Fashion/Textile Mode / Textiel. Professional activities/tasks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fashion/Textile Mode / Textiel. Professional activities/tasks"

Transcriptie

1 Fashion/Textile Mode / Textiel Professional activities/tasks Management of the Design and Production Process Het beheer van het ontwerp- en productieproces Units/Sub-units Management of the Design and Production Process Het beheer van het ontwerp- en productieproces Competence Skill Knowledge Be able to produce solutions using visual and communication skills In staat zijn om oplossingen te produceren met behulp van visuele en communicatieve vaardigheden Identify and analyse problems and evaluate design ideas to produce creative solutions Identificeren en analyseren van problemen en evalueren van ontwerpideeën om creatieve oplossingen te produceren Apply creative skills within a time-constrained production process Toepassen van creatieve vaardigheden binnen een time-constrained productieproces Communication: ideas eg initiate, discuss, debate, argue, present, questions, reconcile, clarify, listen, arbitrate; methods eg verbal, screen-based, PowerPoint, storyboards, posters, handouts, scripts, abstracts Communicatie: ideeën initiëren, bespreken, ter discussie stellen, beargumenteren, presenteren, bevragen, met elkaar in overeenstemming brengen, verduidelijken, luisteren, bemiddelen, gebruik maken van methoden zoals verbale communicatie, screenbased, PowerPoint, storyboards, posters, hand-outs, scripts, samenvattingen Creative skills: eg originality, problem solving, experimentation, fitness for purpose, convention, innovation Creatieve vaardigheden: originaliteit, probleem oplossen, experimenteren, doelgerichtheid, congres, innovatie

2 Be able to prepare a project and work to a realistic schedule In staat zijn om een project voor te bereiden en te werken aan een realistisch tijdschema Be able to work in a team and manage the production process In staat zijn om te werken in een team en het beheer van het productieproces Produce a professional production and progress schedule using appropriate methods and software Maakt een professionele productie en een schema van de voortgang met behulp van geschikte methoden en software Work professionally to a schedule, taking damage limitation action where appropriate Werkt professioneel aan een schema Work professionally within a team situation preparing and completing work for production Professioneel werken binnen een team situatie om het werk voor de productie voor te bereiden Organise self and others for specific creative tasks, collating and incorporating ideas into the production process Organiseert voor specifieke creatieve taken voor zichzelf en anderen, vergelijkt en neemt ideeën in het productieproces op Scheduling: eg planning, designing, production, delegation, time keeping, deadlines Planning: planning, het ontwerpen, de productie, de delegatie, tijd planning, deadlines Records: eg plans, schedules, minutes, progress reports, diaries, estimates, research, analysis, reviews Records: plannen, schema's, notulen, voortgangsrapportages, logboeken, schattingen, onderzoek, analyse, reviews Teamwork: eg selecting, evaluating eg strengths, weaknesses, skills, performance, behaviour eg criticism, participation, contribution, reluctance, dominance, listening, talking, dealing with change, equal workloads Teamwork: het selecteren, evalueren van sterke en zwakke punten, vaardigheden, prestaties, gedrag zoals kritiek, participatie, inbreng, terughoudendheid, dominantie, luisteren, praten, omgaan met veranderingen, gelijke werkbelasting Organise others: constraints eg time, quality, cost, customer, deadlines, encouragement eg autonomy, creativity, inclusiveness, clarifying goals, ground rules, scheduling Organiseert voor anderen: beperkingen zoals tijd, kwaliteit, kosten, klant, deadlines, aanmoediging

3 Understand how to develop the creative production process. Ontwikkeling van het creatieve productieproces begrijpen Evaluate team and self management in the preparation of work for production and propose improvements Evalueert team en zelfmanagement bij de voorbereiding van de werkzaamheden voor de productie en stelt eventuele verbeteringen voor Evaluate team and own motivation and efficacy in the design and production process Evalueert de motivatie van het team en zichzelf en de werkzaamheid in het ontwerp- en productieproces zoals zelfstandigheid, creativiteit, verduidelijkt doelen, spelregels, planning Production process: eg scheduling, task allocation, monitoring, strategies, costing, estimates, resources, technology, integration, fitness for purpose Productieproces: planning, taakverdeling, controle, strategieën, kosten, schattingen, middelen, technologie, integratie, geschiktheid voor een bepaald doel In terms of: creativity; communication skills eg presentation, verbal, visual, written; organisation; motivation of; team; individuals; fitness for purpose In termen van: creativiteit, communicatieve vaardigheden zoals presentatie, verbale, visuele, schriftelijke, organisatie, motivatie van, team; individuen; geschiktheid voor een bepaald doel Design Research in Textiles Designonderzoek in textiel Units/Sub-units Design Research in Textiles Designonderzoek in textiel Competence Skill Knowledge

4 Know how to research and analyse client needs and market trends to inform textile solutions Klantbehoeften en trends in de markt kunnen onderzoeken en analyseren om input te krijgen voor textieloplossingen Identify, research and analyse client needs and market trends Identificeren, onderzoeken en analyseren van klantbehoeften en trends in de markt Work to identified requirements of clients' brief and market sector trends Werk aan de vastgestelde eisen van klanten kort en marktsector trends Communicate effectively an understanding of external factors influencing textile designers Communiceert effectief externe factoren die textiel ontwerpers beïnvloeden Markets: eg market levels, age groups, gender, lifestyles, pricing, environment, home, export, competition, consumer behaviour; categories eg furnishing, decorative, men's wear, women's wear, children's wear; specialist eg waterproof, stretch, active wear, lingerie, corporate, promotional, protective Markten: bijv. marktniveau, leeftijdsgroepen, geslacht, levensstijl, prijzen, milieu, thuis, export, concurrentie, consumentengedrag; categorieën zoals meubilair, decoratief, herenkleding, dameskleding, kinderkleding, specialist bijvoorbeeld waterdicht, stretch, sportkleding, lingerie, corporate, promotie, beschermende Client needs: influences on; design brief; design parameters eg fibre content, cloth construction, colour, repeat size, finishing treatments, ethical views, costs; life span eg one season, long term, specialist project Behoeften van de klant: invloeden op; ontwerpopgave; ontwerpparameters zoals vezelgehalte, doek, kleur, herhalen grootte, afwerking behandelingen, ethische opvattingen, kosten; levensduur bijvoorbeeld een seizoen, op lange termijn, specialist project

5 Be able to research and adapt original ideas and concepts to trend forecasts in a commercial context In staat zijn om onderzoek en originele ideeën en concepten aan te passen aan trendvoorspellingen in een commerciële context Research, evaluate and apply information from a variety of sources in relation to a self-initiated design project Onderzoeken, evalueren en informatie toepassen uit verschillende bronnen in verband met een eigen initiatief ontwerpproject Communicate understanding of trend forecasts through adaptation and application of ideas to own original concepts Communiceer begrip van trendmatige gegevens door aanpassing en toepassing van ideeën om eigen originele concepten Primary sourcing: eg textile trade fairs, practitioners, crafts people, fibre merchants, fabric manufacturers, textile wholesalers, retailers, trimmings suppliers; events eg exhibitions, galleries, theatre, museums, artists, designers Primaire inkoop: textiel beurzen, beoefenaars, ambachtslieden, vezels kooplieden, fabrikanten van stoffen, textiel groothandelaren, detailhandelaren, garnituren leveranciers, evenementen zoals tentoonstellingen, galeries, theater, musea, kunstenaars, ontwerpers Secondary sourcing: eg magazines, journals, market intelligence, trend forecasters; professional bodies eg The British Wool Board, Textile Institute, International Textiles, Cotton Council, The Colour Authority; cultural influences eg global lifestyles, historical influences; current issues eg environmental, ecological, social, political economic Secundaire sourcing: tijdschriften, vakbladen, marktonderzoek, trendvoorspellers; beroepsorganisaties, Textile Institute, International Textiles, Cotton Raad, The Colour Autoriteit; culturele invloeden zoals mondiale levensstijl, historische invloeden; actuele

6 Know how to synthesise, apply and evaluate information from a diverse range of sources Synthetiseren, toepassen en informatie beoordelen vanuit een breed scala aan bronnen Research and evaluate a broad range of design sources to support a selfinitiated project Onderzoek en evalueren van een breed scala aan ontwerpbronnen om een eigen initiatief project te ondersteunen Synthesise and apply written and visual information to inform an innovative and creative design solution Synthetiseren en toepassen van schriftelijke en visuele informatie op een innovatieve en creatieve ontwerpoplossing thema's zoals milieu, ecologische, sociale, politieke economie Application: evaluating eg sector, information, time scale, trends, client; assimilating results eg sketchbooks, drawings, photographs, digital applications, illustrations, mood boards, collage, montage, hangings Toepassing: de evaluatie van de sector, informatie, tijdschaal, trends, klanten, assimileren resultaten zoals schetsboeken, tekeningen, foto's, digitale toepassingen, illustraties, moodboards, collage, montage, gordijnen Techniques: eg fabric treatments, manipulations, printing, weaving, dyeing, embroidery, conventional, unconventional applications, experimental investigation, thoughtful application Technieken: stof behandelingen, manipulaties, drukken, weven, verven, borduren, conventionele en onconventionele toepassingen, experimenteel onderzoek, doordachte toepassing Sourcing ideas: eg past experiences, personal reflections, brain storming, debating, discussing, abstracting, revisiting, new directions, fresh approaches, unique concepts, materials experimentation, media

7 Be able to generate a personal style in creative visual communication and textile realisation. In staat zijn om een persoonlijke stijl te genereren in creatieve visuele communicatie en textiel realisatie Demonstrate innovation in exploring and applying materials and media to produce original and creative ideas Demonstreert innovatie in het verkennen en toepassen van materialen en media om originele en creatieve ideeën te produceren Select and apply a variety of visual communication formats to communicate specified project requirements Selecteren en toepassen van een verscheidenheid van visuele communicatie formaten om specifieke application Sourcing ideeën: ervaringen uit het verleden, persoonlijke reflecties, brainstorming, debatteren, discussiëren, abstraheren, herzien, nieuwe richtingen, nieuwe benaderingen, unieke concepten, materialen experimenteren, mediatoepassing Evaluate: personal response to eg brief, client, research, ideas, analysis, synthesis, application, strengths, weaknesses, critical review, success, failure, preferences, fitness for purpose, function Evalueren: persoonlijke reacties, klanten, onderzoek, ideeën, analyse, synthese, toepassing, sterke en zwakke punten, kritische beoordeling, succes, mislukking, voorkeuren, de functie bijvoorbeeld Visual communication: materials and media eg colour, drawing, painting, collage, photography, digital techniques, printing, traditional, nontraditional, styles, representation, presentation Visuele communicatie: materialen en media, zoals kleur, tekenen, schilderen, collage, fotografie, digitale technieken, druk, traditionele, niettraditionele, stijlen, representatie, presentatie Formats: eg 2D, 3D mood boards, working

8 eisen van het project te communiceren Demonstrate a confident, individual style in communicating visual ideas to others Demonstreert een zelfverzekerde, persoonlijke stijl in de communicatie van visuele ideeën aan anderen drawings, photographs, development sheets, samples, mobiles, maquettes, hangings, installations, large scale, small scale; venue eg exhibition, outdoors, shopping mall, library, corporate building, transport, poster, bill boards, web page, blog, vlog Formaten: 2D, 3D moodboards, werktekeningen, foto's, de ontwikkeling lakens, monsters, mobiele telefoons, maquettes, ophangingen, installaties, op grote schaal, kleine schaal; locatie bijv. show, in openlucht, winkelcentrum, bibliotheek, bedrijfsgebouw, vervoer, poster, reclameborden, webpagina, blog Personal style: eg uniqueness, recognisable, professional, personal, appropriate Persoonlijke stijl: uniciteit, herkenbaar, professioneel, persoonlijk, passend Experimental Constructed Textiles Experimenteel geconstrueerd textiel Units/Sub-units Experimental Constructed Textiles Experimenteel geconstrueerd textiel Competence Skill Knowledge Understand the properties and characteristics of materials and processes for constructed textiles Diagnose the aesthetic and decorative characteristics of materials Properties and characteristics: eg weight, texture, strength, elasticity; appearance eg

9 Begrijpt de eigenschappen en kenmerken van materialen en processen voor geconstrueerd textiel Vaststellen van de esthetische en decoratieve eigenschappen van materialen Evaluate the creative potential of textile materials and processes Evalueren van het creatieve potentieel van textielmaterialen en processen transparent, opaque, shiny, matt, rough, smooth Eigenschappen en kenmerken: zoals gewicht, textuur, sterkte, elasticiteit, uiterlijk bijvoorbeeld transparant, opaak, glanzend, mat, ruw, glad Traditional materials: fabrics eg natural, synthetic; yarns eg natural, synthetic; threads eg machine, embroidery, metallic, tapestry, piping cord Traditionele materialen: stoffen zoals natuurlijke, synthetische; garens bijvoorbeeld natuurlijke, synthetische, draden zoals machine, borduurwerk, metalen, wandtapijten, koord Non-traditional materials: eg plastic (sheet, tubing), paper, string, wire (mesh, copper), fake fur, foam, found materials; organic materials eg twigs, pebbles, grasses Niet-traditionele materialen: kunststof (blad, slang), papier, touw, draad (gaas, koper), nep bont, schuim, gevonden materialen, organische materialen zoals takjes, steentjes, grassen Constructed textile techniques: eg weave, knit, tapestry Geconstrueerde textiele technieken: bijvoorbeeld weven, breien, wandtapijten Constructed textile processes: eg knotting, wrapped elements,

10 Be able to collect source materials and carry out preparatory processes In staat zijn om materialen te verzamelen en voorbereidende processen uit te voeren Research relevant sources to develop imaginative and creative outcomes Onderzoeken van relevante bronnen om creatieve resultaten te ontwikkelen Select a variety of traditional and nontraditional materials and perform preparatory procedures Selecteren van een verscheidenheid aan traditionele en niettraditionele materialen en voorbereidende procedures uit te voeren looping, tufts, plain weave, weft (discontinuous, distorted), knit (plain, rib, tuck, single/double bed structures), plaits, tassels, tapestry (flat, shaped, tension differential, slit) Geconstrueerde textiel processen: bijvoorbeeld knopen, verpakt elementen, looping, bosjes, met platbinding, inslag (discontinue, vervorming), brei (gewoon, rib, plooi, enkel / dubbel bed structuren), vlechten, kwasten, wandtapijten (plat, gevormd, spanning differentieel, spleet) Source materials: eg drawings, paintings, prints, lens-based imagery, computergenerated imagery, textures, paper structures, colour reference Uitgangsmaterialen: bijv. tekeningen, schilderijen, prenten, lens-based beelden, computergegenereerde beelden, texturen, papier structuren, kleur referentie Preparatory processes: eg weave (winding warp on warping mill, beaming onto loom, threading, reeding, tying on), tapestry (winding warp onto frame), knit (threading, casting on, setting knitting machines) Voorbereidende processen: bijvoorbeeld weven (wikkeling ketting op kromtrekken molen, stralend op weefgetouw,

11 Be able to produce a portfolio of work to meet creative intentions In staat zijn om een portfolio van het werk te produceren om creatieve intenties te voldoen Explore the working characteristics and properties of traditional and non-traditional media and materials to produce innovative samples Ontdekken van kenmerken en eigenschappen van traditionele en niettraditionele media en materialen om innovatieve monsters te produceren Exploit techniques, technologies and processes in own work for innovative design development Promoten van technieken, technologieën en processen in eigen werk voor innovatieve ontwerpontwikkeling Demonstrate a personal creative approach in the application of techniques and processes to produce experimental constructed textile samples Demonstreren van een persoonlijke creatieve aanpak bij de toepassing van technieken en processen om experimentele textielmonsters te produceren draadsnijden, reeding, koppelverkoop aan), tapijt (wikkeling schering op het frame), brei (draadsnijden, gieten op, het instellen van breimachines) Research: contextual eg historical, contemporary, cultural; market research; ergonomics; other issues eg ethical, environmental Onderzoek: contextuele bijvoorbeeld historische, hedendaagse, culturele, marktonderzoek; ergonomie; andere kwesties zoals ethische, milieuvragen Design development: initial responses; 2D development eg sketches, collage, mixed media, digital images, working drawings; 3D development eg samples, prototypes Ontwerp ontwikkeling: eerste reacties; 2D ontwikkeling zoals schetsen, collages, mixed media, digitale afbeeldingen, werktekeningen; 3D ontwikkeling bijvoorbeeld monsters, prototypes Creative processes: materials eg combinations, colours, styles (distressed, conventional), traditional, non-traditional; techniques eg weave, tapestry, knitting; sampling Creatieve processen: materialen zoals combinaties, kleuren, stijlen (distressed, conventioneel),

12 Be able to assess and refine own work to meet design intentions and functional requirements. Beoordelen en optimaliseren van eigen werk te ontwerpen intenties en functionele eisen voldoen Analyse the strengths, weaknesses and opportunities for refinement of the end product and justify creative intentions Analyseren van de sterke en zwakke punten en kansen voor het optimaliseren van het eindproduct Develop "it for purpose" end product based on evaluation of samples Ontwikkelen "het voor het doel" eindproduct op basis van de evaluatie van de monsters Compile comprehensive records on sample production for future reference Compileren van uitgebreide records op monsterproductie voor toekomstig gebruik traditionele, niettraditionele technieken zoals weven, tapijt, breien; bemonstering Critical analysis: assess results; refine solutions; evaluate outcomes against intentions Kritische analyse: beoordelen resultaten; verfijnen oplossingen; evaluatie van uitkomsten tegen bedoelingen Functional textiles: interiors eg upholstery, drapes, cushions, lighting; fashion eg garments, accessories, millinery Functioneel textiel: inrichting zoals stoffering, gordijnen, kussens, verlichting, mode bv kleding, accessoires Non-functional textiles: eg decorative, fine art Niet-functioneel textiel: decoratief, beeldende kunst Design Exploration in Fashion Ontwerponderzoek in de mode Units/Sub-units Design Exploration in Fashion Ontwerponderzoek in de mode Competence Skill Knowledge Be able to explore and experiment with the formal elements of fashion design and imaging In staat zijn om de formele elementen van de modeontwerp en imaging te verkennen en hiermee Research and analyse the formal elements of fashion design and imaging Onderzoeken en analyseren van de formele elementen van de modeontwerpen en imaging Formal elements: eg proportion, balance, scale, rhythm, detail, texture, colour Formele elementen: bijv. proportie, balans, schaal, ritme, detail, textuur, kleur Mark-making techniques

13 experimenteren Understand and interpret visual research Begrijpen en interpreteren van visuele onderzoeken Use a range of materials and media to communicate visual intentions Gebruik van een scala van materialen en media om visuele doelen te communiceren Develop creativity through experimentation and knowledge of historical and contemporary sources Ontwikkelen van creativiteit door experimenteren en kennis van historische en hedendaagse bronnen Interpret and apply selected research to develop a personal style Interpreteren en toepassen and media: own interpretation of media eg traditional; nontraditional; investigation eg painting, printmaking, photography, sculpture, animation, rendering, digital applications Mark-maken van technieken en media: een eigen interpretatie van de media zoals de traditionele, niettraditionele, onderzoek bijvoorbeeld schilderen, grafiek, fotografie, beeldhouwkunst, animatie, rendering, digitale toepassingen Illustration: figure representation eg life drawing, clothed figure, flats, spec drawings, collage, montage; fabric representation; contemporary practice eg professional illustration, magazines, newspapers, in-store promotion, trade fairs, exhibitions, beauty, hair, makeup, illustrators' agents Illustratie: figuur vertegenwoordiging zoals het leven tekenen, gekleed figuur, flats, spec tekeningen, collage, montage, stof vertegenwoordiging; hedendaagse praktijk bijvoorbeeld professionele illustratie, tijdschriften, kranten, instore promotie, beurzen, tentoonstellingen, beauty, haar, make-up, illustratoren 'agenten Information sources: eg historical, contemporary, ethnographic, fashion predictions, trend

14 van geselecteerd onderzoek om een persoonlijke stijl te ontwikkelen Record and utilise researched evidence through appropriate means Opnemen en gebruik maken van onderbouwde bewijzen door middel van passende middelen Explore the unfamiliar and apply new ideas to visual solutions Ontdekken van het onbekende en toepassen van nieuwe ideeën voor visuele oplossingen information, colour predictions, exhibitions, film, television, costume, theatre, literature, art movements, fabric developments Informatiebronnen: historisch, hedendaags, etnografisch, mode voorspellingen, trendinformatie, kleur voorspellingen, tentoonstellingen, film, televisie, kostuum, theater, literatuur, kunst bewegingen, stof ontwikkelingen Interpretation of information: eg identifying, classifying, selecting and recording visual information; understanding and applying; convention, innovation Interpretatie van informatie: bijvoorbeeld het identificeren, classificeren, selecteren en opnemen van visuele informatie, inzicht en het toepassen; conventie, innovatie Application of information: eg modify, manipulate, discover, discriminate, combine visual information in own work Toepassing van de informatie: wijzigen, manipuleren, ontdekken, discrimineren, combineren van visuele informatie in eigen werk Visual synthesis: eg deconstruction of images, image analysis, creative communication, innovation, developing own style

15 Be able to produce personal visual solutions through creative application of media In staat zijn om persoonlijke visuele oplossingen te produceren door middel van creatieve toepassing van de media Communicate intention and purpose through effective selection and use of media Communiceren van intentie en het doel door middel van effectieve keuze en het gebruik van media Use media effectively to communicate personal concepts and intentions Gebruik maken van media om effectief persoonlijke concepten en intenties te communiceren Combine a range of ideas, techniques and technology in the production of fashion design and imaging Combineren van een reeks van ideeën, technieken en technologie in de productie van modeontwerp en imaging Visuele synthese: bijv. deconstructie van beelden, beeldanalyse, creatieve communicatie, innovatie, het ontwikkelen van een eigen stijl Application of analysis: selection eg synthesis of research, application, fashion awareness, application to own work, identification of elements from visual research, judgement, choice Toepassing van analyse: selectie bijvoorbeeld synthese van onderzoek, toepassing, modebewustzijn, toepassing op eigen werk, de identificatie van elementen uit visueel onderzoek, oordeel, keuze Visual awareness: expressive representations of mood, emotion, texture, movement, market, occasion, visual language Visueel bewustzijn: expressieve voorstellingen van stemming, emotie, textuur, beweging, markt, gelegenheid, beeldtaal Market awareness: eg occasion, gender, fabric, market levels, trend prediction, colour prediction, environmental, cultural, ecological Markt bewustzijn: gelegenheid, geslacht, stof, marktniveau, trend voorspelling, kleur voorspelling, milieu, cultureel, ecologisch Communication of ideas: eg storyboards, research

16 notebooks, learning journal, sketchbooks, printouts, onscreen; design conventions eg composition, layout, typographic use, text placement Communicatie van ideeën: storyboards, onderzoek notebooks, leren tijdschrift, schetsboeken, afdrukken, op het scherm; ontwerp conventies zoals samenstelling, lay-out, typografische gebruik, tekstplaatsing Garment Manufacture Confectie Units/Sub-units Garment Manufacture Confectie Competence Skill Knowledge Be able to produce a finished sample garment In staat zijn om een afgewerkt kledingmonster te produceren Select and apply suitable techniques for working with different fabric types Selecteren en toepassen van geschikte technieken voor het werken met verschillende soorten stof Produce a sample garment to industry quality Maken van een kledingmonster aan de industrie kwaliteit Select and apply appropriate and effective methods of manufacture Selecteren en toepassen van doeltreffende wijze van productie Cloth: types eg woven, knitted, man-made, natural, stretch, pile, nap, striped, patterned, shot; surface treatments eg embroidered, painted, quilted, smocked, tucked; interlinings eg acetate, Vilene, canvas, wadding Stof: soorten zoals geweven, gebreid, kunstmatig, natuurlijk, stretch, dons, deken, gestreept, patroon, doorweven, oppervlaktebehandelingen zoals geborduurd, geverfd, gewatteerd, gesmokt, geplooid; tussenvoeringen als acetaat, Vilene, canvas, watten

17 Techniques: seams eg flat, channel, French; seam finishes eg overlocked, bound, double stitched; fabric treatments eg gathers, frilling, pleating, smocking, gathering, quilting Technieken: naden zoals plat, kanaal, Frans; naad klaar is bijvoorbeeld omzoomd, gebonden, met dubbele naden; stof behandelingen zoals verzamelt, frilling, plooien, smokwerk, quilten Processes: manipulation eg darts, seam placement, yokes, pleats, gathers, fullness; details eg collars eg roll, shirt, rever, mandarin, sailor, cowl; cuffs eg shirt, double, frilled, fluted; openings eg placket, waistbands, button, zip, fly, toggle, stud, tie; pockets eg patch, bellows, jetted, flap; sleeves eg set-in, raglan, flared, puff Processen: manipulatie zoals darts, naad plaatsing, jukken, plooien, verzamelt, volheid; gegevens zoals kragen bijvoorbeeld roll, shirt, rever, mandarijn, zeeman, kap; manchetten bijvoorbeeld shirt, dubbele, ruches, geribbelde; openingen zoals sluiting, tailleband, knoop, zip, vliegen, toggle, stud, stropdas, zakken bv. patch, balgen, bubbelbad, flap, mouwen, bijvoorbeeld set-in, raglan, wijd uitlopend Be able to use equipment Use appropriate industrial Industrial equipment:

18 and technologies for garment manufacture In staat zijn om apparaturen en technologieën te gebruiken voor de confectie Be able to produce a capsule collection of finished garments In staat zijn om een capsule collectie van afgewerkte kleding te produceren equipment and technologies safely and correctly Gebruik de juiste industriële apparatuur en technologieën veilig en correct Plan the order and methods of make, working from original designs and patterns Plannen van de volgorde en de methoden van het maken, het werken machinery eg overlocker, cover stitch, twin needle, binder, buttonhole, Hoffman press, dry press, fusing press, stand steamer Industrieel equipment: machines zoals overlocker, deksteek, tweelingnaald, bindmiddel, knoopsgat, Hoffman pers, droge pers, fusing pers, staand steamer Processes: eg lock stitch, threading, changing needle, backstitch, stitching, starting, stopping Processen: lock steek, draadsnijden, het veranderen van naald, stiksteek, naaien, starten of stoppen Health and safety: hazards eg steam press; finger guards; chemical stiffeners; needle placement; knives and blades; chemicals; production processes COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) Gezondheid en veiligheid: gevaren zoals de stoom pers; vingerbescherming, chemische verstijvers, plaatsing van de naald, messen en messen, chemicaliën, productieprocessen COSHH Planning: processes; logical sequence; safety; timescale Planning: processen; logische volgorde, veiligheid, tijdschaal Realisation process: eg

19 Understand the use of manufacturing equipment and technologies in creating and presenting a capsule collection Begrijpen van het gebruik van productie-apparatuur en technologieën in het creëren en presenteren van een capsule collectie volgens originele ontwerpen en patronen Produce a finished collection of garments to industry quality Produceren van een afgewerkte collectie van kleding Critically evaluate the finished collection in terms of fitness for purpose, creativity and quality of manufacture Kritisch evalueren van de afgewerkte collectie op het gebied van geschiktheid voor het doel, creativiteit en kwaliteit van de fabricage Evaluate the effectiveness of manufacturing equipment and technologies used Evalueren van de effectiviteit van de productieapparatuur en technologieën die worden gebruikt working drawings, scale samples, fabric treatments, toiles; sample garments, prototypes, design development, sketchbooks, illustration, design sheets, presentation Realisatie proces: bijvoorbeeld werktekeningen, schaal monsters, stof behandelingen, toiles, kledingmonsters, prototypes, ontwerp ontwikkeling, schetsboeken, illustratie, designsheets, presentatie Quality: techniques, processes, designs Kwaliteit: technieken, processen, ontwerpen Presentation: eg fashion show, photographs, mixed media, animation, film, video, illustration, website, styling, critique Presentatie: modeshow, foto's, mixed media, animatie, film, video, illustratie, website, styling, kritiek Effectiveness: eg choice of fabric, trimmings, linings, finishes, methods, techniques, equipment, machinery; planning; scheduling; meeting deadlines; end result eg fitness for purpose, meeting own objectives, fulfilling expectations, supporting rationale, defining personal style, reaching goals, innovation Effectiviteit: keuze van stof, toeters en bellen, voeringen, afwerkingen, methoden, technieken, apparatuur, machines,

20 planning, scheduling, het halen van deadlines; eindresultaat bijvoorbeeld geschiktheid voor het doel, voldoen aan eigen doelstellingen, verwachtingen voldoen, het ondersteunen van de motivering, het definiëren van persoonlijke stijl, het bereiken van doelen, innovatie Fashion Promotion and Marketing Promotie en marketing Units/Sub-units Fashion Promotion and Marketing Promotie en marketing Competence Skill Knowledge Understand the fashion promotion industry and its component parts Begrip van de modepromotie-industrie en haar onderdelen Research the promotional methods used by a selected product or service De promotionele methoden onderzoeken die worden gebruikt door een geselecteerd product of dienst Produce a strategy and framework which will produce effective marketing communications Een strategie en kader maken die een effectieve marketingcommunicatie bewerkstelligen Research and analyse the role of the fashion media within fashion promotion De rol van de modemedia onderzoeken en analyseren binnen de modepromotie Components: eg marketing, advertising, branding, public relations, photography, styling, illustration, digital imaging, interactive media, journalism, press, in-store, mail order Componenten: marketing, reclame, branding, public relations, fotografie, styling, illustratie, digitale imaging, interactieve media, journalistiek, pers, in-store, postorder Strategic mix: influences eg consumer, product, price, positioning, need, want, promotional methods Strategische mix: beïnvloedt bijvoorbeeld consumenten, product, prijs, positionering, moeten, willen, promotionele methoden Concepts: communication

COE Centraal ontwikkeld examen. Periode. Afname Wanneer? Leerjaar 1 Periode 1 en 2. examen

COE Centraal ontwikkeld examen. Periode. Afname Wanneer? Leerjaar 1 Periode 1 en 2. examen Beroepsgerichte s Examen: 90412/cohort KD 2012/versie 1. Code: HDARDP1 Toelichting: BPV/Workplacement Examen: 90412/cohort KD 2012/versie 1. Code: HDARDP2 Toelichting: BPV/Workplacement EXAMENPLAN OPLEIDING

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

The five AMFI building blocks: reality school, craftsmanship, research and technology driven by creativity

The five AMFI building blocks: reality school, craftsmanship, research and technology driven by creativity AMFI mission statement: AMFI chooses to see fashion in terms of both industry and culture. This perspective of fashion embraces the entire creative process of design, production, distribution and communication

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Personal Study Plan. Cijferlijst: ROC Media vormgever Art & Design. Jaar 1,2,3. Learners name & class: Voldoende/ Onvoldoende

Personal Study Plan. Cijferlijst: ROC Media vormgever Art & Design. Jaar 1,2,3. Learners name & class: Voldoende/ Onvoldoende Personal Study Plan Learners name & class: Cijferlijst: ROC Media vormgever Art & Design Jaar,, Module Module titel Jaar Credit Cijfer Voldoende/ Onvoldoende Module 0 Art between 900 and 99 - Dada 5 Module

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

11 oktober Maurice Jansen

11 oktober Maurice Jansen 11 oktober 2016 Maurice Jansen Zeevisvaart Scheepvaart Luchtvaart dienstverlening Warehousing Waterbouw Havenlogistiek Rail Wegtransport Haven operaties Binnenvaart Proces industrie Ik hoor en ik vergeet

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent)

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) Inhoud Context en theorie ICT-competenties studentleraren Strategieën lerarenopleiding (SQD) Probleemstelling Methode Survey Multilevel analyse Resultaten

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Interactive Information Access UvA, Institute for Informatics Presentation of Google results: text 2 1

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Houston we have a problem... of de noodzaak te innoveren en het onvermogen van management dat te doen.

Houston we have a problem... of de noodzaak te innoveren en het onvermogen van management dat te doen. Houston we have a problem... of de noodzaak te innoveren en het onvermogen van management dat te doen. Toon Abcouwer, Faculty of Science, abcouwer@uva.nl www.abcouwer.nl (in Dutch) Uitgangspunt voor de

Nadere informatie

De toekomst van de Tax Assurance Provider

De toekomst van de Tax Assurance Provider De toekomst van de Tax Assurance Provider Tax Data Science & Tax Assurance Vakmanschap 2022 RTAP-dag John Piepers 14 juni 2017 Interne beheersing 2 De wereld globaliseert... 3 versnelt, zapt en is on-line!

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

Intelligente en toegankelijke proces & instrumentatie diagramma s (P&ID) met Creo Schematics. Koenraad Achten Presales Engineer

Intelligente en toegankelijke proces & instrumentatie diagramma s (P&ID) met Creo Schematics. Koenraad Achten Presales Engineer Intelligente en toegankelijke proces & instrumentatie diagramma s (P&ID) met Creo Schematics Koenraad Achten Presales Engineer Wie is Savaco Platinum Partner van PTC 25 jaar ervaring CAD, PDM & PLM Gevestigd

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Graduate School of Communication

Graduate School of Communication Graduate School of Communication Graduate School of Communication Studentenpresentaties Bonne Kerstens Student Youth & Media 24 jaar. Media Informatie Communicatie (HvA) Verkorte Bachelor Communicatie

Nadere informatie

Projectwerk programmeren. met mijlpalen; opdrachtformulering, analyse stappen, code

Projectwerk programmeren. met mijlpalen; opdrachtformulering, analyse stappen, code ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM MODULECODE 7 STUDIEPUNTEN B5 VRIJSTELLING MOGELIJK nee Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Projectwerk programmeren

Nadere informatie

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN Vrijdag 12 september 2014 HOW TO DO COGNITIVE REHABILITATION WORKSHOP FOR PROFESSIONALS Moderator Instructors Turid Deisz Kit Malia & Anne Brannagan Where cognitive impairment is causing management difficulties

Nadere informatie

Leerstoelvoorlichting

Leerstoelvoorlichting Leerstoelvoorlichting Design Engineering / Ontwerptechniek Wessel Wits 19 maart 2014 Voorlichting Design Engineering Programma Vakgebied Onderzoeksgebieden Vakkenpakket Stage & Afstuderen Studenten impressie:

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

The Control Room of the Future

The Control Room of the Future Even voorstellen: Prodek Automation products Opgericht in 2001 Importeur / distributeur Opleiding / levering / advies / consultancy / dienstverlening Joop de Kwant Directeur Hoe ziet de toekomstige controle

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

Competence Skill Knowledge Be able to recognize problems related to dyeing and printing operations

Competence Skill Knowledge Be able to recognize problems related to dyeing and printing operations Higher Technician of process, product and communication - marketing for the Fashion Hogere Technicus van proces-, product-en communicatie - marketing voor de Fashion Professional activities/tasks Choose

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

understands and applies technical terms in a foreign language begrijpt en geldt technische termen in een vreemde taal

understands and applies technical terms in a foreign language begrijpt en geldt technische termen in een vreemde taal Foreman in electrical industry Foreman in elektrische industrie Professional activities/tasks 1. Professional work in the field of energy 1. Professioneel werk op het gebied van energie Units/Sub-units

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN Dr Doede J Binnema Programm leader Food&Nutrition HANNN Why is a cluster needed? Healthy Ageing has become an important pillar of R&D (e.g. Lifelines & ERIBA) in the three provinces of the Northern Netherlands

Nadere informatie

Inclusive Education: competences for teacher training

Inclusive Education: competences for teacher training 08052014 Inclusive Education: competences for teacher training Evelien Dankert MSc Teacher Training Institute Leiden University of Applied Sciences The Netherlands Our goal in teacher training in relation

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Invloed van digitaal op ons business model

Invloed van digitaal op ons business model Invloed van digitaal op ons business model Waarom Social media? Wat vinden onze doelgroepen? Wat kun je zelf/wat mag je zelf Wat en hoe kun je online vinden en wat doe je ermee? NVFG Ronald Pastor 22 januari

Nadere informatie

"WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015

WAAR STAAN WIJ?... Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen Inhoud "Waar staan wij?..." De BIM Levels Internationale BIM ontwikkelingen

Nadere informatie

Data fusion & Geo-psychographical database

Data fusion & Geo-psychographical database Data fusion & Geo-psychographical database Pascal van Hattum University Utrecht Differentiated marketing Target customers as individually as possible Sell the same product or service, but change the marketing

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 005 Organisational chart DIRECTIE MANAGEMENT TEAM ADMINISTRATIE AUTOMATISERING 3 KWALITEITSZORG PERSONEEL ORGANISATIE LOGISTIEK INKOOP MAGAZIJN EXPEDITIE 7

Nadere informatie

Management van baten Evolutie in denken

Management van baten Evolutie in denken Management van baten Evolutie in denken IPMA interessegroep procesmanagement Versie 0.1 jd0912 Management van baten Setting the direction high Relative market share low low Growth potential high Strategic

Nadere informatie

Branding Marketing communication design online

Branding Marketing communication design online We leven in een tijdperk van onomkeerbare wereldwijde sociale en economische veranderingen. sociale Dat leidt voor ons allen tot nieuwe vormen van werken en leven. economische verandering Ons systeem transformeert

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

PERSBERICHT: Autre Choix showt space-age homefashion op Design Week Milaan. Rotterdam, 3 maart 2014 Op de tentoonstelling van Tuttobene tijdens de Salone Internationale del Mobile presenteert Autre Choix

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Leandro Valentino Obrie

Leandro Valentino Obrie Leandro Valentino Obrie Address: Personal Website: http://www.leandrovalentino.com Summary Mijn naam is Leandro Valentino Obrie, een ondernemende senior branding specialist met ca 6 jaar ervaring in social

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent

De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent Prof. Jan De Maeseneer Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde Prof. Alain Verstraete P-lijn 3 bachelor Lynn Ryssaert Blok Gezondheid en Maatschappij

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Beurzen, sales meetings, algemene vergaderingen, klantgerichte evenementen: Voor firma s zijn evenementen de meest directe en dynamische manier om zichzelf en

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

World Class Finance in de Retail

World Class Finance in de Retail World Class Finance in de Retail Jaarcongres Controlling 24 april 2008 Hans Strikwerda Copyright 2008 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. This report nor any part of it may not be copied, circulated,

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy. Professional activities/tasks

New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy. Professional activities/tasks New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy Professional activities/tasks Development of analysis and marketing researches Ontwikkeling van analyse en marktonderzoek Units/Sub-units

Nadere informatie

Van transactie naar interactie

Van transactie naar interactie De Invloed van opkomende technologieën op trade marketing in de retail: Van transactie naar interactie Jeroen van Dinther Marc Flederus De Context I Welke technologieën komen nu opzetten? II Welke kansen

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Level 4 Business Planning & Logistics ISA-99 beveiliging binnen het control domain Level 3

Nadere informatie

Toolbox for Circle Regions. UrbanWINS Webinar

Toolbox for Circle Regions. UrbanWINS Webinar Toolbox for Circle Regions UrbanWINS Webinar 5-7-2017 Paul Mul paul.mul@rhdhv.com Programme Toolbox for Circle Regions How does it work? Some examples Case 1: Plastic factory city Almere Case 2: Circular

Nadere informatie

Contractmanagement voor Software-ontwikkeling

Contractmanagement voor Software-ontwikkeling Contractmanagement voor Software-ontwikkeling Presentatie PIANO / NEVI Regionale bijeenkomst Den Haag nieuwe inzichten in contracteren en besturen November 2009 Marcel Blommestijn 2 Doel van deze presentatie

Nadere informatie

Expert Panel. Awareness Information. 25 June 2013. Challenge the future

Expert Panel. Awareness Information. 25 June 2013. Challenge the future Expert Panel Awareness Information 25 June 2013 1 Structure Doel Proces Classificatie van de practices waarvan je al dan niet direct op de hoogte gehouden wilt worden Classificatie van de practices waarbij

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

Nils Raavé. Graphic Designer / Illustrator / Concept Artist EDUCATION EXPERIENCE QUALIFICATIONS COURSES SOFTWARE EVENTS

Nils Raavé. Graphic Designer / Illustrator / Concept Artist EDUCATION EXPERIENCE QUALIFICATIONS COURSES SOFTWARE EVENTS Nils Raavé Graphic Designer / Illustrator / Concept Artist nils@nilsraave.com 06-24497357 Cinemadreef 90, 1325EN, Almere linkedin.com/in/nilsraave nilsraave.com EXPERIENCE 2015 - present Allround Designer

Nadere informatie

Werknemers en innovatie

Werknemers en innovatie Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werknemers en innovatie VIGOR slotevent Stan De Spiegelaere Guy Van Gyes Innovatie STI Science Technology Innovation DUI Doing Using Interacting De kenniswerker

Nadere informatie

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 Stelling 1 Deelnemers aan het high potential programma kunnen het best geselecteerd worden aan de hand van hun huidige performance 3 Herkenbaar?

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Personal Project

Personal Project Personal Project 2015-2016 Introduction for Parents and Students TTO Welcome Welkom Het PP Jouw PP Wat ga je doen tussen NU en donderdag 11 februari 2016 Voorblad PP Handbook 2015/2016 Develop your TALENT

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Mediavormgever (int.) Art & Design

EXAMENPLAN OPLEIDING Mediavormgever (int.) Art & Design EXAMENPLAN OPLEIDING Mediavormgever (int.) Art & Beroepsgerichte s Examen: Art & Code: HDARDP1 Examen: Art & Code: HDARDP2 Examen: Art & Code: HDARDP3 Examen: Art & Code: HDARDP4 Engels. (Keuze: Cambridge-s)

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Leerstoelvoorlichting

Leerstoelvoorlichting Leerstoelvoorlichting Design Engineering / Ontwerptechniek Wessel Wits 20 maart 2013 Voorlichting Design Engineering Programma Vakgebied Onderzoeksgebieden Vakkenpakket Stage & Afstuderen Studenten impressie:

Nadere informatie