BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN"

Transcriptie

1 Nr. 4 Zitting Januari 2007 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN DEEL II

2

3 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari MARINO KEULEN, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING

4

5 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING Vraag nr. 21 van 10 november 2006 van CARL DECALUWE Huurachterstallen SHM's - Stand van zaken In opvolging van voorgaande schriftelijke vragen terzake had ik de minister graag volgende vragen gesteld. 1. Kan de minister reeds een overzicht geven van de huurachterstal in 2005? Kan dit opgesplitst per provincie? Kan dit eveneens uitgedrukt worden in aantallen en bedragen? Is er een noemenswaardige verbetering of verslechtering op te merken ten opzichte van voorgaande jaren? Zo ja, wat is de oorzaak? 2. Hoeveel afbetalingsakkoorden sloten de SHM s (socialehuisvestingsmaatschappijen) af in 2005 met wanbetalers? Kan dit eveneens opgesplitst per provincie en per arrondissement? Beschikt de minister reeds over cijfers hieromtrent? Om welke bedragen ging het hier telkens? Is er een positieve of negatieve evolutie waar te nemen? Wat zijn de oorzaken hiervan? 3. In welke mate dienden de SHM s een beroep te doen op bemiddeling van de OCMW s? Hoeveel concrete dossiers werden succesvol afgerond? Beschikt de minister reeds over cijfers hieromtrent? Blijkt dit een doeltreffende manier te zijn? 4. Kan de minister een overzicht geven per SHM van het aantal dossiers dat aan de rechter werd voorgelegd volgens de wettelijke bepaling voor de hoofdvordering van huuraanpassing, -invordering of huisuitzetting (namelijk minnelijke schikking alvorens gerechtelijke procedure)? Wat is de stand van zaken in deze dossiers? In welke mate heeft het tijdsverloop van deze procedure nog een impact op de huurachterstallen? Kan de minister dit staven met cijfers? 5. De SHM s kunnen in principe zelf en in eerste instantie de huuropzeg betekenen zonder gerechtelijke tussenkomst. Kan de minister een overzicht geven van het aantal huuropzeggingen zonder gerechtelijke tussen komst voor 2005 en 2006, en dit ook opgesplitst per arrondissement? Is hier sprake van een stijging? Zo ja, wat is de reden?

6 -478- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007 Hoeveel verliezen werden er reeds geleden door niet-recupereerbare huurachterstal? Kan dit even eens per provincie en per arrondissement? Kan de minister ook de cijfers geven voor 2005? Hoe evolueert dit? Hoe zal men dergelijke verliezen in de toekomst vermijden? 6. Acht de minister bijkomende initiatieven noodzakelijk en zo ja, welke? 7. Hoe evolueert de problematiek van de huurachterstallen in het algemeen?

7 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING ANTWOORD op vraag nr. 21 van 10 november 2006 van CARL DECALUWE De omstandige uitleg in het antwoord op dezelfde vraag van vorig jaar geeft aan hoe gevoelig de interpretatie van de cijfers is. Die gevoeligheid is ongewijzigd gebleven. 1. Een overzicht van de huurachterstallen per provincie en per sociale huisvestingsmaatschappij vindt u als Bijlage 1. De cijfers van de voorbije 5 jaren zijn ook gerelateerd aan de bedragen van huur + huurlasten. Een duidelijke evolutie tekent zich niet af. Wel stellen we een daling vast van de relatieve huurachterstal t.o.v. enkele jaren terug. Sinds het piekjaar 2001, is de achterstal in 2002 en 2003 aanzienlijke gedaald. Sindsdien is het percentage gestabiliseerd. Deze vooruitgang t.o.v. enkele jaren terug is het gevolg van toenemende inspanningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 2. Deze cijfers zijn niet beschikbaar in het beleidsdomein. 3. Ook hierover zijn geen cijfers beschikbaar, tenzij over de opzeggingen door huurder/verhuurder. Voor het eerst werden de sociale huisvestingsmaatschappijen nu ook gepeild naar het aantal opzeggingen waarin huurachterstal niet de (mede-)aanleiding was. U vindt de cijfers terug in Bijlage 2. Belangrijk is op te merken dat het cijfer in de kolom "opzeg betekend door SHM" niet noodzakelijk hoeft gelijk te zijn aan de som van de overige cijfers onder "alle opzeggingen". Het komt immers voor dat een sociale huisvestingsmaatschappij ervoor kiest om vrij snel de opzeg te betekenen aan een huurder (met een nog niet al te hoge huurachterstal), maar daar even snel op terugkomt wanneer de huurder zich engageert om de achterstal in te lossen. Dat ook weer met de bedoeling de huurder "wakker te schudden". Dezelfde opmerking geldt voor de kolom "achterstal geen aanleiding voor opzeg". De verschillende stappen die door de Vlaamse Volksvertegenwoordiger worden aangehaald, moeten gezien worden binnen één overkoepelend kader. Dat maakt de interpretatie van de cijfers moeilijk. De invulling van dat overkoepelend kader verschilt immers sterk van SHM tot sociale huisvestingsmaatschappij. Er zijn bijvoorbeeld sociale huisvestingsmaatschappijen die een goede samenwerking hebben opgebouwd met het O.C.M.W. en haar bij huurachterstal steeds zo snel mogelijk inschakelen (ook wanneer ze daar wettelijk niet toe verplicht zijn), terwijl andere sociale huisvestingsmaatschappijen zelf eerst al het mogelijke trachten te doen en enkel in een laatste fase (vlak voor het betekenen van de huuropzeg) het O.C.M.W. betrekken. Een ander belangrijk verschil is de fase waarin naar de vrederechter wordt gegaan voor minnelijke schikking. Sommige sociale huisvestingsmaatschappijen gaan pas in minnelijke schikking wanneer alle mogelijkheden zijn uitgeput (afbetalingsplan werd opgesteld maar is misgelopen, O.C.M.W. werd gevraagd om te bemiddelen), terwijl andere dit veel sneller doen in de hoop de betrokken huurder wakker te schudden en dan een afbetalingsplan op te stellen. 4. De enige beschikbare cijfers vindt u terug in Bijlage De enige beschikbare cijfers vindt u terug in Bijlage De sociale huisvestingsmaatschappijen hanteren geen uniforme regels om de niet-recupereerbare huurachterstal te boeken. Het is uiterst moeilijk om de cijfers te interpreteren of met elkaar te

8 -480- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007 vergelijken. In Bijlage 3 vindt u een overzicht per sociale huisvestingsmaatschappij van de waardeverminderingen inzake huurachterstallen. 7. Er werd enige tijd geleden ten behoeve van de sociale huisvestingsmaatschappijen een richtinggevend kader uitgewerkt betreffende het opvolgen van huurachterstand. De meeste sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken ondertussen dat kader of werkten op basis daarvan eigen regels uit. Het percentage huurachterstal is daardoor gevoelig gedaald. Gelet op de vooruitgang die geboekt wordt en in het licht van de responsabilisering en verzelfstandiging van de sociale huisvestingssector meen ik dat de sociale huisvestingsmaatschappijen het best geplaatst zijn om passende initiatieven te nemen teneinde de huurachterstal zoveel als mogelijk in te perken. Ik kan de Vlaamse Volksvertegenwoordiger in dat verband nog meedelen dat ook het nieuwe kaderbesluit voor de sociale huur, dat momenteel gefinaliseerd wordt, kan bijdragen tot het verminderen van de huurachterstal. Samenwerking tussen lokale partners zoals sociale huisvestingsmaatschappijen en O.C.M.W. s wordt immers aangemoedigd en kan zeker leiden tot een nog meer nauwgezette opvolging van de huurachterstand, hetgeen ook de huurder zelf alleen maar ten goede kan komen. Als algemene conclusie van alle de verstrekte gegevens kan ik stellen dat de sociale huisvestingsmaatschappijen de laatste jaren bijzondere aandacht hebben en inspanningen leveren voor het bewaken van mogelijke huurachterstallen. Dit heeft tot gevolg dat het percentage huurachterstallen ten opzichte van de huren (inclusief de huurlasten en vergoedingen, zie Bijlage I) voor gans Vlaanderen de laatste vier jaar stelselmatig daalt en nu op het laagste niveau staat sedert 2001, met name 2,65%. BIJLAGEN 1. Overzichtstabel van de huurachterstallen per provincie en sociale huisvestingsmaatschappij. 2. Een overzicht per sociale huisvestingsmaatschappij, van de gerechtelijke dossiers. 3. Een overzicht per sociale huisvestingsmaatschappij van de waardeverminderingen inzake huurachterstallen. Bijlage(n):

9 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING Vraag nr. 23 van 10 november 2006 van LUDWIG CALUWÉ Gemeente- en provincieraadsverkiezingen - Achternaam kandidaten De artikelen 23 van de gemeentekieswet en 11 van de provinciekieswet bepalen welke namen er op de voordrachtsakten voor deelname aan de verkiezingen moeten worden vermeld. Beide artikelen bepalen eveneens dat de identiteit van de vrouwelijke kandidaat die gehuwd of weduwe is, mag worden voorafgegaan door de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot. Voor de mannelijke kandidaten is in een dergelijke mogelijkheid, namelijk dat zij hun naam zouden kunnen laten volgen door die van hun echtgenote, niet voorzien. Nochtans zijn ook voor die mogelijkheid goede argumenten te bedenken. Ook de naam van de echtgenote of de gewezen echtgenote van een mannelijke kandidaat kan immers ruime bekendheid genieten en bijgevolg bijdragen tot het bekendmaken en het herkennen van een bepaalde kandidaat. Daarnaast komt de situatie voor dat een vrouwelijke kandidaat reeds aan verkiezingen heeft deelgenomen gebruikmakend van de naam van haar echtgenoot. Wanneer het desbetreffende huwelijk dan spaak loopt, kunnen er problemen ontstaan. Mag een vrouwelijke kandidaat in dat geval nog gebruik maken van de naam van haar ex-echtgenoot? Men zou kunnen zeggen van niet, want ze is niet langer met die man gehuwd, anderzijds is er het onmiskenbare gegeven dat de desbetreffende kandidate reeds aan verkiezingen heeft deelgenomen onder naam van haar toenmalige echtgenoot en bij de kiezers bijgevolg onder die naam algemeen bekend is. Nu blijkt dat sommige vrederechters het gebruik van de naam van de ex-echtgenoot voor verkiezingsdoeleinden toestaan en dat andere vrederechters dat verbieden. Daardoor ontstaan zeer verschillende en verwarrende situaties. 1. Om welke redenen wordt het mogelijk gebruik van de naam van de echtgenoot of van de overleden echtgenoot beperkt tot de vrouwelijke kandidaten? 2. Ziet de minister specifieke redenen waarom deze mogelijkheid niet zou kunnen worden uitgebreid tot de mannelijke kandidaten? 3. Zijn er specifieke redenen waarom de kiesregelgeving geen bepalingen bevat over het gebruik van de naam van de gewezen echtgenoot? Heeft de minister weet van situaties waarbij het gebruik van de naam van de ex-echtgenoot bij de voorbije verkiezingen van 8 oktober niet toegestaan werd?

10 -482- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007 MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING ANTWOORD op vraag nr. 23 van 10 november 2006 van LUDWIG CALUWÉ De artikelen 23, 1, vierde lid, van de Gemeentekieswet en 11, 1, vierde lid, van de Provinciekieswet bepalen dat de identiteit van de vrouwelijke kandidaat die gehuwd of weduwe is, mag worden voorafgegaan door de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot. Beide artikelen voorzien niet dat een echtgenoot de naam van zijn echtgenote of een weduwnaar de naam van zijn overleden echtgenote mag gebruiken. Ook laten deze artikelen niet toe dat de naam van de gewezen echtgenoot nog mag gebruikt worden. Deze bepalingen bevonden zich al in de Gemeentekieswet en de Provinciekieswet op het moment dat de materie van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen werd geregionaliseerd. Zij werden niet gewijzigd ter gelegenheid van de parlementaire bespreking van het decreet van 10 februari 2006 tot wijziging van de Gemeentekieswet, de Provinciekieswet, de wet op het geautomatiseerd stemmen en het decreet i.v.m. de controle op de verkiezingsuitgaven. De vraag rijst of het opportuun is om het gebruik van de naam van de echtgenote of van de overleden echtgenote door de echtgenoot of weduwnaar enkel toe te laten bij de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen en niet voor andere doeleinden. Ik wijs er ook op dat het gebruik van de naam van de echtgenote of van de overleden echtgenote door de echtgenoot of weduwnaar een aspect van de naamgeving inhoudt, wat behoort tot de materie van de burgerlijke stand. Bij het gebruik van de naam van de gewezen echtgenoot komt ook het echtscheidingsrecht kijken. Zowel de materie van de burgerlijke stand als de materie van het echtscheidingsrecht behoren tot de bevoegdheid van de Federale Overheid. De voordrachtsakten voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen worden ingediend respectievelijk bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau en de voorzitter van het districtshoofdbureau op zaterdag, de negenentwintigste, of op zondag, de achtentwintigste dag vóór de verkiezingen, tussen 13 en 16 uur. Bij het indienen van de voordrachtsakte moeten de kandidaten hun naam vermelden zoals die op hun identiteitskaart voorkomt. Bij geen of onvoldoende vermelding van de naam is er de mogelijkheid om een verbeteringsakte in te dienen bij de voorzitter van het hoofdbureau de vierentwintigste dag vóór de verkiezingen, tussen 14 en 16 uur. De kandidaten hebben dus voldoende mogelijkheid om te voldoen aan de vereisten betreffende de naam op de voordrachtsakten. Het komt aan de voorzitter van het hoofdbureau toe om na te gaan of aan de naamvereisten op de voordrachtsakten is voldaan. Als Minister van Binnenlands Bestuur ben ik belast met de materiële organisatie van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen, maar heb ik geen enkele bevoegdheid om de voordrachtsakten van kandidaten voor deze verkiezingen te controleren.

11 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING Vraag nr. 24 van 10 november 2006 van HILDE CREVITS Gemeente- en provincieraadsverkiezingen - Ritsprincipe m/v Van alle recentelijk verkozen gemeenteraadsleden in het Vlaamse gewest is één op drie een vrouw (33%). Het gaat om vrouwen, een toename met 6 % tegenover zes jaar geleden (+477). In de provincieraden is 36 % procent van de 398 verkozenen vrouw. Met de verplichte pariteit moeten op elke kieslijst voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen in het Vlaamse gewest evenveel mannen als vrouwen staan. Onder de eerste drie kandidaten bovenaan elke lijst moet minstens één kandidaat van de andere sekse zijn. 1. Hoeveel kieslijsten voor de gemeente-, district- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 hanteerden het ritsprincipe? 2. Welke kieslijsten uit welke gemeenten hanteerden het ritsprincipe? 3. Wat is de verhouding aangaande het aantal verkozen vrouwen tussen kieslijsten die niet én die wel het ritsprincipe hanteerden voor de gemeente-, district-, en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006? 4. Hoeveel kieslijsten en in welke gemeenten voor de gemeente-, district- en provincieraadsverkiezingen waren als volgt opgebouwd: de eerste kandidaten bovenaan de lijst: a) mmv b) mvv c) vvm d) vmm e) vmv f) mvm

12 -484- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007 MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING ANTWOORD op vraag nr. 24 van 10 november 2006 van HILDE CREVITS Ter gelegenheid van de verkiezingen van 8 oktober jongstleden werden alle kandidatenlijsten van alle gemeenten bekend gemaakt via de verkiezingswebsite www. vlaanderenkiest.be. Het gaat in totaal over 1854 lijsten met kandidaten. Via de ondersteunende ICT-programmatuur is het aantal gekozenen beschikbaar per leeftijdscategorie en geslacht. Ook wat de kandidatenlijsten betreft, zijn detailbestanden beschikbaar. Het programma laat mijn administratie evenwel niet toe om de statistische gegevens te bezorgen op het niveau dat u vraagt. Om dat mogelijk te maken is de uitbesteding van een dergelijke opdracht nodig, maar die kadert mijn inziens vooral in het wetenschappelijk onderzoek.

13 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING Vraag nr. 25 van 10 november 2006 van MARK DEMESMAEKER - Evaluatie Bouwers die te weten willen komen op welke premies ze recht hebben, kunnen sinds midden januari 2006 terecht op een speciaal daarvoor ontworpen website, namelijk De internettoepassing moet mensen wegwijs maken in de doolhof van verschillende woonpremies op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams en federaal niveau. Met een paar tientallen muisklikken zijn toekomstige kopers, bouwers of mensen die op zoek zijn naar een nieuwe huurwoning op de hoogte van de verschillende premies waar ze recht op kunnen hebben. Dat kan gaan van energiepremies tot een renovatie- of bouwpremie. Momenteel zijn ongeveer honderd gemeenten en steden opgenomen in het systeem. Op termijn moeten er dat nog veel meer worden. 1. Hoeveel gebruikers deden sinds de start van dit initiatief een beroep op de website, (graag de cijfers per provincie)? 2. Hoeveel gemeenten ondersteunen ondertussen dit initiatief? 3. Zijn er plannen om na verloop van tijd de website aan te passen en/of te evalueren? 4. Kan een overzicht worden gegeven van het aantal premies die werden aangevraagd via de website sinds begin 2006 (graag een overzicht per premie en per provincie)?

14 -486- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007 MARINO KEULEN VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID,WONEN EN INBURGERING ANTWOORD op vraag nr. 25 van 10 november 2006 van MARK DEMESMAEKER 1. Op 16/11/2006 om 10u09 maakten personen gebruik van premiezoeker. Over de verdeling per provincie worden geen gegevens bijgehouden. 2. Het aantal gemeenten dat daadwerkelijk de premiezoekercursus heeft gevolgd en haar premies zelf heeft toegevoegd, is als volgt: Limburg: 14 actieve gemeenten Antwerpen: 28 actieve gemeenten Oost-vlaanderen: 30 actieve gemeenten Vlaams-Brabant:: 14 actieve gemeenten West-Vlaanderen: 32 actieve gemeenten In totaal hebben 118 gemeenten hun premies zelf toegevoegd. Dit verschilt echter van het aantal gemeenten waarvan de premies met hun voorwaardenstructuren daadwerkelijk zijn opgenomen: Limburg: 44 gemeenten waarvan de premies met voorwaarden werden opgenomen Antwerpen: 68 gemeenten waarvan de premies met voorwaarden werden opgenomen Oost-Vlaanderen: 54 gemeenten waarvan de premies met voorwaarden werden opgenomen Vlaams-Brabant:: 26 gemeenten waarvan de premies met voorwaarden werden opgenomen West-Vlaanderen: 39 gemeenten waarvan de premies met voorwaarden werden opgenomen In totaal zijn er van 231 gemeenten de premies met voorwaarden opgenomen. Van de overige gemeenten werden reeds de namen van de aangeboden tegemoetkomingen (met meestal contactinformatie) opgenomen. Van slechts 6 gemeenten in Oost-Vlaanderen en 3 gemeenten in Vlaams-Brabant heeft mijn administratie nog geen feedback gekregen of ze premies aanbieden en welke premies ze aanbieden. Een redactieteam werd aangesteld om de premies in premiezoeker te vervolledigen en te verbeteren. De premies van de gemeenten in Limburg en Antwerpen werden reeds geredigeerd (op enkele gemeenten na die hun reglementen nog moeten doorsturen). De premies van de gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen zijn deze maand aan de beurt. De komende maanden worden de premies van de gemeenten in West-vlaanderen en Vlaams-Brabant nagekeken en aangevuld. Daarna worden de premies van de intercommunales toegevoegd. Op dit ogenblik zijn er steunmaatregelen in premiezoeker opgenomen daarvan werden op dit ogenblik door het redactieteam nagekeken. Van deze werden er 661 daadwerkelijk door ons redactieteam toegevoegd. 3. Premiezoeker werd onlangs door de dienst Wetsmatiging geëvalueerd. De administratieve lastenverlaging die dankzij premiezoeker tot stand kwam wordt door deze dienst berekend. Op korte termijn is het mijn bedoeling premiezoeker uit te breiden met een module leningenvergelijker. Wanneer gebruikers vernemen dat ze aanspraak kunnen maken op één of meer sociale leningen, kan premiezoeker binnenkort ook nagaan bij welke instelling ze in hun situatie de laagste interestvoet kunnen bekomen. Ook krijgt

15 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari premiezoeker begin volgend jaar een face-lift waarmee de overzichtelijkheid van de invulschermen wordt verbeterd. Op korte tot middellange termijn wens ik de premiezoeker uit te breiden tot premiezoeker Digit. Dit project dat in het kader van e-government als VIP-project werd geselecteerd, beoogt dat premiezoeker zowel voor simulatie als aanvraag kan gebruik maken van relevante persoonsgegevens rond gezinssamenstelling, inkomen en onroerende bezittingen die de Vlaamse Overheid digitaal via webservices kan opvragen om zo het gebruik van de premiezoeker-applicatie te vereenvoudigen en het aantal met de aanvraag mee te sturen attesten te verminderen. Hiervoor wordt binnenkort een juridische haalbaarheidsstudie uitgevoerd die in kaart brengt óf en op welke manier premiezoeker van digitale persoonsgegevens gebruik kan maken (om te voldoen aan de privacy wetgeving). Na deze haalbaarheidsstudie wordt een proof of concept uitgevoerd van een universeel digitaal aanvraagformulier. Aan de hand van de parameters die premiezoeker opvraagt om te bepalen of de gebruiker recht heeft op een premie, wordt een voor een bepaalde premie relevante versie van het universele aanvraagformulier aangemaakt. Voorbeeld: wanneer de gebruiker recht heeft op de Vlaamse verbeteringspremie, wordt een digitaal aanvraagformulier samengesteld dat de voor deze aanvraag noodzakelijke velden bevat. Die informatie die noodzakelijk is om de aanvraag te kunnen behandelen, stuurt premiezoeker (indien het deze kon opvragen) mee met de aanvraag zodat de gebruiker niet meer langs verschillende diensten moet voor een attest van gezinssamenstelling, inkomen enz Premiezoeker wordt op dit ogenblik dus niet gebruikt om premies aan te vragen. Dit zal pas kunnen wanneer premiezoeker Digit kan worden geïmplementeerd. Premiezoeker vertelt op dit ogenblik enkel op welke tegemoetkomingen een gebruiker met het door hem/haar opgegeven inkomen en gezinssamenstelling aanspraak kan maken. Hoeveel personen met deze informatie daadwerkelijk de voor hen relevante premies hebben aangevraagd, is niet te achterhalen. Ik kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger hier dan ook geen gegevens over bezorgen.

16

17 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING Vraag nr. 26 van 10 november 2006 van TOM DEHAENE Aanstelling deeltijdse OCMW-ontvangers - Uitvoeringsbesluiten Het decreet van 7 juli 2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2006) stelt wat volgt: Art. 37. Artikel 41 van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt: Artikel Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft een secretaris en een ontvanger. 2. Onder de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden kan de raad voor maatschappelijk welzijn beslissen dat de ambten van secretaris en ontvanger deeltijds worden uitgeoefend. In afwijking van het eerste lid en met behoud van de toepassing van artikel 43 wordt het ambt van ontvanger deeltijds uitgeoefend in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten tot en met inwoners. De Vlaamse Regering stelt de maximale omvang van de dienstopdracht van de deeltijdse ontvangers vast. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten die meer dan inwoners tellen, worden steeds bediend door een voltijdse secretaris en een voltijdse plaatselijk ontvanger. 3. De raad voor maatschappelijk welzijn kan een deeltijds ambt van secretaris laten vervullen door de deeltijdse secretaris van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een andere gemeente of door een deeltijdse gemeentesecretaris. 4. De raad voor maatschappelijk welzijn kan een deeltijds ambt van ontvanger laten vervullen door de deeltijdse ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een andere gemeente of door een deeltijdse financieel beheerder van een gemeente. 5. In het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat zich, ingevolge een wijziging van het bevolkingscijfer, in een andere situatie bevindt blijft de secretaris of de plaatselijk ontvanger die in dienst is zijn ambt uitoefenen met dezelfde prestatieomvang tot zijn loopbaan of zijn functie in dat openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn eindigt. Met akkoord van de betrokken ambtenaar kan hiervan worden afgeweken. Verscheidene besturen wensen zo snel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om een deeltijds plaatselijk ontvanger in dienst te nemen. Tijdens de vorige legislatuur heeft de Vlaamse Regering een voorontwerp van besluit goedgekeurd dat deze materie regelt. Het ontwerp heeft echter nooit rechtskracht gekregen. Het artikel 37 trad in werking op de dag van de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad. Omdat er nog geen uitvoeringsbesluiten en datum van 1 januari 2007 zijn, wens ik de minister de volgende vragen te stellen.

18 -490- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari Voor wanneer worden de uitvoeringsbesluiten verwacht die de indiensttreding van deeltijdse plaatselijke ontvangers regelen? 2. Zullen twee of meerdere besturen via één aanwervingsprocedure dezelfde deeltijdse ontvanger kunnen aanwerven?

19 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING ANTWOORD op vraag nr. 26 van 10 november 2006 van TOM DEHAENE Artikel 37 van het decreet van 7 juli 2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn heeft het bestaande artikel 41 van de organieke OCMW-wet vervangen door een aantal nieuwe bepalingen. In de toekomst zal het onder meer mogelijk worden dat in bepaalde OCMW s het ambt van ontvanger deeltijds wordt uitgeoefend. De Vlaamse Regering heeft van de decreetgever de opdracht gekregen om in een uitvoeringsbesluit de voorwaarden en de maximale omvang van de dienstopdracht van de deeltijdse ontvangers te bepalen. Dit uitvoeringsbesluit is momenteel in voorbereiding. Vanzelfsprekend kunnen de bepalingen van de OCMW-wet niet door een uitvoeringsbesluit worden gewijzigd. De OCMW-wet bepaalt dat er op zichzelf staande deeltijdse ambten van OCMW-ontvanger en ook OCMW-secretaris kunnen zijn. Twee of meerdere besturen kunnen beslissen om een gezamenlijke aanwervingsprocedure te voeren met het oog op de invulling van een deeltijdse functie in elk bestuur.

20

21 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING Vraag nr. 27 van 13 november 2006 van CARL DECALUWE Socialehuisvestingsmaatschappijen - Financiële situatie In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 3 van 28 september 2005 over de financiële situatie van erkende vennootschappen had ik de minister graag de volgende vragen gesteld (Websitebulletin, publicatiedatum ). 1. Kan de minister met een aantal financiële indicatoren of ratio s aantonen wat de financiële toestand is van de erkende vennootschappen in de sociale huursector? Kan dit opgesplitst per provincie? Hoe moet men die indicatoren of ratio s interpreteren? Wat besluit de minister uit deze gegevens? 2. Voor welke vennootschappen is de financiële toestand problematisch? Waar zijn er structurele tekorten? 3. Welke zijn de voornaamste oorzaken van de desgevallend precaire financiële situatie? 4. Welke sluitende of structurele maatregelen worden genomen of welke initiatieven zal de minister nog nemen om de financiële toestand van die vennootschappen te verbeteren? 5. Hoe evolueert de financiële situatie van de erkende vennootschappen tegenover de voorgaande jaren?

22 -494- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007 MARINO KEULEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING ANTWOORD op vraag nr. 27 van 13 november 2006 van CARL DECALUWE 1 In bijlage 1 vindt u de volgende financiële kengetallen voor de jaren 2004 en 2005 met betrekking tot de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM s) uit de huursector en dit opgesplitst per provincie: a. De eigen middelen van de SHM, d.i. de netto-kaspositie (kengetal inzake liquiditeit) b. De vrije cashflow uit de gewone bedrijfsuitoefening, d.i. de dekking van de financiële stromen van het vreemd vermogen door de operationele cashflow (kengetal dat verband legt tussen liquiditeit en solvabiliteit) c. Het boekhoudkundig resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening (kengetal inzake rentabiliteit) Aan de hand van deze financiële kengetallen kan een genuanceerd beeld van de financiële toestand van de SHM s verkregen worden. Van de SHM van Zomergem met erkenningsnummer 4370 zijn er op dit moment met betrekking tot boekjaar 2005 nog geen definitieve cijfers ontvangen. Deze kengetallen verschillen enigszins van deze die gebruikt werden bij het beantwoorden van de Parlementaire vraag nr. 3 van 28 september Met name kengetal b. is toegevoegd en kengetal c. is gewijzigd. De wijziging aan kengetal c. houdt in dat er enkele correcties werden toegevoegd om het zuivere resultaat van de huuractiviteit te meten. Op deze wijze wordt abstractie gemaakt van het effect van een eventuele activiteit van koopwoningen en hypothecaire kredietbemiddeling op het resultaat van de SHM. Deze kengetallen worden op deze wijze ook gehanteerd bij de werkafspraken met de SHM s. HOE MOET MEN DIE INDICATOREN OF RATIO S INTERPRETEREN? Beschrijving van de gehanteerde kengetallen Het aantal parameters wordt beperkt gehouden tot de meest relevante, d.w.z. de eigen middelen, de vrije cashflow en het resultaat. De eerste twee criteria hebben betrekking op de liquiditeit (waarbij het tweede kengetal het verband legt tussen de liquiditeit en de solvabiliteit), waarop de nadruk dient gelegd, terwijl de laatste verband houdt met de rentabiliteit. Hierna wordt kort enige toelichting verstrekt aangaande de interpretatie van deze kengetallen. a. Eigen middelen van de SHM die bij de VMSW worden aangehouden (nettokaspositie van de SHM bij de VMSW) Dit kengetal is de belangrijkste waardemeter van de liquiditeitspositie van de SHM. Het saldo van de liquide middelen op balansdatum geeft de hoeveelheid geldmiddelen en daarmee gelijkgestelde middelen (onder meer korte termijnbeleggingen) op een bepaald moment weer. Dit kengetal kan opgevat worden als de gecumuleerde liquiditeitssituatie van de onderneming op een bepaald moment tengevolge van zowel exploitatieverrichtingen, financieringsverrichtingen als investeringsverrichtingen. De toestand van de eigen middelen wordt in enge zin bekeken. M.a.w. enkel met de middelen die op van het boekjaar op de rekening-courant bij de VMSW staan, wordt

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Financiële trend- en sectoranalyse van de sociale huisvestingsmaatschappijen (vb-sector)

Financiële trend- en sectoranalyse van de sociale huisvestingsmaatschappijen (vb-sector) Financiële trend- en sectoranalyse van de sociale huisvestingsmaatschappijen (vb-sector) RWO Afdeling toezicht 1 Financiële trend- en sectoranalyse van de sociale huisvestingsmaatschappijen (vbsector)

Nadere informatie

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001;

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2013 van 11 december 2013 Betreft: Aanvraag vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Amendementen ( ) Nr mei 2011 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Amendementen ( ) Nr mei 2011 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 1084 (2010-2011) Nr. 3 10 mei 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

nr. 344 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale woonleningen - Stand van zaken

nr. 344 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale woonleningen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Financiële winst meten, meer dan winst?! Piet Gillard Peter Bulckaert Ronald Koopman

Financiële winst meten, meer dan winst?! Piet Gillard Peter Bulckaert Ronald Koopman Financiële winst meten, meer dan winst?! Piet Gillard Peter Bulckaert Ronald Koopman 20/03/2015 1 WELKOM Piet Gillard (afdeling Toezicht, agentschap Inspectie RWO) Peter Bulckaert (Visitatieraad) Ronald

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151; 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Akkoord of niet akkoord?

Akkoord of niet akkoord? Akkoord of niet akkoord? Je krijgt op het scherm 1 stellingen na elkaar te lezen. Reageer intuïtief : akkoord of niet akkoord. Je hebt 1 seconden de tijd (Usain Bolt legt in die tijd meer dan 1 m af).

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

C264 WON21. Zitting juni 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR WONEN, STEDELIJK BELEID, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

C264 WON21. Zitting juni 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR WONEN, STEDELIJK BELEID, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN C264 WON21 Zitting 2005-2006 1 juni 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR WONEN, STEDELIJK BELEID, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN C264WON211 juni Commissievergadering C264 WON21 1 juni 2006

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (1)

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (1) FORMULIER D/ Kieskring :......... VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN JUNI 00. Voordracht van Kandidaten () Wij, ondergetekenden, aftredende Raadsleden dragen voor als kandidaten voor de verkiezing van

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 1. Actualisatie van de geschatte marktwaarde De schattingen van de huurwaarde van sociale woningen moeten voor toepassing in het jaar

Nadere informatie

CASE II - GROEP EMMAÜS

CASE II - GROEP EMMAÜS CASE II - GROEP EMMAÜS Vlaanderen telt momenteel een 40-tal initiatieven voor beschut wonen. Deze initiatieven stellen zich tot doel mensen met psychische problemen opnieuw in de samenleving te integreren.

Nadere informatie

Extra uitleg bij berekeningen budgettering

Extra uitleg bij berekeningen budgettering Extra uitleg bij berekeningen budgettering A. Algemene opmerkingen Bij het budgetteren komen zeer veel berekeningen voor, wat dus een grote kans op rekenfouten met zich meebrengt. Bovendien bestaat de

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

We gaan de winstgevendheid van een onderneming analyseren. DOEL: - hoe verliezen oplossen? - financieren met VV vanuit rentabiliteitsstandpunt?

We gaan de winstgevendheid van een onderneming analyseren. DOEL: - hoe verliezen oplossen? - financieren met VV vanuit rentabiliteitsstandpunt? Hfst 7: Rentabiliteit We gaan de winstgevendheid van een onderneming analyseren. DOEL: - hoe verliezen oplossen? - financieren met VV vanuit rentabiliteitsstandpunt? Goede rentabiliteit heeft ook z n invloed

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Hfst 6 : Solvabiliteit

Hfst 6 : Solvabiliteit Hfst 6 : Solvabiliteit De financiële draagkracht op LT wordt bekeken. Belangrijk voor de relatie tussen een onderneming en haar financiële instelling(en). 3 aspecten van solvabiliteit: 1. Statische solvabiliteit:

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 )

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 ) / FORMULIER D/ Kieskring :......... VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN MEI 0. Voordracht van Kandidaten ( ) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring..............dragen voor als kandidaten voor

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/001 BERAADSLAGING NR 09/001 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN DIMONA-PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

TOELICHTING. 1. Doel van het protocolakkoord

TOELICHTING. 1. Doel van het protocolakkoord PROTOCOLAKKOORD tussen de federale Wetgevende Kamers en de parlementen van de gewesten betreffende de toepassing van de regelingen inzake de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T De voorzitter van het kieskringhoofdbureau........ brengt ter kennis van de kiezers voor de

Nadere informatie

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 399 van GÜLER TURAN datum: 27 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vlaams Participatiefonds - Activiteiten Ingevolge de zesde

Nadere informatie

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming Hfst 5: Liquiditeit Dagelijkse activiteiten staan centraal: - heeft de onderneming genoeg werkkapitaal om haar activiteiten te financieren? - Hoeveel werkmiddelen heeft ze nodig? 5.1 Analyse van de liquiditeit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING Inleiding In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen: de levensduur van een onderneming is over het algemeen

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op ingediend op 1102 (2016-2017) Nr. 1 15 maart 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Guy D haeseleer, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch houdende

Nadere informatie

Bijzondere jeugdbijstand

Bijzondere jeugdbijstand Bijzondere jeugdbijstand Financiële analyse 2009-2011 21 januari 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 97 van 11 september

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning 19 november 2015

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 43 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 43 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 belangrijk Solvabiliteitskengetallen: de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en totaal vermogen 2 3 4 Solvabiliteitskengetallen Er zijn verschillende solvabiliteitskengetallen

Nadere informatie

28590 BELGISCH STAATSBLAD 05.06.2008 MONITEUR BELGE

28590 BELGISCH STAATSBLAD 05.06.2008 MONITEUR BELGE 28590 BELGISCH STAATSBLAD 05.06.2008 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed [2008/201868] 28 APRIL 2008. Ministerieel besluit houdende goedkeuring van een

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 2017-2018 Bedrijfseconomie voor notariëlen week 1 HC 1, 4 september 2017 Inleiding in de jaarrekening Voor de waardebepaling van een bedrijf

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 1/6 FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau B VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 2/6 De voorzitter van het kieskringhoofdbureau B........ brengt ter kennis van de

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012;

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 60/2012 van 18 juli 2012 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Entiteit e- Government en ICT-Beheer

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie