Digital agenda Deel II. juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digital agenda Deel II. juli 2015"

Transcriptie

1 Digital agenda Deel II juli 2015

2 Inhoudstafel Deel II - Zorgen voor excellente ICT-Ecosystemen... 1 II.1 Regelgevend klimaat... 1 II.1.a Algemeen... 1 II.1.b Regelgeving met betrekking tot e-commerce... 2 II.2 Ondernemingsklimaat... 4 II.3 Fiscaal klimaat... 5 II.4 Opleidingen en ICT-competenties... 7 II.5 Modernisering en flexibiliteit van de arbeidsmarkt... 9 II.5.a e-commerce en digitale beroepen II.5.b Telewerk II.5.c Achterhaalde papieren procedures in arbeidsrecht Deel II Digital agenda

3 Deel II - Zorgen voor excellente ICT-Ecosystemen Een ecosysteem dat digitale innovatie en ondernemerschap ondersteunt en aanmoedigt bestaat uit een goed regelgevend kader, een motiverend ondernemersklimaat en een aantrekkelijk fiscaal klimaat, gekwalificeerd technologisch personeel en een flexibele en gemoderniseerde arbeidsmarkt. II.1 Regelgevend klimaat II.1.a Algemeen Het Europees recht en ons nationaal recht zijn niet even snel geëvolueerd als de technologische veranderingen en hebben zich bijvoorbeeld de voordelen van de digitalisering onvoldoende meten te integreren. Neem bijvoorbeeld het vennootschapsrecht. Het uitwisselen van informatie tussen ondernemingen, aandeelhouders en overheid gebeurt vaak nog op papier. In tal van ondernemingen kunnen de aandeelhouders nog altijd niet elektronisch stemmen en is er geen online inschrijving van ondernemingen op Europese schaal. Om de ontwikkeling van de digitale economie te bevorderen, moeten onder andere de juridische hinderpalen worden geïdentificeerd en in het bijzonder de wet- en verordeningsteksten die de expansie van de digitale economie zouden afremmen of verhinderen. Belangrijk is ook dat deze ontwikkeling gebeurt binnen een kader dat de gebruikers de nodige rechtszekerheid geeft. De hinderpalen voor de digitalisering, zowel in Europa als in België, zijn namelijk onder meer van juridische aard en derhalve moet ook op die niveaus actie worden ondernomen als we willen dat er schot komt in de situatie. Voor alle activiteiten van de ondernemingen, of het nu gaat om het aanbieden of het aankopen van producten of diensten, voor alle documenten die deze verrichtingen ondersteunen, bestaat er een wettelijk kader dat moet aangepast zijn aan de nieuwe technologieën en aan de digitalisering. Toekomst en aanbevelingen In een better regulation -aanpak zou de eerste reflex erin moeten bestaan regelgeving af te bouwen waar die overbodig is, en geen nieuwe regels toe te voegen tenzij noodzakelijk. Dit zou ook moeten leiden tot het aanpakken van potentiële regelgevende asymmetrieën om te zorgen voor een level playing field tussen alle spelers in de digitale waardeketen. Een regelgevend kader is noodzakelijk om de consument te beschermen maar mag niet dienen om bestaande marktspelers af te schermen tegen innovatie. Het regelgevend kader moet voldoende flexibel zijn om innovatie mogelijk te maken zonder de belangen van de consument uit het oog te verliezen. De rechtsonzekerheid voor innovatieve digitale bedrijfsmodellen moet weggewerkt worden zonder het groeipotentieel in deze sectoren in het gedrang te brengen. Een goed voorbeeld hiervan is de onzekerheid omtrent de sharing economy met betrekking tot o.a. de relevante fiscale wetgeving en de concurrentie met traditionele, gereguleerde sectoren. Ten slotte hebben in een digitale wereld het verkeer en het gebruik van gegevens grenzen noch beperkingen. Het gebruik van sommige gevoelige gegevens moet evenveel omkaderd worden door werkbare en proportionele reglementaire en wettelijk bepalingen. In dit verband komt er een hervorming van het Europese gegevensbeschermingsrecht aan gezien de technologische revolutie die sedert de richtlijn van 1995 heeft plaatsgevonden. Het internet, de sociale media, enz. hebben niet alleen Deel II Digital agenda - p.1

4 onze maatschappij, maar ook de mogelijkheden om gegevens te verwerken grondig veranderd. De Commissie heeft dan ook een ontwerpverordening uitgewerkt die er nog dit jaar moet komen. In principe kan deze ontwerpverordening een goede zaak lijken omdat ze bedoeld is om de richtlijn van 1995 te moderniseren teneinde beter rekening te houden met de nieuwe technologieën en de risico s die deze technologieën meebrengen op het vlak van privacy. In de praktijk ligt dit anders. De ondernemingen dreigen namelijk door de nieuwe verplichtingen op het vlak van privacy geconfronteerd te worden met een toename van de administratieve lasten. Er moet op dit vlak een risk basedapproach worden aangenomen, want de risico s van gegevensverwerking kunnen sterk uiteenlopen. Er moet ook rekening mee worden houden dat sommige van deze gegevens worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en met name door het auteursrecht. Dergelijke gegevens worden eveneens gebruikt, gedownload, verzonden, geïntegreerd in andere bestanden, De regels inzake auteursrecht zoals die nu bestaan, en in het bijzonder de uitzonderingen op dit recht zoals de uitzondering voor privékopieën, zijn niet aangepast aan de nieuwe technologieën, stemmen niet meer overeen met de economische realiteit en zouden dan ook zowel op Europees niveau als op Belgisch niveau grondig moeten worden herzien. Daarnaast zou op Europees niveau een harmonisering van de toepasselijke nationale regelingen wenselijk zijn. II.1.b Regelgeving met betrekking tot e-commerce De complexe en verouderde wetgeving vormt vaak een rem op de ontwikkeling van E-commerce in België en Europa. De oorzaak hiervan ligt in diverse wetten en regelgeving die praktische problemen opleveren. Hierbij denken we onder meer aan de productveiligheid en het systeem voor terugname van gebruikte goederen waar België meer verplichtingen oplegt dan onze buurlanden. De bestaande regelgeving vormt echter ook een belangrijke hindernis voor de ontwikkeling van een bredere digitale economie. Denk maar aan de problemen waarmee Uber en Airbnb in België geconfronteerd worden. Onze wetgeving is vaak niet aangepast om dergelijk innovatieve initiatieven toe te laten. Toekomst en aanbevelingen Iedere extra verplichting voor een handelaar is een kostenverhogende factor en dus de oorzaak van prijsstijgingen en verlies aan concurrentiekracht met buitenlandse handelaars. De betrokken regelgeving moet dan ook vereenvoudigd worden rekening houdend met buitenlandse praktijken. Voorbeelden zijn: 1) De Belgische verplichting om SAR-waarden te vermelden bij gsm s 2) Belgische handelsbeperkingen, in het bijzonder verplichte vergunningen, bijvoorbeeld voor verkoop van gewasbeschermingsmiddelen 3) De verplichte registratie van producten met een duurzaamheidsclaim 4) Productnormeringen zoals het verbod op verkoop van stopcontactverdeeldozen met meer dan vier contactpunten zonder zekering 5) De notificatie van voedingssupplementen die enkel in België verplicht is Daarnaast is ook het Belgische systeem van terugname van gebruikte goederen te complex, te administratief en te duur. Dit moet dus dringend hervormd en vereenvoudigd worden. Het systeem is te complex omdat er in België zeer veel producten onderworpen zijn aan de regelgeving en er bovendien Deel II Digital agenda - p.2

5 een wildgroei is aan recyclageorganismen. Het systeem veroorzaakt zware administratieve lasten omdat artikelen niet in uniforme categorieën zijn ingedeeld, omdat de vergoeding voor verpakkingsmateriaal soms forfaitair en soms in detail wordt bepaald en omdat de aangifteperioden niet gelijklopend zijn. Het systeem is in vergelijking met andere landen ook duur: voor een identieke accuboormachine ligt de Belgische Recupel bijdrage een derde hoger dan de Nederlandse Wecycle bijdrage. Regeling geschillen Op het gebied van consumentenrecht zal de richtlijn betreffende de alternatieve geschillenbeslechting consumenten de mogelijkheid bieden zich te wenden tot kwaliteitsvolle geschillenbeslechtingsorganen voor contractuele geschillen tussen hen en economische operatoren, ongeacht of ze hun aankopen al dan niet online en in eigen land of in het buitenland hebben gedaan. Bovendien voorziet de verordening betreffende onlinegeschillenbeslechting in de invoering van een Europees platform voor het online beslechten van geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. De lidstaten moeten een snelle en ambitieuze tenuitvoerlegging van deze twee instrumenten garanderen. Dit platform werd nog niet ingevoerd. Op dit ogenblik zit het in de testfase. Het zou een soort doorgeefluik zijn naar de ADR-entiteiten van de lidstaten die verplicht zijn een website te hebben en de mogelijkheid te bieden om elektronisch te communiceren (ook voor de uitwisseling van stukken bijvoorbeeld). Op Belgisch niveau voorziet Boek XVI van het Wetboek van economisch recht, dat in werking treedt op 1 juni 2015, in een reeks maatregelen inzake alternatieve geschillenregeling (ADR). Het is ook belangrijk uit te maken welke rechtbanken bevoegd zijn in geval van geschillen op het net. Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 maakt het bijvoorbeeld mogelijk degene die aansprakelijk is voor een schade voor de rechtbank te dagen van de plaats waar het schadelijke feit zich heeft voorgedaan. De recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) is echter van oordeel dat de plaats waar het schadelijke feit zich heeft voorgedaan twee plaatsen kan betreffen: de vestigingsplaats van degene die de inbreuk begaat en de plaats waar de schade zich voordoet, wat kan gebeuren in twee of meerdere Staten aangezien er sprake is van informatie die circuleert op het net. Deel II Digital agenda - p.3

6 II.2 Ondernemingsklimaat De groei van de digitale economie in een land is in belangrijke mate afhankelijk van de nieuwe starters die innovatieve digitale producten in de markt zetten. In vergelijking met de rest van de EU scoort België echter niet goed op het vlak van ondernemerschap. Er worden dan ook slechts 2,5 ondernemingen per 1000 inwoners opgericht. Een cijfer dat in schril contrast staat met het EU-gemiddelde van 6,6 ondernemingen per 1000 inwoners. Het Belgische ondernemersklimaat kan op veel vlakken verbeterd worden: eenvoudiger procedures om te starten, een grotere beschikbaarheid van risicokapitaal en eenvoudigere toegang tot bedrijfsfinanciering. Toekomst en aanbevelingen Het opstarten van een onderneming moet in de toekomst veel makkelijker en sneller kunnen via het internet. Vandaag moeten startende ondernemers nog steeds naar een notaris om een vennootschap op te richten. Als de notaris gebruik maakt van edepot (zie verder ook Deel III.3.b - Betere uitwisseling van gegevens tussen FOD justitie en Kruispuntbank Ondernemingen, p.5) kan een oprichting dan wel binnen de 48 uur rond zijn, maar dit systeem wordt helaas nog niet door alle notarissen gebruikt (zie Deel III.3.b, p.6). Daarnaast moeten de voorwaarden voor de starters-bvba (1 euro startkapitaal) veel eenvoudiger worden gemaakt. Er moet ook werk gemaakt worden van de beschikbaarheid en verbeterde toegang tot alternatieve financieringsbronnen zodat bedrijven minder afhankelijk worden van bankfinanciering. De Europese markt voor alternatieve financiering groeide het afgelopen jaar met 144% tot 620 miljoen. Spijtig genoeg loopt België achter op de Europese trend. Wat crowdfunding betreft is België bezig aan een inhaalbeweging ten opzichte van de buurlanden maar is er nog een lange weg te gaan. Zo werd er in 2013 via crowdfunding in België slechts 0,1 per inwoner opgehaald tegenover 1,5 in Nederland en 1,8 in het Verenigd Koninkrijk. Het is dan ook een goede zaak dat de federale overheid recent heeft beslist om crowdfunding aantrekkelijker te maken door het geïnvesteerde bedrag gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar te maken voor de investeerders. Naast crowdfunding kunnen startende en groeiende ondernemingen zich ook financieren met behulp van respectievelijk business angels en durfkapitaalfondsen. Een belangrijke voordeel van beide financieringsbronnen is dat ze ondernemers begeleiden bij de uitbouw van hun onderneming. Gezien de dominante positie die buitenlandse investeerders in ons land bekleden in deze domeinen, is het belangrijk dat we lokale initiatieven ondersteunen en deze financieringsbronnen in België nog beter uitbouwen om bedrijven lokaal te verankeren. Ook de tax shelter voor start-ups is een goede stap om de beschikbaarheid van risicokapitaal te verbeteren. De maatregel maakt, onder bepaalde voorwaarden, het investeringsbedrag gedeeltelijk aftrekbaar in de personenbelasting. Deze maatregel is zeer goed voor startende ondernemingen maar volstaat niet voor groeibedrijven die op zoek zijn naar groeifinanciering. De maximumbedragen ( per investeerder en per bedrijf) volstaan immers niet om een groeiende onderneming van voldoende kapitaal te voorzien. Voor bestaande bedrijven op zoek naar groeifinanciering moeten de vastgestelde limieten dus verhoogd worden. Deel II Digital agenda - p.4

7 II.3 Fiscaal klimaat Context Het huidige belastingklimaat is niet gunstig voor de digitalisering van de ondernemingen of voor het ontplooien van onlineactiviteiten. Niet alleen zijn de milieutaksen te hoog en is onze BTW hoger dan in Luxemburg en Duitsland, ook de voorwaarden en de controles voor de toepassing van de juiste tarieven en voor de inning van de milieutaksen en accijnzen zijn strenger en te complex. Starters en zeker digitale starters genereren de eerste jaren vaak onvoldoende cashflow om te overleven. Een fiscaal gunstregime voor jonge starters kan dus zeker de overlevingskansen van deze bedrijven ondersteunen. Er heerst een algemene overtuiging dat de opdeling van het gemeenschappelijk BTW-stelsel in 28 nationale BTW-stelsels een efficiënte intra-europese handel belemmert. Er is een verschillende BTW-behandeling afhankelijk van het feit of het een binnenlandse levering, een intracommunautaire levering betreft dan wel invoer uit een niet EU-lidstaat. In beginsel dient een verkoper die goederen levert aan consumenten in andere lidstaten, zich in die lidstaten te registreren voor BTW-doeleinden en er de verschuldigde BTW te voldoen. Dit is een zware last voor de verkopers gelet op de specifieke BTW-regels in de verschillende lidstaten (bv. verschillende BTW-tarieven, registratie en andere formaliteiten), alsook de noodzaak om te communiceren met vreemde administraties vaak in een andere taal. Het gebrek aan harmonisatie en de daaruit voortvloeiende complexiteit impliceren bijkomende nalevingskosten en rechtsonzekerheid voor bedrijven die actief zijn op internationaal niveau. KMO s beschikken overigens niet steeds over middelen om de fiscale expertise te betalen teneinde hun weg te vinden in de steeds complexere BTW-wetgeving, en worden derhalve ontmoedigd om grensoverschrijdende activiteiten te verrichten. Dit brengt met zich mee dat de economische neutraliteit van de BTW en de werking van de eengemaakte markt worden ondermijnd. Huidige toestand & aanbevelingen Verkopen van elektronische diensten: Mini One-Stop Shop (MOSS) Het BTW-stelsel van telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten verricht aan niet BTW-belastingplichtigen (B2C) is per 1 januari 2015 gewijzigd 1. De bepaling van de plaats van deze diensten wordt als hoofdregel gelokaliseerd waar de afnemer van de dienst gevestigd is. De BTW-plichtigen die voormelde diensten buiten België leveren, zullen de BTW op die diensten kunnen aangeven via een webportaal in de lidstaat waar zij gevestigd zijn (Mini One Stop Shop of MOSS ). Dit enig loket voorkomt dus dat de dienstverrichters zich moeten registreren in elke lidstaat waar zij klanten hebben. De invoering van de MOSS is een positieve evolutie die een grote administratieve vereenvoudiging kan betekenen voor de dienstverrichters. Daarnaast wordt een level playing field gecreëerd doordat steeds het BTW-tarief van het land van afnemer van toepassing is waardoor de afnemer niet aan shopping kan doen door te opteren voor een leverancier die is gevestigd in een land met een lager BTWtarief. Er zijn reeds enkele bekommernissen omtrent de praktische uitwerking van de MOSS. Zo is het voor leveranciers van elektronische diensten niet evident om na te gaan waar de koper is gelokaliseerd. Dit 1 Elektronische diensten mogen niet worden verward met het verkopen van goederen of diensten via het internet (internet als loutere verkoopsmodaliteit), waarop de bovengenoemde regeling niet van toepassing is. Deel II Digital agenda - p.5

8 is niet te achterhalen via een IP-adres. Het komt erop neer dat de klant bepaalde informatie zal moeten verschaffen. De leveranciers mogen evenwel geenszins aansprakelijk worden gesteld wanneer onjuiste informatie wordt verschaft. Daarnaast kan de houding van BTW-administraties het MOSS-systeem onwerkbaar maken. Dit dient geïllustreerd te worden aan de hand van een voorbeeld. Bv. men verricht transacties in 10 verschillende lidstaten. Op één van de verrichtingen werd 25 euro te weinig BTW betaald. De administraties kunnen de betaalde, maar ook de niet betaalde BTW proportioneel verdelen onder de betrokken lidstaten, met als gevolg dat mogelijks te weinig BTW wordt betaald in elk van de lidstaten (namelijk 2,5 euro of 25 euro/10), waardoor BTW-boetes kunnen worden opgelopen in elk van de betrokken 10 lidstaten. De administraties zouden zich te allen tijde redelijk moeten opstellen om disproportionele gevolgen voor de belastingplichtige te vermijden. In het voorbeeld zou men bijvoorbeeld kunnen stellen dat de lidstaat van registratie geringe tekorten niet verhoudingsgewijs toebedeelt aan alle betrokken lidstaten. Verkopen op afstand Wat betreft de verkoop van goederen via het internet werd het regime van de verkopen op afstand ingevoerd om te vermijden dat postorderbedrijven zich zouden vestigen in lidstaten waar het laagste BTW-tarief van toepassing is. Het stelsel van de verkoop op afstand geldt wanneer het vervoer of de verzending rechtstreeks of onrechtstreeks gebeurt door de verkoper van de ene naar de andere lidstaat. Bij de verkoop op afstand is de BTW verschuldigd in het land van bestemming (het land van de koper) en niet in het land waar de verkoper gevestigd is. Kleine leveranciers die onder een bepaalde drempel ( euro voor België) blijven wat betreft hun verkopen naar het buitenland mogen evenwel toch de BTW van hun vestigingsland aanrekenen. Bv Een Franse leverancier die voor minder dan euro in België heeft geleverd tijdens het huidige en vorige kalenderjaar, mag toch Franse BTW toepassen. De drempels voor verkopen op afstand worden door iedere lidstaat bepaald (tussen en euro). De drempelbedragen voor de verkopen op afstand zouden moeten worden geharmoniseerd. Daarnaast zou het wenselijk zijn dat het toepassingsgebied van de MOSS verruimd zou worden tot verkopen op afstand. Deel II Digital agenda - p.6

9 II.4 Opleidingen en ICT-competenties Context Eind 2012 waren in België personen actief in de ICT-sector. Alles wijst erop dat dit aantal de komende jaren alleen maar zal toenemen. De vereiste competenties evolueren snel, op het tempo van de technologieën zelf. De nieuwe vereiste competenties worden niet enkel gezocht in zuivere ICT-profielen. Ook in tal van andere beroepen moeten werknemers op het vlak van ICT heel wat in hun mars hebben. Zo moeten ze goed kunnen omgaan met nieuwe informatica- en technologische systemen, kennis hebben van e-marketing, de sociale media, e-commerce, data science enz. Er moet worden gestreefd naar een goede match tussen wat (toekomstige) werknemers kunnen en wat de arbeidsmarkt nodig heeft. In België is de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt onvoldoende sterk. De ondernemingen hebben moeite om gekwalificeerd technologisch personeel te vinden. In 2014 ervoer 37,7% van de ondernemingen met gespecialiseerde ICT-profielen moeilijkheden om geschikte kandidaten te vinden 2. AGO- RIA meldde eind 2012 liefst vacatures in deze sector (waarvan 3000 à 4000 in Brussel en in Wallonië). Slechts 16,9% van de afgestudeerden hoger onderwijs in België doet dat in een STEM-richting (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dat is veel minder dan in Duitsland en in Finland (29,31% en 27,6%), en ook minder dan in Spanje en in Frankrijk (25,4% en 23,4%). Profielen die dicht bij de klant staan, zoals ICT businessanalist en -consultant, ICT-infrastructuuranalist en -architect, systeemontwikkelaar, ICT projectmanager, Customer service & helpdesk verantwoordelijk, zijn erg gegeerd, maar de juiste personen zijn amper te vinden op de arbeidsmarkt. Het is dan ook dringend nodig om te blijven investeren in het opleiden van personen die actief kunnen zijn in de ICTsector. Niet enkel de ICT-sector kampt met dit soort problemen. Ook andere sectoren worden geconfronteerd met een gebrek aan gekwalificeerde profielen. Er bestaat nauwelijks opleidingen die door de digitale revolutie zijn ontstaan. Gediplomeerden met een gespecialiseerd profiel in e-commerce, informatieveiligheid, community managers en data-analisten, onderzoekers en architecten, IT consultants, ontwikkelaars van mobiele toepassingen en e-marketeers zijn nog erg zeldzaam, hoewel ze vandaag erg gegeerd zijn in het bedrijfsleven en een grote toegevoegde waarde bieden door het vernieuwende karakter van de projecten die ze helpen realiseren. Bovendien wordt alternerend leren en werken in België weinig toegepast: slechts 3% van de leerlingen in het secundair beroepsonderwijs tegenover bijna 50% in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zwitserland 3. Proefprojecten tonen nochtans aan dat een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs succesvol is en een win-win betekent voor alle actoren. 2 Europese Commissie, Digital Economy and Society Index (DESI) Education at a Glance 2013: OECD Indicators, p Deel II Digital agenda - p.7

10 Toekomst en aanbevelingen De federatie van de technologische industrie, Agoria, heeft reeds een reeks initiatieven ondernomen om jongeren te sensibiliseren en warm te maken voor de ICT-sector (bv. CoderDojo, How nerdy are you, Because I m Techie ). In het algemeen kunnen volgende aanbevelingen worden gedaan om het ICT-competentieniveau in ons land te verhogen: Het is cruciaal om de ICT-skills te versterken op alle studie- en opleidingsniveaus. Sensibiliseer jongeren voor ICT-beroepen en nieuwe beroepsmogelijkheden in het digitale domein: er is nood aan een ambitieus plan zoals in Nederland met het zogenaamde Platform Bèta Techniek. Dat kan ertoe bijdragen dat jongeren bij hun studiekeuze uitgaan van hun aanleg en interesses, maar ook rekening houden met de competenties en domeinen die gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Gebruik nieuwe technologie- en communicatietools in het onderwijs, in combinatie met meer multidisciplinair werk. Voer competentiebenchmarks op het vlak van informatica in in het onderwijs. Breid het systeem van alternerend werken/leren uit, stimuleer de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en laat dit ook ingang vinden in de ICT-sector. Start een strategisch denkoefening op over de klas van de toekomst, die meer de vinger aan de pols houdt bij de technologische evoluties en een beter leerproces mogelijk maakt. Een voorbeeld van deze nieuwe manier om onderwijs in te richten, als model voor deze denkoefening, is de Future Classroom Lab, die in Brussel werd ontwikkeld door European SchoolNet3 4. Vereenvoudig het proces van erkenning van diploma s van ICT-professionals uit niet-eu-landen om het tekort in deze sector op te vangen. 4 Deel II Digital agenda - p.8

11 II.5 Modernisering en flexibiliteit van de arbeidsmarkt Context Onze ondernemingen kampen met een dubbele handicap: buitensporige loonkosten en een te rigide arbeidsorganisatie. In een context van digitale economie wordt deze rigiditeit vooral ervaren in het verbod op nachtarbeid, dat verhindert dat in België logistieke activiteiten tot ontwikkeling komen die verband houden met e-commerce of met online support, creatie-, en productieactiviteiten. Aangezien deze activiteiten, die een antwoord zijn op een behoefte bij de consument, op afstand kunnen worden uitgeoefend, kunnen ze worden uitgevoerd vanuit het buitenland, als de voorwaarden daar gunstiger zijn. De rigiditeit van ons arbeidsrecht is zichtbaar in alle domeinen van de arbeidsorganisatie. Uit een vergelijking met onze buurlanden en de andere landen van de EU-15 komt zeer duidelijk naar voren dat de mogelijkheden inzake een flexibele arbeidsorganisatie, bij ons veel minder ontwikkeld zijn en gebruikt worden (cf. onderstaande grafiek). Bovendien heeft onze regelgeving de nieuwe technologieën onvoldoende geïntegreerd als werkinstrument en voor administratieve vereenvoudiging. Vormen van arbeidsorganisatie in België, de buurlanden en de EU-15 in 2013 Bron: Eurostat, VBO-berekeningen Deel II Digital agenda - p.9

12 II.5.a e-commerce en digitale beroepen In België is nachtarbeid (arbeid tussen u en u) in principe verboden. Er bestaan afwijkingsmogelijkheden, maar die volstaan niet en zijn moeilijk uitvoerbaar (complexiteit van de procedures). Bovendien zijn de directe (kosten van overuren, weekendwerk, ) en indirecte kosten (de prijs van de vakbonden om de maatregel mee te ondertekenen) om deze maatregelen in te voeren en daadwerkelijk in te zetten, vaak te hoog. In 2014 vloeide volgens Comeos maar liefst 42% van de online-uitgaven van Belgen naar het buitenland, hetzij naar buitenlandse webshops, hetzij naar Belgische handelaars die voortaan vanuit het buitenland opereren. Dat is 71% meer dan in Vorig jaar liepen we daardoor 2,4 miljard euro mis en de mogelijkheid om jobs te creëren. Opmerkelijk is dat België jobs verliest aan zijn directe buurlanden. Veel nieuwe beroepen op informatica- en technologiegebied werken niet volgens een vast uurrooster ( kantooruren ). Integendeel: IT-supportactiviteiten vinden vaak plaats ná de kantooruren, om de werknemers niet te storen. Bovendien kunnen veel werknemers in deze sector op eender welk tijdstip werken met hun laptop, zonder per se hun collega s in de buurt te moeten hebben. Het opleggen van uurroosters schaadt dan ook de efficiëntie van deze beroepen. De flexibiliteitsinstrumenten moeten worden aangepast en uitgebreid opdat België eindelijk over een arsenaal zou beschikken dat minstens even ruim is als dat van de buurlanden. Voorstel België heeft dringend nood aan meer flexibiliteit om logistieke activiteiten ter ondersteuning van e-commerce of activiteiten in verband met de nieuwe technologieën (zoals helpdesks) efficiënter te kunnen organiseren. Er moet een afwijking op het verbod op nachtarbeid komen die gemakkelijk en automatisch van toepassing is op logistieke activiteiten en bepaalde ICT- en supportactiviteiten. Hiertoe moet men: nachtarbeid definiëren als arbeid die verricht wordt tussen middernacht en 5u s morgens; het verbod op nachtarbeid automatisch opheffen voor nieuwe activiteiten die verband houden met de nieuwe technologieën (in het bijzonder: e-commerce en technische dienstverlening op afstand (helpdesk). Ook voor de andere bedrijven uit de digitale economie zijn de bestaande arbeidstijdregelingen in België bijzonder problematisch en de bestaande flexibiliteitsmogelijkheden veel te beperkt. Er zou veel makkelijker en zonder grote meerkost of zware rompslomp moeten kunnen worden afgeweken van de klassieke arbeidstijdregelingen. Concrete voorstellen vindt u in het document position paper VBO modernisation du travail. II.5.b Telewerk De werknemer van vandaag is, onder meer dankzij verbeteringen op ICT-vlak, almaar mobieler en autonomer. Meer dan de helft van de werknemers in de EU maakt gebruik van computers, en internet. Het gebruik van mobiele telefoons is gestegen van één miljoen personen in 1990 tot 4.6 miljard nu. Projectmatig of met doelstellingen werken, kan of afstand worden georganiseerd, soms zelfs op internationale schaal. Deel II Digital agenda - p.10

13 Hoewel België over de nodige juridische instrumenten beschikt voor het inrichten van telewerk (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005), vormt de onduidelijkheid die heerst over de terbeschikkingstelling van de nieuwe arbeidsinstrumenten een rem op de ontplooiing van telewerk. De tussenkomst van de werkgever in het privégebruik van IT-devices (laptop, tablet, gsm) en het ter beschikking stellen van IT-devices door de werkgever is een voordeel in natura voor de werknemer. Deze voordelen in natura zijn onderworpen aan de socialezekerheidsbijdragen en aan de belastingen. Op heden is er echter geen uniforme behandeling op fiscaal en sociaal vlak. Wat betreft de terugbetaling van kosten is er een fiscale circulaire, die gevolgd wordt door de RSZ, waarin voor de PC (+ randapparaat) en internetaansluiting een regeling is getroffen. Voor het ter beschikking stellen van IT-apparaten hebben de sociale partners binnen het beheerscomité van de RSZ voorstellen uitgewerkt om de huidige lacunes in de (fiscale) wetgeving mbt tablet, laptop, gsm, smartphones en mobiel internet weg te werken. De huidige regeling betreft enkel PC en internet, ook hierover werden voorstellen geformuleerd om de huidige regels te actualiseren naar een realistischer bedrag voor de raming van het voordeel in natura. We dringen er op aan dat de wetgeving wordt aangepast conform de door sociale partners in het beheerscomité van de RSZ gemaakte afspraken, zodat een uniforme wettelijke regeling zou gelden inzake de parafiscale en fiscale behandeling van IT-apparaten. II.5.c Achterhaalde papieren procedures in arbeidsrecht De sociale regelgeving voorziet een groot aantal mededelingen door middel van aanplakking of het overhandigen van papieren documenten. Deze wijze van communiceren komt niet overeen met de realiteit van bepaalde ondernemingen waar in de meeste gevallen elektronisch wordt gecommuniceerd ( of intranet). Voorstel De ondernemingen de mogelijk geven om de aanplakking of het overhandigen van bepaalde papieren documenten te vervangen door een elektronische mededeling (bijvoorbeeld een publicatie op het intranet van de onderneming). Deel II Digital agenda - p.11

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Belgium E-com Valley. Dominique Michel Ceo Comeos. Slotevent VIL 4 e-boost 23 juni 2015

Belgium E-com Valley. Dominique Michel Ceo Comeos. Slotevent VIL 4 e-boost 23 juni 2015 Belgium E-com Valley Dominique Michel Ceo Comeos Slotevent VIL 4 e-boost 23 juni 2015 2 Inhoud I. E-commerce vandaag II. Delokalisatie van digitale activiteiten III. Wat staat op het spel? 3 I. E-commerce

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

Digital agenda Deel V. juli 2015

Digital agenda Deel V. juli 2015 Digital agenda Deel V juli 2015 Inhoudstafel Deel V - Bescherming en beveiliging van digitale gegevens... 1 V.1 Cybersecurity... 1 V.2 Beveiliging van betalingen... 3 V.3 Vertrouwen van de consumenten

Nadere informatie

14257/16 pro/oms/fb 1 DG G 2B

14257/16 pro/oms/fb 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 9 november 2016 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr.

Nadere informatie

Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting)

Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting) Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting) Inleiding De Richtlijn bescherming persoonsgegevens van 1995 was een mijlpaal in de geschiedenis van de dataprotectie,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (E) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 NOTA I/A-PUNT van: aan: het voorzitterschap

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de modernisering van de btw bij grensoverschrijdende elektronische handel

Openbare raadpleging over de modernisering van de btw bij grensoverschrijdende elektronische handel Case Id: bfce68c1-9b10-4148-8aa2-20c323d6ad80 Date: 16/12/2015 15:50:19 Openbare raadpleging over de modernisering van de btw bij grensoverschrijdende elektronische handel Achtergrond en doelstellingen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 oktober 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 oktober 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0371 (CNS) 14822/16 ADD 2 FISC 209 ECOFIN 1113 IA 128 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 1 december 2016 aan:

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

oin&case_law_summary=false&dts_dom=all&excconsleg=true&typeofactstatus=com_join &type=advanced&subdom_init=all_all&dts_subdom=all_all

oin&case_law_summary=false&dts_dom=all&excconsleg=true&typeofactstatus=com_join &type=advanced&subdom_init=all_all&dts_subdom=all_all Fiche 3: Mededeling over het btw-actieplan 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal comité over een actieplan

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Financiering van Innovatie:

Financiering van Innovatie: WORKSHOP: Verbeter uw concurrentiepositie door steun voor onderzoek en ontwikkeling SPIROTECH BELGIUM, 22 April 2014 Financiering van Innovatie: Subsidies en Fiscale Stimuli LEYTON LEYTON GROEP Opgericht

Nadere informatie

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid?

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? vbo-analyse Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? September 2014 I Raf Van Bulck 39,2% II Aandeel van de netto toegevoegde waarde gegenereerd door bedrijven dat naar

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken

Commissie juridische zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2009/0009(CNS) 11.1.2010 ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken inzake het voorstel voor

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door WE R K B A A R E N W E N D B A A R W E R K Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door de Koning

Nadere informatie

Resultaten Investeringsbarometer 2016

Resultaten Investeringsbarometer 2016 WELKOM! Resultaten Investeringsbarometer 2016 Bevraging bij Ondernemers, gepresenteerd bij BAN Vlaanderen sinds januari 2013 Business Angels, lid bij BAN Vlaanderen Resultaten 2016 Ondernemers Algemeen

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Italië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.12.2009 COM(2009)668 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Republiek Litouwen wordt gemachtigd een maatregel te blijven

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 25.6.2013 2013/2063 (INI) ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake het vrijmaken van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN DE RAAD

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Position Paper. Vereenvoudiging van grensoverschrijdende btw-regels van grote toegevoegde waarde voor winkeliers

Position Paper. Vereenvoudiging van grensoverschrijdende btw-regels van grote toegevoegde waarde voor winkeliers Position Paper Vereenvoudiging van grensoverschrijdende btw-regels van grote toegevoegde waarde voor winkeliers KERNBOODSCHAPPEN In een digitale interne markt waarin steeds meer handel over de grens plaatsvindt

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE PUBLIC FISC 87 ENER 164 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S)

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) Conseil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) 14625/08 LIMITE FISC 138 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2017 COM(2017) 318 final 2017/0131 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Republiek Polen wordt gemachtigd met de Republiek Oekraïne een overeenkomst

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

BELTUG en V-ICT-OR standpunt. Het aanbieden van free WiFi voor bezoekers

BELTUG en V-ICT-OR standpunt. Het aanbieden van free WiFi voor bezoekers BELTUG en V-ICT-OR standpunt Het aanbieden van free WiFi voor bezoekers Juni 2014 Het aanbieden van free WiFi voor bezoekers Inhoud 1 Context...3 2 Wetgevend kader dataretentieverplichting voor operatoren...3

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Advies nr. 7/2014 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 322, lid 2, VWEU) over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr.

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2012 COM(2012) 654 final 2012/0312 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Denemarken wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Brussel, 16 juli 2015 De editie 2015 van de jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij kunt u nu raadplegen.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België,

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België, Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot een grensoverschrijdende samenwerking inzake de rechtstreekse uitwisseling van fiscale inlichtingen 3 januari 2011 DGB

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Framework omzetbelasting

Framework omzetbelasting E-commerce & BTW Framework omzetbelasting Ondernemerschap Prestatie onder bezwarende titel Plaats van de prestatie Belastingplichtige Vrijstellingen Maatstaf van heffing Tarief Aftrek van voorbelasting

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning. Inhoudstafel J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 17 JANUARI

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

MEMO/12/316. Brussel, 10 mei 2012

MEMO/12/316. Brussel, 10 mei 2012 MEMO/12/316 Brussel, 10 mei 2012 Digitale Agenda: dankzij nieuwe maximumtarieven voor mobiele dataroaming kunnen gezinnen tot 200 euro en zakenreizigers tot 1000 euro per jaar besparen Vanaf 1 juli 2012

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES. over

N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES. over N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES over EEN RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER EEN HERZIENING VAN DE BESTAANDE BTW-REGELGEVING OVER PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

Kwaliteit van bouwproducten: Reglementaire en vrijwillige aspecten

Kwaliteit van bouwproducten: Reglementaire en vrijwillige aspecten Kwaliteit van bouwproducten: Reglementaire en vrijwillige aspecten Een complexe omgeving, in mutatie maar met een aantal zekerheden. Pagina 1 Structuur van de voordracht 1. Belgische context : verleden

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Deel I SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Deel I SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX SEC(2011) 1290 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Deel I SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ONTWERP-BESLUIT

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie