1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL 7"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL 7 4. WIJKWERKING ALGEMEEN KUREGEM ANDERLECHT TEAM INFRASTRUCTUUR WEKELIJKS AANBOD SPORTKAMPEN EVENEMENTEN ÉÉNDAGSACTIVITEITEN SAMENWERKINGSVERBANDEN UITDAGINGEN WIJKCONTRACT KANAAL-ZUID BRUSSEL-CENTRUM ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR UITDAGINGEN MOLENBEEK KOEKELBERG ALGEMEEN WIJKCONTRACT HISTORISCH KOEKELBERG EN DE BBJJA NOORDWIJK TEAM INFRASTRUCTUUR WEKELIJKS AANBOD EVENEMENTEN EN ÉÉNDAGSACTIVITEITEN PARTNERORGANISATIES OPLEIDING- EN WERKERVARINGSPROJECT DOELSTELLINGEN PROJECT DE KANDIDATEN 26 3

3 5.3. HET TRAJECT OPLEIDING WERKERVARING WEKELIJKS TEAMMOMENT + GROEPSWEEKENDS SAMENWERKINGSVERBANDEN TEWERKSTELLING (DOORSTROMING) EVALUATIE PROJECT 2013 EN UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST HERORIËNTERING OWP TAALBAD: AUTOROUTE DU NEDERLANDS CLUBWERKINGEN / CLUBONDERSTEUNING BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY (BBJJA) BARIO BOXING CLUB (BBC) BROCKZAAL BRUSSELS URBAN ACROBATICS ACADEMY (BUAA) BRUSSELS YOUNG WRESTLING STYLE (BYWS) FC JEUNESSE MOLENBEEK / FC MOLENBEEK GIRLS BRUSSELS JUMP CLUB (BJC) UITDAGINGEN DOELGROEPENBELEID BEWEEGKRIEBELS BEWEEGMAATJES VROUWENWERKING ORIËNTAALS DANSEN BUURTSPORT SPLASH PROJECTEN BEHEER SPORTINFRASTRUCTUUR I.S.M. VGC-SPORTDIENST SKISTAGE ARMOEDE IN BEWEGING DO THE MOVE! VORMINGSBELEID EN OCCASIONELE MEDEWERKERS LOGISTIEK 49 1 INLEIDING Voor Buurtsport Brussel werd 2013 het jaar van de bestendiging, het verder inhoudelijk versterken en het vooruit kijken naar de toekomst. Dit werd opnieuw een bijzonder boeiend meervoudig traject met heel wat uitdagingen en verwezenlijkingen, eigen aan de dynamische organisatie die Buurtsport Brussel was, is en wenst te blijven. De Bestendiging Na een coördinator loze periode kwam in februari 2013 een nieuwe coördinator het team versterken. Een belangrijke taak voor hem was om een aantal evoluties binnen de organisatie (sterke groei van de afgelopen jaren, nieuw prijzenbeleid, hoe omgaan met grote projecten, ) te bestendigen. Nadat in 2012 een nieuw prijzenbeleid werd ingevoerd was dit jaar het eerste volledige kalenderjaar volgens de nieuwe financiële afspraken met de partners. De sensibilisatie rond deze maatregel wierp haar vruchten af en dit zorgde voor wat bijkomende financiële ademruimte voor de organisatie. Deze extra financiële middelen konden worden aangewend om het inhoudelijke luik van de organisatie meer te gaan stofferen en de kwaliteit die Buurtsport Brussel reeds van in het begin biedt te verzekeren voor de toekomst. Inhoudelijke versterking In september werd een stafmedewerker beleid en doelgroepen aangeworven. Belangrijkste taak van deze nieuwe medewerker wordt het uitschrijven van methodieken, het inhoudelijk verder stofferen van projecten en streven naar inhoudelijke bestendiging hiervan naar de toekomst toe. Deze ingreep zal naar de toekomst toe zeker een kwalitatieve impuls geven aan de hele organisatie. De doe-organisatie die Buurtsport steeds geweest is en ook wenst te blijven wordt zo breder ondersteund. Zo wil Buurtsport Brussel de in haar schoot gegroeide duurzame werkingen en clubs een structurele plaats bieden binnen de organisatie en dit omdat er het besef en het geloof is dat deze duurzame werkingen als katalysator dienen voor heel wat mechanismen eigen aan Buurtsport Brussel: rekruteren en opleiden van vrijwilligers, sportopbouwwerk als concept, intensief werken rond talentontwikkeling via sport, Vooruit kijken naar de toekomst Met de komst van de nieuwe coördinator en het aflopen van het vorige beleidsplan in 2012 is er de nood om een gestructureerde blik op de toekomst te werpen in de vorm van een nieuw beleidsplan. Omdat het team en de raad van bestuur op een aantal cruciale posities heel wat wijzigingen onderging de afgelopen 2 jaar werd beslist om een heel grondig traject op te starten: herbekijken missie en visie, herdefiniëren kernwaarden om dan in 2014 aan de slag te gaan met het uitwerken van een nieuw beleidsplan voor De nieuw geformuleerde missie, visie en kernwaarden vinden jullie verderop. Als coördinator ben ik bijzonder fier op het reeds verwezenlijkte werk hierrond en kijk ik uit naar wat 2014 brengen zal. Veel leesplezier, Loïc Hélin Coördinator Buurtsport Brussel 11. ORGANIGRAM

4 2 MISSIE & VISIE 3 EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL Visie: BUURTSPORT BRUSSEL BOUWT AAN EEN LEEFBAAR EN KANSRIJK BRUSSEL VIA SPORT Missie: Buurtsport Brussel biedt op inclusieve, duurzame en toegankelijke wijze kansen tot sport en beweging voor alle mensen in maatschappelijk kwetsbare buurten en verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met beperkte tewerkstellingskansen. We doen dit via laagdrempelige organisatievormen voor sport- en bewegingsbeoefening en deling van kennis en ervaring. We kiezen hierbij voor samenwerking met netwerkpartners en waar mogelijk voor duurzame verzelfstandiging van onze initiatieven via empowerment van onze deelnemers en partners. BUURTSPORT BRUSSEL STAAT VOOR: Gelijke Kansen: Buurtsport Brussel gaat voor een laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod waar respect, inclusief werken en participatie centraal staat. Met oog voor de Brusselse diversiteit willen we ruimte geven en kansen creëren voor persoonlijke ontwikkeling. Betrokken: Buurtsport Brussel wil een betrokken organisatie zijn die gelooft in de enthousiasmerende kracht van de buurt. We willen initiatief nemen en laten nemen. We tonen ons engagement en empathie door te luisteren naar onze sporters en wat in de wijk leeft. We gaan voor eigenaarschap van onze organisatie en haar initiatieven door al onze medewerkers, sporters en partners en we zijn gemotiveerd om dit te blijven doen. Dynamisch: Buurtsport Brussel gelooft in de dynamiek van Brussel als kansenscheppend kader. We gaan proactief op zoek naar kansen en spelen er ad hoc op in. We geloven in een actieve, ondernemende houding als voorwaarde tot succes. Buurtsport Brussel wil een innovator zijn op het bevoegdhedenkruispunt waar sport, welzijn, gelijke kansen, jeugd, inburgering, onderwijs, gezondheid en grootstedelijk beleid elkaar ontmoeten. Buurtsport Brussel voert in haar dagelijkse werking een opdracht uit voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Stedenfonds. De engagementen die Buurtsport Brussel daarbij genomen heeft, zijn samengevat in een convenant, afgesloten in het jaar Ter voorbereiding van een nieuwe convenant en een evaluatie vanuit het stedenfondsbeleid, gaan we in dit hoofdstuk summier in op de resultaten die dat met zich meebrengt. Op die manier schrijft Buurtsport Brussel zich in het bredere sportbeleid in, gevoerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. ART. 5: 1. Vzw Buurtsport Brussel ontwikkelt een buurtgericht sportaanbod in aandachtswijken voor diverse leeftijdsgroepen en in functie van lokale noden. Het aanbod richt zich prioritair naar diegene die omwille van culturele, sociale of economische drempels geen toegang vinden tot het reguliere sportaanbod. a. Vzw Buurtsport Brussel staat in voor de uitbouw van buurtinitiatieven voor kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs in aandachtswijken. Er wordt hierbij gestreefd naar een optimale doorstroom naar sportverenigingen. Het aanbod is complementair aan dat van het reguliere VGC-sportbeleid. Buurtsport Brussel heeft een voorlopige overeenkomst gesloten met de VGC-sportdienst waarin de aandachtswijken nauwkeurig werden afgelijnd. Verder werd er een oplijsting gemaakt van Nederlandstalige scholen waarin Buurtsport Brussel een aanbod van middagsport en/of naschoolse sport organiseert. In het hoofdstuk cijfergegevens en in de detailfiches per wijk bespreken we de stijging in activiteitsgraad. Jaar na jaar werden er meer sportactiviteiten georganiseerd om beter tegemoet te komen aan de lokale noden. Door een tekort aan Nederlandstalige sportclubs in onze aandachtswijken en doordat de aanwezige clubs vaak niet afgestemd zijn op ons publiek, investeerde Buurtsport Brussel ook in de oprichting of begeleiding van sportclubs. Hoewel iedereen welkom is op onze sportactiviteiten, zullen onze medewerkers zich in de eerste plaats richten op wijkbewoners en kinderen uit onze scholen en maximaal investeren in het wegwerken van vastgestelde drempels. Door regelmatig overleg tussen de staf en sportzonewerkers enerzijds, en het coördinatieniveau anderzijds proberen we complementair te werken aan het reguliere sportbeleid. b. De uitbouw van het sportaanbod wordt gedeeltelijk gerealiseerd door inschakeling van doelgroepwerknemers. Samenwerkend: Buurtsport Brussel wil een actieve participerende netwerkpartner zijn in het grootstedelijk Brussels netwerk. Met diverse partners streven we met een open blik, actief luisterend, respectvol en steeds in dialoog naar een complementaire samenwerkingsvorm om het gemeenschappelijke doel hoop en kansen bieden voor Brussel te bewerkstelligen. Buurtsport Brussel en haar medewerkers geloven in sterker door samenspel, zowel intern als extern. Sportief: Buurtsport Brussel is een sportieve organisatie, zowel in handelen als geest. Plezier door spel en bewegen in een fair play geest, met respect voor team- en tegenspelers, daar staan we voor. We houden van actie en streven een gezonde en fitte levensstijl na. We onderschrijven de Panathlonverklaring betreffende ethiek in de jeugdsport. Versterkend: Buurtsport Brussel gelooft in het versterken van de deelnemers, medewerkers en partnerorganisaties om zo naar een duurzaam en stabiel sportaanbod te streven in Brussel. Hiervoor vertrekken we vanuit de competenties van de persoon en creëren we groeikansen. We bieden onze deelnemers en medewerkers een groeipad aan op weg naar excellentie op persoonlijk, sportief en sociaal vlak. We werken complementair met netwerkpartners om de groeikansen voor Brussel en haar inwoners maximaal te houden. Vanuit haar missie kiest Buurtsport Brussel er bewust voor om te werken met doelgroepmedewerkers. Naast de 8 animatoren in DSP-contract, zetten we onze werking open voor 4 animatoren in een art.60-contract. Ook in de ondersteunende functies zoals onthaal, beheer en vervoer van sportmateriaal, promotie, enz. kiezen we voor dergelijke contracten. Voor elk van deze mensen wordt een individueel traject opgezet, aangepast aan de kwaliteiten, werkpunten en toekomstperspectieven. In hoofdstuk 6 bespreken we de progressie van onze collega s. c. Vzw Buurtsport Brussel verzelfstandigt opgezette activiteiten daar waar mogelijk en breidt het aanbod uit waar kan. Buurtsport Brussel heeft groei altijd centraal geplaatst in haar beleid. Ambitie is noodzakelijk wanneer we steeds maar weer opnieuw geconfronteerd worden met de noden van het terrein. Doorheen de jaren stonden we mee aan de wieg van enkele verzelfstandigde sportinitiatieven. Onze medewerkers zijn vaak de drijvende krachten achter deze jonge sportclubs. Na enkele jaren zoeken is er een evenwicht gevonden tussen Buurtsport en de clubs. Hoewel het niet altijd even eenvoudig is, duiden de cijfers in tabel Y duidelijk aan dat we door deze methodiek ons potentieel veel beter realiseren. d. Vzw Buurtsport Brussel informeert haar doelpubliek en helpt het aansluiting vinden bij het reguliere sportaanbod. Buurtsport Brussel probeert haar doelpubliek zo goed mogelijk te informeren van haar activiteitenaanbod en dat van haar partners. Onze klanten zijn niet zo eenvoudig te bereiken. Daarom zetten we alle 6 7

5 mogelijke middelen in: een meertalig onthaal, enkele brochures op maat, een vernieuwde website, een nieuwsbrief, een online inschrijvingsmodule, Maar het best bereiken wij onze sporters via direct contact. Vandaar dat onze medewerkers bezoekjes brengen in de klassen en aan de schoolpoort, dat er promotie gemaakt wordt via de clubs en we af en toe deelnemen aan sportbeurzen. 4 WIJKWERKING e. Vzw Buurtsport Brussel ontwikkelt netwerken met lokale partners in de aandachtswijken. Buurtsport Brussel investeert in haar partnerschappen. We gaan ervan uit dat elke partner, vanuit zijn competenties, het beste kan bijdragen aan een goede werking. Alles zelf doen behoort niet meer tot de tijdsgeest. BSB richt zich hierbij tot scholen, IBO s, WMKJ s, vrouwenwerkingen, zelforganisaties, kinderdagverblijven, ouderentehuizen en andere jeugd- en sociaal-culturele organisaties (voor meer details zie de samenwerkingsverbanden per wijk en binnen de andere projecten). f. Vzw Buurtsport Brussel neemt initiatieven om sportinfrastructuur toegankelijk te maken voor haar doelpubliek. Voor deze doelstelling werkt BSB samen met de VGC-sportdienst in het beheer van de sportzalen VGCsporthal, Emanuel Hiel en de Kleurdoos. Verder ontsluit ze schoolsportinfrastructuur door activiteiten te ontwikkelen na de schooluren. Ondertussen bereiden we een aantal dossiers voor om in staat te zijn binnen enkele jaren zelf te investeren in sportinfrastructuur of deze permanent te huren en open te stellen voor onze doelgroep. g. De werkgebieden van de vzw worden jaarlijks besproken in het overleg bepaald in artikel 14. Zie boven. 1. Vzw Buurtsport Brussel fungeert als aanspreekpunt voor organisaties en werkingen inzake buurtsportmethodieken en heeft hierbij een kennisfunctie, een ondersteuningsfunctie en een vertegenwoordigings- en signaalfunctie inzake buurtsportproblematieken. Buurtsport Brussel wordt vaak geconsulteerd en biedt haar expertise aan in diverse kringen. Zo hebben wij enkele lessen gegeven voor de studenten Lichamelijke Opvoeding op campus Parnas (Odisee) en de Vrije Universiteit Brussel. hogeschoolstudenten sociaal-cultureel werk en sportmanagement vanuit diverse scholen begeleid in hun stage opdracht of thesis. deelgenomen als spreker aan studiedagen van het Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid, Demos, Uit de Marge, op regelmatige wijze deelgenomen aan overleg in de werkgroep buurtsport van ISB, de klankbordgroep en stuurgroep van de proeftuin buurtsportanimatoren, Verder hebben we op regelmatige basis onze opinie kenbaar gemaakt op adviesraden, in gesprekken met beleidsmakers en in het publieke debat. Concreet hebben we meegewerkt in het opzetten van projecten met verschillende partnerorganisaties. 2. Overleg en participatie. Vzw Buurtsport Brussel neemt deel aan de uitbouw van de sportzonewerking, de VGC-sportraad en inhoudelijke relevante stuurgroepen van de VGC-sportdienst. Buurtsport Brussel schrijft zich in het sportbeleid in, zoals dat gevoerd wordt door de VGC-sportdienst. In die zin organiseren we regelmatig overleg, participeren we in de sportraad, de werkgroep subsidiëring en de werkgroepen rond activiteiten zoals Stadskriebels, Vlaamse zwemweek, SNS, de uitbouw van de pool van gekwalificeerde sportlesgevers, 4.1. ALGEMEEN De vier wijkwerkingen van Buurtsport Brussel Kuregem-Anderlecht, Molenbeek, 1000 Brussel en de Noordwijk blijven de basis van het georganiseerde sportaanbod. Elke wijk heeft zijn eigenheid en de wijkteams spelen in op de specifieke noden en kansen van de wijken KUREGEM-ANDERLECHT TEAM-INFRASTRUCTUUR In Kuregem zijn we in 2013 begonnen met een zeer uitgebreid team van 8 personeelsleden. Voor de wijkwerking beschikten we over één stafmedewerker, één sportmonitor, 2 animatoren in opleiding en 1 vaste vrijwilliger. Deze laatste werd opgevolgd door de staf in afwachting van zijn tewerkstelling bij Buurtsport. Binnen het wijkcontract Kanaal- Zuid hadden we één stafmedewerker en 2 animatoren in opleiding. Het team wijkwerking is helaas niet stabiel gebleven. De vrijwilliger hebben we na enkele maanden begeleiding verloren, omdat hem een job werd aangeboden binnen een IBO. Eind juni en eind juli werden 2 contracten van de animatoren in opleiding beëindigd. Na de zomer kwamen er 2 nieuwe animatoren in opleiding bij. Binnen het team wijkcontract Kanaal-Zuid was er na de zomer ook een verandering. Eén van de animatoren in opleiding is doorgegroeid naar de functie sportmonitor en de begeleiding van de laatste animator in opleiding werd overgenomen door de staf van de wijkwerking. Deze taak was niet meer haalbaar voor de stafmedewerker binnen het wijkcontract. Ondanks deze veranderingen is BSB er in geslaagd haar sportaanbod op het grondgebied Kuregem ook het voorbije jaar verder te zetten. Binnen onze wijk zijn we genoodzaakt om gebruik te maken van de infrastructuren van onze partnerorganisaties. We mochten deze infrastructuren gratis gebruiken en konden we hun sportmateriaal gebruiken aanvullend met specifiek sportmateriaal dat steeds door Buurtsport ter plaatse werd geleverd WEKELIJKS AANBOD Wekelijks worden er lessenreeksen aangeboden binnen de wijk. We werken hiervoor steeds samen met lokale partners. a. KIK-activiteiten KIK-box: deze activiteit bestaat uit een spel-, sport- en creatieve activiteit en vindt traditioneel op woensdagnamiddag plaats voor kinderen van het 1ste tot en met 6de leerjaar. Ook in 2013 vulde Buurtsport Brussel hier de sportactiviteit in. Omnisport: Buurtsport Brussel vzw organiseerde op beide vestigingsplaatsen van het IBO KIK omnisportactiviteiten. Hier bieden we gedurende een maand eenzelfde sport aan en trachten we op die manier een progressie in de oefenstof in te bouwen. Het publiek voor deze activiteit engageert zich dan ook om op regelmatige basis actief aanwezig te zijn. Kleutergymnastiek: ook deze lessenreeks voor kinderen van de 2de en 3de kleuterklas werden in 2013 in beide vestigingsplaatsen van het IBO aangeboden. b. Brede School Kuregem Binnen Brede school Kuregem organiseerden we in 2013 twee maal per week middagsport. Eén keer op de Voorzienigheidschool en 1 keer op de gemeentelijke kleuter- en basisschool Kameleon. Beiden zijn een omnisportactiviteit voor kinderen uit het 1ste tot en met 6de leerjaar waar de groepen wekelijks afwisselden. 8 9

6 c. Gemeente kleuter- en basisschool Veeweideschool In 2013 boden we voor de zomer 3 naschoolse sportactiviteiten en 1 middagsportactiviteit aan: naschoolse kleutergym voor de 2de en 3de kleuterklas, naschoolse omnisport voor de eerste graad, naschoolse omnisport voor de tweede graad en middagsport pingpong voor de 3de graad. Vanaf oktober werden alle sportactiviteiten opnieuw opgestart, maar werd de middagsport pingpong vervangen door omnisport. De kinderen van de derde graad gaven aan dat ze de sport pingpong te technisch vonden en niet leuk. Ze wensten omnisport. Daarnaast hebben we in de maand september verschillende van onze animatoren in opleiding ingeschakeld om de leerkracht lichamelijke opvoeding van deze school te helpen bij het voorbereiden van de kinderen die gingen deelnemen aan de jaarlijkse scholencross. Dit was een groot succes. Dit zal volgend jaar hervat worden. d. Vzw Cosmos Voor de senioren van het dienstencentrum Cosmos vzw organiseerde Buurtsport Brussel 1 keer om de 2 weken een uurtje seniorengymnastiek in de sportzaal gelegen in de Scheikundigestraat. Voor de andere vestigingsplaats van Cosmos (Vives) hebben we geen seniorengymnastiek kunnen opstarten omdat we geen infrastructuur ter onze beschikking hadden. e. Kinderdagverblijf Elmer-Zuid Na het succes van vorig jaar en door de uitbreiding naar een nieuwe leefgroep peuters, hebben we in 2013 de lessenreeks peutergymnastiek iedere week laten plaatsvinden, waarbij telkens 6 peuters (18 maanden-2,5 jaar) aan konden deelnemen. Peuters uit beide leefgroepen wisselden iedere week. Daarnaast zijn we in januari gestart met het aanbieden van de lessenreeks rugscholing voor de kinderbegeleidsters. Deze lessenreeks vond voor de zomer 1 keer om de twee weken plaats. Na de zomer werd dit 1 maal per maand omwille van budgettaire redenen SPORTKAMPEN In 2013 hebben er te Kuregem 11 sportkampen plaatsgevonden: 5 omnisportkampen en 3 kleutersportkampen in samenwerking met IBO KIK en 3 multimedia-omnisportkampen in samenwerking met KuregemNet. Na de zomer konden we voor de omnisportkampen i.s.m. IBO KIK, dankzij goedkeuring van de gemeente Anderlecht, gratis gebruik maken van de sportzaal van School 13 gelegen in de Wayezstraat EVENEMENTEN ÉÉNDAGSACTIVITEITEN Buurtsport Brussel heeft in 2013 binnen onze wijk enerzijds haar diensten aan verschillende scholen en organisaties aangeboden. Op hun vraag hebben wij verschillende initiatielessen gegeven en/of sportmateriaal ontleend voor hun sportevenementen, wijkfeesten, speelweken en sportdagen. Anderzijds kregen de kinderen uit de wijk de mogelijkheid om onder begeleiding deel te nemen aan verschillende dagactiviteiten. De sportdag van Sint-Guido-Instituut, Kinderdag, Meester Op de Fiets, wijkfeest Lemmens, stadkriebels, buitenspeeldag Anderlecht, Tournee General, Doewadag, zijn maar enkele voorbeelden SAMENWERKINGSVERBANDEN UITDAGINGEN 2014 Een van beide stafmedewerkers zal in 2014 voor een bepaalde periode afwezig zijn. Er dient vervanging gezocht te worden om een goede continuïteit en stabiliteit binnen het team te kunnen verzekeren. Daarnaast moet erop toegezien worden dat een goede begeleiding van de animatoren in de wijk en het behouden van het kwalitatief aanbod gegarandeerd wordt. Het IBO Ket in Kuregem heeft sinds sept 2013 een derde vestigingsplaats De Scheut. Er werd ons de vraag gesteld of we de KIK-BOX ook kunnen opstellen voor deze vestiging. Dit moet in 2014 besproken worden. Binnen het project Brede school Kuregem dienen er nieuwe afspraken gemaakt worden om het aanbod naar 2014 te vergroten naar 2 maal middagsport/school. Mits een lessenreeks seniorengymnastiek voor de vestigingsplaats Vives uitbleef, dienen we in 2014 dit opnieuw op te nemen en te behandelen. Dankzij het succes van de lessenreeks rugscholing voor kinderbegeleiders bij Elmer-Zuid, werd ons de vraag gesteld of we deze lessenreeks kunnen opstarten in al hun vestigingen. Dit moet intern besproken worden, zodat we vanaf sept 2014 hiermee kunnen starten in elke wijk. Vervolgens dienen we duidelijke afspraken te maken met Elmer. Het wijkcontract Kanaal-Zuid loopt af in december Voor het ogenblik hebben we nog geen duidelijk toekomstperspectief waar dit project moet landen en hoe dit zal verder gezet worden vanaf In 2014 dient het team en coördinator te bekijken welke stappen er zullen ondernomen worden in 2014 om het verder bestaan van het project te verzekeren, om de link tussen wijkwerking en wijkcontract te verbeteren en te verhogen waardoor de deelname van buurtbewoners aan onze activiteiten verhogen. In 2013 kregen we te horen dat er een nieuw wijkcontract ging komen in onze wijk, namelijk wijkcontract Passer. Dit project biedt de mogelijkheid om wat in DWC Kanaal-Zuid werd ontwikkeld verder te laten groeien in de periode met als uiteindelijk voorziene output de verzelfstandiging van BUAA en het hebben van een vaste antenne voor het wijkteam binnen de wijk zelf. Wekelijkse Activiteit Partner-organisatie Leeftijd Aantal trainingen Gem aantal aanwezigen per training Totaal aantal deelnemers vr alle lessen Omnisport Veeweide Kleuter- en basisschool Veeweide 8 9j Middagsport Veeweide Kleuter- en basisschool Veeweide 10 12j Omnisport Veeweide Kleuter- en basisschool Veeweide 6 8j Kleutergymnastiek Kleuter- en basisschool Veeweide 4-5j Omnisport IBO KIK Eloy 6 8j KIK-BOX IBO KIK Eloy + IBO KIK Odon 6 12j Omnisport IBO KIK Odon 6 8j Kleutergymnastiek IBO KIK Eloy 4 5j IBO KIK: buitenschoolse opvang Ket in Kuregem Brede School Kuregem scholen in Anderlecht: Voorzienigheidschool, gemeentelijke kleuter- en basisschool Kameleon en gemeentelijke kleuter- en basisschool Veeweide gemeente Anderlecht: jeugddienst, cultuurdienst en dienst onderwijs vzw Maks-KureghemNet vzw Cosmos vzw Elmer Zuid Gemeenschapscentrum De Rinck Kleutergymnastiek IBO KIK Odon 4 5j Seniorengymnastiek Vzw Cosmos + 50j Peutergymnastiek Elmer-Zuid 2 3j Rugscholing Elmer-Zuid Volw: 20 50j Middagsport Kameleon Brede School 6 12j Middagsport Voorzienigheid Brede School 6 12j

7 4.2.7 WIJKCONTRACT KANAAL ZUID A/ WEKELIJKS AANBOD 1.1 Marius Renard De samenwerking met Institut Marius Renard zet zich ook verder in Abdelhay El Ouarroudi en Khadija Lalami vormen hier het animatoren team. In de vorm van een boks en dans atelier op woensdagnamiddag van 13u tot 15u. Men merkt op dat voor dans slecht de helft van de ateliers hebben plaatsgevonden. We kozen om verder te werken met een externe lesgever, die zware familiale problemen had. Dit omdat les dans geven een grote motivatie was voor hem. Helaas is hierdoor de continuïteit verloren. Bij de start van het schooljaar gaf de school zelf aan dat er geen continuïteit was en dit toch wenselijk is. Wij spannen ons dan ook in iemand te vinden. De samenwerking met de conciërge van de school is uitermate bevredigend, hoewel we merkten toen Mevrouw Tournay B. de functie van directeur invulde er een minder gunstige wind waaide. Maar ondertussen hebben alle partijen zich opnieuw bewezen en lopen bijna alle lessen van een leien dakje. Er is voor een grotere deelname vanuit de wijk gezorgd. Door een nauwe samenwerking met Projet cohésion sociale Albert 1 en Grondelstraat. Zij bezoeken met een groep kinderen regelmatig ons sportaanbod te Marius Renard Koninklijk Atheneum Anderlecht In het vinden van een 2 de school liep het spoor dood te Atheneum Leonardo Da Vinci. Zodus, zijn wij uitgeweken naar het Koninklijk Atheneum te Anderlecht. Op het einde van het schooljaar hebben wij toch getracht 3x middagsport te organiseren om zo een vlotte start te creëren bij de start van het schooljaar Wij bieden op dinsdagmiddag badminton en op vrijdagmiddag een wedstrijdje voetbal aan. Er is specifiek gekozen voor badminton omdat het gemakkelijk is een competitie te organiseren tussen jongens en meisjes zonder dat zij fysiek in contact moeten komen met elkaar. Alsook speelt met badminton techniek meer van tel dan kracht BUAA B/ 2 WEKELIJKS AANBOD 2.1. Goep INTRO Voor INTRO bieden wij op dondernamiddag van 13u30 tot 15u30 een 2 wekelijks variërend sportprogramma aan. Met o.a. klimmen, acrobatie, mma, boks, fietsen, sport en spel in het park Helaas vonden de laatste lessen van het jaar niet plaats. Omwille van een diefstal weigerde de lesgever de lessen verder te zetten. Een vervanger werd toen ingeschakeld, maar deze persoon kwetste zich zwaar aan de enkel. C/ VAKANTIE AANBOD 3.1 Krokus Een boks, dans en omnisport stage werd aangeboden tijdens de krokus vakantie. De stage vond plaats in de sportzaal van Institut Marius Renard. Dit was een bewuste keuze om het wekelijks aanbod op deze locatie te versterken. Spijtig dat er weinig inschrijvingen waren van leerlingen van Marius Renard Zomer: Trekking Ardennen Van 8 tot 12 juli stond er een Trekking in de Ardennen gepland. Hier waren slechts 4 inschrijvingen, nochtans waren er het jaar ervoor bij de 1ste organisatie van deze uitstap 9 inschrijvingen. En hoopten wij op een verdubbeling. Oorzaak: slechte keuze datum en correlatie met de start van de Ramadan en/of verandering van directeur te Marius Renard. De vorige directeur Mevr. Delsemme was zeer pro sportieve activiteiten. Waarschijnlijk is enige stuwing vanuit de school verloren gegaan met de wissel in de functie directeur. Om niet volledig te annuleren is er geopteerd voor 2 dagen Oostende met overnachting. Zo konden we toch nog iets aanbieden naar de kinderen toe en beperkten we het verlies (kost aantal begeleiders t.o.v. inkomsten aantal ingeschrevenen) in vergelijking met het organiseren van een volledige week. De les op vrijdag van 17u tot 19u te St Guido hebben wij opgenomen in het aanbod van Kanaal Zuid. Meer informatie ziet onder clubwerking. Om ons wekelijks aanbod zoveel mogelijk te versterken bieden wij telkens initiaties en workshops aan tijdens evenementen zoals o.a. wijkfeesten, sportfeesten... Hier proberen wij ten volle te tonen wat we doen en hoe. Leuke, technische, correcte lessen geven in het Nederlands als in het Frans, desnoods in gebarentaal of enkel met demo waarbij met fysiek contact verbeteringen worden aangebracht. Al deze momenten vindt je terug in de tabel evenementen. Uitzonderlijk willen we de daguitstap Kuregem naar Oostende uitvoerig behandelen. Via onze contacten met PCS Albert1 en Goujons, alsook met de kinderen zelf. Kwam het aanbod dat velen niet in de mogelijkheid zijn om een ganse week hun kinderen te laten gaan (trekking) en dat de kinderen dikwijls te beperkt zijn qua wereld. Hier bedoelen we dat zij enkel Brussel kennen. Dus het leek ons een uitdaging om na te gaan of een daguitstap organiseren iets interessants is. Algauw vonden we weerklank en gingen we over tot het organiseren van een daguitstap naar Oostende met de trein. De prijs werd met opzet laag gehouden, slechts 3 euro. Helaas is door de lage prijs minder binding met de ingeschrevenen. Wat resulteerde in het weigeren van inschrijvingen, daar het maximum was bereikt; En het niet opdagen van ingeschrevenen op de dag zelf. Spijtig, anderen hadden zeker hun plaats kunnen innemen. De excursie bleek een fantastische dag, waarbij meer dan 40 deelnemers zich hebben geamuseerd met strand en zee spelen Kajak/Kano initiatie De eerste maal wanneer deze initiatie werd georganiseerd was deze stage toch een succes. De kans dat men krijgt om deze sport te beoefenen is laag. Daarom werd er opnieuw voor dit concept geopteerd, een samenwerking met Bloso-domein Hazewinkel waarbij wij konden profiteren van het scholentarief en Sven Germeys diende als 2de lesgever kajak. Normaal was er afspraak om 13u30 in Brussel noord en keerden wij terug tegen 20u30. Helaas scoorde deze stage nul inschrijvingen. Wij zijn nog zoekende naar de oorzaak hiervan. Waarschijnlijk niet voldoende persoonlijk geronseld voor deze activiteit en te veel op flyers en affiches gesteund, alsook de prijs kan een drempel geweest zijn. De prijs is zo hoog door gebruik van trein en bus voor de heen- en terugreis Sportpark Ook een beproefd concept van het jaar voorheen dat we verderzetten. Met materiaal en lesgevers in het Crickxpark lessen organiseren en zorgen voor animatie. Er was steeds succes met deze activiteit met als boom eens 40 kinderen, enkel wanneer het weder niet gunstig was, was er geen of minimale opkomst Herfst Tijdens de herfstvakantie organiseerden we een stage ter versterking van de werking BUAA te St Guido. Lessen mini en maxi trampoline, acrobatie en gymnastiek van 9u tot 16u met telkens 1 uur opvang voor en na de lessen.

8 Qua aantal was dit een zeer beproefde stage. Zowel inschrijvingen op voorhand als ter plaatse vonden plaats alsook vond de groep van PCS Albert1 aansluiting. Hierbij nog de BUAA-leden die vrijblijvend kwamen trainen aan een voordeeltarief dan kwamen we al snel aan meer dan 30 deelnemers. De sportzaal te St Guido was 2x verhuurd. Het gemeenschapscentrum De Rinck had ook een sportkamp. De verantwoordelijke van Buurtsport Brussel heeft dan snel afspraken gemaakt met het andere lesgeversteam en taken qua openen en sluiten zaal verdeelt alsook het gebruik van het materiaal. Zo konden beide groepen profiteren van elkaars aanwezigheid. Onze win : geen opening s morgens en gebruik kunnen maken van de klimmuur en ander klein materiaal. Wij hebben 2 avonden les aangeboden aan de vaste clubdeelnemers BUAA. Wat resulteerde in een mooi filmpje, te vinden op de facebookpagina BUAA. Nieuwland Deze multifunctionele sportzaal wordt door Buurtsport gebruikt voor het project Beweegmaatjes, middagsport, Het is echter niet zeker of we ons hier ook blijvend zullen engageren in de toekomst, gezien het feit dat het momenteel niet past binnen de afbakening van de wijken. Een herdenkingsoefening in functie van de afbakening van de wijk dringt zich dus op. C. WEKELIJKS AANBOD Enerzijds zorgden we ervoor dat we het reeds bestaande aanbod verder continueerden. De clubwerking van BYWS ging een nieuwe fase in en talrijke andere sportactictiviteiten werden verder gezet. Maar daarnaast werd er ook een nieuw aanbod ontwikkeld, waarbij de sportzaal van Anneessens-Funck een belangrijke rol innam. Er werd geëxperimenteerd met lessen, middagsport en andere sportateliers. D. EVENEMENTEN EN ÉÉNDAGSACTIVITEITEN De wijkwerking was ook actief op talrijke evenementen en ééndagsactiviteiten. Er waren de jaarlijkse activiteiten zoals Stadkriebels, Sportfeest, het Buiten de lijntjes feest, Maar daarnaast kwam BYWS ook op diverse wijze naar buiten; via een opendeurdag, een prestigieus catchgala, E.PARTNERORGANISATIES BRUSSEL ALGEMEEN In 2013 werd een nieuwe stafmedewerker in onze wijk geïntroduceerd. Deze persoon was echter geen nieuw gezicht, want hij had al drie jaar als sportanimator in de wijk gewerkt. Dit maakte dat hij zich verder kon toespitsen op de uitbreiding van het sportaanbod en het uitbouwen van een goede structuur in deze wijk. Ondanks de vele veranderingen bij het personeel kon de stabiliteit in de wijk gegarandeerd worden. Veel heeft daarbij te maken met het feit dat de stafmedewerker heel actief was als multitasker ( organisator, sportlesgever, netwerker, ) INFRASTRUCTUUR Sportzaal van De Kleurdoos De Buurtsport-zaalbeheerder leverde in deze zaal vele inspanningen om sportkansen voor de kinderen en jongeren uit de wijk te creëren. Doordat er twee clubs in deze zaal gevestigd zijn(bba en Zonder Handen) heeft de capaciteit van de zaal haar limieten bereikt, te meer omdat de sportzaal ook door de school zelf wordt gebruikt. Een goed beheerderslokaal, waarbij de zaalwachter een uitzicht heeft op de zaal, blijft een te realiseren ambitie. Het blijkt echter geen evidentie, want de infrastructuurproblemen zijn reëel. Er werd tot dusver geen echte oplossing gevonden, maar aan het einde van 2013 begint er toch schot in de zaak te komen. Hopelijk blijft dit zo evolueren. In het uitbouwen van het sportaanbod blijft IBO de Buiteling een belangrijke partner. Verschillende initiatieven buitenschoolse opvang worden wekelijks betrokken op onze buurtsportactiviteiten. Daarnaast spelen de omringende scholen een cruciale rol. Enerzijds blijven de Brede school Buiten de lijntjes en Nieuwland belangrijke partners voor het organiseren van middag- en naschoolse sport, feesten en evenementen. Anderzijds zijn er ook andere scholen die op het Buurtsportaanbod worden betrokken: De Kleurdoos, Sint-Joris, Zaveldal, Anneessens-Funck en Anneessens-Funck Okan. Verder is er een goed contact met enkele clubs die in de schoot van Buurtsport zijn ontstaan; de boksclub BBA en circusschool Zonder Handen UITDAGINGEN VOOR 2014 Zorgen voor een goede continuïteit en stabiliteit in dit team, want de huidige stafmedewerker vertrekt. Focussen op kwaliteit en duurzaamheid in het aanbod, en niet alleen op kwantiteit Een lange termijnplanning voor de Noordwijk uitwerken Oplossingen vinden voor de infrastructuurperikelen bij de zaalbeheerder Nog meer kansen kunnen bieden aan de kinderen en jongeren van de buurt, door nog betere partnerschappen te ontwikkelen Een prijzenbeleid voor de buurt uitwerken, dat toelaat om laagdrempelig en toegankelijk te blijven werken. Anneessens-Funck De sportzaal in de school Anneessens-Funck bleek een zeer welkom alternatief voor de overvolle zaal De Kleurdoos, die haar maximumcapaciteit had bereikt. Dit maakte dat er opnieuw ruimte was om een nieuw sportaanbod te ontwikkelen; sportateliers, de clubactiviteiten van BYWS, workshops, avondateliers, stages,... Het ontginnen van het potentieel van deze zaal ligt in het centrum van de wijk Anneessens, waardoor we des te meer werden uitgedaagd om wijkgericht en dichter bij de mensen te gaan werken

9 Wekelijkse Activiteit Partnerorganisatie Leeftijd Aantal trainingen per week Gem aantal aanwezigen per training Totaal aantal deelnemers vr alle lessen 4.4. MOLENBEEK-KOEKELBERG ALGEMEEN Danslessen Middagsport (balspel) Kleuterklas Middagsport (voetbal ) Lagere school Middagsport Kleuterklas (kleuterkriebels ) Middagsport (kleuterklas) Middagsport (Kleuterkriebels) Kleuterklas Middagsport (gevechtsport) Middagsport Zaveldal (gevechtsport) Brede School Buiten De Lijntjes(De Kleurdoos) Brede School Buiten De Lijntjes(De Kleurdoos) Brede School Buiten De Lijntjes(De Kleurdoos) Brede School Buiten De Lijntjes(De Kleurdoos) Brede School Buiten De Lijntjes(De Kleurdoos) Brede School Buiten De Lijntjes(De Kleurdoos) Brede School Buiten De Lijntjes(De Kleurdoos) Zaveldal De verantwoordelijkheid over deze wijk werd sinds september 2012 verdeeld over 2 halftijdse stafmedewerkers. Deze situatie bleef zo gedurende het hele jaar De vaste sportanimator was nog steeds halftijds sportclubcoördinator van FC Jeunesse Molenbeek. In juni 2013 richtte hij zijn eigen voetbalclub op, speciaal gericht naar meisjes. Meer hierover leest u bij het gedeelte over de sportclubs. Er zijn 5 sportanimatoren in opleiding verbonden geweest aan deze wijkwerking. 1 ervan bleef het hele jaar in dienst, een andere tot eind oktober. Dit zorgde voor enige stabiliteit in de ploeg, wat het activiteitenaanbod uiteraard ten goede kwam. SPORTEVENEMENTEN Datum Activiteit Plaats 1/5/2013 Brussels Girls Trophy 3 (meisjesvoetbaltornooi) SPORTKAMPEN SCHOOLSPORT Airtrack en trampoline: Circus: De Toverfluit De Klimpaal Sippelberg stadion 2/5/2013 Stadskriebels Brussel-Centrum Periode Plaats Thema Aantal deelnemers 2de week kerstvakantie VGC sporthal Minivoetbal en omnisport 22 Krokusvakantie VGC sporthal Minivoetbal en omnisport 21 Paasvakantie 1e week Sippelberg stadion Voetbal en omnisport 50 Middagsport Zaveldal (gevechtsport) Middagsport OKAN Anneessens-Funck Kleuterturnen Voetbal Kleuterturnen 2 groepen Zaveldal OKAN Anneessens- Funck IBO De Buiteling (Kogelstraat ) IBO De Buiteling (Kogelstraat ) IBO De Buiteling (Sint-Joris Cellebroersstraat) Karate kid BSB Peutergymnastiek Sportactiviteiten (Kleuters en lagere school) Elmer-Stad IBO De Buiteling (Vorst) 18 mnd-2,5 j Grappling: De Regenboog, Sint-Albertschool, Windekind Kleuterturnen: Vier Winden New Games: Vier Winden Omnisport: Imelda Schoolsoccer: Vier Winden, De Regenboog (aparte lessen voor meisjes en jongens), De Toverfluit, Windroos Klimmen: zie gedeelte clubwerkingen 16 17

10 WIJKCONTRACT HISTORISCH KOEKELBERG WIJKCONTRACT HISTORISCH KOEKELBERG EN DE BBJJA. De BBJJA, de Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy, werd in 1999 opgericht in mijn zoektocht als Stafmedewerker van Buurtsport Brussel om meer sport aan te bieden in Molenbeek en Koekelberg. De club werd een zoektocht om tegemoet te komen aan de noden van ouders en kinderen en jeugd in het Brusselse. De club vond uiteindelijk onderdak in het gemeentelijk sportcentrum Victoria, waar de kinderwerking zich bevindt als naschools aanbod. De volwassenwerking bevindt zich hoofdzakelijk in de VGC zaal te Simonis. In de loop van het jaar werd het aanbod lessen nog opgetrokken. De volwassenwerking zal de komende jaren nog enorm stijgen. De BBJJA werkt met een vaste jaarplanning. De jaarplanning omvat een aantal standaard activiteiten die we telkens laten terugkomen. Nieuwe activiteiten proberen we telkens mee te nemen naar het volgende jaar. We onderscheiden de volgende activiteiten: 1. De lessen Braziliaanse Jiu Jitsu die we organiseren in de Victoria zaal en de VGC sportzaal nabij Simonis. 2. Opleiding en inschakeling van een art. 60 werknemer uit Koekelberg. 3. Toeleiding van kinderen uit de Scholen Ursulinen en Kadeekes naar de clubwerking door actieve promotie en naschoolse trajectbegeleiding. 4. Stages Braziliaanse Jiu Jitsu die de club organiseert of waaraan we deelnemen met als doel de sportieve motivatie te bewaren. 5. Vorming van onze lesgevers uit eigen ledenbestand om de kwaliteit te blijven garanderen en hoofd te bieden aan toenemende vraag. 6. Organisatie van toegankelijke interclub wedstrijden in de zaal Victoria waar we onze leden opstellen en bevriende clubs uitnodigen, onder meer ploegen ut Frankrijk en Nederland. 7. Aanbieden van sportkampen tijdens de schoolvakanties in de sportzaal Victoria en organisatie van drie internaatkampen: ski stage, trekking met de rugzak en tent, fietskamp met de tent. 8. Aanbieden van extra sportactiviteiten op de Koekelbergse scholen, zijnde middagsport of sportdagen op vraag, met als hoogtepunt de jaarlijkse SchoolGrappling, een interscholen wedstrijd. 9. Samenwerken met lokale partners aan een jaarlijks buurtfeest in het verlengde van de jaarlijkse Street- Grappling. 10. Organisatie van vergaderingen: Trainersvergaderingen voorbereidende activiteitvergaderingen en evaluatie, Meisjesvergadering, Mama s vergadering, afspraken met partner organisaties, vergaderingen met sportdienst VGC, Koekelberg en Molenbeek, Cijfermateriaal 2013: In deze tabel bevindt zich het volledige aanbod dat de BBJJA ontwikkelt in Koekelberg, maar ook het Molenbeekse School Grappling Network, de nieuwe kinderclub in Sint-Joost, de vele kinderen die deelnemen aan onze wedstrijden, die een initiatie bekomen van de BBJJA, waar ze ook mogen wonen, in Brussel of in de rest van België. Omschrijving 2013 Wat allemaal Club Lessen per week in Victoria en VGC In de loop van jaar extra lessen bijgekomen van af september 2013 Kinderclub Sint-Joost-aan-Zee 16 Opgestart op 1 oktober 2013 SchoolGrappling Network 96 Lessen Grappling op de scholen: Vier Winden, Albertschool, Toverfluit, Regenboog, Windekind, Windroos Totaal aantal trainers en hulptrainers 25 Trainers met diploma Bloso 7 Aspirant Jiu Jitsu, Bewegingsanimator, Initiator Jiu Jitsu VTS Andere vrijwilligers 15 Website, affiches, organisatie tornooien, security, Referee, Clubleden Cijfers voor werkjaar !! Gemiddeld aantal deelnemers per week 450 à 600 dln. leden aan extra activiteiten 244 Stadskriebels, Schaatsen, Bowling meisjes, carnavalsfeest, gordeluitreiking Stages Jiu Jitsu voor 16 + leden club 322 David Vieira, Thiago Gobeira, Felipe Costa, Black Belt Seminary, Eigen sportkampen 138 Omnisportkampen, Skistage, Fietskamp Dln. aan wedstrijden BBJJA 2092 Brussels Challenge, BBJJA Interclub, Street Grappling, SchoolGrappling, Park Dlnrs. BBJJA aan wedstrijden derden 162 Fight Show St Pol sur Mer, BJJ competition Lille, Spartakiade Najah, Antwerp Open, Initiaties ter voorbereiding StreetGrappling en SchoolGrappling en de Parkgrappling 826 Nieuw was de initiatie in de Franstalige scholen Koekelberg Swartenbroeckx en Ursulines nitiaties op vraag in Brussel 426 KTA Jette, Sint Guido, Initiaties op Vraag Buiten Brussel 947 Rotselaar, Aartselaar, Turnhout, Bijscholingen BJJ, Worstelkoffer en Dierenparadijs BJJ op vraag 182 Psylos, BVLO, SVS, VJJF, Dankzij wijkcontract wordt deze werking bestendigd en er worden ook extra accenten gelegd. Een extra voetbalaanbod werd opgezet in de Koekelbergse basisscholen, de Kadeekes en de Ursulinen, tijdens de middag voor de kinderen van het 5de en 6de leerjaar. Deze lessen worden volledig zelfstandig gegeven door de animator in opleiding, aangeworven in het kader van het wijkcontract. De kinderen worden opgehaald op de school en meegenomen naar de Agora Space Victoria. Aanbod van een sportdag voor de kinderen van de Ursulinen school en de Kadeekes waarbij ze tegen elkaar voetballen in ploegjes van 4 tegen 4. In werd dit aanbod verder gezet. Beide schoolploegen werden uitgenodigd om deel te nemen aan voetbalwedstrijden die Buurtsport Molenbeek organiseerde in de Victoria zaal. Ook een onderling duel tussen beide scholen werd georganiseerd met alle klassen

11 Bij aanvang van het schooljaar werd extra promotie gemaakt voor het naschoolse aanbod Braziliaanse Jiu Jitsu dat de BBJJA ontplooit in het sportcentrum Victoria. Er werd promotie gemaakt aan de schoolpoort waar de ouders hun kindjes opwachten. Meer dan 60 kinderen van de Kadeekes en de Ursulinen werden zo ingeschreven. In daalde het aantal kindjes naar een realistischer niveau. De club was vragende partij om een aanbod voor Mama s met kinderen te ontwikkelen, aangezien deze doelgroep wacht op de les van de iets ouders broes of zusjes die ingepikt hebben op het bestaande aanbod van de club. In samen werking met het project Beweegkriebels van Buurtsport werd de aanzet gezet van jaarlijkse permanente lessenreeks. Mama s bekwamen recht op een les Cross Fit in de VGC zaal, waar sommigen samen met hun dochter komen trainen. Het volwassenaanbod 17+ werd versterkt door bijkomende lessen en deze doelgroep zal het snelst groeien in het werkjaar Primero Carnaval Do Brazil was een succesvol carnavalsfeest voor de kinderen van de club, en vrienden,waarbij we een eerste stap zetten naar samenwerking met andere actoren. Volgend jaar plannen we zeker een Segundo Carnaval do Brasil feest waarbij we graag andere organisaties zouden betrekken. We gaan zeker gebruik maken van de informele vergadering om te zoeken naar partners binnen en buiten Victoria. Maar we hadden ook graag een lijst bekomen met partners waaraan jullie denken. De 6de Brussels Schoolgrappling was andermaal een succes en topic op Tv Brussel met 660 deelnemers, scholieren secundair onderwijs Koninklijk Atheneum Koekelberg in de Sportzaal VGC te Koekelberg met het oog op hun inschakeling als scheidsrechter op het schoolworsteltornooi. De 7de Brussels Schoolgrappling zal plaats vinden op vrijdag 21 februari Het aantal deelnemende scholen zal uitgebreid worden naar 12, met de verhoopte deelname van de Unesco school. Er werd de vraag gesteld door Emmanuel Bombaert om ook Franstalige Koekelbergse scholen op te nemen in het evenement. Misschien moeten we bekijken om het evenement volgend jaar te splitsen in een 7de Molenbeekse Schoolgrappling en een 1 ste Koekelbergse SchoolGrappling waarbij dan drie Nederlandstalige (+ Unescoschool) en 3 Franstalige scholen worden betrokken. Dit is uiteraard bespreekbaar maar dan dienen we een extra budget te vinden en ook meer partners. In kader van de 9de Brussels Streetgrappling werd ingezet op de lokale verankering van het evenement. Een samenwerking met de Preventiedienst 1081 werd opgezet, als mede met de WMKJ VMJ AJM. De BBJJA zorgde voor extra initiaties in de scholen Swartenbroeckx en Bossaert. Vele kinderen vonden hun weg naar de activiteit met meer dan 240 deelnemers, gedragen door 30 tal vrijwilligers. Op vraag van Gemeenschapscentrum de Platoo nemen we deel aan Plazey en bieden we allerlei activiteiten aan en werken we naar een hoogtepunt1ste Park Grappling. Alle kinderen die deel genomen hebben aan de initiaties in het park in de afgelopen weken, en de kinderen van de clubwerking, kunnen deelnemen aan een wedstrijdje in het park. Alle kinderen bekwamen een medaille. Deze activiteit was mede als zovele enkel mogelijk door het vrijwilligersbeleid in de BBJJA. De BBJJA krijgt ook aanvraag voor kinderclubs uit andere Brussels wijken. Het succes van de werking maakt dat we ook elders gevraagd worden om nieuwe werkingen op te zetten. Personeelsinzet in het wijkcontract. Het Wijkcontract Historisch Koekelberg liet toe om Dieter Truyen ½ aan te werven om vanuit de clubwerking in Koekelberg actie te ontwikkelen op de wijk en voor de wijk. Twee sportieve jongeren uit Koekelberg werden aangeworven als animator in opleiding via art. 60-tewerkstelling en werden voltijds tewerkgesteld in jet wijkcontract. In hun programma was er ook aandacht voor opleiding, sportopleiding, lessen Nederlands, stages op scholen. Marcos De La Cruz startte en werd vervangen door Tyler Gueillord Kabongo vanaf september De Koekelbergse Sylvia Bantuelle wordt aangeworven vanaf 1 februari 2014 in een 4/5 Activa plan, dat eveneens voorwerp uitmaakte van het Wijkcontract en dito begroting. Deze persoon zal als sportanimator vooral worden ingeschakeld in de versterking van de extra- sportieve activiteiten in de club, zoals carnavalsfeest, Schoolgrappling, Street Grappling, sportkampen BBJJA, Tevens ondersteunt ze de activiteiten naar mama s en het contact met de ouders in het algemeen met als doel een oudercomité op gang te trekken. De financiële middelen voor de werking. In het wijkcontract zijn geen werkingsmiddelen voorzien. De BBJJA organiseert dan ook het geheel van deze activiteiten met eigen middelen. Er werd een totale omzet gerealiseerd van wat een stijging, is mede door de organisatie van de ski stage. De club telt inkomsten voor lidgelden, lidmaatschap VJJF en aankoop Kimono. We betalen jaarlijks huur voor sportinfrastructuur. Er werd heel wat geld geïnvesteerd in sportmateriaal dankzij de subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar ook met eigen middelen. De inkomsten laten ons toe om de huur en lesgevers te betalen, goed voor per werkjaar. Subsidies worden gebruikt om vervoer naar wedstrijden, stages, extra activiteiten, sportvorming mee te ontwikkelen. Dit budget willen we in de toekomst nog meer inzetten op Jeugdport coördinatoren. Vorming van de Jeugdsportmonitoren van de BBJJA. Vorig jaar behaalden vier leden hun diploma Bewegingsanimator VTS Bloso in de club. Allen werden in ingeschakeld als Jeugdsportbegeleider in de clubwerking. Mede onder impuls van de BBJJA wordt de cursus in 2014 andermaal georganiseerd en werden opnieuw een drietal leden ingeschreven. De BBJJA was andermaal partner in de Opleidings-3daagse die de sportdienst van de VGC aanbood in verschillende sporttakken. De BBJJA gaf er les aan 8 eigen leden en anderen die graag de stap willen zetten om lesgever te worden binnen het clubaanbod. In 2014 plannen andermaal een vorming en nemen we de cursus Dierenparadijs van de Braziliaanse Jiu Jitsu, een boekje dat we uitgeven i.s.m. met de federatie als onderbouw. Op vraag van de leden zijn we op zoek gegaan naar de mogelijkheid om samen met de Gemeente Koekelberg een cursus BEPS (Croix Rouge) te organiseren. Maar deze optie bleek niet mogelijk. Ook in Molenbeek vroegen clubs aan een dergelijk cursus tijdens contact met de schepen. We zijn er voorlopig niet in geslaagd om deze cursus op te zetten en zoeken verder naar partners. In 2013 nam ik ook deel aan de cursus Jeugdsportcoördinator te Bloso. Deze cursus heeft me dan ook aangespoord om die jaren praktijk bijeen te zetten, te teksten te verzamelen, te structureren en te herbekijken in het licht van de cursus. De BBJJA is een jeugdsportclub met vooral jonge Jeugdsportbegeleiders. De cursus Jeugdsport Coördinator VTS/Bloso heeft me zeker ook geconfronteerd met onze zwakke punten (zie verder bij uitdagingen). De vervolgformule is zeker interessant omdat je dan meer opvolging bekomt om een sportbeleidsplan uit te werken en te implementeren. Ook deelname aan Algemeen Gedeelte Trainer A VTS/Bloso staat op het programma. Vorig jaar behaalde ik zelf met succes het Initiator diploma Jiu Jitsu van de VTS/Bloso/VJJF. In proberen we jongeren in te schrijven voor de cursus initiator Jiu Jitsu. Het vrijwilligersbeleid voor onze Jeugdsportbegeleiders moet verder uitgediept worden. Sommige jongeren engageren zich als lesgever maar dit ten koste van hun eigen sport technische vorming. De BBJJA en de VJJF, een vruchtbare samenwerking. We hebben eigen tornooien opgezet met een eigen reglement en Fair Play onder het motto: Eerst de vriendschap, dan de wedstrijd!. De VJJF steunt de organisatie van deze tornooien. De BBJJA organiseert jaarlijks drie grote BJJ tornooien in de Victoriazaal. Dankzij de steun van het Gewest werden matten aangekocht en vast opgeslagen in Victoria waardoor de organisatie heel wat eenvoudiger is. De tornooien zijn goedkoper voor VJJF leden. Mede daardoor hebben andere Brussels Clubs zich eveneens aangesloten bij de VJJF. Braziliaanse Jiu Jitsu is op dit moment niet erkend als Sport door Bloso aangezien de Internationale federatie Braziliaanse Jiu Jitsu niet erkend is, mede ten gevolge van het wedstrijdreglement. Als club 20 21

12 hebben we gekozen om onderdak te vinden bij de VJJF, de Vlaamse Jiu Jitsu federatie. De VJJF organiseert sinds eind 2013 Groundfight wedstrijden, een wedstrijdvorm die dicht aanleunt bij regels van Braziliaanse Jiu Jitsu. De JJIF, de internationale Jiu Jitsu federatie probeert op deze manier om het populaire Braziliaanse Jiu Jitsu onderdak te bieden. Hiermee is onze sport ook als topsport erkend is en werden de eerste initiatieven genomen om een nationale selectie op te stellen. Verschillende van onze den werden weerhouden ingevolge een selectiewedstrijd, een junior nam deel aan het WK voor jeugd in Boekarest en andere zullen in januari 2014 deelnemen aan EK BJJ te Portugal. VJJF inspireert zich op de BBJJA voor haar Sportbeleidsplan en heeft groen licht gekregen van BLOSO om de Schoolgrappling mee op te nemen in haar sportbeleidsplan onder de naam School Jiu Jitsu en tevens de promotie van het aanbod Kleuter Jiu Jitsu in de ledenclubs. De federatie kopieert het idee van de Interscholen wedstrijden en heeft de intentie om ook in andere Vlaamse steden gelijkaardige initiatieven op te zetten in Een boekje met spelmateriaal van de BBJJA, geschreven door Dieter Truyen, wordt door de VJJF weldra uit gegeven als een foto-en spel boek door de VJJF, onder de naam de Ravotterskoffer, waarbij honderden worstelspelletjes beschreven werden met het Dierenparadijs van de Braziliaanse Jiu Jitsu als kapstok. De VJJF steunt op de ervaring van de BBJJA om kleuter- Jiu Jitsu te promoten in haar clubs overeenkomstig het sportbeleidsplan en schakelt de BBJJA in om bijscholingen te organiseren. Heel wat clubs in Vlaanderen hebben hun ledenaantal aanzienlijk weten te verhogen. De BBJJA nam voor de 2de keer deel aan het Jeugdsportweekend van de VJJF, waarbij 12 kids uit Brussel deelnamen aan een sportkamp aan zee met kindjes uit heel Vlaanderen onder leiding van drie jonge sportbegeleiders van de club. We ijverden ervoor dat de deelname prijs voor onze leden beperkt bleef tot i.p.v. de 85,00 die deelname nagenoeg zou uitsluiten voor onze leden. Dieter Truyen is lid van de Jeugdcommissie van de VJJF en neemt voorstellen mee naar de vergadering die verrijkend zijn voor onze werking. Zo hebben we voorgesteld om in de toekkomst te werken aan een uitwisselingsweekends tussen clubs. Waarbij bv., een Vlaamse club Brussel komt bezoeken en samen met onze leden overnacht in de dojo. Onze kinderen leren hen Brussel kennen en vice versa. Zo willen we ook dat de federatie meer initiatief neemt om uitdagende activiteiten op te zetten voor de pubers en voor meisjes en vrouwen. De uitdagingen voor de BBJJA op vlak van de club. We hebben nood aan meer structuur. Een club met meer dan 300 leden en 40 lessen per week, wedstrijden, sportkampen, feesten, heeft nood aan een goed functionerende administratie en verschillende Jeugdsport coördinator per leeftijdscluster die op hun beurt steun krijgen in een technische commissie onder leiding van een algemeen Coördinator. Een verdere ondersteuning van de club in de vorm van 1/2 time of 1/1 time Coördinator zal een voorwaarde zijn, zeker omdat we heel de structuur moeten opbouwen vanuit de jeugdwerking. Oprichting van een geëngageerde RVB in een vzw structuur. Opzetten van een Technische commissie die de Jeugdsportcoördinatoren omkadert tal Jeugdsport coördinatoren die elk hun trainers samen brengen en die de sportvisie samen uitdiepen en implementeren. Eindverantwoordelijke voor de organisatie van de wedstrijden van de BBJJA en begeesteren van een ploeg scheidsrechters en medewerkers We moeten tevens oppassen dat we in de enorme clubdynamiek ons huidige menselijk kapitaal niet verwaarlozen. Het menselijk kapitaal op de eerste plaats zetten is nodig willen we de werking verankeren. We zullen op de jeugd moeten steunen om alle functies stap voor stap in te vullen op een termijn van enkele jaren. Dit succesvol sportvrijwilligersbeleid is een enorme taakinvestering die meer tijd nodig heeft. De BBJJA heeft een enorme rijkdom en de uitdaging zal erin bestaan om deze missie over te dragen en uit te diepen met de trainers en de nieuwe generatie die in de club opgroeit. Ik moet toegeven dat we eigenlijk nooit een missie hebben gedistilleerd uit de huidige werking. Braziliaanse Jiu Jitsu is een nieuwe sport en is nog steeds in fase van ontwikkeling. We kunnen als club niet terugvallen op enige codificatie van technieken. We zijn zelf op zoek gegaan om een technische opleiding uit te werken, en worden dagelijks geconfronteerd met de noodzaak om de technieken samen te zetten. De uitgave van de Ravotterskoffer door de Jiu Jitsu federatie is een eerste stap. Dit laat ons toe alle spelvormen te scholen aan onze trainers. In de federatie werken we ook aan mee het geven van inhoud aan de kleuter jiu jitsu vertrekkende van alle motorische vaardigheden. Beiden geven onze Bewegingsschool BJJ van 2-7 jaar een goede basis. Samen met BRASA, een overkoepelende samenwerking van BJJ clubs, werken we aan een techniekenlijst voor kids en jeugd, de komende jaren. Op algemene rondvraag bij de kinderen vanaf 10 jaar merken we dat ze nood hebben aan een overzicht van technieken en dat ze zelf vragende partij zijn voor jaarlijkse technische evaluatie. We hebben heel wat nevenactiviteiten, maar toch heb ik het gevoel dat we ons wedstrijdprincipe, eerst de vriendschap, dan de wedstrijd, te weinig toepassen op onze dagelijkse werking. Een gevoel, ja! We moeten ons zelf meer kwaliteits- instrumenten aanreiken om onze werking te verdiepen op het sporttechnische maar ook zeker wat betreft het algemeen welzijn. Het ontwikkelen van een democratie in de club om het algemeen welzijn te bevragen en aan de jongeren de mogelijkheid te geven om zelf voorstellen te doen voor activiteiten moet mede opgenomen worden de nieuwe structuur en de jeugdsportcoördinatoren per deelwerking. Zo werd een enquête houden bij de jarigen met sporten die ze graag eens zouden doen. Op een kindervergadering werd bij meerderheid een aantal sporten weerhouden. Zo gingen de kinderen reeds schaatsen. Mijn eigen rol zal de komende jaren moeten veranderen, indien de club zich verder wil professionaliseren overeenkomstig haar eigen visie en al de aspecten die aangereikt worden via de cursus Jeugdsport- Coördinator. Het systematiseren van de rijkdom en deze laten her bekrachtigen door het dagelijks Bestuur en de Jeugdsportbegeleiders en vervolgens het implementeren en verdiepen van de rijkdom in de club, in samenspraak met de ploeg, de leden en de ouders NOORDWIJK TEAM In de Noordwijk zijn we 2013 begonnen met vier personeelsleden: één stafmedewerker, één sportanimator en twee animatoren in opleiding. Op niveau van de stafmedewerker was dit een stabiel jaar. De vaste sportanimator werkt al jaren binnen Buurtsport, hij is een echte vaste waarde in deze wijk. Hij focuste zich in 2013 vooral op zijn bokswerking. Helaas is hij enkele maanden buiten strijd geweest door een arbeidsongeval. Eén aio heeft het hele jaar in de Noordwijk werkervaring opgedaan. Een andere aio heeft zijn tewerkstelling bij Buurtsport vroegtijdig stopgezet. Dit omdat hij via de netwerken van Buurtsport een job aangeboden kreeg. Hij werd in september vervangen door een nieuwe animator in opleiding INFRASTRUCTUUR Wat de infrastructuur betreft, zijn we genoodzaakt om op onze partners te rekenen. Voor alle lessen die gegeven werden, mochten we gratis gebruik maken van de infrastructuren van de partnerorganisaties. Dit heeft als voordeel dat je de inschrijvingsprijs laag kan houden. Echter, niet elke infrastructuur is aangepast aan de specifieke noden die sportlessen met zich kunnen meedragen. Specifiek sportmateriaal moest ook steeds door Buurtsport zelf ter plaatse geleverd worden WEKELIJKS AANBOD Voor het wekelijks aanbod maken we een onderverdeling tussen de Basket Academy, lessen die volledig zelfstandig door Buurtsport in de scholen georganiseerd worden, lessen in samenwerking met Brede Scholen en lessen in samenwerking met andere partners. BASKET ACADEMY Het seizoen was voorlopig het laatste seizoen van de basket academy. Dit project was opgestart door een vrijwilliger. Hij kreeg de kans om bij Buurtsport zijn initiator basketbal te behalen en wou deze verworven kennis verzilveren in zijn eigen project. Buurtsport Brussel heeft hem hier op administratief vlak altijd gesteund. Begin 2013 gaf hij echter aan dat hij niet langer de tijd had om zijn schouders onder dit project te steken. Tot het einde van het seizoen hebben we nog een trainer-ad interim gevonden maar niemand die de trekkersrol permanent wou overnemen. Daarom werd dit project even in de koelkast gestoken

13 MIDDAG EN NASCHOOLSE SPORT In vijf verschillende scholen werd een volledig autonoom sportaanbod voorzien. In de Leidstar school en Basisschool Sint-Ursula ging dit telkens om een lessenreeks omnisport voor kinderen uit het eerste en tweede leerjaar. Dit geldt ook voor Basisschool De Buurt, maar hier was de leeftijdsmarge iets groter. In Basisschool t Klavertje vier werkten we begin 2013 naar oude gewoonte met drie groepen. We merkten echter een grote vraag naar activiteiten voor kleuters en hebben daarom de leeftijdsgrenzen van de verschillende groepen ietwat aangepast in het schooljaar Sinds ditzelfde schooljaar werden ook drie verschillende lessen gegeven in de Wittouckschool. Voor de kinderen van het tweede leerjaar is er middagsport grappling, voor de derde kleuterklas is er naschools turnen en voor het vijfde en zesde leerjaar is er de mogelijk om naschools freestylebasketbal te volgen. BREDE SCHOOL NETWERK In 2013 werden met drie verschillende Brede Scholen lessenreeksen sport opgezet. Brede School Sint-Joost wou een aanbod voorzien voor alle leeftijden op basisschool Sint-Joost-Aan-Zee. Zo werd er onder andere kleutergymnastiek, circus, dans en omnisport georganiseerd. Op vraag van Brede School Laken werd er een lessenreeks gymnastiek, grappling en dans georganiseerd. In samenwerking met Brede School Noord werden lessen omnisport, kleutergymnastiek en dans georganiseerd. ANDERE PARTNERS In samenwerking met Ratatouille werd er wekelijks een sportatelier voorzien in zaal 58. Ook voor Jeugd en Muziek in Brussel voorzagen we op zaterdagvoormiddag een uurtje sport. De oudste kinderen in kinderopvang Elmer Noord genoten tweewekelijks van een les peutergym. Op vraag van vzw De Harmonie werd er een lessenreeks leren fietsen georganiseerd voor hun personeelsleden. * EVENEMENTEN EN ÉÉNDAGSACTIVITEITEN De Noordwijk heeft op twee manieren haar steentje kunnen bijdragen aan evenementen en ééndagsactiviteiten. Enerzijds werden we vertegenwoordigd door lesgevers en animatoren die omwille van hun expertise gevraagd werden op de evenementen. Anderzijds kregen kinderen uit de Noordwijk ook steeds de mogelijkheid om al dan niet onder begeleiding aan deze evenementen deel te nemen. De evenementen waaraan werd deelgenomen waren onder andere: buitenspeeldag, stadskriebels, wijkfeesten, schoolfeesten en meester op de fiets PARTNERORGANISATIES Wekelijkse Activiteit ckschool) Partnerorganisatie Leeftijd Aantal trainingen Gem aantal aanwezigen per training Totaal aantal deelnemers vr alle lessen Omnisport Klavertje 4 Basisschool Klavertje Omnisport Klavertje 4 Basisschool Klavertje Omnisport Klavertje 4 Basisschool Klavertje Omnisport Leidstar Leidstarschool Circus Sint-Joost-Aan-Zee Brede School Sint- Joost Omnisport Sint-Joost-aan- Brede School Sint- Zee Joost Dans Sint-Joost-Aan-Zee Brede School Sint- Joost Gymnastiek Brede School Laken Grappling Brede School Laken Peutergym Elmer-Noord Elmer-Noord Omnisport Sint-Ursula Basisschool Sint- Ursula Dans Brede School Laken Omnisport De Buurt Basisschool De Buurt Basketbal nvt Fietslessen Vzw De Harmonie Dans Brede School Noord Kleutergym Brede School Noord Scholen binnen de Noordwijk (De Buurt, Klavertje vier, Sint-Ursula, Leidstar, Sint-Joost-aan-Zee, Wittou- Brede School Laken, Noord en Sint-Joost IBO De Buiteling WMKJ Ratatouille Jeugd en Muziek Brussel Jeugdcentrum Aximax Elmer-Noord BBC 1000 Kleutergym Wittouckschool Kleutergym Sint-Joost- Aan-Zee Freestylebasket Wittouckschool Wittouckschool Brede School Sint- Joost Wittouckschool Grappling Wittouckschool Wittouckschool Kleutergym Brede School Laken Omnisport Klavertje 4 Basisschool Klavertje Omnisport Klavertje 4 Basisschool Klavertje Omnisport Klavertje 4 Basisschool Klavertje Sportatelier Ratatouille

14 5 OPLEIDING- EN WERKERVARINGSPROJECT In 2013 namen we zo gedurende een lange of kortere periode 17 animatoren-in-opleiding (AiO s) op in ons opleiding- en werkervaringproject 5.1 DOELSTELLINGEN PROJECT Met het opleiding- en werkervaringsproject buurtsportanimatoren wil Buurtsport Brussel (BSB) personen met beperkte tewerkstellingskansen gedurende 1 à 2 jaar opleiden tot buurtsportanimator. Hierbij worden zij ondersteund en omkaderd door een team van 1 verantwoordelijke opleidings- en werkervaringsproject, een instructrice sportanimatie en door 1 van de 4 wijkverantwoordelijken. Via dit project wil Buurtsport Brussel deze personen: animatietechnieken, sporttechnische en pedagogische kennis en vaardigheden aanleren, een werkervaring aanbieden waarin ze bovenstaande aangeleerde technieken in praktijk kunnen brengen, laten kennismaken met de bredere sport en sociaal-culturele sector, de kans geven om extra (erkende) diploma s, certificaten en/of attesten te behalen, voornamelijk gericht op de sport- en sociaal-culturele sector (A2-diploma of certificaat van opvoeder, brevet bewegingsanimator van Bloso, attest animator in het jeugdwerk, geattesteerde kadervormingen van VGC, ), de kans geven om Nederlands te leren in het geval zij deze taal niet machtig zijn, laten werken aan een positieve werkattitude en breed inzetbare competenties (stiptheid en aanwezigheid, communicatieve vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, etc.), na hun traject bij Buurtsport laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt, bij voorkeur binnen de (Nederlandstalige) sport- of bredere sociaal-culturele sector, maar ook daarbuiten. Deze laatste doelstelling is meteen ook het belangrijkste doel van het project. Alle elementen en onderdelen van de opleiding, werkervaring en omkadering moeten hier dan ook toe bijdragen. 5.2 DE KANDIDATEN Buurtsport Brussel stelt personen tewerk in enerzijds een DSP-contract en anderzijds in een art.60-contract. Een zogenaamd doorstromingscontract (DSP) is een arbeidsmaatregel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Buurtsport Brussel beschikt over 8 dergelijke contracten, via dewelke deze animatoren gedurende maximaal 24 maanden tewerkgesteld kunnen worden. Buurtsport Brussel stelt ook animatoren tewerk via de Brusselse OCMW s, als art.60-medewerker en dit gedurende 1, 1 ½ of 2 jaar. Het aantal Art.60-medewerkers hangt af van de beschikbare contracten vanuit de verschillende OCMW s en van de geschiktheid van de kandidaten die zich hiervoor aanmelden. In 2013 werkten er 6 medewerkers in art.60-contract bij BSB. Sinds enkele jaren neemt Buurtsport Brussel ook stagiairs uit het deeltijds (CDO) of tweedekansonderwijs (CVO) op in haar opleiding- en werkervaringproject. We zoeken in de eerste plaats Nederlandstalige kandidaten, maar gezien de Brusselse situatie, waar de meeste werklozen Frans- of anderstalig zijn, hebben we moeite om die te vinden. We werven dus vooral kandidaten aan met een beperkt niveau van het Nederlands (minimum niveau 1.1 behaald), maar ze moeten wel verplicht Nederlandse lessen volgen. De kandidaten moeten ook een sportief profiel hebben en geïnteresseerd zijn in een loopbaan in de sportwereld of in de sociaal-culturele sector (namelijk werken met kinderen en/of jongeren in kansarme Brusselse buurten). Bovendien moeten ze gemotiveerd zijn om gedurende hun tewerkstelling of stage bij Buurtsport een leerproces te doorlopen (evt. A2-opleiding, Nederlandse lessen, sportlessen, ) Voor 2 AiO s (AiO1 en 2) eindigde het traject reeds vervroegd dan voorzien. Wegens omstandigheden hebben we hun contract vroegtijdig moeten stopzetten. Een van hen was reeds meer dan een jaar in dienst bij BSB, de andere ongeveer 1 jaar. AiO3 ging ook vroeger uit contract, maar om een positieve reden. Hij vond namelijk een nieuwe job met vast contract; Aio s 4, 5, en 6 vervolgen gewoon hun traject dit jaar. Hun contract zal aflopen in 2014 en dan zullen zij het volledige traject doorlopen hebben; AiO 7, 8, 9 en 10 waren in dienst bij BSB via een art.60-contract. De ene persoon kunnen we een DSP-contract aanbieden vanaf april De andere personen zijn gewoon uit dienst gegaan na hun volledige traject van 1 tot anderhalf jaar (duur van art.60-contract is afhankelijk van de leeftijd van de kandidaat); AiO 11 heeft het volledige traject van 2 jaar bij Buurtsport Brussel doorlopen en verliet eind 2013 onze organisatie. Hij vond direct werk bij een partnerorganisatie; Na de selectieprocedure in juni 2013 hebben we verschillende nieuwe animatoren kunnen aanwerven. Dit zijn AiO12 tot en met AiO17. Zij zijn net begonnen aan hun 1 of 2-jaar durende traject bij BSB. Als alles goed verloopt verlaten zij BSB met succes in 2014 (art.60-contract) en in 2015 (DSP-contract). Voor een overzicht in tabelvorm verwijzen we u graag door naar het schema in bijlagen 5.3 HET TRAJECT Zoals reeds eerder gesteld, bestaat het traject van de buurtsportanimatoren-in-opleiding uit verschillende onderdelen, die we grofweg kunnen indelen in een opleiding- en werkervaringgedeelte. Belangrijk om te vermelden, is dat ze elk een individueel traject volgen. Hun programma is op maat uitgewerkt, rekening houdend met hun beginsituatie, persoonlijke interessevelden, leercapaciteiten en familiale situatie. Aanpassingen in het traject zijn mogelijk, maar enkel na een grondige evaluatie en bespreking met de pedagogen en betrokken wijkverantwoordelijke. De algemene doelstellingen zijn uiteraard wel gelijk voor iedereen OPLEIDING a. Sportopleiding Met onze interne sportopleiding willen we de animatoren didactische vaardigheden bijbrengen, hen animatietechnieken aanleren én laten uitproberen, hen spelbagage meegeven en laten deelnemen aan sportinitiaties. Het doel hiervan is hen enerzijds beter en zelfstandiger te leren lesgeven in de verschillende wijkactiviteiten en anderzijds hen klaar te stomen voor de bewegingsanimatorcursus van Bloso/VTS die ze later in het traject zullen volgen. Enerzijds legt de instructrice voorbeeldoefeningen en spelen uit, die de animatoren in opleiding uitvoeren en uittesten, al dan niet gevolgd door een stukje theorie. Anderzijds krijgen zij elke week een aantal praktische opdrachten: nieuwe spelen creëren, varianten op bestaande oefeningen zoeken, creatief zijn met materiaal, Binnen de groep kunnen ze hun uitgewerkte spelen uitleggen en uittesten (microteaching). Soms krijgen ze ook een (observatie)opdracht mee naar huis. Voor bepaalde disciplines vragen we een externe lesgever of vragen we aan één van onze stafmedewerkers om in zijn/haar sportspecialiteit les te geven. Door de verschillende contract- en begeleidingsvormen vallen de aanwervingen en uitdiensttreding van de verschillende AiO s niet meer op hetzelfde moment en wordt de weergave van de resultaten complexer. Bovendien verlaten sommige animatoren de organisatie vroeger dan voorzien en anderen stappen dan weer over van het ene contract in het andere (van art.60 naar DSP), zodat hun werkervaring bij Buurtsport verlengd wordt. Tijdens het eerste deel van 2013 werden deze lessen wekelijks op donderdag gegeven van 9u tot 15u, van januari tot en met juni in de sportzaal van de sportclub BBC 1000 (1030 Schaarbeek). In het najaar, dus vanaf oktober werden de lessen ondergebracht op een nieuwe locatie, namelijk in de sportzaal Nieuwland (1000 Brussel). Ook de lesdag werd verplaatst naar maandagnamiddag, omdat donderdag niet meer combineerbaar was met de lesdagen van de scholen voor tweedekansonderwijs. Op het einde van het schooljaar krijgen alle AiO s steeds een examenopdracht

15 We maken we hierbij een onderscheid tussen de eerstejaars en de tweedejaars. Voor de eerstejaars bestaat deze opdracht erin een sportles te geven aan een klas uit de lagere school. De tweedejaars moeten een sportdag organiseren in een lagere school naar keuze. Hierbij moeten zij zelf de nodige contacten leggen met de scholen, het thema en de activiteiten uitwerken, een draaiboek opmaken en hun collega-animatoren informeren en aansturen. Deze examenopdrachten worden steeds grondig geëvalueerd (door interne en soms ook externe juryleden) en deze evaluaties worden doorgesproken met de AiO s zelf. In 2012 hebben enkel de eerstejaars hun examenopdracht volbracht, aangezien er tegen juni 2012 geen tweedejaars AiO s meer waren. Ook hun aanwezigheden, inzet, evolutie, hun prestaties op de mini-stages en taken gedurende het ganse jaar, worden verrekend in hun tussentijdse en eindevaluaties. Vanuit de sportopleiding wordt ook uitgekeken naar kadervormingen en bijscholingen bij externe partners (VGC, Bloso, ADEPS, ) die interessant kunnen zijn voor onze animatoren. Afhankelijk van het thema en de organisatievorm kan dit een verplicht of vrijblijvend onderdeel van hun traject vormen. In 2013 namen de AiO s deel aan specifieke bijscholingen, alsook aan een aantal cursussen bij Bloso/VTS (zie verder). b. Lessen Nederlands Op het einde van het traject moeten de buurtsportanimatoren autonoom in staat zijn een vrijetijdsactiviteit in het Nederlands op te zetten en te begeleiden. Voor Nederlandstalige of tweetalige kandidaten vormt dit uiteraard geen probleem, maar voor Frans- of anderstalige kandidaten is het nodig om Nederlandse les te volgen. Voor hen hebben we voor een taaltraject van 6 uren per week gekozen. Het ritme is compatibel met de rest van het traject en is intensief genoeg om ons ambitieuze einddoel (uitstroomniveau 2.2) te bereiken. De screening, het advies en de oriëntatie gebeuren via het Huis van het Nederlands. De lessen zelf vinden plaats in de verschillende CBE s en CVO s van Brussel, afhankelijk van het startniveau en de leercapaciteiten van de kandidaten. Vanaf het begin van elke lessenreeks trachten we contact op te nemen met de verschillende scholen en leerkrachten om enerzijds de animatoren in opleiding beter te kunnen begeleiden en ondersteunen, maar anderzijds ook om ze beter te kunnen controleren (op inzet en aanwezigheden). De versterking en de toepassing van het aangeleerde Nederlands gebeuren tijdens de sportopleiding, de praktijk in de wijkwerking en vooral tijdens de stage met de leerkrachten LO uit het Nederlandstalige onderwijs. Onder de 10 huidige kandidaten (situatie op 31/12/2013) hebben we 1 tweetalige animator. Hij volgt dus geen les; 9 animatoren volgen elk les op hun niveau, waarvan 3 reeds op het gewenste uitstroomniveau of hoger; Algemeen kunnen we stellen dat het gemiddelde niveau van het Nederlands onder onze kandidaten tussen 1.2 en 2.1 zit. aangereikt en geleerd, die nuttig zijn voor het uitoefenen van het beroep van buurtsportmedewerker: communicatietechnieken, kinderpsychologie, algemene kennis van de sociaal-culturele sector, Aangezien het niveau van het te behalen diploma belangrijker is dan de taal waarin de opleiding gevolgd wordt, mogen de AiO s kiezen in welke taal ze hun studies aanvangen. In 2013 volgden onze AiO s les in:»» A2: CVO Brussel (Nl)»» A2: CESA (Centre d Enseignement Supérieur pour Adultes) te Roux (Fr.)»» A1: IPSMa PS (Institut Provincial supérieur des Sciences sociales et pédagogiques de Promotion Sociale) Hoewel AiO1 omwille van omstandigheden vroeger uit dienst is gezet, heeft hij zijn A1-opleiding met vrucht beeïndigd; AiO2 is eveneens vroeger dan voorzien ontslagen en heeft zijn studie niet verder gezet; AiO3 heeft zijn A2-diploma behaald bij CVO Brussel. Dit net voor hij uit dienst ging bij BSB en een vast contract elders aangeboden kreeg; AiO4, 5, 7, 12, 14, 15 en 16 zijn momenteel volop bezig met hun A2-opleiding. Zij volgen de lessen bij CVO Brussel of bij CESA te Roux. Allen zitten ze in hun eerste jaar, behalve AiO7 zit in haar tweede jaar opleiding; AiO6 en 17 hebben de BKO opleiding bij CVO Brussel tot een goed einde gebracht; AiO8, 9, 10, 11 en 13 volgen geen opleiding omdat dit in het kader van een art.60-contract niet echt realiseerbaar is of omdat andere (kortdurende) vormingen meer slaagkans hebben. d. Kortdurende cursussen, vormingen en opleidingen in 2012 Zoals reeds aangehaald volgt elke animator een individueel traject. Sommigen onder hen volgen geen A2 of A1-opleiding. Voor deze animatoren gaan we op zoek naar interessante alternatieve, maar kortdurende cursussen en vormingen (bv. computerlessen, opleidingen bij Syntra, sportspecifieke opleidingen, ). Cursus EHBO (Rode Kruis) / BEPS (Croix Rouge) Indien de animatoren in opleiding voor hun traject bij Buurtsport nog geen cursus EHBO volgden, proberen we deze in hun programma in te plannen. Als buurtsportanimator is het immers nodig om goed te kunnen reageren wanneer er zich een ongeval voordoet tijdens een activiteit. Daarnaast leidt het volgen van deze cursus en het behalen van een attest tot een vrijstelling voor het vak veilig sporten preventief in de cursus bewegingsanimator van Bloso. Gezien de taken en examens verbonden aan deze Bloso-cursus niet te onderschatten zijn, zeker in combinatie met alle andere onderdelen van het traject, verhoogt die vrijstelling hun slaagkansen aanzienlijk. In 2013 hebben er geen AiO s deelgenomen aan een opleiding Eerste hulp bij het Rode Kruis of Croix Rouge. Dit omdat het cursusaanbod in de Brusselse Hoofdstad beperkt is en niet verenigbaar is met de weekschema s van de AiO s. In 2014 zal er een cursus op maat worden aangevraagd voor Buurtsport Brussel en de vrijwilligers van haar sportclubs. c. A2/A1-opleiding Binnen de Brusselse sociaal-culturele sector is het merendeel van de vacatures die Buurtsport Brussel krijgt, gericht op mensen die minimum een A2 diploma bezitten. AiO s die op het ogenblik van hun indiensttreding geen A2-diploma bezitten, krijgen daartoe de kans binnen hun traject bij BSB. Hiervoor doen we beroep op het tweedekansonderwijs. De A2-opleidingen die het meeste aansluiten op het werk dat onze animatoren binnen Buurtsport moeten uitvoeren, zijn die van opvoeder (TKO) en begeleider in de buitenschoolse kinderopvang (BKO). In deze opleidingen worden immers kennis en vaardigheden e. Vlaamse erkende brevetten Zoals omschreven in onze doelstellingen is het de bedoeling dat de jongeren in opleiding na hun traject bij Buurtsport Brussel vzw op een duurzame manier op de arbeidsmarkt ingeschakeld worden, met een voorkeur voor de Nederlandstalige sport- of sociaal-culturele sector. Om dat doel te bereiken, lijkt het ons belangrijk dat iedere deelnemer tijdens dit traject 2 brevetten tracht te behalen die erkend zijn binnen de Nederlandstalige sector: dat van animator in het jeugdwerk en van bewegingsanimator. Andere mogelijkheden zijn de hoofdanimatorencursus van JeS en de sportspecifieke cursussen tot Initiator

16 Cursus Animator in het Jeugdwerk bij JES vzw (60u cursus + 60u stage) Tijdens deze cursus (her)ontdekken de deelnemers kleine en grote spelen. Ze leren hoe ze een goede speluitleg moeten geven en hoe ze zelf een spel in elkaar kunnen steken. Hun fantasie en creativiteit worden aangewakkerd. De deelnemers verwerven een goede basishouding en een gepaste begeleiderstijl. Op een speelse manier krijgen ze zicht op de leefwereld en de achtergrond van de kinderen en jongeren waarmee ze zullen werken. De deelnemers pikken iets op van groepsdynamica en communicatie. Ook drama en andere creatieve expressievormen komen aan bod, en ze maken er kennis met het veelzijdige jeugdwerklandschap. Na de cursus dienen de deelnemers nog een stage van 60u te lopen. Met JES vzw werd overeengekomen dat de deelnemende buurtsportanimatoren 30u hiervan mogen lopen binnen Buurtsport Brussel zelf, en 30u daarbuiten (en ook buiten de sportsector). Voor die stage buiten Buurtsport doen we beroep op onze partnerorganisaties. Deze cursus en het uiteindelijk behaalde attest worden erkend door de afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap en de brede jeugdsector. Tijdens de krokusvakantie hebben 5 AiO s deelgenomen aan de animatorencursus van JeS vzw. Hiervan moeten alle AiO s nog 30u stage doen. Cursus Bewegingsanimator bij VTS (Vlaamse Trainersschool) Bloso (53u cursus + opdrachten en examens) Deze begeleidingsgerichte opleiding heeft tot doel de deelnemers recreatieve bewegingsactiviteiten te leren organiseren en op een didactisch verantwoorde wijze te begeleiden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het aspect veiligheid en het stimuleren van mensen tot beweging. Door het volgen van deze opleiding leert de cursist, naast de algemene doelstellingen:»» gericht observeren,»» bewegingsspelen ontwerpen,»» bewegingsactiviteiten animeren en afstemmen op diverse deelnemers, zodat de sportbeleving wordt vergroot,»» sportspelen, tornooien en evenementen organiseren en promoten,»» de principes van veilig sporten zowel preventief als curatief toepassen. Na het volgen van deze cursus en het slagen in een examen ontvangt men een diploma dat erkend wordt in de Vlaamse sportsector. In 2013 hebben 5 animatoren meegedaan aan de cursus bewegingsanimator. Hij is hier ook voor geslaagd. Tijdens de krokusvakantie 2014 gaat de cursus bewegingsanimator voor de tweede keer door te Brussel. Hieraan zullen opnieuw 4 AiO s deelnemen. Cursus Initiator bij VTS Bloso De Initiator begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van sportspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, gebaseerd op correcte competitieve oefentechnieken. Hij geeft, los van competitieve doelstellingen, initiatie in de sporttak. Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste omgangsvormen toepassen. De Initiator kan zelfstandig een sportspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren en werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide trainer. De Initiator begeleidt beginnende en recreatieve sporters op clubniveau. de wijkverantwoordelijke, de vaste sportanimator en een eventuele stagiair uit het CDO of CVO vormen de AiO s een team. Buiten de schoolvakanties lopen de AiO s enkele uren per week stage binnen de wijk. Dit houdt zowel het assisteren van of het begeleiden van activiteiten in, als het meedraaien in de rest van de wijkwerking. De besteedde tijd is afhankelijk van de andere onderdelen van hun traject, bvb. het al dan niet volgen van een A2/A1 opleiding. Voor specifieke info over deze wijkwerkingen verwijzen we naar het desbetreffende hoofdstuk van dit jaarverslag. a. Wijkoverleg Elk wijkteam zit wekelijks samen om de planning van de komende week te bespreken, om voorbije activiteiten te evalueren, om geplande activiteiten voor te bereiden en om wijkgebonden kwesties te bespreken. Dit overleg wordt voorbereid en geleid door de wijkverantwoordelijke. b. Activiteiten in de wijk In het begin zullen de animatoren in opleiding hier voornamelijk observeren en actief participeren; nadien krijgen ze steeds meer en meer verantwoordelijkheden tot ze op het einde van hun traject zelfstandig les kunnen geven. Het betreft lessenreeksen middagsport en/of naschoolse sport en lessen in clubverband. c. Stage op school Van oktober tot mei lopen alle animatoren gemiddeld 3u stage per week bij een leerkracht LO in een Nederlandstalige school. Na een korte observatieperiode moeten zij de leerkracht LO ondersteunen in zijn werk. Zij helpen bij het klaarzetten van het materiaal en het in orde brengen van de sportzaal. Zij moeten de kinderen op een animerende en dynamische manier stimuleren, en na verloop van tijd mogen zij zelf de opwarming en/of slotactiviteit geven. Als extra werkkracht geven zij ook nieuwe of meer mogelijkheden aan de leerkracht LO, bijvoorbeeld meer uren voor zwemmen, begeleiding van uitstappen, enz. Onze samenwerking met de Nederlandstalige basisscholen is op dat vlak nog gegroeid. De leerkrachten LO uit de verschillende scholen zijn over het algemeen erg tevreden over onze kandidaten. d. Eenmalige activiteiten Er zijn een vijftiental eenmalige activiteiten/jaar waar we de animatoren in opleiding op inschakelen: wijkfeesten, sportdagen, Stadskriebels, Sportfeest, SVS-activiteiten zoals Meester op de Fiets, Rollebolle op de VUB, e. Sportkampen Tijdens de schoolvakanties worden de jongeren in opleiding in de verschillende sportkampen van Buurtsport Brussel of in externe kampen ingeschakeld. In deze weken, zijn de sportanimatoren tot 38 uren per week bezig met werkervaring. Enkel wanneer ze een animatorcursus bij JES vzw of de bewegingsanimatorcursus bij Bloso volgden, worden ze niet op de sportkampen verwacht WEKELIJKS TEAMMOMENT + GROEPSWEEKENDS a. Wekelijks teammoment / overleg met verantwoordelijke OWP In 2013 heeft niemand een cursus initiator gevolgd WERKERVARING De animatoren-in-opleiding worden voor hun werkervaring voornamelijk toegewezen aan één bepaalde wijk, en vallen hiervoor dus onder de verantwoordelijkheid van één bepaalde stafmedewerker. Samen met Alle animatoren in opleiding zitten wekelijks samen met de verantwoordelijke OWP. Deze tijd (30 min à 1u30 per week) wordt gebruikt om afspraken te maken, belangrijke info door te geven, geplande activiteiten te bespreken, voorbije activiteiten te evalueren, aan teambuilding te doen, problemen of conflicten aan te pakken, enz. Dit teammoment wordt gekoppeld aan de wekelijkse sportopleiding

17 b. Teambuildingsweekend 2013 Ondanks de wekelijkse afspraak met de instructrice sportanimatie en de verantwoordelijke OWP, is het niet altijd mogelijk om voldoende tijd uit te trekken en aandacht te schenken aan thema s zoals een goede communicatie, samenwerking en groepsvorming. Ook voor initiaties in en kennismaking met specifieke sporttakken is er in de wekelijkse opleiding weinig ruimte. Daarom proberen we minstens 1 x per jaar een weekend met alle animatoren in opleiding te organiseren. In oktober 2013 trokken we voor ons introductieweekend naar het domein Blaarmeersen te Gent met als doel elkaar beter te leren kennen, een goede groepssfeer te creëren en te werken rond persoonlijke ontwikkeling. Op het programma stonden: een avondspel, een stadswandeling, een oriëntatieloop, minigolf, Het eerstvolgende weekend staat gepland voor februari SAMENWERKINGSVERBANDEN CESA Roux; Huis van het Nederlands; CVO Brussel, Lethas, Jette-Meise; CBE Brusselleer; Bru-taal vzw; Huis van Culturen; KIK; JES vzw; Fitness Palace; GC De Pianofabriek; Bloso / Vlaamse Trainersschool; Actiris; Tracé Brussel; Cenforgil; Groep Intro; VGC sportdienst; IPSMA Charleroi; Andere buurtsportwerkingen in Vlaanderen; 5.4 TEWERKSTELLING (DOORSTROMING) Via ons opleiding- en werkervaringtraject willen we een maximum aantal jongeren laten doorstromen naar werk. Ons objectief is 75% van de animatoren die het volledige traject doorlopen hebben, op de arbeidsmarkt in te schakelen. De doorstromingsprocedure verloopt sinds dit jaar in nauwe samenwerking met Groep Intro. Zij staan in voor een individuele begeleiding van elke AiO en dit gedurende 12 maanden: 6 maanden voor einde tewerkstelling en tot 6 maanden erna. Samen met onze contactpersoon binnen Groep Intro stellen zij een cv en motivatiebrief op en gaan ze gericht op zoek naar geschikte vacatures. De begeleiding verloopt redelijk intensief en werpt haar vruchten af. In het voorjaar van 2014 wordt er voor het eerst een echte sollicitatieprocedure georganiseerd waarbij de AiO s zullen moeten gaan solliciteren bij externen. Deze gesprekken worden gefilmd en vervolgens besproken. In 2013 zijn 7 animatoren uit dienst gegaan. Vier van hen (AiO8,9, 10 en 11) doorliepen het volledige traject. De 3 overigen gingen voortijdig uit dienst: AiO1 werd vroegtijdig ontslagen en besloot zijn A1-opleiding af te werken; AiO2 werd eveneens vroegtijdig ontslagen maar stopte tegelijkertijd met zijn A2-opleiding en is momenteel werkloos; AiO3 heeft werk gevonden bij een partnerorganisatie (op eigen initiatief) (Ratatouille); AiO 8, 9 en 10 zijn na het einde van hun contract uit dienst gegaan en zijn momenteel werkloos; AiO 11 heeft onmiddellijk werk gevonden na zijn traject bij BSB (IBO De Buiteling) Werken met individuele begeleidingsplannen; Andere kortdurende praktijkopleidingen; Taalbeleid; Intensievere doorstroom- en uitstroombegeleiding; Aantal uren opleiding versus werkervaring; Sportopleiding inhoudelijk; wordt een overgangsjaar en in september 2015 is het de bedoeling om met een nieuw OWP aan de slag te kunnen. Wordt vervolgd TAALBAD: AUTOROUTE DU NEDERLANDS In november 2012 kreeg BSB het bericht dat het weerhouden werd in de projectoproep van Managers van Diversiteit Hierdoor kreeg BSB subsidies voor een dossier dat geschreven werd in het kader van het OWP. De bedoeling is om met dit project de AiO s als het ware onder te dompelen in een Nederlands taalbad. De praktijk leert ons dat een semi-intensieve module Nederlands per semester niet voldoende is om snel het Nederlands onder de knie te krijgen zodat de animator actief sportactiviteiten kan voorbereiden en begeleiden. Naast de theoretische lessen is het belangrijk dat de animatoren dagelijks Nederlands spreken. Dit kan met collega s, leerkrachten lichamelijke opvoeding waar ze stage lopen, met de kinderen, Dit is echter een zware opgave, aangezien de meeste AiO s beter Frans spreken dan Nederlands en onderling sneller naar deze taal overschakelen. Daarom werd dit project geschreven. Dit project ging van start in het voorjaar van 2013 en loopt over 2 jaren. Tijdens de herfstvakantie van 2013 gingen 3 AIO s op stageweek bij vzw Antwerpen Sportstad. 2 van het konden deelnemen aan een omnisportkamp, de andere AiO stond op een voetbalkamp. Overdag werden ze ingezet als sportbegeleiders en s avonds werden ze ondergebracht bij 3 Vlaamse gezinnen binnen het Antwerpse. Er werden avondactiviteiten voorzien zoals een quiz of een karting. De eerste reacties op dit project waren veelbelovend. Twee AiO s hadden niveau 1.2, de derde slechts 1.1. Toch konden ze zich verstaanbaar maken en bij twee van hen was er een verbetering van het Nederlands merkbaar. Zelf vonden ze de ervaring meer dan de moeite en hadden ze een heel goed contact met hun gastgezinnen. Tijdens de krokusvakantie 2014 volgt een tweede editie. Dus van de 7 AiO s die uit dienst zijn gegaan in 2012, kunnen we zeggen dat er slechts 2 van hen opnieuw werk gevonden hebben. 5.5 EVALUATIE PROJECT 2013 EN UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST HERORIËNTERING OWP In september 2013 werd de vraag gesteld door de nieuwe coördinator om het OWP volledig uit te schrijven. Dit resulteerde in een heus draaiboek en vele vraagstellingen. Daarom besloot de verantwoordelijke OWP om het volledige Opleidings- en werkervaringsproject onder de loep te nemen. Elk opleidings- en werkervaringsonderdeel wordt tijdens het voorjaar van 2014 geëvalueerd en aangepast indien nodig. Dit veronderstelt een volledig proces en heroriëntering van het OWP. Concreet betekent dit: 32 33

18 Dec 2013 AiO Niveau NL op 31/12/2013 A2/A1-opleiding Rode Kruis/Croix Rouge Behaald? JeSanimatorcurs us Behaald? Bewegingsanimator Bloso/VTS Behaald? Initiator bij Bloso Tewerkstelling AiO1 2.1 A1 behaald Nee Niet afgemaakt NVT NVT Terug student Nov 2013 A1 opleiding Okt 2013 AiO2 2.1 Niet afgemaakt Nee Niet afgemaakt Niet geslaagd NVT Volop op zoek naar werk AiO3 NVT (tweetalig) A2 behaald Ja Ja Ja Initiator Boks Vast contract bij Ratatouille Sept 2013 AiO4 2.3 A2 CESA 1 ste jaar Nog te bepalen Cursus gevolgd, nog stageuren te volbrengen Nog te bepalen Nog in traject bij BSB Aug 2013 AiO5 1.2 A2 CESA 1 ste jaar AiO6 2.4 BKO CVO Brussel Afgemaakt Nog te bepalen Ja Krokus 2014 Nog te bepalen Nog in traject bij BSB Ja Ja Ja Initiator voetbal Nog in traject bij BSB Juli 2013 AiO7 1.1 A2 CESA 2 de jaar Nog te bepalen Cursus gevolgd, nog stageuren te volbrengen Krokus 2014 Nog te bepalen Nog in traject bij BSB Juni 2013 AiO8 2.2 NVT Nee Niet afgemaakt Niet geslaagd NVT Werkloos AiO9 2.2 NVT Nee Niet geslaagd NVT Werkloos AiO NVT Nee NVT NVT NVT Actief werkzoekend Mei 2013 AiO NVT Ja Ja Vast contract bij IBO De Buiteling April AiO A2 CESA 1 ste jaar Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog in traject bij BSB Maart 2013 AiO NVT Nog te bepalen Cursus gevolgd, nog stageuren te volbrengen Krokus 2014 Nog te bepalen Nog in traject bij BSB Feb 2013 AiO A2 CESA 1 ste jaar AiO15 NVT (tweetalig) A2 CVO Brussel 1 ste jaar Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog in traject bij BSB Nog te bepalen Cursus gevolgd, nog stageuren te volbrengen Krokus 2014 Nog te bepalen Nog in traject bij BSB Jan 2013 AiO A2 CESA 1 ste jaar Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog in traject bij BSB Datum uitstroom Datum instroom AiO1 DSP 15/11/ /06/2013 AiO2 DSP 01/11/ /06/2013 AiO3 DSP 01/09/ /02/2013 AiO4 Art.60 01/09/ /08/2014 AiO5 DSP 01/11/ /10/2014 AiO6 DSP 01/01/ /02/2014 AiO7 DSP 01/09/ /03/2014 AiO8 Art.60 01/09/ /08/2013 AiO9 Art.60 01/02/ /08/2013 AiO10 Art.60 01/03/ /07/2013 AiO11 DSP 01/11/ /10/2013 AiO12 DSP 01/09/ /08/2015 AiO13 Art.60 01/09/ /08/2015 AiO14 DSP 01/09/ /08/2015 AiO15 DSP 01/09/ /08/2015 AiO16 DSP 01/10/ /09/2015 AiO17 DSP 01/12/ /11/2015 AiO BKO CVO Brussel Afgemaakt Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog in traject bij BSB 34 35

19 6 CLUBWERKINGEN CLUBONDERSTEUNING UITDAGINGEN Doorheen de geschiedenis van Buurtsport Brussel vzw ontwikkelden zich een aantal duurzame sportinitiatieven, als antwoord op de steeds stijgende vraag van ouders, jongeren en de diverse overheden naar een kwaliteitsvol en duurzaam Nederlandstalig sportaanbod in onze wijken. Een aantal van deze sportinitiatieven werden echte sportclubs met een brede clubwerking, met eigen vrijwilligers, deelname aan competitie en een eigen (juridische) identiteit. Sommige clubs verzelfstandigden (Circus Zonder Handen, Brussels Jump Club, ), Brussels Boxing Academy ontwikkelde zich vanaf 2013 verder als autonome WMKJ en een handvol clubs zijn sterk verweven met de dagelijkse werking van Buurtsport Brussel zelf BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY (BBJJA) Zie BARIO BOXING CLUB (BBC) In september 2012 werd de nieuwe club opgericht. Deze club was open van maandag tot en met zaterdag in de Raafstraat in Schaarbeek. De club bleef actief tot eind mei In 7 maanden tijd werden 108 nieuwe leden verwelkomt, verspreid over vier verschillende disciplines. Er waren onder andere lessen voor dames, voor kinderen met overgewicht (6-12 jaar), boks en tae kwondo. Dankzij de democratische prijzen die gehanteerd werden, draaide de club heel goed. Hierdoor werden ook enorm veel mensen uit de wijk zelf bereikt en was dit een echte Buurtsportclub. Eind juni 2013 werd de club definitief gesloten. Dit om volgende redenen: Abou blesseerde zich aan zijn enkel tijdens en activiteit en was daardoor enkele maanden volledig buiten strijd. Daar Abou de hoofdtrainer was, moesten hierdoor noodgedwongen enkele activiteiten geannuleerd worden. Na een veiligheidscontrole door de brandweer werd er geadviseerd om verschillende werken te laten uitvoeren aan de infrastructuur. Deze werken zouden echter meer als kosten, wat het budget van de vzw oversteeg. Het is door dit advies van de brandweer dat Abou uiteindelijk beslist heeft om de club te sluiten. Er werd tevergeefs gezocht naar middelen om deze werken te kunnen uitvoeren. Het is dan ook met spijt in het hart dat de deur in de Raafstraat voor een laatste maal werd dicht gedaan BROCKZAAL ALGEMEEN Het naschoolse aanbod, opgevat als een klimclubwerking, richt zich op de kinderen van de IBO s uit de omgeving. Via de Brock biedt Buurtsport een vaste klimwerking voor kinderen tot 12 jaar. Er is ook een sns-werking voor jongeren uit het middelbaar onderwijs. Verder biedt de club vrij klimmen aan en er kunnen initiaties op aanvraag worden gegeven. Daarnaast krijgen kinderen en jongeren er de mogelijkheid om aan te sluiten op de clubwerking. In 2013 werd de Brockwerking overgenomen door een nieuwe buurtsportmedewerker. Deze stafmedewerker was al enkele jaren actief in deze wijk als animator in opleiding en stagiaire in de klimzaal. Hierdoor ging de overname naar deze werking redelijk vlot. In de klimwerking komen wekelijks 70 deelnemers sporten. Voor de lessenreeksen stijgt het ledenaantal. Maar het blijft moeilijk om deze leden vast aan de clubwerking te binden. In mei 2013 ging de werking op klimkamp in Fontainebleau, in samenwerking met de federatie en de club De Natuurvrienden Bergsteigers vzw. Verder werd er met de werking ook deelgenomen aan het avontuur- en klimkamp van de vzw Zonder Handen. Ook werd er deelgenomen aan een aantal evenementen zoals Stadskriebels, de Autoloze Zondag, Sportfeest, De samenwerking met partnerorganisatie JES nog sterker maken -Meer en betere partners vinden Structuur van de club uitbouwen Kinderen en jongeren aan de clubwerking binden Vrijwilligers vinden en opleiden om voor een langere termijn te engageren Meer inzoomen op extrasportieve rol van de club 6.4. BRUSSELS URBAN ACROBATIC ACADEMY (BUAA) In 2013 zette men de lessen Brussels Urban Acrobatic Academy verder. De club werkt met schooljaren, d.w.z. start van de lessenreeks is in september en einde van de lessenreeks in juni. In de sportzaal van het Koninklijk atheneum Toverfluit organiseerden we op woensdag van 16u30 tot 18u30 en op zaterdag van 17u tot 19u. lessen. Te St Guido lagere school te Anderlecht vielen de lessen op vrijdag van 17u tot 19u. Speciaal hier is dat we het materiaal telkens te Toverfluit moeten laden en lossen te St Guido. De kinderen van de school St Guido werd gevraagd een bijdrage te doen van de helft van het lidgeld, daar de frequentie van de leerlingen van deze school te hoog lag en onze betalende leden amper konden trainen. De zaal, die St Guido gratis ter beschikking stelt compenseerden we door initiaties te geven op het sport- en schoolfeest en de leerlingen te laten deelnemen aan de helft van de prijs. Wij ijverden om bij de start van de nieuwe lessenreeks een eigen T-shirt te hebben. Het T-shirt werd gratis aangeboden met het nemen van een jaarabonnement aan de prijs van 150 euro. Zo verlichtten we de prijsstijging. Verder boden we de mogelijkheid om per les te betalen tegen het bedrag van 2 euro. Het lesgeverscorps bestaande uit: Adil Najim, Jonathan Thsimanga, Bilal Lamarti en Sven Germeys werd uitgebreid met Marc Parée. De lessen worden altijd opgedeeld in minstens 2 groepen, -12 jaar en +12 jaar. Indien mogelijk werkten we in de lessen met een opdeling per niveau en oefende elk niveau een specifieke beweging in, zodat er verschillende standen staan waar men telkens een andere vaardigheid oefende. We organiseerden ook een gastcollege met Carolien Dewulf om het niveau op het maxi trampoline te verhogen. Iedere maand was er een vergadering waarin de problemen en moeilijkheden van afgelopen maand aan bod kwamen. We maakten dan ook de planning voor volgende maand op en trachtten hier telkens de puntjes op de i te plaatsen. Het ledenaantal groeide maar de beoogde doelstelling van 50 betalende leden werd niet behaald. De jaarlijkse wedstrijd was qua organisatie in orde, qua deelnemers viel het nog tegen BRUSSELS YOUNG WRESTLING STYLE (BYWS) ALGEMEEN 2013 was een scharnierjaar voor de vechtsportclub BYWS. In deze kleinschalige club krijgt een 40-tal jongeren wekelijks training in diverse gevechtsporten (judo, jiujitsu, catch en zelfverdediging). In september 2012 verhuisde de club van de school De Kleurdoos naar de sportzaal Anneessens-Funck. De eerste maanden van 2013 waren sterk in beslag genomen met het installeren op deze nieuwe locatie. Met het verhuizen naar een nieuwe locatie werd ook de clubfilosofie duidelijker gemaakt. Voortaan ging de club zich nog meer profileren als een open, tolerante en geïntegreerde vechtsportclub. Daarbij kiest BYWS voor het aanbieden van verschillende gevechtsporten zoals karate, judo, jiujitsu, zelfverdediging en catch. De voornaamste reden hiervoor is dat men de schotten en het hokjes denken tussen de verschillende vechtsporten wil tegengaan. Op die manier slaagde de club erin om hun leden nog meer kansen te geven. Ondertussen werden er ook diverse acties ondernomen om de structuur van deze kleurrijke club te versterken. De club werd als vzw opgericht en ingeschreven. De statuten werden ingediend en goedgekeurd, 36 37

20 wat een stap vooruit is voor de club. Het trainersbestand breidde uit, waarbij er een extra ondersteuner/ lesgever bijkwam. De stafmedewerker van 1000 Brussel nam mee de rol op om administratieve opvolging te doen, om het contact met de federatie te onderhouden en het informeren over vormingen, BYWS wil ook een belangrijke sociale rol opnemen naar de jongeren toe, door hen op diverse wijze kansen geven. Een aantal ervaren jongeren werd opgeleid om een verantwoordelijkheid op te nemen: een opwarming organiseren, lesgeven (onder begeleiding), conditietraining, Ook werd het concept Spelers van de ring geïntroduceerd. Daarbij startte BYWS met een opleidingstraject voor 14 jongeren om op termijn shows en demonstraties te kunnen geven. Dit was één van de vele manieren om de jongeren te stimuleren in het realiseren van hun ambities. Verder profileerde de club zich ook meermaals naar buiten toe. Er werden talrijke demonstraties gegeven op evenementen (Matonge, Antwerpen, Stadskriebels, Autoloze zondag, Sportfeest, ). Maar daarnaast werd er ook zelf een aantal initiatieven georganiseerd, vooral om de jongeren de kans te geven om zich te tonen. In november organiseerde de club een opendeurdag en in december was er het grote internationale catchgala. Er waren ongeveer 200 deelnemers en de jongeren kregen de kans om deel te nemen aan een evenement waar ook de grote sterren aanwezig waren. Het bracht nieuwe clubdynamieken op gang en het zorgde ervoor dat een aantal jongeren werd uitgenodigd om op andere wedstrijden deel te nemen. Verder werd BYWS gevraagd om de clubervaringen te delen op een Opendeurdag die in november door Demos werd georganiseerd. Op vlak van vorming behaalden twee trainers een diploma: één trainer behaalde zijn initiator jiujitsu en een andere trainer behaalde zijn initiator Bloso. Uitdagingen Nog meer wijkgericht gaan werken, nog meer jongeren uit de wijk bereiken Een club en vergaderlokaal vinden Een financieel plan ontwikkelen voor BYWS, met een zicht op de inkomsten en uitgaven, zonder dat we de jongeren zouden verliezen Meer sportmateriaal vinden via subsidies Vorming: meer mensen in de club een vorming bij Bloso laten volgen (initiator, ) Spelers in de ring: deze talentengroep verder begeleiden Meer samenwerking met andere partners, clubs, 6.6. FC JEUNESSE MOLENBEEK/ FC MOLENBEEK GIRLS Van januari tot mei: Jeunesse Molenbeek Sinds 2011 werkt Buurtsport samen met de voetbalclub FC Jeunesse Molenbeek. In 2013 werd deze samenwerking verdergezet, waarbij Buurtsport oorspronkelijk een groot engagement opnam in het sportieve en bestuurlijke kader van de club. De sportanimator werd halftijds ingezet en ondernam verschillende acties om het sociale en sportieve kapitaal van deze club maximaal te benutten: De sportanimator van Molenbeek was actief als sportief coördinator voor de kinderen tussen 6 en 11 jaar. Dit betekent dat hij opvolging van de trainers op zich nam; via vergaderingen, individuele coaching en begeleiding bij het volgen van de trainerscursus van de KBVB (B en C). Verder was hij aanspreekpunt voor de ouders wat betreft de trainingen, vervangingen, het vinden van infrastructuur. De sportanimator organiseerde in de paasvakantie een voetbalkamp in openlucht. Dit was een succes, en met 50 deelnemers was er een grote opkomst. De sportanimator startte een meisjesploeg op, waarbij 15 meisjes uit de buurt 2 keer per week kwamen trainen. Deze ploeg nam ook deel aan verschillende evenementen (Stadskriebels, tornooi Maastricht en soccer power play in Tour en Taxis). Maar ook namen we het initiatief om in mei zelf een tornooi te organiseren; 130 toeschouwers konden 5 meisjesvoetbalploegen aan het werk zien. Het werd een zeer geslaagde eerste editie, die aantoonde dat er een enorm potentieel zit in het aanbieden van meisjesvoetbal in Molenbeek. Ondertussen werd er een structuur opgezet om het partnerschap tussen Jeunesse Molenbeek en Buurtsport Brussel te verdiepen. Er werden talrijke vergaderingen belegd om te bekijken of een samenwerking op lange termijn haalbaar was en in welke condities. Na dit overleg bleek dat het voor Buurtsport niet opportuun was om op dezelfde manier te blijven investeren in de club. Buurtsport Brussel zou voortaan gaan focussen op het loslaten van de club Jeunesse Molenbeek en dat de focus nu volledig ging liggen op het uitbouwen van een sportclub voor meisjes; Molenbeek Girls. Juni - : Molenbeek Girls De club werd aanvankelijk op een informele wijze opgebouwd, maar al snel werd er een structuur opgezet om er een echte club van te maken. Dit bleek ook nodig, want de groep groeide in sneltempo, met als gevolg dat er in januari 2014 al 60 leden zijn. Wekelijkse Activiteit Partner-organisatie Leeftijd Aantal trainingen per week Ju Jitsu BYWS 12j Catch BYWS 12j Gem aantal aanwezigen per training Totaal aantal deelnemers vr alle lessen Op sportief vlak werd deze grote groep onderverdeeld in 3 groepen; U11 U13 en U16 (samen) en de damesploeg. Op Er werd deelgenomen aan de competitie en aan een tornooi in Zonhoven in december. Op bestuurlijk vlak was er veel werk aan de winkel, omdat we een volledig nieuwe club moesten opstarten. Molenbeek Girls werd een vzw en er werd een stamnummer aangevraagd. Er werd ook een bestuur samengesteld. Daarnaast werd er een stagiaire van de Vrije Universiteit Brussel betrokken op de club. Zij maakte een grondige doorlichting van de club, en begeleidde het maken van de missie en visie van de club, in samenwerking met de meisjes, trainersstaf en het bestuur. Het werd een bruikbaar rapport, dat inspiratie geeft voor de toekomst. Ook op sociaal vlak waren er verschillende acties die door de club werden ondernomen. De meisjes kregen studiebegeleiding bij de examens. Basis worstelen BSB/BYWS 6-12j 1 12 Uitdagingen voor 2014 Basis catch BSB/BYWS 13-17j 1 12 Catch BSB/BYWS 8-12j 1 12 Eerst een stabiele club worden met een gezonde structuur Dan groeien en nieuwe leden aantrekken Nieuwe terreinen vinden Vrijwilligers vinden en de trainersstaf verder uitbouwen Het contact met de ouders versterken 38 39

Brede school met sportaanbod. Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008

Brede school met sportaanbod. Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 Brede school met sportaanbod Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 Onze Missie: Het creëren en optimaliseren van sportkansen in Brusselse buurten met prioriteit voor kwetsbare doelgroepen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 1 JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING: 5 2. MISSIE EN VISIE: 6 3. EEN OPDRACHT VANUIT HET NEDERLANDSTALIG BELEID TE BRUSSEL: 7 4. WIJKWERKING: 10 4.1 ALGEMEEN 10 4.2 KUREGEM-ANDERLECHT

Nadere informatie

MISSIE EN VISIE + BELEIDSPLAN

MISSIE EN VISIE + BELEIDSPLAN JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. MISSIE EN VISIE + BELEIDSPLAN 6 3. WIJKWERKING 7 3.1. ALGEMEEN 7 3.2. KUREGEM ANDERLECHT 7 3.2.1. TEAM INFRASTRUCTUUR 7 3.2.2. WEKELIJKS AANBOD 7 3.2.3.

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Goede praktijken van Multimove voor kinderen STAD GENK

Goede praktijken van Multimove voor kinderen STAD GENK Goede praktijken van Multimove voor kinderen STAD GENK Multimove in Genk/ Doel Zoveel mogelijk kinderen in de multimove krijgen die: (Nog) niet aan sport doen / onvoldoende bewegen (Nog) niet in een sportclub

Nadere informatie

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging.

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang in en met de buurt

Buitenschoolse opvang in en met de buurt Buitenschoolse opvang in en met de buurt Denktank BKO 05/06/2009 KADER RAPPORT 2002-2003: actieonderzoek XYZ VGC VBJK IBO s Theoretisch kader voor buitenschoolse opvang in grootstad: nest en web 2009:

Nadere informatie

Een brede Kinderopvang. Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008

Een brede Kinderopvang. Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 Een brede Kinderopvang Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 Ket In Kuregem Een praktijkvoorbeeld van brede kinderopvang in een grootstedelijke context Hoe het begon Eind 2002: - opstart

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 I. Doel subsidiereglement en verdeling totaal subsidiebedrag beleidsprioriteit 1 Het subsidiereglement

Nadere informatie

Sportdienst Genk bereikt kansarme kinderen en kinderen van een andere origine via een naschools sportaanbod.

Sportdienst Genk bereikt kansarme kinderen en kinderen van een andere origine via een naschools sportaanbod. Sportdienst Genk bereikt kansarme kinderen en kinderen van een andere origine via een naschools sportaanbod. De achtergrond Bijna 30% van de Genkse kinderen wordt in een kansarm gezin geboren. 66% van

Nadere informatie

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO een woordje uitleg Over het IBO IBO De Verliefde Wolk is meer dan zomaar een opvang. Voor ons is de buitenschoolse opvang gelijk aan vrije tijd. Het is dus geen verlengde van de schooltijd. Het aanbod

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding

1. Inleiding. 1. Inleiding 1. Inleiding 1. Inleiding Elk jaar is het een hele opgave om onze werking samen te vatten in een vlot leesbaar geheel. In de afgelopen jaren is Buurtsport Brussel dan ook uitgegroeid tot een grote organisatie.

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Sessie 6 Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen?

Sessie 6 Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen? Sessie 6 Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen? ISB-congres 2012 Donderdag 22 maart 2012 Genk Inhoudstafel 1. Geschiedenis & ontstaan 2. Jespo vandaag 3. Jespo in

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen?

Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen? Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen? Enkele cijfers Vergelijking Vlaanderen en West-Vlaanderen Vlaanderen West-Vlaanderen N = 308 N = 32 (64 in totaal)

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 00/006 ---------------------------------- 27 januari Besluit houdende het sportpromotieplan. Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verantwoordingsnota lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 2011 Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt op: Verantwoordingsnota van

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Subsidiëring van sportverenigingen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Naam van de club... De verstrekker van de gegevens:... Functie in de vereniging:... Adres:... Tel:...

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club ALGEMEEN 1. Wie kan een aanvraag indienen: a. Elke krachtbalclub aangesloten bij FALOS 2. Timing (x = subsidiejaar) 15/9/x-1 vóór 1 juni:

Nadere informatie

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden 054 51 61 60 sport@galmaarden.be Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen in het kader van beleidsprioriteit 1: het ondersteunen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE Artikel 1 Een sportvereniging is een vereniging, die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd, waarin individueel of in ploegverband activiteiten met

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Clinic: Sport, spel en autisme

Clinic: Sport, spel en autisme Je zocht op: Zoekterm: vgc-sportdienst Datum: Tussen 31-08-2016 en 01-08-2016 Clinic: Sport, spel en autisme Deze clinic is opgebouwd uit een theoretisch kader, aangevuld met praktijkgerichte en interactieve

Nadere informatie

Op stap naar Brede Scholen in Brussel

Op stap naar Brede Scholen in Brussel Brede school Buiten de lijntjes 1 Op stap naar Brede Scholen in Brussel Een kijkje achter de schermen 1 Brede Scholen in Brussel 28 erkende Brusselse Brede Scholen 2014 Bron: VGC algemene directie Onderwijs

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Communicatie

Hoofdstuk 5 Communicatie Hoofdstuk 5 Communicatie Hoofdstuk 5: Communicatie 1. SWOT analyse Kansen: - Opleidingen voor beheer webpagina voor clubs - Website van de gemeente - Samenwerking met de jeugddienst dienst Vrije tijd -

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

sport- en bewegingsproject HIP (HIP= Herbakker in Perfecte staat) Wijkcentrum De Kring - Eeklo

sport- en bewegingsproject HIP (HIP= Herbakker in Perfecte staat) Wijkcentrum De Kring - Eeklo sport- en bewegingsproject HIP (HIP= Herbakker in Perfecte staat) Wijkcentrum De Kring - Eeklo kader voor het HIP-project verschillende beleidsplannen van Eeklo (jeugd, cultuur, sport): werken aan de verhoogde

Nadere informatie

42 Voor wie: 8 jaar - 14 jaar Wanneer: 16/8/ /8/2017 van 9:00 tot 16:00 (activiteiten) van 8:00 tot 9:00 (opvang) van 16:00 tot 17:00 (opvang)

42 Voor wie: 8 jaar - 14 jaar Wanneer: 16/8/ /8/2017 van 9:00 tot 16:00 (activiteiten) van 8:00 tot 9:00 (opvang) van 16:00 tot 17:00 (opvang) http://www.brusselbazaar.be/ VGC-Turnstage (Elsene) Tijdens dit VGC-sportkamp krijgen de kinderen dagelijks initiaties 'gymnastiek'. De deelnemers moeten de basisvaardigheden van het turnen onder de knie

Nadere informatie

Waar en hoe begint het verhaal?

Waar en hoe begint het verhaal? Brede School Helmet Coördinator: Tina Smout Email: tsmout@klaveren7.be Waar en hoe begint het verhaal? Helmet = wijk in Schaarbeek, Brussel veel kleuren en geuren, maar ook veel maatschappelijke uitdagingen

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior Nummer bankrekening Naam titularis

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

55 Voor wie: 12 jaar Wanneer: 11/1/ /2/2018 op Donderdag van 19:30 tot 20:30

55 Voor wie: 12 jaar Wanneer: 11/1/ /2/2018 op Donderdag van 19:30 tot 20:30 http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Zoekterm: zwemmen IBO kerstvakantie Jeej, vakantie! Zijn je mama en/of papa niet zo'n gelukzakken als jij? Kom dan spelen, sporten, ontdekken, knutselen en vooral

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

Sportdienst betrekt de kinderopvang bij Multimove. Gooik

Sportdienst betrekt de kinderopvang bij Multimove. Gooik 3 Sportdienst betrekt de kinderopvang bij Multimove Gooik De achtergrond De buitenschoolse kinderopvang (BKO) is vragende partij om op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties een centrale opvang te voorzien.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen

Nadere informatie

Meerjarenplanning Sport

Meerjarenplanning Sport Meerjarenplanning Sport 2014-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1: Decreet lokaal sportbeleid... 2 Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Nadere informatie

De lesgever De lesgever is één van de belangrijkste schakels bij de organisatie van de naschoolse sport.

De lesgever De lesgever is één van de belangrijkste schakels bij de organisatie van de naschoolse sport. Inhoudstafel Wat is Sportsnack? Sportsnack staat voor Sportief Naschools Actieve Kids en wil extra beweging voor kinderen van de basisschool en kleuterklas mogelijk maken. Kinderen en jongeren bewegen

Nadere informatie

DE VAKANTIE KOMT ERAAN!

DE VAKANTIE KOMT ERAAN! 2014 DE VAKANTIE KOMT ERAAN! Academie Beeldende Kunsten Anderlecht Atheneum Brussel Basisschool De Kleurdoos Brussels Boxing Academy Buurtsport Brussel Chicago Circus Zonder Handen CVO Brussel De Markten

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Samenwerking TTC Schulen & Dasfun. Herk-de-Stad

Samenwerking TTC Schulen & Dasfun. Herk-de-Stad Samenwerking TTC Schulen & Dasfun Herk-de-Stad De achtergrond De tafeltennisclub TTC Schulen zag met het Multimoveproject een mooie kans om jonge spelers warm te maken voor sport in het algemeen zonder

Nadere informatie

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking 6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking Voor de periode 2009 2013 is het thema voor de impulssubsidie de kwaliteit van

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011

Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011 Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011 IDENTIFICATIE: alles correct invullen AUB! NAAM SPORTCLUB :...... CONTACTPERSOON :... CONTACTADRES :. TELEFOONNR. :.. E-MAIL

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

Sportdienst in samenwerking met 4 sportclubs. Lokeren

Sportdienst in samenwerking met 4 sportclubs. Lokeren Sportdienst in samenwerking met 4 sportclubs Lokeren De achtergrond Binnen de stadsstructuur kwam er van meerdere veldwerkers die op verschillende domeinen actief zijn, steeds weer de vraag in verband

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK 2010-2013 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli 2010 1 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van

Nadere informatie

Participatie van obese kinderen in een samenwerking tussen CLB & G.S.F. HOPSAKEE. Aalst

Participatie van obese kinderen in een samenwerking tussen CLB & G.S.F. HOPSAKEE. Aalst Participatie van obese kinderen in een samenwerking tussen CLB & G.S.F. HOPSAKEE Aalst De achtergrond Het Centrum Leerlingen Begeleiding (CLB) van Aalst stelt vast dat de problematiek van overgewicht/obesitas

Nadere informatie

Sportpromotieplan 2015

Sportpromotieplan 2015 Sportpromotieplan 2015 INLEIDING Het sportpromotieplan groepeert de sportpromotionele acties voor het komende kalenderjaar en is opgesteld op basis van de verschillende doelstellingen uit het sportbeleidsplan.

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level)

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) Missie & visie 1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) 1.1.1. Missie/visie van de club Stokkem VV is een voetbalclub die meerdere doelen nastreeft!! Kernactiviteit van de club Uitbouw van een

Nadere informatie

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Goedgekeurd in zitting gemeenteraad 19 december 013 1 LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Hoofdstuk I: Algemene bepalingen. Artikel 1 a) Dit reglement is enkel van toepassing op de erkende

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING 19 Februari 2009 WELKOM

ALGEMENE VERGADERING 19 Februari 2009 WELKOM ALGEMENE VERGADERING 19 Februari 2009 WELKOM JAARVERSLAG 2008 REKENING 2008 BEGROTING 2009 ONTVANGSTEN EIGEN WERKING R u b rie k B e g ro tin g 2 0 0 8 R e k e n in g 2 0 0 8 B e g ro tin g 2 0 0 9 B a

Nadere informatie

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten daartoe uitgetrokken op de begroting van de gemeente Heist-opden-Berg, kunnen werkingssubsidies

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM Doelstellingen Artikel 1 Dit reglement heeft als doelstelling de sportverenigingen die erkend zijn volgens artikel 5 financieel te ondersteunen. Het

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR SPORT TASK FORCE BRUSSEL, 2011

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR SPORT TASK FORCE BRUSSEL, 2011 SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR SPORT TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Inleiding Een Brussels huishouden spendeerde anno 2009 gemiddeld ongeveer 250 aan musea, schouwspelen en soortgelijke activiteiten. Dat staat

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING BASISWERKING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING BASISWERKING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING BASISWERKING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse

Nadere informatie

NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE

NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE HUIDIGE SITUATIE NIEUW DECREET - TOELICHTING NIEUW DECREET CONCRETE IMPACT HUIDIGE SITUATIE HIDIGE SITUATIE Quiz hoeveel men

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen.

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Artikel 1 Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Dit reglement bepaalt de gemeentelijke erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen en de voorwaarden voor toekenning

Nadere informatie

GEMEENTE GEETBETS REGLEMENT VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTVERENIGINGEN. (goedgekeurd gemeenteraad Geetbets 27 juni 2016)

GEMEENTE GEETBETS REGLEMENT VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTVERENIGINGEN. (goedgekeurd gemeenteraad Geetbets 27 juni 2016) GEMEENTE GEETBETS REGLEMENT VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTVERENIGINGEN (goedgekeurd gemeenteraad Geetbets 27 juni 2016) Artikel 1: Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Geetbets kan jaarlijks subsidies

Nadere informatie

Sportdienst in samenwerking met kinderopvang. De Pinte en IBO Stekelbees

Sportdienst in samenwerking met kinderopvang. De Pinte en IBO Stekelbees 2 Sportdienst in samenwerking met kinderopvang De Pinte en IBO Stekelbees De achtergrond Vanuit de sportdienst bestaat al lang de stille gedachte om iets te organiseren samen met de kinderopvang. Dankzij

Nadere informatie

www.laagdrempeligesportclub.be

www.laagdrempeligesportclub.be Uitdaging X een laagdrempelig sportbeleid in actie www.laagdrempeligesportclub.be Trefdag Sportparticipatie 6/12/2012 1 Intro Wie is Tim Lamon? Nu: Medewerker Sport voor Allen bij Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de erkende sportclubs uit Kluisbergen, die een aanvraagdossier

Nadere informatie