BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN"

Transcriptie

1 Nr. 4 Zitting Januari 2007 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN DEEL II

2

3 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari MARINO KEULEN, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING

4

5 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING Vraag nr. 21 van 10 november 2006 van CARL DECALUWE Huurachterstallen SHM's - Stand van zaken In opvolging van voorgaande schriftelijke vragen terzake had ik de minister graag volgende vragen gesteld. 1. Kan de minister reeds een overzicht geven van de huurachterstal in 2005? Kan dit opgesplitst per provincie? Kan dit eveneens uitgedrukt worden in aantallen en bedragen? Is er een noemenswaardige verbetering of verslechtering op te merken ten opzichte van voorgaande jaren? Zo ja, wat is de oorzaak? 2. Hoeveel afbetalingsakkoorden sloten de SHM s (socialehuisvestingsmaatschappijen) af in 2005 met wanbetalers? Kan dit eveneens opgesplitst per provincie en per arrondissement? Beschikt de minister reeds over cijfers hieromtrent? Om welke bedragen ging het hier telkens? Is er een positieve of negatieve evolutie waar te nemen? Wat zijn de oorzaken hiervan? 3. In welke mate dienden de SHM s een beroep te doen op bemiddeling van de OCMW s? Hoeveel concrete dossiers werden succesvol afgerond? Beschikt de minister reeds over cijfers hieromtrent? Blijkt dit een doeltreffende manier te zijn? 4. Kan de minister een overzicht geven per SHM van het aantal dossiers dat aan de rechter werd voorgelegd volgens de wettelijke bepaling voor de hoofdvordering van huuraanpassing, -invordering of huisuitzetting (namelijk minnelijke schikking alvorens gerechtelijke procedure)? Wat is de stand van zaken in deze dossiers? In welke mate heeft het tijdsverloop van deze procedure nog een impact op de huurachterstallen? Kan de minister dit staven met cijfers? 5. De SHM s kunnen in principe zelf en in eerste instantie de huuropzeg betekenen zonder gerechtelijke tussenkomst. Kan de minister een overzicht geven van het aantal huuropzeggingen zonder gerechtelijke tussen komst voor 2005 en 2006, en dit ook opgesplitst per arrondissement? Is hier sprake van een stijging? Zo ja, wat is de reden?

6 -478- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007 Hoeveel verliezen werden er reeds geleden door niet-recupereerbare huurachterstal? Kan dit even eens per provincie en per arrondissement? Kan de minister ook de cijfers geven voor 2005? Hoe evolueert dit? Hoe zal men dergelijke verliezen in de toekomst vermijden? 6. Acht de minister bijkomende initiatieven noodzakelijk en zo ja, welke? 7. Hoe evolueert de problematiek van de huurachterstallen in het algemeen?

7 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING ANTWOORD op vraag nr. 21 van 10 november 2006 van CARL DECALUWE De omstandige uitleg in het antwoord op dezelfde vraag van vorig jaar geeft aan hoe gevoelig de interpretatie van de cijfers is. Die gevoeligheid is ongewijzigd gebleven. 1. Een overzicht van de huurachterstallen per provincie en per sociale huisvestingsmaatschappij vindt u als Bijlage 1. De cijfers van de voorbije 5 jaren zijn ook gerelateerd aan de bedragen van huur + huurlasten. Een duidelijke evolutie tekent zich niet af. Wel stellen we een daling vast van de relatieve huurachterstal t.o.v. enkele jaren terug. Sinds het piekjaar 2001, is de achterstal in 2002 en 2003 aanzienlijke gedaald. Sindsdien is het percentage gestabiliseerd. Deze vooruitgang t.o.v. enkele jaren terug is het gevolg van toenemende inspanningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 2. Deze cijfers zijn niet beschikbaar in het beleidsdomein. 3. Ook hierover zijn geen cijfers beschikbaar, tenzij over de opzeggingen door huurder/verhuurder. Voor het eerst werden de sociale huisvestingsmaatschappijen nu ook gepeild naar het aantal opzeggingen waarin huurachterstal niet de (mede-)aanleiding was. U vindt de cijfers terug in Bijlage 2. Belangrijk is op te merken dat het cijfer in de kolom "opzeg betekend door SHM" niet noodzakelijk hoeft gelijk te zijn aan de som van de overige cijfers onder "alle opzeggingen". Het komt immers voor dat een sociale huisvestingsmaatschappij ervoor kiest om vrij snel de opzeg te betekenen aan een huurder (met een nog niet al te hoge huurachterstal), maar daar even snel op terugkomt wanneer de huurder zich engageert om de achterstal in te lossen. Dat ook weer met de bedoeling de huurder "wakker te schudden". Dezelfde opmerking geldt voor de kolom "achterstal geen aanleiding voor opzeg". De verschillende stappen die door de Vlaamse Volksvertegenwoordiger worden aangehaald, moeten gezien worden binnen één overkoepelend kader. Dat maakt de interpretatie van de cijfers moeilijk. De invulling van dat overkoepelend kader verschilt immers sterk van SHM tot sociale huisvestingsmaatschappij. Er zijn bijvoorbeeld sociale huisvestingsmaatschappijen die een goede samenwerking hebben opgebouwd met het O.C.M.W. en haar bij huurachterstal steeds zo snel mogelijk inschakelen (ook wanneer ze daar wettelijk niet toe verplicht zijn), terwijl andere sociale huisvestingsmaatschappijen zelf eerst al het mogelijke trachten te doen en enkel in een laatste fase (vlak voor het betekenen van de huuropzeg) het O.C.M.W. betrekken. Een ander belangrijk verschil is de fase waarin naar de vrederechter wordt gegaan voor minnelijke schikking. Sommige sociale huisvestingsmaatschappijen gaan pas in minnelijke schikking wanneer alle mogelijkheden zijn uitgeput (afbetalingsplan werd opgesteld maar is misgelopen, O.C.M.W. werd gevraagd om te bemiddelen), terwijl andere dit veel sneller doen in de hoop de betrokken huurder wakker te schudden en dan een afbetalingsplan op te stellen. 4. De enige beschikbare cijfers vindt u terug in Bijlage De enige beschikbare cijfers vindt u terug in Bijlage De sociale huisvestingsmaatschappijen hanteren geen uniforme regels om de niet-recupereerbare huurachterstal te boeken. Het is uiterst moeilijk om de cijfers te interpreteren of met elkaar te

8 -480- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007 vergelijken. In Bijlage 3 vindt u een overzicht per sociale huisvestingsmaatschappij van de waardeverminderingen inzake huurachterstallen. 7. Er werd enige tijd geleden ten behoeve van de sociale huisvestingsmaatschappijen een richtinggevend kader uitgewerkt betreffende het opvolgen van huurachterstand. De meeste sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken ondertussen dat kader of werkten op basis daarvan eigen regels uit. Het percentage huurachterstal is daardoor gevoelig gedaald. Gelet op de vooruitgang die geboekt wordt en in het licht van de responsabilisering en verzelfstandiging van de sociale huisvestingssector meen ik dat de sociale huisvestingsmaatschappijen het best geplaatst zijn om passende initiatieven te nemen teneinde de huurachterstal zoveel als mogelijk in te perken. Ik kan de Vlaamse Volksvertegenwoordiger in dat verband nog meedelen dat ook het nieuwe kaderbesluit voor de sociale huur, dat momenteel gefinaliseerd wordt, kan bijdragen tot het verminderen van de huurachterstal. Samenwerking tussen lokale partners zoals sociale huisvestingsmaatschappijen en O.C.M.W. s wordt immers aangemoedigd en kan zeker leiden tot een nog meer nauwgezette opvolging van de huurachterstand, hetgeen ook de huurder zelf alleen maar ten goede kan komen. Als algemene conclusie van alle de verstrekte gegevens kan ik stellen dat de sociale huisvestingsmaatschappijen de laatste jaren bijzondere aandacht hebben en inspanningen leveren voor het bewaken van mogelijke huurachterstallen. Dit heeft tot gevolg dat het percentage huurachterstallen ten opzichte van de huren (inclusief de huurlasten en vergoedingen, zie Bijlage I) voor gans Vlaanderen de laatste vier jaar stelselmatig daalt en nu op het laagste niveau staat sedert 2001, met name 2,65%. BIJLAGEN 1. Overzichtstabel van de huurachterstallen per provincie en sociale huisvestingsmaatschappij. 2. Een overzicht per sociale huisvestingsmaatschappij, van de gerechtelijke dossiers. 3. Een overzicht per sociale huisvestingsmaatschappij van de waardeverminderingen inzake huurachterstallen. Bijlage(n):

9 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING Vraag nr. 23 van 10 november 2006 van LUDWIG CALUWÉ Gemeente- en provincieraadsverkiezingen - Achternaam kandidaten De artikelen 23 van de gemeentekieswet en 11 van de provinciekieswet bepalen welke namen er op de voordrachtsakten voor deelname aan de verkiezingen moeten worden vermeld. Beide artikelen bepalen eveneens dat de identiteit van de vrouwelijke kandidaat die gehuwd of weduwe is, mag worden voorafgegaan door de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot. Voor de mannelijke kandidaten is in een dergelijke mogelijkheid, namelijk dat zij hun naam zouden kunnen laten volgen door die van hun echtgenote, niet voorzien. Nochtans zijn ook voor die mogelijkheid goede argumenten te bedenken. Ook de naam van de echtgenote of de gewezen echtgenote van een mannelijke kandidaat kan immers ruime bekendheid genieten en bijgevolg bijdragen tot het bekendmaken en het herkennen van een bepaalde kandidaat. Daarnaast komt de situatie voor dat een vrouwelijke kandidaat reeds aan verkiezingen heeft deelgenomen gebruikmakend van de naam van haar echtgenoot. Wanneer het desbetreffende huwelijk dan spaak loopt, kunnen er problemen ontstaan. Mag een vrouwelijke kandidaat in dat geval nog gebruik maken van de naam van haar ex-echtgenoot? Men zou kunnen zeggen van niet, want ze is niet langer met die man gehuwd, anderzijds is er het onmiskenbare gegeven dat de desbetreffende kandidate reeds aan verkiezingen heeft deelgenomen onder naam van haar toenmalige echtgenoot en bij de kiezers bijgevolg onder die naam algemeen bekend is. Nu blijkt dat sommige vrederechters het gebruik van de naam van de ex-echtgenoot voor verkiezingsdoeleinden toestaan en dat andere vrederechters dat verbieden. Daardoor ontstaan zeer verschillende en verwarrende situaties. 1. Om welke redenen wordt het mogelijk gebruik van de naam van de echtgenoot of van de overleden echtgenoot beperkt tot de vrouwelijke kandidaten? 2. Ziet de minister specifieke redenen waarom deze mogelijkheid niet zou kunnen worden uitgebreid tot de mannelijke kandidaten? 3. Zijn er specifieke redenen waarom de kiesregelgeving geen bepalingen bevat over het gebruik van de naam van de gewezen echtgenoot? Heeft de minister weet van situaties waarbij het gebruik van de naam van de ex-echtgenoot bij de voorbije verkiezingen van 8 oktober niet toegestaan werd?

10 -482- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007 MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING ANTWOORD op vraag nr. 23 van 10 november 2006 van LUDWIG CALUWÉ De artikelen 23, 1, vierde lid, van de Gemeentekieswet en 11, 1, vierde lid, van de Provinciekieswet bepalen dat de identiteit van de vrouwelijke kandidaat die gehuwd of weduwe is, mag worden voorafgegaan door de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot. Beide artikelen voorzien niet dat een echtgenoot de naam van zijn echtgenote of een weduwnaar de naam van zijn overleden echtgenote mag gebruiken. Ook laten deze artikelen niet toe dat de naam van de gewezen echtgenoot nog mag gebruikt worden. Deze bepalingen bevonden zich al in de Gemeentekieswet en de Provinciekieswet op het moment dat de materie van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen werd geregionaliseerd. Zij werden niet gewijzigd ter gelegenheid van de parlementaire bespreking van het decreet van 10 februari 2006 tot wijziging van de Gemeentekieswet, de Provinciekieswet, de wet op het geautomatiseerd stemmen en het decreet i.v.m. de controle op de verkiezingsuitgaven. De vraag rijst of het opportuun is om het gebruik van de naam van de echtgenote of van de overleden echtgenote door de echtgenoot of weduwnaar enkel toe te laten bij de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen en niet voor andere doeleinden. Ik wijs er ook op dat het gebruik van de naam van de echtgenote of van de overleden echtgenote door de echtgenoot of weduwnaar een aspect van de naamgeving inhoudt, wat behoort tot de materie van de burgerlijke stand. Bij het gebruik van de naam van de gewezen echtgenoot komt ook het echtscheidingsrecht kijken. Zowel de materie van de burgerlijke stand als de materie van het echtscheidingsrecht behoren tot de bevoegdheid van de Federale Overheid. De voordrachtsakten voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen worden ingediend respectievelijk bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau en de voorzitter van het districtshoofdbureau op zaterdag, de negenentwintigste, of op zondag, de achtentwintigste dag vóór de verkiezingen, tussen 13 en 16 uur. Bij het indienen van de voordrachtsakte moeten de kandidaten hun naam vermelden zoals die op hun identiteitskaart voorkomt. Bij geen of onvoldoende vermelding van de naam is er de mogelijkheid om een verbeteringsakte in te dienen bij de voorzitter van het hoofdbureau de vierentwintigste dag vóór de verkiezingen, tussen 14 en 16 uur. De kandidaten hebben dus voldoende mogelijkheid om te voldoen aan de vereisten betreffende de naam op de voordrachtsakten. Het komt aan de voorzitter van het hoofdbureau toe om na te gaan of aan de naamvereisten op de voordrachtsakten is voldaan. Als Minister van Binnenlands Bestuur ben ik belast met de materiële organisatie van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen, maar heb ik geen enkele bevoegdheid om de voordrachtsakten van kandidaten voor deze verkiezingen te controleren.

11 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING Vraag nr. 24 van 10 november 2006 van HILDE CREVITS Gemeente- en provincieraadsverkiezingen - Ritsprincipe m/v Van alle recentelijk verkozen gemeenteraadsleden in het Vlaamse gewest is één op drie een vrouw (33%). Het gaat om vrouwen, een toename met 6 % tegenover zes jaar geleden (+477). In de provincieraden is 36 % procent van de 398 verkozenen vrouw. Met de verplichte pariteit moeten op elke kieslijst voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen in het Vlaamse gewest evenveel mannen als vrouwen staan. Onder de eerste drie kandidaten bovenaan elke lijst moet minstens één kandidaat van de andere sekse zijn. 1. Hoeveel kieslijsten voor de gemeente-, district- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 hanteerden het ritsprincipe? 2. Welke kieslijsten uit welke gemeenten hanteerden het ritsprincipe? 3. Wat is de verhouding aangaande het aantal verkozen vrouwen tussen kieslijsten die niet én die wel het ritsprincipe hanteerden voor de gemeente-, district-, en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006? 4. Hoeveel kieslijsten en in welke gemeenten voor de gemeente-, district- en provincieraadsverkiezingen waren als volgt opgebouwd: de eerste kandidaten bovenaan de lijst: a) mmv b) mvv c) vvm d) vmm e) vmv f) mvm

12 -484- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007 MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING ANTWOORD op vraag nr. 24 van 10 november 2006 van HILDE CREVITS Ter gelegenheid van de verkiezingen van 8 oktober jongstleden werden alle kandidatenlijsten van alle gemeenten bekend gemaakt via de verkiezingswebsite www. vlaanderenkiest.be. Het gaat in totaal over 1854 lijsten met kandidaten. Via de ondersteunende ICT-programmatuur is het aantal gekozenen beschikbaar per leeftijdscategorie en geslacht. Ook wat de kandidatenlijsten betreft, zijn detailbestanden beschikbaar. Het programma laat mijn administratie evenwel niet toe om de statistische gegevens te bezorgen op het niveau dat u vraagt. Om dat mogelijk te maken is de uitbesteding van een dergelijke opdracht nodig, maar die kadert mijn inziens vooral in het wetenschappelijk onderzoek.

13 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING Vraag nr. 25 van 10 november 2006 van MARK DEMESMAEKER - Evaluatie Bouwers die te weten willen komen op welke premies ze recht hebben, kunnen sinds midden januari 2006 terecht op een speciaal daarvoor ontworpen website, namelijk De internettoepassing moet mensen wegwijs maken in de doolhof van verschillende woonpremies op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams en federaal niveau. Met een paar tientallen muisklikken zijn toekomstige kopers, bouwers of mensen die op zoek zijn naar een nieuwe huurwoning op de hoogte van de verschillende premies waar ze recht op kunnen hebben. Dat kan gaan van energiepremies tot een renovatie- of bouwpremie. Momenteel zijn ongeveer honderd gemeenten en steden opgenomen in het systeem. Op termijn moeten er dat nog veel meer worden. 1. Hoeveel gebruikers deden sinds de start van dit initiatief een beroep op de website, (graag de cijfers per provincie)? 2. Hoeveel gemeenten ondersteunen ondertussen dit initiatief? 3. Zijn er plannen om na verloop van tijd de website aan te passen en/of te evalueren? 4. Kan een overzicht worden gegeven van het aantal premies die werden aangevraagd via de website sinds begin 2006 (graag een overzicht per premie en per provincie)?

14 -486- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007 MARINO KEULEN VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID,WONEN EN INBURGERING ANTWOORD op vraag nr. 25 van 10 november 2006 van MARK DEMESMAEKER 1. Op 16/11/2006 om 10u09 maakten personen gebruik van premiezoeker. Over de verdeling per provincie worden geen gegevens bijgehouden. 2. Het aantal gemeenten dat daadwerkelijk de premiezoekercursus heeft gevolgd en haar premies zelf heeft toegevoegd, is als volgt: Limburg: 14 actieve gemeenten Antwerpen: 28 actieve gemeenten Oost-vlaanderen: 30 actieve gemeenten Vlaams-Brabant:: 14 actieve gemeenten West-Vlaanderen: 32 actieve gemeenten In totaal hebben 118 gemeenten hun premies zelf toegevoegd. Dit verschilt echter van het aantal gemeenten waarvan de premies met hun voorwaardenstructuren daadwerkelijk zijn opgenomen: Limburg: 44 gemeenten waarvan de premies met voorwaarden werden opgenomen Antwerpen: 68 gemeenten waarvan de premies met voorwaarden werden opgenomen Oost-Vlaanderen: 54 gemeenten waarvan de premies met voorwaarden werden opgenomen Vlaams-Brabant:: 26 gemeenten waarvan de premies met voorwaarden werden opgenomen West-Vlaanderen: 39 gemeenten waarvan de premies met voorwaarden werden opgenomen In totaal zijn er van 231 gemeenten de premies met voorwaarden opgenomen. Van de overige gemeenten werden reeds de namen van de aangeboden tegemoetkomingen (met meestal contactinformatie) opgenomen. Van slechts 6 gemeenten in Oost-Vlaanderen en 3 gemeenten in Vlaams-Brabant heeft mijn administratie nog geen feedback gekregen of ze premies aanbieden en welke premies ze aanbieden. Een redactieteam werd aangesteld om de premies in premiezoeker te vervolledigen en te verbeteren. De premies van de gemeenten in Limburg en Antwerpen werden reeds geredigeerd (op enkele gemeenten na die hun reglementen nog moeten doorsturen). De premies van de gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen zijn deze maand aan de beurt. De komende maanden worden de premies van de gemeenten in West-vlaanderen en Vlaams-Brabant nagekeken en aangevuld. Daarna worden de premies van de intercommunales toegevoegd. Op dit ogenblik zijn er steunmaatregelen in premiezoeker opgenomen daarvan werden op dit ogenblik door het redactieteam nagekeken. Van deze werden er 661 daadwerkelijk door ons redactieteam toegevoegd. 3. Premiezoeker werd onlangs door de dienst Wetsmatiging geëvalueerd. De administratieve lastenverlaging die dankzij premiezoeker tot stand kwam wordt door deze dienst berekend. Op korte termijn is het mijn bedoeling premiezoeker uit te breiden met een module leningenvergelijker. Wanneer gebruikers vernemen dat ze aanspraak kunnen maken op één of meer sociale leningen, kan premiezoeker binnenkort ook nagaan bij welke instelling ze in hun situatie de laagste interestvoet kunnen bekomen. Ook krijgt

15 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari premiezoeker begin volgend jaar een face-lift waarmee de overzichtelijkheid van de invulschermen wordt verbeterd. Op korte tot middellange termijn wens ik de premiezoeker uit te breiden tot premiezoeker Digit. Dit project dat in het kader van e-government als VIP-project werd geselecteerd, beoogt dat premiezoeker zowel voor simulatie als aanvraag kan gebruik maken van relevante persoonsgegevens rond gezinssamenstelling, inkomen en onroerende bezittingen die de Vlaamse Overheid digitaal via webservices kan opvragen om zo het gebruik van de premiezoeker-applicatie te vereenvoudigen en het aantal met de aanvraag mee te sturen attesten te verminderen. Hiervoor wordt binnenkort een juridische haalbaarheidsstudie uitgevoerd die in kaart brengt óf en op welke manier premiezoeker van digitale persoonsgegevens gebruik kan maken (om te voldoen aan de privacy wetgeving). Na deze haalbaarheidsstudie wordt een proof of concept uitgevoerd van een universeel digitaal aanvraagformulier. Aan de hand van de parameters die premiezoeker opvraagt om te bepalen of de gebruiker recht heeft op een premie, wordt een voor een bepaalde premie relevante versie van het universele aanvraagformulier aangemaakt. Voorbeeld: wanneer de gebruiker recht heeft op de Vlaamse verbeteringspremie, wordt een digitaal aanvraagformulier samengesteld dat de voor deze aanvraag noodzakelijke velden bevat. Die informatie die noodzakelijk is om de aanvraag te kunnen behandelen, stuurt premiezoeker (indien het deze kon opvragen) mee met de aanvraag zodat de gebruiker niet meer langs verschillende diensten moet voor een attest van gezinssamenstelling, inkomen enz Premiezoeker wordt op dit ogenblik dus niet gebruikt om premies aan te vragen. Dit zal pas kunnen wanneer premiezoeker Digit kan worden geïmplementeerd. Premiezoeker vertelt op dit ogenblik enkel op welke tegemoetkomingen een gebruiker met het door hem/haar opgegeven inkomen en gezinssamenstelling aanspraak kan maken. Hoeveel personen met deze informatie daadwerkelijk de voor hen relevante premies hebben aangevraagd, is niet te achterhalen. Ik kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger hier dan ook geen gegevens over bezorgen.

16

17 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING Vraag nr. 26 van 10 november 2006 van TOM DEHAENE Aanstelling deeltijdse OCMW-ontvangers - Uitvoeringsbesluiten Het decreet van 7 juli 2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2006) stelt wat volgt: Art. 37. Artikel 41 van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt: Artikel Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft een secretaris en een ontvanger. 2. Onder de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden kan de raad voor maatschappelijk welzijn beslissen dat de ambten van secretaris en ontvanger deeltijds worden uitgeoefend. In afwijking van het eerste lid en met behoud van de toepassing van artikel 43 wordt het ambt van ontvanger deeltijds uitgeoefend in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten tot en met inwoners. De Vlaamse Regering stelt de maximale omvang van de dienstopdracht van de deeltijdse ontvangers vast. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten die meer dan inwoners tellen, worden steeds bediend door een voltijdse secretaris en een voltijdse plaatselijk ontvanger. 3. De raad voor maatschappelijk welzijn kan een deeltijds ambt van secretaris laten vervullen door de deeltijdse secretaris van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een andere gemeente of door een deeltijdse gemeentesecretaris. 4. De raad voor maatschappelijk welzijn kan een deeltijds ambt van ontvanger laten vervullen door de deeltijdse ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een andere gemeente of door een deeltijdse financieel beheerder van een gemeente. 5. In het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat zich, ingevolge een wijziging van het bevolkingscijfer, in een andere situatie bevindt blijft de secretaris of de plaatselijk ontvanger die in dienst is zijn ambt uitoefenen met dezelfde prestatieomvang tot zijn loopbaan of zijn functie in dat openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn eindigt. Met akkoord van de betrokken ambtenaar kan hiervan worden afgeweken. Verscheidene besturen wensen zo snel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om een deeltijds plaatselijk ontvanger in dienst te nemen. Tijdens de vorige legislatuur heeft de Vlaamse Regering een voorontwerp van besluit goedgekeurd dat deze materie regelt. Het ontwerp heeft echter nooit rechtskracht gekregen. Het artikel 37 trad in werking op de dag van de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad. Omdat er nog geen uitvoeringsbesluiten en datum van 1 januari 2007 zijn, wens ik de minister de volgende vragen te stellen.

18 -490- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari Voor wanneer worden de uitvoeringsbesluiten verwacht die de indiensttreding van deeltijdse plaatselijke ontvangers regelen? 2. Zullen twee of meerdere besturen via één aanwervingsprocedure dezelfde deeltijdse ontvanger kunnen aanwerven?

19 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING ANTWOORD op vraag nr. 26 van 10 november 2006 van TOM DEHAENE Artikel 37 van het decreet van 7 juli 2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn heeft het bestaande artikel 41 van de organieke OCMW-wet vervangen door een aantal nieuwe bepalingen. In de toekomst zal het onder meer mogelijk worden dat in bepaalde OCMW s het ambt van ontvanger deeltijds wordt uitgeoefend. De Vlaamse Regering heeft van de decreetgever de opdracht gekregen om in een uitvoeringsbesluit de voorwaarden en de maximale omvang van de dienstopdracht van de deeltijdse ontvangers te bepalen. Dit uitvoeringsbesluit is momenteel in voorbereiding. Vanzelfsprekend kunnen de bepalingen van de OCMW-wet niet door een uitvoeringsbesluit worden gewijzigd. De OCMW-wet bepaalt dat er op zichzelf staande deeltijdse ambten van OCMW-ontvanger en ook OCMW-secretaris kunnen zijn. Twee of meerdere besturen kunnen beslissen om een gezamenlijke aanwervingsprocedure te voeren met het oog op de invulling van een deeltijdse functie in elk bestuur.

20

21 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING Vraag nr. 27 van 13 november 2006 van CARL DECALUWE Socialehuisvestingsmaatschappijen - Financiële situatie In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 3 van 28 september 2005 over de financiële situatie van erkende vennootschappen had ik de minister graag de volgende vragen gesteld (Websitebulletin, publicatiedatum ). 1. Kan de minister met een aantal financiële indicatoren of ratio s aantonen wat de financiële toestand is van de erkende vennootschappen in de sociale huursector? Kan dit opgesplitst per provincie? Hoe moet men die indicatoren of ratio s interpreteren? Wat besluit de minister uit deze gegevens? 2. Voor welke vennootschappen is de financiële toestand problematisch? Waar zijn er structurele tekorten? 3. Welke zijn de voornaamste oorzaken van de desgevallend precaire financiële situatie? 4. Welke sluitende of structurele maatregelen worden genomen of welke initiatieven zal de minister nog nemen om de financiële toestand van die vennootschappen te verbeteren? 5. Hoe evolueert de financiële situatie van de erkende vennootschappen tegenover de voorgaande jaren?

22 -494- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007 MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING ANTWOORD op vraag nr. 27 van 13 november 2006 van CARL DECALUWE 1 In bijlage 1 vindt u de volgende financiële kengetallen voor de jaren 2004 en 2005 met betrekking tot de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM s) uit de huursector en dit opgesplitst per provincie: a. De eigen middelen van de SHM, d.i. de netto-kaspositie (kengetal inzake liquiditeit) b. De vrije cashflow uit de gewone bedrijfsuitoefening, d.i. de dekking van de financiële stromen van het vreemd vermogen door de operationele cashflow (kengetal dat verband legt tussen liquiditeit en solvabiliteit) c. Het boekhoudkundig resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening (kengetal inzake rentabiliteit) Aan de hand van deze financiële kengetallen kan een genuanceerd beeld van de financiële toestand van de SHM s verkregen worden. Van de SHM van Zomergem met erkenningsnummer 4370 zijn er op dit moment met betrekking tot boekjaar 2005 nog geen definitieve cijfers ontvangen. Deze kengetallen verschillen enigszins van deze die gebruikt werden bij het beantwoorden van de Parlementaire vraag nr. 3 van 28 september Met name kengetal b. is toegevoegd en kengetal c. is gewijzigd. De wijziging aan kengetal c. houdt in dat er enkele correcties werden toegevoegd om het zuivere resultaat van de huuractiviteit te meten. Op deze wijze wordt abstractie gemaakt van het effect van een eventuele activiteit van koopwoningen en hypothecaire kredietbemiddeling op het resultaat van de SHM. Deze kengetallen worden op deze wijze ook gehanteerd bij de werkafspraken met de SHM s. HOE MOET MEN DIE INDICATOREN OF RATIO S INTERPRETEREN? Beschrijving van de gehanteerde kengetallen Het aantal parameters wordt beperkt gehouden tot de meest relevante, d.w.z. de eigen middelen, de vrije cashflow en het resultaat. De eerste twee criteria hebben betrekking op de liquiditeit (waarbij het tweede kengetal het verband legt tussen de liquiditeit en de solvabiliteit), waarop de nadruk dient gelegd, terwijl de laatste verband houdt met de rentabiliteit. Hierna wordt kort enige toelichting verstrekt aangaande de interpretatie van deze kengetallen. a. Eigen middelen van de SHM die bij de VMSW worden aangehouden (nettokaspositie van de SHM bij de VMSW) Dit kengetal is de belangrijkste waardemeter van de liquiditeitspositie van de SHM. Het saldo van de liquide middelen op balansdatum geeft de hoeveelheid geldmiddelen en daarmee gelijkgestelde middelen (onder meer korte termijnbeleggingen) op een bepaald moment weer. Dit kengetal kan opgevat worden als de gecumuleerde liquiditeitssituatie van de onderneming op een bepaald moment tengevolge van zowel exploitatieverrichtingen, financieringsverrichtingen als investeringsverrichtingen. De toestand van de eigen middelen wordt in enge zin bekeken. M.a.w. enkel met de middelen die op van het boekjaar op de rekening-courant bij de VMSW staan, wordt

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2007 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2008. Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 2 Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 Voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2011 3 Leden raad van bestuur / Voorzitter de

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming.

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming. Het Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries Van idee tot ondernemingsplan 22 november 2005 Bronnen: Wetboek Vennootschappen Pacioli Financial Law Institute Deel 1. : Doel en wettelijke grondslag.

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Gewestelijk Havencommissariaat 1 DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Toon Colpaert en Reginald Loyen, Gewestelijk havencommissariaat

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2009 Lokale overheidsbedrijven Inhoud De lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 4 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Eindrapport 12/07/2012 Inhoudstafel INLEIDING 7 1 Informatie

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie