Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis"

Transcriptie

1 Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Juni 2014

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Uitkomsten meicirculaire 6 3 Uitkomsten marktverkenning 7 4 Het financieel kader Deelfonds sociaal domein Uitgangspunten financieel kader Het financieel kader Oplossingsrichtingen 11 5 Risico s 16 6 Planning en vervolg 18 3

4 1. Inleiding Op 28 mei jongstleden heeft u het Koersdocument hervorming sociaal domein vastgesteld. In dit koersdocument is uitgewerkt op welke wijze de gemeente uitvoering gaat geven aan de extra taken die het rijk aan gemeenten overdraagt op het gebied van jeugd, participatie en Wmo/AWBZ. Met u is afgesproken dat het financieel kader voor de uitvoering van deze taken voor de zomer ter vaststelling aan u zal worden voorgelegd, zodra het Rijk de omvang van de budgetten bekend heeft gemaakt. In deze nota treft u het financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis 2015 aan. Dit financieel kader is gebaseerd op de doorrekening van de meicirculaire De meicirculaire vindt zijn oorsprong in de huidige verdeelmodellen jeugd, participatie en Wmo. In 2016 geeft het Rijk nieuwe verdeelmodellen voor deze terreinen, maar ook voor het gemeentefonds. Dit heeft gevolgen voor de doorrekening die voor de jaren 2016 en verder geldt. De voorliggende oplossingsrichtingen om binnen de budgettaire kaders te blijven worden nu binnen een naar verhouding gunstig financieel klimaat gemaakt, terwijl de mogelijkheid bestaat dat de verdeelmodellen 2016 en verder meer nadelig voor Leeuwarden zullen uitpakken. Op basis van de nu bekende informatie zijn zaken doorgerekend en is de conclusie dat de gemeente Leeuwarden voor het jaar 2015 een taakstelling van minimaal 13,7 miljoen moet realiseren. Financiële middelen om deze door het Rijk opgelegde korting te compenseren zijn er niet. De taakstelling is complex, omdat met name in 2015 door het overgangsregime en de Regionale Transitie Arrangementen Jeugd (RTA s) de uitgaven voor een groot deel vastliggen. In 2015 zijn door deze afspraken en de taakstelling van 13,7 miljoen de keuzes beperkt. Vanuit het feit dat kortingen vanaf 2016 zullen gaan oplopen zetten we nu waar mogelijk in op de vernieuwing die later kostenbesparing oplevert. Daarnaast leggen we een buffer aan om risico s en onzekerheden mee op te kunnen vangen. De keuzes die voor 2015 voorliggen zijn gebaseerd op het door u op 28 mei 2014 vastgestelde Koersdocument hervorming sociaal domein. Belangrijke elementen daaruit zijn: - het werken met sociale wijkteams als spil van het Leeuwarder model; - het bundelen en integreren van ondersteuning waardoor verkokering kan worden teruggebracht; - inzet op preventie om inhuur van specialistische ondersteuning terug te dringen; - het prijsbewust inkopen van de ondersteuning en - het zoveel mogelijk rechtstreeks zaken doen met de uitvoerende partijen in plaats van dit via onderaannemers te laten verlopen. Hoewel we op basis van de gegevens tot nu toe de taakstelling haalbaar achten, blijven er een hoop onzekerheden in zowel de budgetten als de uitgaven. De budgetten zijn door het Rijk berekend op basis van afgegeven indicaties en van aannames met betrekking tot de zorgconsumptie. We hebben nog geen (actuele) gegevens over de zorgconsumptie op het gebied van jeugd en beschermd wonen. 4

5 De historische zorgconsumptie vormt de basis van de te verwachten (zorg)uitgaven. Deze zijn vastgelegd in diverse bronbestanden, maar bevatten -in de woorden van het Wmo-kantoor- cruciale onregelmatigheden. Wat nu dus aan financieel kader ter vaststelling aan u wordt voorgelegd is de best mogelijk aanname op basis van de gegevens die we wel hebben. En, hoewel we weten dat er nog onzekerheden inzitten, zullen we nu tot keuzes moeten komen om te kunnen voldoen aan de door het Rijk opgelegde verplichting dat voor 1 oktober 2014 de inkoop voor de ondersteuning van cliënten die onder het overgangsregime vallen moet zijn afgerond. De in dit financieel kader voorliggende oplossingsrichtingen om binnen het budget van 2015 te blijven zijn: Investeren in de sociale wijkteams De landelijke normering voor het heffen van eigen bijdrage volgen. Het sociaal wijkteam stuurt op minder doorverwijzing naar de duurdere aanvullende ondersteuning. Het invoeren van combinatievoorzieningen voor doelgroepen in een vergelijkbare situatie. Het doorvoeren van een prijskorting op de bestaande ondersteuningsvormen van 10% en op onderdelen hoger (begeleiding 25%). Het beëindigen van schoonmaakwerkzaamheden als individuele voorziening per 1 april Het invoeren van de voorziening Thuisondersteuning. Vanaf 1 januari 2015 elke cliënt herindiceren. Het SW-tekort vanaf 2015 uit het participatiebudget dekken. Vanuit de meeneemregeling van het participatiebudget 1 miljoen storten in de reserve Sociaal Deelfonds Het opleggen van 10% efficiencykorting op het jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin en JGZ. 1 miljoen bezuinigen binnen het budget voor de jeugdzorg Het terugbrengen van opvangvoorzieningen naar de kerntaak. Bij subsidieverleningen 2015 gebruik maken van de vrije reserves van de instellingen In deze nota worden eerst de uitkomsten van de meicirculaire en de marktverkenning weergegeven. Daarna volgt het financieel kader. De uitgangspunten, voorstellen voor oplossingsrichtingen en de randvoorwaarden voor realisatie van het financieel kader worden toegelicht. Tot slot gaan we in op het vervolg en de planning. 5

6 2. Uitkomsten meicirculaire De meicirculaire is op 30 mei 2014 gepubliceerd en geeft voor het sociaal domein alleen inzicht in de budgetten van de Wmo en de Jeugd. De indicatieve budgetten voor de Participatiewet worden waarschijnlijk eind juni bekend gemaakt omdat er voor 2015 een nieuw verdeelmodel moet worden vastgesteld. Het participatiebudget maakt geen deel uit van de meicirculaire. De belangrijkste uitkomsten van de meicirculaire voor het sociaal domein zijn samengevat: - Voor de nieuwe taken van de gemeenten heeft het rijk een sociaal deelfonds ingesteld. Een toelichting op dit deelfonds is uitgewerkt in paragraaf Vanuit het sociaal deelfonds ontvangt de gemeente Leeuwarden totaal 105 miljoen dat als volgt is opgebouwd. o 15,4 miljoen voor de lokale taken die overgaan van de AWBZ naar de Wmo. De historische uitgaven voor het onderdeel begeleiding zijn 4,1 miljoen hoger. o 53,0 miljoen voor de centrumfunctie taak beschermd wonen die overgaat van de AWBZ naar de Wmo. Bij het opstellen van deze nota is het historisch uitgaven niveau nog niet bekend. Het Cebeon komt in juni met een publicatie van deze kosten o 36,2 miljoen voor de taken van de jeugdzorg. Ook voor de jeugd is nog onvoldoende inzicht in het kostenniveau. In juni worden nog geactualiseerde cijfers beschikbaar gesteld. o De cijfers zijn gebaseerd op de huidige gemeente en dus inclusief de middelen voor het noordelijk deel van Boarnsterhim. Daarnaast komt er via de integratieuitkering maatschappelijke opvang en vrouwenopvang nog 5,4 miljoen over vanuit de AWBZ. Dit is bestemd voor begeleiding in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Dit brengt het saldo van nieuwe taken totaal op 110 miljoen De verdere gevolgen van de meicirculaire en het kostenniveau leest u in de paragraaf 4.3 het financieel kader. 6

7 3. Uitkomsten marktverkenning In mei 2014 is een marktverkenning afgerond. Deze marktverkenning heeft als doel gehad om met aanbieders te zoeken naar oplossingen om de noodzakelijke besparingen te realiseren en om vernieuwende vormen van ondersteuning te ontwikkelen. Hieronder treft u de belangrijkste uitkomsten en conclusies aan van deze verkenning. - Alle aanbieders hebben zich geconformeerd aan de gemeentelijke uitgangspunten zoals deze door uw raad in mei 2014 met het koersdocument zijn vastgesteld. - Het veld is sterk in beweging en zoekt zelf ook naar de verbindingen tussen de huidige Wmo, AWBZ en Participatie. Gebleken is dat deze ontwikkelingen nog gaande zijn. Desalniettemin zetten we met het veld maximaal in op de ruimte voor vernieuwing. - Aanbieders hebben zelf aangegeven dat zij besparingen zien in het voorkomen van overbodig behandelen, het samenvoegen van gebruikersgroepen en toepassing van het principe één huishouden, één plan, één sociaal werker. Het werken met vrijwilligers wordt ook door veel aanbieders expliciet genoemd als integraal onderdeel van hun aanbod. - Veel aanbieders hebben zich gepresenteerd als ondersteunend aan het werk van de sociale wijkteams. Er zijn veel zzp ers en kleine ondernemingen die met dezelfde uitgangspunten als de sociale wijkteams werken en qua werk aanvullend zijn aan de wijkteams. - Er bestaan veel onderaannemers die de feitelijke ondersteuning bieden. Er vloeit veel budget weg door de constructie van onderaannemers. Uit deze marktverkenning kunnen we concluderen dat de noodzaak tot meer regie voor de sociale wijkteams door iedereen wordt gedeeld en dat de sociaal werkers in de meeste gevallen regisseur moeten zijn van de ondersteuning die binnen een huishouden wordt gegeven. Aanvullend op de wijkteams kan de gemeente aanbieders contracteren voor werkzaamheden ter ondersteuning van het werk van de wijkteams. Aanbieders hebben aangegeven dat zij veel efficiencyvoordelen verwachten door meer integraliteit in de voorzieningen aan te brengen. Naast deze efficiencyvoordelen hebben we uit de marktverkenning begrepen dat kortingen op de tarieven mogelijk zijn zonder de zorgcontinuering aan te tasten. 7

8 4. Het financieel kader Uit de meicirculaire 2014 blijkt dat het budget voor Leeuwarden op het sociaal domein totaal 180 miljoen bedraagt, waarvan 110 miljoen voor de nieuwe taken is. Totaal nieuwe taken Totaal oude taken Totaal Sociaal Domein Deelfonds sociaal domein Voor de decentralisatie van de nieuwe taken is de Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein van toepassing. Het deelfonds bestaat uit de nieuwe middelen voor de Wmo en jeugd en de middelen die voor de Participatiewet beschikbaar komen. Het Rijk heeft het I-deel buiten het deelfonds sociaal domein gehouden. Gemeenten mogen middelen uit het deelfonds alleen besteden binnen het sociaal domein en kunnen zelf bepalen hoe deze middelen verdeeld worden over de taken die in de Jeugdwet en de Wmo 2015 aan gemeenten zijn toegekend, respectievelijk de taak voor gemeenten om participatievoorzieningen aan te bieden (dit zijn de taken van het sociaal domein 3D). Gemeenten krijgen de mogelijkheid om binnen de bestedingsvoorwaarden van het rijk middelen te reserveren om schommelingen in de (zorg)vraag te kunnen opvangen. 4.2 Uitgangspunten financieel kader Bij het invullen van het financieel kader is gewerkt met de volgende kaders en uitgangspunten die voortvloeien uit wettelijke richtlijnen en beleidsuitgangspunten van het koersdocument: 1. Het decentraliseren van de taken op het gebied van Wmo/AWBZ, jeugd en participatie laat het Rijk gepaard gaan met een stevige korting. De gemeente heeft geen financiële middelen om deze korting te compenseren. 2. Het financieel kader heeft met name betrekking op de financiële gevolgen van de decentralisaties voor het jaar Voor het jaar 2015 worden gemeenten op basis van een historische verdeelmodel bekostigd voor de nieuwe taken. Vanaf 2016 introduceert het Rijk een nieuw objectief verdeelmodel. Het huidige historische model is gebaseerd op de zorgconsumptie, waarbij de werkelijke zorgconsumptie hoger is dan de aannames door het Rijk. De zorgconsumptie is in Fryslân naar verhouding hoog ten opzichte van andere regio s met name voor de jeugdzorg. Het nieuwe model gaat uit van de kenmerken van de bevolking, zoals huishoudens met een laag inkomen, het aantal éénouder huishoudens, het opleidingsniveau en het aantal sociale huurwoningen. Hierdoor kan er een negatief verschil optreden ten opzichte van het historische model. Het nieuwe model wordt in 2015 vastgesteld. 8

9 3. Het jaar 2015 is een overgangsjaar. De gemeente is wettelijk verplicht om in 2015 een overgangsregime te hanteren voor cliënten die vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen. Voor de jeugd geldt een overgangsregime van twee jaren (zie het Regionaal Transitiearrangement), voor beschermd wonen geldt een wettelijk overgangsregime van vijf jaren en voor de overige AWBZ-ondersteuning geldt een wettelijk overgangsregime van één jaar. Ook cliënten met een PGB houden hun PGB zolang het overgangsrecht duurt. Dit houdt in dat gelet op het aantal bestaande cliënten ongeveer 80% van het budget voor dit overgangsregime bestemd zal moeten worden. Met ingang van 2015 geldt hiervoor wel een rijkskorting van gemiddeld 25%. 4. Parallel aan het overgangsregime introduceren we een nieuw regime voor nieuwe cliënten en cliënten die in 2015 opnieuw beoordeeld moeten worden omdat hun huidige indicatie afloopt. Voor dat nieuwe regime gelden de in dit financiële kader genoemde oplossingsrichtingen. 5. Het sociaal domein kent enkel openeinderegelingen, wat maakt dat hulp niet kan worden geweigerd wanneer er onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Ondanks alle pogingen om binnen het budget te blijven, bestaat altijd het risico dat de gemeente in 2015 tekorten kent. Daarom wordt er ook een buffer ingebouwd om deze tekorten te kunnen beperken. 6. Er worden op onderdelen grotere kortingen gepresenteerd dan landelijk is aangegeven. Uit de meicirculaire blijkt dat de gemeente Leeuwarden voor begeleiding een nadeelgemeente is, omdat wij als stad met een regiofunctie meer cliënten aantrekken. Dat leidt er toe dat er meer moet worden bezuinigd op middelen voor begeleiding. Op de onderdelen beschermd wonen, de maatschappelijke opvang en jeugdzorg (onderdelen AWBZ, ZVW en provinciaal) zijn nog onduidelijkheden, waardoor we in dit stadium nog niet met zekerheid kunnen aangeven hoe deze budgetten er in 2015 precies uitzien. 7. Het budget voor de Jeugd is op basis van geactualiseerde gegevens in de meicirculaire naar boven bijgesteld. Op moment van schrijven hebben gemeenten de geactualiseerde gegevens over de uitgaven nog niet ontvangen. In het financieel kader is de uitgavenraming opgenomen die is opgesteld aan de hand van de Vectis gegevens van december Zodra nieuwe gegeven bekend zijn, wordt het overzicht aangepast. 8. Bij de invulling van het financieel kader zijn de budgetten voor sport, cultuur en onderwijs niet meegenomen, omdat deze terreinen geen directe link met de drie decentralisaties hebben. 9

10 4.3 Het financieel kader In onderstaand schema worden de budgetten 2015 afgezet tegen de kosten bij ongewijzigd beleid. Vervolgens worden de kortingen en maatregelen zichtbaar gemaakt. In de laatste kolom staan de kosten 2015 na doorvoering van kortingen en maatregelen. Financieel kader 3D budget 2015 Kosten 2015 Korting op prijs Maatregelen uitgaven 2015 Lokaal Burgerkracht 0,2 0,6 0,6 Sociaal Wijkteam 5,9 9,4 9,4 Wmo 29,5 37,5-2,0-3,3 32,2 Jeugd 40,9 37,1-3,3-1,4 32,4 Participatie 30,8 32,9-2,0 0,0 30,9 Uitvoering 3,5 3,5 Regionale taken met lokaal effect MO/VO/Besch.wonen 73,2 71,7-1,0-1,0 69,7 Uitvoering lokaal regionaal 0,0 1,5-0,8 0,8 Totaal Sociaal domein 180,5 194,2-8,3-5,4 179,5 Verschil 13,7 1,0 Toelichting op het schema Op basis van de meest actuele gegevens liggen de historische kosten van de nieuwe taken in ,7 miljoen hoger dan het budget dat nu door het Rijk aan de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Bij ongewijzigd beleid leidt dit tot een tekort van dit bedrag. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt om dit tekort tegen te gaan. Naast het vaststellen van het financieel kader vragen wij u daarom eveneens een besluit te nemen over de in dit financieel kader gemarkeerde oplossingsrichtingen die er voor zorgen dat we in 2015 binnen de budgettaire kaders blijven. Voor 2015 zijn de keuzemogelijkheden beperkt. We hebben te maken met het overgangsregime waardoor 80% van de middelen zijn vastgelegd. Oplossingsrichtingen voor de vernieuwing zijn daarom alleen mogelijk voor nieuwe cliënten (de resterende 20% van het budget). In bijlage 1 is het algemeen financieel overzicht opgenomen. In bijlage 2 treft u een aantal scenario s aan voor de oplossingsrichtingen. In paragraaf 4.4 wordt het voorkeursscenario toegelicht. Het voorkeursscenario komt het meest tegemoet aan de gewenste vernieuwing en het uitgangspunt binnen de financiële kaders blijven. Mocht u willen kiezen voor een ander scenario dan leidt dit tot een groter beroep op de Algemene Reserve in Vanaf 2016 zijn er meer keuzemogelijkheden, omdat dan het overgangsregime vervalt (met uitzondering van het beschermd wonen). Deze keuzes worden u in 2015 eveneens ter vaststelling voorgelegd. 10

11 Vanuit het Rijk zijn we verplicht om voor 1 oktober 2014 afspraken te maken met aanbieders over de continuering van de bestaande en doorlopende ondersteuning. Er is daarom een besluit nodig op de voorgestelde oplossingsrichtingen zodat ze meegenomen kunnen worden in de bestekken voor het inkoopproces voor 2015 en de afspraken met gesubsidieerde instellingen. Pas daarna worden ze verder uitgewerkt in verordeningen, beleidsregels en uitvoeringsplannen. Bij de vaststelling van het koersdocument in mei 2014 heeft u een planning ontvangen wanneer deze aan u zullen worden voorgelegd. Uitvoeringskosten In het financieel kader maken we onderscheid tussen uitvoeringskosten voor lokale taken en taken die we uitvoeren als centrumgemeente. Voor deze laatste taken verwachten we een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Door de decentralisaties krijgen we er veel taken bij op onder meer het gebied van de huishoudelijke hulp, de begeleiding, de maatwerkinkomensvoorziening, de inloopfunctie van de ggz, de jeugdzorg en de vroeghulp voor de jeugd, de cliëntondersteuning door het sociaal wijkteam, de doventolk, de re-integratie van de wajong. Voor deze taken hebben we accounthouders nodig die de gesprekken met instellingen aangaan. Daarnaast gaan we de komende jaren het beleid op het sociaal domein verder ontwikkelen om effectief te kunnen opereren en de taakstellingen voor de komende jaren op te kunnen vangen. Voor effectmeting en monitoring van het beleid zetten we data-analisten en informatieadviseurs in. Tevens is additionele capaciteit nodig op het gebied van inkoop en financiën om te zorgen dat we binnen het fiancieel kader blijven. Voor het voorkomen van juridische procedures schakelen we juridische medewerkers en een ombudsman/klachtenfunctionaris in. Verder zijn investeringen nodig in informatietechnologie om effecten en prestaties te kunnen monitoren. Voor onderdelen kunnen we gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Op andere onderdelen moet nog software ontwikkeld worden. Waar mogelijk liften we mee op landelijke ontwikkelingen, maar ook maatwerk sluiten we niet uit. De uitvoeringskosten betreffen kosten van salaris, huisvesting en werkplekfaciliteiten voor de nieuwe medewerkers en de kapitaallasten van de investeringen in informatietechnologie. Per saldo komen de uitvoeringskosten op 4,5% van het budget voor de nieuwe taken. Dit is lager dan het percentage voor de uitvoeringskosten van de huidige taken (7%) en ligt in de lijn van het percentage dat andere steden hanteren. Deze uitvoeringskosten zijn meegenomen in het financieel kader. 4.4 Oplossingsrichtingen Het Leeuwarder model faciliteert als het ware de beweging van complexe of langdurige ondersteuning naar meer informele zorg. Dat moet zich op de korte termijn vertalen in: investeren aan de voorkant en een verschuiving nieuw voor oud om de sociale wijkteams te bekostigen. Op de lange termijn is de verwachting dat dienstverlening dichtbij, eigen netwerk en wijkondersteuning leidt tot efficiëntere en effectievere dienstverlening en reductie van dure specialistische zorg. Het inzetten op burgerkracht, vernieuwing en het binnen de budgettaire kaders blijven, zijn de leidende principes geweest bij het komen tot de voorgestelde oplossingsrichtingen. Wij stellen u voor de volgende oplossingen met ingang van 2015 te starten. In de bijlage 2 treft u op de onderdelen begeleiding, huishoudelijke hulp, jeugd, participatie en maatschappelijk opvang en beschermd wonen uitgewerkte scenario s aan. 11

12 De scenario s zijn uitgewerkt via de volgende gemarkeerde en door u vast te stellen oplossingsrichtingen. 1. Investeren in de sociale wijkteams. De huidige hulp en ondersteuning zal op een goedkopere manier moeten worden uitgevoerd. Er zal meer hulpverlening door generalisten binnen of rondom het sociaal wijkteam worden geboden in plaats van door specialisten. Er zal meer gebruik worden gemaakt van vrijwilligers en er zal een verschuiving plaatsvinden van de duurdere aanvullende ondersteuning naar ondersteuning door de sociale wijkteams. 2. De eigen bijdrage Wettelijk zijn de mogelijkheden om een eigen bijdrage te heffen verruimd van 60% tot 100% van de kostprijs over een periode van vijf jaar. De gemeente Leeuwarden zal de landelijke normering voor het heffen van eigen bijdrage volgen. Conform uw besluiten g en k van het Koersdocument benutten wij zo veel als mogelijk de kostenbesparing en de verhoging van de inkomsten door onder andere het heffen van een eigen bijdrage. De uitvoering van de eigen bijdrage ligt nu bij het CAK. Het CAK toetst op inkomen en eigen vermogen. Bij het heffen van de eigen bijdragen gaat het CAK uit van de draagkracht naar vermogen. Een eigen lokale normering hanteren betekent dat het CAK niet meer de uitvoering doet, waardoor de uitvoeringskosten fors zullen stijgen door de oprichting van een eigen uitvoeringsorganisatie die per individu moet toetsen. Mocht een huishouden tegen zeer hoge zorgkosten oplopen dan kunnen we hiervoor de maatwerkinkomensvoorziening inzetten. 3. Het sociaal wijkteam gaat sturen op minder doorverwijzing naar de duurdere aanvullende ondersteuning. Omdat de regelingen in het sociaal domein een openeindekarakter kennen, kan enkel het beperken van de toegang tot de voorziening leiden tot een kostenreductie. Enerzijds betekent dit dat voor bepaalde specialistische voorzieningen de toegangscriteria - daar waar kan - worden aangescherpt, waarvan de specifieke invulling later bij de diverse uitvoeringsplannen wordt gepresenteerd. Anderzijds is het sociale wijkteam het instrument dat de toegang beperkt doordat ze een beroep doen op de eigen kracht en regie houden op de klant. 4. Efficiency door combinatievoorzieningen Bepaalde doelgroepen in de gemeente maken gebruik van meerdere voorzieningen. Voor doelgroepen in een vergelijkbare situatie zal de gemeente zogenaamde combinatievoorzieningen in het leven roepen. Hierbinnen worden meerdere voorzieningen gecombineerd tot één voorziening. Zo kan de ondersteuning beter op elkaar worden afgestemd en verwachten we efficiëntere hulp te bieden. Een voorbeeld van mogelijke combinatievoorzieningen zijn de dagbesteding voor licht gehandicapten in combinatie met vervoer, huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Door het combineren van voorzieningen kunnen de voorzieningen 35%-40% goedkoper. 12

13 5. Efficiencykorting op subsidies/inkoop tijdens het overgangsregime Deze korting betreft een prijskorting op de bestaande ondersteuningsvormen. We verwachten dat aanbieders tegen een gereduceerde prijs dezelfde ondersteuning aan cliënten blijven bieden. Uit de marktverkenning komt naar voren dat deze kortingen mogelijk zijn zonder ingrijpende veranderingen door te voeren in de continuering van de zorg aan bestaande cliënten. Op basis van bovenstaande draaiknoppen zijn per onderdeel scenario s uitgewerkt. Scenario 1 is standaard het voorkeursscenario omdat deze het meest inzet op de vernieuwing en binnen de budgettaire kaders blijft. Onderstaand een toelichting op de belangrijkste specifieke oplossingsrichtingen per onderdeel. Wmo Binnen het overgangsregime zal de gemeente een algemene korting van 10% moeten doorvoeren. Voor de begeleiding (zorg in natura) is de korting gemiddeld gezien 25% vanwege het grotere tekort. Hulp bij het Huishouden a) Het beëindigen van schoonmaakwerkzaamheden als individuele voorziening met ingang van 1 april Het Rijk voert een korting door van 40% op hulp bij het huishouden. Een dergelijk korting maakt dat we scherpe keuzes moeten maken. Schoonmaakwerkzaamheden aan huis kan de gemeente vanaf 2015 daarom niet langer als individuele voorziening bekostigen. Dit geldt voor mensen met een enkelvoudige vraag. Zij moeten in staat zijn dit in hun omgeving te kunnen regelen, met of zonder hulp van het sociale wijkteam. Men moet de schoonmaakwerkzaamheden zelf gaan regelen en betalen. Als men het niet kan betalen, dan kan men een maatwerkinkomensvoorziening krijgen (via WWB of via Wmo). Het sociale wijkteam gaat toetsen of men een beroep kan doen op het eigen netwerk voor men in aanmerking kan komen voor een maatwerkinkomensvoorziening. Er blijven voldoende aanbieders om schoonmaakwerkzaamheden te kunnen leveren. Voor kwetsbare personen is altijd een vangnet beschikbaar door combinatievoorzieningen (zie onder punt 4), waarbinnen ook schoonmaakwerkzaamheden kunnen vallen. Als invoeringsdatum van de maatregel gaat het voorkeursscenario uit van 1 april Dit is de eerst mogelijke datum. De Awb schrijft voor dat er voor bestaande voorzieningen minimaal een half jaar overgangsrecht moet worden geboden. Begeleiding b) Het invoeren van de voorziening Thuisondersteuning In aanvulling op het werk van de sociale wijkteams zal de voorziening Thuisondersteuning worden ingevoerd. Deze voorziening is voorliggend aan andere individuele maatwerkvoorzieningen waarvoor de toegang wordt beperkt. Onder de thuisondersteuning vallen vormen van enkelvoudige ambulante begeleiding en ondersteuning aan huis. Daarmee wordt duurdere zorg zoals individuele begeleiding voorkomen. Een sociaal werker kan thuisondersteuning inschakelen om 13

14 iemand tijdelijk te ondersteunen naar aanleiding van een hulpvraag. De sociaal werker heeft zelf geen capaciteit of kennis van wat er nodig is. Vanaf 2016 verwachten we een verschuiving van de Thuisondersteuning naar de sociaal wijkteams. Algemeen c) Vanaf 1 januari 2015 krijgt elke cliënt een herindicatie. Op dit moment heeft de gemeente onvoldoende zicht op de individuele situatie van de bestaande groep cliënten die aan de verantwoordelijkheid van de gemeente worden toevertrouwd. In 2015 krijgen alle cliënten een herbeoordeling om tijdig de zorg te kunnen continueren vanaf Vanaf dat moment zal van rechtswege alle indicaties (met uitzondering van beschermd wonen) komen te vervallen, waarna de bestaande groep cliënten in het nieuwe regime hun noodzakelijke ondersteuning zullen ontvangen. Binnen het financieel kader is geen rekening gehouden met eventuele voordelen als gevolg van een herbeoordeling van cliënten op basis van een nieuw regime. In 2015 vragen we cliënten of zij vrijwillig al in 2015 over willen gaan naar het nieuwe regime, omdat we in het nieuwe regime door middel van vernieuwing een goed aanbod kunnen doen. Op deze wijze kan een aanvullende besparing worden gerealiseerd. Participatie Binnen het domein Participatie is vanaf 2011 fors bezuinigd op het participatiebudget. Het budget is van circa 23 miljoen in 2011 teruggegaan naar 9 miljoen in De belangrijkste hervormingen (zoals het afbouwen van de gesubsidieerde arbeid in 2013) zijn in de afgelopen jaren al doorgevoerd. Per 2015 worden de middelen en taken voor de SW van 15 miljoen toegevoegd aan het participatiebudget. We hebben echter al jarenlang een tekort op de SW van 2 miljoen. Tot nu toe werd het tekort gedekt uit de Algemene Reserve. Vanaf 2015 dekken we het SW-tekort uit het participatiebudget. Dit betekent een taakstelling op het participatiebudget. We verwachten dit te realiseren door het verschuiven van taken naar het Sociaal Wijkteam en efficiencyvoordelen op de verbinding tussen participatie, dagbesteding en activering. De huidige SW-medewerkers blijven hun dienstverband uitvoeren bij de sociale werkvoorzieningsbedrijven. Mensen die vanaf 2015 een beroep willen doen op de SW-regeling vallen vanaf dan onder de Participatiewet. Het SW-beleid wordt in 2015 herijkt. Op het budget armoedebeleid ligt geen taakstelling. De herijking van dit beleid wordt in het najaar 2014 met de raad besproken. Vanuit de meeneemregeling van het participatiebudget 2014 storten we 2 miljoen in de reserve Sociaal deelfonds. 14

15 Jeugd Vrijwel de gehele decentralisatie van de jeugdzorg valt onder het Regionale Transitiearrangement. De concrete maatregelen om tot besparing en vernieuwing te komen, wordt neergelegd in een Omvormingsplan. Dit Omvormingsplan zult u na de zomer na vaststelling door het college ontvangen. De gemeente legt 10% efficiencykorting op het jongerenwerk, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de JGZ. Daarnaast wordt binnen het budget voor de jeugdzorg 1 miljoen bezuinigd door zaken anders te organiseren. Dit wordt gerealiseerd door onder andere: - meer hulp in het eigen gezin. Op basis van een kritische analyse wordt de residentiële capaciteit omgebouwd naar meer (en goedkopere) ambulante jeugdhulpcapaciteit. - Samenwerking en ontschotting. Door de specialistische expertise meer naar voren te brengen ten behoeve van consultatie en advies kan worden bevordert dat het aantal doorverwijzingen naar zwaardere (en vaak duurdere) zorg afneemt. Regionaal a) Hervormen van de maatschappelijke opvang De afgelopen jaren is stevig ingezet op preventie en samenwerking met de wijkteams. Dit resulteert er in dat de ambulante begeleiding (deels) overgedragen zal worden aan de sociale wijkteams. De opvangvoorzieningen richten zich daardoor vooral op hun kerntaak (het bieden van opvang en de noodzakelijke begeleiding daarbinnen). Door deze beweging door te zetten in 2015 en de ambulante begeleiding onderdeel uit te laten maken van de werkzaamheden van de sociale wijkteams en de nieuwe voorziening Thuisondersteuning verwachten we een extra besparing op de huidige maatschappelijke opvang van 5 ton te realiseren. Terugbrengen opvangvoorzieningen naar de kerntaak. Voor enkele taken is de gemeente Leeuwarden wettelijk aangewezen als centrumgemeente en voor enkele andere taken zal de gemeente daar door de regiogemeenten toe worden aangewezen. Dit vraagt om een heldere eenduidige afbakening van deze centrumtaken. b) Bij subsidieverleningen 2015 gebruik maken van de vrije reserves van de instellingen Een lagere bijdrage aan gesubsidieerde instellingen van minimaal 1 miljoen door het inzetten van het eigen vermogen van instellingen opgebouwd uit gemeentelijke middelen te betrekken bij de verlening Overig Wijziging van de algemene subsidieverordening Conform de voornemens van het collegeprogramma gaan we de vrije reserves bij instellingen, die zijn opgebouwd met gemeentelijke subsidies, aanspreken om de oplossingsrichtingen te kunnen realiseren. Hiervoor is nodig dat onze gemeentelijke regelgeving op onderdelen wordt aangepast. Daarom zult u gezamenlijk met het financieel kader eveneens het voorstel ontvangen om de Algemene Subsidieverordening op onderdelen te wijzigen. Deze verordening zal met uw vaststelling vanaf 2015 gaan gelden voor alle gesubsidieerde instellingen van de gemeente Leeuwarden. 15

16 5. Risico s Voor de risico s van het sociaal domein voor 2015 heeft, in samenwerking met het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement, een inventarisatie plaatsgevonden waarbij vanuit verschillende invalshoeken is gekeken naar de risico s. De kans en impact van deze risico s zijn in een simulatiemodel opgenomen zoals dit ook voor de paragraaf weerstandsvermogen de afgelopen jaren gebruikelijk is. De belangrijkste risico met een financiële impact uit het simulatiemodel in onderstaande tabel weergegeven: Gebeurtenis Opmerkingen Invloed Kans Financieel gevolg Maatregelen Onzekerheid van kostenraming (overgangseffect) % 80% max % Preventieve maatregelen hebben niet het 36.12% 60% max % gewenste effect. Verwachtingen over eigen kracht burgers vallen tegen (nul de lijn). De gewenste afname van doorverwijzing naar tweede lijn wordt niet gerealiseerd en er is een grotere zorgvraag dan waarmee rekening is gehouden. De inkoopcontracten bevatten juridische onjuistheden/onduidelijkheden. 5.45% 60% max % De gemeente slaagt er niet in om 1/1/2015 goede automatiseringssystemen in te voeren. Gevolg is overschrijden lever- en doorlooptijden. De informatiebehoefte verschilt zo van de huidige omgeving dat deze niet tijdig is te leveren. Er draaien (te)veel verschillende systemen. De ICT kost meer dan voorzien. De beschikbaarheid van gegevens is van onvoldoende kwaliteit. Professionals kunnen hun werk niet optimaal doen. Dit heeft te maken met teveel protocollering, onvoldoende medewerkers met de gewenste capaciteiten. Verlies aan expertise verlies door leegloop bij zorgverleners (door onzekerheid). Gemeente heeft onvoldoende expertise en/of capaciteit. 5.42% 90% max % 4.85% 80% max % Uit het simulatiemodel blijkt dat de omvang van de risico s voor het sociaal domein plm. 9 miljoen bedraagt. Dit is een voorlopige inschatting die nader wordt verfijnd in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting Voor een transparante en effectieve risicobeheersing stellen we bij de begroting 2015 een Reserve Sociaal Deelfonds en de Reserve Decentralisatie in. De Reserve Sociaal Deelfonds wordt gevormd uit de vrijvallende middelen van het Sociaal Deelfonds zoals in de paragraaf hiervoor is vermeld. De Reserve Decentralisatie wordt gevormd uit vrijvallende middelen van het sociaal domein 2014, een eventueel positief saldo van het projectbudget en een bijdrage uit de Algemene reserve. Een nadere uitwerking van de spelregels voor deze reserves komen terug bij de Begroting

17 Het risico van 9 miljoen voor 2015 kan tot 4,5 miljoen worden gedekt uit de Reserve Sociaal deelfonds en de Reserve Decentralisatie. Daarnaast is nog een bijdrage van 4,5 miljoen nodig die kan worden gedekt uit de Algemene Reserve. Met deze onttrekking blijven er voldoende middelen over in de Algemene Reserve om de weerstandscapaciteit van de overige risico s te dekken. Samenvattend wordt de risicobuffer van 9 miljoen opgebouwd uit de volgende middelen: - De Reserve Sociaal Deelfonds 1,0 miljoen. Dit bedrag is het voorlopige saldo tussen de begrote uitgaven en verwachte kosten van het sociaal domein zoals hiervoor in de tabel van het financieel kader is vermeld. - Reserve Decentralisatie 3,5 miljoen samengesteld uit de volgende bedragen Een verwacht voordelig rekeningresultaat 2014 op het sociaal domein van 1,5 miljoen. Het voordeel uit het implementatiebudget voor het programma 3D en Amaryllis. Voorlopig schatten we dit op nihil. De meeneemregeling van het participatiebudget miljoen. Bijdrage Algemene Reserve 4,5 miljoen. Als blijkt dat de het exploitatieresultaat over 2014 mee- of tegenvalt zal de bijdrage van de Algemene Reserve overeenkomstig wijzigen. De omvang van de Reserve Sociaal Deelfonds is afhankelijk van het exploitatieresultaat van de kosten die onder het sociaal deelfonds vallen. Dit is een tijdelijke reserve zoals aangegeven in de paragraaf Deelfonds sociaal domein. Aan de omvang van de Reserve Decentralisatie stellen we geen maximum. De omvang van de reserve willen we laten bepalen door de uitkomsten van de risicoinventarisatie en het simulatiemodel. Hiermee denken we een reële inschatting te kunnen maken van de omvang van de reserve. Dit betekent dat de omvang jaarlijks kan fluctueren. 17

18 6. Vervolg en planning De in dit financieel kader opgenomen oplossingsrichtingen vormen de basis voor het vervolg van het inkoopproces en de nadere uitwerking in uitvoeringsplannen en verordeningen. Het vervolg van het inkoopproces kent vier sporen: 1. Contracteren van aanbieders voor het overgangsregime Het Rijk heeft wettelijk bepaald dat voor de zorgcontinuering (het overgangsrecht) uiterlijk op 1 oktober 2014 de overeenkomsten voor hulpverlening aan de bestaande cliënten moeten zijn afgesloten. In juli komen hiervoor individuele cliëntgegevens beschikbaar voor gemeenten. Op basis van deze gegevens en de uitvraag die we hebben gedaan bij aanbieders gaan we tussen 3 juli en 1 september 2014 in gesprek met de aanbieders. Wij zullen een aanbod doen met inachtneming van de kortingspercentages zoals aangegeven in de oplossingsrichtingen van dit document. Vanaf 1 januari 2015 starten we met de gesprekken waarin we een goed beeld van de individuele situatie van iedere cliënt willen krijgen om er voor te zorgen dat waar nodig de ondersteuning in het nieuwe regime vanaf 1 januari 2016 gecontinueerd wordt. 2. Inkoop van het nieuwe regime Ten behoeve van de nieuwe cliënten en de cliënten waarvan de indicatie in 2015 afloopt, gaan wij nieuwe contracten afsluiten met aanbieders. Dit gaat onder andere om thuisondersteuning en combinatievoorzieningen. Dit zal grotendeels via aanbesteding gaan. De oplossingsrichtingen worden verwerkt in bestekken en zullen half juli 2014 worden gepubliceerd. 3. Subsidieverlening 2015 Tussen juli en oktober 2014 voeren we gesprekken met de instellingen waar we subsidies aan gaan verlenen. In de verleningsbeschikking geven we aan welke ondersteuning en dienstverlening de instelling moet verlenen voor de verstrekte subsidie. 4. Regionale inkoop Jeugd Voor de jeugd haken we aan bij het Regionaal Transitie Arrangement zoals deze door de Friese gemeenten is vastgesteld. De uitgangspuntennotitie voor de inkoop Zorg voor Jeugd Fryslân is zoals afgesproken in het Fries bestuurlijk overleg zorg voor jeugd ter informatie als bijlage 3 toegevoegd. Deze werkwijze wordt bij alle gemeenten gehanteerd. De oplossingsrichtingen van dit financieel kader worden verder uitgewerkt in uitvoeringsplannen, verordeningen en beleidsregels. In het najaar ontvangt u ter informatie de uitvoeringsplannen waarin we een concrete invulling presenteren van de wijze waarop we de hulp in Leeuwarden zullen aanbieden. De verordeningen worden u ter vaststelling aangeboden. Vanaf dat moment worden de bestaande cliënten ook geïnformeerd over de gewijzigde situatie en wat dit voor hun eigen situatie betekent. 18

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, Juli 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld over het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht

Inhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ Apeldoorn augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding Bestaande middelen en nieuwe middelen Budget Lokaal 2015

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd 1. Inleiding De WWB, (een gedeelte van) de Wajong en de Wsw zijn opgegaan in de Participatiewet. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor zowel de uitkering

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015

Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015 Portefeuille: P. van Bergen/ P. Bleeker No. B14.001200 Dronten, 26 augustus 2014 Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor:

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

3. Notitie Verdeling AWBZ / PGB

3. Notitie Verdeling AWBZ / PGB 3. Notitie Verdeling AWBZ / PGB Vergadering DB PG&Z d.d. 20 februari 2015 Ontwikkelingen binnen het voormalige AWBZ-compartiment Jeugdzorg 1. Inleiding In de zomer van 2014 is een verdeling van de zorgbudgetten

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein. Beeldvormende avond 3 december 2015

Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein. Beeldvormende avond 3 december 2015 Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein Beeldvormende avond 3 december 2015 1 Binnenlands Bestuur Uitgaven 3d een black box Miljoenentekort jeugdzorg in regio Utrecht 2 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 De basis voor de met de decentralisaties gemoeide financiën voor 2015 zijn de cijfers zoals deze in de Meicirculaire 2014 door het

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Programma 17.00 Opening Door Gijs Weenink, gespreksleider 17.10 Toelichting inkoopproces Door Pieterjan van Delden, AEF 17.45 Mogelijkheid

Nadere informatie

1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein

1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein 1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein 22 april 2014 Gestelde vragen over de in te vullen vragenlijst Indien relevant staat tussen haakjes de vraag uit de vragenlijst waarop vraag en betrekking

Nadere informatie

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum 9-01-2014 Onderwerp Vaststelling nota Jeugd, onze zorg Portefeuille P. Blokhuis Aan de gemeenteraad Voorstel

Nadere informatie

Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen

Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen Door Karin Maas en Marieke Beudeker 2 CONCEPT Waar komen we vandaan? Landelijke wetgeving Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Jeugdwet (vervangt

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.2 Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. : 2 december 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : E. de Vries Onderwerp : Transformatie

Nadere informatie

Sector : DIR Reg.nr. : 5007895 Opsteller : P.N. Dijkstra - de Jager Telefoon : (033) 469 44 86 Datum : 18 juni 2015 User-id : DIJX 030915A2a2 BOSD

Sector : DIR Reg.nr. : 5007895 Opsteller : P.N. Dijkstra - de Jager Telefoon : (033) 469 44 86 Datum : 18 juni 2015 User-id : DIJX 030915A2a2 BOSD Collegevoorstel Sector : DIR Reg.nr. : 5007895 Opsteller : P.N. Dijkstra - de Jager Telefoon : (033) 469 44 86 User-id : DIJX 030915A2a2 BOSD Onderw erp Start aanbesteding zorg en ondersteuning 2016 sociaal

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0053399

Raadsvoorstel 2015.0053399 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2015.0053399 onderwerp Uitzonderingen eigen bijdrage Wmo 2015 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steiier Tessa Kraemer Collegevergadering 17 november 2015 Raadsvergadering

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 2 september 2014 1400242445 M. Koers UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Update 17 juni 2014. Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 1

Update 17 juni 2014. Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 1 Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire Update Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 1 Schematisch Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 2 Tijdelijke

Nadere informatie

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Informatiecommissie 21 november 2013 Waar gaan we het over hebben? Over wie hebben we het eigenlijk? Wat zijn de veranderopgaven? Zitten we op koers?

Nadere informatie

Groeimodel Financieel kader 3 decentralisatie Sociaal Domein Inleiding 1. Gedecentraliseerde taken sociaal domein

Groeimodel Financieel kader 3 decentralisatie Sociaal Domein Inleiding 1. Gedecentraliseerde taken sociaal domein Groeimodel Financieel kader 3 decentralisatie Sociaal Domein Op basis van de meest actuele informatie, budgetten en cijfers is het financieel kader uitgewerkt. Dit financieel kader betreft de uitkomsten

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

1. De Verklaring omtrent Gedrag VOG voor vrijwilligers, blz. 54: wordt dit verplicht gesteld en zo ja hoe/wanneer?

1. De Verklaring omtrent Gedrag VOG voor vrijwilligers, blz. 54: wordt dit verplicht gesteld en zo ja hoe/wanneer? Beantwoording vragen gesteld door de fractie van Hart voor Bloemendaal met betrekking tot het Beleidsplan Sociaal Domein Bloemendaal (corsa 2014070293) 1. De Verklaring omtrent Gedrag VOG voor vrijwilligers,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten

Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Opgesteld door: Martijn Pepping WMO kantoor de 'Admirant Toren' Emmasingel 29-11 5611 AZ Eindhoven Tel: 088 007 94 99 wmoklantencontact@wmokantoor.nl

Nadere informatie

B&W-voorstel. Persgesprek : 23 december 2014

B&W-voorstel. Persgesprek : 23 december 2014 B&W-voorstel Onderwerp : Financieel Besluit Wmo, Besluit Jeugdhulp en beleidsregels Wmo B&W-vergadering : 23 december 2014 Registratienummer : BW14.00998 Registratiecode : *BW14.00998* Auteur : André Goudriaan

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Bijlage IV Financiële aanpak sociaal domein Asten 2015 tm 2017

Bijlage IV Financiële aanpak sociaal domein Asten 2015 tm 2017 Bijlage IV Financiële aanpak sociaal domein Asten 2015 tm 2017 1. Sociaal Deelfonds Het rijk heeft afgesproken gemeenten ruime beleidsvrijheid te geven in de te decentraliseren taken. Daarbij past ook

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Concept brief aan gemeenten over PGB / AWBZ

Concept brief aan gemeenten over PGB / AWBZ Concept brief aan gemeenten over PGB / AWBZ Betreft: Ontwikkelingen binnen het voormalige AWBZ-compartiment Jeugdzorg Geachte., In de zomer van 2014 is een verdeling van de zorgbudgetten voor de Jeugdzorg

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015 1. Inleiding Het wetsvoorstel Wmo 2015 is op 14 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is voorzien op 1

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Verdere procedure: Na instemming zal de begroting voor zienswijzen worden aangeboden aan de gemeenteraden en op 10 september worden vastgesteld.

Verdere procedure: Na instemming zal de begroting voor zienswijzen worden aangeboden aan de gemeenteraden en op 10 september worden vastgesteld. Overleg: AB Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 2 juli Agendapunt nr.: 14b Onderwerp: Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 Gevraagde beslissing: Instemmen met de Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties 3D in de Kop van Noord-Holland Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties Ingrediënten voor de risicoanalyse Gemeenten vergelijkbaar maken Hoe zijn gemeenten met elkaar en de rest

Nadere informatie

FOT Beschermd Wonen. d.d

FOT Beschermd Wonen. d.d FOT Beschermd Wonen d.d. 13-06-2017 1 Startdocument BW 2 Kaders van de inkoop beschermd Wonen Inhoudelijk: Visie volgens groeidocument / Dannenberg Realiseren randvoorwaarden een gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

ECFE/U201500606 Lbr. 15/021

ECFE/U201500606 Lbr. 15/021 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft AWBZ-realisatiecijfers 2014 uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201500606 Lbr. 15/021 bijlage(n) - datum 10 april

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 13 oktober 2014 12 2014/58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

Nadere informatie

Toelichting transities Awbz wmo jeugd

Toelichting transities Awbz wmo jeugd Toelichting transities Awbz wmo jeugd Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor 2015? Recht op zorg en ondersteuning vervalt Gemeente zorgt voor maatwerkvoorzieningen Korting op het budget Uitgangspunten

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie