Bijstelling Schoolondersteuningsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijstelling Schoolondersteuningsplan"

Transcriptie

1 Bijstelling Schoolondersteuningsplan Bijstelling september 2014 Obs. De Reijer

2 Het huidige schoolondersteuningsprofiel (SOP) is vastgesteld in maart In de afgelopen twee jaar is er met betrekking tot leerlingenzorg en onze mate van basisondersteuning en breedteondersteuning een ontwikkeling ingezet. Het SOP van 2012 mag daardoor gedateerd genoemd worden. Dit heeft geleid tot een samenvatting van ons bijgestelde SOP, dat meer recht doet aan de huidige situatie. Tevens worden in dit bijgestelde SOP de ingezette ontwikkelingen toegelicht. Wat kunnen / hebben we al: Wat we kunnen is in het SOP van maart 2012 in Hoofdstuk 4.2 terug te vinden. Wat we hebben qua huisvestingssituatie maakt onderstaand overzicht duidelijk. Er is ruimte in een groep voor 1-op-1 begeleiding Er is ruimte op de gang voor 1-op-1 begeleiding Er is een prikkelarme werkplek Er is ruimte voor een time out De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met speciale bewegingsbehoeften Er zijn ruimten met specifieke functies voor bewegings- en leerbehoeften (fysiotherapie, schooltuin, etc.) Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar op de gang of in flexibele ruimten Anders: Werkruimte waarover leerlingen beschikken Inrichting van de lokalen Goed Goed Welke voorzieningen zijn binnen ons bereik: Time out Schakelklas Hoogbegaafdengroep plusklas Observatieklas Preventieve ambulante begeleiding Autiklas Voorschool (VVE) Schoolondersteuningsteam

3 Leren en ontwikkeling Voor de categorie leren en ontwikkeling geeft De Reijer aan in veel gevallen passend onderwijs te kunnen realiseren voor leerlingen met onderwijsbehoeften op dit gebied. Zij zijn hiertoe in staat omdat leerkrachten in ontwikkeling zijn om leerlingen op eigen niveau te kunnen laten leren en werken. De collega s van de onderbouw geven aan dat ze hierbij aanvullende ondersteuning en professionalisering niet afwijzen en zullen inroepen indien nodig. Het team werkt in de dagelijkse praktijk met handelingsplannen, groepsoverzichten en groepsplannen. Leerkrachten kennen de ontwikkelingslijnen van hun eigen en aangrenzende groepen. Leerkrachten kunnen voldoende tegemoet komen aan de onderwijsvraag van de leerlingen. Zij werken met belemmerende en stimulerende factoren. Breedteondersteuning We hebben kennis en ervaring met de inzet van een ontwikkelingsperspectief (opp) We ondersteunen de kinderen met dyslexie d.m.v. Kurzweil. De expertise Hoog Begaafdheid wordt gedeeld met alle openbare scholen van Ridderkerk/Barendrecht. We maken gebruik van de Taalschool in het expertisecentrum De Burcht. We maken gebruik van schoolmaatschappelijk werk, logopedie, kinderfysio en dyslexiebegeleiders. Fysiek medisch Voor de categorie fysiek en medisch geeft De Reijer aan hier niet zonder meer passend onderwijs te kunnen organiseren. Dit betekent dat er een afweging per leerling plaats zal vinden om te bezien of er met de beschikbare deskundigheid van buiten mogelijkheden zijn. Hierbij gaat het om knowhow, coaching van leerkracht en leerling en ondersteunende hulpmiddelen. De leerkrachten geven een duidelijke grens aan bij het moeten verrichten van medische handelingen. Het team spreekt de bereidheid uit om voor iedere leerling in ieder geval het gesprek aan te willen gaan en is bereid tot het zoeken naar een eventuele samenwerking waarin alle betrokken partijen zich welbevinden. Breedteondersteuning: We hebben ervaring met een leerling met het syndroom van Down, een leerling met spina bifida om een afweging te kunnen maken t.a.v. deze kinderen. In het schooljaar hebben we een arrangement (een onderwijsassistent t.b.v. een leerling met een lichamelijke beperking). We hebben ambulante begeleiding vanuit het Samenwerkingsverband RiBA

4 Sociaal-emotioneel Voor de categorie sociaal-emotioneel geeft De Reijer aan in veel gevallen passend onderwijs te kunnen organiseren, maar dat daar wel zeer regelmatig ondersteuning bij nodig is (breedtezorg). Er wordt per leerling bekeken of er met de beschikbare deskundigheid van buiten mogelijkheden zijn om deze leerling in onze school op te nemen. Hierbij gaat het om know-how, coaching van leerkracht en leerling. De Reijer maakt gebruik van diverse tools die de sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen sturen, zoals Soemo kaarten, sociomatrix en de Dag van het gedrag. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd via het OVM (groep 1 t/m 8) We hebben ervaring met kinderen met autisme (laag geïndiceerd) Communicatie met de ouders is een vereiste en die wordt pro-actief gebruikt. Breedteondersteuning: Daar waar de basisondersteuning ophoudt, komt de breedteondersteuning in beeld. Deze ondersteuning kan bestaan uit: ambulante ondersteuning door gedragsexperts sociale vaardigheidstraining van de leerling maatschappelijk werk klassenassistentie Programma s zoals Rots en water en Marietje Kesselsproject. We hebben ervaring met het opstellen en inzetten van gedragsplannen voor kinderen met een gedragsprobleem. Wij maken gebruik van schoolmaatschappelijk werk en externe instanties zoals het CJG. Werkhouding Voor de categorie werkhouding geeft De Reijer aan in de meeste gevallen passend onderwijs te kunnen organiseren. Leerkrachten zijn in staat om met een dialoog af te stemmen op de leerling. Het contact thuis-school is belangrijk om de afspraken die gemaakt worden te effectueren. Concentratieproblematiek valt hieronder. Breedteondersteuning Werkhoudingsproblematiek kan ook voortkomen uit concentratiestoornissen. Ook hier hebben de leerkrachten van de Reijer ervaring in, maar in het laag geïndiceerde spectrum. Heftiger problematiek zal daarom (bijna) altijd leiden tot ondersteuning uit de breedtezorg. Hiervoor is het expertisecentrum van het Samenwerkingsverband zeer nabij.

5 Thuissituatie De school ziet ouders als partners in de ontwikkeling van kinderen en teamleden beschikken over voldoende competenties om op een goede manier met ouders te kunnen samenwerken. De school vertoont hierin proactief handelen. De ontwikkeling en contacten van een ondersteunend netwerk in de buurt wordt als belangrijk benoemd door het team. Ouders ervaren dat als welkom in de gesprekken met leerkrachten en IB ers. De mate waarin de school ruimte heeft om leerlingen op te nemen wordt mede bepaald door de balans in de groep van dat moment. Onder balans in de groep wordt vooral verstaan de ruimte die er voor de leerkracht en de leerlingen is om voor alle leerlingen in de groep een pedagogisch klimaat en een leeromgeving te bieden waarin de leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Breedteondersteuning: Vanaf hebben we de beschikking over een schoolondersteuningsteam dat ingezet kan worden bij een zorgelijke thuissituatie. Op school is een Schoolmaatschappelijk werker op gezette tijden aanwezig. Er is een korte lijn richting het CJG en het expertisecentrum. Wat willen we nog: Onze ambities zijn omschreven in het SOP Hoofdstuk 6 Een deel hiervan is inmiddels bereikt. Wat over blijft en aangevuld met nieuwe ambities: Leren en ontwikkeling: Passende werkvormen en activiteiten inbedden in het groepsaanbod (groepsplan, klassenmanagement). Vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen. De leerling als eigenaar van zijn eigen leerproces. Onderwijsbehoeften van alle kinderen in beeld kunnen krijgen. Meer specifieke deskundigheid ontwikkelen t.a.v. dyslexie en dyscalculie (leesspecialist en rekenspecialist). Organiseren van structureel meer handen in de klas. Formuleren van inhoudelijke doelen in de zone van naaste ontwikkeling voor kinderen die iets

6 extra s of anders nodig hebben. Fysiek/medisch Er is een toestemmingsformulier waarmee ouders toestemming geven voor het bieden van medische handelingen. Er is een ruimte gecreëerd waar medische handelingen kunnen worden verricht. Voor de leerlingen met lichamelijke beperkingen is er een Evac-chair aangeschaft en is een lift in het pand geplaatst. Incidenteel is er een kinderfysiotherapeut in school in school. Versterken van de samenwerking met elkaar en met externe instanties in het creëren van passend onderwijs voor deze leerlingen. Medisch gespecialiseerde hulp door externe expertisemensen laten verricht. Sociaal emotionele ontwikkeling /gedrag Meer rustige / stilte werkplekken in het gebouw voor kinderen die meer dan gemiddeld afgeleid worden door omgevingsprikkels. Langere termijnplanning m.b.t. groepsgrootte en groepsopbouw. Duidelijkere grenzen stellen naar ouders en leerlingen. Geen poldermodel waarin we alles doen om de leerling maar binnen te houden. Optimale inzet van OVM (ontwikkelingsvolgmodel sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding) Ondersteuning in de groep door (aanwezigheid) gedragsdeskundigen, sova-trainer, orthopedagoog. Behoefte aan preventief observeren. Werkhouding: Duidelijke overdracht waarin de zorg en ondersteuning goed beschreven staat Leren omgaan met de behoefte van (hyper)actieve kinderen om hun energie positief om en in te zetten Leerstof voor álle leerlingen hanteerbaar en betekenisvol maken en door gebruik te maken van motivatie-theorieën. Ontwikkelen van structurele ondersteunende begeleiding gericht op het voorkomen van moeilijkheden i.p.v. corrigerende begeleiding achteraf Nog meer zicht krijgen op elkaars kwaliteiten en daar gebruik van maken door middel van de inzet van specialisten in het team. Optimale inzet van OVM (ontwikkelingsvolgmodel sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding)

7 Verdere ontwikkeling van kennis m.b.t. start-, tussen- en einddoelen. Thuissituatie: Opbouwen en uitbouwen van het netwerk met externe instanties, zoals: Schoolmaatschappelijk werk, Politie, Bureau Halt, Brandweer, Voortgezet Onderwijs, IB-netwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin. Meer zicht op betrokken instanties die bij problemen ingezet kunnen worden. Constructiever samenwerken met ouders vanuit het gezamenlijke belang van het kind door zowel ondersteunend als grenzen stellend te zijn. Functionerend SOT (Scholondersteuningsteam) waarin orthopedagoog en SMW vertegenwoordigd zijn. Ouders ondersteunen bij het loslaten van hun kind waar het kan en structureren waar het nodig is. Nog duidelijker het belang stellen aan het partnerschap tussen school en gezin. Een continuering van de zorg om de leerling.. Wat willen/kunnen we niet: We willen veel, maar kunnen niet alles Onze grenzen zijn beschreven in het SOP Hoofdstuk 5 Leren en ontwikkeling Bij leren en ontwikkeling kent De Reijer qua competenties bijna geen grenzen. Ontwikkelingsperspectieven worden opgesteld m.b.v. de IB-er. Bij ernstige leerproblematiek is er behoefte aan externe ondersteuning. Het welbevinden van de leerling is van groot belang. Wanneer de leerlingen, door onvoldoende tijd en aandacht of door onvoldoende inzicht in de didactische processen, hun welbevinden structureel verliezen, zal de school geen passend onderwijs kunnen organiseren. Ook wanneer er onvoldoende zelfredzaamheid is of kan ontstaan is geen passend onderwijs mogelijk. Fysiek/medisch In het fysiek - medisch domein is voor de school niet geheel duidelijk waar de grenzen liggen (zie ook hoofdstuk 4). Voor iedere leerling zal, met ouders en ondersteunende instanties bezien worden wat wel en niet mogelijk is. Sociaal emotioneel/gedrag Ten aanzien van de sociaal - emotionele ontwikkeling kan de school geen onderwijs organiseren voor leerlingen die voor zichzelf, medeleerlingen of leerkracht structureel een bedreiging vormen. Ook voor leerlingen waar geen contact mee gemaakt kan worden (relatie) kan geen passend

8 onderwijs georganiseerd worden. Thuissituatie Voor specifieke onderwijsbehoeften, die vooral draaien om werkhouding kan de school geen passend onderwijs bieden als de leerling structureel altijd een ander nodig heeft om de aandacht te richten. En wanneer er al te veel kinderen met extra onderwijsbehoeften in de groep zitten of de groep te groot is. Werkhouding Wat betreft het domein thuissituatie is de grens bereikt wanneer van leerkrachten verwacht wordt dat ze zich opstellen als gezinsbegeleider. Door de ouders het vertrouwen opgezegd wordt in de school. Er agressief gedrag van de ouders aanwezig is. Samenvattende conclusies De Reijer benadert de smalle-brede zorgschool. In principe zijn alle leerlingen welkom. Zij kan voor een aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften passend onderwijs verzorgen met inzet van de breedtezorg. SBO-leerlingen zijn welkom op de Reijer. De zorg op school is de laatste jaren ruimschoots verbreed. Maar op dit moment worden ook de grenzen van de mogelijkheden ervaren. De school heeft betrokken leerkrachten in dienst die aandacht en zorg hebben voor het welbevinden van het kind. De Reijer laat zich kennen in het SWV en in de buurt als een school die bereid is om met alle ouders en anderen te onderzoeken of er voldoende perspectief op passend onderwijs is. Zij is hier realistisch in en weet dat dit niet in alle gevallen kan ontstaan. De Reijer voldoet aan de basiszorg zoals aangegeven in de criteria van de onderwijsinspectie en aan de basiszorg van het Samenwerkingsverband RiBA. Grenzen aan de mogelijkheden in het kader van passend onderwijs ervaart De Reijer op een aantal omschreven punten in hoofdstuk 5, waarbij zij vooral grenzen benoemt als de relatie met de leerling niet (meer) ontstaat, de leerling zich structureel niet welbevind, de veiligheid in het geding is en/of de ouders het vertrouwen in de school hebben opgezegd.. Ridderkerk, september/oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool 1 Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool Toelichting Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Langenoord Straat + huisnummer Kerklaan 7 Plaats Hoogland Postcode 3828 EA Land Nederland Brinnummer 03TB Telefoon (033)480-1263 E-mailadres langenoord@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: Jozefschool Datum bezoek: 17 januari 2013 In opdracht van: SWV Amstelland Zuid en De Veenlanden Rapporteur: Sicco

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: OBS De Tarthorst, Wageningen Datum bezoek: 14 september 2011 In opdracht van: SWV Veluwe Rijn Vallei Rapporteur: Caroline van

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: Datum bezoek: 08-09-2011 In opdracht van: SWV Veluwe Rijn Vallei Aanwezig bij het interview: Dhr. Hans Bierman (directeur) Mw.

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Profileren en indiceren. sardes. speciale editie. nummer 8-maart 2010 IVO

Profileren en indiceren. sardes. speciale editie. nummer 8-maart 2010 IVO Profileren en indiceren sardes nummer 8-maart 2010 speciale editie IVO Sint Jacobsstraat 63 3511 BP Utrecht (NL) Postbus 2357 3500 GJ Utrecht (NL) T..31 (0)30 23 26 200 F..31 (0)30 23 33 017 E-mail secretariaat

Nadere informatie

Passend en Dekkend onderwijs in Den Helder Zuid Versie april 2014

Passend en Dekkend onderwijs in Den Helder Zuid Versie april 2014 Passend en Dekkend onderwijs in Den Helder Zuid Versie april 2014 Kaders Op 1 augustus 2014 treedt de wet Passend Onderwijs in werking. Besturen hebben dan een zorgplicht en dienen al hun leerlingen binnen

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie