Sitech Services BV SHE. Veiligheidsregels Plants & Sitech Services. Uitgave April Afdeling SHE. Pagina 1 van 81 April 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sitech Services BV SHE. Veiligheidsregels Plants & Sitech Services. Uitgave April 2011. Afdeling SHE. Pagina 1 van 81 April 2011"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 81 Veiligheidsregels Plants & Sitech Services Uitgave Afdeling

2 Pagina 2 van 81 INHOUDSOPGAVE 0. INLEIDING 1. VERANTWOORDELIJKHEIDSSTRUCTUUR VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU 1.1. DE HIËRARCHISCHE / FUNCTIONELE LIJN 1.2. ARBODIENST 1.3. VERANTWOORDELIJKHEIDSSTRUCTUUR VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU VOOR FIRMA S 1.4. TOEZICHT EN INSPECTIES 1.5. NALEVINGBELEID 1.6. MELDINGEN TRANSPORTINCIDENTEN ART. 47 WVGS (Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen) 2. GEDRAGSREGELS 2.1. ALGEMENE GEBODEN EN VERBODEN 2.2. MELDINGS- EN INSCHRIJVINGSPLICHT 2.3. WERKONDERBREKING 2.4. ZEND- EN ONTVANGSTAPPARATUUR 2.5. POORT- EN FABRIEKSKAARTINSTRUCTIE 2.6. RIJROUTES OP DE LOCATIE 3. ARBEIDSHYGIËNE, MINERALE VEZELS, GEZONDHEID EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 3.1. ARBEIDSHYGIËNE 3.2. MINERALE VEZELS 3.3. GEZONDHEID 3.4. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 4. WERKVERGUNNING, BRANDGEVAARLIJK WERK, BESLOTEN RUIMTE, REINIGEN, PLAATSEN EN AFVOEREN VAN EEN ACCOMMODATIE, CONTRACTORVEILIGHEID 4.1. DE WERKVERGUNNING 4.2. BRANDGEVAARLIJK WERK (HEETWERK) 4.3. WERKZAAMHEDEN IN EEN BESLOTEN / BIJZONDERE RUIMTE 4.4. REINIGEN 4.5. PLAATSEN EN AFVOEREN VAN EEN ACCOMMODATIE 4.6. CONTRACTORVEILIGHEID

3 Pagina 3 van BOUW, WIJZIGINGEN, APPARATUUR, HULPMIDDELEN, BOUWPLAATSEN 5.1 ALGEMEEN 5.2 HIJSEN EN HEFFEN 5.3 WERKEN OP HOOGTE 5.4 DAKEN AFGEDEKT MET NIET DRAAGKRACHTIG MATERIAAL, DEMONTABELE VLOEREN, HIJS- EN VLOEROPENINGEN 5.5 AFPERSEN, AFDICHTMANCHETTEN, AFDICHTEN ONDER DRUK, SLANGEN EN SLANGVERBINDINGEN 5.6 PIJPVRIEZEN 5.7 HETE OPPERVLAKKEN 5.8 HETELUCHTKANONNEN / VERBRANDINGSMOTOREN 5.9 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES EN WERKZAAMHEDEN IONISERENDE STRALING 5.11 NIET IONISERENDE STRALING (LASERS) 5.12 KENMERKEN VAN LEIDINGEN EN DERGELIJKE IN PROCESINSTALLATIES 5.13 AFZETTINGEN (VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING) 5.14 TOEPASSING VAN VONKARM GEREEDSCHAP 5.15 BOUWPLAATSEN 5.16 BESCHERMENDE DEKENS/DOEKEN/ZEILEN 5.17 DE MACHINERICHTLIJN 5.18 ARBEIDSMIDDELEN 5.19 SOLITAIR WERKEN 5.20 DRINKWATER 5.21 TRANSPORTMIDDELEN EN MATERIAALVERVOER 5.22 AFBLINDEN 6. STOFFEN EN INTERN VERVOER 6.1. STOFFEN 6.2. INTERN VERVOER 7. MILIEUZORG 7.1 ALGEMEEN 7.2 BODEMVERONTREINIGING / AANTASTING VAN DE BODEM 7.3 RECYCLING EN HERGEBRUIK CEMENTGEBONDEN MATERIAAL EN ASFALT 8. BEVEILIGINGEN, GEVARENZONE-INDELING EN NOODVOORZIENINGEN 8.1 HET BEHEER VAN BEVEILIGINGSINRICHTINGEN, ALARMERINGEN EN RADIOACTIEVE BRONNEN 8.2 GEVARENZONE INDELING, GASONTPLOFFINGSGEVAAR RESPECTIEVELIJK STOFEXPLOSIEGEVAAR. 8.3 NOODVOORZIENINGEN

4 Pagina 4 van INLEIDING Voor u liggen de Veiligheidsregels Plants & Sitech Services. De Veiligheidsregels Plants & Sitech Services zijn bedoeld voor alle personen (eigen medewerkers, inleenkrachten, firmamedewerkers en fabriekspersoneel) die werken binnen de plants van OCI Nitrogen (OMA, OMF, OMM), Lanxess (EPT), DSM Fibre Intermediates (HPO, HSO, ACN, Sulfa), DSM Engineering Plastics (Stanyl, DAB), DEX Plastomers (DEX) en de centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI). De Veiligheidsregels Plants & Sitech Services zijn tevens van toepassing op alle werkzaamheden die door eigen danwel extern personeel binnen de verschillende afdelingen van Sitech Services worden uitgevoerd. Sitech Services heeft de beschikking over een Integraal Management Systeem (IMS). In dat IMS zijn alle intern toe te passen procedures, protocollen en werkprocessen (Manufex / ) opgenomen: het volgen van de IMS regels geldt als een algemene verplichting binnen Plants & Sitech Services. Sommige onderwerpen kunnen daarom op meerdere plaatsen worden beschreven: de toegankelijkheid van alle systemen is geborgd via het interne Intranetsysteem. Bij ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen Site Regelgeving, de Veiligheidsregels Plants & Sitech Services of de werkprocessen uit het IMS geldt de regelgeving die de meeste bescherming biedt. Het beheer van de Site Regelgeving berust bij de Programmamanager Policy Board. Het beheer van de Veiligheidsregels Plants & Sitech Services berust bij de afdeling. Het beheer van het IMS berust bij de afdeling BIM. Schematisch: Site Regelgeving (t.b.v. Chemelot Locatie) Veiligheidsregels Plants & Sitech Services Integraal Management Systeem (IMS)

5 Pagina 5 van 81 De Veiligheidsregels Plants & Sitech Services bestaan uit een digitaal boek en een alfabetisch trefwoordenregister dat doorlinkt naar de desbetreffende regelgeving, werkprocessen, formats, checklijsten, procedures, etc. Mocht u onvolkomenheden constateren in deze Veiligheidsregels Plants & Sitech Services, gelieve daarvan melding te maken bij het secretariaat van de afdeling, Sitech Manufacturing Services.

6 Pagina 6 van VERANTWOORDELIJKHEIDSSTRUCTUUR VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU 1.1. DE HIËRARCHISCHE / FUNCTIONELE LIJN De Plants & Sitech Services Organisatie (P&S) De hiërarchische lijn is verantwoordelijk voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) in het algemeen en in specifieke zin voor de uitvoering van de opgedragen VGM taken. Bij onvolkomenheden, voorvallen, incidenten is de lijn direct aanspreekbaar. In de fabrieksomgeving is de betrokken lijnorganisatie (fabrieksmanagement) verantwoordelijk (accountable) voor VGM: het fabrieksmanagement zal er op moeten toezien dat alle werkzaamheden die in hun werkgebied (huisbaasgebied) worden uitgevoerd, in lijn liggen met de verplichtgestelde regels. Dat geldt evenzeer voor het management van Sitech Services: zij zijn verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van werkzaamheden in hun eigen omgeving (huisbaasgebieden). Het personeel van Sitech Services, en met hun alle ingeleende en ingehuurde medewerkers zullen zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden terdege moeten houden aan de vastgestelde VGM-regels, in de eigen werkomgeving maar ook binnen de plants. De werkzaamheden die door Sitech Services worden uitgevoerd, liggen hoofdzakelijk op het bordje van Sitech Manufacturing Services, Sitech Infra en/of Sitech Park Services. Sitech Services baseert zich bij de uitvoering van werkzaamheden op de Nederlandse wet- en regelgeving, de Site Regelgeving, de Veiligheidsregels Plants & Sitech Services en alle binnen het IMS opgenomen werkprocessen en procedures. In voorkomende gevallen kan daarover detailinformatie worden opgevraagd bij de lijn respectievelijk de betrokken Plant Officers De Huisbaas Elk functioneel werkgebied heeft een eigen huisbaas : dat geldt voor de fabrieksomgeving, de maintenance shops en de kantoorgebouwen van Sitech Services. In de fabrieksomgeving is de Plantmanager (Manufacturing Owner) de eerst aanspreekbare: hij is de 'HUISBAAS'. Bij de shops zijn dat de betreffende Shopmanagers. Voor de kantoorgebouwen van Sitech Services is dat de Manager Infra ( gebouwveiligheid ); de

7 Pagina 7 van 81 Director HRM treedt in die gebouwen op als VGM-verantwoordelijke voor de directe werkomgeving i.c. de kantoorveiligheid. De huisbaas is integraal verantwoordelijk voor de VGM zorg binnen zijn (aangewezen) leased area, met als belangrijkste taken: Het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. VGM. Het onderkennen van de risico s verbonden aan het binnen zijn huisbaasgebied uitgevoerde activiteiten, Het nemen van passende maatregelen om de VGM risico s tot een acceptabel niveau te verlagen, Het toetsen of wijzigingen (organisatorische wijzigingen, veranderingen in werkinstructies, en fabriekswijzigingen ten gevolge van (spoed)acceptaties) negatieve gevolgen kunnen hebben voor VGM binnen zijn huisbaasgebied (SE-05), Het benoemen en borgen van de BHV-organisatie binnen zijn huisbaasgebied, Het (laten) lopen van periodieke inspectierondes binnen het huisbaasgebied incl. rapportage en periodieke analyses daarover. De huisbaasgebieden staan weergegeven op tekeningen. Specifiek kan worden verwezen naar het geografisch informatiesysteem van Chemelot (DSM Nederland) waarin e.e.a. is vastgelegd De individuele medewerker Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en het intern te voeren beleid heeft de individuele medewerker (eigen, ingeleend) de volgende verplichtingen: Machines, toestellen, werktuigen, gevaarlijke stoffen, transportmiddelen en andere hulpmiddelen moeten op de juiste (voorgeschreven) wijze worden gebruikt, De voorgeschreven en eventueel ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen moeten op de juiste wijze worden gebruikt, Aangebrachte beveiligingen mogen niet worden veranderd of buiten gebruik worden gesteld; gebruik daarvan moet op de juiste wijze worden gedaan, Mee te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht. De door hem opgemerkte gevaren voor veiligheid of gezondheid onmiddellijk ter kennis te stellen van de directe chef. Medewerking te verlenen aan al diegenen die belast zijn met de uitvoering van de verplichtingen in het kader van de Arbowet.

8 Pagina 8 van ARBODIENST Het beleid Arbeidsomstandigheden kent een viertal beleidsgebieden, namelijk: Veiligheid, Gezondheid, Arbeidshygiëne en Arbeid & Organisatie. De Arbodienst ziet daarop toe, functioneert onafhankelijk van de hiërarchische/ functionele lijn en rapporteert voor de Plants respectievelijk Sitech Services organisatie direct aan de eindverantwoordelijke lijnmanager. In overleg met de ORgeleding cq. de betrokken lijnmanager worden een aantal specifieke Arbo-instrumenten ingezet (Arbo RI&E, PMO, ZV, etc), zoals verwoord in de SLA tussen Plants & Sitech en de Arbodienst VERANTWOORDELIJKHEIDSSTRUCTUUR VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU VOOR FIRMA S De verantwoordelijkheid voor de VGM-zorg van de eigen medewerkers berust bij de betrokken firma. Daarbij dient de firma ervoor te zorgen dat personeel van Site Users, derden en installaties niet in gevaar worden gebracht door activiteiten van de firma. Firmamedewerkers zijn gebonden aan de poortinstructie, fabriekskaartinformatie en de inschrijvings- en meldingsplicht, alvorens zij op basis van een werkvergunning werkzaamheden in de Plants & Sitech Services organisatie mogen uitvoeren. Ook de firma s dienen een (vergelijkbare) verantwoordelijkheidsstructuur te hebben. Dit dient te zijn beschreven in hun eigen VGM beheerssysteem TOEZICHT EN INSPECTIES Door het management van Plants & Sitech Manufacturing Services en Contractors worden op basis van een jaarplanning veiligheidsrondgangen binnen de plants uitgevoerd. Hierbij staan beoordelingen van werkplek en werkmethoden centraal. Uitgangspunt is om vanuit een positieve benadering tot verbeteringen te komen. Essentieel bij veiligheidsrondgangen is het toetsen van regels en procedures. Enerzijds of deze bekend en begrepen zijn, anderzijds of ze adequaat worden toegepast. Resultaten en aanbevelingen voortkomend uit veiligheidsrondgangen worden aan de medewerkers teruggekoppeld. Bij het dagelijks toezicht is een belangrijke rol weggelegd voor de directe toezichthouder. Voor het uitvoeren van rondgangen wordt jaarlijks een planning opgesteld: ook firma s worden betrokken in het lopen van dergelijke veiligheids- en inspectierondgangen. De uitvoering daarvan is onderdeel van de performancebeoordeling door de individuele plant / het organisatieonderdeel.

9 Pagina 9 van NALEVINGBELEID Uitgangspunt: de lijn is verantwoordelijk voor het toepassen van het nalevingbeleid. Binnen Plants & Sitech Services is een adviescommissie Nalevingbeleid benoemd. Deze commissie wordt gevormd door twee plantmanagers Plants & Sitech Services, zijnde de referenten en de director Sitech (voorzitter). De samenstelling van de commissie zal onder verantwoordelijkheid van het LeadershipTeam (LT) vallen. Uitgangspunt voor de adviescommissie is het Nalevingbeleid zoals vastgelegd in het managementhandboek Managementsysteem Chemelot. De adviescommissie kan geraadpleegd worden in geval dat lijnmanagement een nalevingactie categorie 3 zijnde een schorsing overweegt. Het lijnmanagement initieert een case en draagt zorg voor een feitelijk onderzoek. Op basis van deze gegevens zal de adviescommissie de case wegen en een advies uitbrengen. Hierbij worden de ernst van de overtreding en de situatie beoordeeld op basis van de volgende aspecten: Aard van overtreding (cardinal rule, voorschrift, procedure, etc.) Bekendheid van/met regels Eenduidigheid van regels Mate van verwijtbaarheid Historie Onderliggende oorza(a)k(en) Uniformiteit en consistentie in normstelling De adviescommissie zal na maximaal twee werkdagen een niet bindend advies uitbrengen aan het betreffende lijnmanagement. Het betreffende lijnmanagement draagt zorg voor het uitspreken en afhandelen van de case MELDINGEN TRANSPORTINCIDENTEN ART. 47 WVGS (Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen) Naast de algemeen geldende meldingsplicht voor ongewone voorvallen die wordt beschreven in hoofdstuk 2 van de Site Regelgeving en in SE-09, geldt er een specifieke meldingsplicht voor transportincidenten. Dit betreft transportongevallen en -voorvallen waardoor gevaar voor de openbare veiligheid is ontstaan of te duchten. Deze meldingen gelden voor wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart. Het karakter van het ongeval/voorval betreft groot en acuut gevaar of dreiging daartoe. Hiervan is in ieder geval sprake bij: het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of als er een grote kans op vrijkomen is of is geweest; hierbij gelden met betrekking tot het vrijkomen als minimale hoeveelheden: o 50 kg of liter bij een gevaarlijke stof van vervoerscategorie 0 of 1

10 Pagina 10 van 81 o 333 kg of liter bij een gevaarlijke stof van vervoerscategorie 2 o 1000 kg of liter bij een gevaarlijke stof van vervoerscategorie 3, persoonlijk letsel, uitsluitend indien in samenhang met de gevaarlijke stof (dood, 1 dag ziekenhuis, > 3 dagen verzuim), directe materiële schade of milieuschade (> EURO, schade aan infrastructuur telt niet mee), overheid en/of hulpdiensten erbij betrokken zijn geweest (inzet, evacuatie, stremming > 3 uur) dreiging tot een ongeval (ontsporing waarbij gevaarlijke lading is betrokken, brand en explosie, overvulling van een ketelwagen, een incident waarbij een deuk in de tank ontstaat, lekkage van grote hoeveelheid lading). In voorkomende gevallen besluit de leider Actiecentrum van de Bedrijfsnoodorganisatie na overleg met de Veiligheidsadviseur Vervoer Gevaarlijke Stoffen of en door wie er op basis van voornoemde criteria een melding dient plaats te vinden. De betreffende voorvallen moeten onverwijld worden gemeld aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Uiterlijk binnen 10 dagen dient de rapportage bij de overheid aanwezig te zijn. Voor wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart bestaan hiertoe afzonderlijke standaardformulieren. Eventuele communicatie naar extern met betrekking tot een transportincident wordt uitgevoerd overeenkomstig het Communicatieplan respectievelijk Bijstandsplan.

11 Pagina 11 van GEDRAGSREGELS 2.1. ALGEMENE GEBODEN EN VERBODEN Binnen Plants en Sitech Services is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing en gelden de regels uit de Site Regelgeving. Alle medewerkers van site users en firma s moeten zich houden aan de bepalingen in het boekje Gedragsregels Chemelot. Mede vanuit die achtergrond worden onderstaand enkele specifieke thema s behandeld. 1. Alcoholhoudende dranken en drugs Het is binnen Plants en Sitech Services verboden alcoholhoudende drank of drugs mee te nemen, bij zich te hebben, of te gebruiken. Iemand die onder invloed van alcoholhoudende drank of drugs verkeert, of van wie dit redelijkerwijs kan worden vermoed, moet de toegang tot Plants en Sitech Services worden ontzegd. Indien hij/zij zich reeds op de locatie bevindt, dient de chef of de toezichthouder er voor te zorgen dat hij / zij de locatie verlaat of zonodig wordt verwijderd. Het voorgaande geldt op gelijke wijze voor elke andere stof, die bij gebruik iemands geestelijke of lichamelijke gesteldheid zodanig beïnvloedt dat daardoor gevaar kan ontstaan. Indien nodig zal de chef of de toezichthouder van de betrokken werknemer zorgen voor vervoer naar huis. De chef of de toezichthouder rapporteert voorkomende gevallen aan het management. 2. Roken In de fabrieken, gebouwen en terreinen van Plants en Sitech Services geldt een absoluut rookverbod. Het rookverbod is bij de ingangen van de locatie door verbodsborden aangegeven. Roken is alleen toegestaan in ruimten die daartoe speciaal zijn vrijgegeven en middels opschrift duidelijk herkenbaar gemaakt. Bij gebruik van rookcabines dienen de deuren gesloten te worden. 3. Gebruik Walkman, MP3-spelers, GSM etc. Binnen Plants en Sitech Services is het gebruik van de walkman of MP3-speler niet toegestaan in verband met geen of onvoldoende waarnemeningen van verkeerssignalen, mededelingen, etc. Het gebruik van de fotocamerafunctie van GSM s is eveneens niet toegestaan. 4. Gebruik van skeelers Het gebruik van skeelers is niet toegestaan.

12 Pagina 12 van MELDINGS- EN INSCHRIJVINGSPLICHT In alle fabrieken en installaties binnen Plants en Sitech Services geldt een meldingsplicht. Dat geldt voor de fabrieken en productie-installaties cq. alle plaatsen die door borden als zodanig zijn aangeduid. Niemand, behalve het directe eigen fabriekspersoneel, mag zich onaangemeld in de fabriek bevinden. Vooraf dient hij/zij zich te melden bij de productiebalie en zich in te schrijven in het register. Bij het verlaten van de fabriek moet hij/zij zich weer uitschrijven uit het register. Het doel van het melden is toestemming te krijgen om de fabriek in te gaan. Het doel van het inschrijven is dat de betrokken huisbaas steeds op de hoogte is wie zich in zijn fabriek bevindt (vooral van belang bij calamiteiten). Bij groepsbezoeken kan de begeleidend medewerker de registratie voor de gehele groep op zijn naam laten gebeuren. Personen, die bekend zijn in de fabriek kunnen door de huisbaas worden vrijgesteld van de verplichting tot in- en uitschrijven in het meldingsregister. Deze personen moeten op een - bij de balie aanwezige - lijst zijn geregistreerd WERKONDERBREKING Krachtens art. 29 van de Arbeidsomstandighedenwet hebben de werknemers het recht om bij ernstig gevaar dat onmiddellijk dreigend is, het werk te onderbreken. Om het werk te mogen onderbreken moet aan twee voorwaarden zijn voldaan: Naar het redelijk oordeel van de werknemer moet er sprake zijn van ernstig gevaar voor personen (de werknemer zelf of voor anderen). Het gevaar moet onmiddellijk dreigend zijn. Wanneer werk wordt onderbroken, moet de huisbaas cq. het lijnmanagement hier direct over worden geïnformeerd. De huisbaas zal in geval van dreigend ernstig gevaar moeten beoordelen welke maatregelen hij moet treffen (alarmering, preventieve inzet, correctieve inzet). Als naar het oordeel van de huisbaas geen ernstig gevaar (meer) aanwezig is, wordt dit gemotiveerd aan de betrokken medewerker(s) medegedeeld en dient het werk weer te worden hervat. Wanneer partijen het oneens blijven zijn over een mogelijk (potentieel) arbeids- en/of veiligheidsrisico, kan de Ondernemingsraad cq. de Arbeidsinspectie daarover worden geconsulteerd. In die gevallen dienen beide partijen (werkweigeraar en huisbaas) een rapport over de geconstateerde situatie op te stellen.

13 Pagina 13 van 81 Bij melding van de werkonderbreking aan de Arbeidsinspectie zal deze de situatie komen beoordelen. De Arbeidsinspectie geeft een bevel om het werk definitief stil te leggen of een verklaring dat het werk kan worden hervat, al dan niet onder het stellen van bepaalde eisen. Met een verklaring dat het werk kan worden hervat vervalt het recht op onderbreking van het betreffende werk door de werknemer ZEND- EN ONTVANGSTAPPARATUUR Inside Battery Limit (IBL) geldt dat door de betreffende Huisbaas toestemming moet zijn verleend voor het gebruik van zend en ontvangstapparatuur. Dit heeft met name betrekking op explosieveiligheid (ATEX). Inside Battery Limit (IBL) is het bij zich hebben van mobiele telefoons, walkmans, MP3-spelers etc. verboden in verband met explosieveiligheid en de mogelijke verstoringen van meet- en regelsystemen. De Huisbaas heeft de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het gebruik van GSM s tijdens stopstand van de gehele fabriek in het kader van een onderhoudsstop. Op de gehele Plants en Sitech Services Outside Battery Limit (OBL) locatie is het toegestaan om handsfree te bellen in rijdende voertuigen (auto s, bussen, vrachtauto s). Wanneer niet-handsfree moet worden gebeld, dient de bestuurder het voertuig stil te zetten; overtreding van deze regel zal leiden tot sanctionering conform het interne beleid daarover POORT- EN FABRIEKSKAARTINSTRUCTIE De veiligheidsinstructie die aan eigen personeei, maar ook aan het tewerk te stellen extern personeel (firmamedewerkers) wordt gegeven is opgedeeld in een drietal zaken. Zie figuur volgende pagina.

14 Pagina 14 van 81 Opbouw veiligheidsinformatie W erkvergunning (site users) Fabriekskaart (site users) P oortinstructie (site overkoepelend) Karwei specifieke veiligheids bepalingen Fabrieksspecifieke veiligheids aanwijzingen V eiligheidsregels C hem elot site - veiligheidsfilm - boekje Gedragsregels Toelichting: Poortinstructie: Fabriekskaart: Alle site user en firmamedewerkers moeten de poortinstructie hebben gevolgd en met een positief resultaat de toets hebben afgelegd. Alvorens aan of in de nabijheid van een fabriek of installatie zelfstandig te mogen werken ontvangen alle medewerkers een specifieke Fabriekskaart die betrekking heeft op de bijzondere risico s en omstandigheden van de betreffende fabriek of installatie. Werkvergunning: Bij de start van werkzaamheden onder het regime van een werkvergunning wordt eventueel noodzakelijke additionele veiligheidsinformatie verstrekt. Bezoekers van een fabriek kunnen worden vrijgesteld van een fabrieksinstructie indien aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan: het bezoek is kortstondig, de bezoeker verricht geen activiteiten, waarbij veiligheid, bedrijfszekerheid, gezondheid en milieu in het geding komen, de bezoeker wordt continu begeleid door een in de fabriek bekend medewerker die hiertoe van de chef van dienst toestemming heeft. Opmerking: De meldings- en inschrijvingsplicht blijven onverkort van kracht.

15 Pagina 15 van RIJROUTES OP DE LOCATIE (Tijdelijk verplichte rijroute) Betreffende het geheel of gedeeltelijk blokkeren van wegen en terreinen moet overleg plaatsvinden met Parkmanagement (meldpunt Site Infra ) opdat maatregelen genomen kunnen worden ter beheersing van de verkeersveiligheid en de waarborging van een adequate bereikbaarheid door hulpdiensten.

16 Pagina 16 van ARBEIDSHYGIËNE, MINERALE VEZELS, GEZONDHEID EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 3.1. ARBEIDSHYGIËNE Algemeen Onder Arbeidshygiëne wordt verstaan het gestructureerd herkennen, evalueren en beheersen van belastende factoren. Onder de belastende factoren wordt hier verstaan: chemische stoffen, geluid, straling, fysieke belasting, psychosociale belasting, belasting ten gevolge van beeldschermwerk. Afspraken zijn gemaakt om periodiek middels een Arbo RI&E, inclusief EPO/PMO onderzoeken na te gaan of en zo ja in welke mate arbeidshygienische belasting kan optreden en op welke wijze dat kan worden tegengegaan. Bedacht moet worden dat een groot aantal veiligheidsthema s binnen die Arbo RI&E kan en moet worden meegenomen ( blootstelling aan chemicalien, arbeidsmiddelen, machinerichtlijn, ATEX procedures, etc). In het IMS wordt middels het werkproces SE-13 aangegeven op welke gestandaardiseerde wijze een Arbo RI&E moet worden opgesteld. Conform de REACH regelgeving zal basisinformatie over de (daarin bedoelde) stoffen in een stoffenregistratiesysteem bv. Worldwise worden opgenomen. De betrokken afdelingen kunnen daar hun eigen Safety Data Sheet-formulieren uit downloaden en als basis gebruiken voor de interne (werkplek)informatiebladen Grenswaarden De blootstelling van schadelijke en/of hinderlijke stoffen op de werkplek moet worden getoetst aan de wettelijke grenswaarden (Worldwise, Safety Data Sheets) Registratiesystemen Voor carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen dienen registratiesystemen aanwezig te zijn. In dit systeem dienen de vigerende carcinogene en reprotoxische stoffen herkenbaar te zijn opgenomen. Als er geen alternatieven zijn dient er een Risico analyse uitgevoerd worden. Men moet ervoor instaan dat de blootstelling aan deze stoffen onder de grenswaarde ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) blijft. Daarnaast dient men meetresultaten m.b.t.

17 Pagina 17 van 81 de eventuele blootstelling per persoon bij te houden in een archief. Deze vertrouwelijke gegevens dienen minimaal 40 jaar te worden bewaard MINERALE VEZELS Begripsomschrijving Minerale vezels is de verzamelnaam voor vezelvormige anorganische materialen bestaande of verkregen uit onder andere asbest en keramische vezels. Nieuw gebruik van asbesthoudende materialen is verboden Veiligheidsmaatregelen Bij ontdekking van niet gemarkeerde minerale vezels of asbest (verdacht) materiaal Werk direct stilleggen Plek afbakenen Opdrachtgever waarschuwen Op plaatsen of bij arbeid waarbij blootstelling van werknemers aan minerale vezels kan optreden, moet het gevaar hiervan worden beoordeeld, zonodig door middel van een meting. De aard, duur en mate van blootstelling bepalen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, deze worden in overleg met een deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA er) bepaald. Op plaatsen waar asbest (verdacht) materiaal aanwezig is moet dit duidelijk gemarkeerd zijn en de huisbaas moet een inventarisatielijst hebben van de plaatsen waar asbest (verdacht) materiaal aanwezig is. Voor het verwijderen van asbest moet er een plan van aanpak aanwezig zijn Organisatorische maatregelen Bij het verwijderen of slopen van serpentijnse (witte asbest) cq. amfibole asbest (blauwe of bruine asbest) dient het bedrijf dat het asbest verwijderd de Arbeidsinspectie te informeren. Het verwijderen van asbest mag uitsluitend worden uitgevoerd door of onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA).Voor begeleiding van asbestsloopprojecten is wettelijk een DTA certificaat vereist. De DTA moet volledig op de hoogte zijn van de technische, arbeidshygiënische aspecten en asbestwetgeving van het asbestsloopproces.

18 Pagina 18 van Keramische vezels Keramische vezels vallen onder het besluit kankerverwekkende stoffen. Hierdoor moeten bij werkzaamheden met keramische vezels de beoordeling van blootstelling, registratie en zonering plaats vinden. Wettelijke grenswaarde keramische vezels De wettelijke grenswaarde voor keramische vezels is vastgesteld op 0,5 vezel per cm 3. Verwijderen keramische vezels Bij het verwijderen van keramische vezels, die langere tijd aan hoge temperaturen ( C) hebben blootgestaan (bijv. ovens) dient rekening te worden gehouden met de vorming van kristallijne silica met een extreem lage grenswaarde, zoals cristoballiet en tridymiet. Sloopwerkzaamheden Sloopwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerde firma Slakkenwol Tot in de 70'er jaren van de vorige eeuw werden voor de fabricage van steenwol als isolatiemateriaal slakken afkomstig uit de ertsverwerkende industrie toegepast (hierna slakkenwol genoemd). Eind jaren zeventig werd bekend dat deze slakken licht verhoogde concentraties aan natuurlijke isotopen van de 238U en 232Th vervalreeks voorkwamen. Sindsdien zijn de slakken als grondstof niet meer toegepast. Wanneer slakkenwol (isolatie) wordt gevonden dient de afdeling RAS (Resolve) te worden geconsulteerd. Er moet worden nagegaan op welke wijze de eventuele (verdere) sloop en/of afvoer van met slakkenwol verontreinigde installatieonderdelen moet geschieden. Dit in verband met het niveau van radioactieve straling van slakkenwol en de daarmee geïsoleerde leidingen. Ook hier geldt dat bij sloop en/of demontagewerkzaamheden - zeker in installaties die stammen uit de jaren voor alertheid moet worden betracht op de eventuele aanwezigheid van slakkenwol (doorvoeringen, isolatie) GEZONDHEID Periodiek Medisch Onderzoek Elke medewerker heeft recht op een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) gericht op de effecten van specifieke (arbeids)risico's gelegen in het werk. Medewerkers die bij hun werk in contact kunnen komen met stoffen die schadelijk kunnen zijn

19 Pagina 19 van 81 voor de gezondheid, moeten periodiek geneeskundig worden onderzocht. Medewerkers die werkzaamheden verrichten waarvoor wettelijk een periodiek geneeskundig onderzoek is voorgeschreven (bijv. Radiologische werkers, personeel van kantines en drink waterpompstations), dienen een periodiek gezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Indien door werkzaamheden gehoorschade kan ontstaan, dienen de betreffende personen periodiek gehooronderzoek te ondergaan. Indien medewerkers het risico voor langdurige blootstelling aan chemicalien kennen, dienen zij een epidemiologisch periodiek onderzoek (EPO) te ondergaan. Deze persoonlijke informatie dient 40 jaar na beeindiging van het dienstverband te worden bewaard. Medewerkers die taken uitoefenen waarbij de lichamelijke conditie en gezondheids-toestand extra belangrijk zijn, moeten periodiek specifiek gezondheidskundig onderzocht worden. Hiermee worden onder andere bedoeld: o medewerkers die werkzaamheden op grote hoogte uitvoeren, o medewerkers beroeps bedrijfsbrandweer, o medewerkers vrijwillige bedrijfsbrandweer, o beroepschauffeurs, o kraanmachinisten (met betrekking tot de bouw) o medewerkers die PA toestellen gebruiken Legionella Afnemers van sanitair en industrieel water (drinkwater/proceswater/koelwater) moeten hun waterleidingsystemen inclusief bijbehorende apparatuur zodanig onderhouden en beheren dat geen kwaliteitsverslechtering van het leidingwater kan optreden. De site users moeten beschikken over een beheersplan. Beheersmaatregelen: zie de leidraad Beheersen Legionella PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN Binnen de IBL-fabrieksgrenzen geldt een algemene plicht voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit betreft dan: veiligheidshelm, veiligheidschoenen met stalen neuzen, veiligheidsbril met zijkapjes, kleding waarbij armen en benen volledig bedekt zijn, gehoorbescherming (d.m.v. oorkappen of otoplastieken), voor zover aangegeven. Voor de andere afdelingen en OBL geldt de toepassing zoals die ter plaatse wordt voorgeschreven. Bezoekers worden door de ontvangende partij voorzien van deze standaard veiligheidsmiddelen; in voorkomende gevallen (bijv. vluchtmaskers) dienen zij ook deze middelen ter beschikking gesteld

20 Pagina 20 van 81 te krijgen. Bij kortstondig bezoek kan afgeweken worden van de draagplicht voor veiligheidsschoenen met stalen neuzen; dit na toestemming Lijnmanagement. Firmamedewerkers die IBL werkzaamheden verrichten moeten door hun eigen werkgever voorzien worden van de adequate veiligheidsmiddelen. In sommige fabrieken/ units worden aanvullende eisen (vluchtmasker, gelaatscherm, etc) gesteld. Het lijnmanagement dient erop toe te zien dat deze regels bekend zijn en houdt daar toezicht op. Op grond van een uitgevoerde JSA (zie werkproces SE-07) kunnen via het werkvergunningenregime aanvullende eisen (gelaatscherm, handschoenen, splashpak, perslucht, tankgordel, valgordel, etc) worden gesteld. Het gebruik daarvan is op grond van de ontvangen werkvergunning verplicht gesteld. De toe te passen veiligheidsmiddelen moeten voldoen aan de in Nederland daarvoor geldende eisen en de gebruiker(s) dienen in het gebruik van die persoonlijke beschermingsmiddelen geïnstrueerd te zijn. Aanvullende regels: In geval van lang haar, moet het haar worden opgebonden of er moet een haarnet worden gedragen. Afhankelijk van de werkzaamheden kan additionele oogbescherming voorgeschreven worden (overzetbril, gelaatscherm, laskap). Brildragers moeten een veiligheidsbril met corrigerende glazen dragen. Op werkplekken waar veiligheidsbrillen zijn voorgeschreven moeten deze ook door dragers van contactlenzen worden gebruikt. Op plaatsen met een geluidniveau hoger dan 80 db(a) (aangeduid als gehoorbeschermingszone en als zodanig gemarkeerd) of een momentaan geluiddrukniveau van meer dan 112 Pa (135 db(c)), is het dragen van doelmatige gehoorbescherming verplicht (wettelijke waarden 85 db(a) of 140 Pa (137 db(c))). De gehoorbescherming wordt door de werkgever ter beschikking gesteld. Beschermd mag de geluiddosis niet hoger zijn dan 87 db(a) of het piekniveau niet hoger dan 200 Pa (140 db(c)). Oordoppen mogen niet worden gebruikt: medewerkers dienen oorkappen (of speciale individueel aangemeten otoplastieken) toe te passen. Een uitzondering wordt gemaakt voor bezoekers die kortstondig (korter 1 uur) in de fabriek verblijven. Bij werkzaamheden waarbij het risico bestaat van een hoogte (wettelijk > 2,5 m) te vallen en waarbij dit risico niet kan worden voorkomen door het aanbrengen van een steiger, werkvloer en dergelijke is het gebruik van een valbeveiliging verplicht. Daar waar noodzakelijk (moeilijk toegankelijke ruimten en besloten ruimten) moet een tankgordel als extra veiligheidsmiddel worden toegepast.

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte Beoordeeld en akkoord bevonden door: General Manager, Deputy General Manager, Production Manager, Asset Manager, Manager Technology, Manager Human Resources & General Affairs, Finance Manager. Proceseigenaar

Nadere informatie

Deel 5. Besloten ruimten. Arbocatalogus sector Waterschappen. Versie 2013. Struikelen, uitglijden en vallen Knellen, pletten en snijden

Deel 5. Besloten ruimten. Arbocatalogus sector Waterschappen. Versie 2013. Struikelen, uitglijden en vallen Knellen, pletten en snijden Arbocatalogus sector Waterschappen Versie 2013 Deel 2 Besloten ruimten Deel 0 Hoofdrapport Deel 1 Publieksgeweld Deel 2 Besloten ruimten Deel 3 Struikelen, uitglijden en vallen Deel 4 Knellen, pletten

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften -... 1.11 TECHNIEK Gedragsregels en Veiligheid Voorschriften MDI Techniek BV... -"'~ \~ NEN NBBU Nijverheidsweg 6, 7161 AA Neede Postbus 155, 7160 AD Neede T (0545) 288288 F (0545) 28 82 80 www.mditechniek.nl

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Vereniging Afvalbedrijven Hugo de Grootlaan 39 IV 5202 CD s-hertogenbosch Telefoon: 073 627 94

Nadere informatie

Ciencia y technologia. Basisveiligheid

Ciencia y technologia. Basisveiligheid Ciencia y technologia Basisveiligheid 1 Inhoud blz. 1.0 Arbeidsomstandighedenwetgeving 7 1.1 Ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden 7 1.2 Huidigestand van zaken 7 1.2.1 Het Arbobesluit 8 1.2.2 De Arboregeling

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Bijlage I; Addendum SABIC Site Geleen op het SUPPLEMENTARY EHS CONDITIONS OF CONTRACT, July 2011

Bijlage I; Addendum SABIC Site Geleen op het SUPPLEMENTARY EHS CONDITIONS OF CONTRACT, July 2011 Bijlage I; Addendum SABIC op het SUPPLEMENTARY EHS CONDITIONS OF CONTRACT, July 2011 CONTENTS 1 INTRODUCTIE... 3 2 GENERIEKE WERK CONDITIES VOOR DE SITE GELEEN... 3 2.1 WERK UREN... 3 2.2 TOEGANGSPASSEN...

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Regeling melden, analyseren en registreren van arbeidsongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke situaties

Regeling melden, analyseren en registreren van arbeidsongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke situaties Regeling melden, analyseren en registreren van arbeidsongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke situaties Regeling melden, analyseren en registreren van arbeidsongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke

Nadere informatie

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 Aanwijzigingen voor implementatie van BRZO 1999 Den Haag, 22 augustus 2006 inhoudsopgave

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Model Taak Risico Analyse (TRA) voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks

Model Taak Risico Analyse (TRA) voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks Bijlage 6.0 Model TRA Inwendige Tankinspecties 09-04-2013 voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks Auteur: R.H.M. Ubbink pagina 1 van 17 INLEIDING Wettelijk

Nadere informatie

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden en het LUMC Universiteit Arbo & Milieudienst faculteit W&N Afdeling VGM van de Universiteit Leiden Juni 2007

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

Formulier Algemene RI&E

Formulier Algemene RI&E Formulier Algemene RI&E Bedrijfshulpverlening Elk bedrijf heeft de plicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hieronder ziet u de onderwerpen waar u in uw RI&E aandacht aan dient te besteden. Deze

Nadere informatie

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait Werken met Asbest Weet als ondernemer waar u aan begint De techniek waarop Nederland draait 1 UNETO-VNI 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie