Schoolplan van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad"

Transcriptie

1 Schoolplan van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

2 Inhoudsopgave 1. GSR: EEN GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP STATUTEN UITGANGSPUNTEN 4 2. VISIE & MISSIE GSR inspireren tot leren visie missie strategische doelstellingen verbinding tussen strategische doelen en succesbepalende factoren onderwijsdashboard GSR voorwaarden GSR: makelaar in kennis 7 3. ORGANISATIE VAN DE GSR raad van toezicht / college van bestuur organisatie GSR beleidsondersteuning medezeggenschapsraad samenwerkingsverbanden 9 4. ORGANISATIECULTUUR BINNEN DE GSR aansturingsfilosofie professionele cultuur IDENTITEITSBELEID veranderende leerlingenpopulatie medewerker als identiteitsdrager identiteit in het onderwijsprogramma FINANCIEEL BELEID ONDERWIJSKUNDIGE BELEID GSR: een school die gaat voor kwaliteit taal en rekenen excellentie leermiddelenbeleid havo/vwo onderbouw tweede fase vmbo Rijswijk VEILIGHEID schoolveiligheidsplan rust, reinheid, regelmaat rooster 17 Schoolplan

3 9. ICT-BELEID ZORGBELEID PERSONEELSBELEID de GSR medewerker als kritische succesactor scholing competentiemanagement/wet Beroepen in Onderwijs (BIO) taakbeleid docenten KWALITEITSZORGBELEID kwaliteitszorg jaarcyclus horizontale verantwoording MARKETING 20 Schoolplan

4 Hoofdstuk 1 GSR: een gereformeerde scholengemeenschap 1.1 statuten In artikel 2 (sub 1) van de statuten wordt de grondslag van de school vastgelegd: De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift, waarvan de Drie Formulieren van Enigheid van De Gereformeerde Kerken in Nederland de hoofdsom leren. De gereformeerde scholen zijn ontstaan vanuit een duidelijke visie binnen deze Gereformeerde Kerken in Nederland (de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt). Het is van belang om eenheid te vinden tussen de Bijbelgetrouwe opvoeding thuis en het onderwijs op de scholen. Uitgangspunt voor deze eenheid is en blijft Gods Woord en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid. Zie: statuten van de Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs voor West-Nederland 1.2 uitgangspunten De GSR is ook in de 21e eeuw een gereformeerde scholengemeenschap, die werkt op basis van deze statutaire grondslag en de daarvan afgeleide, rijke gereformeerde traditie. De volgende uitgangspunten kenmerken deze traditie: * De wortel: een voortdurende heroriëntatie op iets dat groter is dan onszelf. We oriënteren ons op wat de drie-enige God doet van schepping tot herschepping. Er ligt een accent op de eer van en gehoorzaamheid aan God en op Zijn genade. * Basishouding: ontvankelijk leven vanuit vertrouwen. Als ik mag weten en ervaren dat ik gemeenschap heb met God, hoef ik niet te controleren, maar mag ik dagelijks ontvangen. * Werk en dagelijks leven: positieve inzet via het werk en kwalitatief goed werk leveren, is typisch voor de gereformeerde spiritualiteit. Ook inzet in de maatschappij is positief, zolang we geen utopie willen bouwen. Nuchterheid over wat wij kunnen bereiken voordat de Here Jezus terugkomt. Een levensstijl van discipelen en structuur zijn wezenlijk. * Relaties: het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het belang van vergeving, het God de eer geven als iets goed gaat en een persoonlijke kwetsbaarheid zijn typisch voor gereformeerde spiritualiteit. * Omgang met God: dit kenmerkt zich door dankbaar ontzag, een oprechte persoonlijke omgang met Hem, waarbij de Bijbel centraal staat en die bovendien gezamenlijk wordt beleefd. Zie: Identiteitsbeleidsplan GSR Schoolplan

5 Hoofdstuk 2 Visie en Missie van de GSR 2.1 inspireren tot leren Met het motto inspireren tot leren maakt de GSR duidelijk dat de gereformeerde identiteit en goed kwalitatief onderwijs twee belangrijke pijlers zijn. 2.2 visie De GSR is een school voor voortgezet onderwijs voor betrokken christenen, die voor hun kinderen Bijbelgetrouw onderwijs zoeken dat aansluit bij hun opvoeding. Ouders verwachten van de school naast het invullen van de identiteit vooral kwalitatief goed onderwijs. Dat sluit aan bij onze ambitie om een van de beste scholen in de regio te zijn. De GSR biedt onderwijs en vorming om jongeren voor te bereiden op hun plaats als christen in de samenleving. De onderwijsconcepten van de GSR zijn er op gericht om leerlingen hun door God gegeven gaven en talenten te laten ontwikkelen. Kwaliteitsverbetering dient hierin een continu proces te zijn. zijn. 2.3 missie Schoolplan

6 vanuit Bijbels perspectief onderwijzen en vormen van leerlingen het realiseren van onderwijsleersituaties waarbij de leerling uitgenodigd wordt om zijn/haar mogelijkheden optimaal te ontwikkelen het bieden van een veilige oefenplaats leerlingen kijken naar de wereld waarin ze leven, beschrijven wat ze zien en leren de betekenis ervan te begrijpen vanuit een Bijbels wereldbeeld leerlingen verkrijgen kennis en vaardigheden leerlingen ontplooien hun gaven en talenten de leerling is onder de indruk van de schepping en zijn Schepper het diploma staat voor kennis en vaardigheden op het niveau zoals beschreven staat in wet- en regelgeving de leerling is in staat om die verantwoordelijkheid te nemen en te dragen die past bij zijn leeftijd Naast de in de missie genoemde succesbepalende factoren hebben we nog zes succesbepalende factoren gedefinieerd: Open vensters: ontmoeting en verbinding tussen school en samenleving Stabiele groei: instroom gecontroleerd laten toenemen Maatschappelijke Verantwoordelijkheid: de school is als betrouwbare partner aanwezig in de samenleving Ambitieus: Vakmanschap: Efficiëntie: de GSR stimuleert leerlingen en medewerkers om zich optimaal te ontwikkelen en biedt de mogelijkheid om te excelleren de vaardigheid binnen de professionele cultuur kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren optimale inzet van middelen die leidt tot maximaal onderwijsresultaat Zie: Missie & Visie van de GSR 2.4 strategische doelstellingen De GSR heeft een goede naamsbekendheid onder ouders met een christelijke, bijbelgetrouwe achtergrond, als een school die kiest voor gereformeerd voortgezet onderwijs. 2. De GSR levert hoogwaardig onderwijs, dat gegeven wordt door vakbekwame docenten. 3. De GSR kent goede opbrengsten (rendementen en examenresultaten). 4. De GSR biedt brede vorming voor leerlingen, die daarmee voorbereid worden op hun taak in Gods wereld. Schoolplan

7 2.5 verbinding tussen strategische doelen en de succesbepalende factoren Open vensters X 2. Stabiele groei X 3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid X 4. Toerusten X 5. Uitdagen X 6. Voorbereiden X 7. Ontdekken X 8. Leren X 9. Ontwikkelen X 10. Ambitieus X 11. Vakmanschap X 12. Diploma X 13. Verwondering X 14. Zelfstandigheid X 15. Efficiëntie X 2.6 onderwijsdashboard GSR Het College van Bestuur en de schoolleiding volgt via een onderwijs- dashboard of doelstellingen ook daadwerkelijk bereikt worden. Het onderwijsdashboard is gebaseerd op het managementinformatie model van de Balanced Scorecard. De succesbepalende factoren zijn gekoppeld aan strategische doelstellingen. Bij elke succesbepalende factor worden maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks de (onderliggende) indicatoren gevolgd. Er wordt gebruik gemaakt van de applicatie van Beter Scoren. Ook kwaliteitseisen, gesteld door de inspectie en/of overheid (bijvoorbeeld Beter Presteren) worden via dit onderwijsdashboard gevolgd. 2.7 voorwaarden Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de missie en visie van de GSR is het van belang om te voldoen aan een aantal voorwaarden: een duidelijk pedagogische klimaat: rust, reinheid en regelmaat de leerling staat centraal: de leerling wordt gekend en erkend inspiratie van Gods Woord: de zelf ervaren liefde van Christus doorgeven aan anderen inspirerende en motiverende docenten inspirerende leeromgeving In een school zijn er veel parallelle processen. Veel van de genoemde voorwaarden zullen juist ook terug moeten komen in het personeelsbeleid. Een duidelijk veilig klimaat voor medewerkers van de GSR, elke medewerker wordt gekend en erkend, inspirerende en boeiende schoolleiders, die de zelf ervaren liefde van Christus doorgeven aan anderen en een inspirerende werkomgeving. Goed voorbeeld doet goed volgen! 2.8 GSR: makelaar in kennis Binnen de GSR is er veel kennis aanwezig. Docenten geven dagelijks deze kennis door aan hun leerlingen. De GSR wil deze kennis ook graag delen met andere doelgroepen. Via thema-avonden en cursussen geven we onze kennis ook door aan ouders/verzorgers, jeugdleiders, predikanten en andere belangstellenden. Schoolplan

8 Ook vindt de GSR kennis delen met het bedrijfsleven belangrijk. De GSR werkt aan het opbouwen van een businessclub, gericht op het wederzijds leren van elkaar. De GSR als makelaar in kennis! De GSR- Academie speelt een belangrijke rol in deze makelaarsfunctie. Onderwijsdashboard GSR: open vensters Hoofdstuk 3 Organisatie van de GSR 3.1 raad van toezicht / college van bestuur De wet goed onderwijs, goed bestuur vereist dat met ingang van 1 augustus 2011 het bestuur en het toezicht op het bestuur gescheiden zijn. Sinds 1 augustus 2011 is het Raad van Toezichtmodel ingevoerd. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de school. Er is één lid College van Bestuur, die tegelijk ook directeur is van de school. Tevens is hij voorzitter van de vereniging. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de school. De vereniging heeft een Raad van Toezicht ingesteld. Deze Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur om: -de grondslag (gereformeerde identiteit) en de doelstelling van de vereniging te waarborgen -goedkeuring te geven aan belangrijke besluiten, zoals opgenomen in de statuten (onder andere het identiteitsbeleid, de begroting en het jaarverslag, reorganisaties of het aangaan van grote verplichtingen) -een advies en klankbordfunctie te vervullen (met mate, het is geen besturen!) -het vastgestelde beleid en gevoerde bestuur te toetsen aan de regelgeving Zie: Naar een Raad van Toezicht 3.2 organisatie GSR Er zijn vier onderwijskundige afdelingen binnen de GSR. Deze units worden elk aangestuurd door een manager onderwijs. De manager onderwijs heeft een integrale verantwoordelijkheid voor zijn unit. De vier onderwijskundige units zijn: a. HAVO/VWO onderbouw b. Tweede Fase c. VMBO d. Rijswijk De afdeling Bedrijfsvoering wordt aangestuurd door een manager bedrijfsvoering. Het managementteam van de school bestaat uit de directeur, de vier managers onderwijs en de manager bedrijfsvoering beleidsondersteuning Het managementteam wordt ondersteund door beleidsmedewerkers. De beleidsmedewerkers ondersteunen het managementteam op twee niveaus: Allereerst ondersteunen ze de managers onderwijs in het bereiken van de doelstellingen (verwoord in dit schoolplan en de jaarlijkse teamplannen), een meer operationele ondersteuning. Ten tweede ondersteunen ze de GSR bij het ontwikkelen van nieuw beleid, een meer strategische ondersteuning. Schoolplan

9 Binnen de GSR is beleidsondersteuning t.a.v. onderwijs, zorg, identiteit, deskundigheidsbevordering, kwaliteit, ICT en veiligheid. De beleidsondersteuning zorg is vormgegeven in het Steunpunt Zorg. Voor beleidsondersteuning onderwijs, identiteit, deskundigheidsbevordering en kwaliteit is de GSR-academie verantwoordelijk. De beleidsondersteuning ICT werkt onder aansturing van de manager GSR-Academie. De manager GSR-Academie woont de MT-vergaderingen bij. De verantwoordelijkheid voor de beleidsondersteuning veiligheid ligt bij de manager bedrijfsvoering. 3.4 medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol binnen de GSR. De MR is de officiële vertegenwoordiging van leerlingen, ouders en personeel naar het bevoegd gezag en de schoolleiding. De MR toetst het beleid van het bevoegd gezag en de schoolleiding. Afhankelijk van het onderwerp, heeft de MR onder andere te maken met instemmingsrecht en adviesrecht. De bestuurder/directeur heeft regelmatig een overleg met de voorzitter van de MR. Ook is er jaarlijks minstens eenmaal een overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij het voorbereiden van beleidsdocumenten en/of besluiten is er overleg van schoolleiding met MR-leden. Hierdoor kan de MR zijn rol als critical friend goed inzetten. Sinds schooljaar 2011/2012 functioneert binnen de GSR ook een leerlingenraad. De leerlingenraad streeft naar een goede en nauwe samenwerking met de leerling-geleding van de medezeggenschapsraad, ondersteunt deze geleding in de MR en dient als achterban voor de leerlinggeleding van de MR. Van belang is dat de leerlingenraad bekend is onder de leerlingen, dat er een goede samenwerking is tussen de leerlingraden van Rotterdam en Rijswijk. Het is belangrijk om de opvattingen van leerlingen mee te nemen in de beslissingen van de schoolleiding. Zie rapport Ophoff & De Vries (profielwerkstuk juni 2010) 3.5 samenwerkingsverbanden De GSR is lid van het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolbesturen (LVGS). Minstens tweemaal per jaar organiseert het LVGS meerdaagse conferenties voor bestuurders en schoolleiders van aangesloten scholen. Tijdens deze conferenties worden met name strategische onderwerpen besproken. De GSR is ook lid van de Besturenraad. Hierdoor kan de GSR gebruik maken van het dienstencentrum van de besturenraad. Bestuurders van de vier gereformeerde scholengemeenschappen ontmoeten elkaar regelmatig. Tijdens dit G4-overleg worden naast strategische onderwerpen ook lopende zaken besproken. Ook wordt er tijd gereserveerd voor intervisie. Als GSR participeren we in GRIP (Gereformeerd Identiteitsplatform), een samenwerkingsverband van de vier gereformeerde scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in Nederland. In dit platform worden initiatieven uitgewerkt om de identiteit van de gereformeerde scholen te versterken. De vestiging Rotterdam van de GSR is aangesloten bij het samenwerkingsverband Koers VO. De vestiging Rijswijk is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zuid-Holland West. Gezamenlijk hebben de scholen de verantwoordelijkheid voor een passend aanbod van onderwijs voor alle leerlingen in de regio. Als gevolg van de wet passend onderwijs bereiden samenwerkingsverbanden zich voor op de bestuurlijke inrichting en de kaders voor de toekomstige samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Schoolplan

10 Hoofdstuk 4 Organisatiecultuur binnen de GSR 4.1 aansturingsfilosofie Het managementteam geeft leiding aan de medewerkers van de GSR. De medewerkers van de school zijn professionals. Dat vraagt om een aansturing, gericht op de verantwoordelijkheid van de professional. Het managementteam stuurt op afgesproken doelen en is verantwoordelijk voor de juiste condities. De medewerker heeft binnen zijn functie ruimte voor eigen beslissingen. De schoolleiding zoekt verbinding met de medewerkers op de werkvloer. Het is, zowel voor MT-leden als de medewerkers, niet altijd eenvoudig om te werken vanuit deze aansturingsfilosofie. Allereerst geven schoolleiders het goede voorbeeld, ook medewerkers nemen meer proactief hun verantwoordelijkheid. We zien mooie voorbeelden binnen de school dat dit goed gaat en zullen dat ook de komende jaren verder stimuleren. 4.2 professionele cultuur Binnen de GSR stimuleren we het werken vanuit een professionele cultuur. Een professionele cultuur heeft als kenmerken gericht op kwaliteit gericht op de ontwikkeling van de professional erkende ongelijkheid verantwoordelijkheden daar houden/leggen waar ze horen teach what you preach Bij een medewerker zien we dan het volgende gedrag: je praat met iemand, niet over iemand; elkaar aanspreken op gedrag; denken in oplossingen; checken in plaats van hardnekkige beeldvorming in stand houden; kunnen omgaan met zelfreflectie, kernkwaliteiten; feedback geven en krijgen, intervisie, coachen; fouten maken mag, maar je moet wel leren van je fouten. De schoolleiding stimuleert het werken in een professionele cultuur, want het heeft positieve effecten op de medewerkers van de school. Ze hebben zeggenschap over hun werkzaamheden en de uitvoering van het onderwijskundig en kwaliteitsbeleid van de GSR. Hierdoor stimuleren we het effect dat medewerkers tevreden zijn over hun werk en een positief beeld van de toekomst hebben. Zie: GSR: op naar een nieuwe managementstructuur, 2009 Hoofdstuk 5 Identiteitsbeleid 5.1 veranderende leerlingenpopulatie De leerlingenpopulatie van de school verandert. De school vraagt commitment van de ouders met de grondslag en de identiteit van de school. De laatste jaren is er een verschuiving in leerlingenpopulatie gaande. Daar waar 10 jaar geleden de school vooral bevolkt werd door leerlingen vanuit de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) uit de brede regio, zullen de komende jaren meer en meer leerlingen uit verschillende kerkgenootschappen vanuit de gereformeerde traditie komen. Ook zal er een toename zijn van leerlingen vanuit evangelische gemeenten en allerlei internationale kerken. De medewerker van de GSR zal zich daarvan bewust moeten zijn. Schoolplan

11 5.2 medewerker als identiteitsdrager De medewerkers en in het bijzonder de docenten zijn belangrijke identiteitsdragers, hun gedrag en houding zijn van grote invloed op de identiteit van de school. Zij zijn in de klas de directe voorbeelden bij het uitdragen en realiseren van de identiteit. Dat is van wezenlijk belang juist bij de vorming van de leerlingen tot volwassen en verantwoordelijke burgers om in de maatschappij hun taken als christen te verrichten. 5.3 identiteit in het onderwijsprogramma GSR staat als school midden in de samenleving, in de Randstad is dat een multiculturele samenleving. We willen onze leerlingen voorbereiden op hun toekomstige plek als christen in deze samenleving. Dat betekent dat we niet vanuit een burcht, maar juist met open vensters ons onderwijsprogramma inrichten. We zijn trots op de mogelijkheden die we daarvoor nu al benutten (maatschappelijke stage, themadagen, lessenserie homo in de klas, oogstweken binnen het VMBO en projecten binnen de HAVO/VWO en Rijswijk), maar gaan dit verder uitbouwen. De digitalisering van leermiddelen biedt kansen om in de lessen identiteit te integreren in het onderwijsprogramma. Als GSR participeren we in GRIP (GeReformeerd IdentiteitsPlatform), een samenwerkingsverband van de vier gereformeerde scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in Nederland. In dit platform worden initiatieven uitgewerkt om de identiteit van de gereformeerde scholen te versterken. Ook zoeken we proactief samenwerking met andere identiteitsgebonden scholengemeenschappen om de identiteit te versterken. Zie: identiteitsbeleidsplan Zie: jaarplan GSR-academie Onderwijsdashboard GSR: open vensters; maatschappelijke verantwoordelijkheid; toerusten; ontdekken; verwondering Hoofdstuk 6 Financieel beleid Uitgangspunt voor het financieel beleid is een gezonde financiële situatie, die stabiliteit biedt en ook ruimte laat voor investeringen in het versterken van het onderwijs op de GSR. In de jaren 2009 tot 2012 is meer grip gekomen op de begrotingscyclus en de sturing op de personeelskosten. In 2010, 2011 en 2012 zijn bezuinigingen doorgevoerd gericht op het in balans brengen van de personele formatie met het leerlingaantal en het creëren van ruimte voor investeringen. Helaas is in diezelfde periode de personele bekostiging achter gebleven bij de ontwikkeling van de loonkosten, waardoor de baten en lasten wel in balans zijn gebleven, maar er geen ruimte was voor investeringen anders dan voor vervanging en het uitvoeren van achterstallig groot onderhoud. Als GSR moeten we ons voorbereiden op verdere (soms stille ) bezuinigingen en een stijging van de (loon)kosten, zoals de verhoging van de BTW per 1 oktober 2012 naar 21%. Ook maatregelen van het huidige kabinet VVD-PvdA hebben consequenties voor de komende jaren. Belangrijke maatregelen zijn het terugdraaien van gratis schoolboeken, (schooljaar 2015/2016) en het afschaffen van de wettelijk verplichte maatschappelijke stages (schooljaar 2015/2016). Onduidelijk nog is het financieel effect van de uitname uit het gemeentefonds van middelen die in de verdeling worden toegerekend aan onderwijshuisvesting, maar daar niet aan worden uitgegeven (2015) en de efficiencykorting vanaf Schoolplan

12 Op basis van deze vooruitzichten is het noodzakelijk om in 2013 te komen tot een sluitende begroting. Om deze te bereiken zijn taakstellingen opgenomen in de begroting 2013 voor personele kosten en overige kosten. Begin 2013 zullen deze taakstellingen worden uitgewerkt tot concrete maatregelen per 1 augustus In de meerjarenbegroting haan we uit van een stabiele instroom op basis van het gemiddelde van de instroom van 2010, 2011 en Op basis van deze instroom zou stabiliseert het leerlingaantal zich in de jaren rond de (aantal leerlingen in 2012 is 1217). In de komende jaren ontstaan tekorten door leerlingdaling, afname incidentele subsidies op basis huidige kabinetsbeleid, toename van de personele kosten door met name doorwerking van de functiemix in extra periodieken en afname van de personele bekostiging op basis van aangekondigde efficiencykorting. Vanaf 2014 zijn in de meerjarenbegroting alleen bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd gebaseerd op vermindering van de variabele personele en overige kosten. De meerjarenbegroting maakt inzichtelijk dat daarnaast verdere bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. De daadwerkelijke hoogte van deze bezuinigingen zijn afhankelijk van de te realiseren leerlinginstroom en de uitwerking van het kabinetsbeleid. We hebben drie scenario s ontwikkeld met steeds andere aantallen voor de leerlinginstroom, dit maakt duidelijk dat de leerlinginstroom een behoorlijke invloed heeft op de hoogte van de tekorten die in de komende jaren mogelijk ontstaan. Het is een prioriteit om met name in Rotterdam de dalende tendens om te zetten in een (licht) stijgende tendens. Van belang is dat ook in de vestiging Rotterdam bij het hele team een gevoel van urgentie ontstaat. Dit is vooral van belang, zodat medewerkers als ambassadeurs van de school gaan optreden. Ook investeren we blijvend in verdere werving van leerlingen. Als de instroom niet weer toeneemt moet ook in 2014 fors in de vaste kosten worden ingegrepen. De ontwikkeling van de bekostiging vanuit de overheid is een andere belangrijke factor die van invloed is. Met de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraad wordt in dit kader doorgesproken over de prioriteiten ten aanzien van de inzet van middelen en de wijze waarop bezuinigd zal gaan worden. Ook het personeel zal hierover geïnformeerd en waar nodig betrokken worden. Zie: begroting 2013 en meerjarenbegroting Onderwijsdashboard: efficiëntie Hoofdstuk 7 Onderwijskundige beleid 7.1 GSR: een school, die gaat voor kwaliteit De resultaten van de GSR zijn goed. Via kwaliteitskaarten en Vensters voor Verantwoording zijn deze mooie cijfers van de GSR voor alle leerlingen, ouders en andere belangstellenden in te zien. Toch is er reden tot zorg. Soms zien we een dalende tendens in resultaten, we zien dat sommige leerlingen bij de overgang naar de Tweede Fase vastlopen. We merken dat er soms onvoldoende afspraken over toetsing gemaakt worden. Het is de ambitie van de GSR dat leerlingen goede prestaties op de kernvakken behalen en breed gevormd worden. We streven naar een cultuur gericht op optimalisatie van leerresultaten van leerlingen, op het beste uit alle leerlingen halen. Dat vraagt van docenten professionele aandacht voor de ontwikkeling van leerlingen, op constante verbetering van de leerprestaties en kwaliteit van het onderwijs. Schoolplan

13 De komende jaren leggen we het accent op de kwaliteit van het onderwijs (in de klas!) gelegd. Dat bereiken we via twee lijnen: 1. secties De secties hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in de bewaking van kwalitatief goed onderwijs op de GSR. Binnen de secties worden afspraken gemaakt over doorlopende leerlijnen, toetsing, methodekeus, leerstofplanningen (afhankelijk van onderwijskundige concepten van de verschillende afdelingen) en de bewaking van het niveau van de aangeboden leerstof. Eén van de managers onderwijs is verantwoordelijk voor de aansturing van de secties. 2. de docent De docent beheerst op een goed niveau pedagogisch-didactische competenties. In de komende jaren besteden we aandacht aan handelingsgericht werken, het omgaan met verschillen tussen leerlingen, het omgaan met verschillende leerstijlen, inzetten van directe feedback in de begeleiding van docenten (collegiaal lesbezoek, video-interactie-training e.d.) Zie: plan van aanpak secties Zie: notitie Beter Presteren Onderwijsdashboard GSR: ontdekken; leren; ambitieus; vakmanschap; diploma 7.2 taal en rekenen De overheid (zowel landelijk als gemeentelijk) geeft aan dat het versterken van het taal en rekenniveau van leerlingen een belangrijke doelstelling is voor de komende jaren. Ook op de GSR zien we achterstanden bij leerlingen. De GSR heeft als doelstelling voor de komende jaren dat leerlingen voldoen aan de vereiste referentieniveaus van taal- en rekenen, uiteraard afhankelijk van de verschillende opleidingen en in samenhang met het instroomniveau vanuit het primaire onderwijs. Zie: taalbeleidsplan; Rekenbeleidsplan (?) Onderwijsdashboard GSR: diploma 7.3 excellentie De GSR bevordert excellentie door excellerende en hoog (meer)begaafde leerlingen uit te dagen en te ondersteunen. De GSR zet in op maatwerkprogramma s en doorlopende leerlijnen. Ook zal de docent kennis hebben van het herkennen en omgaan met excellentie en hoogbegaafdheid. Zie: notitie Beter Presteren Onderwijsdashboard GSR: ontwikkelen; ambitieus; diploma 7.4 leermiddelenbeleid Naast traditionele leerboeken komen er meer middelen om te gebruiken in de les, waarbij we ook volop gebruik willen maken van de digitale leeromgeving. Dat biedt nieuwe kansen om digitaal verwerkingsmateriaal te ontwikkelen. Dit biedt ook mogelijkheden om identiteitsgebonden leermiddelen te ontwikkelen. Zie: leermiddelbeleid GSR Onderwijsdashboard GSR: leren; ontwikkelen; vakmanschap Schoolplan

14 7.5 havo/vwo onderbouw Het team van HAVO/VWO onderbouw heeft de afgelopen twee jaren ingezet op de borging van de klassenteams. In 2010 zijn deze 6 teams geïnstitutionaliseerd. Elk team beslaat een opleidingsjaar en bestaat uit de mentoren van de betreffende klassen, aangevuld met enkele docenten die lesgeven aan die klassen. De grootte van de teams lig op ca. 6 leden. De teams vergaderen wekelijks het 8 e uur onder leiding van hun afdelingscoördinator. De teams hebben bevoegdheden op terrein van het pedagogisch klimaat in de aan hun expertise toevertrouwde klassen. De opzet garandeerde korte lijnen, afgewogen en gedragen besluiten en een snelle feedback via wekelijkse notulen aan en mogelijkheden voor terugkoppeling van de docenten van de betreffende klassen. Met behulp van interne en externe scholing (o.a. van APS en Willem van Gendt) zijn de teams tot bloei gekomen. Voor de komende jaren wordt de focus verbreed. De tams gaan aandacht geven aan twee onderwerpen: teamcoaching en onderwijskundige/didactische vaardigheden. a. De leden van het team havo/vwo -onderbouw bezitten verschillende kwaliteiten. Door het werken in klassenteams is er beperkt zicht op elkaars kwaliteiten en worden deze kwaliteiten onvoldoende ingezet. Het huidige cursusjaar is er onderzocht welke rollen en taken worden uitgevoerd door welke personen. De daarop volgende evaluatie bracht helderheid over deze organisatiestructuur. Op de tweedaagse worden de uitkomsten gepresenteerd aan het team en worden afspraken gemaakt over de optimale inzet van onze kwaliteiten en bevoegdheden. Ook maken we dan afspraken over de ondersteuningsbehoefte. b. Er bestaat nu diversiteit in toetsing en beoordeling van leerlingen die in gelijke omstandigheden verkeren. Docenten maken nu hun eigen keuzes op dit terrein. Dat is ongewenst. Er is behoefte aan meer sturing op de doorgaande leerlijn. De leden worden op de tweedaagse uitgedaagd om actiever te worden op gebied van toetsuitwisseling, de toetskwaliteit en de ontwikkeling en borging van de leerlijnen 1-6. Daarbij hoort ook discriminatoir toetsen en determinatie. Een derde aandachtspunt betreft de onderwijsvernieuwing. Die betreft het gehele team havo/vwoonderbouw. De onderwijscommissie PGNO zal op de tweedaagse in april 2013 een voorstel presenteren voor een pilot-pws in de onderbouw. Het voorstel wordt de komende maanden voorbereid. 7.6 tweede fase Het havo en het vwo leiden op voor een vervolgstudie op resp. hbo en universiteit. De vakken die in de bovenbouw, ook wel Tweede Fase genoemd, moeten worden gevolgd zijn te verdelen in drie groepen, vakken uit het: 1. gemeenschappelijk deel 2. profieldeel 3. vrije deel De vakken in het gemeenschappelijk deel zijn voor iedereen hetzelfde. De vakken in het profieldeel worden bepaald door het gekozen profiel: - cultuur & maatschappij (CM) - economie & maatschappij (EM) - natuur & gezondheid (NG) - natuur & techniek (NT) Schoolplan

15 Het onderwijs in de Tweede Fase beoogt - leerlingen zo toe te rusten dat ze hun opleiding kunnen afronden met het behalen van een diploma; - leerlingen een brede algemene ontwikkeling te geven; - samenhang te creëren tussen de schoolvakken; - een zelfstandiger manier van leren aan te bieden die past bij hun fase van ontwikkeling (cognitief, metacognitief, emotioneel en attitudineel) -leerlingen tot verwondering te brengen van de schepping en zijn Schepper In de periode van staat de afdeling Tweede Fase voor een aantal uitdagingen. De vakken ckv, kcv en anw zullen een nieuwe positie en mogelijk ook vernieuwde inrichting moeten krijgen als gevolg van veranderde wet- en regelgeving. Onderzocht zal worden of de vakken anw en ckv als zelfstandige vakken of als modules zullen worden aangeboden. Voor kcv geldt dat het als domein wordt toegevoegd aan Latijn en Grieks. Om atheneum-leerlingen de mogelijkheid te bieden om kcv te volgen, zal worden bezien of enkele domeinen kunnen worden ondergebracht bij ckv. Het vakkenaanbod zal verder geoptimaliseerd moeten worden, zodat enerzijds leerlingen een ruim keuzeaanbod behouden en anderzijds de vakkenpakketten in een cluster zijn onder te brengen waarbij geen dubbeluren en een beperkt aantal tussenuren optreden. Met betrekking tot het pedagogisch klimaat zal verder worden gegaan op de ingeslagen weg, waarbij spijbelgedrag (waaronder ook het te laat komen) verder wordt teruggedrongen. 7.7 vmbo Binnen het VMBO-team werken we vanuit het concept geïnspireerd leren. De docent werkt over het algemeen binnen een kernteam, wat met zich meebrengt, dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is. De leden maken gebruik van elkaars kwaliteiten, vullen elkaar aan en leren van elkaar. Een kernteamdocent voelt zich eigenaar/ ambassadeur. Hij neemt deel aan het creëren van betrokkenheid van zowel leerlingen als collega s. In leerjaar 1, 2 en 3 hebben we een deel van het lesprogramma ondergebracht bij de themawerkuren (twu, vmbo 1), sectorwerkuren (swu, vmbo 2) en zelfwerkuren (zwu, vmbo 3), voor het gemak alle drie verder afgekort als: zwu. Onder zwu valt dat deel van de lesstof, waarvan de docent vindt dat de leerlingen dit zelfstandig kunnen doorwerken. Voor leerlingen is het belangrijk om de samenhang in het curriculum en dus de samenhang tussen de verschillende vakken te zien. Daarom bieden we in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) een programma aan waarin die samenhang centraal staat. Daarbij zijn verwante vakken geclusterd tot leergebieden en komen gelijke onderwerpen samen doordat we werken met kerndoelen. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) keren we terug naar de vakken, omdat er geen examens zijn voor de leergebieden en er ook (nog) geen leergebiedmethoden zijn voor de bovenbouw. Ook hier streven we naar samenhang, bijvoorbeeld door vakoverstijgende taken en door themadagen en/of projecten in de oogstweken (de week aan het eind van een periode waarin geoogst wordt wat is geleerd). We hebben binnen het VMBO gekozen voor eigen ruimtes binnen de school, de zogenaamde stamruimtes. We hanteren de normale lestijden, maar werken bij voorkeur met een 100-minuten rooster (blokuren). Schoolplan

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Voor een hoopvolle toekomst Strategisch beleidsplan 2014-2019

Voor een hoopvolle toekomst Strategisch beleidsplan 2014-2019 Voor een hoopvolle toekomst Strategisch beleidsplan 2014-2019 2.6 Strategisch beleidsplan 2014-2019 EBS De Olijfboom 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De Stichting Evangelisch Onderwijs te Deventer en omstreken...

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek Jaarstukken 2014 Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek 1 Inhoud Voorwoord...4 DEEL 1 Raad van Toezicht...5 1. Verslag Raad van Toezicht...5 1.1 Samenstelling...5 1.2 Werkwijze...5 1.3 Vergaderingen...6

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie