Onderwerp : Koopzondagen regeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp : Koopzondagen regeling"

Transcriptie

1 Aan de Gemeenteraad Raad : 20 november 2008 Onderwerp : Koopzondagen regeling Status : Opiniërend Punt no. : 10 Korte toelichting Naar aanleiding van de landelijke evaluatie van de Winkeltijdenwet legt het college een aantal keuzes aan u voor inzake het Koopzondagenbeleid van de gemeente Achtkarspelen. Het college is van mening dat het huidige Koopzondagen beleid goed past bij de cultuur van de gemeente Achtkarspelen en vraagt de raad zijn voorkeur te bepalen en uit te spreken. Aanleiding De winkelsluitingswet 1976 is twaalf jaar geleden -in veranderd in de Winkeltijdenwet. Bij deze wetswijziging heeft de gemeente een aantal bevoegdheden gekregen en is de vrijheid van detaillisten om zich aan te passen aan de lokale vraag van consumenten toegenomen. Iedere winkelier mag nu 6 dagen per week tot uur open zijn zonder beperkingen. Een nieuw onderdeel in deze wet is de mogelijkheid om per gemeentelijk gebied maximaal 12 zon- en of feestdagen aan te wijzen als koopzondagen. In de verordening die U in 1996 heeft vastgesteld staat dat er maximaal 5 feestdagen mogen worden vastgesteld als koopzondag. Deze dagen mogen niet op een zondag vallen en eerste kerstdag is uitgezonderd. Het vaststellen van deze feestdagen is aan het college van Burgemeester en Wethouders gemandateerd. In de praktijk kan het college van Burgemeester en Wethouders dus alleen maar ontheffing verlenen voor tweede pinksterdag, tweede paasdag, tweede kerstdag, nieuwjaarsdag en hemelvaartsdag. De Winkeltijdenwet is in 2006 geëvalueerd. Het nemen van een besluit naar aanleiding van deze evaluatie is uitgesteld tot het huidige kabinet was aangesteld. Het huidige kabinet heeft voorgesteld om de wet grotendeels intact te laten. De aangepaste wet ligt momenteel bij de Raad van State en de verwachting is dat deze 1 januari 2009 in werking treed. Uit de evaluatie is als enige belangrijke onderdeel het verscherpen van de Toerismebepaling gekomen. Dit is een uitzonderingsmogelijk die in de wet van 1996 is gecreëerd. Als een gebied een zelfstandige toeristische aantrekkingskracht heeft mogen de winkels in dit gebied op zondag open. Veel gemeenten (157) maken gebruik van deze uitzonderingsregel. In onze gemeente is dit niet aan de orde. Wat wel al enige jaren in onze gemeente speelt is de vraag van verschillende ondernemers (kerstartikelen/meubelbranche) om vaker of op andere momenten dan de huidige vijf keer per jaar extra open te zijn. De verordening is inmiddels 12 jaar geleden vastgesteld. Nu de Winkeltijdenwet is geëvalueerd en er een wetsontwerp is gemaakt is het tijd om te beslissen of ons gemeentelijk beleid aangepast dient te worden.

2 Raad : 20 november 2008 Punt no.: 10 Blad: 2 Keuzemogelijkheden Bestaand beleid niet veranderen. Handhavend optreden bij overtredingen. De huidige wet biedt hiervoor voldoende mogelijkheden. Winkeliers kunnen er binnen de bestaande regelgeving ook vaker voor kiezen om elke avond tot uur open te zijn voor publiek. Van deze mogelijkheid wordt nu geen gebruik gemaakt. Voordelen: Huidig beleid bevestigen. Duidelijkheid bieden aan consument en detaillist. De zondagsrust zo veel mogelijk in stand houden. Nadelen: Ondernemers in bepaalde branches willen graag vaker open. Er dient tegen ondernemers die zich niet houden aan de huidige regelgeving bestuursrechterlijk opgetreden te worden om rechtsongelijkheid tegen te gaan. Bovenstaande keuzemogelijkheid heeft de voorkeur van het college. Zij is van mening dat het huidige beleid goed past bij de cultuur van onze gemeente en dat hiermee de zondagsrust zoveel mogelijk intact wordt gelaten. Het college is daarbij ook van mening dat er in de regio (Leeuwarden/Groningen) voldoende mogelijkheden zijn om op zondagen te winkelen. Bij wijziging van het bestaande beleid zijn er twee mogelijkheden. Maximaal 12 dagen collectief vaststellen voor de hele gemeente. In de verordening Winkeltijden Achtkarspelen vaststellen hoeveel koopzondagen collectief maximaal mogelijk zijn. Tussen 1 en 12 in totaal. Elke ondernemer is vrij om te bepalen of hij wel of niet gebruik maakt van deze collectief aangewezen dag. Het aanwijzen van deze collectieve dagen zou kunnen door bijvoorbeeld in september een beroep op de ondernemers te doen om datum voorstellen in te dienen. Volgens op grond van vooraf opgestelde beleidsregels (zie bijlage voor voorbeeld) een lijst met data te maken en deze in december vast te laten stellen door het college. Voordelen: Iedereen weet waar hij/zij aan toe is. De winkelier weet wanneer hij open mag zijn, de consument weet wanneer winkels open (kunnen) zijn in de gehele gemeente. Nadelen: Consumenten verwachten dat alle winkels open zijn op de aangewezen dagen, winkeliers voelen zich onder druk gezet om open te gaan op de aangewezen dagen. Op verzoek van ondernemers en per gebied (dorp) maximaal 12 koopzondagen vaststellen. Veel winkeliers en sommige gemeenschappen zullen geen gebruik willen maken van de verruimde mogelijkheden. Een gebiedsgerichte vaststelling van koopzondagen maakt dit mogelijk. Voordelen: Winkeliers die kerstartikelen verkopen, tuincentra en bijvoorbeeld meubelwinkels willen misschien wel open, terwijl andere (kleine) detaillisten daar geen behoefte aan hebben. Winkeliers die zich richten op speciale kopersgroepen/seizoenen kunnen in de voor hen drukke periodes vaker open zijn op zondag (voorjaar/decembermaand). Nadelen: Het risico bestaat dat er een lappendeken aan koopzondagen ontstaat en dit voor een onduidelijke situatie bij de consument zorgt.

3 Raad : 20 november 2008 Punt no.: 10 Blad: 3 Voorstel Naar aanleiding van de uitkomsten van de discussie over de keuze hoe om te gaan met de koopzondagen in de toekomst: een nieuwe verordening Winkeltijden Achtkarspelen met bijbehorende beleidsregels voor het vaststellen van koopzondagen opstellen en aan de raad voorleggen of; het handhaven van het huidige beleid communiceren en uitvoeren. Buitenpost, 6 november 2008 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris, mr. E. van der Sluis burgemeester, T.J. van der Zwan Bijlagen : Voorbeeld beleidsregels Koopzondagen Ter inzage : - Ambtenaar : mw. M. Tigchelaar Portefeuillehouder : T.J. van der Zwan

4 Bijlage: Voorbeeld beleidsregels Koopzondagen De burgemeester en het college van de gemeente Achtkarspelen en ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 5 en 7 van de Verordening winkeltijden gemeente Achtkarspelen besluiten vast te stellen de volgende Beleidsregels zon- en feestdagenregeling Gemeente Achtkarspelen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. de wet: De Winkeltijdenwet; b. de verordening: de Verordening winkeltijden gemeente Achtkarspelen; c. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag. Artikel 1.2 Doel Deze beleidsregels hebben tot doel duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders de Zon- en feestdagenregeling in artikel 5 en artikel 7 van de Verordening winkeltijden gemeente Achtkarspelen toepast. Artikel 1.3 Zon- en feestdagenregeling Winkeltijdenwet 1. Op grond van artikel 2 van de wet is winkelopenstelling op zon- en feestdagen niet toegestaan. 2. Voor maximaal 12 zon- en feestdagen per kalenderjaar kan de gemeente vrijstelling van deze verplichte sluiting verlenen (artikel 3 Winkeltijdenwet). De beperking tot twaalf dagen per kalenderjaar geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk. 3. Daarnaast kan op zon- en feestdagen ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard en ten behoeve van het uitstallen van goederen ontheffing worden verleend van deze verplichte sluiting (artikel 4 Winkeltijdenwet). 4. Een nadere uitwerking van deze vrijstellingsmogelijkheden dan wel ontheffingsmogelijkheden is terug te vinden in de Verordening winkeltijden gemeente Achtkarspelen. Artikel 1.4 Verordening winkeltijden Gemeente Achtkarspelen 1. Op grond van artikel 5 van de Verordening zijn Burgemeester en wethouders bevoegd vrijstelling te verlenen van de verplichte sluiting op zon- en feestdagen middels aanwijzing van: a. 12 zon- en feestdagen per gebeid in de gemeente Achtkarspelen 2. Op grond van artikel 7 van de Verordening zijn Burgemeester en wethouders bevoegd ontheffing te verlenen van de verplichte sluiting op zon- en feestdagen ten behoeve van: a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard b. het uitstallen van goederen

5 - 2 - Hoofdstuk 2 Vrijstelling verplichte sluiting op zon- en feestdagen Artikel 2.1 Procedure 1. Jaarlijks wordt door burgemeester en wethouders in de maand september, een oproep op de gemeentepagina van een huis-aan-huisblad geplaatst, waarin ondernemers, verenigingen en instellingen worden uitgenodigd hun verzoeken, met betrekking tot de toewijzing van de koopzondagen in het volgende kalenderjaar, kenbaar te maken. 2. Verzoeken voor de aanwijzing van koopzondagen voor het volgende kalenderjaar, die voor de maand november van enige kalenderjaar, bij burgemeester en wethouders worden ingediend, worden betrokken bij de afweging als bedoeld in het derde lid. 3. Uiterlijk 15 december van ieder kalenderjaar, maken burgemeester en wethouders op basis van de ingediende verzoeken, een afweging op grond waarvan overgegaan wordt tot aanwijzing van koopzondagen in het volgende kalenderjaar. Artikel 2.2 Toewijzingscriteria Bij de beoordeling van verzoeken voor aanwijzing van een koopzondag in het volgende dan wel lopende kalenderjaar, geldt de volgende prioriteitsvolgorde: a. Collectieve verzoeken voor één aangewezen gebied, niet uitsluitend afkomstig van één specifieke branche, worden bij voorrang gehonoreerd. b. Branchegerichte collectieve verzoeken voor een aangewezen gebied worden gehonoreerd, mits niet strijdig met het gestelde onder a. Hierbij geldt als uitgangspunt dat zoveel mogelijk verschillende branches de mogelijkheid moeten hebben om te profiteren van de koopzondagen en de spreiding van vrijstellingsdagen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. c. Individuele verzoeken in een aangewezen gebied, worden pas in behandeling genomen als blijkt dat na honorering van de verzoeken als genoemd onder a en b van dit artikel, nog de mogelijkheid bestaat andere zon- en feestdagen als koopzondag aan te wijzen. Als dat het geval is, wordt aan het verzoek voorrang gegeven, dat naar verwachting in het belang is van het grootst aantal consumenten. d. Individuele verzoeken in een aangewezen gebied die in de loop van een kalenderjaar worden ingediend, worden toegewezen als er nog koopzondagen beschikbaar zijn en op volgorde van indiening van het verzoek. e. Verzoeken tot wijziging of intrekking van aangewezen zon- en feestdagen in een aangewezen gebied worden uitsluitend gehonoreerd wanneer de aanvrager heeft aangetoond dat hiertegen geen bedenkingen bestaan van andere ondernemers binnen het aangewezen gebied. f. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde onder a, b, c, d of e indien toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Hoofdstuk 3 Ontheffing verplichte sluiting voor afzonderlijke situaties 3.1 Bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard Onder bijzondere gelegenheden in de zin van artikel 7 van de Verordening winkeltijden Gemeente Achtkarspelen wordt verstaan: a. alle jubilea van het bedrijvenpark/winkelcentrum met een interval van 5 jaar; (5, 10, 15, 20 etc); b. voor de afzonderlijke winkels wordt uitgegaan van de erkende jubilea; (12 ½, 25, 40, 50) c. overname van een winkel door een nieuwe eigenaar; d. heropening van een winkel na een ingrijpende verbouwing; e. andere, zeer specifieke gelegenheden ter beoordeling van het college. Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding en bekendmaking 4.1 Inwerkingtreding beleidsregels 1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 augustus Het besluit tot vaststelling wordt bekendgemaakt middels opname in de Feanster. 3. Het besluit en de beleidsregels liggen tevens ter inzage op het gemeentehuis. Aldus vastgesteld d.d Burgemeester en wethouders

6 - 3 - Toelichting bij de Beleidsregels zon- en feestdagenregeling Hoofdstuk 1. Algemeen In 1996 is de Winkeltijdenwet van kracht geworden, die de Winkelsluitingswet 1976 opvolgde. De Winkeltijdenwet beoogt een grote mate van flexibiliteit te bieden, waardoor vraag en aanbod optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Hierdoor worden economische dynamiek en initiatief gestimuleerd, wat bijdraagt aan meer werkgelegenheid. Daartoe zijn de mogelijkheden tot openstelling van winkels zodanig verruimd, dat deze nu alleen nog op werkdagen tussen 22:00 en 06:00 uur, zondagen en enkele feestdagen gesloten dienen te zijn. Op gemeentelijk niveau kan door middel van het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen, neergelegd in een verordening, van dit algemene verbodsregime worden afgeweken. Gemeenten genieten daarbij een ruime beleidsvrijheid, zodat optimaal op de lokale situatie kan worden ingespeeld. Hoofdstuk 2. Vrijstelling verplichte sluiting op zon- en feestdagen Toelichting bij artikel 2.1 Procedure In de beleidsregels wordt de procedure beschreven die vooraf gaat aan de vaststelling van koopzondagen. In de maand september wordt een oproep in de Feanster geplaatst waarin de winkeliers worden uitgenodigd hun verzoeken tot toewijzing van de koopzondagen kenbaar te maken. In de praktijk ontvangen de ondernemersverenigingen en overige niet bij een ondernemersvereniging aangesloten winkeliers, een persoonlijke uitnodigingsbrief. Met de oproep in de Feanster staat echter vast dat alle ondernemers kennis hebben kunnen nemen van het verzoek. Dit voorkomt discussie achteraf indien winkeliers stellen dat zij niet op de hoogte waren van de mogelijkheid de koopzondagen kenbaar te maken. Verzoeken voor koopzondagen welke tijdig zijn ontvangen door de gemeente, worden meegenomen in de afweging omtrent de vaststelling van de koopzondagen. Toelichting bij artikel 2.2 Toewijzingscriteria De winkeliers in de gemeente Achtkarspelen kunnen een verzoek indienen voor de aanwijzing voor koopzondagen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar gezamenlijke verzoeken. Bij de beoordeling van verzoeken voor aanwijzing van een koopzondag in het volgende dan wel lopende kalenderjaar is een prioriteitsvolgorde gemaakt. Hoe meer ondernemers het verzoek ondersteunen, hoe groter de kans dat de aangevraagde koopzondagen gehonoreerd worden. Hierbij dient te worden aangetekend dat een collectief verzoek waarin de verschillende branches zijn vertegenwoordigd voorrang heeft op een collectief verzoek afkomstig uit slechts één specifieke branche. Globaal genomen zijn het met name de volgende branches die van belang zijn in de Gemeente Achtkarspelen: a. detailhandel food; onder andere supermarkten, slagers, bakkers, slijterijen, kaaswinkels; b. detailhandel non food: onder andere kledingwinkels, schoenenzaken, wit- bruingoedzaken, telecommunicatie en geluidsdragers, muziekwinkels, elektronicazaken, dierenspeciaalzaken, warenhuizen, boekwinkels; c. meubelbranche: onder andere verkoop van keukens, sanitair, banken, bedden, kasten, verlichting, vloeren; d. klus en tuin: onder andere bouwmarkten, tuincentra, tuinmeubelzaken, bouwspecialisten; Een uitputtende indeling van de verschillende winkels in branches is lastig te geven. In gevallen waarin niet zonder meer duidelijk is onder welke branche een onderneming valt en hierover discussie ontstaat, bepaalt het college. Het kan natuurlijk voorkomen dat deze prioriteitsvolgorde onbedoeld zeer nadelige gevolgen heeft voor een winkel. In dergelijke uitzonderlijke situaties blijft het mogelijk om een besluit te nemen in afwijking van de toewijzingscriteria. Hoofdstuk 3 Ontheffing van verplichte sluiting voor afzonderlijke situaties Toelichting bij artikel 3.1 Bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard Voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard kan het college ontheffing verlenen van de verplichte sluiting op zon- en feestdagen. Deze bevoegdheid bestaat naast de vrijstellingsbevoegdheid van artikel 5 van de Verordening.

7 - 4 - Op 28 maart 2000 heeft het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen een lijst van bijzondere situaties vastgesteld, waarbij ontheffing verleend kan worden voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard. De lijst van bijzondere situaties is ongewijzigd opgenomen in artikel 3.1 van de beleidsregels. De destijds gebruikte argumenten zijn nog steeds van toepassing. Door een lijst van bijzondere gelegenheden vast te stellen, is het voor de ondernemers helder wanneer een gevraagde ontheffing kans van slagen heeft. Ondanks de lijst voor bijzondere gelegenheden blijft op grond van 3.1 sub e de mogelijkheid bestaan om voor andere zeer specifieke gelegenheden, die niet op de lijst worden genoemd, een uitzondering te maken en ontheffing te verlenen.

8 - 5 - Bijlage: Handhaving van de Winkeltijdenwet. De Winkeltijdenwet kan langs twee sporen worden gehandhaafd, namelijk strafrechtelijk en bestuursrechtelijk. Strafrechtelijke handhaving In de Winkeltijdenwet staat beschreven op welke dagen en tijden het verboden is om een winkel geopend te hebben. Het verbod geldt ook voor andere vormen van detailhandel, zoals markten straathandel. Een overtreding van een verbod van de Winkeltijdenwet is een strafbaar feit in de zin van de Wet op de economische delicten. Met de strafrechtelijke handhaving van de Winkeltijdenwet zijn de politie en de Belastingdienst/FIOD-ECD belast. De politie op lokaal niveau en in gevallen waarin overtreding van de Winkeltijdenwet een landelijke verstoring van de concurrentieverhoudingen oplevert of sprake is van overtredingen met een bijzonder karakter de Belastingdienst/FIOD-ECD. Het primaat van de handhaving ligt bij de politie. De Aanwijzing handhaving winkeltijdenwet bevat regels voor de strafrechtelijke handhaving van de Winkeltijdenwet. Teneinde strafrechtelijke vervolging te voorkomen kan het Openbaar Ministerie (OM) met de overtreder van de Winkeltijdenwet een schikking treffen conform de Richtlijn voor strafvordering winkeltijdenwet. De overtreder betaalt dan een in de richtlijn beschreven bedrag in ruil voor niet verdere vervolging door de Officier van Justitie. Bestuursrechtelijke handhaving Een tweede wijze van handhaving is de bestuursrechtelijke handhaving. Het gemeentebestuur is bevoegd bestuursdwang toe te passen. In relatie tot de Winkeltijdenwet biedt bestuursdwang de mogelijkheid om tot sluiting van een niet geoorloofd opengestelde winkel over te gaan. Daarnaast heeft een gemeente in beginsel de keuze om in plaats van bestuursdwang een last onder dwangsom aan een overtredende winkelier op te leggen, tenzij het belang dat het overtreden voorschrift beoogt te beschermen zich daartegen verzet. In de praktijk betekent dit dat een winkelier eerst enkele keren wordt gewaarschuwd dat de winkel niet geopend mag zijn. Indien dit geen effect heeft, wordt daadwerkelijk tot het opleggen van een last onder dwangsom overgegaan. In het geval van openstelling op een nietkoopzondag wordt de winkelier gelast zijn winkel gesloten te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom. Hij moet in beginsel een termijn krijgen om zijn winkel te sluiten. Hoe lang de begunstigingstermijn moet zijn, hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Feitelijke sluiting van de winkel zal in het algemeen niet veel tijd vergen (ca. 2 à 3 uur). Ook andere factoren kunnen echter een rol spelen bij de bepaling van de termijn. Bijvoorbeeld hoe lang de winkel al open was op niet-koopzondagen, of het gemeentebestuur hiervan op de hoogte was en of de bedrijfsvoering sterk gebaseerd is op de zondagsopenstelling (onder omstandigheden kan een termijn van enkele maanden nog redelijk zijn). Overigens mag bij de bepaling van de begunstigingstermijn ook gewicht worden toegekend aan het tijdstip waarop de winkelier voor het eerst, dus voorafgaand aan het opleggen van de dwangsom, gewaarschuwd werd dat hij zijn winkel niet op zondag geopend mocht hebben. Na afloop van de termijn verbeurt de winkelier voor elke niet-koopzondag waarop hij zijn winkel geopend heeft van rechtswege een dwangsom. Verbeurde dwangsommen kunnen bij dwangbevel worden ingevorderd. De bevoegdheid verbeurde dwangsommen in te vorderen verjaart zes maanden na de dag waarop de dwangsom is verbeurd. Het gemeentebestuur heeft grote vrijheid bij de bepaling van de hoogte van de dwangsom. De wet stelt slechts als eis dat de dwangsom in redelijke verhouding moet staan met de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom.

9 - 6 - Bij overtreding van de Winkeltijdenwet kunnen verschillende aspecten een rol spelen, zoals de omvang van de op zondag geopende winkel en het voordeel dat de winkelier met de zondagopenstelling behaalt (behaalde voordeel op niet-koopzondag). De dwangsom beoogt immers een effectieve prikkel tot naleving van de Winkeltijdenwet te geven. Tegen een besluit tot opleggen van een last onder dwangsom staat beroep open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dit College respectievelijk zijn voorzitter heeft in een aantal recente zaken uitspraak gedaan op beroepen tegen respectievelijk verzoeken tot schorsing van besluiten tot opleggen van een last onder dwangsom aan winkeliers die de Winkeltijdenwet hadden overtreden. De praktijk laat zien dat de rechter deze besluiten terughoudend toetst. Alle beroepen respectievelijk verzoeken werden ongegrond verklaard en afgewezen.

Beleidsregels zon- en feestdagenregeling

Beleidsregels zon- en feestdagenregeling Beleidsregels zon- en feestdagenregeling Vastgesteld bij besluit van : 8 juli 2008 Auteur : Baukje van der Bij Documentnaam : Beleidsregels zon- en feestdagenregeling Gemeente Beuningen De burgemeester

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e-mailbox. Bekendmaking:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Vergunning Verlening en Handhaving : Olof Stom Voorstel aan de raad Onderwerp : Verordening winkeltijden

Nadere informatie

Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel

Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 31 maart 2015 Opsteller de heer G. van der Veer Registratie GF15.20024

Nadere informatie

hrwti*v\ 2QLO Paraaf Agendanummer 6

hrwti*v\ 2QLO Paraaf Agendanummer 6 Pagina 1 van 7 Versie GEMEENTE LEIDERDORP Collegevergadering van: o A hrwti*v\ 2QLO N& Paraaf Agendanummer 6 Portefeuille : M. Zonn Postregistratienummer : 2010i00249 Adviserende afdeling : CZ/ JZ Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Winkeltijdenverordening Heusden 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp Winkeltijdenverordening Heusden 2014 Raadsvoorstel Inleiding Het Rijk heeft sinds 1 juli 2013 de Winkeltijdenwet verruimd. De gemeente Heusden kan (zoals andere gemeenten) sindsdien zelf bepalen in hoeverre zij vrijstellingen of ontheffingen

Nadere informatie

Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling

Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling 1. Aanleiding Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De grootste wijziging is het schrappen van de toeristische bepaling. Deze bepaling stelde dat

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Verordening Winkeltijden Ede 2014 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op artikel 3, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 juli 2005 / 138/2005. Onderwerp Wijziging verordening winkeltijden

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 juli 2005 / 138/2005. Onderwerp Wijziging verordening winkeltijden Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 juli 2005 / 138/2005 Onderwerp Wijziging verordening winkeltijden Programma / Programmanummer Economische ontwikkeling / 3220 Portefeuillehouder L. Scholten

Nadere informatie

*ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad. No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD.

*ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad. No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD. *ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Initiatiefvoorstel VVD m.b.t. wijziging

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Zoetermeer

Verordening winkeltijden Zoetermeer Verordening winkeltijden Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2016; de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast te stellen.

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2016; de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast te stellen. Nummer 09-05.2016 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2016; b e s l u i t: de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast

Nadere informatie

Raadsvergadering : 18 mei 2015. Voorstelnr. : R 7094. Onderwerp : Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015. Stadskanaal, 1 mei 2015

Raadsvergadering : 18 mei 2015. Voorstelnr. : R 7094. Onderwerp : Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015. Stadskanaal, 1 mei 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

1. De 12 algemene data opgenomen in dit voorstel en geldend voor geheel Nijmegen vast te stellen.

1. De 12 algemene data opgenomen in dit voorstel en geldend voor geheel Nijmegen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Winkeltijdenwet / Koopzondagen 2012 Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Jaarlijks dient op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Nadere informatie

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 (Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 De raad van de gemeente Heerenveen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Modelverordening winkeltijden 2013

Modelverordening winkeltijden 2013 Modelverordening winkeltijden 2013 Leeswijzer modelbepalingen [ ] of bijvoorbeeld [tijdstip] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2, variant B1. [iets EN/OF iets] = door gemeente te kiezen,

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 februari Agendapunt : 6. Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 februari Agendapunt : 6. Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 18 februari 2016 Agendapunt : 6 Status : Opiniërend Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Gerda van der Let / Jan Sijtsma

Nadere informatie

Winkeltijdenwet. Artikel 2

Winkeltijdenwet. Artikel 2 Winkeltijdenwet Artikel 2 1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben: a. op zondag; b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede

Nadere informatie

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013 De raad van de gemeente Nijmegen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013, gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; Kenmerk: 210761 / 211308 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel inzake Winkelopenstelling Zondag. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 15 juni 2010

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel inzake Winkelopenstelling Zondag. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 15 juni 2010 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel inzake Winkelopenstelling Zondag. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 15 juni 2010 Op 8 december 2009 heeft ons college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 nr..

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 nr.. gemeente Bunnik Kenmerk: 2013-volgnummer raad] VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober

Nadere informatie

VARIANT 1. Verordening winkeltijden Wormerland 2014. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. De raad van gemeente Wormerland;

VARIANT 1. Verordening winkeltijden Wormerland 2014. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. De raad van gemeente Wormerland; VARIANT 1 Verordening winkeltijden Wormerland 2014 De raad van gemeente Wormerland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR19220_1. Verordening winkeltijden Hengelo 2005

CVDR. Nr. CVDR19220_1. Verordening winkeltijden Hengelo 2005 CVDR Officiële uitgave van Hengelo. Nr. CVDR19220_1 22 maart 2016 Verordening winkeltijden Hengelo 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Winkeltijdenwet;

Nadere informatie

Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk

Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk Uitgangspunten Winkeltijdenwet A. Algemene toelichting 1. Uitgangspunten Winkeltijdenwet In concreto komen deze uitgangspunten neer op het volgende.

Nadere informatie

17 Stiens, 13 januari 2015

17 Stiens, 13 januari 2015 17 Stiens, 13 januari 2015 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/9 Portefeuillehouder: R. van der Meulen Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet;

De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet; b e s l u i t : 1. De Verordening Winkeltijden Loppersum

Nadere informatie

*16INT01106* *16INT01106*

*16INT01106* *16INT01106* Raadsvoorstel Registratienr: 16INT01106 Agendapunt: Onderwerp: Raadsvoorstel wijziging Verordening winkeltijden Montferland Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Samenvatting: De in dit voorstel

Nadere informatie

Winkeltijden in Utrecht. Hier komt tekst RIA 13 januari 2015 Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Winkeltijden in Utrecht. Hier komt tekst RIA 13 januari 2015 Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Winkeltijden in Utrecht Hier komt tekst RIA 13 januari 2015 Hier komt ook tekst Winkeltijden in Utrecht RIA 13 januari 2015 presentatie ontheffingsbesluit Albert Heijn Amsterdamsestraatweg winkeltijdenwet

Nadere informatie

Startnotitie beleid winkeltijden

Startnotitie beleid winkeltijden Startnotitie beleid winkeltijden Aanleiding Aanleiding voor deze startnota zijn de mogelijkheden, die de wet onze gemeente biedt om winkels open te stellen op zon- en feestdagen. U kunt het zien als discussienota.

Nadere informatie

Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013

Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000165 Nr. 12 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 30 juli 2013;

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE MARUM 2014

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE MARUM 2014 Nr. 14 De raad van de gemeente Marum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 5 december 2013, nr. 13.12.14.; gelet op de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Nadere informatie

de bijgaande 'Verordening tot tweede wijziging van de Verordening winkeltijden De Bilt' vast te stellen.

de bijgaande 'Verordening tot tweede wijziging van de Verordening winkeltijden De Bilt' vast te stellen. Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober 2014 Datum voorstel 09 september 2014 Agendapunt Onderwerp Zondagopenstelling winkels De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag; Intitulé Verordening winkeltijden Leidschendam-Voorburg 2014 (CONCEPT) Verseonnummer 973732 De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, Bijeen in openbare vergadering op. Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Herziene Verordening Winkeltijden Zoeterwoude 2012

Herziene Verordening Winkeltijden Zoeterwoude 2012 Herziene Verordening Winkeltijden Zoeterwoude 2012 De raad van de gemeente Zoeterwoude, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2012; gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit

Nadere informatie

Onderwerp : Actualisatie Verordening Winkeltijden Hof van Twente

Onderwerp : Actualisatie Verordening Winkeltijden Hof van Twente Vergadering d.d. : 20 december 2011 Agendapunt : 11 Registratienummer : 342019 Onderwerp : Actualisatie Verordening Winkeltijden Hof van Twente De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013

VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013 VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste

Nadere informatie

Winkeltijden gemeente Woensdrecht. Toelichting, voor- en nadelen varianten

Winkeltijden gemeente Woensdrecht. Toelichting, voor- en nadelen varianten Winkeltijden gemeente Woensdrecht Toelichting, voor- en nadelen varianten Variant I Toelichting Variant Deze variant beoogt de opening voor winkels in de gemeente Woensdrecht volledig vrij te geven. Dit

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Olst-Wijhe 1

Verordening winkeltijden Olst-Wijhe 1 VERORDENING WINKELTIJDEN OLST-WIJHE Ontwerp in het college op: 26 augustus 2014 Publicatie ontwerp in IJsselberichten op: 3 september 2014 Terinzagelegging: 3 september tot en met 1 oktober 2014 Opiniërend

Nadere informatie

WINKELTIJDENVERORDENING TEYLINGEN 2013

WINKELTIJDENVERORDENING TEYLINGEN 2013 WINKELTIJDENVERORDENING TEYLINGEN 2013 Zaaknummer: De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van... [datum]; gelet op de Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

6 Winkeltijdenverordening. De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 16 april 2013;

6 Winkeltijdenverordening. De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 16 april 2013; Raadsbesluit Onderwerp 6 Winkeltijdenverordening Datum 29 mei 2013 De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 16 april 2013; gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

De raad van de gemeente Oosterhout; versie 1.0

De raad van de gemeente Oosterhout; versie 1.0 De raad van de gemeente Oosterhout; versie 1.0 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014, nummer 343;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014, nummer 343; De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014, nummer 343; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

Nadere informatie

Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2015 AAN DE RAAD

Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2015 AAN DE RAAD Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2015 AAN DE RAAD Samenvatting Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De wet biedt ruimere

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, Auteur PDTV Portefeuillehouder M. Leurs-Mordang Bijlagen 1 Afdeling PD Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, Auteur PDTV Portefeuillehouder M. Leurs-Mordang Bijlagen 1 Afdeling PD Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. PD/007 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 27-03-2007 Auteur PDTV Portefeuillehouder M. Leurs-Mordang Bijlagen 1 Afdeling PD Ons Kenmerk ONDERWERP: winkeltijdenverordening

Nadere informatie

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J.A.W. Berkeveld Behandelende afdeling: Juridische Zaken NR. Datum: 01-02-2011 TITEL: Verordeningen op onjuiste grondslag KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Bij

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII mei 2016 Verzoek tot verruiming van de zondag-openstelling 64101

agendanummer afdeling Simpelveld VII mei 2016 Verzoek tot verruiming van de zondag-openstelling 64101 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII - 29 24 mei 2016 onderwerp Verzoek tot verruiming van de zondag-openstelling 64101 zaakkenmerk Inleiding In februari 2012 heeft de gemeenteraad de Verordening

Nadere informatie

Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Bronckhorst

Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Bronckhorst Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Bronckhorst A Algemene toelichtig Op 1 juni 1996 is de Winkeltijdenwet met het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet in werking getreden. Deze wet stelt ruimere

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Verordening Winkeltijden Asten

RAADSBESLUIT. Verordening Winkeltijden Asten RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Verordening Winkeltijden Asten 2014 19-11-2013.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013

VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013 Nr. 2015/9 VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag,

Nadere informatie

Beleidsnotitie Zondagavondopenstelling Winkels inclusief lotingreglement

Beleidsnotitie Zondagavondopenstelling Winkels inclusief lotingreglement Beleidsnotitie Zondagavondopenstelling Winkels inclusief lotingreglement Inleiding Blz.1 Wettelijk kader Blz.2 3 Uitgangspunten van beleid Blz. 3 5 Ontheffingsvoorwaarden Blz. 5 6 Lotingreglement Blz.

Nadere informatie

Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014

Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014 Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene vrijstelling voor zon- en feestagen gedurende een maximum aantal dagen Artikel 3a. Bepaalde winkels

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Koopzondagen in de gemeente Uden. Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders op 21 december 2010

Beleidsnotitie. Koopzondagen in de gemeente Uden. Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders op 21 december 2010 Beleidsnotitie Koopzondagen in de gemeente Uden Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders op 21 december 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Voor wie van toepassing?

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

Concept verordening Winkeltijden

Concept verordening Winkeltijden Concept verordening Winkeltijden De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013 gelet op de Winkeltijdenwet zoals die luidt na vaststelling van

Nadere informatie

Registratienummer / 14Z Onderwerp Vaststellen Verordening winkeltijden Midden-Delfland 2014

Registratienummer / 14Z Onderwerp Vaststellen Verordening winkeltijden Midden-Delfland 2014 Datum 02 oktober 2014 Nummer 2014-10- Datum commissievergadering 14 oktober 2014 Datum raadvergadering 28 oktober 2014 OPLEGGER Registratienummer 2014-25954 / 14Z.006080 Onderwerp Vaststellen Verordening

Nadere informatie

WINKELTIJDENVERORDENING GEMEENTE BEUNINGEN 2014

WINKELTIJDENVERORDENING GEMEENTE BEUNINGEN 2014 WINKELTIJDENVERORDENING GEMEENTE BEUNINGEN 2014 De raad van de gemeente Beuningen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gezien het advies d.d. 10 december 2014 van

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN DORDRECHT 2014

VERORDENING WINKELTIJDEN DORDRECHT 2014 VERORDENING WINKELTIJDEN DORDRECHT 2014 De raad van de gemeente Dordrecht; gelet op artikel 3, tweede lid van de Winkeltijdenwet, Gemeentewet, Vrijstellingenbesluit; Verwijzende naar het initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Vast te stellen de Verordening winkeltijden Groesbeek 2015.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Vast te stellen de Verordening winkeltijden Groesbeek 2015. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B57 Onderwerp: Actualisatie/harmonisatie Verordening winkeltijden Groesbeek Datum B&W-vergadering: 11 augustus 2015 Datum raadsvergadering: 17 september 2015 Datum carrousel:

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014 AAN DE RAAD

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014 AAN DE RAAD Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014 AAN DE RAAD Samenvatting Per 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking getreden. De

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; RAADSBESLUIT Winkeltijdenverordening Best 2014 De raad van de gemeente Best; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit Vast

Nadere informatie

17 november / n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch. Onderwerp Voorstel tot het wijzigen van de Verordening winkeltijden gemeente Olst-Wijhe

17 november / n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch. Onderwerp Voorstel tot het wijzigen van de Verordening winkeltijden gemeente Olst-Wijhe Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 17 november 2014 11 2014/ n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Kenmerk 14.407446

Nadere informatie

Opinienota 14INT Opinienota openingstijden winkels op zon- en feestdagen. Aan de gemeenteraad.

Opinienota 14INT Opinienota openingstijden winkels op zon- en feestdagen. Aan de gemeenteraad. Opinienota raadsvergadering agendapunt nummer 14INT00267 onderwerp Opinienota openingstijden winkels op zon- en feestdagen Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Met ingang van 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2006, nr: 0510760;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2006, nr: 0510760; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2006, nr: 0510760; gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Winkeltijdenverordening Hoogezand-Sappemeer

Winkeltijdenverordening Hoogezand-Sappemeer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogezand-Sappemeer. Nr. 7994 17 februari 2014 Winkeltijdenverordening Hoogezand-Sappemeer Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad

Nadere informatie

Beleid openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen op. grond van de Verordening Winkeltijden Leiderdorp

Beleid openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen op. grond van de Verordening Winkeltijden Leiderdorp Onderwerp: Beleid openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen op grond van de Verordening Winkeltijden Leiderdorp Datum: 10 augustus 2011 Auteur: Gerbrand Kuipers Registratienummer Corsa: 2011i01464

Nadere informatie

Op 10 november jl. heeft uw raad een motie aangenomen om te overleggen met ondernemers en stakeholders over de zondagsopenstelling in Gouda.

Op 10 november jl. heeft uw raad een motie aangenomen om te overleggen met ondernemers en stakeholders over de zondagsopenstelling in Gouda. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum Gemeenteraad Resultaten consultatie koopzondagen 1 Burgemeester en wethouders 0182-588121 4 maart 2013 Memo Op 10 november jl. heeft uw raad een

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Ede 2015

Verordening winkeltijden Ede 2015 Verordening winkeltijden Ede 2015 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van de fracties BurgerBelangen Ede, WO Ede, PvdA Ede, Groenlinks/Progressief Ede, D66 Ede en GemeenteBelangen Ede van

Nadere informatie

Over winkelen op zondag

Over winkelen op zondag Over winkelen op zondag Zouden alle winkels iedere zondag open moeten kunnen zijn? En de supermarkten? Moeten die open op zondag? Stadserf van de Gemeente Schiedam 11 oktober 2010 Aanvang 20.00 uur Aleidazaal,

Nadere informatie

Verordening Winkeltijden gemeente Overbetuwe 2013

Verordening Winkeltijden gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Verordening Winkeltijden gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000118 Nr. 6 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 23 juli 2013;

Nadere informatie

gewijzigd Raadsvoorstel Agendanr. :

gewijzigd Raadsvoorstel Agendanr. : gewijzigd Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Verordening Winkeltijden 's-hertogenbosch 2013 Reg.nr. : 1586880 B&W verg. : Commissie : Cie_verg. : Raadsverg. : 1) Status Op grond van uw verordenende bevoegdheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 647 Evaluatie Winkeltijdenwet Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 25 november 2009 Betreffende wetsvoorstel: 31728 Wijziging

Nadere informatie

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. van Luyt Tel.nr. : Datum: 21 januari 2014 Tekenstukken: Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 8836 Geraadpleegd consulent Team: ruimtelijk

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Montferland 2016

Verordening winkeltijden Montferland 2016 Verordening winkeltijden Montferland 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en

Nadere informatie

A M E N D E M E N T. De Raad van de gemeente Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 27 augustus 2013,

A M E N D E M E N T. De Raad van de gemeente Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 27 augustus 2013, Agendapunt: 6 Datum ingekomen: 27-08-2013 Volgnummer: B Registratienummer: RB2013156 Status: Voorstel nr.: RB2013114 Onderwerp: Wijziging in de Winkeltijdenwet (per 1 juli 2013) A M E N D E M E N T De

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Winkeltijdenverordening Hengelo 2015

GEMEENTEBLAD. Nr Winkeltijdenverordening Hengelo 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 15337 23 februari 2015 Winkeltijdenverordening Hengelo 2015 De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

1. De Winkeltijdenverordening Boxtel 2014 vast te stellen 2. De verordening op gebruikelijke wijze in procedure te brengen

1. De Winkeltijdenverordening Boxtel 2014 vast te stellen 2. De verordening op gebruikelijke wijze in procedure te brengen Raadsvoorstel Datum: 28-01-14 Onderwerp Vaststellen Winkeltijdenverordening Boxtel 2014 Status Besluitvormend Voorstel 1. De Winkeltijdenverordening Boxtel 2014 vast te stellen 2. De verordening op gebruikelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening afstemmingsbeleid WWB

Onderwerp : Verordening afstemmingsbeleid WWB Aan de Gemeenteraad Raad Status 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Verordening afstemmingsbeleid WWB Punt no. 7 Korte toelichting In verband met de nieuwe Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude moet artikel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening winkeltijden Registratienummer: 505391 Op voorstel van het college d.d.: 08 oktober 2013 Datum vergadering: 10 december 2013 Portefeuillehouder: H.P.A.

Nadere informatie

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN Burgemeester en wethouders van Velsen Overwegende dat bij besluit van 28 januari 2003 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen en

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

~'i" ~ Emmen. 1)~1>... Gemeente. I Verordening Winkeltijden gemeente Emmen. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. jaar. stuknr. Raad. stuknr. B.enW.

~'i ~ Emmen. 1)~1>... Gemeente. I Verordening Winkeltijden gemeente Emmen. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. jaar. stuknr. Raad. stuknr. B.enW. Raadsvoorstel jaar Raad categorie/ agendanr. 2015 RA15 0083 A 10 B.enW. (Û 1)~1>... Gemeente ~'i" ~ Emmen ~ Onderwerp: I Verordening Winkeltijden gemeente Emmen Portefeuillehouder: B.R. Arends Ontwikkeling,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Verordening winkeltijden Ede De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van de fracties BurgerBelangen Ede, VVD Ede, PvdA Ede, Groen Links/Progressief Ede, D66 Ede en GemeenteBelangen Ede van [datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Verordening Winkeltijden Roerdalen 2009 Onderbouwing i.v.m. gebruik toerismebepaling. Indiener agendapunt

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Verordening Winkeltijden Roerdalen 2009 Onderbouwing i.v.m. gebruik toerismebepaling. Indiener agendapunt Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt : Verordening Winkeltijden Roerdalen 2009 Onderbouwing i.v.m. gebruik toerismebepaling : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: Herman

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 mei R06S006. Wijzigingsverordening winkeltijden Zeewolde 2011

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 mei R06S006. Wijzigingsverordening winkeltijden Zeewolde 2011 Datum Agendapunt Documentnummer 8 R06S006 Onderwerp Wijzigingsverordening winkeltijden Zeewolde 2011 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Door het vaststellen van de wijzigingsverordening winkeltijden

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013, met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingsbesluit

Nadere informatie

Bespreeknotitie. Winkelopenstelling gemeente Stadskanaal 2015

Bespreeknotitie. Winkelopenstelling gemeente Stadskanaal 2015 1 Winkelopenstelling gemeente Stadskanaal 2015 Sinds de wijziging van de landelijke Winkeltijdenwet in 2013, hebben ons diverse vragen en signalen bereikt over het verruimen dan wel vrijgeven van de koopzondagen.

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de leden Van der Vlies (SGP) en Gesthuizen (SP):

Beantwoording vragen van de leden Van der Vlies (SGP) en Gesthuizen (SP): > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag

Nadere informatie

Damoclesbeleid Medemblik 2016

Damoclesbeleid Medemblik 2016 Damoclesbeleid Medemblik 2016 Bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet Zaaknummer: Z-11-69886 Damoclesbeleid gemeente Medemblik Aanleiding

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J.Samplonius, (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J.Samplonius, (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 17 september 2013 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Marktverordening Westvoorne 2012

Marktverordening Westvoorne 2012 Marktverordening Westvoorne 2012 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. college; het college van Burgemeester en Wethouders; b. markt:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 37917] Onderwerp Vaststellen trouwbeleid 2011 en aanpassen Legesverordening Breda 2011.

Raadsvoorstel Registratienr: [ 37917] Onderwerp Vaststellen trouwbeleid 2011 en aanpassen Legesverordening Breda 2011. Agendapuntnummer: 1d Aantal bijlagen: -2- Onderwerp Vaststellen trouwbeleid 2011 en aanpassen Legesverordening Breda 2011. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de mogelijkheid onder voorwaarden op

Nadere informatie