BIJLAGEN BIJ ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGEN BIJ ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland"

Transcriptie

1 BIJLAGEN BIJ ACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Emmen

2 BIJLAGEN I. Rapport Deputaten Voorbereiding Volgende Synode (VVS) 1. Deputaatschap De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken te Zwolle 2007 besloot aan het moderamen op te dragen de uitgave van de acta van de synode, conform artikel 97 en 98 van de acta (Zwolle 2007) te verzorgen. Als deputaten werden benoemd de leden van het moderamen, te weten: Ds. S. de Marie van De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o.; A. Admiraal van De Gereformeerde kerk te Hasselt e.o.; P. Drijfhout van De Gereformeerde Kerk te Emmen e.o. G.H. Plaggenmars van De Gereformeerde Kerk te Mariënberg. Als samenroeper werd aangewezen br. A. Admiraal. Br. P., Drijfhout trad op als secretaris van het deputaatschap. Ds. S. De Marie fungeerde als voorzitter. Ook werd in de vergadering van 20 september 2008 een instructie voor het deputaatschap vastgesteld. 2. Instructie De door de synode vastgestelde Instructie voor de Deputaten Volgende Generale Synode luidt als volgt. Aan deputaten is opgedragen: 1. Deputaten zullen, in samenwerking met de door de generale synode aangewezen roepende kerk de volgende generale voorbereiden. 2. Zij zullen er zorg voor dragen en er op toezien dat de voorbereidingen verlopen volgens de Regeling voor de generale synode, zoals die door de generale synode is vastgesteld en is opgetekend in de bijlage. 3. Zij zullen de roepende kerk infomeren, adviseren en ondersteunen bij alle werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht om de volgende synode bijeen te roepen. 4. Zij zullen zich bij hun werk zonodig laten adviseren door de vorige roepende kerk en door de predikanten in het kerkverband. 5. Zij zullen van hun werkzaamheden rapport uitbrengen aan de eerstkomende generale synode van De Gereformeerde kerken, en dit rapport eventueel aangevuld met voorstellen drie weken voor aanvang van de synode aan de roepende kerk doen toekomen. 3. Regeling Voor de werkzaamheden van het deputaatschap was verder van belang wat vastgelegd is in 2

3 de Regeling voor de Generale Synode, met name in hoofdstuk VIII, Deputaten voor voorbereiding van de volgende generale synode. De leden van het moderamen van de synode zullen, na de sluiting van haar zittingen, als haar deputaten 1. uitvoering geven aan de besluiten van de synode, voor zover deze niet aan andere deputaten werd opgedragen; 2. de tekst van het laatste deel van de Acta of Handelingen, dat niet meer aan de synode konden worden voorgelegd, vaststellen, de Acta voorzien van een inhoudsopgave en register en de Acta en Handelingen der synode zo spoedig mogelijk na sluiting van de synode doen drukken en verzenden; 3. de samenroepende kerk voor de volgende synode van advies dienen bij de uitvoering van hetgeen bepaald is ten aanzien van de taak van de kerk. 4. het concept-agendum als volgt opstellen: 1. opening namens de samenroepende kerk 2. onderzoek van de credentiebrieven en presentie 3. verkiezing van het moderamen 4. constituering van de vergadering 5. betuiging van instemming met de aangenomen belijdenis der kerken 6. benoeming van de adviseur(s) en betuiging van instemming conform punt vaststelling van het agendum van de synode 8. behandeling van de ingekomen stukken en rapporten 9. benoemingen 10. vaststelling van de Acta en de Handelingen 11. aanwijzing van de samenroepende kerk voor, alsmede tijd en plaats van de volgende synode 12. censuur naar art. 48 KO 13. rondvraag 14. sluiting 4. Vergaderingen Deputaten hebben viermaal vergaderd. Allereerst op 1 oktober In deze vergadering werden de nog lopende synodezaken definitief afgehandeld en het laatste deel van de acta vastgesteld. Tevens werd gesproken over de opmaak van de acta, de inhoudsopgave, tekst- en trefwoordenregister. Via de mail zijn een aantal versies rondgestuurd en van commentaar voorzien zodat de uitgave gereed was in het begin van januari Het drukken van de acta werd geregeld met Hamidrukkers. De tweede vergadering was op 20 mei 2009, waarin de voorbereiding voor het houden van de volgende synode (te Emmen) werd besproken, tevens werd aandacht besteed aan de stukken voor het archief. In de derde vergadering op 14 augustus werden de vorderingen besproken als ook een eerste aanzet voor een aantal voorstellen ter verbetering van het synodewerk. Op 30 september werd een vergadering gehouden samen met de Kerkenraad van de Geref. Kerk te Emmen e.o. Op deze vergadering werd gesproken over de voorbereiding van de synode, de ingekomen stukken en de vergaderlocatie te Nieuw Amsterdam, de bidstond, de agenda en de openingsvergadering. Alle overige zaken konden deputaten telefonisch, schriftelijk en via afhandelen. 5. Acta en archief De uitgave van de acta vroeg de meeste aandacht van deputaten, m.n. in het najaar van In goed overleg met de drukker, HAMI Drukkers te Doesburg, kon de uitgave gerealiseerd worden, conform de opdracht van de Generale Synode. De acta verschenen in een complete 3

4 versie in een fors formaat, op CD-rom en in een beknopte versie, de zgn. Acta Contracta, met daarin de voornaamste besluiten met hun gronden maar zonder het onderliggend materiaal. Deputaten regelden dat de verspreiding plaats kon vinden aan de hand van intekenlijsten, via de plaatselijke kerkenraden. Voor de oud-synodeleden werden gratis exemplaren ter beschikking gesteld, evenals natuurlijk voor alle kerkenraden. Eind februari 2009 verschenen de acta. Van de Acta, de Acta Contracta en van de Acta op cd zijn nog voldoende exemplaren over. Ook van de GS te Marienberg zijn exemplaren te verkrijgen bij HAMI drukkers. Totaal zijn besteld en verzonden door de drukker 260 exemplaren van de Acta GS Zwolle, 133 van de Acta Contracta en 135 van de Acta CD. Er is nog steeds vraag. Deputaten spreken daarover graag hun dankbaarheid uit. Deputaten hebben het volledige archief van de Generale Synode te Mariënberg overgedragen aan de archivaris, br. K. Tillema te Zwolle. 6. Deputatenrapporten De deputatenrapporten zijn vermenigvuldigd en in een gebonden vorm verstuurd naar alle primus- en secundus afgevaardigden. De kerken hebben de stukken via de mail ontvangen. Niet alle stukken konden op tijd verstuurd worden zodat een twee zending noodzakelijk was en in een aantal gevallen een derde zending.. 7. Regeling voor de Generale Synode M.b.t. de Regeling voor de Generale Synode hebben de deputaten een aantal voorstellen gedaan (zie bijlage conceptregeling voor de Generale Synode). In hoofdstuk 1 (taken samenroepende kerk) wordt niet aangegeven dat alle stukken voor de synode ook vooraf aan alle kerken gestuurd moeten worden. Wat betreft het redigeren van de acta stellen deputaten voor de scriba te ondersteunen met een of twee personen die gedurende de synodebijeenkomst zich bezighouden met de opmaak van de acta. Met betrekking tot de synodevergaderingen stellen deputaten een aantal vergadertechnische veranderingen voor vooral met het oog de betrokkenheid van de bezoekers (-kerkleden) te vergroten en het afhandelen van te behandelen zaken te versnellen. 8. Voorstellen volgende GS De voorstellen zijn direct in het Huishoudelijk Reglement ingevoerd. De wijzigingen m.b.t. de oorspronkelijke tekst zijn in het reglement cursief weergegeven. Ds. S. De Marie, voorzitter P. Drijfhout A. Admiraal G. H. Plaggenmars II. Rapport Deputaten ad Art. 49 KO. Aan Van : De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland De scriba van De Gereformeerde Kerk te Emmen e.o. De heer L.G. Spoelman t Rak GM Schoonebeek. : Deputaten Ad Artikel 49 KO 4

5 p/a C.A. Teunis Margriet NC Hardenberg Datum : 6 augustus 2009 Betreft : Rapportage aan de Generale Synode Geachte broeders, Inleiding Hiermede ontvangt u ons rapport inzake de door ons verrichte werkzaamheden. We hebben u te rapporteren dat in de afgelopen periode aan ons eenmaal een advies is gevraagd, daarbuiten hebben we niet in actie behoeven te komen. Hieronder volgt: 1. De adviesaanvraag. 2. De reden om het gevraagde advies te geven. 3. Het advies. 1. De adviesaanvraag De Classis Zuid/West, door middel van de visitatoren van deze classis, hebben aan deputaten een advies gevraagd in het kader van hun advies-arbeid aan de kerkenraad van Zwolle. Het betrof een aangelegenheid waarbij de visitatoren reeds eerder, uit andere hoofde, betrokken waren geweest. Zij vroegen ons advies omdat een onbevooroordeeld advies gegeven behoorde te worden. 2. De reden om het gevraagde advies te geven De deputaten welke niet ressorteren onder de Classis Zuid/West, te weten de broeders W.J. Sikkens, G. Willems en C.A. Teunis, hebben deze aanvraag in behandeling genomen zonder daarbij de deputaten welke onder de Classis Zuid/West vallen, te weten de broeders A. van Egmond en Ds. S. de Marie, ook maar in enige mate te raadplegen. De drie bovenbedoelde broeders hebben de adviesaanvraag in behandeling genomen op grond van artikel 1 van de instructie: Zij zullen de classes bijstaan in alle gevallen waarbij de kerkorde dit voorschrijft, en op verzoek van de classes bij bijzondere moeilijkheden. De betrokken deputaten stelden vast dat: 1. het verzoek van een classis kwam; 2. er sprake was van een bijzondere moeilijkheid, omdat objectief advies nodig was terwijl de visitatoren van de classis niet meer onbevooroordeeld waren. Op grond van de hierboven genoemde feiten waren de drie bovengenoemde deputaten van oordeel dat zij geroepen waren om het gevraagde advies te geven en dat zij hun advieswerk moesten verrichten geheel buiten enige bemoeienis van de broeders deputaten die reeds eerder bij deze aangelegenheid betrokken waren geweest. 3. Het advies De drie bovenbedoelde broeders, ressorterend onder de Classis Noord/Oost, hebben de adviesaanvraag in behandeling genomen. Zij hebben, op verzoek van de visitatoren van de Classis Zuid/West, rechtstreeks aan de kerkenraad van Zwolle hun advies uitgebracht. 5

6 Deputaten kunnen u, tot hun vreugde, berichten dat het gegeven advies door de kerkenraad van Zwolle unaniem is aanvaard. Wij wensen u toe, naar Filippenzen 3:14-15, de gezindheid van Jezus Christus, dat u zich uitstrekt naar hetgeen vóór u ligt, jagend naar het doel, de prijs van de roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus, tot heil en zegen van het kerkvergaderend werk van onze Here en Heiland in eenheid van het ware geloof. Met broederlijke groeten en hoogachting, Namens Deputaten Ad Artikel 49 KO, A.van Egmond en C.A. Teunis III. Rapport van Deputaatschap Liturgische Voorzieningen aan GS te Emmen Voorwoord Deputaten Liturgische Voorzieningen zijn dankbaar dat zij u dit rapport mogen aanbieden. Het is en was voor de deputaten een vreugde om zo met haar opdracht bezig te mogen zijn in opdracht van de Generale Synode. In het bijzonder het vergaren van preken, digitalisering en de mogelijkheden van uitbreiding van te lezen preken. Zoals u weet kunnen deputaten al beschikken over een grote hoeveelheid preken. Het is voor de deputaten ook een sport geworden om via verschillende kanalen aan extra preken te komen. Het is verbazend hoeveel preken er nog in omloop zijn en via verschillende bestanden en sites te raadplegen zijn. Die preken staan ter beschikking voor alle kerken. Zo mogen wij als deputaten ook de zegen van de HERE ervaren in het werk dat wij de afgelopen periode mochten doen. De naam van het deputaatschap geeft al aan waar het om gaat. Liturgie dat betekent letterlijk: dienst ten behoeve van het volk. In het Oude Testament wordt dit woord aangeduid als het werk van de priesters in de theocratie van Israël (zie Exodus 28:35, Numeri 4:39 en Ezechiël 40:46). In het Nieuwe Testament wordt de term liturgie in brede zin gebuikt. De Here Jezus zelf wordt in Hebreeën 8:2 een bedienaar van het hemelse heiligdom genoemd en Zacharias de priester gaat in Lucas 1:23 naar huis als hij zijn dienst vervuld heeft. Paulus noemt zichzelf een liturg van Jezus Christus in Romeinen 15:16. Zo mogen we dan als Nieuwtestamentische gemeente de verbondsoefening met de HERE in geloof uitoefenen. Heel de liturgie spreekt daarvan, alle onderdelen van de eredienst zijn liturgie, ontmoeting van de HERE met zijn volk. Daar mocht het werk van de deputaten dienstbaar aan zijn. We weten en belijden dat de HERE zijn kerk bewaart en beschermt door de verkondiging van zijn Woord. Onze bede is dat de HERE geeft dat wij Hem de lof brengen in ons zingen en ons van Hem afhankelijk weten in ons danken en bidden. Dat alles tot Zijn eer en onze zaligheid. 6

7 3. De instructie aan de deputaten De Generale Synode te Zwolle 2007/2008 heeft besloten een deputaatschap in te stellen voor onderzoek naar het Gereformeerd Kerkboek en de beschikbare preken. Het deputaatschap ontving de volgende instructie: INSTRUCTIE VOOR DE DEPUTATEN LITURGISCHE VOORZIENINGEN Aan de deputaten is opgedragen: Zij zullen de mogelijkheden onderzoeken waardoor kerkleden op langere termijn kunnen beschikken over het Gereformeerde Kerkboek al dan niet in één uitgave met de bijbel, in de vertaling van NBG 1951; ze zullen hierover de kerken informeren. 1. Zij zullen het besluit van de GS te Marienberg dat geformuleerd is in artikel 23, besluit 7.3 van de acta: ( De GS van DGK in Nederland, bijeen op 15 oktober 2005 te Marienberg spreekt uit dat de genoemde sterke aanbeveling van de vergadering van het kerkverband i.o. om geen preken te lezen van predikanten die in het verleden en heden geen goede kerkelijke keus gemaakt hebben wordt gehandhaafd tot aan de volgende synode. Dan zal heroverweging volgen), en waar de GS van Zwolle (2008) zich opnieuw over heeft uitgesproken als volgt uitvoeren: Zij zullen de beschikbaarheid van leespreken onderzoeken binnen de kerken en actief beschikbare preken (laten) opsporen. Hierbij hebben de catechismus preken en preken t.b.v. bijzondere gelegenheden, prioriteit Zij zullen daartoe ook de wenselijkheid en de beschikbaarheid onderzoeken van preken die gemaakt zijn door predikanten die na 2003 zijn overleden en de volgende synode met een advies dienen hoe deze preken in de toekomst dienen te worden getoetst en kunnen eventueel worden vrijgegeven voor gebruik. Zij zullen als aanspreekpunt fungeren voor de kerken wanneer deze geen beschikbare preken meer zouden hebben en daartoe de kerken ook informeren. 2. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende generale synode van De Gereformeerde Kerken, en dit rapport eventueel aangevuld met voorstellen, vier maanden voor aanvang van de synode aan de roepende kerk doen toekomen. 4. Beschikbaarheid Gereformeerd Kerkboek Er is contact geweest met Uitgeverij Jongbloed inzake de beschikbaarheid van het Gereformeerd Kerkboek. De blauwdrukken zijn hiervoor aanwezig, over de prijs valt nog niets te zeggen. Ook valt nog niets te zeggen over de kosten van het opnieuw laten drukken van het Gereformeerd Kerkboek. Dat hangt af van de oplage, het formaat, de uitvoering, en het prijsniveau ten tijde van de drukopdracht. De uitgever Jongbloed heeft ons meegedeeld dat de blauwdrukken worden bewaard. Tevens zijn er nog enkele, voornamelijk evangelische, boekhandels die nog wel wat voorraad hebben. 7

8 Deputaten hebben niet kunnen vaststellen dat er al een tekort bestaat aan uitgaven van het Gereformeerd Kerkboek. Deputaten zijn van mening dat de kerken ook op langere termijn kunnen beschikken over het Gereformeerd Kerkboek. 5. Onderzoek bij de kerken Aan alle kerken van ons kerkverband en de wijkgemeenten is op 29 oktober 2008 een brief verzonden met de volgende vragen: 1. Ondervindt u bij het zoeken naar geschikte leespreken moeilijkheden en waar liggen voor u de knelpunten? ( hierbij kunt u denken aan bijv. preken voor bijzondere kerkelijke feestdagen) 2. Heeft u kennis of bent u in bezit van prekenbundels/preken die nog niet bekend zijn bij de deputaten of weet u namen van personen die hiervoor benaderd kunnen worden? 3. Heeft u preken/prekenbundels waarvan nog niet duidelijk is of deze gelezen kunnen worden. Uit de antwoorden kwam naar voren dat er voldoende leespreken zijn in de bestanden van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort en bij br. C.A. Teunis, maar dat er knelpunten liggen bij de preken voor bijzondere gelegenheden. Er zijn geen prekenbundels genoemd die niet bekend zijn. Ons bleek dat nieuwe preken vooral te vinden zijn in een hoeveelheid cassettebanden waarvan het deputaatschap er diverse in bezit heeft gekregen, het loont de moeite om hier verder naar te gaan zoeken. Door een spontane aanmelding van enkele zusters is er inmiddels al een start gemaakt met het tijdrovende werk van het gesproken woord over te zetten in een leesbare versie. Bij voorkeur voor bijzondere diensten. Onderzoek naar het geautomatiseerd uitvoeren van dit werk hebben geen goede mogelijkheden opgeleverd. Daarnaast hebben deputaten zr. T. Spoelman-Hutten bereid gevonden om preken in het papieren archief te digitaliseren, daarna worden deze op de website van de kerk te Amersfoort geplaatst. Tot dankbaarheid van deputaten heeft dit werk een gestadige voortgang. Er is geen moeite met de richtlijnen van de GS Mariënberg 2005/2006, waardoor er duidelijkheid is over de preken die gelezen kunnen en mogen worden. 6. Advies aan een kerk Nadat we de antwoorden op ons onderzoek ontvangen hadden is door de kerkenraad van Bergentheim/ Bruchterveld e.o., door middel van de onderstaande brief, het volgende advies gevraagd over het gebruik van de prekenbundel De Hemelse Leer van Dr. W.G. de Vries: Geachte broeders, Zoals in de bespreking op de Generale Synode te Zwolle 2007, artikel 41 reeds verwoord, voorziet men binnen niet te lange tijd problemen met preken voor bijzondere feestdagen en over de Heidelbergse Catechismus. Tevens werd in de bespreking ter synode aangegeven dat er goede gereformeerde prekenbundels zijn van predikanten die na 2003 zijn overleden. 8

9 Daarom heeft de synode het besluit genomen om een Deputaatschap Liturgische Voozieningen in te stellen. Enerzíjds ligt er nog steeds het besluit van de GS Mariënberg, dat zegt: "dat de genoemde sterke aanbeveling van de vergadering van het kerkverband i.o. geen preken te lezen van predikanten die in het verleden en heden geen goede kerkelijke keus hebben gemaakt wordt gehandhaafd tot aan de volgende synode". Anderzijds ligt er de opdracht aan Deputaten Liturgische Voorzieningen om de wenselijkheid en de beschikbaarheid te onderzoeken van preken die gemaakt zijn door predikanten die na 2003 zijn overleden en de volgende synode met een advies te dienen hoe deze preken in de toekomst dienen te worden getoetst en eventueel vrijgegeven kunnen worden voor gebruik. ln onze gemeente hebben we reeds verschillende prekenseries over de catechismus gelezen. Binnenkort moeten we opnieuw een serie catechismuspreken kiezen. Omdat niet elke serie catechismuspreken qua taalkleed en actualiteit voldoende aansluit bij onze tijd, en ook de jeugd aangeeft dat ze er wel eens moeite mee heeft om ze goed te volgen, hebben we als kerkenraad het voornemen om de prekenserie van dr. W.G. de Vries te gaan lezen. Deze serie is uitgegeven in 1999 en is qua taalkleed en actualiteit zeer goed. Ook zijn de preken voluit gereformeerd. Alleen is ons opgevallen, dat de preek over Zondag 38 inhoudelijk niet juist is. We zouden deze preek kunnen vervangen door een preek over deze zondag van bijvoorbeeld ds. T.J. Keegstra. We kennen ds. W.G. de Vries allemaal als een door en door gereformeerd predikant, die ook zeer verontrust was over de ontwikkelingen in de GKv sinds Alleen over het vierde gebod dacht hij anders. We beseffen dat ds. De Vries zich niet heeft vrijgemaakt in 2003/2004, tevens dat dit gevoelig kan liggen. Maar volgens ons weegt dit niet tegen de voordelen van deze catechismus bundel, zoals:goed gereformeerd, eigentijds taalkleed, goed aansluitend bij onze cultuur, staat niet zo ver van de jeugd af. Wij verzoeken u ons zo mogelijk vóór 4 mei te adviseren over het wel of niet gebruiken van genoemde bundel, zodat we binnenkort als kerkenraad hierover een definitief besluit kunnen nemen. Graag zien we uw advies in dezen met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke broedergroet, van De Gereformeerde Kerk Bergentheim/Bruchterveld e.o W.Dijkstra, preses G. Aalvanger, scriba Deputaten hebben, binnen de kaders welke uitgezet zijn door de GS Mariënberg, het volgende advies uitgebracht: Eerwaarde broeders, Betreffende uw vraag voor een advies inzake het gebruik van de bovengenoemde prekenserie kunnen de deputaten u het volgende meedelen: 1. Het advies van synode van Mariënberg is van kracht. 9

10 2. Het is een goede zaak als we ons binnen onze kerken aan de adviezen van een synode houden. 3. Het is onjuist te beweren dat de preken van Ds. W. G. de Vries voluit gereformeerd zijn, het bewijs daarvoor heeft uzelf geleverd door te wijzen op de preek over Zondag Het is eveneens onjuist om te stellen dat we allemaal Ds. W.G. de Vries kennen als een door en door gereformeerd predikant. Hij heeft tijdens zijn leven niet altijd de juiste kerkkeuze gedaan, dat blijkt hieruit dat hij bij de laatste vrijmaking niet heeft opgeroepen tot reformatie en zich ook niet bij onze kerken heeft aangesloten. 5. We schatten dat er thans ongeveer ruim 500 catechismuspreken beschikbaar zijn. 6. Enkele te lezen series van predikanten zijn: Blok, Wielenga, Mul,Keegstra, Bremmer, Begemann, Francke e.a., waarbij de preken van de predikanten Boersma, Goedhart en Mostert vervangen behoren te worden. Welke bundels zijn er inmiddels in uw gemeente gelezen? 7. Er worden bij u vanaf februari 2004 preken gelezen, dus zijn er nu nog voldoende catechismus preken zonder in herhaling te hoeven treden. 8. Bij de website van Amersfoort en br. C.A. Teunis zijn nog voldoende preken aanwezig die verantwoord zijn om te kunnen lezen. 9. Deputaten werken aan een advies voor de synode van Emmen. 10. De noodzaak om af te wijken van het advies van de synode van Mariënberg is niet aanwezig. Uw brief, gedateerd 14 april, hebben we op 23 april ontvangen. We hebben ons ingespannen om ons advies aan u voor de door u gewenste datum van 4 mei uit te brengen. Wij adviseren de raad om de genoemde bundel van Ds. W. G. de Vries niet te gebruiken en vertrouwen u met dit antwoord te hebben gediend. Met broederlijke groet, Namens het deputaatschap Liturgische Voorzieningen E. Korevaar, secretaris 7. Beschikbaarheid van te lezen preken Momenteel zijn er zo n 2000 preken beschikbaar, met als knelpunten bijzondere kerkelijke dagen en catechismuspreken. Van de nu beschikbare preken valt een groot deel af omdat deze buiten de criteria van de Synode Mariënberg 2005/2006 vallen. Ter beschikking zijn momenteel zo n 500 catechismuspreken, al dan niet in een prekenbundel, welke vallen binnen de criteria van de synode van Mariënberg (Acta artikel 22.7). Ds. S. de Marie is momenteel bezig met de afronding van zijn catechismuspreken, waardoor er te zijner tijd weer één jaar catechismuspreken ter beschikking komt. Door drukke werkzaamheden kan de publicatie hiervan wat langer duren. Van diverse broeders en zuster zijn er bandjes met preken ontvangen, een deel hiervan is onbruikbaar vanwege de predikanten die hierin voorgaan. 10

11 Het bruikbare deel kan worden overgezet in WORD en na controle door de deputaten op de website van de kerken worden geplaatst. Over de termijn waarop dit kan gaan gebeuren kunnen we nu nog geen zekerheid geven. De preken op de website van DGK Amersfoort en in bezit van de broeders A. Admiraal en C.A. Teunis zijn verkrijgbaar. Om tot uitbreiding te kunnen komen van het aantal preken dat gelezen kan worden in erediensten zijn deputaten van mening dat de criteria van de Synode Mariënberg 2005/2006 verruimd kunnen worden. Toegestaan kan worden het lezen van preken welke vóór 1 januari 1990 uitgegeven zijn door een kerk of uitgever en geschreven zijn door predikanten die vóór 1 januari 1990 de 50-jarige leeftijd hadden bereikt en die tijdens hun leven zich vóór 1 januari 2005 niet hebben vrijgemaakt. De deputaten adviseren wel om de preken van de professoren, vanwege hun latere stellingname, hier buiten te laten, met uitzondering van de professoren D.Deddens en K.Deddens. De motivatie voor deze verruiming is dat aangenomen mag worden dat deze preken als gereformeerd zijn aan te merken omdat zo vóór 1 januari 1990 geschreven zijn door oudere predikanten en uitgegeven zijn door een kerk of uitgever. Van de preken van de genoemde professoren is bekend dat deze door de kerken stilzwijgend zijn aanvaard als Schriftuurlijk verantwoorde preken. In het ter beschikking staande bestand van br. C.A. Teunis levert dit ruim 500 extra preken op. Voor de duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen achten deputaten het raadzaam om namenlijsten te publiceren van predikanten en professoren van wie preken gelezen kunnen worden in de erediensten. Voorts zijn deputaten van mening dat het verzamelen en beheren van preken welke gelezen kunnen worden in de erediensten een zaak is van alle kerken tezamen. De prediking heeft een centrale plaats in de eredienst. Dat houdt in dat de preken welke in aanmerking komen om gelezen te kunnen worden, door de kerken gezamenlijk verzameld en beheerd behoren te worden. Deputaten hebben overleg gehad met vertegenwoordigers van de gemeente Amersfoort. Resultaat van dit overleg is dat de preken welke gedigitaliseerd zijn en staan op de website van DGK Amersfoort, geplaatst kunnen worden op de website van De Gereformeerde Kerken. De kerk van Amersfoort heeft inmiddels aangeboden het bestand te willen overdragen aan de kerken met de daarbij behorende kennis en kunde. Het beheer van de preken op website van de kerken kan plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de deputaten Liturgische Voorzieningen, in overleg met Deputaten- Curatoren. Eveneens blijft het actief bezig zijn met het digitaliseren van analoog opgenomen en schriftelijke preken een zaak van belang. Het behoort tot de taak van deputaten om de gedigitaliseerde preken te controleren en vrij te geven voor gebruik binnen De Gereformeerde Kerken. Bij dit alles blijft dat we allen actief moeten blijven speuren naar preken die in aanmerking kunnen komen om gelezen te worden, en om de opgespoorde preken aan te bieden aan het deputaatschap Liturgische Voorzieningen. 11

12 8. Voorstellen voor besluitvorming Deputaten stellen de synode voor om de volgende besluiten te nemen. 1. Uitbreiding beschikbare preken om te lezen in erediensten Besluit: De synode besluit om aan het advies van de Synode Mariënberg 2005/2006 inzake te lezen preken in erediensten het volgende toe te voegen: De synode acht tevens het lezen van preken geoorloofd welke uitgegeven zijn door een kerk of uitgever vóór 1 januari 1990 en geschreven zijn door predikanten die vóór 1 januari 1990 de 50-jarige leeftijd hadden bereikt en die tijdens hun leven zich vóór 1 januari 2005 niet hebben vrijgemaakt; ten aanzien van de preken van de professoren is het advies om alléén de preken van de professoren D. Deddens en K. Deddens te lezen en van de overige professoren niet. Gronden: 1. De datum van 1 januari 1990 is gebruikt om een aanvaardbare aanloop te hebben naar de synode van Ommen-1993, waarvan de besluiten door onze kerken opnieuw beoordeeld worden of deze de toets van de Schrift kunnen doorstaan. 2. De datum van 1 januari 2005 is gebruikt omdat in 2004 nog vrijmakingen hebben plaatsgevonden. 3. Het lezen van preken van de professoren die in hun leven een verkeerde kerkelijke keuze gemaakt hebben kan op gevoelsmatige gronden weerstand oproepen, met uitzondering van de professoren D. Deddens en K. Deddens omdat de beschikbare preken van deze professoren door de kerken stilzwijgend als Schriftuurlijk zijn aanvaard en vóór 1 januari 1990 uitgegeven zijn. 4. In de ter beschikking staande bestanden van de broeders C.A. Teunis en A. Admiraal levert dit ruim 500 extra preken op. 2. De prekenverzameling Besluit: De synode geeft aan het deputaatschap Liturgische Voorzieningen de opdracht om één of meer bestanden aan te leggen en te beheren van preken welke gelezen kunnen worden in de erediensten en de daarin opgenomen preken ter beschikking te stellen van de kerken; met dien verstande dat de preken in deze prekenbestanden alleen preken bevatten die voldoen aan de door de synodes gegeven adviezen terzake van het lezen van preken in de erediensten. Gronden: 1. Het beschikbaar hebben van te lezen preken is een verantwoordelijkheid van de kerken. 2. De door de kerkenten behoeve van de erediensten verzamelde preken, behoren beschikbaar te zijn voor de kerken. 3. Opbouw en beheer van de bestanden behoort door de kerken duidelijk geregeld te zijn. 12

13 3. Een digitaal kerkelijk prekenbestand Besluit: 1. De kerken onderhouden een digitaal prekenbestand. 2. De kerken maken, bij de start van het eigen digitale prekenbestand, gaarne gebruik van het bestand van de kerk te Amersfoort, alsmede van de daar aanwezige kennis en kunde. 3. De synode plaatst het eigen prekenbestand op de website van de kerken onder beheer van Deputaten Liturgische Voorzieningen in overleg met Deputaten-Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites. Gronden: 1. Het onderhouden van een prekenbestand ten behoeve van de kerken is een verantwoordelijkheid voor de kerken gezamenlijk. 2. Het deputaatschap Liturgische Voorzieningen heeft mede tot taak om te voorzien in een voldoende aanbod van te lezen preken. 3. De kerk van Amersfoort heeft inmiddels aan Deputaten Liturgische Voorzieningen aangeboden het bestand, met daarbij behorende kennis en kunde, te willen overdragen aan de kerken. 4. Uitbreiden van het aantal gedigitaliseerde preken Besluit: De kerken zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk om naar vermogen mee te werken aan het digitaliseren van preken welke vallen binnen de door de synode daartoe gegeven adviezen, in overeenstemming met de richtlijnen welke daartoe door het deputaatschap Liturgische Voorzieningen worden gegeven. Gronden: 1. De Woordbediening is een verplichting voor en verantwoordelijkheid van de kerken. 2. Het beschikbaar hebben van voldoende leespreken is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 3. De kerken behoren naar vermogen actief te speuren naar preken die vallen onder de door de synode gestelde kaders. 4. Het onderhouden en het ter beschikking stellen van het digitale prekenbestand is een verantwoordelijkheid van het deputaatschap Liturgische Voorzieningen. 5. Publiceren van een namenlijst Besluit: De synode stelt aan de kerken een namenlijst ter beschikking van predikanten waarvan het geoorloofd is preken te lezen die voldoen aan de adviezen van de synodes van Mariënberg en Emmen; deze lijst bevat de namen van: 1. Predikanten en professoren van de Gereformeerde Kerken die overleden zijn in de periode van 1944 tot 1 januari 2005 en die tijdens hun leven geen verkeerde kerkelijke keuze hebben gemaakt: de preken van deze predikanten en professoren kunnen wel gelezen worden. 13

14 2. Predikanten die vóór 1 januari 1990 de 50-jarige leeftijd hadden bereikt en die tijdens hun leven zich vóór 1 januari 2005 niet hebben vrijgemaakt; en van de professoren de namen van de professoren D. Deddens en K. Deddens en niet van de overige professoren: alleen de preken van de genoemde predikanten en professoren welke door een kerk of uitgever zijn uitgegeven vóór 1 januari 1990 kunnen wel gelezen worden. Gronden: 1. Het beschikbaar hebben van een namenlijst geeft duidelijkheid en helpt om vergissingen tegen te gaan. 2. De gronden voor de betreffende namen en perioden zijn opgenomen in de terzake doende besluiten van de synode van Mariënberg en Emmen. A.Admiraal E. Korevaar Bijlag e 1 Lijst 1 predik anten Lijst met namen van predikanten en professoren van de Gereformeerde Kerken die overleden zijn in de periode van 1944 tot 1 januari 2005 en die tijdens hun leven geen verkeerde kerkelijke keuze hebben gemaakt: de preken van deze predikanten kunnen wel gelezen worden. Naam Datum geboorte Datum overlijden Beekman, J.W Begemann, H.J Benschop, N Benthem, J. van Blok, M.J.C. (1914) Blokland, J Boersema, G Bomhof, J Born, E.Th. van den Bos, A Bos, C.G Bos, C.J Bosch, J Bosma, T.O.G.M Bosman, A.R Bouma, H Bouwsma, O.W Boxman, A.W Braaksma, S Bremmer, R.H Bruggen, J. van (1909) Bruin, N

15 Bruinius, W Dam, Joh Deddens, P. (1891) Dekker, T Diemer, C Dijk, D. van (1887) Dijk, F. van Dijk, K.D. van Dijkema, K.J Dijken, H. van Doekes, L Dooren, M. van Douma, O.J Drost, H. (1887) Drost, K Drost, M.K Duits, A Feijter, J. de Francke, Joh Godschalk, L.A.F Graaff, W. de Greijdanus, S Groen, J Haan, T. de (1902) Hagens, G. (1906) Haitsma, A.C Heij, J.F Herwijnen, W.G.F Hettinga, J Hoekstra, G Hoeven, J.H. van der Holwerda, B Holwerda, K Hoop, K. de Hordijk, A Houdt, D. van Houwen, R Hove, J. ten Jagersma, A

16 Jagt, C. van der Jansen, G.A Janssens, M Kamp, Th.C.F. van Keegstra, T.J Keizer, P.K Knoop, Herm Koolstra, R Koop, E Koopman, G.Th Kuiper, A. (1910) Krijtenburg, A.I Lambers, B.J Lanting, A.P Lok, P Mechelen, J.B. van Meedendorp, T.H Meilof, J Meulink, H Meijer, J. (1898) Meijering, G Meijerink, H.J Moerkoert, J.P Moes, L Mul, F Mulders, G Nieuwenhuis, D Nijenhuis, H.J Noort, D Pels, F.F Petter, J.A Plaatsman, P Poelman, H.K Post, J.S Poutsma, J Putten, M.A.J. van Raalte, J, van Raven, W.G

17 Reyenga, G Riet, B. van Rupke, Chr Rijneveld, J Schilder, H.J Schilder, K Schoemaker, H.H Smelik, J. (1899) Smitt, J.W Spijker, G Staal, G Stel, H.A Handb. 74 pg 233 Strating, H Strating, H.A Strating, Joh Teunis, E Tollenaar, F Unger, J.P Veefkind, A Velden, J.A. van der Veldman, A Venema, F.F Venema, H Verkade, J Verlind, K Verwoerd, W Vink, J.A Vis, W Vogel, H Vos, B. de Vreugdenhil, D Vreugdenhil, W Vries, F. de Vries, H.J. de Vries, J.J. de Waard, J. de Wal, J. de Weger, J.F. de

18 Wielen, J. van der Wielenga, D.K Wigboldus, R.K Wijnhoud, J.F Wildeboer, J.J Wiskerke, J.R Woldring, E.H Wolff, I. De Zemel, D Zomer, G. (1925) Zijlstra, R Zuijlekom, B. van (1931) Zwaag, J. van der Bijlag e 2: Lij st 2 predikanten Lijst met namen predikanten die vóór 1 januari 1990 de 50-jarige leeftijd hadden bereikt en die tijdens hun leven zich vóór 1 januari 2005 niet hebben vrijgemaakt; en van de professoren de namen van de professoren D. Deddens en K. Deddens: alleen de preken van de in de lijst genoemde predikanten en professoren welke door een kerk of uitgever zijn uitgegeven vóór 1 januari 1990 kunnen wel gelezen worden. Naam Datum geboorte Emeritus-predikant van de kerk van Datum emeritaat Agema J.G Drachten-Oost Arnold J.J Amersfoort-West Arntzen M.J Hattem-Noord Berghuis D De Bilt-Bilthoven Bijl C Rijnsburg Blijdorp G Alblasserdam/Nieuw Lekkerland Boersma Tj Drachten-Oost Bos J Nijmegen Brandes M Hardenberg-Baalder Breen C.J Amsterdam-Centrum Cnossen S Ureterp Cnossen S.S Mariënberg Deddens D Leeuwarden Deddens K Hamilton Deddens P Wageningen Dijk A.P. van Tiel/Zaltbommel Dijk J. van Ommen

19 Douw L Ommen Geelhoed A 's-gravenhage- Centrum/Scheveningen Geersing J Hengelo (O) Goedhart J.M Leek Grätz B Pernis-Alblasserwaard Grutter D Rijnsburg Haar J. van der Gouda Heemskerk H Rozenburg Hendriks A.N Amersfoort-Centrum Herksen H.D. van Heemse Hoff Th Valkenburg/Katwijk Hoogsteen R Oldehove Kalkeren C. van Duiven-Velp Kamer A Groningen-Noord Kapteyn K.J Hoogeveen Klamer J Meppel Knigge H Daarlerveen Kok J Veenendaal Los D Zeist Mostert H Vlissingen Nieuwkoop Jac. van Rotterdam-Stad (Delfshaven) Noordman H.W Hoogvliet-Spijkenisse Nus R. van Rotterdam-Stad (Delfshaven) Oldenhuis J.T Helpman (Gr.) Oosterhuis E.J Marum/Kornhorn Pool H Veendam Post J.C Zeist Pouwelse W Zeist Rongen G. van Steenwijk Schelling P s-hertogenbosch Scholte H Rouveen Slotman J Enschede-Noord Smelik C.J Nieuwerkerk aan den IJssel Stam C Groningen-Zuid Timmerman R Assen-Noord Velde R. te Dordrecht

20 Venhuizen H.J Ede-Noord Versteeg A.G Groningen-West Vries H. de Ureterp Vries W.G. de Zwolle-Centrum Waard S. de Vroomshoop Wesseling B Noardburgum Wieringa W Helpman IV Aanvullend rapport deputaten Liturgische Voorzieningen. Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken, in vergadering bijeen te Emmen p/a broeder J.A. Bazuin Van: Deputaten Liturgisch Voorzieningen p/a br. E. Korevaar Datum : 9 januari 2010 Betreft : Aanpassing voorstellen van Deputaten Liturgische Voorzieningen Geachte broeders, Naar aanleiding van de bespreking tijdens de vergadering van de Generale Synode bieden wij u hiermede ons aanvullend rapport met gewijzigde en aanvullende voorstellen aan. Voorstel 1 is gewijzigd en vervangen door de voorstellen 1A t/m 1I, zie hieronder de Voorstellen uitbreiding leespreken, inclusief een formulier Verklaring van preekbeoordeling in verband met de beoordeling van preken welke niet vallen onder het advies van de Generale Synode van Mariënberg. Voor de goede orde merken we op dat er door ons tevens twee materiële wijzigingen zijn aangebracht: a. door de preken van de predikanten Ds. J.W. Tunderman en Ds. M.B. van t Veer tevens voor beoordeling in aanmerking te laten komen. b. door een richtlijn te geven voor het omgaan met geconstateerde onzuiverheid in preken van toegestane predikanten welke vallen onder het advies van de Generale Synode van Mariënberg. Ten aanzien van de voorstellen 2 tot en met 5 in ons deputatenrapport (pagina 6-8) merken we het volgende op: Voorstel 2 De prekenverzameling blijft gehandhaafd. Voorstel 3 Een digitaal kerkelijk prekenbestand is hiermede vervallen, zie voorstel 1D. Voorstel 4 Uitbreiden van het aantal gedigitaliseerde preken blijft gehandhaafd. Voorstel 5 Publiceren van een namenlijst is hiermede vervallen, zie voorstel 1B. 20

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ENSCHEDE OP12 JULI 1955

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ENSCHEDE OP12 JULI 1955 ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ENSCHEDE OP12 JULI 1955 De raad van de Gereformeerde Kerk te Enschede heeft op maandag Bidstond 11 juli 1955 om 8 uur

Nadere informatie

Nederlands Gereformeerde Kerken Landelijke Vergadering Amersfoort 2001

Nederlands Gereformeerde Kerken Landelijke Vergadering Amersfoort 2001 Nederlands Gereformeerde Kerken Landelijke Vergadering Amersfoort 2001 Verslag eerste zitting - 17 februari Bidstond Op de eerste zittingsdag van de Landelijke Vergadering (LV) te Amersfoort 2001 komen

Nadere informatie

KERKORDE. van de CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND. het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van HUIZEN/NUNSPEET (2010)

KERKORDE. van de CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND. het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van HUIZEN/NUNSPEET (2010) KERKORDE van de CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van HUIZEN/NUNSPEET (2010) BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN MOTIEF AMSTERDAM 2011 ISBN-978-90-5881-554-5

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing Aanpassingen van de generale regelingen voortvloeiend uit de evaluatie van de kerkorde alsmede enige nagekomen en technische aanpassingen in eerder voorgelegde teksten. Voorstellen van het generale college

Nadere informatie

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage XI - III Rapport Deputaten Zending, Hulpverlening en Training Woord vooraf Zendingswerk is kerkenwerk.

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (versie maart 2015) INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND... 3 ORDINANTIE

Nadere informatie

Kerkelijk werker. Generale Synode ovember 2012 AZ 12-17 A

Kerkelijk werker. Generale Synode ovember 2012 AZ 12-17 A 20 Kerkelijk werker Advies van het generale college voor de kerkorde bij de consideraties van de classicale vergaderingen betreffende de voorstellen tot kerkordewijziging, ordinantie 3-12 tot en met 14

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER Concept d.d. 16 augustus 2010 1 CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten Uitgave van de Commissie tot registratie van protestantse

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

13. Ordinantie voor het pastoraat

13. Ordinantie voor het pastoraat 13. Ordinantie voor het pastoraat I. De pastorale werkzaamheden Artikel 1 Het onderscheid in de pastorale werkzaamheden 1. De pastorale werkzaamheden der predikanten worden onderscheiden in gewone, buitengewone

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

KLEINE CATECHISMUS OVER DE MIDDAGDIENST

KLEINE CATECHISMUS OVER DE MIDDAGDIENST KLEINE CATECHISMUS OVER DE MIDDAGDIENST dr. Jan Smelik Op 22 mei 2003 werd in mijn woonplaats Zuidhorn een liturgieavond gehouden over de invulling van de tweede kerkdienst op zondag. Op deze avond werden

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

Reglement klachtrecht Eleos

Reglement klachtrecht Eleos Reglement klachtrecht Eleos Datum vaststelling : 25 februari 2011 Datum invoering : Oktober 2001 eerste versie Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : de regelingen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven.

Verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven. Verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven. Oproep Gericht aan kerkenraad en gemeente van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Dalfsen. 1 Geachte kerkenraadsleden en broeders en zusters

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Themanummer Medisch Tuchtrecht

Themanummer Medisch Tuchtrecht 22 010 Juli Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken Themanummer Medisch Tuchtrecht Van de redactie 34 In memoriam Evert Bosch 35 A.E. Schröder, RGA Het medisch tuchtrecht

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie