QUICKSCAN!ENERGIEBESPARING!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QUICKSCAN!ENERGIEBESPARING!!"

Transcriptie

1 QUICKSCANENERGIEBESPARING DitdocumentwordtuaangebodendoordegemeenteWormerland,ProduboenhetDuurzaam Bouwloket. Contactpersoon:RuudKos

2 INHOUDSOPGAVE 1.Intro uitgangspunten Algemenegegevenswoning Verwachteenergielastenopbasisvanhuidigverbruik Bouwkundigestaatvandewoning Infraroodopnamevandewoning Besparingspotentieel Besparingspotentieelindeschilvandewoning Besparingspotentieelbijdegevel Besparingspotentieelbijdevloer Besparingspotentieelbijhetdak Besparingspotentieelopinstallatietechnischgebied PVLsysteem Zonneboiler LEDVERLICHTING overigemaatregelen CENTRALEVERWARMINGwaterzijdiginregelen Radiatorfolie+Leidingisolatie Dichtenvannadenenkieren Reducerensluipverbruik Conclusie/samengevat...18 Disclaimer Dezekeuringiseenvisueleinspectie(nondestructief)eneenmomentopname.Denondestructievewijzevan dezeopnameheeftzijnbeperkingen.voorgebrekendienietwaarneembaarwarenophetmomentvanhet bezoekkanprodubonietaansprakelijkwordengesteld.hetdoelevenalsdeaardenwijzevandevisuele inspectiebrengtmetzichmeedatspecialistischeonderzoekennietwordenuitgevoerd,ergeenmetingen wordenverricht,ergeenberekeningenwordenuitgevoerdenergeenonderdelenwordenverwijderd, opgegravenetc.omachterliggendeconstructiestekunnenbeoordelen.dezerapportageiseen energiebesparingsadviesengeenenergielabelofbouwkundigekeuring. 2

3 1.INTRO BestebewonervandegemeenteWormerland, InopdrachtvandegemeenteWormerlandheeftProduboinsamenwerkingmethetDuurzaamBouwloketeen aantalveelvoorkomendewoningtypenindegemeentewormerlanddoorgelichtopdemogelijkhedenvoor energiebesparing.ditrapportgeefteenweergavevaneenwoningdielijktopuweigenwoning.de maatregelendieinditrapportbeschrevenzullenvooreendeelwelenvooreendeelnietopuwwoningvan toepassingzijn.hetkanzijndatuwelofjuistgeenuitbouw,dakopbouwofdakkapelheeft.ofdatubepaalde maatregelenalgenomenhebt. Wijhopendatumetditrapporteenbeterinzichtkrijgtindebesparingskansendieerinuwwoningliggen. Mochtuinteressehebbenoméénofmeerderemaatregelentenemendanzouuzichkunnenaansluitenbij éénvandeinkoopcollectiefvanwormerlandverduurzaamt.neemhiervoorcontactopmetprodubo: Metvriendelijkegroet, RuudKos 2.UITGANGSPUNTEN Aandehandvanhetinterviewhebikeengoedbeeldgekregenvanuwpersoonlijkewensenenuw gebruikservaringmetdewoning.bijhetvormenvanditadvieshebikrekeninggehoudenmetdevolgende zaken: Uverbruikt4300kWhstroomperjaaren1153m3gas.Hetelektraverbruikisvooreen tweepersoonshuishoudenaandehogekant.ditwordtmedeveroorzaaktdoordeelektrischeboilerin dekeukenendeoudevrieskistindeschuur.dezevrieskistisnaarschattingverantwoordelijkvoor500 kwh/120europerjaar.doordezetevervangendooreenenergiezuinigevrieskistkuntu70tot80 europerjaarbesparen. Ustooktuwwoningoverdagop18graden. savondsstaatdeverwarmingop20gradenen snachts staatdethermostaatop15graden. smorgensisdetemperatuurindewoonkamergedaaldnaar16 graden. Uwwoningisindriestappenuitgebouwd:Eenkeukengedeeltemetkelderopdebeganegrond, daarnauitbreidingvandewoonkameroverdevollebreedtewaarbijdekeukennaardevoorkantis verplaatst.in2005iseendakopbouwgeplaatst. Uwiltuwelektriciteitengasverbruikverminderen; Ugeeftaandatulastheeftvankoudeuitdevloerenvochtdoorwaterindekruipruimte.Uheeft geenlastvantocht. Uverwachtdekomendejarenzekerinuwwoningteblijvenwonen; Deafgelopenjarenzijndevolgendeingrepenverrichtaandewoning: LUheefteennieuwecvketellatenplaatsen(HR),2jaaroud; LUheeftdevoordeurvoorzienvaneentochtstrip. Ubentbereidteinvestereninduurzaamheidsmaatregelen. Ubentnietgeïnteresseerdineenduurzaamheidsleningommaatregelentefinancieren. 3

4 3.ALGEMENEGEGEVENSWONING Woningtype : Rijwoning Bouwjaar : 1963 Gezinssamenstelling : 2Volwassenenen1kindopkomst Uwgemiddeldjaarlijksenergieverbruikinm3gas : 1.153m3perjaar UwgemiddeldjaarlijksenergieverbruikinkWh : 4.300kWhperjaar Gemiddeldemaandelijkseenergielasten(incl.BTW): Circa 134,L 3.1.VERWACHTEENERGIELASTENOPBASISVANHUIDIGVERBRUIK Jaar Elektra+gas Gemiddeldpermaand Perjaar Totalekostenoverlooptijd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Inbovenstaandetabeliseenprognoseweergevenvandejaarlijkseenergiekostenvoorelektraengasvooruw woningoverdekomende15jaar.dezeprognoseisgebaseerdopuwhuidigenergieverbruik. Indetabelisuitgegaanvaneenprijsstijgingvan3%perjaar. Uitgaandevanbovengenoemdeuitgangspuntenzaluindeperiode2015L2029intotaalcirca ,Waan energiekostenhebbenbetaald. Eendoelstellingom35%energietebespareninuwwoningiszeerrealistisch. Ditzoubetekenendatunu35%van ,Lzoukunneninvestereninenergiebesparendemaatregelendie binnen15jaarzijnterugverdiend.uwtheoretischeinvesteringsbudgetkomtdanneeropcirca ,L. Veelvandegenoemdeduurzaamheidsmaatregeleninditrapportzijntussende6à12jaarterugverdiend. Iederem3gasofkWhdieudaarnabespaartisdusalwinstvooruwportemonnee. 4

5 5 4.BOUWKUNDIGESTAATVANDEWONING Omeengoedeindruktekrijgenvandebouwtechnischeeninstallatietechnischemogelijkhedeniseenvisuele inspectiegehoudenvandewoning.gedurendedezevisueleinspectieisvanverschillendeonderdelende bouwtechnischestaatgeïnventariseerd. Onderdeel' Opmerking' Algemeen' Fundering' Technischestaatinorde.Geenverzakkingen en/ofscheurvormingindefunderingenhet opgaandewerk. Vloer/kruipruimte' Debeganegrondvloerisvanhoutenisniet geïsoleerd.dehoogtevandekruipruimteiscirca 70cm.Dekruipruimteisopeenaantalplekken nat.vaakstaathierookeenlaagwater.erliggen veelkabelsenleidingenenerligtveelpuininde kruipruimte. Begane'grond' Beton/metselwerk4gevels' Devoorgevelisorigineel:Opdebeganegrondis hetmetselwerkvanredelijkekwaliteit. Achterbijdeuitbouwishetmetselwerkvan goedekwaliteit.dezegeveliseengeisoleerde spouw.opde1everdiepingheeftdeachtergevel houtenrabatdelenenisnietgeïsoleerd. Kozijnen,4ramen4en4deuren' Aandevoorenachterzijdevandewoning bevindenzichhoutenkozijenmetdubbele beglazing.hetschilderwerkverkeertingoede staat.aandeonderzijdesluitendeopenslaande deurennaardeachtertuinnietgoedopelkaar. Ventilatie/vocht/tocht' Erzittenroostersbovendekozijnen.Erisgeenmechanischeafzuiging.Erzijn geentochtproblemen. Diversen' Onderdelateruitgebouwdevoormaligekeukenziteenkelder.Dezekelderis ongeveer2x2m.enblijftdroogondanksdatdezeonderhetgrondwaterpeil komt. Diversen' Indetuiniseenschuuraanwezigwaareenoudevrieskiststaat. Diversen4 Ophetdakvandeuitbouwiseendakterrasgemaakt.

6 Dak4/4overstekken4/4boeidelen' Kozijnen,4ramen4en4deuren' Schilderwerk4buiten' Toilet/badkamer' Diversen' Verdieping' Dedakopbouwisin2005nieuwgeplaatst. Schilderwerkvanboeidelenverkereningoede staat.erissprakevaneenbitumendakmet eenlichtehellingrichtinghetzuiden.eris geensprakevanlekkages. Dehoutenkozijnenopdeverdiepingzijn voorzienvandubbelglas.hetschilderwerk verkeertingoedestaat.dedeurnaarhet dakterrassluitnietgoedaf. Dekunststofkozijnenopdetweede verdiepingsluitengoedenzijnvoorzienvan dubbelebeglazing. Hetschilderwerkbuitenverkeertingoedeconditie Geenbijzonderheden Opdeeersteverdiepingaandevoorzijde bevindtzichdewasencvruimte.hieriseen openluchtafvoernaarbuitenomwarmtevan dedrogerendecvkwijttekunnen. 6

7 5.INFRAROODOPNAMEVANDEWONING Eenzeergoedemanierombijeenwoningtezienwaarwarmteverliezenenkoudebruggenzittenisaandehand vanthermografischefoto s(infraroodfoto s).thermografischefoto slatendoormiddelvankleurenopfoto s zienwelketempratuurdeplekkeninenrondomdewoninghebben.hieronderiseenoverzichttezienvaneen aantalinfraroodfoto svanuwwoning.naastelkefotostaateentemperatuurstaatdieaangeeftwelkekleur welke temperatuur heeft. Gedurende het nemen van de foto s was de buitentemperatuur circa 12 graden Celsius.Debinnentemperatuurbedroegcirca19gradenCelsius. Opdebovensteinfraroodfotozietuhetwarmtebeeldvandevoorgevel.Tezienisdatdeoriginelegevelvande beganegrondendeeersteverdiepingmeerwarmtedoorlaatdandenieuweregevelvandedakopbouw.verder isteziendatterplaatsevanderadiatorindewoonkamer/keukenveelwarmtedoordegevelstraalt.het toepassenvanradiatorfoliedirecttegendeachterzijdevanderadiatorishiereengoedemaatregelom warmtestralingnaardebuitenmuurteminimaliseren. 7

8 Bovenstaandefoto szijnvandeachtergevelopdeeersteverdiepinggenomenvanafhetdakterras.netalsbij devoorgevelopdeeersteentweedeverdiepingisteziendatdeongeïsoleerdegevelveelwarmtedoorlaat. Omdezegeveltekunnennaisolerenmoethethoutwerkerafgehaaldwordenenmoetdewandvanbuitenaf metisolatieopnieuwopgebouwdworden.ditzouookaandevoorzijdeeenmaatregelkunnenzijn.aande voorkantzou,bijveranderingvanhetaanzichtendemaatvoeringeenvergunningnodigzijn. Bovenstaandeinfraroodfototoonthetplafondvandeuitbouwaandeachterzijde.Tezienisdatterplaatsevan deoudedakdoorvoerenkoudeplekkenontstaan.verderisteziendathethoutprofielvanhetdakveelkoude doorlaat.hetplafondismet12gradenrelatiefkoud.wanneerdebitumineuzedakbedekkinghieraan vervangingtoeis,ishetaantebevelenomextraisolatieophetdakaantebrengen. Opbovenstaandefotoisteziendatdeaansluitingvanhetkunststofkozijnnietmooiaansluit.Detemperatuur indezehoekis10graden. 8

9 Opdetweedeverdiepinggrenstéénzijgevelnietaandeburen.Opbovenstaandefotoisteziendat temperatuurvandezebuitenmuur(ophetnoorden)eentemperatuurvan18,5gradenaangeeft.dezewandis redelijktotgoedgeïsoleerd.welisteziendathethoutframeeenlichtebrugvankoudemaakt.gezienhet temperatuurverschilvandeinfraroodfotoisdathiervrijnormaal. Bovenstaandefotoisgenomenindekelder.Hieristeziendatdevloernietgeïsoleerdis.Daarbijisteziendat decvleidingendieonderdevloerlopennietgeïsoleerdzijn.veelvandewarmtevandezeleidingenverdwijnt daarmeeindekelderenindekruipruimte.hetisolerenvandezeleidingeniseengoedkopeeneffectieve maatregelwelkeeenvoudigzelfisuittevoeren.eendeelvandecvleidingenindekruipruimteisoverigenswel geïsoleerd. 9

10 6.BESPARINGSPOTENTIEEL Aandehandvanhetinterviewendevisueleinspectiekanereengoedbeeldwordengemaaktvanwelke ingrepenvooruwwoninghetmeestinteressantkunnenzijn.tijdensdevisueleinspectiezijneenaantalpunten naarvorengekomenwaarmogelijkbesparingspotentieelzit.ditbetreftdevolgendeonderdelen: Besparingspotentieelindeschilvandewoning(besparenvanenergie): o Besparingspotentieelbijdegevel; o Besparingspotentieelbijdevloer; o Besparingspotentieelbijhetdak. Besparingspotentieelopinstallatietechnischgebied(opwekkenenergie): o BesparingspotentieelZONpv&ZONthermisch; Overigemaatregelen o Ventilatie; o CVwaterzijdiginregelen; o Leidingisolatie; o Radiatorfolie; o Reducerensluipverbruik. Bovengenoemdeonderdelenwordenindevolgendeparagrafentoegelicht. 6.1.BESPARINGSPOTENTIEELINDESCHILVANDEWONING BESPARINGSPOTENTIEELBIJDEGEVEL Algemenegegevensvandegevel Opbouwvandegevel: Totenmetdeopbouwis80%vandegevelnietgeïsoleerdhoutregelwerk. Spouwaanwezig: 7m2aandevoorzijde. Dieptevandespouw? Circa4cm Isolatiemateriaalaanwezig? Bijhetmetselwerkvandeachtergevel/beganegrondisisolatieaanwezig. Bijdevoorgeveliscirca7m2nietgeïsoleerdespouwopdebeganegrond. Devoorgevelbestaattotenmetdeeersteverdiepinggrotendeelsuitnietgeïsoleerdtimmerwerk.Ookaan deachtergevelzitditopdeeersteverdiepingterplaatsevanhetdakterras.opdeinfraroodfotoistezien datveelwarmtedoordezegeveldelenverlorengaat.omdezegevelteisolerenmoethethoutwerkeraf gehaaldwordenenmoetdewandvanbuitenafmetisolatieopnieuwopgebouwdworden.aande voorkantzou,bijveranderingvanhetaanzichtendemaatvoeringeenvergunningnodigzijn.quakosten moeturekenenop100tot200europerm2.inuwgevalkomtditneerop3.000tot5.000eurovoorhet houtwerkvandevoorgeveltotdeeersteverdiepingendeachtergevelopdeeersteverdieping.deze maatregelmoetzichterugverdienenuitdecombinatievanenergiebesparingennoodzakelijkonderhoud. Wanneerdegeveldelenwegensonderhoudaanvervangingtoezijnisonsadviesomdeisolatiemeete nemen. 10

11 HetoppervlakteaannietgeïsoleerdmetselwerkiszeerbeperktendaarmeerelatiefkostbaarvoornaL isolatie.deachtergevelterplaatsevandenieuwbouwisalgeïsoleerd.hetbetreftalleenhetmetselwerk aandevoorgevelbeneden. Quamaterialenkuntukiezenuiteenaantalverschillendematerialenmetverschillendeisolatiewaarden. DemeesttoegepastematerialenzijnPUR,EPSparelsenmineralewol.Indepraktijkwordenmetde verschillendematerialennagenoegdezelfdebesparingenbehaald.wijadviserenuechteromteisoleren metepsparels.ditvormtnetalspureenmassieveplaatindegeveldienietwordtaangetastdoorde weersinvloedenenwatindetoekomstnietzalinzakken.hetmateriaalisnietduurzaammaarwelminder schadelijkdanpur,vandaardevoorkeur.dekostenhiervanliggenopcirca 20,L/m2bijgrotere oppervlakte.mochtuovergaantotisolerendanadviserenwijgedurendedeuitvoeringenhetuitharden vanhetmateriaalnietindewoningteverblijvenendewoninggoedteventileren.ditinverbandmetde dampendievrijkomenvandelijmtijdensditproces.opdevolgendepaginahebbenwijeenglobaalbeeld vandeverschillendematerialenvoorugeschetst.belangrijkaandachtspuntistevensnogdatwanneeru uwgevelwiltisolerenuditmetmeerdereburendienttedoen.hetaantalvierkantemetersisdusdanig laagdathetvooreenisolatiebedrijfnietrendabelisommetdevrachtwagenen2manpersoneelaante komen.wanneerugezamenlijkmetnogeenaantalburen/wijkbewonersuwgevellaatisolerendankan hetweluitvoorhetisolatiebedrijf. 1. PUR: PURisdeafkortingvoorpolyurethaan,eensynthetisch isolatiemateriaal.datwilzeggendatheteenverfproductismet kunstharsenalsbasisgrondstof.hetismogelijkompurals vloeibarestofindespouwmuurtespuiten.ophetmomentdat devloeistofindespouwterechtisgekomenzalhetlangzaam uithardenenuitzettenzodatallenadenenkierengoedwordenafgedicht.purisolatieheefteenhoge isolatiewaardeenisgoedbestandtegenvocht.daarnaastishetredelijkbrandwerendenzorgthet vooreenredelijkegeluidisolatie.nahetisolerenmetpurkanereenraregeurhangenindewoning. Belangrijkisdatudedagenernadewoninggoedventileertzodatdegeureruitkantrekken. 11

12 2. EPS isolatieparels: Ditzijnkleinepiepschuimparels.Samenmeteenspecialelijm wordendeepslisolatieparelsvermengddespouwmuurin gespoten.alshetisolatiemateriaalisuitgehardvormtzicheen massievepiepschuimplaatindespouwdienietkaninzakken. Daarnaastdichthetisolatiemateriaalgoedallenadenenkieren af.deisolatiewaardevanepslparelsishoogendaarmeezorgthetervoordatdewarmtegoed binnenblijft.naastdegoedeisolatiewaardezijndeparelsooklichtvangewicht,goedbestandtegen vochtenredelijkbrandwerend.bijdezevormvanisolerenishetmateriaalnietgeheelduurzaam.eps (piepschuim)isdaarnaastgoedrecyclebaar. Biofoam: Dezeisolatieparelisdeeerstecomposteerbaregeëxpandeerde polystyreenmetdekenmerkeneneigenschappendieukunt vergelijkenmetdievanepsparels.biofoamparelszijngemaaktuit plantaardigrestmateriaalenzijnvolledigbiologischafbreekbaar (Cradletocradle). Ophetgebiedvanduurzameisolatieproductenstaatditproductbekendalséénvandemeest duurzaamste.bijhetproducerenvanbiofoamparelsistevensmaareenzeergeringehoeveelheid fossieleenergienodig.voordelenvandebiofoamparelsishetfeitdatzegoedbestandzijntegen vocht,temperatuurwisselingen,schimmelvorming,vraatdoorongedierteeninzakken.nadeelis echterweldathetietsduurderisdandenormaleepsparelsendatdeisolatiewaardeookminderis. EconomischgezienisdeEPSpareldusvoordeliger. 3. Mineralewol: Mineralewoliseenanderebenamingvan2soorten isolatiemateriaal,glaslensteenwol,gesponnenuitglasofuit steen.dewolwordtnetalsbijepslparelsindespouwgeblazen enheefteenhogeisolatiewaarde.deinblaaswollijktopwit katoen.naastdehogeisolatiewaardezijnsteenlenglaswol vlokkenookgoedbestandtegengeluid,vochtenbrand.glaswolisoleertbeterdansteenwol. Steenwolheeftechtereenietsbeteregeluidsisolerendewerkingvanwegedehogeremassaperm3. Vroegerhadmenveelkritiekopisolatiemetmineralewolomdaternaverloopvantijdveelklachten warenoveringezaktisolatiemateriaal.tegenwoordigisditnietmeerhetgevalomdatdematerialen dusdanigzijndoorontwikkelddatzegeheelwaterafstotendzijn.kiestuhetzekerevoorhetonzekere danradenwijutochaanomeenisolatiemateriaaltekiezendieeenmassieveplaatvormtinuw spouw BESPARINGSPOTENTIEELBIJDEVLOER Debeganegrondvloervandewoningisvanhoutennietgeïsoleerd.Debodemisietsverzaktenuheeft regelmatigwaterindekruipruimte.erzijntweemanierenvanisolatiemogelijk:bodemisolatieenvloerisolatie. Bijbodemisolatiewordttoegepastomvochtuitdebodemaftesluiten.Hoewelisolatiebedrijvenanders bewerenheeftbodemisolatienietdezelfdeisolerendewerkingalsvloerisolatie.deluchtindekruipruimte wordtdrogerwaardoordeluchtinuwhuisookdrogerwordt.drogeluchtheeftminderenergienodigomopte warmen.eventuelemuffeluchtuitdekruipruimteverdwijnt. 12

13 Bodemisolatie Doorbodemisolatietoetepassenwordtdeluchtindekruipruimtedrogerwatdelevensduurvanleidingenen uwhoutenvloertengoedekomt.omdaterinuwgevalveelleidingenindekruipruimtelopenadviserenwijom polystyreenchipstoetepassenalsbodemisolatie.metdepolystyreenchipsblijftdekruipruimtetoegankelijk vooruofuwinstallateur.methetwisselendewaterpeilinuwkruipruimteblijvendepolystyreenchipsdrijven enbehoudendaarmeedeafsluitendewerking. Vooreengoedeventilatieindekruipruimtekanhetnodigzijnom ventilatieroostersaantebrengen.hetisolatiebedrijfkanditvooruverzorgen. Hetgaatomhetborenvaneenkokerdooruwfunderingsbalkdieuitkomtin dekruipruimte.opdiemanierkandemuffeluchtenhetvochtonderuw woningdoornatuurlijkeventilatieenluchtcirculatiewordenafgevoerd. Vloerisolatie Metdeisolatievandebodemzultueenietscomfortabelerbinnenklimaatervaren.Deluchtindekruipruimte isdrogermaarwordtnogsteedsdirectmetbuitenluchtgeventileerd.vooreengoedethermischeisolatie adviserenwijomookdehoutenvloerteisoleren.inuwgevaladviserenwijomdeonderkantvandehouten vloerteisolerenmetpur. Doordatdirecttegenhetvloeroppervlakenhetopgaandewerkwordtgeïsoleerdheeftdezemaniervan isolerenhethoogsterendementinuwsituatie.doortekiezenvoordezeisolatiemaatregelblijfttevensde kruipruimteenhetleidingwerkgoedtoegankelijk.wanneerugaatisolerenmetpuradviserenwijuomtijdens deuitvoeringenhetuithardingsproces24uurnietindewoningteverblijvenendewoninggoedteventileren. Dedampendietijdenshetuithardenvrijkomenzijnnamelijknietgoedvoordegezondheid.Ophetmoment dathetisolatiemateriaalisuitgehardisernietsmeeraandehand.ookinditgevaliseenaandachtspuntdater ookventilatievoorzieningenaangebrachtdienentewordennaardekruipruimte. Algemenegegevensvandevloer Kruipruimteaanwezig? Ja Hoogtekruipruimte : +/L70cm Typevloer : Ongeïsoleerdehoutenvloer Mogelijkemaatregel : IsolerenonderkantvloermetPUR 1 Aantalvierkantemeter : +/L48m2 Indicatiekosten : +/L 2.000,LvoorisolerenonderkantbeganegrondvloermetPUR +/L 1.200,Lvoorisochipsbodemisolatie Subsidiemogelijk : Nee Voordelenvanmaatregel: LPURheefteengoedeisolatiewaardeendichtnadenenkierengoedaf; LDekruipruimteenalhetleidingwerkblijvengoedtoegankelijk; LWarmteverliesnaardekruipruimteneemtafenhetcomfortindewoning neemttoedoordatwarmtelangerkanwordenvastgehouden; LDebodemchipsbewegenmeemeteenstijgendwaterpeilenbehouden hunvochtwerendewerking. LHetdrogereklimaatindekruipruimteverlengtdelevensduurvandevloer endeleidingen. 1 Wanneerueerstuwgevellaatisolerenisdeterugverdientijdlangervoorvloerisolatiedoordatuwwoningdanalbeterisgeïsoleerden hetbesparingspotentieelopisolatiegebieddaardoorkleinerwordtdevolgordevanisolatieaangevel,dakenvloerisdusbepalendvoor deuiteindelijketerugverdientijdvaneenmaatregel.medevanuitonderhoudsoverwegingenradenwijinuwsituatieaantestartenmet 13

14 6.1.3.BESPARINGSPOTENTIEELBIJHETDAK Uwdakisterplaatsevandeopbouw(bouwjaar2005)goedgeïsoleerd.Aandachtspuntishetdakterplaatse vandeuitbouwaandeachterzijdevanuwwoning.opdeinfraroodfoto sisteziendatoudedakdoorvoeren koudeplekkenlatenzien. OokisteziendatdedakLwandaansluitingkoudeplekkenlaatzien.Gezienhetbeperkteoppervlakendaarmee hetbeperktewarmteverliesishetbesparingspotentieelvanisolatievanditdakdeelzeerbeperkt. 6.2.BESPARINGSPOTENTIEELOPINSTALLATIETECHNISCHGEBIED Naastmaatregelenindeschilvandewoningzijnerookdiversemaatregelenmogelijkopinstallatietechnisch gebied.opbasisvandevisueleinspectieiszijndevolgendeinstallatietechnischemaatregelengoed toepasbaar: PVLsysteem(zonnepanelen); Zonneboiler(zonnecollectoren) PVLSYSTEEM OpbasisvandehuidigesitueringvandewoningzijnPV zonnepaneleneengoedeoptieophetdakvandewoning. Uheeftlichthellendbitumendakgerichtophetzuiden. Welheeftulastvaneenslagschaduwvanzeker1,5van huisvandeburen.hierdoorwordthetgeschikte oppervlakvoorzonnepaneleneenstukminder.wij verwachtendathierzo n6panelenopeengoedemanier geplaatstkunnenworden. aantal panelen PVLsysteem Omvanginstallatie (inwattpiek) Zuid(=90%) kosten indicatie 6panelen 1500WP 2.850,00 9panelen 2250WP 4.275,00 16panelen 4000WP 6.250,00 EenPV systeemzetzonlichtominelektrischeenergie.uwenergieverbruikvoorelektriciteitwashet voorgaandejaar4.300kwh.afhankelijkvanuwpersoonlijkewenseneninvesteringsbudgetkuntuzelfde afwegingmakenwatvoorudemeestgunstigeomvangvandeinstallatieis.inuwsituatiebentubeperktin hetaantalpanelendatukwijtkunt.met6panelenzouucirca1.350kwh(oftewelcirca 310,L)perjaar opwekken.ditismeerdan30%vanuwjaarlijksenergieverbruikvoorelektriciteit.alsuhetwattpiekvermogen vanhetaantalpanelenvermenigvuldigtmeteenfactor0,90berekentuglobaaldejaarlijkseopbrengstvande installatieinkwh.alsparticulierontvangtueenvergoedingvancirca 0,23 2 vooriedereopgewektekwh.in hetbovenstaandeoverzichtzietueenkeuzelijstvoordeomvangvanuwsysteem.degemiddelde 14

15 15 terugverdientijd 2 vaneenzonnepaneelligtrondde9jaarvooreenparticulierewoningeigenaar.detechnische levensduurvandepanelenis15tot20jaar.hetrendementopdeinvesteringkomtdaarmeeuitop11%.alsu ditvergelijktmetbijvoorbeeldgeldopeenspaarrekeningkunnenweconcluderendatzonnepaneleneen rendabeleinvesteringzijn.daarnaastishetnatuurlijkprachtigalsuzelfuweigenduurzameenergiekunt opwekkenenminderafhankelijkkuntzijnvandegroteenergiemaatschappijen.deprijsdiewordtweergeven alskostenindicatieinhetoverzichtisdeturnlkeyprijsinclusiefbtwenmontage.doorgezamenlijkeinkoop meteengrotegroepparticulierenkandezeprijsveelalnogietsomlaag ZONNEBOILER DehuidigeCV keteliseennefitclassiclinehrketel.dezecvlketel heefteenhoogrendementvan107%enisdaarnaastgeschiktomeen zonnecollectoropaantesluiten.eenzonneboilerzetdewarmtevande zonominwarmwater.eenzonneboilerinstallatiebestaatglobaalgezien uitéénofmeerderezonnecollectoren,eenbuffervateneen circulatiepomp.hetsysteemwordtaangeslotenopuwcvlketel.ophet momentdaterwarmtapwaternodigisbinnenuwwoning,zaleersthet warmewateruithetbuffervatvandezonneboilerwordengebruikt voordatdecvlketelaanhoeftteslaan.ophetmomentdathetbuffervat vandezonneboilerleegis,zaldecvlketelaanslaanwanneerereen warmtevraagisbinnendewoning. Indezomerkuntugemakkelijktemperaturenvan70gradenCelsius bufferen.indewinterisdituiteraardeenstuklager,maarookhierkan bijvollezoninstralingeentemperatuurvanbijvoorbeeld20à30graden wordenopgewekt.dithangtafvanhettypesysteemdatutoepastmaar ookvanhetsoortcollectoren.erzijnnamelijkvlakkeplaatcollectorenenvacuümbuiscollectoren.de vacuümbuiscollectorenkunnendoorhetvacuümeenhogeretemperatuuropwekkendandevlakkeplaat collectoren,maarzijninaanschafookweerietsduurder.inuwwoonsituatieengezinssamenstellingzoueen vlakkeplaatcollectorvoldoendezijn.dezezougeplaatstkunnenwordenophetdakvanuwwoning.ditgaat weltenkostevanderuimtevooreventuelepvpanelen.qualeidingwerkkanerdaneendoorvoergemaakt wordennaardetweedeverdiepingendaarvandaandoornaardecvruimteopdeeersteverdieping.een systeemmeteenzokortmogelijkleidingverloopheeftdevoorkeuromopbrengstverliezendoor warmtetransportindeleidingenteminimaliseren. Inhetinterviewisnaarvorengekomendatumetnamedebesparingopuwelektriciteitengasinteressant vindt.kijkendnaaruwgezinssamenstellingenhetbeperktewarmtapwaterverbruikzoueenzonneboiler installatievooruwhuishoudenfinancieelnietinteressantzijn.hetisweleeninteressanteenduurzame oplossingomopuwgasrekeningtebesparen. 2 Deterugverdientijdverschiltpersituatie.Ditisonderandereafhankelijkvandeoriëntatie,hellingshoek, omvormer,rendementvanhetpaneel,beschaduwingvanhetpaneeletcetera. 2 Opditmomentkuntudeteruggeleverdeelektriciteitsalderenmetuwafgenomenelektriciteitvanhetnet. Daarmeekrijgtudezelfdeprijsvoorgeleverdeenergieaanhetnetalsubetaaldvoorafgenomenenergie.Eris sprakevandatdezesalderingsregelingoptermijnwordtafgeschaft.dankuntualleennogdestroomprijs zonderbelastingenterugkrijgenvooraanhetnetgeleverdeenergie.

16 Mogelijkemaatregel : Zonneboiler Indicatiekosten : +/L 2.200,00(voorraadvatvan120literen2,5m2collectoroppervlak) Indicatieterugverdientijd: +/L12jaar Subsidiemogelijk : Neen Opmerking : Terugverdientijdisafhankelijkvanhetwarmwaterverbruik.Bijeen huishoudendatveelwarmwaterverbruiktheeftueenhogerebesparing enisdeinvesteringooksnellerterugverdiend.uverbruiktnietveelwarm water.daarbijwordtwaterindekeukenmeteenelektrischeboiler verwarmtennietvanuitdecv LEDVERLICHTING LEDverlichtingiseengoedemanieromopelektriciteittebesparen.VaakwordtgedachtdatLEDverlichting koudkillichtgeeft.tegenwoordigiserledverlichtingopdemarktdatmooiwarmennatuurlijklichtgeeft.led verlichtingbespaart90%elektriciteittenopzichtevangloeilampenen80%tenopzichtevanhalogeenspots. Omeeninschattingtemakenwaterbespaartkanwordenwanneerhalogeenverlichtingwordtvervangendoor LEDverlichtingschetsenwijhierondereenvoorbeeldvankostenenterugverdientijdbijeenlampvan40Watt en1branduurperdag. Uitgaandevan1branduurperdagzoueenhalogeenlampmeteenvermogenvan40Watthetvolgendeaan energieverbruiken:1x365=365uurperjaarx40watt=14.600wattuur=14,6kwh14,6kwhx 0,20cent= 2,92verbruikskostenperjaar. Uitgaande1branduurperdagzoudeLEDlampmeteenvermogenvan5Watthetvolgendeaanenergie verbruiken:1x365=365uurperjaarx5watt=1.825wattuur=1,825kwh1,825kwhx 0,20cent= 0,37 verbruikskostenperjaar. EennieuweLEDlampisverkrijgbaarvanafcirca 6,50perlamp(5Watt)eneennieuwehalogeenlampis verkrijgbaarvanafcirca 3,50perlamp(40Watt). AandehandvanbovenstaandeberekeningkangeconcludeerdwordendatdeLEDverlichtingbijbovenstaand scenarionaietslangerdan1jaaristerugverdient.naasthetvervangenopkortetermijnkuntuookoverwegen omdehalogeenverlichtingaanheteindevandelevensduurtevervangendoorledverlichting.indepraktijkis overhetalgemeenteziendatledverlichtingzichbinnen1tot4jaarterugverdient.deterugverdientijdis afhankelijkvanhetvermogenvandehuidigeverlichting,hetaantalbrandurenperdagendekostenvoor vervanging.bijhetkiezenvanledverlichtingzouudezelfdelichtsterkteenkleurkunnenaanhouden.leter ookgoedopofdeledverlichtingdimbaaris 16

17 7.OVERIGEMAATREGELEN 7.1.CENTRALEVERWARMINGWATERZIJDIGINREGELEN VeelvandeverwarmingsinstallatiesinNederlandzijnnietgoedingeregeld.Doordeinstallatiewaterzijdiginte regelenkandeverwarmingsinstallatieefficiënterverwarmen.waterzijdiginregeleniseeneenmalige handelingwaarmeemendemaximaledoorstroomopeningenvanderadiatorkranenopelkaarafstelt.dejuiste instellingisafhankelijkvandeafstandvanderadiatortotdeketel.hoeverder,hoeminderdrukerzalzijn,en hoegroterdeopeningzalmoetenzijn.diemaximaledoorstroomopeningregeltmendoorhetbinnenwerkvan eenradiatorkraanintestellen(hetkanookdooreenvoetventielteverdraaien).gebruikerskunnendekraan daarnanogsteedsopenendichtdraaien,maarnooitverderopendandevoorafingesteldemaximale doorstroomopeningen.letwelopdaturegelmatigblijftontluchten.luchtblokkeertdedoorstroming. WaterzijdiginregelenisdebelangrijkstemaatregelineencvLoptimaliseringstraject,omdathetdevoorwaarde scheptomeenhoofdregelingscherpengoedaftestellen. DekostenvoorCVoptimalisatiezijncirca 300,L IneenpilottestzijninNijmegen10woningen ingeregeld.degemiddeldebesparingopdestookkostenwas 10%(metuitschietersvan30%).Vooruwwoningisdezeinvesteringzekerhetoverwegenwaard. 7.2.RADIATORFOLIE+LEIDINGISOLATIE Eengoedemanieromdestralingswarmtevanderadiatorendekamerinte leidenisdoordeachterzijdevanderadiatortebeplakkenmetradiatorfolie. Hierdoorwordtdewarmtediederadiatoraandeachterkantuitstraaltnaarde wand,gereflecteerdnaardewoonofslaapkamer.kostenvoorradiatorfolievoor uwwoningbedragenmaximaal 50euro.DitzoueendoeLhetLzelfkluskunnen zijn. Opdeinfraroodfotoisderadiatorindekeukenvanbuitenafheldertezien.Radiatorfolieopdemuurishier zekeraantebevelen. Vooruwleidingwerkliggenerooknogkansenomenergietebesparenen warmteverliezenteminimaliseren.indekruipruimtezijnnietallecv leidingengeïsoleerd.hierdoorverdwijntveelwarmteindekruipruimte. CVLleidingenverliezenveelwarmtewanneerdezenietgeïsoleerdzijn. Doorleidingisolatieinonverwarmderuimten(zoalskruipruimte,haletc.) toetepassenvoorkomtmenonnodigwarmteverliesindeleidingen.u kuntuwleidingenisolerenmetspecialeisolatiekokersvoorleidingwerk maarookmetbijvoorbeeldisolerendebandagelfolie(stralingsprincipe).voormaximaal 50,Lzouualle leidingenbinnenuwwoningkunnenisoleren. 7.3DICHTENVANNADENENKIEREN Slechtsluitendedraaiendedelenvankozijnenzijneenbronvankoudelucht.Vaakwordtonderschatwatde invloedisvandezetochtophetenergieverbruik.hetaanbrengenvantochtstripsenhetnalopenvanhethang ensluitwerkkanuveeltochtendaarmeeenergiebesparen.daarbijbrengthetdirecteencomfortverbetering. Voormaximaal 50,Laantochtstripskuntudesluitingsproblemenverhelpen. 17

18 7.3.REDUCERENSLUIPVERBRUIK Inhetpersoonlijkeinterviewkwamnaarvorendatunietdirectinzichtheeftinhetenergieverbruikvanuw huishoudelijkeapparaten.erzijnapparatenbeschikbaardiehettotalesluipverbruikbinnenuwwoningkunnen meten.metditapparaatkuntuuwsluipverbruikindewoningopsporenenrealltimehetenergieverbruikin Wattbekijken.Hetsluipverbruikishetverbruikwaterin standlby standverbruikt. HetDuurzaamBouwloketkanuzo nwattcheréénweekinbruikleengeven.ophetmomentdatunaarbed gaatenalleapparaten uit heeftgezetkuntuhetsluipverbruikopdewattcheraflezen.vuistregelisdat iederewattsluipverbruikcirca 2,Lopjaarbasisis.Hetisdusdemoeiteenzoektochtwaardomuw sluipverbruiktereduceren. Belangrijkesluipverbruikerinuwwoningisdevriezerindeschuur.Dezeoudevrieskistkostperjaar70tot80 euromeeraanenergiedaneennieuwe.eennieuwekosttussende300en400euro.indezeafwegingkuntu ookmeenemenofudevrieskistwelechtnodighebt.geenvrieskistispasechtzuinig. 8.CONCLUSIE/SAMENGEVAT Opbasisvandequickscanadviserenwijomoponderstaandevolgordedemaatregelenindekomendejarenuit telatenvoeren.hiervoorkuntueenmeerjarenplanopstellen.hetbetreftdevolgendemaatregelen: 1. Radiatorfolie+leidingisolatiemiddelsbandagefolie(stralingsprincipe) 100,L 2. Aanbrengentochtstripsenafstellenhangensluitwerk 50,L 3. VloerisolatiemetgespotenPUR 2.000,L 4. BodemisolatiemetIsochips 1.200,L 5. Waterzijdiginregelenverwarmingsinstallatie 300,L 6. Aanschafzonnepanelen(6*250)=(1500WPsysteem) 4.275,L 7. Betimmeringvoorgevelt/m1everdieping+achtergevel1 e verdieping 250,L 8. Spouwmuurisolatie 1.200,L 9. Zonneboilersysteem 2.200,L 10. Dakisolatieplatdakuitbouw 2.800,L Hettotaalvandebovengenoemdemaatregelenkomtneerop ,L.Ervanuitgaandedatudekomende 15jarenmetbovengenoemdeingrepenjaarlijkseenbesparingvan35%opuwenergielastenrealiseert,valtte concluderendatdatbedragnietbinnenhettheoretischeinvesteringsbudgetvaltvan ,L(zoals genoemdinhoofdstuk3.1).wanneerudebovengenoemdemaatregelenuitvoertzultucirca30%(1350kwh) vanuwhuidigeelektriciteitsverbruikzelfopwekken.daarnaastzultucirca30%(=360m3gas)opuwhuidige gasverbruikbesparen.ditkomtneeropeenfinanciëlebesparingvancirca30%(= 540,L)opuwjaarlijkse energielasten. Opmerkingen: Wijadviserenomtestartenmetdekleinemaatregelenzoalsradiatorfolieaanbrengen,entochtstrips aanbrengenbijramenenkozijnen. DevloerisolatiemetgespotenPURheefthetgrootstethermischeeffect.Daarmeeishetvochtuitde kruipruimte,endaarmeeuwhuis,nognietweg.hetaanbrengenvandebodemisolatiemetisochips wordtdaaromalsnogaanbevolen. 18

19 Naasthetnemenvanbouwtechnischeeninstallatietechnischemaatregelenisdegerealiseerdebesparing uiteindelijkafhankelijkvanuwgedrag.uitonderzoekisgeblekendatdooralleengedragsveranderingal15%op deenergielastenbespaardkanworden.mochtuinteressehebbenomeensmetdewattcherte experimenterendankunnenwijudezeéénweekinbruikleengeven. NetzoalsmenineenToyotaPrius1LopL9kanrijden,kanmenineenduurzame/energiezuinigewoningnog steedseenhoogenergieverbruikhebben.gedragenbewustomgaanmetenergieisdusdesuccesfactorvan uwuiteindelijkeenergiebesparingperjaar. Mochtunogvragenhebbenoverdegeadviseerdemaatregelendankuntualtijdvrijblijvendcontactmetons opnemen.besluituovertegaantothetuitvoerenvanmaatregelendankanhetduurzaambouwloketu ondersteunenbijhetaanvragenvansubsidie,offertesenonderhandelingenmetbedrijven. Alsugeïnteresseerdbentomvooréénofmeerderemaatregelendeeltenemenineenbewonerscollectiefvan WormerlandVerduurzaamtkuntucontactopnemenmetProdubo

QUICKSCAN!ENERGIEBESPARING!

QUICKSCAN!ENERGIEBESPARING! !!! QUICKSCAN!ENERGIEBESPARING!! Dit$dcument$wrdt$u$aangebden$dr$de$gemeente$Wrmerland$en$Prdub.$ Cntactpersn:RuudKs Ruud@prdub.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1.Intr...3 2.uitgangspunten...3 3.Algemenegegevenswning...4

Nadere informatie

QUICKSCAN!ENERGIEBESPARING!

QUICKSCAN!ENERGIEBESPARING! !!! QUICKSCAN!ENERGIEBESPARING!!! Dit!dcument!wrdt!u!aangebden!dr!de!gemeente!Wrmerland!en!Prdub.! Cntactpersn:RuudKs Ruud@prdub.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1.Intr...3 2.uitgangspunten...3 3.Algemenegegevenswning...4

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland, Produbo en het Duurzaam Bouwloket CONTACTPERSONEN : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAMBOUWLOKET

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland, Produbo en het Duurzaam Bouwloket. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro...

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit rapport wordt u aangeboden door de gemeente Medemblik. CONTACTPERSONEN : ROY LANGEDIJK & RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAMBOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Hoorn. CONTACTPERSOON : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland, Produbo en het Duurzaam Bouwloket CONTACTPERSONEN : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAMBOUWLOKET

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland, Produbo en het Duurzaam Bouwloket CONTACTPERSONEN : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAMBOUWLOKET

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland, Produbo en het Duurzaam Bouwloket CONTACTPERSONEN : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAMBOUWLOKET

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. CONTACTPERSONEN : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAMBOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. CONTACTPERSONEN : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAMBOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL

Nadere informatie

Isolatiespecialist Waddinxveen

Isolatiespecialist Waddinxveen Overzicht l: Wijkaanbod spouwmuurisolatie se Meent EPS parels EPS parels EPS parels RC-waarde,6 m 2 k/w RC-waarde,6 m 2 k/w RC-waarde,6 m 2 k/w 4 spouwscheiders 4 spouwscheiders 4 spouwscheiders.050,-

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. CONTACTPERSONEN : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAMBOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland, Produbo en het Duurzaam Bouwloket CONTACTPERSONEN : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAMBOUWLOKET

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Koggenland. TELEFOON DUURZAAM BOUWLOKET : 072-7433956 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL DATUM OPGELEVERD

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Heemstede. CONTACTPERSOON : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Koggenland. TELEFOON DUURZAAM BOUWLOKET : 072-7433956 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Agenda Energie Team Salland Opening door wethouder van Loevezijn Presentatie Duurzaam Heeten Voorbeeldwoning Heeten Voorstellen Verbeter & Bespaar Afsluiting (ca. 20.30 uur) Duurzaam Heeten Bleerspad GFTOK

Nadere informatie

Waarom prestatiegericht mijn woning verbeteren?

Waarom prestatiegericht mijn woning verbeteren? Programma 1. Welkom 2. Introductie wijkaanpak; 3. Belangrijkste resultaten maatwerkadviezen; 4. Presentatie Duurzame Renovatie Helpdesk (Heiloo Energie) 5. Pauze (mogelijkheid bezoeken stands) 6. Workshops

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Koggenland. TELEFOON : 072-7433956 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL. Adres: Dorpsstraat 1. familiejansen@teylingen.nl

OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL. Adres: Dorpsstraat 1. familiejansen@teylingen.nl OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL Naam: Fam. Jansen Adres: Dorpsstraat 1 Postcode: Woonplaats: Email: Woningtype: 1111 AA Sassenheim familiejansen@teylingen.nl Meanderwoning Datum: 16 januari 2013 1. VRAGEN

Nadere informatie

Informatieavond energiebesparing en comfortabel wonen. Opening wethouder Binnendijk

Informatieavond energiebesparing en comfortabel wonen. Opening wethouder Binnendijk Informatieavond energiebesparing en comfortabel wonen Opening wethouder Binnendijk Programma 1. Welkom door Wethouder Binnendijk 2. Bewonersinitiatief Klimaat in jouw straat 3. Introductie wijkaanpak;

Nadere informatie

Programma. 1. Welkom 2. Introductie wijkaanpak; 3. Belangrijkste resultaten maatwerkadviezen; 4. Samen aan de slag; 5. Informatieronden; 6.

Programma. 1. Welkom 2. Introductie wijkaanpak; 3. Belangrijkste resultaten maatwerkadviezen; 4. Samen aan de slag; 5. Informatieronden; 6. Programma 1. Welkom 2. Introductie wijkaanpak; 3. Belangrijkste resultaten maatwerkadviezen; 4. Samen aan de slag; 5. Informatieronden; 6. Afsluiting Waarom prestatiegericht mijn woning verbeteren? Hoe

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Koggenland. TELEFOON DUURZAAM BOUWLOKET : 072-7433956 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Collectieve wijkactie energie besparen

Collectieve wijkactie energie besparen Collectieve wijkactie energie besparen Maak je huis energiezuiniger! Doe mee met de collectieve wijkactie energiebesparing in-zuid. Initiatief van: Wat doet Hoom? Wij helpen met het energiezuinig maken

Nadere informatie

Programma. 1. Welkom 2. Introductie wijkaanpak; 3. Belangrijkste resultaten maatwerkadviezen; 4. Samen aan de slag; 5. Informatieronden; 6.

Programma. 1. Welkom 2. Introductie wijkaanpak; 3. Belangrijkste resultaten maatwerkadviezen; 4. Samen aan de slag; 5. Informatieronden; 6. Programma 1. Welkom 2. Introductie wijkaanpak; 3. Belangrijkste resultaten maatwerkadviezen; 4. Samen aan de slag; 5. Informatieronden; 6. Afsluiting Waarom prestatiegericht mijn woning verbeteren? Hoe

Nadere informatie

Programma. 1. Welkom 2. Introductie wijkaanpak; 3. Belangrijkste resultaten maatwerkadviezen; 4. Samen aan de slag; 5. Informatieronden; 6.

Programma. 1. Welkom 2. Introductie wijkaanpak; 3. Belangrijkste resultaten maatwerkadviezen; 4. Samen aan de slag; 5. Informatieronden; 6. Programma 1. Welkom 2. Introductie wijkaanpak; 3. Belangrijkste resultaten maatwerkadviezen; 4. Samen aan de slag; 5. Informatieronden; 6. Afsluiting Waarom prestatiegericht mijn woning verbeteren? Hoe

Nadere informatie

Collectieve wijkactie energie besparen

Collectieve wijkactie energie besparen Collectieve wijkactie energie besparen Maak je huis energiezuiniger! Doe mee met de collectieve wijkactie energiebesparing insportpark II. Initiatief van: Wat doet Hoom? Wij helpen met het energiezuinig

Nadere informatie

Van de Bunt Isolatietechniek Putten

Van de Bunt Isolatietechniek Putten Overzicht I : Wijkaanbod Spouwmuurisolatie - Ugchelen 0-2-205 Intekenen tot 27-2-205 RC-waarde:,6m 2 k/w RC-waarde:,6m 2 k/w RC-waarde:,6m 2 k/w Inclusief 50,- 0 of meer.05.002 998 92 0 of meer 968 968

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. TELEFOON DUURZAAM BOUWLOKET : 072-7433956 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. CONTACTPERSONEN : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAMBOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL

Nadere informatie

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER INLEIDING WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? 19:30 uur Energiebesparende maatregelen (Energieloket) 20:15 uur Pauze met koffie en thee 20:30 uur Informatiemarkt:

Nadere informatie

Collectieve wijkactie energiebesparing

Collectieve wijkactie energiebesparing Collectieve wijkactie energiebesparing Maak je huis energiezuiniger! Doe mee met de collectieve wijkactie energiebesparing in -Oost*. Initiatief van: Wat doet Hoom? Wij helpen met het energiezuinig maken

Nadere informatie

OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL. Adres: Dorpsstraat 1. familiejansen@teylingen.nl

OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL. Adres: Dorpsstraat 1. familiejansen@teylingen.nl OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL Naam: Fam. Jansen Adres: Dorpsstraat 1 Postcode: Woonplaats: Email: Woningtype: 1111 AA Sassenheim familiejansen@teylingen.nl Drive-inwoning 4 lagen Datum: 16 januari 2013

Nadere informatie

Collectieve wijkactie energie besparen

Collectieve wijkactie energie besparen Collectieve wijkactie energie besparen Maak je huis energiezuiniger! Doe mee met de collectieve wijkactie energiebesparing inugchelen. Initiatief van: Wat doet Hoom? Wij helpen met het energiezuinig maken

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

Collectieve wijkactie energie besparen

Collectieve wijkactie energie besparen Collectieve wijkactie energie besparen Maak je huis energiezuiniger! Doe mee met de derde collectieve wijkactie energiebesparing in. Initiatief van: Wat doet Hoom? Wij helpen met het energiezuinig maken

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Heerhugowaard. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 1.1

Nadere informatie

Waarom prestatiegericht mijn woning verbeteren?

Waarom prestatiegericht mijn woning verbeteren? Programma 1. Welkom 2. Introductie wijkaanpak; 3. Belangrijkste resultaten maatwerkadviezen; 4. Presentatie Duurzame Renovatie Helpdesk (Heiloo Energie) 5. Pauze (mogelijkheid bezoeken stands) 6. Workshops

Nadere informatie

Collectieve wijkactie energie besparen

Collectieve wijkactie energie besparen Collectieve wijkactie energie besparen Maak je huis energiezuiniger! Doe mee met de derde collectieve wijkactie energiebesparing in de se Meent. Initiatief van: Wat doet Hoom? Wij helpen met het energiezuinig

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: Klantnaam: Contactpersoon: Datum woning bezoek: 3817PR-45 Hobbemastraat 3817 PR Plaats: Amersfoort

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Koggenland. TELEFOON DUURZAAM BOUWLOKET : 072-7433956 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Hoorn. CONTACTPERSONEN : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAMBOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Eindrapportage In opdracht van de gemeente Katwijk BMC Implementatie Januari 2017 B.M.A. Lont MSc L. Dols MSc E.J. Timmerman MSc Projectnummer:

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. CONTACTPERSONEN : RAOUL SANTIBANEZ TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAMBOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL

Nadere informatie

Lelie 63 m 2 Roos 87 m 2. 3 e verdieping nr. 120 t/m 130. Woningtype

Lelie 63 m 2 Roos 87 m 2. 3 e verdieping nr. 120 t/m 130. Woningtype 63 m 2 87 m 2 3 e verdieping nr. 120 t/m 130 agnerplein 126 128 130 124 122 120 63 m 2 87 m 2 4 e verdieping nr. 132 t/m 142 agnerplein 138 140 142 136 134 132 63 m 2 87 m 2 5 e verdieping nr. 144 t/m

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Koggenland. TELEFOON DUURZAAM BOUWLOKET : 072-7433956 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Collectieve wijkactie energie besparen

Collectieve wijkactie energie besparen Collectieve wijkactie energie besparen Maak je huis energiezuiniger! Doe mee met de collectieve wijkactie energiebesparing in Westereng & Oostereng. Initiatief van: Wat doet Hoom? Wij helpen met het energiezuinig

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 5 november 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor Delft Inhoud

Nadere informatie

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015 Energieavond Hilversum-Zuid 14 oktober 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door Heikracht Bethlehemkerk, Hilversum Verbonden, Heikracht HilverZon Ambities gemeente Hilversum Wie is Hoom? Hilversum Zuid

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Heiloo. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 1.1. Duurzaamheid

Nadere informatie

Aan alle huiseigenaren van Albrandswaard

Aan alle huiseigenaren van Albrandswaard Aan alle huiseigenaren van Albrandswaard Je wooncomfort verbeteren en op je energierekening besparen? Dan heeft de WoonWijzerWinkel voor ieder huis een oplossing. We geven persoonlijk advies voor elke

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Klantnummer 11111VA1 Contactpersoon Kasper van Heteren Energie prestatie adviseur woningen (EPA-W) Johannes Frölich E-mailadres kasper.van.heteren@maakjehuishoom.nl Datum

Nadere informatie

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieprestatiecertificaat energielabel Bestaande bouw Woning/Woongebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieklasse zeer energie zuinig A B A ++

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel Casus ingevuld opnameformulier. Algemene projectgegevens Projectnaam: Woning Jansen Kenmerk: Adres: Guido Gezellelaan Huisnummer: 00 Postcode: 2624

Nadere informatie

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan voor woningen in opdracht van: de heer E. Scanner Straat en nr. gekeurde woning: De Brink 6 Postcode:

Nadere informatie

Resedastraat 72 in Groningen. Huurprijs 1095,00 exclusief GWE. steengoedvastgoed.nl tel:

Resedastraat 72 in Groningen. Huurprijs 1095,00 exclusief GWE. steengoedvastgoed.nl tel: Resedastraat 72 in Groningen Huurprijs 1095,00 exclusief GWE Omschrijving Ruime gestoffeerde Stadswoning nabij centrum en UMCG Op 10 minuten loopafstand van het UMCG en het centrum van Groningen Stad gelegen

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Multifunctioneel gemiddeld ALGEMEEN PMC-25738 Woning Gemiddelde

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) 2onder1 kap woningen Molenwijk Malden: Randwijksingel, 32 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Heiloo. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 1.1. Duurzaamheid

Nadere informatie

Energieavond Emmawijk. 17 november 2015

Energieavond Emmawijk. 17 november 2015 Energieavond Emmawijk 17 november 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door 11 Duurzaam Wie is Hoom? Emmawijk onder de loep Wijkaanbod: partijen en prijzen Waarom Hoom Financiering en subsidie Nawoord door

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

Rapport Energieadvies aan Huis

Rapport Energieadvies aan Huis Rapport Energieadvies aan Huis Dit rapport betreft een Energieadvies aan Huis voor het adres: Offenbachstraat 29, 1817JA te Alkmaar, bezocht op 4 juli 2013 Rapportagedatum: 18-7-2013 1 / 8 Toelichting

Nadere informatie

energieavondsportpark Sportpark IIII

energieavondsportpark Sportpark IIII Sportpark II energieavond energieavondsportpark Sportpark IIII Woensdag Woensdag27 27januari januari2016 2016 Wat kunt u verwachten Buurtteam Sportpark II Energiecoöperatie BRES Wie is Hoom? Sportpark

Nadere informatie

Stop Warmteverlies uit uw woning Informatieavond warmtescans

Stop Warmteverlies uit uw woning Informatieavond warmtescans Stop Warmteverlies uit uw woning Informatieavond warmtescans Gepresenteerd door: Henri Kerkvliet 31-08-15 Agenda Inleiding Stop warmteverlies met goede woningisolatie Hoe kunt u energie besparen? Energiebespaarlening

Nadere informatie

Wijkavond energie besparen Hilversum Oost 19-5-2015

Wijkavond energie besparen Hilversum Oost 19-5-2015 Wijkavond energie besparen Hilversum Oost 19-5-2015 Wat kunt u verwachten? Ambities gemeente Hilversum Seinkracht Wie is Hoom? Hilversum Oost onder de loep Wijkaanbod: partijen en prijzen Subsidies en

Nadere informatie

Stappenplan Energie Sparen

Stappenplan Energie Sparen Stappenplan Energie Sparen Energie-infotoer Dirk Van Laer Voorjaar 2013 Programma Stappenplan Energiesparen voor woningen 1. Inleiding : waarom? 2. Hoe beginnen?: Trias energetica! 3. De praktijk in drie

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Alkmaar. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. Duurzaamheid

Nadere informatie

Goed Voorbeelden boekje

Goed Voorbeelden boekje Goed Voorbeelden boekje Tien tips om je historische woning energiezuiniger te maken gagoed.nl 2 Woon jij in een historische 3 woning en wil je Goed omgaan met energie? Tegenwoordig stellen we nieuwe eisen

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Schagen. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 1.1 Duurzaamheid

Nadere informatie

Nijstukken 84 ASSEN. Vraagprijs ,00 kosten koper

Nijstukken 84 ASSEN. Vraagprijs ,00 kosten koper Makelaardij Gortemaker Tamarindehout 1 9408 DG Assen Tel: 0592-399 725 E-mail: makelaardij@gortemaker.nl Nijstukken 84 ASSEN Vraagprijs 139.000,00 kosten koper Goed onderhouden TUSSENWONING met aangebouwde

Nadere informatie

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Hieronder worden de opnameformulieren gegeven die een EPA-adviseur nodig heeft om een opname van de woning op papier te kunnen verrichten. Om het opnameformulier

Nadere informatie

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier.

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit twee delen; De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. Deel a: aanvraagformulier Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. TELEFOON DUURZAAM BOUWLOKET : 072-7433956 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Texel. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 1.1 Duurzaamheid

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Alkmaar. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 1.1 Duurzaamheid

Nadere informatie

Eenvoudig isoleren en snel geld besparen

Eenvoudig isoleren en snel geld besparen Woningvergroting Energiebesparing VvE-vergroting Eenvoudig isoleren en snel geld besparen Vergroot je woning Voor meer informatie kunt u vrijblijvend langskomen bij de Serviceorganisatie op de Apeldoornselaan

Nadere informatie

Welkom op de energieavond. De Maten19 februari 2015

Welkom op de energieavond. De Maten19 februari 2015 Welkom op de energieavond De Maten19 februari 2015 2 Aanleiding Programma Wat is en doet dea? Wat is en doet Hoom? Wat is er gebeurd in de tussentijd? Voorbeeldsituatie de Maten Speciaal aanbod voor de

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Texel. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 1.1 Duurzaamheid

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Heiloo. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 1.1. Duurzaamheid

Nadere informatie

Aan alle huiseigenaren van de Waardenbuurt

Aan alle huiseigenaren van de Waardenbuurt Aan alle huiseigenaren van de Waardenbuurt Je wooncomfort verbeteren en op je energierekening besparen? Dan heeft de WoonWijzerWinkel voor ieder huis een oplossing. We geven persoonlijk advies voor elke

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Alkmaar. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 1.1. Duurzaamheid

Nadere informatie

Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015

Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015 Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door wethouder Watt Nu: mogelijkheden energie opwekken Hoom: mogelijkheden energie besparen Maatregelen:

Nadere informatie

ISOLATIE CV-KETEL ONDERHOUD & SERVICE ZONNEPANELEN VENTILATIE. MEER WOONCOMFORT met minder energie. isolatie. Warmtepanelen.

ISOLATIE CV-KETEL ONDERHOUD & SERVICE ZONNEPANELEN VENTILATIE. MEER WOONCOMFORT met minder energie. isolatie. Warmtepanelen. ISOLATIE CV-KETEL ONDERHOUD & SERVICE ZONNEPANELEN VENTILATIE MEER WOONCOMFORT met minder energie isolatie Warmtepanelen Isolatie Wist u dat Flink besparen met isolatie Woningisolatie levert veel voordelen

Nadere informatie

KleurrijkWonen Postbus AM TIEL Tel : Fax : Etalage Geprint op :

KleurrijkWonen Postbus AM TIEL  Tel : Fax : Etalage Geprint op : KleurrijkWonen Postbus 544 4000 AM TIEL www : www.kleurrijkwonen.nl Tel : 0344615214 Fax : 0344623843 Etalage Geprint op : 12-11-2014 Objectgegevens m.b.t. strategisch voorraad beleid Toewijzingmodel Aanbodmodel

Nadere informatie

Het Energieadvies. Algemeen

Het Energieadvies. Algemeen Het Energieadvies Algemeen - Welkom/ Uitleg over de vertraging - De planning - Het advies (15 min) - Workshop Zonnepanelen/boilers (30 min) - Workshop Isolatie (30 min) Planning Fasering Opmerkingen 20

Nadere informatie

Op woning- én portefeuilleniveau inzicht in effecten van duurzame maatregelen

Op woning- én portefeuilleniveau inzicht in effecten van duurzame maatregelen Samen bouwen aan Duurzaam Groningen #DGcongres Op woning- én portefeuilleniveau inzicht in effecten van duurzame maatregelen Evi van Rijn en Marcel van Dooremalen Brink Management en Advies en Trudo Op

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Heerhugowaard. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 1.1

Nadere informatie

Basis 0,6 Basis 0,4 Extra isolatie. Vraaggestuurde ventilatie (CO2)

Basis 0,6 Basis 0,4 Extra isolatie. Vraaggestuurde ventilatie (CO2) Galerij complex: 36 appartementen, 5 bouwlagen Basis 0,6 Basis 0,4 Extra isolatie Collectieve Warmtepomp, individuele warmtepompboiler Verbeterde psi waarden koudebruggen ja ja ja ja collectieve warmtepomp

Nadere informatie

www.samengeeftenergie.nl

www.samengeeftenergie.nl www.samengeeftenergie.nl Agenda I. Uw Individueel Energie Besparingsadvies > Algemene toelichting > Algemene vragen II. Introductie KIS verbanden > Korte voorstelronde Feenstra en Loket-Zuid III. Pauze

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Texel. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 1.1. Duurzaamheid

Nadere informatie

Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt:

Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt: Welkom! Programma Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt: Bovenstaande onderwerpen Energie Coöperatie

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 99 in Voorbeelddorp

Voorbeeldstraat 99 in Voorbeelddorp Voorbeeldstraat 99 in Voorbeelddorp Klantnummer 19999MJ99 Contactpersoon Gregory Correia E-mailadres uw.adviseur@maakjehuishoom.nl Datum 9-9-2014 Beste heer/mevrouw Voorbeeld, Voor u ligt uw persoonlijke

Nadere informatie

Onderzoek energiebesparing Gereformeerde kerk te Broek op Langedijk d.d. 29 maart 2013

Onderzoek energiebesparing Gereformeerde kerk te Broek op Langedijk d.d. 29 maart 2013 Onderzoek energiebesparing Gereformeerde kerk te Broek op Langedijk d.d. 29 maart 2013 Een werkgroep bestaande uit Machiel Baaijens, Cor Timmerman en Willem Poortvliet hebben gekeken naar de mogelijkheden

Nadere informatie

Thermografisch onderzoek Fam Hokke --------------------------- ---------------------------

Thermografisch onderzoek Fam Hokke --------------------------- --------------------------- Op deze klus in opdracht van een isolatiebedrijf en naar aanleiding van comfortklachten een energiescan uitgevoerd om te kijken waar de probleemplekken in de constructie zich bevonden. Thermografisch onderzoek

Nadere informatie

Overzicht terugverdientijden

Overzicht terugverdientijden Overzicht terugverdientijden De tabel geeft een indicatie van de besparingen door isolatiemaatregelen. Voor de berekening is uitgegaan van een woning met vloeroppervlak van 50 m2, een dak van 70 m2 en

Nadere informatie

Intakeformulier Professionele Woningbeheerder. EPA - Intake formulier. Professionele Woningbeheerder

Intakeformulier Professionele Woningbeheerder. EPA - Intake formulier. Professionele Woningbeheerder Bijlage 2A: Intakeformulier Professionele Woningbeheerder EPA - Intake formulier Kenmerk: Professionele Woningbeheerder Invulinstructie: = tekst of werkelijke waarde invullen = aankruisen indien van toepassing

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Texel. TELEFOON : 072 743 39 56 E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 1.1. Duurzaamheid

Nadere informatie