Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela"

Transcriptie

1 Bijlage 4 Bestuursstatuut Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen Te Oude Pekela 25

2 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: Vereniging : Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen te Oude Pekela Het bestuur : het bestuur bestaat uit toezichthoudende bestuursleden en de Raad van Beheer. De toezichthoudende bestuursleden houden toezicht op de uitvoering van beleid en het functioneren van de Vereniging; Raad van : orgaan belast met de uitvoering van bestuurlijke taken. Het Beheer toezichthoudende bestuur heeft de bestuurlijke taken met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in artikel 10 van de statuten aan de Raad van Beheer opgedragen. De Raad van Beheer bestaat uit de algemeen directeur en één of meerdere adjunct algemene directeuren; Statuten : de statuten van de Vereniging. Artikel 2 Algemeen 1. Dit statuut is gebaseerd op artikel 12 van de statuten. 2. Dit statuut en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door het toezichthoudende bestuur na overleg met en advies van de Raad van Beheer. 3. Het besluit tot vaststelling en wijziging wordt in een vergadering van het bestuur genomen met een meerderheid van stemmen. 4. Dit statuut bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen het toezichthoudende bestuur en de Raad van Beheer, de uitgangspunten voor bestuur en toezicht, de werkwijze van het toezichthoudende bestuur en de Raad van Beheer, alsmede bepalingen omtrent profiel en benoeming van de leden van het toezichthoudende bestuur en de Raad van Beheer. 5. Dit statuut treedt in werking op de dag waarop het door het bestuur is vastgesteld. 6. Dit statuut geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd in samenhang met de statuten en zo nodig aangepast. Artikel 3 Goed bestuur Het toezichthoudende bestuur en de Raad van Beheer zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuur van de Vereniging en de daaronder ressorterende scholen. Beide organen willen zoveel mogelijk handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, onafhankelijkheid en verantwoording. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van het bestuur en de Raad van Beheer vormt de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs. Afwijking van de code wordt gemotiveerd. Raad van Beheer Artikel 4 Benoeming 1. De leden van de Raad van Beheer worden door het toezichthoudende bestuur benoemd, berispt, geschorst en ontslagen. 2. De benoemingsprocedure voor de Raad van Beheer wordt vastgesteld door het toezichthoudende bestuur. 3. Voor elke vacature van de Raad van Beheer stelt het bestuur, na overleg met het de Raad van Beheer, een profielschets op. 26

3 Artikel 5 Profiel Naast de specifieke competenties die door het toezichthoudende bestuur, na overleg met de Raad van Beheer, worden opgenomen in de profielschets bij het ontstaan van een vacature dienen kandidaten aan de volgende voorwaarden te voldoen: - een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs of een universitaire opleiding; - het onderschrijven van de grondslag van de vereniging en de bereidheid op basis hiervan de identiteitsontwikkeling te stimuleren; - op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het onderwijs; - beschikken over een aantoonbare ervaring met het sturen van beleidsprocessen; - ervaring op een of meerdere aandachtsgebieden die tot de portefeuille van de Raad van Beheer zullen gaan behoren. Artikel 6 Taken en bevoegdheden 1. De Raad van Beheer is op basis van de statuten belast met de uitvoering van bestuurstaken van de vereniging en de door de vereniging in stand gehouden scholen, met uitzondering van de taken die op grond van artikel 10 van de statuten expliciet aan het toezichthoudende bestuur zijn voorbehouden, te weten: a) het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Beheer en het vastleggen hiervan in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst; b) het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van de Raad van Beheer; c) het vaststellen of wijzigen van de managementstructuur; d) het vaststellen en wijzigen van de statuten van de vereniging, het bestuursstatuut en het managementstatuut. De procedure voor wijziging van de statuten staat verwoord in artikel 17 van de statuten; e) het goedkeuren van het meerjarig strategisch beleidsplan, het jaarplan, de begroting, de begroting, het wijzigen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van de vereniging; f) het toezicht houden op de naleving door de Raad van Beheer van de wettelijke verplichtingen, waaronder de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs; g) het toezicht houden op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen; h) het aanwijzen van de accountant; i) het afleggen van verantwoording over het eigen functioneren in het jaarverslag. j) overdracht (van een deel) van de scholen, (juridische) fusie of splitsing van de vereniging en/of scholen, stichten of afstoten van scholen of locaties; k) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vereniging of de in stand te houden scholen; l) belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod, die buiten de bestaande beleidskaders omgaan, van de vereniging respectievelijk van de onder de vereniging ressorterende scholen; m) het vaststellen of wijzigen van het visiedocument identiteit. 27

4 Artikel 7 Werkwijze 1. De Raad van Beheer vergadert zo vaak met het directieberaad als voor een goede uitoefening van de taken en bevoegdheden noodzakelijk wordt geacht. 2. De Raad van Beheer streeft in zijn besluitvorming naar consensus. Indien geen consensus wordt bereikt heeft de algemeen directeur een doorslaggevende stem. 3. De Raad van Beheer is verantwoording verschuldigd aan het toezichthoudende bestuur over het gevoerde beleid. 4. De Raad van Beheer werkt met aandachtsgebieden. Dit laat onverlet dat de algemeen directeur eindverantwoordelijk is voor het beleid van de vereniging en de daaronder ressorterende scholen. 5. De algemeen directeur verdeelt na goedkeuring van het toezichthoudende bestuur binnen de Raad van Beheer onderling de aandachtsgebieden. Tevens spreken zij de onderlinge vervanging bij duurzame afwezigheid van een lid van de Raad van Beheer af. 6. Het lid van de Raad van Beheer dat een aandachtsgebied in portefeuille heeft - functioneert als eerst aanspreekbare namens de algemeen directeur zowel intern als extern; - kan binnen de door de Raad van Beheer overeengekomen kaders besluiten nemen; - volgt de ontwikkelingen zowel intern als extern; - is de eerst aangewezene om nieuwe taken vorm te geven. Artikel 8 De leden van de Raad van Beheer zullen niet toestaan dat door hem of onder diens leiding activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met: - de wet; - de grondslag van de vereniging; - de statuten; - de gebruikelijke regels; - de belangen van de vereniging. Artikel 9 Mandatering 1. De Raad van Beheer kan bepaalde taken en bevoegdheden opdragen (mandateren) aan andere organen of functionarissen binnen de vereniging. Dit laat onverlet dat de algemeen directeur eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door de betreffende organen en functionarissen. 2. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een managementstatuut. Artikel 10 Informatieverstrekking aan het toezichthoudende bestuur 1. De Raad van Beheer is verantwoording schuldig aan het toezichthoudende bestuur over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden en de resultaten van zijn handelen 2. De Raad van Beheer verschaft het toezichthoudende bestuur tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens, die het toezichthoudende bestuur nodig heeft voor een goede taakuitoefening. 3. De Raad van Beheer informeert het toezichthoudende bestuur in elk geval vier keer per jaar over de stand van zaken met betrekking tot de (jaarlijks te actualiseren) meerjarenplannen,, de 28

5 begroting, de jaarrekening en het jaarverslag, de jaarplannen en de financiële situatie in de vorm van kwartaalrapportages. 4. De Raad van Beheer informeert het toezichthoudende bestuur over benoeming en ontslag van (school)directeuren en over de gevolgde procedure. 29

6 Artikel 11 Nevenfuncties 1. De leden van de Raad van Beheer betrachten openheid over eventuele nevenfuncties. 2. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van de Raad van Beheer wordt goedkeuring gevraagd aan het toezichthoudende bestuur. Artikel 12 Belangenverstrengeling 1. De leden van de Raad van Beheer hebben de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstrengeling ontstaat tussen de vereniging en een lid van de Raad van Beheer, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling wordt opgeroepen. 2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake: - bij familiaire of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met de Raad van Beheer of leden van het management dat rechtstreeks onder de Raad van Beheer valt; - bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar de Raad van Beheer financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. 3. Indien een lid van de Raad van Beheer voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan het toezichthoudende bestuur. 4. Indien naar het oordeel van het zichthoudende toebestuur zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de Raad van Beheer aan die voorziening mee. Artikel 13 Geheimhouding De Raad van Beheer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het dienstverband bij de vereniging. Het toezichthoudende Bestuur Artikel 14 Samenstelling en benoeming 1. Het toezichthoudende bestuur bestaat uit vijfmeerderjarige personen die lid zijn van de vereniging. Zij worden op basis van deskundigheid of persoonlijke kwaliteiten ter benoeming voorgedragen door het bestuur aan de ledenraad met inachtneming van de door het bestuur opgestelde profielschetsen. De ledenraad benoemt de toezichthoudende bestuursleden. 2. Van het totaal aantal toezichtoudende bestuursleden dient meer dan de helft op het moment van verkiezing bij voorkeur ouder te zijn van één of meer kinderen, leerling zijnde van één van de scholen. 3. Het toezichthoudende bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuursleden ten opzichte van elkaar, de Raad van Beheer en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 4. De benoemingsprocedure voor de leden van het toezichthoudende bestuur wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 5. Voor elke vacature in het toezichthoudende bestuur stelt het bestuur, na overleg met de Raad van Beheer, een profielschets op. 30

7 6. De leden van het toezichthoudende bestuur hebben zitting voor een periode van vier jaar. Jaarlijks treedt een deel van de leden van het toezichthoudende bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende ledebraad na het ontstaan ervan voorzien. Een tussentijdse gekozene treedt in de volgorde van aftreding in de plaats van degene die hij vervangt. 7. De Raad van Beheer draagt zorg voor administratieve ondersteuning van het bestuur, die tenminste bestaat uit een notulist. Artikel 15 Profiel 1. Het profiel van het toezichthoudende bestuur als geheel dient tot een zodanige samenstelling van het bestuur te leiden dat er sprake is van: -voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en het protestants christelijk onderwijs in het bijzonder; - een brede maatschappelijke binding en een spreiding van maatschappelijke achtergronden; - een gedifferentieerd aanbod van deskundigheid, bijvoorbeeld op financieel-economisch, juridisch en bedrijfskundig terrein of op het terrein van personeelszaken. 2. Van de leden wordt verwacht dat zij de grondslag en de doelstelling van de vereniging onderschrijven. 3. Leden van het toezichthoudende bestuur dienen in staat te zijn de relevantie van maatschappelijke trends voor het onderwijs te beoordelen en als collectief in staat te zijn te voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Beheer. Artikel 16 Taken 1. De taken van het bestuur staan opgenomen in artikel 8 van de statuten. Ter aanvulling van de statuten is het volgende van belang. 2. Het toezichthoudende bestuur houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging. 3. Het toezichthoudende bestuur ziet erop toe dat de Raad van Beheer het beleid vanuit een strategische visie vorm geeft in meerjarenplannen en jaarplannen. 4. Het toezichthoudende bestuur geeft of onthoudt goedkeuring aan (voorgenomen) besluiten van de Raad van Beheer waarvoor conform de statuten of dit bestuursstatuut de voorafgaande goedkeuring van het toezichthoudende bestuur vereist is. 5. Het toezichthoudende bestuur staat de Raad van Beheer met raad terzijde en fungeert als klankbord. Artikel 17 Werkwijze 1. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk of noodzakelijk acht of één der andere leden van het bestuur onder opgave van redenen, de voorzitter hierom verzoekt. 2. Het bestuur opereert als collectief. Individuele leden kunnen optreden als klankbord maar niet als meerdere van de Raad van Beheer. 3. De vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de Raad van Beheer, tenzij het bestuur anders besluit. 4. Naast de bovengenoemde vergaderingen vergadert het toezichthoudende bestuur desgewenst eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Beheer. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de Raad van Beheer te evalueren, alsmede de relatie tussen het bestuur en de Raad van Beheer te bespreken. 31

8 5. Jaarlijks zal met de algemeen directeur een functioneringsgesprek en/of een beoordelingsgesprek worden gehouden. Artikel 18 Informatie 1. Het toezichthoudende bestuur is bevoegd bij de Raad van Beheer alle informatie in te winnen die binnen de Vereniging aanwezig is en hij voor zijn toezichthoudende taak van belang acht. 2. Ontvangt een lid van het toezichthoudende bestuur uit een andere bron dan de Raad van Beheer informatie of signalen die in het kader van toezicht van belang is, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter van het bestuur, die vervolgens het bestuur op de hoogte zal stellen. 3. Het bestuur voert desgewenst één keer per jaar in aanwezigheid van de Raad van Beheer een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de managementletter. 4. Het bestuur voert desgewenst één keer per jaar in aanwezigheid van de Raad van Beheer een gesprek met de gezamenlijke directies van de scholen over de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Artikel 19 Belangenverstrengeling 1. Elk lid van het toezichthoudende bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstrengeling ontstaat tussen de vereniging en het lid van het bestuur, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen. 2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van het toezichthoudende bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. 3. Tot lid van het toezichthoudende bestuur zijn niet benoembaar: - personen die zelf of wiens levenspartner in dienst is van de vereniging; - personen die (on)middellijk betrokken zijn bij de levering van goederen of diensten aan de vereniging; - personen die bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan zijn van een andere rechtspersoon die binnen het werkgebied van de vereniging werkzaam is op het gebied van het primair onderwijs of bij die rechtspersoon in dienst is; - leden van gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de medezeggenschapsraden van de scholen. Artikel 20 Verslag toezichthoudend Bestuur Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging wordt door het toezichthoudende bestuur een verslag opgesteld, waarin onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde komen: - de samenstelling, (her)benoemingen en benoemingsperioden van de leden van het bestuur; - het aantal vergaderingen van het bestuur; - een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld; - het (niet) verlenen van de door de raad van beheer gevraagde goedkeuring voor (voorgenomen) besluiten waarvoor, op grond van de statuten en dit bestuursstatuut, de voorafgaande goedkeuring door het bestuur vereist is; - overige van belang zijnde informatie. 32

9 Artikel 21 Vertrouwelijkheid De leden van het toezichthoudende bestuur zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun toezichthoudende taak verkrijgen, voor zover deze uit de aard van de zaak volgt, vertrouwelijk behandelen en niet buiten de vereniging openbaar maken. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur. 33

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

Bestuursstatuut. Stichting Viviani

Bestuursstatuut. Stichting Viviani Bestuursstatuut Stichting Viviani Artikel 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: Stichting : Stichting Viviani te Emmen; Raad van Toezicht : het toezichthoudend orgaan van de Stichting;

Nadere informatie

Bestuursstatuut. Vaststellingstraject op voorstel van het College van Bestuur. Raad van Toezicht Vastgesteld door het bestuur. Versie: 1.

Bestuursstatuut. Vaststellingstraject op voorstel van het College van Bestuur. Raad van Toezicht Vastgesteld door het bestuur. Versie: 1. Bestuursstatuut Vaststellingstraject op voorstel van het College van Bestuur Raad van Toezicht 23-04-2014 Vastgesteld door het bestuur. Versie: 1.0 Bestuursstatuut Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Begripsbepalingen Artikel 1

BESTUURSREGLEMENT. Begripsbepalingen Artikel 1 BESTUURSREGLEMENT Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting : Stichting voor Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs Nije Gaast te Gaasterlân-Sleat

Nadere informatie

Bestuursstatuut. Stichting voor Protestants Christelijk. Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde. Barneveld

Bestuursstatuut. Stichting voor Protestants Christelijk. Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde. Barneveld 1 Bestuursstatuut Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde te Barneveld Bestuursstatuut vastgesteld RvT 11-06-2012 herzien RvT 12-06-2014 Artikel 1 Begripsbepalingen In

Nadere informatie

Bestuurs- en managementreglement, incl.huishoudelijk reglement

Bestuurs- en managementreglement, incl.huishoudelijk reglement Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht prima(ir) christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers,

Nadere informatie

Functionaris die integraal leiding geeft aan één of meer basisscholen van SKB De Veenplas

Functionaris die integraal leiding geeft aan één of meer basisscholen van SKB De Veenplas BESTUURSREGLEMENT DE VEENPLAS Vastgesteld juni 2013 Algemene informatie SKB De Veenplas heeft als bestuursmodel gekozen voor het Raad van Beheermodel. De Raad van Beheer bestaat uit twee geledingen: de

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden; De directeur-bestuurder. In dit reglement wordt verstaan onder:

Bestuursreglement. Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden; De directeur-bestuurder. In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuursreglement Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs Leeuwarden Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Directeur-bestuurder: Stichting voor Christelijk

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht

Reglement voor de Raad van Toezicht Reglement voor de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting : Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag De Wartburg

Nadere informatie

Reglement Raad van toezicht

Reglement Raad van toezicht Reglement Raad van toezicht Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.1 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 18 december 2017 Preambule Dit Reglement Raad van Toezicht is opgesteld conform de

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS

Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan het College van Bestuur. c. In

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden februari 2008 1 PREAMBULE Overwegende dat: het bestuur na een uitgebreide analyse heeft besloten om het huidige

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT Datum : 19 juni 2012 Status : vastgesteld Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. verenigingen: i. Vereniging een School met de Bijbel (Kamperzeedijk);

Nadere informatie

Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten

Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten Voorwoord en verantwoording Het reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten is nieuw

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor CVO Zuid-West Fryslân

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor CVO Zuid-West Fryslân Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor CVO Zuid-West Fryslân Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht ter uitvoering van artikel 14, lid 3, van de statuten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo Begrippen In dit reglement wordt onder Raad verstaan

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019) Pagina 1 van 5 Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019) Artikel 1. Algemeen De Raad van Toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep,

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het

Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten Voorwoord en verantwoording Het reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten bestaat uit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie

Reglement intern toezicht Stichting Trevianum Sittard, april 2018

Reglement intern toezicht Stichting Trevianum Sittard, april 2018 Reglement intern toezicht Stichting Trevianum Sittard, april 2018 Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt onder raad verstaan de raad van toezicht van Stichting Trevianum. In dit reglement wordt onder

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

Bestuursreglement tevens managementstatuut

Bestuursreglement tevens managementstatuut Bestuursreglement tevens managementstatuut Het bestuur past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de PO- Raad. Dit reglement vormt een nadere uitwerking van deze code en hetgeen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur en houdt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

DIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM. Reglement. Raad van Toezicht. november 2018

DIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM. Reglement. Raad van Toezicht. november 2018 DIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM Reglement Raad van Toezicht november 2018 Vastgesteld door de RvT in de vergadering van 19 november 2018 Inleiding Binnen de Stichting Dierenopvangcentrum Amsterdam II (Stichting)

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT BEGRIPSBEPALINGEN Raad Bestuur Stichting de raad van toezicht van de Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (S.K.P.O.)

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (S.K.P.O.) Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (S.K.P.O.) Artikel 1. Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD- EN MIDDEN- DRENTHE

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD- EN MIDDEN- DRENTHE REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD- EN MIDDEN- DRENTHE Begrippen 1. In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht. 2.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door: Raad van Toezicht Vaststellingsdatum: 13 maart 2017 Ingangsdatum: 13 maart 2017 Reglement Raad van Toezicht / pag. 1 Vooraf Dit Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Reglement voor de raad van toezicht In dit reglement wordt onder vereniging verstaan de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De statuten zijn de statuten van de vereniging. Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Opnieuw vastgesteld op 4 april 2019.

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Opnieuw vastgesteld op 4 april 2019. Pagina 1 van 7 Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Opnieuw vastgesteld op 4 april 2019. Artikel 1. Algemeen 1. De Raad van Toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV Artikel 2: Werving en selectie leden algemeen bestuur

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV Artikel 2: Werving en selectie leden algemeen bestuur BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV 25.06 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit reglement is een reglement in de zin van artikel 19 lid 1 van de statuten van de Stichting. 2. In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Bestuursreglement Goedgekeurd door het bestuur 14 maart 2017

Bestuursreglement Goedgekeurd door het bestuur 14 maart 2017 Bestuursreglement Goedgekeurd door het bestuur 14 maart 2017 Artikel 1 Statutaire grondslag Voorliggend reglement is het reglement van het bestuur van de OVN, in aanvulling op het bepaalde in de Statuten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de raad van toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Christelijk College Nassau Veluwe in Harderwijk

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Christelijk College Nassau Veluwe in Harderwijk Reglement voor de Raad van Toezicht van het Christelijk College Nassau Veluwe in Harderwijk Vast te stellen door de Raad van Toezicht op zijn vergadering van 8 juni 2015. Context De Raad van Toezicht is

Nadere informatie

Stichting Sirius Reglement Raad van Toezicht

Stichting Sirius Reglement Raad van Toezicht Stichting Sirius Reglement Raad van Toezicht Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: 2014-04-14 Inhoudsopgave 1 Reglement voor de Raad van Toezicht... 3 Artikel 1 - Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Reglement van het College van Bestuur

Reglement van het College van Bestuur STEDELIJK i LYCEUM Reglement van het College van Bestuur 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Openbaar Onderwijs Dordrecht Raad van Toezicht : het toezichthoudend

Nadere informatie

STATUTEN. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden

STATUTEN. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden STATUTEN Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden december 2008 Naam Artikel 1 De Stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zetel en duur Artikel 2 1.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Geloof in ontwikkeling. Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Reglement voor de Raad van Toezicht van GPO-WN

Geloof in ontwikkeling. Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Reglement voor de Raad van Toezicht van GPO-WN Reglement voor de Raad van Toezicht van GPO-WN Artikel 1 Gedragsregels 1. De raad van toezicht richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de vereniging, zoals verwoord in

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Definitief, 27 april 2011 BEGRIPSBEPALINGEN Raad: de raad van toezicht van de Stichting voor Christelijk

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG)

Reglement van de Raad van Toezicht. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) ARTIKEL 1 Samenstelling raad van toezicht 1. De Stichting Personeelspensioenfonds APG, hierna te noemen: het pensioenfonds,

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Reglement voor de raad van toezicht In dit reglement wordt onder stichting verstaan de Stichting Christelijk Onderwijs Groningen. De statuten zijn de statuten van de stichting. Artikel 1 Gedragsregels

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIO COLLEGE

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIO COLLEGE REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIO COLLEGE Artikel 1 Begripsbepalingen In dit artikel wordt verstaan onder: Stichting de Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland; Regio

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag De Wartburg. Statuten

Nadere informatie

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur IJsselgroep

Reglement College van Bestuur IJsselgroep Reglement College van Bestuur IJsselgroep Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 12 maart 2014 0. Inleiding In de statuten d.d. 19 december 2009 van de Stichting IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Preambule De Gruitpoort werkt volgens de Code Cultural Governance. De Governance Code biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Met

Nadere informatie

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur 27 maart 2016 Versie Januari 2012 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit artikel wordt verstaan onder: Stichting: de Stichting Aeres Aeres Groep: de (onderwijs)instellingen die

Nadere informatie

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4 Bestuursstatuut Datum : 3 maart 2008 Herzien : - Status : Definitief CvB : 19/05/2008 KD-PO : n.v.t. KD-VO : n.v.t. PMR : n.v.t. MR : n.v.t. GMR : n.v.t. RvT : n.v.t. Door : Bestuur De Basis en Willem

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Vastgesteld door de Raad van Toezicht op13 maart 2017

Reglement Raad van Toezicht. Vastgesteld door de Raad van Toezicht op13 maart 2017 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op13 maart 2017 Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1 Begripsbepalingen... 3 2 Vaststelling en reikwijdte... 3 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 4 4 Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Vooraf Het Reglement Raad van Toezicht regelt de interne verhoudingen en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Managementstatuut swv Passend Primair Onderwijs Noord- Kennemerland

Managementstatuut swv Passend Primair Onderwijs Noord- Kennemerland Managementstatuut swv Passend Primair Onderwijs Noord- Kennemerland Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Bestuur het bestuur van het samenwerkingsverband Passend Primair

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement voor de Raad van Toezicht Positionering raad van toezicht Artikel 1 Ingevolge de statuten 1 bestuurt het bestuur en houdt de raad van toezicht integraal toezicht op het beleid van het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS JAN VAN BRABANT, Raad van Toezichtmodel

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS JAN VAN BRABANT, Raad van Toezichtmodel REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS JAN VAN BRABANT, Raad van Toezichtmodel Preambule De Raad van Toezicht past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de VO-Raad.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD van TOEZICHT Stichting EduDivers. Amsterdam. Vastgesteld op 19 mei 2017

REGLEMENT RAAD van TOEZICHT Stichting EduDivers. Amsterdam. Vastgesteld op 19 mei 2017 REGLEMENT RAAD van TOEZICHT Stichting EduDivers Amsterdam Vastgesteld op 19 mei 2017 1 Inhoud Artikel 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 2 Taken en bevoegdheden... 3 Artikel 3 Tegenstrijdig belang... 4

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht stichting Roobol

Reglement raad van toezicht stichting Roobol Reglement raad van toezicht stichting Roobol Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. "raad": de raad van toezicht; b. "bestuur": het college van bestuur; c. "stichting": de Stichting

Nadere informatie

Toezichtkader RSV Breda VO Inleiding.

Toezichtkader RSV Breda VO Inleiding. Toezichtkader RSV Breda VO 3003. Inleiding. In het toezichtkader van de Inspectie voor het Onderwijs is onder kwaliteitsaspect management en organisatie de indicator 2.6. als volgt beschreven: Het samenwerkingsverband

Nadere informatie

PROFIEL & REGLEMENT BESTUUR VAN DE VERENIGING CHRISTELIJKE SCHOLEN OPSTERLAND

PROFIEL & REGLEMENT BESTUUR VAN DE VERENIGING CHRISTELIJKE SCHOLEN OPSTERLAND PROFIEL & REGLEMENT BESTUUR VAN DE VERENIGING CHRISTELIJKE SCHOLEN OPSTERLAND PROFIEL LID BESTUUR VOORBEELD PROFIELSCHETS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6 VAN DE ONTWERP STATUTEN VAN DE VERENIGING CHRISTELIJKE

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Onderwijsstichting Esprit

Reglement Raad van Toezicht. Onderwijsstichting Esprit Reglement Raad van Toezicht Onderwijsstichting Esprit Begrippen a. In dit reglement wordt onder "raad" verstaan: de Raad van Toezicht. b. In dit reglement wordt onder "bestuur" verstaan: het College van

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN HET PRINS HENDRIKFONDS

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN HET PRINS HENDRIKFONDS REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN HET PRINS HENDRIKFONDS Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. Fonds: de Stichting Prins Hendrikfonds, gevestigd

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs

Reglement College van Bestuur. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs Reglement College van Bestuur de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen besluit gelet op artikel 2, eerste lid onder a van de Code Goed Onderwijsbestuur VO d.d. 4 juni

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING TRIADE

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING TRIADE REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING TRIADE Artikel 1 Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten is het College van Bestuur het bevoegd gezag conform de WPO en houdt de Raad

Nadere informatie

Bestuursreglement BSO Oog in Al Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 10 april 2018

Bestuursreglement BSO Oog in Al Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 10 april 2018 Bestuursreglement BSO Oog in Al Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 10 april 2018 De Stichting Kinderopvang Oog in Al (de Stichting) wordt bestuurd door het Bestuur, onder toezicht van een Raad van

Nadere informatie

Titel: Reglement Raad van Toezicht Dienstencentrum OBG

Titel: Reglement Raad van Toezicht Dienstencentrum OBG Reglement Raad van Toezicht Dienstencentrum OBG 1. Reglement Het reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de stichting. In geval van strijdigheid tussen het reglement en de statuten prevaleren

Nadere informatie

Reglement voor het college van bestuur van de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid. a) stichting de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid;

Reglement voor het college van bestuur van de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid. a) stichting de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid; Reglement voor het college van bestuur van de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) stichting de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid; b) statuten

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Samenwerkingsverband VO Westland; statuten: de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting WOLKENTHEATER HUISHOUDELIJK REGLEMENT 20 mei 2014 I ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting: de stichting WOLKENTHETAER, statutair gevestigd

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ 1. Positionering raad van toezicht De bestuurder bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie