School Ondersteunings Profiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School Ondersteunings Profiel"

Transcriptie

1 School Ondersteunings Profiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Naam: Het Noordermerk Adres: Noorderbrink 2 Brin: 03EH01 Telefoon: Ingevuld op Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Het Noordermerk: een school waar de leerlingen zich, in een verantwoord pedagogisch klimaat, gebaseerd op de Daltonprincipes: zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid optimaal kunnen ontwikkelen. Een school die mogelijkheden creëert voor individuele hulp, maar ook uitgaat van een breed aanbod en waar een positieve, kindgerichte werkwijze veelvuldig en systematisch wordt geëvalueerd. We streven naar een veilig klimaat en een goede sfeer, waarbinnen kinderen ervaren dat naar school gaan leuk is; we werken met het zogenoemde directe instructiemodel, omdat we vinden dat die werkwijze optimale leerprestaties uit de kinderen haalt; de Daltonprincipes: vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid zijn leidend bij de uitgangspunten van ons onderwijs. We hanteren een gematigd jaarklassensysteem. Alle leerlingen in een groep krijgen in principe dezelfde basisstof aangeboden. Daarnaast zijn er

2 kinderen die herhalingsstof of verrijkingsstof krijgen aangeboden. Tot op zekere hoogte kunnen we kinderen met een OPP individueel begeleiden. Onze zorgstructuur is gedifferentieerd Van groep 1 t/m 8 volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief en sociaal emotioneel gebied met gebruikmaking van een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Bij uitval kan er binnen of buiten de groep hulp gegeven worden, individueel of in een groepje. We vormen de kinderen op meerdere gebieden We besteden niet alleen aandacht aan de cognitieve (=leer) vakken, maar ook aan de creatieve vakken, bewegingsonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling. We vormen de kinderen op meerdere gebieden We besteden niet alleen aandacht aan de cognitieve (=leer) vakken, maar ook aan de creatieve vakken, bewegingsonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling. Zorg en onderwijs verwijzen naar hetzelfde (primaire) proces. Vanuit onze visie is het onderscheid tussen beiden eigenlijk niet relevant en ook niet gewenst. Onderwijs en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze mogelijkheden zijn echter niet onbegrensd. We laten ons in ons handelen leiden door de volgende overwegingen: - De visie op zorg - Visie op interne begeleiding - De visie op instructiebehoefte en differentiatie - De grenzen aan de praktische haalbaarheid

3 Kengetallen Leerlingenaantal ( ) 28 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 0 Aantal lln 1,2: 0 Leerlingaantal op Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: X Aantal lln 1,2: Aantal sbo-verwijzingen Aantal verwijzingen so cl. 3 Aantal verwijzingen so cl. 4 Aantal LGF 1 1 Aantal kinderen met een ontwikkelingsperspectief gr 1 gr 2 gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 3 Uitstroom naar VO Voortgezet so Praktijk onderwijs 2 1 VMBO BB 1 2 VMBO K VMBO T VMBo G/T HAVO 1 1 VWO 1 Toelichting Resultaat zelfevaluatie basiszorg SCORES BASISPROFIEL Standaard 1: Veiligheid Standaard 2: Afstemming Standaard 3: Begeleiding Standaard 4: Onderwijszorg Standaard 5: Ontwikkelingsperspectieven Standaard 6: Beleid leerlingenzorg Standaard 7: Evaluatie leerlingenzorg Standaard 8: Deskundigheid Standaard 9: Ouders Standaard 10: Organisatie van de onderwijszorg Standaard 11: Warme overdracht Gemiddelde score 3a. Resultaat 0-meting Basisondersteuning Datum vaststelling 0-meting: Gemiddelde score

4 Indicator 1 Veilige omgeving 4 Indicator 2 Zicht op continue ontwikkeling 3,3 Indicator 3 Opbrengst- en handelingsgericht ontwikkelingsperspectief 3,2 Indicator 4 Effectieve methoden en aanpakken 3,9 Indicator 5 Handelingsbekwaamheid en competenties leerkrachten 3,6 Indicator 6 Ambitieuze ontwikkelingsperspectieven 3,9 Indicator 7 Zorgvuldige overdracht 3,3 Indicator 8 Ouderbetrokkenheid 3,4 Indicator 9 Beleid leerlingondersteuning 3,7 Indicator 10 Ondersteuningsprofiel 4,0 Indicator 11 Effectieve leerlingondersteuning 3,4 Indicator 12 Effectieve ondersteuningsstructuur 4,0 Indicator 13 Effectief ondersteuningsteam 3,3 Toelichting: bovenstaande in blauw is nulmeting basisondersteuning OZK Noord Veluwe Inspectieoordeel kwaliteit van ondersteuning Datum laatste inspectierapport ( WW en N) NB. Kruis per item de beoordeling aan. Gebied Kwaliteitsaspect Onderwijsleerproces De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken 5.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof 5.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer 5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 6.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen

5 Ondersteuning en begeleiding Ondersteuning en begeleiding in ontwikkeling tussen de leerlingen. De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen 7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen etra ondersteuning 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben. 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. 8.3 De school voert de ondersteuning planmatig uit. 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning. 8.5 De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar eigen kerntaak overschrijden. Toelichting

6 Epertise op het gebied van kinderen met etra onderwijsbehoeften Beschrijving vignet: Type leerlingen Onderwijsbehoefte van die leerlingen Zorgbehoefte van die leerlingen Begeleidingsbehoefte van die leerlingen Epertise (kennis; vaardigheden) in de school Aandacht en tijd (mogelijkheden; beperkingen) Voorzieningen (protocollen; modellen) Gebouw (ruimtes; materialen) Samenwerking (etern; partners) NB. Kopieer het bovenstaande voor de beschrijving van meerdere vignetten. Toelichting Onze grenzen aan de praktische haalbaarheid Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte stellen etra eisen aan de school (het gebouw), de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dat betekent echter niet dat elke leerling met een specifieke onderwijsbehoefte kan worden geplaatst op onze school. Elke aanmelding wordt epliciet beoordeeld (zie procedure toelating) Bij ieder verzoek tot plaatsing zal opnieuw een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoefte en de etra ondersteuning die noodzakelijk is, past binnen de mogelijkheden van onze school. Het gaat daarbij om de balans tussen de hulpvraag van het kind en de (on)mogelijkheden van onze school. Ook dient daarbij meegenomen te worden of hulp etern ingeschakeld kan worden. Bij elke aanmelding wordt gekeken naar een reeks aspecten. Wat vraagt het kind met betrekking tot: Pedagogische aanpak Didactische aanpak Kennis en vaardigheden van de leerkracht en het team Organisatie binnen de school en binnen de klas Materiële aspecten (gebouw) De positie van de medeleerlingen De rol van de ouders De eterne ondersteuning Er kunnen zich situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt: - Verstoring van rust en veiligheid. Indien sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich ernstige gedragsproblemen voordoen die

7 leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor ons de grens bereikt als wordt beoordeeld dat het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan de betreffende leerling te bieden. - Onbalans tussen verzorging/behandeling onderwijs. Indien een leerling een handicap heeft, die een zodanige verzorging / behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en behandeling voor de betreffende leerling, als het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen, dan is voor ons de grens bereikt waardoor het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan het betreffende kind met een handicap te bieden; - Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen. Indien het onderwijs aan de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is voor ons de grens bereikt waardoor het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de (zorg)leerlingen in de groep; - Gebrek aan capaciteit. In het verlengde van de onder punt drie beschreven situatie is de school niet in staat een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte op te nemen vanwege de zwaarte en het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is. - Grenzen aan de leerbaarheid van kinderen Kinderen met de volgende kenmerken kunnen door ons opgevangen worden: - Kinderen met een IQ rondom het gemiddelde: tussen 80 à 85 enerzijds en 135 à 140 anderzijds met een min of meer probleemloze ontwikkeling - Kinderen met (beperkte) leerproblemen op één of meer vakgebieden van taal, lezen en rekenen met als ontwikkelingsperspectief begin groep 8 - Kinderen met (beperkte) leerproblemen op één of meer vakgebieden van taal, lezen en rekenen met als ontwikkelingsperspectief begin groep 7 en/of LWOO - Kinderen met een vertraagde lees- taalontwikkeling - Kinderen met enkelvoudige of meervoudige dysleie - Kinderen met een vertraagde rekenontwikkeling - Kinderen met dyscalculie - Kinderen met (beperkte) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren* - Kinderen met faalangst - Kinderen met zwak ontwikkelde sociale vaardigheden *Hieronder vallen ook de kinderen met ADHD, lichte autistische stoornissen,. Voor kinderen met de volgende kenmerken staan wij in principe ook voor open, tenzij uit aanvullend onderzoek blijkt dat deze kinderen onze zorgbreedte en/of zorgzwaarte te boven gaan: - Kinderen met een IQ ondergrens van ongeveer 60 - Kinderen met een ernstig vertraagde taalontwikkeling en een ontwikkelingsperspectief van eind groep 6 - Kinderen met een ernstig vertraagde rekenontwikkeling en een ontwikkelingsperspectief van eind groep 6 - Kinderen met (ernstige) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren - Kinderen met (ernstige) gedragsproblemen en/of werkhoudingproblemen

8 - Kinderen met behoefte aan specialistische didactische hulp op taal/rekengebied - Kinderen met behoefte aan specialistische pedagogisch hulp, bijvoorbeeld voor kinderen met kenmerken of diagnoses als NLD, ODD, PDD-nos, hechtingsstoornissen, syndroom van Down, etc. Aanmeldingen van deze kinderen worden uitgebreid door directie en i.b.-er besproken en ook het team wordt advies gevraagd, alvorens de directie een besluit neemt over toelating. Bij deze afwegingen speelt ook mee of een kind in aanmerking komt voor etra-ondersteuning (= ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband). Een belangrijk beslissingscriterium voor de etra-ondersteuning is de vraag of de basisschool in staat is het kind gedurende een aantal dagdelen adequaat op te vangen en de mogelijkheid heeft de benodigde epertise te ontwikkelen. Op welke onderdelen wil de school de onderwijsondersteuning verder verbeteren en hoe? Ankermodel Handelings- en opbrengstsgericht werken HGW : - Waarnemen: data wordt systematisch verzameld en in de groepsoverzichten verwerkt. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de gegeven les. - Begrijpen: de analyse en interpreteren van data gebeurt goed, de terugkoppeling van de data naar het begrijpen en clusteren van de onderwijsbehoeften is in ontwikkeling.( groepsplan) - Realiseren: onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen is in ontwikkeling, waarbij tevens het doelgericht handelen van de leerlingen wordt gekoppeld aan de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. ( groepsbezoek) OGW: * Plan: smart formuleren / aanscherpen van beoogde doelen/resultaten: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, en tijdgebonden. Hoge realistische doelen worden geformuleerd op basis van streefdoelen uit strategisch beleidsplan Stichting Proo. Wordt aan voldaan * Do : uitvoeren en resultaten meten kan aangescherpt worden * Check: analyse van resultaten: zijn beoogde doelen bereikt? Dit wordt nog verder aangescherpt. * Act: vaststellen welke acties en interventies nodig zijn om de resultaten te verbeteren en het doel te bereiken. Cyclisch iedere 6 tot 8 weken. Dit wordt naar behoren gedaan.

9 Aanwijzingen bij het invullen Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening - Geef hier beknopt weer - wat de visie van de school is op onderwijsondersteuning - hoe het ondersteuningsbeleid van de school er uit ziet - Je kunt hierbij gebruik maken van teksten die al beschikbaar zijn: je schoolvisie op ondersteuning, je schoolplan. - Hou het kort (denk eerder aan 10 dan aan 20 regels) - Je kunt eventueel overwegen dit onderdeel als laatste in te vullen, nadat je alle andere onderdelen afgewerkt hebt. Kengetallen - Aantal verwijzingen so cl.3 / cl.4: Noem hier alleen de kinderen die naar een so-school cluster 3 of 4 zijn gegaan. Tel de kinderen die naar voortgezet speciaal onderwijs zijn gegaan niet mee! - Aantal kinderen met een ontwikkelingsperspectief: Geef hier de aantallen zoals ze gelden op het moment dat je het onderwijsondersteuningsprofiel invult. Resultaat zelfevaluatie basiszorg - Hierin schrijf je de gemiddelde scores die gehaald zijn bij het invullen van de WMK vragenlijst Basisprofiel. - Je geeft per ijkpunt het gemiddelde aan. - Bij het berekenen van het gemiddelde rond je altijd af naar beneden. Inspectieoordeel kwaliteit van ondersteuning - Vul hier de datum van het laatste inspectierapport in - Neem de scores uit het inspectierapport over. Epertise op het gebied van kinderen met etra onderwijsbehoeften - Van dit onderdeel maken we t.z.t. een overzicht voor het hele samenwerkingsverband, zodat scholen met vragen rond bepaalde etra onderwijsbehoeften gemakkelijker de op een andere school aanwezige epertise kunnen vinden. Beschrijving epertise en voorzieningen ten aanzien van een doelgroep: een vignet Een vignet is een beschrijving van de (bovengemiddeld) beschikbare epertise van een school en de mogelijkheden voor ondersteuning voor een specifieke doelgroep van leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Als school moet je hebben nagedacht over de beschrijving van een 'vignet'. Wat kan de school dan bieden, waar bestaat die epertise uit en welke factoren zijn daarbij stimulerend of juist beperkend? Door een vignet te formuleren geeft de school aan een schoolbrede oplossing te bieden voor het type leerling. In de beschrijving van de doelgroep (eerste vier items) wordt duidelijk gemaakt welke leerlingen op de school kunnen worden bediend. De grenzen van de problematiek, die de school aankan, moeten duidelijk zijn. In de overige items wordt beschreven wat de school te bieden heeft voor deze leerlingen, zowel de stimulerende, als de belemmerende factoren. Denk hierbij zeker ook aan teamfactoren, leerkrachtfactoren, de schoolomgeving of de leerlingpopulatie. De geformuleerde vignetten zijn te gebruiken in de schoolgids. Mogelijke vignetten: Spraak- taalproblemen Dysleie Dyscalculie Motorische beperkingen Zieke kinderen ZML-kinderen Auditieve beperkingen Visuele beperkingen Gedragsproblemen ADHD Autisme Jong Risico Kind Anderstaligheid Hoogbegaafdheid SVIB Anders, nl. Op welke onderdelen wil de school de onderwijsondersteuning verder verbeteren en hoe? - Noem hier verbetertrajecten die je daadwerkelijk in gang gaat zetten. Noem er bij voorkeur een termijn bij. - Je kunt bij het invullen putten uit je schoolplan. - Benoem één en ander beknopt! (Steekwoorden, korte omschrijvingen volstaan)

Concept Ondersteuningsprofiel

Concept Ondersteuningsprofiel Concept Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 2. Algemene gegevens l 2a. Contact en vaststellingsgegevens l Naam: Adres: Naam school Brin: Telefoon: E- mail: Opgesteld namens Datum directie en team Directeur

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school GBS De Planthof Ingevuld op 09-09-2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS Het Sterrenlicht Ingevuld op April 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Vanuit de liefde voor de eigenheid van ieder kind, werken

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school CBS Sjaloom. Rutten Ingevuld op 20 maart 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening cbs Sjaloom is een dorpsschool met een leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school KBS Mariabasisschool - Marknesse Ingevuld op 31-10-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Kinderen ontwikkelen zich op verschillende

Nadere informatie

School- Ondersteunings Profiel

School- Ondersteunings Profiel School- Ondersteunings Profiel Naam school Jan Jaspers Ingevuld d.d. 1-okt-18 Ingevuld door Linda Zijlstra Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Wat vinden wij belangrijk op de

Nadere informatie

Kengetallen en basisinformatie SOP

Kengetallen en basisinformatie SOP Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Tolter Kengetallen en basisinformatie SOP Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school De Tolter Adres en plaats Engelgaarde 33 Naam directeur

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Afdeling Hardenberg Coevorden Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019 Naam school Ingevuld op CBS Dr. Picardt 01-02-2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Op onze school stemmen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Naam school De Planthof Ingevuld op 01-10-2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Planthof streeft ernaar om binnen de eigen school mogelijkheden

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school De planthof Ingevuld op 01-01-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Planthof

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel De Krugerstee

Ondersteuningsprofiel De Krugerstee Ondersteuningsprofiel De Krugerstee 1. Inleiding 2. Algemene gegevens l 2a. Contact en vaststellingsgegevens l Naam: Krugerstee Naam school Adres: Westerenkweg 23, 8172 VT, Vaassen Brin: 06FV Telefoon:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 1. Positieve visie op leren en ontwikkeling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 1. Positieve visie op leren en ontwikkeling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 1. Positieve visie op leren en ontwikkeling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Hieruit spreekt een positieve en optimistische kijk op de ontwikkeling van kinderen.

Nadere informatie

Kengetallen en basisinformatie SOP

Kengetallen en basisinformatie SOP Schoolondersteuningsprofiel o.b.s... Kengetallen en basisinformatie SOP Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Obs Oosterboerschool Adres en plaats KP Laan 22 Naam directeur

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Naam school Calvijnschool Hoogeveen Laatste borging 1 oktober 2015 Volgende borging 1 mei 2016 (vernieuwde evaluatie basiszorg) Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. Ingevuld door Wereldwijs sept. 214 Jacquette Meijeirnk-Eghuizen Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening CBS Wereldwijs kenmerkt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Vierhouterweg 16, 8075BJ. Elspeet e-mail: dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl website: www.dacostaelspeet.net 1. Inleiding In het kader van passend onderwijs levert dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Zevensprong. Versie 1 l

Schoolondersteuningsprofiel. Zevensprong. Versie 1 l Schoolondersteuningsprofiel Zevensprong Versie 1 l 15 07 2014 INLEIDING Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die etra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school SBO Het Speelwerk Ingevuld op juli 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Gereformeerde

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school RKBS De Horizon Ingevuld op 20-12-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Motto: 'Lachend de school in, maar ook lachend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Algemene gegevens Contact en vaststellingsgegevens Naam school Naam: St. Bernardusschool Adres: Willem Tellstraat 70, 8162 ET, Epe Brin: 06YN Telefoon:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school Adres en plaats Naam directeur Naam IB-er(s) Vrije basisschool De Stroeten Stroetweg 10, 7812 BA Emmen Tonneke Eissens Rian Renting Ingevuld op Aangepast

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. Ingevuld door cbs De Bron sept. 214 Martin Oenema Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze school is een protestants christelijke

Nadere informatie

School ondersteuningsprofiel IMMANUELSCHOOL, CNS NUNSPEET MET OOG VOOR TALENT!

School ondersteuningsprofiel IMMANUELSCHOOL, CNS NUNSPEET MET OOG VOOR TALENT! 2018 School ondersteuningsprofiel IMMANUELSCHOOL, CNS NUNSPEET MET OOG VOOR TALENT! 1. Inleiding In het kader van passend onderwijs levert dit schoolondersteuningsprofiel een bijdrage aan de omslag van

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal ( ) 64 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 2 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal ( ) 64 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 2 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school OBS De Regenboog Ingevuld op 10-11-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Het onderwijsconcept van de school is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Harmpje Visser school Ingevuld op september 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Met onze schoolmissie: " Geloof in talenten" sluiten

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Cbs Anne de Vries Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding Vanuit onze Christelijke basis zien wij elk kind als een uniek mens, door God geschapen. Wij creëren een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het profiel is het uitgangspunt voor het inrichten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Eeckelhagen 37, 8071ZR, Nunspeet Postbus 89, 8070 AB, Nunspeet tel.: 0341-253637 e-mail: dacostaschool@cnsnunspeet.nl website: www.dacostaschool.net 1. Inleiding In het kader

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit onderwijsondersteuningsprofiel leest u welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Alle scholen

Nadere informatie

Samenvatting. Totalen

Samenvatting. Totalen MONITOR BASISONDERSTEUNING ANNE FRANKSCHOOL ARNHEM Ingevuld door: Julia van Broeckhuijsen J. Burema Samenvatting Totalen Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.. De school heeft inzicht in

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school De Uitleg Dalfsen Ingevuld op Augustus 2015 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Uitleg is en gereformeerde basisschool. Op dit moment

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op November 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel PCB Hoef

Ondersteuningsprofiel PCB Hoef Ondersteuningsprofiel PCB Hoef 1. Inleiding PCB Hoef is een school met ongeveer 90 leerlingen. We werken met 4 combinatiegroepen. Te weten groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Er is

Nadere informatie

2c. Kengetallen Leerlingaantal 1 oktober 2017: 160 Weging Aantal leerlingen 0.3 :2 Aantal leerlingen 1.2:0

2c. Kengetallen Leerlingaantal 1 oktober 2017: 160 Weging Aantal leerlingen 0.3 :2 Aantal leerlingen 1.2:0 2c. Kengetallen Leerlingaantal 1 oktober 2017: 160 Weging Aantal leerlingen 0.3 :2 Aantal leerlingen 1.2:0 2015-2016 2016-2017 2017-2018 1. Inleiding Aantal verwijzingen SBO 2 1 Aantal verwijzingen cl.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Wachtelenbergweg 17 8162 XC Epe Onze zorg voor onderwijs Goed onderwijs met passende zorg Onze grenzen aan specifieke zorgbehoefte Inhoudsopgave Inleiding Algemene gegevens

Nadere informatie

Schoolconcept, typering als onderwijsondersteuningsvoorziening

Schoolconcept, typering als onderwijsondersteuningsvoorziening SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school Adres en plaats Naam directeur Naam IB-er(s) Obs Beatrixschool Middenweg 4, 8332 CZ Steenwijk

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. Ingevuld door Van Heemstraschool 25-9-214 Evelien ten Kate en Annerieke van den Beld Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. CBS De Morgenster 28-06-204 9-05-205 Ingevuld door IB-ers Als Christelijke basisschool De Morgenster bieden wij een veilige omgeving waarin de leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

INDICATOREN BASISONDERSTEUNING

INDICATOREN BASISONDERSTEUNING INDICATOREN BASISONDERSTEUNING (ofwel de kwaliteit van de basisondersteuning binnen het schoolondersteuningsprofiel van de basisscholen in het samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven) Een werkgroep

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Fontanusschool Harderwijk Missie van onze school

Schoolondersteuningsprofiel Fontanusschool Harderwijk Missie van onze school Schoolondersteuningsprofiel Fontanusschool Harderwijk 1. Inleiding Missie van onze school Onze school is een gereformeerde basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem,

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Dr. Albertus Risaeusschool Ingevuld September 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze visie: Wij zijn een zich steeds ontwikkelende

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school: Dr. Albertus Risaeusschool Ingevuld: September 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze visie: Wij zijn een zich steeds ontwikkelende

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

ZIEN! en inspectie. Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. 8 maart 2013

ZIEN! en inspectie. Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. 8 maart 2013 ZIEN! en inspectie Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 8 maart 2013 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding Vanaf 1 maart 2013 neemt

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Naam school De Uitleg, Dalfsen Ingevuld op Augustus 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Uitleg is en gereformeerde basisschool. Op dit

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 1. Inleiding Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Daarmee worden ook de grenzen van ons onderwijs

Nadere informatie

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT Naam school: GBS De Wegwijzer, Hilversum IO - in ontwikkeling Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT IJkpunt 1 1 De school weet de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Regenboog Ingevuld op Oktober 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Op De Regenboog wordt les gegeven aan ongeveer 130 leerlingen

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Wegwijzer (B/S) Straat + huisnummer Plaats Bunschoten Postcode 3752AN Brin 11RD Telefoonnummer 033-29 83 055 E-mailadres pco.wegwijzer@wegwijzerspakenburg.nl Onderwijskundig

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Naam school Aquamarijn Ingevuld op 01-05-2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening In ons kindcentrum werken wij als pedagogisch medewerkers, leerkrachten,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Passend onderwijs op de St. Franciscus Versie januari 2019

Schoolondersteuningsprofiel Passend onderwijs op de St. Franciscus Versie januari 2019 Schoolondersteuningsprofiel Passend onderwijs op de St. Franciscus Versie januari 2019 Schoolondersteuningsprofiel jenaplanschool St. Franciscus Schooljaar 2018-2019 Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019 Naam school Prinses Beatrixschool Ingevuld op 27 november 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Het beleid voor, in ieder geval de komende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school De Uitleg Dalfsen Ingevuld op November 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Gereformeerde basisschool De Uitleg is een school met

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

WILLIBRORD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

WILLIBRORD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL WILLIBRORD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Format SWV PO, juli 2016 A. Contactgegevens school Naam Willibrord Straat + huisnummer Diemerparklaan 11 Postcode en plaats 1087EM Brinnummer 27NV Telefoonnummer

Nadere informatie

Toezicht in het praktijkonderwijs

Toezicht in het praktijkonderwijs Toezicht in het praktijkonderwijs In dit schrijven wordt aangegeven hoe een school voor praktijkonderwijs de diverse indicatoren uit het waarderingskader van de Inspectie voor directe belanghebbenden (school,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Calvijn - 17 februari 2015

Schoolondersteuningsprofiel Calvijn - 17 februari 2015 Calvijn - 17 februari 215 Contactgegevens school Naam Calvijn Straat + huisnummer Prinses Margrietstraat 17 Plaats Bunschoten Postcode 3751 CP Land Nederland Brinnummer 18H Telefoon (33)298-1731 E-mailadres

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam Amersfoortse Schoolvereniging Straat + huisnummer Plaats Amersfoort Postcode 3818HA Brin 04KD Telefoonnummer 033-46 13 568 E-mailadres rene@asvdaltonschool.nl Onderwijskundig

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / Inspectie KH / WMK.. HOOG NIVEAU De school voert een Zie beschrijving in het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Wilhelminaschool Straat: Gasthuisstraat 7 Telefoon: 451268 Mailadres: Website: Brinnr.: info@cbswilhelmina.nl www.cbswilhelmina.nl

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Regenboog Ingevuld op September 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Op De Regenboog wordt les gegeven aan ongeveer 160 verschillende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge Ondersteuningsprofiel 2013-2014 o.b.s. De Bonte Stegge o.b.s. De Bonte Stegge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Visie - schoolconcept... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Regenboog Ingevuld op September 2015 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Op De Regenboog wordt les gegeven aan ongeveer 140 verschillende

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Naam school BS St Nicolaas 8144RG Lierderholthuisweg 49 Lierderholthuis 0572 392017 directie@bssintnicolaas.nl Ingevuld op 22 januari 2013 Typering van de school als onderwijszorgvoorziening

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014 De Horizon - 28 oktober 214 Contactgegevens school Naam De Horizon Straat + huisnummer Sportlaan 14 Plaats Hoogland Postcode 3828AZ Land Nederland Brinnummer 24AR Telefoon (33)48-9347 E-mailadres dehorizon@haal.nl

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam t Kruisrak Straat + huisnummer Plaats Bunschoten Postcode 3752KV Brin 08EN Telefoonnummer 033-29 84 260 E-mailadres admin@kruisrak.nl Onderwijskundig concept van de school Alle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel EBS De Parel - 18 mei 2015

Schoolondersteuningsprofiel EBS De Parel - 18 mei 2015 Contactgegevens school Naam EBS De Parel Straat + huisnummer Zuiderkruis 4 Plaats Amersfoort Postcode 3813 VA Land Nederland Brinnummer 30FP Telefoon (033)737-0305 E-mailadres deparel@haal.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SWS de Gavelander De Boomgaard RC Oostwold (W.K.) Brinnummer: 13XX

Schoolondersteuningsprofiel. SWS de Gavelander De Boomgaard RC Oostwold (W.K.) Brinnummer: 13XX 10-2014 Schoolondersteuningsprofiel In dit Ondersteuningsprofiel geeft sws de Gavelander aan hoe de organisatie van de basisondersteuning op sws de Gavelander eruit ziet voor alle leerlingen op de school

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering. Arentheem College, locatie Thomas a Kempis, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering. Arentheem College, locatie Thomas a Kempis, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering Arentheem College, locatie Thomas a Kempis, afdeling vwo Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 07PK-0 HBnummer: 3320769 Onderzoek uitgevoerd op: 12

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie