VAKBEKWAAMHEID BEROEPSPERSONENVERVOER OVER DE WEG INFOBROCHURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAKBEKWAAMHEID BEROEPSPERSONENVERVOER OVER DE WEG INFOBROCHURE"

Transcriptie

1 VAKBEKWAAMHEID BEROEPSPERSONENVERVOER OVER DE WEG INFOBROCHURE oktober 2014

2 ALGEMEEN U wilt een onderneming voor personenvervoer over de weg oprichten, voortzetten of overnemen Een dergelijke activiteit kan U niet zomaar opstarten. Vooraleer U bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de noodzakelijke vervoervergunning kan aanvragen of wanneer U ze wenst te behouden, moet u voldoen aan vier wezenlijke voorwaarden : 1) een vestiging in België hebben; 2) voldoen aan de voorwaarde inzake vakbekwaamheid (vervoersmanager): ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor personenvervoer over de weg. Dit getuigschrift wordt afgegeven door de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan de kandidaten die geslaagd zijn voor het desbetreffende examen van vakbekwaamheid. De kandidaten die niet slagen bij hun eerste deelneming aan het examen van vakbekwaamheid en de cursussen niet gevolgd hebben bij de erkende opleidingsinstelling, zijn verplicht deze cursussen te volgen vooraleer zich opnieuw voor het examen in te schrijven. Het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) is als enige erkend voor het organiseren van de cursussen. Het examen wordt georganiseerd door de examencommissie benoemd door de Minister voor Mobiliteit en Vervoer. 3) voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid : de onderneming, de personen belast met het dagelijks bestuur en de vervoersmanager mogen geen beroepsverbod of ernstige strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen of ernstige inbreuken op de vervoerswetgeving hebben gepleegd. Dit wordt aangetoond met een uittreksel uit het strafregister, aangevuld met een uittreksel uit het elektronisch register van wegvervoersondernemingen. 4) voldoen aan de voorwaarde inzake financiële draagkracht : een onderneming voldoet aan deze voorwaarde, wanneer zij aantoont een hoofdelijke borgtocht te hebben gesteld waarvan het bedrag afhankelijk is van het aantal motorvoertuigen waarvoor een kopie van de vergunning nationaal vervoer of van de vergunning communautair vervoer werd gevraagd. Dit wordt aangetoond door een attest van een kredietinstelling of verzekeringsonderneming. Tot nader order wordt ook een deposito in speciën bij de Deposito- en Consignatiekas aangenomen.

3 Waar en wanneer? CURSUSSEN Onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen, organiseert het Instituut wegtransport en Logistiek België een WEEKDAGCYCLUS (op werkdagen van 8u.30 tot 15u. 30 of tot 17u.30), die als volgt zal verlopen : Algemene vakken wegvervoer te Syntra Mechelen, Oude baan 2, 2800 Mechelen - van 26 januari 2015 tot en met 3 februari Specifieke vakken personenvervoer bij het ITLB, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel - van 4 februari 2015 tot en met 13 februari Welke onderwerpen In deze cursussen komen alle onderwerpen uitgebreid aan bod, waarvan de kennis onmisbaar is om een vervoersonderneming op te starten en op een deskundige wijze te runnen, zoals de vereiste formulieren en procedures uit het handels-, sociaal en fiscaal recht, arbeidsvoorschriften en algemeen bedrijfsmanagement. Uiteraard komen ook alle typische aspecten van het nationaal en internationaal personenvervoer ter sprake, zoals de reglementering van het personenvervoer, het reiscontract, kennis van het wegennet en reisplanning... Ook de economische aspecten van het beheer van een onderneming, zoals de berekening van uw kostprijs, tarieven, financiële analyse en boekhouding krijgen de nodige aandacht. Lesmateriaal Al de onderwerpen zijn overzichtelijk en duidelijk uitgelegd in de bijhorende handboeken, die niet alleen een handig hulpmiddel vormen om de onderwerpen in te studeren, maar bovendien een nuttig werkdocument zullen zijn in uw onderneming.

4 Nota: De reglementering maakt het mogelijk dat voor een aantal diploma s een vrijstelling van een gedeelte van het examen kan verleend worden. Het gaat daarbij om volgende diploma s: 1 bachelor/master in de rechten 2 bachelor/master in de economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen, de handelswetenschappen of handelsingenieur 3 master in de economie, het recht en de bedrijfskunde 4 Bachelor in het bedrijfsmanagement(richting accountancy en fiscaliteit) 5 Bachelor in bedrijfsmanagement (richting rechtspraktijk) 6 Master of science in accountancy en het revisoraat 7 Gegradueerde in het boekhouden 8 Gegradueerde in de fiscale wetenschappen Kandidaten die de vrijstellingen voor het examen wensen in te roepen, zijn vrijgesteld van de desbetreffende lessen (zie schema op de volgende pagina). Kandidaten moeten daartoe wel bij het inschrijvingsformulier een afschrift te voegen van hun diploma.

5 Vakken Totaal Lessen in functie van diploma, rekening houdend met vrijstellingen Burgerlijk recht 3 3 Handelsrecht 3 Sociaal recht 4 Belastingrecht 4 BTW in het personenvervoer 2 Arbeidsreglementering 4 Arbeidsreglementering oefeningen 1 Vervoerovereenkomst 2 2 Reiscontractenwet en statuut reisbureau 4 4 Algemene voorwaarden VVM 2 2 Leerlingenvervoer 2 2 Kostprijsberekening Prijsvorming Betalings- en financieringstechnieken Boekhouden en financiële analyse Verzekeringen Verzekeringen in de car- en bussector Organisatie en beheer Transporteconomie Keuze en onderhoud van voertuigcomponenten Veiligheid op de weg bij personenvervoer Voornaamste verkeersregels Reglementering van het personenvervoer Multilaterale akkoorden Kennis van het wegennet Autocartoerisme Openbare en publieke organismen Grensformaliteiten Milieuwetgeving

6 Hoe inschrijven en wat zijn de kosten? Na ontvangst van het hierbijgevoegde inschrijvingsformulier sturen wij U een factuur toe voor het inschrijvingsrecht, ten bedrage van 930 Euro, lessen en handboeken inbegrepen. Deze lessenreeks komt ook in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Voor meer informatie zie de website : -

7 EXAMENS Hoe inschrijven en wat zijn de kosten? Elke deelnemer ontvangt voor het einde van de lessencyclus het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen. Inschrijving voor het examen is in principe enkel mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor het examen. Na ontvangst van het door U degelijk ingevuld inschrijvingsformulier zullen wij U een factuur zenden voor het inschrijvingsrecht ten belope van 345 EUR (prijs onder voorbehoud van indexatie bij toepassing van M.B. 23 mei 2014). Pas na betaling van de factuur bent U geldig ingeschreven voor het examen. Verloop van het examen? Het examen bestaat uit twee proeven : een schriftelijke en een mondelinge proef. - Voor de eerste examenzitting 2015 heeft de schriftelijke proef in principe plaats op zondag 22 maart 2015 en de mondelinge proef in principe vanaf 18 april 2015.

8 PROGRAMMA VAN DE CURSUSSEN VAN VAKBEKWAAMHEID PERSONENVERVOER OVER DE WEG Deze leerstof is in principe afgestemd op een scholing en/of ervaring die overeenkomt met het niveau van het voltooid verplicht schoolbezoek. Burgerlijk recht Handelsrecht Sociaal recht Belastingrecht BTW in het personenvervoer Betalings- en financieringstechnieken Boekhouding - Financiële analyse Verzekeringen Verzekeringen in de car- en bussector Keuze en onderhoud van voertuigcomponenten Veiligheid op de weg bij het personenvervoer Voornaamste verkeersregels in de EU-Lid-Staten Reglementering van het personenvervoer Multilaterale akkoorden Vervoerovereenkomst Reiscontractenwet en statuut reisbureaus Arbeidsreglementering Arbeidsreglementering oefeningen Prijsvorming Kostprijsberekening Algemene voorwaarden VVM Leerlingenvervoer Organisatie en beheer Kennis van het wegennet Autocartoerisme Openbare en particuliere organismen Transporteconomie Grensformaliteiten Milieuwetgeving 3 u 3 u 6 u 1 3 u 1 u 1 u 1 u 1 u 1 u

9 INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE CURSUSSEN VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR PERSONENVERVOER OVER DE WEG (Leesbaar invullen in drukletters en kruisjes plaatsen in de daartoe voorziene vakjes). Naam en voornaam : Dhr./Mevr Privé-adres (straat, nr., postbus, postcode, gemeente) : Geboorteplaats en -land : Geboortedatum : Rijksregisternr Tel.: Telefax. : schrijft zich in voor de weekdagcursus januari - februari 2015 (op de werkdagen) van 26/01/2015 tot en met 3/02/2015 te Mechelen (algemene vakken wegvervoer) en van 4/02/2015 tot en met 13/02/2015 te Brussel (specifieke vakken personenvervoer) O personenvervoer over de weg (kostprijs 930 EUR) Nota: in geval u vrijstellingen voor het examen wenst in te roepen, gelieve een kopie van uw diploma te voegen Een factuur dient te worden toegezonden : op naam van de cursist : O Nr. BTW : O op naam van de onderneming :. Naam : Nr. BTW : Adres (straat, nr., postbus, postcode, gemeente) : Voorbehouden aan het ITLB fact. nr van.../.../ Tel. : Telefax. : Datum : Handtekening : Nadere cursusmodaliteiten zijn ook terug te vinden in de vigerende wetgeving (wet van 15/07/2013 (B.S. 18/02/2014), K.B. van 22/05/2014 (B.S. 15/07/2014) en M.B. van 23/05/2014 (B.S. 15/07/2014)) Door onderhavig inschrijvingsformulier te ondertekenen, verbindt men zich ertoe de onderstaande betalingsvoorwaarden na te leven : Pas na betaling van de factuur zal men toegelaten worden om deel te nemen aan de lessen. De betaling moet na ontvangst van de factuur uitgevoerd worden met vermelding van de exacte refertes. Elke schriftelijke vraag voor annulatie voor de aanvang van de cursussen annuleert de factuur. Elke schriftelijke vraag voor annulatie na de aanvang van de cursussen zal aanleiding geven tot het aanrekenen van 142 EUR administratieve kosten en eventueel een factuur voor de ontvangen leerboeken. INSTITUUT WEGTRANSPORT EN LOGISTIEK BELGIË vereniging zonder winstoogmerk Archimedesstraat Brussel - Tel. : 02/ Fax : 02/

10 1. SCHOOLOPLEIDING (2) IDENTIFICATIEGEGEVENS (1) O Lagere school O Niet-universitair hoger onderwijs O Lager middelbaar O Universitair onderwijs O Hoger middelbaar O Andere : BENT U WERKZAAM IN EEN PERSONENVERVOERBEDRIJF OVER DE WEG? (2) O JA O NEEN - Nr. van de eventuele vergunning :... a) In welk ander soort bedrijf bent u werkzaam?.. O reisagentschap O voertuigenconstructie - Welke functie bekleedt u? O bankwezen O verzekeringskantoor O zelfstandig werkgever O ander : O helper, niet onderworpen aan RSZ - in welke afdeling?... (bv. echtgenote, familielid) - in welke functie?. O zaakvoerder (BVBA) of bestuurder (NV) b) Heeft u een andere activiteit? bv. O kaderlid O student(e) O zelfstandig beroep O bediende O werkzoekende O geen beroep O chauffeur O andere : O andere : 3. BENT U VAN HUIS UIT BETROKKEN BIJ EEN PERSONENVERVOERBEDRIJF OVER DE WEG (vervoerder van vader op zoon, familiale banden, enz.)? (2) O JA O NEEN 4. Bij het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor personenvervoer over de weg verleen ik toelating dat mijn personalia mogen worden verstrekt aan derden met het oog op het verkrijgen van aanbiedingen (3) voor een eventuele inbreng van mijn getuigschrift in een onderneming. O JA O NEEN Opgelet! Het bekomen van het getuigschrift van vakbekwaamheid geeft niet automatisch recht op de vervoersvergunning. De FOD Mobiliteit en Vervoer zal de naleving van de andere drie voorwaarden zoals de betrouwbaarheid, de financiële draagkracht en vestiging in België, nagaan. (1) Deze inlichtingen, die over u worden ingewonnen zijn bestemd voor interne administratieve en statistische doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunnen deze inlichtingen u op uw verzoek worden medegedeeld ter controle en zullen zij, indien nodig, worden verbeterd. (2) Gelieve in te vullen waar het hoort en kruisjes te plaatsen in de daartoe bestemde vakjes. (3) Overeenkomstig de vrijstelling aangevraagd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder identificatienummer

VAKBEKWAAMHEID BEROEPSPERSONENVERVOER OVER DE WEG INFOBROCHURE

VAKBEKWAAMHEID BEROEPSPERSONENVERVOER OVER DE WEG INFOBROCHURE VAKBEKWAAMHEID BEROEPSPERSONENVERVOER OVER DE WEG INFOBROCHURE oktober 2013 ALGEMEEN U wil een onderneming voor beroepspersonenvervoer over de weg oprichten, voortzetten of overnemen (1) Een dergelijke

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Actief en Passief Beste student, De boekhouder is niet alleen de steun en toeverlaat

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt:

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt: Directoraat-generaal Basisgezondheidzorg en Crisisbeheer Dienst Gezondheidsberoepen VOTRE LETTRE DU VOS RÉF. NOS RÉF. DATE ANNEXE(S) CONTACT TÉL. 02/524.99.00 FAX 02/524.98.15 E-MAIL contactcenter@eranova.fgov.be

Nadere informatie

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014 Van A tot Z naar je eigen horecazaak Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Vooraleer van start te gaan... 4 3 Algemene startersformaliteiten... 5 3.1 Een zichtrekening openen...

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

personenvervoer organiseert in Regelgeving Vlaanderen voor wie

personenvervoer organiseert in Regelgeving Vlaanderen voor wie E Vlaanderen organiseert in personenvervoer voor wie Regelgeving P R O V S O R E V E E N R N D V - E O NW E R E G Personenvervoer over de weg Regelgeving voor wie personenvervoer organiseert in Vlaanderen

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk Antwerpen, Mechelsesteenweg 73, 2018 Antwerpen Gent, Elf Julistraat 39a, 9000 Gent Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Kuringen Bel ons op 03/ 292 22 30 Mail ons op info@schoonheidsschool.com Beste wellnessliefhebber,

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr.

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet jezelf in de markt Beste student, De dag

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten Ondernemen als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Algemene bepalingen Wilt u als niet-belg

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie