Inwerken van een beginnend schoolleider. In positie komen, in positie blijven. Door: Hans Burgmans, adviseur KPC Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inwerken van een beginnend schoolleider. In positie komen, in positie blijven. Door: Hans Burgmans, adviseur KPC Groep"

Transcriptie

1 Inwerken van een beginnend schoolleider. In positie komen, in positie blijven. Door: Hans Burgmans, adviseur KPC Groep Je hebt je sollicitatie net achter de rug, de felicitaties van je nieuwe collega s op zak en de goede raad van het schoolbestuur vers in het geheugen. Als nieuwbakken schoolleider zit je vol goede voornemens, ambities, dromen en idealen. Je moet en wil veel dingen leren, je krijgt van de ene op de andere dag een andere rol en wil die met verve gaan vervullen. De meeste beginnend schoolleiders worden na verloop van tijd gepokt en gemazelde schoolleiders. Ze hebben in die beginfase kennelijk de juiste kneepjes van het vak geleerd. Sommige schoolleiders komen die beginperiode niet goed door. Het lukt hen niet om in positie te komen en te blijven. Waar ligt dit aan? Waarom lukt het bij de een wel en bij de ander niet? De VO-academie stelde zich daarom de vraag of er succes- en faalfactoren te benoemen zijn bij de begeleiding van startende teamleiders. Welke goede praktijken helpen beginnend schoolleiders om het vak van schoolleider beter, sneller en dieper te leren. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een verkennend literatuuronderzoek (getoetst in interviews met eindverantwoordelijk schoolleiders), dat werd uitgevoerd in opdracht van de VO-academie, in samenwerking met het Schoolleidersregister PO en het ministerie van OCW: Inwerken van beginnende schoolleiders, In positie komen, in positie blijven. (H. Burgmans & T. van Roosmalen, KPC Groep, 2014). Succes- en faalfactoren bij het inwerken van nieuwe schoolleiders Natuurlijk is het wel of niet slagen van een inwerkperiode afhankelijk van meer factoren dan alleen de begeleiding: de kwaliteiten van de persoon zelf bijvoorbeeld, en de zwaarte van de functie. In interviews met directeuren, rectoren en bestuurders werden juist kwaliteit en context vaak genoemd als oorzaken voor het wel of niet slagen van een beginnend schoolleider. In dit onderzoek kijken we juist naar de effecten van ondersteunende maatregelen in de inwerkperiode. Het onderzoeksproject laat zich vergelijken met het op zoek gaan naar de kwaliteit van de (begeleidings)methode, zonder een uitspraak te willen doen over de kwaliteit van de docent. Definitie begrippen in het onderzoek Schoolleider Schoolleiders komen in vele soorten en benamingen voor. Eindverantwoordelijk schoolleiders, zoals rectoren en directeuren, maar ook conrectoren, adjunct-directeuren, teamleiders, teamvoorzitters en nog tal van andere minder gebruikelijke benamingen. In het onderzoek hebben we schoolleider gekoppeld aan het dragen van personele verantwoordelijkheid in de lijnorganisatie van de school. Beginnend Iemand is een beginnend schoolleider als hij in zijn loopbaan een eerste benoeming/aanstelling krijgt met een personele lijnverantwoordelijkheid over een team van leraren. De eerste twee jaar na de eerste benoeming zijn in het onderzoek de beginperiode. Binnen het voortgezet onderwijs betreft het in de overgrote meerderheid een leraar die voor het eerst teamleider wordt op de school waar hij of zij werkt. Succes Succes is gedefinieerd als continuering van de aanstelling als schoolleider na het eerste jaar. 1

2 Krijgen beginnend schoolleiders de juiste begeleiding? Om de begeleidingsbehoefte van startende schoolleiders in kaart te brengen is het concept van transities ontwikkeld. Met transities wordt in dit onderzoek bedoeld het doorlopen van een verandering in de benodigde set competenties om het nieuwe werk (schoolleiderschap) aan te kunnen. In het voortgezet onderwijs is de beginnend schoolleider meestal een goede docent die de stap naar teamleider maakt. Dit hebben we als uitgangspunt genomen voor het benoemen van de benodigde transities. Docentcompetenties zijn beschreven in de Wet BIO. Deze wijken af van de door de VO-academie gehanteerde basiscompetenties die inmiddels deel uitmaken van de Beroepsstandaard Schoolleider VO. De beginnend schoolleider moet dus een aantal transities maken in zijn competentieprofiel. Op het hoogste abstractieniveau gaat het om de transitie naar het vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam worden op het niveau van leraren, in plaats van op het niveau van leerlingen, waarbij er ook een nieuw vak, namelijk dat van schoolleider, moet worden geleerd. Figuur 1 Figuur 1 beschrijft de vijf transities die binnen het onderzoek zijn geformuleerd. Het geeft ook aan dat het ontwikkelen van een nieuwe sociale context via een fase van professionele eenzaamheid een ander meer overkoepelend - karakter heeft. Figuur 2 geeft de relaties weer tussen de basiscompetenties voor schoolleiders en de in het onderzoek beschreven transities. BIO-competenties /Bekwaamheidseisen - vakinhoudelijk bekwaam - vakdidactisch bekwaam - pedagogisch bekwaam Resultaten onderzoek Figuur 2 1 Andere inhouden werk 2 Andere hoeveelheid werk 3 Hogere complexiteit van het werk 4 Lijnverantwoordelijkheid 5 Nieuwe sociale werkcontext Basis-competenties Schoolleider 1. Creëren van een gezamenlijke visie en richting 2. Realiseren van een coherente organisatie, gericht op het primaire proces 3. Bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken 4. Strategisch omgaan met de omgeving 5. Analyseren en probleem oplossen (hogere orde denken)

3 Het onderzoek had een verkennend karakter. Er zijn 16 interviews gehouden met eindverantwoordelijk schoolleiders en ervaren managementcoaches in het primair en voortgezet onderwijs. De hoofdvragen in die interviews waren: 1. Herken je de transities? 2. Welke transities vinden beginnend schoolleiders makkelijk of moeilijk om te maken? 3. Welke ondersteunende maatregelen bied je aan om deze transities te maken? Met andere woorden, waaruit bestaat jullie inwerkprogramma op dit moment? Herkenbaarheid transities Alle geïnterviewden gaven aan de clustering naar te maken transities te herkennen. Er zijn in de interviews geen wijzigingen of aanvullingen aangedragen op deze transities. We zien de herkenbaarheid van de genoemde transities als een belangrijk resultaat van dit onderzoek. Meer moeilijke transities Het leren dragen van lijnverantwoordelijkheid wordt door de meest eindverantwoordelijke schoolleiders genoemd als de meest moeilijke transitie. Het gaat hier om het aanspreken van docenten op hun gedrag, het nemen van beslissingen met (nadelige) personele consequenties en het geven van sturing aan mensen. In het voortgezet onderwijs wordt deze transitie om twee redenen moeilijker genoemd: - De nieuwe schoolleider en de docent die hij opeens moet aanspreken, waren tot voor kort meestal collega s. Dit maakt de transitie naar het dragen (en accepteren) van lijnverantwoordelijkheid moeilijker (zie ook hieronder over de transitie in sociale context). - In het voortgezet onderwijs is de lijnverantwoordelijkheid meestal diffuser geregeld dan in het primair onderwijs. De beginnend schoolleider heeft als teamleider vaak niet de bevoegdheid om mensen aan te nemen en te ontslaan, formele beoordelingsgesprekken worden vaak gevoerd door de eindverantwoordelijk schoolleider en/of docenten zijn weliswaar ingebed in een team, maar werken voor verschillende teams. In het onderzoek is deze diffuse lijnverantwoordelijkheid niet nader onderzocht, maar worden wel suggesties gedaan voor ander onderzoek. De overgang naar de nieuwe sociale werkcontext ( het moeten loslaten van het oude netwerk op basis van het docentenprofiel en het opbouwen van een nieuw netwerk op basis van het nieuwe schoolleidersprofiel ) werd op de tweede plaats genoemd als de moeilijkste transitie. Dit is in lijn met de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door James Spillane, waarin beginnende schoolleiders aangaven in het eerste jaar de professionele eenzaamheid als meest moeilijk te ervaren. Ze kunnen hun zorgen niet meer delen met hun oude (docenten)netwerk, maar hebben nog geen (veilig) netwerk van peers waarmee ze dat wel makkelijk kunnen. Het netwerk van peers bestaat uit directe collega s binnen de school en hun direct leidinggevende. Zeker in de beginfase van die relatie is het niet makkelijk om daarmee al je zorgen te delen. Ook het moeten veranderen van rol in je oude docentennetwerk wordt als lastig ervaren. Je rol en de manier waarop mensen je bekijken verandert vanaf het moment van benoeming. In het voortgezet onderwijs, waar een beginnend schoolleider vrijwel altijd benoemd wordt op de school waar hij ook actief was als docent, wordt dit als moeilijk ervaren. In het primair onderwijs worden beginnend directeuren vrijwel altijd benoemd op een andere school dan waar zij leerkracht waren. Dat maakt deze transitie makkelijker. Grotere besturen zouden dit kunnen ondervangen door nieuwe teamleiders een start op een andere school te laten maken. Meer makkelijke transities De transities die als het meest makkelijk worden beschouwd, zijn het competent worden op andere soorten inhoud en het aankunnen van een grotere werklast. Andere soorten inhoud die het meest worden genoemd zijn jaarplanningen, formatieplannen en begrotingen, gevolgd door facilitaire zaken. Het zich eigen maken van deze nieuwe soorten inhoud is nodig en kost tijd, maar wordt door eindverantwoordelijk schoolleiders niet gezien als een moeilijke transitie. Hierbij valt wel op dat de scholingsvraag die beginnend schoolleiders het meest vaak uiten wel op dit vlak ligt. Kennelijk is er een verschil tussen wat beginnend schoolleiders zelf denken nodig te hebben en wat hun eindverantwoordelijk schoolleiders denken dat ze nodig hebben. 3

4 Ook de hogere werkdruk wordt niet genoemd als erg moeilijk. Dit wil niet zeggen dat beginnend schoolleiders niet heel hard moeten werken. Dat moeten ze wel, juist ook omdat veel dingen nieuw zijn. Er kan meer ruimte en tijd worden gegeven om in te werken. Dit wordt beginnend leraren wel gegeven, maar bij beginnend schoolleiders gebeurt dit vaak niet. Hard werken op zich wordt echter niet genoemd als een moeilijke transitie. Als je ambitie hebt en je hebt met overtuiging voor de nieuwe rol gekozen, kun en wil je graag hard werken. Ervaren schoolleiders geven zelfs aan dat ze beginnend schoolleiders juist soms moeten afremmen. Wel worden klachten over de hoeveelheid werk door verschillende ervaren schoolleiders genoemd als waarschuwingssignaal dat het niet goed loopt. Dit is echter vaak te herleiden op andere zaken dan hard werken alleen: - De beginnend schoolleider heeft geen heldere kaders of opdracht vanuit de organisatie meegekregen. Hierdoor is het niet duidelijk wat hij wel of niet moet doen. Hierdoor trekken deze vaak ambitieuze en enthousiaste mensen te veel naar zich toe en lijken ze erg ad hoc te werken. - De beginnend schoolleider heeft geen heldere eigen visie op zijn rol en welke taken hij vanuit die rol wel of niet gaat doen. Vanwege die rolonduidelijkheid krijgt hij allerlei aapjes op de schouder, die zich er moeilijk af laten zetten. Dit leidt tot nog meer rolonduidelijkheid en uiteindelijk tot het verliezen van overzicht. - De beginnend schoolleider heeft (nog) geen heldere visie op zijn korte en lange termijn prioriteiten. Vanuit betrokkenheid bij het primair proces, laat hij zich dan soms te veel leiden door korte termijn problemen ( trouble-shooting ). Een cursus timemanagement wordt wel genoemd als scholingswens, maar wordt door ervaren schoolleiders niet als remedie ervaren. Zij zien de heldere kaders, een duidelijke rolopvatting en rolvastheid als de beste waarborg voor het hanteren van de hoge werkdruk. Generiek kader inwerkprogramma Op basis van de interviews is een generiek kader gemaakt voor een inwerkprogramma, met daarin alle elementen die door eindverantwoordelijk schoolleiders worden genoemd die worden ingezet in inwerktrajecten (denk aan coaching on the job, begeleiding, scholing enzovoort). Dit kader is een kapstok voor het ontwerp van een inwerktraject. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek Veranderen van sociale werkcontext ( loskomen van oud docentnetwerk en ontwikkelen van nieuw managementnetwerk ) en het leren omgaan met (personele) lijnverantwoordelijkheid zijn de moeilijkste transities. Voor het inwerken van nieuwe schoolleiders moet vooral rekening gehouden worden met: - De meeste teamleiders moeten in positie komen in het team waaruit ze vaak zelf voortkomen. Dit bemoeilijkt hun transitie naar de nieuwe sociale werkcontext. Dit kan worden voorkomen door op regionaal niveau te experimenteren met uitwisseling van startende teamleiders ( het eerste (half)jaar van je teamleiderschap doe je op een andere school ). - Teamleiders moeten in positie komen in een situatie waarin de (personele) lijnbevoegdheid niet altijd even duidelijk is. Er is een altijd een gedeelde (diffuse) lijnverantwoordelijkheid met de eindverantwoordelijk schoolleider en in sommige gevallen met anderen. Dit kan worden voorkomen door beginnende schoolleiders nadrukkelijk te begeleiden en coachen op dit aspect van roldefinitie, rolbesef, rolneming en rolvastheid binnen die gedeelde lijnverantwoordelijkheid. De belangrijkste (coach)vraag hierbij is matchen mijn verantwoordelijkheden met mijn bevoegdheden. Hier goed op reflecteren is moelijker vorm te geven door eindverantwoordelijke schoolleiders zelf, omdat zij onderdeel zijn van de verdeling tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden in dit systeem.

5 Overige conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek Het onderzoek geeft daarnaast nog een paar concrete aanbevelingen voor het verbeteren van bestaande inwerkprogramma s. Samengevat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren voor een goed inwerkprogramma: - Ondersteun de beginnend leidinggevende met een heldere roldefinitie, rolneming, rolbesef en rolvastheid. Vooral in het voorkomen van werkdruk heeft dit een belangrijke functie. Het helpt bij het voorkomen van aapjes op de schouder of verzanden in ad hoc-brandjes blussen. - Besteed aandacht aan praten over ervaren en beleefde scholingsvraag. De scholingsvraag van beginnend leidinggevenden wijkt af van hetgeen eindverantwoordelijk schoolleiders denken dat goed voor hen is. Gesprekken met een interne of externe coach over het verkennen van leervragen is hierbij een goed middel. - Faciliteer in inwerktijd en on-the-job -leren. De meeste beginnend schoolleiders hebben in het eerste jaar meer tijd nodig. Voor het eerst een begroting maken kost meer tijd dan het voor de zoveelste keer doen. Daar waar het teamleiderschap geen fulltime functie is, kan extra tijd worden toegekend. Daar waar het beginnend schoolleiderschap een fulltime functie is, kan een eindverantwoordelijk schoolleider de beginnend schoolleider ook ontlasten door koppelingen te maken met een ervaren schoolleider, bijvoorbeeld op een thema als het maken van begrotingen. Voor het volledige onderzoeksrapport: 5

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen

Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen Onderzoek naar peer-to-peer learning in een internationale context Van Beekveld&Terpstra Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

% nwa leerlingen/ studenten

% nwa leerlingen/ studenten Multicultureel leiderschap in het primair onderwijs. Trudy Moerkamp Oktober 2007 1. Inleiding Het percentage docenten met een niet-westerse achtergrond is in het onderwijs nog laag. Gemiddeld over Nederland

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN www.zelfsturendeteamsindezorg.nl GERDA HAMMINK Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN INHOUD Inleiding...3 Zelfsturend, waarom eigenlijk?...6

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Utrecht, maart 2014 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

Fietsen zonder zijwieltjes

Fietsen zonder zijwieltjes Fietsen zonder zijwieltjes Over effectieve verbeteracties van (zeer) zwakke scholen in het voortgezet onderwijs 2 project Steunpunt Zeer Zwakke Scholen Fietsen zonder zijwieltjes Over effectieve verbeteracties

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie