*ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad. No. ZA /DV , fractie VVD.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad. No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD."

Transcriptie

1 *ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad No. ZA /DV , fractie VVD. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Initiatiefvoorstel VVD m.b.t. wijziging Verordening Winkeltijden Vlagtwedde Inleiding Door de wijziging van de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013 is de bevoegdheid voor het aanwijzen van zogenaamde koopzondagen (zondagen waarop winkels gedurende een bepaalde periode geopend mogen zijn voor het publiek) bij de gemeenten komen te liggen; Op basis van art. 3, lid 1 van de Winkeltijdenwet kan de gemeenteraad vrijstelling verlenen van het verbod uit artikel 1 van die wet om een winkel geopend te hebben op zondag, alsmede op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19 uur, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, 24 december na 19 uur, Eerste en Tweede Kerstdag, 4 mei na 19 uur en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur. De gemeenteraad kan ook er voor kiezen bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid te verlenen om op verzoek ontheffing te verlenen van voornoemd verbod in de gevallen als in de verordening genoemd, eventueel met te stellen regels. Behoefte bij burgers aan meer keuzevrijheid Net als anderen hebben ook veel inwoners en bezoekers van onze gemeente een toenemende behoefte aan meer keuzevrijheid bij het doen van inkopen, niet alleen op gebied van winkelkeuze, maar ook op het moment van winkelen. De verruiming van openingstijden van met name supermarkten in het afgelopen decennium heeft laten zien dat mensen hun tijd flexibeler kunnen indelen. Door een ruimere mogelijkheid om te

2 - 2 - kiezen welk moment het meest geschikt is voor het doen van inkopen ervaren mensen minder druk. Dat er bij inwoners en bezoekers van onze gemeente behoefte is aan openstelling van in elk geval supermarkten op zondagen wordt onderstreept door de ruim 1800 handtekeningen ter ondersteuning van het laten vervallen van de beperking v.w.b. de zondagopenstelling, die door de raadsvoorzitter tijdens de commissievergadering op 13 januari jl., in ontvangst zijn genomen. Het aantal steunbetuigingen is inmiddels opgelopen tot boven Huidige regelgeving In de Verordening Winkeltijden Vlagtwedde 1996 is vastgelegd (art.4) dat het college van burgemeester en wethouders per kalenderjaar ten hoogste 12 zon- en feestdagen kan aanwijzen waarop het verbod om op de betreffende dag winkels gesloten te houden niet geldt. Daarnaast zijn gebieden (Bourtange en Munnekemoer/Rütenbrockerweg) aangewezen waarin winkels voor de verkoop van specifieke artikelen op elke zondag open mogen zijn, vanwege de toeristische functie van het gebied of het grensoverschrijdend verkeer. Behoefte bij ondernemers Ondernemers buiten de aangewezen gebieden en artikelen, die willen inspelen op de behoeften van consumenten lopen aan tegen de beperking onder het huidige regime dat zij, behoudens 12 aangewezen dagen, hun winkel niet op zondag open mogen stellen. Deze winkeliers zien hun bedrijfsvoering en resultaten onder toenemende druk staan door concurrentie door zondagopenstelling in andere gemeenten (het zgn. weglekeffect ), te meer omdat Vlagtwedde de enige gemeente in Oost Groningen is die geen verruiming van de zondagopenstelling heeft doorgevoerd. Ook de mogelijkheden voor consumenten om via internet te winkelen zet druk op de omzetten van winkeliers. Bij meerdere ondernemers bestaat daarom de dringende behoefte om op elke zondag de winkel te kunnen openen voor consumenten die op die dag willen winkelen. Elke zondag openstelling winkel mogelijk Omdat het van belang is ondernemers ruimte te bieden om te kunnen ondernemen en consumenten meer keuzevrijheid te geven bij het plannen van hun inkopen wordt de raad voorgesteld alle winkels in de gemeente de gelegenheid te bieden op elke zondag tussen en uur geopend te zijn. Ondernemers kunnen zelf kiezen of zij al dan niet gebruik willen maken van deze mogelijkheid van zondagopenstelling. Als positief bijkomend effect geldt dat algehele zondagopenstelling positief is voor de werkgelegenheid en voor de mogelijkheid voor een bijbaan voor jongeren uit onze gemeente. Het vergroot voor deze jongeren ook de mogelijkheden om een bijbaan te combineren met andere activiteiten op het gebied van sport, cultuur of bijvoorbeeld (mantel)zorg. De gemeenteraad spreekt herhaaldelijk uit dat de lokale economie moet worden gestimuleerd en/of ondersteund. Hier ligt een mogelijkheid om het niet bij woorden te laten, maar dat ook om te zetten in daden. Algehele zondagopenstelling ondersteunt ondernemers in plaats van dat kansen en omzet weglekken naar elders.

3 - 3 - Bijkomende effect is meer bedrijvigheid en levendigheid op zondag, waardoor bijvoorbeeld in Ter Apel passanten verleid worden om het centrum te bezoeken en impulsaankopen te doen. Meer levendigheid en bezoekers vergroot ook het bezoek aan de horeca. Door eerst vanaf uur de mogelijkheid te bieden winkels geopend te hebben wordt de kerkgang op zondagochtend gerespecteerd. Ook wordt met dit voorstel recht gedaan aan de principes van Citta Slow: de mogelijkheid om op zondag boodschappen te kunnen doen geeft tijd en ruimte voor werkenden om op zaterdag en andere dagen voldoende tijd te kunnen besteden aan hobby, familie en/of ontspanning. Zo verlenen veel inwoners mantelzorg na een werkdag en willen ouders op zaterdag graag hun kinderen zien sporten of zijn zij vrijwilliger in de sport. Bovendien zijn er ook veel mensen die het doen van inkopen ook als ontspanning ervaren. Onderzoek Op verzoek van de raad is er een onderzoek uitgevoerd onder ondernemers en inwoners van de gemeente Vlagtwedde m.b.t. de zondagsopenstelling. Aan dit onderzoek hebben 61 winkeliers en 613 inwoners meegewerkt. Uit deze enquête is gebleken dat: - Met name supermarkten en een bouwmarkt op dit moment gebruik maken van alle koopzondagen en gebruik zullen maken van de algehele zondagopenstelling - Ook andere winkels aangeven vaker open te zullen gaan dan thans mogelijk - Bijna de helft van de ondervraagde winkeliers er geen problemen mee heeft wanneer het mogelijk wordt winkels op alle zondagen open te stellen Bij de inwoners is gebleken dat: - 75% van de mensen voor uitbreiding van het aantal koopzondagen is - Bijna 75% van de mensen zegt gebruik te gaan maken van de koopzondagen Hieruit blijkt dat er een grote behoefte is bij consumenten om op zondag de mogelijkheid te hebben inkopen te doen. Daaruit blijkt dat de angst bij supermarkten voor het weglek-effect serieus te nemen is. Zeker omdat ook blijkt dat bijna alle omringende gemeenten de zondagopenstelling hebben vrijgegeven. Voorstel Om alle hiervoor genoemde redenen is winkelopenstelling op zondag een welkome aanvulling op de te maken keuzes en is het van economisch en maatschappelijk belang de winkelopenstelling op zondag in onze gemeente mogelijk te maken. Op basis van alle hiervoor genoemde argumenten stellen wij voor de Verordening Winkeltijden Vlagtwedde 1996 in te trekken en de bijgevoegde (nieuwe) Verordening Winkeltijden Vlagtwedde 2015 vast te stellen.

4 - 4 - Wijzigingen in huidige verordening Onderstaand wordt weergegeven welke wijzigingen ten opzichte van de oude verordening in de aan u voorgelegde verordening zijn doorgevoerd. Vervalt: Artikel 4 Zon- en feestdagenregeling 1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar. 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk. Vervangen door: Artikel 4 Algemene vrijstelling 1. Voor de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de wet vervatte verboden geldt een algehele vrijstelling op zondagen, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, en tweede Kerstdag, telkens van uur tot uur. 2. De vrijstelling als bedoeld onder 1 geldt niet wanneer 25 december (eerste kerstdag) op een zondag valt. 3. De algehele vrijstelling geldt, in afwijking van lid 1 en lid 2, voor de winkels in Bourtange, op kampeer- en andere recreatie terreinen en in Munnekemoer aan de Rütenbrockerweg, voor zover gericht op verkoop van hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, zoet- en snoepwaren, tabaksartikelen, consumptie ijs en/of souvenirs, op alle zon- en feestdagen voor de tijdsperiode van uur Wijzigen: Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties 1. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste of Tweede Kerstdag, ten behoeve van: a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard; b. het uitstallen van goederen. 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers, galeries en bijzondere omstandigheden. Wijziging: de zondag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste of Tweede Kerstdag wijzigen in: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Vervalt: Artikel 8 Toerisme (verwerkt in artikel 4) Artikel 9 Grensovergangen (verwerkt in artikel 4) B. Wijnholds, fractie VVD

5 - 5 - No. 16. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van de fractie van VVD d.d. 12 februari 2015/18 mei 2015, no. ZA /DV ; gelet op de Winkeltijdenwet, artikel 149 van de Gemeentewet, en de Algemene wet bestuursrecht ; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Verordening winkeltijden Vlagtwedde 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Winkeltijdenwet; b. feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, eerste en Tweede Kerstdag; c. gemeentedeel: de dorpen, gehuchten en buurtschappen in de gemeente Vlagtwedde zoals deze zijn genoemd in de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2009, gemeente Vlagtwedde Artikel 2 Overdracht van de ontheffing 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders. 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende. Artikel 3 Intrekken of wijzigen van de ontheffing Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien: a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist; c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse; d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

6 - 6 - f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt. Artikel 4 Algemene vrijstelling 1. Voor de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de wet vervatte verboden geldt een algehele vrijstelling op zondagen, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag, telkens van tot uur. 2. De vrijstelling als bedoeld onder 1 geldt niet wanneer 25 december (Eerste Kerstdag) op een zondag valt. 3. De algehele vrijstelling geldt, in afwijking van lid 1 en lid 2, voor de winkels in Bourtange, op kampeer- en andere recreatie terreinen en in Munnekemoer aan de Rütenbrockerweg, voor zover gericht op verkoop van hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, zoet- en snoepwaren, tabaksartikelen, consumptie ijs en/of souvenirs, op alle zon- en feestdagen voor de tijdsperiode van uur. Artikel 5 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen en uur. 2. Burgemeester en wethouders kunnen voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen. 3. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden: a. de winkel dient gesloten te zijn tussen uur en uur; b. er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet. 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel. Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties 1. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag, ten behoeve van: a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard; b. het uitstallen van goederen. 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries. Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen en 6.00 uur 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2, lid 1 onder c van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen. 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

7 - 7 - Artikel 8 Overgangsbepaling De op grond van de Verordening winkeltijden Vlagtwedde 1996 verleende ontheffingen behouden hun rechtskracht. Artikel 9 Slotbepaling 1. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening winkeltijden Vlagtwedde Deze verordening treedt in werking op 1 maart De Verordening winkeltijden Vlagtwedde 1996 wordt ingetrokken. Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 mei De raad voornoemd, mevrouw L.A.M. Kompier, voorzitter de heer H.R. Kastermans, griffier

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. Voor het verrichten van werkzaamheden door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie