New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy. Professional activities/tasks

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy. Professional activities/tasks"

Transcriptie

1 New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy Professional activities/tasks Development of analysis and marketing researches Ontwikkeling van analyse en marktonderzoek Units/Sub-units To develop marketing researches focused on the goal (segmentation, customer profile, etc.) Marketingonderzoeken ontwikkelen die gericht zijn op het doel (segmentatie, klantprofiel) To analyse the market segments and identifying the customers groups De marktsegmenten analyseren en de klantengroepen identificeren To analyse the market segments and identifying the customers groups De marktsegmenten analyseren en de klantengroepen identificeren To analyse and code company positioning compared to customers' opinions Om te analyseren en code bedrijf positionering ten opzichte van de klanten adviezen To analyse and code company positioning compared to customers' To collect, to analyse, to process and describe data Verzamelen, analyseren, verwerken en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Een rapport schrijven dat gericht is op inhoud en weergave van gegevens Speaking in public Spreken in het openbaar To write an outline to present the output Een rapport schrijven om de resultaten te presenteren To collect, analyse, process and describe data Het verzamelen, analyseren, verwerken en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Een rapport schrijven dat gericht is op inhoud en de representatie van gegevens Speaking in public Spreken in het openbaar To write an outline to Fashion products Modeproducten Fashion products market Modeproductmarkten Marketing processes Marketingprocessen Word and Excel Word en Excel Data processing and interpretation Dataverwerking en interpretatie Communication techniques Communicatietechnieken Techniques to run meetings Technieken om vergaderingen te voeren Fashion products Modeproducten Fashion products market Modeproductenmarkten Marketing processes Marketingprocessen Word and Excel Word en Excel Data collection and processing Gegevensverzameling en -verwerking Communication techniques Communicatie technieken

2 opinions Om te analyseren en code bedrijf positionering ten opzichte van de klanten adviezen Being able to analyse and to codify and to describe the data concerning Company's products sell in and sell out during the last seasons / clients portfolio In staat zijn om te analyseren en te codificeren en de gegevens met betrekking tot producten van het bedrijf te verkopen in te beschrijven en te verkopen tijdens de laatste seizoenen / klanten portfolio Being able to analyse and to codify and to describe the data concerning Company's products sell in and sell out during the last seasons / clients portfolio In staat zijn om te analyseren en te codificeren en de gegevens met betrekking tot producten van het bedrijf te verkopen in te beschrijven en te verkopen tijdens de laatste seizoenen / klanten portfolio present the output Een rapport schrijven om de resultaten te presenteren To collect, analyse, code and represent data Het verzamelen, analyseren, coderen en presenteren van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Een rapport schrijven dat gericht is op inhoud en het presenteren van gegevens Speaking in public Spreken in het openbaar To write an outline to present the output Een rapport schrijven om de resultaten te presenteren Techniques to effectively manage meetings Technieken om effectief vergaderingen te managen Fashion products Modeproducten Fashion products market Modeproductenmarkt Word and Excel Word en Excel Data processing and interpretation Dataverwerking en interpretatie Communication techniques Communicatietechnieken Techniques to effectively manage meetings Technieken om effectief vergaderingen te managen To develop marketing researches on fashion trends Marketingonderzoeken ontwikkelen die gericht zijn op modetrends To analyse, code and describe style and fashion trends Mode en stijltrends analyseren, coderen en To collect, analyse, code and describe data Verzamelen, analyseren, coderen en beschrijven van gegevens Fashion products Modeproducten Fashion products market Modeproductmarkten History of Art, Design

3 beschrijven To analyse, code and describe style and fashion trends Mode en stijltrends analyseren, coderen en beschrijven To write a report focusing on contents and data representation Een rapport schrijven dat gericht is op inhoud en het presenteren van gegevens Speaking in public Spreken in het openbaar To effectively use multimedia communication tools Om effectief te gebruiken multimedia communicatieinstrumenten To write an outline to present the output Een rapport schrijven om de resultaten te presenteren and Fashion Geschiedenis van de Kunst, design en mode Fashion sociology and semiotic Modemaatschappij en semiotiek Materials, components and colours Materialen, componenten en kleuren Data processing and interpretation Dataverwerking en interpretatie Communication techniques Communicatietechnieken Multimedia communication tools Multimedia communicatieinstrumenten Techniques to effectively manage meetings Technieken om effectief te beheren vergaderingen To develop marketing researches on competitors Marketingonderzoeken ontwikkelen met betrekking tot concurrenten To analyse, code and the positioning of one or more competing companies De positionering van een of meer concurrerende ondernemingen analyseren en coderen To collect, analyse, code and describe data Verzamelen, analyseren, coderen en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Een rapport schrijven dat gericht is op inhoud en het presenteren van gegevens Fashion products Modeproducten Fashion products market Modeproductmarkten Marketing process Marketing proces Word and Excel Word en Excel Methodologies for data elaboration and interpretation Methodologieën voor data uitwerking en interpretatie

4 To analyse, code and the positioning of one or more competing companies De positionering van een of meer concurrerende ondernemingen analyseren en coderen To analyse, code and describe competing products by highlighting both successful and unsuccessful stylistic and technical items Concurrerende producten op zowel geslaagde als mislukte stilistische en technische artikelen analyseren, beschrijven en coderen To analyse, code and describe competing products by highlighting both successful and unsuccessful stylistic and technical items Concurrerende producten op zowel geslaagde als mislukte stilistische en technische artikelen analyseren, beschrijven en coderen To analyse, code and describe competitors' product distribution strategies and their presentation in shops Te analyseren, te coderen en concurrenten productdistributie strategieën en hun presentatie te beschrijven in de winkel To analyse, code and describe competitors' product distribution strategies and their presentation in shops Speaking in public Spreken in het openbaar To write an outline to present the output Een rapport schrijven om de resultaten te presenteren To collect, analyse, code and describe data Het verzamelen, analyseren, coderen en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Om een rapport gericht op inhoud en data representatie schrijven Speaking in public Spreken in het openbaar To write an outline to present the output Een schets schrijven aan de uitgang presenteren To collect, analyse, code and describe data Het verzamelen, analyseren, coderen en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Om een rapport gericht op inhoud en data representatie schrijven Speaking in public Spreken in het openbaar To write an outline to present the output Een rapport schrijven om Communication techniques Communicatie technieken Techniques to effectively manage meetings Technieken om effectief vergaderingen te managen Fashion products Mode-producten Fashion products market Modeproductmarkten Word and Excel Word en Excel Data processing and interpretation Dataverwerking en interpretatie Communication techniques Communicatie technieken Techniques to effectively manage meetings Technieken om effectief vergaderingen te managen Fashion products Mode-producten Fashion products market Fashion producten op de markt Visual merchandising Visual merchandising Word and Excel Word en Excel Data processing and interpretation Dataverwerking en interpretatie Communication techniques Communicatie technieken Techniques to effectively manage meetings

5 Te analyseren, te coderen en concurrenten productdistributie strategieën en hun presentatie te beschrijven in de winkel de resultaten te presenteren Technieken om effectief vergaderingen te managen Design of the collection plan Ontwerp van het collectieplan Units/Sub-units To collect and to elaborate commercial, business and stylistic information Verzamelen en uitwerken van commerciële, zakelijke en stilistische informatie To set out useful guidelines to design the collection plan Te stellen nuttige richtsnoeren voor het verzamelen plan te ontwerpen To set out a scheduling of the activities and resources involved in the design process Voor het instellen van een planning van de activiteiten en middelen die betrokken zijn bij het ontwerp-proces To collect, analyse and describe the collected data (to set out standards) Het verzamelen, analyseren en beschrijven van de verzamelde gegevens (voor het vaststellen van normen) To write a report focusing on contents and data representation Om een rapport gericht op inhoud en data representatie schrijven To set out a scheduling of activities; to check and solve problems (to take decisions) Voor het instellen van een planning van activiteiten; om te controleren en problemen op te lossen (om beslissingen te nemen) The management of a fashion company: Business organization Het beheer van een modebedrijf: Bedrijfsorganisatie The management of a fashion company: Structure Het management van een modebedrijf: Structuur The management of a fashion company: Business processes Het beheer van een modebedrijf: Bedrijfsprocessen Costs analysis Analyse van de kosten Analysis of fashion products manufacturing processes focusing also on different production contexts Analyse van de modeproducten productieprocessen gericht ook op verschillende productiecontexten Development processes of new products Ontwikkelingsprocessen

6 To set out business guidelines to design the collection plan Voor het instellen van zakelijke richtlijnen om de collectie te ontwerpen To set out a scheduling of activities performed by the bodies involved in the collection design Voor het instellen van een planning van de werkzaamheden van de instanties die betrokken zijn bij de inzameling ontwerp To collect, analyse, code and describe data Het verzamelen, analyseren, coderen en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Om een rapport gericht op inhoud en data representatie schrijven To set out product qualitative standards according to the final selling price and competitors (competitors bench-marking) Te stellen product kwalitatieve normen op basis van de uiteindelijke verkoopprijs en de concurrenten (concurrenten benchmarking) To write a report for the style department by turning commercial - marketing requirements into technical information (textile typology, weight, utility, sell-out data, must have in, entry price) as guidelines for the creative process Een rapport voor de stijl afdeling schrijven door het draaien van commerciële-marketing eisen naar technische informatie (textiel typologie, gewicht, van nieuwe producten Production scheduling Productie planning Design of family collection (basic family, evergreen family, stripes family,..) and possible use Ontwerp van de familie collectie (basis familie, evergreen familie, strepen familie,..) en eventueel gebruik Process structure: sales analysis concerning the previous collection Proces structuur: verkoop analyse van de vorige collectie Process structure: warehouse check (raw materials), yarns and finished products Proces structuur: warehouse cheque (grondstoffen), garens en afgewerkte producten Process structure: Definition of the quantities to be produced (family, model, colour) Proces structuur: Definitie van de te produceren hoeveelheid (familie, model, kleur)

7 To set out stylistic guidelines to design directions the Collection Plan Te stellen stilistische richtlijnen om ontwerprichtingen de collectie Plan nutsbedrijven, sell-out data, moet in, invoerprijs) als leidraad voor het creatieve proces To integrate a creative innovative and ongoing process into an industrial one taking into account the business needs, the productive capacity, the economic and budget goals, the company mission. Om een creatieve innovatieve en continu proces te integreren in een industriestad, rekening houdend met de behoeften van het bedrijfsleven, de productiecapaciteit, de economische en budgettaire doelen, het bedrijf missie. To collect, analyse, code and describe data Het verzamelen, analyseren, coderen en beschrijven van gegevens To write a report focusing on contents and data representation Om een rapport gericht op inhoud en data representatie schrijven To promote and lead the research Het bevorderen en leiden het onderzoek To prevent and solve problems concerning the introduction of new materials, industrial processes, processing keeping in touch with suppliers in order to suggest solutions and qualitative standards Om te voorkomen en oplossen van problemen Historical, artistic, stylistic knowledge concerning fashion: elements characterizing the concept of design Historische, artistieke, stilistische kennis over mode: karakteristieke elementen van de concept van het ontwerp Historical, artistic, stylistic knowledge concerning fashion: artistic codes as a phenomenon describing the cultural, social and aesthetical evolutions related to fashion development Historische, artistieke, stilistische kennis over mode: artistieke codes als een verschijnsel beschrijven van de culturele, sociale en esthetische evoluties met betrekking tot mode ontwikkeling Historical, artistic, stylistic knowledge concerning fashion: relations between fashion and other communication means (photography, advertisement, cinema, etc.) Historische, artistieke, stilistische kennis over mode: relaties tussen mode en andere communicatie middelen (fotografie, reclame, film, enz.) Historical, artistic, stylistic knowledge concerning fashion: textiles and accessories

8 met betrekking tot de introductie van nieuwe materialen, industriële processen, het verwerken in contact blijven met leveranciers om oplossingen en kwalitatieve normen stellen To support and come abreast of the stylist in designing niche clothing and to propose them for the collection taking care of the appropriate product education addressed to the department for business Te ondersteunen en te komen op de hoogte van de kapper in het ontwerpen niche kleding en hen voor te stellen voor het verzamelen het verzorgen van de juiste product onderwijs gericht aan de afdeling voor het bedrijfsleven Historische, artistieke, stilistische kennis over mode: textiel en accessoires To design the collection Om de collectie te ontwerpen To analyse the elements useful to define the collection quantitative aspects De elementen nuttig voor de inzameling To analyse data Om gegevens te analyseren To interpret information Om informatie te interpreteren Company structure and productive capacity Bedrijfsstructuur en productiecapaciteit Target market Doelgroep kwantitatieve aspecten To design the collection bepalen analyseren plan including the To analyse the market analysed information identifying the customer's Om de collectie te information ontwerpen met inbegrip Om de markt te van de geanalyseerde analyseren identificeren informatie van de klant informatie To analyse and reelaborate the information

9 on styles and fashion trends according to the collection plan Om te analyseren en opnieuw uit te werken van de informatie over stijlen en mode trends volgens het collectieplan To set out types of industrial processes and possible outsourcing Uiteen te zetten types van industriële processen en mogelijke uitbesteding To analyse the elements useful to define the collection quantitative aspects De elementen nuttig voor de inzameling kwantitatieve aspecten bepalen analyseren To analyse the market identifying the customer's information Om de markt te analyseren identificeren van de klant informatie To analyse and reelaborate the information on styles and fashion trends according to the collection plan Om te analyseren en opnieuw uit te werken van de informatie over stijlen en mode trends volgens het collectieplan To set out types of industrial processes and possible outsourcing Uiteen te zetten types van industriële processen en mogelijke uitbesteding To analyse the elements useful to define the collection quantitative aspects De elementen nuttig voor de inzameling To analyse data Om gegevens te analyseren To interpret information Om informatie te interpreteren To design the collection plan including the analysed information Om de collectie te ontwerpen met inbegrip van de geanalyseerde informatie To analyse data Om gegevens te analyseren To interpret information Om informatie te interpreteren Information on the market and the customer to be satisfied Informatie over de markt en de klant tevreden te zijn Clothing typologies Kleding typologieën Style and design trends Stijl en design trends Technical and qualitative standards Technische en kwalitatieve normen Production costs Productiekosten Knowledge of prices concerning raw materials and acquisition processes Kennis van de prijzen met

10 kwantitatieve aspecten bepalen analyseren To analyse the market identifying the customer's information Om de markt te analyseren identificeren van de klant informatie To analyse and reelaborate the information on styles and fashion trends according to the collection plan Om te analyseren en opnieuw uit te werken van de informatie over stijlen en mode trends volgens het collectieplan To set out types of industrial processes and possible outsourcing Uiteen te zetten types van industriële processen en mogelijke uitbesteding To analyse the elements useful to define the collection quantitative aspects De elementen nuttig voor de inzameling kwantitatieve aspecten bepalen analyseren To analyse the market identifying the customer's information Om de markt te analyseren identificeren van de klant informatie To analyse and reelaborate the information on styles and fashion trends according to the collection plan Om te analyseren en opnieuw uit te werken van de informatie over stijlen en mode trends volgens het collectieplan To set out types of industrial processes and To design the collection plan including the analysed information Om de collectie te ontwerpen met inbegrip van de geanalyseerde informatie To analyse data Om gegevens te analyseren To interpret information Om informatie te interpreteren To design the collection plan including the analysed information on the design process Om de collectie te ontwerpen met inbegrip van de analyse van informatie over het ontwerp-proces To set out qualitative standards for the supply chain Te stellen kwalitatieve eisen voor de supply chain betrekking tot grondstoffen en acquisitie processen Marginality Marginaliteit Knowledge of competitors prices Kennis van concurrenten prijzen Information on the market and the customer to be satisfied Informatie over de markt en de klant tevreden te zijn Style and design trends Stijl en design trends Design process Ontwerpproces Industrial processes, Technical and qualitative problems of the supply chain Industriële processen, technische en kwalitatieve problemen van de supply chain

11 possible outsourcing Uiteen te zetten types van industriële processen en mogelijke uitbesteding To analyse the elements useful to define the collection quantitative aspects De elementen nuttig voor de inzameling kwantitatieve aspecten bepalen analyseren To analyse the market identifying the customer's information Om de markt te analyseren identificeren van de klant informatie To analyse and reelaborate the information on styles and fashion trends according to the collection plan Om te analyseren en opnieuw uit te werken van de informatie over stijlen en mode trends volgens het collectieplan To set out types of industrial processes and possible outsourcing Uiteen te zetten types van industriële processen en mogelijke uitbesteding To analyse the elements useful to define the collection quantitative aspects De elementen nuttig voor de inzameling kwantitatieve aspecten bepalen analyseren To analyse the market identifying the customer's information Om de markt te analyseren identificeren van de klant informatie To analyse and reelaborate the information To analyse data Om gegevens te analyseren To interpret information Om informatie te interpreteren To design the collection plan including the analysed information on materials and accessories to be used Om de collectie te ontwerpen met inbegrip van de geanalyseerde informatie over materialen en accessoires te gebruiken To set out qualitative standards for the supply chain Te stellen kwalitatieve eisen voor de supply chain To analyse data Om gegevens te analyseren To interpret information Om informatie te interpreteren To design the collection plan including the analysed information on the types of industriall processes Om de collectie te ontwerpen met inbegrip van de analyse van informatie over de soorten van industriall Technical specifications and cost of materials Technische specificaties en kostprijs van de materialen Technical specifications and cost of accessories Technische specificaties en kosten van accessoires Finishing or particular industrial processes (washing - needlework) Afwerking of bepaalde industriële processen (wassen - handwerken) Production scheduling in the supply chain Productie planning in de supply chain Characteristic and costs of the industrial processes Karakteristieke en kosten van de industriële processen Industrial processes and technologies Industriële processen en technologieën Outsourcing Outsourcing Production scheduling and qualitative standards Productieplanning en kwalitatieve normen

12 on styles and fashion trends according to the collection plan Om te analyseren en opnieuw uit te werken van de informatie over stijlen en mode trends volgens het collectieplan To set out types of industrial processes and possible outsourcing Uiteen te zetten types van industriële processen en mogelijke uitbesteding processen To set out qualitative standards for the supply chain Te stellen kwalitatieve eisen voor de supply chain To match the collection with marketing policies Om de collectie overeenkomen met marketing beleid To adjust the Collection plan to marketing policies Om de collectie plannen aan te passen aan marketing beleid To analyse data provided by the marketing department Om gegevens die door de marketing afdeling te analyseren To write a report translating data into information and guidelines for the art director and the designers Om een rapport te vertalen van gegevens naar informatie en richtlijnen voor de art director en de ontwerpers schrijven To mediate between the business information provided by the marketing department and the creative effort of the designers. Om te bemiddelen tussen de business informatie die door de marketingafdeling en de creatieve inspanning van de ontwerpers. Fashion products (product knowledge) Fashion producten (productkennis) Fashion products market Fashion producten op de markt Marketing processes Marketing processen To know how to interpret marketing department reports Om te weten hoe de marketing afdeling rapporteert interpreteren To analyse competitors, in terms of technologies, prices and quality Om concurrenten te analyseren in termen van technologie, prijzen en kwaliteit

13 To adjust the Collection plan to marketing policies Om de collectie plannen aan te passen aan marketing beleid To adjust the Collection plan to marketing policies Om de collectie plannen aan te passen aan marketing beleid To adjust the Collection plan to marketing policies Om de collectie plannen aan te passen aan marketing beleid To identify the stylist designs that better comply with business needs and goals (mediation skill) and proportionally develop them in order to keep a fair product mix Om de stylist ontwerpen die beter voldoen aan de zakelijke behoeften en doelstellingen (bemiddeling vaardigheid) en proportioneel te ontwikkelen met het oog op een eerlijk product mix te houden te identificeren To equilibrate the collection: carry over, new proposals, products with new technologies and materials (product mix); even if the company doesn't turn a profit on, they can bring an added value to the brand in term of image or can increase the company know how Om de collectie evenwicht: meer dan, nieuwe voorstellen, producten met nieuwe technologieën en materialen (product mix) dragen, zelfs als het bedrijf geen winst te maken op, ze kunnen een toegevoegde waarde aan het merk te brengen in termen van beeld of kan verhogen het bedrijf weet hoe To choose materials and processes according to the technical competences, the reliability of materials or suppliers and quality Knowledge of company positioning in the market Kennis van het bedrijf positioneren in de markt Knowledge of competitors and fashion trends, customer' behaviours and needs, costs ( consumption pyramid) Kennis van concurrenten en modetrends, klant het gedrag en de behoeften, de kosten (verbruik piramide) Knowledge of portfolio matrix (cow-star-question mark-dog) Interpretation of historical data and product lifecycle Kennis van de portefeuille matrix (cowstar-vraagteken-dog) Interpretatie van de historische gegevens en product lifecycle Knowledge of material costs; ability to count the product cost respecting the marginality, the quality, the productive and technical knowledge,

14 To adjust the Collection plan to marketing policies Om de collectie plannen aan te passen aan marketing beleid To adjust the Collection plan to marketing policies Om de collectie plannen aan te passen aan marketing beleid standards; ability to estimate costs and knowledge of suppliers' potentialities and lead time. Om materialen en processen kiezen op basis van de technische competenties, de betrouwbaarheid van de materialen of leveranciers en kwaliteitsnormen; vermogen om de kosten en de kennis van leveranciers mogelijkheden te schatten en doorlooptijd. To foreseen the collection development costs according to the size, the style proposals, the business needs and to fix a budget cutting those costs that are not in line with the project Om de geplande ontwikkeling van de collectie kost afhankelijk van de grootte, de stijl voorstellen, de zakelijke behoeften en om vast te stellen een budget te snijden die kosten die niet in overeenstemming zijn met het project To foreseen and to solve problems, to design, to decide and to manage a team Om voorzien en om stock-keeping unit (sku) Kennis van materiaalkosten, mogelijkheid om het product kosten inachtneming van de marginaliteit, de kwaliteit, de productieve en technische kennis te tellen, stock-keeping unit (SKU) Knowledge to write the budget, ability to estimate the demand for investments and research, qualified staff to develop the project, ability to control spending gap, ability to make adjustments to respect the budget (to achieve the maximum profit with an appropriate effort) Kennis van de begroting, het vermogen om de vraag naar investeringen en onderzoek, gekwalificeerd personeel in te schatten van het project te ontwikkelen, het vermogen om de uitgaven kloof, het vermogen om aanpassingen te maken om de begroting te respecteren (om maximale winst te bereiken met de nodige inspanning leveren) te controleren schrijven Knowledge of the development process, estimation of the human resources needed and ability to optimise the

15 problemen op te lossen, te ontwerpen, te beslissen en om een team te leiden resources, ability to control and intervene in order to solve problems and delays Kennis van het ontwikkelingsproces, schatting van de menselijke middelen die nodig zijn en de mogelijkheid om de middelen te optimaliseren, het vermogen te controleren en in te grijpen om problemen en vertragingen op te lossen To organize the collection briefing (organization, planning and management of the collection briefing) Om de collectie briefing (organisatie, planning en beheer van de collectie briefing) organiseren To design a complete collection plan as well as to start (or delete) new projects interpreting the information coming from the briefing Om een complete collectie te ontwerpen en om te beginnen (of verwijderen) nieuwe projecten interpreteren van de informatie afkomstig van de briefing To design a complete collection plan as well as To interpret numerical reports provided by the marketing department concerning the collection, the mission statement, the company's market segment Om numerieke verslagen van de marketingafdeling met betrekking tot het verzamelen, het mission statement, het bedrijf marktsegment interpreteren To translate the data from the swot analysis into inputs for the designers and/or to start new projects Om de gegevens van de SWOT-analyse te vertalen naar input voor de ontwerpers en / of nieuwe projecten op te starten To identify different national trends and the Analysis of data on sales, divided according to product categories, price ranges, statistics, Pareto principle, positioning, geomarketing and swot analysis Analyse van de gegevens over de verkoop, onderverdeeld naar productcategorieën, prijsklassen, statistieken, Pareto principe, positionering, geomarketing en SWOTanalyse Knowledge of the collection, the models,

16 to start (or delete) new projects interpreting the information coming from the briefing Om een complete collectie te ontwerpen en om te beginnen (of verwijderen) nieuwe projecten interpreteren van de informatie afkomstig van de briefing To design a complete collection plan as well as to start (or delete) new projects interpreting the information coming from the briefing Om een complete collectie te ontwerpen en om te beginnen (of verwijderen) nieuwe projecten interpreteren van de informatie afkomstig van de briefing To design a complete collection plan as well as to start (or delete) new projects interpreting the information coming from the briefing Om een complete collectie te ontwerpen en om te beginnen (of verwijderen) nieuwe projecten interpreteren appropriate clothing Om verschillende nationale trends en de juiste kleding te identificeren To support the designer in designing niche clothing and propose them for the collection taking care of the appropriate product education addressed to the business department Om de ontwerper te ondersteunen in het ontwerpen niche kleding en hen voor de verzameling het verzorgen van de juiste product onderwijs voor te stellen aan de businessafdeling To evaluate the costs of raw materials and industrial processes; ability to calculate products' prices respecting the expected marginality and intervening during the design phase Om de kosten van grondstoffen en industriële processen te evalueren; mogelijkheid om producten 'prijzen te berekenen met inachtneming van de verwachte marginaliteit en tussenliggende tijdens de ontwerpfase To interpret the style project and the business needs to lead and equilibrate the style project, the business needs, the mediation and the decision skills Om de stijl project te interpreteren en de behoeften van het bedrijfsleven te leiden en the textiles, the wearability, the costs, the average price, historical price, best sellers and company's icon clothing Kennis van de collectie, de modellen, de textiel, de draagbaarheid, de kosten, de gemiddelde prijs, historische prijs, bestsellers en bedrijf op het pictogram van kleding Knowledge of costs structure, company's marginality, market price according to the positioning and direct competitors Kennis van de kostenstructuur, de onderneming marginaliteit, marktprijs op basis van de positionering en directe concurrenten To elaborate the collection structure according to price ranges, product types, textiles, colours, materials supplying,scheduling to elaborate the prototypes. Om de collectie structuur uit te werken op basis van prijsklassen, productsoorten, textiel,

17 van de informatie afkomstig van de briefing evenwicht de stijl project, de behoeften van het bedrijfsleven, de bemiddeling en de beslissing vaardigheden kleuren, materialen leveren, plannen om de prototypes uit te werken. Development of the product - process Ontwikkeling van het product - proces Units/Sub-units To develop the collections Om de collecties te ontwikkelen To develop collections for the footwear industry Om collecties voor de schoenen-industrie te ontwikkelen To study and to To write technical Style and design trends develop the collection documents necessary Stijl en design trends in cooperation with the for the design of the Technical and fashion suppliers collection drawing Het bestuderen en het Om technische Technische en mode ontwikkelen van de documenten die nodig tekening collectie in zijn voor het ontwerp Technologies for the samenwerking met de van de collectie technical drawing leveranciers schrijven Technologieën voor de technische tekening Technologies for documents and processes management Technologieën voor documenten en processen het beheer Design process Ontwerpproces Materials and technologies of the structure components Materialen en technologieën van de structuur componenten

18 To study and to develop the collection in cooperation with the suppliers Het bestuderen en het ontwikkelen van de collectie in samenwerking met de leveranciers To develop the detailed graphic design Om de gedetailleerde grafische vormgeving te ontwikkelen To plan and to coordinate the activities to develop the components of collection structures Te plannen en om de activiteiten te coördineren om de ontwikkeling van de componenten van de collectie structuren To manage the relationships with suppliers and technicians responsible for the structures development. Om de relaties met leveranciers en technici die verantwoordelijk zijn voor de structuren ontwikkeling te beheren. To direct and evaluate the work done Te leiden en te evalueren de verrichte werkzaamheden To develop the graphic design taking into account the stylistic aspects and technical constraints Om het grafisch ontwerp, rekening houdend met de stilistische aspecten en technische beperkingen te ontwikkelen Techniques to manage, organize and plan activities Technieken voor het beheren, organiseren en plannen activiteiten Communication and relation techniques Communicatie en relatie technieken Style and design trends Stijl en design trends Technical and fashion drawing Technische en mode tekening Technologies for the technical drawing Technologieën voor de technische tekening Technologies for documents and processes management Technologieën voor documenten en processen het beheer Technical specifications and costs of materials and industrial processes Technische specificaties en kosten

19 To draw the collection models on the last and on the plastic cover for last Om de collectie modellen maken van de laatste en op de kunststof afdekking voor het laatst To draw on the last Te maken van de laatste van materialen en industriële processen Production processes and technologies Productieprocessen en technologieën Style and design trends Stijl en design trends Drawing on the last and on the plastic cover for last Op basis van de laatste en op de kunststof afdekking voor het laatst Technologies for the drawing on the last Technologieën voor de tekening op de laatste To develop a collection for the fashion industry Om een collectie te ontwikkelen voor de mode-industrie To set the collection's size according to the information provided during the briefing and by the business area (sales network) Om de collectie de grootte ingesteld op basis van de informatie die tijdens de briefing en van de business area (verkoopnet) To match models/textiles/colours in complying with the collection mood Om modellen / textiel / kleuren passen bij de naleving van de collectie stemming The model structure in terms of construction and fit De modelstructuur qua constructie en fit Material characteristics according to model matching Eigenschappen van het materiaal afhankelijk van het model matching To select the materials according to the information obtained during the briefing Om de materialen te selecteren op basis van de informatie die is verkregen tijdens de briefing To evaluate materials according to estheticaltechnical and economic criteria Om materialen te evalueren op basis van esthetische-technische en economische criteria To choose materials according to brief's constraints and business qualitative standards Om materialen kiezen Technical characteristics of materials Technische kenmerken van de materialen Market value of materials Marktwaarde van materialen Business qualitative standards Zakelijk kwalitatieve normen

20 To collaborate in evaluating and selecting materials' suppliers, the processing, the final products complying with qualitative requirements, service and the cost's requirements Om samen te werken bij het evalueren en selecteren van materialen 'leveranciers, de verwerking, de eindproducten voldoen aan kwalitatieve eisen, service en de kosten van de eisen To interpret and evaluate the items of the product cost, the brief's constraints and pricing methodologies Te interpreteren en evalueren van de artikelen van het product kosten, de korte van de beperkingen en tariferingsmethodieken volgens kort de beperkingen en zakelijke kwalitatieve normen To interpret suppliers' evaluation rankings Om leveranciers evaluatie rankings te interpreteren To identify cost critical items and the appropriate actions to be carried out in order to comply with goals and constraints. Om kosten kritische onderdelen en de juiste acties te worden uitgevoerd om te voldoen aan doelstellingen en beperkingen te identificeren. To prepare price lists complying with the marginality by working on the mix in accordance with the budget Om prijslijsten te voldoen aan de marginaliteit te bereiden door te werken aan de mix in overeenstemming met de begroting Suppliers market (sourcing) Leveranciers markt (sourcing) Indicators and standard to evaluate suppliers ( delivering time, costs, business conditions, service level ) Indicatoren en standaard te evalueren leveranciers (het leveren van de tijd, kosten, zakelijke omstandigheden, service level) Basic concepts about:â accountancy Basisbegrippen over: Â accountancy Basic concepts about: costs analysis Basisbegrippen over: kosten-analyse Basic concepts about: methods to set prices Basisbegrippen over: methoden om prijzen vast te stellen

Competence Skill Knowledge Be able to recognize problems related to dyeing and printing operations

Competence Skill Knowledge Be able to recognize problems related to dyeing and printing operations Higher Technician of process, product and communication - marketing for the Fashion Hogere Technicus van proces-, product-en communicatie - marketing voor de Fashion Professional activities/tasks Choose

Nadere informatie

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units Edexcel BTEC Levels 4 and 5 Higher Nationals specification in Computing and Systems Development Edexcel BTEC niveau 4 en 5 Hogere Nationals specificatie in Computing and Systems Development Professional

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Logistiek Management voor BK: 412115. Hoofdstuk 1: Introduction to SCM:

Logistiek Management voor BK: 412115. Hoofdstuk 1: Introduction to SCM: Logistiek Management voor BK: 412115 Hoofdstuk 1: Introduction to SCM: Supply chain, or logistics network. SCM is a set of approaches utilized to efficiently integrate suppliers, manufacturers, warehouses,

Nadere informatie

Overzicht vacatures/profielen MODE WERKT

Overzicht vacatures/profielen MODE WERKT Overzicht vacatures/profielen MODE WERKT 1. Online Marketeer - American Outfitters, Nazareth (Gent) 2. Designer - C&A, Vilvoorde 3. Technologist - C&A, Vilvoorde 4. Trainee Product Manager - C&A, Vilvoorde

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Automation and mechatronics technician Automatisering en mechatronica monteur. Professional activities/tasks

Automation and mechatronics technician Automatisering en mechatronica monteur. Professional activities/tasks Automation and mechatronics technician Automatisering en mechatronica monteur Professional activities/tasks To cooperate in the mechatronic systems design and in their integration for the management of

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

TIS-Reflex 2010. Roadmap. m e u b e l - e n d e c o r a t i e s t o f f e n u p h o l s t e r y & d e c o r a t i o n t e x t i l e s

TIS-Reflex 2010. Roadmap. m e u b e l - e n d e c o r a t i e s t o f f e n u p h o l s t e r y & d e c o r a t i o n t e x t i l e s TIS-Reflex 2010 Roadmap m e u b e l - e n d e c o r a t i e s t o f f e n u p h o l s t e r y & d e c o r a t i o n t e x t i l e s TIS-Reflex 2010 2008 Samenstellers van de roadmap meubel- en decoratiestoffen

Nadere informatie

TIS-Reflex 2010. Roadmap. k l e d i n g t e x t i e l c l o t h i n g t e x t i l e s

TIS-Reflex 2010. Roadmap. k l e d i n g t e x t i e l c l o t h i n g t e x t i l e s TIS-Reflex 2010 Roadmap k l e d i n g t e x t i e l c l o t h i n g t e x t i l e s TIS-Reflex 2010 2007 Samenstellers van de Roadmap Kledingtextiel Authors of the Roadmap Clothing Textiles Agoria mechatronics

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde 2d. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Technische Bedrijfskunde 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

The Field of Medical Translation A Descriptive Analysis of the Medical Translation Process from the Translator s Point of View

The Field of Medical Translation A Descriptive Analysis of the Medical Translation Process from the Translator s Point of View The Field of Medical Translation A Descriptive Analysis of the Medical Translation Process from the Translator s Point of View Linda Ploeg 3217957 Master Thesis Vertalen Supervisor: Cees Koster Second

Nadere informatie

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration

Nadere informatie

Hoe de inbreng van zijn media bureau maximaliseren?

Hoe de inbreng van zijn media bureau maximaliseren? 1. Inleiding p. 1 2. Taken van het mediabureau p. 2 2.1. Algemeen p. 2 2.1.1 Communicatiestrategie p. 2 2.1.2 Mediastrategie p. 2 2.1.3 Tactische media planning p. 2 2.1.4 Media-aankoop en onderhandelingen

Nadere informatie

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011 P026: Materials Issue 4 Materials Issue 4 : Company Name: Fleoplast B.V. Site name: Fleoplast B.V. Audit Category: High Hygiene Risk BRC Site Code: 1692398 Audit Result: CERTIFICATED Audit Grade: Audit

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie