PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER"

Transcriptie

1 PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: Datum: 6 maart

2 1. VOORWOORD Geachte koper, Hierbij ontvangt u het meer- en minderwerkprogramma voor de 10 woningen in het plan Havenkwartier aan de Bomschuitstraat en Kotterstraat te Katwijk (type Kotter). Om de bouw van uw woning voorspoedig en efficiënt te kunnen realiseren hanteren wij een aantal procedures bij wijzigingen ten opzichte van de basiswoning conform de Technische Omschrijving en bijbehorende contracttekeningen. Dit meer- en minderwerkprogramma bevat de procedures en een beschrijving van diverse standaard keuzes betreffende de afwerkings- en wijzigingsmogelijkheden van uw woning. Wijzigingen die u uitgevoerd wilt hebben, maar niet in de koperskeuzelijst staan, kunt u kenbaar maken in het persoonlijk gesprek met onze kopersbegeleiding. Ons uitgangspunt is dat wij uw woning geheel naar uw eigen wens en inzicht compleet kunnen afwerken. De aanpassingen dienen hierbij wel binnen het kader van de technische mogelijkheden, geldende regelwetgeving en garantiebepalingen te vallen. Van Rhijn Bouw BV Pagina 1

3 2. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK 2.1 De kopersbegeleiding De coördinatie en verwerking van de door u gewenste afwerkingen en wijzigingen geschied door de afdeling kopersbegeleiding van Van Rhijn Bouw BV. De kopersbegeleider van deze afdeling zal u na ondertekening van de koop-/aanneemovereenkomst benaderen voor een persoonlijk gesprek. In verband met het doorgang hebben van de start van de bouw dient er een percentage woningen verkocht te zijn. Hierdoor kan het zijn dat u niet direct na uw aankoop voor een meer- en minderwerkgesprek wordt uitgenodigd. Voor het meer- en minderwerk en al uw vragen tijdens het bouwproces is de kopersbegeleider van Van Rhijn Bouw BV uw aanspreekpunt. DE KOPERSBEGELEIDING IS DAGELIJKS TELEFONISCH BEREIKBAAR VAN 14:00 16:30 UUR MET HET VOLGENDE TELEFOONNUMMER: ECHTER HEEFT HET STELLEN VAN UW VRAAG PER MAIL ONZE VOORKEUR, WELLICHT ONTVANGT U HIERDOOR SNELLER ANTWOORD, De koperskeuzelijst Om u alvast een eersteerste aanzet te geven zijn een aantal standaard meer- en minderwerkopties samengesteld, welke in deze koperskeuzelijst worden genoemd. Getracht is om in de koperskeuzelijst een aanbod van opties op te nemen die kunnen bijdragen aan uw individuele woonwensen en een optimaal woongenot. Indien u wijzigingen uitgevoerd wilt hebben welke niet in de koperskeuzelijst voorkomen, kunt u dit kenbaar maken in het persoonlijk gesprek met de kopersbegeleiding. De genoemde bedragen in de koperskeuzelijst zijn inclusief 21% omzetbelasting. Het is de bedoeling de koperskeuzelijst door te nemen, uw wensen te bepalen en in het persoonlijk gesprek aan te geven welke wijzingen u graag uitgevoerd wil hebben. 2.3 Overige persoonlijke wensen U kunt uw persoonlijke wensen kenbaar maken in het persoonlijk gesprek met de kopersbegeleider. Hoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke wensen, is het helaas niet altijd mogelijk om alle wensen te honoreren. Argumenten hiervoor kunnen onder meer zijn; organisatorische redenen, n, constructieve redenen, architectonische redenen, belemmeringen van het bouwproces, voortgang van het bouwproject of het niet passend zijn binnen het bouwsysteem. Verder dient de woning bij oplevering te voldoen aan de bouwvergunning, het Bouwbesluit, NEN-normen, eisen van nutsbedrijven en de eisen van de garantieregelingen. De aannemer is daarom te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de hand te wijzen. Van Rhijn Bouw BV maakt een offerte van het algemene meer- en minderwerk, zoals in het persoonlijk gesprek aangegeven wordt. Deze offerte wordt ter ondertekening aan u gezonden. Pagina 2

4 2.4 Verwerking van opgegeven wijzigingen en afwerkingen Om te voorkomen dat uit te voeren opties een verstoring dreigen te veroorzaken van het bouwproces wordt door de kopersbegeleiding een sluitingsdatum bepaald waardoor zowel u als wij voor een bepaalde tijd weten wat er gewijzigd wordt. Hetzelfde geldt voor uw individuele keuze betreffende het sanitair, het tegelwerk en eventuele keuken. Desbetreffende leveranciers geven uw keuze aan Van Rhijn Bouw BV door. Van zowel de algemene meer- en minderwerk wijzigingen als de van toepassing zijnde afwerkingen, ontvangt u van Van Rhijn Bouw BV per een offerte. Indien de geoffreerde wijzigingen definitief moeten worden doorgevoerd, dient u het exemplaar voor akkoord getekend aan Van Rhijn Bouw BV te retourneren. Dit kan per post of gedigitaliseerd/ingescand per geretourneerd worden, wel binnen de in de offerte gestelde termijn. Door ondertekening van deze offerte geeft u opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden. Nadat Van Rhijn Bouw BV de offerte voor akkoord getekend van u heeft ontvangen, kan zij verzoeken tot aanvullingen en wijzigingen niet meer honoreren. Dit gelet de noodzakelijke werkvoorbereiding. Als binnen de in de offerte gestelde termijn geen getekend exemplaar van u ontvangen is, worden de aanpassingen niet uitgevoerd en vervalt de offerte. Desbetreffend onderdeel zal dan standaard worden afgewerkt en niet meer opnieuw worden behandeld. Indien de offerte uit meerdere onderdelen bestaat kunt u door middel van doorhaling aangeven welke onderdelen u bij nader inzien niet uitgevoerd wenst te zien. Meerdere aanvullingen op de offerte kunt u doorgeven, waarna u een gewijzigde of vervolgofferte ontvangt (bijgeschreven toevoegingen/aanvulling op de offerte worden niet als opdracht in behandeling genomen). Een opdracht kunt u binnen 14 dagen kosteloos annuleren, waarbij het datumstempel binnengekomen post van Van Rhijn Bouw BV als criterium geldt. Na deze periode is annulering slechts mogelijk na goedkeuring van Van Rhijn Bouw BV en tegen betaling van de annuleringskosten en de eventuele al gemaakte bewerkingskosten. De annuleringskosten per onderdeel bedragen 20% van het vervallen bedrag met een minimum van 100,-- (inclusief btw). Het uitvoeren van de door u opgegeven wijzigingen (bijwerk) kan gevolgen hebben voor de bouwtijd. Conform artikel 7, lid 3 van de algemene voorwaarden van de koop-/aannemingsovereenkomst, melden wij u hierbij dat de termijn voor oplevering (aantal werkbare dagen) daardoor zal worden verlengd. Voor elke 1.800,-- (inclusief btw) aan bijwerk zal het totaal aan werkbare werkdagen als vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst met één werkbare werkdag worden vermeerderd. De kosten van wijzigingen zijn gebaseerd op individuele begeleiding en verwerking, zowel voor als tijdens de uitvoering daarvan. Beperkte materiaalhoeveelheden, niet seriematige fabricage en verwerking, alsmede extra inzet van personeel zijn van invloed op de kosten. De betaling van meerwerk wordt gefactureerd conform de bepalingen van Woningborg NV en de koop-/aannemingsovereenkomst. Pagina 3

5 3.0 MINDERWERK EN DE WONINGBORG-GARANTIE Van Rhijn Bouw BV heeft als aangesloten organisatie de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning almede de Woningborg garantie-normen te bouwen en op te leveren. Hierin wordt onder andere de eis gesteld dat de woning moet voldoen aan de artikelen van het Bouwbesluit, als onderdeel van de Woningwet. Indien één of meerdere onderdelen van de woning zouden komen te vervallen voldoen wij niet meer aan deze verplichting. In een dergelijk geval zullen wij het verzoek om desbetreffend onderdeel te laten vervallen van de hand wijzen. Minderwerk op bepaalde onderdelen zijn wij alleen bereid uit te voeren onder vrijwaring van onze aansprakelijkheid betreffende het minderwerk. Het gevolg is dat u Van Rhijn Bouw BV ter zake niet meer contractueel en/of wettelijk aansprakelijk kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde, Van Rhijn Bouw BV niet aansprakelijk kan stellen. Ook heeft u geen Woningborg-garantie op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren en/of aanbrengen van het betreffende onderdeel door Van Rhijn Bouw BV, alsmede op directe schaden en/of gevolgschaden. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de werkzaamheden aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. Indienn minderwerk overeengekomen wordt treedt de Beperkte Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg in werking. Dit heeft als gevolg dat het minderwerk kan worden vastgelegd in een nadere overeenkomst conform het model van Woningborg. Tevens kan er een aanhangselngsel betreffende het minderwerk dat onder de beperkte garantieregeling valt bij het garantiecertificaat gevoegd worden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN Hierbij enkele aandachtspunten behorende tot onderhavige procedures: Werkzaamheden welke niet uitgevoerd worden door Van Rhijn Bouw BV of haar onderaannemers in dit project, kunnen slechts na oplevering van uw woning worden uitgevoerd. Van Rhijn Bouw BV en haar onderaannemers vrijwaren zich van elke aansprakelijkheid voor wijzigingen aan werk of werk uitgevoerd door derden; Bij producten aangegeven in de meerwerkopgaven kan het voorkomen dat kleine afwijkingen optreden in kleur dan wel uitvoering. Dit door bijvoorbeeldbeeld toepassing van verschillende merken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; Zowel Van Rhijn Bouw BV als haar onderaannemers vrijwaren zich van elke aansprakelijkheid voor mogelijke kleurnuances bij toepassing van verschillende materiaalsoorten (bijvoorbeeld keramisch materiaal, kunststof, metaal en dergelijke); Gelet de bouwtijd kan het gebeuren dat producten op het moment van bestellen niet meer leverbaar zijn. Indien dit het geval is zult u hierover worden geïnformeerd. Van Rhijn Bouw BV is in een dergelijke situatie gerechtigd om gelijkwaardige alternatieven aan te bieden dan wel toe te passen; Wordt de woning gekocht nadat de bouw van de woning is begonnen, zal Van Rhijn Bouw BV beoordelen of wijzigingen gelet de voortgang van de bouw nog mogelijk zijn, bepalen of dit prijsconsequenties heeft voor de koperskeuzelijst, alsmede in overleg diverse sluitingsdata bepalen; Wij willen u er nogmaals op wijzen dat alle vermelde maatvoeringen en maataanduidingen, zowel in de verkoopbrochure als in de meer- en minderwerkopgaven, circa maatvoeringen en aanduidingen zijn. Pagina 4

6 5.0 PROCEDURES Voor Van Rhijn Bouw is het van belang om in een vroeg stadium te weten waar de riolering, water en het gas moet komen te liggen. De genoemde onderdelen worden veelal in een ruwbouwfase verwerkt. Deze worden op een standaard plaats aangebracht maar kunnen ook, indien technisch mogelijk, worden verplaatst. De vraag kan al snel gesteld worden waar u zou willen koken en spoelen in uw keuken. Wij vragen u, indien mogelijk, hier op voorhand over na te denken. 5.1 PROCEDURES AFWERKINGEN AANDACHTSPUNT SHOWROOMS: Loop nooit zonder afspraak de showroom binnen van een projectleverancier, de kans is groot dat de juiste medewerkers nog niet geȉnstrueerd zijn door hun leidinggevende. U wordt dan met verkeerde informatie weggezonden en u maakt kans dat u teleurgesteld de showroom verlaat. 5.1 Procedure sanitair Voor dit project maken wij gebruik van de showroom van sanitairgroothandel Plieger BV te Leiden. De loodgieter die het werk uitvoert zal bij Plieger BV het sanitair inkopen. Als u buitenstandaard sanitair in uw woning geplaatst wilt hebben dan dient u dit voor de nader te bepalen sluitingsdatum uit te zoeken bij sanitairshowroom Plieger BV. U wordt door de showroom uitgenodigd, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, mag u altijd zelf contact opnemen. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk door de week uw showroombezoek inplannen? Showroom adres: Plieger BV Rooseveltstraat BM LEIDEN Tel.: (071) De retourprijs voor standaard sanitair wordt met het individueel gekozen sanitair verrekend en vindt u in de offerte terug. U ontvangt van Plieger Leiden een complete offerte inclusief en indien noodzakelijk een aangepaste installatie. Na uw akkoord zal het totaalbedrag van het sanitairir door Van Rhijn Bouw BV toegevoegd worden met het overige meer- en minderwerk. T.b.v. sanitair van derden worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Ook deelcasco behoort niet tot de mogelijkheden. Indien u geen sanitair wenst, kunt u een aanvraag doen om zowel het toilet als badkamer casco op te leveren. Dit houdt in: compleet vervallen wand- en vloerafwerking, alsmede sanitair en de af- werkvloer in de badkamer. Als u deze keuze maakt, dient u dit ook kenbaar te maken bij de projectleverancier. De retourbedragen (incl. 21% btw) voor standaard sanitair (per combinatie), indien ander sanitair wordt uitgezocht bij sanitairgroothandel Plieger, zijn: Toiletruimte: Toiletcombinatie diepspoel 135,-- Fonteincombinatie 50,-- Badkamer: Douchecombinatie 155,-- Wastafelcombinatie 110,-- Pagina 5

7 5.2 Procedure tegelwerk Voor het bepalen van uw tegelkeuze wordt gebruik gemaakt van de showroom van Zwarthoed-Kirry te Edam. Tegelzetbedrijf Zwarthoed-Kirry BV zal ook de tegels in uw woning aanbrengen. Uw tegels dient u voor de nader te bepalen sluitingsdatum uit te zoeken in de tegelshowroom. U wordt door de showroom uitgenodigd, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, mag u altijd zelf contact opnemen. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk door de week uw showroombezoek inplannen? Showroomadres: Tegelshowroom Zwarthoed-Kirry BV Oosthuizerweg GH Edam Tel.: (0299) Voor de aankoop van de standaard wandtegels is een verrekenprijs opgenomen van 15,-- m² incl. btw. Uitgaande van wandtegels in één kleur, Sagrestano Stap 1, afmeting 200 x 250 mm. Standaard kan er een keuze gemaakt worden uit diverse kleuren binnen dezelfde tegel van Stap 1 (keuze uit 2 kleuren, afmeting 200 x 250 cm in standaard kleur gevoegd). Voor de aankoop van de standaard vloertegels is een verrekenprijsrekenprijs opgenomen van 25,-- m² incl. btw. Uitgaande van vloertegels in één kleur, Sagrestano Stap 1, afmeting 150 x 150 mm. Standaard kan er een keuze gemaakt worden uit diverse kleuren binnen dezelfde tegel van Stap 1 (keuze uit 9 kleuren, afmeting 150 x 150 cm in standaard kleur gevoegd). Voor het aanbrengen van tegels met andere afmetingen, danwel het aanbrengen van tegels in bepaalde patronen worden toeslagen berekend. Zwarthoed-Kirry BV zal de tegelopgave voor het leveren en aanbrengen van uw uitgekozen tegels opmaken. U kunt binnen de standaard tegels een kleurstelling kiezen maar uiteraard ook ander individueel tegelwerk kiezen. In de tegelofferte zullen ook de standaard tegels verrekend worden. Het bedrag van uw getekende tegelofferte zal door Van Rhijn Bouw BV verrekend worden met het overige meer- en minderwerk. Indien u geen tegelwerk wenst, wordt er ook geen sanitair geleverd en gemonteerd. U dient een aanvraag t.b.v. casco te doen. Pagina 6

8 5.3 Procedure keuken De woningen worden uitgevoerd zonder keuken.voor wat betreft de standaard aansluitpunten verwijzen wij naar de omschrijving en plattegrondtekening van de verkoopbrochure. Voor uw woning kunt u eventueel een keuken afgestemd op uw eigen wensen uitzoeken of laten ontwerpen door Bruynzeel Keukens. Zij hebben bij Van Rhijn Bouw BV een voorkeurspositie gekregen, en prijzen uw uitgezochte keuken inclusief benodigde installatie af. Hiervan maken zij een vrijblijvend showroomrapport en de keuken zal dan voor oplevering in uw woning worden aangebracht. Het voordeel is dat u ca. 25% bespaart op de eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie zoals extra groepen, verplaatsingen en uitbreidingen van de installatie. De standaard installatie inclusief standaard plaats van het spoelgedeelte en afzuigplaats voor het kookgedeelte zijn bekend bij Bruynzeel Keukens. Uiteraard is het mogelijk om de keuken naar uw wens in te richten. Vooraf zal er wel een toetsing plaats vinden of uw wensen te realiseren zijn. U wordt door Bruynzeel Keukens uitgenodigd, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, mag u altijd zelf later contact opnemen. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk door de week uw showroombezoek inplannen? U moet rekening houden dat hoe later u in het bouwproces naar Bruynzeel Keukens gaat, hoe groter de kans bestaat dat er iets niet meer kan worden aangepast. Wij houden de deadline tot zeker moment open en zullen deze op een gegeven ogenblik (veelal is de bouw ruimschoots gestart) sluiten waarvan melding wordt gemaakt. Showroomadres: Bruynzeel Keukens Leiderdorp Meubelplein EX Leiderdorp Uw keukenopdracht zal aan uw meer- en minderwerk worden toegevoegd en door Van Rhijn Bouw BV worden gefactureerd. Wilt u dat de keuken van Bruynzeel ná oplevering wordt gemonteerd? Dan dient u wel vóór oplevering de factuur t.b.v. al uw meer- en minderwerk geheel voldaan te hebben. Bij aankoop van een keuken via derden zal levering en plaatsing na oplevering van de woning moeten geschieden. De aansluitpunten worden hierbij op de standaard locaties aangebracht. De aansluitpunten kunnen tijdens het bouwproces op de gewenste lokaties aangebracht worden. Dit wordt alleen uitgevoerd na uw akkoord op de prijsopgave die door Van Rhijn Bouw BV tijdig kan worden opgesteld. Ten behoeve van deze opgave dient een duidelijke (ter beoordeling van Van Rhijn Bouw BV) installatietekening van de keuken te worden ingediend. De sluitingsdatum voor het indienen van deze installatietekening is overeenkomstig de n.t.b. sluitingsdatum van de keuken. 6.0 KOPERSKEUZELIJST De koperskeuzelijst is op de volgende pagina s weergegeven. U kunt wat interresante opties aankruisen en tijdens uw meer- en minderwerkgesprek bespreken. Pagina 7

9 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 10 won. Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : 0681 Datum : Code Omschrijving Bedrag 0000 BOUWKUNDIG 0401 Geen meerwerkopgave 0411A Standaard stalen kozijn uitvoeren zonder bovenlicht. 85, In plaats van een standaard stalen binnenkozijn een wit gebeitst 385,00 houten binnenkozijn zonder bovenlicht Open trap eerste naar tweede verdieping uitvoeren als dichte trap, waarbij de onderzijde van de trap wordt geschilderd in standaard kleur. 805, TEGELWERK 4110 Standaard tegelwerk 5045 I.p.v. een standaard doucheput een douchegoot, 700 mm lang (hart afvoer op ca. 25 cm uit de achterwand en ca. 45 cm uit de zijwand) Tegelwerk volgens opgave, zie procedure tegelwerk Tegelwerk inclusief spuitwerk wanden in de badkamer laten vervallen Tegelwerk inclusief spuitwerk wanden in de toiletruimte laten vervallen. 905,00 op aanvraag op aanvraag KEUKEN 4701 Basiskeuken (zie bijlage Bruynzeel Keukens) 3950, Een individuele keuken via Bruynzeel Keukens Geen keuken inclusief kraan en tegelwerk aanbrengen. De aansluitpunten worden hierbij op de standaard locaties aangebracht. Wel kunnen onderstaande aansluitpunten extra worden aangebracht Een extra dubbele wandcontactdoos 160, Een enkele wandcontactdoos op een aparte groep 280, Een kookgroep 2-fasen (2x230V) t.b.v. elektrisch 495,00 koken, met perilex wandcontactdoos 4780 Indien u 4 extra groepen aanschaft (kookgroep = 2 stuks), dan is een extra aardlekschakelaar noodzakelijk. 290, LOODGIETER 5022 Het aanbrengen van een afvoer (T-stuk), op afvoer wasmachine t.b.v. condensdroger Het plaatsen van een vorstvrije gevelkraan aan de voorgevel. Afsluitkraan op koudwaterleiding t.p.v. keuken Het plaatsen van een vorstvrije gevelkraan aan de achtergevel. Afsluitkraan op koudwaterleiding t.p.v. keuken Het aanbrengen van een extra mv-schakelaar in de badkamer. 60,00 450,00 530,00 210,00 Pagina 8

10 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 10 won. Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : 0681 Datum : Code Omschrijving Bedrag 5050 Het leveren en installeren van een toiletcombinatie diepspoel in de 1.750,00 badkamer Het installeren van een vrijhangende wandclosetcombinatie 965,00 (diepspoeltoilet) met inbouwreservoir (Geberit Gis Easy), merk Plieger Brussel kleur wit in plaats van de standaard toiletcombinatie. Bovenzijde toiletpot op ca. 430 mm vanaf de vloer Afvoer fontein in de wand aanbrengen 160, Alle accesoires (douchekop e.d.) los leveren. 0, De sanitairruimtes voorzien van standaard sanitair. 0, Wastafelcombinatie vervalt, afvoer afdoppen, 110,00 waterleidingen voorzien van hoekstopkraan 5083 Afvoer wastafel in de wand aanbrengen 160, In plaats van de standaard douchekraan en douchegarnituur, een thermostatische douchemengkraan Grohe Grohtherm 1000 en een Grohe Tempesta Doucheset II met glijstang 60 cm Gewijzigd sanitair volgens opgave (zie procedure sanitair). n.t.b Casco badkamer en toilet De complete vloer- en wandafwerking, sanitair en de radiator komen te vervallen. Tevens komt de dekvloer in de badkamer te vervallen, het toilet wordt wel aangebracht. op aanvraag 6000 VERWARMING 6015 Verplaatsen van een radiator 170, In de badkamer i.p.v. de standaard radiator en Vasco handdoek ,00 radiator, type Iris in de kleur wit, afmeting 600 x 1730 mm. Met midden aansluiting (aanvoer- en retourleiding naast elkaar in het midden van de radiator uit de vloer.) 6032 Idem als optie V6031, Vasco Iris maar in kleur pergamon 1.330, De aanvoer- en retourleiding in het midden van de decorradiator 195,00 uit de wand. Uitvoering als muuraansluiting In plaats van een standaard radiator een Brugman Universeelkompakt 6 radiator met omkasting (sierrooster en zijpanelen). Tevens uitgevoerd met een onderaaansluiting links- of rechtsonder de radiator. 230, ELEKTRA 7011 Aanbrengen loze leiding t.b.v. CAI, TEL of data (zonder 155,00 bedrading) 7021 Loze TEL-leiding bedraden en afmonteren met wanddoos 115, Loze data-leiding bedraden en afmonteren met 160,00 wanddoos t.b.v. computeraansluiting (CAT5 E) 7025 Loze CAI-leiding bedraden en afmonteren met wanddoos 160, Bij meer dan twee aansluitingen een CAI versterker aanbrengen. 160,00 Pagina 9

11 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 10 won. Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : 0681 Datum : Code Omschrijving Bedrag 7027 Vanuit een doos naast het CAI-aansluitpunt in de 135,00 woonkamer het leggen van één loze leiding t.b.v. box-snoeren. Beëindigen met pijp op ca. 300 mm hoog Verplaatsen van een elektrapunt in de wand 90, Een enkele wandcontactdoos in combinatie met een 65,00 standaard aanwezige lichtschakelaar 7039 Een extra dubbele wandcontactdoos 165, Een wandlichtpunt op een aparte lichtschakelaar 210, Een wandlichtpunt op een bestaande lichtschakelaar 145, Een extra schakelaar t.b.v. hotelschakeling 150, Een bestaande enkele wandcontactdoos geschakeld 170,00 uitvoeren op een aparte schakelaar 7046 Een extra enkele wandcontactdoos geschakeld 240,00 uitvoeren op een aparte schakelaar 7053 Een enkele buitenwandcontactdoos (spatwaterdicht) op 215,00 de buitengevel (metselwerk) 7054 Een enkele buitenwandcontactdoos (spatwaterdicht) op 310,00 de buitengevel (metselwerk) op een schakelaar in de woonkamer Een enkele wandcontactdoos op een aparte groep 275,00 I000 INDIVIDUEEL 0O402 De wanden, in plaats van behangklaar, sausklaar uitvoeren. op aanvraag Wij wijzen u erop dat in de wanden scheurvorming op kan treden. Scheurvorming valt buiten de garantie. 0O412 De wanden, in plaats van behangklaar voorzien van op aanvraag standaard spuitwerk. Wij wijzen u erop dat in de wanden scheurvorming op kan treden. Scheurvorming valt buiten de garantie. 0O489 Spuitwerk plafond (plafondafwerking) gehele begane -150,00 grond vervalt Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 op verdieping 0, Aanbrengen van een dakraam (afmeting uitwendig 1.310,00 circa 940x980 mm) in dakvlak Aanbrengen van een dakkapel aan de voorzijde van de 7.500,00 woning, zoals aangegeven op de verkooptekening Aanbrengen van een dakkapel aan de achterzijde van 7.500,00 de woning, zoals aangegeven op de verkooptekening. 0A01 Een uitbouw van 1,2 meter diep aan de achterzijde van de woning, zoals aangegeven op de verkooptekening ,00 Pagina 10

12 Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 1 / Keuken Havenkwartier getekend Versie Tekening Bovenaanzicht Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

13 Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 1 / Keuken Havenkwartier getekend Versie Tekening Wand aanzicht 4 Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

14 Sym Detail 01 E-WCD+ra t.b.v. afzuigkap D-WCD+ra t.b.v. huishoudelijk 02 gebruik 03 Afvoer 40mm Koudwaterleiding inclusief 04 filterstopkraan Warmwaterleiding inclusief 05 filterstopkraan 06 Loze leiding tbv boiler 07 Loze leiding tbv perilex 08 Gaskraan op muurplaat 09 E-WCD+ra t.b.v. koelkast Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 1 / Keuken Havenkwartier getekend Versie Tekening Installatie Wand 4 Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

15 Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 1 / Keuken Havenkwartier getekend Versie Tekening Rendering 1 Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

16 Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 2 / Keuken Havenkwartier gespiegeld Versie Tekening Bovenaanzicht Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

17 Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 2 / Keuken Havenkwartier gespiegeld Versie Tekening Wand aanzicht 2 Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

18 Sym Detail 01 E-WCD+ra t.b.v. afzuigkap D-WCD+ra t.b.v. huishoudelijk 02 gebruik 03 Afvoer 40mm Koudwaterleiding inclusief 04 filterstopkraan Warmwaterleiding inclusief 05 filterstopkraan 06 Loze leiding tbv boiler 07 Loze leiding tbv perilex 08 Gaskraan op muurplaat 09 E-WCD+ra t.b.v. koelkast Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 2 / Keuken Havenkwartier gespiegeld Versie Tekening Installatie Wand 2 Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

19 Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 2 / Keuken Havenkwartier gespiegeld Versie Tekening Rendering 1 Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl.

Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl. Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl. Een nieuwe jaren 30-woonwijk met alle comfort van nu Eindhoven heeft de beste binnenstad Eindhoven de gekste, wordt de hoofdstad van Brabant wel eens voor de grap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

Veenendaal 18 EENGEZINSWONINGEN

Veenendaal 18 EENGEZINSWONINGEN Veenendaal Nova Zembla 18 EENGEZINSWONINGEN 2 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. inhoud 4 5 9 Algemene informatie Technische omschrijving 7 (tussen)eengezinswoningen -

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Nieuw Leijenburg Heukelum

Nieuw Leijenburg Heukelum HUUR Nieuw Leijenburg Heukelum Zorgeloos en comfortabel wonen 27 appartementen Bestemd voor verhuur Comfortabel en zorgeloos, Nieuw Leijenburg! Thuis in Leijenburg Centraal gelegen in het dorp Heukelum

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen RT Omdat uw woning de aankoo van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-ka woningen BUITENPLAATS WIJNBERGEN te DOETINCHEM RT 2 IS ALLES WAT U VERWACHT VAN UW WONING. 3 Woonkwaliteit RT van Roosdom Tijhuis

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

WEGWIJZER BIJ AANKOOP

WEGWIJZER BIJ AANKOOP WEGWIJZER BIJ AANKOOP Dank voor jouw belangstelling voor de verkoop van de eengezinswoningen met tuin in het nieuwbouwproject Carte Blanche Amsterdam. Dit ontwerp van architectenbureau Inbo wordt ontwikkeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tang Dynasty en op iedere tussen

Nadere informatie