Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin 2014-2018"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin Inleiding Een schoolondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning een school haar (zorg)leerlingen kan bieden, waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe zorg de school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de school onderscheid tussen basiszorg en breedtezorg. Daarnaast kan een schoolonderwijszorgprofiel een professionaliserings- en ontwikkelingsperspectief schetsen voor de school en haar medewerkers. De schoolondersteuningsprofielen geven samen uiting aan de zorgplicht van de schoolbesturen. Tevens geeft het totaal van de schoolprofielen in een samenwerkingsverband inzicht in het regionale onderwijszorgaanbod: het onderwijszorgcontinuüm in de regio en de dekkingsgraad van de voorzieningen in het licht van de onderwijsvragen en behoeften van de leerling-populatie in het samenwerkingsverband. Een belangrijk onderdeel van de definitie van het schoolondersteuningsprofiel betreft de indeling basisondersteuning en extra ondersteuning, zowel in de breedte als in de diepte. Deze tweedeling is het uitgangspunt voor het kader van Passend Onderwijs. Scholen moeten kunnen aangeven welke mogelijkheden zij zien om met ondersteuning van buitenaf onderwijszorgarrangementen aan te bieden en voor welke groepen leerlingen. Scholen kunnen dit als volgt aangeven: Basisondersteuning: De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning gelden voor alle deelnemende scholen. Binnen ons samenwerkingsverband gelden de volgende afspraken: 1. Iedere school heeft een aanbod voor leerlingen die anders leren. Zoals leerlingen met dyslexie, dyscalculie en leerlingen met lichte gedragsproblemen; 2. De school is in staat leerlingen op groepsniveau en individueel niveau te ondersteunen in hun sociaal emotioneel leren en ontwikkelen. De school biedt planmatig ondersteuning aan specifieke (groepen van) leerlingen die dat nodig hebben; 3. Scholen zijn in staat leerlingen met een licht medische ondersteuningsbehoefte op school te houden en deze dus niet op grond daarvan naar een andere lesplek te verwijzen. De wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) voorziet in een regeling ten aanzien van voorbehouden, risicovolle handelingen. Hierbij kan een beroepsbeoefenaar door een arts bekwaam geacht worden om medische handelingen uit te voeren en hiertoe de toestemming dan wel opdracht krijgen. Zo kan de school dit op locatie organiseren. Informatie over de procedure en Biggeregistreerde handelingen, is op te vragen bij het samenwerkingsverband; 4. Iedere school is in staat om in haar gebouw of bepaalde ruimtes of onderwijs-inhoudelijke inrichting aanpassingen te maken voor leerlingen met fysieke beperkingen; 5. Alle scholen werken met leerlijnen waarmee ze in staat zijn hun onderwijsaanbod voor specifieke (groepen) Versie:

2 leerlingen te formuleren en af te stemmen op de behoefte van de leerling. Dit aanbod is vastgelegd in dit schoolondersteunings-profiel. 6. Scholen doorlopen een eigen, interne kwaliteitscyclus met betrekking tot het inzetten van ondersteuning aan leerlingen en leerkrachten en het afstemmen van onderwijsaanbod bijvoorbeeld Handelingsgericht Werken HGW cyclus en eigen leerlijnen. De basisondersteuning heeft dus betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in de school. Het is de zorg die de school zelf binnen de eigen organisatie biedt aan alle leerlingen. Uitgangspunt is dat het kind zoveel mogelijk wordt opgevangen binnen de school desgewenst in een eigen groep door een vaste begeleider of andere deskundige binnen de school. Extra ondersteuning: De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van de school die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. Kortom, alle maatregelen die de school ten behoeve van alle leerlingen heeft ontwikkeld om tegemoet te komen aan alle mogelijke verschillen tussen kinderen zoals: het werken in niveaugroepen van basisvaardigheden het werken in interessegroepen wat betreft WO remediale hulp, ondersteuningsteam de begeleiding en coaching door de zorgcoördinator en/of andere deskundigen van de school leesspecialist aanbieden van programma s voor sociaal-emotionele ontwikkeling optimalisatie van het leerlingvolgsysteem beschrijving eigen leerlijnen afspraken over groepsplannen en hulpplannen vertrouwenspersonen en/of leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werker, logopedist en dergelijke. huisbezoeken leergesprekken Onderwijsarrangementen Dit is de zorg om de school heen. De school wil zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen voor het onderwijs, de zorg en de ontwikkeling van de leerlingen, maar heeft daarbij hulp van buitenaf nodig. Om de school heen is een vangnet van hulpbronnen van extra zorg. Van (preventieve) ambulante begeleiders, deskundigen uit het (school)maatschappelijk werk, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg tot tijdelijke plaatsingen en voorzieningen. De leerling blijft vallen onder de verantwoordelijkheid van de school en blijft daar ingeschreven. De extra ondersteuning of zorg heeft het karakter van tijdelijk en/of aanvullend. Onderwijsarrangementen worden vanuit Versie:

3 het samenwerkingsverband bekostigd. Per individueel geval wordt bekeken of de school verwacht in staat te zijn te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind en een onderwijsarrangement behoeft. Dit proces vindt altijd plaats in samenwerking met externe deskundigen in het ondersteuningsteam. Missie/ Visie en competentie hele team/ typering school Basiszorg De basisschool heeft minimaal leerlingen met de volgende typering onder haar hoede: Kinderen: - met verschillende culturele achtergronden die extra aandacht nodig hebben voor taalen woordenschatontwikkeling door hun tweetalige achtergrond. - met een gemiddeld IQ - met een licht lichamelijke handicap - met werkhoudingproblemen - met (beperkte) leerproblemen: * een vertraagde lees- taalontwikkeling * een vertraagde rekenontwikkeling - met (beperkte) problemen in hun sociaalemotioneel functioneren * faalangst * zwak ontwikkelde sociale vaardigheden Extra school specifieke zorg vallend onder basiszorg Alle leerlingen zijn in principe welkom. De school heeft maximaal leerlingen met de volgende typering onder haar hoede: Kinderen: - met een IQ ondergrens van ongeveer 70 die zelfredzaam zijn - met een hoger dan gemiddeld IQ - met een corrigeerbaar gedragsprobleem - met lichte ontwikkelingsstoornissen -met een zwakke taalontwikkeling in de Nederlandse taal -met concentratieproblemen Onderwijsarrangementen waar extra financiële middelen voor nodig zijn OT met diepte aanpak of evt. verwijzing, ofwel voorziening. Kinderen: -met een IQ ondergrens van ongeveer 70 die niet zelfredzaam zijn -hoogbegaafde leerlingen -met een ernstig vertraagde taal/leesontwikkeling - met dyslexie - met een ernstig vertraagde rekenontwikkeling - met dyscalculie - met (ernstige) problemen in het sociaalemotioneel functioneren -met stoornissen autistisch spectrum -met een ontwikkelingsprofiel waarin specifieke behoefte beschreven is die de school niet uit reguliere middelen kan bieden. -die specifieke medische handelingen behoeven die de school niet kan of mag bieden. Specifieke aanpassingen aan de omgeving die noodzakelijk zijn om het kind adequaat te laten functioneren Deskundigheidsbevordering gericht op specifieke problematiek die niet binnen het scholingsplan van de organisatie vallen. Versie:

4 Beleid passend onderwijs en aannamebeleid van de school Plaatsingsmogelijkheid wordt bepaald aan de hand van het ondersteuningsprofiel van de school. De school is evenwel verantwoordelijk voor ieder kind dat zich bij de school aanmeldt. Kan de school niet voldoen aan de onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte, dan zoekt de school met behulp van het samenwerkingsverband naar een geschikte plaats voor het kind. Voorwaarden voor (proef)plaatsing: - Veiligheid in school is eerste prioriteit (igv gedragsproblematiek) - De leerling kan het onderwijsproces grotendeels volgen in de eigen groep - Ruimte binnen/grootte van de groep - Zwaarte van de betreffende groep - Mate van leerkrachtafhankelijkheid van de leerling en/of de mate van zelfstandigheid is werkbaar (subjectief: kan per leerkracht verschillen) - Percentage zorgleerlingen binnen de groep - Voldoende capaciteit met betrekking tot deskundigheid / ervaring binnen team / betreffende groep - Bovenstaande wordt na afspraken met betrokkenen schriftelijk vastgelegd - Een proefplaatsing is voor 3 tot 6 maanden, daarna valt besluit over definitieve plaatsing. - In het MT wordt de plaatsingsbeslissing genomen. - Ouder(s)/verzorger(s) zijn betrokken en medeverantwoordelijk Voorwaarden voor definitieve plaatsing: - Het kind, groep en leerkracht voelen zich competent - Er is sprake van ontwikkelingsgroei bij de leerling - Ouders zijn betrokken en medeverantwoordelijk Kansen voor de school: Sociaal aspect: Leerlingen leren omgaan met verschillen Deskundigheidsbevordering (olievlekwerking leerkracht/zorgcoördinator/team) Organisatie leerlingbegeleiding Basiszorg Extra zorg dat onder de basiszorg valt Onderwijsarrangement WSNS Organisatie leerlingbegeleiding De school werkt handelingsgericht: Voor iedere leerling beschrijft de leerkracht in Parnassys de belemmerende en stimulerende factoren en de onderwijsbehoeften. (Bij de kleuters wordt gewerkt met KIJK) De leerkracht maakt voor de vakken rekenen, lezen en spelling een groepsplan voor een periode van 3 maanden. Dit is het aanbod met Wanneer een kind opvalt, wordt het besproken in het zorgteam. De leerkracht verzamelt informatie over het kind: de thuissituatie, gedrag en leerproblemen. Er volgt een gesprek met de ouders en ook de visie van het kind zelf biedt belangrijke informatie. Als besloten wordt dat het kind besproken moet worden in het OT omdat de problematiek complex is of ondoorgrondelijk wordt In het OT wordt ook de aard van de problematiek besproken en indien de zorg niet binnen de basis- en extra ondersteuning valt zal een Onderwijsarrangement worden aangevraagd of het kind wordt verwezen naar een passender omgeving. Versie:

5 streefdoelen voor de hele groep. Kinderen met ongeveer dezelfde onderwijsbehoeften die extra stimulans nodig hebben om aan de doelen van het groepsplan te kunnen voldoen worden in maximaal 3 subgroepjes per vak geclusterd en als subgroep opgenomen. 3x Per jaar worden de groepsplannen geëvalueerd en worden nieuwe groepsplannen opgesteld (= HGW). Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt vanaf oktober 2011 Zien van Parnassys ingevuld. Hieruit volgt evt. een gedragshandelingsplan voor een individuele leerling of een groepje leerlingen. een groeidocument opgesteld. In alle gevallen wordt een huisbezoek afgelegd. Het groeidocument wordt besproken in het Ondersteuningsteam. Daar wordt de problematiek geanalyseerd en een handelingsplan voorgesteld door de verschillende deskundigen. Voor kinderen die op de Taaltuin blijven met een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld (zie bijlage). We streven ernaar om een kind zeker t/m groep 5 mee te laten doen met het groepsprogramma. Een leerling met een eigen leerlijn blijft zo mogelijk t/m groep 6 de groepsinstructie volgen, waarna divergente instructie of verwerking op eigen niveau volgt. In groep 7 en 8 vindt de instructie direct in divergente groepen plaats (VLT). Deskundigen Betrokken bij Basiszorg: Betrokken bij extra zorg: Arrangementen Deskundigen - SMW - Logopedie (1 ste screening) - Leerkrachten - Ib - Directeur - WSNS - Fysiotherapeut - CJG Leesspecialist van de school. Voor advies en begeleiding van de school: SMW (korte trajecten) CED-medewerker tbv onderzoek WSNS-er Algemeen Maatschappelijk Werk CJG Crisisinterventieteam Centrum voor Jeugd en Gezin Riagg Kinderteam Jeugdzorg Trivium Lindenhof e.a.hulpverlenende instanties Steunpunt onderwijs AMK/GOSA/Steunpunt huiselijk geweld/ Wijkteam (WOT) Expertise uit SBO Ondersteuningsteam - Behandeling door Orthopedagoog - Overleg SO - Behandeling ernstige dyslexie - Behandeling ernstige dyscalculie - Psychologische ondersteuning - Gezinsvoogd - Eetstoornissen - Ernstige gedragsproblematiek - Ambulante begeleiding Auris - Arrangementen vanuit de clusters - Medische handelingen - Groepsarrangementen bij disharmonische groepsdynamiek Versie:

6 Ontwikkelingsperspectief Ontwikkelings-perspectief Alle zorgleerlingen die onvoldoende profijt hebben van het aanbod in de groep en waarbij de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht, worden onderzocht door het CED om te kijken of zij op een eigen leerlijn geplaatst moeten worden voor een of meerdere vakgebieden. Deze leerlingen zullen de stof van eind groep 8 niet behalen. Het gaat hierbij om leerlingen die gedurende 3 CITO-LOVS toetsmomenten een IV/V score hebben en waarbij de vaardigheidscores niet groeien ofwel sprake is van een invalide score. Bovendien is in de methode gebonden toetsen ook geen voldoende resultaat te zien. Wij overwegen dan op basis van het onderzoek het kind op een eigen leerlijn te plaatsen waarbij het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld. Voorwaarde om een kind op een eigen leerlijn te plaatsen zijn: - De leerling heeft kwalitatief goed onderwijs genoten (er is gewerkt volgens het directe instructiemodel, interactief, gedifferentieerd en met gebruikmaking van verschillende leerstrategieën en alle afgesproken hulpmiddelen) - Er is Minimaal 2 jaar kwalitatief goede, planmatige, gerichte zorg is geweest, die na evaluatie in de groeps- of handelingsplannen niet succesvol zijn geweest om de leerling te laten profiteren van het groepsaanbod. In principe starten we met een eigen leerlijn vanaf groep 6, daar uit onderzoek blijkt dat leerlingen tot die tijd profiteren van de interactie met medeleerlingen en de leerkracht. - Het kind moet over de vaardigheid beschikken om zelfstandig te kunnen werken. Dit moet wel te organiseren zijn in de groep. - De ouders zijn vanaf het begin van het proces betrokken Bij het plaatsen op een eigen leerlijn moeten de volgende consequenties goed gecommuniceerd worden met leerling, ouder(s)/verzorger(s), zorgcoördinator en leerkracht: De achterstand zal niet meer ingelopen worden. Het eindniveau wordt niet gehaald, een ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld, waarbij het praktijkonderwijs of VMBO met of zonder LWOO enkele mogelijkheden zijn. Ook bestaat de mogelijkheid dat het kind eind groep 7 uitstroomt naar het PRO. Er moet instructietijd en mogelijk extra leertijd georganiseerd worden. De leerling neemt alleen deel aan de groepsinstructie, indien het voor dat onderdeel zinvol is. Er wordt een handelingsplan door de zorgcoördinator met een ontwikkelingsperspectief, fundamentele doelen (per onderdeel) en tussendoelen opgesteld. De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering. NB. Het besluit tot het nemen van een eigen leerlijn wordt altijd in overleg met een externe deskundige genomen en wordt altijd gemeld aan het bestuur (zie analyse en waarderingen van opbrengsten van de inspectie sept blz. 47). Een uitgebreide handleiding zie richtlijnen toetskader van Saskia. OT: bijlage 1 OT Zie bijlage: (evt. aanpassen aan eigen situatie). Doel van het OT: Doel: Het doel van het OT is het goed en snel oplossen van gesignaleerde problemen van leerlingen van de school door effectieve en Organisatie van het OT: Gedeeltes overgenomen uit: 2008 Nederlands Jeugdinstituut Onderwijs & Jeugdzorg: Er wordt met ouders overleg gevoerd over bespreking in het OT. De school vraagt daarbij Versie:

7 efficiënte begeleiding te realiseren in samenwerking met organisaties voor hulp-, zorg en dienstverlening. Hierbij worden alleen persoonsgegevens ingebracht die relevant en noodzakelijk zijn. Bovendien moet men, gezien de probleemstelling, overtuigd zijn van de noodzakelijke meerwaarde van gezamenlijk overleg. De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de bespreking informatie over de casus. De vooraf verzonden informatie bevat de volgende elementen: *Personalia van de leerling *Actuele informatie over begeleiding door de school. *De grondslag van de bespreking (toestemming of instemming). *Informatie over de problematiek die aan de orde is. *Heldere vraagstelling van de school aan het OT. Dit alles wordt beschreven in een groeidocument. Na de bespreking vindt door de daarvoor verantwoordelijke terugkoppeling plaats naar de ouders en de verantwoordelijke leerkracht van de leerling indien de ouder niet bij het OT aanwezig is. schriftelijk toestemming voor bespreking en het verwerken van persoonsgegevens door de school en (met name genoemde) externe partners. Wanneer door de ouders geen toestemming wordt gegeven voor bespreking zal de school de casus in principe niet inbrengen in het OT. Alternatieven zijn: *de casus anoniem in te brengen in het OT: externe deelnemers in het overleg hebben een consultatieve functie waarbij de school wordt geadviseerd over een mogelijke handelswijze in deze en vergelijkbare situaties. *ouders voorstellen om een beperkte bespreking te voeren. Hierbij worden uitsluitend gegevens verwerkt die van direct belang zijn bij de toelichting op de vraagstelling rond de betreffende leerling. *de leerling (in uitzonderlijke gevallen) te bespreken zonder toestemming: deze handelswijze moet worden gemotiveerd en gedocumenteerd om aan betrokkenen en derden op enig moment te kunnen verantwoorden waarom gekozen is voor bespreking zonder toestemming en wat de inhoud en uitkomsten van de bespreking zijn geweest. Zie: Regionaal Ondersteuningsplan van het SWV Schiedam, Vlaardingen, Maassluis. De school beschikt over een basisprivacyreglement, dat aansluit op de privacyafspraken van het OT. Dit reglement is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens. De Wbp stelt het begrip verwerken centraal. Dit zijn alle handelingen die met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd. Hiervan wordt melding gemaakt in de schoolgids en het schoolplan. Verzending per dient te gebeuren naar afgeschermde adressen en verzending per post dient op naam plaats te vinden. Versie:

8 Versie:

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Als je niet voor mijn kwaliteiten gaat, blijf dan van mijn beperkingen af (Emiel van Doorn) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel schoolondersteuningsprofiel 2014-2015 Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel Samenwerken aan passend onderwijs binnen het bestuur op en stedelijk niveau In het kader van de invoering van

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 1. Positieve visie op leren en ontwikkeling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 1. Positieve visie op leren en ontwikkeling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 1. Positieve visie op leren en ontwikkeling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Hieruit spreekt een positieve en optimistische kijk op de ontwikkeling van kinderen.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 schoolplan 2013-2015

Hoofdstuk 5 schoolplan 2013-2015 Hoofdstuk 5 schoolplan 2013-2015 2 5. Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel 5.1. Samenwerken aan passend onderwijs binnen het bestuur op en stedelijk niveau In het kader van de invoering

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens KBS Elisabeth School KBS Elisabeth BRIN 17FC Directeur Mevr. L. Paijens Adres Carnissedreef 292 Telefoon 010 4817244 E-mail elisabeth@rvko.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Basisschool de Pionier

Basisschool de Pionier 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Pionier Algemene gegevens School Basisschool de Pionier BRIN 17RL Directeur J. de Leeuw Adres Adenstraat 21, 3067MN, Rotterdam Telefoon 0104550111

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Bernulphusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Bernulphusschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel CBS Kethel

Ondersteuningsprofiel CBS Kethel Ondersteuningsprofiel CBS Kethel 1. Visie op onderwijs en ondersteuning van leerlingen. Wij willen de leerlingen zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning op maat bieden binnen het pedagogisch en didactisch

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Bijstelling Schoolondersteuningsplan

Bijstelling Schoolondersteuningsplan Bijstelling Schoolondersteuningsplan Bijstelling september 2014 Obs. De Reijer Het huidige schoolondersteuningsprofiel (SOP) is vastgesteld in maart 2012. In de afgelopen twee jaar is er met betrekking

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Naam: Het Noordermerk Adres: Noorderbrink 2 Brin: 03EH01 Telefoon: 0525-621718 E-mail: info@hetnoordermerk.nl

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan OBS De Dorpsbeuk Scherpenzeel

Schoolondersteuningsplan OBS De Dorpsbeuk Scherpenzeel Schoolondersteuningsplan OBS De Dorpsbeuk Scherpenzeel versie December 2014 Datum vaststelling Herzien uiterlijk 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens... 4 2.1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Basisschool De Hoeksteen

Basisschool De Hoeksteen Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Hoeksteen Algemene gegevens School Basisschool De Hoeksteen BRIN 12 PF 00 Directeur Theo Visser Adres Kerkwervesingel 24-30 Telefoon 010-4801179

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Handelingsgericht arrangeren (HGA)

Handelingsgericht arrangeren (HGA) Handelingsgericht arrangeren (HGA) Toewijzing van onderwijs en jeugdhulparrangementen, op basis van de behoeften van kind en opvoeders. Dit voorbeeld van een scenario voor ondersteuningstoewijzing is ontleend

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

School-ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool

School-ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool Inhoud: 1. Inleiding. 2. Schoolgegevens. 3. Ambitie. 4. Leerling-populatie. 5. Formatie en Diversiteit. 6. Onderwijsconcept. School-ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool 7. Onderwijs - en Begeleidingsaanbod.

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 26PX00 De Walvis 29 oktober 2013 CONCEPT 24 januari 2014 aanvullingen Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Mw. Willemijn Visser

Mw. Willemijn Visser School: Columbusschool Contact gegevens: Marcopoloroute 56 1363 LA Almere (036)767 01 50 info@columbusschool.asg-almere.nl Directie en IB: Dhr. Thijs Remmers Mw. Willemijn Visser Inleiding Alle scholen

Nadere informatie

Passend Onderwijs en het ondersteuningsprofiel van Basisschool De Zon. Passend Onderwijs:

Passend Onderwijs en het ondersteuningsprofiel van Basisschool De Zon. Passend Onderwijs: Passend Onderwijs en het ondersteuningsprofiel van Basisschool De Zon Passend Onderwijs: Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term passend onderwijs.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de Koningin Julianaschool te Den Helder, onderdeel van stichting Kopwerk. Scholengroep Den Helder Noord

Ondersteuningsprofiel van de Koningin Julianaschool te Den Helder, onderdeel van stichting Kopwerk. Scholengroep Den Helder Noord Ondersteuningsprofiel van de Koningin Julianaschool te Den Helder, onderdeel van stichting Kopwerk. Scholengroep Den Helder Noord 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het School Ondersteunings Profiel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen:

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel (OP) van onze school. Deze beschrijving van het OP is het uitgangspunt

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11IJ00 Obs Breskens

Schoolondersteuningsprofiel. 11IJ00 Obs Breskens Schoolondersteuningsprofiel 11IJ00 Obs Breskens Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen Zakelijke gegevens (*): Naam school: Ericaschool Straat: Ericalaan 30 Telefoon: 0317 613985 Mailadres: info@ericaschool.nl Website: www.ericaschool.nl Brinnr.:

Nadere informatie

Afspraak maken met de leerkracht/directie Als u een van de team-/directieleden wilt spreken, kunt u altijd een afspraak maken.

Afspraak maken met de leerkracht/directie Als u een van de team-/directieleden wilt spreken, kunt u altijd een afspraak maken. 8 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL 8.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Communicatie met ouders De groepen krijgen 3x per jaar een rapport mee. De gesprekken vinden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel Schoolondersteuningsprofiel 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur op 29 januari 2014 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander 4 december 2013 Liesbeth Luycx, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij?

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij? Ondersteuningsprofiel Holendrechtschool Inleiding In het schoolondersteuningsprofiel van de Holendrechtschool staat welke ondersteuning we aan alle leerlingen bieden en welke mogelijkheden we hebben om

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool Müllerpier Algemene gegevens School BRIN Directeur Intern begeleider Adres Basisschool Müllerpier 18AA03 Lisette Tobé Janneke van t Wout St. Jobskade

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB)

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB) Ambulant begeleiders (AB) Groeidocument Ketenpartners Adviesloket Externe specialisten, extra handen etc. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost 1. Signaleren leerkracht (ouders)

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk

Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk Gebaseerd op format Qliq Primair Onderwijs Aanleiding In het kader van de wet Passend onderwijs is Nederland verdeeld in een aantal regio s. Binnen elke regio

Nadere informatie

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie:

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie: Inleiding: Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Elout

Schoolondersteuningsprofiel De Elout Schoolondersteuningsprofiel De Elout 1. Inleiding De Elout heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld in het kader van het Passend Onderwijs. In dit profiel wordt een beschrijving gegeven hoe de Elout het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Symbion

Ondersteuningsprofiel Symbion Ondersteuningsprofiel Symbion 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Algemene informatie 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2. Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Kerngetallen leerlingenpopulatie

Nadere informatie