PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK"

Transcriptie

1 PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 16 HERENHUIZEN TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK Projectnummer: Datum: 5 juni 2015

2 1. VOORWOORD Geachte koper, Hierbij ontvangt u het meer- en minderwerkprogramma voor de 16 herenhuizen in het plan Havenkwartier aan de Haringkade te Katwijk (type Schoener en Klipper). Om de bouw van uw woning voorspoedig en efficiënt te kunnen realiseren hanteren wij een aantal procedures bij wijzigingen ten opzichte van de basiswoning conform de Technische Omschrijving en bijbehorende contracttekeningen. Dit meer- en minderwerkprogramma bevat de procedures en een beschrijving van diverse standaard keuzes betreffende de afwerkings- en wijzigingsmogelijkheden van uw woning. Wijzigingen die u uitgevoerd wilt hebben, maar niet in de koperskeuzelijst staan, kunt u kenbaar maken in het persoonlijk gesprek met onze kopersbegeleiding. Ons uitgangspunt is dat wij uw woning geheel naar uw eigen wens en inzicht compleet kunnen afwerken. De aanpassingen dienen hierbij wel binnen het kader van de technische mogelijkheden, geldende regelwetgeving en garantiebepalingen te vallen. Van Rhijn Bouw BV pagina 1/11

3 2. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK 2.1 De kopersbegeleiding De coördinatie en verwerking van de door u gewenste afwerkingen en wijzigingen geschied door de afdeling kopersbegeleiding van Van Rhijn Bouw BV. De kopersbegeleider van deze afdeling zal u na ondertekening van de koop-/aanneemovereenkomst benaderen voor een persoonlijk gesprek. In verband met het doorgang hebben van de start van de bouw dient er een percentage woningen verkocht te zijn. Hierdoor kan het zijn dat u niet direct na uw aankoop voor een meer- en minderwerkgesprek wordt uitgenodigd. Voor het meer- en minderwerk en al uw vragen tijdens het bouwproces is de kopersbegeleider van Van Rhijn Bouw BV uw aanspreekpunt. DE KOPERSBEGELEIDING IS DAGELIJKS TELEFONISCH BEREIKBAAR VAN 14:00 16:30 UUR MET HET VOLGENDE TELEFOONNUMMER: ECHTER HEEFT HET STELLEN VAN UW VRAAG PER MAIL ONZE VOORKEUR, WELLICHT ONTVANGT U HIERDOOR SNELLER ANTWOORD, De koperskeuzelijst Om u alvast een eerste aanzet te geven zijn een aantal standaard meer- en minderwerkopties samengesteld, welke in deze koperskeuzelijst worden genoemd. Getracht is om in de koperskeuzelijst een aanbod van opties op te nemen die kunnen bijdragen aan uw individuele woonwensen en een optimaal woongenot. Indien u wijzigingen uitgevoerd wilt hebben welke niet in de koperskeuzelijst voorkomen, kunt u dit kenbaar maken in het persoonlijk gesprek met de kopersbegeleiding. De genoemde bedragen in de koperskeuzelijst zijn inclusief 21% omzetbelasting. Het is de bedoeling de koperskeuzelijst door te nemen, uw wensen te bepalen en in het persoonlijk gesprek aan te geven welke wijzingen u graag uitgevoerd wil hebben. 2.3 Overige persoonlijke wensen U kunt uw persoonlijke wensen kenbaar maken in het persoonlijk gesprek met de kopersbegeleider. Hoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke wensen, is het helaas niet altijd mogelijk om alle wensen te honoreren. Argumenten hiervoor kunnen onder meer zijn; organisatorische redenen, constructieve redenen, architectonische redenen, belemmeringen van het bouwproces, voortgang van het bouwproject of het niet passend zijn binnen het bouwsysteem. Verder dient de woning bij oplevering te voldoen aan de bouwvergunning, het Bouwbesluit, NEN-normen, eisen van nutsbedrijven en de eisen van de garantieregelingen. De aannemer is daarom te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de hand te wijzen. Van Rhijn Bouw BV maakt een offerte van het algemene meer- en minderwerk, zoals in het persoonlijk gesprek aangegeven wordt. Deze offerte wordt ter ondertekening aan u gezonden. pagina 2/11

4 2.4 Verwerking van opgegeven wijzigingen en afwerkingen Om te voorkomen dat uit te voeren opties een verstoring dreigen te veroorzaken van het bouwproces wordt door de kopersbegeleiding een sluitingsdatum bepaald waardoor zowel u als wij voor een bepaalde tijd weten wat er gewijzigd wordt. Hetzelfde geldt voor uw individuele keuze betreffende het sanitair, het tegelwerk en eventuele keuken. De desbetreffende leveranciers geven uw keuze aan Van Rhijn Bouw BV door. Van zowel het algemene meer- en minderwerk wijzigingen als de van toepassing zijnde afwerkingen, ontvangt u van Van Rhijn Bouw BV per een offerte. Indien de geoffreerde wijzigingen definitief moeten worden doorgevoerd, dient u het exemplaar voor akkoord getekend aan Van Rhijn Bouw BV te retourneren. Dit kan per post of gedigitaliseerd/ingescand per geretourneerd worden, wel binnen de in de offerte gestelde termijn. Door ondertekening van deze offerte geeft u opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden. Nadat Van Rhijn Bouw BV de offerte voor akkoord getekend van u heeft ontvangen, kan zij verzoeken tot aanvullingen en wijzigingen niet meer honoreren. Dit gelet de noodzakelijke werkvoorbereiding. Als binnen de in de offerte gestelde termijn geen getekend exemplaar van u ontvangen is, worden de aanpassingen niet uitgevoerd en vervalt de offerte. Desbetreffend onderdeel zal dan standaard worden afgewerkt en niet meer opnieuw worden behandeld. Indien de offerte uit meerdere onderdelen bestaat kunt u door middel van doorhaling aangeven welke onderdelen u bij nader inzien niet uitgevoerd wenst te zien. Meerdere aanvullingen op de offerte kunt u doorgeven, waarna u een gewijzigde of vervolgofferte ontvangt (bijgeschreven toevoegingen/aanvulling op de offerte worden niet als opdracht in behandeling genomen). Een opdracht kunt u binnen 14 dagen kosteloos annuleren, waarbij het datumstempel binnengekomen post van Van Rhijn Bouw BV als criterium geldt. Na deze periode is annulering slechts mogelijk na goedkeuring van Van Rhijn Bouw BV en tegen betaling van de annuleringskosten en de eventuele al gemaakte bewerkingskosten. De annuleringskosten per onderdeel bedragen 20% van het vervallen bedrag met een minimum van 100,-- (inclusief btw). Het uitvoeren van de door u opgegeven wijzigingen (bijwerk) kan gevolgen hebben voor de bouwtijd. Conform artikel 7, lid 3 van de algemene voorwaarden van de koop-/aannemingsovereenkomst, melden wij u hierbij dat de termijn voor oplevering (aantal werkbare dagen) daardoor zal worden verlengd. Voor elke 1.800,-- (inclusief btw) aan bijwerk zal het totaal aan werkbare werkdagen als vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst met één werkbare werkdag worden vermeerderd. De kosten van wijzigingen zijn gebaseerd op individuele begeleiding en verwerking, zowel voor als tijdens de uitvoering daarvan. Beperkte materiaalhoeveelheden, niet seriematige fabricage en verwerking, alsmede extra inzet van personeel zijn van invloed op de kosten. De betaling van meerwerk wordt gefactureerd conform de bepalingen van Woningborg NV en de koop-/aannemingsovereenkomst. pagina 3/11

5 3.0 MINDERWERK EN DE WONINGBORG-GARANTIE Van Rhijn Bouw BV heeft als aangesloten organisatie de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning almede de Woningborg garantie-normen te bouwen en op te leveren. Hierin wordt onder andere de eis gesteld dat de woning moet voldoen aan de artikelen van het Bouwbesluit, als onderdeel van de Woningwet. Indien één of meerdere onderdelen van de woning zouden komen te vervallen voldoen wij niet meer aan deze verplichting. In een dergelijk geval zullen wij het verzoek om desbetreffend onderdeel te laten vervallen van de hand wijzen. Minderwerk op bepaalde onderdelen zijn wij alleen bereid uit te voeren onder vrijwaring van onze aansprakelijkheid betreffende het minderwerk. Het gevolg is dat u Van Rhijn Bouw BV ter zake niet meer contractueel en/of wettelijk aansprakelijk kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde Van Rhijn Bouw BV niet aansprakelijk kan stellen. Ook heeft u geen Woningborg-garantie op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren en/of aanbrengen van het betreffende onderdeel door Van Rhijn Bouw BV, alsmede op directe schaden en/of gevolgschaden. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de werkzaamheden aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. Indien minderwerk overeengekomen wordt treedt de Beperkte Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg in werking. Dit heeft als gevolg dat het minderwerk kan worden vastgelegd in een nadere overeenkomst conform het model van Woningborg. Tevens kan er een aanhangsel betreffende het minderwerk dat onder de beperkte garantieregeling valt bij het garantiecertificaat gevoegd worden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN Hierbij enkele aandachtspunten behorende tot onderhavige procedures: Werkzaamheden welke niet uitgevoerd worden door Van Rhijn Bouw BV of haar onderaannemers in dit project, kunnen slechts na oplevering van uw woning worden uitgevoerd. Van Rhijn Bouw BV en haar onderaannemers vrijwaren zich van elke aansprakelijkheid voor wijzigingen aan werk of werk uitgevoerd door derden; Bij producten aangegeven in de meerwerkopgaven kan het voorkomen dat kleine afwijkingen optreden in kleur dan wel uitvoering. Dit door bijvoorbeeld toepassing van verschillende merken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; Zowel Van Rhijn Bouw BV als haar onderaannemers vrijwaren zich van elke aansprakelijkheid voor mogelijke kleurnuances bij toepassing van verschillende materiaalsoorten (bijvoorbeeld keramisch materiaal, kunststof, metaal en dergelijke); Gelet de bouwtijd kan het gebeuren dat producten op het moment van bestellen niet meer leverbaar zijn. Indien dit het geval is zult u hierover worden geïnformeerd. Van Rhijn Bouw BV is in een dergelijke situatie gerechtigd om gelijkwaardige alternatieven aan te bieden dan wel toe te passen; Wordt de woning gekocht nadat de bouw van de woning is begonnen, zal Van Rhijn Bouw BV beoordelen of wijzigingen gelet de voortgang van de bouw nog mogelijk zijn, bepalen of dit prijsconsequenties heeft voor de koperskeuzelijst, alsmede in overleg diverse sluitingsdata bepalen; Wij willen u er nogmaals op wijzen dat alle vermelde maatvoeringen en maataanduidingen, zowel in de verkoopbrochure als in de meer- en minderwerkopgaven, circa maatvoeringen en aanduidingen zijn. pagina 4/11

6 5.0 PROCEDURES Voor Van Rhijn Bouw is het van belang om in een vroeg stadium te weten waar de riolering, water en het gas moet komen te liggen. De genoemde onderdelen worden veelal in een ruwbouwfase verwerkt. Deze worden op een standaard plaats aangebracht maar kunnen ook, indien technisch mogelijk, worden verplaatst. De vraag kan al snel gesteld worden waar u zou willen koken en spoelen in uw keuken. Wij vragen u, indien mogelijk, hier op voorhand over na te denken. 5.1 PROCEDURES AFWERKINGEN AANDACHTSPUNT SHOWROOMS: Loop nooit zonder afspraak de showroom binnen van een projectleverancier, de kans is groot dat de juiste medewerkers nog niet geȉnstrueerd zijn door hun leidinggevende. U wordt dan met verkeerde informatie weggezonden en u maakt kans dat u teleurgesteld de showroom verlaat. 5.1 Procedure sanitair Voor dit project maken wij gebruik van de showroom van sanitairgroothandel Plieger BV te Leiden. De loodgieter die het werk uitvoert zal bij Plieger BV het sanitair inkopen. Als u buitenstandaard sanitair in uw woning geplaatst wilt hebben dan dient u dit voor de nader te bepalen sluitingsdatum uit te zoeken bij sanitairshowroom Plieger BV. U wordt door de showroom uitgenodigd, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, mag u altijd zelf contact opnemen. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk door de week uw showroombezoek inplannen? Showroom adres: Plieger BV Rooseveltstraat BM LEIDEN Tel.: (071) De retourprijs voor standaard sanitair wordt met het individueel gekozen sanitair verrekend en vindt u in de offerte terug. U ontvangt van Plieger Leiden een complete offerte inclusief en indien noodzakelijk een aangepaste installatie. Na uw akkoord zal het totaalbedrag van het sanitair door Van Rhijn Bouw BV toegevoegd worden met het overige meer- en minderwerk. T.b.v. sanitair van derden worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Ook deelcasco behoort niet tot de mogelijkheden. Indien u geen sanitair wenst, kunt u een aanvraag doen om zowel het toilet als badkamer casco op te leveren. Dit houdt in: compleet vervallen wand- en vloerafwerking, alsmede sanitair en de afwerkvloer in de badkamer. Als u deze keuze maakt, dient u dit ook kenbaar te maken bij de projectleverancier. pagina 5/11

7 5.2 Procedure tegelwerk Voor het bepalen van uw tegelkeuze wordt gebruik gemaakt van de showroom van Zwarthoed-Kirry te Edam. Tegelzetbedrijf Zwarthoed-Kirry BV zal ook de tegels in uw woning aanbrengen. Uw tegels dient u voor de nader te bepalen sluitingsdatum uit te zoeken in de tegelshowroom. U wordt door de showroom uitgenodigd, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, mag u altijd zelf contact opnemen. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk door de week uw showroombezoek inplannen? Showroomadres: Tegelshowroom Zwarthoed-Kirry BV Oosthuizerweg GH Edam Tel.: (0299) Voor de aankoop van de standaard wandtegels is een verrekenprijs opgenomen van 27,50 m² incl. btw. Uitgaande van wandtegels in één kleur, Sagrestano Stap 4, afmeting 300 x 600 mm. Standaard kan er een keuze gemaakt worden uit diverse kleuren binnen dezelfde tegel van Stap 4. (keuze uit 7 kleuren, afmeting 300 x 600 cm in standaard kleur gevoegd). Voor de aankoop van de standaard vloertegels is een verrekenprijs opgenomen van 40,- m² incl. btw. Uitgaande van vloertegels in één kleur, Sagrestano Stap 4, afmeting 600 x 600 mm. Standaard kan er een keuze gemaakt worden uit diverse kleuren binnen dezelfde tegel van Stap 4. (keuze uit 9 kleuren, afmeting 600 x 600 cm in standaard kleur gevoegd). Voor het aanbrengen van tegels met andere afmetingen, danwel het aanbrengen van tegels in bepaalde patronen worden toeslagen berekend. Zwarthoed-Kirry BV zal de tegelopgave voor het leveren en aanbrengen van uw uitgekozen tegels opmaken. U kunt binnen de standaard tegels een kleurstelling kiezen maar uiteraard ook ander individueel tegelwerk kiezen. In de tegelofferte zullen ook de standaard tegels verrekend worden. Het bedrag van uw getekende tegelofferte zal door Van Rhijn Bouw BV verrekend worden met het overige meer- en minderwerk. Indien u geen tegelwerk wenst, wordt er ook geen sanitair geleverd en gemonteerd. U dient een aanvraag t.b.v. casco te doen. pagina 6/11

8 5.3 Procedure keuken De woning wordt standaard opgeleverd met een complete projectkeuken van Bruynzeel Keukens. Voor wat betreft de standaard aansluitpunten verwijzen wij naar de omschrijving en plattegrondtekening. Voor uw woning kunt u de keuken afgestemd op uw eigen wensen uitzoeken of laten ontwerpen door Bruynzeel Keukens. Hiervan maken zij een vrijblijvend showroomrapport welke zij aan u doen toekomen. De keuken zal dan voor oplevering in uw woning worden aangebracht, tenzij anders overeengekomen. Uw wensen m.b.t. de keukenopstelling zal vooraf worden getoetst of deze te realiseren zijn. U wordt door Bruynzeel Keukens uitgenodigd, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, mag u altijd zelf later contact opnemen. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk door de week uw showroombezoek inplannen? U moet rekening houden dat hoe later u in het bouwproces naar Bruynzeel Keukens gaat, hoe groter de kans bestaat dat er iets niet meer kan worden aangepast. Wij houden de deadline tot zeker moment open en zullen deze op een gegeven ogenblik (veelal is de bouw ruimschoots gestart) sluiten waarvan melding wordt gemaakt. Showroomadres: Bruynzeel Keukens Leiderdorp Meubelplein EX Leiderdorp Uw keukenopdracht zal aan uw meer- en minderwerk worden toegevoegd en wordt door van Rhijn Bouw gefactureerd. Wilt u dat de keuken van Bruynzeel ná oplevering wordt gemonteerd? Dan dient u wel vóór oplevering de factuur t.b.v. al uw meer- en minderwerk geheel voldaan te hebben conform overeenkomst. Bij aankoop van een keuken via derden zal levering en plaatsing na oplevering van de woning moeten geschieden. De aansluitpunten worden hierbij op de standaard locaties aangebracht. De aansluitpunten kunnen tijdens het bouwproces op de gewenste locaties aangebracht worden. Dit wordt alleen uitgevoerd na uw akkoord op de prijsopgave die door Van Rhijn Bouw BV tijdig kan worden opgesteld. Ten behoeve van deze opgave dient tijdig een duidelijke (ter beoordeling van Van Rhijn Bouw BV) installatietekening van de keuken te worden ingediend. De sluitingsdatum voor het indienen van deze installatietekening is overeenkomstig de n.t.b. sluitingsdatum van de keuken. 6.0 KOPERSKEUZELIJST De koperskeuzelijst is op de volgende pagina s weergegeven. U kunt wat interresante opties aankruisen en tijdens uw meer- en minderwerkgesprek bespreken. pagina 7/11

9 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 16 herenhuizen Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : Datum : Code Omschrijving Bedrag 0000 BOUWKUNDIG 0411 Het met gipswand dichtzetten van een bovenlicht van een deurkozijn op de 1 e of 2 e verdieping. Het deurkozijn wordt hierop aangepast Open trap eerste naar tweede verdieping uitvoeren als dichte trap, waarbij de onderzijde van de trap wordt geschilderd in standaard kleur 115,00 805, TEGELWERK 4110 Standaard tegelwerk uit de serie Sagrestano pakket 4, zie procedure tegelwerk Tegelwerk volgens opgave Zwarthoed-Kirry, zie procedure tegelwerk. 0,00 n.t.b KEUKEN (zie procedure keuken) 4710 Wij maken gebruik van de standaard projectkeuken van Bruynzeel Keukens 4720 Een individuele keuken volgens offerte Bruynzeel Keukens 0,00 n.t.b LOODGIETER 5022 Het aanbrengen van een afvoer (T-stuk), op afvoer wasmachine t.b.v. condensdroger 5031 Het plaatsen van een vorstvrije gevelkraan aan de voorgevel Het plaatsen van een vorstvrije gevelkraan aan de achtergevel. 75,00 480,00 560, De sanitairruimtes voorzien van standaard sanitair. 0, Gewijzigd sanitair volgens getekende offerte Plieger n.t.b Casco badkamer en toilet De complete vloer- en wandafwerking, sanitair en de radiator komen te vervallen. Tevens komt de dekvloer in de badkamer te vervallen, de afwerkvloer van het toilet wordt wel aangebracht. -/- op aanvraag pagina 8/11

10 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 16 herenhuizen Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : Datum : Code Omschrijving Bedrag 6000 VERWARMING 6031 In de badkamer i.p.v. de standaard radiator een Vasco handdoeken-radiator, type Iris in de kleur wit, afmeting 600 x 1730 mm. Met midden wandaansluiting en incl.een Vasco designventielset. Het leidingwerk wordt in de wand weggewerkt Eén standaard radiator wijzigen in een Compact-6 radiator met vlakke voorzijde en sieromkasting ,00 257, ELEKTRA 7011 Aanbrengen loze leiding t.b.v. CAI, TEL of data (zonder 145,00 bedrading) 7021 Loze TEL-leiding bedraden en afmonteren met 125,00 wanddoos 7024 Loze data-leiding bedraden en afmonteren met 160,00 wanddoos t.b.v. computeraansluiting (CAT5 E) 7025 Loze CAI-leiding bedraden en afmonteren met 140,00 wanddoos 7027 Vanuit de opstelplaats van de audio vertrekken op ,00 cm va. vloerniveau, 2 loze leidingen naar 2 nader op te geven locaties en hoogtes in de wand Verplaatsen van een elektra aansluitpunt in de wand 90, Verplaatsen van een plafondlichtpunt. 90, Een enkele wandcontactdoos in combinatie met een 80,00 standaard aanwezige lichtschakelaar 7039 Een extra dubbele wandcontactdoos 145, Een wandlichtpunt op een aparte lichtschakelaar 180, Een wandlichtpunt op een bestaande lichtschakelaar 130, Een extra schakelaar t.b.v. hotelschakeling 135, Een bestaande enkele wandcontactdoos geschakeld 155,00 uitvoeren op een aparte schakelaar 7046 Een extra enkele wandcontactdoos geschakeld 260,00 uitvoeren op een aparte schakelaar 7053 Een enkele buitenwandcontactdoos (spatwaterdicht) op de buitengevel (metselwerk) 195,00 pagina 9/11

11 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 16 herenhuizen Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : Datum : Code Omschrijving Bedrag 7000 ELEKTRA (vervolg) 7054 Een schakelaar in de woonkamer, met een loze leiding naar de buitengevel (ca. 200 mm naast en boven hoek kozijn) t.b.v. toekomstige zonwering. (naar centraaldoos) 205, In de badkamer ter plaatse van de dekvloer een 1.765,00 elektrische vloerverwarming aanbrengen, aangesloten op een digitale klokthermostaat. (Niet t.p.v. douchegelegenheid.) 7073 Een enkele wandcontactdoos op een aparte groep 285, Indien er meer als 4 groepen in de meterkast worden aangesloten is een 2 e aardlekschakelaar noodzakelijk. 290,00 pagina 10/11

12 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 16 herenhuizen Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : Datum : Code Omschrijving Bedrag 0000 INDIVIDUEEL Diverse opties als aangegeven op de verkooptekening. Woningtype Schoener 0310 Erker voorzijde (type A en B) , S Veranda voorzijde (type A en C) 9.950, S Uitbouw achterzijde mm , S Uitbouw achterzijde mm , S Veranda achterzijde , S Balkon voorzijde (type A in combinatie met veranda) 2.500, Dakkapel achterzijde (type C) 7.950, Dakkapel achterzijde (type B) 7.950,00 Woningtype Klipper 0315 Erker voorzijde (type A) , Erker voorzijde (type B) , K Veranda voorzijde (type A en C) 9.950, K Uitbouw achterzijde mm , K Uitbouw achterzijde mm , K Veranda achterzijde , K Balkon voorzijde (type A in combinatie met veranda) 2.500, Dakkapel achterzijde (type C) 7.950, Dakkapel achterzijde (type B) 7.950,00 pagina 11/11

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.)

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.) ALGEMENE OMSCHRIJVING Project Megenseind te Afferden (Gld.) Datum: 03-12-2012 / Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 3 2. Algemeen... 4 3. Koopsom Vrij Op Naam (VON)... 4 4. Een woning met

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie

Parkbuurt, Ulft 28 zeer energiezuinige huurwoningen

Parkbuurt, Ulft 28 zeer energiezuinige huurwoningen Parkbuurt, Ulft 28 zeer energiezuinige huurwoningen 2 Huurwoningen Parkbuurt Ulft Het dorp Ulft is met 10.400 inwoners de grootste plaats in de gemeente Oude IJsselstreek. Winkelcentrum De Blenk biedt

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK. appartementen in voormalig gemeentehuis

APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK. appartementen in voormalig gemeentehuis APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK appartementen in voormalig gemeentehuis VERSIE 20 juni 2014 IMPRESSIE BESTAAND 2 Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en

Nadere informatie

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie:

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie: Appartementencomplex in het centrum van Andijk Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Raadhuisplein 1 te Wervershoof Tel: 0228 584 007 www.botmanprojectontwikkeling.nl

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 37 appartementen Amaze 2 te Amersfoort Versie: 3.2 d.d. 10 februari 2012 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform de verkoopovereenkomst.

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 18 koopappartementen UniQ-Wonen (Leusderweg) te Amersfoort Versie: 2.1 d.d. 02-12-2014 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie