VAKBEKWAAMHEID BEROEPSPERSONENVERVOER OVER DE WEG INFOBROCHURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAKBEKWAAMHEID BEROEPSPERSONENVERVOER OVER DE WEG INFOBROCHURE"

Transcriptie

1 VAKBEKWAAMHEID BEROEPSPERSONENVERVOER OVER DE WEG INFOBROCHURE oktober 2013

2 ALGEMEEN U wil een onderneming voor beroepspersonenvervoer over de weg oprichten, voortzetten of overnemen (1) Een dergelijke activiteit kan U niet zomaar opstarten. U moet vooreerst voldoen aan de vier basisvoorwaarden (2), nl. het houden van een maatschappelijke zetel in België en het voldoen aan de vereisten van betrouwbaarheid, financiële draagkracht en vakbekwaamheid. Pas wanneer U deze vier vereisten vervult, kan U bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de noodzakelijke vervoervergunningen aanvragen, of kan U ze behouden. Uw vakbekwaamheid dient U aan te tonen door het voorleggen van een getuigschrift van vakbekwaamheid, dat U in België enkel kan bekomen door het slagen in het examen dat georganiseerd wordt door de examencommissie benoemd door de Minister voor Mobiliteit en Vervoer. Sinds 1 juli 2007 is het volgen van een cursus personenvervoer niet langer verplicht om toegelaten te worden tot het examen. Evenwel biedt het I.T.L.B. u nog steeds de mogelijkheid om het examen degelijk voor te bereiden via een aangepaste opleiding en bijhorende handboeken. U wil een specifieke kennis over alle aspecten van het personenvervoer over de weg opdoen Ook dan kan U de cursussen van vakbekwaamheid volgen, maar het staat U in dit geval uiteraard vrij al dan niet deel te nemen aan de examens. (1) Een afzonderlijke brochure vertelt U meer over de vakbekwaamheid inzake het goederenvervoer over de weg. Cette brochure est aussi disponible en français. (2) Uiteraard moet U ook alle andere voorwaarden vervullen om een onderneming in het algemeen op te starten, zoals het kiezen van de rechtsvorm van uw onderneming, inschrijving in de K.B.O., boekhouding, B.T.W...

3 CURSUSSEN Waar en wanneer? Onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen, organiseert het Instituut Wegtransport en Logistiek België een WEEKDAGCYCLUS (op werkdagen van 8u.30 tot 15u. 30 of tot 17u.30), die als volgt zal verlopen : Algemene vakken wegvervoer te Syntra Mechelen, Oude baan 2, 2800 Mechelen - van 27 januari 2014 tot en met 4 februari Specifieke vakken personenvervoer bij het ITLB, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel - van 5 februari 2014 tot en met 14 februari Welke onderwerpen In deze cursussen komen alle onderwerpen uitgebreid aan bod, waarvan de kennis onmisbaar is om een vervoersonderneming op te starten en op een deskundige wijze te runnen, zoals de vereiste formulieren en procedures uit het handels-, sociaal en fiscaal recht, arbeidsvoorschriften en algemeen bedrijfsmanagement. Uiteraard komen ook alle typische aspecten van het nationaal en internationaal personenvervoer ter sprake, zoals de reglementering van het personenvervoer, het reiscontract, kennis van het wegennet en reisplanning... Ook de economische aspecten van het beheer van een onderneming, zoals de berekening van uw kostprijs, tarieven, financiële analyse en boekhouding krijgen de nodige aandacht.

4 Lesmateriaal Al de onderwerpen zijn overzichtelijk en duidelijk uitgelegd in de bijhorende handboeken, die niet alleen een handig hulpmiddel vormen om de onderwerpen in te studeren, maar bovendien een nuttig werkdocument zullen zijn in uw onderneming. Hoe inschrijven en wat zijn de kosten? Na ontvangst van het hierbijgevoegde inschrijvingsformulier sturen wij U een factuur toe voor het inschrijvingsrecht, ten bedrage van 920 Euro ( ), lessen en handboeken inbegrepen. Sinds december 2002 komt deze lessenreeks ook in aanmerking voor opleidingscheques. Voor meer informatie zie de websites : ( ) Prijs onder voorbehoud van indexatie bij toepassing van M.B. van 4 augustus 2009.

5 EXAMENS Hoe inschrijven en wat zijn de kosten? Elke deelnemer ontvangt voor het einde van de lessencyclus een inschrijvingsformulier voor het examen. Na ontvangst van het door U degelijk ingevuld formulier zullen wij U een factuur voor het inschrijvingsrecht toezenden. De Belgische reglementering voorziet een niet-terugbetaalbare retributie van 135 Euro ( ) Pas na betaling van de factuur bent U geldig ingeschreven voor het examen. Verloop van het examen? Het examen bestaat uit twee proeven : een schriftelijke en een mondelinge proef. -De schriftelijke proef heeft plaats op zondag 9 maart 2014 en de mondelinge proef in principe vanaf 29 maart ( ) Prijs onder voorbehoud van indexatie bij toepassing van K.B. van 4 oktober 2010.

6 PROGRAMMA VAN DE CURSUSSEN VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR NATIONAAL EN INTERNATIONAAL PERSONENVERVOER OVER DE WEG Deze leerstof is in principe afgestemd op een scholing en/of ervaring die overeenkomt met het niveau van het voltooid verplicht schoolbezoek. Burgerlijk recht Handelsrecht Sociaal recht Belastingrecht BTW in het personenvervoer Betalings- en financieringstechnieken Boekhouding - Financiële analyse Verzekeringen Verzekeringen in de car- en bussector Keuze en onderhoud van voertuigcomponenten Veiligheid op de weg bij het personenvervoer Voornaamste verkeersregels in de EU-Lid-Staten Reglementering van het personenvervoer Multilaterale akkoorden Vervoerovereenkomst Reiscontractenwet en statuut reisbureaus Arbeidsreglementering Arbeidsreglementering oefeningen Prijsvorming Kostprijsberekening Algemene voorwaarden VVM Leerlingenvervoer Organisatie en beheer Kennis van het wegennet Autocartoerisme Openbare en particuliere organismen Transporteconomie Grensformaliteiten Milieuwetgeving 3 u 3 u 6 u 1 3 u

7 INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE CURSUSSEN VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR PERSONENVERVOER OVER DE WEG (Leesbaar invullen in drukletters en kruisjes plaatsen in de daartoe voorziene vakjes). Naam en voornaam : Dhr./Mevr Privé-adres (straat, nr., postbus, postcode, gemeente) : Geboorteplaats en -land : Geboortedatum : Rijksregisternr Tel.: Telefax. : schrijft zich in voor de weekdagcursus januari - februari 2014 (op de werkdagen) van 27/01/2014 tot en met 4/02/2014 te Mechelen (algemene vakken wegvervoer) en van 5/02/2014 tot en met 14/02/2014 te Brussel (specifieke vakken personenvervoer) O nationaal en internationaal personenvervoer over de weg Een factuur dient te worden toegezonden : op naam van de cursist : O Nr. BTW : O op naam van de onderneming :. Naam : Nr. BTW : Adres (straat, nr., postbus, postcode, gemeente) : Voorbehouden aan het ITLB fact. nr van.../.../ Tel. : Telefax. : Datum : Handtekening : Door onderhavig inschrijvingsformulier te ondertekenen, verbindt men zich ertoe de onderstaande betalingsvoorwaarden na te leven : De betaling moet na ontvangst van de factuur uitgevoerd worden met vermelding van de exacte refertes. Elke schriftelijke vraag voor annulatie voor de aanvang van de cursussen annuleert de factuur. Elke schriftelijke vraag voor annulatie na de aanvang van de cursussen zal aanleiding geven tot het aanrekenen van 140 EUR administratieve kosten en eventueel een factuur voor de ontvangen leerboeken. (1) Zie eveneens keerzijde INSTITUUT WEGTRANSPORT EN LOGISTIEK BELGIË vereniging zonder winstoogmerk Archimedesstraat Brussel - Tel. : 02/ Fax : 02/

8 1. SCHOOLOPLEIDING (2) IDENTIFICATIEGEGEVENS (1) O Lagere school O Niet-universitair hoger onderwijs O Lager middelbaar O Universitair onderwijs O Hoger middelbaar O Andere : BENT U WERKZAAM IN EEN PERSONENVERVOERBEDRIJF OVER DE WEG? (2) O JA O NEEN - Nr. van de eventuele vergunning :... a) In welk ander soort bedrijf bent u werkzaam?.. O reisagentschap O voertuigenconstructie - Welke functie bekleedt u? O bankwezen O verzekeringskantoor O zelfstandig werkgever O ander : O helper, niet onderworpen aan RSZ - in welke afdeling?... (bv. echtgenote, familielid) - in welke functie?. O zaakvoerder (BVBA) of bestuurder (NV) b) Heeft u een andere activiteit? bv. O kaderlid O student(e) O zelfstandig beroep O bediende O werkzoekende O geen beroep O chauffeur O andere : O andere : 3. BENT U VAN HUIS UIT BETROKKEN BIJ EEN PERSONENVERVOERBEDRIJF OVER DE WEG (vervoerder van vader op zoon, familiale banden, enz.)? (2) O JA O NEEN 4. Bij het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor nationaal of internationaal personenvervoer over de weg verleen ik toelating dat mijn personalia mogen worden verstrekt aan derden met het oog op het verkrijgen van aanbiedingen (3) voor een eventuele inbreng van mijn getuigschrift in een onderneming. O JA O NEEN (1) Deze inlichtingen, die over u worden ingewonnen zijn bestemd voor interne administratieve en statistische doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunnen deze inlichtingen u op uw verzoek worden medegedeeld ter controle en zullen zij, indien nodig, worden verbeterd. (2) Gelieve in te vullen waar het hoort en kruisjes te plaatsen in de daartoe bestemde vakjes. (3) Overeenkomstig de vrijstelling aangevraagd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder identificatienummer