Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion"

Transcriptie

1 Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion Voor nieuwe cliënten en medewerkers

2 Syndion wil mensen met een handicap ondersteunen om hun leven zo in te richten als zij dat zelf willen. In de visie van Syndion is de kwaliteit van leven van de cliënt het uitgangspunt. Alles wat wij doen is erop gericht om mensen met een handicap, met professionele begeleiding, te helpen zoeken naar wat voor hen belangrijk is in het leven. Deze brochure maakt u wegwijs binnen Syndion. Syndion ondersteunt mensen met een handicap: volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap, niet-aangeboren hersenletsel of andere problemen in de ontwikkeling zoals ADHD of autisme. Omdat mensen verschillend zijn hebben ze uiteenlopende wensen, behoeften en mogelijkheden. De individuele vraag van de cliënt is daarom bepalend voor het aanbod van Syndion. Hierdoor zijn er heel veel manieren om ondersteuning te krijgen bij Syndion; thuis, op school, op het werk, in een gezinshuis, bij een logeergezin of op één van de vele locaties van Syndion. Voor de een ligt de nadruk meer op verzorging, voor de ander meer op meedoen in de samenleving en erbij horen. Waar biedt Syndion ondersteuning? Het werkgebied van Syndion omvat de Drechtsteden, de Alblasserwaard en het Rivierengebied. De plaatsen op de kaart hieronder geven een overzicht van het werkgebied. Locaties van Syndion zijn ook in andere plaatsen aanwezig die niet op de kaart staan. Daarnaast wordt aan cliënten ook ondersteuning of begeleiding in hun eigen huis gegeven. Nieuwegein Vianen Lek Lek 7 Culemborg Meerkerk A15 Alblasserdam Giessenburg Arkel Leerdam Acqoy Beesd Tiel Waal Beneden-Leeuwen Druten Zwijndrecht H.I. Ambacht A16 Papendrecht Dordrecht Merwede Gorinchem H veld G dam Sleeuwijk Werkendam 7 A15 Aalst Waal Maas Bergsche Maas

3 Ondersteuningsvormen In het werkgebied wordt ondersteuning geboden aan alle doelgroepen. Er zijn voorzieningen op het gebied van wonen, dagbesteding en nog veel meer. Zo kan iedere cliënt passende zorg krijgen in zijn eigen omgeving Gezinsondersteuning Syndion ondersteunt kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun gezin. Welke ondersteuning gegeven wordt, wordt afgestemd op de wensen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. Syndion biedt veel mogelijkheden: praktische hulp thuis, begeleiding op een gewone basisschool, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, aangepaste kinderdagbesteding voor kinderen die niet op reguliere plaatsen terecht kunnen, logeren, wonen in een gezinshuis of woonvoorziening en buitenschoolse activiteiten. De ondersteuning is erop gericht dat kinderen zo gewoon mogelijk opgroeien. Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Syndion ondersteunt mensen met een verstandelijke handicap bij het wonen. Dit kan op verschillende manieren. Door het bieden van zorg en begeleiding in een woonvorm van Syndion, maar ook het ondersteunen van mensen in de eigen woning. Individuele wensen en mogelijkheden zijn hierbij het uitgangspunt. Wonen voor mensen met een lichamelijke handicap of niet-aangeboren hersenletsel Syndion begeleidt mensen met een handicap bij alles rondom hun woonsituatie. Mensen met een lichamelijke handicap hebben vaak heel andere wensen en vragen dan mensen met een verstandelijke handicap. Syndion biedt verschillende mogelijkheden, zoals wonen met ondersteuning in een eigen (aangepaste) woning of in een woonlocatie van Syndion. Dagbesteding Syndion heeft verschillende vormen van dagbesteding, werk en vrijetijdsbesteding. Dagbestedinglocaties zijn ingericht op de hoeveelheid ondersteuning die cliënten nodig hebben. Veel cliënten kiezen voor arbeidsmatige activiteiten in herkenbare werkomstandigheden, bijvoorbeeld in een winkel of tuincentrum. Voor anderen zijn juist lichaamsgebonden activiteiten in een beschutte omgeving wenselijk, zoals in een dagactiviteitencentrum. Ook is er veel vraag naar creatieve en recreatieve activiteiten, zoals theater, sport en schilderen. Uitgangspunt is altijd dat zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de cliënt een passende dagbesteding wordt gezocht.

4 Hoe is Syndion georganiseerd? Syndion is een stichting met een Raad van Toezicht en een bestuurder. De Raad van Toezicht bewaakt de dienstverlening en de financiële gezondheid van de organisatie. Servicecentrum Het Servicecentrum van Syndion is gevestigd in Gorinchem. Hier zijn de directie en diverse ondersteunende diensten gevestigd, waaronder de financiële administratie en de afdelingen personeelszaken, huisvesting, kwaliteit en communicatie. Cliëntservicebureau Cliënten komen bij Syndion binnen via het Cliëntservicebureau. De cliëntconsulenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. De consulent brengt met de cliënt wensen en ondersteuningsvragen in kaart en bemiddelt in het vinden of tot stand brengen van een passend aanbod.

5 Zorgvuldig werken Medezeggenschap Volgens de Nederlandse wet zijn zorgaanbieders verplicht om een of meerdere cliëntenraden in te stellen. Het doel van de cliëntenraad is opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Cliëntenraden kunnen advies uitbrengen over onderwerpen zoals voeding, veiligheid, hygiëne, verbouwing, verhuizing en nieuwe regelingen voor cliënten. Voorgenomen besluiten over deze en bepaalde andere onderwerpen moet Syndion voorleggen aan de betreffende cliëntenraad. De zwaarte van het advies van de cliëntenraad is afhankelijk van het onderwerp. In cliëntenraden, bestaande uit cliënten, worden onderwerpen vaak op concreet niveau besproken. Het kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe huisregels, de maaltijden, het ondersteuningsplan, vervoer naar de dagbesteding of activiteiten vanuit een Steunpunt. Er zijn bij Syndion twee soorten cliëntenraden: Centrale cliëntenraad De centrale cliëntenraad bespreekt dingen die belangrijk zijn voor heel Syndion. Deze raad kan bijvoorbeeld praten over de begroting van Syndion, samenwerking met een andere organisatie of over de benoeming van een bestuurder. Zowel cliënten als ouders / vertegenwoordigers kunnen lid worden van de centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad overlegt ieder jaar met de Raad van Toezicht. Clusterraden De clusterraad is een cliëntenraad op clusterniveau. Een cluster bestaat vaak uit meerdere locaties of projecten. De clusterraden bespreken dingen die in het cluster aan de orde zijn, bijvoorbeeld hoe warme maaltijden geregeld worden, een verbouwing van een locatie- of de aanstelling van een nieuwe clustermanager. Cliënten zijn zoveel mogelijk zelf lid van een clusterraad. Binnen Kind & Gezin zijn ouders en vertegenwoordigers lid van een clusterraad. Kwaliteit Het bewijs van goede kwaliteit van zorg is terug te zien in de relatie tussen cliënt en begeleider. Die relatie bepaalt of een cliënt tevreden is over de zorg en ondersteuning. Syndion gebruikt het HKZ-stysteem om dit te toetsen, (Harmonisatie Kwaliteitszorg Gehandicaptensector). In een kwaliteitshandboek zijn allerlei procedures, protocollen en richtlijnen opgenomen die de kwaliteit borgen. Een andere instantie die locaties of projecten van Syndion evalueert is Stichting Perspectief. Bij het uitvoeren van de evaluaties gaat Perspectief na of de ondersteuning van Syndion aansluit op de persoonlijke behoeften en wensen van cliënten. De ondersteuning moet hen helpen om het leven te kunnen leiden dat ze willen en hen daardoor een goede kwaliteit van leven bieden. De door Perspectief gehanteerde criteria passen in Syndions visie. We werken daarom graag mee aan dergelijke evaluaties, die vaak goede aanknopingspunten voor verbetering bieden. Klachten en geschillen Klachten worden bij Syndion zoveel mogelijk in de lijn opgelost. Dat wil zeggen dat de persoon met de klacht en/of diens ouder of vertegenwoordiger altijd eerst een oplossing probeert te vinden met de begeleider, het hoofd van de locatie waar de cliënt woont of werkt of met de voor de locatie verantwoordelijke clustermanager. Wanneer het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, kan de cliënt en/of diens ouder of vertegenwoordiger schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke personen die niet bij Syndion werken. De secretaris van de klachtencommissie kan behulpzaam zijn bij het op schrift stellen van de klacht. De klacht wordt altijd met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Na het indienen van de klacht wordt deze onderzocht door de klachtencommissie, die vervolgens een uitspraak doet.

6 Cliëntvertrouwenspersoon Syndion heeft een cliëntvertrouwenspersoon in dienst voor cliënten. Een cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt bij het verwoorden van een ongenoegen of klacht en helpt een eventuele klacht naar tevredenheid op te lossen. De vertrouwenspersoon oordeelt niet over de inhoud van de klacht maar informeert de cliënt over de mogelijkheden die er zijn om de situatie te verbeteren. De cliënt wordt in zijn keuze ondersteund. De informatie die de cliëntvertrouwenspersoon krijgt, is vertrouwelijk. Zij zal alleen met derden over de inhoud van de klacht praten als de cliënt hier toestemming voor geeft. Fouten en (bijna) ongelukken Hoe zorgvuldig er ook gewerkt wordt, er kan altijd iets fout gaan. Om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk fout gaat, is het belangrijk om van gemaakte fouten te leren. Daarom heeft Syndion afspraken gemaakt over hoe om te gaan met fouten en bijna-ongelukken. Het heeft als doel de zorg voor de cliënt en het arbeidsklimaat voor de medewerkers te verbeteren. Seksueel misbruik Seksueel misbruik is een vaak verborgen maatschappelijk probleem. Seksueel misbruik verwijst naar opmerkingen en gedragingen die soms met geweld gepaard gaan. Ze hebben een seksuele lading die als ongewenst of vernederend wordt ervaren. Ook in zorginstellingen kan seksueel misbruik voorkomen, tussen cliënten, tussen medewerkers, tussen cliënten en medewerkers of tussen cliënten en personen buiten de instelling. Bij vermoedens van seksueel misbruik is zowel voor de klager als voor de beklaagde een correcte en zorgvuldige afhandeling van belang. Syndion heeft richtlijnen opgesteld over hoe te handelen als er een vermoeden of een klacht is over seksueel misbruik. Die richtlijnen gaan over preventie, goede behandeling van de klacht, en een goede opvang en begeleiding van het slachtoffer. De richtlijnen zijn in elke locatie aanwezig en garanderen een zorgvuldige en vertrouwelijke afhandeling.

7 Wat heeft u nodig voor ondersteuning door Syndion? De indicatie: toegangskaartje tot dienstverlening Voor ondersteuning door Syndion is een geldige indicatie nodig. Er zijn verschillende instanties die deze indicaties afgeven. Welke instantie voor u relevant is en welke route u moet volgen, kan u worden verteld door de medewerkers van het Cliëntservicebureau. Overigens geeft het MEEkantoor in uw regio ook ondersteuning rondom de indicatieaanvraag. Voor adressen zie Verschillende soorten indicaties De kosten voor ondersteuning en dienstverlening aan mensen met een handicap worden betaald vanuit de AWBZ (landelijke overheid) of in toenemende mate vanuit de WMO (gemeentelijke overheid). Gemeenten nemen op het gebied van zorg verschillende functies over van de landelijke overheid. Hoe zorg gefinancierd wordt en wat er wel en niet wordt vergoed, verandert nogal eens. De medewerkers van het Cliëntservicebureau zijn op de hoogte van alle recente regelingen en kunnen u hier informatie over geven. Privacy De bescherming van persoonsgegevens is bij wet geregeld. Syndion kent een privacyreglement waarin is vastgelegd welke gegevens er bewaard worden, hoe deze gegevens bewaard moeten worden en voor welk doel de gegevens gebruikt mogen worden. Als een cliënt of diens vertegenwoordiger niet wil dat bepaalde gegevens genoteerd en bewaard worden, wordt hier - mits de wettelijke regels dit toelaten - gehoor aan gegeven. De persoonlijke gegevens van cliënten worden onder meer digitaal bewaard in een cliëntvolgsysteem (PlanCare Dossier). Dit systeem kan worden ingezien door elke medewerker die betrokken is bij de ondersteuning en begeleiding van de cliënt. Voor het gebruik van deze gegevens door derden is toestemming van de cliënt en/of diens vertegenwoordiger nodig.

8 Lek Meerkerk 7 Nieuwegein Vianen Lek Culemborg A15 Syndion heeft locaties in veel plaatsen. Niet alle plaatsen staan op deze kaart. Ook als u in een andere plaats binnen het werkgebied woont, of net daarbuiten, kunt u een beroep doen op Syndion. Alblasserdam Giessenburg Arkel Leerdam Acqoy Beesd Tiel Waal Beneden-Leeuwen Druten Zwijndrecht H.I. Ambacht A16 Papendrecht Dordrecht Merwede Gorinchem H veld G dam Sleeuwijk Werkendam 7 A15 Aalst Waal Maas Bergsche Maas Aanmelden bij Syndion Bij het Clientservicebureau kunnen mensen terecht voor aanmelding voor ondersteuning door Syndion. Daarnaast kunt u ons altijd benaderen voor informatie en advies. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren ( uur), tel. (0183) Ook zijn de teams goed via te bereiken: Postadres: Postbus 3012, 4200 EA Gorinchem Meer informatie Meer informatie kunt u vinden op onze website Hier vindt u ook verschillende folders, die u kunt downloaden. Als u een folder wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen via Syndion Servicecentrum Stadhuisplein AX Gorinchem Postadres: Postbus 3012, 4200 EA Gorinchem T (0183) E I

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Je staat er niet iedere dag bij stil, want wonen lijkt zo gewoon. Als je een handicap hebt is een fijne woonplek de basis. Daarnaast heb je ook voor andere

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Voorwoord De dienstverlening van wordt gefinancierd via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor de besteding van die middelen

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor cliënten Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor cliënten Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 2 Overzicht onderwerpen Voorwoord 3 Onze organisatie

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1 Informatie voor cliënten 2015 Info Cavent 1 s-gravendeel Strijen Cavent Vlashof Wonen en zorg Bolkafstraat 1 3295 TA 078 6739730 Informatie Voor meer informatie of het opvragen van folders, een kopie van

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Mogen wij ons even voorstellen

Mogen wij ons even voorstellen Mogen wij ons even voorstellen Margreeth Brinkman & Ton van Leeuwen Zelfstandig zorgondernemers van Thomashuis Druten Aan de Hogestraat 18 in Druten Telefoon: 0487-560212 / 06-11391238 Website: www.thomashuisdruten.nl

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Informatiebrochure 2009 Informatiebrochure 2009 2/55 WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij

Nadere informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over Kwintes? Bel ons gratis: 0800-5946837 of stuur een e-mail naar info@kwintes.nl

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over Kwintes? Bel ons gratis: 0800-5946837 of stuur een e-mail naar info@kwintes.nl Kwintes & zo... Kwintes Postbus 31, 3700 AA Zeist www.kwintes.nl info@kwintes.nl Regiokantoor Midden en West Utrecht 030 695 23 37 Kwintes is werkzaam in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief)

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief) 1 Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures Cicero Zorgservice 0900 500 9 500 (lokaal tarief) De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Algemene

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart.

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart. Welkom bij Maartje! Voor u ligt de informatiemap van Maartje. In deze informatiemap vindt u allerlei praktische informatie. Ook leest u wat Maartje nog meer te bieden heeft. Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

jeugdhulp doen we samen

jeugdhulp doen we samen jeugdhulp doen we samen Oosterpoort biedt hulp als opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaan Stichting Oosterpoort biedt zorg aan kinderen, jongeren (van 0 tot 23 jaar) en hun ouders/netwerk bij wie sprake

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg DC 49 Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg 1 Inleiding Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het begrip kwaliteit nauwelijks een aandachtspunt in de gehandicaptenzorg. Uiteraard probeerde men

Nadere informatie