EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. Amendement ingediend door Jean-Maurice Dehousse. Amendement 27 Overweging 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. Amendement ingediend door Jean-Maurice Dehousse. Amendement 27 Overweging 7"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme 16 september 2003 PE /27-60 AMENDEMENTEN Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing (PE ) Dirk Sterckx inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering ("Spoorwegveiligheidsrichtlijn") Gemeenschappelijk standpunt van de Raad (8557/2/2003 C5-0297/ /0022(COD)) Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement Amendement ingediend door Jean-Maurice Dehousse Amendement 27 Overweging 7 (7) Geleidelijk moeten gemeenschappelijke veiligheidsdoelen en -methoden worden geïntroduceerd om een hoog veiligheidsniveau te handhaven en, indien nodig en redelijkerwijs uitvoerbaar, te verbeteren. Deze moeten hulpmiddelen aanreiken voor de beoordeling van het veiligheidsniveau en de prestaties van de exploitanten op communautair niveau en in de lidstaten. (7) Geleidelijk moeten gemeenschappelijke veiligheidsdoelen en -methoden worden geïntroduceerd om een hoog veiligheidsniveau te handhaven en, indien nodig, te verbeteren. Deze moeten hulpmiddelen aanreiken voor de beoordeling van het veiligheidsniveau en de prestaties van de exploitanten op communautair niveau en in de lidstaten. Met dit amendement wordt de tekst uit het voorstel van de Commissie weer opgenomen. Het is ethisch onaanvaardbaar dat de veiligheidseisen voortdurend ondergeschikt worden gemaakt aan de rentabiliteit. Als na een ongeval erkend wordt dat het veiligheidsniveau moet worden verbeterd, kan men het achterwege blijven van nieuwe veiligheidsmaatregelen ter voorkoming AM\ doc PE /27-60

2 van herhaling maar moeilijk rechtvaardigen met het argument dat die maatregelen niet 'redelijkerwijs uitvoerbaar" zijn. Wie moet overigens beoordelen wat redelijk is en wat niet? Wie de veiligheid niet als eerste vereiste wil zien, komt in een situatie van rechtsonzekerheid terecht, waarmee niemand is gediend (behalve natuurlijk letseladvocaten). Amendement ingediend door Dirk Sterckx Amendement 28 Overweging 17 bis (nieuw) (17 bis) De rij- en rusttijden van treinbestuurders en ander treinpersoneel dat veiligheidstaken uitvoert zijn van grote invloed op de veiligheid van het spoorwegsysteem. Deze aspecten vallen onder de artikelen 137 tot 139 van het Verdrag en vormen al onderwerp van onderhandelingen tussen de sociale partners in het Comité voor de sectoriële dialoog dat is ingesteld overeenkomstig Besluit 98/500/EG van de Commissie 1. 1 Besluit 98/500/EG van de Commissie van 20 mei 1998 betreffende de oprichting van Comités voor de sectoriële dialoog tussen de sociale partners op Europees niveau (PB L 255 van , blz. 27). PE / /20 AM\ doc Dit amendement is gebaseerd op de amendementen 62/87 uit eerste lezing en vervangt amendement 5. Hiermee wordt rekening gehouden met de onderhandelingen die momenteel over dit onderwerp plaatsvinden. Amendement ingediend door Dirk Sterckx Amendement 29 Overweging 17 ter (nieuw) (17 ter) De ontwikkeling van een veilig communautair spoorwegsysteem vereist de vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor de afgifte van rijbewijzen aan treinbestuurders. De Commissie heeft aangekondigd voornemens te zijn binnenkort nadere wetgeving terzake voor te stellen. De

3 kwalificaties van andere personeelsleden met veiligheidsrelevante taken zijn al geregeld in de Richtlijnen 96/48/EG en 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het trans-europese spoorwegsysteem. Dit amendement is gebaseerd op de amendementen 62/87 uit eerste lezing en vervangt amendement 24. Hiermee wordt rekening gehouden met de toezeggingen van de Commissie in haar verklaring over het gemeenschappelijk standpunt (SEC(2003) 754 def., blz. 8). Amendement ingediend door Jean-Marie Dehousse Amendement 30 Artikel 3, letter e) e) "gemeenschappelijke veiligheidsdoelen" (CST): de veiligheidsniveaus die ten minste moeten worden gehaald door de verschillende onderdelen van het spoorwegsysteem (zoals het conventionele spoorwegsysteem, het hogesnelheidsspoorwegsysteem, lange spoorwegtunnels of lijnen die uitsluitend voor goederenvervoer worden gebruikt) en door het systeem als geheel in de vorm van criteria voor risico-acceptatie; e) "gemeenschappelijke veiligheidsdoelen" (CST): het hoge veiligheidsniveau dat ten minste moet worden gehaald door de verschillende onderdelen van het spoorwegsysteem (zoals het conventionele spoorwegsysteem, het hogesnelheidsspoorwegsysteem, lange spoorwegtunnels of lijnen die uitsluitend voor goederenvervoer worden gebruikt) en door het systeem als geheel in de vorm van criteria voor risicobeheer; Dit amendement moet voor samenhang in de tekst van de Raad zorgen door de definitie van de CST in artikel 3 aan te passen aan de doelstelling die in overweging 7 voor het niveau van die CST wordt geformuleerd. Verder mag niet in het kader van elk van de CST een veiligheidsniveau worden vastgesteld, maar moeten zij juist gezamenlijk bijdragen tot de bepaling van een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau. Als tenslotte - zoals de rapporteur in zijn amendementen 3, 4 en 13 verlangt - de invoering van nationale veiligheidsvoorschriften tot een minimum moet worden beperkt, dan mag in de voorschriften beslist geen minimum veiligheidsniveau worden vastgesteld, temeer daar inmiddels is gebleken dat rekening moet worden gehouden met het latente gevaar van terreurdaden. AM\ doc 3/20 PE /27-60

4 Amendement ingediend door Margie Sudre en Dominique Vlasto Amendement 31 Artikel 3, letter k) k) "ongeval": ongewenste of onbedoelde plotselinge gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met schadelijke gevolgen; ongevallen worden in de volgende categorieën onderverdeeld: botsingen, ontsporingen, ongevallen op spoorwegovergangen, persoonlijke ongevallen veroorzaakt door rollend materieel in rijdende toestand, branden en andere ongevallen; k) "ongeval": een ongewild voorval of reeks voorvallen met dodelijke afloop, gewonden, onderbreking van een systeem of dienstverlening dan wel schade aan het milieu; De definitie van "ongeval", die het Parlement in eerste lezing had geamendeerd (am. 16), is door de Raad gewijzigd. De definitie van het Parlement heeft het voordeel dat er wordt gekeken naar het resultaat, zonder de pretentie om in een beperkte opsomming alle oorzaken te kunnen opnoemen. Amendement ingediend door Brian Simpson Amendement 32 Artikel 3, letter k) k) "ongeval": ongewenste of onbedoelde plotselinge gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met schadelijke gevolgen; ongevallen worden in de volgende categorieën onderverdeeld: botsingen, ontsporingen, ongevallen op spoorwegovergangen, persoonlijke ongevallen veroorzaakt door rollend materieel in rijdende toestand, branden en andere ongevallen; k) "ongeval": een ongewild voorval of reeks voorvallen met dodelijke afloop, gewonden, onderbreking van een systeem of dienstverlening dan wel schade aan het milieu; De door het Parlement in eerste lezing voorgestelde definitie van "ongeval" is door de Raad gewijzigd, hoewel deze het voordeel heeft dat er wordt gekeken naar het resultaat, zonder alle oorzaken te willen opnoemen. PE / /20 AM\ doc

5 Amendement ingediend door Jean-Marie Dehousse Amendement 33 Artikel 3, letter r) bis (nieuw) r bis) "veiligheid", het ontbreken van elk soort onaanvaardbaar risico voor personen (klanten, personeel, onderaannemers, derden), goederen en het milieu, voortvloeiend uit de exploitatie van het spoorwegnet; Dit amendement komt overeen met amendement 17 van het Parlement in eerste lezing en geeft op aanvaardbare wijze het concept weer dat centraal dient te staan in de richtlijn inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen. Amendement ingediend door Margie Sudre en Dominique Vlasto Amendement 34 Artikel 3, letter r) bis (nieuw) r bis) "veiligheid", het ontbreken van elk soort onaanvaardbaar risico voor personen (klanten, personeel, onderaannemers, derden), goederen en het milieu, voortvloeiend uit de exploitatie van het spoorwegnet; Het Parlement heeft in eerste lezing een definitie van "veiligheid" voorgesteld die in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie ontbrak. De Raad heeft deze definitie niet meegenomen. De definitie van het Parlement heeft echter het voordeel dat bepaalde risico's die inherent zijn aan het spoorwegsysteem zelf, zoals risico's voor de werknemers en risico's in verband met gevaarlijke goederen, niet worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de voorgestelde veiligheidsrichtlijn. Dat deze onderwerpen in andere teksten worden geregeld, betekent niet dat er geen aanvullende specifieke voorschriften voor de spoorwegen zouden moeten worden vastgesteld. Amendement ingediend door Brian Simpson Amendement 35 Artikel 3, letter r) bis (nieuw) AM\ doc 5/20 PE /27-60

6 r bis) "veiligheid", het ontbreken van elk soort onaanvaardbaar risico voor personen (klanten, personeel, onderaannemers, derden), goederen en het milieu, voortvloeiend uit de exploitatie van het spoorwegnet; In haar oorspronkelijke voorstel voor een veiligheidsrichtlijn heeft de Commissie geen definitie van "veiligheid" opgenomen. Het Parlement heeft in eerste lezing in deze leemte voorzien door een definitie voor te stellen, maar deze is door de Raad niet overgenomen. De definitie van het Parlement heeft echter het voordeel dat bepaalde risico's die inherent zijn aan het spoorwegsysteem zelf, zoals risico's voor spoorwegarbeiders en risico's in verband met gevaarlijke goederen, niet worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de voorgestelde veiligheidsrichtlijn. Dat deze onderwerpen in andere teksten worden geregeld, betekent niet dat er geen aanvullende specifieke voorschriften voor de spoorwegen kunnen worden vastgesteld. Amendement ingediend door Jean-Maurice Dehousse Amendement 36 Artikel 4, lid 1, alinea 1 1. De lidstaten zien erop toe dat de veiligheid op het spoor over de gehele linie wordt gehandhaafd en, waar dat redelijkerwijs mogelijk is, voortdurend wordt verbeterd, met inachtneming van de ontwikkeling van de communautaire wetgeving en de vooruitgang op technisch en wetenschappelijk gebied. Daarbij wordt voorrang gegeven aan het voorkomen van ernstige ongevallen. 1. De lidstaten zien erop toe dat de veiligheid op het spoor over de gehele linie wordt gehandhaafd en voortdurend wordt verbeterd, met inachtneming van de ontwikkeling van de communautaire wetgeving en de vooruitgang op technisch en wetenschappelijk gebied. Daarbij wordt voorrang gegeven aan het voorkomen van ernstige ongevallen. /en Nieuw amendement. Het is ethisch onaanvaardbaar dat de veiligheidseisen voortdurend ondergeschikt worden gemaakt aan de rentabiliteit. Verder is de in de tekst opgenomen voorwaarde in feite zuiver potestatief, hetgeen haaks staat op hetgeen uit juridisch en in dit geval ook uit ethisch oogpunt vereist is. Amendement ingediend door Jean-Maurice Dehousse Amendement 37 Artikel 1, lid 1, alinea 1 PE / /20 AM\ doc

7 1. De lidstaten zien erop toe dat de veiligheid op het spoor over de gehele linie wordt gehandhaafd en, waar dat redelijkerwijs mogelijk is, voortdurend wordt verbeterd, met inachtneming van de ontwikkeling van de communautaire wetgeving en de vooruitgang op technisch en wetenschappelijk gebied. Daarbij wordt voorrang gegeven aan het voorkomen van ernstige ongevallen. 1. De lidstaten zien erop toe dat de veiligheid op het spoor over de gehele linie wordt gehandhaafd en, waar dat redelijkerwijs mogelijk is, voortdurend wordt verbeterd, met inachtneming van de ontwikkeling van de communautaire wetgeving en de vooruitgang op technisch en wetenschappelijk gebied. Daarbij wordt voorrang gegeven aan het voorkomen van ongevallen. Dit amendement komt overeen met amendement 89 van het Parlement in eerste lezing. Preventiebeleid kan per definitie niet vooruitlopen op aard en ernst van de te voorkomen ongevallen. De verwijzing naar "ernstige" ongevallen lijkt daarom overbodig en kan juridisch voor verwarring zorgen. Amendement ingediend door Brian Simpson Amendement 38 Artikel 4, lid 2, alinea -1 (nieuw) De lidstaten zorgen ervoor dat bij de maatregelen inzake de ontwikkeling en verbetering van de veiligheid op het spoor rekening wordt gehouden met de noodzaak van een systeemgerichte benadering en van algeheel toezicht op de veiligheid van de dagelijkse exploitatie. Een systeemgerichte visie op het spoorwegvervoer is noodzakelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit, de technische en sociale complexiteit, alsmede in algemenere zin de hieraan verbonden industriële risico's. Deze realistische totaalvisie op het spoorwegsysteem, die alleen de infrastructuurbeheerder kan hebben, moet in aanmerking worden genomen door de nationale veiligheidsinstantie. Het Parlement had dit amendement al in eerste lezing aangenomen (am. 18). Dit amendement houdt verband met de amendementen S-5 en S-6 op de artikelen 16, lid 3 en 17, lid 1 van COM(2002) 21 over "veiligheid". Amendement ingediend door Mathieu J.H. Grosch Amendement 39 Artikel 4, lid 2, alinea -1 (nieuw) AM\ doc 7/20 PE /27-60

8 De lidstaten zorgen ervoor dat bij de maatregelen inzake de ontwikkeling en verbetering van de veiligheid op het spoor rekening wordt gehouden met de aard van het systeem en de noodzaak van algeheel toezicht op de veiligheid van de dagelijkse exploitatie. Gebaseerd op amendement 18 uit eerste lezing. Een systeemgerichte visie op het spoorwegvervoer, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit, de technische en menselijke complexiteit, alsmede in algemenere zin de hieraan verbonden industriële risico's, is noodzakelijk en moet in aanmerking worden genomen door de nationale veiligheidsinstantie. De infrastructuurbeheerder is de enige die een totaalbeeld van het spoorwegsysteem kan hebben en onder toezicht van de nationale veiligheidsinstantie de globale veiligheid van de dagelijkse exploitatie kan waarborgen, zonder daarmee in de specifieke verantwoordelijkheid van elke betrokken partij te treden. Amendement ingediend door Jean-Maurice Dehousse Amendement 40 Artikel 4, lid 2, alinea 2 Onverminderd de burgerlijke aansprakelijkheid volgens de wettelijke voorschriften van de lidstaten, wordt elke infrastructuurbeheerder en spoorwegonderneming verantwoordelijk gesteld voor zijn deel van het systeem en zijn veilige werking, met inbegrip van de levering van materiaal en het uitbesteden van diensten ten opzichte van gebruikers, afnemers en derden. Onverminderd de burgerlijke aansprakelijkheid volgens de wettelijke voorschriften van de lidstaten, wordt elke infrastructuurbeheerder en spoorwegonderneming verantwoordelijk gesteld voor zijn deel van het systeem en zijn veilige werking, met inbegrip van de levering van materiaal en het uitbesteden van diensten ten opzichte van gebruikers, afnemers, de betrokken werknemers en derden. Dit amendement komt overeen met amendement 19 van het Parlement in eerste lezing. De infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen zijn niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van gebruikers, afnemers en derden, maar moeten ook verantwoordelijk worden gesteld voor hun eigen personeel. Deze groep moet dus uitdrukkelijk worden vermeld om niet te worden uitgesloten van de beschermingsplicht. PE / /20 AM\ doc

9 Amendement 20 uit eerste lezing. Amendement ingediend door Dirk Sterckx Amendement 41 Artikel 1, lid 2, alinea 2 bis (nieuw) Dit laat echter de verantwoordelijkheid van elke fabrikant en elke dienstverrichter onverlet om rollend materieel, installaties, toebehoren en materialen te leveren, alsmede diensten te verrichten die voldoen aan de vastgelegde eisen en gebruiksvoorwaarden, zodat zij door de spoorwegondernemingen en/of infrastructuurbeheerders bij de exploitatie veilig kunnen worden ingezet. Amendement ingediend door Jean-Marie Dehousse Amendement 42 Artikel 7, lid 3, alinea 3 Or. nl In alle voorstellen voor ontwerpen en herzieningen van gemeenschappelijke veiligheidsdoelen worden de in artikel 4, lid 1, vermelde verplichtingen van de lidstaten in acht genomen. Zij gaan vergezeld van een kosten- en batenraming die de te verwachten gevolgen voor alle betrokken bedrijven en marktdeelnemers, alsmede de gevolgen voor de risicoacceptatie door de samenleving aangeeft. Zij bevatten, voorzover nodig, een tijdschema voor de geleidelijke toepassing ervan, met name om rekening te houden met de aard en omvang van de investeringen die daarvoor nodig zijn. De mogelijke uitwerking op de technische specificaties inzake interoperabiliteit voor de subsystemen wordt geanalyseerd en het ontwerp zal, waar nodig, vervolgvoorstellen bevatten voor wijzingen in de technische specificaties inzake interoperabiliteit. In alle voorstellen voor ontwerpen en herzieningen van gemeenschappelijke veiligheidsdoelen worden de in artikel 4, lid 1, vermelde verplichtingen van de lidstaten in acht genomen. Zij gaan vergezeld van een evaluatie die de te verwachten gevolgen voor alle betrokken bedrijven en marktdeelnemers, alsmede de gevolgen voor de risicoacceptatie door de samenleving aangeeft. Zij bevatten een tijdschema voor de geleidelijke toepassing ervan. De mogelijke uitwerking op de technische specificaties inzake interoperabiliteit voor de subsystemen wordt geanalyseerd en het ontwerp zal, waar nodig, vervolgvoorstellen bevatten voor wijzingen in de technische specificaties inzake interoperabiliteit. AM\ doc 9/20 PE /27-60

10 Nieuw amendement. Het is ethisch onaanvaardbaar dat de veiligheidseisen voortdurend ondergeschikt worden gemaakt aan de rentabiliteit. Verder wil de Raad de termijnen voor de goedkeuring van de CST al verlengen. De uitvoering ervan mag dus niet ook nog om financiële redenen voortdurend worden uitgesteld. Amendement ingediend door Dirk Sterckx Amendement 43 Artikel 8, lid 5, alinea 1 5. De lidstaat zendt de Commissie het ontwerp van het veiligheidsvoorschrift toe met de redenen voor de invoering ervan. Indien de Commissie van mening is dat het veiligheidsvoorschrift onverenigbaar is met de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden of met het bereiken van ten minste het gemeenschappelijke veiligheidsdoel, of dat het een willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de spoorwegvervoersactiviteiten tussen lidstaten inhoudt, wordt er volgens de procedure van artikel 27, lid 2, ten aanzien van die lidstaat een besluit genomen. 5. De lidstaat legt het ontwerp van het veiligheidsvoorschrift toe met de redenen voor de invoering ervan ter goedkeuring voor aan de Commissie. Indien de Commissie van mening is dat het veiligheidsvoorschrift onverenigbaar is met de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden of met het bereiken van ten minste het gemeenschappelijke veiligheidsdoel, of dat het een willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de spoorwegvervoersactiviteiten tussen lidstaten inhoudt, wordt er volgens de procedure van artikel 27, lid 2, ten aanzien van die lidstaat een besluit genomen. Als binnen zes maanden na de indiening van het ontwerp nog geen besluit is genomen, mag de lidstaat het voorschrift van kracht laten worden. Or. nl Nieuw amendement. Op het eerste gezicht doet artikel 8, lid 5 van de Raadstekst vermoeden dat er een voorafgaande goedkeuring van het ontwerpvoorschrift moet zijn. De verklaring van de Commissie bij het gemeenschappelijk standpunt stelt echter dat de regelingen vastgesteld in "artikel 8, leden 4 en 5 geen stelsel van voorafgaande goedkeuring vormen." De Raad gaat dus niet in op de wens van het Parlement in eerste lezing om nieuwe nationale voorschriften vooraf te laten goedkeuren door de Commissie. Vandaar dit amendement. Om te vermijden dat deze procedure te veel vertraging met zich meebrengt voegt uw rapporteur er wel een termijn aan toe. Geen nieuws binnen zes maanden betekent goed nieuws, impliceert goedkeuring van het voorschrift. PE / /20 AM\ doc

11 Amendement ingediend door Hannes Swoboda Amendement 44 Artikel 10, lid 4 4. De veiligheidsinstantie in de lidstaat waar de spoorwegonderneming voornemens is extra spoorwegvervoersdiensten te verlenen, zorgt voor de aanvullende nationale certificering die volgens lid 2, punt b), nodig is. 4. De veiligheidsinstantie in de lidstaat waar de spoorwegonderneming voornemens is extra spoorwegvervoersdiensten te verlenen, zorgt voor de aanvullende nationale certificering die volgens lid 2, punt b), nodig is en controleert de gelijkwaardigheid van de vereisten met de specifieke nationale vereisten voor de certificering overeenkomstig lid 2, onder a). Or. de Wederopneming van amendement 34 uit eerste lezing. De automatische wederzijdse erkenning van het veiligheidsbeheer verdient als doelstelling op lange termijn te worden gesteund. Gezien de huidige stand van de harmonisering en de slechts onvoldoende omschreven gemeenschappelijke procedures van het veiligheidsbeheer, moet de veiligheidsinstantie in de gelegenheid zijn om ook het veiligheidsbeheer nogmaals te controleren volgens de nationale eisen, teneinde zonodig aanvullende aanpassingen te verlangen. Amendement ingediend door Hannes Swoboda Amendement 45 Artikel 12 bis (nieuw) Artikel 12 bis Opleiding en certificering van treinpersoneel 1. Treinbestuurders en treinpersoneel moeten aan basiseisen voldoen. 2. Deze basiseisen worden door het Europees Spoorwegbureau overeenkomstig artikel 17 van de verordening betreffende het Europees Spoorwegbureau opgesteld met inspraak van de Europese sociale partners (artikel 4 van de verordening betreffende het Bureau). 3. De certificaten die in een lidstaat aan de treinbestuurders en het treinpersoneel zijn afgegeven op grond van de overeenkomstig lid 2 vastgestelde bepalingen, zijn geldig op het gehele grondgebied van de AM\ doc 11/20 PE /27-60

12 Gemeenschap. 4. Indien een spoorwegonderneming overeenkomstig artikel 10, lid 4 aanvulling van het nationale certificaat nodig heeft, moeten de treinbestuurders voor de uitoefening van deze activiteit aan aanvullende eisen voldoen. 5. De Europese sociale partners leggen in het kader van het Comité voor de sectoriële dialoog (Besluit 98/500/EG) de beginselen van deze aanvullende eisen en de procedure voor de afgifte van vergunningen vast. 6. Zijn er geen TSI's of andere bindende Europese voorschriften van toepassing, dan komen de basiseisen overeen met de door de nationale veiligheidsinstanties vastgestelde nationale voorschriften. Or. de Nieuw amendement. Een erkenning zoals de Commissie oorspronkelijk in artikel 12, lid 1 van haat voorstel heeft voorgesteld, levert problemen op. Van erkenning kan pas sprake zijn als er geharmoniseerde voorschriften op Europees niveau zijn vastgesteld en voor al het bij de veiligheid betrokken personeel gelden. Bovendien moeten, zoals vermeld in lid 5, aanvullende eisen voor het grensoverschrijdend inzetten van personeel worden vastgesteld. Bijvoorbeeld een Europees vaardigheidsbewijs voor het besturen van een locomotief in het grensoverschrijdend vervoer, dat moet worden uitgewerkt door de Europese sociale partners en waarvoor reeds belangrijke vooruitgang is geboekt in het kader van de sectoriële sociale dialoog. Totdat de aanvullende eisen van toepassing zijn, moet worden gezorgd voor verplichte toepassing van de nationale voorschriften inzake opleiding. Voor de betrokken beroepsgroepen moet een beroepsprofiel worden opgesteld. In het gemeenschappelijk standpunt wijst de Raad in artikel 13, lid 3 de verantwoordelijkheid op dit gebied uitsluitend aan de ondernemingen toe. Deze benadering moet van de hand worden gewezen om redenen van veiligheid (en omdat daardoor Europese harmonisering onmogelijk zou worden). Amendement ingediend door Jean-Marie Dehousse Amendement 46 Artikel 13, lid 1 1. De lidstaten zien erop toe dat spoorwegondernemingen die een veiligheidscertificaat aanvragen, een eerlijke en niet-discriminerende toegang hebben tot opleidingsfaciliteiten voor treinbestuurders 1. De lidstaten zien erop toe dat spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders die een veiligheidscertificaat of veiligheidsvergunning aanvragen, een PE / /20 AM\ doc

13 en treinpersoneel, wanneer dergelijke opleidingen voor de afgifte van het veiligheidscertificaat vereist zijn. eerlijke en niet-discriminerende toegang hebben tot opleidingsfaciliteiten voor treinbestuurders, treinpersoneel en personeel dat essentiële veiligheidstaken verricht, zoals seinhuiswachters en stationschefs, wanneer dergelijke opleidingen voor de afgifte van het veiligheidscertificaat of de veiligheidsvergunning vereist zijn. Dit amendement neemt het door het Parlement in eerste lezing aangenomen amendement 42 gedeeltelijk over. De bepalingen inzake opleiding en certificering moeten ook gelden voor personeel dat niet aan boord van de treinen werkt, maar veiligheidsrelevante taken uitvoert, zoals seinhuiswachters en stationschefs. Amendement ingediend door Brian Simpson Amendement 47 Artikel 13, lid 1, alinea 3 bis (nieuw) Het Bureau bestudeert de verschillende mogelijkheden voor toegang van de spoorwegondernemingen tot de bestaande opleidingsfaciliteiten en doet desbetreffend voorstellen aan het overeenkomstig artikel 21 van Richtlijn 96/48/EG ingestelde Comité. Amendement 42 uit eerste lezing wordt weer opgenomen. Opleiding van personeel is essentieel om de vervoersveiligheid te waarborgen. De toegang tot de nodige opleidingsfaciliteiten moet worden gewaarborgd overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld door het krachtens artikel 21 van de richtlijn 96/48/EG opgerichte Comité, en wel volgens de procedure vervat in artikel 27, lid 2, aan de hand van de aanbevelingen van het Bureau, en in alle gevallen tegen een redelijke, niet-discriminerende marktprijs. Deze bepalingen zijn in eerste lezing door het Parlement ingevoerd, maar door de Raad niet overgenomen in zijn gemeenschappelijk standpunt. Amendement ingediend door Margie Sudre en DominiqueVlasto Amendement 48 Artikel 13, lid 1, alinea 4 bis (nieuw) Het Bureau bestudeert de verschillende AM\ doc 13/20 PE /27-60

14 mogelijkheden voor toegang tot de bestaande opleidingsfaciliteiten en doet een desbetreffend voorstel aan het overeenkomstig artikel 21 van Richtlijn 96/48/EG ingestelde Comité. Amendement 42 uit eerste lezing wordt weer opgenomen. Opleiding van personeel is essentieel om de vervoersveiligheid te waarborgen. De toegang tot opleidingsfaciliteiten moet worden gewaarborgd overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld door het krachtens artikel 21 van de richtlijn 96/48/EG opgerichte Comité, en wel volgens de procedure vervat in artikel 27, lid 2 en aan de hand van de aanbevelingen van het Bureau. Amendement ingediend door Brian Simpson Amendement 49 Artikel 13, lid 2 2. Als de opleidingsfaciliteiten uitsluitend via de diensten van één enkele spoorwegonderneming of de infrastructuurbeheerder beschikbaar zijn, zien de lidstaten erop toe dat zij tegen een redelijke, niet-discriminerende prijs aan andere spoorwegondernemingen ter beschikking worden gesteld. 2. Als de opleidingsfaciliteiten uitsluitend via de diensten van één enkele spoorwegonderneming of de infrastructuurbeheerder beschikbaar zijn, zien de lidstaten erop toe dat de toegang tot deze faciliteiten: - niet discriminerend is, - geregeld wordt volgens de in artikel 27, lid 2 bedoelde procedure, overeenkomstig de aanbevelingen van het Bureau, en - tegen een redelijke marktprijs wordt aangeboden. Amendement 45 uit eerste lezing wordt weer opgenomen. Opleiding van personeel is essentieel om de vervoersveiligheid te waarborgen. De toegang tot de nodige opleidingsfaciliteiten moet worden gewaarborgd overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld door het krachtens artikel 21 van de richtlijn 96/48/EG opgerichte Comité, en wel volgens de procedure vervat in artikel 27, lid 2, aan de hand van de aanbevelingen van het Bureau, en in alle gevallen tegen een redelijke, niet-discriminerende marktprijs. Deze bepalingen zijn in eerste lezing door het Parlement ingevoerd, maar door de Raad niet overgenomen in zijn gemeenschappelijk standpunt. PE / /20 AM\ doc

15 Amendement ingediend door Margie Sudre en Dominique Vlasto Amendement 50 Artikel 13, lid 2 2. Als de opleidingsfaciliteiten uitsluitend via de diensten van één enkele spoorwegonderneming of de infrastructuurbeheerder beschikbaar zijn, zien de lidstaten erop toe dat zij tegen een redelijke, niet-discriminerende prijs aan andere spoorwegondernemingen ter beschikking worden gesteld. 2. Als de opleidingsfaciliteiten uitsluitend via de diensten van één enkele spoorwegonderneming of de infrastructuurbeheerder beschikbaar zijn, zien de lidstaten erop toe dat de toegang tot deze faciliteiten: - niet discriminerend is, - geregeld wordt volgens de in artikel 27, lid 2 bedoelde procedure, overeenkomstig de aanbevelingen van het Bureau, en - tegen een redelijke marktprijs wordt aangeboden. Amendement 45 uit eerste lezing wordt weer opgenomen. De toegang tot opleidingsfaciliteiten moet worden gewaarborgd overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld door het krachtens artikel 21 van de richtlijn 96/48/EG opgerichte Comité, en wel volgens de procedure vervat in artikel 27, lid 2, aan de hand van de aanbevelingen van het Bureau en in elk geval tegen een redelijke, niet-discriminerende marktprijs. Amendement ingediend door Dirk Sterckx Amendement 51 Artikel 13, lid 2 2. Als de opleidingsfaciliteiten uitsluitend via de diensten van één enkele spoorwegonderneming of de infrastructuurbeheerder beschikbaar zijn, zien de lidstaten erop toe dat zij tegen een redelijke, niet-discriminerende prijs aan andere spoorwegondernemingen ter beschikking worden gesteld. 2. Als de opleidingsfaciliteiten uitsluitend via de diensten van één enkele spoorwegonderneming of de infrastructuurbeheerder beschikbaar zijn, zien de lidstaten erop toe dat zij tegen een niet-discriminerende, redelijke marktprijs aan andere spoorwegondernemingen ter beschikking worden gesteld. Or. nl Herneemt gedeeltelijk amendement 45 uit eerste lezing. AM\ doc 15/20 PE /27-60

2006-2007 AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag. 18 januari 2007 P6_TA-PROV(2007)01-18 VOORLOPIGE UITGAVE PE 382.

2006-2007 AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag. 18 januari 2007 P6_TA-PROV(2007)01-18 VOORLOPIGE UITGAVE PE 382. 2006-2007 AANGENOMEN TEKSTEN van de vergadering van donderdag 18 januari 2007 P6_TA-PROV(2007)01-18 VOORLOPIGE UITGAVE PE 382.958 INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN TEKSTEN P6_TA-PROV(2007)0001 Samenstelling van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-001 VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-002 VOORZITTER: DE HEER GERHARD SCHMID Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.02 uur geopend) 2-003 Urgentverklaring 2-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 216/2008 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2008D0217 NL 24.01.2013 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 december 2007

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 27.12.2006 L 377/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) nr. 1899/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 houdende wijziging van

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) PUBLIC 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE TELECOM 83 JAI 147 PESC 264 CAB 31 CODEC 718 VERSLAG van: het

Nadere informatie

EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP. EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen

EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP. EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen Versie 1.0 13/12/2010 Versiecontrole Document opgesteld door:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

18581/11 ADD 1 gar/jel/lm 1 DG C I C

18581/11 ADD 1 gar/jel/lm 1 DG C I C RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 27 februari 2012 (06.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2010/0253(COD) 18581/11 ADD 1 TRA S 365 CODEC 2430 OC 89 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 7/3 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

* VERSLAG EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000. 18 september 2000

* VERSLAG EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000. 18 september 2000 EUROPEES PARLEMENT 1999 Zittingsdocument 2004 DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000 18 september 2000 * VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 01037/12/NL WP 196 Advies 05/2012 over cloud computing Goedgekeurd op 1 juli 2012 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een

Nadere informatie

Publicatieblad L 94. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 28 maart 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 94. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 28 maart 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie ISSN 1977-0758 L 94 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 28 maart 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen RICHTLIJNEN Richtlijn 2014/23/EU van het Europees

Nadere informatie