Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71 Postbus Utrecht Bezoekadres: Winterboeidreef HX Utrecht

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (kortweg SOZKO). Met dit jaarverslag willen wij, het bestuur van de stichting, verantwoording afleggen over ons gevoerde beleid in Dit jaarverslag richt zich daarmee in eerste instantie op het ministerie van OCW. Daarnaast gebruiken we dit verslag om verantwoording af te leggen aan de ouders van onze leerlingen en het personeel van onze stichting. Dit doen we door het jaarverslag 2013 te agenderen in de GMR van onze stichting en door een exemplaar van dit verslag via de websites van de scholen openbaar te maken. Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag behoefte hebben aan een gesprek over het gevoerde beleid in 2013, dan kunt u contact opnemen met de directeur van uw school. De heer Paul Dijkstra, voorzitter 2

3 1. Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs Missie Visie Ontwikkelingen in de omgeving Doelen Strategie om ambities te bereiken Stakeholders Samenwerkingspartners Organisatie Juridische structuur en governance Organogram Bestuur Code Goed Bestuur Primair Onderwijs Medezeggenschap Dagelijks bestuur De scholen Klachtenprocedure Vertrouwenspersoon Doelen op organisatieniveau Onderwijs Onderwijsdoelstellingen voor de komende vier jaar Doelen en activiteiten Kwaliteitsbeleid Overige ontwikkelingen Realisatie van de onderwijsdoelen Personeel Personeelsdoelstellingen voor de komende vier jaar Activiteiten en resultaten Functiemix Vervanging en ziekteverzuim Extra doelstelling in 2013: personeelsreductie Realisatie van de personeelsdoelen Communicatie en profilering Profileringsdoelstellingen voor de komende vier jaar Activiteiten en resultaten Profilering naar personeelsleden Realisatie van de profileringsdoelstellingen Huisvesting en gebouwen Huisvestingsdoelstellingen voor de komende vier jaar Activiteiten en resultaten Realisatie van de huisvestingsdoelen Financieel beleid Financiële doelstellingen voor de komende vier jaar Activiteiten en resultaten Exploitatie Kengetallen Treasuryverslag Toekomstparagraaf Balans verslagjaar Exploitatiebegroting verslagjaar Jaarrekening. 36 3

4 Leeswijzer Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen, het bestuursverslag en de jaarrekening. Het eerste deel bestaat uit acht hoofdstukken. De jaarrekening bestaat uit zes onderdelen. Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de doelen van Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs, kortweg SOZKO. In 2013 heeft de Stichting haar strategisch beleidsplan opgesteld. Hoewel dit nog niet formeel is vastgesteld, zijn de doelen in dit plan in 2013 wel richtinggevend geweest voor de Stichting. In hoofdstuk 2 wordt de formele structuur van onze Stichting toegelicht. In 2013 is het bestuur met het Bovenschools Management Team (BMT) verder gegaan aan de scheiding van bestuur en intern toezicht in het kader van Code Goed Bestuur. Hoewel nog niet geformaliseerd, is in 2013 het BMT meer en meer in de bestuurlijke en beleidsvormende rol gekomen en het bestuur opgeschoven richting een toezichthoudende rol. SOKZO onderscheidt vijf domeinen in haar strategisch plan. Het eerste domein, onderwijs, komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Hier gaan we in op de strategische doelen van de stichting. De uitvoer van het beleid ligt op schoolniveau, activiteiten en resultaten worden daarom op schoolniveau toegelicht. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op het tweede domein, personeel. Ook hier gaan we in op de strategische doelen en ligt de uitvoer met name op schoolniveau. Activiteiten en resultaten worden op schoolniveau toegelicht. In 2013 is er naast de strategische doelen een belangrijke extra doelstelling bij gekomen, namelijk het realiseren van een daling in het personeelsbestand. De financiële situatie van de stichting ontwikkelde zich in 2013 dusdanig dat personeelsreductie onvermijdelijk was. Hoofdstuk 5 gaat in op het derde domein, communicatie en profilering. De stichting wil de zichtbaarheid van haar scholen vergroten, met als doel meer leerlingen aantrekken. Activiteiten en resultaten worden op schoolniveau toegelicht. In 2013 is de stichting ook actief geweest in de realisatie van nieuwbouw voor twee van haar scholen. De doelen, activiteiten en resultaten hiervan worden in hoofdstuk 6 beschreven. Het laatste domein, financiën, is in 2013 een belangrijk domein gebleken voor de stichting. Medio 2013 bleek de realisatie hoger dan begroot, waardoor ingrijpen noodzakelijk was. De doelen, activiteiten en resultaten op stichtingsniveau worden in dit hoofdstuk toegelicht. Hoewel nog niet verplicht, wil de stichting, gelet op de ontstane situatie in 2013, inzicht geven in de continuïteit van de stichting. Dit doen we door in hoofdstuk 8 in te gaan op de toekomst van de stichting. Ten slotte komt de jaarrekening in het tweede deel aan de orde. 4

5 1. Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs unieke in ieder kind respecteren Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs heeft een katholieke identiteit. Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden en normen die nodig zijn om op een goede manier met elkaar samen te leven zoals: eerlijkheid, zorg dragen voor elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en de wereld om ons heen. Dat willen we onze kinderen ook laten ervaren en meegeven in een wereld die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen en waarin steeds hogere eisen worden gesteld. Onze identiteit stelt ons in staat om invulling te geven aan het pluriforme karakter van de scholen binnen onze stichting. We bieden ruimte aan kinderen met uiteenlopende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Op deze manier werken we als Stichting aan een menswaardige samenleving waarin respect en verantwoordelijkheid voor de medemens een belangrijke rol speelt Missie Het bestuur van SOZKO wil de kinderen op onze scholen uitdagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen, waarbij we het unieke in ieder kind respecteren. Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven. Op onze scholen is aandacht voor elkaar en worden onze medewerkers uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit Visie onderwijs door excellente leerkrachten Kinderen van nu zijn straks burgers die een scherp onderscheidend vermogen nodig hebben. Het is de taak van ouders en scholen om hun kinderen daarvoor toe te rusten. Als Stichting vinden wij het belangrijk te kijken naar zowel de unieke talenten van kinderen, als naar de wijze waarop zij deze talenten kunnen inzetten voor de ander. Scholen van SOZKO willen kinderen opleiden tot waardevolle en succesvolle leden van onze samenleving. Dit betekent dat wij ieder kind een zo groot mogelijke kans geven om alle capaciteiten te ontwikkelen die het nodig heeft bij de ontwikkeling naar volwassenheid. Tevens willen wij dat het kind leert om die capaciteiten zelfstandig en op een creatieve wijze aan te wenden. Hierbij moeten zij uiteindelijk in staat zijn om democratisch en maatschappelijk verantwoord te handelen. Daarnaast moeten zij op de juiste wijze kunnen omgaan met conflicten en verschillen. SOZKO staat voor onderwijs van hoog niveau, waarbij opbrengst- en handelingsgericht werken belangrijke pijlers zijn. Dit onderwijs wordt gegeven door geïnspireerde leerkrachten die zich continu ontwikkelen. Leerkrachten voeden zich voortdurend met nieuwe inzichten en nieuwe kennis en leren daarin ook van elkaar. Het resultaat is een onderwijskwaliteit om trots op te zijn. Zo kunnen kinderen hun kennis en vaardigheden zo optimaal mogelijk uitbreiden. De leerkracht heeft hierin een voorbeeldfunctie naar de kinderen. Zeker zo belangrijk is een stabiele sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat een kind leert met zelfvertrouwen de wereld in te stappen. Wij ondersteunen kinderen daarin zo veel als mogelijk. Het kind weet wie het is en wat het kan. Het heeft een stem in zijn eigen onderwijs. Het kind is toegerust om later bewuste keuzes te kunnen maken en is druk bezig zijn eigen identiteit te 5

6 ontwikkelen. Individuele ontwikkeling is nodig om later je plek in de maatschappij te kunnen vinden. We willen kinderen al van jongs af aan leren dat het in het leven gaat om jou én de ander. In onze scholen zijn de contacten met ouders, de geborgenheid in de school en de plek van de school in de wijk daarom belangrijk. Samen vorm je de maatschappij, samen zorg je dat iedereen kan zijn wie hij is. De gelijkwaardigheid van een ieder is daarin voor ons een gegeven Ontwikkelingen in de omgeving Om effectief bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen, houden we als stichting oren en ogen open voor de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze omgeving. Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar snel op stond in het teken van de economische crisis, een verhard maatschappelijk klimaat, de focus van het ministerie op versterking van de basisvaardigheden van kinderen en opbrengstgericht onderwijs, en een versnellende ontwikkeling van (informatie)technologie. Naast de bovengenoemde ontwikkelingen hebben ook andere ontwikkelingen invloed op de missie van onze stichting. Te denken valt aan het landelijk dalend leerlingaantal; de maatschappelijke wens om passend onderwijs te bieden in het regulier onderwijs en de organisatie daarvan via nieuwe samenwerkingsverbanden; de focus op opbrengstgericht werken; de wens om steeds beter rekening te houden met de combinatie zorg en arbeid (dagarrangementen, verschuiven schooltijden); bezuinigingen; leertijdenuitbreiding; continue professionalisering, scholing en ontwikkeling van personeel; functiemix en prestatiebeloning; en vergrijzing Doelen kwalitatief hoogstaand onderwijs verzorgd door excellente leerkrachten Met het oog op de ontwikkelingen in onze omgeving heeft het bestuur van SOZKO ambities op een aantal domeinen (beleidsterreinen) geformuleerd. In dit jaarverslag gaan we in op in hoeverre deze doelen zijn gerealiseerd in 2013: Organisatie - Het scheiden van bestuur en intern toezicht - Het vaststellen van het strategisch beleidsplan - De vertaling van het strategisch beleidsplan naar jaarplannen Onderwijs - Scholen werken handelings- en opbrengstgericht - Scholen stellen kinderen in de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen - Scholen bieden het best passende onderwijs voor elk kind - Scholen werken met het kwaliteitszorgsysteem WMKPO - Scholen optimaliseren de aansluiting op het voorschoolse en het voortgezet onderwijs - Scholen hebben een beschreven ondersteuningssysteem, dat voldoet aan de eisen die gesteld zijn binnen het samenwerkingsverband - Scholen werken aan ouderbetrokkenheid 6

7 Personeel - Scholen zijn een leerwerkgemeenschap, waarin iedereen van en met elkaar leert - Scholen bieden een omgeving waarbij elk personeelslid verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling onder het motto een leven lang leren - Scholen hebben de beschikking over kwalitatief goed personeel - Scholen hebben tevreden personeel dat plezier heeft in zijn werk - Scholen hebben de beschikking over een goed functionerend managementteam Communicatie en profilering - Scholen hebben een eigen gezicht en communiceren hierover naar buiten - Scholen richten zich op een professionele en ondernemende manier op huidige en toekomstige ouders en vergroten hiermee het marktaandeel in de wijk - Scholen hebben medewerkers die klant- en servicegericht naar buiten treden Huisvesting en gebouwen - Scholen zijn veilig, functioneel, schoon en hebben een aantrekkelijk en goed onderhouden binnen- en buitenruimte Financiën en beheer - De stichting is financieel gezond In het strategisch beleidsplan dat is opgesteld in 2013 is de uitwerking van bovenstaande ambities van SOZKO terug te vinden Strategie om ambities te bereiken SOZKO streeft naar kwaliteitsverbetering en borging, continuïteit, verdere professionalisering van de scholen en de stichting en het bewaken en sturen op de financiële stromen. Hierbij stelt de Stichting doelen ten aanzien van kwaliteitsverbetering en professionalisering en zijn de scholen verantwoordelijk voor de vertaling van de doelen naar schoolniveau in beleid en uitvoering. De stichting focust zich met name op de continuïteit door te sturen op financiën en personeel Stakeholders SOZKO onderscheidt verschillende stakeholders die een belang hebben bij de Stichting en vice versa. Met een groot deel van deze stakeholders verloopt de communicatie en het contact via de scholen van de Stichting. Voorbeelden van deze stakeholders zijn: - Leerlingen en ouders van de scholen; Op twee van de scholen de Beiaard en de Cleophasschool zijn ouders georganiseerd in een Ouderraad die actief is voor de scholen. Tevens zijn ouders onderdeel van de Medezeggenschapsraden en de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad. - Medewerkers; medewerkers hebben tot op heden hun belangen vooral bij de school en niet bij de stichting. In het komend jaar is het noodzakelijk via verplichte mobiliteit medewerkers naar een ander schoolteam te verplaatsen door bezuinigingen binnen de stichting. Daarnaast zijn medewerkers onderdeel van de MR en de GMR. - Kinderopvang; Om de buitenschoolse opvang te organiseren, zijn op schoolniveau convenanten met kinderopvang gesloten. In dit convenant zijn onder andere afspraken gemaakt over het pedagogisch klimaat met als doel de leerlingen een veilige leeromgeving te bieden. 7

8 - Brede School Initiatieven; Ten bate van het organiseren van ouderbetrokkenheid, talentenontwikkeling, cultuureducatie en samenwerking op wijkniveau maken twee van de scholen De Cleophasschool en Joannes XXIII deel uit van brede school initiatieven. - Wijkagent van Overvecht en Tuindorp - Nederlandse Jenaplan vereniging; De Cleophasschool is lid van de vereniging. Daarnaast onderhoudt de Stichting op stichtingsniveau ook contact met: - Schoolbesturen; De Stichting treedt in overleg met Utrechtse schoolbesturen en vormt coalities met besturen om zich te laten vertegenwoordigen in gemeentelijke overleggen. - Gemeente Utrecht Samenwerkingspartners Gemeente Utrecht SOZKO werkt samen met de gemeente Utrecht aan onderwijs in de wijken Overvecht en Tuindorp. Tevens draagt zij waar mogelijk bij aan de ontwikkeling van de wijk Overvecht. Het gemeentelijk overleg richt zich op het lokaal onderwijsbeleid en de huisvesting. Samenwerkingsverband Utrecht PO i.o. Met de partners in het samenwerkingsverband werkt de SOZKO aan Passend Onderwijs voor ieder kind. Brede School College Overvecht In samenwerking met drie andere scholen in Overvecht hebben de Cleophasschool en Joannes XXIII het Brede School College Overvecht (BSC) geopend. Met als doel leerlingen uit de groepen 4 en 5 extra ondersteuning te geven op taalontwikkeling door hen een programma na schooltijd aan te bieden. Brede School Academie Samen met 25 andere basisscholen en drie middelbare scholen in de wijken Overvecht, Ondiep, Zuilen en Hooggraven werken de Cleophasschool en Joannes XXIII mee aan de Brede School Academie(BSA). Met als doel talentvolle kinderen uit de groepen 6,7 en 8 en de brugklas extra taalvaardigheid bij te brengen, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen. 8

9 2. Organisatie SOZKO, klein en trots op bestaan Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs, kortweg SOZKO, is een stichting met drie basisscholen in de wijken Overvecht en Tuindorp in de gemeente Utrecht. In 2012 bestond deze stichting 50 jaar. SOZKO is trots op haar kleinschaligheid en kiest hier bewust voor, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen, ouders en personeel gezien worden. Je kent elkaar en weet wat er speelt. De betrokkenheid van en de zorg voor iedereen is groot. Alle betrokkenen doen er toe en worden serieus genomen. De drie scholen zijn zichzelf bewust van hun bestuurlijke setting en verbinding en werken daar waar nodig zoveel mogelijk samen Juridische structuur en governance De stichting is op 1 januari 1961 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer Bij het ministerie van OCW is de stichting bekend onder het bestuursnummer De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur van vijf personen waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het stichtingsbestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen voor Katholiek Onderwijs in Overvecht Zuid. Het bestuur heeft daarnaast een toezichthoudende rol ten opzichte van het bovenschools management team (BMT). Dat betekent dat de meeste schoolbestuurlijke bevoegdheden in mandaat worden overgedragen aan de directeuren van de scholen die onder stichting vallen. Zij zijn vervolgens verantwoordelijk voor de beleidsvorming en de beleidsuitvoering Organogram In onderstaand organogram is de structuur van de stichting weergegeven: Bestuur Bovenschools Management Team Cleophas Joannes XXIII De Beiaard 9

10 2.3. Bestuur Het bestuur van de stichting bestond in 2013 uit: De heer Paul Dijkstra, voorzitter Mevrouw Annelies Baas, secretaris De heer Wim van Althuis, penningmeester Mevrouw Thea Janson De heer Ron Koppen Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging in het bestuur vanuit verschillende expertises die dienend kunnen zijn aan de diverse specifieke terreinen die voor het primair onderwijs relevant zijn. De bestuursvergadering wordt voorbereid door het BMT in overleg met de voorzitter van het bestuur. Het bestuur kwam in 2013 vijf keer bij elkaar in een formele vergadering. Tijdens de vergaderingen werd onder meer gesproken over: - de managementstructuur - het raad van toezichtmodel - het bestuursformatieplan - de begroting en meerjarenbegroting - de RDDF-plaatsingen - de noodzakelijke bezuinigingen - het strategisch meerjarenbeleid - nieuwbouw van de Joannes en de Cleophas 2.4. Code Goed Bestuur Primair Onderwijs De afgelopen jaren is gewerkt aan een invulling van het begrip besturen op hoofdlijnen. De wet Goed Onderwijs Goed Bestuur is de aanleiding geweest om de code Goed Bestuur van de PO-Raad vast te stellen als leidend voor het handelen van het bestuur. De Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur vraagt om een scheiding tussen bestuur en intern toezicht. In 2012 en 2013 heeft het bestuur zich voorbereid op de invoer van deze scheiding. De nieuwe governancestructuur is opgesteld, maar nog niet geformaliseerd Medezeggenschap Medezeggenschap Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben ouders en personeelsleden invloed op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SOZKO heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt de ouders en de leerkrachten van de drie scholen. De GMR bestaat in principe uit twaalf personen, waarvan zes gekozen zijn door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de scholen (twee leden per school) en zes leden gekozen door de oudergeledingen (eveneens twee per school). Deze raad heeft advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met het bestuur en met het BMT. De primaire gesprekspartner van de GMR is het BMT. 10

11 De GMR kwam in het afgelopen jaar zes keer bijeen. Daarnaast heeft het personeelsgedeelte van de GMR samen met de personeelsleden binnen de MR tweemaal met het BMT om tafel gezeten betreffende het aanpassen van de criteria om in aanmerking te kunnen komen voor een LB-functie. Er werd onder meer gesproken over: - het zorgplan WSNS - het strategisch beleidsplan - de (meerjaren)begroting - het bestuursformatieplan - de RDDF-plaatsingen - de noodzakelijke bezuinigingen - het mobiliteitsplan - de wisseling van de vertrouwenspersoon van de klachtenprocedure 2.6. Dagelijks bestuur De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering is door het bestuur gemandateerd aan het BMT. De bevoegdheden staan beschreven in het bestuurs- en managementstatuut. Het BMT bestaat uit de drie directeuren van de scholen. Zij komen wekelijks bijeen op een van de drie scholen. De ontwikkelingen binnen het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de drie scholen worden besproken. Zij stellen jaarlijks de begroting op en werken volgens een vastgestelde planning en control cyclus. Zij stellen het bestuursformatieplan op en geven voeding aan het jaarverslag. Zij voeren ook de overleggen met gemeente en externen. SOZKO heeft niet alle deskundigheid zelf in huis, indien nodig wordt expertise ingehuurd. Voor het overgrote deel gebeurt dat door Dyade. Zij verzorgen voor SOZKO de financiële en personele administratie. Daarnaast geven zij advies ten aanzien van de begroting, het investeringsplan en het bestuursformatieplan. Dyade stelt voor de drie scholen het meerjarenonderhoudsplan op en een daarvan afgeleid onderhoudsplan per jaar De scholen Onder de verantwoordelijkheid van SOZKO vallen drie scholen (drie brinnummers), allen voor primair onderwijs. De schooldirecteur heeft de algehele leiding over de school en legt over het totale functioneren van de school verantwoording af aan het BMT. Onder de stichting vallen de volgende scholen: Brinnr. Naam school Directeur Adres 05JQ Jenaplanschool Cleophas De heer Frans van Noorden Winterboeidreef 6, Utrecht 07VW RK Bassischool Joannes XXII De heer Ronald Koopman Neckardreef 115, Utrecht 10PY Basisschool de Beiaard De heer Jos Hennevelt Van Loonlaan 46, Utrecht De afgelopen jaren fluctueert het leerlingaantal rond de 680 leerlingen: Brinnr. Naam school JQ Jenaplanschool Cleophas VW RK Bassischool Joannes XXII PY Basisschool de Beiaard SOKZO

12 2.8. Klachtenprocedure De Stichting heeft een klachtenprocedure. Deze is in 2013 gecontroleerd en ongewijzigd vastgesteld. In het verslagjaar heeft het bestuur twee klachten ontvangen. In 2013 zijn geen klachten ingediend bij de landelijke klachtencommissie Vertrouwenspersoon SOZKO beschikt over een vertrouwenspersoon die bij klachten functioneert als aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling tot een oplossing kan worden gekomen. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers van de stichting. De vertrouwenspersoon is in 2013 geraadpleegd. Er zijn in 2013 geen klachten ingediend Doelen op organisatieniveau Op domeinniveau heeft SOZKO een aantal doelen geformuleerd waaraan in 2013 is gewerkt. Deze doelen worden in de volgende hoofdstukken besproken. Op organisatieniveau is ook aan een aantal algemene doelen gewerkt. Hieraan is in 2013 als volgt invulling gegeven: - In samenspraak met de schooldirecteuren/het BMT is gewerkt aan de bestuursstructuur in het kader van code goed bestuur van de PO-Raad; - In samenspraak met de schooldirecteuren/het BMT is gewerkt aan het strategisch beleidsplan; - De scholen hebben aan jaarplannen gewerkt. In 2013 hebben bestuur en de schooldirecteuren gewerkt aan de scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Hoewel deze structuur in 2013 nog niet geformaliseerd en vastgelegd is, heeft het bestuur vooruitlopend hierop een aantal verantwoordelijkheden gemandateerd aan het BMT. In grote lijnen houdt dit in dat: - Het huidige bestuur wil functioneren als Raad van Toezicht en het BMT verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur. - De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor alles, maar er is een helder onderscheid tussen de verantwoordelijkheden van de Raad en het BMT. - De Raad van Toezicht doet dit bovenstaande door te sturen op basis van uitspraken over te behalen doelen. Er worden grenzen aangegeven in plaats van regels. - Het BMT is daarbij verplicht zelf beleid te maken op basis van de bestuursuitspraken, deze uitspraken te interpreteren en uit te voeren. Het BMT krijgt vooraf en expliciet een mandaat voor nadere beleidsvorming en uitvoering. - De bestuursverantwoordelijkheid berust niet bij de individuele bestuurders, maar bij de Raad van Toezicht als geheel. Er zijn geen bestuurlijke rollen voor de individuele bestuurders. - De Raad van Toezicht is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid aan de ouders van de kinderen en zal zich formeel verantwoorden aan hen (via jaarverslag). 3. Onderwijs SOKZO heeft de ambitie om een opbrengstgerichte cultuur op haar scholen te krijgen, waarbij handelingsgericht werken centraal staat. Deze ambitie wordt met name op schoolniveau vertaald in beleid en uitvoer. In teamverband worden opbrengsten doorgenomen en geanalyseerd, waarna in lijn met de ambities van de Stichting ambities in het schoolplan worden geformuleerd. Bij haar onderwijs staat de leerling centraal. In het leerproces wordt deze enerzijds ondersteund door de leerkracht deze leerkracht is volgens de opvatting van SOZKO van cruciaal belang voor het 12

13 leren van de leerling. Anderzijds speelt ICT daar een steeds grotere rol in. ICT maakt steeds meer onderdeel uit van het dagelijks handelen Onderwijsdoelstellingen voor de komende vier jaar Op gebied van onderwijs werkt de stichting aan de volgende doelstellingen: Een school van SOZKO: Werkt handelings- en opbrengstgericht Stelt kinderen in de gelegenheid om hun talenten te ontwikkelen Biedt het beste passende onderwijs voor elk kind Werkt met het kwaliteitszorgsysteem WMKPO Optimaliseert de aansluiting op het voorschoolse en het voortgezet onderwijs Heeft een beschreven zorgsysteem, dat voldoet aan de eisen die gesteld zijn binnen het samenwerkingsverband Dit vertaalt zich in: - De leerkrachten werken met groepsplannen voor rekenen, begrijpend lezen en spelling op 3 niveaus - De leerkrachten zorgen bij de jaarovergang voor een warme overdracht naar de volgende groepsleerkracht om ter bevordering van een ononderbroken ontwikkelingslijn van het kind - De leerkrachten werken volgens de principes van handelingsgericht werken - De scholen stellen eigen hoge en realistische doelen per vak en realiseren daardoor hoge opbrengsten op het gebied van taal, lezen en rekenen - De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de kinderen en stellen per kind / groep de te behalen vaardigheidsscores vast - De scholen voldoen aan de eisen die de inspectie stelt op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling - Naast rekenen en taal is er een rijk aanbod voor culturele en beeldende vorming, bewegingsonderwijs en sociaalemotionele vorming - De scholen hebben een onderwijsondersteuningsprofiel - De scholen werken volgende vastgestelde Utrechtse standaard en voldoen minimaal aan de basiszorg - Iedere school hanteert een vierjaarlijkse cyclus van beoordelen van de kwaliteitskaarten - Vanuit de UOA werkt de stichting aan de lerende netwerken rondom het jonge kind - De scholen werken volgens de POVO procedure - De scholen maken daar waar nodig gebruik van de warme overdracht - Iedere school werkt volgens een eigen zorgplan dat afgeleid is van het WSNS zorgplan - Ieder school heeft beschikking over een intern begeleider Werkt aan ouderbetrokkenheid - Scholen hebben een duidelijke visie op de samenwerking met ouders en werken hier gericht aan 3.2. Doelen en activiteiten 2013 De vertaling van de ambities en doelen op onderwijs krijgt handen en voeten op schoolniveau en verschilt per school. Daarom kiezen we ervoor de verantwoording op activiteiten en resultaten per doel per school te presenteren: 13

14 De Cleophasschool werkte in 2013 aan de bovengenoemde doelstellingen door: - tweejaarlijks de groepsplannen aan te passen a.d.h.v. de laatste toets gegevens en deze te bespreken met de intern begeleider. - de warme overdracht op de jaarkalender in te plannen en aan de hand van een ontwikkeld instrument te werken. - per vakgebied de vaardigheidsscores vast te leggen waarbij een inspectienorm en een schoolnorm is vastgesteld. - in overleg met het samenwerkingsverband en het interne zorgteam een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. In 2014 wordt dit voorgelegd aan de MR. - een aantal kwaliteitskaarten uit te zetten in het team en onder leerlingen en ouders. De uitslagen zijn in de MR besproken. Afhankelijk van het onderwerp en noodzaak zijn verbeterpunten afgesproken. - de contacten met ouders, daar waar het gaat om ouderbetrokkenheid, te verbeteren. Er zijn kennismakingsgesprekken en voortgangsgesprekken ingevoerd; de algemene informatieavond voor ouders is aangepast aan de wensen van de ouders en met ouders en leerlingen van groep 8 zijn afrondingsgesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot: - een betere afstemming van het onderwijs voor individuele kinderen. - meer handelingsgerichte uitwerking van de groepsplannen. - een opbrengstgerichte houding van leerlingen en leerkrachten wat betreft de cognitieve vakken. Er wordt doelgerichter lesgegeven. - een grotere ouderbetrokkenheid door de veranderde informatieavond en de invoering van de andere gesprekken. Een grotere opkomst bij de informatiebijeenkomsten. - het komen tot een gedeeld antipestbeleid gedragen door leerlingen, ouders en kinderen. - continu aandacht voor de communicatie met ouders. Zij gaat in 2014 verder met: - gesprekken met leerkrachten over de behaalde resultaten op groepsniveau. - aandacht voor een nog betere kwaliteit en uitwerking van de groepsplannen. - het uitzetten van andere kwaliteitskaarten. - het antipestbeleid verder uitwerken en vormgeven. - blijvende aandacht voor betere communicatie. De Joannes XXIII werkte in 2013 aan de bovengenoemde doelstellingen door: - Meerdere overlegvormen om te komen tot de doelstellingen als hierboven genoemd. - Waar nodig scholing en studiemomenten te volgen. Dit heeft geleid tot: - De leerkrachten werken nu handelingsgericht met groepsplannen op drie niveaus. Deze plannen worden structureel geëvalueerd. Hierdoor zijn de leerkrachten beter in staat om te differentiëren. Doelen voor de verschillende vakgebieden zijn gesteld en worden besproken tijdens de tweejaarlijkse groepsbesprekingen met het zorgteam, waarbij ook de warme overdracht wordt besproken. - Ouderbetrokkenheid is een belangrijk aandachtspunt in 2013, waarbij een regiegroep zich gaat richten op het voldoen aan de 10 criteria van het CPS. - In 2013 is het zorgplan definitief gemaakt en ook door de inspectie gewaardeerd. 14

15 Zij gaat in 2014 verder met: - Verdere begeleiding op het maken en evalueren van de groepsplannen. - Verder werken aan de 10 criteria van goede ouderbetrokkenheid. - Het nader uitwerken en analyseren van het schoolondersteuningsplan. - Een aanzet geven aan het werken met lerende netwerken. - Het werken met de kwaliteitskaarten WMKPO. De Beiaard werkte in 2013 aan de bovengenoemde doelstellingen door: - Systematisch vergaderingen en studiedagen te beleggen waar deze onderwerpen aan bod zijn gekomen. Dit heeft geleid tot: - Een steeds betere implementatie van het werken met handelingsplannen, passend in het handelingsgericht werken. - Hoge opbrengsten, waard e inspectie zijn waardering over heeft uitgesproken. - De school heeft het ondersteuningsprofiel bijna klaar. - Het goedkeuren van de inspectie van de kwaliteit op het sociaal-emotionele gebied. Zij gaat in 2014 verder met: - Visie ontwikkeling, met name gerelateerd aan sociaal emotionele vorming en de communicatie met ouders. Ook zal in 2014 de laatste hand gelegd worden aan het School Ondersteunings profiel, zodat de school klaar is voor Passend Onderwijs op 1 augustus Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid staat op de scholen van SOZKO op de agenda. Dit hield in 2013 in dat: - Scholen werken met een helder kwaliteitssysteem (WMKPO) waarin indicatoren met bijbehorende kernkwaliteiten voor verschillende gebieden zijn omschreven. De leerkrachten werken volgens deze kwaliteitseisen. - Deze kwaliteitseisen komen terug in de verschillende gespreksvormen, passend bij de gesprekscyclus. - Leerkrachten scholen zich op punten waarop verbetering gewenst is. - De visie op de scholen is helder en alle leerkrachten werken daar naar. - De scholen werken aan een goede ouderbetrokkenheid, met name ook in het kader van afstemming. Ouders worden, waar nodig, actief ingezet binnen de scholen. - Het bijhouden van de ontwikkelingslijnen van de kinderen is cruciaal in een goed kwaliteitszorgsysteem. De SOZKO heeft daarbij de volgende instrumenten gehanteerd. - Er wordt gewerkt met een LOVS op het gebied van de leerresultaten en op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. - Verschillende Cito-toetsen worden jaarlijks, conform de Utrechtse afspraken, ingezet. - De scholen analyseren kwantitatief en kwalitatief de toetsen in teamverband en verwerken deze in een datamuur. - Aan de hand van deze analyses worden vervolgafspraken gemaakt. - Waar nodig zijn leraren begeleid bij het verbeteren van de resultaten. Ook is nagegaan of de beoogde effecten worden bereikt. 15

16 3.4. Overige ontwikkelingen Taalontwikkeling In samenwerking met andere scholen binnen Utrecht en de gemeente Utrecht heeft een aantal scholen van SOZKO in 2013 gewerkt aan taalontwikkeling en leertijduitbreiding. Dit deed zij onder andere door actief deel te nemen aan de initiatieven Brede School College Overvecht (BCS) en de Brede School Academie (BSA). De participatie van de Stichting in 2013 was gericht op de voorbereiding voor deelname aan dit programma, het ontwerpen van een programma door excellente leerkrachten van de Stichting en uiteindelijk de uitvoer. Naast de BSC en BSA namen de scholen van SOZKO deel aan het aanbod Schakelen, waarbij kinderen uit groep 3 extra worden ondersteund op begrijpend lezen en taal. Tevens verzorgde de Joannes XIII voor- en vroegschoolse educatie om taalvaardigheid en woordenschat te verbeteren van haar leerlingen. Met de extra, incidentele, gelden die de stichting hiervoor ontvangt worden twee extra onderwijsassistenten bekostigd Realisatie van de onderwijsdoelen In 2013 is op schoolniveau gewerkt aan de onderwijsdoelstellingen van SOZKO. Elke directeur heeft hier voor de eigen school sturing aan gegeven. Onderwijsprestaties In 2013 heeft de inspectie de Joannes XXIII en de Beiaard bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Hierbij beoordeelt de inspectie op belangrijke onderdelen of het onderwijs op de scholen van voldoende kwaliteit is. Deze indicatoren hebben betrekking op resultaten en ontwikkeling van kinderen, op zorg en begeleiding en kwaliteitszorg. Standaard wordt ook gecontroleerd of de scholen voldoen aan bepaalde wettelijke voorschriften. Op de Joannes XXIII betrof het een themaonderzoek Wereldoriëntatie, waarbij ook de andere eerder genoemde indicatoren beoordeeld werden. Het thema van het bezoek op de Beiaard was de Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Deze thema-onderzoeken hebben tot doel om op basis van een steekproef op een aantal scholen informatie te verzamelen over de inrichting en de kwaliteit van de leergebieden Wereldoriëntatie en de Sociaal Emotionele Ontwikkeling. De resultaten daarvan hebben geen gevolgen voor de verdere inrichting van het toezicht, maar worden gebruikt voor een themarapport dat in de loop van 2014 zal verschijnen. De conclusie van de inspectie op beide scholen was dat de kwaliteit van het onderwijs op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is.. gebleken is dat er op die gebieden een beperkt aantal tekortkomingen zijn. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. 4. Personeel Kwaliteit van onderwijs steunt grotendeels op kwaliteit van leerkrachten. SOZKO ziet haar medewerkers als professionals op gebied van leren. Ons integraal personeelsbeleid en daarmee ook de gesprekkencyclus is daarmee direct verbonden aan de schoolontwikkeling. De ambities ten aanzien van personeelsontwikkeling wordt met name op schoolniveau vertaald in beleid en uitvoer. 16

17 4.1. Personeelsdoelstellingen voor de komende vier jaar Op gebied van personeel werkt de stichting aan de volgende doelstellingen: Een school van SOZKO: Is een werkgemeenschap, waarin iedereen met en van elkaar leert Biedt een omgeving waarbij elk personeelslid verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling onder het motto een leven lang leren Heeft de beschikking over kwalitatief goed personeel Heeft tevreden personeel dat plezier heeft in zijn werk Heeft de beschikking over een goed functionerend managementteam Dit vertaalt zich in: - Op iedere school zijn intervisiemomenten ingepland - Op iedere school zijn verschillende overlegmomenten waarbij iedereen met en van elkaar leert, zoals team- en bouwvergaderingen, studiemomenten, zorggesprekken, resultaatbesprekingen en kindbesprekingen - De stichting heeft een nascholingsplan voor de werknemers - De scholen hebben een scholingsplan dat afgeleid is van het schoolplan - Alle leerkrachten staan ingeschreven in het lerarenregister - Alle leerkrachten werken volgens de kernkwaliteiten zoals omschreven in de verschillende kwaliteitskaarten - Alle leerkrachten worden beoordeeld op basis van de kernkwaliteiten zoals omschreven in de verschillende kwaliteitskaarten - Leerkrachten kunnen worden begeleid door een video interactiecoach - De directeur is ingeschreven in het schoolleidersregister - De stichting draagt zorg voor goede werkomstandigheden zoals vastgelegd in het IPB dat de komende jaren geactualiseerd wordt - De mate van tevredenheid van het personeel wordt tweejaarlijks middels een tevredenheid enquête gepeild - De stichting heeft een laag ziekteverzuim ten opzichte van het landelijk gemiddelde - Taken en bevoegdheden van de leden zijn duidelijk omschreven - De leden van het managementteam hebben een middenkaderopleiding gevolgd 17

18 4.2. Activiteiten en resultaten 2013 De vertaling van de ambities en doelen op personeel krijgt handen en voeten op schoolniveau en verschilt per school. Daarom kiezen we ervoor de verantwoording op activiteiten en resultaten per doel per school te presenteren: De Cleophasschool werkte in 2013 aan de bovengenoemde doelstellingen door: - het vastleggen in de jaarkalender van alle genoemde gesprekken, overleggen en vergaderingen. - het invullen en bespreken van de kwaliteitskaarten. - de team nascholing te richten op de professionele houding van de leerkracht (cultuur, structuur en aansturing). - het invullen van een werkdrukscan geïnitieerd door het Vervangingsfonds. - de registratie van de directeur in het schoolleidersregister. - de taken van het MT goed te beschrijven en vast te leggen. Dit heeft geleid tot: - een heldere en duidelijke structuur in alle afspraken die er zijn op school voor wat betreft alle gesprekken, overleggen en vergaderingen. - het zichzelf beoordelen van leerkrachten a.d.h.v. de kwaliteitskaarten. - het op individueel verzoek begeleiden van de video interactiecoach. - een professionele houding van leerkrachten daar waar het gaat om elkaar aanspreken (streng op de inhoud, zacht op de persoon). - het bespreekbaar maken van het hoge ziekteverzuim en de oorzaken daarvan. Wat kan ik daar zelf aan doen, de collega en de organisatie. Dit regelmatig tijdens teamvergaderingen terug laten komen. - een heldere taakomschrijving van het MT en de leden. De MT leden volgen regelmatig cursussen. Zij gaat in 2014 verder met: - de professionalisering van het team; al dan niet met extra individuele scholing. - ervoor zorg dragen dat leerkrachten zich inschrijven in het lerarenregister. - de scholingsbehoefte in teamverband vast te stellen. - het uitbreiden van de groepsbezoeken door collega s, specialisten, zorgteam en directie. De Joannes XXIII werkte in 2013 aan de bovengenoemde doelstellingen door: - In de jaarplanning intervisiemomenten op te nemen, evenals andere overlegvormen. - In het schooljaarplan teamscholing op te nemen op het gebied van begrijpend lezen en begrijpend luisteren. - Evaluatie van de kwaliteitskaarten. - De gesprekscyclus vorm te geven door middel van het starten met beoordelingsgesprekken. Dit heeft geleid tot: - een overzicht van zaken die goed gaan en zaken die aandacht behoeven. - Professionalisering van de leerkrachten. - Inschrijving van de directeur in het schoolleidersregister. 18

19 Zij gaat in 2014 verder met: - De gesprekscyclus: beoordelingsgesprekken. - Het werken met de kwaliteitskaarten. - Het professionaliseren van het managementteam. - Inschrijving van de leraren in het lerarenregister. De Beiaard werkte in 2013 aan de bovengenoemde doelstellingen door: - Het organiseren van verschillende overlegmomenten. - In het schooljaarplan teamscholing op te nemen op het gebied van begrijpend lezen en begrijpend luisteren. - Evaluatie van de kwaliteitskaarten. - De gesprekscyclus vorm te geven door middel van het voeren van beoordelingsgesprekken. Dit heeft geleid tot: - Een overzicht van zaken die goed gaan en zaken die aandacht behoeven. - Professionalisering van de leerkrachten. - Inschrijving van de directeur in het schoolleidersregister. Zij gaat in 2014 verder met: - Leraren schrijven zich in het lerarenregister in. - Het inzetten van de werkdrukscan voor en door het personeel. - Verdere professionalisering van de leerkrachten. - Het zorgdragen voor een laag ziekteverzuim Functiemix Conform het Convenant Leerkracht! is SOZKO in 2010 begonnen met het invoeren van de functiemix door o.a. de definiëren waar een leerkracht functionerend in LB aan moet voldoen. In 2013 zijn de eisen van de LB-functie verder aangescherpt en is de procedure verhelderd. Het beleid dat de stichting hanteert is dat op basis van kwaliteit wordt bepaald of een leerkracht in aanmerking komt voor een LB-functie. De kwantiteit is hieraan ondergeschikt. In onderstaande grafiek en tabel staat de verdeling over de LA- en LB-schaal weergegeven: Schaal Dienstverbanden WTF % WTF LA 41 29, ,28 LB 18 12, ,72 Totaal 59 41, ,00 19

20 4.4. Vervanging en ziekteverzuim Het ziekteverzuim binnen SOKZO lag in 2013 rond de 6,4%. Binnen De Cleophasschool lag dit percentage het hoogst, rond de 15%. Om dit percentage terug te brengen heeft De Cleophasschool in juni 2013 door het vervangingsfonds een werkdrukscan uit laten voeren, welke heeft geresulteerd in een studieochtend in augustus Hier zijn de uitslagen van de scan besproken, zowel individueel als plenair. Het voornemen is om in 2014 eenzelfde werkdrukscan uit te laten voeren bij de andere scholen van SOKZO Extra doelstelling in 2013: personeelsreductie In de loop van 2013 werd duidelijk dat de personeelslasten van SOZKO te hoog lagen ten opzichte van de baten die daar tegenover stonden. Om de continuïteit van de stichting en haar scholen te waarborgen, is besloten de personeelslasten te verlagen door het aantal FTE te verminderen. Gezien het belang van deze reductie is hier op stichtingsniveau aan gewerkt. SOZKO heeft aan deze doelstelling gewerkt door gezamenlijk met de scholen en Dyade te bepalen hoeveel FTE bespaard zou moeten en kunnen worden. En daarbij ook te kijken naar de wijze waarop op een waardige manier afscheid kan worden genomen. Tevens heeft SOZKO beleid opgesteld over verplichte mobiliteit binnen het bestuur. Dit had te maken met het feit dat de RDDF plaatsingen één school zwaarder raakten dan de andere scholen. Vanuit solidariteit is vervolgens bepaald dat mobiliteit dit probleem moet oplossen. Dit beleid wordt naar verwachting in 2014 vastgesteld. De inspanningen hebben geresulteerd in een het terugbrengen van het aantal FTE(zie bijgevoegde grafiek) door tijdelijke contracten niet te verlengen en mensen in het risicodragend deel van de begroting te plaatsen. Ook zijn aan de mensen die in RDDF geplaatst zijn outplacementtrajecten aangeboden. In 2014 bezint SOZKO zich verder op hoe een verdere daling van de personeelslasten gerealiseerd kan worden. 20

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan Plaats : Kedichem BRIN-nummer : 09HC Onderzoeksnummer : 121113 Datum schoolbezoek : 25

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Windroos

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Windroos RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Windroos Plaats : Delfzijl BRIN-nummer : 08UN Onderzoeksnummer : 127233 Datum schoolbezoek : 17 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Klarinet

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Klarinet RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Klarinet Plaats : Lisse BRIN nummer : 08YP C1 Onderzoeksnummer : 271879 Datum onderzoek : 23 januari 2014 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Montessorischool Wassenaar

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Montessorischool Wassenaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Montessorischool Wassenaar Plaats : Wassenaar BRIN nummer : 05WS C1 Onderzoeksnummer : 253432 Datum onderzoek : 1 november 2013 Datum vaststelling : 22 januari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina Plaats : Enschede BRIN-nummer : 06LX Onderzoeksnummer : 121430 Datum schoolbezoek : 8 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank Plaats : Wezep BRIN-nummer : 05UO Onderzoeksnummer : 126479 Datum schoolbezoek : 1 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Het Kompas'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Het Kompas' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Het Kompas' Plaats : Maarssen BRIN-nummer : 23EX Onderzoeksnummer : 123385 Datum schoolbezoek : 23 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Dukdalf

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Dukdalf RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Dukdalf Plaats : Leiden BRIN nummer : 15UO C1 Onderzoeksnummer : 274623 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 24NB Onderzoeksnummer : 126670 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is.

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. Informatie bulletin Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. maart 2017 Inleiding Met de wethouder/portefeuillehouders van de betrokken gemeentes in Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Chr. Basisschool Max Havelaar

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Chr. Basisschool Max Havelaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Chr. Basisschool Max Havelaar Plaats : Delft BRIN nummer : 14KW C1 Onderzoeksnummer : 270683 Datum onderzoek : 14 januari 2014 Datum vaststelling : 12 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 05QP Onderzoeksnummer : 125626 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool St. Jan Baptist

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool St. Jan Baptist RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool St. Jan Baptist Plaats : Wassenaar BRIN-nummer : 03YS Onderzoeksnummer : 125133 Datum schoolbezoek : 28 februari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE School : basisschool De Linde Plaats : Oldenzaal BRIN-nummer : 18JB Onderzoeksnummer : 113589 Datum schoolbezoek : 2

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst Plaats : Staphorst BRIN-nummer : 05ZH Onderzoeksnummer : 121931 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Zwolle op 27

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 07NS Onderzoeksnummer : 126674 Datum schoolbezoek : 3 juli 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK Plaats : Dedemsvaart BRIN-nummer : 11XI Onderzoeksnummer : 118439 Datum schoolbezoek : 16 februari 2010 Inhoud 1 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07VU Onderzoeksnummer : 124713 Datum schoolbezoek : 31 januari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht St. Lucas Onderwijs Postbus 93231 2509 AE 'S-GRAVENHAGE Locatie Utrecht Park Voorn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria Plaats : 's-heerenberg BRIN-nummer : 15BZ Onderzoeksnummer : 123549 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. "De Arke"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. De Arke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK p.c.b.s. "De Arke" Plaats : Burgum BRIN nummer : 09MX C1 Onderzoeksnummer : 276111 Datum onderzoek : 5 juni 2014 Datum vaststelling : 17 september 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kon. Wilhelmina

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kon. Wilhelmina RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kon. Wilhelmina Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 17QV Onderzoeksnummer : 121886 Datum schoolbezoek : 1 maart 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap Plaats : Uithuizermeeden BRIN-nummer : 05XE Onderzoeksnummer : 126684 Datum schoolbezoek : 16 juli 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek Plaats : Den Hout Nb BRIN-nummer : 03WF Onderzoeksnummer : 124428 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YW Onderzoeksnummer : 124678 Datum schoolbezoek : 10 January Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus Plaats : Gaanderen BRIN-nummer : 03TR Onderzoeksnummer : 121818 Datum schoolbezoek : 24 februari 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kerst Zwart

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kerst Zwart RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kerst Zwart Plaats : Ruurlo BRIN-nummer : 05YD Onderzoeksnummer : 122712 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 10QX Onderzoeksnummer : 125093 Datum schoolbezoek : 7 Rapport vastgesteld te kantoor

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 16GQ Onderzoeksnummer : 120448 Datum schoolbezoek : 21 Datum vaststelling : 5 januari 2011

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE LEIDSE HOUTSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE LEIDSE HOUTSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE LEIDSE HOUTSCHOOL School : de Leidse Houtschool Plaats : Leiden BRIN-nummer : 17MJ Onderzoeksnummer : 113283 Datum schoolbezoek : 29 juni

Nadere informatie

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van IKC De Piramide over het schooljaar 2014/2015. We geven in dit jaarverslag aan wie er

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'De Bongerd'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'De Bongerd' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'De Bongerd' Plaats : Odijk BRIN-nummer : 09GJ Onderzoeksnummer : 125767 Datum schoolbezoek : 29 maart 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Schuilplaats Plaats : Putten BRIN nummer : 23ZZ C1 Onderzoeksnummer : 150592 Datum onderzoek : 15 januari 2013 Datum vaststelling : 28 maart

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie