QUICKSCAN!ENERGIEBESPARING!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QUICKSCAN!ENERGIEBESPARING!!"

Transcriptie

1 QUICKSCANENERGIEBESPARING DitdocumentwordtuaangebodendoordegemeenteWormerland,ProduboenhetDuurzaam Bouwloket. Contactpersoon:RuudKos

2 INHOUDSOPGAVE 1.Intro uitgangspunten Algemenegegevenswoning Verwachteenergielastenopbasisvanhuidigverbruik Bouwkundigestaatvandewoning Infraroodopnamevandewoning Besparingspotentieel Besparingspotentieelindeschilvandewoning Besparingspotentieelbijdegevel Besparingspotentieelbijdevloer Besparingspotentieelbijhetdak Besparingspotentieelopinstallatietechnischgebied PVLsysteem Zonneboiler LEDVERLICHTING overigemaatregelen CENTRALEVERWARMINGwaterzijdiginregelen Radiatorfolie+Leidingisolatie Dichtenvannadenenkieren Reducerensluipverbruik Conclusie/samengevat...18 Disclaimer Dezekeuringiseenvisueleinspectie(nondestructief)eneenmomentopname.Denondestructievewijzevan dezeopnameheeftzijnbeperkingen.voorgebrekendienietwaarneembaarwarenophetmomentvanhet bezoekkanprodubonietaansprakelijkwordengesteld.hetdoelevenalsdeaardenwijzevandevisuele inspectiebrengtmetzichmeedatspecialistischeonderzoekennietwordenuitgevoerd,ergeenmetingen wordenverricht,ergeenberekeningenwordenuitgevoerdenergeenonderdelenwordenverwijderd, opgegravenetc.omachterliggendeconstructiestekunnenbeoordelen.dezerapportageiseen energiebesparingsadviesengeenenergielabelofbouwkundigekeuring. 2

3 1.INTRO BestebewonervandegemeenteWormerland, InopdrachtvandegemeenteWormerlandheeftProduboinsamenwerkingmethetDuurzaamBouwloketeen aantalveelvoorkomendewoningtypenindegemeentewormerlanddoorgelichtopdemogelijkhedenvoor energiebesparing.ditrapportgeefteenweergavevaneenwoningdielijktopuweigenwoning.de maatregelendieinditrapportbeschrevenzullenvooreendeelwelenvooreendeelnietopuwwoningvan toepassingzijn.hetkanzijndatuwelofjuistgeenuitbouw,dakopbouwofdakkapelheeft.ofdatubepaalde maatregelenalgenomenhebt. Wijhopendatumetditrapporteenbeterinzichtkrijgtindebesparingskansendieerinuwwoningliggen. Mochtuinteressehebbenoméénofmeerderemaatregelentenemendanzouuzichkunnenaansluitenbij éénvandeinkoopcollectiefvanwormerlandverduurzaamt.neemhiervoorcontactopmetprodubo: Metvriendelijkegroet, RuudKos 2.UITGANGSPUNTEN Aandehandvanhetinterviewhebikeengoedbeeldgekregenvanuwpersoonlijkewensenenuw gebruikservaringmetdewoning.bijhetvormenvanditadvieshebikrekeninggehoudenmetdevolgende zaken: Uverbruikt4300kWhstroomperjaaren1153m3gas.Hetelektraverbruikisvooreen tweepersoonshuishoudenaandehogekant.ditwordtmedeveroorzaaktdoordeelektrischeboilerin dekeukenendeoudevrieskistindeschuur.dezevrieskistisnaarschattingverantwoordelijkvoor500 kwh/120europerjaar.doordezetevervangendooreenenergiezuinigevrieskistkuntu70tot80 europerjaarbesparen. Ustooktuwwoningoverdagop18graden. savondsstaatdeverwarmingop20gradenen snachts staatdethermostaatop15graden. smorgensisdetemperatuurindewoonkamergedaaldnaar16 graden. Uwwoningisindriestappenuitgebouwd:Eenkeukengedeeltemetkelderopdebeganegrond, daarnauitbreidingvandewoonkameroverdevollebreedtewaarbijdekeukennaardevoorkantis verplaatst.in2005iseendakopbouwgeplaatst. Uwiltuwelektriciteitengasverbruikverminderen; Ugeeftaandatulastheeftvankoudeuitdevloerenvochtdoorwaterindekruipruimte.Uheeft geenlastvantocht. Uverwachtdekomendejarenzekerinuwwoningteblijvenwonen; Deafgelopenjarenzijndevolgendeingrepenverrichtaandewoning: LUheefteennieuwecvketellatenplaatsen(HR),2jaaroud; LUheeftdevoordeurvoorzienvaneentochtstrip. Ubentbereidteinvestereninduurzaamheidsmaatregelen. Ubentnietgeïnteresseerdineenduurzaamheidsleningommaatregelentefinancieren. 3

4 3.ALGEMENEGEGEVENSWONING Woningtype : Rijwoning Bouwjaar : 1963 Gezinssamenstelling : 2Volwassenenen1kindopkomst Uwgemiddeldjaarlijksenergieverbruikinm3gas : 1.153m3perjaar UwgemiddeldjaarlijksenergieverbruikinkWh : 4.300kWhperjaar Gemiddeldemaandelijkseenergielasten(incl.BTW): Circa 134,L 3.1.VERWACHTEENERGIELASTENOPBASISVANHUIDIGVERBRUIK Jaar Elektra+gas Gemiddeldpermaand Perjaar Totalekostenoverlooptijd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Inbovenstaandetabeliseenprognoseweergevenvandejaarlijkseenergiekostenvoorelektraengasvooruw woningoverdekomende15jaar.dezeprognoseisgebaseerdopuwhuidigenergieverbruik. Indetabelisuitgegaanvaneenprijsstijgingvan3%perjaar. Uitgaandevanbovengenoemdeuitgangspuntenzaluindeperiode2015L2029intotaalcirca ,Waan energiekostenhebbenbetaald. Eendoelstellingom35%energietebespareninuwwoningiszeerrealistisch. Ditzoubetekenendatunu35%van ,Lzoukunneninvestereninenergiebesparendemaatregelendie binnen15jaarzijnterugverdiend.uwtheoretischeinvesteringsbudgetkomtdanneeropcirca ,L. Veelvandegenoemdeduurzaamheidsmaatregeleninditrapportzijntussende6à12jaarterugverdiend. Iederem3gasofkWhdieudaarnabespaartisdusalwinstvooruwportemonnee. 4

5 5 4.BOUWKUNDIGESTAATVANDEWONING Omeengoedeindruktekrijgenvandebouwtechnischeeninstallatietechnischemogelijkhedeniseenvisuele inspectiegehoudenvandewoning.gedurendedezevisueleinspectieisvanverschillendeonderdelende bouwtechnischestaatgeïnventariseerd. Onderdeel' Opmerking' Algemeen' Fundering' Technischestaatinorde.Geenverzakkingen en/ofscheurvormingindefunderingenhet opgaandewerk. Vloer/kruipruimte' Debeganegrondvloerisvanhoutenisniet geïsoleerd.dehoogtevandekruipruimteiscirca 70cm.Dekruipruimteisopeenaantalplekken nat.vaakstaathierookeenlaagwater.erliggen veelkabelsenleidingenenerligtveelpuininde kruipruimte. Begane'grond' Beton/metselwerk4gevels' Devoorgevelisorigineel:Opdebeganegrondis hetmetselwerkvanredelijkekwaliteit. Achterbijdeuitbouwishetmetselwerkvan goedekwaliteit.dezegeveliseengeisoleerde spouw.opde1everdiepingheeftdeachtergevel houtenrabatdelenenisnietgeïsoleerd. Kozijnen,4ramen4en4deuren' Aandevoorenachterzijdevandewoning bevindenzichhoutenkozijenmetdubbele beglazing.hetschilderwerkverkeertingoede staat.aandeonderzijdesluitendeopenslaande deurennaardeachtertuinnietgoedopelkaar. Ventilatie/vocht/tocht' Erzittenroostersbovendekozijnen.Erisgeenmechanischeafzuiging.Erzijn geentochtproblemen. Diversen' Onderdelateruitgebouwdevoormaligekeukenziteenkelder.Dezekelderis ongeveer2x2m.enblijftdroogondanksdatdezeonderhetgrondwaterpeil komt. Diversen' Indetuiniseenschuuraanwezigwaareenoudevrieskiststaat. Diversen4 Ophetdakvandeuitbouwiseendakterrasgemaakt.

6 Dak4/4overstekken4/4boeidelen' Kozijnen,4ramen4en4deuren' Schilderwerk4buiten' Toilet/badkamer' Diversen' Verdieping' Dedakopbouwisin2005nieuwgeplaatst. Schilderwerkvanboeidelenverkereningoede staat.erissprakevaneenbitumendakmet eenlichtehellingrichtinghetzuiden.eris geensprakevanlekkages. Dehoutenkozijnenopdeverdiepingzijn voorzienvandubbelglas.hetschilderwerk verkeertingoedestaat.dedeurnaarhet dakterrassluitnietgoedaf. Dekunststofkozijnenopdetweede verdiepingsluitengoedenzijnvoorzienvan dubbelebeglazing. Hetschilderwerkbuitenverkeertingoedeconditie Geenbijzonderheden Opdeeersteverdiepingaandevoorzijde bevindtzichdewasencvruimte.hieriseen openluchtafvoernaarbuitenomwarmtevan dedrogerendecvkwijttekunnen. 6

7 5.INFRAROODOPNAMEVANDEWONING Eenzeergoedemanierombijeenwoningtezienwaarwarmteverliezenenkoudebruggenzittenisaandehand vanthermografischefoto s(infraroodfoto s).thermografischefoto slatendoormiddelvankleurenopfoto s zienwelketempratuurdeplekkeninenrondomdewoninghebben.hieronderiseenoverzichttezienvaneen aantalinfraroodfoto svanuwwoning.naastelkefotostaateentemperatuurstaatdieaangeeftwelkekleur welke temperatuur heeft. Gedurende het nemen van de foto s was de buitentemperatuur circa 12 graden Celsius.Debinnentemperatuurbedroegcirca19gradenCelsius. Opdebovensteinfraroodfotozietuhetwarmtebeeldvandevoorgevel.Tezienisdatdeoriginelegevelvande beganegrondendeeersteverdiepingmeerwarmtedoorlaatdandenieuweregevelvandedakopbouw.verder isteziendatterplaatsevanderadiatorindewoonkamer/keukenveelwarmtedoordegevelstraalt.het toepassenvanradiatorfoliedirecttegendeachterzijdevanderadiatorishiereengoedemaatregelom warmtestralingnaardebuitenmuurteminimaliseren. 7

8 Bovenstaandefoto szijnvandeachtergevelopdeeersteverdiepinggenomenvanafhetdakterras.netalsbij devoorgevelopdeeersteentweedeverdiepingisteziendatdeongeïsoleerdegevelveelwarmtedoorlaat. Omdezegeveltekunnennaisolerenmoethethoutwerkerafgehaaldwordenenmoetdewandvanbuitenaf metisolatieopnieuwopgebouwdworden.ditzouookaandevoorzijdeeenmaatregelkunnenzijn.aande voorkantzou,bijveranderingvanhetaanzichtendemaatvoeringeenvergunningnodigzijn. Bovenstaandeinfraroodfototoonthetplafondvandeuitbouwaandeachterzijde.Tezienisdatterplaatsevan deoudedakdoorvoerenkoudeplekkenontstaan.verderisteziendathethoutprofielvanhetdakveelkoude doorlaat.hetplafondismet12gradenrelatiefkoud.wanneerdebitumineuzedakbedekkinghieraan vervangingtoeis,ishetaantebevelenomextraisolatieophetdakaantebrengen. Opbovenstaandefotoisteziendatdeaansluitingvanhetkunststofkozijnnietmooiaansluit.Detemperatuur indezehoekis10graden. 8

9 Opdetweedeverdiepinggrenstéénzijgevelnietaandeburen.Opbovenstaandefotoisteziendat temperatuurvandezebuitenmuur(ophetnoorden)eentemperatuurvan18,5gradenaangeeft.dezewandis redelijktotgoedgeïsoleerd.welisteziendathethoutframeeenlichtebrugvankoudemaakt.gezienhet temperatuurverschilvandeinfraroodfotoisdathiervrijnormaal. Bovenstaandefotoisgenomenindekelder.Hieristeziendatdevloernietgeïsoleerdis.Daarbijisteziendat decvleidingendieonderdevloerlopennietgeïsoleerdzijn.veelvandewarmtevandezeleidingenverdwijnt daarmeeindekelderenindekruipruimte.hetisolerenvandezeleidingeniseengoedkopeeneffectieve maatregelwelkeeenvoudigzelfisuittevoeren.eendeelvandecvleidingenindekruipruimteisoverigenswel geïsoleerd. 9

10 6.BESPARINGSPOTENTIEEL Aandehandvanhetinterviewendevisueleinspectiekanereengoedbeeldwordengemaaktvanwelke ingrepenvooruwwoninghetmeestinteressantkunnenzijn.tijdensdevisueleinspectiezijneenaantalpunten naarvorengekomenwaarmogelijkbesparingspotentieelzit.ditbetreftdevolgendeonderdelen: Besparingspotentieelindeschilvandewoning(besparenvanenergie): o Besparingspotentieelbijdegevel; o Besparingspotentieelbijdevloer; o Besparingspotentieelbijhetdak. Besparingspotentieelopinstallatietechnischgebied(opwekkenenergie): o BesparingspotentieelZONpv&ZONthermisch; Overigemaatregelen o Ventilatie; o CVwaterzijdiginregelen; o Leidingisolatie; o Radiatorfolie; o Reducerensluipverbruik. Bovengenoemdeonderdelenwordenindevolgendeparagrafentoegelicht. 6.1.BESPARINGSPOTENTIEELINDESCHILVANDEWONING BESPARINGSPOTENTIEELBIJDEGEVEL Algemenegegevensvandegevel Opbouwvandegevel: Totenmetdeopbouwis80%vandegevelnietgeïsoleerdhoutregelwerk. Spouwaanwezig: 7m2aandevoorzijde. Dieptevandespouw? Circa4cm Isolatiemateriaalaanwezig? Bijhetmetselwerkvandeachtergevel/beganegrondisisolatieaanwezig. Bijdevoorgeveliscirca7m2nietgeïsoleerdespouwopdebeganegrond. Devoorgevelbestaattotenmetdeeersteverdiepinggrotendeelsuitnietgeïsoleerdtimmerwerk.Ookaan deachtergevelzitditopdeeersteverdiepingterplaatsevanhetdakterras.opdeinfraroodfotoistezien datveelwarmtedoordezegeveldelenverlorengaat.omdezegevelteisolerenmoethethoutwerkeraf gehaaldwordenenmoetdewandvanbuitenafmetisolatieopnieuwopgebouwdworden.aande voorkantzou,bijveranderingvanhetaanzichtendemaatvoeringeenvergunningnodigzijn.quakosten moeturekenenop100tot200europerm2.inuwgevalkomtditneerop3.000tot5.000eurovoorhet houtwerkvandevoorgeveltotdeeersteverdiepingendeachtergevelopdeeersteverdieping.deze maatregelmoetzichterugverdienenuitdecombinatievanenergiebesparingennoodzakelijkonderhoud. Wanneerdegeveldelenwegensonderhoudaanvervangingtoezijnisonsadviesomdeisolatiemeete nemen. 10

11 HetoppervlakteaannietgeïsoleerdmetselwerkiszeerbeperktendaarmeerelatiefkostbaarvoornaL isolatie.deachtergevelterplaatsevandenieuwbouwisalgeïsoleerd.hetbetreftalleenhetmetselwerk aandevoorgevelbeneden. Quamaterialenkuntukiezenuiteenaantalverschillendematerialenmetverschillendeisolatiewaarden. DemeesttoegepastematerialenzijnPUR,EPSparelsenmineralewol.Indepraktijkwordenmetde verschillendematerialennagenoegdezelfdebesparingenbehaald.wijadviserenuechteromteisoleren metepsparels.ditvormtnetalspureenmassieveplaatindegeveldienietwordtaangetastdoorde weersinvloedenenwatindetoekomstnietzalinzakken.hetmateriaalisnietduurzaammaarwelminder schadelijkdanpur,vandaardevoorkeur.dekostenhiervanliggenopcirca 20,L/m2bijgrotere oppervlakte.mochtuovergaantotisolerendanadviserenwijgedurendedeuitvoeringenhetuitharden vanhetmateriaalnietindewoningteverblijvenendewoninggoedteventileren.ditinverbandmetde dampendievrijkomenvandelijmtijdensditproces.opdevolgendepaginahebbenwijeenglobaalbeeld vandeverschillendematerialenvoorugeschetst.belangrijkaandachtspuntistevensnogdatwanneeru uwgevelwiltisolerenuditmetmeerdereburendienttedoen.hetaantalvierkantemetersisdusdanig laagdathetvooreenisolatiebedrijfnietrendabelisommetdevrachtwagenen2manpersoneelaante komen.wanneerugezamenlijkmetnogeenaantalburen/wijkbewonersuwgevellaatisolerendankan hetweluitvoorhetisolatiebedrijf. 1. PUR: PURisdeafkortingvoorpolyurethaan,eensynthetisch isolatiemateriaal.datwilzeggendatheteenverfproductismet kunstharsenalsbasisgrondstof.hetismogelijkompurals vloeibarestofindespouwmuurtespuiten.ophetmomentdat devloeistofindespouwterechtisgekomenzalhetlangzaam uithardenenuitzettenzodatallenadenenkierengoedwordenafgedicht.purisolatieheefteenhoge isolatiewaardeenisgoedbestandtegenvocht.daarnaastishetredelijkbrandwerendenzorgthet vooreenredelijkegeluidisolatie.nahetisolerenmetpurkanereenraregeurhangenindewoning. Belangrijkisdatudedagenernadewoninggoedventileertzodatdegeureruitkantrekken. 11

12 2. EPS isolatieparels: Ditzijnkleinepiepschuimparels.Samenmeteenspecialelijm wordendeepslisolatieparelsvermengddespouwmuurin gespoten.alshetisolatiemateriaalisuitgehardvormtzicheen massievepiepschuimplaatindespouwdienietkaninzakken. Daarnaastdichthetisolatiemateriaalgoedallenadenenkieren af.deisolatiewaardevanepslparelsishoogendaarmeezorgthetervoordatdewarmtegoed binnenblijft.naastdegoedeisolatiewaardezijndeparelsooklichtvangewicht,goedbestandtegen vochtenredelijkbrandwerend.bijdezevormvanisolerenishetmateriaalnietgeheelduurzaam.eps (piepschuim)isdaarnaastgoedrecyclebaar. Biofoam: Dezeisolatieparelisdeeerstecomposteerbaregeëxpandeerde polystyreenmetdekenmerkeneneigenschappendieukunt vergelijkenmetdievanepsparels.biofoamparelszijngemaaktuit plantaardigrestmateriaalenzijnvolledigbiologischafbreekbaar (Cradletocradle). Ophetgebiedvanduurzameisolatieproductenstaatditproductbekendalséénvandemeest duurzaamste.bijhetproducerenvanbiofoamparelsistevensmaareenzeergeringehoeveelheid fossieleenergienodig.voordelenvandebiofoamparelsishetfeitdatzegoedbestandzijntegen vocht,temperatuurwisselingen,schimmelvorming,vraatdoorongedierteeninzakken.nadeelis echterweldathetietsduurderisdandenormaleepsparelsendatdeisolatiewaardeookminderis. EconomischgezienisdeEPSpareldusvoordeliger. 3. Mineralewol: Mineralewoliseenanderebenamingvan2soorten isolatiemateriaal,glaslensteenwol,gesponnenuitglasofuit steen.dewolwordtnetalsbijepslparelsindespouwgeblazen enheefteenhogeisolatiewaarde.deinblaaswollijktopwit katoen.naastdehogeisolatiewaardezijnsteenlenglaswol vlokkenookgoedbestandtegengeluid,vochtenbrand.glaswolisoleertbeterdansteenwol. Steenwolheeftechtereenietsbeteregeluidsisolerendewerkingvanwegedehogeremassaperm3. Vroegerhadmenveelkritiekopisolatiemetmineralewolomdaternaverloopvantijdveelklachten warenoveringezaktisolatiemateriaal.tegenwoordigisditnietmeerhetgevalomdatdematerialen dusdanigzijndoorontwikkelddatzegeheelwaterafstotendzijn.kiestuhetzekerevoorhetonzekere danradenwijutochaanomeenisolatiemateriaaltekiezendieeenmassieveplaatvormtinuw spouw BESPARINGSPOTENTIEELBIJDEVLOER Debeganegrondvloervandewoningisvanhoutennietgeïsoleerd.Debodemisietsverzaktenuheeft regelmatigwaterindekruipruimte.erzijntweemanierenvanisolatiemogelijk:bodemisolatieenvloerisolatie. Bijbodemisolatiewordttoegepastomvochtuitdebodemaftesluiten.Hoewelisolatiebedrijvenanders bewerenheeftbodemisolatienietdezelfdeisolerendewerkingalsvloerisolatie.deluchtindekruipruimte wordtdrogerwaardoordeluchtinuwhuisookdrogerwordt.drogeluchtheeftminderenergienodigomopte warmen.eventuelemuffeluchtuitdekruipruimteverdwijnt. 12

13 Bodemisolatie Doorbodemisolatietoetepassenwordtdeluchtindekruipruimtedrogerwatdelevensduurvanleidingenen uwhoutenvloertengoedekomt.omdaterinuwgevalveelleidingenindekruipruimtelopenadviserenwijom polystyreenchipstoetepassenalsbodemisolatie.metdepolystyreenchipsblijftdekruipruimtetoegankelijk vooruofuwinstallateur.methetwisselendewaterpeilinuwkruipruimteblijvendepolystyreenchipsdrijven enbehoudendaarmeedeafsluitendewerking. Vooreengoedeventilatieindekruipruimtekanhetnodigzijnom ventilatieroostersaantebrengen.hetisolatiebedrijfkanditvooruverzorgen. Hetgaatomhetborenvaneenkokerdooruwfunderingsbalkdieuitkomtin dekruipruimte.opdiemanierkandemuffeluchtenhetvochtonderuw woningdoornatuurlijkeventilatieenluchtcirculatiewordenafgevoerd. Vloerisolatie Metdeisolatievandebodemzultueenietscomfortabelerbinnenklimaatervaren.Deluchtindekruipruimte isdrogermaarwordtnogsteedsdirectmetbuitenluchtgeventileerd.vooreengoedethermischeisolatie adviserenwijomookdehoutenvloerteisoleren.inuwgevaladviserenwijomdeonderkantvandehouten vloerteisolerenmetpur. Doordatdirecttegenhetvloeroppervlakenhetopgaandewerkwordtgeïsoleerdheeftdezemaniervan isolerenhethoogsterendementinuwsituatie.doortekiezenvoordezeisolatiemaatregelblijfttevensde kruipruimteenhetleidingwerkgoedtoegankelijk.wanneerugaatisolerenmetpuradviserenwijuomtijdens deuitvoeringenhetuithardingsproces24uurnietindewoningteverblijvenendewoninggoedteventileren. Dedampendietijdenshetuithardenvrijkomenzijnnamelijknietgoedvoordegezondheid.Ophetmoment dathetisolatiemateriaalisuitgehardisernietsmeeraandehand.ookinditgevaliseenaandachtspuntdater ookventilatievoorzieningenaangebrachtdienentewordennaardekruipruimte. Algemenegegevensvandevloer Kruipruimteaanwezig? Ja Hoogtekruipruimte : +/L70cm Typevloer : Ongeïsoleerdehoutenvloer Mogelijkemaatregel : IsolerenonderkantvloermetPUR 1 Aantalvierkantemeter : +/L48m2 Indicatiekosten : +/L 2.000,LvoorisolerenonderkantbeganegrondvloermetPUR +/L 1.200,Lvoorisochipsbodemisolatie Subsidiemogelijk : Nee Voordelenvanmaatregel: LPURheefteengoedeisolatiewaardeendichtnadenenkierengoedaf; LDekruipruimteenalhetleidingwerkblijvengoedtoegankelijk; LWarmteverliesnaardekruipruimteneemtafenhetcomfortindewoning neemttoedoordatwarmtelangerkanwordenvastgehouden; LDebodemchipsbewegenmeemeteenstijgendwaterpeilenbehouden hunvochtwerendewerking. LHetdrogereklimaatindekruipruimteverlengtdelevensduurvandevloer endeleidingen. 1 Wanneerueerstuwgevellaatisolerenisdeterugverdientijdlangervoorvloerisolatiedoordatuwwoningdanalbeterisgeïsoleerden hetbesparingspotentieelopisolatiegebieddaardoorkleinerwordtdevolgordevanisolatieaangevel,dakenvloerisdusbepalendvoor deuiteindelijketerugverdientijdvaneenmaatregel.medevanuitonderhoudsoverwegingenradenwijinuwsituatieaantestartenmet 13

14 6.1.3.BESPARINGSPOTENTIEELBIJHETDAK Uwdakisterplaatsevandeopbouw(bouwjaar2005)goedgeïsoleerd.Aandachtspuntishetdakterplaatse vandeuitbouwaandeachterzijdevanuwwoning.opdeinfraroodfoto sisteziendatoudedakdoorvoeren koudeplekkenlatenzien. OokisteziendatdedakLwandaansluitingkoudeplekkenlaatzien.Gezienhetbeperkteoppervlakendaarmee hetbeperktewarmteverliesishetbesparingspotentieelvanisolatievanditdakdeelzeerbeperkt. 6.2.BESPARINGSPOTENTIEELOPINSTALLATIETECHNISCHGEBIED Naastmaatregelenindeschilvandewoningzijnerookdiversemaatregelenmogelijkopinstallatietechnisch gebied.opbasisvandevisueleinspectieiszijndevolgendeinstallatietechnischemaatregelengoed toepasbaar: PVLsysteem(zonnepanelen); Zonneboiler(zonnecollectoren) PVLSYSTEEM OpbasisvandehuidigesitueringvandewoningzijnPV zonnepaneleneengoedeoptieophetdakvandewoning. Uheeftlichthellendbitumendakgerichtophetzuiden. Welheeftulastvaneenslagschaduwvanzeker1,5van huisvandeburen.hierdoorwordthetgeschikte oppervlakvoorzonnepaneleneenstukminder.wij verwachtendathierzo n6panelenopeengoedemanier geplaatstkunnenworden. aantal panelen PVLsysteem Omvanginstallatie (inwattpiek) Zuid(=90%) kosten indicatie 6panelen 1500WP 2.850,00 9panelen 2250WP 4.275,00 16panelen 4000WP 6.250,00 EenPV systeemzetzonlichtominelektrischeenergie.uwenergieverbruikvoorelektriciteitwashet voorgaandejaar4.300kwh.afhankelijkvanuwpersoonlijkewenseneninvesteringsbudgetkuntuzelfde afwegingmakenwatvoorudemeestgunstigeomvangvandeinstallatieis.inuwsituatiebentubeperktin hetaantalpanelendatukwijtkunt.met6panelenzouucirca1.350kwh(oftewelcirca 310,L)perjaar opwekken.ditismeerdan30%vanuwjaarlijksenergieverbruikvoorelektriciteit.alsuhetwattpiekvermogen vanhetaantalpanelenvermenigvuldigtmeteenfactor0,90berekentuglobaaldejaarlijkseopbrengstvande installatieinkwh.alsparticulierontvangtueenvergoedingvancirca 0,23 2 vooriedereopgewektekwh.in hetbovenstaandeoverzichtzietueenkeuzelijstvoordeomvangvanuwsysteem.degemiddelde 14

15 15 terugverdientijd 2 vaneenzonnepaneelligtrondde9jaarvooreenparticulierewoningeigenaar.detechnische levensduurvandepanelenis15tot20jaar.hetrendementopdeinvesteringkomtdaarmeeuitop11%.alsu ditvergelijktmetbijvoorbeeldgeldopeenspaarrekeningkunnenweconcluderendatzonnepaneleneen rendabeleinvesteringzijn.daarnaastishetnatuurlijkprachtigalsuzelfuweigenduurzameenergiekunt opwekkenenminderafhankelijkkuntzijnvandegroteenergiemaatschappijen.deprijsdiewordtweergeven alskostenindicatieinhetoverzichtisdeturnlkeyprijsinclusiefbtwenmontage.doorgezamenlijkeinkoop meteengrotegroepparticulierenkandezeprijsveelalnogietsomlaag ZONNEBOILER DehuidigeCV keteliseennefitclassiclinehrketel.dezecvlketel heefteenhoogrendementvan107%enisdaarnaastgeschiktomeen zonnecollectoropaantesluiten.eenzonneboilerzetdewarmtevande zonominwarmwater.eenzonneboilerinstallatiebestaatglobaalgezien uitéénofmeerderezonnecollectoren,eenbuffervateneen circulatiepomp.hetsysteemwordtaangeslotenopuwcvlketel.ophet momentdaterwarmtapwaternodigisbinnenuwwoning,zaleersthet warmewateruithetbuffervatvandezonneboilerwordengebruikt voordatdecvlketelaanhoeftteslaan.ophetmomentdathetbuffervat vandezonneboilerleegis,zaldecvlketelaanslaanwanneerereen warmtevraagisbinnendewoning. Indezomerkuntugemakkelijktemperaturenvan70gradenCelsius bufferen.indewinterisdituiteraardeenstuklager,maarookhierkan bijvollezoninstralingeentemperatuurvanbijvoorbeeld20à30graden wordenopgewekt.dithangtafvanhettypesysteemdatutoepastmaar ookvanhetsoortcollectoren.erzijnnamelijkvlakkeplaatcollectorenenvacuümbuiscollectoren.de vacuümbuiscollectorenkunnendoorhetvacuümeenhogeretemperatuuropwekkendandevlakkeplaat collectoren,maarzijninaanschafookweerietsduurder.inuwwoonsituatieengezinssamenstellingzoueen vlakkeplaatcollectorvoldoendezijn.dezezougeplaatstkunnenwordenophetdakvanuwwoning.ditgaat weltenkostevanderuimtevooreventuelepvpanelen.qualeidingwerkkanerdaneendoorvoergemaakt wordennaardetweedeverdiepingendaarvandaandoornaardecvruimteopdeeersteverdieping.een systeemmeteenzokortmogelijkleidingverloopheeftdevoorkeuromopbrengstverliezendoor warmtetransportindeleidingenteminimaliseren. Inhetinterviewisnaarvorengekomendatumetnamedebesparingopuwelektriciteitengasinteressant vindt.kijkendnaaruwgezinssamenstellingenhetbeperktewarmtapwaterverbruikzoueenzonneboiler installatievooruwhuishoudenfinancieelnietinteressantzijn.hetisweleeninteressanteenduurzame oplossingomopuwgasrekeningtebesparen. 2 Deterugverdientijdverschiltpersituatie.Ditisonderandereafhankelijkvandeoriëntatie,hellingshoek, omvormer,rendementvanhetpaneel,beschaduwingvanhetpaneeletcetera. 2 Opditmomentkuntudeteruggeleverdeelektriciteitsalderenmetuwafgenomenelektriciteitvanhetnet. Daarmeekrijgtudezelfdeprijsvoorgeleverdeenergieaanhetnetalsubetaaldvoorafgenomenenergie.Eris sprakevandatdezesalderingsregelingoptermijnwordtafgeschaft.dankuntualleennogdestroomprijs zonderbelastingenterugkrijgenvooraanhetnetgeleverdeenergie.

16 Mogelijkemaatregel : Zonneboiler Indicatiekosten : +/L 2.200,00(voorraadvatvan120literen2,5m2collectoroppervlak) Indicatieterugverdientijd: +/L12jaar Subsidiemogelijk : Neen Opmerking : Terugverdientijdisafhankelijkvanhetwarmwaterverbruik.Bijeen huishoudendatveelwarmwaterverbruiktheeftueenhogerebesparing enisdeinvesteringooksnellerterugverdiend.uverbruiktnietveelwarm water.daarbijwordtwaterindekeukenmeteenelektrischeboiler verwarmtennietvanuitdecv LEDVERLICHTING LEDverlichtingiseengoedemanieromopelektriciteittebesparen.VaakwordtgedachtdatLEDverlichting koudkillichtgeeft.tegenwoordigiserledverlichtingopdemarktdatmooiwarmennatuurlijklichtgeeft.led verlichtingbespaart90%elektriciteittenopzichtevangloeilampenen80%tenopzichtevanhalogeenspots. Omeeninschattingtemakenwaterbespaartkanwordenwanneerhalogeenverlichtingwordtvervangendoor LEDverlichtingschetsenwijhierondereenvoorbeeldvankostenenterugverdientijdbijeenlampvan40Watt en1branduurperdag. Uitgaandevan1branduurperdagzoueenhalogeenlampmeteenvermogenvan40Watthetvolgendeaan energieverbruiken:1x365=365uurperjaarx40watt=14.600wattuur=14,6kwh14,6kwhx 0,20cent= 2,92verbruikskostenperjaar. Uitgaande1branduurperdagzoudeLEDlampmeteenvermogenvan5Watthetvolgendeaanenergie verbruiken:1x365=365uurperjaarx5watt=1.825wattuur=1,825kwh1,825kwhx 0,20cent= 0,37 verbruikskostenperjaar. EennieuweLEDlampisverkrijgbaarvanafcirca 6,50perlamp(5Watt)eneennieuwehalogeenlampis verkrijgbaarvanafcirca 3,50perlamp(40Watt). AandehandvanbovenstaandeberekeningkangeconcludeerdwordendatdeLEDverlichtingbijbovenstaand scenarionaietslangerdan1jaaristerugverdient.naasthetvervangenopkortetermijnkuntuookoverwegen omdehalogeenverlichtingaanheteindevandelevensduurtevervangendoorledverlichting.indepraktijkis overhetalgemeenteziendatledverlichtingzichbinnen1tot4jaarterugverdient.deterugverdientijdis afhankelijkvanhetvermogenvandehuidigeverlichting,hetaantalbrandurenperdagendekostenvoor vervanging.bijhetkiezenvanledverlichtingzouudezelfdelichtsterkteenkleurkunnenaanhouden.leter ookgoedopofdeledverlichtingdimbaaris 16

17 7.OVERIGEMAATREGELEN 7.1.CENTRALEVERWARMINGWATERZIJDIGINREGELEN VeelvandeverwarmingsinstallatiesinNederlandzijnnietgoedingeregeld.Doordeinstallatiewaterzijdiginte regelenkandeverwarmingsinstallatieefficiënterverwarmen.waterzijdiginregeleniseeneenmalige handelingwaarmeemendemaximaledoorstroomopeningenvanderadiatorkranenopelkaarafstelt.dejuiste instellingisafhankelijkvandeafstandvanderadiatortotdeketel.hoeverder,hoeminderdrukerzalzijn,en hoegroterdeopeningzalmoetenzijn.diemaximaledoorstroomopeningregeltmendoorhetbinnenwerkvan eenradiatorkraanintestellen(hetkanookdooreenvoetventielteverdraaien).gebruikerskunnendekraan daarnanogsteedsopenendichtdraaien,maarnooitverderopendandevoorafingesteldemaximale doorstroomopeningen.letwelopdaturegelmatigblijftontluchten.luchtblokkeertdedoorstroming. WaterzijdiginregelenisdebelangrijkstemaatregelineencvLoptimaliseringstraject,omdathetdevoorwaarde scheptomeenhoofdregelingscherpengoedaftestellen. DekostenvoorCVoptimalisatiezijncirca 300,L IneenpilottestzijninNijmegen10woningen ingeregeld.degemiddeldebesparingopdestookkostenwas 10%(metuitschietersvan30%).Vooruwwoningisdezeinvesteringzekerhetoverwegenwaard. 7.2.RADIATORFOLIE+LEIDINGISOLATIE Eengoedemanieromdestralingswarmtevanderadiatorendekamerinte leidenisdoordeachterzijdevanderadiatortebeplakkenmetradiatorfolie. Hierdoorwordtdewarmtediederadiatoraandeachterkantuitstraaltnaarde wand,gereflecteerdnaardewoonofslaapkamer.kostenvoorradiatorfolievoor uwwoningbedragenmaximaal 50euro.DitzoueendoeLhetLzelfkluskunnen zijn. Opdeinfraroodfotoisderadiatorindekeukenvanbuitenafheldertezien.Radiatorfolieopdemuurishier zekeraantebevelen. Vooruwleidingwerkliggenerooknogkansenomenergietebesparenen warmteverliezenteminimaliseren.indekruipruimtezijnnietallecv leidingengeïsoleerd.hierdoorverdwijntveelwarmteindekruipruimte. CVLleidingenverliezenveelwarmtewanneerdezenietgeïsoleerdzijn. Doorleidingisolatieinonverwarmderuimten(zoalskruipruimte,haletc.) toetepassenvoorkomtmenonnodigwarmteverliesindeleidingen.u kuntuwleidingenisolerenmetspecialeisolatiekokersvoorleidingwerk maarookmetbijvoorbeeldisolerendebandagelfolie(stralingsprincipe).voormaximaal 50,Lzouualle leidingenbinnenuwwoningkunnenisoleren. 7.3DICHTENVANNADENENKIEREN Slechtsluitendedraaiendedelenvankozijnenzijneenbronvankoudelucht.Vaakwordtonderschatwatde invloedisvandezetochtophetenergieverbruik.hetaanbrengenvantochtstripsenhetnalopenvanhethang ensluitwerkkanuveeltochtendaarmeeenergiebesparen.daarbijbrengthetdirecteencomfortverbetering. Voormaximaal 50,Laantochtstripskuntudesluitingsproblemenverhelpen. 17

18 7.3.REDUCERENSLUIPVERBRUIK Inhetpersoonlijkeinterviewkwamnaarvorendatunietdirectinzichtheeftinhetenergieverbruikvanuw huishoudelijkeapparaten.erzijnapparatenbeschikbaardiehettotalesluipverbruikbinnenuwwoningkunnen meten.metditapparaatkuntuuwsluipverbruikindewoningopsporenenrealltimehetenergieverbruikin Wattbekijken.Hetsluipverbruikishetverbruikwaterin standlby standverbruikt. HetDuurzaamBouwloketkanuzo nwattcheréénweekinbruikleengeven.ophetmomentdatunaarbed gaatenalleapparaten uit heeftgezetkuntuhetsluipverbruikopdewattcheraflezen.vuistregelisdat iederewattsluipverbruikcirca 2,Lopjaarbasisis.Hetisdusdemoeiteenzoektochtwaardomuw sluipverbruiktereduceren. Belangrijkesluipverbruikerinuwwoningisdevriezerindeschuur.Dezeoudevrieskistkostperjaar70tot80 euromeeraanenergiedaneennieuwe.eennieuwekosttussende300en400euro.indezeafwegingkuntu ookmeenemenofudevrieskistwelechtnodighebt.geenvrieskistispasechtzuinig. 8.CONCLUSIE/SAMENGEVAT Opbasisvandequickscanadviserenwijomoponderstaandevolgordedemaatregelenindekomendejarenuit telatenvoeren.hiervoorkuntueenmeerjarenplanopstellen.hetbetreftdevolgendemaatregelen: 1. Radiatorfolie+leidingisolatiemiddelsbandagefolie(stralingsprincipe) 100,L 2. Aanbrengentochtstripsenafstellenhangensluitwerk 50,L 3. VloerisolatiemetgespotenPUR 2.000,L 4. BodemisolatiemetIsochips 1.200,L 5. Waterzijdiginregelenverwarmingsinstallatie 300,L 6. Aanschafzonnepanelen(6*250)=(1500WPsysteem) 4.275,L 7. Betimmeringvoorgevelt/m1everdieping+achtergevel1 e verdieping 250,L 8. Spouwmuurisolatie 1.200,L 9. Zonneboilersysteem 2.200,L 10. Dakisolatieplatdakuitbouw 2.800,L Hettotaalvandebovengenoemdemaatregelenkomtneerop ,L.Ervanuitgaandedatudekomende 15jarenmetbovengenoemdeingrepenjaarlijkseenbesparingvan35%opuwenergielastenrealiseert,valtte concluderendatdatbedragnietbinnenhettheoretischeinvesteringsbudgetvaltvan ,L(zoals genoemdinhoofdstuk3.1).wanneerudebovengenoemdemaatregelenuitvoertzultucirca30%(1350kwh) vanuwhuidigeelektriciteitsverbruikzelfopwekken.daarnaastzultucirca30%(=360m3gas)opuwhuidige gasverbruikbesparen.ditkomtneeropeenfinanciëlebesparingvancirca30%(= 540,L)opuwjaarlijkse energielasten. Opmerkingen: Wijadviserenomtestartenmetdekleinemaatregelenzoalsradiatorfolieaanbrengen,entochtstrips aanbrengenbijramenenkozijnen. DevloerisolatiemetgespotenPURheefthetgrootstethermischeeffect.Daarmeeishetvochtuitde kruipruimte,endaarmeeuwhuis,nognietweg.hetaanbrengenvandebodemisolatiemetisochips wordtdaaromalsnogaanbevolen. 18

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Voorbeeld energierapportage van een woning.

Voorbeeld energierapportage van een woning. Voorbeeld energierapportage van een woning. Fam.... Energieadvies;. hoekwoning Sint-Oedenrode, 8 juli 2009 Inleiding In dit advies staat een omschrijving van de woning en een overzicht van de mogelijke

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Klantnummer 11111VA1 Contactpersoon Kasper van Heteren Energie prestatie adviseur woningen (EPA-W) Johannes Frölich E-mailadres kasper.van.heteren@maakjehuishoom.nl Datum

Nadere informatie

www.samengeeftenergie.nl

www.samengeeftenergie.nl www.samengeeftenergie.nl Agenda I. Uw Individueel Energie Besparingsadvies > Algemene toelichting > Algemene vragen II. Introductie KIS verbanden > Korte voorstelronde Feenstra en Loket-Zuid III. Pauze

Nadere informatie

Eenvoudig isoleren en snel geld besparen

Eenvoudig isoleren en snel geld besparen Woningvergroting Energiebesparing VvE-vergroting Eenvoudig isoleren en snel geld besparen Vergroot je woning Voor meer informatie kunt u vrijblijvend langskomen bij de Serviceorganisatie op de Apeldoornselaan

Nadere informatie

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

Bijlage II: Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2012-2015 met toelichting

Bijlage II: Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2012-2015 met toelichting Download overzicht duurzame energielijst met toelichting Bijlage II: Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2012-2015 met toelichting Nr. Techniek Criterium 1 Dakisolatie Rc 2,5 m2 K/W 2 Vloerisolatie Rc

Nadere informatie

Het Energieadvies. Algemeen

Het Energieadvies. Algemeen Het Energieadvies Algemeen - Welkom/ Uitleg over de vertraging - De planning - Het advies (15 min) - Workshop Zonnepanelen/boilers (30 min) - Workshop Isolatie (30 min) Planning Fasering Opmerkingen 20

Nadere informatie

Gemeentelijke duurzame energielijst 2011 Waterland Voor de Gemeentelijke subsidieregeling duurzame energie 2011

Gemeentelijke duurzame energielijst 2011 Waterland Voor de Gemeentelijke subsidieregeling duurzame energie 2011 Gemeentelijke duurzame energielijst 2011 Waterland Voor de Gemeentelijke subsidieregeling duurzame energie 2011 Subsidieregeling De procedure tot aanvraag, subsidiebeschikking, termijnen, aanvraagcriteria

Nadere informatie

Stappenplan Energie Sparen

Stappenplan Energie Sparen Stappenplan Energie Sparen Energie-infotoer Dirk Van Laer Voorjaar 2013 Programma Stappenplan Energiesparen voor woningen 1. Inleiding : waarom? 2. Hoe beginnen?: Trias energetica! 3. De praktijk in drie

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

Met de knoppen schuiven. Rotterdamse VvE s Met Energie 6 juni 2015 Rekenen aan Vergroening van het mjop

Met de knoppen schuiven. Rotterdamse VvE s Met Energie 6 juni 2015 Rekenen aan Vergroening van het mjop Met de knoppen schuiven Rotterdamse VvE s Met Energie 6 juni 2015 Rekenen aan Vergroening van het mjop R dam 13 januari 2015 Cursusavond 01 > thema techniek VOLGORDE BESPARINGEN ONDERHOUD ZELF DOEN WOONGENOT

Nadere informatie

Artikel 3 Uitvoering De uitvoering van deze verordening berust bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland of haar rechtsopvolger.

Artikel 3 Uitvoering De uitvoering van deze verordening berust bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland of haar rechtsopvolger. Subsidieverordening duurzame energie gemeente Schagen 2012-2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. duurzame-energielijst 2012-2016: lijst met voorzieningen, incl.

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam (t)huis. www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek

Samen werken aan een duurzaam (t)huis. www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek Samen werken aan een duurzaam (t)huis. www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek Profiteer juist nu! Meer dan 200 woningeigenaars in Nieuwegein werken momenteel aan meer wooncomfort, minder lasten en een duurzaam

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende;

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; Nr. 2012073703 Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; dat de provincie aan de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek energiebesparing Gereformeerde kerk te Broek op Langedijk d.d. 29 maart 2013

Onderzoek energiebesparing Gereformeerde kerk te Broek op Langedijk d.d. 29 maart 2013 Onderzoek energiebesparing Gereformeerde kerk te Broek op Langedijk d.d. 29 maart 2013 Een werkgroep bestaande uit Machiel Baaijens, Cor Timmerman en Willem Poortvliet hebben gekeken naar de mogelijkheden

Nadere informatie

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGISOLATIE

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGISOLATIE www.watergrasgouda.nl VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGISOLATIE 24 september 2014 Inleiding... 3 1. Energie besparen... 4 2. Leveranciersselectie... 6 3. Warmtefoto s (thermografie)... 7 4. Isoleren...

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

In 3 stappen naar een energievriendelijk huis. Samen kunnen we dit realiseren.

In 3 stappen naar een energievriendelijk huis. Samen kunnen we dit realiseren. In 3 stappen naar een energievriendelijk huis Samen kunnen we dit realiseren. Energievriendelijk huis 30 oktober > Stap 1 Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk energie (warmte) verloren gaat Isoleren waar

Nadere informatie

Draagt bij aan de reductie van CO2-uitstoot door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Draagt bij aan de reductie van CO2-uitstoot door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Object: Bewoners: Oppervlakte: Energiekosten: Energieverbruik: eengezinswoning 4 personen; 2 volwassenen, 2 kinderen +25 m2 15 euro per maand 7.5 kwh per jaar Draagt bij aan de reductie van CO2-uitstoot

Nadere informatie

Overzicht terugverdientijden

Overzicht terugverdientijden Overzicht terugverdientijden De tabel geeft een indicatie van de besparingen door isolatiemaatregelen. Voor de berekening is uitgegaan van een woning met vloeroppervlak van 50 m2, een dak van 70 m2 en

Nadere informatie

Energie besparen Tips voor een lagere energierekening.

Energie besparen Tips voor een lagere energierekening. Energie besparen Tips voor een lagere energierekening. 2 Energie besparen Energie besparen 3 Inhoudsopgave Algemene besparingstips 6 Besparingen per apparaat 9 Uw energieverbruik 20 Wie zijn wij? 23 Meer

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015 Februari 2015 krant Huis meer waard door hoger energielabel Energiebesparende maatregelen aan je huis geven meer wooncomfort en lagere energiekosten. Maar is het handig om je huis energiezuiniger te maken

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Artikel 2 Doelgroep Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Noord-

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Artikel 2 Doelgroep Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Noord- Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2009, nr. 2009-72417 tot bekendmaking van de uitvoeringsregeling duurzame energiepakket 2010. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; maken

Nadere informatie

Rapportage Energiescan. van den hoff

Rapportage Energiescan. van den hoff Rapportage Energiescan Metaal algemeen van den hoff Energiecentrum MKB Loodsboot 10 3991 CJ HOUTEN Voor: van den hoff EINDHOVEN Contactpersoon: c.saffrie Dit rapport is opgesteld op basis van de door u

Nadere informatie

Green4energy is specialist in advies

Green4energy is specialist in advies Green4energy is specialist in advies en ontwerp van duurzame energiesystemen, energiemonitoring en besparingsonderzoeken. Ook verzorgen wij EnergiePrestatieAdviezen voor woningen, bedrijfs- en utiliteitsgebouwen.

Nadere informatie