het groene lyceum SCHOOLGIDS Eelde Wij zijn groen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen..."

Transcriptie

1 het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS Eelde Wij zijn groen...

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids voor het schooljaar van AOC Terra Eelde, één 4. Maatschappelijke stage 9 van de vestigingen van AOC Terra. Je kunt hierin lezen wat je op school kunt 5. Dagelijkse onderwijspraktijk 10 verwachten. We hebben geprobeerd alles zo overzichtelijk mogelijk weer te geven, 6. Schoolregels 11 zodat je de informatie die je zoekt gemakkelijk kunt vinden. 7. Algemene zaken 14 AOC Terra Eelde is een groene school en dat zul je in de lessen merken. Het grote 8. Faciliteiten en Financiën 15 verschil met andere scholen is dat de natuur een heel belangrijke plaats inneemt 2 VMBO-Groen Onderwijskundige inrichting Het leren 19 op onze school. Bij AOC Terra ben je vaker buiten bezig en leer je meer over planten, dieren, voeding, natuur en milieu. Op AOC Terra is veel afwisseling tussen theorie- en praktijkvakken. Wanneer je geslaagd bent, kun je, wat betreft vervolgopleidingen en beroepen, alle kanten 3 Het Groene Lyceum 22 op. Op onze school bieden wij het VMBO-Groen aan en het Groene Lyceum. Over 11. Onderwijskundige inrichting 22 beide richtingen vind je informatie in deze schoolgids. AOC Terra heeft meerdere vestigingen in de provincies Drenthe, Friesland en Deze schoolgids staat als document op de portal van de school (portal.aocterra.nl). Op verzoek kunt u een gedrukt exemplaar ontvangen. Groningen. De scholen zijn niet zo groot, daardoor kunnen wij je beter begeleiden op weg naar het diploma. Je hebt een goede keus gemaakt voor AOC Terra. Ik wens je een leuke en leerzame tijd toe op onze school. Mevr. M.E. de Ruijter, directeur AOC Terra Eelde

3 2 Pedagogisch klimaat 3 Leerlingbegeleiding Wij verzorgen ons onderwijs vanuit de volgende pedagogische uitgangspunten: de school wordt ervaren als leerzaam en leuk; we creëren een prettige omgeving in en buiten de klas; de leeromgeving is veilig en docenten zijn makkelijk toegankelijk; ervaringsleren is belangrijk: van fouten leer je ; probleemgedrag proberen we te voorkomen; goed gedrag wordt beloond; in geval van ongeoorloofd gedrag: - altijd nagaan of er sprake is van een zorgvraag; - in de oplossing ligt een leereffect besloten; - sanctionering staat in redelijke verhouding tot ongeoorloofd gedrag. 3.1 Ringenmodel Er zijn bij ons op school veel mensen die je kunnen helpen met allerlei zaken. Ook zijn er instanties die begeleiding geven als dat nodig is. Hoe dat werkt, kunnen we het beste laten zien met het ringenmodel. 3.2 Mentor De mentor is de persoon aan wie je alles kunt vragen wat je wilt weten. Met jouw mentor heb je persoonlijk contact, hij/zij stimuleert je, ondersteunt je en kan je adviseren. Alle informatie die belangrijk is voor jou ontvang je van je mentor. Dit kan gaan over zaken als je gedrag, je werkhouding, maar ook over je cijfers of ziekte. De mentor is het aanspreekpunt voor zowel leerling als ouder(s)/verzorger(s). 3.3 Decaan Een belangrijke taak van de decaan is keuzebegeleiding en advisering over studie en beroep aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Je kunt bij de decaan terecht met vragen over je toekomstplannen en je mogelijkheden. De decaan beschikt 4 over allerlei informatie over studie- en beroepskeuzes. Daarnaast is de decaan aanwezig op de 5 voorlichtingsavonden voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. De decaan is de heer H. Suichies. Jij als leerling staat bij ons centraal. De mensen Op donderdag is hij beschikbaar (ook telefonisch) waarmee je dagelijks op school te maken hebt, voor alle vragen op het gebied van studie- en vormen de eerste lijn. Je ziet ze geregeld en je beroepskeuzes. kunt alles met ze bespreken. Een vraag of een probleem kun je met deze mensen oplossen. Ze 3.4 Contact- en kunnen je ook verwijzen naar iemand met speciale vertrouwenspersoon kennis. In de tweede lijn staan mensen van onze Onze school heeft twee contactpersonen met school die jou kunnen helpen met specifieke vragen wie je in vertrouwen kunt praten over bijvoorbeeld of problemen. Als er in contact met de tweede pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Je pro- lijn blijkt dat er meer hulp of advies gewenst is, blemen vertellen, kan al een hele opluchting zijn. De kun je in contact worden gebracht met mensen of contactpersonen op school zijn mevrouw I. Siebelt instanties van buiten de school, de derde lijn. Hieronder en de heer A. Kok. De (externe) vertrouwensper- kun je lezen bij wie je waarvoor moet zijn. soon voor onze school is de heer J. Wibbens. decaan leerlingbegeleider vertrouwensarts jeugdzorg leerplichtambtenaar mentor Compaz 3e lijn 2e lijn 1e lijn Dit ben jij leerkracht psycholoog remedial helper vertrouwenspersoon begeleidende dienst schoolarts orthodidacticus VNN

4 3.5 Extra leerhulp Is het je allemaal iets te moeilijk of gaat het net even iets te snel? Dan is extra leerhulp mogelijk. Je kunt extra hulp krijgen in kleine groepen of alleen. De remedial teacher van de school is mevrouw A. Huigen-Schoonderwoerd. Daarnaast is er wekelijks een hulpuur, waar alle leerlingen gebruik van kunnen maken. 3.6 Dyslexie Voor alle nieuwe leerlingen (brugklassers en instromers in andere leerjaren) geldt dat er in de eerste maanden van het schooljaar wordt gekeken naar dyslexie. Leerlingen met een officiële verklaring krijgen een dyslexiekaart en stickers voor op schriftelijke onderzoeken en proefwerken. Verder wordt gekeken voor welke zaken deze leerlingen 3.8 Schoolarts Het beleid van de school is erop gericht dat leerlingen die veel ziek zijn en dus achterstanden op school oplopen, worden uitgenodigd voor een bezoek aan de schoolarts. Ook ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen een gesprek aanvragen met de schoolarts. Leerlingen kunnen naar de schoolarts omdat ze vragen hebben of zich zorgen maken over: lichamelijke klachten die met school of sport te maken hebben; problemen met anderen; sombere buien; seksualiteit; etc. Wat er met de schoolarts wordt besproken, hoeft niemand te weten. Onze schoolarts is de heer G Leerlinggebonden financiering Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen onder bepaalde voorwaarden ook leerlingen plaatsen met een REC-indicatie (Regionaal Expertise Centrum). Dit zijn leerlingen die op een of andere manier extra steun nodig hebben, omdat zij visueel, communicatief, auditief, lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn of omdat zij bepaalde gedragsstoornissen vertonen. Een Commissie voor Indicatie (CvI) bepaalt of leerlingen in aanmerking komen voor een indicatie. De ouders/verzorgers hebben dan de keus om hun kind aan te melden bij het speciaal onderwijs of bij een reguliere school met leerlinggebonden financiering. Dit houdt in dat er extra financiëie 3.11 Rebound/Pitstop Voor sommige leerlingen kan op school een situatie ontstaan waardoor het beter is voor een bepaalde periode op een andere school naar school te gaan. Voor deze leerlingen bestaat de mogelijkheid om korte tijd (ongeveer 3 maanden) in de Rebound te worden opgevangen. Het doel is hierbij: observatie en training van adequaat gedrag. De leerling keert meestal na de Reboundperiode weer (gefaseerd) terug naar school. In enkele gevallen kan een leerling niet terug naar de school van herkomst. In Rebound wordt dan een schakeling voorbereid. Uitval van de leerlingen kan hiermee voorkomen worden. Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pitstop, de Reboundvoorziening van onze collega-school AOC Terra Assen. Leerlingen die voor een Rebound- 6 extra aandacht nodig hebben. Leerlingen waarvan Helder en de assistente is mevrouw J. Noya. middelen worden uitgekeerd aan de school. plaatsing in aanmerking komen gaan naar Assen. het vermoeden bestaat dat er sprake is van dyslexie Deze middelen zet de school in voor optimale 7 worden op school getest of zij in aanmerking 3.9 Meldcode huiselijk geweld begeleiding van de leerling: de zogenaamde 3.12 Sociale vaardigheden en komen voor een officiële dyslexietest. Hieruit kan e/o kindermishandeling rugzak. Op basis daarvan kunnen de ouders/ faalangsttraining dan een officiële verklaring voortkomen. Leerlingen Als wij op school een vermoeden hebben dat een verzorgers een verzoek bij de directie indienen om Als het omgaan met anderen je niet altijd even waarbij geen sprake is van echte dyslexie, maar leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld hun kind op AOC Terra te plaatsen. Ook vooraf aan goed af gaat en je wilt hier graag iets aan die algemeen taalzwak zijn, komen in aanmerking en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals de indicatiestelling door een CvI kunnen ouders/ doen, dan kun je in leerjaar 1 de cursus Mag ik voor extra hulp. Met de leerling wordt afgesproken beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld verzorgers al contact met de schooi leggen. meedoen? volgen. In de cursus oefen je in de hoe die hulp eruit gaat zien. en/of kindermishandeling. Deze meldcode staat Onder bepaalde voorwaarden kan een leerling omgang met anderen. Ook is de mogelijkheid op de portal. met indicatie geplaatst worden binnen het regulier aanwezig om in je examenjaar faalangst-training 3.7 Zorgadviesteam voortgezet onderwijs. In het zorgplan is deze te volgen. Je werkt dan in een groep aan het Bij ons op school is een zorgadviesteam procedure uitgebreid omschreven. De Permanente verminderen van je stress en je kunt hier ook aanwezig. Het zorgadviesteam adviseert mentoren Commissie Leerlingenzorg van AOC Terra neemt individueel begeleiding bij krijgen. en docenten bij het begeleiden van leerlingen. Het de beslissing of een leerling plaatsbaar is. zorgadviesteam bestaat uit deskundigen van de school en deskundigen van buiten de school.

5 4 Maatschappelijke stage 3.13 Pestprotocol Onze school vormt een veilige en uitdagende leef-, werk-, en leerplaats voor de leerlingen. Hierin is geen plaats voor pesten. Wij als school verbinden ons daarom het volgende te doen: aanpak via en werken volgens de vijfsporenaanpak ; gerichte voorlichting aan ouder(s)/verzorger(s); het helder maken en houden van een communicatielijn voor klachten over pesten via de mentor en de teamleider; het beschikbaar hebben van, voor iedere aan de school verbonden persoon, toegankelijke goede informatie over het probleem van pesten. Aandachtspunten bij bestrijding van pesten Pesten is gemeen. De pestkop is altijd sterker, heeft een grote mond en durft meer. Hij of zij pest altijd dezelfde. Degene die gepest wordt verliest altijd, voelt zich machteloos, wordt banger en banger en wil op het laatst niet meer naar school. Pesten eindigt nooit vanzelf. Groepsleden zijn zelden in staat het pesten zelf te stoppen. Daarom is het de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s) en school om het pesten te stoppen en hulp te bieden aan de individuele groepsleden. Wij pakken pesten op vijf manieren aan: hulp aan het slachtoffer; het begeleiden van de pester; benadering van de klas; Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving. Sinds het schooljaar is maatschappelijke stage wettelijk verplicht. 8 Iedereen voelt aan wat pesten is. Toch is het handig benadering van de ouder(s)/verzorger(s); om een omschrijving bij de hand te hebben om benadering van de betrokken docenten/ 9 duidelijk te maken waarom er sprake is van pesten. medewerkers. Pesten is iets anders dan plagen. Plagen doe je om de beurt. Als je de ene keer wordt geplaagd, kun je De mentor pakt het probleem in eerste instantie een andere keer terugplagen. Plagen is soms heel aan. Daarna eventueel in samenwerking met vervelend, maar je voelt je nooit bedreigd. Plagen de contact- of vertrouwenspersoon en/of de doe je voor de lol. Je kunt het later goedmaken en teamleider. er samen om lachen.

6 5 Dagelijkse onderwijspraktijk 6 Schoolregels 5.1 Inzetbaarheid lestijd De lestijden vallen tussen en uur. Aan een eenmaal uitgereikt lesrooster kunnen geen rechten voor de rest van het schooljaar worden ontleend; om diverse redenen kunnen lesroosters ook tijdens het schooljaar wijzigen. Het is verstandig om met de planning van overige activiteiten rekening te houden met een dagelijkse eindtijd van uur. 5.2 Onderwijstijd De overheid heeft de onderwijstijd per leerjaar vastgesteld, waarbij verschil zit tussen de leerjaren. Voor onderwijstijd is het als volgt: Leerjaar 1 en 2 gaan 1000 klokuren per leerjaar naar school Leerjaar 3 gaat 1000 klokuren per leerjaar Pinksterdag en Hemelvaart en ongeveer vijf dagen in verband met open dagen, scholingen en vergaderingen. Het spreekt vanzelf dat we ons inspannen om lesuitval zoveel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld bij ziekte van docenten vervanging te regelen. Om een goede spreiding over het schooljaar mogelijk te maken, starten we direct na de zomervakantie met het onderwijsprogramma en gaan zo lang mogelijk tot de zomervakantie door. 5.3 Rooster/lesuitval We kunnen dus lesuitval niet in alle gevallen vermijden. Let daarom goed op het rooster en de roosterwijzigingen. Zowel het rooster als ook de roosterwijzigingen worden vermeld op Magister. Tussenuren komen een enkele keer voor. Je kunt 6.1 Algemene omgangsregels Overal waar mensen samenwerken, moeten er regels zijn om alles goed te laten verlopen. Het is in het belang van iedereen dat er op school een goede sfeer is, dat de lessen goed tot hun recht komen en dat iedereen rekening houdt met elkaar. Personeel en leerlingen dienen zich dan ook correct te gedragen en zij behoren niets te doen waar een ander nadeel van kan ondervinden en wat de normale voortgang van het onderwijs zou kunnen verstoren. Respect voor elkaar speelt hierbij een belangrijke rol. Dit betekent dat de volgende omgangsregels als vanzelfsprekend worden beschouwd: We gaan met iedereen op een gelijkwaardige manier om; We zorgen er samen voor dat iedereen zich op 6.4 Verdere huisregels van de school 10 naar school dan in de kantine zitten of naar buiten gaan. Je school veilig voelt en mee kan doen. Leerjaar 4 gaat 700 klokuren naar school mag het schoolplein niet verlaten. Tip: Als jij je niet prettig voelt (op school) of je weet In en om het gebouw 11 dat van een ander, dan kun je daarmee altijd bij je Fietsen en brommers mogen alleen in De nieuwe wet die met ingang van schooljaar mentor terecht de fietsenstalling staan. De school is van kracht is geeft 1040 uur in de niet aansprakelijk voor diefstal en/of onderbouw aan. Er is echter nog onvoldoende 6.2 Roken beschadigingen. duidelijkheid omtrent de implementatie van de Onze school is een rookvrije school. Dit betekent Op het plein en rond de school mag je niet wet en in het bijzonder de urennorm. Ook de dat er op het schoolterrein niet mag worden fietsen en brommen. brancheorganisatie VO raad adviseert haar leden gerookt. Op het terrein om de school staan om voor het komend jaar 1000 uur als norm voor prullenbakken. Hier moet je je afval in gooien. de onderbouw te hanteren. 6.3 Alcohol en drugs Het is verboden om alcohol of drugs bij je te Boven alles geldt voor ons de grondwet van de De lessen horen natuurlijk bij onderwijstijd. hebben of te verhandelen. Vanzelfsprekend school: Daarnaast vallen verschillende activiteiten onder mag niemand onder invloed zijn van alcohol Fysiek geweld naar medewerkers van onze dit begrip: projecten, werkweken, schoolkampen, en drugs. Dit geldt ook tijdens schoolreizen, school wordt niet geduld. excursies, stages, sportdagen etc. Kortom: excursies of andere buitenschoolse activiteiten. Mondelinge en/of schriftelijke bedreigingen bezigheden door docenten georganiseerd en Op klassenavonden en schoolfeesten wordt geen naar medewerkers van onze school zijn ontoelaatbaar. activiteiten waarbij leerlingen door docenten alcohol geschonken. Het bij je dragen van (steek) worden begeleid. Een schooljaar telt gemiddeld wapens is verboden. 39 lesweken, dit varieert met een week meer of minder door de vakantiespreiding. We houden in onze planning rekening met lesuitval in verband met Koningsdag, Tweede Paasdag, Tweede In de les Je wacht voor het lokaal tot de docent een seintje geeft om naar binnen te gaan. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van de docent, in de lokalen een mobiele telefoon of MP3-speler aan te hebben. In de pauze Tijdens de pauzes kun je in de kantine blijven of naar buiten gaan (niet van het plein af). Je hebt de mogelijkheid tijdens de pauzes etenswaren en versnaperingen te kopen. Buiten de pauzes om wordt niet verkocht in de kantine.

7 6.5 Schoolverzuim Als je ziek bent, is het belangrijk dat je ouder(s)/ verzorger(s) dit s morgens tussen 8.00 en 8.30 uur melden aan de school. Als je tussendoor ziek naar huis gaat, mag dat alleen met toestemming van mevrouw Van Bergen of de heer Van Dalen. Wel verwachten we een telefoontje van je ouder(s)/verzorger(s), zodat we zeker weten dat je veilig bent thuisgekomen. We controleren iedere dag op meerdere momenten of leerlingen afwezig zijn. Ben je afwezig en is het ons niet bekend waarom, dan wordt er naar je huis gebeld om te horen waarom je niet op school aanwezig bent. Wanneer je vanwege bijzondere omstandigheden vrij moet hebben, kunnen je ouder(s)/verzorger(s) dit vooraf schriftelijk, minstens 8 weken van te voren, aanvragen bij 6.6 Laatkomers Als je te laat op school of tussentijds te laat in de les komt, moet je je eerst melden bij mevrouw Van Bergen of de heer Van Dalen. Je geeft de reden op en daarna krijg je een toegangsbewijs (briefje) voor de les. Als je drie keer zonder geldige reden te laat komt, moet je de verloren tijd inhalen. Na zes keer te laat word je uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar, na negen keer moet je op het gemeentehuis verschijnen bij de leerplichtambtenaar. 6.7 Uitstuurformulier Als je uit de les gestuurd wordt, haal je een uitstuurformulier bij de heer Van Dalen of mevrouw Van Bergen. Het uitstuurformulier vul je in en aan het eind van het lesuur ga je terug 6.9 Afspraken bij gymnastiek Kleding: T-shirt en korte turn- of trainingsbroek of zwemkleding. Vanaf de meivakantie tot de herfstvakantie gaan we in principe naar buiten, dus zorg bij koud weer voor warme kleren. Om hygiënische redenen is het verstandig om te zorgen voor schoon ondergoed/sokken e.d. zodat je na het douchen schoon ondergoed aan kunt trekken. Douchen is verplicht. Zorg voor goede sportschoenen, zowel binnen als buiten. Na de gymles is douchen verplicht, neem dus een handdoek mee. Als je om een of andere reden (bijvoorbeeld blessure) niet mee kunt doen, neem je een briefje van je ouder(s)/verzorger(s) mee Schoolexcursies Er worden tijdens de leerjaren verschillende reizen/ excursies georganiseerd*: VMBO-Groen: Leerjaar 1 Introductiedag 10,00 Excursie Borger 70,00 Excursie Dierentuin 35,00 Leerjaar 2 Schoolreis Walibi 45,00 Leerjaar 3 Introductie Waddenkamp 125,00 Leerjaar 4 Ponykamp 165,00 Survival Ardennen 300,00 Londen 325,00 Thuisblijvers 75,00 Het Groene Lyceum: Leerjaar 1 Introductiedag 10,00 12 de teamleider. Onrechtmatig schoolverzuim is naar de docent om afspraken te maken over de Excursie Borger 70,00 strafbaar. Dit wordt door de school doorgegeven afhandeling. Tijdens dat lesuur krijg je opdrachten Excursie Dierentuin 35,00 13 aan de leerplichtambtenaar, de school is hiertoe of werk te doen. Wanneer een leerling uit de klas Leerjaar 2 Schoolreis Walibi 45,00 ook verplicht. is gestuurd dan krijgen de ouder(s)/verzorger(s) Leerjaar 3 Werkweek 200,00 hiervan schriftelijk bericht. Na drie keer uitsturen worden de ouder(s)/verzorger(s) op school * Bestemming en exacte kosten worden nog nader uitgenodigd voor een gesprek. bekend gemaakt. Definitieve opgaven en facturering volgen in de loop van het schooljaar. 6.8 Corvee Na de morgen- en de middagpauze wordt de kantine opgeruimd door leerlingen. De corvee-lijst staat op het informatiescherm.

8 7 Algemene zaken 8 Faciliteiten en Financiën 7.1 Identificatieplicht Volgens de koppelingswet zijn alle leerlingen die zich bij AOC Terra inschrijven, verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs c.q. verblijfsdocument in te leveren. 7.2 Specifieke vaardigheden docenten en ondersteunend personeel Als de lessen alleen gevolgd kunnen worden wanneer de docenten bekwaam zijn in geba-rentaal, dan kunnen wij daar niet aan voldoen. Wij adviseren een school voor voortgezet onderwijs waar mogelijk voorzien kan worden in gebarentaal. Dit geldt ook voor specifieke bekwaamheden voor docenten in de begeleiding van leerlingen met een visuele handicap. Het kan zijn dat de leerling specifieke kunnen een rol spelen bij het zoeken naar een oplossing. Pas als blijkt dat een oplossing op deze manier niet mogelijk is, kan worden overgegaan tot het indienen van een formele klacht. Men kan de klacht dan voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze ook gedeponeerd worden bij de Landelijke Klachtencommissie, waarbij AOC Terra is aangesloten. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. De klachtenregeling heeft tot doel om serieuze klachten van alle betrokkenen binnen de school een plaats te geven en om op een opbouwende manier te komen tot een oplossing voor allerlei soorten moeilijke situaties. 8.1 Gratis schoolboeken De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld, valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd s en dvd s zijn. De boeken worden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. Op de boekenlijsten staat aangegeven welke boeken weer ingeleverd moeten worden. Daar waar op de boekenlijst sprake is van eigendom worden de boeken aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerling zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. 8.2 Vrijwillige Ouderbijdrage Niet alle schoolzaken worden door de overheid bekostigd. De vergoeding die de school van het Rijk ontvangt, schiet steeds meer te kort. Ieder jaar moet worden bekeken hoe de gelden goed besteed kunnen worden, zonder dat het aanbod aan de leerlingen wordt beperkt. Daarom vraagt AOC Terra van jouw ouder(s)/verzorger(s)/ verzorgers een vrijwillige bijdrage, afhankelijk van de te volgen opleiding. Voor de school is de bijdrage ontzettend belangrijk. AOC Terra heeft de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009 van de VO-Raad ondertekend. Daarmee geeft AOC Terra aan dat ze zich zal houden aan de regels van deze gedragscode. De gedragscode behelst het 14 verpleegkundige hulp nodig heeft. Wij zijn tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Buiten de regeling van gratis schoolboeken navolgende: conclusie gekomen dat wij deze hulp niet kunnen Postbus 85191, 3508 AD Utrecht vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, Schoolkosten mogen geen belemmering 15 bieden. Wij adviseren de ouder(s)/verzorger(s) T (030) rekenmachine, sportkleding, gereedschap, vormen voor het volgen van onderwijs, school de leerling aan te melden bij een school die deze schriften, multomappen, pennen, etc. De school spant zich in de kosten zo laag mogelijk te hulp wel kan bieden. Als school willen we eraan verstrekt de boeken voor alle leerjaren via Iddink houden; werken zoveel mogelijk leerlingen met een handicap Voortgezet Onderwijs BV in Ede. De bestelling school bespreekt voorafgaand hoogte, bij ons onderwijs te laten volgen en daarbij de 7.4 Leerlingenstatuut wordt door de ouder(s)/verzorger(s) rechtstreeks, besteding en ontwikkeling totale schoolkosten nodige ondersteuning te geven. Onze beperkingen Op de portal kun je het leerlingenstatuut van AOC via internet (www.iddink.nl) gedaan. Er wordt voor met oudergeleding OuR; hebben we hiervoor aangege-ven en we zullen Terra opvragen en bekijken. Hierin staan de rechten het gebruik van de boeken geen borg gevraagd. in overleg met oudergeleding OuR wordt iedere individuele aanvraag goed onderbouwd en plichten voor alle leerlingen van AOC Terra. In plaats daarvan wordt u gevraagd akkoord te voorafgaand een begroting opgesteld; beantwoorden. We hopen en verwachten dat onze gaan met de inhoud van de bruikleenverklaring school informeert ouder(s)/verzorger(s) tijdig mogelijkheden de komende jaren verruimd worden 7.5 Video-opnames/foto s gratis schoolboeken. Deze bruikleenverklaring over schoolkosten en splitst de kosten uit naar en dat we meer leerlingen met een handicap een Af en toe worden er binnen onze school videoopnames staat op de website van Iddink en komt u tegen leerjaar, opleiding en bestemming; plaats kunnen bieden in onze school. of foto s gemaakt van leerlingen voor bij het bestellen van de boeken. Wanneer u deze school stuurt een rekening met duidelijke studieobjecten, open dagen, sportdagen etc. Wij vraag met ja beantwoordt,kunt u verder met het specificatie; 7.3 Klachtenbehandeling gaan ervan uit dat ouder(s)/verzorger(s) geen afronden van de bestelling. Het bestellen dient school verstrekt bij de rekening een toelichting Klachten worden in principe aangekaart bij en bezwaar hebben tegen het gebruik van deze zo snel mogelijk te worden gedaan, uiterlijk in op de besteding; besproken met degene die het betreft. Binnen de opnames voor de school onder andere voor de eerste week van de zomervakantie. Iddink school legt achteraf verantwoording af over de school is ruimte voor een gesprek. De docent, plaatsing op de website en de portal van AOC Terra Voortgezet Onderwijs BV zorgt zelf voor alle feitelijke besteding en mentor, contactpersoon of een ander cen-trale VMBO-Groen of het Groene Lyceum, plaatsing in de noodzakelijke informatie naar de ouder(s)/ school verrekent indien kosten aanzienlijk persoon binnen de school is het eerste aanspreekpunt schoolgids en dergelijke. Mocht u hier wel bezwaar verzorger(s). lager zijn dan de bijdrage dit met de betreffen- bij problemen of vragen. Ook de directeur van tegen hebben, dan kunt u contact opnemen met de de ouder(s)/verzorger(s). de school en de (externe) vertrouwenspersoon directeur.

9 AOC Terra vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor o.a.: Algemene bijdragen 22,00 Materialen variërend van 48,00 tot 73,00 (afhankelijk van studie of klas) Groene Lyceum 200,00 LO2 45,00 Introductie Excursies Schoolreizen Buitenland reizen Een overzicht van de verschillende excursies, schoolreizen, etc. en de kosten vindt u in hoofdstuk 6.10 van deze schoolgids of op de portal onder Activiteiten. Op de portal van AOC Terra vindt u onder Financiën > vrijwillige ouderbijdrage 8.4 Kluisjes Iedere leerling heeft de mogelijkheid een kluisje van school te huren. Dit kluisje kan worden gebruikt om boeken of persoonlijke eigendommen te bewaren. We kunnen u niet verplichten hiervan gebruik te maken, maar wij adviseren om dit wel te doen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de leerlingen. Voor huur van de kluisjes wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd van 10,00 (huur 8,27 en btw 21% 1,73). Raak je je sleutel kwijt, dan kun je voor 4,50 een reservesleutel kopen. De conciërge regelt uitgifte van de sleutels. Verdere informatie hierover ontvangt u aan het begin van het schooljaar. De directie van de school behoudt zich het recht voor om bij verdenking van oneigenlijk 8.6 Verzekeringen De school heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, een schoolreisverzekering en een ongevallenverzekering. De WA-verzekering dekt schade die aan derden is toegebracht. De schoolreisverzekering dekt schade tijdens werkweken en excursies en de ongevallenverzekering dekt letselschade. Alle leerlingen dienen zelf verzekerd te zijn voor de ziektekosten. Materiële schade is niet verzekerd en de school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en schade aan materiële zaken van leerlingen. Informatie over verzekeringen vindt u ook op de portal onder Financiën-verzekeringen. 8.7 Tegemoetkoming schoolkosten het gezinsinkomen ligt op of iets boven bijstandsniveau de leerlingen wonen minimaal 10 km. van de school ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen wonen niet in de gemeente Groningen Of en in hoeverre criteria wel of niet van toepassing zijn, kunt u navragen bij het secretariaat van de stichting, telefoonnummer (050) of (050) U kunt ook de website raadplegen: Ook kunt u informatie en het aanvraagformulier vinden op de portal van AOC Terra onder Financiëntegemoetkoming schoolkosten. Stichting Leergeld 16 een overzicht van de bijdragen per leerjaar en gebruik van het kluisje deze te inspecteren, zo De Stichting Leergeld vergoedt kosten die niet opleiding. mogelijk in het bijzijn van de leerling die het kluisje of maar gedeeltelijk worden vergoed door een 17 heeft gehuurd. Kindgebonden budget voorliggende voorziening voor: Met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage Afhankelijk van de hoogte van het inkomen school (schoolbenodigdheden, kamp, is door AOC Terra een reglement opgesteld, de 8.5 Verklaring omtrent gedrag kunnen ouders in aanmerking komen voor Kindgebonden excursies) Regeling vrijwillige ouderbijdrage. Deze regeling Als een leerling stage gaat lopen, kan het zo zijn budget via de Belastingdienst. Zie voor sportclub wordt u aan het begin van ieder schooljaar dat een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) getoond meer informatie vereniging verstrekt. Deze regeling vindt u op de portal moet worden. Een VOG is een verklaring waaruit kunstzinnige vorming. van AOC Terra onder Financiën-vrijwillige blijkt dat het gedrag geen bezwaar oplevert voor Groninger Studiefonds ouderbijdragen. het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds De Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie een nieuwe stageplek. Een Verklaring Omtrent het verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten naar wettelijk voorliggende voorzieningen, 8.3 Betaling Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed en/of de direct daarmee samenhangende indien aanwezig en helpt bij het invullen van Voor de bedragen, die in rekening worden gedrag. reiskosten aan mensen de benodigde formulieren. Daarnaast biedt gebracht voor de vrijwillige ouderbijdrage, die niet in aanmerking komen voor een de Stichting ook zelf hulp in de vorm van een introductie, kennismakingsdagen en dergelijke Degene die de VOG vraagt zal ook vaak een bijdrage in deze kosten van andere instellingen voorschot, gift of renteloze lening. ontvangt u facturen aan het begin van het aanvraagformulier verstrekken. Daarbij wordt (bijv. een Kindgebonden Budget van de De Stichting Leergeld is een landelijke stichting, schooljaar. Een aantal zaken, zoals excursies, aangegeven wat het doel van de aanvraag is. Belastingdienst) en die werkzaam is in meerdere regio s. Het wordt gedurende het schooljaar gefactureerd. Aanvragen van een VOG doe je digitaal of bij de die zelf niet in staat zijn de kosten voor hun telefoonnummer van Leergeld Nederland is (013) Mocht er iets onduidelijk zijn over facturen of gemeente van je woonplaats. Aan de VOG zijn opleiding te dragen en is bereikbaar op werkdagen van wilt u een betalingsregeling, dan kunt u contact kosten [op moment van dit schrijven: 9.00 tot uur. Meer informatie kunt u vinden opnemen met de financiële administratie van het 24,55 (digitaal) en 30,05 (gemeenteloket)] Ouders kunnen voor een tegemoetkoming van het op de website Hier vindt u ook bestuursbureau van Onderwijsgroep Noord, tel. nr. verbonden. Deze zijn voor rekening van de Studiefonds in aanmerking komen wanneer zij aan de regiogegevens, telefoonnummers en (050) leerling/ouder(s)/verzorger(s). een aantal criteria voldoen: adressen.

10 VMBO-Groen 9 Onderwijskundige inrichting In dit hoofdstuk staat wat je de komende jaren bij ons op school kunt verwachten. Bijvoorbeeld welke vakken je krijgt. En natuurlijk ook wat je na het VMBO-Groen allemaal met je opleiding kunt gaan doen. 9.1 Onderbouw De onderbouw van het VMBO-Groen bestaat uit het eerste en het tweede leerjaar. Deze periode noemen we ook wel de basisvorming. In de onderbouw volg je, net als op andere scholen in het voortgezet onderwijs, alle vakken van de basisvorming. Dit zijn onder andere wiskunde, Nederlands, Engels, Duits, biologie en techniek. In 10.1 Anders leren Bij ons op school ga je soms naar huis zonder huiswerk. Dit komt bij je ouder(s)/verzorger(s) misschien vreemd over, maar we hebben er een goede reden voor. We proberen je namelijk zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken om de overgang van het VMBO naar het vervolgonderwijs gemakkelijker te maken. Samen gaan we aan de slag met nieuwe onderwijsmethoden. Je zult nog meer in de klas werken en minder thuis. Je zult vaak zelf de leerstof in een vooraf afgesproken tijd, zelfstandig moeten doorwerken. De leraar staat iets minder voor de klas en zal meer je begeleider zijn. 18 het leergebied Mens & Maatschappij komen de leerweg is meer gericht op theoretisch en Duits vakken economie, aardrijkskunde, geschiedenis praktisch ingestelde leerlingen. Wiskunde 19 en maatschappijleer aan de orde. Daarnaast krijg Biologie je bij ons natuurlijk ook les in groene vakken, Basisberoepsgerichte leerweg: Natuur-/scheikunde zoals plantenteelt, dierenhouderij, verwerking bij deze leerweg krijg je minimaal vier theorievakken Mens & Maatschappij agrarische producten (VAP), groenvoorziening en vier beroepsgerichte profielen. Deze Economie en bloemschikken. In de onderbouw wisselen leerweg is meer gericht op praktisch ingestelde Informatica denken en doen elkaar steeds af. Heb je extra leerlingen. Oriëntatie op leren en werken begeleiding nodig, dan volg je de basisvorming via Techniek leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Verzorging In het eerste leerjaar word je meestal geplaatst in de leerweg waarvoor je bent opgegeven bij de aanmelding. Aan het einde van het tweede leerjaar krijg je een definitief advies welke leerweg het beste bij jou past. In het derde leerjaar word je dan geplaatst in een van die leerwegen. In de onderbouw bereiden wij je dus voor op de definitieve keuze van een leerweg in de bovenbouw. 9.2 Bovenbouw De bovenbouw van het VMBO bestaat uit het derde en vierde leerjaar. Leerwegen die je bij ons kunt volgen zijn: Gemengde leerweg/diploma theoretische leerweg: bij deze leerweg krijg je minimaal vijf of zes theorievakken en één beroepsgericht profiel. Deze leerweg is voor leerlingen die theoretisch een behoorlijk niveau aan kunnen. Kaderberoepsgerichte leerweg: bij deze leerweg krijg je minimaal vier theorievakken en vier beroepsgerichte profielen. Deze 9.3 Leerwerktraject Wanneer je moeite hebt met het schoolse systeem en bovendien moeilijker leert, kun je in de bovenbouw instromen in het leerwerktraject (LWT). Je werkt dan twee of drie dagen op een leerbedrijf en gaat twee of drie dagen naar school. Op school bereid je je voor op het examen Nederlands en op het examen van een beroepsvoorbereidend profiel. Met jouw diploma basisberoepsgerichte leerweg LWT stroom je door naar niveau 2 van het MBO. Een andere mogelijkheid om na vier jaar de school met een diploma te verlaten, is met het diploma assistentenopleiding (niveau 1) MBO. 10 Het leren 10.2 Theorie- en praktijkvakken Vakken Nederlands Engels Kunstvakken CKV Lich. Opvoeding Oriëntatie groene vakken Profielen Landbouwbreed VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO bb kb gl/tl bb kb gl/tl Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 3 Klas 3 Klas 4 Klas 4 Klas 4 LO Stage/bedrijfsoriëntatie 1 ) De gl/tl en kb leerlingen in de onderbouw hebben Duits 2 ) keuze bb = basisberoepsgerichte leerweg kb = kaderberoepsgerichte leerweg gl = gemengde leerweg tl = theoretische diploma

11 10.3 Doorstroommogelijkheden Natuurlijk kun je met je groene vakken doorstromen naar MBO-Groen. Daarnaast kun je met de gevolgde theorievakken ook naar alle andere MBO-sectoren zoals Techniek, Economie, Dienstverlening, Welzijn en Gezondheid. Met de theoretische/gemengde leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg kun je een drie- en vierjarige opleiding (niveau 3 en 4) in het MBO kiezen. Met de basisberoepsgerichte leerweg kun je een tweejarige opleiding (niveau 1 en 2) in het MBO kiezen. Welke leerweg je ook kiest, jouw VMBO-Groen opleiding duurt normaal vier jaar. Voor meer informatie over doorstroomgegevens kijk op Examen berekende onvoldoendes en het cijfer 3 als drie berekende onvoldoendes. Alle andere gevallen zijn bespreekgevallen. Indien het rapport niet compleet is, kan er van rechtstreekse bevordering geen sprake zijn. Het overgangsrapport (het 4e rapport) voor het VMBO is het gemiddelde cijfer van rapport 1, 2 en 3. Bij de resultaten hanteren we de volgende richtlijnen: VMBO-BB-LWOO leerjaar 1, naar leerjaar 2 In de loop van het schooljaar wordt bekeken of voor de leerling een overstap naar de kader-beroepsgerichte leerweg mogelijk is. De vakdocenten beslissen per vak in overleg met de leerling en de mentor of de leerling op een hoger leerjaar vier afspreken met de vakdocent hoe en wanneer die afronding plaats zal vinden. Deze afspraken moeten door de docent schriftelijk vastgelegd worden en aan de secretaris van de examencommissie doorgegeven worden. Uitgangspunten overgangsregeling: leerlingen die overgaan hebben een goede kans van slagen in klas 4 bij een zelfde werkhouding en inzet; alle leerlingen die niet overgaan worden besproken; leerlingen blijven niet automatisch zitten. Een leerling kan overgaan als hij/zij aan alle onderstaande voorwaarden voldoet: Voldoen aan de examenuitslag*. afgelegd en het centraal examen voor alle vakken heeft afgelegd binnen een schooljaar, is geslaagd indien hij/zij: Voor alle vakken van het CE een gemiddelde score heeft behaald van 5,5 of hoger. Voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of Voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste een 7 of hoger, of Voor twee van haar/zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste een 7 of hoger, of Voor de toepassing van dit derde lid, 20 Als je in het derde leerjaar zit, ontvang je een niveau mag/kan werken. Dit gebeurt op basis van Landbouwbreed telt voor twee vakken voor de onderdelen b, c en d, wordt dan het eindcijfer programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierin behaalde resultaten en werkhouding. KB en de BB; van het afdelingsvak of het intra-/intersectoraal 21 staat welke leerstof jij onder de knie moet hebben het gemiddelde van de (verplichte en gekozen) programma in de kaderberoepsgerichte- en de en welke toetsen wanneer afgenomen worden. VMBO-BB-LWOO leerjaar 2, naar leerjaar 3 examenvakken voor klas 4 moet minstens basisberoepsgerichte leerweg meegerekend Ook staat in het PTA welke toetsen te herkansen Leerlingen kunnen in of na het tweede leerjaar niet een 6,0 zijn; dit wordt berekend uit de niet als twee eindcijfers. zijn. De opbouw van jouw examendossier begint meer overstappen van de basisberoeps-gerichte afgeronde gemiddelden van de vakken. namelijk al in leerjaar drie. Jouw examenperiode leerweg naar de kaderberoepsgerichte leerweg. In het geval dat CKV en maatschappijleer Bepaalde vakken worden alleen met een bestaat uit twee schooljaren. in klas 3 afgesloten worden, geldt dat CKV schoolexamen afgesloten. Dit zijn maatschappijleer, VMBO-KGT leerjaar 1, naar leerjaar 2 voldoende moet zijn; maatschappijleer CKV en lichamelijke opvoeding. De laatste 10.5 Overgangsnormen In de loop van het schooljaar wordt bekeken of de minimaal een 4 (afgerond). Lo wordt twee vakken moeten met een goed of met een leerlingen in de juiste leerweg zitten. Een overstap afgesloten in klas 4 en moet voldoende zijn. voldoende zijn afgesloten. Maatschappijleer wordt Overgangsnormen leerjaar 1 en 2 VMBO naar de basisberoepsgerichte leerweg is mogelijk. Voor een extra vak in klas 4 BB en KB moet afgesloten met een cijfer (minimaal een 4) en telt In leerjaar 1 en 2 gaat een leerling over naar het eind klas 3 een 6,0 of hoger zijn behaald. mee voor de zak-slaagregeling. volgende leerjaar als het gemiddelde van alle VMBO-KGT leerjaar 2, naar leerjaar 3 Voor een extra vak in klas 4 GL(TL) moeten rapportcijfers tenminste een 6,0 is. In de verplichte In de loop van het schooljaar wordt bekeken wat eind klas 3 het vijfde en zesde vak afgesloten examenvakken (Nederlands, Engels, wiskunde voor de leerling de juiste leerweg is in leerjaar 3. zijn met minimaal een 6,0 en biologie) mag maximaal één vak onvoldoende staan. Bij meer onvoldoendes wordt de leerling Overgangsregeling klas 3-4 VMBO: * Voldoen aan de examenuitslag besproken; zowel de resultaten als de werk- Als een leerling aan het eind van leerjaar 3 één De kandidaat die eindexamen VMBO heeft leerhouding. of meerdere onderdelen van het schoolexamen Totaal mag het aantal berekende onvoldoendes van leerjaar 3 vanwege geldige redenen nog niet meer dan drie zijn. Daarbij telt het cijfer 5 als niet afgerond heeft, of nog recht op herkansing een berekende onvoldoende, het cijfer 4 als twee hiervan heeft, moet hij nog vóór de overgang naar

12 Het Groene Lyceum 11 Algemeen verrijkingsstof. Leerjaar 2 bevat wekelijks nog een half blok als studieblok. Het Groene Lyceum is een alternatief voor leerlingen met een HAVO/VWO advies en met een Cito-score van 538 of hoger. In een vijfjarig leertraject gaan theorie en praktijk hand in hand. Na vijf jaar hebben leerlingen een volwaardig MBO-diploma op niveau 4 en daarmee een startbewijs voor praktisch alle richtingen van het HBO. Het Groene Lyceum richt zich op de meer praktisch ingestelde leerling met voldoende leercapaciteiten. Het biedt een leerom-geving, die tegelijk uitdagend en veilig is. Het Groene Lyceum is een initiatief van het AOC Terra Eelde en het AOC Terra MBO Groningen. Aanspreekpunt voor het Groene Lyceum is de heer H. Suichies. elektronische leeromgeving. De studieplanning, vorderingen en resultaten worden via de computer bijgehouden en zijn voor de leerling overal en op ieder moment beschikbaar. Opdrachten en lesmateriaal kunnen in deze omgeving worden geplaatst. Gedurende het 5-jarige leertraject behaalt de leerling een VMBO GL/TL diploma. De leerling sluit de opleiding af met een MBO diploma niveau 4 Manager Groene Detailhandel Studiebegeleiding Elke leerling krijgt een studiementor toegewezen. De studiementor is aanspreekpunt voor leerling en ouder(s)/verzorger(s), waar het gaat om Mededelingen voor de hele klas worden zoveel mogelijk tijdens het studieblok gedaan. Indien het voor de invulling van het middagblok erg lastig is 20 minuten eerder te stoppen voor de reflectiemomenten kan bij wijze van uitzondering het moment vervallen. De leerlingen moeten in dat geval thuis hun logboek bijwerken. Iedere week heeft de studiementor een groepsgesprek met zijn of haar mentorgroep Lesurentabel Onderwijskundige inrichting studievorderingen, persoonlijke ontwikkeling leerjaar 1 leerjaar 2 en algeheel functioneren van de leerling op blokken (120 m) klokuren blokken (120 m) klokuren 23 Op het Groene Lyceum wordt gewerkt vanuit de opleiding. De leerling reflecteert in leerjaar 1 een duidelijke eigen visie op onderwijs. Daarin regelmatig op zijn functioneren. Communicatie staan drie begrippen centraal: competentiegericht Leerjaar 2 kent nog twee reflectiemomenten Nederlands 1,5 3 1,5 3 leren, activerende didactiek en elektronische per week en in de verdere opleiding wordt dit Engels leeromgeving. Bij competentiegericht leren afgebouwd naar een ontwikkelgesprek per Duits zijn naast kennis ook vaardigheden en attitude kwartaal in leerjaar 5. Zo wordt de leerling voorbereid Mens & Natuur van belang. Voor de onderbouw gaat het om op het HBO. Biologie en Verzorging basiscompetenties: doelgericht en planmatig Nask en Techniek werken, communiceren en presenteren, In het reflectiemoment wordt in leerjaar 1 en 2 Wiskunde 1,5 3 1,5 3 informatie verwerken en onderzoeken, samenwerken gereflecteerd op behaalde resultaten, de voortgang M & M en reflecteren en evalueren. In en ontwikkeling. Binnen elke rapportperiode Aardrijkskunde, Geschiedenis de bovenbouw wordt gewerkt met de 7 Leren heeft de studiementor een ontwikkel-gesprek Economie Loopbaan en Burgerschap competenties en de 25 met iedere individuele leerling. Naar aanleiding Kunst & Cultuur algemene SHL competenties voor het MBO. De van dit gesprek maakt de leerling een persoonlijk Bewegen & Sport competenties die voortvloeien uit werkprocessen, ontwikkelingsplan. Indien nodig zullen er meerdere Beroepsgericht zoals die zijn uitgewerkt voor de opleiding gesprekken gevoerd worden. Project Commercieel Ondernemen spelen een centrale rol Studieblok + Rekenen 0,5 1 0,5 1 in de af te leggen proeven van bekwaamheid in het In leerjaar 1 heeft de leerling wekelijks een Reflectiegesprek ) 1 ) 1 ) 1 ) 1 vijfde leerjaar. Activerende didactiek betekent dat er studieblok. Hier kan de leerling onder begeleiding Totaal 13, ,5 27 werkvormen toegepast worden, waarbij de leerling van een docent werken aan zwakke onderdelen, actief bezig is. De leerlingen werken met een huiswerk, samenwerkingsopdrachten of Onderbouw

13 Bovenbouw leerjaar 3 leerjaar 4 blokken (120 m) klokuren blokken (120 m) klokuren Nederlands 1, Engels Duits 1 2 0,5 1 Biologie 0, Natuurkunde Scheikunde Wiskunde (A of B) )3 1,5 3 1,5 3 Rekenen 0,5 1 0,5 1 M & M 0,5 1 0,25 0,5 CKV 0,5 1 0,25 0,5 Bewegen & Sport 0,5 1 0,5 1 Economie Beroepsgericht omdat de leerling in leerjaar 3 start aan een tweejarig traject van examinering volgens een eigen PTA, waardoor verandering van opleiding gedurende leerjaar 3 en 4 in principe niet mogelijk is. Naar leerjaar 4 Leerlingen kunnen doorstromen naar leerjaar 4 indien zij voor het afgeronde deel van het VMBO examen GL/TL dusdanige cijfers hebben gehaald dat ze een reële kans van slagen voor dit examen in leerjaar 4 hebben en de Beroepenoriëntatie voldoende hebben afgerond. Leerlingen waarbij voorafgaand aan het centraal examen (CE) duidelijk is dat zij amper kans van slagen hebben kunnen beter worden teruggetrokken voor dat examen. In dat geval blijft minder dan een 6,0 gemiddeld scoort; Alle overige leerlingen worden besproken. Zij worden toegelaten tot leerjaar 5 als het docententeam de kans groot acht dat de leerling kansrijk is het diploma van het Groene Lyceum te behalen. Leerlingen die niet kunnen doorstromen naar leerjaar 5 van het Groene Lyceum maar wel VMBO GL gediplomeerd zijn, kunnen uiteraard doorstromen naar het reguliere MBO. Zij kunnen het vierde leerjaar van het Groene Lyceum niet nogmaals als een op het VMBO ingeschreven leerling doorlopen Rapportage De behaalde resultaten worden in het programma Magister geregistreerd. Op elk moment kunnen de resultaten, via een beveiligde website, gevolgd 24 BeroepenoriÎntatie/ BPV 2,5 5 ) 4 3,5 7 de leerling zitten of vindt overplaatsing naar het worden door leerling en ouder(s)/verzorger(s). Reflectiegesprek/ SLB ) 1 ) 1 ) 1 ) 1 VMBO GL/TL plaats. In het eerste geval vervallen Hiernaast ontvangt elke leerling drie keer per jaar 25 Totaal dan ook de resultaten van het school examen een rapport met het voortschrijdend gemiddelde (SE). In het laatste geval moet er maatwerk per vak. Van de ouder(s)/verzorger(s) worden ontwikkeld worden met betrekking tot het PTA van adressen gevraagd, zodat mededelingen, 11.4 Week- en dagindeling 2 indien: de leerling. contacten met de studiementor en dergelijke ook De weekindeling kent elke dag eenzelfde de leerling meer dan 4 berekende via dit medium mogelijk zijn. Veel informatie van eenvoudige indeling in blokken. Een blok bestaat onvoldoendes heeft en minder dan 6,0 Naar leerjaar 5 de opleiding is voor de ouder(s)/verzorger(s) en uit twee klokuren met een pauze. gemiddeld voor alle vakken scoort. Leerlingen die hun VMBO GL/TL diploma aan leerlingen ook beschikbaar via de Elektronische Alle overige leerlingen worden besproken. Zij het eind van leerjaar 4 hebben behaald kunnen Leeromgeving (ELO). Het Groene Lyceum kent 11.5 Overgangsnormen worden toegelaten tot leerjaar 2 als het docententeam doorstromen naar leerjaar 5 indien: in elk leerjaar minimaal één ouderavond. Buiten de kans groot acht dat de leerling het de leerling voor het onderdeel voorbereiding het centrale deel is er op deze avonden tijd voor Doorstroom volgende leerjaar succesvol zal doorlopen. Bij de leerjaar 5 van de 8 algemene vakken niet individuele contacten. In het eerste leerjaar is er naar leerjaar 2 besprekingen worden de resultaten van de Citovolgtoets meer dan drie berekende onvoldoendes heeft; een eerste ouderavond voor de herfstvakantie. Leerlingen kunnen doorstromen naar leerjaar 2 meegewogen. het beroepsgerichte deel inclusief BPV Deze avond staat in het teken van kennismaking, indien: Leerlingen die niet doorstromen starten nogmaals voldoende is; uitwisselen van eerste ervaringen en verstrekken de leerling niet meer dan 2 berekende in leerjaar 1 of stromen uit naar leerjaar 2 VMBO- de beoordeelde competenties minimaal op van informatie over de opleiding (bijvoorbeeld onvoldoendes (hierbij geldt een 5 als één GL/TL. niveau 2 (half gevorderd) liggen. de inzet van Magister). Naast de ouderavonden en een 4 of lager als twee berekende Leerlingen kunnen niet doorstromen naar leerjaar bestaat er de mogelijkheid voor contact via de onvoldoendes) heeft; Naar leerjaar 3 5 indien: zogenaamde tien minuten-gesprekken. Hierin de leerling op elke basiscompetentie minimaal Bij doorstroom naar leerjaar 3 gelden dezelfde de leerling voor het onderdeel voorbereiding kunnen individuele ouder(s)/verzorger(s) contact niveau 2 (half gevorderd) scoort. criteria als bij doorstroom naar leerjaar 2. leerjaar 5 van de 9 algemene vakken meer hebben met individuele docenten uit het team van Leerlingen kunnen niet doorstromen naar leerjaar Dit beoordelingsmoment is van groot belang, dan 5 berekende onvoldoendes heeft en het Groene Lyceum.

14 11.7 Eigen laptop Het onderwijsconcept van het Groene Lyceum is zodanig opgesteld dat elke leerling, om de lessen goed te kunnen volgen, een laptop nodig heeft. Lesmateriaal, opdrachten en andere documenten kunnen dan op ieder gewenst moment opgevraagd en gebruikt worden. Ook speelt de elektronische leeromgeving en daarmee de laptop een prominente rol in het bijhouden en bespreken van de studievorderingen, competentieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, de reflectie daarop en de rapportage naar ouder(s)/verzorger(s). Er worden laptops door school aangeschaft. Aan de ouder(s)/verzorger(s) vragen wij een vrijwillige laptop kan beschikken, wordt genoemde vrijwillige ouderbijdrage uiteraard niet gevraagd. Voor leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) ervoor kiezen om niet de vrijwillige ouderbijdrage te betalen en ook geen eigen laptop hebben, draagt de school zorg voor een gelijkwaardig alternatief. In de praktijk blijft de laptop op school. De school biedt daarvoor goede opbergmogelijkheden Schoolexcursies Er worden tijdens de leerjaren verschillende reizen/excursies georganiseerd: Het Groene Lyceum: Leerjaar 1 Introductiedag 10,00 26 ouderbijdrage voor het gebruik hiervan. De hoogte Excursie Borger 70,00 van deze bijdrage is ongeveer Excursie Dierentuin 35, ,00 per jaar voor een periode van 4 jaar. Leerjaar 2 Schoolreis Walibi 45,00 Leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) Leerjaar 3 Werkweek 200,00 deze bijdrage betalen krijgen de exclusieve beschikking over een persoonlijke laptop, waarvoor een gebruikersovereenkomst wordt Definitieve opgaven en facturering in de loop van afgesloten. Daarmee is ook in verzekering, het schooljaar, bestemming en exacte kosten servicepakket en onderhoud voorzien. Bovendien worden nog nader bekend gemaakt. wordt de laptop na vier jaar betaling van de vrijwillige ouderbijdrage eigendom van de leerling. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen er ook voor kiezen dat hun zoon of dochter een eigen laptop mee naar school neemt. In dat geval zijn ouder(s)/ verzorger(s) en leerling zelf verantwoordelijk voor onderhoud, eventuele reparaties, garantieregelingen, verzekering en vervanging of aanvulling van software. De eigen laptop (notebook of macbook) dienen te voldoen aan de minimumeisen die de school daarvoor opstelt. Indien ouder(s)/verzorger(s) er voor zorgen dat hun zoon of dochter op school over een eigen

15 28 AOC Terra Eelde (VMBO-Groen en Het Groene Lyceum) Burgemeester J.G. Legroweg 29, 9761 TA Eelde T (050) Fax (050)

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Wolvega Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Wolvega Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Wolvega Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

2015/2016. schoolgids

2015/2016. schoolgids 2015/2016 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Maatschappelijke stage...4 1.3 Buitenschoolse activiteiten...5 1.4 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.5

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen... Inhoudsopgave Welkom bij AOC Terra Emmen! 2 1 Dagelijkse onderwijspraktijk 4 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Lestijd 4 1.3 Maatschappelijke stage

Nadere informatie

2015/2016. schoolgids

2015/2016. schoolgids 2015/2016 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijstijd...4 1.2 Maatschappelijke stage...4 1.3 Buitenschoolse activiteiten...5 1.4 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.5 Onderwijs

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

2016/2017. schoolgids

2016/2017. schoolgids 2016/2017 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

2016/2017. schoolgids

2016/2017. schoolgids 2016/2017 schoolgids Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 Winsum Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS Meppel Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS Meppel Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Meppel Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN Oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 TL OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN VMBO 3 TL Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?... blz. 3 3. Wanneer ga ik over van klas

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 11 september 2017 Inhoud presentatie Voorstellen mentor Welke vakken krijg je in leerjaar 3 en 4 Uitleg: Opbouw leerjaar 3 en 4 Uitleg schoolexamen

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Assen Wij zijn groen... Inhoudsopgave AOC Terra Assen 1 Dagelijkse onderwijspraktijk 4 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Lestijd 4 1.3 Maatschappelijke stage 5 1.4 Buitenschoolse

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

2017/2018. schoolgids

2017/2018. schoolgids 2017/2018 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Doetinchem vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 2013-2014 Oldekerk. Wij zijn groen...

SCHOOLGIDS. 2013-2014 Oldekerk. Wij zijn groen... 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Oldekerk Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 AOC Terra Oldekerk 1 AOC Terra Oldekerk 3 1.1 Welkom bij AOC Terra Oldekerk 2 2 Onderwijskundige inrichting 5 3 Leerlingbegeleiding 8 4

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 Woensdag 12 oktober 2011 leerjaar 4 - BL Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling examentraining rapportage examenvrees het

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur.

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma: - Welkom (dhr. Thijssen/dhr. v.d. Bend)

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 1 februari Pakketkeuze 4TL 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie vakkenpakketkeuze 4. Presentatie overgangsnormen Gelegenheid om met mentoren van gedachten te wisselen.

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Voorbereidend MBO, leerjaar 2

Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL Maandag 29 september 2014 Welkom Even voorstellen Team 3 TL Mentoren 3T1: de heer Remerij 3T2: de heer van de Velde 3T3: mevrouw Wuytack 3T4: de heer Kemp Teamleider:

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas Overgangsnormen 2017-2018 Voor alle leerjaren zijn vaste overgangsnormen vastgesteld, die worden gebruikt bij de bepaling of een leerling toelaatbaar is een volgend leerjaar. Wij gaan uit van een zoveel

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Ouderavond vmbo-3. Hartelijk welkom op de ouderavond van vmbo september 2016

Ouderavond vmbo-3. Hartelijk welkom op de ouderavond van vmbo september 2016 Ouderavond vmbo-3 Hartelijk welkom op de ouderavond van vmbo-3 12 september 2016 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Peter de Wolff Lisanne Jonas klas 3B: Matthieu Krens klas 3C: Robin Steffens Klas 3D:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen Bevorderingsnormen 2016-2017 VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw OVERGANGSREGELS VMBO 2016 2017 1. Onderbouw leerjaar 1 BB (± LWOO) 1 naar BB 2 KB 1 naar KB 2 GT 1 naar GT 2 A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) Een leerling

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART Pakketkeuze 4TL Toelichting programma 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie Vakkenpakketkeuze Pauze 4. Mentoren in lokalen T3a Lub 014 T3b Jns 015 T3c Ber 013

Nadere informatie

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst!

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! mavo en vmbo mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! Deze brochure gaat over de mavo en het vmbo op het Dollard College. Er wordt uitleg gegeven over de mavo en vmbo-opleidingen. Je kunt lezen welke

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014 Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3 Welkom 1 September 2014 Doelen van het kamp Van 16 september t/m 19 september 2014 Leuke start van het schooljaar Kennis maken met elkaar en de docenten

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Ik zal u in deze mededelingen proberen zo goed mogelijk te informeren over wat is geweest en wat staat te gebeuren.

Ik zal u in deze mededelingen proberen zo goed mogelijk te informeren over wat is geweest en wat staat te gebeuren. Voor ouders en verzorgers MEDEDELINGEN STERREN COLLEGE 2016 2017: Nummer 3: 08 11 2016 De eerste periode van het schooljaar is achter ons. De cijfers zijn ingeleverd en de afgelopen week is de afsluitende

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie