Wegwijs bij Syndion D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijs bij Syndion D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p"

Transcriptie

1 Wegwijs bij Syndion Informatie voor cliënten, ouders en andere betrokkenen D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p

2 Inhoud Welkom bij Syndion 1 Kennismaking met Syndion De cliënt staat centraal Waar werkt Syndion? Sectoren 2 Sector Dagbesteding voor volwassenen met een handicap Sector Begeleiding en ondersteuning van kind en gezin Sector Wonen voor mensen met een lichamelijke handicap Sector Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Hoe is Syndion georganiseerd? 3 Centraal Bureau Sectoren De Ingang Hoe werkt Syndion? 4 Waarborgen voor zorgvuldig werken 4 Medezeggenschap Kwaliteit Klachten en geschillen Cliëntvertrouwenspersoon Fouten en (bijna)ongelukken Seksuele intimidatie Privacy Wat heeft u nodig voor ondersteuning? 7 Indicatie voor dagbesteding en extramurale zorg Indicatie voor verblijf Indicatie voor huishoudelijke hulp Dienstverleningsovereenkomst Adressen 8 Meer informatie achterzijde

3 Welkom bij Syndion! Ieder mens heeft het recht om zo gewoon op die kwaliteit. Dat betekent dat gewerkt mogelijk deel te nemen aan de samenleving. wordt volgens een individuele werkwijze, Maar als je gehandicapt bent, is dat niet waarin de cliënt: altijd zo eenvoudig te realiseren. Vaak heb - kansen krijgt om zelf keuzes te maken; je verzorging of begeleiding nodig, hulp bij - kansen krijgt om eigen wensen en plannen opvoeding of onderwijs, ondersteuning bij te ontwikkelen; activiteiten overdag of bij het wonen. Met - kan deelnemen in de samenleving; dit informatieboekje willen wij cliënten (of - relaties kan onderhouden met familie, degenen die dat willen worden) en vertegen- vrienden en kennissen; woordigers van cliënten wegwijs maken bij - gerespecteerd wordt door anderen; Syndion. - zichzelf kan zijn. Kennismaking met Syndion Waar werkt Syndion? Syndion is een regionale zorgaanbieder die Syndion heeft ruim vijftig locaties verspreid mensen met een handicap wil ondersteu- over het werkgebied de Drechtsteden, de nen, gericht op een optimale kwaliteit van Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden, de leven en een gelijkwaardige plaats in de Betuwe, de Bommelerwaard en het Land samenleving. Syndion ondersteunt en bege- van Heusden en Altena. Syndion biedt leidt kinderen, jongeren en volwassenen met mogelijkheden op het gebied van wonen, een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke dagbesteding, kinderdagcentra, logeer- en of meervoudige handicap, niet-aangeboren gezinshuizen, geïntegreerde vrijetijdsbeste- hersenletsel of andere problemen in de ont- ding en buitenschoolse opvang. In bijna elke wikkeling, zoals ADHD of autisme. Omdat gemeente is wel een vestiging van Syndion, mensen verschillend zijn, hebben zij uiteen- maar het aanbod is niet overal hetzelfde. lopende wensen, behoeften en mogelijk- Syndion heeft een Centraal Bureau in heden. De individuele vraag van de cliënt Gorinchem, een Servicepunt in Dordrecht is daarom bepalend voor het aanbod van en een regiokantoor in Tiel. Syndion. Dit leidt tot een breed pakket aan ondersteuningsmogelijkheden; thuis, Nieuwegein op school, op het werk, in een gezinshuis, Vianen bij een logeergezin of op één van de vele locaties van Syndion. Culemborg De cliënt staat centraal In de visie van Syndion is de kwaliteit van H-I-Ambacht Gorinchem Tiel Druten leven van de cliënt het uitgangspunt. Syndion richt zich in de uitvoering van het werk Dordrecht Zaltbommel Wijk en Aalburg

4 Sectoren De ondersteuning van Syndion is ondergebracht in vier sectoren: Sector Dagbesteding voor volwassenen met een handicap De sector biedt mensen (intensieve) ondersteuning bij het verrichten van (betaald of vrijwillig) werk op de arbeidsmarkt of in een van de vele eigen bedrijfjes, die verspreid over de regio gevestigd zijn. Ook zijn er basisvoorzieningen voor mensen die meer zorg en begeleiding vragen bij diverse activiteiten. Bovendien is er ruimte voor vorming en educatie (in samenwerking met het Regionaal Opleidingscentrum), culturele activiteiten (atelier, theater) en sport en ontspanning. Sector Begeleiding en ondersteuning van kind en gezin De sector richt zich met name op kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap van 0 tot 18 jaar. Het uitgangspunt is om het kind kansen te bieden zo normaal mogelijk op te groeien en de ouders te ondersteunen, zodat zij zelf hun kind kunnen opvoeden. Sector Wonen voor mensen met een lichamelijke handicap en/of niet aangeboren hersenletsel Syndion biedt zorg en ondersteuning vanuit de supportvisie. Het uitgangspunt van deze visie is de cliënt: uw vraag staat voor ons centraal. Kernwaarden in de supportvisie zijn keuzevrijheid, regie over het eigen leven en deelname aan de samenleving. De ondersteuning wordt geboden op de tijd en plaats die de cliënt wenst. De sector heeft verschillende woonlocaties en biedt ondersteuning in de thuissituatie. Sector Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap De sector biedt volwassenen met een verstandelijke handicap op verschillende locaties en in verschillende vormen mogelijkheden om te wonen en daarbij begeleiding te krijgen, in een woonvorm of in de eigen of zelf gehuurde woning. Op basis van individuele wensen wordt geprobeerd om met elke persoon de juiste leefsfeer tot stand te brengen. [2]

5 Hoe is Syndion georganiseerd? Syndion is een stichting met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit negen leden, van wie meerdere leden zijn voorgedragen door de cliëntenraad of de ondernemingsraad. De Raad van Toezicht bewaakt de dienstverlening en de financiële gezondheid van de organisatie. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Centraal Bureau Het Centraal Bureau van Syndion is gevestigd in Gorinchem. Hier zijn de directie en diverse ondersteunende diensten gevestigd, waaronder de financiële administratie en de afdelingen personeelszaken, huisvesting, kwaliteit en communicatie. Sectoren De vier sectoren staan elk onder leiding van een sectormanager die verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de sector. Afstemming tussen de verschillende sectoren vindt plaats in het managementteam, waarvan de sectormanagers deel uitmaken. De Ingang Cliënten komen bij Syndion binnen via de Ingang, het loket voor nieuwe cliënten. Syndion heeft drie van deze loketten. Er is een Ingang voor wonen, een Ingang voor Kind en Gezin en een Ingang voor dagbesteding, verbonden aan het Centrum voor Loopbaanbegeleiding. De medewerkers van de Ingangen zijn het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. De Ingangsmedewerker inventariseert welke ondersteuning gewenst wordt en kijkt samen met de cliënt of diens ouders of vertegenwoordigers naar de mogelijkheden. Organogram [3]

6 Hoe werkt Syndion? De cliënt (of diens ouders of vertegenwoordigers) bespreekt met een medewerker van één van de ingangen van Syndion zijn of haar behoeften en wensen. Er worden afspraken gemaakt over de ondersteuning van Syndion, die aansluit bij de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Soms zijn bestaande vormen van ondersteuning geen goed antwoord op iemands vraag. In dat geval zoekt Syndion samen met de cliënt naar andere oplossingen. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk begeleidingsplan en een zorg- en dienstverleningsovereenkomst. In de loop van de tijd kunnen de wensen of de situatie van een cliënt veranderen. Het persoonlijk begeleidingsplan wordt daarom regelmatig, samen met de cliënt en zijn vertegenwoordigers, geëvalueerd. Waarborgen voor zorgvuldig werken Medezeggenschap Syndion heeft verschillende cliëntenraden. Er zijn vijf sectorale cliëntenraden, diverse clusterraden en er is een centrale cliëntenraad. Syndion vindt het belangrijk dat de cliënten en hun vertegenwoordigers inspraak hebben op het beleid. Ter ondersteuning is er een coach cliëntenraden in dienst, die de cliënten helpt bij het meepraten over ontwikkelingen binnen Syndion. Kwaliteit Syndion wil haar diensten op een goede manier leveren. Daarom besteedt ze veel aandacht aan kwaliteit. De Kwaliteitswet Zorginstellingen geeft daarvoor de hoofdlijnen. Syndion gebruikt hiervoor het systeem Harmonisatie Kwaliteitszorg Gehandicaptensector (HKZ). Dit systeem maakt de processen duidelijk die uiteindelijk leiden tot de dienstverlening aan een cliënt. In een kwaliteitshandboek zijn allerlei kwaliteitsborgende procedures, protocollen en richtlijnen opgenomen. Van buitenaf wordt Syndion getoetst door Stichting Perspectief (gericht op kwaliteit van leven) en door Lloyds Register (gericht op HKZ-eisen). Syndion vindt het belangrijk om te weten wat cliënten en hun verwanten vinden van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom worden jaarlijks de individuele begeleidingsplannen geëvalueerd. Ook houdt Syndion om de paar jaar een tevredenheidsonderzoek onder de cliënten en verwanten. Ook wordt regelmatig gewerkt met een kwaliteitskring. Daarin zitten verwanten en medewerkers van een locatie, die met elkaar werken aan het verbeteren van de dienstverlening. [4]

7 Klachten en geschillen Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen een klacht hebben over de dienstverlening van Syndion. Syndion heeft een klachtenreglement waarin afspraken over de behandeling van klachten beschreven staan. Het streven is dat een klacht wordt opgelost op de locatie waar de klacht speelt. Daar kan de klacht besproken worden met de betrokken medewerker(s) om te kijken of de klacht kan worden opgelost. Als dit niet lukt, kan het sectorhoofd bemiddelen. Wanneer het niet lukt om op de locatie tot een oplossing te komen, kunnen cliënten en/of hun vertegenwoordigers schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke personen. Als een cliënt of zijn vertegenwoordigers hulp nodig hebben bij het op papier zetten van de klacht, kunnen zij een beroep doen op de secretaris van de klachtencommissie. Nadat de klacht is ingediend, gaat de commissie de klacht onderzoeken en doet daarover een uitspraak. Het spreekt voor zich dat de klacht met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid wordt behandeld. Het klachtenreglement kunt u opvragen bij het Centraal Bureau. Het adres van het Centraal Bureau en het adres van de klachtencommissie vindt u op achterzijde van deze brochure. Cliëntvertrouwenspersoon Syndion heeft een cliëntvertrouwenspersoon in dienst voor de volwassen cliënten met een verstandelijke beperking. Een cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt bij het verwoorden van zijn ongenoegen/klachten en helpt hem een eventuele klacht naar tevredenheid op te lossen. De vertrouwenspersoon oordeelt niet over de inhoud van de klacht maar informeert de cliënt over de mogelijkheden die er zijn om de situatie te verbeteren. De cliënt wordt in zijn gemaakte keuzes ondersteund. De informatie die de cliëntvertrouwenspersoon krijgt, is vertrouwelijk. Zij zal alleen met derden over de inhoud van de klacht praten als de cliënt hier toestemming voor geeft. Daarnaast heeft de cliëntvertrouwenspersoon een signaalfunctie. Op basis van gefundeerde klachten en haar objectieve waarneming zal zij tekortkomingen bij de directie aankaarten. Syndion heeft zich aangesloten bij een landelijke geschillenregeling voor de gezondheidszorg. Bij geschillen over materiële zaken doet men een bindende uitspraak (zie voor het adres de achterzijde). [5]

8 Fouten en (bijna)ongelukken Hoe zorgvuldig er ook gewerkt wordt, er kan altijd iets fout gaan. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk fouten gemaakt worden, is het belangrijk om van gemaakte fouten te leren. Daarom heeft Syndion afspraken gemaakt over hoe om te gaan met fouten en bijna-ongelukken, kortweg fobo s. Het heeft als doel de zorg voor de cliënt en het arbeidsklimaat voor de medewerkers te verbeteren. Seksuele intimidatie Seksuele intimidatie is een vaak verborgen maatschappelijk probleem. Seksuele intimidatie verwijst naar opmerkingen en gedragingen die soms met geweld gepaard gaan en die een seksuele lading hebben die als ongewenst of vernederend wordt ervaren. Ook in zorginstellingen kan seksuele intimidatie voorkomen; tussen cliënten, tussen medewerkers, tussen cliënten en medewerkers of tussen cliënten en personen buiten de instelling. Bij vermoedens van seksuele intimidatie is zowel voor de klager als voor de beklaagde een correcte en zorgvuldige afhandeling van belang. Syndion heeft richtlijnen opgesteld over hoe te handelen als er een vermoeden of een klacht is over seksuele intimidatie. Die richtlijnen gaan over een goede behandeling van de klacht, en een adequate opvang en begeleiding van het slachtoffer. Ook besteden de richtlijnen aandacht aan preventie. De richtlijnen zijn in elke locatie aanwezig en garanderen een zorgvuldige en vertrouwelijke afhandeling. Privacy Bescherming van privégegevens is wettelijk geregeld. Syndion heeft een privacyreglement, waarin is vastgelegd welke gegevens Syndion bewaart, hoe zorgvuldig deze gegevens bewaard worden en voor welk doel ze gebruikt mogen worden. Als een cliënt en/of vertegenwoordiger bepaalde gegevens niet opgenomen wil zien, wordt daaraan gehoor gegeven als wettelijke regels dit niet in de weg staan. Opgeslagen gegevens zijn toegankelijk voor het goed laten verlopen van de begeleiding. Voor extern gebruik is de toestemming van de cliënt en/of vertegenwoordiger nodig. Het privacyreglement maakt deel uit van het kwaliteitshandboek en is op te vragen bij het Centraal Bureau. [6]

9 Wat heeft u nodig voor ondersteuning door Syndion? Indicatie voor dagbesteding en extramurale zorg Voor ondersteuning door Syndion hebt u of uw kind/verwant(e) een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze indicatie kan worden aangevraagd via Voor kinderen met een IQ boven 80 moet de indicatie niet aangevraagd worden bij het CIZ maar bij Bureau Jeugdzorg. Kijk voor een vestiging bij u in de buurt op Als u hulp nodig hebt bij het aanvragen van een indicatie, kunt u contact opnemen met de medewerkers van De Ingang van Syndion. De adresgegevens staan op pagina 8 van deze brochure. Een indicatie van het CIZ of Bureau Jeugdzorg is noodzakelijk om de kosten voor zorg en ondersteuning te kunnen betalen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (PgB), waarmee u de zorg zelf inkoopt, of Zorg in Natura (ZiN), waarbij het zorgkantoor de kosten verrekent met Syndion. Indicatie voor verblijf De indicatie voor verblijf (wonen) wijkt af van andere indicaties. Het aanvragen ervan gaat op dezelfde manier als hierboven beschreven (via het CIZ), maar de persoon voor wie de indicatie is, wordt ingedeeld in een zogenaamd zorgzwaartepakket. De mate van handicap of zorgzwaarte is bepalend voor de hoogte van het zorgbudget. Meer informatie over deze financiering kunt u vinden op www. zorgzwaartebekostiging.nl. Ook de medewerkers van de Ingang van Syndion kunnen u er meer over vertellen. Als u of uw zoon/dochter of verwant(e) bij Syndion woont, worden de kosten vergoed door de AWBZ. Voor volwassen cliënten is een eigen bijdrage van toepassing. Bij het berekenen van deze bijdrage wordt rekening gehouden met uw inkomen. Als u of uw kind/verwant(e) bij Syndion woont, betaalt Syndion de WA-verzekering. Indicatie voor huishoudelijke hulp Voor huishoudelijke hulp door Syndion kunt u een indicatie aanvragen bij de gemeente. Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Met een groot aantal gemeenten in het werkgebied heeft Syndion afspraken gemaakt over deze soort van dienstverlening. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een indicatie aanvragen bij uw gemeente. Als u hierbij hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Ingang van Syndion. De adresgegevens staan op pagina 8 van deze brochure. U kunt kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (PgB), waarmee u zelf de zorg inkoopt of Zorg in Natura (ZiN), waarbij de gemeente de kosten verrekent met Syndion. Dienstverleningsovereenkomst Zoals eerder genoemd sluit Syndion met iedere cliënt een zorg- en dienstverleningsovereenkomst. De zorg- en dienstverleningsovereenkomst is een formeel juridisch document waarin de rechten en verplichtingen van zowel Syndion als cliënten worden benoemd. Een onderdeel van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst is het begeleidingsplan (ook wel ondersteuningsplan genoemd), waarin concreet de begeleidingsdoelen en praktische afspraken tussen cliënten en Syndion worden uitgewerkt en vastgelegd. [7]

10 Adressen Centraal Bureau Bezoekadres: Schelluinsevliet NB Gorinchem Postadres: Postbus EA Gorinchem Tel. (0183) Servicepunt Dordrecht Bezoekadres: Burg. de Raadtsingel JG Dordrecht Postadres: Postbus AJ Dordrecht Tel. (078) Regiokantoor Tiel Bezoek- en postadres: Achterweg MV Tiel Tel. (0344) Ingang Kind en Gezin Bezoekadres: Schelluinsevliet NB Gorinchem Tel. (0183) Postadres: Centraal Bureau Ingang Wonen Bezoekadres: Burg. de Raadtsingel JG Dordrecht Tel. (078) Postadres: Servicepunt Dordrecht Ingang Dagbesteding Centrum voor Loopbaanbegeleiding Bezoek- en postadres: Molenstraat CW Gorinchem Tel. (0183) Klachtencommissie Postbus EA Gorinchem Het telefoonnummer van de secretaris van de klachtencommissie kunt u opvragen bij het directiesecretariaat Tel. (0183) Geschillencommissie Zorginstellingen Postbus LP Den Haag Tel. (070) [8]

11

12 Meer informatie Meer informatie kunt u vinden op of in een van onze andere folders, waaronder: - Brochure Kennismaking met Syndion - Sectorfolder Wonen voor mensen met een lichamelijke handicap - Sectorfolder Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap - Sectorfolder Begeleiding en ondersteuning van kind en gezin - Sectorfolder Dagbesteding voor volwassenen met een handicap U kunt deze folders aanvragen via Centraal Bureau Schelluinsevliet Postbus EA Gorinchem T (0183) F (0183) E D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p SYN-CB-DEC. 2008

Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion Voor nieuwe cliënten en medewerkers Syndion wil mensen met een handicap ondersteunen om hun leven zo in te richten als zij dat zelf willen. In de visie

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Maak kennis met. Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Maak kennis met. Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Maak kennis met Syndion Dat het gewoon is dat ik er ben Syndion ondersteunt mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN Ondersteuning bij integratie Syndion is een stichting... Syndion is een stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

Nadere informatie

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Je staat er niet iedere dag bij stil, want wonen lijkt zo gewoon. Als je een handicap hebt is een fijne woonplek de basis. Daarnaast heb je ook voor andere

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad Meedenken, meepraten, meebeslissen in de Cliëntenraad Cliëntenraad Wat is een cliëntenraad? De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten. Alle mensen die bij Syndion ondersteuning krijgen zijn

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Dagbesteding

Passend Vertrouwd Dichtbij. Dagbesteding Passend Vertrouwd Dichtbij Dagbesteding Werk is voor veel mensen een belangrijk deel van hun leven. Het draagt bij aan een zinvolle daginvulling, voldoening, een gevoel van eigenwaarde en sociale contacten.

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen Passend Vertrouwd Dichtbij Wonen Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een groot deel van het dagelijks leven speelt zich thuis af. Voor mensen met een handicap is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING LOGEREN SECTOR VAN KIND EN GEZIN

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING LOGEREN SECTOR VAN KIND EN GEZIN SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN LOGEREN SYNDION VERLEENT DIENSTEN MET ZORG Syndion is een organisatie die dienstverlening en ondersteuning biedt aan mensen met een handicap. De sector

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad Meedenken, meepraten, meebeslissen in de Cliëntenraad Cliëntenraad Wat is een cliëntenraad? Iedereen die bij Syndion ondersteuning krijgt is cliënt van Syndion. Cliëntenraden komen op voor de belangen

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Klachtenregeling Versie: maart 2017

Klachtenregeling Versie: maart 2017 Klachtenregeling Versie: maart 2017 Klachtenregeling Kindercentrum Madelief Voordat de opvang en begeleiding van de kinderen van start gaat, vindt er een tweede kennismaking (plaatsingsgesprek) op de stamgroep,

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Inhoud Wat doet u bij een klacht 3 Vertrouwenspersonen 3 Klachtenfunctionaris 3 Klachtencommissie 4 Indienen van een klacht bij de klachtencommissie

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

Klachten en complimenten samen werken nwe. samen werken we aan uw wensen. Zorgcentra De Betuwe: vertrouwd en dichtbij

Klachten en complimenten samen werken nwe. samen werken we aan uw wensen. Zorgcentra De Betuwe: vertrouwd en dichtbij Klachten en complimenten samen werken nwe samen werken we aan uw wensen Zorgcentra De Betuwe: vertrouwd en dichtbij Heeft u een klacht? Bespreek het met ons! Bij Zorgcentra De Betuwe voeren we onze zorg-

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt.

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. Welkom bij Middin Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. In de map vindt u vier tabbladen: Organisatie, Geld, Locatie, Persoonlijk.

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Uw klacht, onze zorg! Klachtenregeling Vilente

Uw klacht, onze zorg! Klachtenregeling Vilente Uw klacht, onze zorg! Klachtenregeling Vilente Stichting Vilente, uitgave juni 2015 Inhoudsopgave Bent u niet tevreden? 3 Bij wie kunt u terecht? 4 Verbeteren van kwaliteit en tevredenheid 5 Klachtencommissie

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011 Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten van MEE West Brabant

Klachtenregeling voor cliënten van MEE West Brabant Klachtenregeling voor Procedure voor de afhandeling van ongenoegen/klachten van cliënten van MEE West- Procedure voor de behandeling en afhandeling van ongenoegen/klachten van iedere persoon aan wie MEE

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Vragen over opvoeden en opgroeien? Veel ouders twijfelen of ze het juiste doen of hoe ze iets moeten aanpakken. Als ouder staat

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Opvoeden is een mooie taak, maar niet altijd eenvoudig. Een peuter die bang of dwars is. Uw kind die niet goed meekomt op school.

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep Koraal

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt Priva PrivaZorg Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt PrivaZorg PrivaZorg is een AWBZ-toegelaten landelijke thuiszorginstelling. PrivaZorg heeft een cliëntenraad,* een klachtenprocedure, een privacyreglement

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

verstandelijke beperking

verstandelijke beperking verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor mensen met een verstandelijke beperking 1 2 Inhoud Inleiding... 4 Algemene informatie... 7 Zorg en ondersteuning voor mensen

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Klagen mag! Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag

Klagen mag! Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag Klagen mag! Het naar voren brengen van een klacht of het uiten van onvrede wordt vaak ervaren als negatief. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen tot

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding...

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding... INFORMATIEBROCHURE Informatie over Eddee Zorgverlening Inhoud Informatie over Eddee Zorgverlening... 2 Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3 Zorgaanbod... 3 Individuele begeleiding... 3 Individuele

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Klachten- en Geschillenregeling voor cliënten, partners, en vertegenwoordigers

Klachten- en Geschillenregeling voor cliënten, partners, en vertegenwoordigers Klachten- en Geschillenregeling voor cliënten, partners, en vertegenwoordigers Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland Postbus 277, 3850 AG Ermelo e-mail info@czmn.nl www.czmn.nl Tel: 0341 785227 /

Nadere informatie

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden.

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden. KLACHTENREGELING AKJ Visie en uitgangspunten Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) wil ervoor zorgen dat cliënten binnen de jeugdzorg bij gevoelens van onvrede of onmacht altijd een beroep kunnen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Welkom bij Syndion Voor nieuwe collega s

Welkom bij Syndion Voor nieuwe collega s Welkom bij Syndion Voor nieuwe collega s Wegwijs in de organisatie Standaarden voor kwaliteit van bestaan: Aansluitend op de visie onderschrijft Syndion de vier standaarden voor kwaliteit van bestaan van

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten. informatie voor cliënten

Zorgzwaartepakketten. informatie voor cliënten Zorgzwaartepakketten informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat is een zorgzwaartepakket (ZZP)? 1 Wie bepaalt hoeveel zorg ik krijg? 2 Hoe weet ik of ik een ZZP-indicatie moet aanvragen? 2 Zijn

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis Kennismaking met Woonzorgcentrum Het Haltna Huis Het Haltna Huis, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in het woonzorgcentrum, in uw eigen appartement.

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Klachtenfolder. Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Klachtenfolder. Zorgkantoren Coöperatie VGZ Klachtenfolder Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wat is een klacht en wat is niet een klacht? 5 3 Bij wie meldt u de klacht? 6 4 Klachten over zorg en/of zorgaanbieders 9 5 Indienen van

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag klachten 2015

Openbaar jaarverslag klachten 2015 Openbaar jaarverslag klachten 2015 Kindercentrum Madelief Rijssenbeeklaan 1 6591 TB Gennep Telefoon: 0485-215 539 E-mail: info@madeliefkindercentrum.nl Website: www.madeliefkindercentrum.nl Kindercentrum

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt.

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. Welkom bij Middin Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. In de map vindt u vier tabbladen: Organisatie, Geld, Locatie, Persoonlijk.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek Klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek Basisschool St. Anna, Vortum-Mullem St. Antonius, Maashees St. Josef, Overloon St. Jozef, Holthees Laurentiushof, Vierlingsbeek Klachtenregeling

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Versie 9 04/09 - klachtenbrochure WAT TE DOEN ALS U NIET TEVREDEN BENT

Versie 9 04/09 - klachtenbrochure WAT TE DOEN ALS U NIET TEVREDEN BENT Versie 9 04/09 - klachtenbrochure WAT TE DOEN ALS U NIET TEVREDEN BENT Waarom deze brochure? De medewerkers van de Stichting Kinderopvang Den Helder - Texel streven ernaar hun werk zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? Laat het ons weten! In het Sinai Centrum besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid rondom onze zorgverlening. Wij doen dit onder andere aan de hand van

Nadere informatie