financiële dienstverleners Verslagparameters Verslagperiode 1 januari 2012 tot en met 31 december Voorgaand verslag Maatschappelijk jaarverslag Verslaggevingscyclus Jaarlijks.

6 6 3.4 Contactperso(o)n(en) Zie colofon in het jaarverslag. 3.5 Proces inhoud verslag In het jaarverslag over 2012 is de maatschappelijke verslaggeving geïntegreerd, inclusief de dochtermaatschappijen BNG Vermogensbeheer en BNG Gebiedsontwikkeling. De beschrijving van het MVO-beleid en de GRI-index 2012, onlosmakelijk verbonden met dit verslag, zijn samen met de begrippenlijst 2012 gepubliceerd op bngbank.nl. De betrokken onderdelen van het jaarverslag zijn opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) inclusief het GRIsector-supplement voor de financiële sector, applicatieniveau A +. De stukken zijn getoetst door de interne accountantsdienst en door Ernst & Young Accountants LLP. Een afzonderlijke verklaring van Ernst & Young Accountants LLP, waarin reikwijdte en diepgang van dit verificatieproces zijn opgenomen, is aan dit verslag toegevoegd. 3.6 Afbakening De gegevens betreffen BNG Bank (inclusief BNG Vermogensbeheer en BNG Gebiedsontwikkeling). Ten opzichte van het verslag over 2011 is de reikwijdte gelijk gebleven. 3.7 Afbakening beperkingen BNG Bank rapporteert over de hele organisatie. 3.8 BNG Bank rapporteert over de hele organisatie van BNG Bank inclusief de dochter- maatschappijen BNG Vermogensbeheer en BNG Gebiedsontwikkeling. BNG Bank heeft een ketenbeleid dat is toegelicht in het MVO-beleid BNG Bank, maar in haar verslaggeving neemt zij geen informatie op over onderaannemers of toeleveranciers zoals Centric FSS, omdat zij hiervoor nauwelijks toegevoegde waarde kan bieden. Basis voor verslaggeving samenwerkingsverbanden en dochters 3.9 Technieken en grondslagen voor gegevensmetingen Bronnen voor gegevens zijn onder meer de personeelsadministratie, financiële rapportages, de incidentenregistratie, de registratie van meldingen van de interne vertrouwenspersonen en Compliance/Compliance Officer, de administratie van

7 7 energieverbruik van Facilitair Beheer. Er zijn aannames/schattingen gedaan met betrekking tot de berekening van de CO 2 -footprint. Dit betreft de schatting van het totale kantooroppervlak en het gas- en elektriciteitsverbruik. Het aantal zakelijke autokilometers dat is afgelegd door medewerkers in privéauto s is niet bekend. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd in een voorzichtige schatting van privégebruik van leaseauto s. Voor berekening van de afvalhoeveelheid is uitgegaan van het aantal containerledigingen (volume) vermenigvuldigd met het soortelijk gewicht van de afvalsoort. Hierbij is de aanname gedaan dat elke aangeboden container voor 80% is gevuld. Afwijkende toepassing van GRI-indicatoren: EC9: BNG Bank voorziet als kerntaak in een kostenoptimale wijze van (mede)financiering van overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Daarin uit zich de indirecte bijdrage aan de economie en de samenleving, zoals beschreven in het jaarverslag. De GRI-indicator die deze indirecte invloed op de economie en andere partners in de financiële keten het beste benadert is EC9, die de organisatie vraagt de indirecte impact van activiteiten op de economie te rapporteren Herformuleringen N.v.t Veranderingen in de reikwijdte N.v.t GRI Inhoudsopgave Zie linkerkolom van deze GRI-index Beleid externe assurance De externe accountant van BNG Bank (Ernst & Young Accountants LLP) levert met betrekking tot de MVO-onderdelen van het jaarverslag 2012 een assurance rapport met redelijke mate van zekerheid.

8 8 4.1 Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid Bestuursstructuur De organisatie wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB). Verbijzonderde RvB-vergaderingen zijn: 1) Directieoverleg, 2) Asset & Liability committee. Daarnaast kent de bank de volgende commissies die worden aangestuurd door een RvB-lid: 4) Kredietcommissie, 5) Investment Committee, 6) Commissie Financiële Tegenpartijen en 7) Commissie Capital Budgeting. De voorzitter van de RvB is verantwoordelijk voor het MVO-beleid en de uitvoering hiervan. De managementbenadering voor MVO is beschreven in het MVO-beleid BNG Bank. Het onderwerp MVO komt aan de orde in het directieoverleg. Het toezicht op de activiteiten van de bank wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen (RvC). Het MVO-beleid wordt besproken in de vergadering van de RvC-commissie Marktstrategie en goedgekeurd door de RvC. 4.2 Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam N.v.t. BNG Bank heeft een two-tier board waarbij bestuur en toezicht gescheiden zijn in respectievelijk de RvB en de RvC. 4.3 Onafhankelijkheid bestuur N.v.t. Zie Mechanismen voor aanbevelingen en medezeggenschap Elke aandeelhouder van BNG Bank heeft het formele recht schriftelijk voorstellen voor de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders in te dienen. Alle medewerkers van BNG Bank worden formeel vertegenwoordigd door de gekozen Ondernemingsraad. Medewerkers van BNG Vermogensbeheer en BNG Gebiedsontwikkeling kenden plenaire overleggen waaraan alle medewerkers konden deelnemen voor een deel van Vanaf het voorjaar van 2012 maken zij deel uit van de OR van BNG Bank.

9 9 4.5 Koppeling prestatie en vergoeding Zie verslag van de RvC in het jaarverslag. Zie ook het beloningsbeleid. 4.6 Processen om strijdige belangen te vermijden De RvC oefent toezicht uit op de activiteiten van de Raad van Bestuur. Intern toezicht op de RvB wordt uitgeoefend door de Compliance Officer en het hoofd Interne Accountantsdienst (IAD). Er zijn diverse interne voorschriften ter voorkoming van belangenconflicten zoals met betrekking tot privé-beleggingstransacties, informatiescheiding, bestuurderskredieten, neven activiteiten, het ontvangen van relatiegeschenken en privétransacties met leveranciers. BNG Vermogensbeheer kent specifiek beleid voor het voorkomen van belangenconflicten. 4.7 Proces om kwalificaties en kennis vast te stellen De RvC en de RvB volgen op grond van de Code Banken jaarlijks een toegesneden programma in het kader van permanente educatie. Zie ook het verslag van de RvC. 4.8 Intern ontwikkelde missies, gedragscodes, beginselverklaringen relevant voor economische, milieu- en sociale prestaties De bank beschikt over een bedrijfscode en bijbehorende interne voorschriften en procedures. Zie ook de doelstellingen in het kader van MVO. 4.9 De managementbenadering ten aanzien van de door GRI onderscheiden categorieën van indicatoren is weergegeven in het MVO-beleid BNG Bank. De interne risico- beheer- en controlesystemen zijn beschreven in de paragraaf corporate governance van het jaarverslag. Managementsystemen worden periodiek door de IAD in haar audit betrokken. De IAD geeft een oordeel over de kwaliteit en betrouwbaar heid van de systemen. Procedures van het hoogste bestuursorgaan om toezicht te houden op de legitimatie van de organisatie en management van economische, milieu-, en sociale prestaties

10 Processen voor evalueren van eigen prestaties De bedrijfsprocessen van BNG Bank, inclusief dochtermaatschappijen, zijn periodiek onderwerp van audit door de IAD. Jaarlijks beoordeelt de IAD de MVO-delen van het jaarverslag en de GRI-index met daarin opgenomen milieu- en sociale aspecten Uitleg voorzorgprincipe Nieuwe producten en diensten doorlopen het productgoedkeuringsproces van de bank c.q. BNG Vermogensbeheer. Nieuwe kredietverlening van de bank alsook nieuwe projecten van BNG Gebiedsontwikkeling worden voorafgaand op risico s beoordeeld. Zie ook bngbank.nl Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten BNG Vermogensbeheer heeft de VN Principles for Responsible Investment onder tekend. BNG Vermogensbeheer is lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling Lidmaatschap van verenigingen BNG Bank is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken. Medewerkers van BNG Bank nemen deel aan bestuur, commissies en werkgroepen. Daarnaast is BNG Bank lid van International Centre for Local Credit en de European Association of Public Banks. BNG Vermogensbeheer is lid van de Dutch Fund and Asset Management Association. BNG Bank met inbegrip van BNG Vermogensbeheer is aangesloten bij het Dutch Securities Institute Lijst van groepen betrokken stakeholders Zie MVO-beleid BNG Bank (bngbank.nl/mvo) Selectie van stakeholders Zie MVO-beleid BNG Bank (bngbank.nl/mvo) Betrekken stakeholders Zie MVO-beleid BNG Bank (bngbank.nl/mvo) Thema s stakeholders Zie MVO-beleid BNG Bank (bngbank.nl/mvo).

11 11 Ec1/Fsss Economische indicatoren Directe economische Zie de jaarrekening en de paragraaf duurzaamheid in het jaarverslag, de kerngegevens waarden alsmede het MVO-beleid BNG Bank. EC2 Financiële implicaties als gevolg van klimaatverandering In relatie tot klimaatverandering zijn modellen en initiatieven ontwikkeld ten behoeve van de financiering van duurzame investeringen voor klanten, zoals zonnepanelen en verduurzaming van accommodaties. Hierbij zijn diverse partijen betrokken. Zie de paragraaf duurzaamheid in het jaarverslag. De omvang van de kredietverlening is momenteel moeilijk te schatten aangezien deze vooralsnog voor het grootste deel via zogenoemde balansfinanciering plaatsvindt en niet op voorhand bekend is of en eventueel in welke mate deze bestemd is voor de financiering van duurzame investeringen. EC3 Pensioenverplichtingen Zie de grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening in het jaarverslag onder Personeelsbeloningen. EC4 Financiële steun overheid De Nederlandse staat en een reeks van Nederlandse gemeenten zijn aandeelhouder van BNG Bank. BNG Bank ontvangt op geen enkele andere wijze financiële steun of financiële voordelen van de overheid. EC5 Spreiding verhouding salarissen tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties BNG Bank volgt de Algemene Bank-CAO en heeft een functiewaarderingssysteem. EC6 N.v.t. BNG Bank opereert alleen op de Nederlandse markt. BNG Bank is een service- verlener en heeft geen activiteiten die een significante impact op de lokale economie hebben in de bedoelde context. Beleid lokale leveranciers op op belangrijke bedrijfslocaties

12 12 EC7 Procedures lokale personeelswerving BNG Bank is in Nederland gevestigd en de medewerkers zijn voornamelijk afkomstig uit Nederland. EC8 N.v.t. BNG Bank opereert alleen op de Nederlandse markt, niet in ontwikkelings- landen. Overigens financiert BNG Bank in Nederland in consortiumverband inves- teringen in infrastructuur die tot stand komen door publiek-private samenwerking al dan niet met DBFMO-constructies. Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten EC9 Inzicht in en beschrijving De dienstverlening van BNG Bank draagt indirect bij aan het zo laag mogelijk houden van significante indirecte van kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De dienstverlening economische gevolgen, van BNG Bank draagt bij aan onder meer de kwaliteit van de Nederlandse infrawaaronder de omvang structuur, de betaalbaarheid van sociale huurwoningen en de toegankelijkheid van ervan gezondheidszorg en onderwijs. Langlopende leningen aan deze klantengroepen publieke sector, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen bedragen per ultimo ,5 miljard, 94% van de langlopende leningportefeuille van de bank (2011: EUR 75,4 miljard, 94%). Zie ook de paragraaf duurzaamheid. Marktsegmenten Publieke sector Volkshuisvesting Gezondheidszorg Onderwijs Totaal

13 13 EN1 Milieu Zie EN22 voor tabellen verbruik en uitstoot en overzicht van afval voor de onder- verdeling naar direct en indirect energieverbruik. Hierin is eveneens het gebruik van kantoorpapier opgenomen. Gebruikte materialen naar gewicht of volume EN2 Percentage gerecycled materiaal uit externe bronnen N.v.t. BNG Bank gebruikt geen gerecycled materiaal uit externe bronnen. EN3 Direct energieverbruik Zie EN22. EN4 Indirect energieverbruik naar bron Zie EN22 en onder EN12. EN5 In 2012 heeft BNG 4 nieuwe stoombevochtigers aangeschaft voor regulering van het binnenklimaat. De stoomopwekking in deze apparaten is veel efficiënter en energie- zuiniger dan in de voorlopers. Energie bespaard door behoud en efficiëntieverbeteringen EN6 Initiatieven resulterend in reductie energiebehoefteverbruik N.v.t. BNG Bank is een relatief financiële instelling met producten en diensten die geen energiebehoefte hebben. EN7 Initiatieven om indirecte energieconsumptie te reduceren Het aantal vliegkilometers vormt een afgeleide van de bedrijfsvoering. Deze dient effectief en efficiënt te zijn. In 2012 is het aantal vliegkilometers toegenomen. Het aantal kilometers met leaseauto s voor zakenreizen daarentegen is afgenomen.

14 14 EN8 Totale wateronttrekking per bron N.v.t. BNG Bank is een financiële dienstverlener met één kantoorpand. Zie EN22. EN9 Waterbronnen, significant beïnvloed door wateropname N.v.t. BNG Bank is een financiële dienstverlener met één kantoorpand. Zie EN22. EN10 Percentage en totaal volume van gereycled of hergebruikt water N.v.t. BNG Bank is een financiële dienstverlener met één kantoorpand. Zie EN22. EN11 Locatie en grootte van grondbezit, -huur, -beheer of gebieden grenzend aan beschermd natuurgebied en grenzend aan gebieden met een hoge biodiversiteits waarde buiten beschermde gebieden N.v.t. BNG Bank is een financiële dienstverlener met beperkte kantoorruimte in Den Haag en heeft geen eigen invloed. EN12 N.v.t. Gevolgen uit de kredietverlening van BNG Bank kunnen indirect impact hebben op de biodiversiteit. BNG Bank's kredietverlening ten behoeve van dergelijke investe- ringen vindt in Nederland plaats en eventuele biodiversiteitskwesties worden door- gaans al in de fase voor financieringsaanvraag (deels) afgehandeld door onder andere de vergunningsaanvraag en de wet- en regelgeving. Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden

15 15 EN13 Beschermde of herstelde leefgebieden N.v.t. BNG Bank is een financieel dienstverlenend bedrijf en heeft geen activiteiten op biodiversiteit in beschermde gebieden. EN14 Strategieën, recente acties en plannen voor de toekomst om de impact op de biodiversiteit te beheren N.v.t. BNG Bank is een financieel dienstverlenend bedrijf en heeft geen activiteiten op biodiversiteit in beschermde gebieden. EN15 Aantal IUCN Red list soorten en nationale beschermde diersoorten met leefgebieden in gebieden die worden beinvloed bij uitvoerend werk, benoemd met het risico van uitsterven N.v.t. BNG Bank is een financieel dienstverlenend bedrijf en heeft geen activiteiten op biodiversiteit in beschermde gebieden. EN16/FSSS Emissies, afval(water) Totale directe en indirecte emissies van broeikas- Zakenreizen gassen naar gewicht Per leaseauto (km) Per vliegtuig (km) EN17 N.v.t. BNG Bank is een dienstverlenende kantoororganisatie, zonder andere broeikas- gasgenererende activiteiten. Overige relevante broeikasgasemissies

16 16 EN18 In 2012 is door BNG Bank een intern onderzoek gestart ten behoeve van het terug- dringen van de CO 2 -uitstoot van het leasewagenpark. Daarnaast is bezien welk CO 2 -plafond de leaseregeling kan stellen. Begin 2013 doet de RvB een uitspraak over de norm. De CO 2 -uitstoot per fte is gelijk aan De afname in zakelijke autokilometers is wel gerealiseerd. Negatieve invloed heeft echter de toename van het aantal vliegkilometers en de relatief koude winter (in % meer gewogen graaddagen dan in 2011). Op het gebied van duurzame inkoop was 50% van de ingekochte kantoorartikelen groen (2011: 75%). De teruggang is te verklaren door een wijziging in de definitie van de leverancier wat betreft duurzame inkoop. De verwachting is dat de bank dit niveau kan handhaven. Initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen naar gewicht EN19 Emissies van ozon aantastende stoffen naar gewicht N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie. EN20 NO x, SO x en andere significante luchtemissies naar type en gewicht N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie. EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie.

17 17 EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Zie ook EN1, EN3, EN4, EN8, EN9 en EN10. Er is gekozen voor een samenvattende tabel onder EN22, zodat een goede vergelijking met voorgaande jaren mogelijk is. Overzicht van verbruik en uitstoot Verbruik Totaal Per fte * Totaal Per fte Elektriciteit (MWh) , ,9 Stadsverwarming (GJ) , ,5 (excl. BNG Gebiedsontwikkeling Aardgas (m 3 ) , ,9 (alleen BNG Gebiedsontwikkeling) Waterverbruik (m 3 ) , ,1 Uitstoot CO 2 -uitstoot (ton) ** 436 1, ,6 Overzicht van afval *** * In 2012 BNG Bank 242,7 fte, BNG GO 24,0 fte, BNG VB 12,3 fte ** De CO 2 -uitstoot wordt berekend uit gebruik leaseauto s, aardgas, vliegkilometers, elektriciteit en verwarming. *** De berekeningen van de afvalcijfers zijn gebaseerd op schattingen. Verbruik Totaal Per fte Totaal Per fte Papier (kg) , ,2 Kunststof (kg) 0 0, ,9 Hout (kg) , ,3 Klein chemisch afval (kg) 0 0,0 0 0,0 Restafval (kg) , ,6 Totaal (kg) ,

18 18 EN23 Totaal aantal en volume van significante verspillingen N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie. EN24 Gewicht van getransporteerd, geëxporteerd of behandeld afval beschouwd als gevaarlijk volgens de Conventie van Basel I, II, III en VIII en het percentage van internationaal verscheept afval N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie. EN25 Identiteit, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van waterlichamen en gerelateerde leefgebieden die significant worden beïnvloed door de uitstoot van waterstromingen door de organisatie N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie. EN26 Producten en diensten Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie N.v.t. BNG Bank levert geen financiële diensten waaraan initiatieven zijn gekoppeld ter compensatie van de milieugevolgen.

19 19 EN27 Percentage producten verkocht en hun heringezamelde verpakkingsmateriaal naar categorie N.v.t. BNG Bank is een dienstverlenende organisatie. EN28 Boetes en sancties nietnaleven milieuwetten en -regels Er zijn aan BNG Bank inclusief dochtermaatschappijen in 2012 geen sancties of boetes opgelegd in verband met milieuwet- en regelgeving. Er waren in 2012 geen rechtszaken tegen BNG Bank inclusief dochtermaatschappijen vanwege milieuweten regelgeving. EN29 Significante milieu-impact door het transporteren van producten en andere goederen en materialen gebruikt voor de organisatie's activiteiten, en van het transporteren van medewerkers Voor BNG Bank is alleen de milieu-impact van het transporteren van medewerkers van belang. Dit is meegenomen in de CO 2 -footprint. De impact is niet significant. EN30 Totale milieubeschermingsuitgaven en investeringen per type N.v.t. BNG Bank is een kantoororganisatie.

20 20 LA1 Sociale indicatoren Profiel personeelsbestand Medewerkers naar leeftijd en geslacht concern Leeftijd Totaal Man Vrouw Fte Totaal Man Vrouw Fte , , , , , , , ,0 65 en ouder 1 1 0, ,7 Totaal , ,8 BNG registreert geen andere diversiteitsgegevens dan leeftijd en geslacht. Personeelsverloop naar leeftijd en geslacht Leeftijds- man Vrouw Totaal 2012 (2011) categorie (1) 3(2) 3(3) (2) 1(2) 4(4) (2) 1(0) 3(2) (2) 2(0) 4(2) 65 en ouder 1(2) 0(0) 1(2) Totaal 8(9) 7(4) 15(13)

21 21 RvC naar leeftijd en geslacht Leeftijds- man Vrouw Totaal 2012 (2011) categorie (0) 0 1(0) (4) 2(2) 6(6) 65 en ouder 1(2) 1(1) 2(3) Totaal 6(6) 3(3) 9(9) LA2 Netto werkgelegenheid Zie LA1. LA3 Er zijn geen voordelen voor voltijdmedewerkers die niet gelden voor deeltijd- medewerkers. Voordelen voor voltijdmedewerkers en niet voor deeltijdmedewerkers, per significante activiteit LA4 Percentage medewerkers 12 Medewerkers (RvB/Directie) van de 292 vallen per niet onder de dat onder de CAO valt Algemene Bank-CAO. Dit is circa 4%. LA5 Op grond van artikel 25 van de Wet op Ondernemingsraden heeft de personeels- vertegenwoordiging (Ondernemingsraad, OR) van een onderneming adviesrecht bij belangrijke voorgenomen wijzgingen in de organisatie van de onderneming. De bestuurder van de onderneming moet de OR in de gelegenheid stellen om advies uit te brengen over de voorgenomen wijziging. Er is hierbij geen sprake van een in acht te nemen minimale, specifieke termijn van aankondiging van organisatiewijzigingen. BNG Bank wil de genoemde wetgeving volgen en vraagt haar OR bij organisatie wijzigingen tijdig om advies. Minimale aankondigingstermijn organisatiebeschrijvingen

22 22 LA6 De OR volgt het beleid van BNG Bank en overlegt daarover namens de medewerkers met de RvB. De OR verwoordt de wensen van de medewerkers. De RvB moet de OR om advies vragen bij besluiten over financiële en bedrijfsorganisatorische aangelegen- heden. Daarnaast kan de OR zelf een onderwerp aankaarten. Ook heeft zij informatierecht; dit betreft naast basisinformatie over BNG Bank ook informatie over financieel- economisch en sociaal beleid. De Arbo-commissie van de OR is een wettelijk verplichte commissie en heeft de formele benaming: VGWM-commissie. VGWM staat voor: veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. De commissie komt bij elkaar naar aanleiding van wetswijzigingen en Arbo-technische wijzigingen binnen BNG Bank. 1,7% van het personeelsbestand is vertegenwoordigd in Arbo-commissies (5 medewerkers). Percentage van het totale totale personeelsbestand vertegenwoordigd in formele gezamelijke Arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over Arbo-programma's LA7 Ongelukken, ziekte, uitval Arbodienst en bedrijfsarts hebben een wettelijke verplichting beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (N.C.v.B). Er zijn geen beroepsziektes gemeld in 2012 (evenmin in 2011), er hebben geen bedrijfsongevallen plaatsgevonden, er zijn in 2012 geen werkgerelateerde sterftegevallen geweest. Er is helaas één medewerkster volledig arbeidsongeschikt verklaard. Om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden neemt BNG Bank diverse preventieve maatregelen. Het ziekteverzuim is licht gestegen maar blijft laag, circa 2,78% (2011: circa 2,1%). Mannen (68% van alle medewerkers) zijn verantwoordelijk voor 2,17% van het ziekteverzuim (2011: 59%) en vrouwen (32% van alle medewerkers) voor 4,24% van het ziekteverzuim (2011: 41%). De gemiddelde leeftijd van BNG Bank-medewerkers is 44,5 jaar. Zij zijn gemiddeld 12,0 jaar in dienst. Uitgesplitst naar het bankonderdeel en de dochters kwam het ziekteverzuim uit op:

23 23 Ziekteverzuim BNG Bankonderdeel 2,85% 2,09% BNG Vermogensbeheer 3,51% 4,86% BNG Gebiedsontwikkeling 1,75% 0,93% Oorzaken van verzuim Psychische klachten 33% 10% Klachten hartvaatstelsel 0% 8% Klachten van zenuwstelsel 17% 34% Klachten van botten, gewrichten, spieren 2% 16% Klachten van luchtwegen 11% 7% Overige klachten 37% 25% In het bank- en verzekeringswezen veroorzaken psychische aandoeningen en gedragsstoornissen het hoogste percentage verzuim (40 à 45%). In 2012 was dat bij BNG Bank bijna het geval (33%, 2011: 10%). Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat het ziekteverzuim laag is geweest bij een relatief beperkte personeelsbezetting.

24 24 LA8 BNG Bank heeft beleid dat is gericht op het voorkomen van ongewenste omgangs- vormen. BNG Bank heeft twee interne vertrouwenspersonen. Zij zijn door een extern bureau getraind voor deze functie en volgen jaarlijks een (herhalings)training om mede- werkers bij te staan ingeval zich ongewenste omgangsvormen voordoen. BNG Bank heeft diverse preventieve Arbo-maatregelen genomen om uitval door ziekte te voorkomen, zoals jaarlijkse griepvaccinatie en preventief gebruik van een fysiotherapeut. Opleidings-, trainings-, advies-, preventieen risicobeheersingsprogrammma s LA9 Gezondheids- en veiligheidszaken, formeel overeengekomen met vakbonden Dergelijke gezondheids- en veiligheidszaken zijn in Nederland geregeld in de Arbowet. LA10 Gemiddeld aantal uren dat BNG Bank rapporteert over de kosten in plaats van de uren training, omdat onze een medewerker per jaar organisatiesystemen niet ingericht zijn op het bijhouden van individuele uren. In 2012 besteedt aan opleidingen, is EUR aan opleidingskosten besteed (inclusief congressen en seminars). onderverdeeld naar Alle BNG ers hebben een training of opleiding gevolgd. De gemiddelde opleidingsgeslacht en werknemers- kosten per medewerker bedragen EUR De kosten zijn lager dan in 2011 categorie (EUR , respectievelijk EUR 1.840). Dit komt mede doordat een relatief groter aantal medewerkers in 2011 met een universitaire of postdoctorale opleiding is gestart en afgelopen jaar deze studie nog volgt. LA11 Programma s voor competentiemanagement en levenslang leren De professionaliteit en het gedrag van medewerkers zijn bepalend voor de reputatie van de bank. Uitgangspunt is dat een medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar ontwikkeling. De bank schept daartoe de voorwaarden. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij aangeven wat medewerkers nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Gezamenlijk maken medewerker en leidinggevende jaarlijks een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) dat als leidraad geldt. Daarnaast zijn met alle BNG Bankmedewerkers resultaatgerichte afspraken (RGA s) gemaakt over te behalen

25 25 resultaten, samenwerken en klantgerichtheid. De meeste functieprofielen geven aan welke kennis en vaardigheden vereist zijn voor de desbetreffende functie. Jaarlijks wordt voor iedere medewerker vastgesteld in hoeverre hij of zij aan die functie-eisen voldoet en of het noodzakelijk is ontwikkelingsafspraken te maken. BNG Bank kent in voorkomende gevallen een outplacementtraject. Zie het verslag van de RvC voor het programma voor permanente educatie voor de RvC en RvB en bngbank.nl. LA12 Prestatie- en loopbaanontwikkeling Met alle medewerkers worden periodiek gesprekken gehouden over prestatie- en loopbaanontwikkeling. Zie verder LA11 alsmede de paragraaf duurzaamheid. LA13 Medewerkers en bestuur naar geslacht, leeftijd en andere indicatoren van diversiteit Zie LA1. LA14 Verhouding salarissen en renumeratie mannen/vrouwen per medewerkerscategorie BNG Bank past voor functiewaardering de methode van het vergelijkend indelen toe. Hiertoe is een ondernemingsfunctiebestand gemaakt dat een deel van de bij BNG Bank bestaande functies omvat. De opgenomen functies in het bestand zijn opgesteld volgens de BASYS methode. Dat wil zeggen: door middel van functiebeschrijving, analyse, gradering, motivering en de functiegroepindeling. Met behulp van dit bestand worden nieuwe functies van individuele functiehouders vergelijkenderwijs ingedeeld. Volgens de procedure wordt een medewerker, ongeacht of het een man of vrouw is, ingedeeld in de bij de functie behorende salarisschaal als aan de kwalificaties wordt voldaan. LA15 In 2012 hebben 6 mannen en 9 vrouwen ouderschapsverlof opgenomen (totaal 15 mede- werkers). Allen zijn teruggekeerd in hun oude functie. Terugkeer naar werk na ouderschapsverlof, uitgesplitst naar geslacht

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 Verwijzing paginanummers Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie. 1. Voorwoord 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. 1. Voorwoord,

Nadere informatie

Toelichting GRI tabel

Toelichting GRI tabel Toelichting GRI tabel Bij de samenstelling van het verslag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijke organisatie, gevestigd in

Nadere informatie

GRI-index MVO-verslag 2010 en jaarverslag 2010

GRI-index MVO-verslag 2010 en jaarverslag 2010 Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie 4 5 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico s en mogelijkheden 4 5 Organisatieprofiel 2.1 Naam van de verslaggevende organisatie Koninklijke

Nadere informatie

GRI 3.1 Inhoudsopgave

GRI 3.1 Inhoudsopgave GRI 3.1 Inhoudsopgave G3.1 Inhoudsopgave Strategie en analyse Profiel Beschrijving Gerapporteerd Pagina/vindplaats 1.1 Een verklaring van de raad van bestuur over de relevantie van duurzame Ja 5 ontwikkeling

Nadere informatie

G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015

G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015 G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015 Strategie en analyse Profiel Beschrijving Gerapporteerd Pagina/vindplaats 1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie

Nadere informatie

GRI-tabel D25 D26. 1 Strategie en analyse jm=jaarmagazine. 2 Organisatieprofiel. 3 Verslagparameters

GRI-tabel D25 D26. 1 Strategie en analyse jm=jaarmagazine. 2 Organisatieprofiel. 3 Verslagparameters GRI-tabel NS rapporteert in dit jaarverslag op geïntegreerde wijze over haar manier van duurzame bedrijfsvoering. In dit kader heeft NS het Global Reporting Initiative (GRI) omarmd. NS legt aan de hand

Nadere informatie

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 BMA Ergonomics b.v. rapporteert volgens de core variant van versie G4 van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Op de indicatoren en de informatie in het

Nadere informatie

toelichting p. 38 p. 39-40 p. 5 p. 21, p. 25 p. 58 IFRS voor financiële data. Voor CO 2

toelichting p. 38 p. 39-40 p. 5 p. 21, p. 25 p. 58 IFRS voor financiële data. Voor CO 2 1 GRI-tabel 2012 JAARVERSLAG 2012 2 1. Strategie en analyse 1.1 Verklaring management over visie en strategie van duurzame ontwikkeling p. 38 1.2 beschrijving van belangrijke gevolgen, risico s en mogelijkheden

Nadere informatie

Aspect Code Indicator Gerapporteerd onder

Aspect Code Indicator Gerapporteerd onder GRI 4 tabel In onderstaande tabel is de vindplaats van de verplichte elementen van de Global Reporting Initiative richtlijn voor maatschappelijke verslaggeving terug te vinden. Voor het MVO verslag van

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

GRI G3-Richtlijnen - Van Lanschot Bankiers in Nederland - verslagjaar 2010

GRI G3-Richtlijnen - Van Lanschot Bankiers in Nederland - verslagjaar 2010 1. Strategie en analyse 1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. Pagina FJV = Financieel

Nadere informatie

NUMMER OMSCHRIJVING Pagina( s) in verslag JV = Jaarverslag 2015 TV = Transparantieverslag 2015

NUMMER OMSCHRIJVING Pagina( s) in verslag JV = Jaarverslag 2015 TV = Transparantieverslag 2015 GRI-TABEL 4.0 BDO De afgelopen jaren hebben wij de eerste stappen gezet om duurzame economische, ecologische, sociale en bestuurlijke resultaten te integreren in onze verslaggeving. Wij hebben daarbij

Nadere informatie

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2014. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0)

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2014. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 14 gri tabel op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) 14 Strategie en analyse G4-1 Verklaring management over visie en strategie van duurzame ontwikkeling 2 Voorwoord

Nadere informatie

Indicator Description Page number Remarks Level. Strategy & analysis 8-9. Organizational profile 2, 4-5 2,4 2,4 2-3

Indicator Description Page number Remarks Level. Strategy & analysis 8-9. Organizational profile 2, 4-5 2,4 2,4 2-3 GRI-tabel ROCKWOOL Roermond doet verslag overeenkomstig het Core toepassingsniveau. De meeste materiële, niet-financiële informatie is in dit verslag opgenomen. Het beleid van de Group voorziet in het

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Index van de GRI-inhoud

Index van de GRI-inhoud Index van de GRI-inhoud Algemene informatie-elementen G4-32 Algemene informatieelementen Jaarlijks Financieel Verslag 204 Pagina( s) Externe controle Strategie en Analyse G4-2: Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

GRI G3 Inhoudsopgave. STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel. 1. Strategie en Analyse

GRI G3 Inhoudsopgave. STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel. 1. Strategie en Analyse GRI G3 Inhodsopgave STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel 1. Strategie en Analyse Omschrijving Rapporterings- nivea 1.1 Een verklaring van raad van bestr over relevan2e van drzame ontwikkeling

Nadere informatie

GR 14 I-index BNG Bank BANK

GR 14 I-index BNG Bank BANK GRI-index BNG Bank 14BANK In dit verslag rapporteert BNG Bank volgens de systematiek van GRI. In onderstaande tabel volgens G-4 zijn alle GRI-indicatoren opgenomen waarover voor zover van toepassing wordt

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

GRI-tabel. duurzaamheidsverslag 2015

GRI-tabel. duurzaamheidsverslag 2015 GRI-tabel duurzaamheidsverslag 2015 general standard disclosures visie en strategie verslag opmerkingen G4-1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie. duurzaamheidsverslag 2015

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

ENGLISH. Over dit verslag - GRI Index. Dit jaarverslag is opgesteld aan de hand van de GRI G4 richtlijnen en valt binnen de scope van de assurance

ENGLISH. Over dit verslag - GRI Index. Dit jaarverslag is opgesteld aan de hand van de GRI G4 richtlijnen en valt binnen de scope van de assurance ENGLISH U Over dit verslag - GRI Index Dit jaarverslag is opgesteld aan de hand van de GRI G4 richtlijnen en valt binnen de scope van de assurance Strategie en analyse G4-1 Een verklaring van de hoogste

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2013. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0)

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2013. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2013 gri tabel op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) Strategie en analyse G4-1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie (bv. bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Deze begrippenlijst is bedoeld ter verduidelijking van bepaalde termen die in het jaarverslag worden gebruikt.

Deze begrippenlijst is bedoeld ter verduidelijking van bepaalde termen die in het jaarverslag worden gebruikt. Deze begrippenlijst is bedoeld ter verduidelijking van bepaalde termen die in het jaarverslag worden gebruikt. Begrippenlijst jaarverslag BNG Bank 2012 Bedrijfscode De bedrijfscode staat voor de wijze

Nadere informatie

GRI Indicatoren Maatschappelijk Jaarverslag Van Lanschot 2013

GRI Indicatoren Maatschappelijk Jaarverslag Van Lanschot 2013 GRI Maatschappelijk Jaarverslag Van Lanschot 2013 2 april 2014 1 1. Strategie en analyse 1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

GRI Indicatoren Maatschappelijk Jaarverslag Van Lanschot 2012

GRI Indicatoren Maatschappelijk Jaarverslag Van Lanschot 2012 GRI Maatschappelijk Jaarverslag Van Lanschot 2012 2 april 2013 1 1. Strategie en analyse 1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Beleid inzake belangenconflicten

Beleid inzake belangenconflicten Beleid inzake belangenconflicten 2 Wat zijn belangenconflicten Bij het verrichten van beleggingsdiensten en activiteiten kunnen zich belangenconflicten voordoen tussen onder andere een financiële instelling

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Ook in 2015 heeft Pensioenfonds Vervoer in het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan weer een impuls kunnen geven aan maatschappelijke verantwoord beleggen. Nadat

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Corporate Governance Corporate governance structuur

Corporate Governance Corporate governance structuur Corporate Governance DPA Group N.V. ( DPA ) is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Amsterdam en een two-tier bestuursstructuur. DPA is sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De corporate

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen DUFAS is de brancheorganisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

MVO principes Enexis. Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO principes Enexis. Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO principes Enexis Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Een betrouwbare, veilige energievoorziening is een van de hoekstenen van een moderne samenleving en vertegenwoordigt dan ook een

Nadere informatie

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014 Dufas Code Vermogensbeheerders Verslag over 2014 Inhoud 1. Over dit verslag 3 2. Algemene principes 4 2.1 Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten 4 2.2 Vermogensbeheerders kennen hun

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Risk Management Charter

Risk Management Charter Rapport Risk Management Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Contactpersoon H.R. Noordam / A. Graafland T 070 3750 811/471 hans.noordam@ bngbank.nl agnes.graafland@

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Beloningsbeleid overige medewerkers BNG Bank

Beloningsbeleid overige medewerkers BNG Bank Beloningsbeleid overige medewerkers BNG Bank Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 23 februari 2015 en ter kennis gebracht van de Raad

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) uiteengezet. Dit

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing DUURZAAMHEIDSSCAN Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Deze duurzaamheidsscan geeft een globaal beeld van uw niveau van duurzaamheid en laat zien hoe maatschappelijk verantwoord u onderneemt in vergelijking

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie