BIJLAGEN BIJ ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGEN BIJ ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland"

Transcriptie

1 BIJLAGEN BIJ ACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Emmen

2 BIJLAGEN I. Rapport Deputaten Voorbereiding Volgende Synode (VVS) 1. Deputaatschap De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken te Zwolle 2007 besloot aan het moderamen op te dragen de uitgave van de acta van de synode, conform artikel 97 en 98 van de acta (Zwolle 2007) te verzorgen. Als deputaten werden benoemd de leden van het moderamen, te weten: Ds. S. de Marie van De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o.; A. Admiraal van De Gereformeerde kerk te Hasselt e.o.; P. Drijfhout van De Gereformeerde Kerk te Emmen e.o. G.H. Plaggenmars van De Gereformeerde Kerk te Mariënberg. Als samenroeper werd aangewezen br. A. Admiraal. Br. P., Drijfhout trad op als secretaris van het deputaatschap. Ds. S. De Marie fungeerde als voorzitter. Ook werd in de vergadering van 20 september 2008 een instructie voor het deputaatschap vastgesteld. 2. Instructie De door de synode vastgestelde Instructie voor de Deputaten Volgende Generale Synode luidt als volgt. Aan deputaten is opgedragen: 1. Deputaten zullen, in samenwerking met de door de generale synode aangewezen roepende kerk de volgende generale voorbereiden. 2. Zij zullen er zorg voor dragen en er op toezien dat de voorbereidingen verlopen volgens de Regeling voor de generale synode, zoals die door de generale synode is vastgesteld en is opgetekend in de bijlage. 3. Zij zullen de roepende kerk infomeren, adviseren en ondersteunen bij alle werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht om de volgende synode bijeen te roepen. 4. Zij zullen zich bij hun werk zonodig laten adviseren door de vorige roepende kerk en door de predikanten in het kerkverband. 5. Zij zullen van hun werkzaamheden rapport uitbrengen aan de eerstkomende generale synode van De Gereformeerde kerken, en dit rapport eventueel aangevuld met voorstellen drie weken voor aanvang van de synode aan de roepende kerk doen toekomen. 3. Regeling Voor de werkzaamheden van het deputaatschap was verder van belang wat vastgelegd is in 2

3 de Regeling voor de Generale Synode, met name in hoofdstuk VIII, Deputaten voor voorbereiding van de volgende generale synode. De leden van het moderamen van de synode zullen, na de sluiting van haar zittingen, als haar deputaten 1. uitvoering geven aan de besluiten van de synode, voor zover deze niet aan andere deputaten werd opgedragen; 2. de tekst van het laatste deel van de Acta of Handelingen, dat niet meer aan de synode konden worden voorgelegd, vaststellen, de Acta voorzien van een inhoudsopgave en register en de Acta en Handelingen der synode zo spoedig mogelijk na sluiting van de synode doen drukken en verzenden; 3. de samenroepende kerk voor de volgende synode van advies dienen bij de uitvoering van hetgeen bepaald is ten aanzien van de taak van de kerk. 4. het concept-agendum als volgt opstellen: 1. opening namens de samenroepende kerk 2. onderzoek van de credentiebrieven en presentie 3. verkiezing van het moderamen 4. constituering van de vergadering 5. betuiging van instemming met de aangenomen belijdenis der kerken 6. benoeming van de adviseur(s) en betuiging van instemming conform punt vaststelling van het agendum van de synode 8. behandeling van de ingekomen stukken en rapporten 9. benoemingen 10. vaststelling van de Acta en de Handelingen 11. aanwijzing van de samenroepende kerk voor, alsmede tijd en plaats van de volgende synode 12. censuur naar art. 48 KO 13. rondvraag 14. sluiting 4. Vergaderingen Deputaten hebben viermaal vergaderd. Allereerst op 1 oktober In deze vergadering werden de nog lopende synodezaken definitief afgehandeld en het laatste deel van de acta vastgesteld. Tevens werd gesproken over de opmaak van de acta, de inhoudsopgave, tekst- en trefwoordenregister. Via de mail zijn een aantal versies rondgestuurd en van commentaar voorzien zodat de uitgave gereed was in het begin van januari Het drukken van de acta werd geregeld met Hamidrukkers. De tweede vergadering was op 20 mei 2009, waarin de voorbereiding voor het houden van de volgende synode (te Emmen) werd besproken, tevens werd aandacht besteed aan de stukken voor het archief. In de derde vergadering op 14 augustus werden de vorderingen besproken als ook een eerste aanzet voor een aantal voorstellen ter verbetering van het synodewerk. Op 30 september werd een vergadering gehouden samen met de Kerkenraad van de Geref. Kerk te Emmen e.o. Op deze vergadering werd gesproken over de voorbereiding van de synode, de ingekomen stukken en de vergaderlocatie te Nieuw Amsterdam, de bidstond, de agenda en de openingsvergadering. Alle overige zaken konden deputaten telefonisch, schriftelijk en via afhandelen. 5. Acta en archief De uitgave van de acta vroeg de meeste aandacht van deputaten, m.n. in het najaar van In goed overleg met de drukker, HAMI Drukkers te Doesburg, kon de uitgave gerealiseerd worden, conform de opdracht van de Generale Synode. De acta verschenen in een complete 3

4 versie in een fors formaat, op CD-rom en in een beknopte versie, de zgn. Acta Contracta, met daarin de voornaamste besluiten met hun gronden maar zonder het onderliggend materiaal. Deputaten regelden dat de verspreiding plaats kon vinden aan de hand van intekenlijsten, via de plaatselijke kerkenraden. Voor de oud-synodeleden werden gratis exemplaren ter beschikking gesteld, evenals natuurlijk voor alle kerkenraden. Eind februari 2009 verschenen de acta. Van de Acta, de Acta Contracta en van de Acta op cd zijn nog voldoende exemplaren over. Ook van de GS te Marienberg zijn exemplaren te verkrijgen bij HAMI drukkers. Totaal zijn besteld en verzonden door de drukker 260 exemplaren van de Acta GS Zwolle, 133 van de Acta Contracta en 135 van de Acta CD. Er is nog steeds vraag. Deputaten spreken daarover graag hun dankbaarheid uit. Deputaten hebben het volledige archief van de Generale Synode te Mariënberg overgedragen aan de archivaris, br. K. Tillema te Zwolle. 6. Deputatenrapporten De deputatenrapporten zijn vermenigvuldigd en in een gebonden vorm verstuurd naar alle primus- en secundus afgevaardigden. De kerken hebben de stukken via de mail ontvangen. Niet alle stukken konden op tijd verstuurd worden zodat een twee zending noodzakelijk was en in een aantal gevallen een derde zending.. 7. Regeling voor de Generale Synode M.b.t. de Regeling voor de Generale Synode hebben de deputaten een aantal voorstellen gedaan (zie bijlage conceptregeling voor de Generale Synode). In hoofdstuk 1 (taken samenroepende kerk) wordt niet aangegeven dat alle stukken voor de synode ook vooraf aan alle kerken gestuurd moeten worden. Wat betreft het redigeren van de acta stellen deputaten voor de scriba te ondersteunen met een of twee personen die gedurende de synodebijeenkomst zich bezighouden met de opmaak van de acta. Met betrekking tot de synodevergaderingen stellen deputaten een aantal vergadertechnische veranderingen voor vooral met het oog de betrokkenheid van de bezoekers (-kerkleden) te vergroten en het afhandelen van te behandelen zaken te versnellen. 8. Voorstellen volgende GS De voorstellen zijn direct in het Huishoudelijk Reglement ingevoerd. De wijzigingen m.b.t. de oorspronkelijke tekst zijn in het reglement cursief weergegeven. Ds. S. De Marie, voorzitter P. Drijfhout A. Admiraal G. H. Plaggenmars II. Rapport Deputaten ad Art. 49 KO. Aan Van : De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland De scriba van De Gereformeerde Kerk te Emmen e.o. De heer L.G. Spoelman t Rak GM Schoonebeek. : Deputaten Ad Artikel 49 KO 4

5 p/a C.A. Teunis Margriet NC Hardenberg Datum : 6 augustus 2009 Betreft : Rapportage aan de Generale Synode Geachte broeders, Inleiding Hiermede ontvangt u ons rapport inzake de door ons verrichte werkzaamheden. We hebben u te rapporteren dat in de afgelopen periode aan ons eenmaal een advies is gevraagd, daarbuiten hebben we niet in actie behoeven te komen. Hieronder volgt: 1. De adviesaanvraag. 2. De reden om het gevraagde advies te geven. 3. Het advies. 1. De adviesaanvraag De Classis Zuid/West, door middel van de visitatoren van deze classis, hebben aan deputaten een advies gevraagd in het kader van hun advies-arbeid aan de kerkenraad van Zwolle. Het betrof een aangelegenheid waarbij de visitatoren reeds eerder, uit andere hoofde, betrokken waren geweest. Zij vroegen ons advies omdat een onbevooroordeeld advies gegeven behoorde te worden. 2. De reden om het gevraagde advies te geven De deputaten welke niet ressorteren onder de Classis Zuid/West, te weten de broeders W.J. Sikkens, G. Willems en C.A. Teunis, hebben deze aanvraag in behandeling genomen zonder daarbij de deputaten welke onder de Classis Zuid/West vallen, te weten de broeders A. van Egmond en Ds. S. de Marie, ook maar in enige mate te raadplegen. De drie bovenbedoelde broeders hebben de adviesaanvraag in behandeling genomen op grond van artikel 1 van de instructie: Zij zullen de classes bijstaan in alle gevallen waarbij de kerkorde dit voorschrijft, en op verzoek van de classes bij bijzondere moeilijkheden. De betrokken deputaten stelden vast dat: 1. het verzoek van een classis kwam; 2. er sprake was van een bijzondere moeilijkheid, omdat objectief advies nodig was terwijl de visitatoren van de classis niet meer onbevooroordeeld waren. Op grond van de hierboven genoemde feiten waren de drie bovengenoemde deputaten van oordeel dat zij geroepen waren om het gevraagde advies te geven en dat zij hun advieswerk moesten verrichten geheel buiten enige bemoeienis van de broeders deputaten die reeds eerder bij deze aangelegenheid betrokken waren geweest. 3. Het advies De drie bovenbedoelde broeders, ressorterend onder de Classis Noord/Oost, hebben de adviesaanvraag in behandeling genomen. Zij hebben, op verzoek van de visitatoren van de Classis Zuid/West, rechtstreeks aan de kerkenraad van Zwolle hun advies uitgebracht. 5

6 Deputaten kunnen u, tot hun vreugde, berichten dat het gegeven advies door de kerkenraad van Zwolle unaniem is aanvaard. Wij wensen u toe, naar Filippenzen 3:14-15, de gezindheid van Jezus Christus, dat u zich uitstrekt naar hetgeen vóór u ligt, jagend naar het doel, de prijs van de roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus, tot heil en zegen van het kerkvergaderend werk van onze Here en Heiland in eenheid van het ware geloof. Met broederlijke groeten en hoogachting, Namens Deputaten Ad Artikel 49 KO, A.van Egmond en C.A. Teunis III. Rapport van Deputaatschap Liturgische Voorzieningen aan GS te Emmen Voorwoord Deputaten Liturgische Voorzieningen zijn dankbaar dat zij u dit rapport mogen aanbieden. Het is en was voor de deputaten een vreugde om zo met haar opdracht bezig te mogen zijn in opdracht van de Generale Synode. In het bijzonder het vergaren van preken, digitalisering en de mogelijkheden van uitbreiding van te lezen preken. Zoals u weet kunnen deputaten al beschikken over een grote hoeveelheid preken. Het is voor de deputaten ook een sport geworden om via verschillende kanalen aan extra preken te komen. Het is verbazend hoeveel preken er nog in omloop zijn en via verschillende bestanden en sites te raadplegen zijn. Die preken staan ter beschikking voor alle kerken. Zo mogen wij als deputaten ook de zegen van de HERE ervaren in het werk dat wij de afgelopen periode mochten doen. De naam van het deputaatschap geeft al aan waar het om gaat. Liturgie dat betekent letterlijk: dienst ten behoeve van het volk. In het Oude Testament wordt dit woord aangeduid als het werk van de priesters in de theocratie van Israël (zie Exodus 28:35, Numeri 4:39 en Ezechiël 40:46). In het Nieuwe Testament wordt de term liturgie in brede zin gebuikt. De Here Jezus zelf wordt in Hebreeën 8:2 een bedienaar van het hemelse heiligdom genoemd en Zacharias de priester gaat in Lucas 1:23 naar huis als hij zijn dienst vervuld heeft. Paulus noemt zichzelf een liturg van Jezus Christus in Romeinen 15:16. Zo mogen we dan als Nieuwtestamentische gemeente de verbondsoefening met de HERE in geloof uitoefenen. Heel de liturgie spreekt daarvan, alle onderdelen van de eredienst zijn liturgie, ontmoeting van de HERE met zijn volk. Daar mocht het werk van de deputaten dienstbaar aan zijn. We weten en belijden dat de HERE zijn kerk bewaart en beschermt door de verkondiging van zijn Woord. Onze bede is dat de HERE geeft dat wij Hem de lof brengen in ons zingen en ons van Hem afhankelijk weten in ons danken en bidden. Dat alles tot Zijn eer en onze zaligheid. 6

7 3. De instructie aan de deputaten De Generale Synode te Zwolle 2007/2008 heeft besloten een deputaatschap in te stellen voor onderzoek naar het Gereformeerd Kerkboek en de beschikbare preken. Het deputaatschap ontving de volgende instructie: INSTRUCTIE VOOR DE DEPUTATEN LITURGISCHE VOORZIENINGEN Aan de deputaten is opgedragen: Zij zullen de mogelijkheden onderzoeken waardoor kerkleden op langere termijn kunnen beschikken over het Gereformeerde Kerkboek al dan niet in één uitgave met de bijbel, in de vertaling van NBG 1951; ze zullen hierover de kerken informeren. 1. Zij zullen het besluit van de GS te Marienberg dat geformuleerd is in artikel 23, besluit 7.3 van de acta: ( De GS van DGK in Nederland, bijeen op 15 oktober 2005 te Marienberg spreekt uit dat de genoemde sterke aanbeveling van de vergadering van het kerkverband i.o. om geen preken te lezen van predikanten die in het verleden en heden geen goede kerkelijke keus gemaakt hebben wordt gehandhaafd tot aan de volgende synode. Dan zal heroverweging volgen), en waar de GS van Zwolle (2008) zich opnieuw over heeft uitgesproken als volgt uitvoeren: Zij zullen de beschikbaarheid van leespreken onderzoeken binnen de kerken en actief beschikbare preken (laten) opsporen. Hierbij hebben de catechismus preken en preken t.b.v. bijzondere gelegenheden, prioriteit Zij zullen daartoe ook de wenselijkheid en de beschikbaarheid onderzoeken van preken die gemaakt zijn door predikanten die na 2003 zijn overleden en de volgende synode met een advies dienen hoe deze preken in de toekomst dienen te worden getoetst en kunnen eventueel worden vrijgegeven voor gebruik. Zij zullen als aanspreekpunt fungeren voor de kerken wanneer deze geen beschikbare preken meer zouden hebben en daartoe de kerken ook informeren. 2. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende generale synode van De Gereformeerde Kerken, en dit rapport eventueel aangevuld met voorstellen, vier maanden voor aanvang van de synode aan de roepende kerk doen toekomen. 4. Beschikbaarheid Gereformeerd Kerkboek Er is contact geweest met Uitgeverij Jongbloed inzake de beschikbaarheid van het Gereformeerd Kerkboek. De blauwdrukken zijn hiervoor aanwezig, over de prijs valt nog niets te zeggen. Ook valt nog niets te zeggen over de kosten van het opnieuw laten drukken van het Gereformeerd Kerkboek. Dat hangt af van de oplage, het formaat, de uitvoering, en het prijsniveau ten tijde van de drukopdracht. De uitgever Jongbloed heeft ons meegedeeld dat de blauwdrukken worden bewaard. Tevens zijn er nog enkele, voornamelijk evangelische, boekhandels die nog wel wat voorraad hebben. 7

8 Deputaten hebben niet kunnen vaststellen dat er al een tekort bestaat aan uitgaven van het Gereformeerd Kerkboek. Deputaten zijn van mening dat de kerken ook op langere termijn kunnen beschikken over het Gereformeerd Kerkboek. 5. Onderzoek bij de kerken Aan alle kerken van ons kerkverband en de wijkgemeenten is op 29 oktober 2008 een brief verzonden met de volgende vragen: 1. Ondervindt u bij het zoeken naar geschikte leespreken moeilijkheden en waar liggen voor u de knelpunten? ( hierbij kunt u denken aan bijv. preken voor bijzondere kerkelijke feestdagen) 2. Heeft u kennis of bent u in bezit van prekenbundels/preken die nog niet bekend zijn bij de deputaten of weet u namen van personen die hiervoor benaderd kunnen worden? 3. Heeft u preken/prekenbundels waarvan nog niet duidelijk is of deze gelezen kunnen worden. Uit de antwoorden kwam naar voren dat er voldoende leespreken zijn in de bestanden van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort en bij br. C.A. Teunis, maar dat er knelpunten liggen bij de preken voor bijzondere gelegenheden. Er zijn geen prekenbundels genoemd die niet bekend zijn. Ons bleek dat nieuwe preken vooral te vinden zijn in een hoeveelheid cassettebanden waarvan het deputaatschap er diverse in bezit heeft gekregen, het loont de moeite om hier verder naar te gaan zoeken. Door een spontane aanmelding van enkele zusters is er inmiddels al een start gemaakt met het tijdrovende werk van het gesproken woord over te zetten in een leesbare versie. Bij voorkeur voor bijzondere diensten. Onderzoek naar het geautomatiseerd uitvoeren van dit werk hebben geen goede mogelijkheden opgeleverd. Daarnaast hebben deputaten zr. T. Spoelman-Hutten bereid gevonden om preken in het papieren archief te digitaliseren, daarna worden deze op de website van de kerk te Amersfoort geplaatst. Tot dankbaarheid van deputaten heeft dit werk een gestadige voortgang. Er is geen moeite met de richtlijnen van de GS Mariënberg 2005/2006, waardoor er duidelijkheid is over de preken die gelezen kunnen en mogen worden. 6. Advies aan een kerk Nadat we de antwoorden op ons onderzoek ontvangen hadden is door de kerkenraad van Bergentheim/ Bruchterveld e.o., door middel van de onderstaande brief, het volgende advies gevraagd over het gebruik van de prekenbundel De Hemelse Leer van Dr. W.G. de Vries: Geachte broeders, Zoals in de bespreking op de Generale Synode te Zwolle 2007, artikel 41 reeds verwoord, voorziet men binnen niet te lange tijd problemen met preken voor bijzondere feestdagen en over de Heidelbergse Catechismus. Tevens werd in de bespreking ter synode aangegeven dat er goede gereformeerde prekenbundels zijn van predikanten die na 2003 zijn overleden. 8

9 Daarom heeft de synode het besluit genomen om een Deputaatschap Liturgische Voozieningen in te stellen. Enerzíjds ligt er nog steeds het besluit van de GS Mariënberg, dat zegt: "dat de genoemde sterke aanbeveling van de vergadering van het kerkverband i.o. geen preken te lezen van predikanten die in het verleden en heden geen goede kerkelijke keus hebben gemaakt wordt gehandhaafd tot aan de volgende synode". Anderzijds ligt er de opdracht aan Deputaten Liturgische Voorzieningen om de wenselijkheid en de beschikbaarheid te onderzoeken van preken die gemaakt zijn door predikanten die na 2003 zijn overleden en de volgende synode met een advies te dienen hoe deze preken in de toekomst dienen te worden getoetst en eventueel vrijgegeven kunnen worden voor gebruik. ln onze gemeente hebben we reeds verschillende prekenseries over de catechismus gelezen. Binnenkort moeten we opnieuw een serie catechismuspreken kiezen. Omdat niet elke serie catechismuspreken qua taalkleed en actualiteit voldoende aansluit bij onze tijd, en ook de jeugd aangeeft dat ze er wel eens moeite mee heeft om ze goed te volgen, hebben we als kerkenraad het voornemen om de prekenserie van dr. W.G. de Vries te gaan lezen. Deze serie is uitgegeven in 1999 en is qua taalkleed en actualiteit zeer goed. Ook zijn de preken voluit gereformeerd. Alleen is ons opgevallen, dat de preek over Zondag 38 inhoudelijk niet juist is. We zouden deze preek kunnen vervangen door een preek over deze zondag van bijvoorbeeld ds. T.J. Keegstra. We kennen ds. W.G. de Vries allemaal als een door en door gereformeerd predikant, die ook zeer verontrust was over de ontwikkelingen in de GKv sinds Alleen over het vierde gebod dacht hij anders. We beseffen dat ds. De Vries zich niet heeft vrijgemaakt in 2003/2004, tevens dat dit gevoelig kan liggen. Maar volgens ons weegt dit niet tegen de voordelen van deze catechismus bundel, zoals:goed gereformeerd, eigentijds taalkleed, goed aansluitend bij onze cultuur, staat niet zo ver van de jeugd af. Wij verzoeken u ons zo mogelijk vóór 4 mei te adviseren over het wel of niet gebruiken van genoemde bundel, zodat we binnenkort als kerkenraad hierover een definitief besluit kunnen nemen. Graag zien we uw advies in dezen met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke broedergroet, van De Gereformeerde Kerk Bergentheim/Bruchterveld e.o W.Dijkstra, preses G. Aalvanger, scriba Deputaten hebben, binnen de kaders welke uitgezet zijn door de GS Mariënberg, het volgende advies uitgebracht: Eerwaarde broeders, Betreffende uw vraag voor een advies inzake het gebruik van de bovengenoemde prekenserie kunnen de deputaten u het volgende meedelen: 1. Het advies van synode van Mariënberg is van kracht. 9

10 2. Het is een goede zaak als we ons binnen onze kerken aan de adviezen van een synode houden. 3. Het is onjuist te beweren dat de preken van Ds. W. G. de Vries voluit gereformeerd zijn, het bewijs daarvoor heeft uzelf geleverd door te wijzen op de preek over Zondag Het is eveneens onjuist om te stellen dat we allemaal Ds. W.G. de Vries kennen als een door en door gereformeerd predikant. Hij heeft tijdens zijn leven niet altijd de juiste kerkkeuze gedaan, dat blijkt hieruit dat hij bij de laatste vrijmaking niet heeft opgeroepen tot reformatie en zich ook niet bij onze kerken heeft aangesloten. 5. We schatten dat er thans ongeveer ruim 500 catechismuspreken beschikbaar zijn. 6. Enkele te lezen series van predikanten zijn: Blok, Wielenga, Mul,Keegstra, Bremmer, Begemann, Francke e.a., waarbij de preken van de predikanten Boersma, Goedhart en Mostert vervangen behoren te worden. Welke bundels zijn er inmiddels in uw gemeente gelezen? 7. Er worden bij u vanaf februari 2004 preken gelezen, dus zijn er nu nog voldoende catechismus preken zonder in herhaling te hoeven treden. 8. Bij de website van Amersfoort en br. C.A. Teunis zijn nog voldoende preken aanwezig die verantwoord zijn om te kunnen lezen. 9. Deputaten werken aan een advies voor de synode van Emmen. 10. De noodzaak om af te wijken van het advies van de synode van Mariënberg is niet aanwezig. Uw brief, gedateerd 14 april, hebben we op 23 april ontvangen. We hebben ons ingespannen om ons advies aan u voor de door u gewenste datum van 4 mei uit te brengen. Wij adviseren de raad om de genoemde bundel van Ds. W. G. de Vries niet te gebruiken en vertrouwen u met dit antwoord te hebben gediend. Met broederlijke groet, Namens het deputaatschap Liturgische Voorzieningen E. Korevaar, secretaris 7. Beschikbaarheid van te lezen preken Momenteel zijn er zo n 2000 preken beschikbaar, met als knelpunten bijzondere kerkelijke dagen en catechismuspreken. Van de nu beschikbare preken valt een groot deel af omdat deze buiten de criteria van de Synode Mariënberg 2005/2006 vallen. Ter beschikking zijn momenteel zo n 500 catechismuspreken, al dan niet in een prekenbundel, welke vallen binnen de criteria van de synode van Mariënberg (Acta artikel 22.7). Ds. S. de Marie is momenteel bezig met de afronding van zijn catechismuspreken, waardoor er te zijner tijd weer één jaar catechismuspreken ter beschikking komt. Door drukke werkzaamheden kan de publicatie hiervan wat langer duren. Van diverse broeders en zuster zijn er bandjes met preken ontvangen, een deel hiervan is onbruikbaar vanwege de predikanten die hierin voorgaan. 10

11 Het bruikbare deel kan worden overgezet in WORD en na controle door de deputaten op de website van de kerken worden geplaatst. Over de termijn waarop dit kan gaan gebeuren kunnen we nu nog geen zekerheid geven. De preken op de website van DGK Amersfoort en in bezit van de broeders A. Admiraal en C.A. Teunis zijn verkrijgbaar. Om tot uitbreiding te kunnen komen van het aantal preken dat gelezen kan worden in erediensten zijn deputaten van mening dat de criteria van de Synode Mariënberg 2005/2006 verruimd kunnen worden. Toegestaan kan worden het lezen van preken welke vóór 1 januari 1990 uitgegeven zijn door een kerk of uitgever en geschreven zijn door predikanten die vóór 1 januari 1990 de 50-jarige leeftijd hadden bereikt en die tijdens hun leven zich vóór 1 januari 2005 niet hebben vrijgemaakt. De deputaten adviseren wel om de preken van de professoren, vanwege hun latere stellingname, hier buiten te laten, met uitzondering van de professoren D.Deddens en K.Deddens. De motivatie voor deze verruiming is dat aangenomen mag worden dat deze preken als gereformeerd zijn aan te merken omdat zo vóór 1 januari 1990 geschreven zijn door oudere predikanten en uitgegeven zijn door een kerk of uitgever. Van de preken van de genoemde professoren is bekend dat deze door de kerken stilzwijgend zijn aanvaard als Schriftuurlijk verantwoorde preken. In het ter beschikking staande bestand van br. C.A. Teunis levert dit ruim 500 extra preken op. Voor de duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen achten deputaten het raadzaam om namenlijsten te publiceren van predikanten en professoren van wie preken gelezen kunnen worden in de erediensten. Voorts zijn deputaten van mening dat het verzamelen en beheren van preken welke gelezen kunnen worden in de erediensten een zaak is van alle kerken tezamen. De prediking heeft een centrale plaats in de eredienst. Dat houdt in dat de preken welke in aanmerking komen om gelezen te kunnen worden, door de kerken gezamenlijk verzameld en beheerd behoren te worden. Deputaten hebben overleg gehad met vertegenwoordigers van de gemeente Amersfoort. Resultaat van dit overleg is dat de preken welke gedigitaliseerd zijn en staan op de website van DGK Amersfoort, geplaatst kunnen worden op de website van De Gereformeerde Kerken. De kerk van Amersfoort heeft inmiddels aangeboden het bestand te willen overdragen aan de kerken met de daarbij behorende kennis en kunde. Het beheer van de preken op website van de kerken kan plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de deputaten Liturgische Voorzieningen, in overleg met Deputaten- Curatoren. Eveneens blijft het actief bezig zijn met het digitaliseren van analoog opgenomen en schriftelijke preken een zaak van belang. Het behoort tot de taak van deputaten om de gedigitaliseerde preken te controleren en vrij te geven voor gebruik binnen De Gereformeerde Kerken. Bij dit alles blijft dat we allen actief moeten blijven speuren naar preken die in aanmerking kunnen komen om gelezen te worden, en om de opgespoorde preken aan te bieden aan het deputaatschap Liturgische Voorzieningen. 11

12 8. Voorstellen voor besluitvorming Deputaten stellen de synode voor om de volgende besluiten te nemen. 1. Uitbreiding beschikbare preken om te lezen in erediensten Besluit: De synode besluit om aan het advies van de Synode Mariënberg 2005/2006 inzake te lezen preken in erediensten het volgende toe te voegen: De synode acht tevens het lezen van preken geoorloofd welke uitgegeven zijn door een kerk of uitgever vóór 1 januari 1990 en geschreven zijn door predikanten die vóór 1 januari 1990 de 50-jarige leeftijd hadden bereikt en die tijdens hun leven zich vóór 1 januari 2005 niet hebben vrijgemaakt; ten aanzien van de preken van de professoren is het advies om alléén de preken van de professoren D. Deddens en K. Deddens te lezen en van de overige professoren niet. Gronden: 1. De datum van 1 januari 1990 is gebruikt om een aanvaardbare aanloop te hebben naar de synode van Ommen-1993, waarvan de besluiten door onze kerken opnieuw beoordeeld worden of deze de toets van de Schrift kunnen doorstaan. 2. De datum van 1 januari 2005 is gebruikt omdat in 2004 nog vrijmakingen hebben plaatsgevonden. 3. Het lezen van preken van de professoren die in hun leven een verkeerde kerkelijke keuze gemaakt hebben kan op gevoelsmatige gronden weerstand oproepen, met uitzondering van de professoren D. Deddens en K. Deddens omdat de beschikbare preken van deze professoren door de kerken stilzwijgend als Schriftuurlijk zijn aanvaard en vóór 1 januari 1990 uitgegeven zijn. 4. In de ter beschikking staande bestanden van de broeders C.A. Teunis en A. Admiraal levert dit ruim 500 extra preken op. 2. De prekenverzameling Besluit: De synode geeft aan het deputaatschap Liturgische Voorzieningen de opdracht om één of meer bestanden aan te leggen en te beheren van preken welke gelezen kunnen worden in de erediensten en de daarin opgenomen preken ter beschikking te stellen van de kerken; met dien verstande dat de preken in deze prekenbestanden alleen preken bevatten die voldoen aan de door de synodes gegeven adviezen terzake van het lezen van preken in de erediensten. Gronden: 1. Het beschikbaar hebben van te lezen preken is een verantwoordelijkheid van de kerken. 2. De door de kerkenten behoeve van de erediensten verzamelde preken, behoren beschikbaar te zijn voor de kerken. 3. Opbouw en beheer van de bestanden behoort door de kerken duidelijk geregeld te zijn. 12

13 3. Een digitaal kerkelijk prekenbestand Besluit: 1. De kerken onderhouden een digitaal prekenbestand. 2. De kerken maken, bij de start van het eigen digitale prekenbestand, gaarne gebruik van het bestand van de kerk te Amersfoort, alsmede van de daar aanwezige kennis en kunde. 3. De synode plaatst het eigen prekenbestand op de website van de kerken onder beheer van Deputaten Liturgische Voorzieningen in overleg met Deputaten-Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites. Gronden: 1. Het onderhouden van een prekenbestand ten behoeve van de kerken is een verantwoordelijkheid voor de kerken gezamenlijk. 2. Het deputaatschap Liturgische Voorzieningen heeft mede tot taak om te voorzien in een voldoende aanbod van te lezen preken. 3. De kerk van Amersfoort heeft inmiddels aan Deputaten Liturgische Voorzieningen aangeboden het bestand, met daarbij behorende kennis en kunde, te willen overdragen aan de kerken. 4. Uitbreiden van het aantal gedigitaliseerde preken Besluit: De kerken zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk om naar vermogen mee te werken aan het digitaliseren van preken welke vallen binnen de door de synode daartoe gegeven adviezen, in overeenstemming met de richtlijnen welke daartoe door het deputaatschap Liturgische Voorzieningen worden gegeven. Gronden: 1. De Woordbediening is een verplichting voor en verantwoordelijkheid van de kerken. 2. Het beschikbaar hebben van voldoende leespreken is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 3. De kerken behoren naar vermogen actief te speuren naar preken die vallen onder de door de synode gestelde kaders. 4. Het onderhouden en het ter beschikking stellen van het digitale prekenbestand is een verantwoordelijkheid van het deputaatschap Liturgische Voorzieningen. 5. Publiceren van een namenlijst Besluit: De synode stelt aan de kerken een namenlijst ter beschikking van predikanten waarvan het geoorloofd is preken te lezen die voldoen aan de adviezen van de synodes van Mariënberg en Emmen; deze lijst bevat de namen van: 1. Predikanten en professoren van de Gereformeerde Kerken die overleden zijn in de periode van 1944 tot 1 januari 2005 en die tijdens hun leven geen verkeerde kerkelijke keuze hebben gemaakt: de preken van deze predikanten en professoren kunnen wel gelezen worden. 13

14 2. Predikanten die vóór 1 januari 1990 de 50-jarige leeftijd hadden bereikt en die tijdens hun leven zich vóór 1 januari 2005 niet hebben vrijgemaakt; en van de professoren de namen van de professoren D. Deddens en K. Deddens en niet van de overige professoren: alleen de preken van de genoemde predikanten en professoren welke door een kerk of uitgever zijn uitgegeven vóór 1 januari 1990 kunnen wel gelezen worden. Gronden: 1. Het beschikbaar hebben van een namenlijst geeft duidelijkheid en helpt om vergissingen tegen te gaan. 2. De gronden voor de betreffende namen en perioden zijn opgenomen in de terzake doende besluiten van de synode van Mariënberg en Emmen. A.Admiraal E. Korevaar Bijlag e 1 Lijst 1 predik anten Lijst met namen van predikanten en professoren van de Gereformeerde Kerken die overleden zijn in de periode van 1944 tot 1 januari 2005 en die tijdens hun leven geen verkeerde kerkelijke keuze hebben gemaakt: de preken van deze predikanten kunnen wel gelezen worden. Naam Datum geboorte Datum overlijden Beekman, J.W Begemann, H.J Benschop, N Benthem, J. van Blok, M.J.C. (1914) Blokland, J Boersema, G Bomhof, J Born, E.Th. van den Bos, A Bos, C.G Bos, C.J Bosch, J Bosma, T.O.G.M Bosman, A.R Bouma, H Bouwsma, O.W Boxman, A.W Braaksma, S Bremmer, R.H Bruggen, J. van (1909) Bruin, N

15 Bruinius, W Dam, Joh Deddens, P. (1891) Dekker, T Diemer, C Dijk, D. van (1887) Dijk, F. van Dijk, K.D. van Dijkema, K.J Dijken, H. van Doekes, L Dooren, M. van Douma, O.J Drost, H. (1887) Drost, K Drost, M.K Duits, A Feijter, J. de Francke, Joh Godschalk, L.A.F Graaff, W. de Greijdanus, S Groen, J Haan, T. de (1902) Hagens, G. (1906) Haitsma, A.C Heij, J.F Herwijnen, W.G.F Hettinga, J Hoekstra, G Hoeven, J.H. van der Holwerda, B Holwerda, K Hoop, K. de Hordijk, A Houdt, D. van Houwen, R Hove, J. ten Jagersma, A

16 Jagt, C. van der Jansen, G.A Janssens, M Kamp, Th.C.F. van Keegstra, T.J Keizer, P.K Knoop, Herm Koolstra, R Koop, E Koopman, G.Th Kuiper, A. (1910) Krijtenburg, A.I Lambers, B.J Lanting, A.P Lok, P Mechelen, J.B. van Meedendorp, T.H Meilof, J Meulink, H Meijer, J. (1898) Meijering, G Meijerink, H.J Moerkoert, J.P Moes, L Mul, F Mulders, G Nieuwenhuis, D Nijenhuis, H.J Noort, D Pels, F.F Petter, J.A Plaatsman, P Poelman, H.K Post, J.S Poutsma, J Putten, M.A.J. van Raalte, J, van Raven, W.G

17 Reyenga, G Riet, B. van Rupke, Chr Rijneveld, J Schilder, H.J Schilder, K Schoemaker, H.H Smelik, J. (1899) Smitt, J.W Spijker, G Staal, G Stel, H.A Handb. 74 pg 233 Strating, H Strating, H.A Strating, Joh Teunis, E Tollenaar, F Unger, J.P Veefkind, A Velden, J.A. van der Veldman, A Venema, F.F Venema, H Verkade, J Verlind, K Verwoerd, W Vink, J.A Vis, W Vogel, H Vos, B. de Vreugdenhil, D Vreugdenhil, W Vries, F. de Vries, H.J. de Vries, J.J. de Waard, J. de Wal, J. de Weger, J.F. de

18 Wielen, J. van der Wielenga, D.K Wigboldus, R.K Wijnhoud, J.F Wildeboer, J.J Wiskerke, J.R Woldring, E.H Wolff, I. De Zemel, D Zomer, G. (1925) Zijlstra, R Zuijlekom, B. van (1931) Zwaag, J. van der Bijlag e 2: Lij st 2 predikanten Lijst met namen predikanten die vóór 1 januari 1990 de 50-jarige leeftijd hadden bereikt en die tijdens hun leven zich vóór 1 januari 2005 niet hebben vrijgemaakt; en van de professoren de namen van de professoren D. Deddens en K. Deddens: alleen de preken van de in de lijst genoemde predikanten en professoren welke door een kerk of uitgever zijn uitgegeven vóór 1 januari 1990 kunnen wel gelezen worden. Naam Datum geboorte Emeritus-predikant van de kerk van Datum emeritaat Agema J.G Drachten-Oost Arnold J.J Amersfoort-West Arntzen M.J Hattem-Noord Berghuis D De Bilt-Bilthoven Bijl C Rijnsburg Blijdorp G Alblasserdam/Nieuw Lekkerland Boersma Tj Drachten-Oost Bos J Nijmegen Brandes M Hardenberg-Baalder Breen C.J Amsterdam-Centrum Cnossen S Ureterp Cnossen S.S Mariënberg Deddens D Leeuwarden Deddens K Hamilton Deddens P Wageningen Dijk A.P. van Tiel/Zaltbommel Dijk J. van Ommen

19 Douw L Ommen Geelhoed A 's-gravenhage- Centrum/Scheveningen Geersing J Hengelo (O) Goedhart J.M Leek Grätz B Pernis-Alblasserwaard Grutter D Rijnsburg Haar J. van der Gouda Heemskerk H Rozenburg Hendriks A.N Amersfoort-Centrum Herksen H.D. van Heemse Hoff Th Valkenburg/Katwijk Hoogsteen R Oldehove Kalkeren C. van Duiven-Velp Kamer A Groningen-Noord Kapteyn K.J Hoogeveen Klamer J Meppel Knigge H Daarlerveen Kok J Veenendaal Los D Zeist Mostert H Vlissingen Nieuwkoop Jac. van Rotterdam-Stad (Delfshaven) Noordman H.W Hoogvliet-Spijkenisse Nus R. van Rotterdam-Stad (Delfshaven) Oldenhuis J.T Helpman (Gr.) Oosterhuis E.J Marum/Kornhorn Pool H Veendam Post J.C Zeist Pouwelse W Zeist Rongen G. van Steenwijk Schelling P s-hertogenbosch Scholte H Rouveen Slotman J Enschede-Noord Smelik C.J Nieuwerkerk aan den IJssel Stam C Groningen-Zuid Timmerman R Assen-Noord Velde R. te Dordrecht

20 Venhuizen H.J Ede-Noord Versteeg A.G Groningen-West Vries H. de Ureterp Vries W.G. de Zwolle-Centrum Waard S. de Vroomshoop Wesseling B Noardburgum Wieringa W Helpman IV Aanvullend rapport deputaten Liturgische Voorzieningen. Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken, in vergadering bijeen te Emmen p/a broeder J.A. Bazuin Van: Deputaten Liturgisch Voorzieningen p/a br. E. Korevaar Datum : 9 januari 2010 Betreft : Aanpassing voorstellen van Deputaten Liturgische Voorzieningen Geachte broeders, Naar aanleiding van de bespreking tijdens de vergadering van de Generale Synode bieden wij u hiermede ons aanvullend rapport met gewijzigde en aanvullende voorstellen aan. Voorstel 1 is gewijzigd en vervangen door de voorstellen 1A t/m 1I, zie hieronder de Voorstellen uitbreiding leespreken, inclusief een formulier Verklaring van preekbeoordeling in verband met de beoordeling van preken welke niet vallen onder het advies van de Generale Synode van Mariënberg. Voor de goede orde merken we op dat er door ons tevens twee materiële wijzigingen zijn aangebracht: a. door de preken van de predikanten Ds. J.W. Tunderman en Ds. M.B. van t Veer tevens voor beoordeling in aanmerking te laten komen. b. door een richtlijn te geven voor het omgaan met geconstateerde onzuiverheid in preken van toegestane predikanten welke vallen onder het advies van de Generale Synode van Mariënberg. Ten aanzien van de voorstellen 2 tot en met 5 in ons deputatenrapport (pagina 6-8) merken we het volgende op: Voorstel 2 De prekenverzameling blijft gehandhaafd. Voorstel 3 Een digitaal kerkelijk prekenbestand is hiermede vervallen, zie voorstel 1D. Voorstel 4 Uitbreiden van het aantal gedigitaliseerde preken blijft gehandhaafd. Voorstel 5 Publiceren van een namenlijst is hiermede vervallen, zie voorstel 1B. 20

Rapport van het Deputaatschap Liturgische Voorzieningen aan de Generale Synode te Emmen 2009

Rapport van het Deputaatschap Liturgische Voorzieningen aan de Generale Synode te Emmen 2009 Rapport van het Deputaatschap Liturgische Voorzieningen aan de Generale Synode te Emmen 2009 1. Voorwoord Deputaten Liturgische Voorzieningen zijn dankbaar dat zij u dit rapport mogen aanbieden. Het is

Nadere informatie

DEPUTATEN LITURGISCHE VOORZIENINGEN. Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a Joh. Houweling Hoefweg LE Bleiswijk

DEPUTATEN LITURGISCHE VOORZIENINGEN. Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a Joh. Houweling Hoefweg LE Bleiswijk DEPUTATEN LITURGISCHE VOORZIENINGEN VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a Joh. Houweling Hoefweg 202 2665 LE Bleiswijk Onderwerp:

Nadere informatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a De Gereformeerde Kerk Groningen B. de Roos, scriba Kraanvogelstraat 124 9713 BS Groningen Van: Deputaten Documentatie p/a J. Bos, secretaris

Nadere informatie

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Rapport deputaten curatoren van DE BAZUIN aan GS Groningen 2014 pag. 1 Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Bleiswijk, 28 augustus 2014

Nadere informatie

ACTA CONTRACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Emmen

ACTA CONTRACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Emmen ACTA CONTRACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Emmen 2009-2010 1 Voorwoord Deze Acta contracta van de Generale Synode van Emmen 2009 betreft de besluiten die door de synode

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

Besluiten. Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen. genomen door de Generale Synode op 17 en 31 maart 2012

Besluiten. Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen. genomen door de Generale Synode op 17 en 31 maart 2012 Document 10.113 Besluiten t.a.v. de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen genomen door de Generale Synode op 17 en 31 maart 2012 Besluiten t.a.v. de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen dd. 17 en 31 maart

Nadere informatie

Instructie voor de Deputaten Onderzoek Synodebesluiten vanaf 1990 door GS Zwolle 2007/2008.

Instructie voor de Deputaten Onderzoek Synodebesluiten vanaf 1990 door GS Zwolle 2007/2008. Van: Aan: Betreft: Deputaten Onderzoek Synodebesluiten De samenroepende kerk van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken te Emmen in 2009 Rapport Deputaten Onderzoek Synodebesluiten GS Ommen t/m

Nadere informatie

Acta. Hoofdstuk 2. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De leer

Acta. Hoofdstuk 2. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De leer Acta van de Generale Synode Zwolle-Zuid 2008-2009 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk 2 De leer Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

ACTA CONTRACTA. Van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Hasselt

ACTA CONTRACTA. Van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Hasselt ACTA CONTRACTA Van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Hasselt 2011-2012 ACTA CONTRACTA GS HASSELT 2 Voorwoord Deze Acta contracta van de Generale Synode van Hasselt 2011 betreft

Nadere informatie

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Website Homoseksualiteit Secretaris: A.P. de Boer Kombuis 111 3 VN Nijkerk 033-51, ad.de.boer@filternet.nl Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland

ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland ACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Emmen 2009-2010 1 BIDSTOND VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE EMMEN E.O. OP VRIJDAG 13 NOVEMBER 2009 De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Acta. Bijlage IX - IV. van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage IX - IV. van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage IX - IV Rapport Deputaten Studiefinanciering ad art. 19 KO Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Regionale en landelijke structuren

Regionale en landelijke structuren pagina 1 v. 10 Regionale en landelijke structuren Regionale en landelijke structuren Johan Harmanny> Structuren en regels binnen de kerken 2 Verzamelde wijsheid 2 Kerkstructuur 3 De

Nadere informatie

Wijziging ord (adviseurs evangelisch-lutherse synode)

Wijziging ord (adviseurs evangelisch-lutherse synode) GS 15-04 Generale Synode april 2015 Advies Generale college voor de kerkorde Betreft: Behandeling in eerste lezing Wijziging ord. 4-22-6 (adviseurs evangelisch-lutherse synode) Aanleiding In ordinantie

Nadere informatie

ACTA. Van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Hasselt 2011-2012

ACTA. Van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Hasselt 2011-2012 ACTA Van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Hasselt 2011-2012 BIDSTOND VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE HASSELT E.O. OP VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011 De kerkenraad van De Gereformeerde

Nadere informatie

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten concept Hervormde Gemeente te Hoogeveen Gereformeerde Kerk te Hoogeveen Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te

Nadere informatie

Rapport deputaten M/V in de kerk

Rapport deputaten M/V in de kerk Rapport deputaten M/V in de kerk Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

: Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen (DACOBB) van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

: Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen (DACOBB) van De Gereformeerde Kerken in Nederland. Rapport deputaten ACOBB aan GS Groningen 2014 Aan Van : De generale synode te Groningen : Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen (DACOBB) van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Inhoud. Pro Acta. Buitenlandse betrekkingen. Hoofdstuk VII Appelzaken. Hoofdstuk VIII Presentatie, publicaties en communicatie.

Inhoud. Pro Acta. Buitenlandse betrekkingen. Hoofdstuk VII Appelzaken. Hoofdstuk VIII Presentatie, publicaties en communicatie. inhoud Inhoud Pro Acta Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI Kerkregering Eredienst Opleiding Binnenlandse betrekkingen Buitenlandse betrekkingen Hoofdstuk VII Appelzaken Hoofdstuk

Nadere informatie

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) BEKNOPTE PRESENTATIE Inleiding De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), zonder het tussenvoegsel in en zonder verdere postale of informele toevoeging, is de naam van

Nadere informatie

Acta. Bijlage 5.2. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Rapport commissie Drenthe

Acta. Bijlage 5.2. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Rapport commissie Drenthe Acta van de Generale Synode Zwolle-Zuid 2008-2009 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage 5.2 Rapport commissie Drenthe Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij

Nadere informatie

De GereformeeYde Kerlí Emmm ea

De GereformeeYde Kerlí Emmm ea Scriba: W. SniPPe Chopinlaan 11 9402 SBAssen e-mail: scriba@dgkemmen.nl De GereformeeYde Kerlí Emmm ea Aan: De Generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a Kraanvogelstraat 124 9713 BS

Nadere informatie

PS Holland-Zuid Lijst afgevaardigden GS Harderwijk PS Gelderland Lijst afgevaardigden GS Harderwijk 2011

PS Holland-Zuid Lijst afgevaardigden GS Harderwijk PS Gelderland Lijst afgevaardigden GS Harderwijk 2011 Thematische agenda d.d. 30 december 2010 blz. 1 11 openingshandelingen 11 1 20100430 PS Holland-Zuid Lijst afgevaardigden GS Harderwijk 2011 11 2 20100621 PS Utrecht 11 3 20100628 PS Fryslân 11 4 20100907

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De verlening van de

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland

Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland Artikel 1 Begripsomschrijvingen - Bibliotheek: verzameling documenten, vastgelegd in diverse informatiedragers,

Nadere informatie

1. Voor hen die de opleiding tot predikant volgen (artikel 4 generale regeling preekconsent)

1. Voor hen die de opleiding tot predikant volgen (artikel 4 generale regeling preekconsent) PROCEDURES voor het verlenen van preekconsenten in de Protestantse Kerk in Nederland ex ordinantie 5-5-2 en 13-10 van de kerkorde, alsmede de bij de kerkorde behorende generale regeling preekconsent 1.

Nadere informatie

Van: De classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken p/a scriba A.H. Ramaker Wicher Hentostraat AL Mariënberg

Van: De classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken p/a scriba A.H. Ramaker Wicher Hentostraat AL Mariënberg Van: De classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken p/a scriba A.H. Ramaker Wicher Hentostraat 5 7692 AL Mariënberg Aan: Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a Samenroependekerk

Nadere informatie

Deze regels zijn door de synode van Kampen 1975 vervangen door een nieuwe regeling. 3

Deze regels zijn door de synode van Kampen 1975 vervangen door een nieuwe regeling. 3 Rondblik Interkerkelijke samenwerking bij evangelisatie Historische achtergrond (artikel 26 KO) S.M. Alserda De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, in zending en evangelisatie, is een roeping

Nadere informatie

ACTA. van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle 2007

ACTA. van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle 2007 ACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle 2007 0 BIDSTOND VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE ZWOLLE E.O. OP VRIJDAG 16 NOVEMBER 2007 De raad van De Gereformeerde Kerk te Zwolle

Nadere informatie

Verkenning middagdienst. Lico Gemeentevergadering 21 februari 2011

Verkenning middagdienst. Lico Gemeentevergadering 21 februari 2011 Verkenning middagdienst Lico Gemeentevergadering 21 februari 2011 Inhoud presentatie Introductie eerste resultaten enquête middagdienst Verdiepingsvragen Inventarisatie middagdienst Gemeentevisie op eredienst

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Ondertekening. 1. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Franeker-Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker

Ondertekening. 1. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Franeker-Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker De kerkenraden van de: Samenwerkingsovereenkomst Ondertekening 1. -Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker verklaren, na raadpleging van en met instemming van de wederzijdse kerkelijke

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE te Almelo, GEREFORMEERDE KERK te Almelo, VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND.

HERVORMDE GEMEENTE te Almelo, GEREFORMEERDE KERK te Almelo, VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND. HERVORMDE GEMEENTE te Almelo, GEREFORMEERDE KERK te Almelo, VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND. BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten. Besluit De Algemene Kerkenraden van

Nadere informatie

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Pagina: 1 van 5 BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te Driebergen en de Gereformeerde Kerk van Driebergen hebben

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel A1 Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO

MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO . Versie 4 e concept met aanvullingen notities + CBB 03.03.2016 Pagina 1 van 5 MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2009 DEPUTATEN KERKELIJKE EENHEID

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2009 DEPUTATEN KERKELIJKE EENHEID VOORTGANGSRAPPORTAGE 2009 DEPUTATEN KERKELIJKE EENHEID 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenstelling van het deputaatschap 3. Werkwijze 4. Contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerk 5. Contacten

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

Wedergeboorte (2) Wedergeboorte ofwel bekering

Wedergeboorte (2) Wedergeboorte ofwel bekering Wedergeboorte (2) In het voorgaande artikel hebben we gezien hoe de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis spreken over de wedergeboorte (of: bekering). Een belangrijke vraag die

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 Over stemmen

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

van de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Zuid

van de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Zuid GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING van de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Zuid De kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - OPENINGSHANDELINGEN

HOOFDSTUK 1 - OPENINGSHANDELINGEN HOOFDSTUK 1 - OPENINGSHANDELINGEN Artikel 1 Opening Artikel 2 Onderzoek van de geloofsbrieven Artikel 3 Verkiezing van het moderamen Artikel 4 Constituering Artikel 5 Belijdenis en belofte Artikel 6 Personalia

Nadere informatie

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d 1 Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d. 30-10-2017 Inleiding In dit document wordt in twee hoofdstukken beschreven hoe het profiel van de voorzitter

Nadere informatie

Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 5 Regio Amsterdam-Alkmaar Scriba: D.P. van Voornveld Lindenlaan 5 111 VL Zwanenburg 00-97 Regioscriba.amsterdam-alkmaar@ngk.nl Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Inhoud 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 2. Verkiezing van

Nadere informatie

Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Nederland (vrijgemaakt)

Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Nederland (vrijgemaakt) Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) 2005-2008 Archiefblokgegevens Archiefnummer: 15 Archiefnaam: Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inleidend orgelspel... 3 Binnenkomen van de kerkenraad... 3 Stil gebed... 4 Mededelingen kerkenraad...

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente Ferwert te Ferwert Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 29 oktober 2009 en

Nadere informatie

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10. CLASSIS NOORD: vgk Assen e.o. Oase www.vgk-assen.nl Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl in: De Maasstee, Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.00

Nadere informatie

Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid

Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk XII Relatie tot de Overheid Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Acta. Hoofdstuk 8. Relatie met overheid en samenleving. van de Generale Synode Harderwijk van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Hoofdstuk 8. Relatie met overheid en samenleving. van de Generale Synode Harderwijk van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Harderwijk 2011-2012 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk 8 Relatie met overheid en samenleving Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij

Nadere informatie

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19)

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) A. Besluit van de Generale Synode d.d. 12 november 2015 Het besluit van de Generale Synode van 12 november 2015 naar aanleiding van de nota Kerk 2025 Waar een Woord is,

Nadere informatie

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE HASSELT OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011.

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE HASSELT OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011. ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE HASSELT OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011. 2 e Zitting te Hasselt op 17 december 2011. Artikel XXX Opening 2 e zitting.

Nadere informatie

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Hervormde Gemeente De Baak Hasselt 1 Versie 2015 Inhoudsopgave 1. Wijkkerkenraad De Baak... 3 1.1

Nadere informatie

DEPUTATEN ONDERZOEK SYNODEBESLUITEN VERSLAG ONDERZOEK BESLUITEN GS OMMEN- GS ZUIDHORN 1-07-11 BIJLAGE 1.1

DEPUTATEN ONDERZOEK SYNODEBESLUITEN VERSLAG ONDERZOEK BESLUITEN GS OMMEN- GS ZUIDHORN 1-07-11 BIJLAGE 1.1 BIJLAGE 1.1 Verslag van het onderzoek naar besluiten van GS Ommen 1993, GS Berkel en Rodenrijs 1996, GS Leusden 1999, GS Zuidhorn 2002/2003 in opdracht van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk als bedoeld in ordinantie 2-19-6 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3.

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten)

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten) Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten) Voor het belijden, de roeping en het functioneren van de Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Generale regeling voor de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 6a. Artikel 7. Artikel 8.

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

PRO ACTA van de Generale Synode van. De Gereformeerde Kerken in Nederland. Groningen

PRO ACTA van de Generale Synode van. De Gereformeerde Kerken in Nederland. Groningen PRO ACTA van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Groningen 2014-2015 Generale Synode De Gereformeerde Kerken in Nederland Groningen 2014-2015 Artikel 1: Opening Namens de Raad van

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) BEKNOPTE PRESENTATIE Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Inleiding De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), zonder het tussenvoegsel in en zonder verdere postale of informele toevoeging, is de naam van

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST.

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. Toelichting De plaatselijke regeling komt bovenop de kerkorde en ordinanties. Daar waar in

Nadere informatie

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). A. Algemene gegevens Naam Telefoonnummer (scriba):

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN 2017 Pagina 1 van 8 DB.01 V.2017 Binnen de kerkorde gelden in de Gereformeerde Kerk te Genemuiden de regelingen

Nadere informatie

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 I. OPLEIDING EN VORMING Artikel 1. De zorg voor de opleiding en vorming 1. De generale synode wordt bij haar voortdurende zorg voor de opleiding

Nadere informatie

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Vastgesteld op 9 januari 2017 Inhoud 1. Werkwijze wijkkerkenraad... 2 2. Samenstelling wijkkerkenraad... 5 3. Taakgroepen... 5 4. Kleine kerkenraad...

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle-Zuid 2008. Bijlage Svw161

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle-Zuid 2008. Bijlage Svw161 Bijlage Svw161 Prealabel De Generale Synode -2009 (verder: de GS 2008) zal de kerkenraad (verder KR) van de Gereformeerde kerk te Kampen-Noord (Ichthus) aanduiden als de KR Ichthus, zulks ter onderscheiding

Nadere informatie

Omvang: in 1 doos met collecties J.J. Bouwman en A. Brummelkamp.

Omvang: in 1 doos met collecties J.J. Bouwman en A. Brummelkamp. COLLECTIE DS. J. BOS Ds. Jan Bos (1900-1976) studeerde aan de VU, was pred. te Monnikendam 1928, Rijssen 1934, Baarn 1938, Emmeloord 1946, em. 1962, waarna hij hulpdiensten verrichtte in Montfoort en Houten.

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens het breed moderamen van de classicale vergadering Nijmegen,

Met vriendelijke groet, namens het breed moderamen van de classicale vergadering Nijmegen, CLASSICALE VERGADERING NIJMEGEN Protestantse Kerk in Nederland Scriba: Drs. C. de Ruiter Wilhelminalaan 21 6669 AC Dodewaard e-mail: ruiterc@freeler.nl Aan Kerkenraad en gemeenteleden Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Woord vooraf In zijn vergadering van 3 maart 2004 aanvaardde de kerkenraad van de Hervormde

Nadere informatie

Rapport van deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland

Rapport van deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland 347 2. dat thans naar billijkheid de kerken niet meer dringend kan worden verzocht, hangende een onderzoek van een studiedeputaatschap, geheel af te zien van het gebruik van de NBV in erediensten; besluit

Nadere informatie

Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad.

Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad. Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad. JAARPLAN van de plaatselijke zendingscommissie van de

Nadere informatie

Op 16 en 17 november 2017 zal de generale synode deel III van de kerkordevoorstellen inzake

Op 16 en 17 november 2017 zal de generale synode deel III van de kerkordevoorstellen inzake Retouradres: Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht Aan: - Brede moderamina van de classicale vergaderingen - Classicale regionale overlegorganen - Regionale en generale colleges - Regionale adviseurs classicale

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

ACTA CONTRACTA. van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle 2007

ACTA CONTRACTA. van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle 2007 ACTA CONTRACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle 2007 Voorwoord Deze Acta contracta van de synode te Zwolle 2007 betreffen een selectie van de belangrijkste besluiten

Nadere informatie