Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 25 mei 2004, aanvang 20.00h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 25 mei 2004, aanvang 20.00h"

Transcriptie

1 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 25 mei 2004, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: de heer H.H.M. Groen Griffier: de heer R. de Groot (plv.) Wethouders: de heer P.L. Barnhoorn de heer P. van Bockhove de heer G. van Duin (tot 23.05h) de heer G.C. Duijndam (tot 23.05h) De leden: Afwezig: Verslag: mevrouw G.E. Admiraal (Noordwijk Totaal) de heer L.J. van Ast (Noordwijk Totaal) de heer R.P.M. Duijndam (Noordwijk Totaal) de heer A.W.M. Eijs (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66, v.a h) de heer J.A. Elvader (Noordwijk Totaal) de heer E. Hazenoot (Noordwijk Totaal) de heer J.H.J. Heus (Noordwijk Totaal) de heer A. Houwaart (ChristenUnie) mevrouw M.O. van der Jagt (VVD) de heer P.J.H. Koster (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66) mevrouw T.J.M. Mornout - van Orsouw (CDA) de heer J.L. de Ridder (CDA) de heer A.Th. van Rijnberk (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66, eerste plv. voorzitter) mevrouw C.M. Versteege - Wowijs (Noordwijk Totaal) mevrouw C.J.G. Vliet Vlieland de Wit (CDA) mevrouw M.A. van der Vlugt (VVD) de heer M.U. Wiersema (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66) mevrouw E.W.A. Koek (Griffier) MatchWord Verslagbureau, Woerden Agenda: 01. Gelegenheid tot inspreken 02. Vaststellen van de agenda 03. Notulen van de vergadering van 27 april Gelegenheid om mondelinge vragen te stellen 05. Ingekomen stukken 06. Brieven van het college aan de raad 07. Mededelingen 08. Intergemeentelijke samenwerking a. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de intergemeentelijke samenwerking b. Lijst van ingekomen stukken mbt de intergemeentelijke samenwerking 09. Hamerstukken a. Vaststellen van de Maatregelenverordening (voorstelnr. 45) 1

2 b. Vaststellen van de Handhavingsverordening (voorstelnr. 46) c. In handen van de commissie Bestuur en Middelen stellen van de Jaarrekeningen 2003 en het Jaarverslag 2003 (voorstelnr. 47) d. Doorsluizen van een in het kader van de jeugdgezondheidszorg ontvangen subsidie (voorstelnr. 48) e. Vaststellen van de Monumentenverordening (voorstelnr. 49) f. Aanpassen van de APV; gelijk trekken van de sluitingstijden van de strandhoreca en de horeca aan De Grent (voorstelnr. 50) g. Opheffen van de laad- en loshavens langs De Grent (voorstelnr. 51) h. Beschikbaar stellen van een krediet tbv het controleren van de Toeristenbelasting en het onderhouden en verbeteren van de database (voorstelnr. 52) i. Wijzigen van de precariotarieven (voorstelnr. 53) j. Opwaarderen van de GemNet-aansluiting (voorstelnr. 54) 10. Beschikbaar stellen van een eenmalig krediet tbv het extern invullen van twee managementfuncties in het kader van de organisatieontwikkeling (voorstelnr. 55) 11. Vaststellen van de Reïntegratieverordening (voorstelnr. 56) 12. Beëindigen van het overleg met de Muntendamsche Investeringsmaatschappij over haar rol als mogelijke gebiedsontwikkelaar in het kader van de badplaatsontwikkeling (voorstelnr. 57) 13. Motie, waarbij wethouder Duijndam gevraagd wordt zijn wethouderschap te beeindigen 14. Motie, waarbij het vertrouwen in wethouder Van Bockhove wordt opgezegd 15. Motie, waarbij het kabinet wordt gevraagd terug te komen op zijn voornemen in 2006 de gekozen burgemeester in te voeren Voorafgaand aan de vergadering wordt afscheid genomen van de heren H. van Nes en D. van Rooijen, die met onmiddellijke ingang hun raadslidmaatschap hebben opgezegd. Allereerst spreekt de Voorzitter beide heren toe; zijn toespraak kan als volgt worden samengevat: - de heer Van Rooijen is echt een aimabel mens, omdat zijn aimabiliteit is gebaseerd op een effectief en kernachtig woordgebruik, waar hij tegelijk soms ook mee koketteert; verder is hij soms eigenzinnig en heeft hij een afkeer van politieke spelletjes, maar blijft hij gericht op het komen tot een besluit op basis van gezond verstand en in het belang van Noordwijk; daarnaast verdient speciale vermelding dat hij na een jaar al gevraagd werd om lijsttrekker en vervolgens fractievoorzitter te worden, voor een politicus feitelijk het Walhalla omdat de kiezer moet worden overtuigd van de grondslagen van een partij en omdat daarna verkiezingsbeloften moeten worden waargemaakt, de samenhang binnen de eigen partij behouden moet blijven en eventuele bestuursverantwoordelijkheid goed moet worden ingevuld; wat hiernaast in het bijzonder opvalt, en dit geldt ook voor Noordwijk in bredere zin, is de grote betrokkenheid van de plaatselijke CDA-afdeling met uitgeprocedeerde, reeds lang in Nederland verblijvende asielzoekers; op dit punt gaf de heer Van Rooijen blijk soms een standpunt in te nemen, dat tegen de stroom in ging; anders gezegd: hij stond voor zijn mening en stelde op die manier zijn verantwoordelijkheid ter discussie, want dat hij vaak tegen de stroom in ging, bleek wel toen hij pardoes bepleitte gemeenten samen te voegen tot gemeenten met een inwoners, wat vervolgens 2

3 aanleiding gaf tot een Echternachachtige discussie, maar tegelijk leidde tot een veel scherpere bewustwording van de bestuurlijke toekomst van Noordwijk en hoe daarmee om te gaan; door uw karakteristieke en bijzondere inbreng zult u worden gemist; tegelijk respecteert de raad de verantwoordelijkheid zoals u die hebt genomen; het siert u dat er grenzen zijn, en uw inbreng zal zeer worden gemist; dank voor uw inzet; - de heer Van Nes heeft gelet op de democratische spelregels terecht zijn conclusie getrokken uit achteraf onjuist gebleken besluitvorming; zo hoort het ook; politici worden achteraf afgerekend op besluiten, waar zij verantwoordelijk voor waren, en de door de heer Van Nes getrokken lijn is daarom een heel zuivere; dit besluit weerspiegelt tevens een belangrijke cesuur, want met uw vertrek komt een eind aan het opmerkelijke verschijnsel dat achtereenvolgens uw grootvader, uw vader, uw moeder en vanaf 1994 uzelf raadslid zijn geweest, nog afgezien van het feit dat u als lijstduwer de laatste verkiezingen in ging, maar met voorkeursstemmen direct in de raad bent gekozen; 10 jaar lang had u als zeer vooraanstaand Noordwijks politicus een breed draagvlak onder de bevolking, en daarom kan Noordwijk u niet genoeg erkentelijk zijn voor uw majeure bijdrage aan haar ontwikkeling, mede als gevolg van uw portefeuillehouderschap op een zeer centrale positie; verder wist u een persoonlijke droevige ervaring in augustus 1998 met de van u bekende veerkracht te boven te komen, waarna u uw portefeuillehouderschap met de noodzakelijke verve invulde omdat de reconstructie van de Hoofdstraat en De Grent veel overleg en veel persoonlijke inzet vergden; de herinrichting van de KW Boulevard was echter een hink-stapsprong, die al na de eerste hink moest worden afgebroken omdat de raad u 24 schier ononderhandelbare uitgangspunten meegaf; toch leverden uw toenmalige inspanningen een buitengewoon belangrijke bijdrage aan het rijp maken van de geesten de Boulevard nu eens echt aan te pakken, met het resultaat waar gezien de laatste Hemelvaartsdag iedereen nu tomeloos van geniet met een economische opbloei als gevolg; daarnaast bent u een bruggenbouwer en een gentleman, die gedoseerd en weloverwogen het woord gebruikt, en voelt u zich getuige uw functie als Deken van het Gilde van St. Jeroen een belangrijke familiefunctie vermoedelijk meer thuis in Noordwijk-Binnen dan in Noordwijk aan Zee; - uw beider vertrek belast uw opvolgers als fractievoorzitter met de belangrijke taak hun achterban bijeen te houden, wat des te belangrijker is omdat juist die fracties het college dragen; toch zijn uw opvolgers daar voldoende voor gekwalificeerd gezien de wijsheid, waar zij reeds over beschikken, om dat bindende vermogen op te brengen; - de heer Van Nes liet vermoedelijk gezien zijn professionele achtergrond de mens altijd winnen van de functionaris; dat bleek toen u als voorzitter van de Vertrouwenscommissie mij stevig door de wringer haalde, maar mij tegelijk voldoende ruimte gaf mijn eigenaardigheden toe te lichten, uiteindelijk leidend tot de voor mij plezierige voordracht; - het trekken van consequenties uit achteraf onjuist gebleken besluitvorming, dat de heer Van Nes doet en dat strikt functioneel bezien misschien enerzijds wel begrijpelijk is, is op zich jammer, maar is anderzijds goed voor de zuiverheid van de politieke en bestuurlijke verhoudingen; toch hopen wij u beiden nog vele malen tegen te komen; eenmaal daardoor geïnfecteerd laat het openbaar bestuur u waarschijnlijk nooit meer los; het ga u beiden zeer wel en zeer veel dank voor uw inzet voor Noordwijk. 3

4 [Applaus] Vervolgens kenschetst de heer De Ridder de heer Van Rooijen als een man van weinig woorden en recht door zee, die door zijn betrokkenheid met de Werkgroep Uitgeprocedeerde asielzoekers sprak vanuit het hart en die als lijsttrekker het CDA door moeilijke verkiezingen heeft geloodst. Er is moed voor nodig als kapitein het schip te verlaten; hopelijk komt hij nu in een rustig vaarwater. [De heer De Ridder overhandigt de heer Van Rooijen onder applaus een Chinese maaltijdbon] Hierna kenschetst de heer Van Rooijen, na te hebben aangegeven zich er soms aan te hebben geërgerd dat er geen besluiten werden genomen, zijn raadsperiode als nuttig, leuk en leerzaam. Kostbaar is de wijsheid, die uit ervaring wordt gedaan. Vervolgens wenst hij de raad veel wijsheid toe en hoopt hij dat van zijn vertrek en van dat van de heer Van Nes een louterend effect mag uitgaan. [Applaus] Tenslotte richt de heer Van Nes zich met enige tegenzin, maar blij met de uitgesproken woorden tot de raad; zijn woorden kunnen als volgt worden samengevat: - de balans opmakend van 10 jaar betrokkenheid bij het besturen van Noordwijk geeft hem niet echt een warm gevoel; het is afwisselend en uitdagend en het leidt tot vele uiteenlopende contacten, maar daarnaast blijkt het lastiger dan wordt gedacht, om voor de inwoners een goed leefklimaat te scheppen, waarbij uiteenlopende belangen met elkaar in harmonie moeten worden gebracht; mensen krijgen daardoor het gevoel niet te zijn gehoord en bestuurders bekruipt het gevoel te kort te zijn geschoten; - 10 jaar geleden sprak ik de wens uit na mijn grootvader, mijn vader en mijn moeder mijn steentje te mogen bijdragen in het belang van Noordwijk; vanavond zou ik met hen mijn ervaringen willen delen over eenieders raadsperiode, en dan zou waarschijnlijk zijn gebleken dat elk tijdsgewricht een belangrijk stempel zet op het bestuurlijke werk; dat ik Nancy daar niet bij betrek, komt omdat zij het altijd had over die stomme politiek; zelf weet ik inmiddels anders, hoewel het er soms wel naar gemaakt wordt; - ik zie allerminst in wrok om; ik heb gehandeld naar eer en geweten en stap daarom voortijdig op, maar eigenlijk valt mijn afscheid vergeleken met de talrijke vrijwilligers, die jarenlang geruisloos de meest bewonderenswaardige dingen doen zonder dat daar veel over gesproken wordt wel zijn zij die daar profijt van hebben, daar blij mee, wat raadsleden niet altijd van zichzelf kunnen zeggen in het niet; - bijzonder veel dank verdient het personeel, waar ik 10 jaar lang in wisselende intensiteit veel mee te maken heb gehad; - het begin van deze raadsperiode verliep rustig, en de bevolking was daar erg content mee; verder was het geven van openheid en transparantie over bijv. de financiële situatie een belangrijke stap en bleek communiceren met de bevolking van eminent belang; die rust moet nu worden hervonden en de open koers moet worden voortgezet, en dat lukt ook zonder kapitein en scheepsarts; - ik wens u veel wijsheid bij het besturen van ons dorp; hartelijk dank. [Applaus] 4

5 [Teneinde de heren Van Nes en Van Rooijen gelegenheid te geven afscheid te nemen van de raad, wordt om 20.30h wordt de vergadering voor 10 minuten geschorst] De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heer Eijs later komt. 01. Gelegenheid tot inspreken De heer Rikkert spreekt gebruikmakend van het inspreekrecht de hoop uit dat het vanavond geen bijltjesdag wordt. Vervolgens dankt de Voorzitter hem voor zijn kernachtige bijdrage. 5

6 02. Vaststellen van de agenda Nadat een drietal moties over niet-geagendeerde punten daaraan is toegevoegd, wordt de agenda vastgesteld. 03. Notulen van de vergadering van 27 april 2004 De notulen worden conform vastgesteld. Nav de notulen wordt niets opgemerkt. 04. Gelegenheid om mondelinge vragen te stellen Allereerst informeert de fractie van de VVD hoe het staat met de grondverkoop aan Katwijk en of daar alsnog van kan worden afgezien, en waar het kaartje blijft, dat een overzicht geeft van door de gemeente in het Middengebied inmiddels aangekochte gronden. Wethouder Barnhoorn antwoordt als volgt: - de grondverkoop aan Katwijk ontwikkelt zich goed; over de prijs bestaat inmiddels overeenstemming, maar uiteindelijk wordt er als gevolg van de ontwikkeling van het Space Business Park andere grond aan Katwijk verkocht dan oorspronkelijk de bedoeling was, wat voor beide partijen financieel voordelig uitpakt; ambtelijk wordt momenteel een en ander afgerond, en de inzet is de transactie voor het zomerreces af te ronden; - de raad ontvangt nog voor de komende commissievergadering Ruimte en Grondzaken het eerder toegezegde kaartje betreffende grondaankopen in het Middengebied; - gezien de inmiddels daarin gestoken energie en omdat er intussen basisafspraken zijn gemaakt, moet worden ontraden af te zien van het verkopen van grond aan Katwijk, al blijft een voorbehoud van de kant van de raad altijd mogelijk. Vervolgens vraagt de fractie van de ChristenUnie mbt het project Weteringpoort waarom de NWS niet langer als ontwikkelaar bij dit project is betrokken en of het college zich ervan bewust is dat daardoor de huisvesting van financieel zwakkeren in gevaar komt. Wethouder Duijndam antwoordt dat nog helemaal niet is gekozen voor een ontwikkelaar slechts is een door de NWS verrichte massastudie afgewezen, waarna een extern deskundige gevraagd is een nieuwe studie te verrichten; de NWS blijft echter als potentiële ontwikkelaar in beeld en dat zodra dat mogelijk is en de commissie Ruimte en Grondzaken daarmee heeft ingestemd, met alle betrokkenen, dus ook met omwonenden nadere informatie wordt uitgewisseld. Verder geeft hij aan dat 30% van de nieuwbouw sociale woningbouw blijft; in dit verband wijst hij op een conceptantwoord aan bewoners van de Bloemendaalstraat, dat duidelijk maakt waar de gemeente precies mee bezig is. Hierna stelt de fractie van Noordwijk Totaal mbt het vergoeden aan een raadslid van gemaakte overboekkosten van een retourvlucht de volgende vragen: - aan welke criteria is het verzoek daartoe getoetst? - mag het college daar unaniem of in meerderheid over beslissen? 6

7 - waar is het vergoedingendeel van de onkostenvergoeding die raadsleden ontvangen, voor bestemd? De Voorzitter antwoordt langs de volgende lijnen: - de criteria waarop het verzoek is getoetst, waren de uitzonderlijke omstandigheden, meer specifiek het feit dat het raadslid niet eerder rekening had kunnen houden met de ingelaste vergadering, het feit dat de kosten de gebruikelijke kosten, verbonden aan het raadslidmaatschap, verre te boven gingen en daarnaast stonden, en de overweging dat m.n. de niet-collegepartijen bij de betreffende vergadering maximaal aanwezig zouden moeten zijn teneinde de indruk te vermijden dat niet-collegepartijen in een minderheidspositie zouden zijn gemanoeuvreerd; - het college heeft zich uitdrukkelijk met het verzoek beziggehouden en heeft daar unaniem over besloten; - het terugroepen voor een ongeplande vergadering valt blijkens de regelgeving op dit punt buiten de tot op één cent gespecificeerde onkostenvergoeding, die raadsleden ontvangen; - het college is niet voornemens dit naar de fractie van de ChristenUnie dit besluit terug te draaien en zal in de toekomst opnieuw zo handelen. Tenslotte vraagt de fractie van de ChristenUnie of het mogelijk is te bespreken de voorzitter van de Onderzoekscommissie Financiën een vergoeding te geven voor door hem opgenomen, maar niet vergoede vrije dagen; de Voorzitter ontkent daarop niet het recht dit aan de orde te stellen, maar staat er erg terughoudend tegenover. Beter lijkt het dit punt binnen de commissie Raadsaangelegenheden of het Seniorenconvent aan de orde te stellen, alleen al om een collega-raadslid niet in verlegenheid te brengen. 05. Ingekomen stukken 6. Brief namens het werkproject De Klussenbus, ontvangen op 19 april 2004, betreffende een dreigende stopzetting daarvan Na enige discussie wordt beslist op basis van een inhoudelijk preadvies hier in commissieverband verder over te spreken. 13. Ontwerpbegrotingswijziging 2004, nr. 5, en Ontwerpbegroting 2005 met een Jaarwerkplan van de GGD, ontvangen op 28 april 2004 De Voorzitter laat de fractie van de ChristenUnie desgevraagd weten dat via de betreffende commissie het preadvies uiteindelijk bij de raad terechtkomt. 16. Brief van G.A. Kuipers, ontvangen op 6 mei 2004, betreffende het skateplein Westeinde/Voorstraat, de overlast die dit veroorzaakt, en het gevoerde bestemmingsbeleid De Voorzitter zegt de fractie van de VVD toe dat de briefschrijver op de hoogte wordt gesteld van de komende evaluatie en daar desgewenst mag inspreken; naderhand ontvangt hij dan het betreffende commissieverslag. 06. Brieven van het college aan de raad Hierover wordt niets opgemerkt. 7

8 07. Mededelingen Er zijn geen schriftelijke mededelingen. Wel laat de Voorzitter de raad weten dat de heer Van Ast de heer Van Nes opvolgt als fractievoorzitter van Noordwijk Totaal, dat mevrouw Versteege en de heer Hazenoot gecombineerd het vicefractievoorzitterschap invullen, en dat de heer De Ridder tijdelijk de fractie van het CDA leidt. Verder vraagt hij de raad te reageren op een enquête van de Stuurgroep evaluatie dualisering en desgewenst het adres, opgesteld door de Initiatiefgroep adres gekozen burgemeester, te ondertekenen. Daarnaast dringt hij erop aan dat de raad tijdig zijn inbreng levert in de bestuurskrachtmeting en laat hij weten morgen een week op vakantie te gaan, zo de raad dat goedvindt, en naast het voorzitterschap van de Stichting Jumping Amsterdam zojuist ook het voorzitterschap van de Stichting Amsterdamse Haringpartij te hebben neergelegd. Hierna wordt onder ditzelfde punt voorafgaand aan nadere berichtgeving daarover besloten de volgende raadsvergadering vanwege de volle agenda reeds s middags te laten beginnen. 08. Intergemeentelijke samenwerking a. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de intergemeentelijke samenwerking De Voorzitter volstaat op dit punt met het uitspreken van de verwachting dat de actuele ontwikkelingen de volgende maand uitgebreid aan bod zullen komen. b. Ingekomen stukken mbt de intergemeentelijke samenwerking Hierover wordt niets opgemerkt. 09. Hamerstukken a. Vaststellen van de Maatregelenverordening (voorstelnr. 45) b. Vaststellen van de Handhavingsverordening (voorstelnr. 46) c. In handen van de commissie Bestuur en Middelen stellen van de Jaarrekeningen 2003 en het Jaarverslag 2003 (voorstelnr. 47) d. Doorsluizen van een in het kader van de jeugdgezondheidszorg ontvangen subsidie (voorstelnr. 48) e. Vaststellen van de Monumentenverordening (voorstelnr. 49) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen beslist. f. Aanpassen van de APV; gelijk trekken van de sluitingstijden van de strandhoreca en de horeca aan De Grent (voorstelnr. 50) De fractie van de ChristenUnie vraagt om strikte handhaving van dit besluit. De Voorzitter neemt daar akte van. De fractie van het CDA, volgens wie dit voorstel als bespreekstuk zou worden geagendeerd, toont zich niet blij met het schenken van sterke drank op het strand en met de overlast, die zal voortvloeien uit de uitbreiding van het uitgaansgebied met de KW Boulevard; wat wordt voorgesteld, vindt zij gezien de inzet van de 8

9 strandmedewerkers best, maar de overlast moet beperkt blijven. Wethouder Van Duin wijst erop dat er op straffe van uitsluiting inmiddels stevig wordt gehandhaafd; tegelijk deelt hij de zorg dat er scherp op zal moeten worden toegezien dat de overlast zich niet van De Grent naar het strand gaat verplaatsen. Wij zullen er bovenop moeten blijven zitten. Tweede termijn De fractie van het CDA verduidelijkt te hebben gewezen op de overlast, die vertrekkende bezoekers veroorzaken. Vervolgens wijst de Voorzitter erop dat met instemming van de commissie dit voorstel als hamerstuk mocht worden geagendeerd. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel beslist. g. Opheffen van de laad- en loshavens langs De Grent (voorstelnr. 51) h. Beschikbaar stellen van een krediet tbv het controleren van de Toeristenbelasting en het onderhouden en verbeteren van de database (voorstelnr. 52) i. Wijzigen van de precariotarieven (voorstelnr. 53) j. Opwaarderen van de GemNet-aansluiting (voorstelnr. 54) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen beslist. Alleen wil de fractie van de ChristenUnie geacht worden tegen voorstelnr. 51 te hebben gestemd. 10. Beschikbaar stellen van een eenmalig krediet tbv het extern invullen van twee managementfuncties in het kader van de organisatieontwikkeling (voorstelnr. 55) De fractie van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66 betreurt dat de gewenste capaciteit niet binnen de eigen organisatie kon worden gevonden; zij vraagt daarom de garantie dat het gevraagde bedrag slechts eenmalig zal zijn. De fractie van het CDA vraagt zich af wat er gebeurt wanneer de gehoopte externen niet worden gevonden, en is bang dat het gevraagde bedrag toch zal worden overschreden. Verder hoort zij graag hoe in de opvolging van de vertrekkende directeur Bedrijfsvoering wordt voorzien. Zij wil echter voortgaan op de ingeslagen weg. Alleen de financiën baren haar zorgen. De fractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over hoe wordt omgegaan met de overcapaciteit, die inmiddels is ontstaan. De onderbouwing van het voorstel vindt zij tamelijk summier. Na te hebben bepleit dat de ingeslagen weg voortvarend wordt opgepakt, vraagt de fractie van Noordwijk Totaal of intern bekeken gaat worden in hoeverre in eigen huis straks het werk, dat externen nu gaan verrichten, kan worden overgenomen. Verder wil zij dat niet opnieuw te pas en te onpas een beroep wordt gedaan op de Algemene reserve, en hoort zij graag hoe het college zich gaat inspannen de extra kosten zoveel mogelijk te beperken. 9

10 Wethouder Van Duin reageert, na te hebben aangegeven zelf ook te worstelen met het dilemma, dat voortvloeit uit het beroep om extra geld, als volgt: - het ambitieniveau dat de gemeente zich heeft gesteld, betreft ook de kwaliteit en de specifieke competenties, verbonden aan de functies waar het vanavond over gaat; de lat lag daarbij best wel hoog; alleen moet niet worden vergeten dat het aantal afdelingen is teruggebracht tot zes; - de inhuur is slechts tijdelijk, alleen al omdat externen veel duurder zijn; van een jarenlange inhuur is dus geen sprake; wel moeten op korte termijn de betreffende afdelingen worden ingericht; - met de boventalligheid wordt zorgvuldig omgegaan; herplaatsing en outplacement zijn daarbij de eerste opties; hoe eerder er duidelijkheid komt, hoe lager de kosten zullen uitvallen; - naar de opvolging van mevrouw De Haas wordt kritisch gekeken; de functionaliteit blijft vermoedelijk wel nodig, maar of een tweehoofdige directie nodig blijft, is de vraag; - het college zet zich maximaal in de kosten niet hoger te laten uitvallen. Tweede termijn De fractie van Noordwijk Totaal informeert in welke sfeer het college probeert de kosten terug te dringen en of straks feitelijk sprake zal zijn van het terugstorten van een overschot op de jaarrekening in de Algemene reserve. Wethouder Van Duin doet daar geen definitieve uitspraak over; het college legt zichzelf een inspanningsverplichting op en streeft ernaar de kosten van het kwartiermakerschap zo laag mogelijk te houden....de fractie van de ChristenUnie stelt voor met ijkpunten te werken; dan kan naderhand lering worden getrokken uit hoe iets is verlopen. Na de fractievoorzitter van de ChristenUnie te hebben uitgenodigd deel te gaan nemen aan de commissie Bestuur en Middelen, wijst wethouder Van Duin erop dat interne bedrijfsvoering voortaan een collegeverantwoordelijkheid is; kritisch meedenken vanuit de commissie blijft echter welkom....de fractie van de ChristenUnie verduidelijkt alleen daarin geïnteresseerd te zijn of na een jaar datgene uit een bepaald besluit is voortgevloeid wat oorspronkelijk ook werd beoogd. Anders gezegd: het gaat haar vooralsnog alleen om de uitkomst, dit ter eventuele lering. Met wat een collegebevoegdheid is geworden, wil zij zich niet bemoeien. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel beslist. 11. Vaststellen van de Reïntegratieverordening (voorstelnr. 56) De fractie van het CDA sluit zich ondanks dat daar een financieel plaatje aan hangt, aan bij het advies van de Raad voor de Zorg niet-uitkeringsgerechtigden en ANW ers eerder dan pas na vijf jaar aanspraak te geven op ondersteuning bij arbeidsinschakeling; zij vraagt daarom één jaar na invoering van de Verordening dit onderdeel te evalueren teneinde te bezien of aan bovengenoemd advies inderdaad dat financiële plaatje hangt als nu wordt gedacht. Vervolgens moet dan zo mogelijk de betreffende termijn worden verlaagd. 10

11 De fractie van Noordwijk Totaal sluit zich bij dat verzoek aan; zij wijst er evenwel op dat in individuele gevallen het college altijd kan ingrijpen; een evaluatie vindt zij niettemin een goed idee. De fractie van de VVD sluit zich eveneens aan bij het verzoek dit onderdeel na een jaar te evalueren; de ingrijpendheid moet niet worden onderschat. Wethouder Van Bockhove stelt voor pas na twee jaar te evalueren, omdat er dan vermoedelijk meer praktijkgevallen zijn. Hij hoopt echter dat op het Artikel nauwelijks een beroep hoeft te worden gedaan. Tweede termijn De fractie van het CDA houdt vast aan het door haar voorgestelde ene jaar; zijn er dan geen gevallen, dan wordt dat in ieder geval bekend. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het aldus aangepaste voorstel beslist. 12. Beëindigen van het overleg met de Muntendamsche Investeringsmaatschappij (MIM) over haar rol als mogelijke gebiedsontwikkelaar in het kader van de badplaatsontwikkeling (voorstelnr. 57) Vooraf wijst de Voorzitter op enige eerder vanavond verspreide brieven, waaronder een waarin wordt teruggekoppeld met de aanbevelingen van het rapport Recht door zee alsmede een open brief van Awareness. De fractie van Noordwijk Totaal blijft van mening, hoe triest dat ook is, dat tussen de MIM en de gemeente onvoldoende vertrouwen is ontstaan, en stemt daarom in met het eerste beslispunt. Verder deelt zij het tweede beslispunt, maar zij wil geen uitzondering creëren en dit dus verbreden tot geheel Noordwijk; verder moet de raad vooraf over de financiële gevolgen van eventuele stappen worden geïnformeerd. Daarnaast vindt zij dat aan bouwplannen van de MIM medewerking moet worden verleend wanneer deze passen binnen het bestemmingsplan, en ziet zij geen heil in mediation; er is tweemaal onderhandeld, en de duidelijkheid gebiedt nu dat partijen met respect voor elkaar uit elkaar gaan. De fractie van de VVD, volgens wie tot een harde juridische confrontatie nog helemaal niet is besloten, ziet vanwege het voortduren van interpretatieverschillen in verder overleg geen heil. Verder staat zij achter het derde beslispunt en hoopt zij dat goed overleg er uiteindelijk toe zal leiden dat met medewerking van de gemeente Esplanada ook daadwerkelijk wordt gebouwd. Daarnaast wil zij dat over wat de meest effectieve wettelijke middelen zijn om verdere verpaupering tegen te gaan, en welke kosten daaraan verbonden zijn, in beslotenheid in commissieverband wordt gesproken. De fractie van de ChristenUnie steunt het eerste beslispunt, ziet mediation als extra communicatiemiddel, waar niemand op zit te wachten, en gaat akkoord met zowel het tweede als het derde beslispunt; wel moet wat betreft Esplanada ieder krijgen waar hij recht op heeft. Verder stemt zij in met de conceptbrief aan de MIM. 11

12 De fractie van het CDA vindt dat de MIM weinig goede wil heeft getoond om iets tegen de verpaupering van haar bezit te doen. Verder ziet zij niets in een bemiddelaar en is gezien het geduld dat de gemeente heeft betracht, h.i. voldoende aangetoond dat de MIM niet de partij is die delen van de badplaats tot ontwikkeling kan brengen. Alles overziend steunt zij het stopzetten van het overleg en ziet zij met vertrouwen verdere collegevoorstellen tegemoet. De fractie van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66 stelt vast dat de gemeente geen andere keus heeft dan haar eigen plan te trekken. Daaraan voorafgaand herinnert zij aan haar eerder ingenomen standpunt dat een steviger marktpartij dan de MIM nodig was om het door haar geïnitieerde Masterplan te realiseren, en stelt zij vast dat die partij er niet is gekomen. Alles overziend kenschetst zij het proces zoals dat is gelopen, als een gemiste kans, ook voor de MIM; de gemeente moet echter verder. Wethouder Barnhoorn gaat als volgt op een en ander in: - waar het om gaat, is dat het college onvoldoende kwaliteiten bij de MIM heeft aangetroffen om met voldoende vertrouwen een positief verloop van het verdere proces tegemoet te zien; - w.b. de gebiedsontwikkeling is spreken over juridische confrontaties voorbarig; wel wil de gemeente juridische middelen inzetten om de voortgaande verpaupering te keren; - op de aan de MIM gestelde uitdaging te komen met een voldoende gekwalificeerde marktpartij, is tot op heden geen reactie gekomen. Vervolgens vult wethouder Duijndam daarop aan dat de verpaupering inmiddels zodanig bleek te zijn voortgeschreden dat een plan is gemaakt om gemeentebreed eigenaren daarop te gaan aanschrijven en handhavend te gaan optreden met hier en daar een verrassend gevolg. Ieder nadeel heeft dus ook zijn voordeel. Verder laat hij mbt Esplanada weten dat een concreet bouwplan tot dusverre is uitgebleven; hopelijk komt dit er op korte termijn alsnog. De betreffende hoek verdient een betere invulling dan nu het geval is. Tweede termijn De fractie van de VVD herhaalt de bouw van Esplanada te zien als bewijs van goed gedrag. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel beslist. [De vergadering wordt tbv fractieoverleg over de ingediende moties van 21.40h 22.45h geschorst] 13. Motie, waarbij wethouder Duijndam gevraagd wordt zijn wethouderschap te beëindigen motie De raad der gemeente Noordwijk in vergadering bijeen op 25 mei 2004, gelezen hebbende de moties zoals ingediend tijdens de raadsvergadering van 5 12

13 mei jl., gelezen hebbende in de pers dat CDA-raadsleden het vertrouwen in wethouder Duijndam hebben verloren, gelezen hebbende de brief van de heer Van Nes dd. 6 mei 2004, waarbij deze met onmiddellijke ingang zijn raadslidmaatschap beëindigt, overwegende dat - op 5 mei 2004 een motie van de fractie van Noordwijk Totaal is aangenomen, waarbij de raad zijn afkeuring uitsprak over de gang van zaken rond de besluitvorming betreffende de omklap, waar wethouder Duijndam als raadslid/initiatiefnemer zo n grote rol bij heeft gespeeld, - wethouder Duijndam in zijn brief aan de raad dd. 30 april 2004 verklaart een van de drie hoofdrolspelers bij de besluitvorming rond de omklap te zijn geweest, - het politieke draagvlak van wethouder Duijndam na het raadsdebat van 5 mei jl., de uitlatingen van CDA-raadsleden en de brief van de heer Van Nes ernstig is verminderd, verzoekt de heer Duijndam zijn functie als wethouder te beëindigen, en gaat over tot de orde van de dag. w.g. A. Houwaart en M.U. Wiersema De Voorzitter merkt bij de motie het volgende op: - het dictum van de motie is in de zin van de Gemeentewet, Art. 49, wel erg gratuit geformuleerd; vragen een functie te beëindigen heeft staatsrechtelijk bezien geen betekenis; - wordt desondanks toch bedoeld het vertrouwen op te zeggen, dan moet nader met de Commissaris van de Koningin worden overlegd of de in die zin geamendeerde motie houdbaar is omdat na de vorige raadsvergadering geen zodanige nieuwe feiten aan de dag zijn gekomen die een hernieuwde indiening van een motie van wantrouwen gepast en houdbaar maken. Hierna leest hij een brief voor van wethouder Duijndam dd. 25 mei 2004, waarin deze per vandaag zijn ontslag indient als wethouder VROM; aanleiding daartoe vormt het feit dat hij geen vertrouwen meer heeft in een aantal leden van de fractie van Noordwijk Totaal en dat hij zonder steun van de gehele fractie onmogelijk de zware taak van wethouder kan vervullen. [Teneinde oud-wethouder Duijndam gelegenheid te geven afscheid te nemen van de raad, wordt om 22.50h de vergadering voor 10 minuten geschorst] 14. Motie, waarbij het vertrouwen in wethouder Van Bockhove wordt opgezegd motie De raad der gemeente Noordwijk in vergadering bijeen op 25 mei 2004, overwegende dat 13

14 - wethouder Van Bockhove gedurende enige jaren politieke verantwoordelijkheid droeg voor o.a. het Bollenbad en de sportsubsidies, - het college een actieve informatieplicht heeft, - door diverse fracties zeker vanaf 1999 informatie is gevraagd betreffende o.a. de systematiek van de sportsubsidiëring, waartoe zelfs door de fractie van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66 op 2 november 2000 een motie werd ingediend, die vervolgens unaniem is aangenomen, - vragen van de fractie van de ChristenUnie betreffende de verdeling van genoemde subsidies in september 2003, die nodig waren voor de toen voor de deur staande begrotingsbehandeling, onvoldoende zijn beantwoord of zelfs onbeantwoord zijn gebleven, - sedert september 1998 reeds een rapport bestond, samengesteld op verzoek van de politiek en getiteld Gemeentelijke sportaccommodaties, - op cruciale momenten, o.a. tijdens de begrotingsbehandeling, de raad die informatie is onthouden, - NV Sportfondsenbad Noordwijk, hierna te noemen Het Bollenbad, thans in een financieel slechte situatie verkeert, - het college tussen 30 maart 1999 en oktober 2002 de raad niet heeft geïnformeerd over het financiële wel en wee van Het Bollenbad, - zelfs tot op de dag van vandaag de raad geen jaarrapporten betreffende Het Bollenbad beschikbaar zijn gesteld teneinde uitbetaalde niet-reguliere subsidies te kunnen beoordelen, - de raad pas op 25 maart 2003 officieel op de hoogte is gesteld van de werkelijke problemen, maar dat tot op heden de cijfers nooit officieel zijn toegelicht, - op 3 oktober 2001 al een aannemer/grondexploitant over Het Bollenbad onderhandelde, waarbij ook een afgevaardigde namens het college aanwezig was, - de wethouder fors nalatig is geweest de bedingen in het contract met Het Bollenbad na te komen c.q. na te laten komen, - het college / de wethouder tussen januari 1997 en september van de 18 keer verstek heeft laten gaan een afgevaardigde naar bestuursvergaderingen van Het Bollenbad af te vaardigen, - de afgevaardigde namens het college reeds op 14 februari 2001 door Het Bollenbad op de hoogte is gesteld van de slechte financiële positie, - pas een jaar later, op 6 februari 2002, door het college daar zeer gereserveerd op is gereageerd, - een gedegen analyse van het gehele Bollenbaddossier wel is aangekondigd, maar nog altijd niet is uitgevoerd, dus drieëneenhalf jaar te laat komt, - de huidige financiële positie van Het Bollenbad gezien de in 1999 contractueel vastgelegde, in de ogen van de fractie veel te lage reguliere subsidies en mede gezien de ernstig tekortschietende aandacht, in grote mate het college / de wethouder moet worden verweten, zegt het vertrouwen in wethouder Van Bockhove op, en gaat over tot de orde van de dag. w.g. A. Houwaart en M.U. Wiersema 14

15 De Voorzitter merkt bij deze motie op dat een gelijkluidende motie, ingediend tijdens de laatste raadsvergadering, voor zover hij heeft begrepen, tot september as. zou worden aangehouden wanneer over het gehele dossier incl. contra-expertises en een chronologisch overzicht samenhangend zou worden gesproken. De bandopname afgeluisterd hebbende is toen gezegd dat die motie boven de tafel zou moeten blijven hangen en niet in stemming is gebracht. Er is kortom toen een andere behandeling afgesproken dan het nu actualiseren van die motie. De fractie van de ChristenUnie weerspreekt te hebben afgesproken de motie tot september aan te houden; volgens haar is het de taak van de raad tot goede en weloverwogen besluitvorming te komen. De fractie van Noordwijk Totaal steunt het idee eerst het dossier integraal te bespreken, mede omdat zij nogal wat kanttekeningen bij de nu voorliggende motie heeft. De motie zou dus boven de markt moeten blijven hangen. De fractie van de VVD wil eveneens, daarin vervolgens gesteund door de fracties van Noordwijk Totaal en het CDA, eerst het gehele dossier met al zijn voors en tegens bespreken, mede om recht te doen aan de zorgen van de fractie van de ChristenUnie; pas na een inhoudelijke discussie binnen de raad kan over de motie een oordeel worden gegeven. [Op verzoek van de fractie van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66 wordt om 23.05h de vergadering voor 15 minuten geschorst] Na te hebben aangegeven dat haar motie eigenlijk handelt om het achterhouden van informatie, het niet-aanleveren van jaarrapporten, het ontbreken van cijfers over meerdere jaren en het afwezig zijn bij bestuursvergaderingen van Het Bollenbad, toont de fractie van de ChristenUnie zich bereid de raadsleden nader gelegenheid te geven zich in het dossier te verdiepen. Vervolgens vraagt zij de ontwikkeling van het betreffende gebied stop te zetten, wat volgens de Voorzitter met alle respect onmogelijk is; zaken moeten niet op één hoop worden gegooid, en voor de ontwikkeling van Noordwijk Centraal is een zorgvuldig tijdpad uitgezet met gedefinieerde momenten, waarop de commissie Ruimte en Grondzaken en de raad zich kunnen uitspreken. Hierna verklaart de fractie van de ChristenUnie zich bereid de motie boven de markt te houden. De Voorzitter tekent daar vervolgens bij aan dat op de tijdens de vorige raadsvergadering ingediende motie in september as. wordt teruggekomen. De motie wordt aangehouden. 15. Motie, waarbij het kabinet wordt gevraagd terug te komen op zijn voornemen in 2006 de gekozen burgemeester in te voeren motie De raad der gemeente Noordwijk in vergadering bijeen op 25 mei 2004, kennisgenomen hebbende van het feit dat het kabinet voornemens is in 2006 de benoemde burgemeester te vervangen door de gekozen burgemeester, 15

16 overwegende dat - niet is aangetoond dat dit voornemen tot een beter lokaal bestuur zal leiden, - de consequenties van een gekozen burgemeester ipv een benoemde nog onvoldoende zijn doordacht, - de afspraken in het regeerakkoord zijn gemaakt zonder dat zittende burgemeesters en zittende raden zijn gehoord, - niet duidelijk is welke bevoegdheden een gekozen burgemeester krijgt, - het korte tijd na invoering van het dualisme ongewenst is lokale bestuurders met een nieuwe ingrijpende verandering te confronteren, - een massaal ontslag van zittende burgemeesters blijk geeft van slecht werkgeverschap, - het onverantwoord is benoemde burgemeesters en hun gezinnen lange tijd in onzekerheid te laten, - een gekozen burgemeester een grotere kans loopt dan een benoemde burgemeester om speelbal te worden van partijpolitieke en persoonlijke belangen, - de tijd tussen nu en 2006 te kort is om de gekozen burgemeester op een verantwoorde wijze in te voeren, verzoekt het kabinet dringend terug te komen op zijn voornemen de gekozen burgemeester in 2006 in te voeren, blijft voorstander van een benoemde burgemeester zolang niet duidelijk de voordelen van de gekozen burgemeester zijn aangetoond en niet is onderzocht hoe lokale besturen denken over de gekozen burgemeester, verzoekt het college deze motie uit te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. w.g. R.P.M. Duijndam, A. Houwaart en M.U. Wiersema De Voorzitter laat weten dat het college deze motie overneemt; stemming is dus niet nodig. Vervolgens sluit hij de vergadering. Het is 23.25h. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Noordwijk in zijn openbare vergadering op 29 juni 2004, de Voorzitter, de Griffier, 16

17 Lijst van afspraken, gemaakt tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2004 De raad ontvangt nog voor de komende commissievergadering Ruimte en Grondzaken het eerder toegezegde kaartje betreffende grondaankopen in het Middengebied. G.A. Kuipers, die een brief geschreven heeft betreffende het skateplein Westeinde/Voorstraat, de overlast die dit veroorzaakt, en het gevoerde bestemmingsbeleid, wordt op de hoogte gesteld van de komende evaluatie en mag daar desgewenst inspreken; naderhand ontvangt hij dan het betreffende commissieverslag. De volgende raadsvergadering begint in beginsel al s middags. De motie, waarbij het vertrouwen wordt opgezegd in wethouder Van Bockhove, blijft boven de markt hangen. 17

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen;

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen; Nr. 2008-047 Houten, 22 oktober 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 1110366 Onderwerp Verordening op de werkgeverscommissie Status Besluitvormend Voorstel 1. Het raadsbesluit Mandaat griffier dd 23 september 2004 in te trekken; 2. Een werkgeverscommissie

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 81 Haarlem, 13 november 2001 Onderwerp: Reglement ambtelijke bijstand aan statenleden Bijlagen: ontwerpbesluit met toelichting Inleiding Artikel 33 van de

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse

Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse verordeningen en opzegging vertrouwen presidiumvoorzitter (motie

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Agendanummer: 11 Vergadering: 4 november 2014 De raad van de gemeente Winsum; overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Utrecht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Utrecht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Voordeel verminderde overdrachtsbelasting bij opvolgende transacties. Onjuiste informatie aan koper. Wijziging in concept-akte niet aan koper gemeld. Niet passende wijze van communiceren. Klager koopt

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân.

Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân. Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân. Franeker, 22 november 2016 Betreft: Advies lokale regelgeving WMO 2015 Geacht bestuur, Op 20 oktober jl. ontvingen wij uw verzoek om advies over de volgende

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe 2003-55 Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 23 april 2003 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde status: B-stuk Behandeld

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device

RAADSVOORSTEL. Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device RAADSVOORSTEL Datum: 12 maart 2014 Nummer: Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device Voorgesteld raadsbesluit: De Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en (raads)commissieleden gemeente

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Raadsvoorstel: Nummer: 2013-985 Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Datum: 1 mei 2013 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 7 mei 2013 Raadsvergadering: 23 mei 2013 Programma: Bestuur en Communicatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Borsele d.d. 21 mei 2012;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011 Rapport Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/301 2 Klacht Verzoekers klagen

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie