Fashion/Textile Mode / Textiel. Professional activities/tasks

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fashion/Textile Mode / Textiel. Professional activities/tasks"

Transcriptie

1 Fashion/Textile Mode / Textiel Professional activities/tasks Management of the Design and Production Process Het beheer van het ontwerp- en productieproces Units/Sub-units Management of the Design and Production Process Het beheer van het ontwerp- en productieproces Competence Skill Knowledge Be able to produce solutions using visual and communication skills In staat zijn om oplossingen te produceren met behulp van visuele en communicatieve vaardigheden Identify and analyse problems and evaluate design ideas to produce creative solutions Identificeren en analyseren van problemen en evalueren van ontwerpideeën om creatieve oplossingen te produceren Apply creative skills within a time-constrained production process Toepassen van creatieve vaardigheden binnen een time-constrained productieproces Communication: ideas eg initiate, discuss, debate, argue, present, questions, reconcile, clarify, listen, arbitrate; methods eg verbal, screen-based, PowerPoint, storyboards, posters, handouts, scripts, abstracts Communicatie: ideeën initiëren, bespreken, ter discussie stellen, beargumenteren, presenteren, bevragen, met elkaar in overeenstemming brengen, verduidelijken, luisteren, bemiddelen, gebruik maken van methoden zoals verbale communicatie, screenbased, PowerPoint, storyboards, posters, hand-outs, scripts, samenvattingen Creative skills: eg originality, problem solving, experimentation, fitness for purpose, convention, innovation Creatieve vaardigheden: originaliteit, probleem oplossen, experimenteren, doelgerichtheid, congres, innovatie

2 Be able to prepare a project and work to a realistic schedule In staat zijn om een project voor te bereiden en te werken aan een realistisch tijdschema Be able to work in a team and manage the production process In staat zijn om te werken in een team en het beheer van het productieproces Produce a professional production and progress schedule using appropriate methods and software Maakt een professionele productie en een schema van de voortgang met behulp van geschikte methoden en software Work professionally to a schedule, taking damage limitation action where appropriate Werkt professioneel aan een schema Work professionally within a team situation preparing and completing work for production Professioneel werken binnen een team situatie om het werk voor de productie voor te bereiden Organise self and others for specific creative tasks, collating and incorporating ideas into the production process Organiseert voor specifieke creatieve taken voor zichzelf en anderen, vergelijkt en neemt ideeën in het productieproces op Scheduling: eg planning, designing, production, delegation, time keeping, deadlines Planning: planning, het ontwerpen, de productie, de delegatie, tijd planning, deadlines Records: eg plans, schedules, minutes, progress reports, diaries, estimates, research, analysis, reviews Records: plannen, schema's, notulen, voortgangsrapportages, logboeken, schattingen, onderzoek, analyse, reviews Teamwork: eg selecting, evaluating eg strengths, weaknesses, skills, performance, behaviour eg criticism, participation, contribution, reluctance, dominance, listening, talking, dealing with change, equal workloads Teamwork: het selecteren, evalueren van sterke en zwakke punten, vaardigheden, prestaties, gedrag zoals kritiek, participatie, inbreng, terughoudendheid, dominantie, luisteren, praten, omgaan met veranderingen, gelijke werkbelasting Organise others: constraints eg time, quality, cost, customer, deadlines, encouragement eg autonomy, creativity, inclusiveness, clarifying goals, ground rules, scheduling Organiseert voor anderen: beperkingen zoals tijd, kwaliteit, kosten, klant, deadlines, aanmoediging

3 Understand how to develop the creative production process. Ontwikkeling van het creatieve productieproces begrijpen Evaluate team and self management in the preparation of work for production and propose improvements Evalueert team en zelfmanagement bij de voorbereiding van de werkzaamheden voor de productie en stelt eventuele verbeteringen voor Evaluate team and own motivation and efficacy in the design and production process Evalueert de motivatie van het team en zichzelf en de werkzaamheid in het ontwerp- en productieproces zoals zelfstandigheid, creativiteit, verduidelijkt doelen, spelregels, planning Production process: eg scheduling, task allocation, monitoring, strategies, costing, estimates, resources, technology, integration, fitness for purpose Productieproces: planning, taakverdeling, controle, strategieën, kosten, schattingen, middelen, technologie, integratie, geschiktheid voor een bepaald doel In terms of: creativity; communication skills eg presentation, verbal, visual, written; organisation; motivation of; team; individuals; fitness for purpose In termen van: creativiteit, communicatieve vaardigheden zoals presentatie, verbale, visuele, schriftelijke, organisatie, motivatie van, team; individuen; geschiktheid voor een bepaald doel Design Research in Textiles Designonderzoek in textiel Units/Sub-units Design Research in Textiles Designonderzoek in textiel Competence Skill Knowledge

4 Know how to research and analyse client needs and market trends to inform textile solutions Klantbehoeften en trends in de markt kunnen onderzoeken en analyseren om input te krijgen voor textieloplossingen Identify, research and analyse client needs and market trends Identificeren, onderzoeken en analyseren van klantbehoeften en trends in de markt Work to identified requirements of clients' brief and market sector trends Werk aan de vastgestelde eisen van klanten kort en marktsector trends Communicate effectively an understanding of external factors influencing textile designers Communiceert effectief externe factoren die textiel ontwerpers beïnvloeden Markets: eg market levels, age groups, gender, lifestyles, pricing, environment, home, export, competition, consumer behaviour; categories eg furnishing, decorative, men's wear, women's wear, children's wear; specialist eg waterproof, stretch, active wear, lingerie, corporate, promotional, protective Markten: bijv. marktniveau, leeftijdsgroepen, geslacht, levensstijl, prijzen, milieu, thuis, export, concurrentie, consumentengedrag; categorieën zoals meubilair, decoratief, herenkleding, dameskleding, kinderkleding, specialist bijvoorbeeld waterdicht, stretch, sportkleding, lingerie, corporate, promotie, beschermende Client needs: influences on; design brief; design parameters eg fibre content, cloth construction, colour, repeat size, finishing treatments, ethical views, costs; life span eg one season, long term, specialist project Behoeften van de klant: invloeden op; ontwerpopgave; ontwerpparameters zoals vezelgehalte, doek, kleur, herhalen grootte, afwerking behandelingen, ethische opvattingen, kosten; levensduur bijvoorbeeld een seizoen, op lange termijn, specialist project

5 Be able to research and adapt original ideas and concepts to trend forecasts in a commercial context In staat zijn om onderzoek en originele ideeën en concepten aan te passen aan trendvoorspellingen in een commerciële context Research, evaluate and apply information from a variety of sources in relation to a self-initiated design project Onderzoeken, evalueren en informatie toepassen uit verschillende bronnen in verband met een eigen initiatief ontwerpproject Communicate understanding of trend forecasts through adaptation and application of ideas to own original concepts Communiceer begrip van trendmatige gegevens door aanpassing en toepassing van ideeën om eigen originele concepten Primary sourcing: eg textile trade fairs, practitioners, crafts people, fibre merchants, fabric manufacturers, textile wholesalers, retailers, trimmings suppliers; events eg exhibitions, galleries, theatre, museums, artists, designers Primaire inkoop: textiel beurzen, beoefenaars, ambachtslieden, vezels kooplieden, fabrikanten van stoffen, textiel groothandelaren, detailhandelaren, garnituren leveranciers, evenementen zoals tentoonstellingen, galeries, theater, musea, kunstenaars, ontwerpers Secondary sourcing: eg magazines, journals, market intelligence, trend forecasters; professional bodies eg The British Wool Board, Textile Institute, International Textiles, Cotton Council, The Colour Authority; cultural influences eg global lifestyles, historical influences; current issues eg environmental, ecological, social, political economic Secundaire sourcing: tijdschriften, vakbladen, marktonderzoek, trendvoorspellers; beroepsorganisaties, Textile Institute, International Textiles, Cotton Raad, The Colour Autoriteit; culturele invloeden zoals mondiale levensstijl, historische invloeden; actuele

6 Know how to synthesise, apply and evaluate information from a diverse range of sources Synthetiseren, toepassen en informatie beoordelen vanuit een breed scala aan bronnen Research and evaluate a broad range of design sources to support a selfinitiated project Onderzoek en evalueren van een breed scala aan ontwerpbronnen om een eigen initiatief project te ondersteunen Synthesise and apply written and visual information to inform an innovative and creative design solution Synthetiseren en toepassen van schriftelijke en visuele informatie op een innovatieve en creatieve ontwerpoplossing thema's zoals milieu, ecologische, sociale, politieke economie Application: evaluating eg sector, information, time scale, trends, client; assimilating results eg sketchbooks, drawings, photographs, digital applications, illustrations, mood boards, collage, montage, hangings Toepassing: de evaluatie van de sector, informatie, tijdschaal, trends, klanten, assimileren resultaten zoals schetsboeken, tekeningen, foto's, digitale toepassingen, illustraties, moodboards, collage, montage, gordijnen Techniques: eg fabric treatments, manipulations, printing, weaving, dyeing, embroidery, conventional, unconventional applications, experimental investigation, thoughtful application Technieken: stof behandelingen, manipulaties, drukken, weven, verven, borduren, conventionele en onconventionele toepassingen, experimenteel onderzoek, doordachte toepassing Sourcing ideas: eg past experiences, personal reflections, brain storming, debating, discussing, abstracting, revisiting, new directions, fresh approaches, unique concepts, materials experimentation, media

7 Be able to generate a personal style in creative visual communication and textile realisation. In staat zijn om een persoonlijke stijl te genereren in creatieve visuele communicatie en textiel realisatie Demonstrate innovation in exploring and applying materials and media to produce original and creative ideas Demonstreert innovatie in het verkennen en toepassen van materialen en media om originele en creatieve ideeën te produceren Select and apply a variety of visual communication formats to communicate specified project requirements Selecteren en toepassen van een verscheidenheid van visuele communicatie formaten om specifieke application Sourcing ideeën: ervaringen uit het verleden, persoonlijke reflecties, brainstorming, debatteren, discussiëren, abstraheren, herzien, nieuwe richtingen, nieuwe benaderingen, unieke concepten, materialen experimenteren, mediatoepassing Evaluate: personal response to eg brief, client, research, ideas, analysis, synthesis, application, strengths, weaknesses, critical review, success, failure, preferences, fitness for purpose, function Evalueren: persoonlijke reacties, klanten, onderzoek, ideeën, analyse, synthese, toepassing, sterke en zwakke punten, kritische beoordeling, succes, mislukking, voorkeuren, de functie bijvoorbeeld Visual communication: materials and media eg colour, drawing, painting, collage, photography, digital techniques, printing, traditional, nontraditional, styles, representation, presentation Visuele communicatie: materialen en media, zoals kleur, tekenen, schilderen, collage, fotografie, digitale technieken, druk, traditionele, niettraditionele, stijlen, representatie, presentatie Formats: eg 2D, 3D mood boards, working

8 eisen van het project te communiceren Demonstrate a confident, individual style in communicating visual ideas to others Demonstreert een zelfverzekerde, persoonlijke stijl in de communicatie van visuele ideeën aan anderen drawings, photographs, development sheets, samples, mobiles, maquettes, hangings, installations, large scale, small scale; venue eg exhibition, outdoors, shopping mall, library, corporate building, transport, poster, bill boards, web page, blog, vlog Formaten: 2D, 3D moodboards, werktekeningen, foto's, de ontwikkeling lakens, monsters, mobiele telefoons, maquettes, ophangingen, installaties, op grote schaal, kleine schaal; locatie bijv. show, in openlucht, winkelcentrum, bibliotheek, bedrijfsgebouw, vervoer, poster, reclameborden, webpagina, blog Personal style: eg uniqueness, recognisable, professional, personal, appropriate Persoonlijke stijl: uniciteit, herkenbaar, professioneel, persoonlijk, passend Experimental Constructed Textiles Experimenteel geconstrueerd textiel Units/Sub-units Experimental Constructed Textiles Experimenteel geconstrueerd textiel Competence Skill Knowledge Understand the properties and characteristics of materials and processes for constructed textiles Diagnose the aesthetic and decorative characteristics of materials Properties and characteristics: eg weight, texture, strength, elasticity; appearance eg

9 Begrijpt de eigenschappen en kenmerken van materialen en processen voor geconstrueerd textiel Vaststellen van de esthetische en decoratieve eigenschappen van materialen Evaluate the creative potential of textile materials and processes Evalueren van het creatieve potentieel van textielmaterialen en processen transparent, opaque, shiny, matt, rough, smooth Eigenschappen en kenmerken: zoals gewicht, textuur, sterkte, elasticiteit, uiterlijk bijvoorbeeld transparant, opaak, glanzend, mat, ruw, glad Traditional materials: fabrics eg natural, synthetic; yarns eg natural, synthetic; threads eg machine, embroidery, metallic, tapestry, piping cord Traditionele materialen: stoffen zoals natuurlijke, synthetische; garens bijvoorbeeld natuurlijke, synthetische, draden zoals machine, borduurwerk, metalen, wandtapijten, koord Non-traditional materials: eg plastic (sheet, tubing), paper, string, wire (mesh, copper), fake fur, foam, found materials; organic materials eg twigs, pebbles, grasses Niet-traditionele materialen: kunststof (blad, slang), papier, touw, draad (gaas, koper), nep bont, schuim, gevonden materialen, organische materialen zoals takjes, steentjes, grassen Constructed textile techniques: eg weave, knit, tapestry Geconstrueerde textiele technieken: bijvoorbeeld weven, breien, wandtapijten Constructed textile processes: eg knotting, wrapped elements,

10 Be able to collect source materials and carry out preparatory processes In staat zijn om materialen te verzamelen en voorbereidende processen uit te voeren Research relevant sources to develop imaginative and creative outcomes Onderzoeken van relevante bronnen om creatieve resultaten te ontwikkelen Select a variety of traditional and nontraditional materials and perform preparatory procedures Selecteren van een verscheidenheid aan traditionele en niettraditionele materialen en voorbereidende procedures uit te voeren looping, tufts, plain weave, weft (discontinuous, distorted), knit (plain, rib, tuck, single/double bed structures), plaits, tassels, tapestry (flat, shaped, tension differential, slit) Geconstrueerde textiel processen: bijvoorbeeld knopen, verpakt elementen, looping, bosjes, met platbinding, inslag (discontinue, vervorming), brei (gewoon, rib, plooi, enkel / dubbel bed structuren), vlechten, kwasten, wandtapijten (plat, gevormd, spanning differentieel, spleet) Source materials: eg drawings, paintings, prints, lens-based imagery, computergenerated imagery, textures, paper structures, colour reference Uitgangsmaterialen: bijv. tekeningen, schilderijen, prenten, lens-based beelden, computergegenereerde beelden, texturen, papier structuren, kleur referentie Preparatory processes: eg weave (winding warp on warping mill, beaming onto loom, threading, reeding, tying on), tapestry (winding warp onto frame), knit (threading, casting on, setting knitting machines) Voorbereidende processen: bijvoorbeeld weven (wikkeling ketting op kromtrekken molen, stralend op weefgetouw,

11 Be able to produce a portfolio of work to meet creative intentions In staat zijn om een portfolio van het werk te produceren om creatieve intenties te voldoen Explore the working characteristics and properties of traditional and non-traditional media and materials to produce innovative samples Ontdekken van kenmerken en eigenschappen van traditionele en niettraditionele media en materialen om innovatieve monsters te produceren Exploit techniques, technologies and processes in own work for innovative design development Promoten van technieken, technologieën en processen in eigen werk voor innovatieve ontwerpontwikkeling Demonstrate a personal creative approach in the application of techniques and processes to produce experimental constructed textile samples Demonstreren van een persoonlijke creatieve aanpak bij de toepassing van technieken en processen om experimentele textielmonsters te produceren draadsnijden, reeding, koppelverkoop aan), tapijt (wikkeling schering op het frame), brei (draadsnijden, gieten op, het instellen van breimachines) Research: contextual eg historical, contemporary, cultural; market research; ergonomics; other issues eg ethical, environmental Onderzoek: contextuele bijvoorbeeld historische, hedendaagse, culturele, marktonderzoek; ergonomie; andere kwesties zoals ethische, milieuvragen Design development: initial responses; 2D development eg sketches, collage, mixed media, digital images, working drawings; 3D development eg samples, prototypes Ontwerp ontwikkeling: eerste reacties; 2D ontwikkeling zoals schetsen, collages, mixed media, digitale afbeeldingen, werktekeningen; 3D ontwikkeling bijvoorbeeld monsters, prototypes Creative processes: materials eg combinations, colours, styles (distressed, conventional), traditional, non-traditional; techniques eg weave, tapestry, knitting; sampling Creatieve processen: materialen zoals combinaties, kleuren, stijlen (distressed, conventioneel),

12 Be able to assess and refine own work to meet design intentions and functional requirements. Beoordelen en optimaliseren van eigen werk te ontwerpen intenties en functionele eisen voldoen Analyse the strengths, weaknesses and opportunities for refinement of the end product and justify creative intentions Analyseren van de sterke en zwakke punten en kansen voor het optimaliseren van het eindproduct Develop "it for purpose" end product based on evaluation of samples Ontwikkelen "het voor het doel" eindproduct op basis van de evaluatie van de monsters Compile comprehensive records on sample production for future reference Compileren van uitgebreide records op monsterproductie voor toekomstig gebruik traditionele, niettraditionele technieken zoals weven, tapijt, breien; bemonstering Critical analysis: assess results; refine solutions; evaluate outcomes against intentions Kritische analyse: beoordelen resultaten; verfijnen oplossingen; evaluatie van uitkomsten tegen bedoelingen Functional textiles: interiors eg upholstery, drapes, cushions, lighting; fashion eg garments, accessories, millinery Functioneel textiel: inrichting zoals stoffering, gordijnen, kussens, verlichting, mode bv kleding, accessoires Non-functional textiles: eg decorative, fine art Niet-functioneel textiel: decoratief, beeldende kunst Design Exploration in Fashion Ontwerponderzoek in de mode Units/Sub-units Design Exploration in Fashion Ontwerponderzoek in de mode Competence Skill Knowledge Be able to explore and experiment with the formal elements of fashion design and imaging In staat zijn om de formele elementen van de modeontwerp en imaging te verkennen en hiermee Research and analyse the formal elements of fashion design and imaging Onderzoeken en analyseren van de formele elementen van de modeontwerpen en imaging Formal elements: eg proportion, balance, scale, rhythm, detail, texture, colour Formele elementen: bijv. proportie, balans, schaal, ritme, detail, textuur, kleur Mark-making techniques

13 experimenteren Understand and interpret visual research Begrijpen en interpreteren van visuele onderzoeken Use a range of materials and media to communicate visual intentions Gebruik van een scala van materialen en media om visuele doelen te communiceren Develop creativity through experimentation and knowledge of historical and contemporary sources Ontwikkelen van creativiteit door experimenteren en kennis van historische en hedendaagse bronnen Interpret and apply selected research to develop a personal style Interpreteren en toepassen and media: own interpretation of media eg traditional; nontraditional; investigation eg painting, printmaking, photography, sculpture, animation, rendering, digital applications Mark-maken van technieken en media: een eigen interpretatie van de media zoals de traditionele, niettraditionele, onderzoek bijvoorbeeld schilderen, grafiek, fotografie, beeldhouwkunst, animatie, rendering, digitale toepassingen Illustration: figure representation eg life drawing, clothed figure, flats, spec drawings, collage, montage; fabric representation; contemporary practice eg professional illustration, magazines, newspapers, in-store promotion, trade fairs, exhibitions, beauty, hair, makeup, illustrators' agents Illustratie: figuur vertegenwoordiging zoals het leven tekenen, gekleed figuur, flats, spec tekeningen, collage, montage, stof vertegenwoordiging; hedendaagse praktijk bijvoorbeeld professionele illustratie, tijdschriften, kranten, instore promotie, beurzen, tentoonstellingen, beauty, haar, make-up, illustratoren 'agenten Information sources: eg historical, contemporary, ethnographic, fashion predictions, trend

14 van geselecteerd onderzoek om een persoonlijke stijl te ontwikkelen Record and utilise researched evidence through appropriate means Opnemen en gebruik maken van onderbouwde bewijzen door middel van passende middelen Explore the unfamiliar and apply new ideas to visual solutions Ontdekken van het onbekende en toepassen van nieuwe ideeën voor visuele oplossingen information, colour predictions, exhibitions, film, television, costume, theatre, literature, art movements, fabric developments Informatiebronnen: historisch, hedendaags, etnografisch, mode voorspellingen, trendinformatie, kleur voorspellingen, tentoonstellingen, film, televisie, kostuum, theater, literatuur, kunst bewegingen, stof ontwikkelingen Interpretation of information: eg identifying, classifying, selecting and recording visual information; understanding and applying; convention, innovation Interpretatie van informatie: bijvoorbeeld het identificeren, classificeren, selecteren en opnemen van visuele informatie, inzicht en het toepassen; conventie, innovatie Application of information: eg modify, manipulate, discover, discriminate, combine visual information in own work Toepassing van de informatie: wijzigen, manipuleren, ontdekken, discrimineren, combineren van visuele informatie in eigen werk Visual synthesis: eg deconstruction of images, image analysis, creative communication, innovation, developing own style

15 Be able to produce personal visual solutions through creative application of media In staat zijn om persoonlijke visuele oplossingen te produceren door middel van creatieve toepassing van de media Communicate intention and purpose through effective selection and use of media Communiceren van intentie en het doel door middel van effectieve keuze en het gebruik van media Use media effectively to communicate personal concepts and intentions Gebruik maken van media om effectief persoonlijke concepten en intenties te communiceren Combine a range of ideas, techniques and technology in the production of fashion design and imaging Combineren van een reeks van ideeën, technieken en technologie in de productie van modeontwerp en imaging Visuele synthese: bijv. deconstructie van beelden, beeldanalyse, creatieve communicatie, innovatie, het ontwikkelen van een eigen stijl Application of analysis: selection eg synthesis of research, application, fashion awareness, application to own work, identification of elements from visual research, judgement, choice Toepassing van analyse: selectie bijvoorbeeld synthese van onderzoek, toepassing, modebewustzijn, toepassing op eigen werk, de identificatie van elementen uit visueel onderzoek, oordeel, keuze Visual awareness: expressive representations of mood, emotion, texture, movement, market, occasion, visual language Visueel bewustzijn: expressieve voorstellingen van stemming, emotie, textuur, beweging, markt, gelegenheid, beeldtaal Market awareness: eg occasion, gender, fabric, market levels, trend prediction, colour prediction, environmental, cultural, ecological Markt bewustzijn: gelegenheid, geslacht, stof, marktniveau, trend voorspelling, kleur voorspelling, milieu, cultureel, ecologisch Communication of ideas: eg storyboards, research

16 notebooks, learning journal, sketchbooks, printouts, onscreen; design conventions eg composition, layout, typographic use, text placement Communicatie van ideeën: storyboards, onderzoek notebooks, leren tijdschrift, schetsboeken, afdrukken, op het scherm; ontwerp conventies zoals samenstelling, lay-out, typografische gebruik, tekstplaatsing Garment Manufacture Confectie Units/Sub-units Garment Manufacture Confectie Competence Skill Knowledge Be able to produce a finished sample garment In staat zijn om een afgewerkt kledingmonster te produceren Select and apply suitable techniques for working with different fabric types Selecteren en toepassen van geschikte technieken voor het werken met verschillende soorten stof Produce a sample garment to industry quality Maken van een kledingmonster aan de industrie kwaliteit Select and apply appropriate and effective methods of manufacture Selecteren en toepassen van doeltreffende wijze van productie Cloth: types eg woven, knitted, man-made, natural, stretch, pile, nap, striped, patterned, shot; surface treatments eg embroidered, painted, quilted, smocked, tucked; interlinings eg acetate, Vilene, canvas, wadding Stof: soorten zoals geweven, gebreid, kunstmatig, natuurlijk, stretch, dons, deken, gestreept, patroon, doorweven, oppervlaktebehandelingen zoals geborduurd, geverfd, gewatteerd, gesmokt, geplooid; tussenvoeringen als acetaat, Vilene, canvas, watten

17 Techniques: seams eg flat, channel, French; seam finishes eg overlocked, bound, double stitched; fabric treatments eg gathers, frilling, pleating, smocking, gathering, quilting Technieken: naden zoals plat, kanaal, Frans; naad klaar is bijvoorbeeld omzoomd, gebonden, met dubbele naden; stof behandelingen zoals verzamelt, frilling, plooien, smokwerk, quilten Processes: manipulation eg darts, seam placement, yokes, pleats, gathers, fullness; details eg collars eg roll, shirt, rever, mandarin, sailor, cowl; cuffs eg shirt, double, frilled, fluted; openings eg placket, waistbands, button, zip, fly, toggle, stud, tie; pockets eg patch, bellows, jetted, flap; sleeves eg set-in, raglan, flared, puff Processen: manipulatie zoals darts, naad plaatsing, jukken, plooien, verzamelt, volheid; gegevens zoals kragen bijvoorbeeld roll, shirt, rever, mandarijn, zeeman, kap; manchetten bijvoorbeeld shirt, dubbele, ruches, geribbelde; openingen zoals sluiting, tailleband, knoop, zip, vliegen, toggle, stud, stropdas, zakken bv. patch, balgen, bubbelbad, flap, mouwen, bijvoorbeeld set-in, raglan, wijd uitlopend Be able to use equipment Use appropriate industrial Industrial equipment:

18 and technologies for garment manufacture In staat zijn om apparaturen en technologieën te gebruiken voor de confectie Be able to produce a capsule collection of finished garments In staat zijn om een capsule collectie van afgewerkte kleding te produceren equipment and technologies safely and correctly Gebruik de juiste industriële apparatuur en technologieën veilig en correct Plan the order and methods of make, working from original designs and patterns Plannen van de volgorde en de methoden van het maken, het werken machinery eg overlocker, cover stitch, twin needle, binder, buttonhole, Hoffman press, dry press, fusing press, stand steamer Industrieel equipment: machines zoals overlocker, deksteek, tweelingnaald, bindmiddel, knoopsgat, Hoffman pers, droge pers, fusing pers, staand steamer Processes: eg lock stitch, threading, changing needle, backstitch, stitching, starting, stopping Processen: lock steek, draadsnijden, het veranderen van naald, stiksteek, naaien, starten of stoppen Health and safety: hazards eg steam press; finger guards; chemical stiffeners; needle placement; knives and blades; chemicals; production processes COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) Gezondheid en veiligheid: gevaren zoals de stoom pers; vingerbescherming, chemische verstijvers, plaatsing van de naald, messen en messen, chemicaliën, productieprocessen COSHH Planning: processes; logical sequence; safety; timescale Planning: processen; logische volgorde, veiligheid, tijdschaal Realisation process: eg

19 Understand the use of manufacturing equipment and technologies in creating and presenting a capsule collection Begrijpen van het gebruik van productie-apparatuur en technologieën in het creëren en presenteren van een capsule collectie volgens originele ontwerpen en patronen Produce a finished collection of garments to industry quality Produceren van een afgewerkte collectie van kleding Critically evaluate the finished collection in terms of fitness for purpose, creativity and quality of manufacture Kritisch evalueren van de afgewerkte collectie op het gebied van geschiktheid voor het doel, creativiteit en kwaliteit van de fabricage Evaluate the effectiveness of manufacturing equipment and technologies used Evalueren van de effectiviteit van de productieapparatuur en technologieën die worden gebruikt working drawings, scale samples, fabric treatments, toiles; sample garments, prototypes, design development, sketchbooks, illustration, design sheets, presentation Realisatie proces: bijvoorbeeld werktekeningen, schaal monsters, stof behandelingen, toiles, kledingmonsters, prototypes, ontwerp ontwikkeling, schetsboeken, illustratie, designsheets, presentatie Quality: techniques, processes, designs Kwaliteit: technieken, processen, ontwerpen Presentation: eg fashion show, photographs, mixed media, animation, film, video, illustration, website, styling, critique Presentatie: modeshow, foto's, mixed media, animatie, film, video, illustratie, website, styling, kritiek Effectiveness: eg choice of fabric, trimmings, linings, finishes, methods, techniques, equipment, machinery; planning; scheduling; meeting deadlines; end result eg fitness for purpose, meeting own objectives, fulfilling expectations, supporting rationale, defining personal style, reaching goals, innovation Effectiviteit: keuze van stof, toeters en bellen, voeringen, afwerkingen, methoden, technieken, apparatuur, machines,

20 planning, scheduling, het halen van deadlines; eindresultaat bijvoorbeeld geschiktheid voor het doel, voldoen aan eigen doelstellingen, verwachtingen voldoen, het ondersteunen van de motivering, het definiëren van persoonlijke stijl, het bereiken van doelen, innovatie Fashion Promotion and Marketing Promotie en marketing Units/Sub-units Fashion Promotion and Marketing Promotie en marketing Competence Skill Knowledge Understand the fashion promotion industry and its component parts Begrip van de modepromotie-industrie en haar onderdelen Research the promotional methods used by a selected product or service De promotionele methoden onderzoeken die worden gebruikt door een geselecteerd product of dienst Produce a strategy and framework which will produce effective marketing communications Een strategie en kader maken die een effectieve marketingcommunicatie bewerkstelligen Research and analyse the role of the fashion media within fashion promotion De rol van de modemedia onderzoeken en analyseren binnen de modepromotie Components: eg marketing, advertising, branding, public relations, photography, styling, illustration, digital imaging, interactive media, journalism, press, in-store, mail order Componenten: marketing, reclame, branding, public relations, fotografie, styling, illustratie, digitale imaging, interactieve media, journalistiek, pers, in-store, postorder Strategic mix: influences eg consumer, product, price, positioning, need, want, promotional methods Strategische mix: beïnvloedt bijvoorbeeld consumenten, product, prijs, positionering, moeten, willen, promotionele methoden Concepts: communication

New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy. Professional activities/tasks

New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy. Professional activities/tasks New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy Professional activities/tasks Development of analysis and marketing researches Ontwikkeling van analyse en marktonderzoek Units/Sub-units

Nadere informatie

Competence Skill Knowledge Be able to recognize problems related to dyeing and printing operations

Competence Skill Knowledge Be able to recognize problems related to dyeing and printing operations Higher Technician of process, product and communication - marketing for the Fashion Hogere Technicus van proces-, product-en communicatie - marketing voor de Fashion Professional activities/tasks Choose

Nadere informatie

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units Edexcel BTEC Levels 4 and 5 Higher Nationals specification in Computing and Systems Development Edexcel BTEC niveau 4 en 5 Hogere Nationals specificatie in Computing and Systems Development Professional

Nadere informatie

TIS-Reflex 2010. Roadmap. m e u b e l - e n d e c o r a t i e s t o f f e n u p h o l s t e r y & d e c o r a t i o n t e x t i l e s

TIS-Reflex 2010. Roadmap. m e u b e l - e n d e c o r a t i e s t o f f e n u p h o l s t e r y & d e c o r a t i o n t e x t i l e s TIS-Reflex 2010 Roadmap m e u b e l - e n d e c o r a t i e s t o f f e n u p h o l s t e r y & d e c o r a t i o n t e x t i l e s TIS-Reflex 2010 2008 Samenstellers van de roadmap meubel- en decoratiestoffen

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

Foundations of Marketing, David Jobber and John Fahy, 3rd edition, McGraw-Hill Higher Education

Foundations of Marketing, David Jobber and John Fahy, 3rd edition, McGraw-Hill Higher Education Foundations of Marketing, David Jobber and John Fahy, 3rd edition, McGraw-Hill Higher Education Samenvatting hoofdstuk 1 Marketing concept: the achievement of corporate goals through meeting and exceeding

Nadere informatie

TIS-Reflex 2010. Roadmap. k l e d i n g t e x t i e l c l o t h i n g t e x t i l e s

TIS-Reflex 2010. Roadmap. k l e d i n g t e x t i e l c l o t h i n g t e x t i l e s TIS-Reflex 2010 Roadmap k l e d i n g t e x t i e l c l o t h i n g t e x t i l e s TIS-Reflex 2010 2007 Samenstellers van de Roadmap Kledingtextiel Authors of the Roadmap Clothing Textiles Agoria mechatronics

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55 MODULES HOOFDFASE MANDATORY Advanced Course Applied Research 2 Advanced Course Concepting Plus 4 Advanced Course Creativity & Personality 6 Advanced Course Strategic Communication Management 8 Special

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

study program 008 contents

study program 008 contents hello 004 study program 008 contents design departments 014 man and leisure 016 man and communication 017 man and mobility 018 man and identity 019 man and well being 020 man and public space 021 man and

Nadere informatie

Business Benchmark. Unit 1: Corporate Culture. autocratisch, alleenheersend

Business Benchmark. Unit 1: Corporate Culture. autocratisch, alleenheersend Business Benchmark Unit 1: Corporate Culture a vision a goal entrepreneurial highly competitive bureaucratic a supportive culture a controlling culture informal a dress code autocratic to do things by

Nadere informatie

TIS-Reflex 2010. Roadmap. t e c h n i s c h t e x t i e l t e c h n i c a l t e x t i l e s

TIS-Reflex 2010. Roadmap. t e c h n i s c h t e x t i e l t e c h n i c a l t e x t i l e s TIS-Reflex 2010 Roadmap t e c h n i s c h t e x t i e l t e c h n i c a l t e x t i l e s TIS-Reflex 2010 2007 Samenstellers van deze Roadmap Authors of this Roadmap Agoria mechatronics Centexbel Fedustria

Nadere informatie

Overzicht vacatures/profielen MODE WERKT

Overzicht vacatures/profielen MODE WERKT Overzicht vacatures/profielen MODE WERKT 1. Online Marketeer - American Outfitters, Nazareth (Gent) 2. Designer - C&A, Vilvoorde 3. Technologist - C&A, Vilvoorde 4. Trainee Product Manager - C&A, Vilvoorde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Marketing Management

Marketing Management Marketing Management Deel 4 van 4 : Hoofdstuk 18 t/m 22 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 6 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 7 tot en met 12 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Instituut voor de opleiding van leraren Opleiding Bachelor in Health Education. Module Voorlichting en Gedragsverandering. Gedragsleer Verdiepingsfase

Instituut voor de opleiding van leraren Opleiding Bachelor in Health Education. Module Voorlichting en Gedragsverandering. Gedragsleer Verdiepingsfase Instituut voor de opleiding van leraren Opleiding Bachelor in Health Education Module Voorlichting en Gedragsverandering Gedragsleer Verdiepingsfase drs. T. Hendriks 2010 T: 8 93 93 94 E:tom.hendriks@united-academics.org

Nadere informatie

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode augustus 2012 - heden

Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode augustus 2012 - heden Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode augustus 2012 - heden In dit document staan de stages die door het bedrijfsleven zijn gemeld bij de opleiding. Deze stages zijn al door het stagebureau

Nadere informatie

Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode augustus 2012 - heden

Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode augustus 2012 - heden Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode augustus 2012 - heden In dit document staan de stages die door het bedrijfsleven zijn gemeld bij de opleiding. Deze stages zijn al door het stagebureau

Nadere informatie

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CO Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

Advanced Courses CE. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CE. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CE Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie