Sitech Services BV SHE. Veiligheidsregels Plants & Sitech Services. Uitgave April Afdeling SHE. Pagina 1 van 81 April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sitech Services BV SHE. Veiligheidsregels Plants & Sitech Services. Uitgave April 2011. Afdeling SHE. Pagina 1 van 81 April 2011"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 81 Veiligheidsregels Plants & Sitech Services Uitgave Afdeling

2 Pagina 2 van 81 INHOUDSOPGAVE 0. INLEIDING 1. VERANTWOORDELIJKHEIDSSTRUCTUUR VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU 1.1. DE HIËRARCHISCHE / FUNCTIONELE LIJN 1.2. ARBODIENST 1.3. VERANTWOORDELIJKHEIDSSTRUCTUUR VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU VOOR FIRMA S 1.4. TOEZICHT EN INSPECTIES 1.5. NALEVINGBELEID 1.6. MELDINGEN TRANSPORTINCIDENTEN ART. 47 WVGS (Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen) 2. GEDRAGSREGELS 2.1. ALGEMENE GEBODEN EN VERBODEN 2.2. MELDINGS- EN INSCHRIJVINGSPLICHT 2.3. WERKONDERBREKING 2.4. ZEND- EN ONTVANGSTAPPARATUUR 2.5. POORT- EN FABRIEKSKAARTINSTRUCTIE 2.6. RIJROUTES OP DE LOCATIE 3. ARBEIDSHYGIËNE, MINERALE VEZELS, GEZONDHEID EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 3.1. ARBEIDSHYGIËNE 3.2. MINERALE VEZELS 3.3. GEZONDHEID 3.4. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 4. WERKVERGUNNING, BRANDGEVAARLIJK WERK, BESLOTEN RUIMTE, REINIGEN, PLAATSEN EN AFVOEREN VAN EEN ACCOMMODATIE, CONTRACTORVEILIGHEID 4.1. DE WERKVERGUNNING 4.2. BRANDGEVAARLIJK WERK (HEETWERK) 4.3. WERKZAAMHEDEN IN EEN BESLOTEN / BIJZONDERE RUIMTE 4.4. REINIGEN 4.5. PLAATSEN EN AFVOEREN VAN EEN ACCOMMODATIE 4.6. CONTRACTORVEILIGHEID

3 Pagina 3 van BOUW, WIJZIGINGEN, APPARATUUR, HULPMIDDELEN, BOUWPLAATSEN 5.1 ALGEMEEN 5.2 HIJSEN EN HEFFEN 5.3 WERKEN OP HOOGTE 5.4 DAKEN AFGEDEKT MET NIET DRAAGKRACHTIG MATERIAAL, DEMONTABELE VLOEREN, HIJS- EN VLOEROPENINGEN 5.5 AFPERSEN, AFDICHTMANCHETTEN, AFDICHTEN ONDER DRUK, SLANGEN EN SLANGVERBINDINGEN 5.6 PIJPVRIEZEN 5.7 HETE OPPERVLAKKEN 5.8 HETELUCHTKANONNEN / VERBRANDINGSMOTOREN 5.9 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES EN WERKZAAMHEDEN IONISERENDE STRALING 5.11 NIET IONISERENDE STRALING (LASERS) 5.12 KENMERKEN VAN LEIDINGEN EN DERGELIJKE IN PROCESINSTALLATIES 5.13 AFZETTINGEN (VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING) 5.14 TOEPASSING VAN VONKARM GEREEDSCHAP 5.15 BOUWPLAATSEN 5.16 BESCHERMENDE DEKENS/DOEKEN/ZEILEN 5.17 DE MACHINERICHTLIJN 5.18 ARBEIDSMIDDELEN 5.19 SOLITAIR WERKEN 5.20 DRINKWATER 5.21 TRANSPORTMIDDELEN EN MATERIAALVERVOER 5.22 AFBLINDEN 6. STOFFEN EN INTERN VERVOER 6.1. STOFFEN 6.2. INTERN VERVOER 7. MILIEUZORG 7.1 ALGEMEEN 7.2 BODEMVERONTREINIGING / AANTASTING VAN DE BODEM 7.3 RECYCLING EN HERGEBRUIK CEMENTGEBONDEN MATERIAAL EN ASFALT 8. BEVEILIGINGEN, GEVARENZONE-INDELING EN NOODVOORZIENINGEN 8.1 HET BEHEER VAN BEVEILIGINGSINRICHTINGEN, ALARMERINGEN EN RADIOACTIEVE BRONNEN 8.2 GEVARENZONE INDELING, GASONTPLOFFINGSGEVAAR RESPECTIEVELIJK STOFEXPLOSIEGEVAAR. 8.3 NOODVOORZIENINGEN

4 Pagina 4 van INLEIDING Voor u liggen de Veiligheidsregels Plants & Sitech Services. De Veiligheidsregels Plants & Sitech Services zijn bedoeld voor alle personen (eigen medewerkers, inleenkrachten, firmamedewerkers en fabriekspersoneel) die werken binnen de plants van OCI Nitrogen (OMA, OMF, OMM), Lanxess (EPT), DSM Fibre Intermediates (HPO, HSO, ACN, Sulfa), DSM Engineering Plastics (Stanyl, DAB), DEX Plastomers (DEX) en de centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI). De Veiligheidsregels Plants & Sitech Services zijn tevens van toepassing op alle werkzaamheden die door eigen danwel extern personeel binnen de verschillende afdelingen van Sitech Services worden uitgevoerd. Sitech Services heeft de beschikking over een Integraal Management Systeem (IMS). In dat IMS zijn alle intern toe te passen procedures, protocollen en werkprocessen (Manufex / ) opgenomen: het volgen van de IMS regels geldt als een algemene verplichting binnen Plants & Sitech Services. Sommige onderwerpen kunnen daarom op meerdere plaatsen worden beschreven: de toegankelijkheid van alle systemen is geborgd via het interne Intranetsysteem. Bij ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen Site Regelgeving, de Veiligheidsregels Plants & Sitech Services of de werkprocessen uit het IMS geldt de regelgeving die de meeste bescherming biedt. Het beheer van de Site Regelgeving berust bij de Programmamanager Policy Board. Het beheer van de Veiligheidsregels Plants & Sitech Services berust bij de afdeling. Het beheer van het IMS berust bij de afdeling BIM. Schematisch: Site Regelgeving (t.b.v. Chemelot Locatie) Veiligheidsregels Plants & Sitech Services Integraal Management Systeem (IMS)

5 Pagina 5 van 81 De Veiligheidsregels Plants & Sitech Services bestaan uit een digitaal boek en een alfabetisch trefwoordenregister dat doorlinkt naar de desbetreffende regelgeving, werkprocessen, formats, checklijsten, procedures, etc. Mocht u onvolkomenheden constateren in deze Veiligheidsregels Plants & Sitech Services, gelieve daarvan melding te maken bij het secretariaat van de afdeling, Sitech Manufacturing Services.

6 Pagina 6 van VERANTWOORDELIJKHEIDSSTRUCTUUR VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU 1.1. DE HIËRARCHISCHE / FUNCTIONELE LIJN De Plants & Sitech Services Organisatie (P&S) De hiërarchische lijn is verantwoordelijk voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) in het algemeen en in specifieke zin voor de uitvoering van de opgedragen VGM taken. Bij onvolkomenheden, voorvallen, incidenten is de lijn direct aanspreekbaar. In de fabrieksomgeving is de betrokken lijnorganisatie (fabrieksmanagement) verantwoordelijk (accountable) voor VGM: het fabrieksmanagement zal er op moeten toezien dat alle werkzaamheden die in hun werkgebied (huisbaasgebied) worden uitgevoerd, in lijn liggen met de verplichtgestelde regels. Dat geldt evenzeer voor het management van Sitech Services: zij zijn verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van werkzaamheden in hun eigen omgeving (huisbaasgebieden). Het personeel van Sitech Services, en met hun alle ingeleende en ingehuurde medewerkers zullen zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden terdege moeten houden aan de vastgestelde VGM-regels, in de eigen werkomgeving maar ook binnen de plants. De werkzaamheden die door Sitech Services worden uitgevoerd, liggen hoofdzakelijk op het bordje van Sitech Manufacturing Services, Sitech Infra en/of Sitech Park Services. Sitech Services baseert zich bij de uitvoering van werkzaamheden op de Nederlandse wet- en regelgeving, de Site Regelgeving, de Veiligheidsregels Plants & Sitech Services en alle binnen het IMS opgenomen werkprocessen en procedures. In voorkomende gevallen kan daarover detailinformatie worden opgevraagd bij de lijn respectievelijk de betrokken Plant Officers De Huisbaas Elk functioneel werkgebied heeft een eigen huisbaas : dat geldt voor de fabrieksomgeving, de maintenance shops en de kantoorgebouwen van Sitech Services. In de fabrieksomgeving is de Plantmanager (Manufacturing Owner) de eerst aanspreekbare: hij is de 'HUISBAAS'. Bij de shops zijn dat de betreffende Shopmanagers. Voor de kantoorgebouwen van Sitech Services is dat de Manager Infra ( gebouwveiligheid ); de

7 Pagina 7 van 81 Director HRM treedt in die gebouwen op als VGM-verantwoordelijke voor de directe werkomgeving i.c. de kantoorveiligheid. De huisbaas is integraal verantwoordelijk voor de VGM zorg binnen zijn (aangewezen) leased area, met als belangrijkste taken: Het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. VGM. Het onderkennen van de risico s verbonden aan het binnen zijn huisbaasgebied uitgevoerde activiteiten, Het nemen van passende maatregelen om de VGM risico s tot een acceptabel niveau te verlagen, Het toetsen of wijzigingen (organisatorische wijzigingen, veranderingen in werkinstructies, en fabriekswijzigingen ten gevolge van (spoed)acceptaties) negatieve gevolgen kunnen hebben voor VGM binnen zijn huisbaasgebied (SE-05), Het benoemen en borgen van de BHV-organisatie binnen zijn huisbaasgebied, Het (laten) lopen van periodieke inspectierondes binnen het huisbaasgebied incl. rapportage en periodieke analyses daarover. De huisbaasgebieden staan weergegeven op tekeningen. Specifiek kan worden verwezen naar het geografisch informatiesysteem van Chemelot (DSM Nederland) waarin e.e.a. is vastgelegd De individuele medewerker Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en het intern te voeren beleid heeft de individuele medewerker (eigen, ingeleend) de volgende verplichtingen: Machines, toestellen, werktuigen, gevaarlijke stoffen, transportmiddelen en andere hulpmiddelen moeten op de juiste (voorgeschreven) wijze worden gebruikt, De voorgeschreven en eventueel ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen moeten op de juiste wijze worden gebruikt, Aangebrachte beveiligingen mogen niet worden veranderd of buiten gebruik worden gesteld; gebruik daarvan moet op de juiste wijze worden gedaan, Mee te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht. De door hem opgemerkte gevaren voor veiligheid of gezondheid onmiddellijk ter kennis te stellen van de directe chef. Medewerking te verlenen aan al diegenen die belast zijn met de uitvoering van de verplichtingen in het kader van de Arbowet.

8 Pagina 8 van ARBODIENST Het beleid Arbeidsomstandigheden kent een viertal beleidsgebieden, namelijk: Veiligheid, Gezondheid, Arbeidshygiëne en Arbeid & Organisatie. De Arbodienst ziet daarop toe, functioneert onafhankelijk van de hiërarchische/ functionele lijn en rapporteert voor de Plants respectievelijk Sitech Services organisatie direct aan de eindverantwoordelijke lijnmanager. In overleg met de ORgeleding cq. de betrokken lijnmanager worden een aantal specifieke Arbo-instrumenten ingezet (Arbo RI&E, PMO, ZV, etc), zoals verwoord in de SLA tussen Plants & Sitech en de Arbodienst VERANTWOORDELIJKHEIDSSTRUCTUUR VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU VOOR FIRMA S De verantwoordelijkheid voor de VGM-zorg van de eigen medewerkers berust bij de betrokken firma. Daarbij dient de firma ervoor te zorgen dat personeel van Site Users, derden en installaties niet in gevaar worden gebracht door activiteiten van de firma. Firmamedewerkers zijn gebonden aan de poortinstructie, fabriekskaartinformatie en de inschrijvings- en meldingsplicht, alvorens zij op basis van een werkvergunning werkzaamheden in de Plants & Sitech Services organisatie mogen uitvoeren. Ook de firma s dienen een (vergelijkbare) verantwoordelijkheidsstructuur te hebben. Dit dient te zijn beschreven in hun eigen VGM beheerssysteem TOEZICHT EN INSPECTIES Door het management van Plants & Sitech Manufacturing Services en Contractors worden op basis van een jaarplanning veiligheidsrondgangen binnen de plants uitgevoerd. Hierbij staan beoordelingen van werkplek en werkmethoden centraal. Uitgangspunt is om vanuit een positieve benadering tot verbeteringen te komen. Essentieel bij veiligheidsrondgangen is het toetsen van regels en procedures. Enerzijds of deze bekend en begrepen zijn, anderzijds of ze adequaat worden toegepast. Resultaten en aanbevelingen voortkomend uit veiligheidsrondgangen worden aan de medewerkers teruggekoppeld. Bij het dagelijks toezicht is een belangrijke rol weggelegd voor de directe toezichthouder. Voor het uitvoeren van rondgangen wordt jaarlijks een planning opgesteld: ook firma s worden betrokken in het lopen van dergelijke veiligheids- en inspectierondgangen. De uitvoering daarvan is onderdeel van de performancebeoordeling door de individuele plant / het organisatieonderdeel.

9 Pagina 9 van NALEVINGBELEID Uitgangspunt: de lijn is verantwoordelijk voor het toepassen van het nalevingbeleid. Binnen Plants & Sitech Services is een adviescommissie Nalevingbeleid benoemd. Deze commissie wordt gevormd door twee plantmanagers Plants & Sitech Services, zijnde de referenten en de director Sitech (voorzitter). De samenstelling van de commissie zal onder verantwoordelijkheid van het LeadershipTeam (LT) vallen. Uitgangspunt voor de adviescommissie is het Nalevingbeleid zoals vastgelegd in het managementhandboek Managementsysteem Chemelot. De adviescommissie kan geraadpleegd worden in geval dat lijnmanagement een nalevingactie categorie 3 zijnde een schorsing overweegt. Het lijnmanagement initieert een case en draagt zorg voor een feitelijk onderzoek. Op basis van deze gegevens zal de adviescommissie de case wegen en een advies uitbrengen. Hierbij worden de ernst van de overtreding en de situatie beoordeeld op basis van de volgende aspecten: Aard van overtreding (cardinal rule, voorschrift, procedure, etc.) Bekendheid van/met regels Eenduidigheid van regels Mate van verwijtbaarheid Historie Onderliggende oorza(a)k(en) Uniformiteit en consistentie in normstelling De adviescommissie zal na maximaal twee werkdagen een niet bindend advies uitbrengen aan het betreffende lijnmanagement. Het betreffende lijnmanagement draagt zorg voor het uitspreken en afhandelen van de case MELDINGEN TRANSPORTINCIDENTEN ART. 47 WVGS (Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen) Naast de algemeen geldende meldingsplicht voor ongewone voorvallen die wordt beschreven in hoofdstuk 2 van de Site Regelgeving en in SE-09, geldt er een specifieke meldingsplicht voor transportincidenten. Dit betreft transportongevallen en -voorvallen waardoor gevaar voor de openbare veiligheid is ontstaan of te duchten. Deze meldingen gelden voor wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart. Het karakter van het ongeval/voorval betreft groot en acuut gevaar of dreiging daartoe. Hiervan is in ieder geval sprake bij: het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of als er een grote kans op vrijkomen is of is geweest; hierbij gelden met betrekking tot het vrijkomen als minimale hoeveelheden: o 50 kg of liter bij een gevaarlijke stof van vervoerscategorie 0 of 1

10 Pagina 10 van 81 o 333 kg of liter bij een gevaarlijke stof van vervoerscategorie 2 o 1000 kg of liter bij een gevaarlijke stof van vervoerscategorie 3, persoonlijk letsel, uitsluitend indien in samenhang met de gevaarlijke stof (dood, 1 dag ziekenhuis, > 3 dagen verzuim), directe materiële schade of milieuschade (> EURO, schade aan infrastructuur telt niet mee), overheid en/of hulpdiensten erbij betrokken zijn geweest (inzet, evacuatie, stremming > 3 uur) dreiging tot een ongeval (ontsporing waarbij gevaarlijke lading is betrokken, brand en explosie, overvulling van een ketelwagen, een incident waarbij een deuk in de tank ontstaat, lekkage van grote hoeveelheid lading). In voorkomende gevallen besluit de leider Actiecentrum van de Bedrijfsnoodorganisatie na overleg met de Veiligheidsadviseur Vervoer Gevaarlijke Stoffen of en door wie er op basis van voornoemde criteria een melding dient plaats te vinden. De betreffende voorvallen moeten onverwijld worden gemeld aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Uiterlijk binnen 10 dagen dient de rapportage bij de overheid aanwezig te zijn. Voor wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart bestaan hiertoe afzonderlijke standaardformulieren. Eventuele communicatie naar extern met betrekking tot een transportincident wordt uitgevoerd overeenkomstig het Communicatieplan respectievelijk Bijstandsplan.

11 Pagina 11 van GEDRAGSREGELS 2.1. ALGEMENE GEBODEN EN VERBODEN Binnen Plants en Sitech Services is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing en gelden de regels uit de Site Regelgeving. Alle medewerkers van site users en firma s moeten zich houden aan de bepalingen in het boekje Gedragsregels Chemelot. Mede vanuit die achtergrond worden onderstaand enkele specifieke thema s behandeld. 1. Alcoholhoudende dranken en drugs Het is binnen Plants en Sitech Services verboden alcoholhoudende drank of drugs mee te nemen, bij zich te hebben, of te gebruiken. Iemand die onder invloed van alcoholhoudende drank of drugs verkeert, of van wie dit redelijkerwijs kan worden vermoed, moet de toegang tot Plants en Sitech Services worden ontzegd. Indien hij/zij zich reeds op de locatie bevindt, dient de chef of de toezichthouder er voor te zorgen dat hij / zij de locatie verlaat of zonodig wordt verwijderd. Het voorgaande geldt op gelijke wijze voor elke andere stof, die bij gebruik iemands geestelijke of lichamelijke gesteldheid zodanig beïnvloedt dat daardoor gevaar kan ontstaan. Indien nodig zal de chef of de toezichthouder van de betrokken werknemer zorgen voor vervoer naar huis. De chef of de toezichthouder rapporteert voorkomende gevallen aan het management. 2. Roken In de fabrieken, gebouwen en terreinen van Plants en Sitech Services geldt een absoluut rookverbod. Het rookverbod is bij de ingangen van de locatie door verbodsborden aangegeven. Roken is alleen toegestaan in ruimten die daartoe speciaal zijn vrijgegeven en middels opschrift duidelijk herkenbaar gemaakt. Bij gebruik van rookcabines dienen de deuren gesloten te worden. 3. Gebruik Walkman, MP3-spelers, GSM etc. Binnen Plants en Sitech Services is het gebruik van de walkman of MP3-speler niet toegestaan in verband met geen of onvoldoende waarnemeningen van verkeerssignalen, mededelingen, etc. Het gebruik van de fotocamerafunctie van GSM s is eveneens niet toegestaan. 4. Gebruik van skeelers Het gebruik van skeelers is niet toegestaan.

12 Pagina 12 van MELDINGS- EN INSCHRIJVINGSPLICHT In alle fabrieken en installaties binnen Plants en Sitech Services geldt een meldingsplicht. Dat geldt voor de fabrieken en productie-installaties cq. alle plaatsen die door borden als zodanig zijn aangeduid. Niemand, behalve het directe eigen fabriekspersoneel, mag zich onaangemeld in de fabriek bevinden. Vooraf dient hij/zij zich te melden bij de productiebalie en zich in te schrijven in het register. Bij het verlaten van de fabriek moet hij/zij zich weer uitschrijven uit het register. Het doel van het melden is toestemming te krijgen om de fabriek in te gaan. Het doel van het inschrijven is dat de betrokken huisbaas steeds op de hoogte is wie zich in zijn fabriek bevindt (vooral van belang bij calamiteiten). Bij groepsbezoeken kan de begeleidend medewerker de registratie voor de gehele groep op zijn naam laten gebeuren. Personen, die bekend zijn in de fabriek kunnen door de huisbaas worden vrijgesteld van de verplichting tot in- en uitschrijven in het meldingsregister. Deze personen moeten op een - bij de balie aanwezige - lijst zijn geregistreerd WERKONDERBREKING Krachtens art. 29 van de Arbeidsomstandighedenwet hebben de werknemers het recht om bij ernstig gevaar dat onmiddellijk dreigend is, het werk te onderbreken. Om het werk te mogen onderbreken moet aan twee voorwaarden zijn voldaan: Naar het redelijk oordeel van de werknemer moet er sprake zijn van ernstig gevaar voor personen (de werknemer zelf of voor anderen). Het gevaar moet onmiddellijk dreigend zijn. Wanneer werk wordt onderbroken, moet de huisbaas cq. het lijnmanagement hier direct over worden geïnformeerd. De huisbaas zal in geval van dreigend ernstig gevaar moeten beoordelen welke maatregelen hij moet treffen (alarmering, preventieve inzet, correctieve inzet). Als naar het oordeel van de huisbaas geen ernstig gevaar (meer) aanwezig is, wordt dit gemotiveerd aan de betrokken medewerker(s) medegedeeld en dient het werk weer te worden hervat. Wanneer partijen het oneens blijven zijn over een mogelijk (potentieel) arbeids- en/of veiligheidsrisico, kan de Ondernemingsraad cq. de Arbeidsinspectie daarover worden geconsulteerd. In die gevallen dienen beide partijen (werkweigeraar en huisbaas) een rapport over de geconstateerde situatie op te stellen.

13 Pagina 13 van 81 Bij melding van de werkonderbreking aan de Arbeidsinspectie zal deze de situatie komen beoordelen. De Arbeidsinspectie geeft een bevel om het werk definitief stil te leggen of een verklaring dat het werk kan worden hervat, al dan niet onder het stellen van bepaalde eisen. Met een verklaring dat het werk kan worden hervat vervalt het recht op onderbreking van het betreffende werk door de werknemer ZEND- EN ONTVANGSTAPPARATUUR Inside Battery Limit (IBL) geldt dat door de betreffende Huisbaas toestemming moet zijn verleend voor het gebruik van zend en ontvangstapparatuur. Dit heeft met name betrekking op explosieveiligheid (ATEX). Inside Battery Limit (IBL) is het bij zich hebben van mobiele telefoons, walkmans, MP3-spelers etc. verboden in verband met explosieveiligheid en de mogelijke verstoringen van meet- en regelsystemen. De Huisbaas heeft de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het gebruik van GSM s tijdens stopstand van de gehele fabriek in het kader van een onderhoudsstop. Op de gehele Plants en Sitech Services Outside Battery Limit (OBL) locatie is het toegestaan om handsfree te bellen in rijdende voertuigen (auto s, bussen, vrachtauto s). Wanneer niet-handsfree moet worden gebeld, dient de bestuurder het voertuig stil te zetten; overtreding van deze regel zal leiden tot sanctionering conform het interne beleid daarover POORT- EN FABRIEKSKAARTINSTRUCTIE De veiligheidsinstructie die aan eigen personeei, maar ook aan het tewerk te stellen extern personeel (firmamedewerkers) wordt gegeven is opgedeeld in een drietal zaken. Zie figuur volgende pagina.

14 Pagina 14 van 81 Opbouw veiligheidsinformatie W erkvergunning (site users) Fabriekskaart (site users) P oortinstructie (site overkoepelend) Karwei specifieke veiligheids bepalingen Fabrieksspecifieke veiligheids aanwijzingen V eiligheidsregels C hem elot site - veiligheidsfilm - boekje Gedragsregels Toelichting: Poortinstructie: Fabriekskaart: Alle site user en firmamedewerkers moeten de poortinstructie hebben gevolgd en met een positief resultaat de toets hebben afgelegd. Alvorens aan of in de nabijheid van een fabriek of installatie zelfstandig te mogen werken ontvangen alle medewerkers een specifieke Fabriekskaart die betrekking heeft op de bijzondere risico s en omstandigheden van de betreffende fabriek of installatie. Werkvergunning: Bij de start van werkzaamheden onder het regime van een werkvergunning wordt eventueel noodzakelijke additionele veiligheidsinformatie verstrekt. Bezoekers van een fabriek kunnen worden vrijgesteld van een fabrieksinstructie indien aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan: het bezoek is kortstondig, de bezoeker verricht geen activiteiten, waarbij veiligheid, bedrijfszekerheid, gezondheid en milieu in het geding komen, de bezoeker wordt continu begeleid door een in de fabriek bekend medewerker die hiertoe van de chef van dienst toestemming heeft. Opmerking: De meldings- en inschrijvingsplicht blijven onverkort van kracht.

15 Pagina 15 van RIJROUTES OP DE LOCATIE (Tijdelijk verplichte rijroute) Betreffende het geheel of gedeeltelijk blokkeren van wegen en terreinen moet overleg plaatsvinden met Parkmanagement (meldpunt Site Infra ) opdat maatregelen genomen kunnen worden ter beheersing van de verkeersveiligheid en de waarborging van een adequate bereikbaarheid door hulpdiensten.

16 Pagina 16 van ARBEIDSHYGIËNE, MINERALE VEZELS, GEZONDHEID EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 3.1. ARBEIDSHYGIËNE Algemeen Onder Arbeidshygiëne wordt verstaan het gestructureerd herkennen, evalueren en beheersen van belastende factoren. Onder de belastende factoren wordt hier verstaan: chemische stoffen, geluid, straling, fysieke belasting, psychosociale belasting, belasting ten gevolge van beeldschermwerk. Afspraken zijn gemaakt om periodiek middels een Arbo RI&E, inclusief EPO/PMO onderzoeken na te gaan of en zo ja in welke mate arbeidshygienische belasting kan optreden en op welke wijze dat kan worden tegengegaan. Bedacht moet worden dat een groot aantal veiligheidsthema s binnen die Arbo RI&E kan en moet worden meegenomen ( blootstelling aan chemicalien, arbeidsmiddelen, machinerichtlijn, ATEX procedures, etc). In het IMS wordt middels het werkproces SE-13 aangegeven op welke gestandaardiseerde wijze een Arbo RI&E moet worden opgesteld. Conform de REACH regelgeving zal basisinformatie over de (daarin bedoelde) stoffen in een stoffenregistratiesysteem bv. Worldwise worden opgenomen. De betrokken afdelingen kunnen daar hun eigen Safety Data Sheet-formulieren uit downloaden en als basis gebruiken voor de interne (werkplek)informatiebladen Grenswaarden De blootstelling van schadelijke en/of hinderlijke stoffen op de werkplek moet worden getoetst aan de wettelijke grenswaarden (Worldwise, Safety Data Sheets) Registratiesystemen Voor carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen dienen registratiesystemen aanwezig te zijn. In dit systeem dienen de vigerende carcinogene en reprotoxische stoffen herkenbaar te zijn opgenomen. Als er geen alternatieven zijn dient er een Risico analyse uitgevoerd worden. Men moet ervoor instaan dat de blootstelling aan deze stoffen onder de grenswaarde ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) blijft. Daarnaast dient men meetresultaten m.b.t.

17 Pagina 17 van 81 de eventuele blootstelling per persoon bij te houden in een archief. Deze vertrouwelijke gegevens dienen minimaal 40 jaar te worden bewaard MINERALE VEZELS Begripsomschrijving Minerale vezels is de verzamelnaam voor vezelvormige anorganische materialen bestaande of verkregen uit onder andere asbest en keramische vezels. Nieuw gebruik van asbesthoudende materialen is verboden Veiligheidsmaatregelen Bij ontdekking van niet gemarkeerde minerale vezels of asbest (verdacht) materiaal Werk direct stilleggen Plek afbakenen Opdrachtgever waarschuwen Op plaatsen of bij arbeid waarbij blootstelling van werknemers aan minerale vezels kan optreden, moet het gevaar hiervan worden beoordeeld, zonodig door middel van een meting. De aard, duur en mate van blootstelling bepalen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, deze worden in overleg met een deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA er) bepaald. Op plaatsen waar asbest (verdacht) materiaal aanwezig is moet dit duidelijk gemarkeerd zijn en de huisbaas moet een inventarisatielijst hebben van de plaatsen waar asbest (verdacht) materiaal aanwezig is. Voor het verwijderen van asbest moet er een plan van aanpak aanwezig zijn Organisatorische maatregelen Bij het verwijderen of slopen van serpentijnse (witte asbest) cq. amfibole asbest (blauwe of bruine asbest) dient het bedrijf dat het asbest verwijderd de Arbeidsinspectie te informeren. Het verwijderen van asbest mag uitsluitend worden uitgevoerd door of onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA).Voor begeleiding van asbestsloopprojecten is wettelijk een DTA certificaat vereist. De DTA moet volledig op de hoogte zijn van de technische, arbeidshygiënische aspecten en asbestwetgeving van het asbestsloopproces.

18 Pagina 18 van Keramische vezels Keramische vezels vallen onder het besluit kankerverwekkende stoffen. Hierdoor moeten bij werkzaamheden met keramische vezels de beoordeling van blootstelling, registratie en zonering plaats vinden. Wettelijke grenswaarde keramische vezels De wettelijke grenswaarde voor keramische vezels is vastgesteld op 0,5 vezel per cm 3. Verwijderen keramische vezels Bij het verwijderen van keramische vezels, die langere tijd aan hoge temperaturen ( C) hebben blootgestaan (bijv. ovens) dient rekening te worden gehouden met de vorming van kristallijne silica met een extreem lage grenswaarde, zoals cristoballiet en tridymiet. Sloopwerkzaamheden Sloopwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerde firma Slakkenwol Tot in de 70'er jaren van de vorige eeuw werden voor de fabricage van steenwol als isolatiemateriaal slakken afkomstig uit de ertsverwerkende industrie toegepast (hierna slakkenwol genoemd). Eind jaren zeventig werd bekend dat deze slakken licht verhoogde concentraties aan natuurlijke isotopen van de 238U en 232Th vervalreeks voorkwamen. Sindsdien zijn de slakken als grondstof niet meer toegepast. Wanneer slakkenwol (isolatie) wordt gevonden dient de afdeling RAS (Resolve) te worden geconsulteerd. Er moet worden nagegaan op welke wijze de eventuele (verdere) sloop en/of afvoer van met slakkenwol verontreinigde installatieonderdelen moet geschieden. Dit in verband met het niveau van radioactieve straling van slakkenwol en de daarmee geïsoleerde leidingen. Ook hier geldt dat bij sloop en/of demontagewerkzaamheden - zeker in installaties die stammen uit de jaren voor alertheid moet worden betracht op de eventuele aanwezigheid van slakkenwol (doorvoeringen, isolatie) GEZONDHEID Periodiek Medisch Onderzoek Elke medewerker heeft recht op een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) gericht op de effecten van specifieke (arbeids)risico's gelegen in het werk. Medewerkers die bij hun werk in contact kunnen komen met stoffen die schadelijk kunnen zijn

19 Pagina 19 van 81 voor de gezondheid, moeten periodiek geneeskundig worden onderzocht. Medewerkers die werkzaamheden verrichten waarvoor wettelijk een periodiek geneeskundig onderzoek is voorgeschreven (bijv. Radiologische werkers, personeel van kantines en drink waterpompstations), dienen een periodiek gezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Indien door werkzaamheden gehoorschade kan ontstaan, dienen de betreffende personen periodiek gehooronderzoek te ondergaan. Indien medewerkers het risico voor langdurige blootstelling aan chemicalien kennen, dienen zij een epidemiologisch periodiek onderzoek (EPO) te ondergaan. Deze persoonlijke informatie dient 40 jaar na beeindiging van het dienstverband te worden bewaard. Medewerkers die taken uitoefenen waarbij de lichamelijke conditie en gezondheids-toestand extra belangrijk zijn, moeten periodiek specifiek gezondheidskundig onderzocht worden. Hiermee worden onder andere bedoeld: o medewerkers die werkzaamheden op grote hoogte uitvoeren, o medewerkers beroeps bedrijfsbrandweer, o medewerkers vrijwillige bedrijfsbrandweer, o beroepschauffeurs, o kraanmachinisten (met betrekking tot de bouw) o medewerkers die PA toestellen gebruiken Legionella Afnemers van sanitair en industrieel water (drinkwater/proceswater/koelwater) moeten hun waterleidingsystemen inclusief bijbehorende apparatuur zodanig onderhouden en beheren dat geen kwaliteitsverslechtering van het leidingwater kan optreden. De site users moeten beschikken over een beheersplan. Beheersmaatregelen: zie de leidraad Beheersen Legionella PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN Binnen de IBL-fabrieksgrenzen geldt een algemene plicht voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit betreft dan: veiligheidshelm, veiligheidschoenen met stalen neuzen, veiligheidsbril met zijkapjes, kleding waarbij armen en benen volledig bedekt zijn, gehoorbescherming (d.m.v. oorkappen of otoplastieken), voor zover aangegeven. Voor de andere afdelingen en OBL geldt de toepassing zoals die ter plaatse wordt voorgeschreven. Bezoekers worden door de ontvangende partij voorzien van deze standaard veiligheidsmiddelen; in voorkomende gevallen (bijv. vluchtmaskers) dienen zij ook deze middelen ter beschikking gesteld

20 Pagina 20 van 81 te krijgen. Bij kortstondig bezoek kan afgeweken worden van de draagplicht voor veiligheidsschoenen met stalen neuzen; dit na toestemming Lijnmanagement. Firmamedewerkers die IBL werkzaamheden verrichten moeten door hun eigen werkgever voorzien worden van de adequate veiligheidsmiddelen. In sommige fabrieken/ units worden aanvullende eisen (vluchtmasker, gelaatscherm, etc) gesteld. Het lijnmanagement dient erop toe te zien dat deze regels bekend zijn en houdt daar toezicht op. Op grond van een uitgevoerde JSA (zie werkproces SE-07) kunnen via het werkvergunningenregime aanvullende eisen (gelaatscherm, handschoenen, splashpak, perslucht, tankgordel, valgordel, etc) worden gesteld. Het gebruik daarvan is op grond van de ontvangen werkvergunning verplicht gesteld. De toe te passen veiligheidsmiddelen moeten voldoen aan de in Nederland daarvoor geldende eisen en de gebruiker(s) dienen in het gebruik van die persoonlijke beschermingsmiddelen geïnstrueerd te zijn. Aanvullende regels: In geval van lang haar, moet het haar worden opgebonden of er moet een haarnet worden gedragen. Afhankelijk van de werkzaamheden kan additionele oogbescherming voorgeschreven worden (overzetbril, gelaatscherm, laskap). Brildragers moeten een veiligheidsbril met corrigerende glazen dragen. Op werkplekken waar veiligheidsbrillen zijn voorgeschreven moeten deze ook door dragers van contactlenzen worden gebruikt. Op plaatsen met een geluidniveau hoger dan 80 db(a) (aangeduid als gehoorbeschermingszone en als zodanig gemarkeerd) of een momentaan geluiddrukniveau van meer dan 112 Pa (135 db(c)), is het dragen van doelmatige gehoorbescherming verplicht (wettelijke waarden 85 db(a) of 140 Pa (137 db(c))). De gehoorbescherming wordt door de werkgever ter beschikking gesteld. Beschermd mag de geluiddosis niet hoger zijn dan 87 db(a) of het piekniveau niet hoger dan 200 Pa (140 db(c)). Oordoppen mogen niet worden gebruikt: medewerkers dienen oorkappen (of speciale individueel aangemeten otoplastieken) toe te passen. Een uitzondering wordt gemaakt voor bezoekers die kortstondig (korter 1 uur) in de fabriek verblijven. Bij werkzaamheden waarbij het risico bestaat van een hoogte (wettelijk > 2,5 m) te vallen en waarbij dit risico niet kan worden voorkomen door het aanbrengen van een steiger, werkvloer en dergelijke is het gebruik van een valbeveiliging verplicht. Daar waar noodzakelijk (moeilijk toegankelijke ruimten en besloten ruimten) moet een tankgordel als extra veiligheidsmiddel worden toegepast.

Versie April 2011 Pag 1 van 7

Versie April 2011 Pag 1 van 7 TREFWOORDENREGISTER Werkproces SHE werkprocessen in het IMS P&S 11 Veiligheidsregels Plant & Sitech Services versie 2011 SR 10 Site Regelgeving versie 2010 NB. Mochten er in het trefwoordenregister onderwerpen

Nadere informatie

Werkvergunning Carbolim

Werkvergunning Carbolim Werkvergunning Werkvergunning Carbolim Algemeen Werkvergunningen worden aangemaakt voor alle werkzaamheden op Carbolim terrein waarbij bijzondere risico s en gevaren bestaan. Normale dagelijkse operationele

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 3.4.1 Start-/ werkoverleg houden 3.4.2 Afwerken controlelijst 3.4.3 Besloten

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GECONTROLEERD: Area Lead Mike Scholten

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GECONTROLEERD: Area Lead Mike Scholten Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 3.4.1 Start-/ werkoverleg houden 3.4.2 Afwerken controlelijst 3.4.3 Besloten

Nadere informatie

Beleidsregels Arbo betreden besloten ruimte. Artikel 4.6 Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie

Beleidsregels Arbo betreden besloten ruimte. Artikel 4.6 Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie Beleidsregels Arbo betreden besloten ruimte. Artikel 4.6 Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie 1. Indien kan worden vermoed dat werknemers bij verblijf op een plaats of in

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Besloten ruimten

Toolbox-meeting. Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 1 van 6 Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 2 van 6 Inleiding Voorwaarden om in elke ruimte

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 Aluchemie Rotterdam Module Besloten ruimten Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 1 2 Een besloten ruimte is: Iedere ruimte die, onder normale omstandigheden, (grotendeels) van de omgeving is

Nadere informatie

Voorschrift vaststellen huisbaasgebieden / benoemen huisbazen: Verantwoordelijkheden en werkwijze (RASCI-chart) 141003

Voorschrift vaststellen huisbaasgebieden / benoemen huisbazen: Verantwoordelijkheden en werkwijze (RASCI-chart) 141003 Voorschrift vaststellen huisbaasgebieden / benoemen huisbazen: Verantwoordelijkheden en werkwijze (RASCI-chart) 141003 Policy Board/ Operational Board DSM NL / Chemelot Site Coördinator site Huisbaas site

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Bijlage 3 Werkvergunning Aanvraag werkzaamheden (in te vullen door opdrachtgever) Locatie: Afdeling: Verzamelplaats: Omschrijving van het werk: Werkwijze: O monteren/demonteren

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Denk aan veiligheid- altijd en overal Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat

Nadere informatie

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan Cursuscode, cursusnaam en type training U05-2 VCA Eendaags, regulier en in dagdelen (opgeknipt) Doel Het doel

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL H HSE guidelines mei 2012 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd.

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd. Dit proefexamen omvat 35 vragen over de hoofdstukken 4 tot en met 9 van het PBNA lesboek VOL-VCA. Aan dit proefexamen mogen maximaal 50 minuten besteed worden. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. Voor

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

Datum laatste wijziging: 7 februari 2014. 1 Doel 2. 2 Toepassingsgebied 2. 3 Definities 2. 5 Voorschrift 3. 5.1 Aanduiding gemarkeerd gebied 3

Datum laatste wijziging: 7 februari 2014. 1 Doel 2. 2 Toepassingsgebied 2. 3 Definities 2. 5 Voorschrift 3. 5.1 Aanduiding gemarkeerd gebied 3 Aard van de laatste wijziging: versie 4 : aanpassing tabel 6.2 Datum laatste wijziging: 7 februari 2014 Inhoud 1 Doel 2 2 Toepassingsgebied 2 3 Definities 2 4 Inleiding 2 5 Voorschrift 3 5.1 Aanduiding

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg Risico-analyse d.m.v de matrix 1. Maak een lijst met alle gevaren tijdens de werkzaamheden. (met andere woorden: maak een lijst met alles wat mis kan gaan) 2. Bepaal van per gevaar de kans dat het gevaar

Nadere informatie

Documenteigenaar Manager KAM Proceseigenaar Manager KAM

Documenteigenaar Manager KAM Proceseigenaar Manager KAM Opgesteld door Adriaan Lefeber Revisie 21-06-11 Pagina: 1 van 6 1. Doelstelling De doelstelling van deze procedure is om werkzaamheden op een verantwoorde en veilige manier uit te voeren zodat voorkomen

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

NORM / LSA (Natural Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit)

NORM / LSA (Natural Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit) S HSE guidelines mei 2012 NORM / LSA (Natural Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit) HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst

Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Vereisten werkwijze... 2 4.1.1 Laag

Nadere informatie

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL H HSE guidelines mei 2012 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL H HSE guidelines mei 2012 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

Procedure Werken in besloten ruimten

Procedure Werken in besloten ruimten Procedure Werken in besloten ruimten Een besloten ruimte is een ruimte met één of enkele kleine openingen/ toegangen waar gebrekkige of geen natuurlijke ventilatie aanwezig is. De ruimte wordt gekenmerkt

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

2015 no. 58 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2015 no. 58 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2015 no. 58 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA MINISTERIЁLE REGELING van 2 december 2015 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31) (Regeling asbestverwijdering)

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 6

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 6 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 6 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. 1 Wijziging(en) Ook het op adequate wijze afdekken van

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTE

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTE HSE guidelines S januari 2016 WERKEN IN BESLOTEN RUIMTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie waar jij gaat werken,

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT) Algemeen (basisbegrippen) Wetgeving (Arbowet)

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT) Algemeen (basisbegrippen) Wetgeving (Arbowet) Toetsduur: 30 minuten TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT) Cesuur: 17 punten of meer is een voldoende Onderwerpen: Algemeen (basisbegrippen) Wetgeving (Arbowet) Code Onderwerpen

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Arbeidsomstandighedenregeling Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Artikel 4.1. Definities Voor de toepassing van deze paragraaf

Nadere informatie

augustus 2009 STIKSTOF VGWM Gezondheid Welzijn Milieu A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

augustus 2009 STIKSTOF VGWM Gezondheid Welzijn Milieu A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! augustus 2009 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Voor werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/94538 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Informatiemateriaal NORM/LSA

Informatiemateriaal NORM/LSA H2 Informatiemateriaal NORM/LSA HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven

Nadere informatie

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Claim! Amerikaanse toestanden

Claim! Amerikaanse toestanden Claim! Amerikaanse toestanden Perspectief van de arbeidshygiënist Deventer, 25 april 2012 Rob Snippe, gecertificeerd arbeidshygiënist Arbeidshygiëne Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap, welke zich

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Stikstof. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Stikstof. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

HSE guidelinesh. April 2017 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

HSE guidelinesh. April 2017 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL HSE guidelinesh April 2017 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat gevaarlijke

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5 Titel UPI 021 Veiligheidscriteria voor alleenwerkers Nummer Datum 15 juli 2005 Inhoud Pagina 1 Doel 3 2 Doelgroep 3 3 Toepassingsgebied 3 4 Definities/Afkortingen 3 5 Referenties 3 6 Verantwoordelijkheden/

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Titel: Van : Aan: Werf : Gegeven door: Datum: ASB A Extra toolboxmeeting ABMS ProFix TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Werfnr.: Aanwezigen :

Nadere informatie

Aard van de laatste wijziging: Datum laatste wijziging:

Aard van de laatste wijziging: Datum laatste wijziging: Aard van de laatste wijziging: Datum laatste wijziging: 1. DOEL... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. UITSLUITINGEN.... 2 4. RISICO.... 3 5. VERWIJZINGEN... 3 6. MATRIX... 3 7. BESLISSINGSFLOW... 3 8. VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Best Practice Site Werkvergunning

Best Practice Site Werkvergunning Pagina : 1 van 7 De bestaat uit een afloopschema plus toelichting. De nummers in de toelichting corresponderen met de nummers in het afloopschema. Pagina : 2 van 7 Afloopschema Pagina :3 van 7 Nr. stap

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Golden Rules of Safety. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Golden Rules of Safety. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Golden Rules of Safety VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Golden Rules of Safety Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 STIKSTOF HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 STIKSTOF HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines december 2012 STIKSTOF HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie

LAST- MINUTE RISICOANALYSE

LAST- MINUTE RISICOANALYSE LAST- MINUTE RISICOANALYSE LMRA PERSOONLIJKE RISICOANALYSE Naam uitvoerder : Functie : LAST-MINUTE RISICOANALYSE PERSOONLIJKE RISICOANALYSE SAMEN STREVEN NAAR EEN VEILIGERE WERKPLEK Bij Stork zijn we persoonlijk

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2003/15496 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden besteknummer: Datum: Opgesteld door: Gezien door veiligheidskundige: Afgegeven aan/verzonden naar opdrachtgever: Ontvangen en goedgekeurd door opdrachtgever d.d.

Nadere informatie

HSE guidelines januari 2012 BENZEEN HSE LIFE THE INTERNATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines januari 2012 BENZEEN HSE LIFE THE INTERNATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines januari 2012 BENZEEN HSE LIFE THE INTERNATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden

Nadere informatie

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

GLT-PLUS. Datum : 1-04-2013 INDEX

GLT-PLUS. Datum : 1-04-2013 INDEX Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 VOORWAARDEN 4 ORGANISATIE 5 PROCEDURE 5.1 Reinigingsplan 5.2 Autoriseren van het reinigingsplan 5.3 Stel installatie(deel)veilig 5.4 Start-/werkoverleg

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTE

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTE HSE guidelines Sjanuari 2016 WERKEN IN BESLOTEN RUIMTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie waar jij gaat werken,

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden AGM 09-56 Met enige regelmaat moeten bij overslagbedrijven containers geopend worden om aanvullende of corrigerende werkzaamheden aan de stuwage, verpakking of

Nadere informatie

Risico: blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributie net

Risico: blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributie net Netwerkbedrijven Blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributienet Versie: 15 november 2015 (revisie 9 februari 2017) Risico: blootstelling aan asbest

Nadere informatie

Instructie aanwijzing NEN 3140

Instructie aanwijzing NEN 3140 Instructie aanwijzing NEN 3140 Het risico Zowel bij het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op gevaar

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

33.64P Ontruimen besloten ruimte

33.64P Ontruimen besloten ruimte Proceseigenaar Manager KAM Pagina: 1 van 5 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en) 1 N.v.t., eerste versie. 1. Doelstelling

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en) 1 Nieuwe huisstijl toegepast. 1. Doelstelling

Nadere informatie

Werk veilig of werk niet

Werk veilig of werk niet H2 NORM/LSA HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van GDF SUEZ. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven beheersmaatregelen daadwerkelijk

Nadere informatie

33.59P Niet destructief onderzoek d.m.v. straling

33.59P Niet destructief onderzoek d.m.v. straling Documenteigenaar Adviseur SHEQ evisie 09-09-15 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 8 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en)

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie