JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING: 5 2. MISSIE EN VISIE: 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL: 7 4. WIJKWERKING: ALGEMEEN KUREGEM-ANDERLECHT WEKELIJKS AANBOD SPORTKAMPEN EVENEMENTEN - ÉÉNDAGSACTIVITEITEN SAMENWERKINGSVERBANDEN DOELSTELLINGEN / UITDAGINGEN VOOR BRUSSEL TEAM INFRASTRUCTUUR Verzadiging van de Kleurdoos Zaalwachter Anneessens-Funck AANBOD Sterke basiswerkingen WERKPUNTEN MOLENBEEK - KOEKELBERG WEKELIJKS AANBOD SPORTKAMPEN EVENEMENTEN-ÉÉNDAGSACTIVITEITEN SAMENWERKINGSVERBANDEN DOELSTELLINGEN / UITDAGINGEN VOOR NOORDWIJK - SCHAARBEEK WEKELIJKS AANBOD SPORTKAMPEN EVENEMENTEN-ÉÉNDAGSACTIVITEITEN SAMENWERKINGSVERBANDEN DOELSTELLINGEN / UITDAGINGEN VOOR

3 5. OPLEIDINGS- EN WERKERVARINGSPROJECT: DOELSTELLINGEN PROJECT DE KANDIDATEN HET TRAJECT OPLEIDING WERKERVARING WEKELIJKS TEAMMOMENT + GROEPSWEEKENDS SAMENWERKINGSVERBANDEN TEWERKSTELLING (DOORSTROMING) EVALUATIE PROJECT 2012 EN UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST UITSTROOMBEGELEIDING EN SOLLICITATIETRAINING AANPAK PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN BETERE INDIVIDUELE OPVOLGING, BEGELEIDING EN COACHING VAN DE AIO S WERKEN ROND PERSOONLIJKE ONTWIKKELING TAALBAD: AUTOROUTE DU NEDERLANDS PROJECT IN DE GEVANGENIS VAN SINT-GILLIS CLUBWERKINGEN: BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY (BBJJA) BRUSSELS BOXING ACADEMY (BBA) BARIO BOXING CLUB 1000 (BBC 1000) BROCKZAAL BRUSSELS JUMP CLUB (BJC) BRUSSELS URBAN ACROBATIC ACADEMY (BUAA) BRUSSELS YOUNG WRESTLING STYLE (BYWS) JEUNESSE MOLENBEEK DOELGROEPENBELEID: BEWEEGKRIEBELS BEWEEGMAATJES VROUWENWERKING ORIËNTAALS DANSEN BUURTSPORT SPLASH ANDERE SPORTEN: ORIËNTAALSE STREETDANCE SENIORENWERKING ANDERE ACTIVITEITEN WANDELDAGEN JAARLIJKSE ZWEMINSTUIF DOELSTELLINGEN / UITDAGINGEN VOOR INLEIDING 2012 heeft weer heel wat sportactiviteiten voor Brussel en meer specifiek voor onze doelgroep gebracht! Bestaande initiatieven werden versterkt, verankerd en groeiden zeer sterk gedurende het afgelopen jaar. Zo is er bijvoorbeeld het zwemmen voor vrouwen in de zwembaden van Brussel en Laken waar X-aantal vrouwen wekelijks aan hun conditie en zwemvaardigheden werken en vooral ook veel plezier maken. Ook de wijk- en clubwerking, de hoekstenen van onze organisatie, hebben ook dit jaar ervoor gezorgd dat er kwalitatieve sportactiviteiten werden opgezet die ervoor zorgden dat er op een duurzame manier gesport wordt in Brussel was ook het jaar waarin een aantal initiatieven verzelfstandigd werden en waar Buurtsport Brussel (agekort BSB) meer en meer beleidsoverschrijdend gewerkt heeft. We zijn er immers van overtuigd dat sport een hefboom kan zijn voor resultaten op andere beleidsdomeinen zoals bijvoorbeeld gezondheid, integratie, tewerkstelling... Deze overtuiging groeide vanuit de sterke resultaten die we behaalden met onze animatoren in opleiding (OWP project) en sinds vorig jaar werden in dit kader ook andere projecten opgestart: armoede in beweging, beweegmaatjes, was tot slot ook een scharnierjaar voor Buurtsport Brussel en dit op verschillende vlakken. Tijdens de afgelopen jaren is onze organisatie sterk gegroeid, hetgeen zijn weerslag gevonden heeft in een aantal beleidsbeslissingen, zowel op financieel als op personeelsvlak. Bovendien zorgt een coördinatorwissel voor een nieuwe wind binnen de organisatie. Deze veranderingen zijn niet altijd evident geweest, maar dankzij een professioneel en enthousiast team en goedlopende activiteiten in de verschillende wijken is onze organisatie hierdoor versterkt. Veel leesplezier! Mieke Van Thielen Voorzitter 8. VORMINGSBELEID EN OCCASIONELE MEDEWERKERS: PROJECTEN: BELGIAN HOMELESS CUP BEHEER SPORTINFRASTRUCTUUR - VGC SPORTDIENST WIJKCONTRACTEN - GEMEENTE / BHG HISTORISCH KOEKELBERG KANAAL-ZUID SKI ARMOEDE IN BEWEGING 70 ORGANIGRAM:

4 2 MISSIE EN VISIE 3 EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL De doelstellingen van Buurtsport Brussel zijn tweeledig. Enerzijds creëert en optimaliseert Buurtsport Brussel sportkansen en zet het mensen aan tot een regelmatige sportbeoefening op lange termijn. Anderzijds creëert Buurtsport Brussel via de sport opleidings- en tewerkstellingskansen voor laaggeschoolde, langdurige werklozen opdat hun kansen op een duurzame tewerkstelling, bij voorkeur in de sport- en socio-culturele sector, worden verhoogd. De twee doelstellingen versterken elkaar wederzijds, wat op termijn kan leiden tot een verbetering van het Brusselse sportlandschap. Buurtsport Brussel richt zich hierbij prioritair naar Brusselse wijken die te kampen hebben met maatschappelijke achterstand en wenst maximaal in te spelen op de vraag van de buurt en haar bewoners. Hoewel iedereen (jong-oud, rijk-arm, werkend-werkloos, allochtoon-autochtoon, ) welkom is op ons activiteitenaanbod, tracht Buurtsport Brussel steeds die mensen, die wegens culturele, sociale of economische drempels uitgesloten zijn van het reguliere sport- of tewerkstellingsaanbod, maximaal te betrekken en aan te zetten tot levenslange sportbeoefening of tewerkstelling. Buurtsport Brussel doet aan sport in de ruimste betekenis van het woord. Het heeft hierbij grote aandacht voor nieuwe vormen van sport of alternatieve/laagdrempelige organisatievormen, om zijn doelpubliek zo volledig mogelijk aan te spreken. Het creëren van een eigen sportaanbod op maat, het gericht voeren van promotie en het opzetten van een opleiding- en werkervaringstraject buurtsportwerker zijn belangrijke methodieken op een lange lijst van mogelijke actievormen om onze doelstellingen te bereiken. Buurtsport Brussel gelooft in samenwerking met partnerorganisaties, verzelfstandiging van eigen acties en sensibilisering van buurtbewoners en overheden ten behoeve van een betere (sport) wereld met kansen voor iedereen. Sociale integratie, maatschappelijke ontplooiing en empowerment zijn voor Buurtsport Brussel logische gevolgen van een goed uitgewerkt sport- en tewerkstellingsbeleid in een interculturele stedelijke context. Buurtsport Brussel voert in haar dagelijkse werking een opdracht uit voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (afgekort VGC) en het Stedenfonds. De engagementen die Buurtsport Brussel daarbij genomen heeft, zijn samengevat in een convenant, afgesloten in het jaar Ter voorbereiding van een nieuwe convenant en een evaluatie vanuit het Stedenfondsbeleid, gaan we in dit hoofdstuk summier in op de resultaten die dat met zich meebrengt. Op die manier schrijft Buurtsport Brussel zich in in het bredere sportbeleid, gevoerd door de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. ART. 5: 1. Vzw Buurtsport Brussel ontwikkelt een buurtgericht sportaanbod in aandachtswijken voor diverse leeftijdsgroepen en in functie van lokale noden. Het aanbod richt zich prioritair naar diegene die omwille van culturele, sociale of economische drempels geen toegang vinden tot het reguliere sportaanbod. a. Vzw Buurtsport Brussel staat in voor de uitbouw van buurtinitiatieven voor kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs in aandachtswijken. Er wordt hierbij gestreefd naar een optimale doorstroom naar sportverenigingen. Het aanbod is complementair aan dat van het reguliere VGC-sportbeleid. Buurtsport Brussel heeft een voorlopige overeenkomst gesloten met de VGC-sportdienst waarin de aandachtswijken nauwkeurig werden afgelijnd. Verder werd er een oplijsting gemaakt van Nederlandstalige scholen waarin Buurtsport Brussel een aanbod van middagsport en/of naschoolse sport organiseert. In de detailfiches per wijk bespreken we de stijging in activiteitsgraad. Jaar na jaar werden er meer sportactiviteiten georganiseerd om beter tegemoet te komen aan de lokale noden. Door een tekort aan Nederlandstalige sportclubs in onze aandachtswijken en doordat de aanwezige clubs vaak niet afgestemd zijn op ons publiek, investeerde Buurtsport Brussel ook in de oprichting of begeleiding van sportclubs. Hoewel iedereen welkom is op onze sportactiviteiten, zullen onze medewerkers zich in de eerste plaats richten op wijkbewoners en kinderen uit onze scholen en maximaal investeren in het wegwerken van vastgestelde drempels. Door regelmatig overleg tussen de staf- en sportzonewerkers enerzijds, en het coördinatieniveau anderzijds proberen we complementair te werken aan het reguliere sportbeleid. b. De uitbouw van het sportaanbod wordt gedeeltelijk gerealiseerd door inschakeling van doelgroepwerknemers. Vanuit haar missie kiest Buurtsport Brussel er bewust voor om te werken met doelgroepmedewerkers. Naast de 8 animatoren in DSP-contract, zetten we onze werking open voor 4 animatoren in een art.60-contract. Ook in de ondersteunende functies zoals onthaal, beheer en vervoer van sportmateriaal, promotie, enz. kiezen we voor dergelijke contracten. Voor elk van deze mensen wordt een individueel traject opgezet, aangepast aan de kwaliteiten, werkpunten en toekomstperspectieven. In hoofdstuk 5 bespreken we de progressie van onze collega s. 6 7

5 2. Vzw Buurtsport Brussel fungeert als aanspreekpunt voor organisaties en werkingen inzake buurtsportmethodieken en heeft hierbij een kennisfunctie, een ondersteuningsfunctie en een vertegenwoordigings- en signaalfunctie inzake buurtsportproblematieken. Buurtsport Brussel wordt vaak geconsulteerd en biedt haar expertise aan in diverse kringen. Zo hebben wij c. Vzw Buurtsport Brussel verzelfstandigt opgezette activiteiten daar waar mogelijk en breidt het aanbod uit waar kan. Buurtsport Brussel heeft groei altijd centraal geplaatst in haar beleid. Ambitie is noodzakelijk wanneer we steeds maar weer opnieuw geconfronteerd worden met de noden van het terrein. Doorheen de jaren stonden we mee aan de wieg van enkele verzelfstandigde sportinitiatieven. Onze medewerkers zijn vaak de drijvende krachten achter deze jonge sportclubs. Na enkele jaren zoeken is er een evenwicht gevonden tussen Buurtsport en de clubs. d. Vzw Buurtsport Brussel informeert haar doelpubliek en helpt het aansluiting vinden bij het reguliere sportaanbod. Buurtsport Brussel probeert haar doelpubliek zo goed mogelijk te informeren over haar activiteitenaanbod en dat van haar partners. Onze klanten zijn niet zo eenvoudig te bereiken. Daarom zetten we alle mogelijke middelen in: een meertalig onthaal, enkele brochures op maat, een website, een online inschrijvingsmodule, Maar het best bereiken wij onze sporters via direct contact. Vandaar dat onze medewerkers bezoekjes brengen in de klassen en aan de schoolpoort, er promotie gemaakt wordt via de clubs en we af en toe deelnemen aan sportbeurzen. enkele lessen gegeven voor de studenten Lichamelijke Opvoeding in Parnas Hogeschool en de Vrije Universiteit Brussel; hogeschoolstudenten Sociaal-Cultureel Werk en Sportmanagement vanuit diverse scholen begeleid in hun stageopdracht of thesis; deelgenomen als spreker aan studiedagen van het Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport, de VGC-open sportraad, ; een expertenrol vervuld in de werkgroep interculturaliteit en sport, in opdracht van de Vlaamse Minister van Sport, Phillipe Muyters; op regelmatige wijze deelgenomen aan overleg in de werkgroep buurtsport van ISB, de klankbordgroep en stuurgroep van de proeftuin buurtsportanimatoren, ; Verder hebben we op regelmatige basis onze opinie kenbaar gemaakt op adviesraden, in gesprekken met beleidsmakers en in het publieke debat. Concreet hebben we meegewerkt in het opzetten van projecten met verschillende partnerorganisaties. We lagen mee aan de basis van de erkenning als PIOW van Firegym, we schreven mee aan het project voor de uitbouw van een Brussels homelessteam en ondersteunden onze sportclubs bij het indienen van projecten en subsidieaanvragen. 3. Overleg en participatie. Vzw Buurtsport Brussel neemt deel aan de uitbouw van de sportzonewerking, de VGC-sportraad en inhoudelijke relevante stuurgroepen van de VGC-sportdienst. Buurtsport Brussel schrijft zich in in het sportbeleid, zoals dat gevoerd wordt door de VGC-sportdienst. In die zin organiseren we regelmatig overleg, participeren we in de sportraad, de werkgroep subsidiëring en de werkgroepen rond activiteiten zoals Stadskriebels, Vlaamse zwemweek, SNS, de uitbouw van de pool van gekwalificeerde sportlesgevers, Sinds kort doen we ook mee aan de adviesraad etnisch-culturele minderheden. e. Vzw Buurtsport Brussel ontwikkelt netwerken met lokale partners in de aandachtswijken. Buurtsport Brussel investeert in haar partnerschappen. We gaan ervan uit dat elke partner, vanuit haar competenties, het beste kan bijdragen aan een goede werking. Alles zelf doen, behoort niet meer tot de tijdsgeest. BSB richt zich hierbij tot scholen, IBO s, WMKJ s, vrouwenwerkingen, zelforganisaties, kinderdagverblijven, ouderentehuizen en andere jeugd- en sociaal-cultrele organisaties (voor meer details zie de samenwerkingsvervanden per wijk en binnen de andere projecten). f. Vzw Buurtsport Brussel neemt initiatieven om sportinfrastructuur toegankelijk te maken voor haar doelpubliek. Voor deze doelstelling werkt BSB samen met de VGC-sportdienst in het beheer van de VGC-sporthal, Emmanuel Hiel en de Kleurdoos. Verder ontsluit ze schoolsportinfrastructuur door activiteiten te gaan ontwikkelen na de schooluren. Ondertussen bereiden we een aantal dossiers voor om in staat te zijn binnen enkele jaren zelf te investeren in sportinfrastructuur of deze permanent te huren en open te stellen voor onze doelgroep. g. De werkgebieden van de vzw worden jaarlijks besproken in overleg met de VGC-sportdienst. 8 9

6 4 WIJKWERKING 4.1 ALGEMEEN Buurtsport Brussel heeft in haar werking aandacht voor 2 grote pijlers: de wijkwerking en het opleiding- en werkervaringsproject. Sinds enkele jaren komen daar ook heel wat projecten en het ondersteunen van een aantal sportclubs bij. De 4 wijkwerkingen blijven de basis waarin de andere projecten worden verankerd en waarbinnen het opleidingsen werkervaringsproject zich afspeelt. 4.2 KUREGEM-ANDERLECHT Het team van Kuregem bestond in 2012 uit één stafmedewerker, één sportmonitor en drie animatoren in opleiding (3 aio s in de periode januari-juni, 2 aio s van september tot december). Buurtsport Brussel is er met dit team in geslaagd haar sportaanbod op het grondgebied Kuregem het voorbije jaar verder te zetten WEKELIJKS AANBOD Wekelijks worden een aantal lessenreeksen aangeboden binnen de wijk. We werken hiervoor steeds samen met lokale partners. a. KIK-activiteiten KIK-box: De KIK-box activiteit bestaat uit een spel-, sport- en creatieve activiteit en vindt traditioneel op woensdagnamiddag plaats voor kinderen van het eerste tot en met zesde leerjaar. Ook in 2012 vulde Buurtsport Brussel hier de sportactiviteit in. Omnisport: Buurtsport Brussel organiseerde in 2012 omnisportactiviteiten in beide vestigingsplaatsen van het IBO KIK. Tijdens deze activiteiten bieden we gedurende een maand eenzelfde sport aan en trachten we op die manier progressie in de oefenstof in te bouwen. Het publiek voor deze activiteit engageert zich dan ook om op regelmatige basis actief aanwezig te zijn. Kleutergymnastiek: Ook deze lessenreeks voor kinderen van de tweede en derde kleuterklas werden in 2012 in beide vestigingsplaatsen van het IBO aangeboden. b. Middagsport binnen Brede School Kuregem Binnen Brede School Kuregem organiseerden we tot aan de zomer in 2012 twee maal per week middagsport in de Voorzienigheidschool: een omnisportactiviteit voor kinderen uit de eerste en tweede graad en een dansactiviteit voor kinderen uit de derde graad van de lagere school. In het najaar werden er nieuwe afspraken gemaakt om onze doelstelling te realiseren, nl. ook middagsport organiseren in de gemeentelijke kleuter- en basisschool Kameleon. Na de herfstvakantie heeft de opstart plaatsgevonden: één maal per weekend middagsport omnisport georganiseerd in de Voorzienigheidschool en één maal per week in de gemeentelijke kleuter- en basisschool Kameleon, telkens voor de kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De groepen wisselden wekelijks af. c. Middag- en naschoolse sport Veeweideschool In 2012 boden we voor de zomer twee naschoolse sportactiviteiten en één middagsportactiviteit aan: naschoolse kleutergym voor de tweede en derde kleuterklas, naschoolse omnisport voor de eerste graad en middagsport omnisport voor de tweede graad. Vanaf oktober werden de sportactiviteiten uitgebreid om alle verschillende klassen de mogelijkheid te bieden om aan sport te doen. Naschoolse kleutergymnastiek voor de tweede en derde kleuterklas en naschoolse omnisport voor de eerste graad werden verdergezet. Als nieuwe activiteit startte naschoolse omnisport voor de tweede graad op en werd de middagsport omgevormd tot het aanbieden van een specifieke lessenreeks pingpong voor de derde graad. Dit laatste was mogelijk omdat één van onze animatoren in opleiding pingpong beoefent op hoog niveau. Hij gaf zelf aan dat hij deze kwaliteiten wilde benutten in zijn traject. Daarnaast hebben we in de maand september verschillende van onze animatoren in opleiding ingeschakeld om de leerkracht lichamelijke opvoeding van deze school te helpen bij het voorbereiden van de kinderen die gingen deelnemen aan de jaarlijkse scholencross. Deze vooropgestelde doelstelling werd bereikt en deze samenwerking was een groot succes. Dit zal volgend jaar hervat worden. d. Seniorengym vzw Cosmos Voor de senioren van het dienstencentrum vzw Cosmos organiseerde Buurtsport Brussel wekelijks een uurtje seniorengym. Na de zomer hebben we, wegens verlies van gebruik van de sportzaal, deze lessenreeks niet opnieuw kunnen opstarten. d. Peutergymnastiek in kinderdagverblijf Elmer Zuid Na het succes van vorig jaar hebben we in 2012 onze lessenreeks peutergymnastiek in de crèche Elmer Zuid gecontinueerd. Deze lesjes vonden om de twee weken plaats en er konden telkens 6 peuters (van 18 maanden tot 2,5 jaar) deelnemen SPORTKAMPEN In 2012 werden door het team Kuregem 11 sportkampen georganiseerd, een lichte daling in vergelijking met vorig jaar. We hebben in 2012 geen tienerkampen georganiseerd. De meeste sportkampen worden voor en met het IBO KIK georganiseerd. De omnisportkampen zijn bedoeld voor 6 tot 12 jarigen. Het zijn vooral kinderen uit de Nederlandstalige scholen uit de buurt en kinderen wonend in de buurt die aan deze kampen deelnemen. In 2012 hebben we deze kampen nog steeds kunnen organiseren in de sportzaal van het CVO. Daarnaast organiseerden we samen met KIK ook kleuterkampen. Buurtsport Brussel stond in voor de sportactiviteiten in de voormiddag en de animatoren van KIK voor de crea- en spelactiviteiten in de namiddag. Bovendien realiseerden we elke vakantieperiode een multimedia-omnisportkamp in samenwerking met KuregemNet

7 activiteit KIK-box partnerorganisatie IBO KIK Eloy + Odon leeftijd aantal trainingen gem. aantal aanwezigen per training totaal aantal deelnemers vr alle lessen 6-12 jaar Omnisport IBO KIK Eloy 6-7 jaar Omnisport IBO KIK Odon 6-12 jaar Kleutergym Kleutergym Middagsport Dans Middagsport Omnisport Middagsport Omnisport Middagsport omnisport - pingpong Kleutergym IBO KIK Eloy IBO KIK Odon 2de en 3de kleuterklas 2de en 3de kleuterklas Brede School 5de en 6de leerjaar Brede School Brede School 1ste tot en met 4de leerjaar 1ste tot en met 6de leerjaar Veeweideschool 8-12 jaar Veeweideschool 2de en 3de kleuterklas Omnisport Veeweideschool 6-7 jaar Omnisport Veeweideschool 8-9 jaar Seniorengym Cosmos vzw Vanaf 50 jaar Peutergym Elmer Zuid 18 maand - 2,5 jaar vakantie periode thema partners leeftijd gem. aantal deelnemers Kerst kleutersportkamp IBO KIK Odon 2de en 3de kleuterklas Kerst Multimedia-omnisportkamp KuregemNet 6-12 jaar Krokus Multimedia-omnisportkamp KuregemNet 6-12 jaar Pasen Omnisportkamp Dino s IBO KIK 6-12 jaar Pasen Multimedia-omnisportkamp KuregemNet 6-12 jaar Pasen kleutersportkamp IBO KIK Eloy 2de en 3de kleuterklas 5.57 Zomer Omnisportkamp Dino s IBO KIK 6-12 jaar Zomer Multimedia-omnisportkamp KuregemNet 6-12 jaar Zomer kleutersportkamp IBO KIK Eloy 2de en 3de kleuterklas Zomer kleutersportkamp IBO KIK Odon 2de en 3de kleuterklas Herfst kleutersportkamp IBO KIK Odon 2de en 3de kleuterklas EVENEMENTEN - ÉÉNDAGSACTIVITEITEN Buurtsport Brussel omkaderde ook in 2012 een aantal evenementen en ééndagsactiviteiten die onze partners, verschillende scholen en organisaties, op poten hebben gezet. Op hun vraag hebben wij verschillende initiatielessen gegeven en/ of sportmateriaal ontleend voor hun sportevenementen, wijkfeesten, speelweken en sportdagen. De sportdag met Sint-Guido Instituut, Kinderdag, wijkfeest Lemmens, Buitenspeeldag Anderlecht, Doewadag, zijn maar enkele voorbeelden. Daarnaast hebben wij met kinderen uit de wijk aan verschillende dagactiviteiten deelgenomen, al of niet in samenwerking met het IBO KIK en Brede School Kuregem. Meester op de fiets hebben we ook dit jaar in de Voorzienigheidschool en de school Kameleon georganiseerd. Ten slotte participeerden we ook aan andere evenementen en dagactiviteiten zoals Stadskriebels SAMENWERKINGSVERBANDEN IBO KIK: buitenschoolse opvang Ket in Kuregem Brede School Kuregem Scholen in Anderlecht: Voorzienigheidschool, gemeentelijke kleuter- en basisschool Kameleon en gemeentelijke kleuter- en basisschool Veeweide vzw Maks-KureghemNet vzw Cosmos vzw Elmer Zuid DOELSTELLINGEN / UITDAGINGEN VOOR 2013 a. Behouden aanbod sportactiviteiten en omnisportkampen In 2012 is er een nieuwe coördinator aangesteld bij het IBO KIK. We hebben samengezeten om de samenwerking tussen ons te herwerken. De wekelijkse sportactiviteiten en sportkampen die door Buurtport Brussel voor het IBO georganiseerd worden, werden vastgelegd voor het schooljaar oktober juli 2013 en er werd afgesproken dat de sportactiviteiten vanaf januari 2013 betalend worden. De omnisportkampen voor de leeftijdscategorie 6-12 jaar zullen afwisselend voor de twee vestigingsplaatsen plaatsvinden. Zo kunnen er meer kinderen deelnemen en werken we de bestaande wachtlijsten voor de sportkampen weg. Eind juni 2013 zullen we een evaluatiemoment inlassen. We zullen dan samen bekijken of het budgettair haalbaar blijft voor KIK om het bestaande aanbod voor het schooljaar te kunnen behouden. Daarnaast zal dit moment ook gebruikt worden om een beslissing te nemen of we naar een nieuwe locatie gaan om de sportkampen te laten doorgaan om zo de financiële kost (huur sportzaal) voor het IBO KIK naar beneden te brengen. b. Middagsport binnen Brede School Kuregem In het afgelopen jaar hebben we met deze partner ook nieuwe afspraken gemaakt. Het opstarten van éénmaal middagsport per week in beide scholen en de middagsportactiviteiten wordt vanaf januari 2013 betalend. In juni 2013 zullen we opnieuw bekijken of we het aanbod voor het komende schooljaar kunnen uitbreiden of niet. c. Seniorengymnastiek i.s.m. met vzw Cosmos Er werd een oplossing gevonden om deze lessenreeks opnieuw te kunnen opstarten. In 2013 zal deze lessenreeks voor de senioren van Vives afwisselend plaatsvinden in het gebouw van vzw Cosmos en in de school Institut Communal Marius Renard. d. Peutergymnastiek + rugscholing kinderbegeleiders vzw Elmer Zuid In 2012 werd de infrastructuur van Elmer-Zuid uitgebreid, waardoor ze nu meer peuters kunnen opvangen. We organiseren nu één maal per twee weken peutergymnastiek voor één groep peuters. De vraag werd echter gesteld of we dit iedere week kunnen organiseren zodat beide groepen peuters de mogelijkheid krijgen om peutergymnastiek te beoefenen. We gingen in op deze vraag en zullen vanaf januari 2013 iedere week peutergymnastiek aanbieden waarbij de groepen peuters elke week zullen wisselen. In het vorig jaarverslag stond vermeld dat Elmer graag een lessenreeks rugscholing en stretchen zouden willen laten doorgaan voor de kinderbegeleiders van Elmer. We hebben dit in 2012 besproken en we starten hiermee in De lessen zullen tweewekelijks georganiseerd worden

8 BRUSSEL TEAM Het team van Wijk 1000 Brussel kende in de loop van 2012 een aantal wijzigingen, zowel op staf- als animatorniveau. Doordat de sportmonitor - die enkele jaren geleden doorstroomde uit het opleidingstraject - op het einde van het jaar doorschoof naar de staffunctie bleef de continuïteit echter gewaarborgd INFRASTRUCTUUR Verzadiging van de Kleurdoos De turnzaal van de Kleurdoos heeft de voorbije jaren steeds meer aan belang gewonnen in de uitbouw van het sportaanbod in de wijk. Tot het begin van dit jaar gaf de zaal onderdak aan drie van de vier basiswerkingen die in de wijk actief zijn: Circus Zonder Handen, de Brussels Boxing Academy en de Brussels Young Wrestling Style. Samen met het gebruik van de infrastructuur door de school zelf, door de naschoolse opvang, door de secundaire school van de Kleurdoos en door de scholen uit de buurt (Imelda) kunnen we stellen dat de capaciteit van de zaal haar punt van verzadiging bereikt heeft. Buurtsport moest op zoek naar alternatieven Zaalwachter De werkomstandigheden waarin de zaalwachter van de Kleurdoos (Nsimba Bafuka) zijn werk moet doen, zijn alles behalve ideaal. Het gebrek aan een goed lokaal met uitzicht op de zaal, het ontbreken van een materiaallijst en van een gebruikersoverzicht maken het zo goed als onmogelijk om het werk als zaalwachter goed uit te voeren. Bovendien is het gebrek aan opvolging van gemelde problemen, het trage herstel van zaken die stuk gaan, een sporadisch gebruikersoverleg, een voortdurende bron van ergernis en frustratie. Deze situatie is, samen met de overbevraging van de zaal, onhoudbaar geworden Anneessens-Funck Het intensief gebruik van de infrastructuur in de Kleurdoos was alle lange tijd een beperking in de verdere ontwikkeling van het sportaanbod in de wijk. Dankzij de goede contacten die onze sportanimator had opgebouwd voor de middagsportateliers in het Anneessens-Funck Instituut, hebben we via een lange weg langs de stad Brussel de zaal in gebruik kunnen nemen. Op het einde van het eerste trimester is de clubwerking van de BYWS naar Anneessens-Funck verhuisd. Dit was een belangrijke stap in de verdere uitbouw van een wijkgericht sportaanbod in 1000 Brussel AANBOD De wijken in Brussel zijn in voortdurende verandering. Het zijn die jaarlijkse ontwikkelingen die ons verplichten als organisatie om ons aanbod steeds te herorganiseren: De basisschool Sint-Joris is opgesplitst in een kleuterschool en een lagere school (na de zomervakantie). De lagere school is verhuisd naar de Nieuwlandsite. Hierdoor hebben we het voetbalatelier moeten afschaffen. Ook het trek- en duwatelier op donderdag werd hierdoor stopgezet. De middagsport in de basisschool van het Maria-Boodschap-Instituut is niet meer kunnen doorgaan omdat de school het middageten samen met de middagsport niet meer georganiseerd kreeg. Het trek- en duwatelier en het catchatelier in de Kleurdoos zijn de eerste helft van het schooljaar niet doorgegaan omdat de school ze niet georganiseerd kreeg. Het boksatelier in de OKAN-school hebben we in april stopgezet omdat de school de toevloed van nieuwe leerlingen moeilijk te verwerken kreeg. Wat we vaststellen is dat het vooral de losse ateliers zijn, die niet in clubverband georganiseerd worden, door de veranderingen in de wijk geraakt worden. Deze verschuivingen in het werkveld samen met de interne verschuivingen van personeel maken het zuivere Buurtsportaanbod minder verankerd. Een clubwerking kan immers als belangrijk onderdeel van het Buurtsportnetwerk worden beschouwd. Daarom is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de gewone wekelijkse, losse ateliers en de ateliers die in clubverband georganiseerd worden. Ook om deze reden is het interessanter voor Buurtsport om een deel van haar aanbod als club te structureren en niet louter te blijven hangen bij lessenreeksen en losse ateliers Sterke basiswerkingen Onze wijk heeft vier sterke basiswerkingen die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van Buurtsport Brussel. Men kan zeggen dat er dankzij deze werkingen honderden jongeren op wekelijkse basis aan sport doen. Het is een rijk en verscheiden aanbod met een vrij professionele uitstraling. Bovendien geven ze een basis voor de mobilisatie voor evenementen van BLOSO en de VGC. De werking van Zonder Handen is al enkele jaren actief in de wijk, sinds eind 2011 als volledig zelfstandige organisatie. Enkel voor sportkampen en soms logistiek wordt er nog samengewerkt. De Brussels Boxing Academy (BBA) is in november erkend als een volwaardige WMKJ binnen de koepel van D Broej. Door deze erkenning werd een structurele personeelsondersteuning vanuit Buurtsport Brussel overbodig. De werkingen van de Brussels Young Wrestling Style en de Brockzaal blijven volledig onder de koepel van Buurtsport Brussel georganiseerd. Naar de toekomst toe is het zeker belangrijk om deze clubwerkingen een sterke plaats in het buurtsport-netwerk te geven. Hierna geven we enkele cijfers weer. Sportkampen periode data sportkamp doelgroep paasvakantie paasvakantie zomervakantie 02 tot 06 april tot 22 april tot 30 juni 2012 zomervakantie 02 tot 07 juli 2012 zomervakantie zomervakantie Wekelijks aanbod 21 tot 27 augustus tot 31 augustus 2012 Circus- en gevechtsportkamp Stage Nantes Boks Klimmen Gran Paradiso Kleuterkamp en dans aantal inschrijvingen gem.aantal deelnemers locatie partners 9-12 jarigen De Markten ZH 6-25 jarigen 22 Nantes BBA 15+ jarigen 9 9 Aosta Italië BBA 5-6 jarigen 6 4 Fietskamp 6-8 jarigen 5 4 Buiten De Lijntjes sportkamp doelgroep periode plaats onderwerp partners ja 6-9 jarigen jan-jun St-Joris/Said Middag T&D boksen (2 groepen) De kleurdoos De kleurdoos 6-12 jarigen De Markten aantal inschrijvingen aantal trainingen (of aantal trainingen per week *aantal weken) gem. aantal aanwezigen per training IBO De buiteling IBO De buiteling ZH / De Buiteling / Chicago totaal aantal deelnemers voor alle lessen School 26 30/jaar jarigen jan-jun nieweland/jan Circus 1 groep IBO 10 30/jaar jarigen jan-jun / Mohamed 6-8 jarigen jan-dec Mabo/Zakaria 18 m. tot 2,50 j. jan-jun Elmer stad/ said- Assia Middag T&D boksen Middag T&D boksen (2 groepen) jan/15 School 10 30/jaar School 18 30/jaar Elmer stad 9 15/jaar jaar jan-dec kleuterturnen Assia 2 groepen IBO 18 30/jaar jarigen sep-dec De Klimpaal/ Jan Middag Circus School 14 12/jaar tot 15 jarigen jul-aug Fontainas Park Boksanimatie BBA open 2/week

1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL 7

1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL 7 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL 7 4. WIJKWERKING 9 4.1. ALGEMEEN 9 4.2. KUREGEM ANDERLECHT 9 4.2.1. TEAM

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Elmer Jaarverslag 2012

Elmer Jaarverslag 2012 Elmer Jaarverslag 2012 Vzw Elmer Jaarverslag 2012-1 Voorstelling Historiek Vanuit de sector van de werkzoekenden en de integratiesector kwamen signalen dat er geen toegang was tot de kinderopvang voor

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 22 april 2015 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

Conceptnota op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel

Conceptnota op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel Conceptnota op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel December 2007 1 Inhoudsopgave 1 De leerkansen van jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verhogen..4 1.1 De betrokkenheid

Nadere informatie

* * SPEL EN ONTMOETING. Carlos Ramirez

* * SPEL EN ONTMOETING. Carlos Ramirez SPEL EN ONTMOETING Carlos Ramirez 1 We are not ceasing to play because we are growing older, but we are growing older because we cease to play. George Bernard Shaw Spel en Ontmoeting twee praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 13 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel 1. VOORWOORD 2. ORGANISATIE 2.1. Structuur 2.1.1. De indeling en het werkingsgebied van de vereniging in activiteitencentra 2.1.2. Bestuurlijk: organen, commissies, werkgroepen op bestuursniveau 2.1.3.

Nadere informatie

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Jeugddienst Zele Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.25 Website: www.jeugdinzele.be J e u g d b e l e i d s p l a n 2 0 1 1-2013

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2014 2015

Voortgangsrapport 2014 2015 Citizenne maakt leren plezant Voortgangsrapport 2014 2015 Vormingplus Citizenne vzw - Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel - 02/2030800 - www.citizenne.be - info@citizenne.be INLEIDING 2014 was een indrukwekkend

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA Bijlage nr. 1 Projectfiches INITIATIEFNEMER: ALBA vzw SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Engagement Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering

Nadere informatie