Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier Schuldhulpverlening"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente s-hertogenbosch CWS / AMSZ / Team Schuldhulpverlening / Gemeentelijke Kredietbank Postbus 12345, 5200 GZ s-hertogenbosch tel: (073) Persoonlijke gegevens Achternaam aanvrager Voornamen (1 e voluit) Geboortedatum Geboorteplaats Relatiecode : Relatiecode partner: LEES EERST DE TOELICHTING Geslacht Man Vrouw Huidig woonadres Postcode en woonplaats Nationaliteit Telefoonnummer Bank of gironummer dossiernummer _ BSN: ongehuwd samenwonend gehuwd weduwnaar-weduwe gescheiden, datum Gehuwd in gemeenschap van goederen Ja Kopie toevoegen Geregistreerd partnerschap Ja Kopie toevoegen Nee Naam partner Voornamen (1 e voluit) Geboortedatum en plaats Nationaliteit Nee Kopie acte toevoegen Soort verblijfsvergunning bij Aanvrager Partner geen Partner geen niet-nederlandse nationaliteit voor bepaalde tijd voor bepaalde tijd Geldig tot Legitimatiebewijs geldig tot Nummer legitimatiebewijs voor onbepaalde tijd Vermeld hieronder gegevens van uw eigen kinderen, stief- of pleegkinderen achternaam (in te vullen door SHV/GKB) BSN: voorletters geboortedatum thuiswonend elders wonend, namelijk ja ja ja ja ja (adres en woonplaats) voor onbepaalde tijd Onderwijsvorm (onderbouw/bovenbouw/mbo/ overig/werk/uitkering/anders N.A.W. N.A.W accoord Inbreng mutatie Inbrengen aanvraag Datum 1 e fiattering Aanvraag compleet Inbrengen schuldeisers Advies Beslissing Datum 5 e fiattering Fiattering afwijzing eindcontrole Pagina 2 van 12

2 Situatie Hieronder kunt u aangeven of u en/of uw partner al eens een aanvraag hebt gedaan voor een schuldregeling, of u opgenomen bent geweest in de wettelijke schuldsanering (WSNP) of dat er sprake is geweest van een faillissement. Aanvraag schuldregeling ja Opgenomen in wettelijke schuldsanering (WSNP) ja bent u toegelaten ja hebt u de procedure helemaal doorlopen ja (bij nee) reden van tussentijdse beëindiging vermelden Hebt u de afgelopen vijf jaar als zelfstandige een beroep uitgeoefend of een onderneming gevoerd Uittreksel kamer van koophandel ja Kopie toevoegen ja Meer dan 20 % van bedrijfsschulden van totaalpakket ja BTW-nummer ja (nummer) Datum toekenning Faillissement ja Reden beëindiging Door wie bent u verwezen naar het Meldpunt Integrale Schuldhulpverlening? Naam contactpersoon Organisatie / instantie Telefoonnummer Hebt u geprobeerd om uw schulden te (her)financieren? ja en de uitkomst hiervan was (Indien u over bewijsstukken beschikt deze aub. bijvoegen) Pagina 3 van 12

3 Omschrijft u in het kort het probleem en het ontstaan van het probleem: Wat is er tot nu toe aan het probleem gedaan en wat zijn de resultaten hiervan? Hebt u werk? ja Parttime hoeveel uren Fulltime om wat voor contract gaat het? uitzendburo detachering tijdelijk contract vast contract sinds waarom niet? Heeft uw partner werk? ja Parttime hoeveel uren Fulltime om wat voor contract gaat het? uitzendburo detachering tijdelijk contract vast contract sinds waarom niet? Pagina 4 van 12

4 Uw inkomsten Hieronder geeft u aan wat uw inkomsten zijn en eventueel die van uw partner. Vermeld ook wie de betalende instantie/ werkgever of organisatie is en of u het bedrag per maand of per week ontvangt. Wilt u kopieën van deze gegevens meesturen? Soort inkomen Sinds Naam betalende instantie/ Aanvrager netto Partner netto werkgever/ persoon per maand per week per maand per week Loon Zelfstandig bedrijf/ beroep Bijstandsuitkering (WWB) IAOW/ IAOZ uitkering Werkloosheidswet (WW) Ziektewet (ZW) Toeslagenwet Ouderdomsuitkering (AOW) AAW/ WAO/WIA Nabestaanden uitkering (ANW) Pensioen/ VUT Studiefinanciering Voorlopige teruggaaf: - Algemene heffingskorting - Kinderkorting - Aanvullende kinderkorting - Combinatiekorting - Alleenstaande ouderkorting - Aanvullende alleenstaande ouderkorting Kostgeld Belastingdienst Alimentatie van ex-partner Alimentatie voor kinderen Overige inkomsten bijv. freelance inkomen of bijbaan, namelijk: Kinderbijslag per kwartaal per kind - Aantal kinderen: - Registratienummer: Huurtoeslag/ Bijzondere bijstand woonkostentoeslag Zorgtoeslag Inkomsten uit onderhuur Premie voor koopwoning Bij de inkomsten is het vakantiegeld exclusief inclusief Het vakantiegeld bedraagt per maand per jaar Pagina 5 van 12

5 Schulden U bent verplicht om een BKR-toets op te vragen bij een bank. Dit kan uw eigen bank zijn, maar ook een andere bank. Datum aangevraagd: ((kopie aanvraagbewijs bijsluiten) U dient een kopie van de BKR-toets meteen na ontvangst op te sturen naar: Gemeente s-hertogenbosch, team Schuldhulpverlening/Gemeentelijke Kredietbank. Postbus BE s-hertogenbosch. Belangrijk: - alle schulden vermelden en bewijsstukken meesturen Aanvrager heeft schulden ja, vul onderstaande tabel in Wat kunt u per maand aflossen? _ Partner heeft schulden ja, vul onderstaande tabel in Wat kunt u per maand aflossen? _ Ref.nr. (niet invullen) Naam schuldeiser Contractnr. of ref.nr S B Oorspronkelijk bedrag Datum Oorspronkelijk bedrag Restant bedrag Aflossing Gemeentelijke Kredietbank Gemeentelijke Sociale Dienst/AMSZ Pagina 6 van 12

6 Ref.nr. (niet invullen) Naam schuldeiser Contractnr. of ref.nr S B Oorspronkelijk bedrag Datum Oorspronkelijk bedrag Restant bedrag Aflossing Pagina 7 van 12

7 Bezittingen BANK / GIRO REKENING(EN) Stuurt u kopieën mee van de laatste 3 dagafschriften (met vervolgbladen) van uw bank- en of girorekeningen! Bank / giro rekeningnummer waarop uw inkomsten worden gestort Saldo laatste afschrift Hebt u andere bank/ giro rekeningen? 1. Rekeningnummer 2. Rekeningnummer ja stuur hiervan ook de laatste 3 afschriften inclusief vervolgbladen mee Saldo laatste afschrift Datum laatste afschrift Saldo laatste afschrift Datum laatste afschrift Aanvrager heeft naast deze rekening(en) nog andere spaargelden Partner heeft naast deze rekening(en) nog andere spaargelden Kinderen hebben spaargelden ja, saldo ja, saldo ja, saldo EIGEN WONING Bent u in bezit van een eigen woning? ja Zo ja, wat is de geschatte verkoopwaarde? Wat is het huidige saldo van de hypotheek Ontvangt u een premie voor de koopwoning ja, per maand SPAARLOON/ LEVENSVERZEKERING / EFFECTEN Bent u in het bezit van: Spaarloonregeling ja, saldo Levensverzekering Koopsom polis ja, afkoopwaarde ja, afkoopwaarde Effecten (aandelen/ obligaties/ opties) ja, koerswaarde Pagina 8 van 12

8 VERVOERSMIDDELEN Geef hieronder aan welke vervoersmiddel(en) u bezit en vul de gevraagde gegevens hierover in. Vervoersmiddel Aantal Merk Type Kenteken / Registratienr. Bouwjaar Geschatte dagwaarde Auto Caravan Motor Scooter/ bromfiets Overig, te weten OVERIG Overige duurzame bezittingen zoals antiek of sieraden: geschatte waarde Verwacht vermogen (bijv. uit een nog te verdelen erfenis) geschatte waarde verwachte datum van vrijkomen vermogen Voorziet u binnen drie jaar een wijziging in uw financiële positie als gevolg van een salariswijziging, uitkering van een pensioen, lijfrente, koopsompolissen of enig ander inkomen? Zo ja, kunt u een toelichting geven? ja Pagina 9 van 12

9 Maandelijkse uitgaven Vul hieronder uw maandelijkse uitgaven in. Oók die van uw partner. Type uitgaven Huur (na aftrek huurtoeslag) Garagehuur Energie (gas en licht) Waterleidingmaatschappij Kostgeld Rente en aflossing van hypotheek Alimentatie ex-partner/ kinderen Telefoonkosten vast Telefoonkosten mobiel Onroerende zaakbelasting Hondenbelasting Premie ziektekostenverzekering WA-verzekering Brand/ inboedelverzekering Levensverzekering Aanvrager uitgave per maand Partner uitgave per maand Begrafenis/ crematieverzekering Verzekering voertuigen 1 _ 2 _ Voertuigen belasting 1 _ 2 _ Lidmaatschappen, te weten: 1 _ 2 _ Contributie verenigingen 1 _ 2 _ Loterijen/ kansspelen 1 _ 2 _ School/ studiekosten - schoolgeld/ collegegeld - boekengeld - ouderbijdrage Overige kosten (bijv. huishoudgeld, kleding en schoeisel TOTALE KOSTEN PER MAAND Pagina 10 van 12

10 8. Verklaring Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld en weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Ik geef toestemming aan het Team Schuldhulpverlening om alle informatie op te vragen over mijn financiële verplichtingen en ga ermee akkoord dat relevante gegevens worden overgedragen aan Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (MADI), de Gemeentelijke Kredietbank en de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken. Plaats: _ Datum: _ Handtekening aanvrager Handtekening partner 9. Toelichting Als u wilt, kunt u hieronder uw aanvraag toelichten. Leest u de voorwaarden aandachtig door en stuurt u dit formulier naar: Gemeente s-hertogenbosch Team Schuldhulpverlening / Gemeentelijke Kredietbank Postbus BE s-hertogenbosch Pagina 11 van 12

11 Voor wat hoort wat de voorwaarden voor schuldhulpverlening Wij zullen uw aanvraag met zorg behandelen. Maar schuldhulpverlening is niet vrijblijvend en wij verwachten ook iets van u. Zolang u alle afspraken nakomt, staat u er niet alleen voor. Zo voorkomt u ook dat de schuldhulpverlening voortijdig wordt beëindigd! Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u? U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw financiële situatie. De behandeling van uw verzoek kan geruime tijd in beslag nemen. De behandelingsduur is mede afhankelijk van de omvang en aard van de schulden, de nauwkeurigheid waarmee uw aanvraag is ingevuld en of alle bijlagen compleet zijn. Gebruikt u daarom de check-list om tijdverlies te voorkomen. Wij streven er naar een akkoord met uw schuldeisers te hebben bereikt binnen 180 dagen. Bij de start van de schuldhulpverlening tekent u een schuldregelingsovereenkomst. In dit stuk liggen alle rechten en plichten van u en ons als begeleidende organisatie vast. Financieel beheer is een verplicht onderdeel van onze begeleiding. Dit houdt in dat u alle inkomsten (exclusief de kinderbijslag) doorleidt naar team SHV/GKB. Medewerkers zorgen dat u kunt beschikken over het zogenaamde vrij te laten bedrag' (het geld om van te leven) en reserveert het restant voor de schuldeisers. SHV/GKB voert elk jaar een hercontrole uit. Daarbij wordt onderzocht of u gedurende het jaar alle inkomsten boven het vrij te laten bedrag heeft ingebracht voor de schuldeisers. SHV/GKB wisselt doorlopend informatie uit met betrokken partijen (bijv. schuldeisers). U stemt daarmee in als u het formulier hebt ondertekend. SHV/GKB meldt uw schuldhulpverleningstraject en eventuele betalingsonderbrekingen bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Dit wordt door de BKR op uw naam geregistreerd. Wij melden uw aanvraag bij Essent als u een betalingsachterstand heeft. Als u vanaf dat moment uw voorschot tijdig betaalt, is Essent bereid om medewerking te verlenen aan het bemiddelingsvoorstel dat wij voorleggen. Als u dat nalaat zal Essent niet op ons voorstel ingaan en is het voor ons onmogelijk om uw schulden te regelen. U dient zelf te blijven zorgen voor tijdige en volledige betaling van AL UW VASTE LASTEN, zoals huur, gas/licht, water en ziekenfondspremie. U mag GEEN NIEUWE SCHULDEN meer maken. U mag geen tekort bij de (post)bank laten oplopen U mag geen rekeningen onbetaald laten liggen. Geeft u veranderingen die van invloed kunnen zijn op de schuldhulpverlening meteen door aan de SHV/GKB. Bijvoorbeeld een verhuizing, andere werkgever of wijzigingen in uw inkomen, etc. Pagina 12 van 12

12 Checklist voor de kopieën die u moet meesturen ( Ook van uw eventuele partner) Geldig legitimatiebewijs (paspoort,identiteitskaart,rijbewijs, verblijfsvergunning) Recente inkomstenspecificatie (loon, uitkering pensioen) Contract werkgever Kinderbijslag Alle vasten lasten (huur, energiekosten, etc.) Huurtoeslag Belastingpapieren (Voorlopige teruggave) Laatste 3 dagafschriften (met volgbladen) van al uw bank en/of girorekeningen Echtscheidingspapieren (inschrijving burgerlijke stand, uitspraak over alimentatie) Alle schulden (Wehkamp, huur, etc.) Studiefinanciering Kopie uittreksel Kamer van koophandel (indien van toepassing) Kopie akte geregistreerd partnerschap (indien van toepassing) Kopie huwelijksvoorwaarden (indien van toepassing) BKR toets (op te vragen tegen betaling bij elke willekeurige bank) Pagina 13 van 12

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straatnaam & huisnummer Postcode & woonplaats Geslacht : Man Vrouw Geboortedatum en plaats : te Nationaliteit BSN-nummer Nummer identificatiebewijs

Nadere informatie

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN!

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN! H HBS Hopman Budget Service Vragenlijst Wij verzoeken u deze vragenlijst goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en schulden bewijzen mee te sturen. Op de laatste pagina vindt

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Persoonlijke gegevens Gegevens aanvrager Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende: Burger Service Nummer: voornaam: geboorteplaats: burgerlijke staat: geslacht: man vrouw nationaliteit: 1.1 Gegevens partner: Burger

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetbeheer en schuldhulp. Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres

Aanvraagformulier budgetbeheer en schuldhulp. Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres Naam Aanvrager:. Procedure aanvraag schuldhulp, budgetbeheer of bewindvoering U meldt zich aan of u

Nadere informatie