JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING: 5 2. MISSIE EN VISIE: 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL: 7 4. WIJKWERKING: ALGEMEEN KUREGEM-ANDERLECHT WEKELIJKS AANBOD SPORTKAMPEN EVENEMENTEN - ÉÉNDAGSACTIVITEITEN SAMENWERKINGSVERBANDEN DOELSTELLINGEN / UITDAGINGEN VOOR BRUSSEL TEAM INFRASTRUCTUUR Verzadiging van de Kleurdoos Zaalwachter Anneessens-Funck AANBOD Sterke basiswerkingen WERKPUNTEN MOLENBEEK - KOEKELBERG WEKELIJKS AANBOD SPORTKAMPEN EVENEMENTEN-ÉÉNDAGSACTIVITEITEN SAMENWERKINGSVERBANDEN DOELSTELLINGEN / UITDAGINGEN VOOR NOORDWIJK - SCHAARBEEK WEKELIJKS AANBOD SPORTKAMPEN EVENEMENTEN-ÉÉNDAGSACTIVITEITEN SAMENWERKINGSVERBANDEN DOELSTELLINGEN / UITDAGINGEN VOOR

3 5. OPLEIDINGS- EN WERKERVARINGSPROJECT: DOELSTELLINGEN PROJECT DE KANDIDATEN HET TRAJECT OPLEIDING WERKERVARING WEKELIJKS TEAMMOMENT + GROEPSWEEKENDS SAMENWERKINGSVERBANDEN TEWERKSTELLING (DOORSTROMING) EVALUATIE PROJECT 2012 EN UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST UITSTROOMBEGELEIDING EN SOLLICITATIETRAINING AANPAK PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN BETERE INDIVIDUELE OPVOLGING, BEGELEIDING EN COACHING VAN DE AIO S WERKEN ROND PERSOONLIJKE ONTWIKKELING TAALBAD: AUTOROUTE DU NEDERLANDS PROJECT IN DE GEVANGENIS VAN SINT-GILLIS CLUBWERKINGEN: BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY (BBJJA) BRUSSELS BOXING ACADEMY (BBA) BARIO BOXING CLUB 1000 (BBC 1000) BROCKZAAL BRUSSELS JUMP CLUB (BJC) BRUSSELS URBAN ACROBATIC ACADEMY (BUAA) BRUSSELS YOUNG WRESTLING STYLE (BYWS) JEUNESSE MOLENBEEK DOELGROEPENBELEID: BEWEEGKRIEBELS BEWEEGMAATJES VROUWENWERKING ORIËNTAALS DANSEN BUURTSPORT SPLASH ANDERE SPORTEN: ORIËNTAALSE STREETDANCE SENIORENWERKING ANDERE ACTIVITEITEN WANDELDAGEN JAARLIJKSE ZWEMINSTUIF DOELSTELLINGEN / UITDAGINGEN VOOR INLEIDING 2012 heeft weer heel wat sportactiviteiten voor Brussel en meer specifiek voor onze doelgroep gebracht! Bestaande initiatieven werden versterkt, verankerd en groeiden zeer sterk gedurende het afgelopen jaar. Zo is er bijvoorbeeld het zwemmen voor vrouwen in de zwembaden van Brussel en Laken waar X-aantal vrouwen wekelijks aan hun conditie en zwemvaardigheden werken en vooral ook veel plezier maken. Ook de wijk- en clubwerking, de hoekstenen van onze organisatie, hebben ook dit jaar ervoor gezorgd dat er kwalitatieve sportactiviteiten werden opgezet die ervoor zorgden dat er op een duurzame manier gesport wordt in Brussel was ook het jaar waarin een aantal initiatieven verzelfstandigd werden en waar Buurtsport Brussel (agekort BSB) meer en meer beleidsoverschrijdend gewerkt heeft. We zijn er immers van overtuigd dat sport een hefboom kan zijn voor resultaten op andere beleidsdomeinen zoals bijvoorbeeld gezondheid, integratie, tewerkstelling... Deze overtuiging groeide vanuit de sterke resultaten die we behaalden met onze animatoren in opleiding (OWP project) en sinds vorig jaar werden in dit kader ook andere projecten opgestart: armoede in beweging, beweegmaatjes, was tot slot ook een scharnierjaar voor Buurtsport Brussel en dit op verschillende vlakken. Tijdens de afgelopen jaren is onze organisatie sterk gegroeid, hetgeen zijn weerslag gevonden heeft in een aantal beleidsbeslissingen, zowel op financieel als op personeelsvlak. Bovendien zorgt een coördinatorwissel voor een nieuwe wind binnen de organisatie. Deze veranderingen zijn niet altijd evident geweest, maar dankzij een professioneel en enthousiast team en goedlopende activiteiten in de verschillende wijken is onze organisatie hierdoor versterkt. Veel leesplezier! Mieke Van Thielen Voorzitter 8. VORMINGSBELEID EN OCCASIONELE MEDEWERKERS: PROJECTEN: BELGIAN HOMELESS CUP BEHEER SPORTINFRASTRUCTUUR - VGC SPORTDIENST WIJKCONTRACTEN - GEMEENTE / BHG HISTORISCH KOEKELBERG KANAAL-ZUID SKI ARMOEDE IN BEWEGING 70 ORGANIGRAM:

4 2 MISSIE EN VISIE 3 EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL De doelstellingen van Buurtsport Brussel zijn tweeledig. Enerzijds creëert en optimaliseert Buurtsport Brussel sportkansen en zet het mensen aan tot een regelmatige sportbeoefening op lange termijn. Anderzijds creëert Buurtsport Brussel via de sport opleidings- en tewerkstellingskansen voor laaggeschoolde, langdurige werklozen opdat hun kansen op een duurzame tewerkstelling, bij voorkeur in de sport- en socio-culturele sector, worden verhoogd. De twee doelstellingen versterken elkaar wederzijds, wat op termijn kan leiden tot een verbetering van het Brusselse sportlandschap. Buurtsport Brussel richt zich hierbij prioritair naar Brusselse wijken die te kampen hebben met maatschappelijke achterstand en wenst maximaal in te spelen op de vraag van de buurt en haar bewoners. Hoewel iedereen (jong-oud, rijk-arm, werkend-werkloos, allochtoon-autochtoon, ) welkom is op ons activiteitenaanbod, tracht Buurtsport Brussel steeds die mensen, die wegens culturele, sociale of economische drempels uitgesloten zijn van het reguliere sport- of tewerkstellingsaanbod, maximaal te betrekken en aan te zetten tot levenslange sportbeoefening of tewerkstelling. Buurtsport Brussel doet aan sport in de ruimste betekenis van het woord. Het heeft hierbij grote aandacht voor nieuwe vormen van sport of alternatieve/laagdrempelige organisatievormen, om zijn doelpubliek zo volledig mogelijk aan te spreken. Het creëren van een eigen sportaanbod op maat, het gericht voeren van promotie en het opzetten van een opleiding- en werkervaringstraject buurtsportwerker zijn belangrijke methodieken op een lange lijst van mogelijke actievormen om onze doelstellingen te bereiken. Buurtsport Brussel gelooft in samenwerking met partnerorganisaties, verzelfstandiging van eigen acties en sensibilisering van buurtbewoners en overheden ten behoeve van een betere (sport) wereld met kansen voor iedereen. Sociale integratie, maatschappelijke ontplooiing en empowerment zijn voor Buurtsport Brussel logische gevolgen van een goed uitgewerkt sport- en tewerkstellingsbeleid in een interculturele stedelijke context. Buurtsport Brussel voert in haar dagelijkse werking een opdracht uit voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (afgekort VGC) en het Stedenfonds. De engagementen die Buurtsport Brussel daarbij genomen heeft, zijn samengevat in een convenant, afgesloten in het jaar Ter voorbereiding van een nieuwe convenant en een evaluatie vanuit het Stedenfondsbeleid, gaan we in dit hoofdstuk summier in op de resultaten die dat met zich meebrengt. Op die manier schrijft Buurtsport Brussel zich in in het bredere sportbeleid, gevoerd door de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. ART. 5: 1. Vzw Buurtsport Brussel ontwikkelt een buurtgericht sportaanbod in aandachtswijken voor diverse leeftijdsgroepen en in functie van lokale noden. Het aanbod richt zich prioritair naar diegene die omwille van culturele, sociale of economische drempels geen toegang vinden tot het reguliere sportaanbod. a. Vzw Buurtsport Brussel staat in voor de uitbouw van buurtinitiatieven voor kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs in aandachtswijken. Er wordt hierbij gestreefd naar een optimale doorstroom naar sportverenigingen. Het aanbod is complementair aan dat van het reguliere VGC-sportbeleid. Buurtsport Brussel heeft een voorlopige overeenkomst gesloten met de VGC-sportdienst waarin de aandachtswijken nauwkeurig werden afgelijnd. Verder werd er een oplijsting gemaakt van Nederlandstalige scholen waarin Buurtsport Brussel een aanbod van middagsport en/of naschoolse sport organiseert. In de detailfiches per wijk bespreken we de stijging in activiteitsgraad. Jaar na jaar werden er meer sportactiviteiten georganiseerd om beter tegemoet te komen aan de lokale noden. Door een tekort aan Nederlandstalige sportclubs in onze aandachtswijken en doordat de aanwezige clubs vaak niet afgestemd zijn op ons publiek, investeerde Buurtsport Brussel ook in de oprichting of begeleiding van sportclubs. Hoewel iedereen welkom is op onze sportactiviteiten, zullen onze medewerkers zich in de eerste plaats richten op wijkbewoners en kinderen uit onze scholen en maximaal investeren in het wegwerken van vastgestelde drempels. Door regelmatig overleg tussen de staf- en sportzonewerkers enerzijds, en het coördinatieniveau anderzijds proberen we complementair te werken aan het reguliere sportbeleid. b. De uitbouw van het sportaanbod wordt gedeeltelijk gerealiseerd door inschakeling van doelgroepwerknemers. Vanuit haar missie kiest Buurtsport Brussel er bewust voor om te werken met doelgroepmedewerkers. Naast de 8 animatoren in DSP-contract, zetten we onze werking open voor 4 animatoren in een art.60-contract. Ook in de ondersteunende functies zoals onthaal, beheer en vervoer van sportmateriaal, promotie, enz. kiezen we voor dergelijke contracten. Voor elk van deze mensen wordt een individueel traject opgezet, aangepast aan de kwaliteiten, werkpunten en toekomstperspectieven. In hoofdstuk 5 bespreken we de progressie van onze collega s. 6 7

5 2. Vzw Buurtsport Brussel fungeert als aanspreekpunt voor organisaties en werkingen inzake buurtsportmethodieken en heeft hierbij een kennisfunctie, een ondersteuningsfunctie en een vertegenwoordigings- en signaalfunctie inzake buurtsportproblematieken. Buurtsport Brussel wordt vaak geconsulteerd en biedt haar expertise aan in diverse kringen. Zo hebben wij c. Vzw Buurtsport Brussel verzelfstandigt opgezette activiteiten daar waar mogelijk en breidt het aanbod uit waar kan. Buurtsport Brussel heeft groei altijd centraal geplaatst in haar beleid. Ambitie is noodzakelijk wanneer we steeds maar weer opnieuw geconfronteerd worden met de noden van het terrein. Doorheen de jaren stonden we mee aan de wieg van enkele verzelfstandigde sportinitiatieven. Onze medewerkers zijn vaak de drijvende krachten achter deze jonge sportclubs. Na enkele jaren zoeken is er een evenwicht gevonden tussen Buurtsport en de clubs. d. Vzw Buurtsport Brussel informeert haar doelpubliek en helpt het aansluiting vinden bij het reguliere sportaanbod. Buurtsport Brussel probeert haar doelpubliek zo goed mogelijk te informeren over haar activiteitenaanbod en dat van haar partners. Onze klanten zijn niet zo eenvoudig te bereiken. Daarom zetten we alle mogelijke middelen in: een meertalig onthaal, enkele brochures op maat, een website, een online inschrijvingsmodule, Maar het best bereiken wij onze sporters via direct contact. Vandaar dat onze medewerkers bezoekjes brengen in de klassen en aan de schoolpoort, er promotie gemaakt wordt via de clubs en we af en toe deelnemen aan sportbeurzen. enkele lessen gegeven voor de studenten Lichamelijke Opvoeding in Parnas Hogeschool en de Vrije Universiteit Brussel; hogeschoolstudenten Sociaal-Cultureel Werk en Sportmanagement vanuit diverse scholen begeleid in hun stageopdracht of thesis; deelgenomen als spreker aan studiedagen van het Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport, de VGC-open sportraad, ; een expertenrol vervuld in de werkgroep interculturaliteit en sport, in opdracht van de Vlaamse Minister van Sport, Phillipe Muyters; op regelmatige wijze deelgenomen aan overleg in de werkgroep buurtsport van ISB, de klankbordgroep en stuurgroep van de proeftuin buurtsportanimatoren, ; Verder hebben we op regelmatige basis onze opinie kenbaar gemaakt op adviesraden, in gesprekken met beleidsmakers en in het publieke debat. Concreet hebben we meegewerkt in het opzetten van projecten met verschillende partnerorganisaties. We lagen mee aan de basis van de erkenning als PIOW van Firegym, we schreven mee aan het project voor de uitbouw van een Brussels homelessteam en ondersteunden onze sportclubs bij het indienen van projecten en subsidieaanvragen. 3. Overleg en participatie. Vzw Buurtsport Brussel neemt deel aan de uitbouw van de sportzonewerking, de VGC-sportraad en inhoudelijke relevante stuurgroepen van de VGC-sportdienst. Buurtsport Brussel schrijft zich in in het sportbeleid, zoals dat gevoerd wordt door de VGC-sportdienst. In die zin organiseren we regelmatig overleg, participeren we in de sportraad, de werkgroep subsidiëring en de werkgroepen rond activiteiten zoals Stadskriebels, Vlaamse zwemweek, SNS, de uitbouw van de pool van gekwalificeerde sportlesgevers, Sinds kort doen we ook mee aan de adviesraad etnisch-culturele minderheden. e. Vzw Buurtsport Brussel ontwikkelt netwerken met lokale partners in de aandachtswijken. Buurtsport Brussel investeert in haar partnerschappen. We gaan ervan uit dat elke partner, vanuit haar competenties, het beste kan bijdragen aan een goede werking. Alles zelf doen, behoort niet meer tot de tijdsgeest. BSB richt zich hierbij tot scholen, IBO s, WMKJ s, vrouwenwerkingen, zelforganisaties, kinderdagverblijven, ouderentehuizen en andere jeugd- en sociaal-cultrele organisaties (voor meer details zie de samenwerkingsvervanden per wijk en binnen de andere projecten). f. Vzw Buurtsport Brussel neemt initiatieven om sportinfrastructuur toegankelijk te maken voor haar doelpubliek. Voor deze doelstelling werkt BSB samen met de VGC-sportdienst in het beheer van de VGC-sporthal, Emmanuel Hiel en de Kleurdoos. Verder ontsluit ze schoolsportinfrastructuur door activiteiten te gaan ontwikkelen na de schooluren. Ondertussen bereiden we een aantal dossiers voor om in staat te zijn binnen enkele jaren zelf te investeren in sportinfrastructuur of deze permanent te huren en open te stellen voor onze doelgroep. g. De werkgebieden van de vzw worden jaarlijks besproken in overleg met de VGC-sportdienst. 8 9

6 4 WIJKWERKING 4.1 ALGEMEEN Buurtsport Brussel heeft in haar werking aandacht voor 2 grote pijlers: de wijkwerking en het opleiding- en werkervaringsproject. Sinds enkele jaren komen daar ook heel wat projecten en het ondersteunen van een aantal sportclubs bij. De 4 wijkwerkingen blijven de basis waarin de andere projecten worden verankerd en waarbinnen het opleidingsen werkervaringsproject zich afspeelt. 4.2 KUREGEM-ANDERLECHT Het team van Kuregem bestond in 2012 uit één stafmedewerker, één sportmonitor en drie animatoren in opleiding (3 aio s in de periode januari-juni, 2 aio s van september tot december). Buurtsport Brussel is er met dit team in geslaagd haar sportaanbod op het grondgebied Kuregem het voorbije jaar verder te zetten WEKELIJKS AANBOD Wekelijks worden een aantal lessenreeksen aangeboden binnen de wijk. We werken hiervoor steeds samen met lokale partners. a. KIK-activiteiten KIK-box: De KIK-box activiteit bestaat uit een spel-, sport- en creatieve activiteit en vindt traditioneel op woensdagnamiddag plaats voor kinderen van het eerste tot en met zesde leerjaar. Ook in 2012 vulde Buurtsport Brussel hier de sportactiviteit in. Omnisport: Buurtsport Brussel organiseerde in 2012 omnisportactiviteiten in beide vestigingsplaatsen van het IBO KIK. Tijdens deze activiteiten bieden we gedurende een maand eenzelfde sport aan en trachten we op die manier progressie in de oefenstof in te bouwen. Het publiek voor deze activiteit engageert zich dan ook om op regelmatige basis actief aanwezig te zijn. Kleutergymnastiek: Ook deze lessenreeks voor kinderen van de tweede en derde kleuterklas werden in 2012 in beide vestigingsplaatsen van het IBO aangeboden. b. Middagsport binnen Brede School Kuregem Binnen Brede School Kuregem organiseerden we tot aan de zomer in 2012 twee maal per week middagsport in de Voorzienigheidschool: een omnisportactiviteit voor kinderen uit de eerste en tweede graad en een dansactiviteit voor kinderen uit de derde graad van de lagere school. In het najaar werden er nieuwe afspraken gemaakt om onze doelstelling te realiseren, nl. ook middagsport organiseren in de gemeentelijke kleuter- en basisschool Kameleon. Na de herfstvakantie heeft de opstart plaatsgevonden: één maal per weekend middagsport omnisport georganiseerd in de Voorzienigheidschool en één maal per week in de gemeentelijke kleuter- en basisschool Kameleon, telkens voor de kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De groepen wisselden wekelijks af. c. Middag- en naschoolse sport Veeweideschool In 2012 boden we voor de zomer twee naschoolse sportactiviteiten en één middagsportactiviteit aan: naschoolse kleutergym voor de tweede en derde kleuterklas, naschoolse omnisport voor de eerste graad en middagsport omnisport voor de tweede graad. Vanaf oktober werden de sportactiviteiten uitgebreid om alle verschillende klassen de mogelijkheid te bieden om aan sport te doen. Naschoolse kleutergymnastiek voor de tweede en derde kleuterklas en naschoolse omnisport voor de eerste graad werden verdergezet. Als nieuwe activiteit startte naschoolse omnisport voor de tweede graad op en werd de middagsport omgevormd tot het aanbieden van een specifieke lessenreeks pingpong voor de derde graad. Dit laatste was mogelijk omdat één van onze animatoren in opleiding pingpong beoefent op hoog niveau. Hij gaf zelf aan dat hij deze kwaliteiten wilde benutten in zijn traject. Daarnaast hebben we in de maand september verschillende van onze animatoren in opleiding ingeschakeld om de leerkracht lichamelijke opvoeding van deze school te helpen bij het voorbereiden van de kinderen die gingen deelnemen aan de jaarlijkse scholencross. Deze vooropgestelde doelstelling werd bereikt en deze samenwerking was een groot succes. Dit zal volgend jaar hervat worden. d. Seniorengym vzw Cosmos Voor de senioren van het dienstencentrum vzw Cosmos organiseerde Buurtsport Brussel wekelijks een uurtje seniorengym. Na de zomer hebben we, wegens verlies van gebruik van de sportzaal, deze lessenreeks niet opnieuw kunnen opstarten. d. Peutergymnastiek in kinderdagverblijf Elmer Zuid Na het succes van vorig jaar hebben we in 2012 onze lessenreeks peutergymnastiek in de crèche Elmer Zuid gecontinueerd. Deze lesjes vonden om de twee weken plaats en er konden telkens 6 peuters (van 18 maanden tot 2,5 jaar) deelnemen SPORTKAMPEN In 2012 werden door het team Kuregem 11 sportkampen georganiseerd, een lichte daling in vergelijking met vorig jaar. We hebben in 2012 geen tienerkampen georganiseerd. De meeste sportkampen worden voor en met het IBO KIK georganiseerd. De omnisportkampen zijn bedoeld voor 6 tot 12 jarigen. Het zijn vooral kinderen uit de Nederlandstalige scholen uit de buurt en kinderen wonend in de buurt die aan deze kampen deelnemen. In 2012 hebben we deze kampen nog steeds kunnen organiseren in de sportzaal van het CVO. Daarnaast organiseerden we samen met KIK ook kleuterkampen. Buurtsport Brussel stond in voor de sportactiviteiten in de voormiddag en de animatoren van KIK voor de crea- en spelactiviteiten in de namiddag. Bovendien realiseerden we elke vakantieperiode een multimedia-omnisportkamp in samenwerking met KuregemNet

7 activiteit KIK-box partnerorganisatie IBO KIK Eloy + Odon leeftijd aantal trainingen gem. aantal aanwezigen per training totaal aantal deelnemers vr alle lessen 6-12 jaar Omnisport IBO KIK Eloy 6-7 jaar Omnisport IBO KIK Odon 6-12 jaar Kleutergym Kleutergym Middagsport Dans Middagsport Omnisport Middagsport Omnisport Middagsport omnisport - pingpong Kleutergym IBO KIK Eloy IBO KIK Odon 2de en 3de kleuterklas 2de en 3de kleuterklas Brede School 5de en 6de leerjaar Brede School Brede School 1ste tot en met 4de leerjaar 1ste tot en met 6de leerjaar Veeweideschool 8-12 jaar Veeweideschool 2de en 3de kleuterklas Omnisport Veeweideschool 6-7 jaar Omnisport Veeweideschool 8-9 jaar Seniorengym Cosmos vzw Vanaf 50 jaar Peutergym Elmer Zuid 18 maand - 2,5 jaar vakantie periode thema partners leeftijd gem. aantal deelnemers Kerst kleutersportkamp IBO KIK Odon 2de en 3de kleuterklas Kerst Multimedia-omnisportkamp KuregemNet 6-12 jaar Krokus Multimedia-omnisportkamp KuregemNet 6-12 jaar Pasen Omnisportkamp Dino s IBO KIK 6-12 jaar Pasen Multimedia-omnisportkamp KuregemNet 6-12 jaar Pasen kleutersportkamp IBO KIK Eloy 2de en 3de kleuterklas 5.57 Zomer Omnisportkamp Dino s IBO KIK 6-12 jaar Zomer Multimedia-omnisportkamp KuregemNet 6-12 jaar Zomer kleutersportkamp IBO KIK Eloy 2de en 3de kleuterklas Zomer kleutersportkamp IBO KIK Odon 2de en 3de kleuterklas Herfst kleutersportkamp IBO KIK Odon 2de en 3de kleuterklas EVENEMENTEN - ÉÉNDAGSACTIVITEITEN Buurtsport Brussel omkaderde ook in 2012 een aantal evenementen en ééndagsactiviteiten die onze partners, verschillende scholen en organisaties, op poten hebben gezet. Op hun vraag hebben wij verschillende initiatielessen gegeven en/ of sportmateriaal ontleend voor hun sportevenementen, wijkfeesten, speelweken en sportdagen. De sportdag met Sint-Guido Instituut, Kinderdag, wijkfeest Lemmens, Buitenspeeldag Anderlecht, Doewadag, zijn maar enkele voorbeelden. Daarnaast hebben wij met kinderen uit de wijk aan verschillende dagactiviteiten deelgenomen, al of niet in samenwerking met het IBO KIK en Brede School Kuregem. Meester op de fiets hebben we ook dit jaar in de Voorzienigheidschool en de school Kameleon georganiseerd. Ten slotte participeerden we ook aan andere evenementen en dagactiviteiten zoals Stadskriebels SAMENWERKINGSVERBANDEN IBO KIK: buitenschoolse opvang Ket in Kuregem Brede School Kuregem Scholen in Anderlecht: Voorzienigheidschool, gemeentelijke kleuter- en basisschool Kameleon en gemeentelijke kleuter- en basisschool Veeweide vzw Maks-KureghemNet vzw Cosmos vzw Elmer Zuid DOELSTELLINGEN / UITDAGINGEN VOOR 2013 a. Behouden aanbod sportactiviteiten en omnisportkampen In 2012 is er een nieuwe coördinator aangesteld bij het IBO KIK. We hebben samengezeten om de samenwerking tussen ons te herwerken. De wekelijkse sportactiviteiten en sportkampen die door Buurtport Brussel voor het IBO georganiseerd worden, werden vastgelegd voor het schooljaar oktober juli 2013 en er werd afgesproken dat de sportactiviteiten vanaf januari 2013 betalend worden. De omnisportkampen voor de leeftijdscategorie 6-12 jaar zullen afwisselend voor de twee vestigingsplaatsen plaatsvinden. Zo kunnen er meer kinderen deelnemen en werken we de bestaande wachtlijsten voor de sportkampen weg. Eind juni 2013 zullen we een evaluatiemoment inlassen. We zullen dan samen bekijken of het budgettair haalbaar blijft voor KIK om het bestaande aanbod voor het schooljaar te kunnen behouden. Daarnaast zal dit moment ook gebruikt worden om een beslissing te nemen of we naar een nieuwe locatie gaan om de sportkampen te laten doorgaan om zo de financiële kost (huur sportzaal) voor het IBO KIK naar beneden te brengen. b. Middagsport binnen Brede School Kuregem In het afgelopen jaar hebben we met deze partner ook nieuwe afspraken gemaakt. Het opstarten van éénmaal middagsport per week in beide scholen en de middagsportactiviteiten wordt vanaf januari 2013 betalend. In juni 2013 zullen we opnieuw bekijken of we het aanbod voor het komende schooljaar kunnen uitbreiden of niet. c. Seniorengymnastiek i.s.m. met vzw Cosmos Er werd een oplossing gevonden om deze lessenreeks opnieuw te kunnen opstarten. In 2013 zal deze lessenreeks voor de senioren van Vives afwisselend plaatsvinden in het gebouw van vzw Cosmos en in de school Institut Communal Marius Renard. d. Peutergymnastiek + rugscholing kinderbegeleiders vzw Elmer Zuid In 2012 werd de infrastructuur van Elmer-Zuid uitgebreid, waardoor ze nu meer peuters kunnen opvangen. We organiseren nu één maal per twee weken peutergymnastiek voor één groep peuters. De vraag werd echter gesteld of we dit iedere week kunnen organiseren zodat beide groepen peuters de mogelijkheid krijgen om peutergymnastiek te beoefenen. We gingen in op deze vraag en zullen vanaf januari 2013 iedere week peutergymnastiek aanbieden waarbij de groepen peuters elke week zullen wisselen. In het vorig jaarverslag stond vermeld dat Elmer graag een lessenreeks rugscholing en stretchen zouden willen laten doorgaan voor de kinderbegeleiders van Elmer. We hebben dit in 2012 besproken en we starten hiermee in De lessen zullen tweewekelijks georganiseerd worden

8 BRUSSEL TEAM Het team van Wijk 1000 Brussel kende in de loop van 2012 een aantal wijzigingen, zowel op staf- als animatorniveau. Doordat de sportmonitor - die enkele jaren geleden doorstroomde uit het opleidingstraject - op het einde van het jaar doorschoof naar de staffunctie bleef de continuïteit echter gewaarborgd INFRASTRUCTUUR Verzadiging van de Kleurdoos De turnzaal van de Kleurdoos heeft de voorbije jaren steeds meer aan belang gewonnen in de uitbouw van het sportaanbod in de wijk. Tot het begin van dit jaar gaf de zaal onderdak aan drie van de vier basiswerkingen die in de wijk actief zijn: Circus Zonder Handen, de Brussels Boxing Academy en de Brussels Young Wrestling Style. Samen met het gebruik van de infrastructuur door de school zelf, door de naschoolse opvang, door de secundaire school van de Kleurdoos en door de scholen uit de buurt (Imelda) kunnen we stellen dat de capaciteit van de zaal haar punt van verzadiging bereikt heeft. Buurtsport moest op zoek naar alternatieven Zaalwachter De werkomstandigheden waarin de zaalwachter van de Kleurdoos (Nsimba Bafuka) zijn werk moet doen, zijn alles behalve ideaal. Het gebrek aan een goed lokaal met uitzicht op de zaal, het ontbreken van een materiaallijst en van een gebruikersoverzicht maken het zo goed als onmogelijk om het werk als zaalwachter goed uit te voeren. Bovendien is het gebrek aan opvolging van gemelde problemen, het trage herstel van zaken die stuk gaan, een sporadisch gebruikersoverleg, een voortdurende bron van ergernis en frustratie. Deze situatie is, samen met de overbevraging van de zaal, onhoudbaar geworden Anneessens-Funck Het intensief gebruik van de infrastructuur in de Kleurdoos was alle lange tijd een beperking in de verdere ontwikkeling van het sportaanbod in de wijk. Dankzij de goede contacten die onze sportanimator had opgebouwd voor de middagsportateliers in het Anneessens-Funck Instituut, hebben we via een lange weg langs de stad Brussel de zaal in gebruik kunnen nemen. Op het einde van het eerste trimester is de clubwerking van de BYWS naar Anneessens-Funck verhuisd. Dit was een belangrijke stap in de verdere uitbouw van een wijkgericht sportaanbod in 1000 Brussel AANBOD De wijken in Brussel zijn in voortdurende verandering. Het zijn die jaarlijkse ontwikkelingen die ons verplichten als organisatie om ons aanbod steeds te herorganiseren: De basisschool Sint-Joris is opgesplitst in een kleuterschool en een lagere school (na de zomervakantie). De lagere school is verhuisd naar de Nieuwlandsite. Hierdoor hebben we het voetbalatelier moeten afschaffen. Ook het trek- en duwatelier op donderdag werd hierdoor stopgezet. De middagsport in de basisschool van het Maria-Boodschap-Instituut is niet meer kunnen doorgaan omdat de school het middageten samen met de middagsport niet meer georganiseerd kreeg. Het trek- en duwatelier en het catchatelier in de Kleurdoos zijn de eerste helft van het schooljaar niet doorgegaan omdat de school ze niet georganiseerd kreeg. Het boksatelier in de OKAN-school hebben we in april stopgezet omdat de school de toevloed van nieuwe leerlingen moeilijk te verwerken kreeg. Wat we vaststellen is dat het vooral de losse ateliers zijn, die niet in clubverband georganiseerd worden, door de veranderingen in de wijk geraakt worden. Deze verschuivingen in het werkveld samen met de interne verschuivingen van personeel maken het zuivere Buurtsportaanbod minder verankerd. Een clubwerking kan immers als belangrijk onderdeel van het Buurtsportnetwerk worden beschouwd. Daarom is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de gewone wekelijkse, losse ateliers en de ateliers die in clubverband georganiseerd worden. Ook om deze reden is het interessanter voor Buurtsport om een deel van haar aanbod als club te structureren en niet louter te blijven hangen bij lessenreeksen en losse ateliers Sterke basiswerkingen Onze wijk heeft vier sterke basiswerkingen die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van Buurtsport Brussel. Men kan zeggen dat er dankzij deze werkingen honderden jongeren op wekelijkse basis aan sport doen. Het is een rijk en verscheiden aanbod met een vrij professionele uitstraling. Bovendien geven ze een basis voor de mobilisatie voor evenementen van BLOSO en de VGC. De werking van Zonder Handen is al enkele jaren actief in de wijk, sinds eind 2011 als volledig zelfstandige organisatie. Enkel voor sportkampen en soms logistiek wordt er nog samengewerkt. De Brussels Boxing Academy (BBA) is in november erkend als een volwaardige WMKJ binnen de koepel van D Broej. Door deze erkenning werd een structurele personeelsondersteuning vanuit Buurtsport Brussel overbodig. De werkingen van de Brussels Young Wrestling Style en de Brockzaal blijven volledig onder de koepel van Buurtsport Brussel georganiseerd. Naar de toekomst toe is het zeker belangrijk om deze clubwerkingen een sterke plaats in het buurtsport-netwerk te geven. Hierna geven we enkele cijfers weer. Sportkampen periode data sportkamp doelgroep paasvakantie paasvakantie zomervakantie 02 tot 06 april tot 22 april tot 30 juni 2012 zomervakantie 02 tot 07 juli 2012 zomervakantie zomervakantie Wekelijks aanbod 21 tot 27 augustus tot 31 augustus 2012 Circus- en gevechtsportkamp Stage Nantes Boks Klimmen Gran Paradiso Kleuterkamp en dans aantal inschrijvingen gem.aantal deelnemers locatie partners 9-12 jarigen De Markten ZH 6-25 jarigen 22 Nantes BBA 15+ jarigen 9 9 Aosta Italië BBA 5-6 jarigen 6 4 Fietskamp 6-8 jarigen 5 4 Buiten De Lijntjes sportkamp doelgroep periode plaats onderwerp partners ja 6-9 jarigen jan-jun St-Joris/Said Middag T&D boksen (2 groepen) De kleurdoos De kleurdoos 6-12 jarigen De Markten aantal inschrijvingen aantal trainingen (of aantal trainingen per week *aantal weken) gem. aantal aanwezigen per training IBO De buiteling IBO De buiteling ZH / De Buiteling / Chicago totaal aantal deelnemers voor alle lessen School 26 30/jaar jarigen jan-jun nieweland/jan Circus 1 groep IBO 10 30/jaar jarigen jan-jun / Mohamed 6-8 jarigen jan-dec Mabo/Zakaria 18 m. tot 2,50 j. jan-jun Elmer stad/ said- Assia Middag T&D boksen Middag T&D boksen (2 groepen) jan/15 School 10 30/jaar School 18 30/jaar Elmer stad 9 15/jaar jaar jan-dec kleuterturnen Assia 2 groepen IBO 18 30/jaar jarigen sep-dec De Klimpaal/ Jan Middag Circus School 14 12/jaar tot 15 jarigen jul-aug Fontainas Park Boksanimatie BBA open 2/week

Brede school met sportaanbod. Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008

Brede school met sportaanbod. Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 Brede school met sportaanbod Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 Onze Missie: Het creëren en optimaliseren van sportkansen in Brusselse buurten met prioriteit voor kwetsbare doelgroepen

Nadere informatie

1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL 7

1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL 7 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL 7 4. WIJKWERKING 9 4.1. ALGEMEEN 9 4.2. KUREGEM ANDERLECHT 9 4.2.1. TEAM

Nadere informatie

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO een woordje uitleg Over het IBO IBO De Verliefde Wolk is meer dan zomaar een opvang. Voor ons is de buitenschoolse opvang gelijk aan vrije tijd. Het is dus geen verlengde van de schooltijd. Het aanbod

Nadere informatie

MISSIE EN VISIE + BELEIDSPLAN

MISSIE EN VISIE + BELEIDSPLAN JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE + BELEIDSPLAN 6 3. WIJKWERKING 7 3.1. ALGEMEEN 7 3.2. KUREGEM ANDERLECHT 7 3.2.1. TEAM INFRASTRUCTUUR 7 3.2.2. WEKELIJKS AANBOD 7 3.2.3.

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang in en met de buurt

Buitenschoolse opvang in en met de buurt Buitenschoolse opvang in en met de buurt Denktank BKO 05/06/2009 KADER RAPPORT 2002-2003: actieonderzoek XYZ VGC VBJK IBO s Theoretisch kader voor buitenschoolse opvang in grootstad: nest en web 2009:

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding

1. Inleiding. 1. Inleiding 1. Inleiding 1. Inleiding Elk jaar is het een hele opgave om onze werking samen te vatten in een vlot leesbaar geheel. In de afgelopen jaren is Buurtsport Brussel dan ook uitgegroeid tot een grote organisatie.

Nadere informatie

Een brede Kinderopvang. Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008

Een brede Kinderopvang. Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 Een brede Kinderopvang Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 Ket In Kuregem Een praktijkvoorbeeld van brede kinderopvang in een grootstedelijke context Hoe het begon Eind 2002: - opstart

Nadere informatie

DE VAKANTIE KOMT ERAAN!

DE VAKANTIE KOMT ERAAN! 2014 DE VAKANTIE KOMT ERAAN! Academie Beeldende Kunsten Anderlecht Atheneum Brussel Basisschool De Kleurdoos Brussels Boxing Academy Buurtsport Brussel Chicago Circus Zonder Handen CVO Brussel De Markten

Nadere informatie

Brede School t klavertje 4. Vrijetijdskalender. schooljaar 2014-2015

Brede School t klavertje 4. Vrijetijdskalender. schooljaar 2014-2015 Brede School t klavertje 4 Vrijetijdskalender schooljaar 2014-2015 Kriebelt het om te sporten? Wil je graag je talenten ontdekken? ma andag sport door wie wanneer wat voor wie waar # Vgc-sportdienst 19u

Nadere informatie

Goede praktijken van Multimove voor kinderen STAD GENK

Goede praktijken van Multimove voor kinderen STAD GENK Goede praktijken van Multimove voor kinderen STAD GENK Multimove in Genk/ Doel Zoveel mogelijk kinderen in de multimove krijgen die: (Nog) niet aan sport doen / onvoldoende bewegen (Nog) niet in een sportclub

Nadere informatie

Clinic: Sport, spel en autisme

Clinic: Sport, spel en autisme Je zocht op: Zoekterm: vgc-sportdienst Datum: Tussen 31-08-2016 en 01-08-2016 Clinic: Sport, spel en autisme Deze clinic is opgebouwd uit een theoretisch kader, aangevuld met praktijkgerichte en interactieve

Nadere informatie

Op stap naar Brede Scholen in Brussel

Op stap naar Brede Scholen in Brussel Brede school Buiten de lijntjes 1 Op stap naar Brede Scholen in Brussel Een kijkje achter de schermen 1 Brede Scholen in Brussel 28 erkende Brusselse Brede Scholen 2014 Bron: VGC algemene directie Onderwijs

Nadere informatie

Fietsweek. Multisport Grand Slam zomer. Minikids Grand Slam zomer

Fietsweek. Multisport Grand Slam zomer. Minikids Grand Slam zomer Fietsweek 4de t.e.m. 6de leerjaar I Geboortejaar 2004 t.e.m. 2006 Met onze tweewieler zoeken we de stad op. We leren fietsen in groep en leren hoe we met elkaar en de andere weggebruikers rekening moeten

Nadere informatie

Sessie 6 Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen?

Sessie 6 Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen? Sessie 6 Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen? ISB-congres 2012 Donderdag 22 maart 2012 Genk Inhoudstafel 1. Geschiedenis & ontstaan 2. Jespo vandaag 3. Jespo in

Nadere informatie

Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen?

Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen? Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen? Enkele cijfers Vergelijking Vlaanderen en West-Vlaanderen Vlaanderen West-Vlaanderen N = 308 N = 32 (64 in totaal)

Nadere informatie

Sportdienst Genk bereikt kansarme kinderen en kinderen van een andere origine via een naschools sportaanbod.

Sportdienst Genk bereikt kansarme kinderen en kinderen van een andere origine via een naschools sportaanbod. Sportdienst Genk bereikt kansarme kinderen en kinderen van een andere origine via een naschools sportaanbod. De achtergrond Bijna 30% van de Genkse kinderen wordt in een kansarm gezin geboren. 66% van

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

vierwinden InItIatIef BuItenschOOlse Opvang I

vierwinden InItIatIef BuItenschOOlse Opvang I vierwinden InItIatIef BuItenschOOlse Opvang I 2013-2014 een woordje uitleg Over het IBO woordje uitleg Over het IBO IBO De Verliefde Wolk is meer dan zomaar een opvang. Voor ons is de buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Speelweken De Molenketjes - Kerst IBO Nekkersdal kerstvakantie: zwemmen. Speelweek Krokus Krokusstage 2017

Speelweken De Molenketjes - Kerst IBO Nekkersdal kerstvakantie: zwemmen. Speelweek Krokus Krokusstage 2017 http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Zoekterm: zwemmen Speelweken De Molenketjes - Kerst 2016 Tijdens de speelweek doen we heel wat afwisselende activiteiten: knutselen, koken, schaatsen of een keer

Nadere informatie

Samenwerking TTC Schulen & Dasfun. Herk-de-Stad

Samenwerking TTC Schulen & Dasfun. Herk-de-Stad Samenwerking TTC Schulen & Dasfun Herk-de-Stad De achtergrond De tafeltennisclub TTC Schulen zag met het Multimoveproject een mooie kans om jonge spelers warm te maken voor sport in het algemeen zonder

Nadere informatie

Tennisstage kerst Sport en spel. Tennisstage kerst Sport en spel. Tennis- en omnisportkamp krokusvakantie

Tennisstage kerst Sport en spel. Tennisstage kerst Sport en spel. Tennis- en omnisportkamp krokusvakantie Je zocht op: Zoekterm: tennis Thema: Tennis Tennisstage kerst Sport en spel 50% tennis + 50% sport en spel. organiseert tennis/omnisportstages die begeleid worden door ervaren/gediplomeerde trainers. Activiteiten

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg Félix Vande Sandestraat 15 1081 Koekelberg sportaanbod vgc-sporthal koekelberg seizoen 14-15 inhoudsopgave 5 jeugd 11 volwassenen 16 17 18 50+ en personen met een beperking sportclubs in vgc-sporthal koekelberg

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

55 Voor wie: 12 jaar Wanneer: 11/1/ /2/2018 op Donderdag van 19:30 tot 20:30

55 Voor wie: 12 jaar Wanneer: 11/1/ /2/2018 op Donderdag van 19:30 tot 20:30 http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Zoekterm: zwemmen IBO kerstvakantie Jeej, vakantie! Zijn je mama en/of papa niet zo'n gelukzakken als jij? Kom dan spelen, sporten, ontdekken, knutselen en vooral

Nadere informatie

Kinderboks Brussels Boxing Academy. Kinderboks Brussels Boxing Academy. Basketbal Everse Dino's vzw

Kinderboks Brussels Boxing Academy. Kinderboks Brussels Boxing Academy. Basketbal Everse Dino's vzw Kinderboks Brussels Boxing Academy De Brussels Boxing Academy is een club voor recreanten en competitieboksers. De club richt zich tot alle jongeren uit Brussel, jongens en meisjes. Voor wie: 6-8 jaar

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

60 Voor wie: 4-10 jaar Wanneer: 27/2/2017-3/3/2017 van 9:00 tot 16:00 (activiteiten) van 8:00 tot 9:00 (opvang)

60 Voor wie: 4-10 jaar Wanneer: 27/2/2017-3/3/2017 van 9:00 tot 16:00 (activiteiten) van 8:00 tot 9:00 (opvang) Je zocht op: Zoekterm: vgc-sportdienst Datum: Tussen 31-08-2016 en 01-08-2016 VGC-sportkamp Krokusvakantie (Koekelberg) 60 Voor wie: 4-10 jaar 27/2/2017-3/3/2017 https://tickets.vgc.be/sport/?type=5&keywords=koekelberg

Nadere informatie

VGC-sportkamp Krokusvakantie (Schaarbeek) Giant games en omnisport. Dans en omnisport. Clinic: Sport, spel en autisme

VGC-sportkamp Krokusvakantie (Schaarbeek) Giant games en omnisport. Dans en omnisport. Clinic: Sport, spel en autisme http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Thema: Sport Leeftijd: 7 17 Gemeente: Jette, Schaarbeek, Brussel, Ganshoren, Neder-Over-Heembeek VGC-sportkamp Krokusvakantie (Schaarbeek) Omnisportkamp waarbij

Nadere informatie

VGC-sportkamp Herfstvakantie Schaarbeek

VGC-sportkamp Herfstvakantie Schaarbeek Je zocht op: Zoekterm: Gemeente: Schaarbeek VGC-sportkamp Herfstvakantie Schaarbeek Omnisportkamp waarbij de kinderen initiaties krijgen in verschillende sportdisciplines. Deskundige lesgevers zorgen voor

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov 1. Maandplanning NOVEMBER 2017 Wo 1 nov Herfstvakantie Do 2 nov Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov PROJECTDAG MIGRATIE 9u voormiddag 10u 11u overdag voorstelling

Nadere informatie

Sportdienst in samenwerking met kinderopvang. Putte

Sportdienst in samenwerking met kinderopvang. Putte Sportdienst in samenwerking met kinderopvang Putte De achtergrond De vraag naar buitenschoolse kinderopvang is groot. Opvanginitiatieven kampen met een overbezetting en zijn op zoek naar manieren om hun

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

TEAMWERK Op een speelplein sta je er niet alleen voor. Je werkt in een hecht en dynamisch team.

TEAMWERK Op een speelplein sta je er niet alleen voor. Je werkt in een hecht en dynamisch team. HANDEN IN ELKAAR Animatoren, scholen, ouders, partners in de buurt en overheid slaan de handen in elkaar voor een onvergetelijke vakantie voor kinderen en jongeren. TEAMWERK Op een speelplein sta je er

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

DE KLEUTERACADEMIE

DE KLEUTERACADEMIE Jaarprogramma 2017 1. DE KLEUTERACADEMIE Kleutergym met het accent op het speels aanleren van diverse vaardigheden die de sportieve ontplooiing van de kleuters ten goede komen. Wekelijks op woensdagnamiddag

Nadere informatie

Brede School De Brede Stroom

Brede School De Brede Stroom 18 maart 2016 Symposium: De ruimte als derde pedagoog Brede School De Brede Stroom An Claeys, Onderwijscentrum Brussel Lore Arnauts, Brede School De Brede Stroom & De Haven Agenda Verwachtingen Brede School

Nadere informatie

Handboek Beleid en Strategie

Handboek Beleid en Strategie Handboek Beleid en Strategie - 1 - INHOUD 1. INLEIDING 3 2. MISSIE 4 3. JEUGDCOÖRDINATIE 4 3.1. Taken van de jeugdcoördinator 4 3.2. Workshops en stages 4 3.3. Documentatie en benodigdheden 4 3.4. Financiën

Nadere informatie

sport lessenreeksen in Brussel

sport lessenreeksen in Brussel G-sport 2013-2014 sport lessenreeksen in Brussel Voor kinderen en volwassenen met een handicap Dans, basketbal, netbal, zaalvoetbal en omnisport AANBOD VGC-SPORTDIENST dans Zit dansen je in het bloed?

Nadere informatie

VGC-sportkamp Herfstvakantie Schaarbeek. VGC-sportkamp Herfstvakantie Koekelberg. Circuskamp Circus Zonder Handen

VGC-sportkamp Herfstvakantie Schaarbeek. VGC-sportkamp Herfstvakantie Koekelberg. Circuskamp Circus Zonder Handen VGC-sportkamp Herfstvakantie Schaarbeek begeleiding. De kleuters vullen sport aan met crea-activiteiten in een bepaald thema. OPGELET! Woensdag 1 en donderdag 2 november GEEN sportkamp! 36 Voor wie: 4-12

Nadere informatie

TIPS VOOR DE VRIJE TIJD. Hoe en waar activiteiten zoeken voor kinderen en jongeren in Brussel?

TIPS VOOR DE VRIJE TIJD. Hoe en waar activiteiten zoeken voor kinderen en jongeren in Brussel? TIPS VOOR DE VRIJE TIJD Hoe en waar activiteiten zoeken voor kinderen en jongeren in Brussel? 1 INHOUDSOPGAVE Vóór je je zoektocht start... 3 Zoeken naar vrije tijdsactiviteiten... 3 Activiteiten doorheen

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode.

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode. Jaarprogramma 2012 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR SPORT TASK FORCE BRUSSEL, 2011

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR SPORT TASK FORCE BRUSSEL, 2011 SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR SPORT TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Inleiding Een Brussels huishouden spendeerde anno 2009 gemiddeld ongeveer 250 aan musea, schouwspelen en soortgelijke activiteiten. Dat staat

Nadere informatie

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Achtergrond Club is steeds op zoek naar vrijwilligers Ondersteuning van het bestuur Betrokkenheid van allen binnen de club verhogen Samenhorigheid verhogen Efficientie

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

www.laagdrempeligesportclub.be

www.laagdrempeligesportclub.be Uitdaging X een laagdrempelig sportbeleid in actie www.laagdrempeligesportclub.be Trefdag Sportparticipatie 6/12/2012 1 Intro Wie is Tim Lamon? Nu: Medewerker Sport voor Allen bij Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijke bijlage: basis- en werkingssubsidies

Gebruiksvriendelijke bijlage: basis- en werkingssubsidies Gebruiksvriendelijke bijlage: basis- en werkingssubsidies Onderwerp In te vullen Toevoegen Punten 1. Identificatiegegevens 1. Naam o Volledige naam van de 2. Zetel o Contactgegevens contactpersoon o Adres

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam Initiatiefnemer: vzw Schoolinterventieteam Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de

Nadere informatie

Sportdienst in samenwerking met kinderopvang. Putte

Sportdienst in samenwerking met kinderopvang. Putte Sportdienst in samenwerking met kinderopvang Putte De achtergrond De vraag naar buitenschoolse kinderopvang is groot. Opvanginitiatieven kampen met een overbezetting en zijn op zoek naar manieren om hun

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 Dit is het laatste Wegelpraatje van dit schooljaar. Graag wensen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten een deugddoende vakantie toe. Bedankt voor het vertrouwen tijdens

Nadere informatie

42 Voor wie: 8 jaar - 14 jaar Wanneer: 16/8/ /8/2017 van 9:00 tot 16:00 (activiteiten) van 8:00 tot 9:00 (opvang) van 16:00 tot 17:00 (opvang)

42 Voor wie: 8 jaar - 14 jaar Wanneer: 16/8/ /8/2017 van 9:00 tot 16:00 (activiteiten) van 8:00 tot 9:00 (opvang) van 16:00 tot 17:00 (opvang) http://www.brusselbazaar.be/ VGC-Turnstage (Elsene) Tijdens dit VGC-sportkamp krijgen de kinderen dagelijks initiaties 'gymnastiek'. De deelnemers moeten de basisvaardigheden van het turnen onder de knie

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

De lesgever De lesgever is één van de belangrijkste schakels bij de organisatie van de naschoolse sport.

De lesgever De lesgever is één van de belangrijkste schakels bij de organisatie van de naschoolse sport. Inhoudstafel Wat is Sportsnack? Sportsnack staat voor Sportief Naschools Actieve Kids en wil extra beweging voor kinderen van de basisschool en kleuterklas mogelijk maken. Kinderen en jongeren bewegen

Nadere informatie

Buurtsport in Gent: Multimoven met je buur(t)

Buurtsport in Gent: Multimoven met je buur(t) Buurtsport in Gent: Multimoven met je buur(t) De achtergrond Sportnetwerk Gent Noord is een buurtsportproject van vzw Buurtdiensten Gent Noord. Deze organisatie richt in de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

JUNIORSTAGES 2016 GOLFSTAGES PAASVAKANTIE. I Naam: Golfstage beginners / Initiatie

JUNIORSTAGES 2016 GOLFSTAGES PAASVAKANTIE. I Naam: Golfstage beginners / Initiatie JUNIORSTAGES 2016 Koksijde Golf ter Hille heeft de jeugd heel wat te bieden. Dat de jeugd ons nauw aan het hart ligt, bewijst ons ruim aanbod aan lessen, stages, wedstrijden,! Er is voor elk wat wils!

Nadere informatie

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR Bijlage 3 KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2016 1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: - donderdag 1 september 2016 2. Vrije dagen van het eerste trimester: - Herfstvakantie:

Nadere informatie

Zwemmen (groep 2) Zwemmen (groep 1)

Zwemmen (groep 2) Zwemmen (groep 1) Zwemmen (groep 2) Of je nu al een beetje, bijna of nog niet kan zwemmen, onze monitoren leren je zeker nog wat bij: zwemmen, duiken en natuurlijk ook spelen in het water. 90 Voor wie: 6-12 jaar 2/10/2017-18/12/2017

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verantwoordingsnota lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 2011 Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt op: Verantwoordingsnota van

Nadere informatie

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden 054 51 61 60 sport@galmaarden.be Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen in het kader van beleidsprioriteit 1: het ondersteunen

Nadere informatie

Jaarprogramma 2015. Tarief : 10 per periode Minimum aantal deelnemers : 12 per groep

Jaarprogramma 2015. Tarief : 10 per periode Minimum aantal deelnemers : 12 per groep Jaarprogramma 2015 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016

NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016 NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016 DECEMBER 2006 MEDEDELINGEN Vrije dagen in mei (even herhalen) woensdag 4 mei Pedagogische studiedag voor de leerkrachten (vrije dag voor alle kinderen) donderdag 5 mei Hemelvaartsdag

Nadere informatie

Vrije tijd voor je kinderen. In samenwerking met

Vrije tijd voor je kinderen. In samenwerking met Vrije tijd voor je kinderen In samenwerking met Wat is vrije tijd? 2 Vrije tijd = tijd na de school = weekend = vakantie 3 - Wat doen je kinderen in hun vrije tijd? - Wat is er in de stad te doen voor

Nadere informatie

Sportdienst in samenwerking met scholen. Genk

Sportdienst in samenwerking met scholen. Genk Sportdienst in samenwerking met scholen Genk De achtergrond 6 op 10 Genkse kinderen kampen met overgewicht. Daarnaast is een groot deel van hen van een andere origine. Deze kinderen krijgen vaak minder

Nadere informatie

Op stap naar Brede Scholen in Brussel

Op stap naar Brede Scholen in Brussel Op stap naar Brede Scholen in Brussel Een kijkje achter de schermen Brede Scholen in Brussel 28 erkende Brusselse Brede Scholen 2014 Bron: VGC algemene directie Onderwijs en Vorming 1 Ondersteuning Brede

Nadere informatie

18 Voor wie: 12 jaar Wanneer: 3/3/2017 van 11:30 tot 18:00 Waar: Jeugddienst Temse Extra links:

18 Voor wie: 12 jaar Wanneer: 3/3/2017 van 11:30 tot 18:00 Waar: Jeugddienst Temse Extra links: http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Thema: Sport Leeftijd: 7 17 Gemeente: Jette, Schaarbeek, Brussel, Ganshoren, Neder-Over-Heembeek Tieneractiviteit - Koezio We trekken er op uit naar Koezio waar

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

60 Voor wie: 4-12 jaar Wanneer: 2/1/2017-6/1/2017 van 8:00 tot 9:00 (opvang) van 16:00 tot 17:00 (opvang) van 9:00 tot 16:00 (sportactiviteiten)

60 Voor wie: 4-12 jaar Wanneer: 2/1/2017-6/1/2017 van 8:00 tot 9:00 (opvang) van 16:00 tot 17:00 (opvang) van 9:00 tot 16:00 (sportactiviteiten) Je zocht op: Thema: Aikido, Omnisport VGC-sportkamp Kerstvakantie (Schaarbeek) 60 Voor wie: 4-12 jaar 2/1/2017-6/1/2017 van 16:00 tot 17:00 (opvang) van 9:00 tot 16:00 (sportactiviteiten) Inschrijvingsvoorwaarden:

Nadere informatie

Meerjarenplanning Sport

Meerjarenplanning Sport Meerjarenplanning Sport 2014-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1: Decreet lokaal sportbeleid... 2 Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 00/006 ---------------------------------- 27 januari Besluit houdende het sportpromotieplan. Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde

Nadere informatie

PROJECT G-GOLF GOLF DOET JE HANDICAP VERGETEN

PROJECT G-GOLF GOLF DOET JE HANDICAP VERGETEN PROJECT G-GOLF GOLF DOET JE HANDICAP VERGETEN Info + reglement 2017 1. Inleiding Golf biedt vele mogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn of die revalideren van een letsel. Zij kunnen door te golfen

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School Opdracht Steunpunt Gok Ontwikkelen visietekst Opvolgen proefprojecten Formuleren beleidsaanbevelingen Brede School? Verkenning van enkele

Nadere informatie

95 Voor wie: 5 jaar - 16 jaar Wanneer: 11/7/ /7/2016 van 9:00 tot 16:00 (opvang van 08u en tot 17u15)

95 Voor wie: 5 jaar - 16 jaar Wanneer: 11/7/ /7/2016 van 9:00 tot 16:00 (opvang van 08u en tot 17u15) http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Thema: Sport Gemeente: Sint-Jans-Molenbeek Tennisstage zomer 11/7/2016-15/7/2016 van 9:00 tot 16:00 (opvang van 08u en tot 17u15) VZW Sport en Spel Tennisstage

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Voetbal FC Black Star. Voetbal FC Bosna. Voetbal Koninklijk Sporting FC Haren. Je zocht op: Thema: Voetbal Voor wie: Volwassenen

Voetbal FC Black Star. Voetbal FC Bosna. Voetbal Koninklijk Sporting FC Haren. Je zocht op: Thema: Voetbal Voor wie: Volwassenen Je zocht op: Thema: Voetbal Voor wie: Volwassenen Voetbal FC Black Star Wekelijkse voetbaltrainingen voor elke leeftijdscategorie van U6 tot U19. Alle ploegen spelen in competitieverband. Voor wie: 6-18

Nadere informatie

Tevens wil de club een sociale rol opnemen in het gemeenschapsleven te Gavere en Asper.

Tevens wil de club een sociale rol opnemen in het gemeenschapsleven te Gavere en Asper. Algemene missie, visie en doelstellingen KFC Gavere Asper 1) Algemene Missie KFC Gavere Asper wil meer zijn dan een voetbalclub alleen. De club wil via het voetbal de sociale verbondenheid van zijn leden

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

Aandacht voor kinderen van een andere origine en kinderen in armoede bij Jespo vzw

Aandacht voor kinderen van een andere origine en kinderen in armoede bij Jespo vzw Aandacht voor kinderen van een andere origine en kinderen in armoede bij Jespo vzw De achtergrond Jespo vzw organiseert voor de Antwerpse jeugd een naschools, kindgericht omnisport-activiteitenaanbod.

Nadere informatie

Voetbal Grand Slam zomer. Voetbal Grand Slam zomer. Voetbal Grand Slam zomer

Voetbal Grand Slam zomer. Voetbal Grand Slam zomer. Voetbal Grand Slam zomer Je zocht op: Voor wie: Kinderen en Jongeren Thema: Voetbal Voetbal Grand Slam zomer 4/7/2016-8/7/2016 Voetbal Grand Slam zomer 11/7/2016-15/7/2016 Voetbal Grand Slam zomer 25/7/2016-29/7/2016 1 / 8 Voetbal

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Voetbal Grand Slam krokus. Voetbal Grand Slam Pasen. Voetbal Pro Pasen Grand Slam

Voetbal Grand Slam krokus. Voetbal Grand Slam Pasen. Voetbal Pro Pasen Grand Slam Je zocht op: Thema: Voetbal Voetbal Grand Slam krokus 3u voetbal + 3u multisport. Dribbelen, schieten op doel, buitenspel, penalty, passes geven, collectiviteit, scoren, sportiviteit, wedstrijdjes spelen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

SEPTEMBER September 2017 Start van de lessen schooljaaropener GEEN ZWEMMEN turnen turnen turnen turnen turnen. 1. Maandplanning. Vr 1 sep 08.

SEPTEMBER September 2017 Start van de lessen schooljaaropener GEEN ZWEMMEN turnen turnen turnen turnen turnen. 1. Maandplanning. Vr 1 sep 08. 1. Maandplanning SEPTEMBER 2017 Vr 1 sep 08.40u 10.05u 10.55u 13.20u 14.05u 14.55u September 2017 Start van de lessen schooljaaropener GEEN ZWEMMEN Voor iedereen groep 56 groep 12 groep 34 4AB 1AB Za 2

Nadere informatie

Watergewenning. Zwemmen (groep 2)

Watergewenning. Zwemmen (groep 2) Je zocht op: Zoekterm: Zwemmen Watergewenning Kleuters komen in deze cursus op een speelse manier in contact met water en krijgen een basis om nadien te leren zwemmen. 45 Voor wie: 3-6 jaar Taalniveau:

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

Bewegen op voorschrift. Sporten de deelnemers van bewegen op voorschrift?

Bewegen op voorschrift. Sporten de deelnemers van bewegen op voorschrift? Bewegen op voorschrift Sporten de deelnemers van bewegen op voorschrift? coaching, beweegadvies INDIVIDUEEL BOV voorschrift zelfstandig bewegen 'gratis' gratis INTAKE meting + pc + feedback arts (bij BC

Nadere informatie