Herziening schematisatie oppervlaktewater MOZART in peilbeheerst Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herziening schematisatie oppervlaktewater MOZART in peilbeheerst Nederland"

Transcriptie

1 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Herziening schematisatie oppervlaktewater MOZART in peilbeheerst Nederland Eindrapportage Auteurs: W.E.W. van den Braak B.J.A. de Graaff M.R. Bakker G.P. van Wijk PR1091 november 2006

2

3 november 2006 Herziening schematisatie MOZART Samenvatting Deze rapportage beschrijft de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten van het project Herziening schematisatie oppervlaktewater MOZART in peilbeheerst Nederland. In augustus 2006 is eerder een tussenrapportage verschenen [HKV, 2006]. Aanleiding tot het project Rijkswaterstaat RIZA gebruikt het hydrologisch modelinstrumentarium NAGROM-MONA- MOZART-Distributiemodel voor het beantwoorden van beleidsvragen op het gebied van watertekorten, waterkwaliteit en (in de toekomst ook) wateroverlast. De beleidsvragen krijgen een steeds meer regionale focus. Dit vraagt om aanpassingen van het genoemde modelinstrumentarium. Dit project richt zich met name op de schematisatie van het oppervlaktewater in MOZART. Doel van het project Het doel van het project is het maken van een nieuwe MOZART schematisatie voor peilbeheerst Nederland. In hoofdlijnen betekent dit dat er tot doel gesteld wordt een nieuwe, meer gedetailleerde gebiedsindeling (zogenaamde LSW s, Local Surface Waters) te bepalen, inclusief het actualiseren van kenmerken van de gebieden. Hiernaast is het ook de bedoeling een afvoer- en aanvoerrouting per waterschap vast te stellen en een gedifferentieerde relatie tussen het oppervlaktewaterstand en het bergend oppervlak vast te stellen. Belangrijk bij het vaststellen van de benodigde informatie om deze doelen te halen is de betrokkenheid van de waterschappen en vertrouwen van de waterschappen in het eindprodukt. Naast inhoudelijke werkzaamheden, is hier ook veel aandacht aan besteed in de projectuitvoering. Inhoudelijke aanpak In de eerste fase van het project is een methode ontwikkeld voor het vaststellen van de nieuwe LSW grenzen, routing en zaken als doorspoeling, prioriteitstelling, volumecurves en koppeling met het Distributiemodel. LSW grenzen Er zijn een aantal (hydrologische en beheers-) gebiedskenmerken vastgesteld, op basis waarvan de uiteindelijke LSW begrenzing is vastgesteld. Per gebiedskenmerk is een classificatie gemaakt waarmee kleinere deelgebieden zijn vastgesteld. Deze begrenzingen per gebiedskenmerk zijn uiteindelijk samengevoegd tot de uiteindelijke LSW indeling, waarbij er voor gewaakt is dat er niet veel kleine LSW s ontstaan (gebieden < 50 ha. worden niet onderscheiden). Verder is een LSW in principe nooit (alleen in zeer uitzonderlijke gevallen) kleiner dan een peilvak. Bij gebiedskenmerken moet gedacht worden aan wateraanvoer en afvoergebieden, peilregime, grondgebruik en bodemsoort. HKV LIJN IN WATER PR1091 i

4 Herziening schematisatie MOZART november 2006 Routing De wateruitwisseling (zogenaamde routing) tussen de LSW s is ook bepaald. Als deze informatie bij de waterschappen al beschikbaar is (vaak op peilvakniveau), is deze vertaald naar de LSW indeling. Indien er geen routing beschikbaar was, is deze bepaald met een automatische methode welke gebruik maakt van verschillende GIS informatie zoals peilvakken, streefpeilen, de ligging van waterlopen en kunstwerken. Volumecurves Voor iedere LSW is de waterstandsafhankelijke bergingsrelatie opgesteld. Doorspoeling, prioriteitstelling Informatie over doorspoeling en prioriteitstelling zijn al beschikbaar in de huidige situatie. Deze informatie is voorgelegd aan het waterschap en indien nodig aangepast. Koppeling Distributiemodel De locaties waar de LSW s water uitwisselen met het Distributiemodel (aan- en afvoersituatie) zijn gecontroleerd en indien nodig aangepast. Invoerbestanden Uiteindelijk is de nieuwe LSW indeling en bovenstaande informatie opgenomen in een LSW bestand en in MOZART invoerbestanden (inclusief een GIS bestand van alle peilvakken met winterstreefpeil). Deze zijn opgeleverd samen met deze rapportage. Bovenstaande aanpak (de zogenaamde standaard aanpak) heeft bijgedragen aan het verwerken van de gegevens van de verschillende waterschappen op een vergelijkbare wijze. Echter bij ieder waterschap is aandacht besteed aan de lokale situatie. Dit heeft per waterschap vaak geresulteerd in een op-maat-gemaakte-aanpak, gebaseerd op de standaard aanpak. In een apart hoofdstuk is per waterschap ingegaan op de verschillende aanpassingen op de standaard aanpak. Proces aanpak Gezien de omvang van het project (met 22 betrokken waterschappen) en de hoeveelheid te verzamelen informatie is het project opgedeeld in twee fasen. In de eerste fase (fase A) is aandacht besteed aan de gegevensverzameling en aan het uitvoeren van een pilotstudie. In de pilot is voor waterschap Zuiderzeeland een nieuwe schematisatie opgesteld. Ervaringen tijdens deze pilot, inhoudelijk en procesmatig zijn gebruikt in de tweede fase (fase B) van het project; het opstellen van een nieuwe schematisatie voor het overige projectgebied. De resultaten van fase A zijn in augustus 2006 beschreven in een tussenrapportage [HKV, 2006]. Bij het verzamelen en het verwerken van de informatie is veel tijd gestoken in de communicatie met de waterschappen. Dit aangezien het vertrouwen van het waterschap in de schematisatie een gesteld doel van het onderzoek is. Voor een goed eindresultaat was medewerking van de waterschappen van groot belang. De gevraagde inspanning van de waterschappen was niet gering, daarom is geprobeerd dit proces zo goed mogelijk te faciliteren. Gedurende het project is de balans tussen de belasting van de waterschappen en het doel van de studie (binnen de gestelde voorwaarden van projectuitvoering) door opdrachtgever en opdrachtnemer nauwlettend in de gaten gehouden. Dit heeft geleidt tot bijstelling van het eindprodukt. ii PR1091 HKV LIJN IN WATER

5 november 2006 Herziening schematisatie MOZART De betrokkenheid van RIZA bij de werkgesprekken, het uitvoeren van de pilot, de uitgebreide voorbereidingen van de werkgesprekken en de regelmatige communicatie met de waterschappen hebben positief bijgedragen aan de kwaliteit van het eindprodukt en de betrokkenheid van de waterschappen bij het landelijk modelinstrumentarium. Behaald eindresultaat Van de 22 waterschappen, is voor 21 waterschappen een nieuwe LSW indeling vastgesteld. Er is gezien de voorbereidingen en de werkgesprekken vertrouwen in de kwaliteit van de nieuwe LSW indeling. Een groot aantal waterschappen heeft dit ook bevestigd 1. Het testen van deze indeling zal dit vertrouwen moeten bewijzen. De afgeleide routingen moeten net als de LSW indeling met gebiedskennis van de waterschappen gecontroleerd worden. Een automatische procedure kan lokale omstandigheden niet simuleren. Het controleren van de routing is een erg arbeidsintensief proces, omdat het gaat om veel verbindingen die gecontroleerd moeten worden en omdat een indeling in LSW s toch moeilijker herkenbaar is voor de waterschappen dan vaak gehanteerde peilvakken. De doorlooptijd van het project en de benodige inspanning van de waterschappen om routings te controleren heeft erin geresulteerd dat de oplevering van het eindprodukt bijgesteld is. Daar waar de waterschappen binnen projecttermijn een oordeel hebben gegeven, is dit nog verwerkt. Geconcludeerd kan worden dat er een goede aanzet is gedaan bij het bepalen van de routing, maar het overgrote deel van de routingen is kwalitatief nog niet op bruikbaar niveau. Er zijn voorstellen gedaan om deze routingen op orde te krijgen. Het is de verwachting dat voor het verkrijgen van eenzelfde kwaliteit routing als van de nu behaalde kwaliteit van de LSW s nog een behoorlijke inspanning noodzakelijk is, waarbij intensieve betrokkenheid van de waterschappen noodzakelijk is. Het bepalen van de LSW kenmerken en het koppelen van de LSW s aan het Distributiemodel is goed verlopen. Uiteindelijk wordt de maximale kwaliteit van het eindprodukt bepaald door de kwaliteit van de gebruikte gegevens. Een gedetailleerde weergave van de kwaliteit van de schematisatie per waterschap is (samen met de aanpak) opgenomen in een apart hoofdstuk in deze rapportage. 1 Op moment van schrijven was nog niet van alle waterschappen een definitieve reactie ontvangen. HKV LIJN IN WATER PR1091 iii

6

7 november 2006 Herziening schematisatie MOZART Inhoud Samenvatting...i Lijst van tabellen... vii Lijst van figuren...ix 1 Inleiding Aanleiding tot project Doelstelling Aanpak Leeswijzer Peilbeheerst Nederland Definitie Peilbeheerst Nederland - projectgebied Hydrologisch instrumentarium Inleiding MOZART Opstellen nieuwe schematisatie Gewenste aanpassing van de schematisatie Vaststellen begrenzingen LSW s Genereren van nieuwe MOZART invoerbestanden voor LSW s Waterstandsafhankelijke bergingsrelatie voor LSW s Uitwisseling met het Distributiemodel Opname van de routing in het oppervlaktewater in districten en LSW s Bepalen afvoer- en aanvoercapaciteiten per LSW Doorspoeling Prioriteitstelling Uitvoering project Inleiding Deelname waterschappen Gegevensverzameling Proces Fase A Proces Fase B Resultaten Inleiding Overzicht Resultaten per waterschap Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Referenties HKV LIJN IN WATER PR1091 v

8 Herziening schematisatie MOZART november 2006 Bijlage A: Classificatie LGN4 in 5 klassen...a-1 Bijlage B: Classificatie bodemsoort... B-1 Bijlage C: LSW GIS-bestand... C-1 Bijlage D: MOZART invoerbestanden...d-1 Bijlage E: Contactpersonen per waterschap... E-1 Bijlage F: Brief RIZA... F-1 Bijlage G: Prioriteit per gebruiksfunctie...g-1 Bijlage H: Doorspoeling...H-1 Bijlage I: Verificatie maaiveldcurves... I-1 Bijlage J: Mogelijke vervolg stappen... J-1 vi PR1091 HKV LIJN IN WATER

9 november 2006 Herziening schematisatie MOZART Lijst van tabellen Tabel 4-1 Kennistabel waterlopen Tabel 6-1 Overzicht kwaliteitsoordeel Tabel 6-2 Gebiedskenmerken Tabel 6-3 Data Tabel 6-4 LSW-indeling Tabel 6-6 Routing Tabel 6-7 Prioriteit en doorspoeling HKV LIJN IN WATER PR1091 vii

10

11 november 2006 Herziening schematisatie MOZART Lijst van figuren Figuur 2-1 Waterbalans peilbeheerst(links) en vrij afwaterende (rechts) oppervlaktewateren [RIZA, 2005]...3 Figuur 2-2 Projectgebied uitgangssituatie Peilbeheerst gebied (links, grijs weergegeven) en uiteindelijk projectgebied (rechts, grijs weergegeven)...4 Figuur 3-1 Het modelinstrumentarium voor het beantwoorden van beleidsvragen...5 Figuur 3-2 Schematische weergave van het hydrologisch modelinstrumentarium MOZART- Distributiemodel....6 Figuur 4-1 Voorbeelden gebiedskenmerken Waterschap Zuiderzeeland Figuur 4-2 Voorbeeld toekenning LSW s voor afvoersituaties (links) en aanvoersituaties (rechts) Figuur 4-3 Voorbeeld gecombineerde toekenning LSW s voor afvoersituaties en aanvoersituaties Figuur 4-4 Bepalen bergingsrelatie per peilvak Figuur 4-5 Illustraite van de uitwisseling tussen DM knopen en LSW s Figuur 4-6 Voorbeeld van een routing Figuur 5-1 Hoofdlijnen fase A en fase B Figuur 5-2 Onderdelen fase A Figuur 5-3 Uitvoering pilot Figuur 5-4 Opstellen eerste schematisatie Figuur 5-5 Onderdelen fase B Figuur 5-6 Agenda bij werkgesprek Figuur 5-7 Vaststellen LSW indeling Figuur 5-8 Vaststellen routing Figuur 6-1 In rood de nieuwe LSW indeling, in zwart de oude LSW indeling Tabel 6-5 Overzicht capaciteiten naar het Distributiemodel Figuur 6-2 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Aa en Maas Figuur 6-3 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling AGV Figuur 6-4 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Brabantse Delta Figuur 6-5 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Wetterskip Fryslân Figuur 6-6 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Groot Salland Figuur 6-7 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Figuur 6-8 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Figuur 6-9 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Hollandse Delta Figuur 6-10 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Hunze en Aa s Figuur 6-11 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Noorderzijlvest Figuur 6-12 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Reest en Wieden Figuur 6-13 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Rijn en IJssel Figuur 6-14 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Hoogheemraadschap van Rijnland Figuur 6-15 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Rivierenland Figuur 6-16 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Figuur 6-17 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Vallei en Eem Figuur 6-18 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Velt en Vecht Figuur 6-19 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Veluwe Figuur 6-20 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Zeeuws Vlaanderen Figuur 6-21 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Zeeuwse Eilanden Figuur 6-22 Oude (zwart) en nieuwe (rood) LSW indeling Waterschap Zuiderzeeland HKV LIJN IN WATER PR1091 ix

12

13 november 2006 Herziening schematisatie MOZART 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot project Rijkswaterstaat RIZA gebruikt het hydrologisch instrumentarium NAGROM-MONA-MOZART- Distributiemodel voor het beantwoorden van beleidsvragen op het gebied van watertekorten, waterkwaliteit en (in de toekomst ook op het gebied van) wateroverlast. Onder meer als gevolg van de uitwerking van het Nationaal Bestuursakkoord Water, de verplichting van waterschappen en provincies tot het afsluiten van waterakkoorden en regionale bestuursakkoorden en de invoering van de Kaderrichtlijn Water, krijgen de beleidsvragen een steeds meer regionale focus. Dit vraagt om een detaillering en herziening van het genoemde modelinstrumentarium, met in dit geval de nadruk op MOZART. Voor dit project wordt de schematisatie van dit oppervlaktewater in zogenaamde LSW s (Local Surface Waters, de hydrologische eenheden waaruit de districten zijn opgebouwd) opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt ook de informatie per LSW (zoals bijvoorbeeld prioriteit) geactualiseerd. Hiernaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen binnen MOZART voorzien, bijvoorbeeld een mogelijkheid tot het meenemen van de waterrouting. Informatie over deze routing moet worden verzameld. De herziening van de MOZART schematisatie is vanuit RIZA begeleid door dhr. J. Delsman. 1.2 Doelstelling De doelstelling van het project is om een vernieuwde MOZART modelschematisatie te verkrijgen waarmee op districtsniveau uitspraken gedaan kunnen worden over watertekorten en wateroverschotten. Voor de schematisatie, leidt dit tot de volgende doelstellingen: De verbetering van de schematisatie van het oppervlaktewater in Mozart op de volgende punten: 1. Het laten aansluiten van de LSW s bij de door de waterbeheerders gehanteerde peilgebieden; 2. Het voorzien van de LSW s van een gedifferentieerde relatie tussen het oppervlaktewaterpeil en het oppervlakte aan water in het LSW; 3. Het opnemen van de routing van aan- en afvoerrichtingen tussen de LSW s; 4. Het herzien van de informatie over de peilopzet en de bandbreedte van peilfluctuaties binnen de LSW s; 5. Het actualiseren van bestaande gegevens inzake doorspoeling en prioriteitsstelling van gebruiksfuncties toepassen op de vernieuwde LSW s rekening houdend met de aanwezige routing tussen de LSW s. De LSW s zijn via een uitwisselingspunten verbonden aan het Distributiemodel. Deze uitwisselingspunten zijn opnieuw vastgesteld. HKV LIJN IN WATER PR1091 1

14 Herziening schematisatie MOZART november 2006 Een ander belangrijk doel van deze studie is dat de betrokken waterschappen vertrouwen hebben in de vernieuwde schematisatie. Om dit te bereiken is er gedurende de projectuitvoering regelmatig contact geweest met de waterschappen, waarbij de schematisatie (en de methode) ter goedkeuring is voorgelegd. 1.3 Aanpak Het project is opgedeeld in twee hoofdfases, fase A en fase B. Deze fases zijn als volgt gedefinieerd: Fase A: opstellen voorlopige oppervlaktewaterschematisatie op basis van reeds beschikbare gegevens; Fase B: in overleg met waterschappen komen tot een definitieve schematisatie. Van fase A is in augustus 2006 een tussenrapportage verschenen [HKV,2006]. In fase A zijn methodes ontwikkeld waarmee op efficiënte wijze de juiste informatie te verzamelen is en vervolgens ook te verwerken is in de oppervlakteschematisatie. Hiertoe is een pilot uitgevoerd voor het Waterschap Zuiderzeeland. Vervolgens zijn in fase B de in de tussenrapportage genoemde methoden toegepast op de overige betrokken waterschappen en is een LSW indeling en een routing voorstel gemaakt. De oplevering van de resultaten van het onderzoek bestaat uit een LSW GIS-bestand, waarin ook de routing en de koppeling naar het Distributiemodel verwerkt is en een set nieuwe MOZART invoerbestanden. Deze rapportage is de eindrapportage van het onderzoek en is ondersteunend aan de opgeleverde bestanden. Het rapport geeft een beeld van de totstandkoming van de schematisatie (inhoudelijk en procesmatig) en de kwaliteit van de schematisatie. 1.4 Leeswijzer Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van peilbeheerst Nederland. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het hydrologisch instrumentarium. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de toegepaste methoden om te komen tot een LSW indeling en de routing. Hoofdstuk 5 beschrijft het procesverloop van het project. Hoofdstuk 6 bevat de uiteindelijke resultaten en opmerkingen per waterschap. In dit hoofdstuk zijn bijzonderheden en aandachtspunten per waterschap gegeven samen met een visie op mogelijke vervolg werkzaamheden. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de conclusies en aanbevelingen. 2 PR1091 HKV LIJN IN WATER

15 november 2006 Herziening schematisatie MOZART 2 Peilbeheerst Nederland 2.1 Definitie Het gebied waarvoor in dit onderzoek de schematisatie is aangepast is door RIZA gedefinieerd als peilbeheerst Nederland. Het gaat dus niet om heel Nederland. Deze keuze is gebaseerd op de twee verschillende modelconcepten in MOZART, waarbij onderscheid gemaakt is in peilbeheerste kleine oppervlaktewateren en vrij afwaterende kleine oppervlaktewateren. Onderstaande definities zijn overgenomen uit de MOZART gebruikershandleiding [RIZA, 2005]. Peilbeheerste oppervlaktewateren In peilbeheerste kleine oppervlaktewateren wordt steeds geprobeerd om het waterpeil op een streefpeil te houden. Dit zal niet mogelijk zijn in perioden van watertekort, wanneer via het districtwater (de grotere wateren opgenomen in het Distributiemodel) onvoldoende water aangevoerd kan worden. Met andere woorden, de verandering van berging is nul, behalve wanneer het waterpeil onder het streefpeil zakt of is gezakt. De termen die van belang zijn bij de bepaling van de waterbalans van peilbeheerste kleine oppervlaktewateren zijn in Figuur 2-1 weergegeven. Vrij afwaterende oppervlaktewateren Vrij afwaterende gebieden verschillen van de peilbeheerste kleine oppervlaktewateren, doordat de hoeveelheid water die afgevoerd wordt afhankelijk is van het peil bij het uitwateringspunt (dynamisch peil). Het gemiddelde waterpeil in het kleine oppervlaktewater is een resultante van de hoeveelheid afvoer. De oplossing, een combinatie van peil en afvoer, wordt iteratief bepaald. De termen die van belang zijn bij de bepaling van de waterbalans van vrij afwaterende kleine oppervlaktewateren zijn in Figuur 2-1 weergegeven. Figuur 2-1 Waterbalans peilbeheerst(links) en vrij afwaterende (rechts) oppervlaktewateren [RIZA, 2005] HKV LIJN IN WATER PR1091 3

16 Herziening schematisatie MOZART november Peilbeheerst Nederland - projectgebied Bij de start van het project was bij RIZA een bestand beschikbaar met daarin de zogenaamde peilbeheerste en vrij afwaterende gebieden in Nederland. Dit bestand is weergegeven in Figuur 2-2. In overleg met het waterschap is gekeken of er sprake is van zogenaamd peilbeheerst gebied zoals hier gedefinieerd. In Figuur 2-2 (rechts) is in grijs het gebied weergegeven waar uiteindelijk een nieuwe LSW indeling voor is afgeleid. Figuur 2-2 Projectgebied uitgangssituatie Peilbeheerst gebied (links, grijs weergegeven) en uiteindelijk projectgebied (rechts, grijs weergegeven) De waterschappen en Hoogheemraadschappen welke we tot projectgebied rekenen zijn: Waterschap Aa en Maas HHS van Rijnland HHS AGV/Waternet Waterschap Rivierenland HHS Brabantse Delta HHS van Schieland en van de Krimpenerwaard HHS Delfland 2 HHS de Stichtse Rijnlanden Waterschap Groot Salland Waterschap Vallei en Eem HHS Hollands Noorderkwartier Waterschap Velt en Vecht Waterschap Hollandse Delta Wetterskip Fryslân Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Veluwe Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Zeeuws Vlaanderen Waterschap Reest en Wieden Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Zuiderzeeland De waterschappen de Dommel, Peel en Maasvallei, Regge en Dinkel en Roer en Overmaas behoren niet tot het projectgebied. De gebieden die niet in dit project zijn meegenomen worden wel in MOZART geschematiseerd, dit vindt plaats in een andere traject 3. 2 Het Hoogheemraadschap van Delfland kon door drukte helaas niet deelnemen aan het project en is daarom ook geel aangemerkt in het figuur 3 Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met dhr. J. Delsman, RIZA Lelystad 4 PR1091 HKV LIJN IN WATER

17 november 2006 Herziening schematisatie MOZART 3 Hydrologisch instrumentarium 3.1 Inleiding Rijkswaterstaat RIZA heeft een landsdekkend hydrologisch modelinstrumentarium voor het beantwoorden van beleidsvragen op het gebied van watertekort en waterkwaliteit. De effecten van de hydrologie worden bepaald met effectmodules die gebruik maken van de uitvoer van het hydrologische instrumentarium. Zo is er voor landbouw de effectmodule Agricom, is er voor terrestrische natuur de effectmodule Demnat, is er voor scheepvaart de effectmodule Scheepvaart, is er voor koelwater de effectmodule Koelwater en is er voor Recreatie de effectmodule recreatie. Figuur 3-1 geeft een schematische weergave van het totale modelinstrumentarium. hydrologisch modelinstrumentarium AGRICOM uitvoer DEMNAT uitvoer basis reeks NAGROM-MOZART- MONA-Disitrbutiemodel Scheepvaart uitvoer Koelwater uitvoer Figuur 3-1 Het modelinstrumentarium voor het beantwoorden van beleidsvragen. Het hydrologisch instrumentarium beschrijft het hydrologisch gedrag voor zowel peilbeheerst als hellend Nederland voor droge en gemiddelde situaties (wateroverlast situaties op het moment nog niet). Het instrumentarium bestaat uit de volgende modules: Nagrom: grondwatermodel voor simulatie van diepe grondwaterstroming MOZART: model voor simulatie van i) ondiepe grondwaterstroming, ii) hydrologische processen in de onverzadigde zone en iii) de verdeling van water binnen regio s, in dit onderzoek districten genoemd Mona: (GIS-) module voor data uitwisseling tussen Nagrom en MOZART Distributiemodel: model voor simulatie van waterverdeling binnen regionale wateren en rijkswateren Binnen dit project staat MOZART en de koppeling van MOZART met het Distributiemodel centraal. Figuur 3-2 bevat een schematische weergave van de modellering van het (grond)watersysteem binnen MOZART en het Distributiemodel. De bovenste helft van het figuur bevat dwarsdoorsnedes van het grondlichaam en waterlopen. De onderste helft van het figuur bevat een bovenaanzicht van het (grond)watersysteem dat de modules beschrijven. Paragraaf 3.2 behandelt de verschillende onderdelen van het modelinstrumentarium in meer detail. HKV LIJN IN WATER PR1091 5

18 Herziening schematisatie MOZART november 2006 Mozart Distributiemodel Plot LSW Districtswater Dwarsdoorsneden Sloten/greppels/ hoofwaterlopen kwel / wegzijging Waterlopen of koppelpunten met distributiemodel boezemwateren regionale wateren rijkswateren kwel / wegzijging Bovenaanzicht Gemaal Plot Stuw/sluis LSW Districtswater Distributiemodel Begrenzing LSW Begrenzing district Figuur 3-2 Schematische weergave van het hydrologisch modelinstrumentarium MOZART- Distributiemodel. 6 PR1091 HKV LIJN IN WATER

19 november 2006 Herziening schematisatie MOZART 3.2 MOZART MOZART is opgebouwd uit een drietal ruimtelijke eenheden: plots, LSW s en districten. De onderstaande tekst geeft een omschrijving van deze eenheden (zie ook Figuur 3-2). De paragraaf sluit af met een omschrijving van de wijze waarop MOZART het oppervlaktewater verdeelt in droge en natte omstandigheden. Bij deze beschrijvingen is gebruik gemaakt van de MOZART handleiding [RIZA, 2005] Plot Een plot is een rekenkundige cel van MOZART met een bepaald oppervlak dat aan de bovenkant is begrensd door het maaiveld en aan de onderkant is begrensd door het diepe grondwatersysteem dat in Nagrom is geschematiseerd. Een plot heeft voor nationale onderzoeken een oppervlak van 500 bij 500 m. MOZART berekent binnen een plot de verticale waterbeweging (infiltratie/ verdamping, percolatie/capillaire opstijging en kwel/wegzijging) en berekent daarnaast de uitwisseling van het grondwater met het oppervlaktewater (LSW s). Een plot bevat hiervoor de relevante verticale gelaagdheid in een wortelzone en een onverzadigde zone in geval van een semistationaire berekening. Bij een in-stationaire berekening is het aantal verticale lagen (segmenten) onbeperkt. LSW LSW staat voor Local Surface Water en bevat vrijwel al het regionale oppervlaktewater (zoals sloten en hoofdwaterlopen) binnen vastgestelde begrenzingen in het x-y-vlak (zie ook Figuur 3-2). De begrenzingen van het LSW zijn zodanig dat het LSW binnen deze begrenzingen als eenheid kan worden beschouwd voor de vraagstukken waarvoor het instrumentarium wordt ingezet. De begrenzing van een LSW zal over het algemeen meerdere peilvakken of afwateringseenheden van regionale waterbeheerders omvatten. De huidige schematisatie bevat ongeveer 1500 peilbeheerste LSW s. Waterschappen als Rijnland en Delfland hebben elk ter vergelijking ongeveer 1000 peilvakken. In de schematisatie van het LSW in MOZART is het oppervlak van het open water afhankelijk van de waterdiepte. Onttrekkingen uit en lozingen op het LSW worden gemodelleerd. Kwel en wegzijging kunnen ook in de modellering worden opgenomen. Het huidige instrumentarium is ontwikkeld voor droogtesituaties, waardoor de waterstand in een LSW alleen onder het streefpeil kan zakken. Waterstandstijgingen ten opzichte van het streefpeil zijn niet mogelijk. MOZART berekent de uitwisseling van water i) tussen plot s en LSW s (zie voorgaande beschrijving bij plot) en ii) tussen de LSW s en het Distributiemodel. De wijze waarop dit gebeurt is aan het eind van de paragraaf beschreven. Binnenkort wordt hier ook de uitwisseling van water tussen LSW s aan toegevoegd. Districtswater Het districtswater bestaat uit oppervlaktewateren die i) water verzamelen, ii) die water uitwisselen met het Distributiemodel zonder tussenkomst van andere wateren en iii) die direct aan de wateren van het Distributiemodel grenzen. Fysisch gezien kan aan de wateren geen HKV LIJN IN WATER PR1091 7

20 Herziening schematisatie MOZART november 2006 speciale betekenis worden toegekend. Ten opzichte van de wateren in LSW s is het oppervlak districtwater klein (zie ook Figuur 3-2). District Districten omvatten meerdere LSW s en de begrenzing van districten ligt precies op de uiterste begrenzingen van de LSW s die binnen het betreffende district liggen. De begrenzingen van districten zijn voornamelijk gekozen om de presentatie van resultaten overzichtelijk te maken. Daarnaast zijn de begrenzingen van districten zodanig gekozen dat de uitwisseling met het Distributiemodel duidelijk is. Het schematisatie omvat momenteel circa 135 districten. In de schematisatie van het districtswater is het open water als rechte bak voorgesteld; bij een variatie van de waterstand blijft het oppervlak open water constant. Het districtswater kent geen lozingen en ontrekkingen en kent ook geen kwel of wegzijging. Net zoals voor de LSW s geldt dat de waterstand in het districtswater onder het streefpeil kan zakken. Indien districten als gevolg van een beperkte afwateringscapaciteit (of afvoerbeperking) niet kunnen lozen op het Distributiemodel, dan kan de waterstand in het districtswater boven het streefpeil uitstijgen. MOZART berekent de uitwisseling van water i) tussen LSW en districten en ii) tussen districten en het Distributiemodel. De wijze waarop dit gebeurt is hieronder beschreven. Verdeling van het oppervlaktewater in aanvoersituaties De berekening van de waterverdeling binnen MOZART in aanvoersituaties verloopt in twee stappen. In de eerste fase, de vraagfase genoemd, wordt berekend hoeveel water nodig is om alle gebruikers optimaal te laten functioneren. De watervraag wordt gesommeerd per LSW en per districtswater. In de tweede fase, de toewijzingsfase genoemd, wordt het beschikbare water afhankelijk van de prioriteit, via het Distributiemodel verdeeld over het districtswater en vervolgens via het districtswater over de LSW s. De regels voor de verdeling in prioriteiten of verdeelfracties worden door de gebruiker opgegeven. Indien het aanbod van water kleiner is dan de vraag, zullen (afhankelijk van de gestelde prioriteit) gebruikers worden gekort. Als bijvoorbeeld peilhandhaving niet de eerste prioriteit is, zal de waterstand in het districtswater en in de LSW s onder het streefpeil zakken. Verdeling van het oppervlaktewater in afvoersituaties In waterafvoersituaties wordt het water dat via de bodem naar het oppervlaktewater stroomt samen met neerslag direct op het openwater verzameld in LSW s. Indien de waterstand in een LSW boven het streefpeil stijgt, wordt het overtollige water, afhankelijk van de gekozen schematisatie, afgevoerd naar een ander LSW (dit is nu nog niet mogelijk, maar het is wel de geplande modelontwikkeling), of naar het districtswater. In de huidige schematisatie wordt het overtollige water overigens van alle LSW s direct (zonder tussenkomst van een ander LSW) geloosd op het districtswater. Indien de waterstand in het districtswater boven het streefpeil uitstijgt, wordt het overtollige water op het Distributiemodel geloosd voorzover dat mogelijk is. Indien de afvoercapaciteiten beperkt zijn of er een afvoerbeperking is ingesteld, dan kan de waterstand in het districtswater boven het streefpeil uitstijgen. In het Distributiemodel is een verdeelsleutel opgenomen voor de verdeling van het districtswater over de verschillende knopen. 8 PR1091 HKV LIJN IN WATER

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford

Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford april 2007 Waterbalansen Quarles van Ufford Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford April

Nadere informatie

Verbeterde schematisering van het oppervlaktewater in Mozart in hellend Nederland

Verbeterde schematisering van het oppervlaktewater in Mozart in hellend Nederland Verbeterde schematisering van het oppervlaktewater in Mozart in hellend Nederland Joost Delsman Inleiding Toenemende druk op het watersysteem door klimaatverandering, verstedelijking, intensivering van

Nadere informatie

Distributiemodel, deel F

Distributiemodel, deel F Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, RIZA, deel F Brielse Dijkring Auteur: Rudolf Versteeg Elmi van den Braak PR1640.10 april 2009 Inhoud 40 Brielse Dijkring... 40-1 40.1 Inleiding... 40-1 40.2 Gebiedsbeschrijving...

Nadere informatie

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Anlage P Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Rijn-Noord Tijdvak 2010-2015 Art. 11-3g aanpakken riooloverstorten m3 30 30 verminderen belasting RWZI stuks 6 6 afkoppelen verhard oppervlak ha 61 28 89 saneren

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen.

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen. Blad 95 van 127 Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en en. Zie ook de bijgevoegde Peilvakkenkaart op A0. Afweging en uitgangspunten peilenplan Terwolde De belangrijkste afweging bij de totstandkoming

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar

Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar Hans Hakvoort 1, Joost Heijkers 2, Kees Peerdeman 3 en Michelle Talsma 4 Samenvatting In opdracht van de STOWA heeft HKV lijn in water een methode

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het IJsselmeer

Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het IJsselmeer Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het IJsselmeer Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het IJsselmeer Karen Meijer Joachim Hunink 1205221-002 Deltares,

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2015 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 161017 Status: Kenmerk: Locatie: Contactpersoon: Definitief HVDK/156024

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Modelleren van waterkwantiteit en waterkwaliteit

Modelleren van waterkwantiteit en waterkwaliteit Modelleren van waterkwantiteit en waterkwaliteit Wat wil het NHI van de regio, in relatie tot de waterbalans? Adviesgroep Watersysteemanalyse STOWA, 18 september 2014 Hoge resolutiemodellen 19 september

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND EN OVERIJSSEL Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel; Gelet op de artikelen 2.9 en 5.1

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium - NHI

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium - NHI Nationaal Hydrologisch Instrumentarium - NHI Modelrapportage Deelrapport Kenmerken Regionaal Oppervlaktewater December 2008 Nationaal Hydrologisch Instrumentarium - NHI Modelrapportage Deelrapport Kenmerken

Nadere informatie

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005)

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Registratienummer 12.15043 Datum 20 maart 2012 Samenvatting Aanleiding Door een

Nadere informatie

Grondwaterstanden juni 2016

Grondwaterstanden juni 2016 Grondwaterstanden juni 2016 Kennisvraag: In beeld brengen van de grondwatersituatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand

Nadere informatie

Toelichting GGOR polder Berkel

Toelichting GGOR polder Berkel Toelichting GGOR polder Berkel Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Distributie. Centrale. Laag

Distributie. Centrale. Laag Distributie Centrale Laag Wat levert de CDL: Geografische data van het watersysteem, waterkeringen, kabels/leidingen en administratieve grenzen Eén landsdekkend beeld van alle waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

GHG huidig gemiddeld 2.1 Sneek Noorderzijlvest Assen Stadskanaal Heerenveen Fryslan Hunze en Aa's Lemmer Steenwijk Reest en Wieden Emmen Emmeloord Meppel Hoogeveen Velt en Vecht Zuiderzeeland Hardenberg

Nadere informatie

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel blz. 10, 4 e alinea blz. 10, 5 e alinea, laatste zin blz. 19, 5 e alinea blz. 21, 2 e alinea blz. 21, 3 e alinea blz. 22, onder

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

Afstemming Regionale modellen en NHI in 2012: Stand van zaken Grondwatermodel

Afstemming Regionale modellen en NHI in 2012: Stand van zaken Grondwatermodel Afstemming Regionale modellen en NHI in 2012: Stand van zaken Grondwatermodel Deltamodel project i.s.m. Projectteam NHI, AZURE project Wim J. de Lange Stand van zaken Grondwater Hoe doen we het Proces

Nadere informatie

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017 Wateroverlast Wouw ICM case study Marcel Zandee 8 maart 2017 Inhoud van de presentatie Waar ligt Wouw? Aanleiding studie Situatie Opbouw model Resultaten simulaties Conclusies Vragen 2 Waar ligt Wouw?

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Partiële herziening peilbesluit Cluster Delft - peilgebied V Lage Abtswoudsche polder 1 Inleiding Het beheergebied van

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

Evaluatie wateroverlast twee jaar geleden Waterberging in Drenthe blijkt te voldoen

Evaluatie wateroverlast twee jaar geleden Waterberging in Drenthe blijkt te voldoen Evaluatie wateroverlast twee jaar geleden Waterberging in Drenthe blijkt te voldoen ir. B. Kolen (HKV LIJN IN WATER) ir. J.M.U. Geerse (HKV LIJN IN WATER) H.F.M.J. van den Eerenbeemt (Provincie Drenthe)

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Inleiding In juli 2014 en februari 2015 is binnen WSRL samen met de betrokken experts een nieuw peilbeheer opgesteld voor de Hoge Boezem

Nadere informatie

Memo * *

Memo * * Memo M emo Ontwerp (groene) buffer Ysselsteynsel oop Memo 2014.24961 *2014.24961* ter attentie van Erik Weijzen kopie aan behandeld door programma E. Raaijmakers Watersysteem doorkiesnummer +31 77 38911

Nadere informatie

Waternood en duurzaamheid

Waternood en duurzaamheid Waternood en duurzaamheid Ir. Th.G.J. Witjes 1 Inleiding De projectgroep Waternood (een initiatief van de Dienst Landelijk Gebied en de Unie van Waterschappen) heeft in september 1998 het rapport 'Grondwater

Nadere informatie

Deltamodel / NHI Het instrumentarium voor de analyse van zoetwater

Deltamodel / NHI Het instrumentarium voor de analyse van zoetwater Deltaprogramma Deltamodel Deltamodel / NHI Het instrumentarium voor de analyse van zoetwater Timo Kroon (RWS Waterdienst) RWS Waterdienst & Deltares 22 maart 2011 Toelichting op een aantal zaken: perspectief

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 14 september 2015 2015 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Onderwerp: Onderzoek actualisatie kostentoedeling Nummer: 279444 In D&H: 20-04-2010 Steller: M. Oppenhuizen In Cie: BMZ 25-05-2010 Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: 30-06-2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH)

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) MEMO Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) Datum: 22-oktober 2015 Onderwerp: Capaciteit duikers Wilhelminapark, Plaspoel- en Schaapweipolder 1. Aanleiding Het Wilhelminapark

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. Agendapuntnr: 13

Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. Agendapuntnr: 13 Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni 2005 Onderwerp: Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek Agendapuntnr: 13 Inleiding Het Waterakkoord voor de Hollandsche IJssel en Lek is opgesteld op grond van artikel

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Neerslag lenzen: sterke ruimtelijke variatie

Neerslag lenzen: sterke ruimtelijke variatie Neerslag lenzen: sterke ruimtelijke variatie Ben van der Wal Bij natuurontwikkelingsprojecten is het van belang inzicht te krijgen in de watersamenstelling in de wortelzone. Hydrologische effecten van

Nadere informatie

Droogtemonitor (update)

Droogtemonitor (update) Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor (update) 8 september 2015 (update van droogtemonitor 25 augustus) Nummer 2015-14 Droogte voorbij, afvoeren

Nadere informatie

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Situatie Kern Emmen Kern Emmen omvat het centrumgebied van Emmen en de wijken Emmermeer, Hoge Loo en Spoorzijde. Het bestaat overwegend uit dicht bebouwd

Nadere informatie

Onderwerp : Herberekening hydraulische toetsing hoofdwatergang Cyclamenweg

Onderwerp : Herberekening hydraulische toetsing hoofdwatergang Cyclamenweg Intern memo Aan Van : Hans van Gogh : Jeroen Willemsen Datum : 13 maart 2013 Onderwerp : Herberekening hydraulische toetsing hoofdwatergang Cyclamenweg Versie : 0.4 1 Inleiding De Overbuurtsche polder

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal De aanleiding voor het onderzoek Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal betreft de voorgenomen verruiming

Nadere informatie

Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht

Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht Auteur Toine Vergroesen (Wim de Lange) Datum Onderwerp Analyse en vergelijking NHI v1.2 met regionaal model tbv update naar NHI v2.0 1 Doel van de test Vergelijking invoer

Nadere informatie

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging'

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Auteurs K.S. Bruin-Baerts Registratienummer 14.38137 Versie 9 Status Ontwerp Afdeling Watersystemen Beleidsregels

Nadere informatie

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijnwest ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijn-West 2 Opdrachtgever: Rijn West Begeleidingsgroep / beoordelingsgroep: Provincies, RAO, KRW-Kernteam Rijn

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave 74OF86 RWD rapporten.indd 1 23-10-2007 14:23:15 74OF86 RWD rapporten.indd 2 23-10-2007 14:23:21 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Het watersysteem...

Nadere informatie

Watermanagement in een veranderend klimaat

Watermanagement in een veranderend klimaat Watermanagement in een veranderend klimaat Het Twentse waterschap Regge en Dinkel zoekt naar een oplossing om het door de klimaatverandering verwachte extra regenwater zonder overlast te verwerken. Naar

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J.

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J. Aan Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder Kopie aan Projectteam Waternet Contactpersoon J.J. Hofstra Doorkiesnummer 020 608 36 14 Onderwerp Analyse van het open water in het

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

5 Graven van oppervlaktewater 5.1 Inleiding

5 Graven van oppervlaktewater 5.1 Inleiding 5 Graven van oppervlaktewater 5.1 Inleiding Onder graven van oppervlaktewater verstaat Rijnland alle activiteiten waardoor de hoeveelheid water toemt. Voorbeelden van het graven van water zijn: verbreden

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.

Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5. Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders Projectnummer: 92855 (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Archimedesweg 1 postadres: postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071)

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13)

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Auteur: Nadine Slootjes PR1322 november 2008 november

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Hollandsche IJssel (dijkring 14 en 15) Auteurs: Bastiaan Kuijper Nadine Slootjes

Nadere informatie

Wie bestuurt het waterschap?

Wie bestuurt het waterschap? Wie bestuurt het waterschap? Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee. Al dat water in en om Nederland moet

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening.

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 2 mei 2011 Nummer 2011-04 Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Afgelopen

Nadere informatie

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 9 september 2015 2015 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Voorbeeld kaartvervaardiging: kreekruginfiltratie De volgende 5 factoren zijn gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid voor kreekruginfiltratie:

Voorbeeld kaartvervaardiging: kreekruginfiltratie De volgende 5 factoren zijn gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid voor kreekruginfiltratie: Verkennen van grootschalige potentie van kleinschalige maatregelen Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie worden

Nadere informatie

KRW-verkenner in gebruik

KRW-verkenner in gebruik KRW-verkenner in gebruik 4 praktijkvoorbeelden Johan Bode Gis-analist /medewerker onderzoek Waterschap Peel en Maasvallei Inhoud Wat is de KRW-verkenner? Inhoud KRW-verkenner Gebiedsdatabase Kennisdatabase

Nadere informatie

Nationaal modelinstrumentarium voor integraal waterbeheer. Jan van Bakel Alterra

Nationaal modelinstrumentarium voor integraal waterbeheer. Jan van Bakel Alterra Nationaal modelinstrumentarium voor integraal waterbeheer Jan van Bakel Alterra Inhoud Inleiding Enige historische achtergronden Modellering hydrologie op nationale schaal Vervolg Advies aan OWO Relaties

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

KARTERING OPPERVLAKTEWATER

KARTERING OPPERVLAKTEWATER KARTERING OPPERVLAKTEWATER Inwinning insteken met behulp van fotogrammetrie en AHN-2 BeheergebiedWaterschap EEN PAAR CIJFERS: 83.000 ha oppervlakte 775.000 inwoners 283.000 huishoudens 21.000 bedrijven

Nadere informatie

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) een overzicht van de ontwikkeling van het Landelijk Hydrologisch Model 2004 2014

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) een overzicht van de ontwikkeling van het Landelijk Hydrologisch Model 2004 2014 Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) een overzicht van de ontwikkeling van het Landelijk Hydrologisch Model 2004 2014 Timo Kroon, RWS WVL stuurgroep NHI, jan 2014 Inhoud Eerste schets; wat is

Nadere informatie

Presentatie tekst Velddag. Verdrogingsbestrijding Groote Peel. Peilopzet in combinatie met peilgesturde drainage

Presentatie tekst Velddag. Verdrogingsbestrijding Groote Peel. Peilopzet in combinatie met peilgesturde drainage Presentatie 20-06 - 2007 1 tekst Velddag Verdrogingsbestrijding Groote Peel Peilopzet in combinatie met peilgesturde drainage Programma 2 Welkomstwoord door DB-lid Peter van Dijk Presentatie film Peilgestuurde

Nadere informatie

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets SAB Eindhoven juli 22 eindrapportage Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets dossier : BA33-8- registratienummer

Nadere informatie

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west Nota van Wijzigingen Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west September 2011 Nota van Wijzigingen Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie