Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin 2014-2018"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin Inleiding Een schoolondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning een school haar (zorg)leerlingen kan bieden, waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe zorg de school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de school onderscheid tussen basiszorg en breedtezorg. Daarnaast kan een schoolonderwijszorgprofiel een professionaliserings- en ontwikkelingsperspectief schetsen voor de school en haar medewerkers. De schoolondersteuningsprofielen geven samen uiting aan de zorgplicht van de schoolbesturen. Tevens geeft het totaal van de schoolprofielen in een samenwerkingsverband inzicht in het regionale onderwijszorgaanbod: het onderwijszorgcontinuüm in de regio en de dekkingsgraad van de voorzieningen in het licht van de onderwijsvragen en behoeften van de leerling-populatie in het samenwerkingsverband. Een belangrijk onderdeel van de definitie van het schoolondersteuningsprofiel betreft de indeling basisondersteuning en extra ondersteuning, zowel in de breedte als in de diepte. Deze tweedeling is het uitgangspunt voor het kader van Passend Onderwijs. Scholen moeten kunnen aangeven welke mogelijkheden zij zien om met ondersteuning van buitenaf onderwijszorgarrangementen aan te bieden en voor welke groepen leerlingen. Scholen kunnen dit als volgt aangeven: Basisondersteuning: De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning gelden voor alle deelnemende scholen. Binnen ons samenwerkingsverband gelden de volgende afspraken: 1. Iedere school heeft een aanbod voor leerlingen die anders leren. Zoals leerlingen met dyslexie, dyscalculie en leerlingen met lichte gedragsproblemen; 2. De school is in staat leerlingen op groepsniveau en individueel niveau te ondersteunen in hun sociaal emotioneel leren en ontwikkelen. De school biedt planmatig ondersteuning aan specifieke (groepen van) leerlingen die dat nodig hebben; 3. Scholen zijn in staat leerlingen met een licht medische ondersteuningsbehoefte op school te houden en deze dus niet op grond daarvan naar een andere lesplek te verwijzen. De wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) voorziet in een regeling ten aanzien van voorbehouden, risicovolle handelingen. Hierbij kan een beroepsbeoefenaar door een arts bekwaam geacht worden om medische handelingen uit te voeren en hiertoe de toestemming dan wel opdracht krijgen. Zo kan de school dit op locatie organiseren. Informatie over de procedure en Biggeregistreerde handelingen, is op te vragen bij het samenwerkingsverband; 4. Iedere school is in staat om in haar gebouw of bepaalde ruimtes of onderwijs-inhoudelijke inrichting aanpassingen te maken voor leerlingen met fysieke beperkingen; 5. Alle scholen werken met leerlijnen waarmee ze in staat zijn hun onderwijsaanbod voor specifieke (groepen) Versie:

2 leerlingen te formuleren en af te stemmen op de behoefte van de leerling. Dit aanbod is vastgelegd in dit schoolondersteunings-profiel. 6. Scholen doorlopen een eigen, interne kwaliteitscyclus met betrekking tot het inzetten van ondersteuning aan leerlingen en leerkrachten en het afstemmen van onderwijsaanbod bijvoorbeeld Handelingsgericht Werken HGW cyclus en eigen leerlijnen. De basisondersteuning heeft dus betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in de school. Het is de zorg die de school zelf binnen de eigen organisatie biedt aan alle leerlingen. Uitgangspunt is dat het kind zoveel mogelijk wordt opgevangen binnen de school desgewenst in een eigen groep door een vaste begeleider of andere deskundige binnen de school. Extra ondersteuning: De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van de school die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. Kortom, alle maatregelen die de school ten behoeve van alle leerlingen heeft ontwikkeld om tegemoet te komen aan alle mogelijke verschillen tussen kinderen zoals: het werken in niveaugroepen van basisvaardigheden het werken in interessegroepen wat betreft WO remediale hulp, ondersteuningsteam de begeleiding en coaching door de zorgcoördinator en/of andere deskundigen van de school leesspecialist aanbieden van programma s voor sociaal-emotionele ontwikkeling optimalisatie van het leerlingvolgsysteem beschrijving eigen leerlijnen afspraken over groepsplannen en hulpplannen vertrouwenspersonen en/of leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werker, logopedist en dergelijke. huisbezoeken leergesprekken Onderwijsarrangementen Dit is de zorg om de school heen. De school wil zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen voor het onderwijs, de zorg en de ontwikkeling van de leerlingen, maar heeft daarbij hulp van buitenaf nodig. Om de school heen is een vangnet van hulpbronnen van extra zorg. Van (preventieve) ambulante begeleiders, deskundigen uit het (school)maatschappelijk werk, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg tot tijdelijke plaatsingen en voorzieningen. De leerling blijft vallen onder de verantwoordelijkheid van de school en blijft daar ingeschreven. De extra ondersteuning of zorg heeft het karakter van tijdelijk en/of aanvullend. Onderwijsarrangementen worden vanuit Versie:

3 het samenwerkingsverband bekostigd. Per individueel geval wordt bekeken of de school verwacht in staat te zijn te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind en een onderwijsarrangement behoeft. Dit proces vindt altijd plaats in samenwerking met externe deskundigen in het ondersteuningsteam. Missie/ Visie en competentie hele team/ typering school Basiszorg De basisschool heeft minimaal leerlingen met de volgende typering onder haar hoede: Kinderen: - met verschillende culturele achtergronden die extra aandacht nodig hebben voor taalen woordenschatontwikkeling door hun tweetalige achtergrond. - met een gemiddeld IQ - met een licht lichamelijke handicap - met werkhoudingproblemen - met (beperkte) leerproblemen: * een vertraagde lees- taalontwikkeling * een vertraagde rekenontwikkeling - met (beperkte) problemen in hun sociaalemotioneel functioneren * faalangst * zwak ontwikkelde sociale vaardigheden Extra school specifieke zorg vallend onder basiszorg Alle leerlingen zijn in principe welkom. De school heeft maximaal leerlingen met de volgende typering onder haar hoede: Kinderen: - met een IQ ondergrens van ongeveer 70 die zelfredzaam zijn - met een hoger dan gemiddeld IQ - met een corrigeerbaar gedragsprobleem - met lichte ontwikkelingsstoornissen -met een zwakke taalontwikkeling in de Nederlandse taal -met concentratieproblemen Onderwijsarrangementen waar extra financiële middelen voor nodig zijn OT met diepte aanpak of evt. verwijzing, ofwel voorziening. Kinderen: -met een IQ ondergrens van ongeveer 70 die niet zelfredzaam zijn -hoogbegaafde leerlingen -met een ernstig vertraagde taal/leesontwikkeling - met dyslexie - met een ernstig vertraagde rekenontwikkeling - met dyscalculie - met (ernstige) problemen in het sociaalemotioneel functioneren -met stoornissen autistisch spectrum -met een ontwikkelingsprofiel waarin specifieke behoefte beschreven is die de school niet uit reguliere middelen kan bieden. -die specifieke medische handelingen behoeven die de school niet kan of mag bieden. Specifieke aanpassingen aan de omgeving die noodzakelijk zijn om het kind adequaat te laten functioneren Deskundigheidsbevordering gericht op specifieke problematiek die niet binnen het scholingsplan van de organisatie vallen. Versie:

4 Beleid passend onderwijs en aannamebeleid van de school Plaatsingsmogelijkheid wordt bepaald aan de hand van het ondersteuningsprofiel van de school. De school is evenwel verantwoordelijk voor ieder kind dat zich bij de school aanmeldt. Kan de school niet voldoen aan de onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte, dan zoekt de school met behulp van het samenwerkingsverband naar een geschikte plaats voor het kind. Voorwaarden voor (proef)plaatsing: - Veiligheid in school is eerste prioriteit (igv gedragsproblematiek) - De leerling kan het onderwijsproces grotendeels volgen in de eigen groep - Ruimte binnen/grootte van de groep - Zwaarte van de betreffende groep - Mate van leerkrachtafhankelijkheid van de leerling en/of de mate van zelfstandigheid is werkbaar (subjectief: kan per leerkracht verschillen) - Percentage zorgleerlingen binnen de groep - Voldoende capaciteit met betrekking tot deskundigheid / ervaring binnen team / betreffende groep - Bovenstaande wordt na afspraken met betrokkenen schriftelijk vastgelegd - Een proefplaatsing is voor 3 tot 6 maanden, daarna valt besluit over definitieve plaatsing. - In het MT wordt de plaatsingsbeslissing genomen. - Ouder(s)/verzorger(s) zijn betrokken en medeverantwoordelijk Voorwaarden voor definitieve plaatsing: - Het kind, groep en leerkracht voelen zich competent - Er is sprake van ontwikkelingsgroei bij de leerling - Ouders zijn betrokken en medeverantwoordelijk Kansen voor de school: Sociaal aspect: Leerlingen leren omgaan met verschillen Deskundigheidsbevordering (olievlekwerking leerkracht/zorgcoördinator/team) Organisatie leerlingbegeleiding Basiszorg Extra zorg dat onder de basiszorg valt Onderwijsarrangement WSNS Organisatie leerlingbegeleiding De school werkt handelingsgericht: Voor iedere leerling beschrijft de leerkracht in Parnassys de belemmerende en stimulerende factoren en de onderwijsbehoeften. (Bij de kleuters wordt gewerkt met KIJK) De leerkracht maakt voor de vakken rekenen, lezen en spelling een groepsplan voor een periode van 3 maanden. Dit is het aanbod met Wanneer een kind opvalt, wordt het besproken in het zorgteam. De leerkracht verzamelt informatie over het kind: de thuissituatie, gedrag en leerproblemen. Er volgt een gesprek met de ouders en ook de visie van het kind zelf biedt belangrijke informatie. Als besloten wordt dat het kind besproken moet worden in het OT omdat de problematiek complex is of ondoorgrondelijk wordt In het OT wordt ook de aard van de problematiek besproken en indien de zorg niet binnen de basis- en extra ondersteuning valt zal een Onderwijsarrangement worden aangevraagd of het kind wordt verwezen naar een passender omgeving. Versie:

5 streefdoelen voor de hele groep. Kinderen met ongeveer dezelfde onderwijsbehoeften die extra stimulans nodig hebben om aan de doelen van het groepsplan te kunnen voldoen worden in maximaal 3 subgroepjes per vak geclusterd en als subgroep opgenomen. 3x Per jaar worden de groepsplannen geëvalueerd en worden nieuwe groepsplannen opgesteld (= HGW). Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt vanaf oktober 2011 Zien van Parnassys ingevuld. Hieruit volgt evt. een gedragshandelingsplan voor een individuele leerling of een groepje leerlingen. een groeidocument opgesteld. In alle gevallen wordt een huisbezoek afgelegd. Het groeidocument wordt besproken in het Ondersteuningsteam. Daar wordt de problematiek geanalyseerd en een handelingsplan voorgesteld door de verschillende deskundigen. Voor kinderen die op de Taaltuin blijven met een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld (zie bijlage). We streven ernaar om een kind zeker t/m groep 5 mee te laten doen met het groepsprogramma. Een leerling met een eigen leerlijn blijft zo mogelijk t/m groep 6 de groepsinstructie volgen, waarna divergente instructie of verwerking op eigen niveau volgt. In groep 7 en 8 vindt de instructie direct in divergente groepen plaats (VLT). Deskundigen Betrokken bij Basiszorg: Betrokken bij extra zorg: Arrangementen Deskundigen - SMW - Logopedie (1 ste screening) - Leerkrachten - Ib - Directeur - WSNS - Fysiotherapeut - CJG Leesspecialist van de school. Voor advies en begeleiding van de school: SMW (korte trajecten) CED-medewerker tbv onderzoek WSNS-er Algemeen Maatschappelijk Werk CJG Crisisinterventieteam Centrum voor Jeugd en Gezin Riagg Kinderteam Jeugdzorg Trivium Lindenhof e.a.hulpverlenende instanties Steunpunt onderwijs AMK/GOSA/Steunpunt huiselijk geweld/ Wijkteam (WOT) Expertise uit SBO Ondersteuningsteam - Behandeling door Orthopedagoog - Overleg SO - Behandeling ernstige dyslexie - Behandeling ernstige dyscalculie - Psychologische ondersteuning - Gezinsvoogd - Eetstoornissen - Ernstige gedragsproblematiek - Ambulante begeleiding Auris - Arrangementen vanuit de clusters - Medische handelingen - Groepsarrangementen bij disharmonische groepsdynamiek Versie:

6 Ontwikkelingsperspectief Ontwikkelings-perspectief Alle zorgleerlingen die onvoldoende profijt hebben van het aanbod in de groep en waarbij de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht, worden onderzocht door het CED om te kijken of zij op een eigen leerlijn geplaatst moeten worden voor een of meerdere vakgebieden. Deze leerlingen zullen de stof van eind groep 8 niet behalen. Het gaat hierbij om leerlingen die gedurende 3 CITO-LOVS toetsmomenten een IV/V score hebben en waarbij de vaardigheidscores niet groeien ofwel sprake is van een invalide score. Bovendien is in de methode gebonden toetsen ook geen voldoende resultaat te zien. Wij overwegen dan op basis van het onderzoek het kind op een eigen leerlijn te plaatsen waarbij het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld. Voorwaarde om een kind op een eigen leerlijn te plaatsen zijn: - De leerling heeft kwalitatief goed onderwijs genoten (er is gewerkt volgens het directe instructiemodel, interactief, gedifferentieerd en met gebruikmaking van verschillende leerstrategieën en alle afgesproken hulpmiddelen) - Er is Minimaal 2 jaar kwalitatief goede, planmatige, gerichte zorg is geweest, die na evaluatie in de groeps- of handelingsplannen niet succesvol zijn geweest om de leerling te laten profiteren van het groepsaanbod. In principe starten we met een eigen leerlijn vanaf groep 6, daar uit onderzoek blijkt dat leerlingen tot die tijd profiteren van de interactie met medeleerlingen en de leerkracht. - Het kind moet over de vaardigheid beschikken om zelfstandig te kunnen werken. Dit moet wel te organiseren zijn in de groep. - De ouders zijn vanaf het begin van het proces betrokken Bij het plaatsen op een eigen leerlijn moeten de volgende consequenties goed gecommuniceerd worden met leerling, ouder(s)/verzorger(s), zorgcoördinator en leerkracht: De achterstand zal niet meer ingelopen worden. Het eindniveau wordt niet gehaald, een ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld, waarbij het praktijkonderwijs of VMBO met of zonder LWOO enkele mogelijkheden zijn. Ook bestaat de mogelijkheid dat het kind eind groep 7 uitstroomt naar het PRO. Er moet instructietijd en mogelijk extra leertijd georganiseerd worden. De leerling neemt alleen deel aan de groepsinstructie, indien het voor dat onderdeel zinvol is. Er wordt een handelingsplan door de zorgcoördinator met een ontwikkelingsperspectief, fundamentele doelen (per onderdeel) en tussendoelen opgesteld. De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering. NB. Het besluit tot het nemen van een eigen leerlijn wordt altijd in overleg met een externe deskundige genomen en wordt altijd gemeld aan het bestuur (zie analyse en waarderingen van opbrengsten van de inspectie sept blz. 47). Een uitgebreide handleiding zie richtlijnen toetskader van Saskia. OT: bijlage 1 OT Zie bijlage: (evt. aanpassen aan eigen situatie). Doel van het OT: Doel: Het doel van het OT is het goed en snel oplossen van gesignaleerde problemen van leerlingen van de school door effectieve en Organisatie van het OT: Gedeeltes overgenomen uit: 2008 Nederlands Jeugdinstituut Onderwijs & Jeugdzorg: Er wordt met ouders overleg gevoerd over bespreking in het OT. De school vraagt daarbij Versie:

7 efficiënte begeleiding te realiseren in samenwerking met organisaties voor hulp-, zorg en dienstverlening. Hierbij worden alleen persoonsgegevens ingebracht die relevant en noodzakelijk zijn. Bovendien moet men, gezien de probleemstelling, overtuigd zijn van de noodzakelijke meerwaarde van gezamenlijk overleg. De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de bespreking informatie over de casus. De vooraf verzonden informatie bevat de volgende elementen: *Personalia van de leerling *Actuele informatie over begeleiding door de school. *De grondslag van de bespreking (toestemming of instemming). *Informatie over de problematiek die aan de orde is. *Heldere vraagstelling van de school aan het OT. Dit alles wordt beschreven in een groeidocument. Na de bespreking vindt door de daarvoor verantwoordelijke terugkoppeling plaats naar de ouders en de verantwoordelijke leerkracht van de leerling indien de ouder niet bij het OT aanwezig is. schriftelijk toestemming voor bespreking en het verwerken van persoonsgegevens door de school en (met name genoemde) externe partners. Wanneer door de ouders geen toestemming wordt gegeven voor bespreking zal de school de casus in principe niet inbrengen in het OT. Alternatieven zijn: *de casus anoniem in te brengen in het OT: externe deelnemers in het overleg hebben een consultatieve functie waarbij de school wordt geadviseerd over een mogelijke handelswijze in deze en vergelijkbare situaties. *ouders voorstellen om een beperkte bespreking te voeren. Hierbij worden uitsluitend gegevens verwerkt die van direct belang zijn bij de toelichting op de vraagstelling rond de betreffende leerling. *de leerling (in uitzonderlijke gevallen) te bespreken zonder toestemming: deze handelswijze moet worden gemotiveerd en gedocumenteerd om aan betrokkenen en derden op enig moment te kunnen verantwoorden waarom gekozen is voor bespreking zonder toestemming en wat de inhoud en uitkomsten van de bespreking zijn geweest. Zie: Regionaal Ondersteuningsplan van het SWV Schiedam, Vlaardingen, Maassluis. De school beschikt over een basisprivacyreglement, dat aansluit op de privacyafspraken van het OT. Dit reglement is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens. De Wbp stelt het begrip verwerken centraal. Dit zijn alle handelingen die met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd. Hiervan wordt melding gemaakt in de schoolgids en het schoolplan. Verzending per dient te gebeuren naar afgeschermde adressen en verzending per post dient op naam plaats te vinden. Versie:

8 Versie:

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016 Een traag groeiende boom kan ook de hoogste worden (Jelle Jolles) Inhoudsopgave Introductie bij basisondersteuning... 3 Passend Onderwijs Almere

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel ( )

Ondersteuningsprofiel ( ) Ondersteuningsprofiel (2014-2018) CBS Het Visnet Stationsstraat 117 3131 PS Vlaardingen 010-4356709 www.cbshetvisnet.nl info@cbshetvisnet.nl - 0 - Inleiding Basisschool van Het Visnet werkt met een ondersteuningsprofiel,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool Schoolondersteuningsplan Alan Turingschool Inhoudsopgave Visie op onderwijs en ondersteuning... 4 De positie van ouders... 6 Ondersteuning op schoolniveau... 7 Handelingsgericht werken op schoolniveau...

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / Inspectie KH / WMK.. HOOG NIVEAU De school voert een Zie beschrijving in het

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 1 Schoolondersteuningsprofiel Obs Het Windas Geschreven door: Management Advies Team 2014-2017 2 Inleiding Obs Het Windas te Schiedam-Noord is een basisschool die valt onder de Stichting Primo. Het betreft

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel schoolondersteuningsprofiel 2014-2015 Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel Samenwerken aan passend onderwijs binnen het bestuur op en stedelijk niveau In het kader van de invoering van

Nadere informatie

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Als je niet voor mijn kwaliteiten gaat, blijf dan van mijn beperkingen af (Emiel van Doorn) Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Christophoor BRIN 17ES Directeur Ria Post Adres Schere 39 3085 DT Rotterdam Telefoon 010-4808838 E-mail r.post@christophoor.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Bernulphusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Bernulphusschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

OBS Giessen-Oudekerk

OBS Giessen-Oudekerk School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 1 Inhoud. Versie 2015-2016 1. Inleiding. 3 2. Schoolgegevens. 3 3. Visie

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 1. Positieve visie op leren en ontwikkeling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 1. Positieve visie op leren en ontwikkeling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 1. Positieve visie op leren en ontwikkeling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Hieruit spreekt een positieve en optimistische kijk op de ontwikkeling van kinderen.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 schoolplan 2013-2015

Hoofdstuk 5 schoolplan 2013-2015 Hoofdstuk 5 schoolplan 2013-2015 2 5. Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel 5.1. Samenwerken aan passend onderwijs binnen het bestuur op en stedelijk niveau In het kader van de invoering

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

CBS Mozaiëk.

CBS Mozaiëk. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Mozaïek Algemene gegevens School BRIN Directeur CBS Mozaiëk 12 XS P. van Schelven Adres Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 010 2440891 E-mail

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Schoolondersteuningsprofiel Imeldaschool Algemene gegevens School Imeldaschool BRIN 17UE Directeur Aziem Jarmohamed Adres Veurstraat 3-7 Telefoon 010-4652632 E-mail info@imeldaschool.nl Bestuur RVKO

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel voor SIKO scholen. SWV Schiedam Vlaardingen en Maassluis Onderwijs dat past

Schoolondersteuningsprofiel voor SIKO scholen. SWV Schiedam Vlaardingen en Maassluis Onderwijs dat past Sint Bernardu s * Sin t Jan * Sint Jozef * t Meesterwerk * De Regen b oog * De Vlind er * Sint Willib rordu s * De Hoek steen * t P alet Schoolondersteuningsprofiel voor SIKO scholen. SWV Schiedam Vlaardingen

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens KBS Elisabeth School KBS Elisabeth BRIN 17FC Directeur Mevr. L. Paijens Adres Carnissedreef 292 Telefoon 010 4817244 E-mail elisabeth@rvko.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel voor SIKO scholen SWV Schiedam Vlaardingen en Maassluis Onderwijs dat past. KBS de Hoeksteen, Vlaardingen

Schoolondersteuningsprofiel voor SIKO scholen SWV Schiedam Vlaardingen en Maassluis Onderwijs dat past. KBS de Hoeksteen, Vlaardingen Sint Bernardu s * Sin t Jan * Sint Jozef * t Meesterwerk * De Regen b oog * De Vlind er * Sint Willib rordu s * De Hoek st een * t Palet Schoolondersteuningsprofiel voor SIKO scholen SWV Schiedam Vlaardingen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Bijstelling Schoolondersteuningsplan

Bijstelling Schoolondersteuningsplan Bijstelling Schoolondersteuningsplan Bijstelling september 2014 Obs. De Reijer Het huidige schoolondersteuningsprofiel (SOP) is vastgesteld in maart 2012. In de afgelopen twee jaar is er met betrekking

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens: Naam school: CBS Instituut Coolsma Straat: Coolsmalaan 3-5 Telefoon: 0343-513735 Mailadres: info@cbscoolsma.nl Website: www.cbscoolsma.nl

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Naam: Het Noordermerk Adres: Noorderbrink 2 Brin: 03EH01 Telefoon: 0525-621718 E-mail: info@hetnoordermerk.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Basisschool de Pionier

Basisschool de Pionier 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Pionier Algemene gegevens School Basisschool de Pionier BRIN 17RL Directeur J. de Leeuw Adres Adenstraat 21, 3067MN, Rotterdam Telefoon 0104550111

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel CBS Kethel

Ondersteuningsprofiel CBS Kethel Ondersteuningsprofiel CBS Kethel 1. Visie op onderwijs en ondersteuning van leerlingen. Wij willen de leerlingen zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning op maat bieden binnen het pedagogisch en didactisch

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus 2015-2016 Handelingsgericht werken Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en analyseren van toetsen.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09BB00 De Meander

Schoolondersteuningsprofiel. 09BB00 De Meander Schoolondersteuningsprofiel 09BB00 De Meander Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 18PQ00 Anne Frank

Schoolondersteuningsprofiel. 18PQ00 Anne Frank Schoolondersteuningsprofiel 18PQ00 Anne Frank Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel voor SIKO scholen. SWV Schiedam Vlaardingen en Maassluis Onderwijs dat past

Schoolondersteuningsprofiel voor SIKO scholen. SWV Schiedam Vlaardingen en Maassluis Onderwijs dat past Sint Bernardu s * Sin t Jan * Sint Jozef * t Meesterwerk * De Regen b oog * De Vlind er * Sint Willib rordu s * De Hoek steen * t P alet Schoolondersteuningsprofiel voor SIKO scholen. SWV Schiedam Vlaardingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan OBS De Dorpsbeuk Scherpenzeel

Schoolondersteuningsplan OBS De Dorpsbeuk Scherpenzeel Schoolondersteuningsplan OBS De Dorpsbeuk Scherpenzeel versie December 2014 Datum vaststelling Herzien uiterlijk 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens... 4 2.1

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie