TOEZICHTRAAD GROENLINKS JAARPLAN TOEZICHTRAAD DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEZICHTRAAD GROENLINKS JAARPLAN TOEZICHTRAAD 2015 18 DECEMBER 2014"

Transcriptie

1 TOEZICHTRAAD GROENLINKS JAARPLAN TOEZICHTRAAD DECEMBER 2014

2 2 JAARPLAN TOEZICHTRAAD GROENLINKS 2015

3 VOORWOORD Voor u ligt het eerste jaarplan van de Toezichtraad. In dit plan wordt een overzicht gegeven van de prioriteiten van de Toezichtraad in Deze prioriteiten vloeien voort de taken en bevoegdheden die door het Congres aan de Toezichtraad zijn toegekend en aan de kernwaarden waarop de Toezichtraad haar mission statement baseert: onafhankelijkheid, toegankelijkheid, transparantie & zichtbaarheid, integriteit, verantwoordelijkheid & verantwoording en ontwikkelingsgerichtheid. De prioritering wordt mede ingegeven door het werkplan van het Partijbestuur. Als Toezichtraad van het landelijk partijbestuur zien we immers toe op de feitelijke realisatie van beleid. Verantwoording over het jaarplan 2015 zal worden afgelegd in het jaarverslag, dat naar verwachting in januari 2016 gereed zal zijn. JAARPLAN TOEZICHTRAAD GROENLINKS

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 1. Werkwijze Toezichtraad Taken en bevoegdheden Kernwaarden Onafhankelijkheid Toegankelijkheid Transparantie en zichtbaarheid Integriteit Verantwoordelijkheid en verantwoording Ontwikkelingsgerichtheid 6 2. Activiteiten Uitvoering kernwaarden Vergroten van transparantie en zichtbaarheid Borgen van eenduidige rolverdeling partijorganen Bevorderen van integriteitsbewustzijn Versterken van verantwoordingsfunctie (Door)ontwikkeling van partijorganen Specifieke beleidsterreinen CRM Huisvesting Reorganisatie Politiek personeelsbeleid Ledenparticipatie 10 4 JAARPLAN TOEZICHTRAAD GROENLINKS 2015

5 1. WERKWIJZE TOEZICHTRAAD GroenLinks heeft een Toezichtraad die tot taak heeft toezicht te houden op de werkzaamheden van het Partijbestuur en die het Partijbestuur met raad ter zijde staat. Het toezicht is erop gericht dat het Partijbestuur haar wettelijke verplichtingen en financiële verantwoordelijkheden in acht neemt, de statuten, reglementen en congresbesluiten naleeft en GroenLinks deugdelijk bestuurt. Het Partijbestuur legt verantwoording af over haar functioneren aan de Toezichtraad en het Congres. De Toezichtraad aan het Congres TAKEN EN BEVOEGDHEDEN Om goed toezicht te kunnen aan houden zijn door het Congres in 2013 de volgende taken en bevoegdheden aan de Toezichtraad toegekend: a. Goedkeuren jaarwerkplan Partijbestuur; b. Goedkeuren begroting; c. Goedkeuren jaarrekening; d. Aanstelling van de accountant; e. Evalueren jaarwerkplan Partijbestuur; f. Evalueren meerjarig beleidsplan Partijbestuur; g. Het voeren van jaarlijkse functioneringsgesprekken met leden van het Partijbestuur; 1.2. KERNWAARDEN Onafhankelijkheid De Toezichtraad is een nieuw partijorgaan binnen GroenLinks. Zij ziet kortgezegd toe op de organisatorische, juridische en financiële aspecten van beleid en werkzaamheden van het Partijbestuur. De Toezichtraad doet dit vanuit een onafhankelijke, kritische en constructieve opstelling. Zij staat los van elk deelbelang, bewaakt en borgt haar onafhankelijke rol als toezichthouder binnen de Vereniging en geeft binnen vastgestelde kaders gevraagd en ongevraagd advies aan het Partijbestuur Toegankelijkheid Bij GroenLinks staan de leden centraal. De vereniging wil toegankelijk zijn voor haar leden en zoekt de leden actief op. Zo maakt ter voorbereiding van het jaarlijks ledencongres het Partijbestuur een ronde langs de Provinciale bijeenkomsten als onderdeel van de cyclus van verantwoording aan de leden. De Toezichtraad draagt zelf de waarde van toegankelijkheid actief uit door haar open houding en laagdrempelige karakter. Ze is te allen tijde aanspreekbaar en benaderbaar voor leden en haar directe gesprekspartners. h. Benoemen leden van de kandidatencommissie Transparantie en zichtbaarheid van het Partijbestuur; De Toezichtraad wil leden inzicht geven in de i. Schorsen leden Partijbestuur. uitvoering van taken en bevoegdheden en de jaarlijkse invulling van haar rol. Dat gaat dus om meer dan het afleggen van verantwoording aan de Het meerjarenbeleidsplan van het partijbestuur leden tijdens het jaarcongres. Ze ziet de website dat wordt vastgesteld door het Congres, dient als dragend publicatiemiddel om tussentijds de als beoordelingskader bij de uitvoering van de transparantie in de richting van de leden te vergroten. hierboven genoemde taken en bevoegdheden. Tenslotte is bij royementsprocedures een toezichthoudende rol weggelegd voor de Toezichtraad. Sinds 1 januari 2014 is GroenLinks als algemeen Voorafgaand aan het besluit tot royement van een nut beogende instelling (ANBI) wettelijk verplicht lid van GroenLinks wordt door het Partijbestuur bepaalde gegevens elektronisch te publiceren, instemming gevraagd van de Toezichtraad. zoals de doelstelling van de Vereniging, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid, een verslag van uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording. Dit betekent dat het Partijbestuur de wettelijke JAARPLAN TOEZICHTRAAD GROENLINKS

6 verplichting zal moeten naleven. De Toezichtraad ziet het als haar taak de naleving van de wettelijke publicatieplicht binnen de Vereniging te bewaken. Binnen GroenLinks is sprake van een herschikking van taken en bevoegdheden tussen Partijbestuur, Partijraad en Toezichtraad. Het transitieproces naar een moderne partijorganisatie is echter nog niet voltooid. Voor het begrijpen van de nieuwe rolverdeling is het van belang dat deze eenduidig en transparant is vastgelegd in de statuten en reglementen van de Vereniging. Dit proces is in 2014 afgerond. De Toezichtraad signaleert werkende weg wanneer sprake is van grijze gebieden en stelt het Partijbestuur hiervan in kennis. De vertaling van de nieuwe taakverdeling in houding en gedrag zal nog de nodige tijd vergen en is wezenlijk voor het slagen van het transitieproces. De Toezichtraad zal aan dit cultuuraspect de komende jaren aandacht besteden. Zij zal daarbij ook steeds kritisch kijken naar de invulling van haar eigen rol Integriteit Integer handelen is voor de geloofwaardigheid van een politieke partij en de partijorganisatie van wezenlijk belang. De Toezichtraad ziet integer handelen als een kerncompetentie en zal haar optreden hieraan regelmatig toetsen. Het Partijbestuur, en in het bijzonder de partijvoorzitter, is verantwoordelijk voor het bewaken en bewaren van integriteit en de omgangsvormen binnen de partij. Het Partijbestuur heeft deze rol actief opgepakt. In de nieuwe statuten is een passage gewijd aan de integriteitstoets die voor functies die binnen of namens de vereniging worden vervuld kan worden verlangd. Ook voor de Toezichtraad vormt integriteit de komende jaren een belangrijk aandachtspunt in het overleg met het Partijbestuur Verantwoordelijkheid en verantwoording De verschillende partijorganen nemen hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de aan hen toegekende taken en bevoegdheden en leggen hierover verantwoording af. Zo ook de Toezichtraad. Zij legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de aan haar toegekende taken en bevoegdheden. Daartoe wordt naast het afleggen van de formele verantwoording aan het Congres, vanaf 2015 gewerkt met een jaarplanen verslagcyclus en zal zo mogelijk een koppeling worden gelegd met de cijfers in de begroting. Het vastleggen van heldere verantwoordingslijnen tussen Partijbestuur en Congres en tussen Partijbestuur en Toezichtraad is van belang om GroenLinks goed te kunnen besturen. Het Partijbestuur maakt een (meerjarig) beleidsplan dat wordt vastgesteld door het Congres en legt verantwoording over het beleid en de organisatie in de financiële jaarstukken en tussentijdse rapportages. Door een tijdige aanlevering van de jaarrekening en het accountantsverslag kan de organisatie in control blijven en indien nodig bijsturen. De jaarstukken hebben nu vooral een cijfermatig karakter. Door meer verbinding te leggen tussen (meerjarig) werkplan en begroting, wordt het inzicht in en de relatie tussen inhoud en cijfers vergroot. Hiermee kan de rol van de Toezichtraad worden versterkt. Een belangrijke taak van de Toezichtraad betreft de aansturing van de accountant die verantwoordelijk is voor de tijdige aanlevering van het accountantsverslag en -verklaring. De Toezichtraad verleent de opdracht aan de accountant en voert daarmee periodiek overleg. Het is goed op geregelde basis overleg te voeren met de accountant over de invulling en uitvoering van de opdracht, zodat hierop tijdig kan worden bijgestuurd Ontwikkelingsgerichtheid De Toezichtraad wil haar rol als toezichthouder invullen vanuit een ontwikkelingsperspectief en vooruitgangsdenken. De focus ligt op het leren van fouten uit het verleden en het verbeteren van functioneren nu en in de toekomst. Ze vindt het daarom belangrijk op geregelde basis haar eigen functioneren en dat van het Partijbestuur 6 JAARPLAN TOEZICHTRAAD GROENLINKS 2015

7 te evalueren en te investeren in ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Op deze manier houden we elkaar fris en scherp. De Toezichtraad voerde in 2014 voor het eerst functioneringsgesprekken met de leden van het Partijbestuur. Deze gesprekken vinden voortaan jaarlijks plaats. De gesprekken bieden de basis voor een gerichte (door)ontwikkeling van dit partijorgaan en de individuele leden. Ten aanzien van de leden van de Toezichtraad is hiervan nog geen sprake. Vraag is hoe in de komende jaren deze leemte het beste kan worden ingevuld. Ook zal er aandacht worden besteed aan teambuilding. JAARPLAN TOEZICHTRAAD GROENLINKS

8 2. ACTIVITEITEN UITVOERING KERNWAARDEN Vergroten van transparantie en zichtbaarheid Vanaf 2015 staat informatie over de taken, bevoegdheden en samenstelling van de Toezichtraad op de website en worden jaarplan en jaarverslag van de Toezichtraad op de website gepubliceerd; De Toezichtraad ziet toe op de naleving van de wettelijke publicatieplicht door de Vereniging Borgen van eenduidige rolverdeling bestuursorganen De Toezichtraad ziet toe op de borging van de nieuwe rolverdeling binnen de moderne partijorganisatie in statuten en reglementen en de bestuurscultuur en reflecteert geregeld op de invulling van haar eigen rol in de moderne partijorganisatie. Zij signaleert onduidelijkheden, omissies en discrepanties en voert hierover overleg met de voorzitter van het Partijbestuur Bevorderen van integriteitsbewustzijn Om het integriteitsbewustzijn binnen de Toezichtraad te bevorderen en integriteitsdilemma s bespreekbaar te maken, staat vanaf 2015 integriteit als vast onderwerp op de eigen agenda; De Toezichtraad voert, desgewenst op incidentele basis en gevoed door het aangescherpte integriteitsprotocol van het Partijbestuur, overleg met de voorzitter van het Partijbestuur over de implementatie van het integriteitsbeleid Versterken van verantwoordingsfunctie De Toezichtraad werkt vanaf 2015 met jaarplannen en jaarverslagen; De Toezichtraad gaat met het Partijbestuur in overleg over een adequate planning & control cyclus en de mogelijke invulling van integrale verslaglegging en de vertaling daarvan naar de financiële jaarstukken; In 2015 zal de Toezichtraad kritisch stilstaan bij de invulling en de borging van het opdrachtgeverschap, de gevolgen van wet- en regelgeving voor GroenLinks en de accountantscontrole en de rol van de accountant (Door)ontwikkeling van partijorganen Vanaf 2015 vinden evaluatiegesprekken met leden van het Partijbestuur jaarlijks plaats; In 2015 heeft de Toezichtraad een plan ontwikkeld om jaarlijks aandacht te besteden aan het evalueren van haar eigen functioneren, het bevorderen van deskundigheid en teambuilding SPECIFIEKE AANDACHTSGEBIEDEN CRM GroenLinks heeft in 2011 het CRM-systeem GAIA aangeschaft en geactiveerd. In 2013 zijn er in GAIA een aantal verbeteringen doorgevoerd. In het najaar van 2014 heeft de Toezichtraad kennisgemaakt met de werking van het systeem. Bij de ontwikkeling van het systeem is veel misgegaan. Op dit moment is de situatie functioneel op orde en financieel onder controle. De borging van de expertise op het landelijk bureau blijft evenwel een constant aandachtspunt. Het Partijbestuur wil nu het systeem werkt, meer gebruik gaan maken van de informatie. Dat vraagt opnieuw om scherpe beleidskeuzes vanwege de financiële investering die ermee gemoeid is. De Toezichtraad heeft aangegeven betrokken te willen worden bij het afwegingsproces van het Partijbestuur. 8 JAARPLAN TOEZICHTRAAD GROENLINKS 2015

9 Vanwege het belang van het systeem voor het goed lopen van de administratieve organisatie van de Vereniging, zal de Toezichtraad in 2015 de ontwikkelingen op dit gebied en de eventuele bekostiging van noodzakelijke verbeterslagen, kritisch blijven volgen Huisvesting Er is door het Partijbestuur in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aanschaf en het onderhoud van het pand waarin GroenLinks gehuisvest is. In 2011 werd het pand gekocht van de huurder. Aanvankelijk drukte de aanschaf van het pand stevig op de begroting, maar door de omzetting van het kortlopende krediet in een lange termijnfinanciering is er sprake van meer evenwicht tussen de lang- en kortlopende activa en passiva. In 2013 is een bouwkundig specialist ingeschakeld om na te gaan welke kosten moesten worden gemaakt om het pand op te knappen. Op basis van een onderhoudsplan is in 2014 een voorziening voor groot onderhoud opgenomen in de begroting. In dat jaar is ook een start gemaakt met de uitvoering van het groot onderhoud Reorganisatie GroenLinks beoogt een aantrekkelijk werkgever te zijn voor haar medewerkers. Het werkgeverschap is belegd bij de voorzitter van het Partijbestuur. De Toezichtraad ziet toe op de invulling van het werkgeverschap door de voorzitter van de Partij. Zij stelt zich daarbij op als kritische sparringpartner. Ingegeven door de noodzaak te moeten bezuinigen door teruglopende inkomsten van de Vereniging, presenteerde het Partijbestuur in 2013 de Visie Partijbestuur op het landelijk bureau van GroenLinks. Het Partijbestuur koos bij de reorganisatie voor een duurzaam model van bedrijfsvoering. Aan de hand van een schillenmodel werden onderbouwde keuzes gemaakt over de vermindering van vaste formatieplaatsen, functiewijzigingen en de inzet van capaciteit per schil. In 2014 is de reorganisatie van het partijbureau afgerond en het sociaal plan in werking getreden. Uit de jaarstukken bleek dat de kosten voor de inhuur van personeel over dit boekjaar zijn gestegen. Welke betekenis moeten we hieraan hechten in het licht van de ontwikkeling van een duurzaam model van bedrijfsvoering? Een ander aspect van huisvesting betreft het gebruik van ruimtes in het gebouw en de mogelijke verhuur van ruimtes aan derden of ten behoeve van ledendagen. De Vereniging zou hiermee twee vliegen in een klap kunnen slaan: het genereren van inkomsten en het realiseren van mogelijke maatschappelijke inverdieneffecten door het aangaan van strategische allianties met maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar ruimte en terecht zouden kunnen in Het Huis van GroenLinks. Vanwege het effect op de financiële positie van GroenLinks en mogelijke maatschappelijke inverdieneffecten van de verhuur van ruimtes aan derden zal de Toezichtraad in 2015 bovengenoemde ontwikkelingen op het gebied van huisvesting kritisch en met belangstelling volgen. De Toezichtraad zal in 2015 in haar vaste overleg met de voorzitter van het Partijbestuur geregeld aandacht vragen voor monitoring van het duurzame karakter van het schillenmodel en de uitvoering van het sociaal plan Politiek personeelsbeleid De kwaliteit van de politiek wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de politici (en het ondersteunend personeel). Belangrijk aandachtspunt van het Partijbestuur vormt dan ook het politiek personeelsbeleid. Welke visie heeft het Partijbestuur hierop en welke doelen streeft zij na? Het Partijbestuur heeft in 2013 ingezet op het verder professionaliseren van het stelsel van scouting, begeleiding en scholing van (potentiële) leden van raden, parlementen en bestuurders en het voeren van jaarlijkse functioneringsgesprekken met de leden van de drie fracties van GroenLinks. In 2014 zijn aparte functioneringscommissies ingesteld voor de drie fracties. Deze commissies zijn samengesteld JAARPLAN TOEZICHTRAAD GROENLINKS

10 uit leden van het Partijbestuur en de Kandidatencommissie en hebben een onafhankelijke voorzitter. In 2015 zal dit beleid worden geëvalueerd. De Toezichtraad volgt in 2015 de ontwikkelingen op het gebied van politiek personeelsbeleid met belangstelling en zal in overleg met het Partijbestuur een evaluatie voorbereiden Ledenparticipatie De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de verdere vormgeving van een open debatpartij en het entameren van debat en meningsvorming rond een drietal inhoudelijke thema s op regionaal en provinciaal niveau. In januari 2014 verscheen een notitie van het Partijbestuur over de Versterking ledenparticipatie en wijziging interne partijstructuur. De Toezichtraad ziet in toe op de feitelijke realisatie van dit beleid. Ze legt daartoe haar oren te luister binnen de partij en is aanwezig in de Vereniging. Dit gespreksonderwerp keert in 2015 geregeld terug op de agenda van de Toezichtraad en in het overleg met de voorzitter van het Partijbestuur. De activiteiten van het Partijbestuur gericht op het bevorderen van de dialoog met de leden, het stimuleren van ledenparticipatie en het vergroten van de zeggenschap van de leden zullen in 2015 worden geëvalueerd en vormen in 2015 onderwerp van gesprek tussen de Toezichtraad en de voorzitter van het Partijbestuur. Namens de leden van de Toezichtraad, december 2014, Jenneke van Pijpen (voorzitter) Arie Bleijenberg Martijn Dadema Peter Korzelius Margriet Veeger 10 JAARPLAN TOEZICHTRAAD GROENLINKS 2015

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING STATUTEN GROENLINKS met amendementen, zoals aanvaard op het congres van 7 februari 2015 HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Artikel 1. Naam, zetel 1. De vereniging draagt de naam: GroenLinks. 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

in aanmerking nemende het volgende:

in aanmerking nemende het volgende: VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela Bijlage 4 Bestuursstatuut Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen Te Oude Pekela 25 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: Vereniging : Vereniging voor

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers.

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers. Ten geleide De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers. Waardegedreven toezichthouden vraagt om meer dan de formeel aan de Raad van Toezicht statutair toebedeelde taken. Er

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Inleiding De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WFZ') wordt bestuurd door een eenhoofdige directie (hierna aangeduid als:

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies:

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies: Toezichtkar 1. Visie op toezicht In statuten van is vastgelegd dat Stichting een Raad van Toezicht kent. De Raad houdt toezicht op het beleid en uitvoering van bevoegdhen door het College van Bestuur (CvB).

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

Bestuurs- en directiereglement

Bestuurs- en directiereglement Versie: 1.0 Datum: 7 mei 2015 Bestuurs- en directiereglement 1. Begripsbepalingen a. Stichting: Stichting SecureFeed; b. Statuten: de Statuten van de Stichting, zoals vastgesteld op 24 juni 2014; c. Bestuur:

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Vastgesteld 25-08-2010 1 Uitgangspunten Het primaire vertrekpunt van Woonstichting VechtHorst voor de komende jaren is de woonomgeving van onze

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Document waarin de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de RvT zijn uitgewerkt en vastgelegd

Document waarin de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de RvT zijn uitgewerkt en vastgelegd Reglement Raad van Toezicht CVO t Gooi Vastgesteld 13 februari 2014 Artikel 1 Begrippen In dit RvT-reglement wordt verstaan onder: stichting: Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi; statuten:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jeugdinterventies

Beleidsplan Stichting Jeugdinterventies Beleidsplan Stichting Jeugdinterventies 2013 2016 1 1. Inleiding De Stichting Jeugdinterventies heeft tot doel: Het verminderen van vormen van probleemgedrag onder adolescenten/jongeren via het bieden

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag Profielschets Raad van Commissarissen woningstichting Het Grootslag 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS CB14.131 notities 14 Aventus\CB14.131.reglement remuneratiecommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Definitief, 27 april 2011 BEGRIPSBEPALINGEN Raad: de raad van toezicht van de Stichting voor Christelijk

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht Stichting Achterhoek VO. Inleiding. Inhoud Het toezichtkader bevat de volgende onderdelen:

Toezichtkader Raad van Toezicht Stichting Achterhoek VO. Inleiding. Inhoud Het toezichtkader bevat de volgende onderdelen: Toezichtkader Raad van Toezicht Stichting Achterhoek VO Vastgesteld door: Raad van toezicht Vaststellingsdatum: vrijdag 11 december 2015 Ingangsdatum: vrijdag 11 december 2015 Inleiding De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 04. Functieprofiel Raad van Commissarissen In onderstaand profiel worden de kerntaken van de raad van commissarissen beschreven. 1. Omgevingsschets De lokale

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. bestuursreglement: het bestuursreglement

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de raad van toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Advies Voordracht Kandidaten Toezichtraad

Advies Voordracht Kandidaten Toezichtraad Advies Voordracht Kandidaten Toezichtraad 2016-2020 Vooraf Hierbij presenteren wij als Kandidatencommissie Intern van GroenLinks ons advies t.a.v. de kandidaten voor de nieuwe Toezichtraad voor de periode

Nadere informatie

Goed bestuur in de praktijk. Bestuur en directie

Goed bestuur in de praktijk. Bestuur en directie Goed bestuur in de praktijk Bestuur en directie 1 2 Voorbereiden bestuursvergadering nieuwe situatie bepalen als toezichthoudend bestuur : (voorbereiden) bestuursagenda en inhoud 3 Vooraf Zijn er nog onduidelijkheden

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht

Naar een Raad van Toezicht Naar een Raad van Toezicht 1. Inleiding Ingrado draagt als landelijke brancheorganisatie actief bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Ingrado wil dit bereiken door het bevorderen van effectief

Nadere informatie

: REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT. Handboeknummer : Datum : 15 juli 2011 Auteur : Verantwoordelijk : CvB/RvT

: REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT. Handboeknummer : Datum : 15 juli 2011 Auteur : Verantwoordelijk : CvB/RvT NAAM PROTOCOL Handboeknummer : 8.1.1. Datum : 15 juli 2011 Auteur : Verantwoordelijk : CvB/RvT : REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Definitieve vaststelling SL2/CvB na besluitvormingsprocedure: Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Preambule Artikel 1: De samenstelling van het bestuur Artikel 2 Benoeming bestuursleden

Preambule Artikel 1: De samenstelling van het bestuur Artikel 2 Benoeming bestuursleden Versie 09-06-2010 Bestuursreglement van de Stichting RSG t Rijks, stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs Bergen op Zoom en omstreken conform artikel 18 van de statuten. Preambule Het bestuur

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie